คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด18,094,961,850-3.38
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11,885,140,750+8.70
3บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด11,337,874,804-
4บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,910,247,063-
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,603,708,680+5.08
6บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,397,018,750+8.70
7DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE5,228,501,565+1.45
8HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,744,276,843-3.64
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,275,087,634+4.89
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,153,131,146+3.99
11บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,560,000,000+9.38
12นาย ชาตรี โสภณพนิช2,517,846,025+6.45
13ธนาคาร ออมสิน2,150,400,000+9.38
14ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,920,000,000+9.38
15บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,917,452,800+9.38
16บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,876,416,000-0.67
17บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,811,250,000+8.70
18บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,644,542,550+8.70
19กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,415,564,800+9.38
20STATE STREET EUROPE LIMITED1,361,759,103-3.38
21นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,306,699,500-3.38
22บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,294,865,923-3.57
23ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,291,317,440+1.45
24บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด1,265,288,876-
25บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด1,256,250,000-
26บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด1,239,500,000-
27นาย ก้องภพ ลิมทรง1,177,312,500+8.70
28กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,156,817,790+8.07
29บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,155,375,000-3.38
30บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,133,740,725+1.45
31UBS AG SINGAPORE BRANCH1,120,144,324-
32นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,043,629,500-3.38
33บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด993,686,250+1.45
34บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด988,249,916+4.18
35NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C911,520,000+0.37
36มูลนิธิชินโสภณพนิช910,152,180+0.37
37บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด899,892,180+0.37
38MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED815,625,000-0.67
39EUROCLEAR NOMINEES LIMITED815,624,625-0.67
40AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.807,191,730+0.37
41นาย ชาญ โสภณพนิช778,781,790+0.37
42DBS BANK LTD772,601,575-
43นาย ชัย โสภณพนิช759,612,600+0.37
44บริษัท มาแฟม จำกัด735,558,356+27.72
45นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์643,738,688-0.67
46SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED614,078,850-3.38
47AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.603,009,464+4.18
48นาย นิติ โอสถานุเคราะห์600,577,740+0.37
49THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED595,782,450-3.38
50บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด595,106,888+1.45
51นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์561,621,675-0.67
52นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์558,217,875-0.67
53นาย กฤตย์ รัตนรักษ์512,935,650+1.45
54ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)418,298,700+1.45
55นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์399,520,000+9.38
56น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์378,368,000+9.38
57บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด331,726,930-1.20
58บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด331,545,000+1.45
59นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์323,678,475-0.67
60นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์323,317,875-0.67
61นาง สุวิมล ชยวรประภา311,870,588-0.67
62นาง นวลพรรณ ล่ำซำ303,737,381+4.18
63บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด292,984,000+9.38
64CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG281,478,600+1.45
65นาย กิตติธัช ธนะรัชต์278,000,000+9.38
66บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด256,932,521+4.18
67บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด245,833,225-
68บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด243,061,125+1.45
69นาย วชิระ ทยานาราพร234,640,000-3.68
70นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์210,432,552+0.51
71บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)206,031,262+1.76
72บริษัท พกกิม จำกัด199,036,241-1.20
73นาย สุจินต์ หวั่งหลี174,363,008+4.04
74นาง สิริพร บุญวรุตม์163,247,905-5.56
75นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ141,454,588+4.18
76กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ129,292,664+4.18
77บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด123,471,414+4.04
78บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)120,600,000-
79บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด115,296,950+4.18
80นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล115,156,250+4.18
81นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ112,057,584+4.18
82พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ111,398,672-4.61
83บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)98,641,797-4.61
84นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ92,108,970+27.72
85บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด87,651,383+4.04
86นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ81,622,728+4.04
87น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล78,487,858+27.72
88นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล78,487,858+27.72
89BANK OF SINGAPORE LIMITED76,234,800+27.72
90บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด76,167,372+27.72
91นาย สุกิจ จรัญวาศน์73,309,860-3.70
92บริษัท สยามกลการ จำกัด69,993,000+4.04
93นาย กีรติ พานิชชีวะ65,604,992-4.61
94นาย สันติ ปิยะทัต65,198,719-5.56
95นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี60,637,500+4.04
96นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์55,553,416-4.61
97นาง ตง เฉิน54,274,284-5.56
98นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์52,700,000+1.76
99นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์50,210,280-5.56
100นาย เชวง ประพิณวงศ์49,248,000-4.61