คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> บริการเฉพาะกิจ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย ยิว ฮอค โคว2,932,840,000+0.53
2น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,584,000,000+0.53
3น.ส. นงค์นภา ทองมี943,160,000+0.53
4นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ555,750,000+0.53
5BBHISL NOMINEES LIMITED153,073,671-
6น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
7นาย ประเสริฐ ภัทรมัย137,912,172+1.80
8นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ108,058,500-
9นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น90,167,964+1.80
10บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)85,500,000+0.53
11นาย อำนาจ พรหมสูตร85,315,044+1.80
12นาย ชวลิต จันทรรัตน์84,978,048+1.80
13กระทรวงอุตสาหกรรม82,500,000+1.82
14นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ73,042,236-
15นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา67,545,000+0.53
16นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์63,650,000+0.53
17นาย กิตติพล บุลนิม58,925,904+1.80
18UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED52,436,091-
19นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์52,363,140+1.80
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH51,920,000-
21นาง สิรินิมิตร บุญยืน51,331,284+1.80
22N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC48,874,392-
23นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี48,405,324+1.80
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED47,326,319-
25นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ46,337,280+1.82
26นาย ณรัฐ จิวาลัย46,075,000+0.53
27นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช45,010,500+1.80
28นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย44,587,812+1.80
29บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,785,476+0.24
30นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร39,294,000+1.80
31นาย วีระ สุธีโสภณ35,880,972+1.80
32นาง ดาราณี อัตตะนันทน์35,400,000-
33นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล34,515,000-
34นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์31,566,605-
35น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,576,948+1.80
36น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์30,211,717-
37นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์30,169,578+1.80
38นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ28,519,075+1.82
39นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม28,192,914-
40น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ27,214,327+1.82
41นาย สุชัย วงศ์งามนิจ27,140,000-
42น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
43นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์25,251,168+1.80
44นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล23,600,000-
45น.ส. กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์22,170,696+1.80
46นาย กฤช พนารัตน์21,311,500-
47น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์20,792,200+1.82
48น.ส. มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์20,314,776+1.80
49นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ20,168,280+1.82
50นาย วิชัย มงคลจินดา19,469,380-
51นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร18,186,927-
52นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย17,773,750-
53นาง ธัญนิตย์ มันตภาณีวัฒน์17,760,000+1.80
54น.ส. นงนภัส ลิ้มนันทรักษ์17,500,000-
55นาง สุจารี วิทยาศัย16,610,565-
56นาย ชาย มโนภาส15,540,000+1.80
57น.ส. ชนิสรา อรุณกิตติพันธุ์15,212,772+1.80
58นาย วีระพล ทองอุไทย14,918,844+1.80
59นาย เดชา คุปต์ถาวรฤกษ์14,750,000-
60นาย แดน เหตระกูล14,422,021-
61น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์14,127,296-
62นาย ปธิกร แสงทองอร่าม13,693,900-
63น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท13,322,343+1.82
64นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล12,715,651-
65นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์12,649,895-
66EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT12,501,864-
67นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร12,390,000-
68นาย ธนวัฒน์ เมืองมั่น12,279,708+1.80
69นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์12,083,882-
70นาย พรศักดิ์ ศุภธราธาร11,963,136+1.80
71นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ11,937,680+1.82
72นาย ทรงพล สรรเสริญปัญญา11,800,000-
73นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข11,800,000-
74บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด11,550,000+1.82
75น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม11,299,800+1.80
76นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ10,945,000+1.82
77นาย ปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย10,500,000-
78นาย ชนะ พวงปทุมานนท์10,395,000-
79นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล10,220,000-
80นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย10,012,212-
81นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร9,800,000-
82นาย จันทร์สิริ มณีฉาย9,405,023+1.82
83บริษัท ใยประสาน จำกัด8,817,396+1.80
84น.ส. สุพรรัตน์ ชีพเชี่ยวชาญชัย8,436,000+1.80
85นาย พงษ์ศักดิ์ เวสสะเลิศ8,400,000-
86น.ส. สิริญญ์ จรัสยศวุฒิชัย8,400,000-
87น.ส. สริญญ์ จรัสยศวุฒิชัย8,400,000-
88การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย8,250,000+1.82
89นาย สรัสไชย องค์ประเสริฐ8,144,292+1.80
90นาย สมบูลย์ สุตันติวรคุณ8,050,000-
91นาย นพรุจ รอดเสวก7,770,000+1.80
92นาย คงธน ตรงจิตวิกรัย7,617,515+1.82
93บริษัท เจ.ซี.สมิทธิ์ จำกัด6,940,500-
94นาง นัศรา ไตรสุวรรณ6,300,000-
95นาย กำแหง เลี่ยวบุ้นกิม5,880,000-
96น.ส. รัตนา เอื้อเสริมพงศ์5,775,000+1.82
97นาง สมบัติ อินทร์ขาว5,775,000+1.82
98น.ส. การเวก โชคมณีนุช5,467,000-
99นาย สันติ สิงหวังชา5,460,000-
100นาย วิรัช บรรยงคนันท์5,458,750+1.82