คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี127,007,998,992+2.98
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ85,265,483,695+0.38
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์82,703,400,221+0.92
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ63,312,940,912+0.61
5ตระกูล กาญจนพาสน์60,030,396,065+0.39
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี53,211,816,297+3.52
7ตระกูล จิราธิวัฒน์51,781,438,141+0.26
8ตระกูล เพชรอำไพ43,405,713,460+1.66
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ42,931,343,850+1.66
10ตระกูล อาหุนัย41,340,195,080+1.14
11ตระกูล ลิงค์34,283,362,095+1.93
12ตระกูล ธีระโกเมน34,187,848,778+1.38
13ตระกูล อัศวโภคิน33,019,826,257+0.73
14ตระกูล โพธารามิก25,533,498,675-2.04
15ตระกูล หาญพาณิชย์25,397,536,069+0.74
16ตระกูล แก้วบุตตา25,231,144,922+2.39
17ตระกูล สุริยวนากุล24,643,787,213+1.20
18ตระกูล ทองแตง24,380,001,035+0.41
19ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์23,914,615,522+1.31
20ตระกูล เธียรวร21,584,054,500-0.64
21ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ19,392,979,500-
22ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา18,900,457,454-1.85
23ตระกูล จุฬางกูร17,767,651,592+0.05
24ตระกูล ตั้งมติธรรม13,630,848,274-0.06
25ตระกูล โสภณพนิช13,361,972,352+0.83
26ตระกูล โอภากุล12,097,897,000-
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,730,247,573+1.37
28ตระกูล คณิตทวีกุล10,168,047,284-0.89
29ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,843,078,181-0.63
30ตระกูล หวั่งหลี9,817,128,924+1.32
31ตระกูล พูลวรลักษณ์9,649,352,309+0.75
32ตระกูล จันศิริ9,426,389,460-
33ตระกูล วีรบวรพงศ์9,100,898,539-0.02
34ตระกูล สุชาโต8,944,034,091+0.42
35ตระกูล พะเนียงเวทย์8,868,212,646-0.81
36ตระกูล จรูญเอก8,820,836,713+3.82
37ตระกูล ธรรมธัชอารี8,788,263,166-1.17
38ตระกูล โลจนะโกสินทร์8,628,749,265-0.58
39ตระกูล จารุกรสกุล7,815,064,423+0.80
40ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,682,221,820+0.83
41ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,626,655,200-0.11
42ตระกูล ตั้งมิตรประชา7,620,912,000+0.85
43ตระกูล บุญเสี่ยง7,378,710,631+1.16
44ตระกูล วัธนเวคิน7,286,047,885+2.06
45ตระกูล กุญชรยาคง7,253,789,915-2.45
46ตระกูล งามเรืองพงศ์7,234,380,275-1.44
47ตระกูล พลัสสินทร์6,906,288,921-
48ตระกูล วิทยฐานกรณ์6,845,237,618+0.96
49ตระกูล ภุขันอนันต์6,794,286,815+1.01
50ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,613,650,058+0.87
51ตระกูล CHAN6,606,037,001-0.60
52ตระกูล แสงศาสตรา6,492,271,465-
53ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,190,321,496+4.88
54ตระกูล วิญญรัตน์6,139,364,224-0.89
55ตระกูล วิทยากร6,108,469,697-1.36
56ตระกูล เตชะอุบล6,011,614,594+0.51
57ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล5,946,329,750-0.69
58ตระกูล องค์โฆษิต5,818,623,595+4.53
59ตระกูล เหมวชิรวรากร5,808,440,000-0.89
60ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล5,698,875,963+1.14
61ตระกูล ชินวัตร5,683,161,647+0.86
62ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,669,353,850-1.88
63ตระกูล โชติจุฬางกูร5,625,437,036-1.91
64ตระกูล เรืองกฤตยา5,474,688,630+0.68
65ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,465,736,699+1.36
66ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ5,391,908,454+1.29
67ตระกูล ปัญญาพล5,385,400,741-0.02
68ตระกูล กรมดิษฐ์5,372,956,678+0.36
69ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์5,302,481,533+0.76
70ตระกูล พรพัฒนารักษ์5,295,438,200-1.92
71ตระกูล มาลีนนท์5,141,101,292+0.05
72ตระกูล อนันตประยูร5,095,503,608+0.87
73ตระกูล พรมมาส4,981,026,600+0.51
74ตระกูล ภิรมย์ภักดี4,939,466,744-0.97
75ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,901,373,709-1.20
76ตระกูล รักอริยะพงศ์4,754,989,424-2.14
77ตระกูล ธนาลงกรณ์4,730,486,250+1.90
78ตระกูล อุดมคุณธรรม4,616,815,269-0.58
79ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,606,855,853-1.92
80ตระกูล แบเลเว็ลด์4,561,279,526-2.60
81ตระกูล วชิรพงศ์4,471,090,402+0.01
82ตระกูล นิรุตตินานนท์4,387,576,097-
83ตระกูล งามอภิชน4,318,145,815+0.13
84ตระกูล ไชยประสิทธิ์4,315,397,000+1.17
85ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,270,735,440+3.00
86ตระกูล ว่องกุศลกิจ4,214,346,331+0.30
87ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์4,182,203,532-1.54
88ตระกูล เศรษฐสิทธิ์4,120,298,500-
89ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,102,447,419+0.46
90ตระกูล วนาสิน4,091,266,825+1.00
91ตระกูล ลัดพลี4,089,901,840+0.42
92ตระกูล ตติยกวี3,985,348,828-1.05
93ตระกูล จรัญวาศน์3,953,711,325-0.66
94ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,764,644,564+1.56
95ตระกูล ชาติพิทักษ์3,725,762,000+1.24
96ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ3,573,162,394+1.80
97ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,569,419,996-0.85
98ตระกูล โชควัฒนา3,506,916,048-0.27
99ตระกูล ภาสกรนที3,466,120,320+3.42
100ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,412,493,128-0.64
101ตระกูล วินิชบุตร3,401,204,835-0.76
102ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,340,499,673+0.76
103ตระกูล นพรัมภา3,279,380,045+0.99
104ตระกูล เจียรวนนท์3,192,824,522+0.92
105ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,180,028,608+0.63
106ตระกูล มาลากุล3,163,725,953+0.42
107ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,151,090,788-0.92
108ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,133,895,200-0.05
109ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
110ตระกูล ต.สุวรรณ3,054,098,125-0.85
111ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,960,819,242+0.23
112ตระกูล โลจายะ2,939,534,016+0.02
113ตระกูล สินเจริญกุล2,875,534,374+3.06
114ตระกูล ยศสุนทรากุล2,868,000,000+0.42
115ตระกูล ชาญวีรกูล2,843,770,234-0.68
116ตระกูล อมตานนท์2,842,663,200-
117ตระกูล ทรัพย์สาคร2,824,921,668+0.61
118ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,811,814,794+1.82
119ตระกูล เลาหพูนรังษี2,785,507,790+0.81
120ตระกูล โรจตระการ2,753,417,160-3.85
121ตระกูล นานา2,747,284,365+1.02
122ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,729,639,680+3.19
123ตระกูล ฮอค2,716,736,000+1.70
124ตระกูล บุญศรี2,703,448,955+0.10
125ตระกูล จรูญศรี2,604,660,448+0.40
126ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,575,465,102-0.46
127ตระกูล วรรณเมธี2,533,813,696+1.98
128ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,485,080,897-
129ตระกูล วานิช2,484,181,227+0.02
130ตระกูล วิทูรปกรณ์2,483,867,331+3.26
131ตระกูล LEE2,482,911,459+1.09
132ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,430,289,432-0.58
133ตระกูล จรณะจิตต์2,428,393,029-1.78
134ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,426,978,750+1.14
135ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,393,600,000+1.70
136ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,349,415,500-1.60
137ตระกูล นรพัลลภ2,321,970,650+0.12
138ตระกูล เพทายบรรลือ2,296,466,665-0.51
139ตระกูล สุขุมวิทยา2,268,819,332+2.70
140ตระกูล ตันติวิท2,262,177,402-0.02
141ตระกูล ลิมทรง2,239,152,826+1.36
142ตระกูล มนูญผล2,228,475,560-0.40
143ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,219,252,535-
144ตระกูล เทพกาญจนา2,139,643,470+0.76
145ตระกูล วิไลลักษณ์2,132,644,782-
146ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,102,717,280+2.15
147ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,092,339,189+0.67
148ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,085,827,027+1.74
149ตระกูล พันธุมโกมล2,069,473,053-0.89
150ตระกูล เผอิญโชค2,058,006,643+0.47
151ตระกูล จันทรเสรีกุล2,057,814,080-1.79
152ตระกูล เวชชาชีวะ2,023,286,731+0.11
153ตระกูล MAHAGITSIRI1,962,076,492+0.73
154ตระกูล รัชกิจประการ1,961,900,176+2.66
155ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,959,976,503-0.58
156ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,957,490,968-3.04
157ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,956,736,240+1.34
158ตระกูล ธนวริทธิ์1,946,663,166-1.84
159ตระกูล เด่นธรรม1,939,065,140-0.67
160ตระกูล แสงอารยะกุล1,931,116,230-
161ตระกูล อมรรัตนชัยกุล1,930,368,672-2.02
162ตระกูล รัตนรักษ์1,909,520,536-0.44
163ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,899,992,743+1.06
164ตระกูล ไรวา1,848,250,613-0.65
165ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,836,785,907-2.27
166ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,836,135,000+1.19
167ตระกูล เก่งมานะ1,829,789,625-
168ตระกูล วัชรสุรังค์1,820,348,071-0.16
169ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,820,163,397-1.63
170ตระกูล สุดโต1,806,205,905+4.14
171ตระกูล ธนสารศิลป์1,797,797,218-0.70
172ตระกูล มหากิจศิริ1,794,149,379+0.14
173ตระกูล ชาครกุล1,754,023,399+0.88
174ตระกูล เวศย์วรุตม์1,753,170,425+1.59
175ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,729,595,633-1.29
176ตระกูล ยศะสินธุ์1,724,744,988+2.88
177ตระกูล พรรณนิภา1,722,044,950-
178ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,718,889,084-
179ตระกูล จันทรัช1,716,087,750+0.72
180ตระกูล พรประภา1,689,528,518-2.32
181ตระกูล บุศราพันธ์1,656,976,738-1.58
182ตระกูล นิรันดร์กุล1,654,797,673-1.86
183ตระกูล ชลศรานนท์1,642,034,805-1.97
184ตระกูล กรรณสูต1,625,360,835-0.57
185ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,614,976,000+0.85
186ตระกูล กิจพิพิธ1,606,882,625+4.77
187ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,604,021,646+0.97
188ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,577,458,598-7.01
189ตระกูล บุญรักษ์1,569,805,714+0.87
190ตระกูล พรประกฤต1,556,380,430-
191ตระกูล วลัยเสถียร1,548,288,853-0.97
192ตระกูล สิหนาทกถากุล1,533,641,540-0.16
193ตระกูล ธนากิจอำนวย1,531,278,590-1.58
194ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,502,251,100+0.47
195ตระกูล โลเฮีย1,499,489,670-1.02
196ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,497,645,722+0.23
197ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,476,325,160+4.05
198ตระกูล พรรธนประเทศ1,469,531,035+3.77
199ตระกูล นิธยานุรักษ์1,463,563,832+3.19
200ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์1,457,446,030+3.40
