คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 29/03/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี111,131,999,118+1.36
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ64,380,263,846+2.22
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์60,103,529,710+3.04
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ52,967,948,472+0.74
5ตระกูล กาญจนพาสน์38,655,494,857+0.68
6ตระกูล จิราธิวัฒน์34,800,181,938+0.96
7ตระกูล สิริวัฒนภักดี34,032,602,618+2.29
8ตระกูล อาหุนัย31,637,890,153-1.46
9ตระกูล ลิงค์25,852,133,940+0.64
10ตระกูล เพชรอำไพ24,758,517,660+5.09
11ตระกูล เพ็ชรอำไพ24,511,693,240+5.07
12ตระกูล โพธารามิก22,610,560,333+2.84
13ตระกูล อัศวโภคิน20,784,315,524+2.21
14ตระกูล ธีระโกเมน19,866,002,977+7.09
15ตระกูล ทรงเมตตา19,570,596,469+2.44
16ตระกูล ทองแตง18,985,444,074+2.08
17ตระกูล หาญพาณิชย์17,827,269,358-0.25
18ตระกูล แก้วบุตตา16,382,950,340+6.75
19ตระกูล เธียรวร16,206,681,100+1.56
20ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์13,915,548,906+2.26
21ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ13,346,932,950+3.42
22ตระกูล สุริยวนากุล12,690,812,577+2.33
23ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา11,678,524,192+2.95
24ตระกูล ตั้งมติธรรม10,578,893,999+0.21
25ตระกูล จุฬางกูร10,147,168,572+0.16
26ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,528,758,857+0.85
27ตระกูล จันศิริ9,496,735,650+1.48
28ตระกูล โสภณพนิช9,162,577,917+0.83
29ตระกูล พะเนียงเวทย์8,964,916,499+1.24
30ตระกูล โอภากุล8,326,199,700+3.42
31ตระกูล วีรบวรพงศ์8,176,450,169+0.12
32ตระกูล หวั่งหลี7,014,474,673+2.25
33ตระกูล สุชาโต6,960,930,714+2.15
34ตระกูล หาญจิตต์เกษม6,231,655,807+7.10
35ตระกูล วิญญรัตน์6,029,732,720-1.82
36ตระกูล วิทยฐานกรณ์5,865,829,150+0.92
37ตระกูล ศิริมงคลเกษม5,826,775,800-1.65
38ตระกูล วิริยะเมตตากุล5,733,115,800-0.42
39ตระกูล บุญเสี่ยง5,642,424,941-1.48
40ตระกูล พลัสสินทร์5,621,318,101+1.90
41ตระกูล พูลวรลักษณ์5,363,311,915+1.71
42ตระกูล ธรรมธัชอารี5,349,438,685+3.00
43ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,290,920,046-2.61
44ตระกูล ภุขันอนันต์5,164,850,983-1.17
45ตระกูล กุญชรยาคง5,049,206,705-
46ตระกูล คณิตทวีกุล4,992,168,466+5.65
47ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล4,689,057,250+1.78
48ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์4,570,065,971-0.88
49ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ4,531,179,208+1.01
50ตระกูล จรูญเอก4,471,019,525-
51ตระกูล แสงศาสตรา4,457,501,240-0.71
52ตระกูล นิรุตตินานนท์4,419,806,722+1.48
53ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,363,710,737-1.49
54ตระกูล ปัญญาพล4,362,084,658+1.91
55ตระกูล ชินวัตร4,352,656,350+1.10
56ตระกูล งามเรืองพงศ์4,317,749,520+2.97
57ตระกูล CHAN4,123,732,281+1.50
58ตระกูล เหมวชิรวรากร4,122,690,000+2.67
59ตระกูล พรมมาส4,025,072,000+0.62
60ตระกูล ตติยกวี4,009,502,161+1.33
61ตระกูล องค์โฆษิต4,002,263,399+1.53
62ตระกูล วิทยากร3,969,707,940+0.57
63ตระกูล เตชะอุบล3,874,984,132+0.62
64ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ3,725,739,318+2.48
65ตระกูล จารุกรสกุล3,606,490,137+3.99
66ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,596,622,500+3.53
67ตระกูล จิรัฐิติภัทร์3,541,324,830+3.04
