คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 02/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ปราสาททองโอสถ76,524,068,540-
2ตระกูล จิราธิวัฒน์75,616,454,696-
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์73,792,006,210-
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ61,426,146,108-
5ตระกูล กาญจนพาสน์52,413,902,167-
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี49,076,814,602-
7ตระกูล เพชรอำไพ39,771,490,504-
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ39,415,166,242-
9ตระกูล อาหุนัย37,320,262,567-
10ตระกูล ลิงค์35,443,191,850-
11ตระกูล ทรงเมตตา30,071,581,901-
12ตระกูล รัตนาวะดี28,538,999,774-
13ตระกูล ธีระโกเมน27,007,045,775-
14ตระกูล แก้วบุตตา24,774,349,190-
15ตระกูล อัศวโภคิน24,633,896,004-
16ตระกูล โพธารามิก23,621,080,424-
17ตระกูล สุริยวนากุล23,187,272,062-
18ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ22,244,888,250-
19ตระกูล หาญพาณิชย์21,863,781,772-
20ตระกูล ทองแตง20,758,299,453-
21ตระกูล เธียรวร19,974,777,120-
22ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์18,874,849,852-
23ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา15,822,846,599-
24ตระกูล จุฬางกูร14,209,747,577-
25ตระกูล โอภากุล13,867,785,750-
26ตระกูล ตั้งมติธรรม12,114,317,838-
27ตระกูล โสภณพนิช10,514,249,101-
28ตระกูล จันศิริ10,223,823,460-
29ตระกูล พะเนียงเวทย์10,019,588,269-
30ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,316,662,657-
31ตระกูล วีรบวรพงศ์8,757,777,294-
32ตระกูล หาญจิตต์เกษม8,480,951,690-
33ตระกูล สุชาโต8,353,434,547-
34ตระกูล หวั่งหลี8,325,386,070-
35ตระกูล สินเจริญกุล8,232,836,668-
36ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ7,810,167,825-
37ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,666,143,042-
38ตระกูล คณิตทวีกุล7,641,849,544-
39ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,240,060,867-
40ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,224,788,435-
41ตระกูล งามเรืองพงศ์7,103,787,724-
42ตระกูล พลัสสินทร์7,088,891,967-
43ตระกูล ธรรมธัชอารี7,028,507,102-
44ตระกูล จรูญเอก6,867,845,611-
45ตระกูล วิญญรัตน์6,678,690,240-
46ตระกูล บุญเสี่ยง6,638,451,199-
47ตระกูล พูลวรลักษณ์6,537,120,068-
48ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,386,515,042-
49ตระกูล กุญชรยาคง6,306,615,691-
50ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,129,250,660-
51ตระกูล ภุขันอนันต์6,059,149,589-
52ตระกูล แสงศาสตรา6,015,399,904-
53ตระกูล ปวรวิปุลยากร5,660,400,000-
54ตระกูล จารุกรสกุล5,580,601,918-
55ตระกูล องค์โฆษิต5,556,766,695-
56ตระกูล เหมวชิรวรากร5,534,250,000-
57ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,513,988,550-
58ตระกูล ตติยกวี5,476,080,780-
59ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,336,928,046-
60ตระกูล ปัญญาพล5,327,889,344-
61ตระกูล ชินวัตร5,130,437,267-
62ตระกูล ตั้งมิตรประชา4,870,800,000-
63ตระกูล โลจายะ4,864,344,657-
64ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,847,778,781-
65ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์4,820,506,192-
66ตระกูล เศรษฐสิทธิ์4,726,224,750-
67ตระกูล วัธนเวคิน4,659,884,934-
68ตระกูล นิรุตตินานนท์4,398,673,977-
69ตระกูล พรมมาส4,352,109,100-
70ตระกูล ไชยประสิทธิ์4,332,129,125-
71ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,315,164,818-
72ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,297,468,161-
73ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,176,730,869-
74ตระกูล มาลีนนท์4,163,553,600-
75ตระกูล เตชะอุบล4,152,318,404-
76ตระกูล ชาติพิทักษ์4,069,459,200-
77ตระกูล วิทยากร4,066,642,793-
