คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร283,001,491,423+0.71
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ73,578,344,056+0.84
3 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี59,345,999,529-1.27
4 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,067,746,315+0.56
5 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,209,660,696+0.52
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,576,957,510+1.48
7 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ36,000,000,000+1.50
8 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,326,626,098-0.94
9 นาย คีรี กาญจนพาสน์28,642,523,135+0.06
10 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์26,416,669,870-2.98
11 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,710,120,022-1.03
12 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,147,139,300-
13 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,595,652,632-2.11
14 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,233,627,684+0.91
15 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,891,625,000+0.55
16 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,178,168,945-1.38
17 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,113,183,868-2.56
18 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,855,356,338-1.38
19 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,500,223,359-0.01
20 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,656,500,167-1.38
21 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ10,185,000,000-6.70
22 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,758,442,647-0.55
23 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,212,339,398-0.74
24 นาย อัฐ ทองแตง9,162,997,745+0.32
25 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,128,554,596+0.82
26 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,973,445,059-1.37
27 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,943,434,815-
28 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,837,631,980-1.00
29 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,835,769,008-
30 นาย ปริญญา เธียรวร8,760,545,000+0.28
31 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,204,971,188+0.60
32 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,176,434,150+0.52
33 นาย อิทธิ ทองแตง8,046,016,239+0.25
34 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,893,546,081+5.59
35 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,776,210,000+3.33
36 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,761,251,842-
37 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา7,442,353,024-8.09
38 นาย สุระ คณิตทวีกุล7,334,305,947-0.99
39 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,300,589,886+0.46
40 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี7,184,386,368-
41 น.ส. วิอร ทองแตง6,907,207,803+0.20
42 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,541,308,000-1.83
43 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,520,233,738-
44 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,501,064,245-0.18
45 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร6,194,819,500-1.28
46 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,175,977,220+1.69
47 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,138,334,720+4.45
48 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000+4.48
49 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000+4.48
50 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,117,100,000+4.48
51 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,030,000,000-0.50
52 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,939,037,290-0.87
53 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,915,929,609-2.14
54 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,873,407,925-4.58
55 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,663,117,373-
56 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,560,000,000+0.36
57 นาย อติคุณ ทองแตง5,548,605,133-
58 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,473,075,000-0.03
59 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,462,189,831+0.90
60 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,412,653,000-1.42
61 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,377,230,414-1.17
62 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,377,200,488-1.87
63 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,344,706,320-1.54
64 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,340,308,059+0.30
65 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,334,344,117-1.24
66 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,267,250,000-
67 นาย นเรศ งามอภิชน4,993,107,500-0.12
68 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,823,471,247+0.52
69 นาย มิน เธียรวร4,792,117,000-0.11
70 นาย สาธิต วิทยากร4,724,888,112+1.23
71 นาย สุวิน ไกรภูเบศ4,675,932,200-1.94
72 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,622,744,548+0.38
73 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,575,619,624+1.02
74 นาย สมยศ อนันตประยูร4,574,171,952-
75 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,592,100-
76 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,536,461,552+1.01
77 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,534,897,830-0.84
78 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,520,914,992-3.44
79 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,434,186,695-0.03
80 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,419,050,000-2.14
81 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,380,681,556+1.35
82 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,335,721,200-
83 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,308,660,864-0.93
84 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,272,239,816-0.93
85 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,164,707,563-
86 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,134,909,558-1.18
87 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,100,151,771-0.49
88 น.ส. พินทองทา ชินวัตร4,001,512,683-1.18
89 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,938,125,333+0.09
90 นาย ชัย โสภณพนิช3,842,990,444+0.33
91 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,833,129,040-1.28
92 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,805,452,372-9.79
93 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,707,655,840-0.89
94 MRS. ARUNEE CHAN3,681,715,484+0.67
95 MRS. ARUNEE CHAN3,681,715,484+0.67
96 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,628,001,720-0.55
97 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,616,000,000-0.88
98 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,602,456,800+0.41
99 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,596,336,175+0.42
