คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,554,359,963-
2SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,134,732,400-
3บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด3,126,247,208-
4บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด2,938,608,105-
5บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,151,565,149-
6MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.1,983,845,000-
7บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,667,391,673-
8บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,650,000,000-
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,534,577,745-
10บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,390,977,714-
11นาง นิจพร จรณะจิตต์1,086,890,380-
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,009,406,324-
13นาย สุขุม นวพันธ์990,489,306-
14นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน853,078,500-
15นาย นิติ โอสถานุเคราะห์851,080,987-
16เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.733,322,009-
17นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์642,104,905-
18บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด637,432,000-
19บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด636,230,922-
20นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์602,825,504-
21นาย ทศ จิราธิวัฒน์596,923,604-
22DBS BANK LTD538,280,000-
23บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด496,000,000-
24Deutsche Bank AG Singapore PWM473,045,216-
25นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์459,593,981-
26บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด440,477,514-
27SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED414,530,957-
28นาง รัตนา นรพัลลภ409,508,595-
29นาย พิชัย จิราธิวัฒน์399,092,473-
30นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์398,886,473-
31นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์386,701,634-
32นาง ณัฐธีรา บุญศรี375,819,396-
33นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์370,106,068-
34นาง วรรณสมร วรรณเมธี368,402,230-
35นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์362,441,632-
36นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์362,441,632-
37นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์362,441,632-
38บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด355,442,067-
39นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์348,572,600-
40นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์345,462,000-
41นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์344,535,000-
42นาง สมกมล เวชชาชีวะ344,535,000-
43นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์344,535,000-
44นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์333,824,957-
45นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์329,943,072-
46นาง อรณี จิราธิวัฒน์325,959,980-
47นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์325,673,578-
48ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.320,914,957-
49นาย ชาตรี โสภณพนิช304,778,283-
50บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)295,375,000-
51นาง สิริเกศ จิรกิติ284,223,556-
52นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล276,069,932-
53น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล261,257,144-
54นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์255,630,632-
55UBS AG SINGAPORE BRANCH251,334,186-
56นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์248,493,144-
57นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์246,760,808-
58น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์246,258,024-
59MRS. ARUNEE CHAN242,846,684-
60น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์241,621,211-
61น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์241,621,211-
62นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์231,961,665-
63นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์231,961,665-
64นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล231,018,000-
65SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.224,148,225-
66นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์223,537,851-
67น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์208,266,000-
68นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์206,721,000-
69นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์206,721,000-
70น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์206,721,000-
71น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์205,345,074-
72นาย พัฒน์ ศกุนตนาค200,682,749-
73นาย พงศ์ ศกุนตนาค200,682,749-
74น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์187,915,239-
75PAN ASIA ASSETS LIMITED179,580,000-
76บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)178,653,182-
77นาย มนู เผ่าวิบูล174,271,880-
78นาย สุรินทร์ อัษฎาธร173,660,000-
79น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์170,532,156-
80นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์170,532,156-
81นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์165,019,802-
82น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์164,968,920-
83นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์164,968,920-
84นาย สุพล วัธนเวคิน162,939,335-
85นาย ชนะ อัษฎาธร152,775,000-
86บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)152,082,889-
87กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,861,010-
88กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,861,010-
89นาง พรพรรณ ตันอริยกุล149,312,125-
90CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH147,723,000-
91N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1142,535,866-
92บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)142,305,000-
93ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)141,630,000-
94AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1140,964,130-
95นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์140,011,072-
96นาย สุรชัย รติทอง138,763,924-
97นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล138,138,200-
98นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ137,514,000-
99Citynet Asia Limited111,864,480-
100น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน107,401,856-