คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา170,878,474,500+1.91
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ99,958,349,688+1.56
3ตระกูล รัตนาวะดี73,709,999,415+1.54
4ตระกูล โอสถานุเคราะห์72,778,007,818+0.27
5ตระกูล งามเรืองพงศ์60,163,936,500+1.95
6ตระกูล จิราธิวัฒน์59,903,053,811+3.27
7ตระกูล จิรัฐิติภัทร์49,346,477,146+1.91
8ตระกูล กาญจนพาสน์48,723,452,739+0.66
9ตระกูล อาหุนัย47,084,560,150+3.49
10ตระกูล อัศวโภคิน35,292,132,880+1.81
11ตระกูล เพชรอำไพ35,024,327,470+2.58
12ตระกูล เพ็ชรอำไพ34,589,459,715+2.57
13ตระกูล ธีระโกเมน33,739,315,446+0.35
14ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์30,995,705,554+3.05
15ตระกูล โพธารามิก29,533,141,382+0.15
16ตระกูล ทองแตง29,203,777,000+1.88
17ตระกูล หาญพาณิชย์26,625,543,903+0.11
18ตระกูล สุริยวนากุล23,758,381,684-
19ตระกูล ตั้งคารวคุณ23,261,263,369-0.01
20ตระกูล ลิงค์20,385,696,075+4.06
21ตระกูล เธียรวร19,356,120,000+1.61
22ตระกูล จุฬางกูร18,988,784,286-0.35
23ตระกูล แก้วบุตตา18,419,507,327+7.09
24ตระกูล ตั้งมติธรรม16,805,265,834+1.76
25ตระกูล โสภณพนิช15,817,356,012+0.57
26ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ12,890,627,550+3.10
27ตระกูล จันศิริ12,604,775,802+1.12
28ตระกูล หวั่งหลี12,597,600,900+0.93
29ตระกูล วีรบวรพงศ์11,317,053,170+2.07
30ตระกูล พูลวรลักษณ์11,034,441,063+1.53
31ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,582,752,761+0.35
32ตระกูล ศิริมงคลเกษม9,728,490,180+1.97
33ตระกูล สุชาโต9,644,110,468+1.94
34ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,515,611,839-0.16
35ตระกูล จรูญเอก9,090,175,239+3.70
36ตระกูล เด่นไพศาล8,575,939,972+1.85
37ตระกูล บุญเสี่ยง8,427,092,150+3.49
38ตระกูล พะเนียงเวทย์8,244,131,187+0.06
39ตระกูล โชติจุฬางกูร8,074,955,315-0.83
40ตระกูล โอภากุล8,031,825,300+3.10
41ตระกูล แบเลเว็ลด์8,017,353,144+2.16
42ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ7,993,890,070-
43ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์7,694,437,819+1.05
44ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,572,117,100+0.20
45ตระกูล ภุขันอนันต์7,567,278,106+3.32
46ตระกูล วัธนเวคิน7,565,970,954+2.01
47ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,330,097,947+0.93
48ตระกูล เตชะอุบล7,153,699,191+0.06
49ตระกูล จารุกรสกุล7,109,080,623+0.03
50ตระกูล CHAN7,074,733,547+2.22
51ตระกูล ธรรมธัชอารี6,907,675,049+1.89
52ตระกูล มาลีนนท์6,880,427,869+1.97
53ตระกูล เรืองกฤตยา6,795,366,074+1.64
54ตระกูล คณิตทวีกุล6,764,744,570+1.04
55ตระกูล ชินวัตร6,763,860,407+0.69
56ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,556,259,070+0.92
57ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,513,001,100+3.50
58ตระกูล งามรุ่งศิริ6,403,637,500+1.91
59ตระกูล พลัสสินทร์6,367,313,203-2.82
60ตระกูล กุญชรยาคง6,293,729,485-
61ตระกูล วิทยากร6,285,975,027+0.46
62ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์6,210,667,216-
63ตระกูล วิญญรัตน์6,139,364,224-0.89
64ตระกูล องค์โฆษิต5,881,530,464+6.19
65ตระกูล เหมวชิรวรากร5,859,820,000+2.03
66ตระกูล นิรุตตินานนท์5,827,399,446+1.12
67ตระกูล แสงศาสตรา5,806,120,000+1.30
68ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,639,890,912+1.33
69ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,399,692,587+1.44
70ตระกูล พรมมาส5,282,907,000+0.95
71ตระกูล ว่องกุศลกิจ5,174,128,980+3.29
72ตระกูล งามอภิชน4,884,318,500+0.69