100 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,516,265,714-0.55
101 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,491,151,982-3.97
102 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,486,704,598-0.16
103 นาย ยืนยง โอภากุล3,418,280,000-6.70
104 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,416,232,523+0.82
105 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,407,397,315+0.76
106 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,384,661,275+0.50
107 นาง จริยา แก้วบุตตา3,374,292,600-
108 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,362,625,000+0.55
109 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,360,604,849-6.30
110 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,328,377,910+0.61
111 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,319,948,800-2.16
112 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,246,432,841+0.99
113 นาย ประภาส ชลศรานนท์3,215,836,437-6.30
114 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,203,305,688+0.82
115 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,176,146,226+4.26
116 นาย ไกรสร จันศิริ3,163,957,613-0.55
117 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,161,999,380-
118 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,127,500,000+0.36
119 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,108,000,000-3.60
120 นาย ศักดิ์ นานา3,074,846,400+0.92
121 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,058,550,000+4.48
122 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,044,468,142-2.58
123 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,015,458,754+1.83
124 นาย สุนทร เด่นธรรม2,997,632,560-1.92
125 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,993,759,941-
126 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,968,812,000-
127 นาง ถนอมศรี สุดโต2,964,669,003-0.84
128 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,962,679,126+0.98
129 นาง รัตนา นรพัลลภ2,952,719,078+1.02
130 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,946,982,500-
131 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,941,672,385+0.83
132 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,937,299,979+0.86
133 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,928,000,000+0.82
134 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,915,402,559-
135 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,892,454,071-1.08
136 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,872,602,620+1.69
137 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,842,579,817-0.44
138 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,841,690,187-0.63
139 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,804,931,347+0.99
140 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,789,282,190-2.63
141 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,773,211,750-
142 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,752,363,382+1.04
143 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,729,685,850+0.52
144 นาย สำเริง มนูญผล2,701,504,888+0.31
145 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,695,360,397+1.04
146 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,695,360,397+1.04
147 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,654,932,599+5.04
148 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,619,593,339+0.93
149 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,609,572,902+0.46
150 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,579,039,489+1.02
151 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,575,419,812+0.50
152 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,570,991,989+1.02
153 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,570,991,989+1.02
154 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,570,331,150+1.02
155 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี2,543,701,990-3.69
156 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,538,576,896-0.26
157 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,528,086,301-0.43
158 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,490,933,872+1.04
159 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,480,495,388-0.89
160 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,438,422,587+0.33
161 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,420,545,298+1.23
162 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,412,534,350-2.80
163 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา2,383,745,927+0.14
164 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,346,143,850-6.70
165 นาย ดิสพล จันศิริ2,289,637,475-0.55
166 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,261,491,650+0.66
167 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,223,193,439-4.29
168 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,175,000,000+0.69
169 นาย ก้องภพ ลิมทรง2,173,741,682-0.12
170 นาง อารดา จรูญเอก2,173,425,325-3.97
171 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,173,164,726+1.64
172 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,150,009,900-
173 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,141,238,495-0.08
174 นาย เปรมชัย กรรณสูต2,140,878,970-1.34
175 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,112,912,662+0.66
176 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,112,912,662+0.66
177 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,103,408,397+1.35
178 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,097,480,000+0.42
179 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,097,480,000+0.42
180 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,097,480,000+0.42
181 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,097,480,000+0.42
182 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์2,096,267,310-1.37
183 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,086,763,600+2.23
184 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,078,824,200-1.67
185 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์2,074,611,634-3.95
186 นาย เบน เตชะอุบล2,047,376,300+0.21
187 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,002,658,256-0.93
188 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,996,301,992+0.74
189 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,994,925,003-
190 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,980,381,600-1.67
191 นาง พรนภา จันศิริ1,978,855,769-0.55
192 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,945,860,000-6.10
193 นาย กัมพล ตติยกวี1,918,641,404-4.27
194 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,914,264,000-
195 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,912,294,368+0.82
196 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,896,209,400-1.94
