คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี152,711,998,788-0.50
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ87,649,453,830+2.74
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์86,073,135,686+0.83
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ65,500,638,549-0.79
5ตระกูล กาญจนพาสน์62,168,851,917+0.50
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี56,603,720,220-1.06
7ตระกูล จิราธิวัฒน์48,520,017,639+0.51
8ตระกูล เพชรอำไพ46,814,692,920+2.69
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ46,293,884,750+2.68
10ตระกูล ลิงค์43,393,610,710-0.76
11ตระกูล อาหุนัย38,747,224,707+5.46
12ตระกูล ทรงเมตตา33,890,545,105+1.41
13ตระกูล อัศวโภคิน33,289,634,436-0.99
14ตระกูล ธีระโกเมน32,663,331,184+1.44
15ตระกูล แก้วบุตตา28,745,302,031+3.84
16ตระกูล ทองแตง25,526,697,579+2.87
17ตระกูล โพธารามิก25,154,557,766+1.00
18ตระกูล หาญพาณิชย์24,619,033,373+2.60
19ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์22,968,778,236-1.37
20ตระกูล สุริยวนากุล22,725,408,567-0.65
21ตระกูล เธียรวร21,425,646,000+0.36
22ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ20,419,666,650+1.40
23ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา17,002,014,786-1.38
24ตระกูล จุฬางกูร16,929,343,673+0.11
25ตระกูล ตั้งมติธรรม13,298,838,642-0.59
26ตระกูล โสภณพนิช13,120,284,391-0.07
27ตระกูล โอภากุล12,738,373,900+1.40
28ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,250,889,434+1.44
29ตระกูล จันศิริ10,200,197,550-
30ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน10,092,835,155-0.22
31ตระกูล พะเนียงเวทย์9,482,603,147-0.29
32ตระกูล สุชาโต9,355,300,650+3.00
33ตระกูล คณิตทวีกุล9,290,093,292-0.04
34ตระกูล พูลวรลักษณ์9,263,618,549-2.42
35ตระกูล จรูญเอก9,224,844,502-
36ตระกูล วีรบวรพงศ์9,166,719,382+0.04
37ตระกูล หวั่งหลี8,952,403,480-0.60
38ตระกูล ธรรมธัชอารี8,218,803,546+0.47
39ตระกูล ศิริมงคลเกษม8,065,644,600-2.38
40ตระกูล โลจนะโกสินทร์7,738,218,443+0.15
41ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,568,209,272+0.86
42ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,477,274,318+0.06
43ตระกูล กุญชรยาคง7,396,021,090-
44ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,192,358,250+0.46
45ตระกูล พลัสสินทร์7,070,000,794+2.27
46ตระกูล บุญเสี่ยง6,916,582,763+5.46
47ตระกูล วัธนเวคิน6,902,740,173-1.03
48ตระกูล องค์โฆษิต6,721,358,380+4.09
49ตระกูล วิทยากร6,643,178,710+0.40
50ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,613,650,058-
51ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์6,393,405,376-0.63
52ตระกูล ภุขันอนันต์6,378,884,848+5.13
53ตระกูล แสงศาสตรา6,350,893,280-1.00
54ตระกูล CHAN6,300,573,041-0.11
55ตระกูล วิญญรัตน์6,248,995,728-
56ตระกูล งามเรืองพงศ์6,247,940,470-1.17
57ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล6,008,007,500+1.22
58ตระกูล เหมวชิรวรากร5,663,390,000+0.16
59ตระกูล เตชะอุบล5,631,565,558-0.12
60ตระกูล โชติจุฬางกูร5,624,999,298+0.48
61ตระกูล ชินวัตร5,576,939,032-0.87
62ตระกูล ปัญญาพล5,503,759,318+2.23
63ตระกูล จารุกรสกุล5,437,609,427-0.09
64ตระกูล ตั้งมิตรประชา5,425,056,000-0.60
65ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล5,340,660,902+5.49
66ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,289,825,680-1.38
67ตระกูล โล่ห์ทองคำ5,127,830,497+1.82
68ตระกูล พรมมาส5,031,340,000-1.00
69ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,014,724,280-0.73
70ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ4,998,507,408+2.31
71ตระกูล พรพัฒนารักษ์4,847,362,660-0.42
72ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,779,720,250-0.92
73ตระกูล ไชยประสิทธิ์4,769,750,250+1.56
74ตระกูล นิรุตตินานนท์4,747,451,534-
75ตระกูล วชิรพงศ์4,652,694,957+0.04
76ตระกูล มาลีนนท์4,588,567,302-1.45
77ตระกูล วนาสิน4,377,655,503+3.74
78ตระกูล เศรษฐสิทธิ์4,338,431,950+1.40
79ตระกูล งามอภิชน4,329,389,000-0.13
80ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,313,442,794-0.99
81ตระกูล เรืองกฤตยา4,307,840,716-2.59
82ตระกูล อุดมคุณธรรม4,292,828,232-1.26
83ตระกูล ลัดพลี4,278,140,000+3.00
84ตระกูล ตติยกวี4,272,399,977-0.22
85ตระกูล ธนาลงกรณ์4,252,932,400-1.27
86ตระกูล ภิรมย์ภักดี4,240,802,292+1.70
87ตระกูล จรัญวาศน์4,213,610,998-0.28
88ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์4,182,203,532-
89ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,180,772,816+0.60
90ตระกูล ว่องกุศลกิจ4,061,192,768-1.00
91ตระกูล รักอริยะพงศ์4,052,165,805+1.00
92ตระกูล แบเลเว็ลด์3,818,106,861+2.12
93ตระกูล กรมดิษฐ์3,721,543,159-1.14
94ตระกูล ชาติพิทักษ์3,658,114,000-0.10
95ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,478,672,030-0.87
96ตระกูล อนันตประยูร3,471,172,764-
97ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,442,499,663+2.96
98ตระกูล โชควัฒนา3,414,483,880-0.57
99ตระกูล มาลากุล3,314,638,115+2.98
100ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,292,010,298-2.13
101ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,281,243,393+0.67
102ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,275,745,980+1.70
103ตระกูล สินเจริญกุล3,256,752,209+7.20
104ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,215,662,289-0.42
105ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,189,067,187+0.09
106ตระกูล ภาสกรนที3,169,870,720-3.74
107ตระกูล กาญจนพิทักษ์3,136,976,782+0.56
108ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,123,832,934+0.62
109ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
110ตระกูล นพรัมภา3,063,437,139+5.07
111ตระกูล อมตานนท์3,053,992,000-0.08
112ตระกูล ฮอค3,010,020,000-
113ตระกูล ยศสุนทรากุล3,000,000,000+3.00
114ตระกูล ต.สุวรรณ2,976,451,563-0.87
115ตระกูล ชาญวีรกูล2,898,441,829+0.63
116ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,867,088,388-
117ตระกูล วินิชบุตร2,828,837,224-1.00
118ตระกูล เลาหพูนรังษี2,762,861,386-
119ตระกูล ทรัพย์สาคร2,741,465,710-0.57
120ตระกูล โลจายะ2,721,163,106-1.99
121ตระกูล เจียรวนนท์2,720,671,383+0.34
122ตระกูล จรูญศรี2,715,384,880-
123ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,652,000,000-
124ตระกูล เพทายบรรลือ2,647,966,665-0.88
125ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,631,007,360+2.85
126ตระกูล นานา2,606,598,695+1.33
127ตระกูล โรจตระการ2,605,156,236+1.63
128ตระกูล วานิช2,559,773,458-0.54
129ตระกูล บุญศรี2,544,490,035-0.04
130ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,542,873,476+2.27
131ตระกูล LEE2,491,405,413-0.72
132ตระกูล วรรณเมธี2,452,519,846-1.49
133ตระกูล วิไลลักษณ์2,424,409,311+1.24
134ตระกูล พรรณนิภา2,421,092,900+8.45
135ตระกูล ตันติวิท2,340,628,688-0.72
136ตระกูล จรณะจิตต์2,290,443,241+5.14
137ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,274,425,800+5.49
138ตระกูล สุขุมวิทยา2,268,752,576-2.18
139ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,259,742,805-1.26
140ตระกูล เทพกาญจนา2,245,405,314-0.72
141ตระกูล มนูญผล2,196,925,043-1.04
142ตระกูล นรพัลลภ2,182,426,415+0.38
143ตระกูล ลิมทรง2,153,154,367+0.06
144ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,143,524,847-1.66
145ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,093,084,177+0.86
146ตระกูล เด่นธรรม2,069,203,740+2.52
147ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,056,371,615+0.99
148ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,047,229,760+0.71
149ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ2,032,863,750+1.61
150ตระกูล ชลคดีดำรงกุล1,981,222,496+0.32
151ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,975,156,020-0.02
152ตระกูล ยศะสินธุ์1,974,781,506+6.29
153ตระกูล เผอิญโชค1,971,211,001-0.98
154ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,970,356,340-1.53
155ตระกูล แสงอารยะกุล1,969,738,555-4.31
156ตระกูล วิทูรปกรณ์1,949,557,614+1.66
157ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์1,923,814,886-1.50
158ตระกูล เวชชาชีวะ1,904,489,175+0.36
159ตระกูล MAHAGITSIRI1,899,285,468-0.42
160ตระกูล พันธุมโกมล1,892,091,667-0.07
161ตระกูล เวศย์วรุตม์1,880,595,760+2.64
162ตระกูล สุดโต1,856,032,275-
163ตระกูล จันทรเสรีกุล1,855,707,340-0.99
164ตระกูล ชาครกุล1,830,238,090-0.93
165ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,829,890,812-0.88
166ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,828,841,114-
167ตระกูล รัตนรักษ์1,805,268,030-
168ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,797,966,283+1.65
169ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,797,020,406-2.42
170ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,796,547,722+3.11
171ตระกูล ธนวริทธิ์1,776,218,004-2.53
172ตระกูล ธนสารศิลป์1,765,619,928-0.08
173ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,735,514,060+11.27
174ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,730,919,430+0.55
175ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,711,550,504+0.81
176ตระกูล ไรวา1,705,160,243-
177ตระกูล ไกรภูเบศ1,697,271,520-3.76
178ตระกูล พรประภา1,679,501,984-0.42
179ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,667,158,563-0.95
180ตระกูล เก่งมานะ1,662,812,625+0.42
181ตระกูล มหากิจศิริ1,655,217,305-0.42
182ตระกูล วลัยเสถียร1,608,393,436+0.10
183ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,604,843,132-8.61
184ตระกูล อมรรัตนชัยกุล1,602,190,626+0.49
185ตระกูล วัชรสุรังค์1,593,394,726-0.68
186ตระกูล จันทรัช1,584,879,736+0.57
187ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์1,571,436,680-0.83
188ตระกูล กิจพิพิธ1,558,256,667-
189ตระกูล พรประกฤต1,556,380,430-
190ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,552,524,863-0.64
191ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,550,744,000-1.78
192ตระกูล กรรณสูต1,531,513,094+1.35
193ตระกูล รัชกิจประการ1,517,529,139+0.53
194ตระกูล บุญรักษ์1,502,303,597+3.63
195ตระกูล นิรันดร์กุล1,486,469,675+0.60
196ตระกูล บุศราพันธ์1,482,558,134-0.59
197ตระกูล อุนนะนันทน์1,480,405,723+3.74
198ตระกูล ชลศรานนท์1,457,886,007+0.75
199ตระกูล นวพันธ์1,446,736,161-0.01
200ตระกูล โลเฮีย1,430,635,553-0.53
201ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,411,118,670-0.26
202ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,408,678,100-1.29
203ตระกูล พรรธนประเทศ1,405,039,480+1.94
204ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,376,089,350+1.40
205ตระกูล ธนากิจอำนวย1,370,091,370-0.59
206ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,367,941,160+1.26
207ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,366,598,290+0.73
208ตระกูล สิหนาทกถากุล1,349,762,350-0.14
209ตระกูล นิพัทธกุศล1,342,831,670-0.88
210ตระกูล ปรีชานุกูล1,332,462,000-
211ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,321,174,229-0.59
212ตระกูล ดาวัน1,310,507,406-1.75
213ตระกูล ศรสงคราม1,302,781,004-0.76
214ตระกูล บุญมีโชติ1,294,825,710+0.92
215ตระกูล ธรสารสมบัติ1,285,474,629-
216ตระกูล วณิชวรากิจ1,274,000,000-
217ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,266,390,000+0.87
218ตระกูล บูลกุล1,261,421,583+0.16
219ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,258,005,751-3.48
220ตระกูล นิมิตรปัญญา1,251,118,650+0.67
221ตระกูล อุตสาหจิต1,245,439,600+0.73
222ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,240,713,300+5.49
223ตระกูล นานาวราทร1,237,454,000+0.54
224ตระกูล วิริยะจิตรา1,231,772,212+0.64
225ตระกูล พงศ์พิโรดม1,225,438,206-1.78
226ตระกูล MITSUNTISUK1,224,300,127-1.26
227ตระกูล พุฒิพิริยะ1,191,221,162-
228ตระกูล พรมสวัสดิ์1,187,355,556-1.37
229ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,186,362,298+1.74
230ตระกูล อุ่นใจ1,173,839,040-1.68
231ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,170,663,459-
232ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,170,340,510-
233ตระกูล พรกุล1,161,150,088+2.50
234ตระกูล ล่ำซำ1,160,624,201+0.25
235ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,152,180,704-
236ตระกูล ริมชลา1,139,654,355+4.59
237ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,137,020,472-2.42
238ตระกูล วนวิทย์1,136,492,587-1.25
239ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,135,096,844+0.57
240ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,132,734,123+0.24
241ตระกูล บริสุทธนะกุล1,111,462,062+1.99
242ตระกูล นิธยานุรักษ์1,097,672,874+0.71
243ตระกูล อัษฎาธร1,084,586,739-0.10
244ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,073,338,336-2.55
245ตระกูล พงษธา1,072,100,550+3.22
246ตระกูล ชีวะเกตุ1,067,665,848-
247ตระกูล ศิลา1,054,126,080+1.56
248ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,048,523,289-1.79
249ตระกูล โรจนพฤกษ์1,027,282,450+0.95
250ตระกูล ซูหลาน1,024,327,887+5.49
251ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,020,700,551+0.22
252ตระกูล ศิลาอ่อน999,931,218-
253ตระกูล เศรษฐิน997,362,853-0.50
254ตระกูล สมบูรณสิน996,572,980-
255ตระกูล เขมะโยธิน993,900,000-
256ตระกูล หุตะจูฑะ992,812,145+3.41
257ตระกูล ดารารัตนโรจน์990,640,150-0.55
258ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล987,981,874+0.48
259ตระกูล TIN984,550,000-
260ตระกูล พหูสูตร978,221,249+1.96
261ตระกูล ควรสถาพร975,090,680+1.36
262ตระกูล ทีปสุวรรณ974,417,977-0.79
263ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์969,624,998-
264ตระกูล ทองมี967,980,000-
265ตระกูล ปวโรฬารวิทยา964,893,700+0.22
266ตระกูล เด่นไพศาล964,816,268-1.35
267ตระกูล สิงหวังชา951,418,160-0.62
268ตระกูล จิรรัตน์สถิต939,498,021+0.68
