คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)54,506,250,000+2.92
2นาง ดาวนภา เพชรอำไพ40,680,000,000-
3นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,118,186,600-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,638,810,435+1.91
5AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.19,930,600,000-0.88
6นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,516,264,750+2.92
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,136,345,201+2.76
8ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)12,501,176,738+3.94
9บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,896,000,000-0.88
10บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)8,177,292,321+1.21
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,091,413,223+1.58
12นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,468,633,950+2.35
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,205,571,568+2.76
14น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,359,695,750+2.92
15บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,994,000,000-0.88
16น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,781,701,276+2.76
17STATE STREET EUROPE LIMITED4,543,574,179+1.03
18MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,039,053,715+1.76
19นาง จริยา แก้วบุตตา3,874,187,800+2.76
20NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,652,426,663-
21นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,336,900,000-0.88
22CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,215,790,663+2.68
23KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,204,426,240+1.74
24CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,130,755,114+0.41
25UBS AG HONG KONG BRANCH2,977,722,174+2.76
26ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,677,060,927+8.27
27บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,350,980,000-2.70
28LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,350,652,677+2.50
29บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,859,389,883+2.69
30นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,589,345,000-
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,463,448,450+2.21
32บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,339,678,071-
33UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,327,700,000-
34SIX SIS LTD1,235,921,399+8.27
35กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,148,629,352+1.11
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,110,255,472+0.22
37บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,056,759,420+8.27
38บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,048,549,600-
39MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,021,025,343+2.19
40CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED988,961,400+0.41
41นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์970,254,000+2.92
42นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล902,952,675+2.92
43กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล891,473,230+0.02
44บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)837,087,750+2.92
45ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย797,002,500+5.29
46BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE793,100,000-
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท735,548,100-0.88
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว720,656,900-0.88
49น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ697,466,250+2.92
50DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS652,697,500+8.27
51UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED629,868,370+0.04
52SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC626,338,400-0.88
53BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH622,128,070-0.88
54กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ621,498,360-0.87
55บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด596,673,000-1.21
56IFS Capital Limited594,247,500-1.21
57นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล590,995,080-0.85
58นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี574,987,500+2.92
59นาย ชาตรี โสภณพนิช566,554,427+0.20
60บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)561,305,515+0.56
61ธนาคาร ออมสิน560,856,780+0.56
62นาย สดาวุธ เตชะอุบล556,131,100+1.09
63นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา523,234,371+1.21
64บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด522,720,000-2.08
65บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด522,720,000-2.08
66BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG513,655,600-0.88
67บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก505,784,864+7.86
68บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)505,216,140-
69กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล493,605,396+0.11
70นาย เจริญสุข กิจอิทธิ473,529,958+3.94
71PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.445,001,233+1.27
72นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ435,208,961+2.76
73กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล430,142,300-0.88
74นาย ศิรวัตร หวั่งหลี425,810,000-
75นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล415,582,400+1.09
76นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์407,297,240-1.18
77นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล397,800,000-0.85
78นาย พิชิต จันทรเสรีกุล397,800,000-0.85
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)392,348,940+0.71
80นาย ภมร พลเทพ381,000,000+3.94
81นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์361,713,047+2.69
82กระทรวงการคลัง358,000,000+0.56
83บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด357,727,563-
84JPMORGAN THAILAND FUND352,793,175+2.76
85THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED342,915,240+3.94
86MR. MOTOYA OKADA340,500,000-0.88
87กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ336,363,151+0.10
88นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา327,769,190+8.27
89MR. MASAO MIZUNO317,800,000-0.88
90ELEVATED RETURNS LLC314,860,000+1.10
91กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ314,145,300-0.88
92FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED309,891,360-0.55
93น.ส. ปฐมา พรประภา305,990,004-2.70
94กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว303,294,700-0.88
95นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล292,500,000-0.85
96นาย ประพล พรประภา283,790,004-2.70
97นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล264,437,811+1.21
98นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์256,365,000+0.41
99น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล236,585,700-0.85
100ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)235,836,424-0.55