คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/09/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี116,801,999,073+0.97
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ89,093,769,875+0.75
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์78,412,633,192-0.57
4ตระกูล กาญจนพาสน์56,183,734,090-0.56
5ตระกูล จิราธิวัฒน์55,788,843,281-0.55
6ตระกูล อาหุนัย48,242,479,368-1.94
7ตระกูล เพชรอำไพ41,358,164,071-0.01
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ40,812,288,533-0.01
9ตระกูล ธีระโกเมน35,736,003,500-1.97
10ตระกูล อัศวโภคิน34,190,254,619+0.04
11ตระกูล โพธารามิก32,477,097,590-0.84
12ตระกูล ตั้งคารวคุณ29,353,470,509-0.01
13ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์28,949,949,897-3.25
14ตระกูล ลิงค์27,996,278,785-
15ตระกูล ทองแตง26,461,509,266+0.84
16ตระกูล สุริยวนากุล24,938,922,389-1.18
17ตระกูล หาญพาณิชย์24,467,160,279+0.55
18ตระกูล แก้วบุตตา22,924,965,879+0.87
19ตระกูล เธียรวร20,799,320,000-0.07
20ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา19,624,682,250+1.07
21ตระกูล จุฬางกูร19,473,261,990-0.86
22ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ18,594,445,050-1.23
23ตระกูล ตั้งมติธรรม14,519,680,409-1.09
24ตระกูล โสภณพนิช13,638,199,455+0.11
25ตระกูล โอภากุล11,585,730,300-1.23
26ตระกูล จันศิริ11,542,575,594-1.23
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม11,209,605,712-1.97
28ตระกูล ศิริมงคลเกษม11,006,236,500-
29ตระกูล จรูญเอก10,840,875,655-3.11
30ตระกูล วีรบวรพงศ์10,619,970,558-1.64
31ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,767,497,118+0.08
32ตระกูล พูลวรลักษณ์9,679,763,425-0.01
33ตระกูล หวั่งหลี9,491,008,263+0.02
34ตระกูล พะเนียงเวทย์8,751,987,057-0.08
35ตระกูล สุชาโต8,689,387,688+0.86
36ตระกูล โลจนะโกสินทร์8,663,612,685-
37ตระกูล บุญเสี่ยง8,638,728,454-1.94
38ตระกูล คณิตทวีกุล8,601,475,668-1.64
39ตระกูล จารุกรสกุล8,246,009,578-0.29
40ตระกูล ธรรมธัชอารี8,090,976,133-0.84
41ตระกูล ภุขันอนันต์7,735,185,149-1.87
42ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,734,291,400-0.40
43ตระกูล วัธนเวคิน7,494,260,918-0.08
44ตระกูล งามเรืองพงศ์7,462,955,250+1.01
45ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ7,303,770,064-
46ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,264,517,455-
47ตระกูล CHAN7,182,959,161-0.27
48ตระกูล โชติจุฬางกูร7,129,706,200-
49ตระกูล พลัสสินทร์6,963,338,191+1.72
50ตระกูล กุญชรยาคง6,684,865,216+1.06
51ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,675,826,128-1.95
52ตระกูล มาลีนนท์6,642,734,643-1.04
53ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์6,553,391,056+0.62
54ตระกูล ชินวัตร6,413,081,256-
55ตระกูล เตชะอุบล6,396,677,972-1.52
56ตระกูล องค์โฆษิต6,361,824,324-2.50
57ตระกูล วิทยากร6,314,034,118+0.92
58ตระกูล เหมวชิรวรากร6,231,490,000-0.33
59ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์6,210,667,216-0.63
60ตระกูล แบเลเว็ลด์6,186,371,921+1.30
61ตระกูล แสงศาสตรา6,152,500,000-
62ตระกูล วิญญรัตน์6,139,364,224+0.45
63ตระกูล เรืองกฤตยา6,133,603,702-2.42
64ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,785,597,353-0.02
65ตระกูล พรพัฒนารักษ์5,702,779,600-
66ตระกูล กรมดิษฐ์5,694,526,613+0.01
67ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,688,626,362-0.12
68ตระกูล ธนาลงกรณ์5,676,583,500-
69ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,553,833,996+1.09
70ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ5,508,070,740-1.51
71ตระกูล อนันตประยูร5,340,265,790-0.42
72ตระกูล นิรุตตินานนท์5,336,607,588-1.23
73ตระกูล พีระเดชาพันธ์5,220,092,405+4.67
74ตระกูล พรมมาส5,207,436,900-0.48
75ตระกูล รักอริยะพงศ์5,184,694,450-0.41
76ตระกูล อุดมคุณธรรม5,174,259,147-1.14
77ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล5,174,052,750-0.13
78ตระกูล ปัญญาพล4,834,166,208+1.69
79ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,822,550,087-2.65
80ตระกูล วชิรพงศ์4,770,872,161-0.07
81ตระกูล งามอภิชน4,679,166,920-0.64
82ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,547,592,304+0.43
83ตระกูล ว่องกุศลกิจ4,513,354,381-2.24
84ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ4,507,148,978+0.67
85ตระกูล ชาติพิทักษ์4,442,163,750-0.07
86ตระกูล วิจิตรธนารักษ์4,086,550,260+0.33
87ตระกูล จรัญวาศน์4,026,824,908-0.58
88ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,019,834,526-1.11
89ตระกูล ตติยกวี4,014,219,269-0.02
90ตระกูล ภาสกรนที3,969,744,640+0.75
91ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,950,639,150-1.23
92ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,937,492,071-1.67
93ตระกูล ลัดพลี3,930,664,640+0.86
94ตระกูล ต.สุวรรณ3,856,445,938+0.67
95ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,841,636,625-0.67
96ตระกูล วนาสิน3,820,759,250-0.81
97ตระกูล นพรัมภา3,797,850,949-1.77
98ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,739,088,855-1.03
99ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,730,500,734-2.36
100ตระกูล วินิชบุตร3,658,025,448-1.47
101ตระกูล โชควัฒนา3,560,251,765+0.06
102ตระกูล ชาญวีรกูล3,548,737,513-2.03
103ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,547,533,659-0.76
104ตระกูล โลจายะ3,516,352,192-1.44
105ตระกูล เจียรวนนท์3,373,180,726-
106ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,340,499,673-0.76
107ตระกูล LEE3,233,874,252-2.54
108ตระกูล สินเจริญกุล3,233,287,191-
109ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,181,104,002-0.73
110ตระกูล ทรัพย์สาคร3,156,413,972-1.19
111ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
112ตระกูล มาลากุล3,061,439,059+0.86
113ตระกูล นานา2,985,623,410+0.94
114ตระกูล โรจตระการ2,944,038,348-5.76
115ตระกูล อมตานนท์2,941,621,300+1.10
116ตระกูล วิไลลักษณ์2,894,974,325-0.94
117ตระกูล บุญศรี2,885,795,275-0.48
118ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,843,032,250-1.95
119ตระกูล เลาหพูนรังษี2,830,800,600-0.80
120ตระกูล ยศสุนทรากุล2,784,000,000+0.86
121ตระกูล พรรณนิภา2,748,145,350+2.69
122ตระกูล ฮอค2,747,608,000-1.69
123ตระกูล จรณะจิตต์2,737,739,962-0.18
124ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,729,639,680+0.53
125ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,701,986,166+0.28
126ตระกูล สุขุมวิทยา2,636,128,029+2.80
127ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,575,313,568-1.66
128ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,557,955,856-
129ตระกูล จรูญศรี2,530,844,160-0.42
130ตระกูล วรรณเมธี2,529,887,848-0.05
131ตระกูล พรรธนประเทศ2,523,437,840-0.91
132ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,506,826,151+1.47
133ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,501,350,526-1.14
134ตระกูล วานิช2,480,797,387-
135ตระกูล นรพัลลภ2,475,120,326-0.48
136ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,465,254,455+0.63
137ตระกูล ตันติวิท2,453,512,057-0.32
138ตระกูล สุดโต2,441,492,120-1.02
139ตระกูล ชลศรานนท์2,441,057,309-0.88
140ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,434,422,819+1.63
141ตระกูล นิรันดร์กุล2,434,219,492-0.85
142ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,433,774,720-1.54
143ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,420,800,000-1.69
144ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,417,436,980-0.58
145ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,393,196,410-1.61
146ตระกูล ลิมทรง2,355,496,632-1.12
147ตระกูล มนูญผล2,313,086,164-0.42
148ตระกูล MAHAGITSIRI2,289,475,567-1.20
149ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,234,646,388+1.72
150ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,226,212,004-
151ตระกูล เด่นธรรม2,225,370,060-0.58
152ตระกูล วิทูรปกรณ์2,205,896,000+2.18
153ตระกูล เทพกาญจนา2,172,185,576+0.37
154ตระกูล เผอิญโชค2,155,637,186+1.62
155ตระกูล เวชชาชีวะ2,154,849,485-0.48
156ตระกูล มหากิจศิริ2,132,393,267-1.81
157ตระกูล แสงอารยะกุล2,124,227,853-1.82
158ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,121,465,783+0.95
159ตระกูล รัตนรักษ์2,120,824,871+0.54
160ตระกูล จันทรเสรีกุล2,076,187,420-
161ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,057,458,146+0.42
162ตระกูล รัชกิจประการ2,046,198,759+0.90
163ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,034,677,144-0.50
164ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์2,028,840,380-
165ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,003,766,444-
166ตระกูล ไรวา1,979,416,785+1.81
167ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,979,135,719-1.87
168ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,969,146,130+0.01
169ตระกูล กรรณสูต1,961,209,518-0.68
170ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,914,046,800-0.56
171ตระกูล ชาครกุล1,910,429,758-0.23
172ตระกูล วัชรสุรังค์1,892,073,027-0.04
173ตระกูล ธนวริทธิ์1,856,955,186-
174ตระกูล เก่งมานะ1,854,721,375+0.37
175ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,852,341,129-0.60
176ตระกูล ธนสารศิลป์1,841,014,756+0.34
177ตระกูล นิธิวาสิน1,838,538,246-0.01
178ตระกูล กิจพิพิธ1,834,719,566-1.65
179ตระกูล ยศะสินธุ์1,827,661,870-0.97
180ตระกูล วณิชวรากิจ1,796,700,000-0.63
181ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,779,785,351-0.02
182ตระกูล พันธุมโกมล1,752,089,390-1.63
183ตระกูล ไกรภูเบศ1,748,317,280-3.65
184ตระกูล บุญรักษ์1,738,188,092-1.49
185ตระกูล พรประภา1,684,557,736-0.33
186ตระกูล เวศย์วรุตม์1,679,909,061+0.18
187ตระกูล วลัยเสถียร1,642,748,414+0.34
188ตระกูล MITSUNTISUK1,636,800,141-1.14
189ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,628,476,875-0.67
190ตระกูล พรประกฤต1,606,317,770-
191ตระกูล จันทรัช1,600,284,788+0.39
192ตระกูล ธรสารสมบัติ1,595,538,861-0.40
193ตระกูล สิหนาทกถากุล1,589,904,756+0.34
194ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,584,182,348-1.64
195ตระกูล ศิลา1,563,364,800+9.44
196ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,550,891,625-1.95
197ตระกูล โลเฮีย1,545,392,415-1.98
198ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,540,184,337-1.72
199ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,539,643,418-1.22
200ตระกูล ดาวัน1,528,925,307-0.75
201ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,515,620,254-1.02
202ตระกูล นิมิตรปัญญา1,501,342,380-1.67
203ตระกูล ศรสงคราม1,497,437,356-
204ตระกูล พรมสวัสดิ์1,492,675,914-3.26
205ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,480,918,977-1.20
206ตระกูล นิธยานุรักษ์1,463,563,832+0.53
207ตระกูล กาญจนพิทักษ์1,460,139,593-0.23
208ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,458,260,587-0.72
209ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,452,020,300-1.23
210ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,426,449,310-1.40
211ตระกูล นานาวราทร1,425,054,000-0.47
212ตระกูล บูลกุล1,423,688,628-2.12
213ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,421,732,340-0.11
214ตระกูล บุญมีโชติ1,394,323,074-1.01
215ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,387,561,220+0.02
216ตระกูล ริมชลา1,379,735,054-1.77
217ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,373,850,000-
218ตระกูล อุนนะนันทน์1,371,992,296-0.81
219ตระกูล อุ่นใจ1,337,783,040-0.49
220ตระกูล ทีปสุวรรณ1,332,588,423+0.39
221ตระกูล บริสุทธนะกุล1,327,118,880+0.42
222ตระกูล อุตสาหจิต1,299,984,400-1.40
223ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,297,766,619+0.42
224ตระกูล วิริยะจิตรา1,294,537,675-1.21
225ตระกูล พรกุล1,294,202,988+2.20
226ตระกูล วนวิทย์1,284,908,154-1.31
227ตระกูล ล่ำซำ1,281,028,612-0.20
228ตระกูล ซูหลาน1,280,409,859-1.95
229ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,270,482,112-1.72
230ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,263,243,960-2.01
231ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,252,704,290-
232ตระกูล นิพัทธกุศล1,244,672,500-0.93
233ตระกูล นวพันธ์1,242,290,846-0.45
234ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,240,507,792-0.69
235ตระกูล ปรีชานุกูล1,229,580,000-1.65
236ตระกูล พุฒิพิริยะ1,225,916,924+4.72
237ตระกูล ลีนะบรรจง1,216,745,506-0.55
238ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,200,531,109+0.19
239ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,199,970,000-
240ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,199,119,375-0.80
241ตระกูล เด่นไพศาล1,194,701,669+0.75
242ตระกูล MOINUDDIN1,189,045,789+0.55
243ตระกูล JUN1,188,711,120-3.81
244ตระกูล เตชะไกรศรี1,185,956,051-4.47
245ตระกูล ชีวะเกตุ1,175,501,839-
246ตระกูล สีตภวังค์1,173,555,000+9.44
247ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,165,878,464-2.31
248ตระกูล ศิลาอ่อน1,160,759,316+1.81
249ตระกูล สุขสวัสดิ์1,131,384,354-
250ตระกูล ควรสถาพร1,118,420,982-0.87
251ตระกูล เล้าวงษ์1,109,273,515+1.23
252ตระกูล TIN1,106,770,000-1.23
253ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,095,290,233-0.95
254ตระกูล เตชะอิทธิพร1,091,625,000-1.95
255ตระกูล อุทกะพันธุ์1,088,681,909+1.17
256ตระกูล ROBERTUS1,083,423,125-0.90
257ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,057,781,344+0.44
258ตระกูล พสวงศ์1,055,302,853-2.01
259ตระกูล ศรีวิกรม์1,054,627,091-0.88
260ตระกูล อัษฎาธร1,047,323,232+3.30
261ตระกูล รุจิราโสภณ1,045,927,601-0.43
262ตระกูล สุขะนินทร์1,040,004,895-0.06
263ตระกูล พหูสูตร1,032,188,406-
264ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,024,458,368-0.73
265ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,021,978,470+0.75
266ตระกูล พงศ์พิโรดม1,010,943,589-3.71