197 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,862,665,270-3.31
198 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,858,039,949-2.12
199 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,823,839,500-0.83
200 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,819,680,000-
201 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,804,704,825-
202 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,773,826,260-1.89
203 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,736,695,819+1.63
204 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,700,768,423+0.04
205 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,700,000,000-3.00
206 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,700,000,000-3.00
207 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,700,000,000-3.00
208 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,689,557,805-0.87
209 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,687,577,921+0.59
210 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,680,075,617-0.80
211 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,674,849,096-0.93
212 นาย สุขุม นวพันธ์1,667,846,583+0.02
213 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,666,566,563-
214 นาย อานุช โลเฮีย1,652,498,820+3.70
215 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,649,785,889-
216 นาย วิเวก ดาวัน1,643,882,097+0.70
217 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,640,771,372+0.10
218 นาย ชาย วินิชบุตร1,637,032,383+1.85
219 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,636,870,847-0.84
220 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,616,722,608-0.97
221 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-
222 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-
223 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
224 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
225 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
226 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,608,713,230-
227 นาง ณวรา วนาสิน1,608,393,382-
228 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,603,208,000+1.16
229 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,588,950,000+0.74
230 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,557,288,830+3.49
231 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,554,774,601-0.04
232 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,552,549,770+1.12
233 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,552,149,705+1.12
234 นาย มุข โรจตระการ1,550,620,800-
235 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,546,857,600-0.02
236 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,544,315,000+1.12
237 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,542,554,183-
238 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,524,400,118+1.35
239 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,518,900,000+0.55
240 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,518,900,000+0.55
241 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,518,900,000+0.55
242 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,512,892,297-0.12
243 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,510,281,407-0.98
244 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,507,500,000-
245 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,484,053,284-0.71
246 นาย ชินการ สมะลาภา1,482,400,000-1.83
247 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,470,549,992-0.01
248 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,466,776,934+0.41
249 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,449,397,607-0.15
250 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,448,380,000-0.72
251 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,447,931,000+1.12
252 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,444,446,065+0.52
253 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,436,109,966-
254 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,432,110,398-3.67
255 นาย ตัน ภาสกรนที1,406,494,440-
256 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,403,228,783-
257 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,375,763,193+1.16
258 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,375,720,413-0.77
259 นาย สุพล วัธนเวคิน1,368,407,954-0.46
260 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,366,163,604-0.87
261 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,357,414,750-
262 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,355,897,614+0.31
263 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,354,754,940-0.43
264 นาย ชาลี โสภณพนิช1,351,083,105+0.77
265 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,343,390,549-
266 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,338,560,000+0.08
267 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,334,391,412-0.98
268 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,331,907,803+0.40
269 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,329,952,276-1.52
270 นาย อภิรักษ์ วานิช1,327,878,554-0.12
271 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,325,324,095+0.08
272 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,314,510,000-0.86
273 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,305,609,030-1.85
274 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,304,930,938-0.58
275 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,281,140,640-0.69
276 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,278,940,000-2.46
277 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,272,000,000-6.92
278 นาง ลินจง โอภากุล1,268,071,300-6.70
279 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,263,689,609-2.09
280 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,253,797,921+0.51
281 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,244,791,225+1.03
282 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,234,215,030+0.89
283 MR. TIN SHU CHAN1,228,990,000-0.55
284 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,227,254,000-0.18
285 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,225,492,875-0.70
286 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,210,270,327+1.47
287 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,207,499,910-0.30
288 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,205,459,038+0.52
289 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,205,444,572+0.16
290 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,203,297,340-1.15
291 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,189,988,089-0.55
292 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,184,959,940-0.55
293 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,176,642,955+0.08
