คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี190,826,809,213-
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ96,872,053,670+3.50
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์76,939,497,787+0.50
4ตระกูล โพธารามิก51,870,945,403-10.37
5ตระกูล ดาว46,274,660,000+11.24
6ตระกูล ตั้งคารวคุณ46,006,443,000-4.10
7ตระกูล วิทยากร34,775,363,128+5.14
8ตระกูล อาหุนัย33,499,460,170+0.92
9ตระกูล สุริยวนากุล32,584,190,520+0.95
10ตระกูล อัศวโภคิน32,272,448,663-0.04
11ตระกูล เพ็ชรอำไพ29,657,087,886+4.10
12ตระกูล กาญจนพาสน์29,229,049,389-0.54
13ตระกูล เพชรอำไพ29,160,000,000+4.32
14ตระกูล จุฬางกูร25,448,090,539+0.04
15ตระกูล หาญพาณิชย์25,195,453,033+4.87
16ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ22,929,346,350+3.98
17ตระกูล แก้วบุตตา22,353,546,035-1.56
18ตระกูล ทรงเมตตา21,334,257,163-
19ตระกูล สหบุญธรรม21,161,005,000-16.60
20ตระกูล ลิงค์20,684,507,875+1.57
21ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์20,294,151,000-1.55
22ตระกูล สุขุมวิทยา20,293,251,284+0.50
23ตระกูล องค์โฆษิต19,528,714,138+0.77
24ตระกูล อมตานนท์18,875,795,960+3.84
25ตระกูล ธาราสุข18,027,619,400-16.60
26ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา17,223,361,222-0.89
27ตระกูล อำพันแสง16,821,848,200-16.60
28ตระกูล ทรัพย์ศรีมาท16,693,106,000-16.60
29ตระกูล หาญจิตต์เกษม16,144,472,806-3.86
30ตระกูล ตั้งมติธรรม16,106,045,317-0.45
31ตระกูล ศุภมิตร์โชติมา15,962,876,000-16.60
32ตระกูล ธีระโกเมน15,807,354,986-3.86
33ตระกูล ธรรมธัชอารี15,538,933,632+1.60
34ตระกูล จิราธิวัฒน์15,246,810,025-2.01
35ตระกูล ตั้งมิตรประชา14,039,024,981+0.53
36ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ13,316,103,740+0.68
37ตระกูล รัตนกมลพร13,106,250,000+6.01
38ตระกูล โอภากุล12,932,309,850+3.98
39ตระกูล คณิตทวีกุล12,798,903,666+2.53
40ตระกูล บุญเสี่ยง12,357,999,622+0.93
41ตระกูล รุจนพรพจี12,061,024,392+1.06
42ตระกูล ประสพเนตร11,731,253,400-16.60
43ตระกูล บุญสาลี11,451,192,750-2.47
44ตระกูล โล่ห์ทองคำ11,423,510,342-4.86
45ตระกูล จารุกรสกุล10,867,822,526-0.04
46ตระกูล แสงศาสตรา10,788,691,684-3.52
47ตระกูล วิริยะเมตตากุล10,174,248,190+1.67
48ตระกูล ภุขันอนันต์10,004,988,459+0.95
49ตระกูล จิรัฐิติภัทร์9,814,375,720-0.50
50ตระกูล สุชาโต9,749,768,340+3.85
51ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,652,981,640-0.04
52ตระกูล พลัสสินทร์9,473,570,589+3.31
53ตระกูล จันศิริ9,411,229,183+1.76
54ตระกูล วนาสิน9,398,205,086+4.33
55ตระกูล อมรรัตนชัยกุล9,024,047,056+6.56
56ตระกูล นพรัมภา8,825,968,632+1.31
57ตระกูล จรูญเอก8,283,088,987-2.03
58ตระกูล ชินวัตร8,092,238,705+1.16
59ตระกูล สินเจริญกุล7,932,904,683+0.47
60ตระกูล โลจนะโกสินทร์7,899,011,610+4.68
61ตระกูล ปัญญาพล7,889,530,433+3.09
62ตระกูล มาลีนนท์7,822,386,858-0.62
63ตระกูล วิญญรัตน์7,720,719,435-
64ตระกูล เธียรวร7,417,610,000-1.02
65ตระกูล จรูญศรี7,322,869,246+0.71
66ตระกูล พูลวรลักษณ์7,267,356,195+1.16
67ตระกูล ชินวงศ์วรกุล6,851,936,949+0.61