267ตระกูล นิติสาโรจน์1,005,801,539-2.02
268ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์1,003,577,500-1.95
269ตระกูล เศรษฐิน997,520,006-1.36
270ตระกูล สิงหวังชา990,983,710-1.05
271ตระกูล ดารารัตนโรจน์979,693,850-
272ตระกูล เตียวตรานนท์979,059,500+0.61
273ตระกูล ปวโรฬารวิทยา976,989,289+0.35
274ตระกูล แต้มศิริชัย970,558,461-0.22
275ตระกูล วิวรรธนไกร966,919,455-1.26
276ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ963,600,075+0.67
277ตระกูล ปัญจทรัพย์961,734,370+0.08
278ตระกูล วิฑูรชาติ955,357,362-1.64
279ตระกูล เขมะโยธิน947,200,000-0.36
280ตระกูล อรรถญาณสกุล941,915,670-1.11
281ตระกูล หุตะจูฑะ937,268,124-0.60
282ตระกูล ไตรโสรัส936,230,400-1.23
283ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง927,903,068+0.21
284ตระกูล พงษ์อัชฌา923,447,088+2.79
285ตระกูล พันธุ์วิเชียร920,301,000+0.03
286ตระกูล สิมะโรจน์917,393,859-0.67
287ตระกูล คณาธนะวนิชย์914,884,020-1.92
288ตระกูล อังคณากรกุล908,665,056+0.43
289ตระกูล จันทร์พลังศรี900,430,589+0.70
290ตระกูล พานิชชีวะ899,933,551+0.30
291ตระกูล สหวัฒน์897,383,536-
292ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล890,941,842+4.94
293ตระกูล วัฒนสุข887,861,444+0.41
294ตระกูล ทองมี883,592,000-1.69
295ตระกูล รัตตกุล882,761,264+2.04
296ตระกูล คุวานันท์879,874,821-0.87
297ตระกูล จิรธรรมศิริ875,735,000-1.57
298ตระกูล องค์วาสิฏฐ์870,031,794-0.36
299ตระกูล ทวีสิน863,027,390-0.76
300ตระกูล ธนนันท์นราพูล858,330,992-
301ตระกูล ทวนทอง853,752,200-0.01
302ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์853,061,430+0.62
303ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย850,171,000-1.60
304ตระกูล พงษธา847,852,650-1.23
305ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์844,237,504-0.37
306ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์842,248,445-1.79
307ตระกูล เอื้ออารีมิตร837,910,150+0.65
308ตระกูล ตันติไพจิตร836,792,858-0.95
309ตระกูล พงศธร823,940,626+0.01
310ตระกูล Verbrugghe820,620,000+0.67
311ตระกูล อำนวยพล820,612,090+0.61
312ตระกูล ธนะรัชต์814,519,750-0.41
313ตระกูล สนโสภณ814,254,727-0.31
314ตระกูล อนันตรัมพร814,061,405-0.43
315ตระกูล บุรณศิริ806,264,653-0.76
316ตระกูล ธัญญะวุฒิ805,508,553-1.18
317ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์804,737,451+0.65
318ตระกูล SWEE798,622,191-0.55
319ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล797,633,691-1.06
320ตระกูล บุษยโภคะ797,483,755+0.07
321ตระกูล ก้องวัฒนา794,570,295+0.45
322ตระกูล พูลลาภ794,336,200-1.14
323ตระกูล ลีละศิธร791,801,950+0.80
324ตระกูล วรวงศ์วสุ788,892,600-1.22
325ตระกูล กลิ่นสุวรรณ786,833,065-0.66
326ตระกูล ระวีแสงสูรย์783,934,300-1.09
327ตระกูล จิตติวาณิชย์779,512,000-5.76
328ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส777,681,678-
329ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์776,278,223+1.09
330ตระกูล คงสุนทร775,596,092+0.68
331ตระกูล อมรธีรสรรค์773,201,000-1.40
332ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย771,264,076-1.29
333ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ768,196,000-1.40
334ตระกูล วิจักขณ์พันธ์761,010,347-0.62
335ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ756,679,386-
336ตระกูล วิภวศุภกร751,834,433-
337ตระกูล เจริญตรา751,704,608-
338ตระกูล สงวนพานิช750,913,240-1.02
339ตระกูล สุวรรธนะกุล746,608,951+0.82
340ตระกูล อิศรภักดี738,100,000-0.82
341ตระกูล สุทธพงศ์732,583,977-1.64
