คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี699,299,994,450-3.38
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ77,801,678,800-2.12
3ตระกูล จิราธิวัฒน์76,344,335,934-2.46
4ตระกูล โอสถานุเคราะห์76,163,693,753-0.50
5ตระกูล ตั้งคารวคุณ55,654,874,585+3.15
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี48,087,270,578-3.23
7ตระกูล อาหุนัย42,934,405,417-3.30
8ตระกูล เพชรอำไพ39,602,399,240-2.28
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ39,165,944,570-2.28
10ตระกูล ลิงค์33,126,683,600-3.00
11ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ27,608,036,700-2.07
12ตระกูล อัศวโภคิน27,497,967,376-0.67
13ตระกูล สุริยวนากุล26,650,306,201-2.26
14ตระกูล ธีระโกเมน26,538,032,620-0.88
15ตระกูล ทรงเมตตา26,435,606,970+2.41
16ตระกูล แก้วบุตตา25,794,866,238-1.36
17ตระกูล หาญพาณิชย์22,760,066,726-1.71
18ตระกูล โพธารามิก21,479,693,725-2.32
19ตระกูล ทองแตง19,437,512,312-2.38
20ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์19,141,921,829-0.82
21ตระกูล เธียรวร18,388,136,000-1.10
22ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา18,147,378,660-2.25
23ตระกูล โอภากุล17,136,721,800-2.07
24ตระกูล จุฬางกูร15,070,186,693-0.04
25ตระกูล ตั้งมติธรรม14,908,201,792-1.45
26ตระกูล สินเจริญกุล12,866,094,247+0.98
27ตระกูล คณิตทวีกุล12,078,398,721-3.73
28ตระกูล องค์โฆษิต11,768,441,084-1.97
29ตระกูล จันศิริ11,571,950,330-1.27
30ตระกูล โสภณพนิช11,554,547,663-0.11
31ตระกูล ธรรมธัชอารี11,193,612,301-3.30
32ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ10,731,397,335-2.07
33ตระกูล จารุกรสกุล10,525,587,362-0.03
34ตระกูล จรูญเอก10,496,322,976+1.30
35ตระกูล วีรบวรพงศ์9,977,227,088+3.50
36ตระกูล พะเนียงเวทย์9,726,330,826+0.03
37ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน8,959,641,754+0.03
38ตระกูล แสงศาสตรา8,944,555,790-4.35
39ตระกูล วิทยฐานกรณ์8,841,465,556+0.72
40ตระกูล สุชาโต8,615,786,030-2.17
41ตระกูล หาญจิตต์เกษม8,333,456,878-0.88
42ตระกูล ตั้งมิตรประชา8,019,000,000-0.74
43ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,980,402,064-
44ตระกูล หวั่งหลี7,739,828,098+3.47
45ตระกูล บุญเสี่ยง7,648,457,457-3.28
46ตระกูล กุญชรยาคง7,481,906,056+2.90
47ตระกูล พลัสสินทร์7,391,815,936-3.70
48ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,349,943,900-1.47
49ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,254,054,830-1.54
50ตระกูล โล่ห์ทองคำ7,153,706,873-0.87
51ตระกูล วิญญรัตน์6,956,969,000-
52ตระกูล ภุขันอนันต์6,921,616,697-3.08
53ตระกูล พูลวรลักษณ์6,810,646,190+1.46
54ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,711,444,557-4.67
55ตระกูล ภาสกรนที6,647,354,950-3.54
56ตระกูล ชินวัตร6,600,776,486-1.46
57ตระกูล กาญจนพาสน์6,461,553,565-3.54
58ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์6,117,949,435-0.66
59ตระกูล สุขุมวิทยา5,878,758,838+0.58
60ตระกูล ปัญญาพล5,645,568,375-3.74
61ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,521,344,620-2.26
62ตระกูล เตชะอุบล5,365,894,472-0.09
63ตระกูล พีระเดชาพันธ์5,302,560,405-2.59
64ตระกูล ชินวงศ์วรกุล5,249,342,732-1.59
65ตระกูล เหมวชิรวรากร5,242,350,000-0.44
66ตระกูล วชิรพงศ์5,193,001,311-0.39
67ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,175,900,045+0.44
68ตระกูล โลจายะ5,172,799,154-2.94
69ตระกูล นิรุตตินานนท์5,162,462,256-1.27
