คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี132,677,998,947-0.85
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ85,187,763,645-0.54
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์80,946,282,982+2.47
4ตระกูล สิริวัฒนภักดี63,284,446,111-2.96
5ตระกูล ตั้งคารวคุณ60,269,526,351+0.64
6ตระกูล กาญจนพาสน์59,437,520,734-0.39
7ตระกูล จิราธิวัฒน์54,126,959,264-1.54
8ตระกูล อาหุนัย47,627,056,177-1.47
9ตระกูล เพชรอำไพ43,797,975,586-
10ตระกูล เพ็ชรอำไพ43,324,366,343-
11ตระกูล ธีระโกเมน36,667,587,874+0.32
12ตระกูล ลิงค์33,952,179,805-2.92
13ตระกูล โพธารามิก32,951,171,911-0.76
14ตระกูล อัศวโภคิน32,921,108,278-2.81
15ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์25,964,802,474-3.02
16ตระกูล แก้วบุตตา25,233,303,086-
17ตระกูล หาญพาณิชย์24,978,649,834-0.71
18ตระกูล ทองแตง24,020,795,183-0.80
19ตระกูล สุริยวนากุล22,577,840,979+0.65
20ตระกูล เธียรวร22,006,228,000+0.52
21ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ19,221,864,975+1.19
22ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา18,971,543,250+0.11
23ตระกูล จุฬางกูร18,914,469,235-0.20
24ตระกูล ตั้งมติธรรม13,887,691,414-2.15
25ตระกูล โสภณพนิช13,086,512,791+0.16
26ตระกูล โอภากุล11,991,150,850+1.19
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม11,504,595,336+0.32
28ตระกูล จันศิริ10,763,628,774-
29ตระกูล ศิริมงคลเกษม10,238,881,780-3.74
30ตระกูล จรูญเอก10,167,529,341-
31ตระกูล หวั่งหลี10,065,542,945+1.37
32ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,861,430,038-1.33
33ตระกูล คณิตทวีกุล9,816,864,100-
34ตระกูล วีรบวรพงศ์9,703,428,488-2.14
35ตระกูล พูลวรลักษณ์9,699,431,921-0.03
36ตระกูล โลจนะโกสินทร์8,916,101,095-0.99
37ตระกูล ธรรมธัชอารี8,843,122,951+0.27
38ตระกูล พะเนียงเวทย์8,832,011,649-1.20
39ตระกูล สุชาโต8,794,433,655-0.85
40ตระกูล บุญเสี่ยง8,510,682,672-1.48
41ตระกูล จารุกรสกุล8,185,144,776+0.04
42ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,866,309,700+0.14
43ตระกูล ภุขันอนันต์7,733,377,402-1.34
44ตระกูล กุญชรยาคง7,644,925,646-0.47
45ตระกูล ตั้งมิตรประชา7,297,992,000+7.08
46ตระกูล งามเรืองพงศ์7,291,824,250-0.15
47ตระกูล วัธนเวคิน7,266,767,599+0.57
48ตระกูล วิทยฐานกรณ์6,986,461,945+1.94
49ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,958,710,061-
50ตระกูล CHAN6,936,510,664-0.52
51ตระกูล โชติจุฬางกูร6,860,421,166-3.52
52ตระกูล พลัสสินทร์6,801,554,525-
53ตระกูล แสงศาสตรา6,679,539,155-
54ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,578,131,111-1.49
55ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,362,025,020+4.29
56ตระกูล วิญญรัตน์6,166,772,100+0.44
57ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล6,106,480,625+1.92
58ตระกูล วิทยากร6,081,227,492-0.95
59ตระกูล เหมวชิรวรากร6,051,970,000+0.15
60ตระกูล เตชะอุบล6,016,100,054+0.55
61ตระกูล มาลีนนท์6,005,789,965-1.73
62ตระกูล ชินวัตร5,968,079,491-4.84
63ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์5,827,056,494+4.15
64ตระกูล เรืองกฤตยา5,773,849,382-0.01
65ตระกูล พรพัฒนารักษ์5,702,779,600+3.57
66ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,700,394,050+0.06
67ตระกูล องค์โฆษิต5,671,015,655-1.21
68ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,629,305,695-2.66
69ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,553,079,443+0.46
70ตระกูล แบเลเว็ลด์5,544,233,669-0.71
