คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,984,224,516-
2บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)4,408,329,565-1.57
3บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,270,495,231-1.49
4BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,619,668,587+2.58
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,334,525,070+0.24
6MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,982,167,000+0.43
7บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,623,500,000-
8บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,447,715,638-
9บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,422,920,999+2.58
10นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,186,854,657+1.54
11นาง นิจพร จรณะจิตต์1,633,841,668+0.43
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,509,327,032-1.49
13บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,508,605,150+1.54
14นาย นิติ โอสถานุเคราะห์1,309,694,774-
15นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,126,292,611-
16บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,082,152,000-0.68
17นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,060,797,308-
18นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,050,411,683-
19บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด991,052,012+2.47
20นาง วรรณสมร วรรณเมธี973,420,526+1.54
21นาย สุขุม นวพันธ์959,428,666-
22บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด939,176,193+1.54
23DBS BANK LTD930,212,000+0.04
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED910,058,498-
25Deutsche Bank AG Singapore PWM832,421,800-
26นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์809,553,912+0.51
27นาย พิชัย จิราธิวัฒน์782,883,529-
28บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด745,600,000+0.43
29ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี733,922,137+0.51
30นาง รัตนา นรพัลลภ718,640,228-
31นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์680,482,245-
32นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์675,058,339-
33นาง ณัฐธีรา บุญศรี661,332,675-
34นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์651,278,883-
35นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์637,791,708-
36นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์637,791,708-
37นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์637,791,708-
38นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์613,386,250-
39นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์607,912,500-
40นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์606,281,250-
41นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์606,281,250-
42นาง สมกมล เวชชาชีวะ606,281,250-
43นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์587,434,694-
44นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์580,603,708-
45นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์573,090,641-
46นาง อรณี จิราธิวัฒน์563,557,000-
47นาง สิริเกศ จิรกิติ500,150,675-
48THE BANK OF NEW YORK MELLON498,020,625-
49นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล485,802,671-
50PAN ASIA ASSETS LIMITED474,500,000+1.54
51น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล459,168,308-0.02
52นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์449,835,458-
53นาย ชาตรี โสภณพนิช437,986,585-1.45
54นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์437,275,558-
55นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์434,227,150-
56น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์432,254,896-
57นาย สุพล วัธนเวคิน430,530,763+1.54
58บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)429,250,000-1.49
59MRS. ARUNEE CHAN427,339,433-
60UBS AG SINGAPORE BRANCH426,950,005-
61น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์425,182,956-
62น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์425,182,956-
63นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์408,184,969-
64นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์408,184,969-
65บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1403,397,150+2.58
66บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2403,397,150+2.58
67นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์393,361,510-
68CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH390,195,000+1.54
69น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์366,487,500-
70นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์363,768,750-
71น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์363,768,750-
72นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์363,768,750-
73N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1361,039,900+1.54
74นาย พงศ์ ศกุนตนาค353,143,186-
75นาย พัฒน์ ศกุนตนาค353,143,186-
76นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล335,724,000-1.49
77น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์330,676,089-
78UBS AG LONDON BRANCH322,588,750-
79นาย มนู เผ่าวิบูล304,492,750-
80นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์300,086,925-
81น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์300,086,925-
82น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์294,016,811-
83น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์290,297,250-
84นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์290,297,250-
85น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน283,785,392+1.54
86บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด279,068,888+1.54
87บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)278,286,687+2.47
88นาย สุรินทร์ อัษฎาธร276,119,400-
89บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด273,596,934+1.54
90นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน266,602,161+1.54
91บริษัท อี เอส 2014 จำกัด260,000,000+1.54
92นาง พรพรรณ ตันอริยกุล253,483,375-0.68
93นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์246,378,708-
94นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์245,074,288-
95นาย ชนะ อัษฎาธร242,912,250-
96กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ235,777,100+1.54
97ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)225,191,700-
98บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)221,012,543-1.49
99AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P212,133,918+0.43
100นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล206,646,000-1.49