73ตระกูล อุดมคุณธรรม4,850,867,951+1.82
74ตระกูล วชิรพงศ์4,800,024,049+0.91
75ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล4,730,256,250+2.07
76ตระกูล ธนาลงกรณ์4,685,434,000-0.96
77ตระกูล พรพัฒนารักษ์4,684,426,100+2.17
78ตระกูล อนันตประยูร4,650,481,459-
79ตระกูล กรมดิษฐ์4,607,801,215+2.82
80ตระกูล วนาสิน4,467,823,317+0.86
81ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ4,431,884,568+1.83
82ตระกูล ปัญญาพล4,411,364,778-2.77
83ตระกูล ชาติพิทักษ์4,378,947,680-0.86
84ตระกูล ลัดพลี4,362,698,900+1.94
85ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ4,322,653,786+0.42
86ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล4,234,440,357+1.45
87ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,928,159,475+4.35
88ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,840,969,096+0.56
89ตระกูล โล่ห์ทองคำ3,839,512,632+4.61
90ตระกูล ชาญวีรกูล3,818,411,162+1.34
91ตระกูล ชินวงศ์วรกุล3,817,770,321+1.44
92ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,793,551,846+0.61
93ตระกูล รักอริยะพงศ์3,790,530,712+1.64
94ตระกูล จรัญวาศน์3,741,253,234-0.28
95ตระกูล ตติยกวี3,688,340,880-0.02
96ตระกูล นพรัมภา3,619,613,509+3.34
97ตระกูล โชควัฒนา3,576,247,423+0.05
98ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,551,489,660+1.51
99ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,457,922,625-0.73
100ตระกูล มาลากุล3,398,289,626+1.93
101ตระกูล โลจายะ3,391,596,137-0.21
102ตระกูล สินเจริญกุล3,350,922,143+0.88
103ตระกูล นานา3,314,437,210+2.13
104ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,259,368,437+2.01
105ตระกูล บุญศรี3,191,044,575+1.93
106ตระกูล ยศสุนทรากุล3,090,000,000+1.94
107ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
108ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,073,786,404+0.81
109ตระกูล กาญจนพิทักษ์3,065,023,634+0.54
110ตระกูล อมตานนท์3,008,366,300+0.15
111ตระกูล เจียรวนนท์2,979,562,040+4.50
112ตระกูล ลิมทรง2,884,838,339+2.24
113ตระกูล เลาหพูนรังษี2,876,093,410-0.79
114ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,843,436,268+1.60
115ตระกูล LEE2,818,276,371+0.29
116ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,804,999,725-0.91
117ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,773,690,000+3.50
118ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,738,786,650+3.10
119ตระกูล วินิชบุตร2,718,323,735-
120ตระกูล นรพัลลภ2,717,644,084+2.40
121ตระกูล กิจพิพิธ2,703,365,488+1.68
122ตระกูล ภาสกรนที2,689,946,368+3.96
123ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,687,715,495+2.16
124ตระกูล สุดโต2,665,710,784+2.80
125ตระกูล ทรัพย์สาคร2,649,619,152+3.17
126ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์2,649,461,120+2.89
127ตระกูล โรจตระการ2,647,516,500-
128ตระกูล จรณะจิตต์2,647,321,034+0.92
129ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,602,514,024-
130ตระกูล วรรณเมธี2,588,351,172+1.55
131ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,553,175,152-0.78
132ตระกูล วานิช2,530,831,280-
133ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,496,263,945+0.62
134ตระกูล ต.สุวรรณ2,432,925,625+1.60
135ตระกูล จรูญศรี2,425,392,320-
136ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์2,419,942,140+3.03
137ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,411,658,492+1.37
138ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,389,947,562-0.59
139ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,387,345,950-1.82
140ตระกูล ไกรภูเบศ2,386,389,280+1.07
141ตระกูล เวชชาชีวะ2,365,348,618+2.41
142ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,351,314,190-3.52
143ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,345,016,119+1.82
144ตระกูล มนูญผล2,328,775,676+0.55
145ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,322,508,369+2.38
146ตระกูล แสงอารยะกุล2,317,339,476+2.50
147ตระกูล เผอิญโชค2,310,831,959+0.04
148ตระกูล ตันติวิท2,265,487,653+1.88
149ตระกูล วิไลลักษณ์2,244,200,796+2.56
150ตระกูล MAHAGITSIRI2,200,086,953+0.98
151ตระกูล ไรวา2,170,203,945-0.55
152ตระกูล จันทรัช2,166,392,155+4.88
153ตระกูล สุทธิสัมพัทน์2,153,625,530-1.04
154ตระกูล มหากิจศิริ2,140,972,142+2.03
155ตระกูล เทพกาญจนา2,131,507,943+1.53
156ตระกูล ฮอค2,130,168,000+5.80
157ตระกูล รัตนรักษ์2,130,095,117-0.26
158ตระกูล จันทรเสรีกุล2,076,187,420+1.77
159ตระกูล ชลศรานนท์2,074,230,753+2.08
160ตระกูล สุขุมวิทยา2,070,714,130+5.94
161ตระกูล นิรันดร์กุล2,070,194,643+1.97
162ตระกูล กรรณสูต2,067,028,424+2.54
163ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,042,004,458-2.83
164ตระกูล พรรณนิภา2,038,946,550-1.45
165ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,031,596,534+0.68
166ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,981,546,448+1.02
167ตระกูล จึงธนสมบูรณ์1,947,019,776+1.92
168ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,945,594,240+3.73
169ตระกูล เด่นธรรม1,939,065,140-
170ตระกูล ธนสารศิลป์1,906,954,219-0.17
171ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,880,476,900+1.42
172ตระกูล แก้วกนกวิจิตร1,876,800,000+5.80
173ตระกูล ทีปสุวรรณ1,852,065,629+0.41
174ตระกูล วณิชวรากิจ1,796,700,000-
175ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,764,164,000+2.18
176ตระกูล พรประภา1,762,769,632+0.95
177ตระกูล วัชรสุรังค์1,756,289,031+1.50
178ตระกูล ธรสารสมบัติ1,744,111,305+0.93
179ตระกูล นิธิวาสิน1,728,699,588+0.57
180ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,723,882,701-0.43
181ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,692,969,619-2.47
182ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,685,380,839+0.75
183ตระกูล โลเฮีย1,683,100,650+0.91
184ตระกูล ชาครกุล1,680,985,261+0.90
185ตระกูล บุญรักษ์1,668,704,364+2.83
186ตระกูล วิทูรปกรณ์1,660,863,046+0.97
187ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,654,809,870+2.80
188ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,615,096,447+0.85
189ตระกูล เก่งมานะ1,613,400,750-0.85
190ตระกูล อุนนะนันทน์1,604,345,830+0.86
191ตระกูล พรมสวัสดิ์1,598,136,713+3.05
192ตระกูล พรรธนประเทศ1,590,598,475+5.59
193ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,589,599,700+0.82
194ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,567,946,021+1.21
195ตระกูล นานาวราทร1,558,654,000-
196ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,556,202,569+1.20
197ตระกูล ดาวัน1,551,916,665+2.96
198ตระกูล MITSUNTISUK1,534,500,132+1.82
199ตระกูล อุ่นใจ1,527,958,080-
200ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,513,065,000+3.50
201ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,505,847,343-1.82
202ตระกูล เตชะไกรศรี1,489,021,074+0.18
