คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง693,747,413,739-3.18
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)471,650,824,560-3.94
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด246,185,246,612-2.45
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี116,801,999,073+0.97
5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย95,285,275,010-0.17
6UBS AG SINGAPORE BRANCH87,506,104,980-0.57
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)86,284,562,613-3.26
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)86,284,562,613-3.26
9บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,107,109,627-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED71,079,926,411-2.51
11STATE STREET EUROPE LIMITED53,103,594,615-2.88
12สำนักงานประกันสังคม49,213,387,345-2.54
13บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)47,224,830,091-0.51
14นาย สมโภชน์ อาหุนัย44,917,364,783-1.95
15TEPDIA Generating B.V.44,749,233,190-
16B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.37,433,584,500-
17GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED34,533,067,500+0.97
18บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)30,679,996,360-2.88
19นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,761,137,325-
20บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)26,739,999,885+0.52
21CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD26,258,886,560-4.00
22GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.24,565,500,309+0.97
23บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)24,265,272,139+1.05
24บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)22,588,011,542+0.79
25บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด22,189,063,811+1.05
26THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED22,132,438,566-3.08
27EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.21,124,687,500-5.95
28บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)19,627,989,335-
29บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)18,437,999,790-
30บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,343,106,629+0.78
31บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด15,450,000,309+0.97
32ASIAN DEVELOPMENT BANK15,084,750,000+0.64
33บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,992,750,000+0.74
34GIC PRIVATE LIMITED12,316,607,100-3.12
35บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,450,964,140+0.65
36บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,287,148,795+0.83
37กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,394,569,536+0.29
38SOTUS & FAITH # 1 LIMITED10,250,000,000-1.95
39บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,970,904,938-
40บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)9,509,599,204+1.05
41BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC9,115,978,950+0.97
42นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,638,728,454-1.94
43การประปาส่วนภูมิภาค8,293,120,000-
44บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,886,675,200+0.53
45นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,821,304,302-1.69
46สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด7,530,347,925-2.16
47นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,462,379,660-1.95
48ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,338,750,000+0.97
49การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,986,425,000+0.75
50บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)6,180,000,000+0.97
51THE BANK OF NEW YORK MELLON6,132,345,034-4.45
52น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,620,260,000+1.06
53กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,152,410,654+0.32
54นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,123,376,195-1.95
55บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)4,787,438,906+0.75
56บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,352,844,350-0.57
57MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,861,895,556-
58บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,811,637,795+0.47
59บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,665,901,473-1.49
60กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,654,616,908-3.42
61บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,546,207,194-2.44
62น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,534,748,375-1.95
63AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P3,533,658,190+0.07
64กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,479,982,890+0.70
65นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,206,288,700-1.49
66นาย มิน เธียรวร3,162,200,000+0.15
67บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,997,300,000+0.97
68SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,962,125,341-0.96
69นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,843,032,250-1.95
70กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,576,038,325+0.69
71นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,563,246,520+0.53
72กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,331,303,739+0.46
73บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,311,670,916-1.27
74บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,298,810,200+0.75
75BNY MELLON NOMINEES LIMITED2,068,628,300-3.24
76บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,012,855,250+0.75
77บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,973,246,058-0.79
78บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,944,964,876+0.30
79นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,885,640,000+0.53
80ธนาคาร ออมสิน1,844,960,400+0.69
81นาย พิชัย นิธิวาสิน1,804,253,225-
82บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,754,400,000-3.49
83NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,721,286,799-1.14
84นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,677,124,800-1.71
85นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,552,449,933-1.95
86นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,550,891,625-1.95
87GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,535,178,898+1.06
88UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,519,349,482-1.67
89กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,518,981,405-3.70
90บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,496,250,000+0.75
91บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,496,250,000+0.75
92บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,496,250,000+0.75
93นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,463,563,832+0.53
94นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,457,659,224-2.44
95นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,373,850,000-
96PT SOLE COMPANY LIMITED1,308,825,117+0.83
97นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,280,409,859-1.95
98CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,259,768,872-2.04
99น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,242,489,625-1.95
100น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,241,123,761-1.95