294 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,171,812,794-0.44
295 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,165,953,832+0.74
296 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,162,050,702-2.94
297 นาย กำธร ตติยกวี1,156,103,669+0.75
298 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล1,154,979,000-1.90
299 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,140,740,000-0.02
300 นาง พิชญา พูลลาภ1,136,980,130+0.11
301 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,130,815,565-0.82
302 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,130,364,000-
303 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,126,048,224+1.12
304 น.ส. วัสสา ริมชลา1,120,981,973+0.52
305 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล1,114,242,164-0.75
306 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,106,815,794-1.00
307 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,103,854,380+1.48
308 นาย เนตร จรัญวาศน์1,099,464,570+0.99
309 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,093,132,178-0.70
310 นาย มารุต แสงศาสตรา1,084,800,000-0.88
311 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,084,800,000-0.88
312 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,082,585,500+0.34
313 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,077,443,700-
314 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง1,073,068,000-0.71
315 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,068,254,499-2.63
316 นาง สุนทรี วนวิทย์1,060,913,654+1.35
317 นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา1,060,710,000+3.81
318 MR. YEAP SWEE CHUAN1,058,946,552+2.92
319 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์1,055,030,859-0.78
320 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,051,566,934-1.02
321 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,045,555,209+0.41
322 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ1,039,755,639-1.62
323 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,037,300,000-0.98
324 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์1,028,323,153-1.66
325 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,027,725,000+0.52
326 นาง บุษกร จันศิริ1,019,580,819-0.55
327 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,018,865,963-0.50
328 นาย วรพจน์ อำนวยพล1,006,848,000-0.69
329 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล1,005,359,827-2.01
330 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,003,653,535+1.25
331 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,000,000,000-1.00
332 MR. YOUNG JUN LEE998,620,000-
333 MR. SEUNGWOO LEE995,500,000-
334 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์990,696,723-0.62
335 นาย เศรษฐา ทวีสิน988,199,301-1.33
336 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์987,536,059-7.69
337 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร986,806,470-6.92
338 นาย ภากร มกรานนท์983,560,160-6.42
339 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา972,320,559-
340 นาย ณัฐภพ ภูริเดช965,000,000+0.52
341 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ961,491,300+1.30
342 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
343 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK957,393,750+0.43
344 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ954,318,000-6.92
345 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร952,925,160-6.92
346 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา951,782,416-1.30
347 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์950,754,477-7.69
348 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม949,750,000+2.76
349 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์934,375,122+0.88
350 MR. Jean-Marie Verbrugghe930,036,000-
351 นาง จิราพร กิตติคุณชัย929,998,760-2.58
352 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์925,546,831-0.50
353 นาง สร้อยเพชร จันทรัช923,607,000-1.63
354 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย923,371,685+0.52
355 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์922,781,250+0.52
356 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์921,384,250-2.44
357 นาย ชาญ โสภณพนิช919,602,512-0.05
358 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ915,006,220+1.69
359 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
360 นาย พีรพล อาหุนัย907,013,150+0.52
361 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
362 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ904,081,840-
363 นาย ทิพย์ ดาลาล904,039,563+0.50
364 นาย อภิชัย เตชะอุบล902,762,580+0.57
365 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ900,344,470-5.35
366 นาง วิมลทิพย์ พงศธร897,956,718+0.17
367 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ896,890,613-
368 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล893,200,000-1.30
369 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์891,962,012+4.16
370 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม886,453,150+2.76
371 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล883,330,924-0.94
372 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ880,405,950-6.70
373 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี877,250,000+0.69
374 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี877,250,000+0.69
375 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์876,255,647-7.45
376 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
377 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์873,311,714-7.12
378 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา873,024,501+0.57
379 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม870,000,000+2.76
380 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ867,545,000-1.51
381 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม867,115,660+2.76
382 นาย นพพร วิฑูรชาติ858,456,854-1.27
383 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา858,098,465+1.04
384 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล856,215,000-0.63
385 นาง ศศิธร รัตนรักษ์854,359,443-0.50
386 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล853,140,000-1.84
387 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล850,444,000-0.41
388 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล849,254,095-2.76
389 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล849,163,440+0.72
390 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ848,640,511-2.19
391 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์848,451,500-3.00
392 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล845,982,540-1.28
393 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025-
394 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน835,232,529-1.49
395 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
396 นาย ภาคภูมิ ศิลา831,868,950-
