คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี590,624,995,313+0.80
2กระทรวงการคลัง513,186,524,075-2.14
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)313,418,318,304-1.33
4UBS AG SINGAPORE BRANCH249,007,884,913+0.62
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด180,341,581,440-0.68
6GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED164,317,187,500+0.80
7GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.124,218,751,563+0.80
8บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด78,125,001,563+0.80
9การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย66,132,025,252-0.59
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)64,163,789,265-2.12
11กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)64,163,789,265-2.12
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED59,347,233,374-0.86
13BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC51,643,046,875+0.80
14สำนักงานประกันสังคม43,035,660,838-1.56
15บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)40,377,310,659-
16บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด36,922,508,721-
17B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.35,134,588,500+1.13
18นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,057,455,440-0.62
19บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)33,121,609,959+0.82
20บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)31,250,000,000+0.80
21STATE STREET EUROPE LIMITED30,993,414,253-1.44
22นาย ฮาราลด์ ลิงค์28,027,936,725+1.13
23ASIAN DEVELOPMENT BANK27,942,750,000+0.86
24บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)25,179,589,758-0.31
25บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,133,997,018-1.41
26TEPDIA Generating B.V.24,706,618,888-0.26
27ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)22,449,140,625+0.80
28บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,498,017,675-0.42
29บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)17,219,999,926-1.63
30บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)15,823,933,020-
31บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)15,531,250,000+0.80
32CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD15,230,154,205-5.17
33EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.14,387,625,000-1.59
34บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,578,150,000-0.76
35ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด12,823,877,500-2.14
36บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,778,407,588-
37สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด10,522,438,650-1.65
38บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด10,461,009,821-2.54
39บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด10,442,900,438+1.13
40บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)10,175,594,323-0.53
41GIC PRIVATE LIMITED8,459,356,500-2.38
42THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED8,187,340,304-2.10
43SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,000,000,000-0.62
44บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,383,270,400+0.57
45นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,893,237,338+1.32
46นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,728,241,720-0.64
47การประปาส่วนภูมิภาค6,353,600,000-0.53
48นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,332,927,983-1.14
49นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,308,430,284+1.32
50บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด5,853,960,000-1.37
51นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,825,296,320-0.62
52นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,709,500,622+1.32
53น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,261,520,000+2.84
54นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา5,135,679,060+1.32
55THE BANK OF NEW YORK MELLON4,890,391,340-1.61
56บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,760,200,420-
57นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,426,775,084-
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,409,498,646-0.27
59Prime Road Tech Inter Limited3,857,278,080-
60บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,406,556,334-0.73
61นาย มิน เธียรวร3,371,680,000-0.63
62MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,087,140,000-0.52
63บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,052,442,250-1.42
64นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล2,998,732,640-0.62
65สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,975,883,200-0.54
66MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,958,710,305-0.53
67น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,784,428,000-0.65
68MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.2,581,557,125-1.14
69AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,419,961,710-0.71
70บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,298,296,856-
71บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,161,174,254-
72บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,040,893,690-
73GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,987,741,395+2.84
74บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,908,299,876+0.85
75UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,864,145,395-1.21
76กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,799,268,920-0.96
77นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,765,280,000+0.57
78ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,755,780,451-0.13
79นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,735,876,000-0.62
80บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,715,441,692+5.88
81ธนาคาร ออมสิน1,629,230,000-
82นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,516,701,120+0.57
83บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,508,312,740-
84บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,502,066,513+2.30
85นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,417,496,960+0.57
86กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,404,558,052-0.05
87นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,370,144,864+0.57
88บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,351,224,400-1.42
89นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,318,052,000-0.62
90นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,261,427,200-
91น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,254,487,500+1.13
92PT SOLE CO.,LTD1,245,983,434-
93นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,230,868,240-0.62
94บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,194,800,000+0.86
95บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,173,000,000-0.87
96BBHISL NOMINEES LIMITED1,122,651,030-2.16
97Kyocera Corporation1,117,600,000+2.84
98บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,079,292,500-
99นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,073,212,006-
100น.ส. วัสสา ริมชลา1,032,923,480-0.62