คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> เหมืองแร่

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,242,000,000-
2นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
3นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร905,901,000-
4นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
5น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
6นาย ทิศชวน นานาวราทร416,254,000-
7บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)333,349,410-1.69
8นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
9นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
10นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
11กระทรวงการคลัง184,080,000-1.69
12นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
13นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์171,212,000-
14นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
15นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
16น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง92,000,000-
17นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์83,720,000-
18นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
19นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล70,917,188-
20นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
21น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
22LGT BANK (SINGAPORE) LTD54,926,050-1.69
23นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา54,663,640-
24นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
25นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์26,917,570-1.69
26บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,153,325-1.69
27นาย ธวัช ตันติเมธ20,793,370-1.69
28ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,476,313-1.69
29นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ17,835,700-1.69
30นาง สุกัลยา ทองพันธ์13,879,750-1.69
31นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์12,587,060-1.69
32นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี11,849,560-1.69
33นาย ลือชา วรวิวรรธน์11,182,860-1.69
34น.ส. อานา นิธิรักษา10,962,200-1.69
35นาย นาวิน ชายชีวินลิขิต9,739,425-1.69
36นาง พิริยา อภิธโนทัย8,625,800-1.69
37นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย8,142,000-1.69
38นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข8,088,310-1.69
39บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)8,067,070-1.69