คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง716,332,911,199-0.51
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)489,613,482,326-0.10
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด266,011,919,847-
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)89,664,745,125-0.50
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)89,664,745,125-0.50
6UBS AG SINGAPORE BRANCH87,537,203,470-0.11
7การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย79,784,456,628+0.84
8นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี76,733,999,391-0.49
9บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,493,599,230-0.27
10STATE STREET EUROPE LIMITED63,674,483,992-0.08
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED63,213,945,768-0.09
12บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)55,854,748,280-0.43
13สำนักงานประกันสังคม48,851,223,062-0.10
14นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,563,737,555-
15TEPDIA Generating B.V.37,059,928,332+1.70
16บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765+0.83
17B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.29,016,565,500-
18CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,884,775,216-
19EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.26,719,875,000+0.85
20THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED24,586,228,114-0.19
21บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,219,999,896-
22GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED22,686,772,500-0.49
23บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)21,115,043,826-0.81
24นาย ฮาราลด์ ลิงค์20,743,840,175-
25ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.20,010,707,790-0.27
26บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)19,848,162,992+0.63
27บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด19,308,378,334-0.81
28บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,732,352,461+0.39
29GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.16,138,500,203-0.49
30บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,540,599,823+0.85
31บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,645,300,000-0.82
32GIC PRIVATE LIMITED12,551,502,600-0.35
33บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,598,718,516+0.64
34ASIAN DEVELOPMENT BANK10,524,250,000-0.30
35บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด10,150,000,203-0.49
36บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,608,068,809+1.94
37BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,409,883,178-0.22
38N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,111,156,027-0.50
39กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,074,404,716+0.34
40นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,022,499,865+0.01
41นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,572,503,021+2.58
42บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,275,019,658-0.81
43SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,939,241,984-0.49
44นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,769,303,226-
45การประปาส่วนภูมิภาค7,758,080,000+0.86
46บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,728,926,313-
47ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,496,000,000-0.49
48การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,152,225,000-
49BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC5,988,814,650-0.49
50น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,400,000,000-
51บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,327,375,625-
52นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,323,312,827-
53บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,612,952,448+2.50
54บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,530,643,200+0.93
55กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,335,387,251+0.42
56บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)4,060,000,000-0.49
57บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,765,244,685-0.35
58AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P3,690,990,380+0.34
59น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,672,689,775-
60MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,612,741,004+0.86
61บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,604,156,631-
62สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,433,622,000-
63บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,331,396,445+0.03
64นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล3,012,554,850-
65บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,844,479,415+1.59
66นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,651,864,000+0.54
67นาย มิน เธียรวร2,607,617,200-0.15
68CHASE NOMINEES LIMITED2,336,822,790+0.54
69บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,239,869,000-
70นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,047,488,000-0.81
71บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,021,439,852+0.04
72บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)1,969,100,000-0.49
73กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,966,310,520-0.61
74นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,896,142,080+2.50
75นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,876,829,842-
76กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,824,150,420+0.65
77กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,815,279,300-0.36
78นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,740,812,040+0.93
79UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,692,636,402+2.36
80ธนาคาร ออมสิน1,667,238,500-
81บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,665,000,000-
82บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,665,000,000-
83บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,665,000,000-
84นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,594,129,595-
85กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,587,870,625+0.82
86บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,583,364,800+2.50
87กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,558,675,450+0.95
88สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,522,484,380-
89NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,512,954,975-0.45
90นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,508,678,720+2.50
91GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,469,852,136-
92HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,396,304,655-
93บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,387,200,000-1.47
94นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,385,087,563-
95นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,366,464,225-
96กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,364,004,280+1.21
97นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,330,377,073-
98น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,290,977,025-
99น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,289,557,859-
100นาย พิชัย นิธิวาสิน1,280,908,500-0.27