269ตระกูล ศิริวงศ์939,463,980-
270ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล934,626,003-9.36
271ตระกูล ปัญจทรัพย์930,800,445-0.09
272ตระกูล วิวรรธนไกร928,999,636+0.41
273ตระกูล สมภักดี927,616,729-
274ตระกูล พันธุ์วิเชียร921,716,000-
275ตระกูล คุวานันท์919,852,618-0.60
276ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย916,566,634-0.05
277ตระกูล อุทกะพันธุ์914,920,337-0.82
278ตระกูล เรืองสุทธิภาพ907,200,000-0.60
279ตระกูล สุวรรธนะกุล893,482,843-2.05
280ตระกูล เล้าวงษ์882,361,996-2.28
281ตระกูล รุจิราโสภณ881,249,639-1.01
282ตระกูล MOINUDDIN880,288,043-
283ตระกูล เตชะอิทธิพร873,300,000+5.49
284ตระกูล สิมะโรจน์871,798,014+0.57
285ตระกูล อุดมมหันติสุข868,611,951-0.02
286ตระกูล เตียวตรานนท์864,936,000+4.86
287ตระกูล วิฑูรชาติ861,387,786-
288ตระกูล รัตตกุล856,341,065-
289ตระกูล อรรถญาณสกุล855,385,648+1.28
290ตระกูล เหลืองวารินกุล852,066,280-
291ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์844,560,000+2.42
292ตระกูล ไตรโสรัส843,763,200+2.74
293ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง843,653,348+0.67
294ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ842,595,065-1.54
295ตระกูล ธรรมมโนมัย834,075,450-
296ตระกูล นิติสาโรจน์828,149,408+0.71
297ตระกูล ทวนทอง826,966,485-1.51
298ตระกูล ธนนันท์นราพูล824,997,749-1.52
299ตระกูล แต้มศิริชัย824,145,987-0.83
300ตระกูล JUN821,895,480-0.55
301ตระกูล สุขะนินทร์818,970,821-0.64
302ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร816,057,435-3.74
303ตระกูล เศรษฐีวรรณ811,521,144-0.23
304ตระกูล ธนะรัชต์810,549,375-
305ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์802,862,000+5.49
306ตระกูล สีตภวังค์802,528,000+1.56
307ตระกูล พงษ์อัชฌา798,753,298-2.15
308ตระกูล วิภวศุภกร796,387,585+2.10
309ตระกูล ตันติไพจิตร786,124,143-
310ตระกูล ติงธนาธิกุล784,718,764+1.65
311ตระกูล วัฒนสุข783,194,851-
312ตระกูล พานิชชีวะ781,832,455+0.47
313ตระกูล คณาธนะวนิชย์776,570,325-0.17
314ตระกูล ก้องวัฒนา768,788,085+0.11
315ตระกูล ระวีแสงสูรย์756,927,300-0.37
316ตระกูล วนดุรงค์วรรณ756,475,824+0.79
317ตระกูล พสวงศ์754,568,541-0.50
318ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์751,614,850+0.43
319ตระกูล ลีละศิธร750,913,491+0.04
320ตระกูล ศรีวิกรม์750,575,068-0.97
321ตระกูล อธิกิจ749,436,996+2.27
322ตระกูล อมรธีรสรรค์740,759,000+0.73
323ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ735,964,000+0.73
324ตระกูล กลิ่นสุวรรณ734,724,915-1.42
325ตระกูล ธัญญะวุฒิ734,013,711-0.65
326ตระกูล องค์วาสิฏฐ์733,351,046-1.66
327ตระกูล พุกกะณะสุต729,981,000-0.01
328ตระกูล อำนวยพล724,957,920+4.86
329ตระกูล บุษยโภคะ721,662,594-0.07
330ตระกูล พูลลาภ721,056,850-0.60
331ตระกูล ปัญจคุณาธร720,643,740+0.81
332ตระกูล วรวงศ์วสุ717,816,850+1.40
333ตระกูล Verbrugghe711,204,000-1.54
334ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์707,399,594-0.71
335ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์705,178,617+0.76
336ตระกูล ศักดิ์ชลาธร700,237,020-0.75
337ตระกูล กัญจนาภรณ์697,707,900-0.69
338ตระกูล สหวัฒน์696,503,536-
339ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ695,924,107+1.59
340ตระกูล จันทร์พลังศรี694,492,723-0.84
341ตระกูล เอื้ออารีมิตร691,003,825+0.79
342ตระกูล เจริญตรา690,755,586+0.59
343ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์690,516,651+0.75
344ตระกูล จิตติวาณิชย์689,784,000+1.63
