คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/03/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี125,684,999,003-
2ตระกูล จิราธิวัฒน์78,007,207,074+0.65
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์74,601,970,556-0.43
4ตระกูล ปราสาททองโอสถ70,759,594,115+1.73
5ตระกูล อาหุนัย59,013,317,936+0.40
6ตระกูล ตั้งคารวคุณ51,248,712,579-3.00
7ตระกูล เพชรอำไพ47,207,321,510+1.53
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ46,632,742,105+1.52
9ตระกูล สิริวัฒนภักดี42,865,199,417-
10ตระกูล ลิงค์31,812,023,100-2.08
11ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ31,714,905,300-1.08
12ตระกูล กาญจนพาสน์31,262,250,762-0.53
13ตระกูล สุริยวนากุล31,167,307,252-0.97
14ตระกูล ทรงเมตตา30,576,123,725-3.65
15ตระกูล แก้วบุตตา29,411,149,796+6.34
16ตระกูล อัศวโภคิน27,660,079,354+0.52
17ตระกูล ธีระโกเมน26,303,083,579-0.89
18ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา25,475,204,570+3.89
19ตระกูล หาญพาณิชย์21,444,904,066+3.08
20ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์20,083,327,821-
21ตระกูล โอภากุล19,685,986,200-1.08
22ตระกูล โพธารามิก18,764,740,185+3.34
23ตระกูล เธียรวร18,632,843,500+0.67
24ตระกูล จุฬางกูร18,150,575,192-0.19
25ตระกูล สินเจริญกุล17,991,326,478-4.12
26ตระกูล ทองแตง17,172,999,060+1.94
27ตระกูล ตั้งมติธรรม16,993,807,406-0.24
28ตระกูล องค์โฆษิต16,800,998,127-0.92
29ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ16,236,103,740-2.05
30ตระกูล คณิตทวีกุล15,465,066,669-2.93
31ตระกูล ธรรมธัชอารี13,996,691,404-1.86
32ตระกูล โสภณพนิช12,056,340,333+1.28
33ตระกูล ตั้งมิตรประชา11,939,400,000+0.50
34ตระกูล วีรบวรพงศ์11,430,158,577-0.87
35ตระกูล จารุกรสกุล11,039,149,821+1.81
36ตระกูล บุญเสี่ยง10,495,255,188+0.40
37ตระกูล จันศิริ10,318,936,600+2.86
38ตระกูล พะเนียงเวทย์9,798,206,208-0.90
39ตระกูล จรูญเอก9,550,406,796-2.14
40ตระกูล ภุขันอนันต์9,431,446,073+0.40
41ตระกูล วิทยฐานกรณ์9,317,351,086-2.85
42ตระกูล แสงศาสตรา9,262,960,000-3.36
43ตระกูล สุขุมวิทยา9,233,328,689+4.61
44ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน8,920,718,255-0.50
45ตระกูล หาญจิตต์เกษม8,259,709,472-0.89
46ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,088,249,950+0.86
47ตระกูล พูลวรลักษณ์7,592,502,204+1.67
48ตระกูล จิรัฐิติภัทร์7,535,781,440+3.75
49ตระกูล สุชาโต7,493,648,900+2.00
50ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,478,967,722+0.85
51ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,445,851,942-0.05
52ตระกูล โล่ห์ทองคำ7,278,662,451-1.29
53ตระกูล กุญชรยาคง7,235,920,633+1.01
54ตระกูล ภาสกรนที7,235,616,450+7.32
55ตระกูล วิญญรัตน์7,165,678,070-0.97
56ตระกูล พลัสสินทร์7,118,114,926+1.54
57ตระกูล ชินวัตร7,083,889,559-2.03
58ตระกูล มาลีนนท์7,031,194,729-1.45
59ตระกูล โลจนะโกสินทร์7,006,875,395+5.21
60ตระกูล หวั่งหลี6,999,571,995-2.62
61ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์6,765,294,157-
62ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,608,751,375+0.40
63ตระกูล ชินวงศ์วรกุล6,086,097,400-0.87
64ตระกูล วิทยากร5,959,245,286-1.46
65ตระกูล วัธนเวคิน5,936,189,359-1.07
66ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,635,980,049-0.82
67ตระกูล ปัญญาพล5,483,459,170+1.54
68ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์5,424,962,500+0.99