78ตระกูล อุดมคุณธรรม3,995,840,116-
79ตระกูล กรมดิษฐ์3,989,378,861-
80ตระกูล ภาสกรนที3,975,899,850-
81ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,940,269,158-
82ตระกูล แบเลเว็ลด์3,930,945,689-
83ตระกูล โชติจุฬางกูร3,924,271,964-
84ตระกูล บุญศรี3,904,025,250-
85ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,829,009,160-
86ตระกูล วชิรพงศ์3,802,970,570-
87ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,779,983,184-
88ตระกูล ลัดพลี3,772,205,560-
89ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,646,499,643-
90ตระกูล จรัญวาศน์3,563,187,436-
91ตระกูล ธนาลงกรณ์3,551,696,400-
92ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล3,519,131,913-
93ตระกูล นรพัลลภ3,516,351,420-
94ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,498,423,732-
95ตระกูล รักอริยะพงศ์3,491,626,998-
96ตระกูล CHAN3,281,446,382-
97ตระกูล โชควัฒนา3,277,423,294-
98ตระกูล เวชชาชีวะ3,233,926,878-
99ตระกูล เพทายบรรลือ3,156,206,665-
100ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,141,452,826-
101ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
102ตระกูล ภิรมย์ภักดี3,059,681,959-
103ตระกูล นพรัมภา3,023,975,131-
104ตระกูล มาลากุล2,958,916,375-
105ตระกูล โรจตระการ2,944,038,348-
106ตระกูล บัณฑิตกฤษดา2,933,821,587-
107ตระกูล HOCK2,927,936,288-
108ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,907,657,469-
109ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด2,893,629,397-
110ตระกูล งามอภิชน2,825,617,000-
111ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,819,050,210-
112ตระกูล สุขุมวิทยา2,818,385,655-
113ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,790,638,572-
114ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,783,700,907-
115ตระกูล อมตานนท์2,750,911,600-
116ตระกูล วนาสิน2,737,717,756-
117ตระกูล ยศสุนทรากุล2,676,000,000-
118ตระกูล ต.สุวรรณ2,668,955,313-
119ตระกูล นานา2,649,855,214-
120ตระกูล เรืองกฤตยา2,646,855,074-
121ตระกูล ทรัพย์สาคร2,604,555,808-
122ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์2,604,378,755-
123ตระกูล จรูญศรี2,593,022,283-
124ตระกูล วินิชบุตร2,564,839,451-
125ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,515,808,100-
126ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์2,490,042,264-
127ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,474,838,236-
128ตระกูล ธรสารสมบัติ2,469,826,082-
129ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,465,816,704-
130ตระกูล ไตรโสรัส2,460,612,000-
131ตระกูล LEE2,393,129,278-
132ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,371,468,476-
133ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,350,625,824-
134ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,329,456,320-
135ตระกูล โลเฮีย2,324,588,378-
136ตระกูล พรรณนิภา2,321,687,000-
137ตระกูล ยศะสินธุ์2,259,745,311-
138ตระกูล สุทธิสัมพัทน์2,254,053,663-
139ตระกูล เจียรวนนท์2,226,877,047-
140ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,184,694,007-
141ตระกูล เด่นธรรม2,168,600,760-
142ตระกูล เลาหพูนรังษี2,119,703,489-
143ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,103,408,397-
144ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,081,078,931-
145ตระกูล พันธุมโกมล2,079,458,523-
146ตระกูล วานิช2,071,035,243-
147ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,055,627,018-
148ตระกูล มนูญผล1,991,110,495-
149ตระกูล จรณะจิตต์1,983,705,310-
150ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,920,276,176-
151ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,918,715,760-