70ตระกูล เชิดเกียรติกำจาย5,137,254,303+1.04
71ตระกูล มาลีนนท์5,112,978,868+0.90
72ตระกูล วัธนเวคิน4,864,515,464+0.88
73ตระกูล ตติยกวี4,825,189,462+1.96
74ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,811,171,001-3.30
75ตระกูล ปวรวิปุลยากร4,699,200,000+8.52
76ตระกูล รักอริยะพงศ์4,620,002,834-1.78
77ตระกูล อมรรัตนชัยกุล4,550,555,072-1.72
78ตระกูล ชาติพิทักษ์4,497,776,235+0.14
79ตระกูล กรมดิษฐ์4,363,444,168-3.04
80ตระกูล พรมมาส4,326,952,400-
81ตระกูล แบเลเว็ลด์4,232,887,166-3.73
82ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,186,142,255-0.40
83ตระกูล อุดมคุณธรรม4,184,832,554+0.65
84ตระกูล วิทยากร4,172,076,804+15.40
85ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ4,125,378,980-1.43
86ตระกูล จึงธนสมบูรณ์4,053,756,120-0.93
87ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,043,032,820-0.05
88ตระกูล ธนาลงกรณ์4,007,498,000-1.36
89ตระกูล บุญศรี3,976,095,188-2.19
90ตระกูล สุทธิสัมพัทน์3,950,173,251+1.13
91ตระกูล อนันตประยูร3,910,617,584-0.03
92ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,886,762,370-1.10
93ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,872,475,875-0.67
94ตระกูล CHAN3,767,678,262-2.28
95ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์3,759,875,000-2.29
96ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,655,620,139-1.80
97ตระกูล นพรัมภา3,613,023,281-2.96
98ตระกูล จรัญวาศน์3,609,606,525+1.09
99ตระกูล ลัดพลี3,591,279,800-2.17
100ตระกูล จรูญศรี3,548,503,361-
101ตระกูล โชติจุฬางกูร3,545,038,058-2.29
102ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์3,495,838,988-2.00
103ตระกูล นรพัลลภ3,492,193,110-2.52
104ตระกูล วินิชบุตร3,479,865,261-1.18
105ตระกูล โชควัฒนา3,474,006,455-0.05
106ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล3,382,229,537-2.17
107ตระกูล พันธุมโกมล3,307,632,942-3.74
108ตระกูล ธรสารสมบัติ3,297,141,925+1.82
109ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,279,098,270-1.86
110ตระกูล เรืองกฤตยา3,238,941,072-1.14
111ตระกูล เวชชาชีวะ3,197,935,186-2.53
112ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,142,866,100-2.07
113ตระกูล ภิรมย์ภักดี3,131,059,821-2.30
114ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,102,554,658-2.82
115ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,092,641,364-2.94
116ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,089,388,427-2.19
117ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
118ตระกูล มาลากุล3,053,896,037-2.18
119ตระกูล อมตานนท์3,028,985,400+1.29
120ตระกูล โลเฮีย3,001,652,954-1.50
121ตระกูล ยศะสินธุ์2,971,611,504-1.93
122ตระกูล HOCK2,903,061,664-2.22
123ตระกูล นานา2,885,542,905-0.84
124ตระกูล โรจตระการ2,880,497,952-0.74
125ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,873,391,450-1.13
126ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,861,112,231-2.91
127ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,846,284,107-0.71
128ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,812,975,978+0.04
129ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,794,094,990-0.28
130ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728-
131ตระกูล ยศสุนทรากุล2,760,000,000-2.17
132ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,746,453,661-3.50
133ตระกูล จันทรัช2,722,617,185-2.14
134ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,713,919,040-3.70
135ตระกูล อัชญาวัฒน์2,712,546,900-0.99
136ตระกูล วนาสิน2,698,976,467+1.91
137ตระกูล LEE2,682,708,088+0.92
138ตระกูล ทรัพย์สาคร2,609,679,522-7.38
139ตระกูล พรรณนิภา2,609,024,500+3.96
140ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,600,666,055-3.70
141ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,599,811,859-0.03
142ตระกูล ต.สุวรรณ2,565,306,563-3.03
143ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,461,704,700-2.20
144ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,432,676,268+0.79
145ตระกูล งามอภิชน2,429,546,000-0.93
146ตระกูล บีเวอร์2,385,531,931+1.09
147ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,375,137,920-3.26
148ตระกูล วานิช2,340,049,401-0.22
149ตระกูล เจียรวนนท์2,317,090,829-0.76
150ตระกูล เพทายบรรลือ2,299,783,332+2.04
151ตระกูล เลาหพูนรังษี2,287,286,885-0.99
152ตระกูล ชาครกุล2,282,581,456-0.04
153ตระกูล บุศราพันธ์2,276,240,140+2.00
154ตระกูล เด่นธรรม2,273,111,640-1.72
155ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,202,893,930+0.65
156ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,176,204,032-2.08
157ตระกูล ลิมทรง2,167,186,130+3.41
158ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,142,916,892-
159ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,129,208,602-
160ตระกูล มนูญผล2,093,854,547+0.15
161ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,071,118,886-1.19
162ตระกูล ไตรโสรัส2,044,457,400+8.48
163ตระกูล วิทูรปกรณ์2,030,748,153-4.12
164ตระกูล พุฒิพิริยะ2,024,005,200-2.29
165ตระกูล ภัทรประสิทธิ์2,000,531,295+0.01
166ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล1,974,558,950-3.30
167ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,950,989,099-2.00
168ตระกูล วัชรสุรังค์1,948,078,231-4.02
169ตระกูล พงษ์อัชฌา1,837,733,956+0.57
170ตระกูล มหากิจศิริ1,793,263,707+7.13
171ตระกูล MAHAGITSIRI1,786,216,303+4.64
172ตระกูล พรประกฤต1,781,098,460-0.93
173ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,780,428,780-0.21
174ตระกูล จรณะจิตต์1,779,099,679-2.51
175ตระกูล วณิชวรากิจ1,759,940,000-2.25
176ตระกูล ศิลา1,752,723,540-3.77
177ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,742,615,901-2.58
178ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,737,673,150-2.96
179ตระกูล เผอิญโชค1,733,067,902+1.00
180ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,723,635,330-3.54
181ตระกูล เก่งมานะ1,711,316,700-1.32
182ตระกูล ควรสถาพร1,697,581,801-2.09
183ตระกูล จันทรเสรีกุล1,671,973,940-0.55
184ตระกูล วรรณเมธี1,671,640,396+0.72
185ตระกูล ธนสารศิลป์1,660,887,562+0.30
186ตระกูล ตันติวิท1,650,705,820-0.42
187ตระกูล ปรีชานุกูล1,628,306,520-3.75
188ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,625,869,850-0.66
189ตระกูล ดาวัน1,620,890,739+4.26
190ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล1,617,800,000-0.67
191ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,605,287,552-4.69
192ตระกูล แสงอารยะกุล1,597,929,384-1.00
193ตระกูล นิพัทธกุศล1,589,170,900+0.37
194ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,576,596,203-2.24
195ตระกูล เล้าวงษ์1,557,418,561-2.70
196ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,544,962,000+0.72
197ตระกูล วลัยเสถียร1,540,563,449-0.60