69ตระกูล รักอริยะพงศ์5,347,042,444+4.82
70ตระกูล อมรรัตนชัยกุล5,300,397,557+4.45
71ตระกูล แบเลเว็ลด์5,222,901,309+2.27
72ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,199,461,419-0.01
73ตระกูล โลจายะ5,066,744,810-3.00
74ตระกูล เหมวชิรวรากร5,066,240,000+1.71
75ตระกูล ชาติพิทักษ์5,058,087,560-0.46
76ตระกูล กรมดิษฐ์4,905,834,602+3.69
77ตระกูล ตติยกวี4,787,539,165-1.21
78ตระกูล นพรัมภา4,787,160,112+0.33
79ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ4,720,231,776+3.72
80ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,714,152,087-0.20
81ตระกูล งามเรืองพงศ์4,655,891,460+2.03
82ตระกูล นิรุตตินานนท์4,603,469,528+2.86
83ตระกูล ธรสารสมบัติ4,586,024,678-1.96
84ตระกูล เตชะอุบล4,542,788,235-3.97
85ตระกูล ปวรวิปุลยากร4,458,900,000-
86ตระกูล สุทธิสัมพัทน์4,344,345,135-1.54
87ตระกูล พันธุมโกมล4,235,700,797-2.93
88ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,207,261,061+1.75
89ตระกูล พรมมาส4,176,012,200-
90ตระกูล ชินธรรมมิตร์4,158,580,259-4.91
91ตระกูล อนันตประยูร4,098,177,448+1.80
92ตระกูล โชติจุฬางกูร4,037,474,141+0.01
93ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์4,029,642,770+0.13
94ตระกูล โรจตระการ4,024,225,080-10.00
95ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,929,474,045-0.54
96ตระกูล จึงธนสมบูรณ์3,907,308,270-1.77
97ตระกูล วินิชบุตร3,884,284,229-2.19
98ตระกูล ยศะสินธุ์3,871,485,959+7.91
99ตระกูล จันทรัช3,859,785,865-0.74
100ตระกูล CHAN3,843,337,241+1.71
101ตระกูล จรูญศรี3,841,988,602+0.69
102ตระกูล โชควัฒนา3,835,822,536+0.91
103ตระกูล ว่องกุศลกิจ3,767,845,898+1.43
104ตระกูล อัชญาวัฒน์3,652,538,400+4.41
105ตระกูล วชิรพงศ์3,633,550,845+0.51
106ตระกูล จรัญวาศน์3,613,074,500-0.42
107ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,610,399,900-1.08
108ตระกูล อุดมคุณธรรม3,590,856,320+0.75
109ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,589,950,316+1.83
110ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,574,715,375-1.42
111ตระกูล นรพัลลภ3,558,328,289+0.83
112ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์3,551,981,508-2.84
113ตระกูล ธนาลงกรณ์3,533,884,600+4.12
114ตระกูล บุญศรี3,510,684,526+0.80
115ตระกูล ภิรมย์ภักดี3,481,489,867+0.68
116ตระกูล ศรีวัฒนประภา3,456,942,278+1.44
117ตระกูล งามอภิชน3,452,076,000-0.55
118ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,372,587,895-0.29
119ตระกูล วนาสิน3,357,578,380-
120ตระกูล อมตานนท์3,357,072,400+0.61
121ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล3,326,267,157+6.27
122ตระกูล เรืองกฤตยา3,323,092,807+7.62
123ตระกูล วิทูรปกรณ์3,320,818,971+0.50
124ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,277,636,201+0.16
125ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,261,127,368+1.84
126ตระกูล เวชชาชีวะ3,246,023,201+0.81
127ตระกูล เสรีวิวัฒนา3,232,950,731+1.63
128ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,197,629,990+4.46
129ตระกูล ทรัพย์สาคร3,166,117,188+1.16
130ตระกูล กาญจนพิทักษ์3,131,151,711+0.33
131ตระกูล ลัดพลี3,122,852,000+2.00
132ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ3,120,885,122+0.04
133ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์3,097,366,681-1.02
134ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
135ตระกูล เจียรวนนท์3,074,774,595-1.12
136ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล3,053,739,311-0.24
137ตระกูล ชาครกุล2,917,296,592-1.19
138ตระกูล LEE2,901,671,328-0.64
139ตระกูล พงษ์อัชฌา2,889,367,798+4.56
140ตระกูล นานา2,848,120,905+0.79
141ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,840,923,750-0.57
142ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,785,715,840-1.55
143ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,766,875,738-1.14
144ตระกูล โลเฮีย2,753,395,942-1.64
145ตระกูล เด่นธรรม2,717,282,880+0.96
146ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,712,306,250+0.40
147ตระกูล ต.สุวรรณ2,694,867,500+1.92
148ตระกูล มาลากุล2,662,038,117+1.97
149ตระกูล ศักดิ์ชลาธร2,657,146,275-3.13
150ตระกูล HOCK2,619,689,360+8.21
151ตระกูล ลิมทรง2,604,455,701+0.52
152ตระกูล พุฒิพิริยะ2,602,292,400-1.78
153ตระกูล เพทายบรรลือ2,592,166,665-2.36
154ตระกูล มหากิจศิริ2,538,765,477+0.48
155ตระกูล วณิชวรากิจ2,526,790,000+0.96
156ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,521,574,784-1.03
157ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,504,345,090+1.54
158ตระกูล MAHAGITSIRI2,458,984,496-0.65
159ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,427,599,762-
160ตระกูล ควรสถาพร2,410,974,442+2.16
161ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,402,625,005-0.78
162ตระกูล ยศสุนทรากุล2,400,000,000+2.00
163ตระกูล พรรณนิภา2,399,914,000-0.41
164ตระกูล วานิช2,321,527,434+3.00
165ตระกูล เตชะรัตโนภาส2,304,091,250+0.76
166ตระกูล เลาหพูนรังษี2,264,640,480-
167ตระกูล บริสุทธนะกุล2,240,432,460-2.47
168ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,198,577,071-0.63
169ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,191,187,700+8.64
170ตระกูล เรืองสุทธิภาพ2,170,800,000+0.50
171ตระกูล บุศราพันธ์2,128,816,663-1.94
172ตระกูล จุวิวัฒน์2,122,006,250-
173ตระกูล วรรณเมธี2,117,154,685-0.83
174ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,101,042,286+1.32
175ตระกูล ปรีชานุกูล2,085,618,240-2.92
176ตระกูล พรประกฤต2,072,399,610-0.40
177ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,070,416,336-1.46
178ตระกูล ภัทรประสิทธิ์2,060,132,370-2.73
179ตระกูล มนูญผล2,046,398,839-0.48
180ตระกูล วัชรสุรังค์2,040,256,651-2.69
181ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,993,459,846-1.09
182ตระกูล ไพรัชเวทย์1,972,736,934+1.00
183ตระกูล ไตรโสรัส1,942,728,600+0.01
184ตระกูล เทพกาญจนา1,936,255,307+0.42
185ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,929,472,745-1.59
186ตระกูล นิพัทธกุศล1,899,385,250-0.93
187ตระกูล ธรรมพรหมกุล1,890,225,114+0.75
188ตระกูล บูลกุล1,888,731,255-9.32
189ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,876,169,430+7.32
190ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,867,276,402-0.95
191ตระกูล นิรันดร์กุล1,833,075,830-1.93
192ตระกูล ดาวัน1,827,812,961-1.26
193ตระกูล จรณะจิตต์1,809,329,314-1.94
194ตระกูล ศิลา1,803,418,560-5.48
195ตระกูล ริมชลา1,794,321,146+0.36
196ตระกูล เผอิญโชค1,788,342,919+0.93
197ตระกูล ชีวะเกตุ1,784,881,265-3.78
198ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,779,657,890-0.98
199ตระกูล วลัยเสถียร1,757,317,315+0.26
200ตระกูล ชลศรานนท์1,753,753,411-1.85
201ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,745,059,949+3.28
202ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,744,557,340+0.96
203ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,734,992,077+0.31
204ตระกูล วิไลลักษณ์1,733,979,435+0.76
205ตระกูล คงสุนทร1,701,621,620-0.81
206ตระกูล ธนสารศิลป์1,697,774,764+0.02
207ตระกูล จิรธรรมศิริ1,686,360,000-
208ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,680,535,406+5.22
209ตระกูล เก่งมานะ1,673,787,825-
210ตระกูล ไรวา1,662,620,672-0.74
211ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,629,201,800-2.86
212ตระกูล จันทรเสรีกุล1,626,040,590-3.39
213ตระกูล พงษธา1,625,917,340-0.83
214ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,622,688,206-1.85
215ตระกูล กล่อมจิตเจริญ1,621,630,367+0.77
216ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,592,197,685-3.08
217ตระกูล ตันติวิท1,567,952,990+3.11
218ตระกูล ซูหลาน1,561,475,438+0.40
219ตระกูล พรกุล1,557,970,000-4.86
220ตระกูล รัตนรักษ์1,551,152,068-1.21
221ตระกูล กิตติคุณชัย1,543,800,000-2.81
222ตระกูล รัชกิจประการ1,537,425,357-1.24
223ตระกูล แสงอารยะกุล1,534,012,209+0.52
224ตระกูล ศรีวชิระประภา1,518,100,000+3.83
225ตระกูล เล้าวงษ์1,513,734,567-0.90
226ตระกูล นิธยานุรักษ์1,510,273,316-1.55
227ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,496,661,650-1.44
228ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย1,490,493,600-2.82
229ตระกูล พรประภา1,474,905,339+2.53
230ตระกูล ศีตวรรัตน์1,458,074,000+0.85
231ตระกูล MOINUDDIN1,445,249,025+3.64
232ตระกูล อุนนะนันทน์1,438,899,020-
233ตระกูล ล่ำซำ1,427,813,301-0.40
234ตระกูล วิริยะจิตรา1,426,973,890-
235ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล1,408,500,000-1.53
236ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,399,777,490-
237ตระกูล กิจพิพิธ1,393,191,978-
238ตระกูล ตันธุวนิตย์1,376,386,276+0.48
239ตระกูล นิมิตรปัญญา1,374,673,584+1.83
240ตระกูล พานิชชีวะ1,370,265,261+0.22
241ตระกูล เสนาดิสัย1,349,929,875-0.92
242ตระกูล งามรุ่งศิริ1,342,422,245+2.59
243ตระกูล สีตภวังค์1,341,726,500-5.61
244ตระกูล เขมะโยธิน1,329,000,000+0.66
245ตระกูล รัตตกุล1,298,278,520-1.43
246ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,295,031,580-2.68
247ตระกูล ธนวริทธิ์1,267,033,104+3.09
248ตระกูล งามจิตรเจริญ1,265,599,310-
249ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,264,261,254-1.98
250ตระกูล สิหนาทกถากุล1,245,294,174+1.59
251ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์1,227,062,500+0.40
252ตระกูล ศรสงคราม1,204,255,909+0.02
253ตระกูล กรรณสูต1,203,599,437-1.56
254ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,199,074,500-2.56
255ตระกูล ปัญจคุณาธร1,178,394,750+0.99
256ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,176,584,746+1.03
257ตระกูล วิมลเฉลา1,170,868,088-1.11
258ตระกูล มังกรกนก1,155,751,288-2.81
259ตระกูล สุดจิตพร1,153,020,505-3.08
260ตระกูล สิงหวังชา1,143,998,370-0.99
261ตระกูล ติงธนาธิกุล1,138,315,556+0.45
262ตระกูล บุญมีโชติ1,135,962,120+3.84
263ตระกูล นวพันธ์1,132,090,782+0.31
264ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,130,194,984-2.03
265ตระกูล วัฒนสุข1,129,732,980-0.67
266ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,123,404,617-0.98
267ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,121,646,460+2.05
268ตระกูล ไกรภูเบศ1,116,626,000+6.29