152ตระกูล ติงธนาธิกุล1,905,641,616-
153ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,894,307,500-
154ตระกูล เสรีวิวัฒนา1,862,195,561-
155ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์1,858,772,069-
156ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,826,230,900-
157ตระกูล ตันติวิท1,801,171,596-
158ตระกูล ลิมทรง1,800,541,576-
159ตระกูล ธนสารศิลป์1,780,458,728-
160ตระกูล จันทรัช1,759,629,257-
161ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์1,753,255,800-
162ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล1,714,177,550-
163ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ1,698,123,252-
164ตระกูล เผอิญโชค1,696,041,744-
165ตระกูล แสงอารยะกุล1,693,805,147-
166ตระกูล วิทูรปกรณ์1,672,027,480-
167ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,657,298,303-
168ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,652,867,442-
169ตระกูล ดาวัน1,632,386,418-
170ตระกูล MAHAGITSIRI1,629,206,734-
171ตระกูล วรรณเมธี1,617,906,954-
172ตระกูล รัชกิจประการ1,593,192,685-
173ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,581,239,000-
174ตระกูล วลัยเสถียร1,565,141,771-
175ตระกูล ชาครกุล1,563,931,248-
176ตระกูล ชลคดีดำรงกุล1,546,873,061-
177ตระกูล ศรีวัฒนประภา1,539,192,148-
178ตระกูล เก่งมานะ1,522,663,500-
179ตระกูล วิไลลักษณ์1,496,885,125-
180ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,493,189,762-
181ตระกูล พุฒิพิริยะ1,492,071,276-
182ตระกูล วิริยะจิตรา1,480,275,380-
183ตระกูล อนันตประยูร1,473,937,518-
184ตระกูล พรรธนประเทศ1,470,709,080-
185ตระกูล วัชรสุรังค์1,470,619,977-
186ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,460,639,066-
187ตระกูล รัตนรักษ์1,456,272,405-
188ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,454,791,844-
189ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,448,991,956-
190ตระกูล จันทรเสรีกุล1,433,120,520-
191ตระกูล มหากิจศิริ1,425,252,325-
192ตระกูล เทพกาญจนา1,415,581,611-
193ตระกูล พรประภา1,399,392,048-
194ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,396,336,350-
195ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,392,573,000-
196ตระกูล กิจพิพิธ1,378,670,184-
197ตระกูล นวพันธ์1,366,291,362-
198ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,359,216,974-
199ตระกูล สุดโต1,357,768,577-
200ตระกูล บุศราพันธ์1,354,362,883-
201ตระกูล ล่ำซำ1,345,881,770-
202ตระกูล ธนวริทธิ์1,324,009,066-
203ตระกูล พรประกฤต1,315,016,620-
204ตระกูล นิพัทธกุศล1,303,450,400-
205ตระกูล ชีวะเกตุ1,296,648,341-
206ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,284,826,184-
207ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,280,637,000-
208ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,276,358,148-
209ตระกูล นิรันดร์กุล1,274,422,271-
210ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,263,188,400-
211ตระกูล นิธยานุรักษ์1,261,156,068-
212ตระกูล ไรวา1,252,040,738-
213ตระกูล พงษธา1,225,988,900-
214ตระกูล บุญมีโชติ1,224,849,932-
215ตระกูล เล้าวงษ์1,219,220,226-
216ตระกูล กรรณสูต1,216,196,764-
217ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,207,384,464-
218ตระกูล วณิชวรากิจ1,194,177,800-
219ตระกูล ริมชลา1,184,443,173-
220ตระกูล ชลศรานนท์1,182,222,820-
221ตระกูล อุนนะนันทน์1,173,256,124-
222ตระกูล พรกุล1,164,140,000-
223ตระกูล ศิลา1,161,185,760-
224ตระกูล MITSUNTISUK1,138,996,160-
225ตระกูล สิหนาทกถากุล1,137,226,625-
226ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,128,058,104-
227ตระกูล ไกรภูเบศ1,123,006,720-
228ตระกูล นิมิตรปัญญา1,122,384,804-
229ตระกูล บูลกุล1,113,414,448-
230ตระกูล เศรษฐิน1,087,512,014-
231ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,085,524,678-
232ตระกูล นานาวราทร1,073,974,000-
233ตระกูล พันธุ์วิเชียร1,048,395,438-
234ตระกูล ชวลิตธำรง1,047,624,000-
235ตระกูล วนวิทย์1,046,688,873-
236ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,029,605,175-
237ตระกูล ปรีชานุกูล1,028,228,000-
238ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,026,725,359-
239ตระกูล พานิชชีวะ1,018,546,390-
240ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล1,017,960,000-
241ตระกูล ดารารัตนโรจน์997,759,490-
242ตระกูล วีรเสถียรพรกุล996,777,755-
243ตระกูล ซูหลาน986,852,477-
244ตระกูล พรมสวัสดิ์985,760,436-
245ตระกูล เด่นไพศาล984,508,562-
246ตระกูล พงษ์อัชฌา979,152,946-
247ตระกูล จิรรัตน์สถิต977,585,778-
248ตระกูล อุ่นใจ970,548,480-
249ตระกูล กองบุญมา967,894,658-
250ตระกูล บริสุทธนะกุล962,556,168-
251ตระกูล พู่พิสุทธิ์960,885,555-
252ตระกูล ควรสถาพร951,289,100-
253ตระกูล ลาภานันต์รัตน์945,888,389-
254ตระกูล สมบูรณสิน929,912,580-
255ตระกูล รุจิราโสภณ928,013,996-
256ตระกูล ROBERTUS927,909,000-
257ตระกูล อัษฎาธร917,167,862-
258ตระกูล เขมะโยธิน913,850,000-
259ตระกูล TIN909,860,000-
260ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์897,900,588-
261ตระกูล เตียวตรานนท์896,446,960-
262ตระกูล ทองมี893,742,090-
263ตระกูล คุวานันท์893,064,323-
264ตระกูล ทีฆคีรีกุล888,748,617-
265ตระกูล หุตะจูฑะ888,700,500-
266ตระกูล เรืองสุทธิภาพ885,600,000-
267ตระกูล สีตภวังค์884,034,750-
268ตระกูล สิงหวังชา882,121,500-
269ตระกูล ศิริวงศ์876,623,580-
270ตระกูล วนิชสุวรรณ876,550,000-
271ตระกูล ธรรมมโนมัย872,909,963-
272ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์872,231,556-
273ตระกูล JUN869,184,000-
274ตระกูล ลีละศิธร856,060,424-
275ตระกูล ปัญจทรัพย์853,329,388-
276ตระกูล เหลืองสุวรรณ843,645,264-
277ตระกูล ปวโรฬารวิทยา834,756,549-
278ตระกูล พงศ์พิโรดม833,855,199-
279ตระกูล พสวงศ์826,569,548-
280ตระกูล วิฑูรชาติ823,732,447-
281ตระกูล จิรธรรมศิริ820,715,000-
282ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย816,191,500-
283ตระกูล ลีนะบรรจง814,459,988-
284ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล812,942,173-
285ตระกูล คงสุนทร812,387,096-
286ตระกูล เมฆสวรรค์808,964,440-
287ตระกูล วนดุรงค์วรรณ798,171,342-
288ตระกูล เหลืองวารินกุล795,071,880-
289ตระกูล อำนวยพล792,798,960-
290ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย792,169,643-
291ตระกูล ประจักษ์ธรรม780,390,945-
292ตระกูล จิตติวาณิชย์779,512,000-
293ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์775,503,500-
294ตระกูล ก้องวัฒนา775,479,310-
295ตระกูล ธัญญะวุฒิ764,933,231-
296ตระกูล พูลลาภ763,461,040-
297ตระกูล วัฒนสุข761,961,693-
298ตระกูล ศักดิ์ชลาธร758,651,330-
299ตระกูล แพรรังสี753,823,665-
300ตระกูล ธนะรัชต์752,184,850-
301ตระกูล ศรสงคราม750,481,437-
302ตระกูล แต้มศิริชัย743,670,321-
303ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย741,523,816-
304ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล737,916,615-
305ตระกูล สิมะโรจน์735,758,150-
306ตระกูล ศิลาอ่อน734,545,980-
307ตระกูล พุกกะณะสุต730,949,279-
308ตระกูล สุวรรณสังข์729,280,059-
309ตระกูล ระวีแสงสูรย์728,863,378-
310ตระกูล พหูสูตร726,951,025-
311ตระกูล อธิกิจ726,726,784-
312ตระกูล เจียอาภา725,959,254-
313ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์725,200,440-
314ตระกูล นิติสาโรจน์723,796,793-
315ตระกูล ทันวานี722,050,000-
316ตระกูล เศรษฐีวรรณ720,626,840-
317ตระกูล จิราวรรณสถิตย์718,767,180-
318ตระกูล ปัญจคุณาธร717,510,500-
319ตระกูล กิตติคุณชัย716,880,000-
320ตระกูล ชูสกุล703,367,376-
321ตระกูล เตชะไกรศรี701,824,666-
322ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ700,520,454-
323ตระกูล สุทธพงศ์700,398,317-
324ตระกูล รติทอง700,312,109-
325ตระกูล งามรุ่งศิริ693,444,940-
326ตระกูล รัตตกุล688,041,666-
327ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล687,452,701-
328ตระกูล เวศย์วรุตม์683,973,259-
329ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล682,730,784-
330ตระกูล ชาญวีรกูล680,977,308-
331ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์678,703,542-
332ตระกูล ลิปตพัลลภ672,588,498-
333ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์672,424,238-
334ตระกูล มังกรกนก669,597,412-
335ตระกูล ทวนทอง660,862,089-
336ตระกูล พงศธร656,586,168-
337ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ654,489,428-
338ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม654,383,416-
339ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์652,212,392-
340ตระกูล ตันติไพจิตร651,598,987-
341ตระกูล อุทกะพันธุ์646,623,039-
342ตระกูล ปัญจะลักษณ์645,984,888-
343ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ636,843,261-
344ตระกูล พิชิตสิงห์635,646,000-
345ตระกูล สหวัฒน์631,260,000-
346ตระกูล อุตสาหจิต629,598,660-
347ตระกูล ชนะภัย620,775,000-
348ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์620,633,192-
349ตระกูล สุขะนินทร์620,123,750-
350ตระกูล เอกะหิตานนท์618,645,506-
351ตระกูล อุดมมหันติสุข618,638,273-
352ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์617,827,302-
353ตระกูล สุวรรธนะกุล616,743,840-
354ตระกูล โกวิทย์โสภณ616,118,778-
355ตระกูล องค์วาสิฏฐ์611,657,962-
356ตระกูล อังคณากรกุล609,659,888-
357ตระกูล ธนนันท์นราพูล608,331,674-
358ตระกูล เนื่องจำนงค์606,466,509-
359ตระกูล ชื่นอิ่ม603,970,830-
360ตระกูล วิภวศุภกร593,907,547-
361ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์590,417,605-
362ตระกูล พรพิบูลย์587,828,000-
363ตระกูล พิจารณ์จิตร585,377,157-
364ตระกูล ลิ่มอติบูลย์583,813,197-
365ตระกูล บุญรัตน์583,360,594-
366ตระกูล ศรีวิกรม์583,084,132-
367ตระกูล จันทวานิช582,263,311-
368ตระกูล วรวงศ์วสุ579,335,250-
369ตระกูล กัญจนาภรณ์578,669,600-
370ตระกูล อนันตรัมพร575,340,886-
371ตระกูล คณาธนะวนิชย์567,224,490-
372ตระกูล กลิ่นสุวรรณ563,866,056-
373ตระกูล ชัยปัทมานนท์562,154,403-
374ตระกูล แจ่มใส561,950,092-
375ตระกูล อิงค์ธเนศ559,372,235-
376ตระกูล กิตติอิสรานนท์555,957,369-
377ตระกูล กล่อมจิตเจริญ553,962,338-
378ตระกูล วณิชภักดีเดชา552,723,910-
379ตระกูล โรจน์มหามงคล552,723,910-
380ตระกูล วิเชียรกวี549,745,450-
381ตระกูล เจริญตรา548,541,200-
382ตระกูล วองอิสริยะกุล548,105,236-
383ตระกูล RUDY547,989,781-
384ตระกูล บุษยโภคะ543,827,225-
385ตระกูล เลขะพจน์พานิช541,761,600-
386ตระกูล MOINUDDIN541,311,453-
387ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์541,287,375-
388ตระกูล สุขสวัสดิ์537,751,368-
389ตระกูล เอื้ออารีมิตร534,294,630-
390ตระกูล ทวีสิน533,627,623-
391ตระกูล มหัทธนารักษ์532,124,272-
392ตระกูล พฤฒินารากร529,413,987-
393ตระกูล ทักราล528,912,210-
394ตระกูล อรุณวัฒนาพร526,470,960-
395ตระกูล ประสงค์ชัยกุล520,691,500-
396ตระกูล ตั้งจันสิริ520,502,252-
397ตระกูล ตรีวิศวเวทย์517,783,537-
398ตระกูล เทพผดุงพร514,341,586-
399ตระกูล นิยมเสถียร510,588,000-
400ตระกูล เลิศสุมิตรกุล509,379,216-
401ตระกูล สีลภูสิทธิ์509,249,720-
402ตระกูล สุขสมชีวิน508,680,000-
403ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย507,318,064-
404ตระกูล บุรณศิริ506,630,053-
405ตระกูล อิทธิโรจนกุล501,476,384-
406ตระกูล ศิริสิทธิธงไชย500,465,720-
407ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์499,857,644-
408ตระกูล จันทร์พลังศรี498,993,351-
