คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง697,534,570,443+1.05
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)463,817,336,312+1.60
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด239,849,412,584+1.06
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)86,940,498,385+1.06
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)86,940,498,385+1.06
6นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี85,805,999,319-
7การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย85,132,017,826-0.82
8UBS AG SINGAPORE BRANCH79,073,437,528+1.42
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED69,422,960,329+1.12
10บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด67,937,990,535+1.46
11STATE STREET EUROPE LIMITED52,305,258,911+1.14
12บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)51,060,349,286+1.41
13สำนักงานประกันสังคม48,431,786,240+0.93
14นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,889,346,651+2.34
15TEPDIA Generating B.V.40,715,499,494-1.24
16บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)36,874,995,625-0.80
17B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.30,345,568,500+3.65
18บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)26,879,999,885+1.04
19GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED25,368,952,500-
20CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,683,353,366+1.06
21บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)24,324,941,370-0.32
22EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,065,875,000+1.98
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED22,162,217,382+1.38
24นาย ฮาราลด์ ลิงค์21,693,939,725+3.65
25บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)20,604,195,992+0.41
26บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,559,715,268-0.39
27บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด18,841,240,149+0.41
28บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)18,753,204,295+1.46
29GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.18,046,500,227-
30บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,882,099,831-1.77
31บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,303,700,000-0.72
32บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)12,686,382,117-
33GIC PRIVATE LIMITED12,223,998,850+1.15
34บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,894,227,268+0.62
35ASIAN DEVELOPMENT BANK11,476,750,000+1.34
36บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด11,350,000,227-
37SOTUS & FAITH # 1 LIMITED10,700,000,000+2.34
38กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,357,786,146+0.48
39นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,018,385,801+2.32
40นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,837,631,980+5.00
41การประปาส่วนภูมิภาค8,293,120,000-
42บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,082,922,938+3.65
43บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,074,817,570+0.41
44นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,789,996,328+2.34
45บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,089,617,600+7.10
46สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด6,998,259,825+0.32
47BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC6,696,851,850-
48การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,569,325,000-
49THE BANK OF NEW YORK MELLON6,245,342,960+0.94
50น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,590,365,000-
51ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,391,250,000-
52นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,348,304,906+2.34
53บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,147,396,719+0.70
54กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,612,677,285+0.32
55บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)4,540,000,000-
56บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,346,389,420-0.16
57บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,180,488,156+1.38
58MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,861,895,556-
59กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,818,460,420+2.32
60น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,689,932,450+2.34
61บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,665,901,473-
62บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,436,550,755+1.04
63AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P3,289,851,620-0.76
64นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,206,288,700-
65นาย มิน เธียรวร3,041,600,000-0.40
66นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,967,848,300+2.34
67กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,926,385,260+0.50
68บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,783,074,180+0.92
69SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,645,205,577+0.82
70นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,494,185,600+0.57
71นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,304,195,010+7.10
72บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,201,900,000-
73บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,164,197,750+0.70
74บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,161,567,800-
75กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,067,555,258-0.50
76บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,004,567,424+2.34
77กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,948,469,725+1.12
78BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,866,580,739+1.99
79ธนาคาร ออมสิน1,777,681,500-
80UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,768,210,802+4.55
81บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,744,200,000+1.17
82นาย พิชัย นิธิวาสิน1,723,840,825+1.46
83นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,718,378,760+1.38
84นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,695,070,000+7.10
85บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,693,569,670+1.97
86กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,674,588,865+2.33
87NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,622,293,132-0.64
88นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,620,606,271+2.34
89นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,618,979,550+2.34
90บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,608,750,000+0.70
91บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,608,750,000+0.70
92บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,608,750,000+0.70
93GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,527,013,052-
94PT SOLE COMPANY LIMITED1,471,076,164-
95บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,443,624,350+1.38
96CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,429,048,160+1.42
97นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,367,240,090+1.38
98นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,336,622,975+2.34
99นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,315,650,466+7.10
100น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,297,037,950+2.34