201ตระกูล ปรีชานุกูล1,454,750,000-0.87
202ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,450,028,166+0.01
203ตระกูล นิพัทธกุศล1,442,114,950+0.01
204ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,441,486,183+1.12
205ตระกูล นวพันธ์1,424,210,699-0.39
206ตระกูล ศรสงคราม1,420,615,620+1.39
207ตระกูล ดาวัน1,413,968,517+1.63
208ตระกูล อุนนะนันทน์1,383,556,750+1.00
209ตระกูล ทีปสุวรรณ1,351,314,065-0.27
210ตระกูล บูลกุล1,349,912,943+2.15
211ตระกูล อุตสาหจิต1,345,438,400+4.05
212ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,344,412,300-3.64
213ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,325,013,580-0.76
214ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,323,931,875+1.14
215ตระกูล MITSUNTISUK1,316,700,137-0.58
216ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,306,900,500-
217ตระกูล นิมิตรปัญญา1,301,163,396-0.64
218ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,299,480,523+0.99
219ตระกูล วิริยะจิตรา1,294,537,675-
220ตระกูล ธรสารสมบัติ1,291,934,300+0.50
221ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,274,400,000+0.85
222ตระกูล วณิชวรากิจ1,274,000,000-1.54
223ตระกูล ROBERTUS1,264,832,000+0.53
224ตระกูล ไกรภูเบศ1,263,382,560-3.54
225ตระกูล อุ่นใจ1,245,974,400-
226ตระกูล พรมสวัสดิ์1,236,150,990+1.32
227ตระกูล ล่ำซำ1,232,793,770+0.69
228ตระกูล นานาวราทร1,229,414,000-0.87
229ตระกูล วนวิทย์1,226,117,120-0.58
230ตระกูล พงศ์พิโรดม1,225,764,734+2.12
231ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,223,928,547-3.47
232ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,214,194,606+2.58
233ตระกูล ศิลา1,210,597,920-0.68
234ตระกูล ริมชลา1,207,119,871+0.96
235ตระกูล บุญมีโชติ1,185,110,932+0.50
236ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,179,933,465+0.81
237ตระกูล บริสุทธนะกุล1,177,818,006-0.47
238ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,159,490,078-2.44
239ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,143,120,000+0.95
240ตระกูล พรกุล1,135,483,578+0.12
241ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,121,249,678+4.14
242ตระกูล พุฒิพิริยะ1,104,481,757+4.19
243ตระกูล ซูหลาน1,093,032,806+1.14
244ตระกูล เด่นไพศาล1,091,382,063-1.32
245ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,084,210,087-
246ตระกูล ศิลาอ่อน1,083,841,530-0.65
247ตระกูล ชีวะเกตุ1,082,619,539-0.62
248ตระกูล อุดมมหันติสุข1,067,358,880+1.64
249ตระกูล อุทกะพันธุ์1,064,231,124-1.54
250ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,056,909,688+1.04
251ตระกูล โรจนพฤกษ์1,056,452,857-
252ตระกูล อัษฎาธร1,052,722,666+0.07
253ตระกูล ควรสถาพร1,047,025,636-0.17
254ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,045,810,697+0.55
255ตระกูล สมบูรณสิน1,043,235,260-
256ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,037,689,190+0.96
257ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,034,623,715+2.00
258ตระกูล สุขสวัสดิ์1,016,328,318+0.94
259ตระกูล เศรษฐิน1,008,706,291+2.21
260ตระกูล คุวานันท์1,003,636,596-2.26
261ตระกูล วิวรรธนไกร1,000,066,796+3.75
262ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย997,581,500-0.79
263ตระกูล สิงหวังชา991,364,750+0.01
264ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล987,981,874-1.91
265ตระกูล ดารารัตนโรจน์985,167,000-
266ตระกูล ศิริวงศ์983,452,260-
267ตระกูล ปวโรฬารวิทยา982,381,734-0.63
268ตระกูล เขมะโยธิน960,600,000+0.44
