คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี647,324,994,863-
2กระทรวงการคลัง598,731,163,755-
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)425,929,307,145-
4UBS AG SINGAPORE BRANCH291,149,379,613-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด211,962,162,000-
6GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED180,091,637,500-
7GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.136,143,751,713-
8บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,625,001,713-
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)76,332,893,020-
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)76,332,893,020-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED68,542,211,071-
12การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย64,557,858,949-
13สำนักงานประกันสังคม58,972,091,255-
14BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC56,600,779,375-
15นาย สมโภชน์ อาหุนัย55,653,710,511-
16บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)51,433,002,863-
17บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด47,032,243,252-
18B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.42,082,106,000-
19บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)38,792,864,053-
20STATE STREET EUROPE LIMITED35,771,483,954-
21บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)34,250,000,000-
22นาย ฮาราลด์ ลิงค์33,570,184,100-
23ASIAN DEVELOPMENT BANK27,575,000,000-
24บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)26,431,996,864-
25ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,631,161,846-
26CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,026,881,202-
27TEPDIA Generating B.V.23,887,266,731-
28บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,119,999,905-
29บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)21,008,351,892-
30บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)20,156,676,585-
31EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.20,097,000,000-
32บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)17,022,250,000-
33บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,022,428,178-
34ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด14,930,657,375-
35สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด14,786,997,100-
36SOTUS & FAITH # 1 LIMITED12,700,000,000-
37บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,645,300,000-
38บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,507,880,750-
39บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,436,188,702-
40บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,210,586,691-
41GIC PRIVATE LIMITED11,178,379,703-
42นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,662,796,231-
43บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด10,245,600,000-
44นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,247,657,908-
45บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,057,189,283-
46นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,491,007,582-
47นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,178,524,137-
48นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,770,649,224-
49บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,383,270,400-
50นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,032,894,806-
51THE BANK OF NEW YORK MELLON6,555,550,371-
52นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,326,068,246-
53การประปาส่วนภูมิภาค6,152,960,000-
54น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,949,105,000-
55บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด5,635,639,578-
56นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,240,894,640-
57นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,859,400,000-
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,763,214,125-
59นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,760,488,066-
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,723,419,750-
61น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,425,239,450-
62UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED4,060,980,575-
63บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,713,628,628-
64Prime Road Tech Inter Limited3,642,984,853-
65บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,469,993,313-
66MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,333,896,630-
67นาย มิน เธียรวร3,223,684,000-
68บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,027,250,044-
69บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)2,973,531,529-
70MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,865,277,348-
71นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,755,703,150-
72สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,281,163,100-
73GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED2,247,503,055-
74บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด2,246,048,000-
75บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,170,613,697-
76นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส2,092,407,550-
77ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,071,550,129-
78บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,036,264,508-
79บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,024,026,800-
80บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,020,228,107-
81บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,002,690,564-
82นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,954,003,331-
83บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)1,948,320,000-
84บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,902,324,979-
85บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,897,421,755-
86กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,883,421,250-
87บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,848,372,000-
88นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,765,280,000-
89น.ส. วัสสา ริมชลา1,639,766,025-
90ธนาคาร ออมสิน1,615,357,600-
91กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,614,055,700-
92นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,586,459,045-
93CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,560,109,926-
94น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,537,782,612-
95บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,536,061,700-
96นาย ประทีป ตั้งมติธรรม1,530,809,084-
97นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,516,701,120-
98น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,502,550,000-
99THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,487,708,908-
100นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,417,496,960-