คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> บริการเฉพาะกิจ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MR. YEW HOCK KOH2,685,864,000-
2น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,353,497,900-
3น.ส. นงค์นภา ทองมี836,081,310-
4นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ713,304,300-
5นาย ประเสริฐ ภัทรมัย168,127,240-
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด161,947,498-
7น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
8นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ108,058,500-
9นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น94,222,260-
10นาย อำนาจ พรหมสูตร88,389,460-
11นาย ชวลิต จันทรรัตน์88,040,320-
12นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ81,597,236-
13BBHISL NOMINEES LIMITED80,559,426-
14นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ79,331,616-
15กระทรวงอุตสาหกรรม78,000,000-
16นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา74,828,700-
17บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)69,906,240-
18นาย ไชยา อุปัติศฤงค์57,999,994-
19นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์54,250,100-
20นาง สิรินิมิตร บุญยืน53,181,060-
21นาย อรุณ วนิชสุวรรณ52,635,000-
22UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED52,436,091-
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH51,920,000-
24นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย49,744,170-
25N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC48,874,392-
26นาย กิตติพล บุลนิม46,836,280-
27นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช46,632,500-
28นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี39,117,480-
29น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์37,340,333-
30นาย วีระ สุธีโสภณ37,288,980-
31นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล35,990,000-
32นาง ดาราณี อัตตะนันทน์35,400,000-
33นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
34น.ส. นวลแพร ภัทรมัย32,253,820-
35น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ29,011,109-
36นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์28,595,440-
37นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์28,351,683-
38นาย สุชัย วงศ์งามนิจ27,140,000-
39น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท25,544,658-
40น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
41นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์25,262,280-
42นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล23,600,000-
43นาย ชาย มโนภาส23,000,000-
44น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์22,453,376-
45น.ส. กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์21,539,730-
46นาย กฤช พนารัตน์21,311,500-
47นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ21,166,581-
48น.ส. มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์20,155,130-
49น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์19,658,080-
50นาย วิชัย มงคลจินดา19,469,380-
51นาย สมัคร มาลีวรรณ18,290,000-
52นาง ธัญนิตย์ มันตภาณีวัฒน์18,285,000-
53นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร18,186,927-
54นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย17,773,750-
55นาย เดชา คุปต์ถาวรฤกษ์17,700,000-
56น.ส. นงนภัส ลิ้มนันทรักษ์17,500,000-
57นาง สุจารี วิทยาศัย16,610,565-
58น.ส. อรอุมา ศรีสุข15,909,409-
59นาย วีระพล ทองอุไทย15,456,460-
60นาย แดน เหตระกูล14,422,021-
61นาย ปธิกร แสงทองอร่าม13,693,900-
62นาย ธนวัฒน์ เมืองมั่น13,412,220-
63นาย ทรงพล สรรเสริญปัญญา12,980,000-
64นาย นริศ จิระวงศ์ประภา12,880,000-
65นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์12,649,895-
66นาง นันทลักษณ์ รุจาจรัสวงศ์12,606,760-
67EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT12,501,864-
68นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร12,390,000-
69นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์12,083,882-
70นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข11,800,000-
71นาย พรศักดิ์ ศุภธราธาร11,734,140-
72SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED11,484,291-
73นาย อนุรักษ์ บุญแสวง10,557,000-
74นาย ปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย10,500,000-
75นาง ศิริณา อร่ามวิทย์10,407,500-
76นาย ชนะ พวงปทุมานนท์10,325,000-
77นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล10,220,000-
78นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย10,012,212-
79นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร9,800,000-
80บริษัท ใยประสาน จำกัด9,135,140-
81นาง กรพินธุ์ เบญจฤทธิ์8,970,000-
82นาย จันทร์สิริ มณีฉาย8,892,022-
83นาย สรัสไชย องค์ประเสริฐ8,437,780-
84น.ส. สิริญญ์ จรัสยศวุฒิชัย8,400,000-
85นาย พงษ์ศักดิ์ เวสสะเลิศ8,400,000-
86น.ส. สริญญ์ จรัสยศวุฒิชัย8,400,000-
87นาง ฐะปนีย์ ศรีเจริญล่ำซำ8,280,000-
88นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์8,050,021-
89นาย สมบูลย์ สุตันติวรคุณ8,050,000-
90การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย7,800,000-
91บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด7,636,356-
92นาย สัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล7,216,000-
93นาย คงธน ตรงจิตวิกรัย7,202,014-
94บริษัท เจ.ซี.สมิทธิ์ จำกัด6,940,500-
95นาง นัศรา ไตรสุวรรณ6,300,000-
96นาย กำแหง เลี่ยวบุ้นกิม5,880,000-
97นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ5,746,572-
98น.ส. การเวก โชคมณีนุช5,467,000-
99นาย สันติ สิงหวังชา5,460,000-
100นาง สมบัติ อินทร์ขาว5,460,000-