คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ70,984,677,320+0.13
2 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี64,259,999,490-3.82
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,856,886,138+0.01
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,146,583,335-1.12
5 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,117,052,152-4.12
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,560,000,000-4.17
7 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,335,447,531-0.99
8 นาย อนันต์ อัศวโภคิน27,897,000,058-
9 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,963,278,721-0.35
10 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์21,925,785,448+0.59
11 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,769,163,720-1.78
12 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,744,658,835+0.37
13 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,725,359,351+0.66
14 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,101,375,000-1.86
15 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,771,599,118-0.02
16 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,347,620,269+0.66
17 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,735,010,613-3.10
18 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,429,388,171-0.12
19 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,098,984,603+0.66
20 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,343,179,871+0.71
21 นาย ปริญญา เธียรวร8,945,515,000-0.17
22 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,791,845,615-
23 นาย อัฐ ทองแตง8,731,622,391-0.08
24 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,542,481,125-0.78
25 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,528,314,861+0.52
26 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,377,434,825-0.40
27 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,264,451,839+0.01
28 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,973,379,613+0.45
29 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,949,719,835-0.57
30 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,854,016,896-0.57
31 นาย อิทธิ ทองแตง7,657,227,654-0.10
32 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,583,068,149-1.11
33 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,257,796,000-2.68
34 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,076,435,503-
35 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,982,500,000-4.51
36 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,720,385,138-1.13
37 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,648,609,995-0.81
38 น.ส. วิอร ทองแตง6,559,421,767-0.11
39 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,228,316,010+3.36
40 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,181,236,000+1.46
41 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,180,914,640+2.21
42 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,162,750,000+2.22
43 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000+2.22
44 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000+2.22
45 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,960,000,000-0.34
46 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,888,023,385+1.70
47 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,813,732,197-1.04
48 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,777,908,380-
49 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,716,164,300-0.02
50 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,686,914,688-1.79
51 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,640,000,000-
52 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,442,825,000-1.94
53 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,348,334,306-0.72
54 นาย อติคุณ ทองแตง5,250,525,164-0.14
55 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,192,935,775-0.08
56 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,192,854,247+0.62
57 นาย มิน เธียรวร5,191,461,900-0.82
58 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,188,938,860-0.72
59 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,167,178,170-3.81
60 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,105,626,189-0.87
61 นาย นเรศ งามอภิชน5,048,205,300-1.60
62 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,024,566,936-0.34
63 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,766,796,400-2.24
64 นาย สมยศ อนันตประยูร4,657,342,374-0.83
65 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,557,954,667+0.27
66 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,772,100-
67 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,539,672,250-0.11
68 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,473,582,141-1.12
69 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-
70 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,436,618,319+1.11
71 นาย สาธิต วิทยากร4,433,228,352-
72 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,407,806,525+1.52
73 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,391,086,722+1.12
74 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,373,981,351-1.62
75 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,363,569,185-0.02
76 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,252,849,522-3.11
77 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,152,206,030-2.76
78 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,986,658,900-
79 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี3,800,930,955+1.82
80 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,630,445,728-0.55
81 นาย ชัย โสภณพนิช3,625,581,869-0.67
82 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,611,181,135-0.41
83 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,608,630,370-0.41
84 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,600,162,500-0.04
85 MRS. ARUNEE CHAN3,559,230,754+1.09
86 MRS. ARUNEE CHAN3,559,230,754+1.09
87 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,538,272,960-
88 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,519,367,268-0.72
89 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,481,780,422-0.04
90 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,447,603,845+2.33
91 นาง จริยา แก้วบุตตา3,445,706,200-3.11
92 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,352,500,000-0.34
93 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,341,423,773+2.33
94 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,320,424,054-2.85
95 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,296,000,000-
96 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,293,682,220+0.85
97 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,290,431,442-0.43
98 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,286,129,040+1.04
99 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,283,604,649+0.74
100 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,281,934,810-3.28
101 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,236,829,652-
102 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,230,503,561+0.64
103 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,192,230,041+2.15
104 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,177,671,837+0.74
105 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,142,241,305+1.15
106 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,137,163,825-1.10
107 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,085,150,970-
108 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,081,375,000+2.22
109 นาย ศักดิ์ นานา3,046,636,800-
110 นาย ไกรสร จันศิริ3,006,633,754+2.33
111 นาย สุวิน ไกรภูเบศ2,996,228,400-1.52
112 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,958,375,000-1.86
113 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,913,823,100-0.52
114 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,896,946,710+3.36
115 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,867,368,158+1.11
116 นาง รัตนา นรพัลลภ2,858,912,888+1.12
117 นาย สุนทร เด่นธรรม2,824,692,220-4.59
118 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,824,048,572+1.08
119 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,823,003,134+1.09