345ตระกูล จันทวานิช686,126,497-
346ตระกูล ทันวานี684,012,000+0.14
347ตระกูล SWEE683,902,982-1.29
348ตระกูล เบญจกุล682,753,198+0.22
349ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย674,112,560-
350ตระกูล ทวีสิน671,975,525-0.98
351ตระกูล อังคณากรกุล671,790,832-
352ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม667,881,790+0.70
353ตระกูล ชนะภัย665,275,000-
354ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์664,219,806-1.75
355ตระกูล สุทธพงศ์660,526,537-
356ตระกูล ลีนะบรรจง653,455,642+0.17
357ตระกูล พงศธร652,116,613-0.36
358ตระกูล รติทอง650,083,690+0.55
359ตระกูล ชื่นอิ่ม647,161,580-
360ตระกูล ประสงค์ชัยกุล646,438,766+1.59
361ตระกูล ชูสกุล645,201,926-0.02
362ตระกูล วนิชสุวรรณ644,925,000+0.16
363ตระกูล จิรธรรมศิริ641,900,000+0.71
364ตระกูล เอี่ยมลำเนา637,662,587-
365ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์630,497,900+1.45
366ตระกูล เตชะไกรศรี628,271,685+8.07
367ตระกูล บุรณศิริ627,778,585-0.98
368ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล626,500,000+1.40
369ตระกูล มังกรกนก622,147,946-1.50
370ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย620,956,637-
371ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส615,636,242+0.35
372ตระกูล สุขสวัสดิ์608,838,191-1.57
373ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล608,356,317-1.46
374ตระกูล แพรรังสี605,876,964-
375ตระกูล คำศิริตระกูล605,639,090-1.04
376ตระกูล ไตรตระกูลชัย604,310,064-0.85
377ตระกูล คงสุนทร600,290,126+0.88
378ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์594,888,170-0.26
379ตระกูล ทักราล593,043,546-0.70
380ตระกูล กิตติอิสรานนท์591,483,445-1.89
381ตระกูล ลิ่มอติบูลย์590,377,016+0.12
382ตระกูล เนื่องจำนงค์583,769,691-0.31
383ตระกูล อนันตรัมพร581,111,424-0.54
384ตระกูล งามรุ่งศิริ579,182,500-1.41
385ตระกูล กิตติคุณชัย577,600,000-4.21
386ตระกูล ชินสุภัคกุล577,290,450+0.55
387ตระกูล เทพผดุงพร575,733,313+2.41
388ตระกูล พฤฒินารากร575,118,792-0.66
389ตระกูล RUDY573,734,398-0.36
390ตระกูล ชัยประดิษฐ573,593,378+3.85
391ตระกูล สงวนพานิช570,847,310-
392ตระกูล มหัทธนารักษ์570,614,039-
393ตระกูล มหาดำรงค์กุล568,613,572-1.51
394ตระกูล ชวลิตธำรง567,219,200-0.40
395ตระกูล ตั้งจันสิริ564,844,000-
396ตระกูล ตริลลิต561,120,000-
397ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์556,572,161-0.11
398ตระกูล ดาลาล555,625,502-
399ตระกูล วิเชียรกวี548,262,000-
400ตระกูล เสนาดิสัย547,437,000+4.09
401ตระกูล ตรีวิศวเวทย์545,980,360+1.06
402ตระกูล อิงค์ธเนศ541,934,426+1.41
403ตระกูล วิมลเฉลา536,557,492+1.20
404ตระกูล รังสรรค์535,478,514+0.83
405ตระกูล อรุณวัฒนาพร534,697,069-0.31
406ตระกูล เลขะพจน์พานิช527,988,000-
407ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์527,509,655-5.45
408ตระกูล อุ่นทรพันธุ์524,484,410-
409ตระกูล ปัทมวรกุลชัย524,062,447-0.79
410ตระกูล โรจน์มหามงคล523,850,273+0.79
411ตระกูล วณิชภักดีเดชา523,850,273+0.79
412ตระกูล นิพัทธโกศลสุข523,250,000-
413ตระกูล นอบน้อมธรรม523,119,489-
414ตระกูล กิจอิทธิ522,001,525-
415ตระกูล วุฒิไกร520,000,000+1.00
416ตระกูล เจียอาภา517,249,044-1.68
417ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา516,904,355+2.78
418ตระกูล ลิ้มถิรคุณ516,405,000+0.50
419ตระกูล บุญรัตน์511,686,424-0.08
420ตระกูล เลิศรุ่งเรือง507,738,995+0.04
421ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ505,981,440-1.04
