คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,514,014,656-4.86
2บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,207,072,035+0.50
3บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,669,761,261-1.26
4BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,358,455,390-0.56
5MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,071,760,000-
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,047,801,199-2.73
7บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,376,000,000-4.86
8บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,248,071,030-0.56
9บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,211,384,473-3.05
10นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,984,991,150-3.39
11นาง นิจพร จรณะจิตต์1,682,927,040-
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,486,911,284+0.50
13บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,369,349,290-3.39
14นาย นิติ โอสถานุเคราะห์1,183,241,485-3.05
15บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,076,698,483-
16นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,017,547,118-3.05
17นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์958,375,499-3.05
18บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด956,148,000-
19นาย ทศ จิราธิวัฒน์948,992,624-3.05
20นาย สุขุม นวพันธ์904,209,750-
21นาง วรรณสมร วรรณเมธี883,566,324-3.39
22DBS BANK LTD852,610,000-2.70
23บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด852,483,006-3.39
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED822,190,781-3.05
25บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด768,000,000-
26นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์759,989,386+1.63
27Deutsche Bank AG Singapore PWM752,050,040-3.05
28นาย พิชัย จิราธิวัฒน์707,294,774-3.05
29ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี688,988,129+1.63
30นาง รัตนา นรพัลลภ649,254,275-3.05
31นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์614,780,511-3.05
32นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์609,880,292-3.05
33นาง ณัฐธีรา บุญศรี597,479,865-3.05
34นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์588,396,784-3.05
35นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์576,211,819-3.05
36นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์576,211,819-3.05
37นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์576,211,819-3.05
38นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์554,162,750-3.05
39นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์549,217,500-3.05
40นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์547,743,750-3.05
41นาง สมกมล เวชชาชีวะ547,743,750-3.05
42นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์547,743,750-3.05
43นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์530,716,861-3.05
44นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์524,545,419-3.05
45นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์517,757,752-3.05
46นาง อรณี จิราธิวัฒน์509,144,600-3.05
47นาง สิริเกศ จิรกิติ451,860,265-3.05
48THE BANK OF NEW YORK MELLON449,935,875-3.05
49นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล438,897,586-3.05
50นาย ชาตรี โสภณพนิช431,061,145+0.49
51PAN ASIA ASSETS LIMITED430,700,000-3.39
52บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)422,875,000+0.50
53น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล414,525,599-2.95
54นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์406,403,069-3.05
55นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์395,055,849-3.05
56นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์392,301,770-3.05
57นาย สุพล วัธนเวคิน390,789,462-3.39
58น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์390,519,941-3.05
59UBS AG SINGAPORE BRANCH386,459,039-2.91
60MRS. ARUNEE CHAN386,079,074-3.05
61น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์384,130,809-3.05
62น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์384,130,809-3.05
63บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2374,286,015-0.56
64บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1374,286,015-0.56
65นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์368,774,006-3.05
66นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์368,774,006-3.05
67นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์355,381,778-3.05
68CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH354,177,000-3.39
69น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์331,102,500-3.05
70นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล330,738,000+0.50
71น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
72นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
73นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
74N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1327,713,140-3.39
75นาย พงศ์ ศกุนตนาค319,046,603-3.05
76นาย พัฒน์ ศกุนตนาค319,046,603-3.05
77น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์317,351,478-
78บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)302,336,154-
79น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์298,748,742-3.05
80UBS AG LONDON BRANCH291,442,250-3.05
81นาย มนู เผ่าวิบูล275,093,450-3.05
82น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์271,113,015-3.05
83นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์271,113,015-3.05
84น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์262,268,550-3.05
85นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์262,268,550-3.05
86น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน257,589,817-3.39
87บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด253,308,683-3.39
88นาย สุรินทร์ อัษฎาธร250,070,400-4.86
89บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด248,341,832-3.39
90นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน241,992,730-3.39
91บริษัท อี เอส 2014 จำกัด236,000,000-3.39
92นาง พรพรรณ ตันอริยกุล223,968,188-
93นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์222,590,419-3.05
94นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์221,411,943-3.05
95นาย ชนะ อัษฎาธร219,996,000-4.86
96นาย สุรชัย รติทอง219,800,240-
97AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P218,507,040-
98บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)217,730,179+0.50
99กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ214,013,060-3.39
100ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)203,947,200-4.86