68ตระกูล วัธนเวคิน3,520,761,184+4.15
69ตระกูล จรัญวาศน์3,192,892,134+1.48
70ตระกูล ลัดพลี3,182,936,160+2.15
71ตระกูล โล่ห์ทองคำ3,111,145,073+0.51
72ตระกูล วชิรพงศ์3,110,132,851-0.22
73ตระกูล โชควัฒนา3,095,286,522+0.58
74ตระกูล รักอริยะพงศ์3,090,830,220+2.00
75ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
76ตระกูล สินเจริญกุล3,021,172,964+0.97
77ตระกูล ดำรงชัยธรรม2,968,161,131+0.72
78ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์2,959,713,269-
79ตระกูล วนาสิน2,929,347,047-0.56
80ตระกูล อุดมคุณธรรม2,915,883,328+0.93
81ตระกูล โลจนะโกสินทร์2,915,587,152+5.80
82ตระกูล มาลีนนท์2,866,635,413+2.00
83ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,835,734,850+3.42
84ตระกูล ชินวงศ์วรกุล2,825,142,519+2.14
85ตระกูล ธนาลงกรณ์2,811,260,400+4.49
86ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728-
87ตระกูล โชติจุฬางกูร2,773,304,420-0.96
88ตระกูล ตั้งมิตรประชา2,764,195,200+6.07
89ตระกูล อมตานนท์2,668,185,100-0.09
90ตระกูล โรจตระการ2,647,516,500-
91ตระกูล ชาติพิทักษ์2,557,511,800+1.24
92ตระกูล งามอภิชน2,533,801,000+0.16
93ตระกูล นพรัมภา2,495,372,426-1.48
94ตระกูล มาลากุล2,470,136,973+2.13
95ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,459,059,977+0.54
96ตระกูล ภาสกรนที2,441,096,704-0.49
97ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด2,408,013,936+2.45
98ตระกูล จรูญศรี2,372,666,400-
99ตระกูล นานา2,327,365,553-0.89
100ตระกูล อนันตประยูร2,291,864,068+3.88
101ตระกูล ฮอค2,284,528,000-3.38
102ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,280,183,962-0.33
103ตระกูล ยศสุนทรากุล2,232,000,000+2.15
104ตระกูล บัณฑิตกฤษดา2,231,245,507-
105ตระกูล พรรณนิภา2,216,493,500+0.77
106ตระกูล พรพัฒนารักษ์2,199,643,560+1.85
107ตระกูล เรืองกฤตยา2,196,275,452+1.68
108ตระกูล ภิรมย์ภักดี2,187,524,492+1.04
109ตระกูล เพทายบรรลือ2,179,299,999-0.54
110ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์2,176,428,735+3.03
111ตระกูล เลาหพูนรังษี2,174,054,861-
112ตระกูล แบเลเว็ลด์2,165,624,466+1.81
113ตระกูล พีระเดชาพันธ์2,112,392,223+6.26
114ตระกูล กรมดิษฐ์2,096,999,486+3.58
115ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,068,167,770+0.57
116ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,056,371,615+1.98
117ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,022,740,265+1.90
118ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ2,020,153,441+1.55
119ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,012,800,000-3.38
120ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ1,951,081,269+3.10
121ตระกูล ว่องกุศลกิจ1,947,853,023+0.42
122ตระกูล วานิช1,908,868,940-0.97
123ตระกูล วินิชบุตร1,884,329,535+1.23
124ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,871,847,230+0.01
125ตระกูล ชาญวีรกูล1,863,989,699+0.66
126ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล1,858,372,300-1.49
127ตระกูล ทรัพย์สาคร1,834,919,551+1.17
128ตระกูล วิจิตรธนารักษ์1,832,796,938+1.92
129ตระกูล ธนสารศิลป์1,807,062,568-0.01
130ตระกูล LEE1,770,340,993-1.19
131ตระกูล เผอิญโชค1,734,501,960+1.16
132ตระกูล มนูญผล1,702,905,801+1.32
133ตระกูล จรณะจิตต์1,695,759,136+0.48
134ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล1,690,450,669+1.82
135ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,673,802,225+0.67
136ตระกูล ต.สุวรรณ1,669,401,094+3.10
137ตระกูล โลจายะ1,632,914,357+2.92
138ตระกูล บุญศรี1,612,192,474+2.94
139ตระกูล จึงธนสมบูรณ์1,598,520,540+1.18
140ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,558,485,012+0.89
141ตระกูล ธรรมพรหมกุล1,534,919,641+0.93
142ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+3.57
143ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,494,776,669-0.47
144ตระกูล เจียรวนนท์1,492,357,209+3.26
145ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ1,476,336,558+7.97
146ตระกูล ตันติวิท1,435,275,536+9.18
147ตระกูล เด่นธรรม1,431,524,600+1.82
148ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,405,817,258-0.53
149ตระกูล วิไลลักษณ์1,400,548,192+2.45
150ตระกูล นรพัลลภ1,398,750,964+2.12
151ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,385,958,780+0.73
152ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,365,679,358+1.50
153ตระกูล เก่งมานะ1,363,645,500+0.51
154ตระกูล จันทรเสรีกุล1,359,627,160+4.05
155ตระกูล นวพันธ์1,352,354,027+0.20
156ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,348,643,546+1.08
157ตระกูล ลิมทรง1,344,406,223+1.59
158ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,321,261,760+3.30
159ตระกูล เสรีวิวัฒนา1,315,440,417+2.44
160ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์1,315,212,211+1.13
161ตระกูล ชาครกุล1,305,507,683+1.55
162ตระกูล ยศะสินธุ์1,274,158,844+1.67
163ตระกูล บุญรักษ์1,263,193,763-0.96
164ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,258,782,410-
165ตระกูล วรรณเมธี1,246,421,033+4.24
166ตระกูล วิริยะจิตรา1,239,617,895+1.27
167ตระกูล รัตนรักษ์1,228,230,882+2.85
168ตระกูล ไรวา1,228,192,343-
169ตระกูล เวชชาชีวะ1,219,452,979+2.13
170ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,209,401,891+1.58
171ตระกูล ธนวริทธิ์1,202,086,932+1.49
172ตระกูล MAHAGITSIRI1,196,542,214+2.27
173ตระกูล สุขุมวิทยา1,188,847,857+3.30
174ตระกูล เทพกาญจนา1,179,651,343+4.14
175ตระกูล แสงอารยะกุล1,166,394,203+1.99
176ตระกูล พรประภา1,156,015,162-0.05
177ตระกูล ชลคดีดำรงกุล1,150,201,054+0.32
178ตระกูล อมรรัตนชัยกุล1,148,250,686-0.90
179ตระกูล วัชรสุรังค์1,145,402,138-0.68
180ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์1,142,863,040-0.57
181ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,136,074,068+0.02
182ตระกูล นานาวราทร1,130,254,000+1.42
183ตระกูล บุญมีโชติ1,126,425,230+1.42
184ตระกูล ธรสารสมบัติ1,111,063,498-
185ตระกูล วิทูรปกรณ์1,085,946,584+1.79
186ตระกูล จันทรัช1,082,594,168-1.66
187ตระกูล โลเฮีย1,063,413,593-
188ตระกูล พุฒิพิริยะ1,035,090,233-
189ตระกูล บูลกุล1,033,287,240-2.73
190ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,030,200,000-
191ตระกูล พันธุมโกมล1,019,359,120+5.55
192ตระกูล พรประกฤต1,015,392,580+0.82
193ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,013,948,000+3.17
194ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,013,753,550-1.49
195ตระกูล เวศย์วรุตม์1,003,805,833+4.86
196ตระกูล อุนนะนันทน์990,626,633-0.56
197ตระกูล จันทร์พิทักษ์981,780,000+0.94
198ตระกูล อัษฎาธร973,285,591-
199ตระกูล วลัยเสถียร972,882,355+5.27
