คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี177,270,806,373-
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ82,534,162,150-
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์70,184,239,199+0.40
4ตระกูล อาหุนัย56,090,815,647+0.77
5ตระกูล ตั้งคารวคุณ49,636,615,000+0.23
6ตระกูล เพชรอำไพ43,307,512,644+0.83
7ตระกูล เพ็ชรอำไพ42,719,626,646+0.83
8ตระกูล สุริยวนากุล32,150,235,634-0.46
9ตระกูล วิทยากร31,852,380,042+0.50
10ตระกูล กาญจนพาสน์30,979,199,140-1.02
11ตระกูล แก้วบุตตา29,674,042,413+0.39
12ตระกูล อัศวโภคิน29,263,772,638+0.35
13ตระกูล ทรงเมตตา28,820,937,619-
14ตระกูล จุฬางกูร27,519,938,610-1.20
15ตระกูล ลิงค์27,192,841,400-
16ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ27,150,171,300-
17ตระกูล หาญพาณิชย์27,008,918,555+3.24
18ตระกูล องค์โฆษิต24,053,579,170+2.45
19ตระกูล คณิตทวีกุล22,984,033,813+0.02
20ตระกูล ธรรมธัชอารี22,122,743,620+0.42
21ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ20,906,763,720+6.38
22ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์20,608,789,000+1.53
23ตระกูล ภุขันอนันต์18,808,561,519+0.10
24ตระกูล หาญจิตต์เกษม17,157,244,273+0.45
25ตระกูล ตั้งมิตรประชา17,047,800,000+1.63
26ตระกูล ธีระโกเมน16,723,723,391+0.46
27ตระกูล โพธารามิก16,600,446,817+0.41
28ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา16,484,483,280+1.80
29ตระกูล ตั้งมติธรรม16,154,974,407+1.15
30ตระกูล สุขุมวิทยา15,184,325,726+1.22
31ตระกูล จิราธิวัฒน์14,481,714,032+0.31
32ตระกูล เธียรวร14,095,672,250+0.12
33ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์13,687,858,246+0.35
34ตระกูล โอภากุล13,353,442,200-
35ตระกูล สินเจริญกุล12,185,809,665+0.28
36ตระกูล นพรัมภา11,955,047,090+0.20
37ตระกูล จารุกรสกุล11,111,661,808+1.16
38ตระกูล แสงศาสตรา11,060,280,000-
39ตระกูล บุญสาลี11,033,646,000-0.64
40ตระกูล บุญเสี่ยง10,612,252,274+0.78
41ตระกูล จันศิริ10,101,149,066+0.49
42ตระกูล พลัสสินทร์9,799,630,292+3.75
43ตระกูล วิริยะเมตตากุล9,719,611,316+0.67
44ตระกูล จรูญเอก9,299,490,228-0.93
45ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน8,938,139,553-
46ตระกูล สุชาโต8,688,889,288-
47ตระกูล อมรรัตนชัยกุล8,627,968,556-1.23
48ตระกูล อมตานนท์8,558,319,480+1.61
49ตระกูล โล่ห์ทองคำ8,479,191,553+0.01
50ตระกูล วีรบวรพงศ์8,394,913,441+0.68
51ตระกูล ชินวัตร8,393,421,085-1.14
52ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ8,342,295,291+4.18
53ตระกูล วิญญรัตน์8,248,631,875-1.60
54ตระกูล สุ่นสวัสดิ์8,190,000,000-0.57
55ตระกูล ปัญญาพล7,837,342,731+3.62
56ตระกูล พูลวรลักษณ์7,622,683,262+0.37
57ตระกูล มาลีนนท์7,548,316,764-3.23
58ตระกูล จิรัฐิติภัทร์7,355,808,520+1.77
59ตระกูล ชินวงศ์วรกุล7,238,180,482+0.89
60ตระกูล บัณฑิตกฤษดา7,220,859,393+1.13
61ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์7,092,707,518-0.57
62ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,019,851,117-0.01
63ตระกูล หวั่งหลี6,755,772,461-0.04
64ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,555,698,796+0.46