269ตระกูล เล้าวงษ์955,820,282-2.13
270ตระกูล หุตะจูฑะ947,637,665+0.60
271ตระกูล เตียวตรานนท์937,014,000-
272ตระกูล ปัญจทรัพย์932,934,195-0.10
273ตระกูล เตชะอิทธิพร931,875,000+1.14
274ตระกูล พงษธา930,893,700-
275ตระกูล จิรรัตน์สถิต926,802,102-1.37
276ตระกูล พันธุ์วิเชียร921,716,000-
277ตระกูล สีตภวังค์921,653,250-0.68
278ตระกูล TIN909,860,000-
279ตระกูล สุขะนินทร์900,267,371-4.04
280ตระกูล MOINUDDIN899,995,984+1.46
281ตระกูล รุจิราโสภณ899,052,662-
282ตระกูล พหูสูตร896,702,811+1.07
283ตระกูล วัฒนสุข895,079,829+1.81
284ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร892,324,485+3.42
285ตระกูล เหลืองวารินกุล891,962,360-
286ตระกูล JUN889,886,240+1.02
287ตระกูล ศรีวิกรม์887,739,759-1.00
288ตระกูล สมภักดี886,571,741-
289ตระกูล วิฑูรชาติ884,880,180-
290ตระกูล คณาธนะวนิชย์884,321,160-2.21
291ตระกูล ระวีแสงสูรย์883,835,000+0.53
292ตระกูล สิมะโรจน์881,595,593+2.98
293ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ875,002,568-2.22
294ตระกูล ทองมี873,664,000+1.70
295ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์872,965,293-1.13
296ตระกูล รัตตกุล860,000,642+0.85
297ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์856,712,500+1.14
298ตระกูล อรรถญาณสกุล855,385,648+1.28
299ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง855,072,028+0.18
300ตระกูล พานิชชีวะ847,278,884-0.15
301ตระกูล พสวงศ์837,600,495-1.25
302ตระกูล ไตรโสรัส832,204,800-
303ตระกูล ทวนทอง832,169,782+0.46
304ตระกูล ธนนันท์นราพูล829,164,405+0.50
305ตระกูล แต้มศิริชัย823,656,575-0.88
306ตระกูล นิติสาโรจน์813,094,971-0.62
307ตระกูล อมรธีรสรรค์800,236,000+4.05
308ตระกูล ธัญญะวุฒิ795,975,908+1.20
309ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ795,056,000+4.05
310ตระกูล พงษ์อัชฌา794,311,550+2.69
311ตระกูล เศรษฐีวรรณ790,856,842+0.31
312ตระกูล สหวัฒน์789,503,536-2.36
313ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์789,161,887-1.32
314ตระกูล ก้องวัฒนา786,496,535-0.85
315ตระกูล อำนวยพล785,371,080-
316ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์782,087,842-
317ตระกูล ธนะรัชต์780,519,225+1.68
318ตระกูล พูลลาภ780,286,550+1.18
319ตระกูล ลีละศิธร774,562,754-0.24
320ตระกูล ตันติไพจิตร773,532,116+0.94
321ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล770,644,533+2.84
322ตระกูล ธรรมมโนมัย764,569,163+1.19
323ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ762,202,594-
324ตระกูล สุวรรธนะกุล758,848,442+1.61
325ตระกูล พุกกะณะสุต758,134,156-0.72
326ตระกูล ติงธนาธิกุล757,118,096-0.12
327ตระกูล ทวีสิน751,031,469-
328ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์749,667,633-0.71
329ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์744,366,947+0.12
330ตระกูล จันทร์พลังศรี743,577,190-2.04
331ตระกูล องค์วาสิฏฐ์742,183,666+1.17
332ตระกูล Verbrugghe738,558,000-2.22
333ตระกูล เอื้ออารีมิตร734,531,625-0.74
334ตระกูล ลีนะบรรจง733,599,003-0.01
335ตระกูล อธิกิจ732,404,337-
336ตระกูล วิภวศุภกร729,557,857+1.53
337ตระกูล จิตติวาณิชย์729,040,000-3.85
338ตระกูล เตชะไกรศรี720,892,398+0.63
339ตระกูล ปัญจคุณาธร715,923,540+1.30
340ตระกูล เจริญตรา715,135,194-
341ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย713,766,240-
342ตระกูล อนันตรัมพร712,776,773-1.73
343ตระกูล วนดุรงค์วรรณ708,823,803+3.36
344ตระกูล ประสงค์ชัยกุล708,004,363-
345ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์703,063,069+2.21