269ตระกูล นานาวราทร1,109,813,910+0.24
270ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,101,121,416-1.49
271ตระกูล สุดโต1,091,197,499+0.46
272ตระกูล จิวาลัย1,089,004,023-
273ตระกูล ชวลิตธำรง1,087,967,000+0.09
274ตระกูล การะ1,083,106,100+3.21
275ตระกูล พรมสวัสดิ์1,081,994,278-
276ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์1,079,159,720+0.69
277ตระกูล ไชยกุล1,074,146,267-1.79
278ตระกูล ทันวานี1,069,232,415-2.20
279ตระกูล ชินสุภัคกุล1,068,651,879-7.76
280ตระกูล จิตติวาณิชย์1,065,520,000-10.00
281ตระกูล รัตนธัญญาภรณ์1,064,561,400-5.56
282ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล1,059,270,000+0.50
283ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์1,053,978,160-1.10
284ตระกูล เศรษฐิน1,052,262,898+1.35
285ตระกูล คุวานันท์1,050,374,230-0.35
286ตระกูล พุกกะณะสุต1,043,216,698-2.12
287ตระกูล พันธุ์วิเชียร1,032,871,820+0.31
288ตระกูล พูลลาภ1,030,371,210-1.00
289ตระกูล ธัญญะวุฒิ1,028,189,472-0.97
290ตระกูล งามลักษณ์1,010,445,376-0.86
291ตระกูล วิเชียรกวี1,004,442,574-2.51
292ตระกูล MITSUNTISUK1,004,150,000+0.75
293ตระกูล ลีละศิธร1,000,712,027+1.36
294ตระกูล เมฆสวรรค์992,126,200-
295ตระกูล พงศธร989,327,626-9.16
296ตระกูล หุตะจูฑะ988,078,500+0.09
297ตระกูล อิงค์ธเนศ987,920,174+1.34
298ตระกูล กลิ่นสุวรรณ986,765,598+1.06
299ตระกูล พสวงศ์985,205,852+3.19
300ตระกูล วงษ์สวัสดิ์982,340,800-1.08
301ตระกูล เทวอักษร980,273,174-1.56
302ตระกูล ROBERTUS971,320,500-0.22
303ตระกูล ปัญจะลักษณ์968,371,761-1.91
304ตระกูล ศิลาอ่อน965,963,936-0.74
305ตระกูล ศรีวิกรม์965,224,042-9.51
306ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-
307ตระกูล เมฆะสุวรรณโรจน์958,701,800+1.72
308ตระกูล กองบุญมา958,567,139+4.48
309ตระกูล โฆษิอาภานันท์957,219,249-2.16
310ตระกูล สมบูรณสิน956,576,740-
311ตระกูล วนวิทย์951,444,622+0.77
312ตระกูล TIN950,600,000+2.86
313ตระกูล สิมะโรจน์949,202,661+0.13
314ตระกูล วนดุรงค์วรรณ947,083,905-0.63
315ตระกูล ธนะรัชต์944,336,875+0.87
316ตระกูล อุทกะพันธุ์931,787,302+2.21
317ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล924,623,636+7.32
318ตระกูล เด่นไพศาล919,193,892+2.77
319ตระกูล แต้มศิริชัย916,895,418-1.78
320ตระกูล เจียอาภา906,809,812+0.28
321ตระกูล ศิริวงศ์901,759,740-
322ตระกูล อังคณากรกุล893,132,320-1.30
323ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์891,565,654+0.67
324ตระกูล รุจนพรพจี891,325,800+11.30
325ตระกูล ประจักษ์ธรรม890,781,408+1.39
326ตระกูล ปัญจทรัพย์889,405,398-0.09
327ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์889,091,193-3.44
328ตระกูล พงษารัตน์883,190,000-0.92
329ตระกูล ตันติกุลสุนทร880,586,372-0.81
330ตระกูล วิฑูรชาติ872,885,206-1.94
331ตระกูล เลขะพจน์พานิช872,328,000-0.53
332ตระกูล ธรรมมโนมัย872,208,375-
333ตระกูล SWEE864,806,351-
334ตระกูล อุดมมหันติสุข863,400,057-1.44
335ตระกูล ลีนะบรรจง860,687,733-3.58
336ตระกูล ทัศนนิพันธ์855,104,170-0.45
337ตระกูล บุษยโภคะ853,035,219-0.77
338ตระกูล เหมมณฑารพ847,314,823-6.35
339ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์843,560,000+2.96
340ตระกูล รติทอง842,166,704-0.26
341ตระกูล พงศ์พิโรดม840,254,660-2.36
342ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม831,915,652-2.69
343ตระกูล ชูสกุล825,858,024-1.00
344ตระกูล ปวโรฬารวิทยา825,854,235+0.33
345ตระกูล ชัยปัทมานนท์823,305,046-1.98