198ตระกูล รัชกิจประการ1,532,508,209-3.44
199ตระกูล ชีวะเกตุ1,494,566,871-1.55
200ตระกูล เทพกาญจนา1,488,801,350-
201ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,483,434,169-2.82
202ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,480,283,323-
203ตระกูล ศรีวชิระประภา1,479,340,000-0.87
204ตระกูล นิธยานุรักษ์1,471,348,746-3.70
205ตระกูล รัตนรักษ์1,470,349,962-0.52
206ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,458,000,000-0.74
207ตระกูล วิไลลักษณ์1,447,302,121-1.88
208ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,443,864,970+0.76
209ตระกูล พงษธา1,442,435,440-0.43
210ตระกูล นิรันดร์กุล1,438,989,657-0.85
211ตระกูล บูลกุล1,432,459,958-
212ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,421,720,759+2.07
213ตระกูล วิริยะจิตรา1,419,218,597-1.09
214ตระกูล กล่อมจิตเจริญ1,410,047,570-1.15
215ตระกูล นิมิตรปัญญา1,399,820,052-1.80
216ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,396,234,893-1.75
217ตระกูล พรกุล1,383,320,000-0.09
218ตระกูล ไพรัชเวทย์1,373,905,284-2.25
219ตระกูล ล่ำซำ1,370,885,563+1.20
220ตระกูล พรประภา1,360,618,339-1.45
221ตระกูล ริมชลา1,360,171,035-3.03
222ตระกูล บริสุทธนะกุล1,355,323,340-0.82
223ตระกูล ชลศรานนท์1,353,842,959-0.80
224ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,339,935,071+0.12
225ตระกูล คงสุนทร1,339,340,888-2.87
226ตระกูล กิตติคุณชัย1,339,200,000-2.78
227ตระกูล สิหนาทกถากุล1,312,074,598-1.22
228ตระกูล สีตภวังค์1,304,108,000-3.85
229ตระกูล ศีตวรรัตน์1,279,780,000-2.23
230ตระกูล กิจพิพิธ1,272,116,778+0.70
231ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,268,346,234+0.14
232ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,267,463,668-
233ตระกูล ธนวริทธิ์1,267,033,104-1.23
234ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,265,819,215+26.73
235ตระกูล สุดโต1,258,115,837-2.18
236ตระกูล ศักดิ์ชลาธร1,256,001,995-0.91
237ตระกูล พานิชชีวะ1,254,453,493-0.97
238ตระกูล รัตตกุล1,242,638,012+1.49
239ตระกูล อุ่นใจ1,232,858,880-
240ตระกูล ไรวา1,228,192,343+16.50
241ตระกูล ติงธนาธิกุล1,227,551,568+6.82
242ตระกูล เขมะโยธิน1,226,800,000+0.10
243ตระกูล หุตะจูฑะ1,211,679,000+2.73
244ตระกูล จุวิวัฒน์1,206,107,500+1.69
245ตระกูล นวพันธ์1,204,105,508+0.03
246ตระกูล บุญมีโชติ1,186,933,986-1.38
247ตระกูล สุดจิตพร1,173,027,023-1.61
248ตระกูล MITSUNTISUK1,170,250,000+0.65
249ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,164,136,629-3.23
250ตระกูล อุนนะนันทน์1,156,653,443+1.91
251ตระกูล นานาวราทร1,155,373,910-0.70
252ตระกูล กรรณสูต1,152,992,294+1.50
253ตระกูล ซูหลาน1,136,754,119-3.30
254ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย1,128,870,000-3.64
255ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,117,086,500-3.67
256ตระกูล วนวิทย์1,104,108,003+0.61
257ตระกูล ชวลิตธำรง1,087,746,000-0.67
258ตระกูล TIN1,066,030,000-1.27
259ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,042,858,016+1.14
260ตระกูล พุกกะณะสุต1,035,429,190+3.16
261ตระกูล พรมสวัสดิ์1,031,275,797-0.82
262ตระกูล สิงหวังชา1,025,046,600-1.66
263ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,005,150,546-1.92
264ตระกูล วัฒนสุข994,165,022-2.27
265ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์989,941,969-2.55
266ตระกูล พันธุ์วิเชียร972,030,598+0.04
267ตระกูล ศรสงคราม970,279,683-0.42
268ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์968,888,455-0.99
269ตระกูล เศรษฐิน962,915,330-7.49
270ตระกูล ปัญจะลักษณ์958,244,326-0.22
271ตระกูล ไกรภูเบศ950,727,280-5.37
272ตระกูล เสนาดิสัย945,573,000-1.97
273ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์937,881,734-1.52
274ตระกูล สมบูรณสิน936,578,620-
275ตระกูล จิรธรรมศิริ935,340,000-1.96
276ตระกูล อิทธิโรจนกุล929,583,710-2.48
277ตระกูล พสวงศ์928,126,244-2.98
278ตระกูล เหลืองสุวรรณ925,818,504+1.78
279ตระกูล ลีละศิธร918,779,491-0.30
280ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์917,316,008-0.55
281ตระกูล กองบุญมา915,446,298-0.21
282ตระกูล มังกรกนก913,122,656-0.71
283ตระกูล ทันวานี910,536,222-0.69
284ตระกูล ระวีแสงสูรย์903,053,000-0.42
285ตระกูล ROBERTUS902,592,000-2.30
286ตระกูล เจียอาภา898,668,530-1.51
287ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์897,753,990-1.44
288ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์893,301,500-3.30
289ตระกูล ศิริวงศ์882,907,620-
290ตระกูล พูลลาภ880,451,080-2.09
291ตระกูล ธัญญะวุฒิ879,176,505-2.26
292ตระกูล ปัญจทรัพย์877,215,398-0.25
293ตระกูล จิวาลัย874,803,232-0.41
294ตระกูล ทองมี874,521,830-2.20
295ตระกูล ชินสุภัคกุล873,346,536+3.80
296ตระกูล ธนะรัชต์870,432,250-
297ตระกูล ธรรมมโนมัย862,929,563+0.36
298ตระกูล อุดมมหันติสุข858,137,162-1.93
299ตระกูล วงษ์สวัสดิ์855,131,200-2.07
300ตระกูล สิมะโรจน์855,019,663+1.02
301ตระกูล งามลักษณ์849,296,760-2.56
302ตระกูล เมฆะสุวรรณโรจน์847,607,600-4.85
303ตระกูล ไอศุริยกรเทพ842,010,000-1.96
304ตระกูล ปวโรฬารวิทยา839,927,808+0.69
305ตระกูล คุวานันท์836,037,965-2.36
306ตระกูล วิมลเฉลา830,778,944+4.58
307ตระกูล อุทกะพันธุ์828,325,242+1.05
308ตระกูล วิฑูรชาติ827,122,292+2.05
309ตระกูล พงศธร826,347,142-0.28
310ตระกูล MOINUDDIN821,164,219-0.80
311ตระกูล จิรรัตน์สถิต818,886,788+3.88
312ตระกูล งามรุ่งศิริ818,178,510-1.73
313ตระกูล ชัยปัทมานนท์808,718,699-0.05
314ตระกูล ทวนทอง808,427,144-1.25
315ตระกูล อิงค์ธเนศ805,286,186-0.71
316ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล801,956,468-
317ตระกูล วนิชสุวรรณ801,154,900-2.20
318ตระกูล เหลืองวารินกุล800,771,320-
319ตระกูล รติทอง800,520,395-1.98
320ตระกูล เมฆสวรรค์797,516,830+1.91
321ตระกูล เอกะหิตานนท์793,191,836-2.73
322ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม788,545,156+0.51
323ตระกูล ลีนะบรรจง785,871,408-0.18
324ตระกูล วิเชียรกวี784,324,768-2.12
325ตระกูล แต้มศิริชัย778,740,568-1.45
326ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์772,547,950-2.42
327ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล766,761,064-6.62
328ตระกูล อธิกิจ766,469,655-3.70
329ตระกูล ลิปตพัลลภ765,465,662+2.91
330ตระกูล บุษยโภคะ765,065,532-1.75
331ตระกูล SWEE763,323,973+1.16
332ตระกูล จิตติวาณิชย์762,688,000-0.74
333ตระกูล วนดุรงค์วรรณ762,432,326-
334ตระกูล อัษฎาธร760,195,070+0.82
335ตระกูล วิภวศุภกร758,881,865+2.17
336ตระกูล พงศ์พิโรดม756,798,648-0.38
337ตระกูล ประจักษ์ธรรม754,689,804+2.19
338ตระกูล อนันตรัมพร754,243,893-2.14
339ตระกูล ก้องวัฒนา746,511,753+0.58
340ตระกูล แจ้งอยู่739,613,023+0.56
341ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย735,139,751-2.18
342ตระกูล ศรีวิกรม์724,461,609+0.60
343ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย723,679,660+1.10
344ตระกูล พหูสูตร722,315,130-