68ตระกูล วีรบวรพงศ์6,626,650,091-0.83
69ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ6,393,740,369-0.38
70ตระกูล โสภณพนิช6,378,657,585+0.48
71ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,372,718,593+5.37
72ตระกูล แบเลเว็ลด์6,371,241,904-
73ตระกูล บัณฑิตกฤษดา6,329,440,082+0.70
74ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,211,604,317+0.85
75ตระกูล งามเรืองพงศ์6,148,523,265+4.36
76ตระกูล รักอริยะพงศ์6,057,346,649+2.58
77ตระกูล ศิริมงคลเกษม6,054,710,784+9.46
78ตระกูล พะเนียงเวทย์6,033,916,503-0.37
79ตระกูล กรมดิษฐ์5,968,408,493+2.00
80ตระกูล กุญชรยาคง5,776,570,679+0.62
81ตระกูล พงษ์อัชฌา5,741,362,145+0.48
82ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,727,996,050-1.20
83ตระกูล มหากิจศิริ5,723,674,141+1.36
84ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,602,175,522-1.54
85ตระกูล ธรสารสมบัติ5,506,475,948-
86ตระกูล หวั่งหลี5,313,513,153+4.26
87ตระกูล วิทยฐานกรณ์5,207,528,844+2.38
88ตระกูล พันธุกานนท์4,911,192,500+2.00
89ตระกูล ศรีวชิระประภา4,909,600,000-0.66
90ตระกูล วีระประวัติ4,828,000,000+1.24
91ตระกูล สิ่งสรรเสริญ4,819,513,738-0.79
92ตระกูล ภาสกรนที4,703,564,520+3.45
93ตระกูล จันทรัช4,551,992,710+0.39
94ตระกูล จึงธนสมบูรณ์4,438,469,760+1.59
95ตระกูล ยศะสินธุ์4,407,913,990+1.74
96ตระกูล โลจายะ4,396,275,807-1.82
97ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,332,207,039-0.07
98ตระกูล เสรีวิวัฒนา4,274,257,680-0.18
99ตระกูล โชติจุฬางกูร4,262,056,522-1.28
100ตระกูล อนันตประยูร4,231,220,784-0.05
101ตระกูล จรัญวาศน์4,162,926,292-0.33
102ตระกูล ธนาลงกรณ์4,098,577,500-2.22
103ตระกูล วินิชบุตร3,960,995,102-0.89
104ตระกูล ชาติพิทักษ์3,918,710,975-1.15
105ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์3,906,147,625+0.70
106ตระกูล อุดมคุณธรรม3,900,343,357+0.69
107ตระกูล วานิช3,892,698,363-0.80
108ตระกูล โรจตระการ3,813,991,984-1.74
109ตระกูล ชัยสถาพร3,772,413,900+1.96
110ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์3,555,090,000-
111ตระกูล คงสุนทร3,537,690,550+0.65
112ตระกูล วชิรพงศ์3,522,430,791-0.42
113ตระกูล อัศวปิยานนท์3,442,496,940+1.96
114ตระกูล อัชญาวัฒน์3,398,270,400-3.97
115ตระกูล ชลคดีดำรงกุล3,392,933,773+1.76
116ตระกูล HOCK3,334,176,000+3.70
117ตระกูล เตียวตรานนท์3,331,636,724-0.23
118ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,306,922,794+1.35
119ตระกูล โลเฮีย3,295,047,603+2.74
120ตระกูล วัธนเวคิน3,290,567,392-0.27
121ตระกูล นิรุตตินานนท์3,287,250,178+1.83
122ตระกูล เจียรวนนท์3,221,871,013+1.81
123ตระกูล เขมะโยธิน3,211,800,000+0.69
124ตระกูล มนูญผล3,210,279,158+0.39
125ตระกูล เตชะอุบล3,197,291,321-1.32
126ตระกูล ชาครกุล3,174,388,975+1.62
127ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์3,148,041,940+0.51
128ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์3,143,655,840+1.28
129ตระกูล ศุภสาธิตกุล3,140,334,103+1.19
130ตระกูล กาญจนพิทักษ์3,127,358,588+4.30
131ตระกูล ทองแตง3,103,688,689-1.29
