คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง631,667,590,576-1.73
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)442,767,393,839-0.94
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด228,437,828,564-0.83
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี100,547,999,202+2.63
5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย88,498,940,150+1.24
6UBS AG SINGAPORE BRANCH80,091,566,265+0.27
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)78,561,978,258-1.67
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)78,561,978,258-1.67
9บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,107,109,627-0.28
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED65,982,362,933-0.83
11STATE STREET EUROPE LIMITED49,130,852,741-0.99
12บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)47,224,830,091-1.52
13สำนักงานประกันสังคม45,772,714,340-0.65
14นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,726,273,818-1.54
15TEPDIA Generating B.V.40,967,607,850+2.15
16บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)33,924,995,975-
17B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.32,560,573,500+1.36
18GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED29,727,495,000+2.63
19บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)25,759,999,890-
20บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)24,350,413,445+1.05
21บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)23,531,120,818-0.19
22นาย ฮาราลด์ ลิงค์23,277,438,975+1.36
23บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด22,266,920,176+1.05
24CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD21,926,170,278-2.40
25GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.21,147,000,266+2.63
26THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED20,542,634,091-1.43
27บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)19,627,989,335-0.28
28EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.19,297,687,500-2.96
29บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,144,797,401+0.12
30บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)17,384,399,802+0.76
31บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,718,300,000+1.41
32บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด13,300,000,266+2.63
33ASIAN DEVELOPMENT BANK13,032,250,000+2.19
34บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,660,277,681-1.60
35บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,303,209,764+0.65
36GIC PRIVATE LIMITED11,201,808,100-1.64
37กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,860,404,172+1.18
38SOTUS & FAITH # 1 LIMITED9,750,000,000-1.54
39บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)9,542,966,219+1.05
40บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,767,633,600-0.48
41บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,672,917,313+1.36
42การประปาส่วนภูมิภาค8,360,000,000-1.60
43นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,223,015,846-1.53
44BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC7,847,412,300+2.63
45นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,202,670,064-1.84
46นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,098,361,140-1.54
47การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย7,090,700,000+0.74
48สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด7,082,176,900-0.14
49ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,346,549,416+2.61
50THE BANK OF NEW YORK MELLON5,840,079,244-0.67
51น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,680,050,000-0.53
52บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)5,320,000,000+2.63
53กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,881,562,129+1.28
54นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,873,455,405-1.54
55บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)4,823,434,688-
56บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,406,528,855+0.80
57MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,893,039,875-1.60
58บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,800,824,875+0.94
59บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,447,041,684+3.17
60บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,430,883,383-3.36
61AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P3,404,009,320+1.16
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,382,165,879-2.07
63น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,362,321,625-1.54
64กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,253,047,340+1.19
65นาย มิน เธียรวร3,141,600,000+0.25
66นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,014,868,479+3.17
67นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,849,566,610-0.48
68SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,755,469,195+0.57
69นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,704,347,750-1.54
70UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,659,075,632-0.93
71บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,580,200,000+2.63
72บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,407,085,204-3.81
73บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,333,120,800+0.74
74กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,231,681,738+1.60
75กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,224,180,875+2.27
76นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช2,096,270,000-0.48
77บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,027,989,500-
78บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,020,228,107-2.33
79บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)2,019,600,000+1.52
80นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,992,481,600-0.72
81บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)1,970,044,524+2.52
82ธนาคาร ออมสิน1,907,022,000+0.67
83บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,882,154,540+1.10
84BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,837,890,830-1.26
85นาย พิชัย นิธิวาสิน1,804,253,225-0.28
86นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,627,047,026-0.48
87NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,578,634,172+1.84
88GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,551,510,588-0.53
89บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-
90บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,507,500,000-
91บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-
92นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,476,720,668-1.54
93นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,475,238,375-1.54
94กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,416,074,325-2.56
95นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,410,255,672-3.36
96PT SOLE COMPANY LIMITED1,352,092,063-1.60
97บริษัท นทลิน จำกัด1,346,396,807-1.85
98นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,257,750,000+2.15
99CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,241,360,589-2.73
100บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,228,197,805-