คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ปราสาททองโอสถ97,342,403,375+0.22
2ตระกูล รัตนาวะดี96,767,999,232-0.39
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์76,944,256,091+2.54
4ตระกูล จิราธิวัฒน์61,019,034,655+0.42
5ตระกูล กาญจนพาสน์54,155,493,377+1.97
6ตระกูล อาหุนัย50,370,990,856+0.94
7ตระกูล เพชรอำไพ42,084,830,236+0.42
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ41,551,074,728+0.42
9ตระกูล โพธารามิก40,267,516,397+0.33
10ตระกูล อัศวโภคิน37,650,339,478-
11ตระกูล ธีระโกเมน37,026,124,230-
12ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์35,080,771,348+0.90
13ตระกูล ตั้งคารวคุณ29,478,233,900+1.89
14ตระกูล ทองแตง28,357,413,703+0.61
15ตระกูล สุริยวนากุล25,381,625,153+0.58
16ตระกูล หาญพาณิชย์24,825,031,170-1.06
17ตระกูล ลิงค์23,529,929,470+0.70
18ตระกูล แก้วบุตตา22,334,405,423+1.80
19ตระกูล เธียรวร21,168,640,000+0.45
20ตระกูล จุฬางกูร20,833,945,276+0.65
21ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา18,995,113,750+0.57
22ตระกูล ตั้งมติธรรม18,292,754,603+1.55
23ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ17,054,414,325+4.68
24ตระกูล โสภณพนิช15,619,463,355-0.11
25ตระกูล จันศิริ13,454,535,968+2.63
26ตระกูล จรูญเอก12,524,241,440+3.76
27ตระกูล ศิริมงคลเกษม11,645,290,920+0.55
28ตระกูล หาญจิตต์เกษม11,615,216,445-
29ตระกูล วีรบวรพงศ์11,513,754,226+2.47
30ตระกูล พูลวรลักษณ์11,220,967,274-0.17
31ตระกูล โอภากุล10,626,175,950+4.68
32ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,885,521,628+0.71
33ตระกูล หวั่งหลี9,526,011,896+1.50
34ตระกูล สุชาโต9,326,355,741+0.40
35ตระกูล บุญเสี่ยง9,020,065,801+0.93
36ตระกูล พะเนียงเวทย์8,955,097,509+0.06
37ตระกูล โลจนะโกสินทร์8,507,380,070+2.87
38ตระกูล โชติจุฬางกูร8,410,701,765+0.80
39ตระกูล คณิตทวีกุล8,358,085,022+0.84
40ตระกูล ธรรมธัชอารี8,188,564,261+0.70
41ตระกูล ภุขันอนันต์8,093,802,434+0.93
42ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,057,688,800-0.11
43ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์8,006,606,180-0.50
44ตระกูล วัธนเวคิน7,934,624,301-0.62
45ตระกูล แบเลเว็ลด์7,909,057,847+1.00
46ตระกูล จารุกรสกุล7,830,102,129+3.03
47ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,815,974,643+0.02
48ตระกูล มาลีนนท์7,760,737,619+4.37
49ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ7,361,280,064-2.34
50ตระกูล งามเรืองพงศ์7,317,745,150+0.52
51ตระกูล CHAN7,294,930,186+0.66
52ตระกูล ชินวัตร7,101,889,559+0.70
53ตระกูล เรืองกฤตยา7,090,904,906+0.57
54ตระกูล เตชะอุบล7,085,303,818+0.57
55ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,968,911,177+0.93
56ตระกูล กุญชรยาคง6,791,538,597-
57ตระกูล พลัสสินทร์6,785,732,564-
58ตระกูล องค์โฆษิต6,632,843,688-0.46
59ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,547,719,398+0.03
60ตระกูล แสงศาสตรา6,508,080,000-0.88
61ตระกูล เหมวชิรวรากร6,477,490,000-6.36
62ตระกูล ภิรมย์ภักดี6,401,213,346+1.49
63ตระกูล วิญญรัตน์6,358,627,232-0.86
64ตระกูล วิทยากร6,227,478,575+0.87
65ตระกูล นิรุตตินานนท์6,220,213,028+2.63
66ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด6,201,340,920+4.23
67ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์6,132,545,616+5.10
68ตระกูล พรมมาส5,383,533,800+0.47
69ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,380,669,434+0.58
70ตระกูล งามอภิชน5,368,494,230-0.59
71ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล5,358,682,250+0.84
72ตระกูล ว่องกุศลกิจ5,275,447,579+0.62
73ตระกูล กรมดิษฐ์5,181,631,496+2.12
74ตระกูล อนันตประยูร5,117,754,716+3.04
75ตระกูล อุดมคุณธรรม5,027,263,149+2.92
76ตระกูล พรพัฒนารักษ์5,010,299,220-
77ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ4,930,639,486+3.68
78ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,779,872,653-
79ตระกูล ธนาลงกรณ์4,775,538,500+1.89
80ตระกูล วิจิตรธนารักษ์4,741,355,390+0.30
81ตระกูล ปัญญาพล4,709,852,619+0.02
82ตระกูล ชาติพิทักษ์4,643,058,550-41.29
83ตระกูล ชาญวีรกูล4,630,388,155+3.92
84ตระกูล วชิรพงศ์4,618,967,073+3.50
85ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,443,563,785+4.39
86ตระกูล บัณฑิตกฤษดา4,309,366,322+6.60
87ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล4,295,861,588-0.01
88ตระกูล รักอริยะพงศ์4,281,200,904+1.95
89ตระกูล ต.สุวรรณ4,218,796,563+3.68
90ตระกูล ลัดพลี4,218,687,480+0.40
91ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,193,713,988-
92ตระกูล ภาสกรนที4,177,119,360+5.67
93ตระกูล ตติยกวี4,123,631,256-0.05
94ตระกูล จรัญวาศน์4,067,194,847+0.51
95ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ4,062,563,481+1.28
96ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,061,699,319+2.15
97ตระกูล โลจายะ4,058,629,580-1.03
98ตระกูล นพรัมภา3,871,782,805+0.97
99ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,819,666,051-0.56
100ตระกูล เจียรวนนท์3,710,314,958-0.05
101ตระกูล โชควัฒนา3,691,394,861+1.14
102ตระกูล วนาสิน3,682,102,665+0.84
103ตระกูล วินิชบุตร3,628,900,192-0.06
104ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,623,697,500+2.11
105ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,623,438,975+4.68
106ตระกูล สินเจริญกุล3,615,391,536+1.62
107ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,460,020,705+4.17
108ตระกูล มาลากุล3,284,958,373+0.40
109ตระกูล วิไลลักษณ์3,257,808,819+1.58
110ตระกูล นานา3,255,716,195-0.43
111ตระกูล บุญศรี3,243,113,790+0.14
112ตระกูล LEE3,227,050,653-0.58
113ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,212,999,685+0.79
114ตระกูล ชลศรานนท์3,153,720,623-
115ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช3,136,181,760-
116ตระกูล นิรันดร์กุล3,133,320,549+0.02
117ตระกูล ทรัพย์สาคร3,115,094,988+0.55
118ตระกูล สุขุมวิทยา3,103,676,538+1.58
119ตระกูล อมตานนท์3,091,593,000+0.30
120ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
121ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,993,848,741+0.53
122ตระกูล ยศสุนทรากุล2,988,000,000+0.40
123ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,967,848,300+0.93
124ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,896,459,234+2.09
125ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,869,848,039-
126ตระกูล เลาหพูนรังษี2,853,447,005-
127ตระกูล ลิมทรง2,840,275,177+0.87
128ตระกูล โรจตระการ2,816,957,556-
129ตระกูล สุดโต2,815,189,894-
130ตระกูล จรณะจิตต์2,810,522,129+2.33
131ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,765,359,742-
132ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,759,844,610-1.69
133ตระกูล พรรธนประเทศ2,747,973,830+0.31
134ตระกูล นรพัลลภ2,737,187,071+0.20
135ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,727,669,583+2.13
136ตระกูล วรรณเมธี2,722,842,015-0.69
137ตระกูล พรรณนิภา2,718,595,400+4.35
138ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์2,688,824,600+9.09
139ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,647,625,852+0.26
140ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,639,709,504+0.71
141ตระกูล กิจพิพิธ2,596,043,506-0.57
142ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,558,471,864+0.55
143ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,533,092,189-0.59
144ตระกูล ไกรภูเบศ2,526,765,120-
145ตระกูล MAHAGITSIRI2,507,634,743+1.81
146ตระกูล จรูญศรี2,499,208,608+0.42
147ตระกูล มหากิจศิริ2,487,748,564+2.84
148ตระกูล ฮอค2,485,196,000+1.24
149ตระกูล แสงอารยะกุล2,452,517,612+0.79
150ตระกูล วานิช2,443,859,569-1.50
151ตระกูล รัชกิจประการ2,442,767,021-0.27
152ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,430,289,432+2.92
153ตระกูล มนูญผล2,410,868,507+0.04
154ตระกูล เวชชาชีวะ2,383,611,210+0.19
155ตระกูล ตันติวิท2,374,262,960+4.00
156ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,365,642,805-
157ตระกูล เทพกาญจนา2,334,896,106-1.05
158ตระกูล เด่นธรรม2,303,453,220+0.56
159ตระกูล วิทูรปกรณ์2,302,640,984-
160ตระกูล กรรณสูต2,264,020,352+2.34
161ตระกูล รัตนรักษ์2,254,224,665+0.82
162ตระกูล เผอิญโชค2,245,461,113-0.01
163ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,202,935,916+1.83
164ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,189,600,000+1.24
165ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,188,479,597+2.87
166ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,176,853,809-
167ตระกูล ไรวา2,170,203,945-
168ตระกูล ธนวริทธิ์2,135,049,924+2.52
169ตระกูล จันทรเสรีกุล2,131,307,440-
170ตระกูล จันทรัช2,042,572,833+2.22
171ตระกูล กิจธนามงคลชัย2,038,182,700+0.95
172ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,003,766,444+0.69
173ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,977,956,020-0.13
174ตระกูล ชาครกุล1,972,825,134+0.06
175ตระกูล วัชรสุรังค์1,967,798,916-0.67
176ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,960,639,123-0.94
177ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,952,769,263+0.57
178ตระกูล โลเฮีย1,897,313,460-
179ตระกูล ธนสารศิลป์1,869,298,752+1.47
180ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,849,404,759+0.02
181ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,846,320,359-3.39
182ตระกูล นิธิวาสิน1,830,695,184-0.27
183ตระกูล พรมสวัสดิ์1,809,058,309+0.90
184ตระกูล พรประภา1,781,753,495+0.33
185ตระกูล บุญรักษ์1,776,602,686+0.77
186ตระกูล ธรสารสมบัติ1,776,409,663+0.91
187ตระกูล ยศะสินธุ์1,774,429,000+1.00
188ตระกูล วณิชวรากิจ1,774,100,000+5.10
189ตระกูล เก่งมานะ1,765,088,000+0.78
190ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,747,602,946-
191ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,717,578,074+1.04
192ตระกูล เวศย์วรุตม์1,708,931,422+0.43
193ตระกูล พันธุมโกมล1,707,435,024+0.83
194ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,698,984,730-0.20
195ตระกูล นิธยานุรักษ์1,681,541,424-
196ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,666,339,395+1.90
197ตระกูล นิมิตรปัญญา1,643,135,827+6.60
198ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,637,782,132+0.52
199ตระกูล นานาวราทร1,636,154,000-
200ตระกูล ศรสงคราม1,624,913,800+4.09
201ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,618,979,550+0.93
202ตระกูล ทีปสุวรรณ1,615,571,738-0.48