71ตระกูล กรมดิษฐ์5,438,969,056-0.39
72ตระกูล อนันตประยูร5,318,014,683-
73ตระกูล ปัญญาพล5,296,200,451-
74ตระกูล รักอริยะพงศ์5,227,008,172+5.85
75ตระกูล พรมมาส5,031,340,000+1.00
76ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์5,018,644,238+0.64
77ตระกูล นิรุตตินานนท์4,976,582,070-
78ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,877,333,801-0.90
79ตระกูล ธนาลงกรณ์4,775,538,500-
80ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,569,686,921-
81ตระกูล งามอภิชน4,553,420,780+1.24
82ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,547,366,176+0.87
83ตระกูล อุดมคุณธรรม4,535,818,510-
84ตระกูล วชิรพงศ์4,449,295,159-0.02
85ตระกูล ว่องกุศลกิจ4,366,092,288-0.80
86ตระกูล บัณฑิตกฤษดา4,178,116,586+4.71
87ตระกูล ไชยประสิทธิ์4,142,772,125+4.88
88ตระกูล เศรษฐสิทธิ์4,083,942,925+1.19
89ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,071,170,094+0.49
90ตระกูล วิจิตรธนารักษ์4,042,701,390+0.07
91ตระกูล ตติยกวี4,022,868,831-1.27
92ตระกูล ลัดพลี4,021,451,600-0.85
93ตระกูล ภาสกรนที3,999,369,600+3.70
94ตระกูล จรัญวาศน์3,963,519,130-0.01
95ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ3,787,124,214-1.13
96ตระกูล วนาสิน3,780,330,546+1.30
97ตระกูล นพรัมภา3,722,157,738-1.39
98ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,720,666,606-
99ตระกูล โชควัฒนา3,554,234,621-1.03
100ตระกูล ชาญวีรกูล3,514,433,952+0.98
101ตระกูล วินิชบุตร3,337,306,011-1.61
102ตระกูล เจียรวนนท์3,327,215,105-0.94
103ตระกูล สินเจริญกุล3,318,607,155-4.42
104ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,314,999,675-0.77
105ตระกูล โลจายะ3,248,115,803-1.47
106ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,215,228,706+0.91
107ตระกูล ต.สุวรรณ3,183,509,063-
108ตระกูล ชาติพิทักษ์3,166,357,000-3.01
109ตระกูล มาลากุล3,110,909,352-0.85
110ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,083,109,657-0.06
111ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
112ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,066,773,377-1.78
113ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,008,762,775+0.82
114ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,986,569,134+0.24
115ตระกูล ทรัพย์สาคร2,922,763,604+0.83
116ตระกูล LEE2,865,566,200-0.94
117ตระกูล อมตานนท์2,852,188,500-0.33
118ตระกูล ยศสุนทรากุล2,820,000,000-0.85
119ตระกูล เลาหพูนรังษี2,808,154,195+0.81
120ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,801,426,900-1.49
121ตระกูล บุญศรี2,780,206,640-1.36
122ตระกูล โรจตระการ2,753,417,160-1.54
123ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,744,159,040+2.12
124ตระกูล พรรณนิภา2,718,595,400+2.17
125ตระกูล ฮอค2,716,736,000+0.57
126ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,675,027,655-2.03
127ตระกูล นานา2,655,943,165+0.79
128ตระกูล จรณะจิตต์2,574,666,041+0.20
129ตระกูล จรูญศรี2,551,934,528-
130ตระกูล วิทูรปกรณ์2,532,585,879+0.64
131ตระกูล วิไลลักษณ์2,526,307,907-0.12
132ตระกูล วรรณเมธี2,522,771,822+0.20
133ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,471,779,422-0.66
134ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,446,552,511-
135ตระกูล วานิช2,438,036,795+0.72
136ตระกูล นรพัลลภ2,406,724,962-1.58
137ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,393,600,000+0.57
138ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,387,652,775-
139ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,382,133,455-1.71
140ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,369,431,624-
141ตระกูล สุดโต2,329,382,788+2.67
142ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,321,376,561+0.19
143ตระกูล ตันติวิท2,302,369,486+0.50
144ตระกูล มนูญผล2,301,593,199+0.65
145ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,281,823,858-
146ตระกูล สุขุมวิทยา2,279,532,406+4.31
147ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,217,876,806+0.86
148ตระกูล ลิมทรง2,217,036,493-1.32
149ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,205,167,096-
150ตระกูล เทพกาญจนา2,164,050,049+0.75
151ตระกูล นิรันดร์กุล2,151,315,773+1.15
152ตระกูล ชลศรานนท์2,149,595,044+1.00
153ตระกูล เผอิญโชค2,130,586,526+0.41
154ตระกูล MAHAGITSIRI2,128,858,859-0.83
155ตระกูล เวชชาชีวะ2,095,392,097-1.60
156ตระกูล เด่นธรรม2,082,217,600-1.25
157ตระกูล จันทรเสรีกุล2,057,814,080-
158ตระกูล รัชกิจประการ2,030,980,047+2.67
159ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,027,952,567-1.12
160ตระกูล แสงอารยะกุล2,027,672,042-0.95
161ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,020,874,726-1.00
162ตระกูล พันธุมโกมล2,000,179,535-
163ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,000,112,105-2.33
164ตระกูล ธนวริทธิ์1,991,517,156-
165ตระกูล ไรวา1,991,340,983-0.60
166ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,976,956,020-0.01
167ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,975,936,355-
168ตระกูล มหากิจศิริ1,936,164,124+0.37
169ตระกูล รัตนรักษ์1,927,885,614+0.07
170ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,914,842,401-
171ตระกูล เก่งมานะ1,899,363,375-
172ตระกูล วัชรสุรังค์1,858,939,699+0.05
173ตระกูล กรรณสูต1,857,382,291+0.01
174ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,849,107,954-
175ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,842,360,512+4.42
176ตระกูล ธนสารศิลป์1,837,290,660-2.15
177ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,818,022,600-1.96
178ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,807,706,403-
179ตระกูล ชาครกุล1,791,821,822-0.97
180ตระกูล เวศย์วรุตม์1,776,156,246-0.03
181ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,759,629,375+4.97
182ตระกูล กิจพิพิธ1,741,150,802-0.03
183ตระกูล พรรธนประเทศ1,734,384,620-1.05
184ตระกูล บุญรักษ์1,724,961,138-1.05
185ตระกูล ยศะสินธุ์1,710,549,556+0.83
186ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,706,736,000-1.08
187ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,667,885,584-0.94
188ตระกูล พรประภา1,652,133,276+0.80
189ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,604,751,804-0.62
190ตระกูล วลัยเสถียร1,599,895,092+0.17
191ตระกูล นิมิตรปัญญา1,593,091,081+4.71
192ตระกูล โลเฮีย1,591,295,160-0.96
193ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,588,850,900-6.15
194ตระกูล พรประกฤต1,581,349,100-
195ตระกูล นิพัทธกุศล1,569,779,800-1.12
196ตระกูล สิหนาทกถากุล1,532,157,560+1.72
197ตระกูล วณิชวรากิจ1,528,800,000+0.64
198ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,528,195,650-1.49
199ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,506,224,430-0.01
200ตระกูล ธรสารสมบัติ1,492,184,117-1.30
201ตระกูล นิธยานุรักษ์1,471,348,746+2.12
202ตระกูล จันทรัช1,460,828,378-0.34