409ตระกูล ชัยประดิษฐ494,172,728-
410ตระกูล SINGH493,252,927-
411ตระกูล นิพัทธโกศลสุข488,250,000-
412ตระกูล วิวรรธนไกร487,094,211-
413ตระกูล ชื่นกิติญานนท์485,616,600-
414ตระกูล ตันตาปกุล482,899,799-
415ตระกูล Verbrugghe482,846,400-
416ตระกูล ศกุนตนาค481,248,921-
417ตระกูล ปัณฑุยากร479,040,375-
418ตระกูล สนโสภณ478,097,431-
419ตระกูล จรรโลงบุตร473,766,074-
420ตระกูล มหาดำรงค์กุล473,084,272-
421ตระกูล ชาติเมธากุล472,848,574-
422ตระกูล เสนาดิสัย472,786,500-
423ตระกูล สุวัฒนพิมพ์464,235,882-
424ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์462,475,000-
425ตระกูล เบญจกุล461,080,459-
426ตระกูล ตงศิริ457,349,873-
427ตระกูล อนันตชัย456,336,527-
428ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์454,059,446-
429ตระกูล ตริลลิต453,405,000-
430ตระกูล ศิระวณิชการ450,840,825-
431ตระกูล ไตรตระกูลชัย450,671,912-
432ตระกูล งามเศรษฐมาศ450,189,271-
433ตระกูล เทียมทัน449,802,496-
434ตระกูล โชติบุตร449,315,550-
435ตระกูล WU-YING441,954,912-
436ตระกูล สงวนพานิช437,440,980-
437ตระกูล บูรณกุลไพโรจน์435,873,484-
438ตระกูล วิริยประไพกิจ434,473,867-
439ตระกูล กิตะพาณิชย์434,129,681-
440ตระกูล ดาลาล433,692,609-
441ตระกูล SHUN431,480,000-
442ตระกูล ศิริรังษี428,851,579-
443ตระกูล กังวาลรัตน์426,857,760-
444ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์424,799,882-
445ตระกูล มาลัยทอง423,748,138-
446ตระกูล เหมมณฑารพ423,657,412-
447ตระกูล ดามาพงศ์422,592,188-
448ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์422,399,040-
449ตระกูล สุวรรณนภาศรี420,539,813-
450ตระกูล ตันติกุลสุนทร420,408,978-
451ตระกูล เอี่ยมลำเนา417,014,351-
452ตระกูล อรรถญาณสกุล416,319,458-
453ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา415,656,860-
454ตระกูล ศรีจอมขวัญ412,819,274-
455ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ411,109,920-
456ตระกูล แจ้งอยู่407,518,804-
457ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์406,733,010-
458ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส406,039,895-
459ตระกูล สุเมธโชติเมธา404,127,112-
460ตระกูล ทยานาราพร404,018,564-
461ตระกูล STEPHEN403,439,991-
462ตระกูล หาญไกรวิไลย์403,380,631-
463ตระกูล การุณกรสกุล402,470,878-
464ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์400,228,654-
465ตระกูล วิมลเฉลา400,100,664-
466ตระกูล โรจนพฤกษ์398,198,619-
467ตระกูล ธารินเจริญ396,936,012-
468ตระกูล เลอสุมิตรกุล396,208,418-
469ตระกูล ศรีนัครินทร์396,132,990-
470ตระกูล โตวัน393,870,000-
471ตระกูล เจริญนวรัตน์393,827,668-
472ตระกูล รัตนสุนทรากุล393,814,295-
473ตระกูล จันทรประภา393,390,693-
474ตระกูล ปัทมวรกุลชัย391,344,183-
475ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ390,128,000-
476ตระกูล อุ่นทรพันธุ์389,876,406-
477ตระกูล อิศรภักดี389,317,680-
478ตระกูล ณรงค์เดช389,097,950-
479ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์387,944,290-
480ตระกูล กุญชร381,600,000-
481ตระกูล บุญรักษ์380,276,377-
482ตระกูล กิจอิทธิ379,829,573-
483ตระกูล สมานพันธ์ชัย376,940,000-
484ตระกูล มานัสสถิตย์375,625,439-
485ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต375,605,625-
486ตระกูล ลิ้มถิรคุณ375,054,000-
487ตระกูล อมรธีรสรรค์374,218,000-
488ตระกูล บุนปาน371,062,993-
489ตระกูล พิริยะมาสกุล370,940,893-
490ตระกูล มานะศิลปพันธ์370,534,791-
491ตระกูล ชื่นชูจิตต์370,267,274-
492ตระกูล เชนตระกูล369,970,900-
493ตระกูล ช่วยสนิท368,997,500-
494ตระกูล อังอุบลกุล368,502,602-
495ตระกูล เฉลิมทรัพยากร368,193,851-
496ตระกูล ส่งวัฒนา367,807,784-
497ตระกูล คุณานันทกุล366,654,665-
498ตระกูล โฆษิอาภานันท์364,982,879-
499ตระกูล ลีละวัฒน์364,927,150-
500ตระกูล SWEE364,012,877-