345ตระกูล ศิลาอ่อน720,554,628+16.50
346ตระกูล ปัญจคุณาธร719,820,000-0.54
347ตระกูล เนื่องจำนงค์715,667,872-0.71
348ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล711,450,000-0.74
349ตระกูล JUN710,739,000+0.64
350ตระกูล มหัทธนารักษ์710,307,160-0.16
351ตระกูล ไชยกุล708,876,248-0.73
352ตระกูล แจ่มใส703,325,099+0.75
353ตระกูล สุทธพงศ์703,280,614+2.05
354ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล702,981,268-2.05
355ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์697,700,000-0.72
356ตระกูล ตันติกุลสุนทร693,106,693-2.87
357ตระกูล ตันธุวนิตย์692,754,759+1.62
358ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ686,986,053-3.77
359ตระกูล จิราวรรณสถิตย์685,992,800-1.44
360ตระกูล เศรษฐีวรรณ678,405,577-1.10
361ตระกูล พรพิบูลย์665,590,000-0.99
362ตระกูล ธนนันท์นราพูล662,498,193-1.26
363ตระกูล เด่นไพศาล660,611,721-1.95
364ตระกูล อังคณากรกุล648,491,728-0.60
365ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์647,352,709-1.50
366ตระกูล บุญรักษ์645,574,668-0.48
367ตระกูล สุขสวัสดิ์644,989,101-
368ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ638,044,970-
369ตระกูล สหวัฒน์635,040,000-1.79
370ตระกูล เตียวตรานนท์629,446,250-
371ตระกูล บุญรัตน์626,211,313-0.66
372ตระกูล ชนะภัย625,225,000-
373ตระกูล เลขะพจน์พานิช624,403,200-0.74
374ตระกูล พงษารัตน์618,640,000-1.97
375ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล616,413,980-2.31
376ตระกูล จันทวานิช613,737,004-0.51
377ตระกูล เบญจกุล612,786,870-1.98
378ตระกูล อุตสาหจิต611,467,255-1.44
379ตระกูล ตันติไพจิตร610,411,037-1.95
380ตระกูล ตั้งจันสิริ609,612,804-1.28
381ตระกูล ชื่นอิ่ม608,300,370-
382ตระกูล สุวรรณสังข์605,440,049+8.52
383ตระกูล องค์วาสิฏฐ์603,224,445+2.45
384ตระกูล นิติสาโรจน์603,125,621+1.18
385ตระกูล จันทร์พลังศรี598,650,284-0.13
386ตระกูล เศษธะพานิช598,155,130+0.15
387ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์590,300,343-
388ตระกูล อำนวยพล586,615,638-
389ตระกูล สนโสภณ585,745,464+0.72
390ตระกูล ทยานาราพร584,802,894+0.05
391ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ583,909,994+0.44
392ตระกูล กลิ่นสุวรรณ579,529,002+1.80
393ตระกูล โรจนพฤกษ์573,425,733-2.11
394ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์571,655,903-0.48
395ตระกูล พิชิตสิงห์570,750,000-3.13
396ตระกูล ชาญวีรกูล569,855,312+1.88
397ตระกูล การะ569,131,540+1.36
398ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์563,227,321-
399ตระกูล เอื้ออารีมิตร562,154,950-0.41
400ตระกูล MEI-FANG561,429,200-3.54
401ตระกูล กิตะพาณิชย์561,195,300-3.40
402ตระกูล การุณกรสกุล558,327,562+0.94
403ตระกูล ลิ่มอติบูลย์556,704,579+26.16
404ตระกูล ตรีวิศวเวทย์552,512,173-1.07
405ตระกูล ทวีสิน548,632,269-2.41
406ตระกูล ทักราล545,431,130-1.12
407ตระกูล ดามาพงศ์543,332,813-1.48
408ตระกูล วองอิสริยะกุล539,863,052+0.76
409ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์532,398,790-1.65
410ตระกูล RUDY530,101,710-0.47
411ตระกูล อรุณวัฒนาพร529,761,404-0.93
412ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์528,760,000+1.43
413ตระกูล วณิชภักดีเดชา527,975,078-
414ตระกูล โรจน์มหามงคล527,975,078-
415ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย527,074,108-0.40
416ตระกูล งามจิตรเจริญ526,170,422+14.39
417ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์521,527,769-0.20