203ตระกูล ศรสงคราม1,458,709,170-2.67
204ตระกูล ศิลา1,457,658,720-1.69
205ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,446,025,447+2.67
206ตระกูล นานาวราทร1,431,754,000-0.47
207ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,420,732,863-0.44
208ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,404,412,035-1.60
209ตระกูล ปรีชานุกูล1,404,150,000-
210ตระกูล นวพันธ์1,399,833,367+1.48
211ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,386,548,630+0.72
212ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,366,878,547-
213ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,364,321,890+0.89
214ตระกูล ริมชลา1,357,982,264-1.28
215ตระกูล ดาวัน1,344,994,443+1.71
216ตระกูล พรมสวัสดิ์1,341,874,430-3.03
217ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,339,868,476-1.18
218ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,339,814,148+0.50
219ตระกูล วิริยะจิตรา1,325,920,407-
220ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,307,679,678-0.49
221ตระกูล บุญมีโชติ1,307,020,296+0.40
222ตระกูล ไกรภูเบศ1,301,666,880+3.92
223ตระกูล บูลกุล1,295,542,863+0.06
224ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,295,369,025+1.19
225ตระกูล MITSUNTISUK1,293,600,134-
226ตระกูล พงศ์พิโรดม1,290,161,521-0.67
227ตระกูล อุนนะนันทน์1,278,406,437+1.30
228ตระกูล ล่ำซำ1,277,273,538-0.09
229ตระกูล อุตสาหจิต1,263,621,200+0.72
230ตระกูล ซูหลาน1,261,672,154-1.49
231ตระกูล อุ่นใจ1,239,416,640-
232ตระกูล ทีปสุวรรณ1,224,234,549+2.24
233ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,220,400,000+7.08
234ตระกูล วนวิทย์1,207,649,465-
235ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,205,432,430-3.53
236ตระกูล พรกุล1,199,940,685-0.14
237ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,189,526,420+0.81
238ตระกูล บริสุทธนะกุล1,188,877,330-
239ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,182,862,656-3.24
240ตระกูล MOINUDDIN1,182,476,475-0.56
241ตระกูล พุฒิพิริยะ1,179,655,908+3.92
242ตระกูล ศิลาอ่อน1,167,751,842-0.60
243ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,166,347,215-
244ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,154,490,000+1.95
245ตระกูล เพทายบรรลือ1,146,666,666-0.58
246ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,136,800,360+1.04
247ตระกูล ชีวะเกตุ1,136,142,514-0.73
248ตระกูล อุดมมหันติสุข1,126,950,239-1.07
249ตระกูล สีตภวังค์1,109,745,750-1.69
250ตระกูล เด่นไพศาล1,104,455,564-0.07
251ตระกูล สุขสวัสดิ์1,102,620,345-
252ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,080,392,390-0.49
253ตระกูล เล้าวงษ์1,076,582,512-1.93
254ตระกูล เตชะอิทธิพร1,075,650,000-1.49
255ตระกูล อุทกะพันธุ์1,073,965,675+0.37
256ตระกูล สมบูรณสิน1,063,233,380-0.31
257ตระกูล ควรสถาพร1,056,073,040+0.17
258ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,055,932,555-
259ตระกูล อัษฎาธร1,055,609,578+0.71
260ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,054,474,974-
261ตระกูล JUN1,052,836,800-1.72
262ตระกูล คุวานันท์1,045,321,888+1.51
263ตระกูล รุจิราโสภณ1,032,575,334-
264ตระกูล TIN1,032,080,000-
265ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,029,605,175+3.70
266ตระกูล เศรษฐิน1,007,615,699+1.60
267ตระกูล สิงหวังชา1,004,197,120-2.77
268ตระกูล ศิริวงศ์1,002,304,380-0.31
269ตระกูล ปวโรฬารวิทยา998,626,711-1.15