346ตระกูล สุขสวัสดิ์823,083,107-8.77
347ตระกูล เบญจกุล820,414,313-0.77
348ตระกูล เหลืองวารินกุล817,869,640-
349ตระกูล วิภวศุภกร808,374,161-
350ตระกูล ทวนทอง805,553,958+0.57
351ตระกูล วนโกสุม804,940,000+23.95
352ตระกูล ทยานาราพร803,651,282+0.50
353ตระกูล สนโสภณ797,096,248+0.48
354ตระกูล อัษฎาธร793,831,749-0.13
355ตระกูล ทองมี778,420,530+8.64
356ตระกูล เอกะหิตานนท์770,671,878-0.93
357ตระกูล แจ้งอยู่760,157,829-5.41
358ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล759,293,151-1.52
359ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์755,684,839-0.02
360ตระกูล จิรรัตน์สถิต755,407,192+2.52
361ตระกูล จิราวรรณสถิตย์755,085,600-1.31
362ตระกูล ก้องวัฒนา753,935,498+0.06
363ตระกูล อนันตรัมพร745,694,595+1.06
364ตระกูล แจ่มใส742,217,610-2.82
365ตระกูล สุทธพงศ์742,191,632-1.94
366ตระกูล มหัทธนารักษ์740,610,757+0.71
367ตระกูล อธิกิจ738,081,890+1.54
368ตระกูล เศรษฐีวรรณ733,304,594-0.02
369ตระกูล จันทวานิช730,189,666-
370ตระกูล JUN728,847,000-1.86
371ตระกูล โกวิทย์โสภณ728,329,563-3.69
372ตระกูล Tangkaravakoon728,000,000-2.88
373ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ720,008,658+0.56
374ตระกูล เจริญตรา719,198,463-
375ตระกูล เนื่องจำนงค์718,580,092+0.26
376ตระกูล สกุลพิเชฐรัตน์717,151,270-0.77
377ตระกูล ดาลาล716,367,256-3.38
378ตระกูล วนิชสุวรรณ713,115,900+8.64
379ตระกูล กิตะพาณิชย์710,083,849+3.23
380ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล701,763,608-
381ตระกูล ไอศุริยกรเทพ697,547,500+2.07
382ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์691,158,531-
383ตระกูล พหูสูตร688,607,091+13.29
384ตระกูล บุญรักษ์688,450,451+0.42
385ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ686,986,053+1.89
386ตระกูล วีระประวัติ681,433,488+11.34
387ตระกูล พงษ์สอน676,838,202+0.65
388ตระกูล อุตสาหจิต673,053,885-1.31
389ตระกูล กีรติเตชากร670,535,840+0.40
390ตระกูล ตันติไพจิตร667,705,177-1.13
391ตระกูล อิศรภักดี665,658,000-1.59
392ตระกูล สหวัฒน์661,500,000+20.00
393ตระกูล ธนนันท์นราพูล658,331,537+0.63
394ตระกูล วรวานิช658,050,000-2.93
395ตระกูล จันทร์พลังศรี657,804,443+0.77
396ตระกูล โรจน์มหามงคล655,844,043-0.63
397ตระกูล วณิชภักดีเดชา655,844,043-0.63
398ตระกูล ลิ้มถิรคุณ652,380,000+0.40
399ตระกูล ศกุนตนาค647,835,087-0.75
400ตระกูล มานัสสถิตย์644,879,147+3.26
401ตระกูล สุวรรณนภาศรี644,367,021-9.64
402ตระกูล องค์วาสิฏฐ์642,967,467-0.47
403ตระกูล ชนะภัย638,575,000-
404ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์637,865,562+5.23
405ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย637,606,359+0.46
406ตระกูล เอื้ออารีมิตร630,990,250+5.45
407ตระกูล ตันตาปกุล621,656,374-2.67
408ตระกูล ชื่นอิ่ม621,288,990-
409ตระกูล บุญรัตน์617,334,999+1.76
410ตระกูล สุขะนินทร์612,423,563+0.80
411ตระกูล สิทธิสุนทรวงศ์612,220,120-9.49
412ตระกูล RUDY611,387,862-0.75
413ตระกูล MEI-FANG611,113,200+7.32
414ตระกูล ศรีจอมขวัญ610,819,224-0.35
415ตระกูล ลิ่มอติบูลย์609,618,331-0.69
416ตระกูล มานะศิลปพันธ์605,278,657+4.60
417ตระกูล วองอิสริยะกุล601,679,432-3.42
418ตระกูล สันธนะพันธ์597,281,650-0.92
419ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์593,358,894-1.55
420ตระกูล ตู้จินดา587,100,641-0.91
421ตระกูล SUMADE583,977,546-5.56
422ตระกูล ดามาพงศ์583,579,688-2.07
423ตระกูล เตียวตรานนท์579,090,550+4.35