422ตระกูล มงคลสุธี502,188,762-0.05
423ตระกูล กิตะพาณิชย์498,303,708+3.82
424ตระกูล จรรโลงบุตร495,243,268-3.09
425ตระกูล วิจักขณ์พันธ์494,197,777-1.14
426ตระกูล สุวัฒนพิมพ์494,027,781-1.53
427ตระกูล บัณฑูรจินดา492,579,945+2.10
428ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์489,599,864+1.47
429ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์489,590,350+0.68
430ตระกูล แจ่มใส487,500,090+0.87
431ตระกูล อิทธิโรจนกุล482,015,927-2.36
432ตระกูล โชติบุตร481,524,550-
433ตระกูล ศรีจอมขวัญ481,387,472-0.37
434ตระกูล ศิริรังษี479,902,025-0.52
435ตระกูล ทยานาราพร478,869,246-0.26
436ตระกูล ส่งวัฒนา475,830,820-0.78
437ตระกูล เมฆสวรรค์475,529,882+3.74
438ตระกูล พลเทพ470,400,000-
439ตระกูล เอกะหิตานนท์469,319,135-2.29
440ตระกูล วรวานิช468,300,000-
441ตระกูล ศรีนัครินทร์467,540,179+0.76
442ตระกูล ปัณฑุยากร467,395,542-6.56
443ตระกูล SHUN466,900,000-
444ตระกูล เทพเจริญ466,508,667-1.89
445ตระกูล ณรงค์เดช466,501,353-
446ตระกูล สมานพันธ์ชัย464,286,000-0.86
447ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์462,778,380+1.15
448ตระกูล งามเศรษฐมาศ462,108,749+3.88
449ตระกูล พิชิตสิงห์461,810,000-1.54
450ตระกูล แจ้งอยู่461,217,326+0.91
451ตระกูล อิศรภักดี459,800,000+1.97
452ตระกูล ดามาพงศ์458,814,375-0.88
453ตระกูล อภิมนต์บุตร458,000,000+0.44
454ตระกูล เลิศสุมิตรกุล455,249,456-
455ตระกูล ศรีวัฒนประภา454,741,461+0.93
456ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์453,590,401+0.93
457ตระกูล ศิระวณิชการ446,425,725-
458ตระกูล ศกุนตนาค441,399,443+1.89
459ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์441,016,622+0.77
460ตระกูล ไกรฤทธิชัย440,440,429+2.10
461ตระกูล อนันตชัย438,557,182+0.68
462ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา437,691,490-0.99
463ตระกูล วิริยประไพกิจ434,473,867+1.10
464ตระกูล ภัทรเลาหะ433,323,889-0.02
465ตระกูล โมรินทร์433,078,500-
466ตระกูล หาญไกรวิไลย์432,453,967-0.77
467ตระกูล พรพิบูลย์430,000,000+0.47
468ตระกูล สนโสภณ429,975,038-0.51
469ตระกูล คุณานันทกุล427,675,040+1.72
470ตระกูล ตั้งสุรกิจ427,065,000-0.19
471ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์426,239,040+1.04
472ตระกูล วองอิสริยะกุล425,408,880-0.96
473ตระกูล เลอสุมิตรกุล424,959,250-
474ตระกูล เอื้อสุดกิจ423,373,167+0.28
475ตระกูล ลิ่มพานิชย์421,849,968+0.77
476ตระกูล รุ่งเรืองเนาวรัตน์419,197,144+6.94
477ตระกูล ตันตาปกุล417,233,892+0.01
478ตระกูล เจริญนวรัตน์414,615,237+0.12
479ตระกูล ชวาลรัตน์412,091,000-
480ตระกูล ยุวบูรณ์410,000,000-
481ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล409,364,552-
482ตระกูล ลีละวัฒน์407,734,024-1.06
483ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล404,826,953-1.44
484ตระกูล อึ้งไพบูลย์404,552,653+0.80
485ตระกูล KUAN-JAN404,121,850-
486ตระกูล อัจฉริยหิรัญชัย404,029,708-2.37
487ตระกูล การุณกรสกุล402,470,878-
488ตระกูล กล่อมจิตเจริญ401,491,000+1.31
489ตระกูล ทองเปล่งศรี401,403,780-0.96
490ตระกูล มโนมัยกุล401,232,000-
491ตระกูล เหมมณฑารพ400,527,289-
492ตระกูล STEPHEN399,058,270-
493ตระกูล พัฒนะเมลือง398,661,890-
494ตระกูล จูตระกูล398,165,201-0.98
495ตระกูล SINGH398,020,795-1.73
496ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์397,758,720+3.00
497ตระกูล ชื่นกิติญานนท์397,575,000+0.65
498ตระกูล สีลภูสิทธิ์397,537,800+0.65
499ตระกูล มานัสสถิตย์397,297,472-1.24
500ตระกูล ตู้จินดา395,146,210+0.96