270ตระกูล ROBERTUS994,983,700+0.04
271ตระกูล สุขะนินทร์993,734,283-1.70
272ตระกูล นิติสาโรจน์992,852,512+1.10
273ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์988,891,000-1.49
274ตระกูล โรจนพฤกษ์971,241,717-0.72
275ตระกูล ดารารัตนโรจน์968,747,550+1.69
276ตระกูล พสวงศ์967,453,531+0.18
277ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย965,246,500+0.01
278ตระกูล ศรีวิกรม์951,934,874-0.14
279ตระกูล เขมะโยธิน948,400,000-0.25
280ตระกูล ปัญจทรัพย์938,645,134-
281ตระกูล วิวรรธนไกร937,146,064+0.55
282ตระกูล เตียวตรานนท์937,014,000-
283ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ933,336,072+2.08
284ตระกูล พันธุ์วิเชียร923,551,000-0.11
285ตระกูล อรรถญาณสกุล921,184,544+1.19
286ตระกูล พหูสูตร920,678,822-
287ตระกูล ไตรโสรัส913,113,600-
288ตระกูล เหลืองวารินกุล909,060,680-0.31
289ตระกูล วิฑูรชาติ900,541,776+2.61
290ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง895,781,129-0.83
291ตระกูล แต้มศิริชัย886,929,128-1.23
292ตระกูล สหวัฒน์882,503,536+0.42
293ตระกูล พานิชชีวะ881,012,095+0.49
294ตระกูล สมภักดี878,362,743-
295ตระกูล ทองมี873,664,000+0.57
296ตระกูล วัฒนสุข873,424,672-
297ตระกูล รัตตกุล872,710,221+1.26
298ตระกูล สิมะโรจน์868,235,649+0.10
299ตระกูล อังคณากรกุล865,950,032-
300ตระกูล คณาธนะวนิชย์865,817,790+2.19
301ตระกูล ระวีแสงสูรย์864,386,400-1.02
302ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์863,460,676+0.60
303ตระกูล หุตะจูฑะ862,935,515+1.31
304ตระกูล ลีนะบรรจง861,145,231+4.12
305ตระกูล จันทร์พลังศรี852,414,569-1.10
306ตระกูล เอื้ออารีมิตร848,792,100+0.64
307ตระกูล จิรธรรมศิริ834,470,000-1.65
308ตระกูล ทวนทอง828,370,881-3.01
309ตระกูล ธนนันท์นราพูล824,997,749-3.03
310ตระกูล องค์วาสิฏฐ์820,553,342-2.57
311ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล819,838,974-
312ตระกูล เตชะไกรศรี816,296,186-0.38
313ตระกูล ตันติไพจิตร809,400,203-0.87
314ตระกูล ก้องวัฒนา799,245,460-2.07
315ตระกูล พงษ์อัชฌา798,791,115+4.30
316ตระกูล ลีละศิธร794,464,821-0.90
317ตระกูล เศรษฐีวรรณ792,945,990-0.45
318ตระกูล Verbrugghe787,795,200+2.08
319ตระกูล อำนวยพล785,371,080-
320ตระกูล ธนะรัชต์781,221,675-1.27
321ตระกูล พงศธร780,755,746-0.24
322ตระกูล บุษยโภคะ780,172,348-0.12
323ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์778,927,089-0.12
324ตระกูล ติงธนาธิกุล778,788,772+0.84
325ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์777,074,458-
326ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ773,249,008+0.71
327ตระกูล ทวีสิน770,795,455-
328ตระกูล อนันตรัมพร768,802,317-0.74
329ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์768,394,469-2.03
330ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล764,836,601-1.10
331ตระกูล กลิ่นสุวรรณ760,778,990+0.68
332ตระกูล ธรรมมโนมัย755,503,125-
333ตระกูล อมรธีรสรรค์751,573,000+0.72
334ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส747,668,322-2.61
335ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ746,708,000+0.72
336ตระกูล สุวรรธนะกุล746,608,951+5.74
337ตระกูล วิภวศุภกร735,127,001-1.52
338ตระกูล พงษธา733,005,975+0.96
339ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย729,627,712-
340ตระกูล ธัญญะวุฒิ729,247,388+0.65
341ตระกูล จิตติวาณิชย์729,040,000-1.54
342ตระกูล กัญจนาภรณ์728,549,800+0.65
343ตระกูล อธิกิจ721,049,231-
344ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย720,429,483-0.62