65ตระกูล กรมดิษฐ์6,503,018,316+0.94
66ตระกูล ธรสารสมบัติ6,494,713,380-
67ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-2.26
68ตระกูล ดำรงชัยธรรม6,414,361,184-0.64
69ตระกูล จรูญศรี6,406,817,715-
70ตระกูล วงศ์มาจารภิญญา6,388,589,865-0.55
71ตระกูล กุญชรยาคง6,240,122,648+1.14
72ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,211,080,054-
73ตระกูล ภาสกรนที5,947,035,600-
74ตระกูล โสภณพนิช5,934,439,708+1.55
75ตระกูล งามเรืองพงศ์5,907,471,730+1.09
76ตระกูล แบเลเว็ลด์5,895,764,858-2.67
77ตระกูล โลจายะ5,865,375,957+0.98
78ตระกูล พะเนียงเวทย์5,773,032,209+0.38
79ตระกูล มหากิจศิริ5,749,838,995-1.65
80ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,727,406,463+0.74
81ตระกูล เศษธะพานิช5,534,542,000-
82ตระกูล เภาโบรมย์5,495,100,000-
83ตระกูล วิทยฐานกรณ์5,348,018,347-0.78
84ตระกูล วินิชบุตร5,185,491,315-0.71
85ตระกูล ศิริมงคลเกษม5,124,757,744-0.81
86ตระกูล รักอริยะพงศ์5,099,849,700+1.00
87ตระกูล จึงธนสมบูรณ์5,063,832,120+1.32
88ตระกูล วนาสิน4,894,715,277-
89ตระกูล รัตนกมลพร4,725,000,000+1.19
90ตระกูล พันธุมโกมล4,691,984,734+0.04
91ตระกูล สิ่งสรรเสริญ4,594,793,600+0.55
92ตระกูล พงษ์อัชฌา4,583,327,394+1.22
93ตระกูล โชติจุฬางกูร4,529,186,148-
94ตระกูล โลเฮีย4,468,626,202+0.51
95ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,360,962,364+1.14
96ตระกูล จันทรัช4,334,874,823+0.71
97ตระกูล เตชะอุบล4,300,301,845-0.30
98ตระกูล ชาติพิทักษ์4,288,339,120+0.73
99ตระกูล อนันตประยูร4,277,639,529+1.16
100ตระกูล อัศวปิยานนท์4,184,996,280+1.08
101ตระกูล นิรุตตินานนท์4,169,195,347+0.48
102ตระกูล วชิรปภา4,151,613,479-0.54
103ตระกูล อัชญาวัฒน์4,151,194,500+3.23
104ตระกูล ยศะสินธุ์4,039,487,047-
105ตระกูล รุจนพรพจี4,030,062,450+0.92
106ตระกูล โรจตระการ3,991,386,960+2.22
107ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์3,964,800,000+0.56
108ตระกูล ไตรบัญญัติกุล3,960,782,100+3.39
109ตระกูล พรมมาส3,874,131,800-
110ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,838,170,642-0.03
111ตระกูล อุดมคุณธรรม3,819,646,597+1.41
112ตระกูล สุทธิสัมพัทน์3,739,212,906-
113ตระกูล MAHAGITSIRI3,732,017,035+0.10
114ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,706,806,740+0.55
115ตระกูล พรรณนิภา3,704,604,000+1.09
116ตระกูล LEE3,693,880,919+1.08
117ตระกูล เสรีวิวัฒนา3,685,718,449+1.74
118ตระกูล ปัญจะลักษณ์3,658,784,562+3.98
119ตระกูล พานิชชีวะ3,630,263,267-0.04
120ตระกูล ธนาลงกรณ์3,552,100,500+0.51
121ตระกูล วานิช3,475,116,614+0.14
122ตระกูล วัธนเวคิน3,440,846,890+0.77
123ตระกูล วชิรพงศ์3,356,915,618+1.12
124ตระกูล วิทูรปกรณ์3,321,461,080+1.83
125ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์3,304,868,960-0.61
126ตระกูล คงสุนทร3,280,287,010+3.31
127ตระกูล พุฒิพิริยะ3,265,926,565+3.54
128ตระกูล พฤติภัทร3,252,600,000-
129ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,246,936,018+0.01
130ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์3,228,760,964-
