คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/05/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี136,602,797,852-
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ69,044,752,740-
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์63,698,156,059-
4ตระกูล อาหุนัย52,276,035,660-
5ตระกูล ตั้งคารวคุณ48,730,065,240-
6ตระกูล เพชรอำไพ41,686,253,416-
7ตระกูล เพ็ชรอำไพ41,214,146,354-
8ตระกูล แก้วบุตตา34,584,327,348-
9ตระกูล สุริยวนากุล33,928,128,849-
10ตระกูล กาญจนพาสน์32,782,861,189-
11ตระกูล วิทยากร29,549,747,245-
12ตระกูล ทรงเมตตา28,348,463,232-
13ตระกูล อัศวโภคิน27,641,720,999-
14ตระกูล ลิงค์27,016,259,275-
15ตระกูล หาญพาณิชย์26,858,355,982-
16ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ25,553,102,400-
17ตระกูล จุฬางกูร23,805,942,933-
18ตระกูล ธรรมธัชอารี22,589,694,430-
19ตระกูล คณิตทวีกุล21,744,825,396-
20ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ20,239,526,580-
21ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์19,664,875,000-
22ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา19,251,101,880-
23ตระกูล องค์โฆษิต18,470,065,012-
24ตระกูล ตั้งมิตรประชา18,191,250,000-
25ตระกูล สินเจริญกุล17,896,183,619-
26ตระกูล โพธารามิก17,104,049,778-
27ตระกูล บุญสาลี16,896,776,400-
28ตระกูล ตั้งมติธรรม16,895,458,379-
29ตระกูล หาญจิตต์เกษม15,754,509,695-
30ตระกูล ธีระโกเมน15,425,534,818-
31ตระกูล สุขุมวิทยา14,747,234,520-
32ตระกูล เธียรวร13,332,948,405-
33ตระกูล จิราธิวัฒน์12,850,291,262-
34ตระกูล โอภากุล12,559,377,600-
35ตระกูล งามเรืองพงศ์12,500,586,055-
36ตระกูล แสงศาสตรา11,765,920,000-
37ตระกูล จารุกรสกุล10,347,210,408-
38ตระกูล บุญเสี่ยง9,871,862,580-
39ตระกูล ภุขันอนันต์9,413,507,130-
40ตระกูล จิรัฐิติภัทร์9,269,409,870-
41ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน8,764,160,284-
42ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,698,466,252-
43ตระกูล จันศิริ8,692,597,318-
44ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์8,057,073,600-
45ตระกูล พลัสสินทร์7,967,552,682-
46ตระกูล สุชาโต7,752,586,563-
47ตระกูล ธรสารสมบัติ7,645,214,080-
48ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,477,912,267-
49ตระกูล โล่ห์ทองคำ7,410,017,030-
50ตระกูล วิญญรัตน์7,390,774,160-
51ตระกูล ชินวัตร7,322,780,017-
52ตระกูล จรูญเอก7,275,990,040-
53ตระกูล มหากิจศิริ6,865,415,360-
54ตระกูล หวั่งหลี6,805,256,197-
55ตระกูล วีรบวรพงศ์6,778,067,929-
56ตระกูล พูลวรลักษณ์6,645,294,255-
57ตระกูล กุญชรยาคง6,637,344,456-
58ตระกูล ปัญญาพล6,463,604,076-
59ตระกูล ชินวงศ์วรกุล6,334,892,769-
60ตระกูล ภาสกรนที6,271,419,360-
61ตระกูล ดำรงชัยธรรม6,085,419,585-
62ตระกูล โลจายะ6,056,228,823-
63ตระกูล วิทยฐานกรณ์5,962,766,499-
64ตระกูล อมรรัตนชัยกุล5,873,683,855-
65ตระกูล โสภณพนิช5,839,378,007-
66ตระกูล นพรัมภา5,812,481,253-
67ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,808,510,051-
68ตระกูล พะเนียงเวทย์5,807,460,931-
69ตระกูล มาลีนนท์5,681,074,674-
70ตระกูล เตชะอุบล5,671,732,649-
71ตระกูล โลจนะโกสินทร์5,600,891,575-
72ตระกูล กรมดิษฐ์5,560,133,719-
73ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ5,346,356,311-
74ตระกูล สุทธิสัมพัทน์5,218,912,992-
75ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์5,152,680,000-
76ตระกูล บัณฑิตกฤษดา5,140,553,404-
77ตระกูล เศษธะพานิช5,089,204,800-
78ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์5,052,334,276-
79ตระกูล ชาติพิทักษ์4,996,390,785-
80ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,982,071,044-
81ตระกูล เภาโบรมย์4,875,140,000-
82ตระกูล วินิชบุตร4,790,969,440-
83ตระกูล ยศะสินธุ์4,781,357,409-
84ตระกูล รักอริยะพงศ์4,773,506,119-
85ตระกูล อัชญาวัฒน์4,740,396,300-
86ตระกูล ศิริมงคลเกษม4,707,241,864-
87ตระกูล พันธุมโกมล4,659,598,284-
