คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี9,979,190,971+0.70
2คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี9,979,190,971+0.70
3STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY9,053,376,780-2.28
4บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,016,755,250+4.76
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,095,129,676-1.07
6DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,853,036,930-
7Golden Capital (Singapore) Limited5,138,168,612+0.70
8บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,872,859,500-2.28
9HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,408,508,108-0.83
10บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,349,772,355-0.72
11นาย ชาตรี โสภณพนิช2,170,175,866-1.47
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,044,134,939-0.50
13บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,936,000,000-
14บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,821,959,108-0.02
15นาย เชิดชู โสภณพนิช1,788,768,109-1.27
16บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,685,134,206-1.87
17ธนาคาร ออมสิน1,626,240,000-
18บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,588,698,880-
19CPRN (THAILAND) LIMITED1,459,750,149-
20ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,452,000,000-
21นาย ชัย โสภณพนิช1,321,985,863-0.82
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,317,009,924-2.37
23บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,269,389,550-
24บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,252,712,412-2.28
25บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,123,297,500-
26กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,070,520,880-
27บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,044,299,912-
28NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,033,056,000-
29มูลนิธิชินโสภณพนิช1,031,505,804-
30บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,019,877,804-
31นาย ก้องภพ ลิมทรง972,369,500-2.11
32AIOI INSURANCE CO., LTD.914,817,294-
33บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)772,577,040+0.81
34THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED748,125,000+4.76
35นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา740,250,000+4.76
36ดร. อัญชลิน พรรณนิภา735,000,000+4.76
37บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)718,214,633+3.99
38นาย ชาญ โสภณพนิช715,420,962-
39นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล709,625,700-2.28
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ694,059,528-0.40
41MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED690,562,500-
42EUROCLEAR NOMINEES LIMITED690,562,183-
43นาง ประไพวรรณ ลิมทรง687,134,400-2.28
44นาย นิติ โอสถานุเคราะห์680,654,772-
45กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25680,027,478-2.35
46บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด672,729,525-
47AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.637,210,001-
48บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)604,942,683-1.20
49นาย กฤตย์ รัตนรักษ์579,840,300-
50นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ568,305,000-2.28
51บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด566,681,530+0.70
52นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์545,032,089-
53กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท541,994,073-0.55
54GLORY HOPE LIMITED507,506,202-
55กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)486,296,118-
56กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)486,296,118-
57นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์475,506,352-
58ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)472,859,400-
59นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์472,624,468-
60กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว455,688,780-0.66
61บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด450,673,482-
62บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด430,257,726-
63กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ418,168,674-2.35
64บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด374,790,000-
65BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH333,223,333-0.94
66BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH327,950,298-
67CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG318,193,200-
68น.ส. รัตนา พรรณนิภา314,994,750+4.76
69บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด306,111,696-0.45
70คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช304,400,844-
71นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์302,137,000-
72นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย301,682,552-2.28
73บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด300,890,832-0.45
74MISS YUEH CHEE AMY TSAI285,509,628-
75UBS AG SINGAPORE BRANCH283,358,142-
76บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)283,017,425-
77น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์282,510,800-
78กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ278,797,942-2.37
79บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด274,764,750-
80นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์274,047,776-
81นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์273,742,468-
82บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด271,504,814-
83นาง สุวิมล ชยวรประภา264,050,431-
84นาย โชติ โสภณพนิช256,611,600-
85บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)247,973,250+4.25
86บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด247,796,020+0.81
87SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED247,511,763-2.28
88กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ245,780,664-0.52
89นาย ลักษณ์ ทองไทย243,400,950-
90บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)239,217,800+4.23
91บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด238,809,240-
92บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด237,387,325-
93บริษัท วัฒนชาญ จำกัด226,440,000-
94บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด221,569,150-
95นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน211,475,988-
96นาย กิตติธัช ธนะรัชต์210,237,500-
97นาง นุชนารถ โสภณพนิช203,718,276-
98นาย พะเนียง พงษธา197,946,000+4.76
99นาย สุจินต์ หวั่งหลี195,045,051-
100นาย วิชัย มิตรสันติสุข194,746,792-0.26