คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)704,323,688,702+2.33
2กระทรวงการคลัง575,865,845,103+1.92
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด159,365,614,475+1.59
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี137,645,567,301-0.76
5UBS AG SINGAPORE BRANCH102,572,689,874-0.74
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)72,768,320,003+2.00
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)72,768,320,003+2.00
8การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย62,448,450,674-0.43
9สำนักงานประกันสังคม55,394,212,646+1.89
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED51,611,652,362+1.87
11นาย สมโภชน์ อาหุนัย51,294,880,871-0.84
12บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)46,145,497,896+0.69
13บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)44,108,470,745-0.54
14บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)42,197,152,824+0.69
15GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED38,294,234,979-0.76
16B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.32,938,086,000+0.58
17STATE STREET EUROPE LIMITED31,942,784,699+2.41
18GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.28,949,266,566-0.76
19นาย ฮาราลด์ ลิงค์27,236,187,100+0.58
20บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,369,996,990-0.47
21CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD22,320,053,576+5.29
22TEPDIA Generating B.V.22,311,589,506-1.13
23บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,310,767,976-0.71
24บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)21,321,793,856-1.70
25EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.18,384,187,500+4.35
26บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด18,207,085,941-0.76
27สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด17,841,396,000+1.98
28SOTUS & FAITH # 1 LIMITED17,775,000,000-0.84
29THE BANK OF NEW YORK MELLON16,950,943,065+2.43
30บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด16,755,346,238-1.59
31ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด16,233,535,500+1.92
32บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,986,044,782-1.26
33บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด12,319,797,600+3.44
34BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC12,035,447,985-0.76
35บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,023,400,000-
36GIC PRIVATE LIMITED11,536,654,112+1.88
37บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,372,277,845-
38บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด10,147,903,250+0.58
39นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,748,464,298-0.84
40บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,666,417,262-2.94
41นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,445,357,004+0.54
42บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,306,179,200+1.52
43นาย ลุชัย ภุขันอนันต์8,231,745,174-0.84
44บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)7,759,306,500-0.56
45นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,728,871,540+0.54
46นาย สถาพร งามเรืองพงศ์7,390,041,725+0.83
47นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,736,083,544+0.54
48การประปาส่วนภูมิภาค6,554,240,000-1.02
49บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)6,367,235,991-4.57
50นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,225,608,456+0.54
51น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,739,840,000-1.56
52นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,313,488,619-
53ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,261,992,517-0.75
54บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด4,824,435,000+0.95
55ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY4,752,000,000-0.76
56บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,727,185,104-
57นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,565,700,000-0.58
58นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,441,872,723-0.84
59กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,298,637,886+0.41
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,285,743,625-0.72
61UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED4,231,882,278+1.09
62Prime Road Tech Inter Limited4,143,002,382-1.72
63บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,096,708,742+0.61
64น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,796,129,725-0.84
65บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,647,938,206+3.91
66นาย มิน เธียรวร3,348,134,000-0.57
67MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,246,450,900+0.95
68บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)3,089,760,000-1.91
69MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,052,143,262-1.02
70นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์2,817,078,579+0.95
71Capital Asia Investments Pte. Ltd.2,740,500,000-0.71
72Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd.2,740,500,000-0.71
73สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,572,060,075-
74บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,524,069,688-1.96
75บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,468,541,068-1.72
76นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์2,438,073,495-3.55
77ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,398,937,098-0.39
78THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED2,344,538,818+3.76
79บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,216,300,946-2.50
80บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,185,259,472-1.52
81บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,171,941,200-0.70
82บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,089,195,027-0.09
83บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,051,549,473+2.29
84บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,040,893,690-
85SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,016,106,094+4.04
86นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์2,014,312,686-3.09
87กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,002,014,605+2.58
88นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,985,940,000+1.52
89GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,750,098,278-1.56
90บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,632,828,050+0.06
91บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,625,293,500-1.96
92ธนาคาร ออมสิน1,617,433,600-
93นาย ประทีป ตั้งมติธรรม1,611,487,100+3.48
94นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,591,118,400-8.11
95บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด1,570,560,000-1.56
96นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,541,412,972+1.52
97นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,503,000,000-0.03
98นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,443,354,660+1.52
99บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,319,768,600+0.75
100บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,308,148,249+0.06