203ตระกูล สิหนาทกถากุล1,608,758,866+0.47
204ตระกูล อุ่นใจ1,600,093,440-
205ตระกูล ดาวัน1,597,899,381+3.60
206ตระกูล MITSUNTISUK1,590,300,137+2.92
207ตระกูล บุญมีโชติ1,577,686,620+2.10
208ตระกูล วลัยเสถียร1,570,505,691+0.54
209ตระกูล เตชะไกรศรี1,568,701,743-0.18
210ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,532,692,397+0.69
211ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+2.14
212ตระกูล บูลกุล1,520,891,899+1.90
213ตระกูล กาญจนพิทักษ์1,510,722,088-0.37
214ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,492,157,822-
215ตระกูล ริมชลา1,481,635,689+0.78
216ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,477,245,625+0.80
217ตระกูล วิริยะจิตรา1,443,605,650-1.09
218ตระกูล พรประกฤต1,439,859,970+2.31
219ตระกูล นิพัทธกุศล1,438,230,000+4.89
220ตระกูล ล่ำซำ1,409,017,623-0.82
221ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,396,523,800-5.00
222ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,394,501,862+4.29
223ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,393,196,250+0.31
224ตระกูล พรกุล1,386,787,919-2.02
225ตระกูล ลีนะบรรจง1,381,142,863-3.14
226ตระกูล นวพันธ์1,361,466,168+0.37
227ตระกูล บริสุทธนะกุล1,360,296,852-0.41
228ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,358,101,568+0.81
229ตระกูล ซูหลาน1,336,622,975+0.93
230ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,331,760,950+4.68
231ตระกูล อุนนะนันทน์1,322,202,253+0.84
232ตระกูล ศิลา1,311,489,360-
233ตระกูล นิติสาโรจน์1,309,556,511+4.06
234ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,297,057,283+0.89
235ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,296,450,000-1.79
236ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,290,330,000+0.03
237ตระกูล TIN1,290,100,000+2.63
238ตระกูล อุตสาหจิต1,272,712,000-5.00
239ตระกูล ศิลาอ่อน1,272,639,732-
240ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,270,854,772+1.30
241ตระกูล วนวิทย์1,268,876,018+2.71
242ตระกูล สิงหวังชา1,267,986,950+1.27
243ตระกูล พสวงศ์1,242,988,423+0.82
244ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,234,579,988-11.98
245ตระกูล ควรสถาพร1,221,212,440-0.64
246ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,208,712,330-
247ตระกูล ชีวะเกตุ1,203,462,649-0.65
248ตระกูล ปรีชานุกูล1,194,160,000+0.85
249ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,190,000,569+0.01
250ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,187,922,456+2.78
251ตระกูล ศรีวิกรม์1,187,132,247-0.78
252ตระกูล เด่นไพศาล1,185,984,482+0.47
253ตระกูล MOINUDDIN1,182,476,475+6.67
254ตระกูล อัษฎาธร1,177,861,547-0.56
255ตระกูล พหูสูตร1,174,232,682+0.81
256ตระกูล สุขสวัสดิ์1,169,736,366-
257ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,157,449,607-2.80
258ตระกูล JUN1,152,559,440-0.78
259ตระกูล เตชะอิทธิพร1,139,550,000+0.93
260ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,133,155,596-0.17
261ตระกูล เล้าวงษ์1,128,457,127+1.80
262ตระกูล อุทกะพันธุ์1,128,124,820-0.35
263ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ1,117,776,087-
264ตระกูล รุจิราโสภณ1,103,787,426-
265ตระกูล พงษ์อัชฌา1,086,885,549+1.58
266ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,083,683,700-
267ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,075,365,405+5.67
268ตระกูล แต้มศิริชัย1,072,050,507+0.43