200ตระกูล รัชกิจประการ963,800,779+3.44
201ตระกูล มหากิจศิริ962,807,574+1.46
202ตระกูล กิจธนามงคลชัย958,811,000-0.60
203ตระกูล ล่ำซำ952,388,229+1.03
204ตระกูล สุดโต951,683,663+5.24
205ตระกูล สมบูรณสิน933,245,600-0.36
206ตระกูล พรกุล929,428,169-5.87
207ตระกูล ดาวัน928,850,863+8.91
208ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์920,923,680-
209ตระกูล ปวโรฬารวิทยา918,825,833+0.34
210ตระกูล พันธุ์วิเชียร918,216,000+0.05
211ตระกูล TIN916,650,000+1.48
212ตระกูล กิจพิพิธ910,181,229+2.57
213ตระกูล บุศราพันธ์906,976,741+2.88
214ตระกูล สิหนาทกถากุล905,714,967+1.41
215ตระกูล วณิชวรากิจ901,600,000-
216ตระกูล วงษ์สวัสดิ์899,455,050+3.42
217ตระกูล ศิริวงศ์879,765,600-0.36
218ตระกูล วีรเสถียรพรกุล876,018,150+5.79
219ตระกูล ปัญจทรัพย์867,399,817+0.22
220ตระกูล ริมชลา856,956,109-1.22
221ตระกูล ชีวะเกตุ852,388,887-0.88
222ตระกูล รัตนสุวรรณทวี851,544,997+14.59
223ตระกูล นิมิตรปัญญา850,760,682-
224ตระกูล เขมะโยธิน847,400,000-0.33
225ตระกูล กรรณสูต846,607,706+1.78
226ตระกูล ธนากิจอำนวย838,173,544+2.88
227ตระกูล ซูหลาน836,950,835-1.49
228ตระกูล ธรรมมโนมัย834,075,450+0.36
229ตระกูล MITSUNTISUK831,600,086+0.93
230ตระกูล นิพัทธกุศล825,721,900+1.14
231ตระกูล พงศ์พิโรดม809,169,201+0.51
232ตระกูล โรจนพฤกษ์803,367,143+2.74
233ตระกูล สิงหวังชา801,984,540+0.04
234ตระกูล เหลืองวารินกุล797,921,600-0.36
235ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล796,463,615-
236ตระกูล พงษธา792,049,950+2.38
237ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์782,203,520-3.12
238ตระกูล ไกรภูเบศ778,447,840-
239ตระกูล ก้องวัฒนา774,594,590+0.05
240ตระกูล วนวิทย์772,452,464+0.92
241ตระกูล รุจิราโสภณ765,529,989-
242ตระกูล JUN762,637,120-4.16
243ตระกูล เศรษฐิน749,515,847+0.73
244ตระกูล โกวิทจินดาชัย743,760,442+1.73
245ตระกูล เลิศรัชต์กุล739,525,866+2.11
246ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล735,285,817+2.96
247ตระกูล ทองมี734,672,000-3.38
248ตระกูล เหลืองสุวรรณ733,812,944-1.49
249ตระกูล เตียวตรานนท์732,793,000-
250ตระกูล ลีละศิธร730,027,960-6.92
251ตระกูล นิรันดร์กุล721,369,122+5.15
252ตระกูล ศิลาอ่อน720,230,178-
253ตระกูล พรมสวัสดิ์719,732,649+2.26
254ตระกูล บริสุทธนะกุล718,856,060-4.62
255ตระกูล จิรรัตน์สถิต717,319,435+0.88
256ตระกูล ปรีชานุกูล715,728,000+5.66
257ตระกูล ทัศนนิพันธ์715,722,700+1.06
258ตระกูล อุ่นใจ714,795,840+6.42
259ตระกูล เตชะอิทธิพร713,550,000-1.49
260ตระกูล จิราวรรณสถิตย์713,224,655+2.10
261ตระกูล นิธยานุรักษ์708,427,174+3.30
262ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล705,051,945-
263ตระกูล จิตติวาณิชย์701,000,000-
264ตระกูล ศิลา695,064,384-
265ตระกูล ชลศรานนท์694,056,218+5.47
266ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์686,441,733+5.84
267ตระกูล อุทกะพันธุ์676,140,281-
268ตระกูล พรรธนประเทศ672,636,172+1.62
269ตระกูล เด่นไพศาล662,777,562+2.62
270ตระกูล ประจักษ์ธรรม662,640,632-2.50
271ตระกูล ทีฆคีรีกุล657,167,183-
272ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์655,997,000-1.49
273ตระกูล อุตสาหจิต649,992,200+2.10
274ตระกูล สุขะนินทร์635,066,259-0.01
275ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย634,458,880-
276ตระกูล หุตะจูฑะ634,290,878-0.89
277ตระกูล ศรสงคราม629,649,801+2.47
278ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร628,440,492-0.49
279ตระกูล ธนะรัชต์624,769,225+1.05
280ตระกูล สุวรรธนะกุล624,214,041-
281ตระกูล ชนะภัย623,000,000-0.36
282ตระกูล สมภักดี619,779,319-
283ตระกูล อำนวยพล614,200,460-
284ตระกูล วนดุรงค์วรรณ613,519,763-
285ตระกูล ชื่นอิ่ม606,037,600-0.36
286ตระกูล รัตตกุล600,170,661+2.44
287ตระกูล อธิกิจ596,143,065+1.90
288ตระกูล ลาภานันต์รัตน์595,569,291+4.11
289ตระกูล เศรษฐีวรรณ592,670,139-0.34
290ตระกูล พุกกะณะสุต591,996,000+2.77
291ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย590,782,589+5.24
292ตระกูล คุวานันท์586,959,897+0.37
293ตระกูล แต้มศิริชัย583,952,811+1.06
294ตระกูล วิฑูรชาติ576,346,736+2.17
295ตระกูล ทีปสุวรรณ573,523,095+1.03
296ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์571,374,539+0.17
297ตระกูล ควรสถาพร568,623,027-1.38
298ตระกูล เล้าวงษ์566,914,724+2.85
299ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์565,831,935+1.35
300ตระกูล แพรรังสี560,083,938+3.77
301ตระกูล วัฒนสุข559,424,893+0.65
302ตระกูล ตันติไพจิตร555,811,887+0.74
303ตระกูล พงศธร555,030,774+0.97
304ตระกูล ดารารัตนโรจน์552,788,150+2.97
305ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ549,559,116-
306ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง547,072,524+1.33
307ตระกูล เตชะไกรศรี545,820,872+0.69
308ตระกูล เจริญตรา544,477,932+0.75
309ตระกูล พานิชชีวะ543,113,849+0.41
310ตระกูล ทันวานี532,362,000+0.02
311ตระกูล ทวนทอง530,490,770+2.37
312ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์529,569,161+0.98
313ตระกูล สีตภวังค์529,166,900-
314ตระกูล ธนนันท์นราพูล529,165,223+2.36
315ตระกูล สิมะโรจน์525,461,950+0.95
316ตระกูล นิติสาโรจน์524,740,566+0.49
317ตระกูล ตั้งจันสิริ524,166,300+1.48
318ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม521,971,060+0.28
319ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ518,520,040+1.25
320ตระกูล วิวรรธนไกร518,161,416-0.07
321ตระกูล พสวงศ์512,496,456+1.16
322ตระกูล ประสงค์ชัยกุล510,481,407-
323ตระกูล ลิ่มอติบูลย์507,829,555+0.21
324ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์506,722,466+0.61
325ตระกูล อังคณากรกุล500,930,736+0.78
326ตระกูล กลิ่นสุวรรณ495,027,425-3.16
327ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์494,176,312+0.51
328ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย491,716,996+5.48
329ตระกูล นิพัทธโกศลสุข490,000,000-0.36
330ตระกูล คณาธนะวนิชย์489,543,360+1.81
331ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล486,900,158-0.97
332ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์485,912,905+1.51
333ตระกูล อุ่นทรพันธุ์483,463,283+1.21
334ตระกูล วนิชสุวรรณ477,700,000-2.92
335ตระกูล มหัทธนารักษ์475,135,893+0.28
336ตระกูล สุขสวัสดิ์474,606,149-
337ตระกูล ศักดิ์ชลาธร471,738,624+3.57
338ตระกูล ติงธนาธิกุล470,319,372+2.59
339ตระกูล พหูสูตร469,929,816+1.02
340ตระกูล วรวงศ์วสุ469,187,550+3.42
341ตระกูล กัญจนาภรณ์468,885,640+0.41
342ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย465,195,967+1.29
343ตระกูล จรรโลงบุตร462,332,611-0.80
344ตระกูล เรืองสุทธิภาพ462,240,000+6.07
345ตระกูล ระวีแสงสูรย์461,906,550+2.71
346ตระกูล บุษยโภคะ461,515,609+0.55
347ตระกูล อรุณวัฒนาพร460,662,090-
348ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์454,466,183+1.71
349ตระกูล รติทอง452,774,994+0.79
350ตระกูล โชติบุตร450,926,000-0.36
351ตระกูล องค์วาสิฏฐ์450,848,953-0.40
352ตระกูล ดาลาล450,748,399+0.50
353ตระกูล เบญจกุล447,504,817-0.11
354ตระกูล ศิระวณิชการ446,425,725-
355ตระกูล จันทวานิช443,779,064-
356ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์443,692,834-
357ตระกูล สุทธพงศ์441,952,301+2.17
358ตระกูล มังกรกนก441,262,764+0.71
359ตระกูล ปัญจคุณาธร440,252,384+3.56
360ตระกูล อรรถญาณสกุล438,659,307-10.00
361ตระกูล ศรีวิกรม์438,318,815-1.87
362ตระกูล Verbrugghe437,664,000+1.25
363ตระกูล วุฒิไกร436,800,000+2.86
364ตระกูล ตรีวิศวเวทย์435,025,362-
365ตระกูล SHUN434,700,000+1.48
366ตระกูล อุดมมหันติสุข431,569,751+7.25
367ตระกูล เนื่องจำนงค์429,804,813+0.90
368ตระกูล ลีนะบรรจง424,903,923-
369ตระกูล วณิชภักดีเดชา424,854,946-
370ตระกูล โรจน์มหามงคล424,854,946-
371ตระกูล เอื้ออารีมิตร424,396,050-
372ตระกูล นอบน้อมธรรม424,378,059+0.50
373ตระกูล เอี่ยมลำเนา420,436,871-
374ตระกูล พงษ์อัชฌา418,308,525+3.24
375ตระกูล ชูสกุล417,145,169+2.70
376ตระกูล ไตรตระกูลชัย414,823,010+1.23
377ตระกูล ชินสุภัคกุล414,628,500+0.77
378ตระกูล ทักราล413,358,760-
379ตระกูล วิภวศุภกร412,116,652+1.08
380ตระกูล งามรุ่งศิริ411,953,750+2.97
381ตระกูล ธัญญะวุฒิ409,903,761+2.33
382ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล409,500,000+3.42
383ตระกูล RUDY409,062,951+0.66
384ตระกูล พูลลาภ405,253,940+2.29
385ตระกูล ชวลิตธำรง405,224,800+1.14
386ตระกูล กิตติคุณชัย401,280,000+5.30
387ตระกูล ตริลลิต400,800,000+1.88
388ตระกูล สหวัฒน์398,903,536-
389ตระกูล เลขะพจน์พานิช397,138,800-
390ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์396,096,950-
391ตระกูล ปัณฑุยากร390,773,322-2.94
392ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ389,381,808-1.51
393ตระกูล อิงค์ธเนศ387,010,113+0.88
394ตระกูล อมรธีรสรรค์386,600,500+2.10
395ตระกูล วองอิสริยะกุล386,549,415-0.53
396ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ384,098,000+2.10
397ตระกูล แจ่มใส380,500,086+0.60
398ตระกูล กิจอิทธิ376,586,814-0.99
399ตระกูล ปัทมวรกุลชัย375,287,961+2.69
400ตระกูล STEPHEN371,537,010+1.48
401ตระกูล มงคลสุธี367,593,879+2.11
402ตระกูล เลิศรุ่งเรือง367,017,716-0.37
403ตระกูล การุณกรสกุล364,985,845-0.54
404ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล364,532,304+2.11
405ตระกูล ณรงค์เดช364,498,751+4.81
406ตระกูล ทวีสิน362,339,744+3.64
407ตระกูล รังสรรค์362,174,620+0.36
408ตระกูล วิมลเฉลา361,717,808+0.49
409ตระกูล คำศิริตระกูล361,442,061+10.03
410ตระกูล เทพผดุงพร360,498,437+1.32
411ตระกูล บุญรัตน์360,119,430+0.74
412ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา358,961,358-4.00
413ตระกูล งามเศรษฐมาศ358,919,417-
414ตระกูล ดามาพงศ์358,197,188+1.12
415ตระกูล วิริยประไพกิจ357,893,780-4.01
416ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์353,973,190+2.46
417ตระกูล อนันตรัมพร353,858,217+0.09
418ตระกูล คงสุนทร353,268,083-0.75
419ตระกูล จันทร์พลังศรี353,046,362+1.66
420ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์352,799,902-
421ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส352,382,618-0.62
422ตระกูล มหาดำรงค์กุล351,579,582+1.24
423ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์350,759,210-
