คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,419,972,684-
2บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,185,930,969+0.51
3BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,936,856,041-3.32
4บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,739,002,039-
5MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,815,780,000-2.27
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,647,632,335+2.13
7บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,635,238,819-3.32
8บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,326,500,000-
9นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,968,169,191+4.27
10บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,806,245,333+1.87
11นาง นิจพร จรณะจิตต์1,542,683,120-2.27
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,479,439,368+0.51
13บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,357,744,635+4.27
14นาย สุขุม นวพันธ์1,045,708,222-
15นาย นิติ โอสถานุเคราะห์966,464,419+1.87
16บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด905,405,542-2.70
17นาง วรรณสมร วรรณเมธี876,078,473+4.27
18บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด845,258,573+4.27
19นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์831,126,272+1.87
20บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด807,908,000+0.92
21นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์782,795,255+1.87
22นาย ทศ จิราธิวัฒน์775,131,380+1.87
23DBS BANK LTD706,330,000+1.34
24บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด704,000,000-2.27
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED671,560,409+1.87
26นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์652,599,582+1.27
27Deutsche Bank AG Singapore PWM614,269,880+1.87
28ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี591,631,111+1.27
29นาย พิชัย จิราธิวัฒน์577,714,052+1.87
30นาง รัตนา นรพัลลภ530,306,927+1.87
31นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์502,148,967+1.87
32นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์498,146,498+1.87
33นาง ณัฐธีรา บุญศรี488,017,905+1.87
34นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์480,598,900+1.87
35นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์470,646,295+1.87
36นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์470,646,295+1.87
37นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์470,646,295+1.87
38นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์452,636,750+1.87
39นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์448,597,500+1.87
40นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์447,393,750+1.87
41นาง สมกมล เวชชาชีวะ447,393,750+1.87
42นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์447,393,750+1.87
43บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2438,746,384-3.32
44บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1438,746,384-3.32
45นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์433,486,291+1.87
46นาย ชาตรี โสภณพนิช430,394,603+0.49
47นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์428,445,495+1.87
48PAN ASIA ASSETS LIMITED427,050,000+4.27
49นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์422,901,370+1.87
50บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)420,750,000+0.51
51นาง อรณี จิราธิวัฒน์415,866,200+1.87
52นาย สุพล วัธนเวคิน387,477,687+4.27
53นาง สิริเกศ จิรกิติ369,076,705+1.87
54THE BANK OF NEW YORK MELLON367,504,875+1.87
55นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล358,488,868+1.87
56CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH351,175,500+4.27
57น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล338,968,955+1.84
58นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์331,947,545+1.87
59นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล329,076,000+0.51
60N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1324,935,910+4.27
61นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์322,679,205+1.87
62UBS AG SINGAPORE BRANCH321,664,883+1.75
63นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์320,429,690+1.87
64น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์318,974,303+1.87
65MRS. ARUNEE CHAN315,347,030+1.87
66น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์313,755,699+1.87
67น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์313,755,699+1.87
68นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์301,212,356+1.87
69นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์301,212,356+1.87
70นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์290,273,666+1.87
71น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์270,442,500+1.87
72นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์268,436,250+1.87
73น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์268,436,250+1.87
74นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์268,436,250+1.87
75น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์263,681,743+18.58
76นาย พงศ์ ศกุนตนาค260,595,317+1.87
77นาย พัฒน์ ศกุนตนาค260,595,317+1.87
78น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน255,406,852+4.27
79บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)254,237,220-2.70
80บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด251,161,999+4.27
81บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด246,237,241+4.27
82นาย สุรินทร์ อัษฎาธร244,860,600-
83น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์244,016,148+1.87
84นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน239,941,944+4.27
85UBS AG LONDON BRANCH238,048,250+1.87
86บริษัท อี เอส 2014 จำกัด234,000,000+4.27
87นาย มนู เผ่าวิบูล224,694,650+1.87
88บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3221,680,873-3.32
89นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์221,443,455+1.87
90น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์221,443,455+1.87
91บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)216,636,057+0.51
92นาย ชนะ อัษฎาธร215,412,750-
93น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์214,219,350+1.87
94นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์214,219,350+1.87
95กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ212,199,390+4.27
96นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล202,554,000+0.51
97AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P200,298,120-2.27
98ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)199,698,300-
99นาง พรพรรณ ตันอริยกุล189,244,438+0.92
100นาย สุรชัย รติทอง184,832,020-2.70