397 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา831,844,750-
398 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์831,551,200-0.85
399 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์821,597,164-0.85
400 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล819,650,504+0.50
401 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี816,737,343-
402 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์816,441,000-
403 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช812,430,000-1.85
404 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส803,600,000-1.14
405 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์803,409,459-1.27
406 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์801,878,000-1.57
407 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต801,878,000-1.57
408 นาย กิตติพล ทวนทอง801,390,002-0.94
409 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์800,800,000-0.89
410 นาย วิทวัส พรกุล800,631,316-
411 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์798,781,725+3.81
412 นาย ชาย ศรีวิกรม์796,214,772+0.67
413 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์796,149,756-0.93
414 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์794,360,000-2.14
415 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม791,640,279-
416 นาย นพดล เขมะโยธิน791,635,200-1.97
417 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน789,943,581+0.79
418 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย788,105,584-
419 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์783,610,451-
420 น.ส. อัมพร มาลีนนท์781,446,950-0.42
421 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์779,917,200-
422 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์779,917,200-
423 นาย เดชพล จันศิริ775,975,453-0.55
424 นาย สมชาติ โสตธิมัย773,900,000-
425 นาย วันจักร์ บุรณศิริ773,203,802-1.33
426 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์772,805,000-
427 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์770,000,000-
428 นาง เกษสุดา ไรวา767,065,710-1.49
429 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ766,054,287-0.66
430 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล765,934,515-2.05
431 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์765,450,000-
432 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ763,506,000+0.74
433 MRS. TEO LEE NGO760,592,304+2.92
434 MRS. TEO LEE NGO760,592,304+2.92
435 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์757,000,000+1.24
436 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์756,164,594+0.55
437 น.ส. ณิชา โอภากุล752,884,900-6.70
438 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล750,645,045-4.44
439 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ749,210,000-3.17
440 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์745,679,182-0.79
441 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล745,315,625+0.02
442 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์740,896,863+2.28
443 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย739,005,000-1.67
444 MR. KENNETH RUDY KAMON738,101,284-0.73
445 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์738,078,680-1.56
446 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์736,000,000+1.30
447 น.ส. นิภา มาลีนนท์735,945,810-
448 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์735,435,070-3.03
449 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์734,010,306+0.55
450 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์731,370,664-1.40
451 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์730,772,045-2.17
452 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์729,506,250-4.58
453 นาย วรมัน โอภากุล727,500,000-6.70
454 น.ส. นัชชา โอภากุล727,500,000-6.70
455 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล725,270,274-0.66
456 นาง ณิศนาถ อนันตชัย720,063,481-
457 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร719,060,000+3.23
458 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา711,718,138+0.17
459 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา708,197,248-
460 นาย ชวน ตั้งจันสิริ708,150,800-0.55
461 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ707,303,323-0.37
462 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์707,000,750-
463 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์706,384,653-0.77
464 นาย ธวัช เสริมคชสีห์704,492,947-0.84
465 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ703,962,569+1.73
466 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ701,661,450-
467 นาย เจริญ รุจิราโสภณ692,873,020+2.14
468 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ692,655,050-5.19
469 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร692,520,000+3.59
470 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์691,740,600+0.88
471 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์686,654,600-0.62
472 นาย ภมร พลเทพ686,165,000-0.22
473 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์684,196,875-1.18
474 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล683,044,885-
475 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ682,244,000-1.57
476 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์681,442,630-1.57
477 นาง ยุวเรศ ชูสกุล680,744,000+7.21
478 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์679,249,826+0.87
479 นาย ภาโณตม์ พรมมาส674,370,000-
480 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ670,922,316+1.68
481 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม667,175,450+2.76
482 นาง อารยา คงสุนทร666,663,610-0.93
483 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์665,112,000+7.43
484 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ664,825,000-0.76
485 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน661,665,500-0.01
486 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร659,006,678-
487 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน658,107,267-0.39
488 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์657,565,117-1.60
489 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล655,231,394-2.76
490 นาง ประคอง กุญชรยาคง651,240,000-0.50
491 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล649,507,752-1.85
492 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม648,400,463+0.80
493 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล647,751,030-
494 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์646,092,000-
495 นาย ฮารกิชิน ทันวานี642,987,500-0.02
496 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์641,944,536+1.79
497 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย639,360,500-1.00
498 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ638,510,000+1.66
499 นาย คณพศ นิจสิริภัช633,865,939-
500 นาย คเชนทร์ เบญจกุล631,902,724-1.34