424ตระกูล พิจารณ์จิตร350,373,651-
425ตระกูล เลอสุมิตรกุล348,511,554-
426ตระกูล JOHNY347,164,800-
427ตระกูล MOINUDDIN346,859,766-0.76
428ตระกูล โมรินทร์346,462,800-2.61
429ตระกูล เลิศไตรภิญโญ345,187,675-0.09
430ตระกูล ชื่นกิติญานนท์343,710,000-0.75
431ตระกูล สีลภูสิทธิ์343,677,840-0.75
432ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์341,823,298+2.18
433ตระกูล สมานพันธ์ชัย340,853,000-0.59
434ตระกูล พลเทพ339,360,000-0.99
435ตระกูล พฤฒินารากร338,977,301-1.12
436ตระกูล บุรณศิริ338,508,061+3.64
437ตระกูล ไตรโสรัส335,193,600-
438ตระกูล อนันตชัย334,844,335+0.88
439ตระกูล ศรีจอมขวัญ332,936,263+0.85
440ตระกูล สุวัฒนพิมพ์332,444,678-0.04
441ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์330,970,874+2.39
442ตระกูล ตู้จินดา330,149,330+2.79
443ตระกูล ศรีนัครินทร์329,776,432+0.43
444ตระกูล แสงทวีป329,317,178-
445ตระกูล ชัยประดิษฐ326,908,114+6.75
446ตระกูล เสนาดิสัย325,973,850+1.53
447ตระกูล หาญไกรวิไลย์323,451,145+1.45
448ตระกูล คุณานันทกุล321,527,212+2.55
449ตระกูล เหมมณฑารพ320,421,831+1.04
450ตระกูล ตั้งสุรกิจ318,614,000+1.25
451ตระกูล เมฆสวรรค์318,205,042-0.56
452ตระกูล อังคณะวัฒนา316,710,000-
453ตระกูล เลิศสุมิตรกุล316,695,274-
454ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ313,603,080+1.68
455ตระกูล กิตติอิสรานนท์312,481,820+3.57
456ตระกูล ชื่นชูจิตต์310,520,765+0.13
457ตระกูล ประสิทธิ์รัตนพร310,060,367-1.56
458ตระกูล ทั่งวัฒโนทัย306,496,675-0.40
459ตระกูล เจียอาภา306,369,561+2.75
460ตระกูล เดชวิทักษ์303,321,751+1.71
461ตระกูล KUAN-JAN302,539,308-0.73
462ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์302,296,627+11.84
463ตระกูล ศิริรังษี301,596,994+1.11
464ตระกูล วิเชียรกวี301,232,000+4.17
465ตระกูล แสงสุคนธ์299,880,000-0.36
466ตระกูล เอกะหิตานนท์299,867,448+2.87
467ตระกูล อิทธิโรจนกุล299,836,679+1.27
468ตระกูล ลีละวัฒน์299,294,124+0.72
469ตระกูล ลิ้มถิรคุณ298,425,000+2.61
470ตระกูล อังสิริกุล294,000,000-0.36
471ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์293,461,427-
472ตระกูล นินเนินนนท์293,034,525-0.12
473ตระกูล กิตะพาณิชย์292,896,073-0.65
474ตระกูล สงวนพานิช292,702,916+5.24
475ตระกูล ศกุนตนาค291,996,893+0.70
476ตระกูล พรพิบูลย์290,000,000-
477ตระกูล พิริยะมาสกุล289,185,502+0.87
478ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา288,522,475+2.55
479ตระกูล กล่อมจิตเจริญ287,977,850-1.40
480ตระกูล ทองเปล่งศรี285,576,940-0.67
481ตระกูล พิชิตสิงห์282,089,500+3.01
482ตระกูล อิศรางกูร282,005,913+0.48
483ตระกูล เตี่ยนซื่อ281,595,400+0.60
484ตระกูล บุนปาน280,969,509+14.67
485ตระกูล SINGH280,583,392+8.84
486ตระกูล SWEE280,179,609+8.66
487ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์279,294,089+0.75
488ตระกูล วิจักขณ์พันธ์279,158,132+3.16
489ตระกูล บุรี278,834,500+0.75
490ตระกูล ABOUD278,400,000-
491ตระกูล ภัทรเลาหะ277,687,355+1.20
492ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล277,386,844+1.38
493ตระกูล เอื้ออนันต์277,083,788-1.23
494ตระกูล พัฒนะเมลือง276,238,160-
495ตระกูล หงส์ลาวัณย์275,558,033-
496ตระกูล สุวรรณนภาศรี275,086,779-0.02
497ตระกูล อินทามระ274,202,178+4.88
498ตระกูล มโนมัยกุล273,918,000-
499ตระกูล โตวัน273,849,093-6.48
500ตระกูล โกวิทย์โสภณ272,959,966+1.48