203ตระกูล ศรสงคราม1,483,633,510+1.36
204ตระกูล ยศะสินธุ์1,476,324,928+2.88
205ตระกูล บุญมีโชติ1,463,461,044+1.24
206ตระกูล สิหนาทกถากุล1,458,131,104+9.96
207ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,453,606,875-0.75
208ตระกูล วิริยะจิตรา1,451,451,333-
209ตระกูล ลีนะบรรจง1,443,437,663+0.52
210ตระกูล วลัยเสถียร1,440,390,837+1.85
211ตระกูล พรกุล1,439,708,968+2.14
212ตระกูล นิจสิริภัช1,429,424,432+0.53
213ตระกูล เวศย์วรุตม์1,429,172,754+2.51
214ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,418,155,800-0.83
215ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,409,241,186+0.06
216ตระกูล รัชกิจประการ1,403,833,118+2.85
217ตระกูล พันธุมโกมล1,381,686,980+1.58
218ตระกูล บริสุทธนะกุล1,376,885,838-0.40
219ตระกูล ริมชลา1,350,694,070+3.10
220ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,303,339,408-
221ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,293,316,667-0.04
222ตระกูล หุตะจูฑะ1,287,370,344-1.75
223ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,284,822,424-0.08
224ตระกูล พรประกฤต1,273,402,170+1.96
225ตระกูล ศิลาอ่อน1,272,639,732-0.55
226ตระกูล นวพันธ์1,268,753,374+0.17
227ตระกูล นิพัทธกุศล1,260,698,750+1.87
228ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,258,001,329+2.49
229ตระกูล ซูหลาน1,249,180,350+3.50
230ตระกูล นิมิตรปัญญา1,242,777,859+2.01
231ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,240,507,792-
232ตระกูล พานิชชีวะ1,228,808,691+0.68
233ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,218,305,285-0.79
234ตระกูล วนวิทย์1,213,667,060+1.75
235ตระกูล บูลกุล1,209,759,650+2.33
236ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,209,420,000+0.94
237ตระกูล TIN1,208,620,000+1.12
238ตระกูล ศรีวิกรม์1,205,504,901+2.25
239ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,195,036,019-1.34
240ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,192,220,790+2.35
241ตระกูล พสวงศ์1,190,720,142+1.49
242ตระกูล อัษฎาธร1,184,911,245-0.73
243ตระกูล ล่ำซำ1,182,817,480+0.64
244ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,177,070,060+0.85
245ตระกูล สิงหวังชา1,174,865,030+1.82
246ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,160,372,275+2.56
247ตระกูล รุจิราโสภณ1,152,745,739+4.25
248ตระกูล สุขสวัสดิ์1,140,972,357-1.68
249ตระกูล ชีวะเกตุ1,136,142,514-0.10
250ตระกูล สมบูรณสิน1,129,893,780+0.29
251ตระกูล ศิลา1,129,096,800+3.08
252ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,118,626,122+0.25
253ตระกูล อุทกะพันธุ์1,117,390,452+0.36
254ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,116,522,600-0.98
255ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,106,057,572-0.01
256ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,087,470,000+2.49
257ตระกูล เตชาชาญ1,084,934,305-
258ตระกูล อุตสาหจิต1,072,714,400+0.85
259ตระกูล นิติสาโรจน์1,068,877,769+1.34
260ตระกูล ศิริวงศ์1,065,144,780+0.29
261ตระกูล เตชะอิทธิพร1,065,000,000+3.50
262ตระกูล พหูสูตร1,060,597,261+1.79
263ตระกูล พงศ์พิโรดม1,052,470,124-0.25
264ตระกูล นิธยานุรักษ์1,043,178,476+3.73
265ตระกูล สหวัฒน์1,036,481,776+0.90
266ตระกูล แต้มศิริชัย1,034,407,226+0.21
267ตระกูล เล้าวงษ์1,033,036,719+1.31
268ตระกูล ROBERTUS1,026,758,675+1.20
269ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,017,433,585+0.54
270ตระกูล ควรสถาพร1,013,089,780+3.47
