คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี557,549,995,575-
2กระทรวงการคลัง473,090,906,612-
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)289,327,670,489-
4UBS AG SINGAPORE BRANCH238,533,163,875-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด166,577,712,770-
6GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED155,115,425,000-
7GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.117,262,501,475-
8บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด73,750,001,475-
9การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย61,579,069,195-
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)59,775,971,608-
11กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)59,775,971,608-
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED53,950,038,501-
13BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC48,751,036,250-
14สำนักงานประกันสังคม43,730,140,284-
15นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,714,782,730-
16บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)34,609,123,422-
17B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.32,554,082,000-
18บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)32,441,754,910-
19บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด31,647,864,618-
20บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)29,500,000,000-
21STATE STREET EUROPE LIMITED26,744,367,550-
22นาย ฮาราลด์ ลิงค์25,969,387,700-
23บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)24,779,997,060-
24ASIAN DEVELOPMENT BANK23,495,000,000-
25TEPDIA Generating B.V.21,744,345,705-
26ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,219,222,578-
27บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)20,335,706,343-
28บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)16,379,999,930-
29บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)14,661,500,000-
30CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD14,573,682,041-
31บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,538,315,096-
32EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.13,816,687,500-
33บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)13,563,371,160-
34บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,230,700,000-
35ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด11,816,287,125-
36สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด11,536,821,050-
37บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)10,390,950,816-
38บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,675,907,750-
39บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด9,574,483,565-
40บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,772,882,893-
41GIC PRIVATE LIMITED8,235,606,733-
42SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,150,000,000-
43บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,802,774,400-
44บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด6,918,900,000-
45นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,852,847,502-
46นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,622,433,262-
47นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,208,478,662-
48การประปาส่วนภูมิภาค6,052,640,000-
49นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,934,520,626-
50น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,889,315,000-
51นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,681,765,024-
52นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,142,331,686-
53THE BANK OF NEW YORK MELLON4,632,620,708-
54นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,625,512,266-
55บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,596,055,578-
56นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,378,800,000-
57นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,274,127,667-
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,810,247,002-
59UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED3,457,535,901-
60Prime Road Tech Inter Limited3,357,260,551-
61บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,154,116,878-
62นาย มิน เธียรวร3,101,838,000-
63MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,094,706,375-
64นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,054,958,877-
65น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,834,556,025-
66MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,818,560,870-
67บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)2,735,679,375-
68MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.2,699,571,165-
69GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED2,224,915,084-
70บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)2,100,864,667-
71สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,076,520,500-
72บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,007,159,910-
73บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,000,369,486-
74บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,910,603,326-
75นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,865,580,000-
76บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,845,180,979-
77บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,787,939,568-
78บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)1,781,040,000-
79บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,779,918,220-
80นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,768,423,675-
81นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,602,877,320-
82ธนาคาร ออมสิน1,602,021,400-
83ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,590,968,989-
84กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,579,833,270-
85บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,521,905,127-
86นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,498,036,560-
87นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,447,994,004-
88บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,388,881,926-
89นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,342,765,475-
90บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,271,931,500-
91กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,265,462,533-
92นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,253,947,020-
93Kyocera Corporation1,250,950,000-
94นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,225,591,200-
95บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,211,003,000-
96นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,164,121,528-
97น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,162,350,000-
98บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,132,200,000-
99นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,130,746,032-
100บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,112,400,000-