269ตระกูล พงศ์พิโรดม1,070,881,791+1.39
270ตระกูล ROBERTUS1,070,166,500+3.21
271ตระกูล คงสุนทร1,051,835,796-1.52
272ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์1,047,637,000+0.93
273ตระกูล สุขะนินทร์1,047,449,709+0.30
274ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,042,214,004+0.29
275ตระกูล จิรธรรมศิริ1,027,040,000-
276ตระกูล อังคณากรกุล1,009,627,840+0.96
277ตระกูล วิฑูรชาติ1,002,342,150+1.56
278ตระกูล สิมะโรจน์992,608,994+0.68
279ตระกูล เศรษฐิน986,928,029-0.52
280ตระกูล สีตภวังค์984,482,250-
281ตระกูล ปวโรฬารวิทยา982,040,452+0.71
282ตระกูล คุวานันท์981,203,574-0.50
283ตระกูล พานิชชีวะ974,649,319+1.62
284ตระกูล วิวรรธนไกร970,945,141-4.17
285ตระกูล ทวีสิน968,435,315+1.36
286ตระกูล ตันติไพจิตร962,365,038+0.04
287ตระกูล หุตะจูฑะ958,931,285+0.59
288ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์957,556,268+0.52
289ตระกูล Verbrugghe951,919,200-
290ตระกูล เขมะโยธิน941,000,000+0.19
291ตระกูล ธนนันท์นราพูล933,330,787-
292ตระกูล สหวัฒน์928,007,072+1.31
293ตระกูล ทวนทอง927,802,420-
294ตระกูล เจียอาภา923,467,840+0.40
295ตระกูล พันธุ์วิเชียร920,551,000+0.05
296ตระกูล คณาธนะวนิชย์913,273,050+2.14
297ตระกูล วัฒนสุข911,321,197-
298ตระกูล องค์วาสิฏฐ์910,677,626-0.02
299ตระกูล บุรณศิริ904,739,725+1.36
300ตระกูล วิภวศุภกร902,201,320-
301ตระกูล บุษยโภคะ896,552,374-1.91
302ตระกูล สนโสภณ889,033,527+1.88
303ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส880,742,428+0.62
304ตระกูล กลิ่นสุวรรณ880,627,735+1.18
305ตระกูล พงศธร875,205,507+0.96
306ตระกูล ลีละศิธร874,603,749-0.61
307ตระกูล สงวนพานิช865,848,940-
308ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์855,471,954+0.50
309ตระกูล อนันตรัมพร853,311,730-
310ตระกูล เจริญตรา853,286,312-0.95
311ตระกูล พุฒิพิริยะ850,046,169+3.40
312ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล843,000,843-0.21
313ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย829,423,000+0.89
314ตระกูล อรรถญาณสกุล826,792,644+1.27
315ตระกูล จันทร์พลังศรี826,272,336+0.66
316ตระกูล SWEE825,095,855-0.53
317ตระกูล พิชิตสิงห์821,494,233-16.46
318ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์821,337,868+1.30
319ตระกูล ธัญญะวุฒิ819,807,522+0.58
320ตระกูล ปัญจทรัพย์816,754,386+0.73
321ตระกูล ธนะรัชต์815,924,650+0.41
322ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์815,121,160+2.55
323ตระกูล ตรีวิศวเวทย์807,449,881+1.80
324ตระกูล พูลลาภ807,201,850+0.56
325ตระกูล เอื้ออารีมิตร805,264,300+1.35
326ตระกูล อิศรภักดี804,650,000-
327ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ803,772,600-
328ตระกูล ก้องวัฒนา802,361,220+1.34
329ตระกูล ทองมี799,204,000+1.24
330ตระกูล วิจักขณ์พันธ์792,734,810-0.40
331ตระกูล เศรษฐีวรรณ791,688,558+0.51
332ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์790,533,399-0.75
333ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ789,818,630-
334ตระกูล ไตรโสรัส785,971,200-
335ตระกูล วุฒิไกร785,000,000-
336ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล782,584,340+2.13
337ตระกูล อนันตชัย777,846,353+1.90
338ตระกูล พงษธา777,631,725+4.68
339ตระกูล ตันตาปกุล774,096,363-0.73
340ตระกูล สุทธพงศ์768,612,698+1.56
341ตระกูล ระวีแสงสูรย์766,288,700-15.27
342ตระกูล ส่งวัฒนา766,222,120-1.03
343ตระกูล โสตธิมัย759,256,560+0.13
344ตระกูล มหาดำรงค์กุล759,242,871-
345ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย757,385,288-
346ตระกูล อมรธีรสรรค์756,980,000-5.00
347ตระกูล สุวรรธนะกุล752,728,697+0.81
348ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ752,080,000-5.00
349ตระกูล จิตติวาณิชย์745,864,000-
350ตระกูล โรจนพฤกษ์743,431,490+2.28
351ตระกูล พฤฒินารากร742,703,075+0.51
352ตระกูล รัตตกุล735,033,869+0.98
353ตระกูล เนื่องจำนงค์733,902,793-0.01
354ตระกูล ประสงค์ชัยกุล733,656,695-
355ตระกูล เตียวตรานนท์727,615,520-3.42
356ตระกูล วรวงศ์วสุ724,461,900+4.60
357ตระกูล ตั้งจันสิริ723,107,100+2.59
358ตระกูล ธรรมมโนมัย721,311,000+0.42
359ตระกูล RUDY720,129,216-0.23
360ตระกูล ดาลาล714,056,870+5.47
361ตระกูล เทพผดุงพร712,425,228+0.55
362ตระกูล แพรรังสี711,553,179-0.99
363ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม710,218,927+0.11
364ตระกูล เอี่ยมลำเนา708,222,623+0.99
365ตระกูล เลิศสุมิตรกุล705,966,547-0.93
366ตระกูล กิตะพาณิชย์704,697,394+1.08
367ตระกูล ชูสกุล703,396,562-96.57
368ตระกูล ศกุนตนาค700,494,429+1.11
369ตระกูล กิตติคุณชัย699,200,000+0.87
370ตระกูล ทันวานี696,200,000+0.60
371ตระกูล มังกรกนก696,122,470+1.79
372ตระกูล พรพิบูลย์695,000,000-0.72
373ตระกูล งามรุ่งศิริ681,151,250+0.60
374ตระกูล อุ่นทรพันธุ์679,778,676+0.43
375ตระกูล วนิชสุวรรณ678,050,000+0.77
376ตระกูล นอบน้อมธรรม672,282,074+5.47
377ตระกูล วนดุรงค์วรรณ667,128,286+1.79
378ตระกูล ติงธนาธิกุล667,016,000+3.34
379ตระกูล สุขสมชีวิน666,715,322+3.04
380ตระกูล เลขะพจน์พานิช665,724,000-
381ตระกูล รังสรรค์664,441,088+0.21
382ตระกูล พิริยะมาสกุล659,333,614+1.86
383ตระกูล ชวลิตธำรง652,985,000-0.54
384ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์648,682,500+0.60
385ตระกูล เลอสุมิตรกุล646,432,722+0.87
386ตระกูล อธิกิจ645,739,178-
387ตระกูล ไตรตระกูลชัย645,280,238-0.79
388ตระกูล ศิริรังษี644,138,703+1.05
389ตระกูล ลิ้มถิรคุณ643,750,000+0.97
390ตระกูล ลิ่มอติบูลย์640,500,331+0.10
391ตระกูล วิมลเฉลา639,662,237-1.45
392ตระกูล คำศิริตระกูล636,270,619+4.01
393ตระกูล ตริลลิต636,270,000+2.36
394ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์635,247,965+0.01
395ตระกูล เหมมณฑารพ630,830,480-
396ตระกูล รติทอง628,230,289+1.14
397ตระกูล เบญจกุล619,480,542+0.17
398ตระกูล ทักราล619,309,500+1.33
399ตระกูล จันทวานิช616,884,373+2.04
400ตระกูล ศรีวัฒนประภา616,238,429-0.69
401ตระกูล ปัญจคุณาธร616,227,200+0.60
402ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์614,532,012+6.45
403ตระกูล SHUN611,800,000+2.63
404ตระกูล สุเมธโชติเมธา611,386,090-1.63
405ตระกูล อรุณวัฒนาพร603,796,382-3.54
406ตระกูล ลิ่มพานิชย์603,569,954+6.45
407ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์601,617,750-47.62
408ตระกูล ศรีจอมขวัญ599,998,784+0.37
409ตระกูล เอกะหิตานนท์599,438,888+1.80
410ตระกูล สุวัฒนพิมพ์599,006,715-0.63
411ตระกูล อึ้งไพบูลย์598,611,358-0.41
412ตระกูล แพทยานันท์598,392,495+0.74
413ตระกูล ลิปตพัลลภ597,590,379+3.76
414ตระกูล อำนวยพล594,062,740-0.85
415ตระกูล เลิศนันทปัญญา593,579,202+1.24
416ตระกูล ตู้จินดา584,059,411-0.03
417ตระกูล ดามาพงศ์583,579,688+0.69
418ตระกูล งามเศรษฐมาศ583,244,052+0.77
419ตระกูล จูตระกูล581,176,319+1.36
420ตระกูล วองอิสริยะกุล580,846,740-
421ตระกูล ชินสุภัคกุล580,479,900+2.75
422ตระกูล ชวาลรัตน์579,603,750+4.24
423ตระกูล ยุวบูรณ์577,500,000+4.24
424ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์577,123,224-0.91
425ตระกูล บุญรัตน์575,084,144+1.65