346ตระกูล ทันวานี701,833,000+0.67
347ตระกูล บุรณศิริ701,634,889-
348ตระกูล จิรธรรมศิริ701,505,000-
349ตระกูล อังคณากรกุล698,973,120-2.22
350ตระกูล ชนะภัย696,425,000-
351ตระกูล พงศธร694,048,698-0.44
352ตระกูล บุษยโภคะ688,735,511-1.04
353ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล685,985,873+0.39
354ตระกูล วรวงศ์วสุ681,725,500-
355ตระกูล สุทธพงศ์678,540,897-
356ตระกูล เบญจกุล678,238,348+1.68
357ตระกูล ชื่นอิ่ม677,400,860-
358ตระกูล กัญจนาภรณ์669,409,000-1.39
359ตระกูล งามรุ่งศิริ664,836,250-1.84
360ตระกูล ชูสกุล663,858,805+2.00
361ตระกูล สุขสมชีวิน663,394,614+0.85
362ตระกูล รติทอง659,669,290+0.07
363ตระกูล แพรรังสี655,192,531-1.08
364ตระกูล จันทวานิช654,652,804-
365ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส647,862,122-1.34
366ตระกูล เอี่ยมลำเนา641,166,228+1.09
367ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย635,561,504+0.62
368ตระกูล วนิชสุวรรณ635,300,000+1.52
369ตระกูล กิตะพาณิชย์631,438,287+0.60
370ตระกูล กลิ่นสุวรรณ630,508,615-5.79
371ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม624,657,542+0.95
372ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์624,536,420+0.48
373ตระกูล ชวลิตธำรง623,797,800+0.31
374ตระกูล เนื่องจำนงค์618,468,290-0.79
375ตระกูล ดาลาล613,642,623-1.82
376ตระกูล คำศิริตระกูล610,907,098+0.51
377ตระกูล มังกรกนก600,900,641+1.04
378ตระกูล SWEE595,657,436+1.48
379ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล595,000,000-
380ตระกูล ชินสุภัคกุล593,237,700-
381ตระกูล ตริลลิต591,180,000-
382ตระกูล มหาดำรงค์กุล589,651,556-2.18
383ตระกูล ลิ่มอติบูลย์587,395,141+0.08
384ตระกูล วิเชียรกวี580,922,000-0.56
385ตระกูล พรพิบูลย์580,000,000+0.86
386ตระกูล งามเศรษฐมาศ578,757,560-3.10
387ตระกูล นอบน้อมธรรม577,742,407-1.82
388ตระกูล ไตรตระกูลชัย573,582,434+0.89
389ตระกูล เพชรโลหะกุล559,215,377+3.64
390ตระกูล รังสรรค์557,058,882+0.14
391ตระกูล อุ่นทรพันธุ์556,715,295-
392ตระกูล อรุณวัฒนาพร556,084,952-1.48
393ตระกูล มหัทธนารักษ์555,780,762+0.10
394ตระกูล วิมลเฉลา555,758,382+0.55
395ตระกูล สงวนพานิช555,522,550+4.14
396ตระกูล RUDY553,862,898+0.82
397ตระกูล คงสุนทร552,479,408-
398ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์552,068,456-1.11
399ตระกูล ลิ้มถิรคุณ547,545,000+1.90
400ตระกูล ศกุนตนาค546,410,794+1.75
401ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา545,621,263+5.26
402ตระกูล ตรีวิศวเวทย์541,304,956+0.53
403ตระกูล เจียอาภา541,029,572+0.31
404ตระกูล พฤฒินารากร533,222,721-
405ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ532,334,640-0.99
406ตระกูล อิงค์ธเนศ530,355,628+0.15
407ตระกูล กิจอิทธิ526,662,253+0.88
408ตระกูล เลขะพจน์พานิช523,396,800+0.88
409ตระกูล ปัทมวรกุลชัย522,696,234+0.41
410ตระกูล ตั้งจันสิริ522,378,500-
411ตระกูล ทยานาราพร520,479,984-1.41
412ตระกูล วิจักขณ์พันธ์514,448,833+0.82
413ตระกูล วรวานิช512,900,000-0.87
414ตระกูล พิชิตสิงห์512,270,560+0.45
415ตระกูล สุวัฒนพิมพ์509,533,400+2.18
416ตระกูล เอกะหิตานนท์505,785,733-2.13
417ตระกูล จรรโลงบุตร504,999,662-0.74
418ตระกูล โชติบุตร504,070,850-
419ตระกูล ชัยประดิษฐ503,398,384+2.39
420ตระกูล มงคลสุธี501,688,340-
421ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล500,846,980+0.14
422ตระกูล นิพัทธโกศลสุข500,800,000-
423ตระกูล บุญรัตน์498,814,408+2.35
424ตระกูล เลิศรุ่งเรือง497,162,840-
425ตระกูล ทักราล495,447,600-
426ตระกูล ณรงค์เดช492,710,582-