131ตระกูล งามอภิชน3,210,700,000-0.21
132ตระกูล HOCK3,210,688,000-
133ตระกูล สุดจิตพร3,164,217,924+0.51
134ตระกูล กิตติคุณชัย3,160,829,520+4.17
135ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์3,133,845,973-
136ตระกูล ชัยปัทมานนท์3,115,763,919+4.14
137ตระกูล เรืองสุทธิภาพ3,099,600,000+1.63
138ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,090,917,900-
139ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,086,534,216+0.17
140ตระกูล ชาครกุล3,066,645,509+0.45
141ตระกูล ภิรมย์ภักดี3,065,704,291+1.00
142ตระกูล บูลกุล3,035,021,800+12.60
143ตระกูล เจียรวนนท์3,007,546,346+0.31
144ตระกูล นานา2,996,458,515+0.25
145ตระกูล ปรีชานุกูล2,943,500,000-
146ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,914,657,607+0.33
147ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,899,970,194+3.74
148ตระกูล จรัญวาศน์2,896,821,525+0.41
149ตระกูล โรจนพฤกษ์2,846,982,951+1.23
150ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,838,358,124+0.61
151ตระกูล ศรีวชิระประภา2,826,250,000+1.14
152ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,816,243,790+0.01
153ตระกูล กล่อมจิตเจริญ2,814,505,748+1.46
154ตระกูล สหบุญธรรม2,813,467,464+3.06
155ตระกูล เด่นธรรม2,795,666,040+3.74
156ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,772,852,160-
157ตระกูล มิลินทจินดา2,762,334,706-0.57
158ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,751,026,096+1.10
159ตระกูล มนูญผล2,704,978,126+0.02
160ตระกูล จิตรถนอม2,684,108,184+1.41
161ตระกูล สมวัฒนา2,677,106,316-1.38
162ตระกูล ชัยสถาพร2,673,000,000+0.93
163ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,666,534,672-
164ตระกูล วีระประวัติ2,663,850,011+0.91
165ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,589,973,341+0.55
166ตระกูล ทรัพย์สาคร2,588,157,530+0.20
167ตระกูล รัตนไพฑูรย์2,566,410,409-
168ตระกูล นิพัทธกุศล2,558,043,800-2.30
169ตระกูล นิรันดร์กุล2,531,337,142-0.40
170ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,519,399,753+0.40
171ตระกูล ตันธุวนิตย์2,512,109,481+3.69
172ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,490,702,186-3.12
173ตระกูล ธนิตนิธิพันธ์2,478,749,586-
174ตระกูล นิมิตรปัญญา2,464,715,484+1.36
175ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,454,854,320+0.65
176ตระกูล จิวาลัย2,419,859,000+2.43
177ตระกูล เขมะโยธิน2,418,480,000-
178ตระกูล เรืองกฤตยา2,408,607,137-
179ตระกูล ชลศรานนท์2,395,201,395-0.42
180ตระกูล วิพันธ์พงษ์2,389,307,840+0.01
181ตระกูล พรกุล2,372,563,874-0.59
182ตระกูล ต.สุวรรณ2,340,679,688-
183ตระกูล รุขพันธ์เมธี2,328,570,200+0.30
184ตระกูล เลาหพูนรังษี2,309,933,290+0.98
185ตระกูล ภัทราวณิชย์2,280,862,997-
186ตระกูล เพทายบรรลือ2,276,542,375+0.46
187ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ2,274,003,765+0.76
188ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,269,150,823+1.33
189ตระกูล ธาราสุข2,268,417,660+3.13
190ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,254,419,520-
191ตระกูล เลิศขจรกิตติ2,252,532,500-1.31
192ตระกูล จรณะจิตต์2,243,142,890-1.07
193ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,235,423,935+0.97
194ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ2,205,398,921-
195ตระกูล เก่งมานะ2,196,145,875+0.35
196ตระกูล โชควัฒนา2,184,605,068+0.30
197ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,174,075,498-0.84
198ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,162,650,384-
199ตระกูล เผอิญโชค2,147,415,581-0.81
200ตระกูล บุญประกอบศักดิ์2,140,347,600-
201ตระกูล พรรธนประเทศ2,107,744,400+0.74
202ตระกูล กรรณสูต2,100,787,088-2.38
203ตระกูล ดาวัน2,092,213,578-
204ตระกูล อำพันแสง2,062,699,000+3.39
205ตระกูล วิริยะจิตรา2,055,152,613+1.89
206ตระกูล ทรัพย์ศรีมาท2,052,610,000+3.39
207ตระกูล พรประกฤต2,047,492,440-
208ตระกูล เสนาดิสัย2,044,305,250+2.45
209ตระกูล สหวัฒน์2,041,200,000+1.06
210ตระกูล ลิมทรง2,032,770,825-0.74
211ตระกูล ลีนะบรรจง2,030,697,317+3.93
212ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล2,025,400,000+2.43
213ตระกูล ควรสถาพร1,981,878,104-1.29
214ตระกูล ทองแตง1,973,407,994+3.37
215ตระกูล ศุภมิตร์โชติมา1,956,410,500+3.39
216ตระกูล วรรณเมธี1,935,256,011+0.64
217ตระกูล เกียรติชวนันต์1,924,810,316+0.61
218ตระกูล มานัสสถิตย์1,912,293,746+2.83
219ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,908,624,094+2.21
220ตระกูล ธนะรัชต์1,897,891,125-1.18
221ตระกูล วัชรสุรังค์1,885,634,456+0.18
222ตระกูล ชีวะเกตุ1,881,503,568+1.16
223ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,863,989,789+2.79
224ตระกูล วิไลลักษณ์1,838,869,637+0.75
225ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,837,113,675-
226ตระกูล วณิชวรากิจ1,795,558,800+0.55
227ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล1,795,049,680+1.85
228ตระกูล ศิลา1,790,867,210-
229ตระกูล สุวรรณนภาศรี1,783,875,476+1.49
230ตระกูล แสงอารยะกุล1,781,691,263+0.45
231ตระกูล กิจพิพิธ1,775,502,900-1.70
232ตระกูล วิมลเฉลา1,729,906,608+1.52
233ตระกูล การะ1,709,084,000+1.25
234ตระกูล วิฑูรชาติ1,694,922,730+3.00
235ตระกูล สุดโต1,681,639,981+0.74
236ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,668,184,287-2.26
237ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์1,642,257,628+0.08
238ตระกูล ชูสกุล1,632,637,500+0.98
239ตระกูล จุวิวัฒน์1,631,434,760-0.91
240ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์1,628,105,478-
241ตระกูล ไรวา1,626,903,823+0.66
242ตระกูล โกวิทานุพงศ์1,602,916,770-
243ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,600,230,146-0.87
244ตระกูล ตันติกุลสุนทร1,598,313,926+3.31
245ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,598,276,308-
246ตระกูล จันทรเสรีกุล1,589,293,910-1.73
247ตระกูล พุกกะณะสุต1,586,877,500+5.38
248ตระกูล ฉัตรฤทธิชัยกุล1,550,603,268-0.57
249ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,548,966,256-0.21
250ตระกูล จิรธรรมศิริ1,524,900,000+10.00