345ตระกูล บุรณศิริ720,098,965-
346ตระกูล พูลลาภ718,839,750+0.63
347ตระกูล ประสงค์ชัยกุล718,265,296+0.71
348ตระกูล สงวนพานิช716,432,530+2.67
349ตระกูล ทันวานี713,433,000-1.35
350ตระกูล เจริญตรา711,071,926-
351ตระกูล ชนะภัย709,775,000-0.31
352ตระกูล คงสุนทร701,223,864+0.76
353ตระกูล SWEE697,139,813-
354ตระกูล แพรรังสี693,940,477-
355ตระกูล สุขสมชีวิน692,284,193-
356ตระกูล วรวงศ์วสุ691,519,875+1.18
357ตระกูล สุทธพงศ์690,550,471+2.61
358ตระกูล ชื่นอิ่ม690,386,180-0.31
359ตระกูล วนดุรงค์วรรณ679,041,291-
360ตระกูล เจียอาภา678,409,330-0.35
361ตระกูล วนิชสุวรรณ675,550,000-0.18
362ตระกูล วิจักขณ์พันธ์672,851,566-0.33
363ตระกูล ตรีวิศวเวทย์672,065,387-
364ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์671,988,459+1.73
365ตระกูล งามรุ่งศิริ664,836,250-
366ตระกูล เบญจกุล664,332,783-0.15
367ตระกูล รติทอง661,511,389-1.18
368ตระกูล จันทวานิช660,947,543-
369ตระกูล ชูสกุล657,371,737-5.46
370ตระกูล เอี่ยมลำเนา655,180,790-
371ตระกูล กิจอิทธิ652,501,906-1.43
372ตระกูล ชวลิตธำรง644,712,500-0.07
373ตระกูล มังกรกนก638,219,005-0.97
374ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม637,250,217+1.62
375ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์636,789,310-2.74
376ตระกูล เนื่องจำนงค์631,012,453-0.51
377ตระกูล มหาดำรงค์กุล628,775,629+2.04
378ตระกูล ศกุนตนาค625,797,362-3.20
379ตระกูล อรุณวัฒนาพร623,539,043-
380ตระกูล กิตะพาณิชย์620,026,751+4.29
381ตระกูล ปัญจคุณาธร612,962,600+0.44
382ตระกูล คำศิริตระกูล612,554,103-
383ตระกูล อนันตชัย610,424,185-0.49
384ตระกูล ดาลาล608,064,054+0.92
385ตระกูล ชินสุภัคกุล605,995,500+0.53
386ตระกูล อุ่นทรพันธุ์603,596,583-
387ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ603,488,280-0.87
388ตระกูล รังสรรค์598,959,444-0.26
389ตระกูล ตริลลิต596,190,000-
390ตระกูล อิทธิโรจนกุล595,877,957-1.91
391ตระกูล พรพิบูลย์595,000,000+1.68
392ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล589,750,000+1.19
393ตระกูล ยงค์สงวนชัย589,050,000+0.84
394ตระกูล พลเทพ588,000,000-1.43
395ตระกูล เลขะพจน์พานิช587,673,600-
396ตระกูล ลิ่มอติบูลย์586,632,153+0.11
397ตระกูล ตั้งจันสิริ577,959,000-
398ตระกูล ส่งวัฒนา576,591,545+1.97
399ตระกูล พฤฒินารากร575,118,792-0.66
400ตระกูล วิมลเฉลา573,262,682+0.80
401ตระกูล วิเชียรกวี572,678,000-0.17
402ตระกูล วองอิสริยะกุล572,665,800-2.14
403ตระกูล นอบน้อมธรรม572,490,203+0.92
404ตระกูล เอกะหิตานนท์570,545,609-1.89
405ตระกูล อิศรภักดี568,700,000-1.06
406ตระกูล งามเศรษฐมาศ565,298,081+3.17
407ตระกูล ไตรตระกูลชัย563,339,890-
408ตระกูล RUDY558,507,628-0.46
409ตระกูล อิงค์ธเนศ558,253,931-0.50
410ตระกูล พิชิตสิงห์554,100,620-2.38
411ตระกูล ตันตาปกุล550,080,588-0.39
412ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์549,009,905-1.39
413ตระกูล ปัทมวรกุลชัย548,548,825-0.54
414ตระกูล มงคลสุธี542,923,190-0.44
415ตระกูล สุเมธโชติเมธา541,408,350-0.92
416ตระกูล จรรโลงบุตร531,464,582-1.31
417ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์529,571,189+2.78
418ตระกูล เทพผดุงพร528,760,963-0.33
419ตระกูล เลิศสุมิตรกุล527,825,456-1.25
420ตระกูล มหัทธนารักษ์527,723,083+0.71
421ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล525,895,490-0.73
422ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์523,918,820-3.39
423ตระกูล พิริยะมาสกุล520,536,863-0.43
424ตระกูล เลิศรุ่งเรือง519,731,905+0.75