342ตระกูล พิชิตสิงห์731,705,320-0.85
343ตระกูล ธรรมมโนมัย730,327,388-
344ตระกูล ติงธนาธิกุล729,590,000-1.02
345ตระกูล แพรรังสี718,598,260-
346ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์714,716,048+0.54
347ตระกูล เศรษฐีวรรณ707,855,335-1.66
348ตระกูล งามรุ่งศิริ705,623,750+1.16
349ตระกูล ประสงค์ชัยกุล702,873,897-
350ตระกูล โรจนพฤกษ์701,923,599+0.87
351ตระกูล สุขสมชีวิน695,247,401-0.41
352ตระกูล วนิชสุวรรณ694,650,000-1.32
353ตระกูล ตรีวิศวเวทย์692,414,529+0.42
354ตระกูล ทันวานี692,000,000-0.22
355ตระกูล โสตธิมัย691,965,680-0.14
356ตระกูล เจียอาภา681,851,288-0.45
357ตระกูล รติทอง680,557,488-0.35
358ตระกูล เทพผดุงพร678,965,923-1.84
359ตระกูล จันทวานิช673,537,020-
360ตระกูล รังสรรค์673,140,702+0.63
361ตระกูล มังกรกนก669,265,083+0.94
362ตระกูล ชูสกุล668,165,656+0.68
363ตระกูล เอี่ยมลำเนา666,149,992-0.53
364ตระกูล อธิกิจ662,882,696+1.72
365ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม662,363,927-0.07
366ตระกูล ดาลาล658,271,177-
367ตระกูล วนดุรงค์วรรณ655,215,281+1.82
368ตระกูล มหาดำรงค์กุล655,126,658+0.66
369ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล654,512,250-1.57
370ตระกูล พฤฒินารากร651,293,466-0.58
371ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ650,924,040-1.62
372ตระกูล ศกุนตนาค650,361,444-0.89
373ตระกูล คำศิริตระกูล648,715,613-0.12
374ตระกูล กิตะพาณิชย์647,559,767-2.35
375ตระกูล วุฒิไกร640,000,000-0.78
376ตระกูล อุ่นทรพันธุ์632,897,388-0.46
377ตระกูล RUDY630,216,880-1.24
378ตระกูล ส่งวัฒนา627,157,100-0.60
379ตระกูล ชวลิตธำรง626,602,500-0.80
380ตระกูล ชินสุภัคกุล621,942,750-1.54
381ตระกูล ตั้งจันสิริ620,225,400-1.24
382ตระกูล นอบน้อมธรรม619,760,037-
383ตระกูล เลขะพจน์พานิช615,220,800-
384ตระกูล เนื่องจำนงค์614,267,310-1.09
385ตระกูล ตริลลิต606,210,000-
386ตระกูล พรพิบูลย์605,000,000+0.83
387ตระกูล ลิ่มอติบูลย์591,103,793-0.21
388ตระกูล ธนากิจอำนวย591,001,758+0.91
389ตระกูล อนันตชัย589,681,616-2.01
390ตระกูล เอกะหิตานนท์588,578,908+1.22
391ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์587,473,662+0.06
392ตระกูล วองอิสริยะกุล584,937,210-
393ตระกูล งามเศรษฐมาศ583,244,052-
394ตระกูล ปัญจคุณาธร580,053,000+0.10
395ตระกูล ไตรตระกูลชัย578,703,705-
396ตระกูล เลิศสุมิตรกุล574,010,183-
397ตระกูล วิมลเฉลา572,523,606-1.31
398ตระกูล ตันตาปกุล568,610,576-0.01
399ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์566,705,000-0.07
400ตระกูล สุเมธโชติเมธา566,418,773-0.88
401ตระกูล ศรีจอมขวัญ563,221,047-0.84
402ตระกูล ชวาลรัตน์562,040,000-
403ตระกูล ยุวบูรณ์560,000,000-
404ตระกูล อรุณวัฒนาพร559,375,395-
405ตระกูล อิงค์ธเนศ552,778,410-0.34
406ตระกูล เบญจกุล552,213,937-0.21
407ตระกูล ทักราล549,121,090-0.75
408ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์547,480,629-
409ตระกูล เพชรโลหะกุล541,516,292+1.61
410ตระกูล สุวัฒนพิมพ์538,955,795-0.63
411ตระกูล กิจอิทธิ533,187,276+0.70
412ตระกูล มงคลสุธี532,418,117-0.13
413ตระกูล จรรโลงบุตร532,389,582-1.40
414ตระกูล ศิริรังษี530,277,807-1.74
415ตระกูล มหัทธนารักษ์530,051,611-0.14
416ตระกูล กัญจนาภรณ์528,688,750-
417ตระกูล ดามาพงศ์527,234,063-
418ตระกูล บุญรัตน์525,558,138-
419ตระกูล SHUN524,860,000-1.23
420ตระกูล เหมมณฑารพ524,023,203-
421ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์522,926,691-0.56
422ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม518,975,344+0.25
423ตระกูล จูตระกูล517,919,032-0.76
