คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)47,319,606,250+2.01
2นาง ดาวนภา เพชรอำไพ39,600,000,000+2.73
3นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ39,053,102,000+2.73
4กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน34,632,000,000+0.85
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,094,990,459+2.08
6นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,039,315,000+2.01
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,982,697,800+1.78
8บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)14,584,688,626+2.33
9AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.12,335,900,000+3.56
10บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,772,703,607+1.91
11บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด7,916,566,769+4.23
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,352,379,026+2.36
13บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,744,000,000+3.56
14นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,704,131,750+2.19
15น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,453,783,663+1.78
16น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,796,980,500+2.01
17STATE STREET EUROPE LIMITED4,791,130,869+2.49
18นาง จริยา แก้วบุตตา4,418,716,500+1.78
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/303,736,128,760+1.83
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,654,972,810+1.77
21CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,550,908,038+1.78
22MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,468,834,367+4.11
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,438,073,294+1.78
24UBS AG HONG KONG BRANCH3,396,249,900+1.78
25บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,091,000,000+3.56
26UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,686,048,075+2.16
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,565,480,019+1.54
28KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,424,218,112+1.72
29CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,422,147,989+1.60
30นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,065,350,000+3.56
31บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,704,990,000-
32ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,658,570,078-
33CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,560,812,000+2.73
34กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,425,658,883+1.15
35ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,420,227,200+2.11
36GIC PRIVATE LIMITED1,275,236,820+0.85
37UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,221,200,000+3.49
38กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส1,054,956,720+1.42
39สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด1,049,075,415+1.35
40บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,026,506,574+1.69
41กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล999,083,205+1.27
42MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC987,332,855+1.93
43นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์845,426,000+2.01
44กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล807,809,772+2.85
45NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG) LIMITED795,811,962+4.23
46นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล791,074,525+2.01
47ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)787,446,830+3.25
48SIX SIS LTD765,713,709-
49CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED765,122,400+1.60
50นาย ทอมมี่ เตชะอุบล729,871,600-1.32
51บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด654,714,107-
52บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)649,000,000+2.73
53บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)642,179,928+1.06
54นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์640,766,500+2.73
55กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว634,692,110+1.67
56บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)630,304,259+1.03
57นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา628,293,710+1.91
58BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE607,700,000+1.69
59นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล585,000,000+0.85
60น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ579,565,000+2.06
61UBS AG SINGAPORE BRANCH578,802,414+2.04
62นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร510,588,000+0.85
63นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ496,378,856+1.78
64บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด488,187,000+1.48
65IFS Capital Limited486,202,500+1.48
66กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์450,281,250+1.78
67กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล425,784,060+0.85
68นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์418,000,000+1.91
69กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ414,536,063+1.78
70ธนาคาร ออมสิน410,459,431+2.29
71DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS404,378,000-
72นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล393,996,720-
73SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC391,854,500+3.56
74นาย เจริญสุข กิจอิทธิ390,151,029+4.23
75นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี386,100,000+0.85
76กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ384,883,200+0.85
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว380,502,100+3.56
78นาย ชาตรี โสภณพนิช378,088,666+3.46
79บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)375,160,500+2.67
80กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท361,337,900+3.56
81นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล345,230,000-1.32
82นาย ภมร พลเทพ344,020,000+4.09
83นาย ศิรวัตร หวั่งหลี326,329,000+1.69
84กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ325,110,780+2.23
85บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด322,682,161+5.92
86นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์310,167,761+2.33
87กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล310,075,367+1.89
88BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG301,344,400+3.56
89บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก295,399,983-
90BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH292,386,200+2.96
91บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)290,689,362+3.82
92PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.281,646,350-
93นาย ลุชัย ภุขันอนันต์273,482,258+2.33
94นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์268,337,005-
95นาย พิชิต จันทรเสรีกุล265,200,000-
96นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล265,200,000-
97กระทรวงการคลัง262,000,000+2.29
98น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา255,542,210+1.91
99น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย248,889,375+2.33
100กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ248,162,762+1.85