271ตระกูล เจียอาภา1,010,808,996-2.59
272ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,006,615,300+3.10
273ตระกูล วิวรรธนไกร997,040,220+0.47
274ตระกูล จิรธรรมศิริ990,360,000+1.85
275ตระกูล ปวโรฬารวิทยา988,159,526+0.53
276ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์979,100,000+3.50
277ตระกูล วิฑูรชาติ978,849,756+0.80
278ตระกูล ปรีชานุกูล966,460,000+1.05
279ตระกูล เหลืองวารินกุล966,055,080+0.29
280ตระกูล สุขะนินทร์962,366,603+0.07
281ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์957,556,268+0.52
282ตระกูล บุษยโภคะ954,114,325-0.03
283ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ944,328,074-0.68
284ตระกูล JUN944,188,800-
285ตระกูล ทวีสิน942,083,334+0.70
286ตระกูล คงสุนทร929,652,850-1.14
287ตระกูล พันธุ์วิเชียร920,701,000-
288ตระกูล สิมะโรจน์914,395,724+0.62
289ตระกูล อังคณากรกุล912,548,240-
290ตระกูล เขมะโยธิน909,200,000+0.09
291ตระกูล เทพผดุงพร894,386,998+3.16
292ตระกูล บุรณศิริ880,120,957+0.70
293ตระกูล ธนนันท์นราพูล874,997,613+1.90
294ตระกูล ทวนทอง869,911,321+1.89
295ตระกูล เศรษฐิน852,628,768+4.46
296ตระกูล ตันติไพจิตร852,102,304-0.91
297ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส850,502,544-0.64
298ตระกูล ลีละศิธร848,976,610-0.75
299ตระกูล สีตภวังค์847,567,500+3.08
300ตระกูล MOINUDDIN847,441,474+1.55
301ตระกูล วิภวศุภกร840,940,736+1.32
302ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย828,761,912+0.96
303ตระกูล พงศธร825,677,250+0.73
304ตระกูล สงวนพานิช819,874,660+2.80
305ตระกูล คณาธนะวนิชย์816,391,035+2.45
306ตระกูล ก้องวัฒนา816,385,190+0.21
307ตระกูล อรรถญาณสกุล816,326,914-
308ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ810,360,900+0.81
309ตระกูล เจริญตรา808,590,362+0.50
310ตระกูล Verbrugghe804,207,600-0.68
311ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์798,920,180+1.73
312ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ795,341,837+0.69
313ตระกูล อนันตรัมพร789,371,232+3.15
314ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง789,042,126+1.26
315ตระกูล โสตธิมัย788,736,160-3.24
316ตระกูล อัฑฒกรวโรดม783,670,033+0.20
317ตระกูล คุวานันท์783,447,482+23.05
318ตระกูล วิมลเฉลา780,983,028+0.37
319ตระกูล ตรีวิศวเวทย์778,435,159+0.94
320ตระกูล เศรษฐีวรรณ778,216,356+1.46
321ตระกูล ธนะรัชต์777,445,450+0.03
322ตระกูล วิจักขณ์พันธ์772,890,273+0.84
323ตระกูล SWEE772,148,528+0.57
324ตระกูล สนโสภณ769,586,867+2.65
325ตระกูล ธัญญะวุฒิ767,377,971-
326ตระกูล พุฒิพิริยะ763,306,764+1.52
327ตระกูล ตันตาปกุล762,921,961+0.78
328ตระกูล พูลลาภ755,940,950+0.09
329ตระกูล ชนะภัย754,275,000+0.29
330ตระกูล สุทธพงศ์750,598,338+0.80
331ตระกูล พฤฒินารากร738,894,342-
332ตระกูล ประสงค์ชัยกุล738,787,162+0.69
333ตระกูล กิตติคุณชัย735,680,000+1.65
334ตระกูล โรจนพฤกษ์733,719,086-
335ตระกูล ชื่นอิ่ม733,433,280+0.29
336ตระกูล อนันตชัย731,916,377+1.21
337ตระกูล เอี่ยมลำเนา729,258,939-
338ตระกูล จันทร์พลังศรี727,108,743-0.70
339ตระกูล พงษ์อัชฌา725,938,068+5.93
340ตระกูล ธรรมมโนมัย724,316,463-
341ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์723,669,518-0.74
342ตระกูล ระวีแสงสูรย์720,883,900+0.53
343ตระกูล เลิศสุมิตรกุล712,564,366+0.93
344ตระกูล ศรีจอมขวัญ712,044,911+3.22
345ตระกูล เอื้ออารีมิตร707,326,750-0.77
346ตระกูล พิชิตสิงห์707,092,045+0.17
347ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล703,242,420-