427ตระกูล ศิระวณิชการ491,425,725-
428ตระกูล วณิชภักดีเดชา490,851,831+3.36
429ตระกูล โรจน์มหามงคล490,851,831+3.36
430ตระกูล เทพผดุงพร488,396,583+2.53
431ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์487,799,899+2.67
432ตระกูล ศิริรังษี486,943,359-0.78
433ตระกูล สมานพันธ์ชัย485,201,200-
434ตระกูล อิศรภักดี480,975,000+3.77
435ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์475,499,708+0.04
436ตระกูล ยงค์สงวนชัย475,200,000+1.56
437ตระกูล พลเทพ474,600,000+0.88
438ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์472,471,368+0.39
439ตระกูล ศรีนัครินทร์471,109,188+2.27
440ตระกูล อิทธิโรจนกุล470,629,724+1.61
441ตระกูล ศรีจอมขวัญ469,709,427+0.20
442ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์467,999,870-1.54
443ตระกูล มานัสสถิตย์467,512,023+1.05
444ตระกูล ดามาพงศ์466,863,750+0.86
445ตระกูล วิริยประไพกิจ458,405,144-
446ตระกูล แซ่อึ้ง456,883,334+1.01
447ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์452,878,980-
448ตระกูล ส่งวัฒนา452,497,370+0.01
449ตระกูล บัณฑูรจินดา451,244,565+1.53
450ตระกูล สนโสภณ449,415,175+0.71
451ตระกูล วองอิสริยะกุล445,861,230+0.92
452ตระกูล จูตระกูล445,008,166-
453ตระกูล เมฆสวรรค์444,420,450+1.00
454ตระกูล ปัณฑุยากร444,408,876-
455ตระกูล อึ้งไพบูลย์443,368,514+0.63
456ตระกูล เลิศสุมิตรกุล442,053,819-2.99
457ตระกูล ศรีวัฒนประภา441,991,701-
458ตระกูล แจ่มใส441,050,092+0.96
459ตระกูล ศรีชัยวัฒน์440,069,300+0.87
460ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา439,603,022+0.75
461ตระกูล ตันตาปกุล435,739,364+1.03
462ตระกูล โมรินทร์433,078,500+0.87
463ตระกูล อนันตชัย432,630,733-1.37
464ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล432,262,931+0.50
465ตระกูล SHUN431,480,000-
466ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์430,839,315-
467ตระกูล คุณานันทกุล430,125,271-0.48
468ตระกูล SINGH429,230,645+1.62
469ตระกูล เจริญนวรัตน์425,552,698-1.03
470ตระกูล ชื่นชมเดช425,345,250+0.55
471ตระกูล ตั้งสุรกิจ423,695,000+0.66
472ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา421,677,300+0.61
473ตระกูล กล่อมจิตเจริญ420,383,900+1.35
474ตระกูล อภิมนต์บุตร420,000,000-1.43
475ตระกูล เสนาดิสัย415,554,450+5.39
476ตระกูล ชวาลรัตน์414,603,750-
477ตระกูล ทองเปล่งศรี414,343,266-
478ตระกูล เหมมณฑารพ413,878,199+1.61
479ตระกูล เอื้อสุดกิจ413,852,198+0.69
480ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์413,669,069+0.96
481ตระกูล ยุวบูรณ์412,500,000-
482ตระกูล ลิ่มพานิชย์412,114,968-
483ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย410,620,746-
484ตระกูล ภัทรเลาหะ408,900,276-0.80
485ตระกูล แพทยานันท์407,793,404-1.09
486ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล407,578,473-0.18
487ตระกูล เลิศนันทปัญญา407,238,992-1.07
488ตระกูล การุณกรสกุล406,416,671+0.49
489ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์405,734,228+1.15
490ตระกูล ไกรฤทธิชัย403,480,393+1.53
491ตระกูล ลีละวัฒน์403,396,428-0.54
492ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม402,056,910-0.83
493ตระกูล เลอสุมิตรกุล397,977,710-5.08
494ตระกูล ตงศิริ396,155,171+1.63
495ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล395,993,633-1.93
496ตระกูล อิศรางกูร393,565,298-1.53
497ตระกูล มโนมัยกุล393,516,000-2.45
498ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์393,057,505-
499ตระกูล อัจฉริยหิรัญชัย392,340,158-0.13
500ตระกูล แจ้งอยู่392,034,727+3.21