426ตระกูล ปัณฑุยากร574,666,650-2.67
427ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย572,320,178+1.01
428ตระกูล จรรโลงบุตร569,535,896-1.39
429ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม569,270,370+3.94
430ตระกูล อิงค์ธเนศ564,006,370-0.40
431ตระกูล เพชรโลหะกุล563,381,759+0.17
432ตระกูล ตันติกุลสุนทร560,603,182-1.52
433ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์559,714,833-
434ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์559,195,214-0.72
435ตระกูล บัณฑูรจินดา558,027,630-
436ตระกูล มานัสสถิตย์556,766,920-
437ตระกูล มงคลสุธี546,350,077+0.09
438ตระกูล STEPHEN541,903,940+2.63
439ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์540,951,859-0.74
440ตระกูล ทยานาราพร536,510,307+0.94
441ตระกูล คุณานันทกุล536,350,285-0.46
442ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา534,529,579-0.02
443ตระกูล มหัทธนารักษ์531,661,904+0.31
444ตระกูล เจริญนวรัตน์530,110,190+0.38
445ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา528,892,800+0.44
446ตระกูล กิจอิทธิ522,001,529+4.29
447ตระกูล อิทธิโรจนกุล519,969,937-
448ตระกูล ลีลาประชากุล509,736,240+3.24
449ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์507,537,779+0.56
450ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล506,895,371+0.94
451ตระกูล ศาตวินท์504,055,656+0.71
452ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล504,028,541-1.16
453ตระกูล ลีละวัฒน์503,161,136-0.86
454ตระกูล ปาจรียางกูร502,926,149-
455ตระกูล จิรกิติ500,082,955+0.70
456ตระกูล ไกรฤทธิชัย498,960,486-
457ตระกูล แจ่มใส498,100,102-0.03
458ตระกูล อังอุบลกุล495,006,742-0.85
459ตระกูล จารุวจนะ494,528,638+1.34
460ตระกูล จิตเจือจุน488,237,550+1.74
461ตระกูล สุวรรณนภาศรี487,239,845-0.21
462ตระกูล อัตตะนันทน์486,914,406+1.01
463ตระกูล SINGH485,011,555+3.54
464ตระกูล ภัทรเลาหะ480,307,692-0.24
465ตระกูล เอื้อสุดกิจ479,253,985+0.30
466ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล478,646,330-0.72
467ตระกูล เลิศรุ่งเรือง475,561,415-0.89
468ตระกูล อิสสระ472,176,334-
469ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์470,842,028-0.50
470ตระกูล แซ่อึ้ง469,591,620+3.01
471ตระกูล ธนากิจอำนวย468,503,211-0.92
472ตระกูล อิศรางกูร467,140,677+4.50
473ตระกูล กัญจนาภรณ์464,977,500+1.54
474ตระกูล โรจน์มหามงคล461,978,194+1.79
475ตระกูล วณิชภักดีเดชา461,978,194+1.79
476ตระกูล พงษ์พิทยศิริ457,990,079+6.45
477ตระกูล ทองเปล่งศรี453,888,984-0.85
478ตระกูล โฆษิอาภานันท์453,035,314-
479ตระกูล ตงศิริ447,687,551+3.60
480ตระกูล กิตติอิสรานนท์446,402,600+2.50
481ตระกูล เสนาดิสัย445,866,350-0.55
482ตระกูล วีระพงษ์445,616,119+0.55
483ตระกูล ชัยประดิษฐ445,236,818+1.80
484ตระกูล วิริยประไพกิจ444,046,378+1.08
485ตระกูล ชื่นชมเดช443,767,500+4.72
486ตระกูล ณรงค์เดช442,380,525-0.56
487ตระกูล ศรีชัยวัฒน์441,991,000+3.04
488ตระกูล การุณกรสกุล441,928,807-
489ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต441,000,700+0.84
490ตระกูล วิเชียรกวี439,572,480+0.59
491ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์439,199,878-
492ตระกูล ครุจิตร438,621,000-1.20
493ตระกูล ชินประพินพร435,049,525-
494ตระกูล ไชยกุล434,778,125-2.61
495ตระกูล ศิวรักษ์433,491,092+0.94
496ตระกูล สมานพันธ์ชัย432,828,800-0.74
497ตระกูล อรุณานนท์ชัย432,440,327+0.89
498ตระกูล ปัทมวรกุลชัย430,686,268+0.71
499ตระกูล งานทวี429,609,682-0.23
500ตระกูล ผ่องหทัยกุล428,748,772-0.18