คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)51,956,250,000-1.84
2นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,200,000,000+1.67
3นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ42,603,384,000+1.67
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,061,633,364+0.91
5AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.17,911,200,000+0.98
6นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,650,006,750-1.84
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา15,194,574,403+2.39
8ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,903,867,825+0.88
9บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)10,803,937,733+4.13
10บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,792,000,000+0.98
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,519,354,258+1.18
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,177,873,104+2.39
13นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,112,840,150-1.44
14น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,530,907,927+2.39
15น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,108,949,750-1.84
16STATE STREET EUROPE LIMITED4,929,163,751+1.87
17NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,537,863,430-
18บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,488,000,000+0.98
19นาง จริยา แก้วบุตตา4,481,203,400+2.39
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,682,077,557+2.35
21MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,492,593,507-0.68
22UBS AG HONG KONG BRANCH3,444,277,722+2.39
23บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,348,901,133-
24CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,253,150,890+0.99
25KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,106,900,224+0.45
26นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,998,800,000+0.98
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,636,852,145+1.90
28บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,118,000,000-2.50
29ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,690,775,323-0.95
30นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,687,800,000+1.67
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,659,241,851+2.07
32ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,490,863,500+6.92
33บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,348,377,279+0.65
34กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,263,572,056+1.97
35MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,126,642,813+1.85
36UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,121,800,000-7.59
37บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,113,504,000+1.67
38CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,027,624,500+0.99
39ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)963,484,066+0.86
40กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล945,603,775+1.63
41นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์924,862,000-1.84
42นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล860,709,275-1.84
43BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE798,250,000+0.65
44บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)797,925,750-1.84
45SIX SIS LTD780,581,936-0.95
46บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด667,427,002-0.95
47นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา666,778,593+4.13
48น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ664,836,250-1.84
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท661,021,200+0.98
50นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์651,472,423-
51กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว647,638,800+0.98
52บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด585,824,400-
53IFS Capital Limited583,443,000-
54UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED581,112,052-3.02
55กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ570,525,360+0.03
56BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH570,315,360+0.64
57นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล565,738,880-1.79
58SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC562,876,800+0.98
59นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี548,087,500-1.84
60นาย เจริญสุข กิจอิทธิ526,662,253+0.88
61บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)523,676,095+0.60
62ธนาคาร ออมสิน523,257,443+0.60
63นาย สดาวุธ เตชะอุบล513,816,777-2.35
64นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ503,398,384+2.39
65นาย ชาตรี โสภณพนิช491,594,426+0.78
66กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล487,106,731+0.70
67นาย ภมร พลเทพ474,600,000+0.88
68BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG461,611,200+0.98
69บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)450,192,600+1.11
70นาย ศิรวัตร หวั่งหลี428,575,000+0.65
71DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS412,230,000-0.95
72JPMORGAN THAILAND FUND408,069,525+2.39
73กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล386,559,600+0.98
74นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล383,962,000-2.35
75นาย พิชิต จันทรเสรีกุล380,800,000-1.79
76นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล380,800,000-1.79
77นาย ลุชัย ภุขันอนันต์359,748,795-
78บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด344,850,000-
79บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด344,850,000-
80PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.337,975,620-
81กระทรวงการคลัง334,000,000+0.60
82กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ331,342,849+0.69
83นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์331,120,868-
84บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก327,916,770-1.07
85นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล315,111,021+4.13
86MR. MOTOYA OKADA306,000,000+0.98
87บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)305,107,788+0.51
88MR. MASAO MIZUNO285,600,000+0.98
89นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์282,712,202-4.24
90กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ282,315,600+0.98
91นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล280,000,000-1.79
92FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED275,837,364-1.23
93น.ส. ปฐมา พรประภา275,666,670-2.50
94กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว272,564,400+0.98
95UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account268,116,575-1.19
96THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED267,245,000+0.88
97น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา266,546,420+4.13
98นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์266,387,500+0.99
99น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย258,536,250-
100นาย ประพล พรประภา255,666,670-2.50