348ตระกูล จิตติวาณิชย์701,000,000-
349ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย699,417,104+1.08
350ตระกูล ชูสกุล698,287,136+0.05
351ตระกูล สุวรรธนะกุล697,650,987-2.63
352ตระกูล ไตรโสรัส693,504,000-1.67
353ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร692,504,814+3.96
354ตระกูล เตียวตรานนท์691,530,040-0.91
355ตระกูล ลิ้มถิรคุณ687,500,000+2.73
356ตระกูล เนื่องจำนงค์686,578,893+0.27
357ตระกูล กิตะพาณิชย์685,651,518+0.56
358ตระกูล ทองมี685,032,000+5.80
359ตระกูล ตั้งจันสิริ679,429,300+1.13
360ตระกูล ศกุนตนาค677,060,730+5.35
361ตระกูล RUDY675,677,343+1.15
362ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์674,941,088+2.31
363ตระกูล วัฒนสุข671,309,872+3.23
364ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม668,162,446+0.76
365ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์662,412,347-0.01
366ตระกูล เตชะนาวากุล660,601,805-
367ตระกูล พิหเคนทร์652,451,006-
368ตระกูล ทันวานี647,500,000+0.60
369ตระกูล มหาดำรงค์กุล643,748,837-0.68
370ตระกูล เลขะพจน์พานิช638,176,800-
371ตระกูล อมรธีรสรรค์638,026,000+0.85
372ตระกูล รัตตกุล637,749,974+11.30
373ตระกูล วนดุรงค์วรรณ637,345,773-
374ตระกูล ทักราล635,824,420+1.30
375ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ633,896,000+0.85
376ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์633,453,609+2.53
377ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์631,793,500-0.57
378ตระกูล รังสรรค์629,413,372+1.13
379ตระกูล มังกรกนก628,482,012+0.99
380ตระกูล อุ่นทรพันธุ์627,037,227-
381ตระกูล สุวัฒนพิมพ์626,357,251-0.60
382ตระกูล เบญจกุล624,624,217+2.97
383ตระกูล งามเศรษฐมาศ623,622,487-1.44
384ตระกูล ตริลลิต621,240,000-
385ตระกูล แพรรังสี619,967,126+1.70
386ตระกูล พิริยะมาสกุล617,748,254+1.17
387ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล615,255,046+1.30
388ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์613,723,563+2.53
389ตระกูล คำศิริตระกูล606,654,612+1.73
390ตระกูล ศิริรังษี606,459,591+0.84
391ตระกูล อธิกิจ605,737,636-2.83
392ตระกูล สุขสมชีวิน605,615,455-
393ตระกูล เลอสุมิตรกุล601,463,489+0.93
394ตระกูล อึ้งไพบูลย์597,855,873+0.05
395ตระกูล ชวลิตธำรง597,570,000-1.11
396ตระกูล รติทอง596,829,088+0.92
397ตระกูล วนิชสุวรรณ594,400,000+4.17
398ตระกูล ไตรตระกูลชัย594,067,521+1.72
399ตระกูล ลิ่มอติบูลย์592,233,299+0.11
400ตระกูล พงษธา587,775,150+3.10
401ตระกูล เหมมณฑารพ587,440,024+1.14
402ตระกูล อิทธิโรจนกุล580,696,353+1.31
403ตระกูล SHUN573,160,000+1.12
404ตระกูล พรพิบูลย์570,000,000+1.75
405ตระกูล ดาลาล569,014,069-
406ตระกูล อำนวยพล568,890,590-0.88
407ตระกูล จูตระกูล565,361,997+0.70
408ตระกูล ส่งวัฒนา562,595,390+6.02
409ตระกูล วุฒิไกร560,000,000-
410ตระกูล แพทยานันท์558,499,662+2.38
411ตระกูล ดามาพงศ์555,406,875+0.72
412ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย554,977,142-
413ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์552,446,489+1.07
414ตระกูล YANG552,141,549-
415ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์551,090,935+0.74
416ตระกูล มานัสสถิตย์549,371,276+1.02
417ตระกูล วรวงศ์วสุ548,835,400+3.09
418ตระกูล วองอิสริยะกุล548,122,980+2.24
419ตระกูล เอกะหิตานนท์547,925,650+1.29
420ตระกูล โชติบุตร545,942,550+0.29
421ตระกูล คุณานันทกุล544,524,156-
422ตระกูล นิพัทธโกศลสุข542,400,000+0.29
423ตระกูล นอบน้อมธรรม535,724,777-
424ตระกูล เลิศนันทปัญญา534,759,140+1.17
