คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11,575,093,600+0.89
2ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,111,143,878+1.05
3บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,230,140,000+0.89
4บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,497,203,600-
5HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,826,198,270+1.25
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,759,933,585+0.77
7นาย ชาตรี โสภณพนิช2,613,170,503+1.00
8นาย เชิดชู โสภณพนิช2,119,745,951+1.03
9บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,090,395,377+0.94
10บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,954,726,279-0.45
11บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,944,000,000-0.82
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,837,544,294+0.68
13บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,813,868,800-
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,721,114,780+0.90
15DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,705,212,000-
16ธนาคาร ออมสิน1,632,960,000-0.82
17บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,601,641,440+0.89
18นาย ชัย โสภณพนิช1,527,368,544+1.09
19ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,458,000,000-0.82
20บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,450,278,675-
21บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด1,224,443,588-
22นาย ก้องภพ ลิมทรง1,222,476,750+0.79
23บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,166,501,250-
24บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,103,299,907+1.07
25มูลนิธิชินโสภณพนิช1,102,295,418+1.22
26บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,089,869,418+1.22
27กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,074,944,520-0.82
28AIOI INSURANCE CO., LTD.977,598,873+1.22
29นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา921,600,000-
30ดร. อัญชลิน พรรณนิภา918,000,000-
31นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล907,284,000+0.89
32กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25883,608,780+0.90
33นาง ประไพวรรณ ลิมทรง878,528,000+0.89
34ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)860,657,400-
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ797,323,313+1.16
36MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED788,437,500-
37EUROCLEAR NOMINEES LIMITED788,437,138-
38นาย ชาญ โสภณพนิช764,518,479+1.22
39บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)730,201,629+1.09
40นาย นิติ โอสถานุเคราะห์727,366,374+1.22
41นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ700,000,000+0.89
42AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.673,210,566+1.07
43บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด638,514,400-3.75
44นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์622,280,731-
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท610,528,017+1.18
46HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES603,254,457+1.20
47นาย กฤตย์ รัตนรักษ์602,141,850-
48CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG579,150,000-
49THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR572,544,450-
50นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์542,900,953-
51กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ542,818,160+0.90
52GLORY HOPE LIMITED542,335,059+1.22
53กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว539,989,144+1.18
54นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์539,610,613-
55บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)536,253,657+0.25
56กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)519,669,381+1.22
57กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)519,669,381+1.22
58บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด480,894,242+1.20
59บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด459,785,217+1.22
60บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)427,182,780+0.97
61BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH419,213,652+1.09
62บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด389,205,000-
63นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย385,712,852+0.89
64กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ356,678,880+0.90
65น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์352,146,285-
66BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH350,456,691+1.22
67คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช325,291,098+1.22
68SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED313,750,696+0.89
69นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์312,889,193-
70นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์312,540,613-
71MISS YUEH CHEE AMY TSAI305,103,426+1.22
72นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์303,385,500-0.82
73UBS AG SINGAPORE BRANCH302,804,289+1.22
74นาง สุวิมล ชยวรประภา301,474,901-
75บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด299,154,612+0.47
76บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)299,007,110+1.07
77บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด294,052,404+0.47
78น.ส. รัตนา พรรณนิภา287,996,400-
79บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด286,844,069+1.07
80บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด285,332,625-
81กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ284,370,488+1.18
82น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์283,678,200-0.82
83บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด275,772,990+1.09
84นาย โชติ โสภณพนิช274,222,200+1.22
85UBS AG LONDON BRANCH274,031,100-
86กองทุนเปิด บัวแก้ว271,697,620+0.90
87บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด254,279,436+1.38
88บริษัท วัฒนชาญ จำกัด241,980,000+1.22
89นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน225,989,046+1.22
90บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด222,484,725-0.82
91นาง นุชนารถ โสภณพนิช217,698,942+1.22
92นาย กิตติธัช ธนะรัชต์211,106,250-0.82
93นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์203,238,105+0.97
94นาย วิชัย มิตรสันติสุข202,320,180-0.63
95บริษัท กรุงศรี จำกัด (มหาชน)_ SINK AC. CLIENT198,717,300-
96นาย สุจินต์ หวั่งหลี198,466,894+3.45
97บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด196,692,355-
98นาง ศศิธร รัตนรักษ์189,843,750-
99มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช181,028,835+1.22
100พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์180,403,200-0.82