132ตระกูล สุทธิสัมพัทน์3,100,038,916+1.91
133ตระกูล พรมมาส3,092,531,200-1.47
134ตระกูล LEE3,087,742,262+0.91
135ตระกูล งามอภิชน3,064,082,000-1.26
136ตระกูล พรพัฒนารักษ์2,973,592,220+1.37
137ตระกูล วิทูรปกรณ์2,953,027,380+0.52
138ตระกูล กล่อมจิตเจริญ2,943,021,816+2.99
139ตระกูล เด่นธรรม2,926,304,640+0.89
140ตระกูล พรรณนิภา2,924,935,600+0.35
141ตระกูล โชควัฒนา2,922,774,015+0.20
142ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,915,559,042+0.70
143ตระกูล บูลกุล2,865,061,440+5.93
144ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,806,923,022+3.31
145ตระกูล เทวินทรภักติ2,785,139,412+5.23
146ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,771,924,595+0.09
147ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,752,846,096+0.55
148ตระกูล นานา2,748,657,485-0.52
149ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,742,804,720+3.70
150ตระกูล MAHAGITSIRI2,737,520,203+4.63
151ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,730,211,631-0.14
152ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,728,499,733-5.61
153ตระกูล วิพันธ์พงษ์2,718,158,376+0.62
154ตระกูล ควรสถาพร2,707,606,011-4.16
155ตระกูล พุฒิพิริยะ2,704,198,068-1.28
156ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,699,871,672+2.49
157ตระกูล นิพัทธกุศล2,691,555,800-0.44
158ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,677,541,825+0.77
159ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,649,959,250+0.84
160ตระกูล กิจธนามงคลชัย2,634,041,730+0.49
161ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ2,619,167,480+0.73
162ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,610,397,050+3.98
163ตระกูล ภิรมย์ภักดี2,602,024,622-1.09
164ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,586,176,790-
165ตระกูล ตันธุวนิตย์2,565,516,946+7.57
166ตระกูล นิรันดร์กุล2,557,323,079-5.76
167ตระกูล สุดจิตพร2,550,747,102+2.53
168ตระกูล อุนนะนันทน์2,534,224,193+4.33
169ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,529,500,642+1.68
170ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,511,984,711+2.06
171ตระกูล โกวิทจินดาชัย2,509,882,081+2.92
172ตระกูล การะ2,491,933,750+4.98
173ตระกูล ชลศรานนท์2,420,739,869-5.86
174ตระกูล ทรัพย์สาคร2,401,601,840-0.05
175ตระกูล บุญประกอบศักดิ์2,392,665,000-2.73
176ตระกูล จิรธรรมศิริ2,357,532,000+15.46
177ตระกูล เลาหพูนรังษี2,300,401,918+0.40
178ตระกูล ธนิตนิธิพันธ์2,296,784,145-0.88
179ตระกูล เรืองกฤตยา2,272,885,947-
180ตระกูล กิตติคุณชัย2,265,248,615-
181ตระกูล ดาวัน2,218,666,047+0.52
182ตระกูล เผอิญโชค2,201,702,677+1.61
183ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ2,199,689,760+3.12
184ตระกูล เก่งมานะ2,188,440,100+0.35
185ตระกูล นิมิตรปัญญา2,184,015,168+0.69
186ตระกูล ต.สุวรรณ2,165,541,248+2.06
187ตระกูล กิตติอิสรานนท์2,156,582,868+5.22
188ตระกูล กยาวัฒนกิจ2,145,676,152-10.63
189ตระกูล จุวิวัฒน์2,143,606,321-2.31