425ตระกูล เจริญนวรัตน์530,840,627+0.92
426ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์529,019,098-
427ตระกูล ติงธนาธิกุล527,484,000+1.66
428ตระกูล ลีลาประชากุล525,855,794+0.22
429ตระกูล จันทวานิช522,463,296-1.20
430ตระกูล ทยานาราพร522,394,866+0.62
431ตระกูล ปาจรียางกูร520,268,430-
432ตระกูล บัณฑูรจินดา520,136,865+1.32
433ตระกูล มหัทธนารักษ์520,045,502+0.36
434ตระกูล อรุณวัฒนาพร519,890,073+3.80
435ตระกูล มงคลสุธี517,228,584+0.02
436ตระกูล ปัณฑุยากร513,368,874+0.75
437ตระกูล ชวาลรัตน์512,861,500-
438ตระกูล ยุวบูรณ์511,000,000-
439ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์509,248,742-
440ตระกูล อิงค์ธเนศ508,894,645+0.10
441ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา508,245,060+0.92
442ตระกูล STEPHEN507,678,428+1.12
443ตระกูล อัตตะนันทน์505,877,087-0.77
444ตระกูล ปัญจคุณาธร504,908,000+2.24
445ตระกูล จิรกิติ503,296,181+1.35
446ตระกูล สุเมธโชติเมธา501,494,561+1.99
447ตระกูล ลีละวัฒน์498,823,540+0.87
448ตระกูล อังอุบลกุล498,314,714+0.88
449ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา496,961,600-0.40
450ตระกูล ตันติกุลสุนทร495,482,610-1.14
451ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์491,405,186-0.47
452ตระกูล จารุวจนะ491,209,654+1.35
453ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล482,985,212-
454ตระกูล การุณกรสกุล473,495,150-0.83
455ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล473,468,907+0.32
456ตระกูล ศาตวินท์470,987,416+0.04
457ตระกูล SINGH470,970,949+2.92
458ตระกูล แจ่มใส467,900,100+0.88
459ตระกูล ไกรฤทธิชัย465,080,453+1.32
460ตระกูล จรรโลงบุตร458,559,454-
461ตระกูล โมรินทร์458,199,600-
462ตระกูล เอื้อสุดกิจ457,732,475+1.35
463ตระกูล อรุณานนท์ชัย457,207,603+2.28
464ตระกูล ชินสุภัคกุล456,091,350+2.10
465ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล455,346,084+0.96
466ตระกูล บุญรัตน์452,645,220+1.63
467ตระกูล เพชรโลหะกุล451,809,412+2.53
468ตระกูล อิสสระ446,554,363+4.92
469ตระกูล วิริยประไพกิจ444,046,378+1.08
470ตระกูล โรจน์มหามงคล441,354,167-
471ตระกูล วณิชภักดีเดชา441,354,167-
472ตระกูล สุวรรณนภาศรี437,981,677+1.33
473ตระกูล โฆษิอาภานันท์435,874,885+0.79
474ตระกูล กัญจนาภรณ์435,836,250+1.64
475ตระกูล ณรงค์เดช434,882,550-
476ตระกูล ตงศิริ434,804,456+2.96
477ตระกูล จิตเจือจุน434,300,225+7.21
478ตระกูล ลิปตพัลลภ433,734,953+3.70
479ตระกูล วรรณภิญโญ430,050,621+3.30
480ตระกูล อภิมนต์บุตร430,000,000+0.47
481ตระกูล แซ่อึ้ง429,491,038+0.34
482ตระกูล โตวัน426,680,037+2.20
483ตระกูล ศรีวัฒนประภา424,992,020+1.00
484ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์424,108,728+0.47
485ตระกูล กิตติอิสรานนท์424,082,470-
486ตระกูล ผ่องหทัยกุล424,062,772-
487ตระกูล ชื่นชมเดช423,480,625+2.36
488ตระกูล เมฆสวรรค์422,774,122+0.86
489ตระกูล ไชยกุล422,664,955+0.54
490ตระกูล อิศรภักดี420,475,000+6.47
491ตระกูล ชินประพินพร419,973,551+1.03
492ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์418,646,982+2.05
493ตระกูล วงษ์เจริญสิน417,779,932-2.82
494ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์417,599,884+1.72
495ตระกูล ตู้จินดา416,398,696+0.64
496ตระกูล ปัทมวรกุลชัย416,296,866+0.22
497ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์416,295,879+1.59
498ตระกูล พัฒนะเมลือง415,610,370-3.76
499ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต415,359,039+1.29
500ตระกูล โพธิวรคุณ414,871,493+0.04