120 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,820,000,000-
121 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,816,207,281-
122 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,746,340,142-0.47
123 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,714,857,579+1.12
124 นาย สำเริง มนูญผล2,702,695,872+0.29
125 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,682,786,204-1.16
126 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,682,095,427-1.66
127 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,664,578,489+1.15
128 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,661,119,947-0.57
129 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,638,944,000-0.57
130 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,633,404,618+0.45
131 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,619,540,000-0.57
132 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,609,393,579+1.15
133 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,609,393,579+1.15
134 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,582,790,580-0.17
135 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,538,225,345-0.37
136 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,537,447,683+1.06
137 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,531,677,550-1.12
138 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,510,933,475-2.68
139 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,499,357,285-1.32
140 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,497,006,943+1.13
141 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,489,206,343+1.13
142 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,489,206,343+1.13
143 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,488,550,400+1.14
144 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,466,207,653-2.58
145 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,411,918,554+1.19
146 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,363,514,240-
147 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,359,968,157-2.58
148 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,355,381,729-0.70
149 นาง ถนอมศรี สุดโต2,354,295,973-2.65
150 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,345,999,540+0.43
151 นาย ยืนยง โอภากุล2,343,460,000-4.51
152 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,298,082,404-1.71
153 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,271,128,921-
154 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,246,492,893-1.14
155 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,229,091,471-0.38
156 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,223,183,673-1.36
157 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,184,000,000-3.21
158 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,183,385,067-1.46
159 นาย ดิสพล จันศิริ2,175,788,098+2.33
160 นาย เบน เตชะอุบล2,133,388,241-3.28
161 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-
162 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
163 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
164 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
165 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
166 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,101,875,350-0.76
167 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,100,440,427+1.30
168 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,089,969,991-0.54
169 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,085,602,125-
170 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,082,952,836-2.14
171 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,031,806,400-
172 นาง อารดา จรูญเอก2,015,096,328-
173 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์2,005,628,235-0.60
174 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,000,324,908+1.18
175 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,992,206,525-0.87
176 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,950,000,000-0.77
177 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,946,103,768-2.14
178 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,946,103,768-2.14
179 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,933,744,000+0.04
180 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,897,865,700-0.87
181 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,895,589,241+4.11
182 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,885,166,332-0.22
183 นาง พรนภา จันศิริ1,880,459,626+2.33
184 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,850,940,000-0.64
185 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,841,758,920-
186 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,827,054,790-0.34
187 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,811,181,911-1.45
188 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,798,809,216-0.86
189 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี1,792,838,449-
190 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,750,560,000-0.60
191 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,750,494,375+4.11
192 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,728,047,418-0.83
193 นาย อานุช โลเฮีย1,713,702,480+3.57
194 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,710,537,566-0.29
195 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,687,425,012-0.55
196 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,677,124,200+0.03
197 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,675,611,659-1.06
198 นาย กัมพล ตติยกวี1,674,649,972-0.72
199 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,673,978,243-2.59
200 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,673,546,888-2.59
201 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,665,099,413-2.59
202 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์1,646,108,400-0.56
203 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,640,160,000-2.49
204 นาง ณวรา วนาสิน1,633,329,713-
205 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,622,910,000-
206 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,071-
207 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
208 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
209 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
210 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์1,608,438,825-4.51
211 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,607,783,450-0.07
212 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,598,746,321+1.18
213 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,561,177,000-2.59
214 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,557,750,000-1.94
215 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,557,331,542-
216 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,545,000,120-
217 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,541,870,000-
218 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,534,137,120+1.39
219 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,533,946,800-3.49
220 นาย มุข โรจตระการ1,516,665,600-
221 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,506,037,000-
222 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,496,647,634-0.03
223 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,496,317,434+1.71
224 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,495,249,246-0.67
225 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,490,973,275-3.24
226 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,471,346,854+0.71
227 นาย สุขุม นวพันธ์1,463,218,859-0.06
228 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,455,279,035-0.65
229 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,448,661,200+0.77
230 นาย ชาย วินิชบุตร1,443,013,730-
231 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,424,984,268-
232 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,419,315,431-0.61
233 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,413,523,081-0.02
234 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,411,215,442-0.55
235 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,411,000,000+0.60
236 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,411,000,000+0.60