88ตระกูล MAHAGITSIRI4,636,418,220-
89ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,581,683,070-
90ตระกูล จึงธนสมบูรณ์4,566,209,660-
91ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์4,554,270,640-
92ตระกูล แบเลเว็ลด์4,520,203,058-
93ตระกูล จรูญศรี4,296,587,534-
94ตระกูล พงษ์อัชฌา4,280,099,458-
95ตระกูล พรรณนิภา4,219,193,000-
96ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,088,065,792-
97ตระกูล พรมมาส4,025,072,000-
98ตระกูล โชติจุฬางกูร3,986,768,646-
99ตระกูล อนันตประยูร3,985,623,420-
100ตระกูล วชิรพงศ์3,975,075,213-
101ตระกูล จันทรัช3,947,392,983-
102ตระกูล วิทูรปกรณ์3,917,461,860-
103ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,910,477,440-
104ตระกูล งามอภิชน3,887,918,240-
105ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,872,735,551-
106ตระกูล โรจตระการ3,791,817,612-
107ตระกูล อมตานนท์3,709,332,100-
108ตระกูล วนาสิน3,680,237,050-
109ตระกูล อุดมคุณธรรม3,671,853,079-
110ตระกูล ธนาลงกรณ์3,606,748,200-
111ตระกูล นิรุตตินานนท์3,587,913,304-
112ตระกูล พุฒิพิริยะ3,555,021,030-
113ตระกูล โลเฮีย3,430,460,518-
114ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,394,363,808-
115ตระกูล สิ่งสรรเสริญ3,376,284,800-
116ตระกูล LEE3,352,528,564-
117ตระกูล เรืองสุทธิภาพ3,307,500,000-
118ตระกูล ชาครกุล3,295,442,658-
119ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์3,293,336,183-
120ตระกูล วัธนเวคิน3,251,206,993-
121ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,225,674,303-
122ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,223,903,670-
123ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์3,220,416,304-
124ตระกูล เสรีวิวัฒนา3,081,147,827-
125ตระกูล เจียรวนนท์3,079,477,047-
126ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
127ตระกูล ภิรมย์ภักดี3,073,388,871-
128ตระกูล HOCK2,994,584,000-
129ตระกูล เรืองกฤตยา2,979,879,343-
130ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,909,099,200-
131ตระกูล บูลกุล2,907,714,210-
132ตระกูล พฤติภัทร2,885,640,000-
133ตระกูล ปรีชานุกูล2,882,600,000-
134ตระกูล วิพันธ์พงษ์2,877,600,000-
135ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,871,872,000-
136ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,853,984,524-
137ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,830,205,246-
138ตระกูล วานิช2,815,049,408-
139ตระกูล ทรัพย์สาคร2,804,229,403-
140ตระกูล จรัญวาศน์2,802,439,845-
141ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,702,999,735-
142ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,641,192,148-
143ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล2,624,902,097-
144ตระกูล สมวัฒนา2,621,717,910-
145ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,586,217,880-
146ตระกูล เด่นธรรม2,534,388,840-
147ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,527,854,046-
148ตระกูล ตันธุวนิตย์2,519,373,592-
149ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,474,158,530-
150ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,456,494,394-
151ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,428,085,015-
152ตระกูล วิไลลักษณ์2,377,867,768-
153ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ2,366,411,252-
154ตระกูล กิตติคุณชัย2,360,291,570-
155ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,357,195,024-
156ตระกูล มนูญผล2,354,930,226-
157ตระกูล นิรันดร์กุล2,321,132,079-
158ตระกูล พรรธนประเทศ2,314,288,100-
159ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,312,675,784-
160ตระกูล กิจพิพิธ2,300,905,000-
161ตระกูล วณิชวรากิจ2,293,200,000-
162ตระกูล รัตนไพฑูรย์2,276,866,670-
163ตระกูล เลาหพูนรังษี2,255,581,918-
164ตระกูล MOINUDDIN2,233,566,675-
165ตระกูล พรกุล2,217,368,627-
166ตระกูล ต.สุวรรณ2,214,092,656-