190ตระกูล ลิมทรง2,084,214,682+0.73
191ตระกูล เล้าวงษ์2,067,230,946-2.57
192ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,043,059,806-3.39
193ตระกูล บุญบรรเจิดศรี2,014,619,756+0.11
194ตระกูล พรประกฤต2,014,199,880-
195ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,988,306,040+0.72
196ตระกูล เลิศไตรภิญโญ1,986,277,250+3.80
197ตระกูล พันธุมโกมล1,962,941,584+2.73
198ตระกูล เลิศขจรกิตติ1,959,395,952-5.20
199ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์1,953,320,000+1.29
200ตระกูล จรณะจิตต์1,938,401,308-0.41
201ตระกูล พรกุล1,908,080,000+0.33
202ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,904,495,351+0.73
203ตระกูล จิวาลัย1,888,125,000-1.89
204ตระกูล วิริยะจิตรา1,853,514,998-
205ตระกูล ชีวะเกตุ1,849,629,825+1.22
206ตระกูล สุอมรรัตนกุล1,834,875,000+6.01
207ตระกูล วณิชวรากิจ1,832,067,500-0.03
208ตระกูล วัชรสุรังค์1,828,598,128-3.50
209ตระกูล อัครเศรณี1,816,801,983+11.84
210ตระกูล ลีนะบรรจง1,803,647,082-2.89
211ตระกูล วิมลเฉลา1,784,178,701+0.68
212ตระกูล วรรณเมธี1,771,192,386-1.42
213ตระกูล จิตรถนอม1,765,542,625+0.77
214ตระกูล ไรวา1,764,722,856+1.92
215ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,710,824,430+2.86
216ตระกูล ตันติกุลสุนทร1,695,936,530+0.65
217ตระกูล แสงอารยะกุล1,693,413,370+4.83
218ตระกูล หอสัจจกุล1,690,650,000+1.81
219ตระกูล เจียอาภา1,684,453,645+1.43
220ตระกูล สหวัฒน์1,674,000,000+0.65
221ตระกูล ดาลาล1,662,797,750+2.39
222ตระกูล เมฆสวรรค์1,655,388,562+4.33
223ตระกูล กิจพิพิธ1,654,532,800+5.50
224ตระกูล ศิลา1,641,080,610+1.20
225ตระกูล มานัสสถิตย์1,624,972,646+0.53
226ตระกูล กีรติเตชากร1,623,290,992+5.41
227ตระกูล เสนาดิสัย1,594,888,750+0.82
228ตระกูล ชูสกุล1,591,040,500-1.29
229ตระกูล อารยะการกุล1,553,541,840+4.82
230ตระกูล สมบูรณสิน1,537,474,500+5.00
231ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,534,976,836+0.90
232ตระกูล จันทรเสรีกุล1,534,173,890-0.60
233ตระกูล ปัญจทรัพย์1,528,112,955-
234ตระกูล กรรณสูต1,523,673,667-1.09
235ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,516,252,325+4.83
236ตระกูล ภัทรปัญญาดี1,515,308,000-0.43
237ตระกูล วิไลลักษณ์1,510,845,863+0.86
238ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,503,634,677-1.60
239ตระกูล ศีตวรรัตน์1,496,683,712+0.62
240ตระกูล บุญมีโชติ1,482,692,222+2.46
241ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,477,617,500+2.37
242ตระกูล ปรีชานุกูล1,471,750,000+2.76
243ตระกูล อิงค์ธเนศ1,463,807,977+0.50
244ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,445,781,776+1.29
245ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์1,445,250,051+0.49
246ตระกูล สุ่นสวัสดิ์1,441,440,000+1.30
247ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,433,522,103+0.43
248ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,430,550,000+0.53
249ตระกูล ตติยกวี1,429,585,367-0.69
250ตระกูล พรประภา1,420,445,011+1.25

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า