425ตระกูล ทยานาราพร519,620,404-0.25
426ตระกูล โชติบุตร513,733,550-0.31
427ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์512,984,258-1.03
428ตระกูล นิพัทธโกศลสุข510,400,000-0.31
429ตระกูล ตู้จินดา508,597,364-0.80
430ตระกูล ทักราล507,833,790-
431ตระกูล บุญรัตน์507,805,066+0.94
432ตระกูล ศรีนัครินทร์506,799,278+1.41
433ตระกูล ลิ้มถิรคุณ503,430,000-1.03
434ตระกูล ชัยประดิษฐ503,398,384-
435ตระกูล สุวัฒนพิมพ์502,723,225+0.62
436ตระกูล เหมมณฑารพ500,659,112-
437ตระกูล เพชรโลหะกุล498,112,527-
438ตระกูล ศรีจอมขวัญ497,802,207-0.03
439ตระกูล สมานพันธ์ชัย496,717,400-
440ตระกูล วรวานิช495,060,000-
441ตระกูล เลิศนันทปัญญา494,522,652-1.28
442ตระกูล ศิระวณิชการ491,425,725-
443ตระกูล ดามาพงศ์491,011,875-4.92
444ตระกูล เลอสุมิตรกุล490,164,638-
445ตระกูล สนโสภณ489,701,489-0.36
446ตระกูล ศิริรังษี489,677,360-0.44
447ตระกูล SHUN489,440,000-
448ตระกูล คุณานันทกุล487,114,095+0.84
449ตระกูล มานัสสถิตย์483,051,692-0.22
450ตระกูล เจริญนวรัตน์482,830,879+0.54
451ตระกูล ศรีวัฒนประภา480,240,983-0.88
452ตระกูล แซ่อึ้ง478,724,678-0.17
453ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา472,545,920+0.05
454ตระกูล กิตติคุณชัย471,200,000-
455ตระกูล วุฒิไกร470,850,000-0.78
456ตระกูล วณิชภักดีเดชา470,227,804-
457ตระกูล โรจน์มหามงคล470,227,804-
458ตระกูล ศรีชัยวัฒน์459,286,300-
459ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์457,978,799+2.96
460ตระกูล ธนากิจอำนวย457,757,725-1.88
461ตระกูล จูตระกูล456,718,907-
462ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย456,245,273-
463ตระกูล โมรินทร์455,673,900-
464ตระกูล บัณฑูรจินดา454,689,180-1.52
465ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์449,210,364-
466ตระกูล จิรกิติ446,621,814-3.12
467ตระกูล ตั้งสุรกิจ446,310,000+0.59
468ตระกูล แจ่มใส445,600,094+1.87
469ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล445,199,159+0.34
470ตระกูล เอื้อสุดกิจ445,135,162+0.91
471ตระกูล อึ้งไพบูลย์444,149,090+0.60
472ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา443,930,900+0.05
473ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล443,503,390-0.72
474ตระกูล ลีละวัฒน์442,434,792-
475ตระกูล อินทามระ441,398,628-6.06
476ตระกูล แพทยานันท์438,821,163-
477ตระกูล ลิ่มพานิชย์438,074,966+2.96
478ตระกูล ปัณฑุยากร436,746,654-
479ตระกูล วิริยประไพกิจ434,473,867+1.10
480ตระกูล STEPHEN433,523,152-
481ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม430,981,606-0.69
482ตระกูล ทองเปล่งศรี425,662,232-
483ตระกูล ชื่นชมเดช424,487,500+0.11
484ตระกูล ณรงค์เดช423,302,750-
485ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล422,775,811-0.90
486ตระกูล จารุวจนะ421,510,987-0.79
487ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์418,646,982-0.68
488ตระกูล อภิมนต์บุตร418,000,000-0.96
489ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์417,599,884+1.72
490ตระกูล ปาจรียางกูร416,214,744-
491ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์415,954,554+1.14
492ตระกูล โฆษิอาภานันท์415,282,371-
493ตระกูล มโนมัยกุล414,735,000-0.47
494ตระกูล ภัทรเลาหะ413,375,131-2.05
495ตระกูล เมฆสวรรค์410,644,496+1.30
496ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์409,266,062+0.99
497ตระกูล ชินประพินพร409,204,999-1.05
498ตระกูล SINGH408,932,763+1.68
499ตระกูล เหล่าไพบูลย์407,695,490+1.41
500ตระกูล ไกรฤทธิชัย406,560,396-1.52