167ตระกูล ชลศรานนท์2,192,229,661-
168ตระกูล เพทายบรรลือ2,182,985,839-
169ตระกูล นิพัทธกุศล2,178,643,850-
170ตระกูล รุขพันธ์เมธี2,173,695,000-
171ตระกูล พรประกฤต2,163,951,400-
172ตระกูล กล่อมจิตเจริญ2,157,509,278-
173ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,156,028,957-
174ตระกูล จิตรถนอม2,148,751,058-
175ตระกูล เลิศขจรกิตติ2,120,627,200-
176ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,073,341,668-
177ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,038,141,136-
178ตระกูล ควรสถาพร2,028,514,095-
179ตระกูล ภัทราวณิชย์2,023,534,864-
180ตระกูล บุศราพันธ์2,018,942,254-
181ตระกูล จุวิวัฒน์2,011,075,000-
182ตระกูล จิรธรรมศิริ2,000,310,000-
183ตระกูล เก่งมานะ1,985,478,400-
184ตระกูล นิมิตรปัญญา1,978,479,096-
185ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,961,917,343-
186ตระกูล คงสุนทร1,959,806,225-
187ตระกูล เหมวชิรวรากร1,936,600,000-
188ตระกูล จรณะจิตต์1,902,545,098-
189ตระกูล ชีวะเกตุ1,899,422,251-
190ตระกูล รุจนพรพจี1,871,822,400-
191ตระกูล ไพรัชเวทย์1,858,775,440-
192ตระกูล วรรณเมธี1,835,792,677-
193ตระกูล จิวาลัย1,830,942,925-
194ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,829,125,786-
195ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล1,825,340,140-
196ตระกูล ธนิตนิธิพันธ์1,824,177,380-
197ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,812,618,826-
198ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์1,801,313,658-
199ตระกูล ศรีวชิระประภา1,792,650,000-
200ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,772,802,458-
201ตระกูล รัชกิจประการ1,772,430,430-
202ตระกูล โชควัฒนา1,759,052,528-
203ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,727,271,484-
204ตระกูล สอนสิงห์1,698,409,468-
205ตระกูล ลีนะบรรจง1,696,784,289-
206ตระกูล สุดจิตพร1,691,877,700-
207ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,677,773,800-
208ตระกูล แสงอารยะกุล1,661,846,559-
209ตระกูล เผอิญโชค1,659,057,515-
210ตระกูล สหวัฒน์1,652,400,000-
211ตระกูล ลิมทรง1,651,145,147-
212ตระกูล การะ1,650,131,100-
213ตระกูล เขมะโยธิน1,642,260,000-
214ตระกูล เหมมณฑารพ1,612,451,225-
215ตระกูล อิงค์ธเนศ1,588,736,007-
216ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,561,806,418-
217ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,561,540,821-
218ตระกูล วีระประวัติ1,559,856,000-
219ตระกูล ศิลา1,557,145,200-
220ตระกูล นิธยานุรักษ์1,556,982,800-
221ตระกูล ดาวัน1,551,916,665-
222ตระกูล กรรณสูต1,549,861,684-
223ตระกูล ติงธนาธิกุล1,549,345,000-
224ตระกูล จันทรเสรีกุล1,534,173,890-
225ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,528,740,000-
226ตระกูล เสนาดิสัย1,523,822,625-
227ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล1,522,521,000-
228ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,508,254,800-
229ตระกูล วิริยะจิตรา1,504,526,819-
230ตระกูล สุดโต1,494,791,094-
231ตระกูล มังกรกนก1,479,868,700-
232ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,442,414,985-
233ตระกูล โกวิทานุพงศ์1,422,074,878-
234ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย1,408,490,900-
235ตระกูล เล้าวงษ์1,399,523,826-
236ตระกูล พรประภา1,399,424,690-
237ตระกูล บริสุทธนะกุล1,387,585,080-
238ตระกูล วนโกสุม1,373,700,000-
239ตระกูล กลิ่นสุวรรณ1,357,455,320-
240ตระกูล คุวานันท์1,356,146,271-
241ตระกูล ตติยกวี1,333,025,359-
242ตระกูล ไรวา1,325,226,293-
243ตระกูล รัตตกุล1,287,537,408-
244ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์1,284,797,080-
245ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,270,518,755-
246ตระกูล กีรติเตชากร1,248,660,630-
247ตระกูล อุทกะพันธุ์1,236,834,897-
248ตระกูล ปัญจะลักษณ์1,234,015,919-
249ตระกูล ปานบุญห้อม1,230,711,111-
250ตระกูล วัชรสุรังค์1,221,569,183-