418ตระกูล ตริลลิต521,040,000-0.96
419ตระกูล เจริญตรา520,098,323+0.78
420ตระกูล บุรณศิริ519,139,437-2.41
421ตระกูล สุขะนินทร์517,340,122-0.33
422ตระกูล วรวานิช513,600,000-3.75
423ตระกูล ธารินเจริญ513,113,968-2.75
424ตระกูล สกุลพิเชฐรัตน์512,913,622-0.83
425ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์511,199,858+2.82
426ตระกูล ตันตาปกุล510,783,682-0.54
427ตระกูล ลิ้มถิรคุณ508,280,000+5.67
428ตระกูล ทองเปล่งศรี507,725,000-4.35
429ตระกูล ประสงค์ชัยกุล507,608,799-
430ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา504,061,500-3.14
431ตระกูล ธรรมสิริอนันต์503,615,930-1.93
432ตระกูล วิวรรธนไกร501,491,552-0.85
433ตระกูล พฤฒินารากร495,874,434-
434ตระกูล สุขสมชีวิน494,608,000-
435ตระกูล นิพัทธโกศลสุข491,750,000-
436ตระกูล SINGH490,429,500+4.19
437ตระกูล ชัยประดิษฐ487,554,343-1.36
438ตระกูล คณาธนะวนิชย์487,222,920-0.16
439ตระกูล แสงทวีป486,657,607-
440ตระกูล ศิระวณิชการ486,564,225-0.04
441ตระกูล แพรรังสี486,110,588+0.72
442ตระกูล KUAN-JAN485,829,546+0.91
443ตระกูล ศกุนตนาค485,145,674-2.01
444ตระกูล เอี่ยมลำเนา483,048,573+0.72
445ตระกูล ศรีจอมขวัญ481,344,703+0.27
446ตระกูล นิยมเสถียร480,040,000-3.18
447ตระกูล ลีศิริกุล475,151,134-0.75
448ตระกูล Verbrugghe473,904,800-3.77
449ตระกูล STEPHEN472,687,153-1.27
450ตระกูล เลอสุมิตรกุล472,316,250-
451ตระกูล จรรโลงบุตร470,704,880-
452ตระกูล สมานพันธ์ชัย470,350,000-4.35
453ตระกูล โตวัน468,965,000-
454ตระกูล เกียรติชวนันต์468,211,238+4.06
455ตระกูล เหมมณฑารพ467,368,097-1.44
456ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์466,040,086-0.25
457ตระกูล มหาดำรงค์กุล464,872,996-3.71
458ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต464,383,691-0.84
459ตระกูล อิศรภักดี462,262,500+2.29
460ตระกูล ดาลาล460,798,397-0.42
461ตระกูล จีระพันธุ์459,820,163+1.49
462ตระกูล บัณฑูรจินดา459,326,100+2.17
463ตระกูล จิตรถนอม458,000,000-0.87
464ตระกูล ชื่นกิติญานนท์457,353,200-0.56
465ตระกูล ส่งวัฒนา456,785,412-2.24
466ตระกูล สีลภูสิทธิ์456,527,280-0.56
467ตระกูล อุดมรัชตวนิชย์456,500,000+0.45
468ตระกูล ชูสกุล454,520,030+0.52
469ตระกูล โฆษิอาภานันท์454,506,982-
470ตระกูล ตงศิริ454,129,099+4.26
471ตระกูล โชติบุตร452,536,450-
472ตระกูล มานัสสถิตย์452,487,256+0.08
473ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์451,054,769-1.77
474ตระกูล เตชะไกรศรี450,110,901-1.42
475ตระกูล วิจักขณ์พันธ์449,899,633+0.43
476ตระกูล พรหมสาขา442,784,415-2.42
477ตระกูล ปัณฑุยากร440,774,645-
478ตระกูล ศรีประกอบพร435,920,000-3.75
479ตระกูล จารุวจนะ435,599,340-
480ตระกูล มานะศิลปพันธ์435,191,869-
481ตระกูล อรรถญาณสกุล433,877,171-
482ตระกูล ธาราสุข433,423,154-3.96
483ตระกูล ศรีนัครินทร์429,799,321+0.84
484ตระกูล งามเรืองพงศ์429,252,750-0.74
485ตระกูล เมฆาอภิรักษ์429,060,665-1.17
486ตระกูล รัตนสุนทรากุล428,371,824-0.77
487ตระกูล ไกรฤทธิชัย427,800,414+2.17
488ตระกูล มณีไพโรจน์427,727,453-
489ตระกูล เลิศสุมิตรกุล426,605,093+1.49
490ตระกูล BOON425,932,500-0.95
491ตระกูล เจริญนวรัตน์420,678,732-1.12
492ตระกูล สันธนะพันธ์418,372,400-1.97
493ตระกูล WU-YING418,278,756+0.94
494ตระกูล ชาติเมธากุล417,589,932+2.41
495ตระกูล สุวังกูร417,191,200-4.85
496ตระกูล วิริยประไพกิจ416,404,220-
497ตระกูล ตู้จินดา412,214,950-1.92
498ตระกูล มิตรสันติสุข410,601,600+0.13
499ตระกูล ช่วยสนิท410,196,250-0.87
500ตระกูล สุวัฒนพิมพ์409,153,544+0.01