424ตระกูล ภัทรเลาหะ574,516,515-1.45
425ตระกูล สุวรรณสังข์574,480,047-
426ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย572,304,497-0.56
427ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์570,995,973-0.68
428ตระกูล ศรีวงษ์รัตน์569,486,100-
429ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา567,904,800-1.49
430ตระกูล เอี่ยมลำเนา566,568,862-0.61
431ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ565,689,355+0.58
432ตระกูล พรพิบูลย์564,104,000+0.47
433ตระกูล ทวีสิน561,852,324-
434ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต561,710,772-1.25
435ตระกูล พิชิตสิงห์558,850,000-3.19
436ตระกูล ศรีประกอบพร558,522,500-2.93
437ตระกูล อรุณวัฒนาพร557,730,173-0.29
438ตระกูล นอบน้อมธรรม557,546,148-3.38
439ตระกูล พฤฒินารากร556,905,133-4.11
440ตระกูล ชัยประดิษฐ555,944,319+6.35
441ตระกูล นิติสาโรจน์553,793,258+1.82
442ตระกูล SINGH553,078,108-1.23
443ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์545,173,665-0.72
444ตระกูล ธรรมสิริอนันต์544,975,693-0.45
445ตระกูล ตั้งจันสิริ543,877,204+2.86
446ตระกูล โรจนพฤกษ์543,219,388+2.22
447ตระกูล อำนวยพล539,686,387+4.35
448ตระกูล โตวัน539,295,000-4.82
449ตระกูล ทักราล537,173,670-0.32
450ตระกูล เชิดเกียรติกำจาย534,864,708-5.56
451ตระกูล บุรณศิริ531,648,821-
452ตระกูล วิริยประไพกิจ531,274,349-5.41
453ตระกูล สุขสมชีวิน531,200,000+1.88
454ตระกูล ชง530,927,400+0.42
455ตระกูล คณาธนะวนิชย์526,947,240+1.92
456ตระกูล แสงทวีป526,907,484+0.69
457ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์526,895,836-8.33
458ตระกูล ลีศิริกุล526,696,110-1.23
459ตระกูล พิริโยทัยสกุล524,295,274+2.68
460ตระกูล โภคาชัยพัฒน์521,874,550+7.01
461ตระกูล KUAN-JAN521,162,604-3.39
462ตระกูล ตริลลิต521,040,000-
463ตระกูล ระวีแสงสูรย์520,854,000+0.74
464ตระกูล เอื้อตระกูล520,592,375-2.93
465ตระกูล การุณกรสกุล520,403,426+0.81
466ตระกูล วิวรรธนไกร517,803,462-0.96
467ตระกูล ทองเปล่งศรี517,412,000-3.36
468ตระกูล จรรโลงบุตร514,873,156-1.09
469ตระกูล จิตรถนอม512,815,437+3.87
470ตระกูล ตงศิริ512,103,026-1.26
471ตระกูล ตรีมุทธาพงศ์511,724,339-
472ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์511,199,858-1.41
473ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์510,398,840+11.21
474ตระกูล ชาญวีรกูล506,762,673+1.91
475ตระกูล วิจักขณ์พันธ์505,514,563+1.72
476ตระกูล ทับลอย503,685,000-
477ตระกูล นิพัทธโกศลสุข502,250,000-
478ตระกูล แพรรังสี500,200,750-0.70
479ตระกูล อาชวกุลเทพ499,454,633+5.17
480ตระกูล ธารินเจริญ498,991,566-0.94
481ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ495,440,160-2.13
482ตระกูล ดวงดุษดี495,000,000+6.67
483ตระกูล มโนภาส494,810,000-1.78
484ตระกูล บัวนุ่ม494,305,000-2.07
485ตระกูล แสงวงศ์กิจ493,372,130+0.65
486ตระกูล บัณฑูรจินดา489,282,150-
487ตระกูล ชื่นกิติญานนท์488,186,000+0.53
488ตระกูล สีลภูสิทธิ์487,304,400+0.53
489ตระกูล ศิระวณิชการ486,794,625-0.13
490ตระกูล ปัณฑุยากร486,768,521-1.57
491ตระกูล อิศรางกูร483,660,013-3.15
492ตระกูล ชาติเมธากุล482,995,584-3.65
493ตระกูล จิรกิติ480,685,307-0.69
494ตระกูล จีระพันธุ์480,409,125-1.43
495ตระกูล เมฆาอภิรักษ์478,070,815+2.17
496ตระกูล เกียรติชวนันต์477,518,228+1.39
497ตระกูล อ่องจริต475,169,474-3.40
498ตระกูล Verbrugghe473,904,800+1.89
499ตระกูล นิยมเสถียร473,494,000-0.92
500ตระกูล สุวังกูร471,871,600+1.72