424ตระกูล ลิปตพัลลภ517,269,092-3.11
425ตระกูล ลิ้มถิรคุณ512,500,000-1.46
426ตระกูล กิตติคุณชัย510,720,000-0.60
427ตระกูล มานัสสถิตย์506,928,660-
428ตระกูล พิริยะมาสกุล503,675,913-1.95
429ตระกูล เลอสุมิตรกุล503,655,407-0.89
430ตระกูล อิทธิโรจนกุล500,992,932+12.12
431ตระกูล เจริญนวรัตน์498,467,144-0.48
432ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา495,953,563-0.37
433ตระกูล อึ้งไพบูลย์495,888,482-0.20
434ตระกูล เลิศนันทปัญญา495,603,488-0.55
435ตระกูล คุณานันทกุล494,484,087-0.17
436ตระกูล ภัทรเลาหะ493,388,252-2.36
437ตระกูล ศรีนัครินทร์493,213,242-0.72
438ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา492,226,600-0.51
439ตระกูล ศิระวณิชการ491,425,725-
440ตระกูล ทยานาราพร488,610,580-0.23
441ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย485,605,000-
442ตระกูล ศรีวัฒนประภา484,490,903-
443ตระกูล แซ่อึ้ง482,356,381-0.39
444ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล478,602,818-0.77
445ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล476,290,367-
446ตระกูล ตู้จินดา475,892,272-0.88
447ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์475,766,719-2.08
448ตระกูล แพทยานันท์469,848,922-0.94
449ตระกูล วีรวรรณ468,579,542-0.44
450ตระกูล ลิ่มพานิชย์467,279,964-2.08
451ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล466,079,978+0.40
452ตระกูล บัณฑูรจินดา465,023,025-
453ตระกูล STEPHEN464,896,538-1.23
454ตระกูล SINGH464,179,554-0.72
455ตระกูล เลิศรุ่งเรือง463,352,480+5.02
456ตระกูล แจ่มใส462,600,094+0.03
457ตระกูล ศรีชัยวัฒน์461,208,000-0.42
458ตระกูล จิรกิติ460,074,084-0.72
459ตระกูล ชื่นชมเดช459,115,375+0.10
460ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์458,556,442-1.00
461ตระกูล เอื้อสุดกิจ457,626,589-0.49
462ตระกูล ชัยประดิษฐ457,270,245+0.88
463ตระกูล ปัณฑุยากร455,902,209-1.68
464ตระกูล ลีละวัฒน์455,447,580-
465ตระกูล โรจน์มหามงคล453,728,583+1.82
466ตระกูล วณิชภักดีเดชา453,728,583+1.82
467ตระกูล วิเชียรกวี451,803,600-1.67
468ตระกูล ปาจรียางกูร450,899,306-3.85
469ตระกูล วิริยประไพกิจ448,832,633-2.13
470ตระกูล สิงหสิทธางกูร447,972,692+0.12
471ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์445,735,315-
472ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์444,453,987-0.65
473ตระกูล ทองลักษณ์441,031,500-
474ตระกูล เสนาดิสัย440,939,650-2.79
475ตระกูล จารุวจนะ438,105,908-
476ตระกูล อภิมนต์บุตร434,000,000+0.92
477ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์433,557,005-0.92
478ตระกูล วรวานิช433,512,000-1.65
479ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์431,999,880-3.33
480ตระกูล ทองเปล่งศรี431,336,630-
481ตระกูล สุวรรณนภาศรี430,242,849-
482ตระกูล ณรงค์เดช429,883,900+1.16
483ตระกูล อิศรางกูร429,295,820-0.10
484ตระกูล วุฒิกุลประพันธ์429,150,758-1.87
485ตระกูล โฆษิอาภานันท์429,010,714-
486ตระกูล พลเทพ429,000,000+0.70
487ตระกูล ตงศิริ428,362,909-0.75
488ตระกูล ปัทมวรกุลชัย427,668,201-0.31
489ตระกูล กิตติอิสรานนท์424,082,470+2.63
490ตระกูล เกิดสินธ์ชัย420,375,000-
491ตระกูล สมานพันธ์ชัย420,191,000-
492ตระกูล โมรินทร์418,642,800-
493ตระกูล รุ่งเรืองเนาวรัตน์418,010,178+1.16
494ตระกูล ไกรฤทธิชัย415,800,405-
495ตระกูล ตันติกุลสุนทร413,374,063+0.68
496ตระกูล ชินประพินพร411,358,709-
497ตระกูล จิตเจือจุน410,779,900-1.03
498ตระกูล การุณกรสกุล408,389,567-2.90
499ตระกูล ศิวรักษ์407,318,045-
500ตระกูล อังอุบลกุล405,433,703-