237 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,411,000,000+0.60
238 นาย ชินการ สมะลาภา1,400,800,000+1.46
239 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,392,752,780-0.87
240 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,373,866,448-0.48
241 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,372,205,220-1.63
242 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,341,861,462-1.79
243 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,339,667,594-1.12
244 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,336,300,000-1.86
245 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,336,300,000-1.86
246 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,336,300,000-1.86
247 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,326,723,556-1.91
248 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,325,690,000-0.92
249 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,324,601,870-
250 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,323,064,822-1.43
251 นาย วิเวก ดาวัน1,322,003,085+0.87
252 นาย ชาลี โสภณพนิช1,320,536,259-0.60
253 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,313,332,915+1.35
254 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,304,567,788-0.42
255 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,301,972,280-0.45
256 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,299,868,025-2.65
257 นาย สุพล วัธนเวคิน1,291,492,089-1.22
258 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,278,412,078+0.52
259 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,264,011,524+0.27
260 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,263,336,500+1.06
261 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,261,602,402-0.98
262 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,261,544,914+0.29
263 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,259,673,282+0.83
264 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,236,871,277-2.54
265 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,221,157,943-1.17
266 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,215,046,800-1.52
267 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,214,119,035-2.59
268 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,214,052,056+1.87
269 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,209,420,000+0.01
270 นาย อภิรักษ์ วานิช1,203,731,565-
271 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,192,172,540-0.75
272 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,188,014,000-0.37
273 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,173,986,749-0.26
274 MR. TIN SHU CHAN1,167,880,000+2.33
275 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,165,710,153-0.25
276 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,163,627,912-1.26
277 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,160,508,614-4.05
278 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,159,831,334+0.04
279 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,156,693,275-1.86
280 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,151,699,594-0.39
281 นาย กำธร ตติยกวี1,151,266,680+0.34
282 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,136,491,279-4.05
283 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,130,822,030+2.32
284 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,124,113,541+3.70
285 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,121,722,585+0.26
286 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,118,016,413-1.12
287 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,117,893,060-2.60
288 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,110,278,934+0.19
289 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,105,750,000-1.48
290 นาย เนตร จรัญวาศน์1,096,872,450+0.45
291 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,093,604,640-0.52
292 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,086,023,875-2.94
293 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,080,495,000-
294 นาง สุนทรี วนวิทย์1,075,250,325-
295 นาย ตัน ภาสกรนที1,074,706,008-1.34
296 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,063,422,891-0.27
297 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,063,315,315+0.53
298 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,061,939,342-2.37
299 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,050,446,976-0.86
300 น.ส. วัสสา ริมชลา1,039,667,218-1.12
301 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,039,304,100-
302 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,036,412,700+0.40
303 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,032,000,000-1.55
304 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,031,763,354-1.86
305 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา1,022,017,221+0.73
306 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล1,017,481,500-
307 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล1,011,112,514+0.46
308 นาง พิชญา พูลลาภ1,006,112,655-0.51
309 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ993,408,988-0.70
310 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา988,800,000-
311 นาย มารุต แสงศาสตรา988,800,000-
312 นาย วิโรจน์ พรประกฤต988,557,740-
313 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม981,381,826-2.06
314 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์974,211,147+0.78
315 น.ส. อตินุช ตันติวิท973,220,819-1.66
316 นาง บุษกร จันศิริ968,883,430+2.33
317 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK968,097,225-1.98
318 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์965,000,000+0.52
319 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ961,641,126-1.82
320 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
321 นาย สมาน เตชะอิทธิพร953,175,000-1.12
322 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์947,353,742-1.96
323 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์944,830,408-1.12
324 นาย วรพจน์ อำนวยพล936,928,000-0.75
325 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช927,775,000-3.24
326 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา927,246,096+1.39
327 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ922,760,510+3.36
328 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์922,072,304-
329 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์908,983,908-0.51
330 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
331 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ907,182,500-2.60
332 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
333 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา899,702,418-1.28
334 นาย ณัฐภพ ภูริเดช895,000,000-1.12
335 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง893,604,000-0.88
336 นาย ชาญ โสภณพนิช888,624,185+0.22
337 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ876,766,917+3.85
338 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
339 นาย ดิเรก วินิชบุตร873,684,186-
340 นาง ลินจง โอภากุล869,347,850-4.51
341 นาย บัญชา พันธุมโกมล868,335,182-1.99
342 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์864,656,590+0.34
343 นาย พิชญ สมบูรณสิน864,410,700+1.68
344 MR. YOUNG JUN LEE862,681,360-1.05
345 MR. SEUNGWOO LEE859,750,000-1.05
346 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม858,050,000+1.53
347 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย856,391,356-1.12
348 นาง สร้อยเพชร จันทรัช856,026,000-0.88
349 MR. YEAP SWEE CHUAN855,981,796-2.58
350 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์855,843,750-1.12
351 นาง จิราพร กิตติคุณชัย851,998,864+0.70
352 MR. Jean-Marie Verbrugghe847,974,000-
353 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ842,326,575-
354 นาย พีรพล อาหุนัย841,219,450-1.12
355 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์837,724,483-0.73
356 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล837,030,246-1.25
357 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา834,354,716-
358 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
359 นาง วิมลทิพย์ พงศธร831,178,061-0.71
360 นาย เศรษฐา ทวีสิน830,087,413+0.79
361 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล826,145,600+0.42
362 นาย อภิชัย เตชะอุบล823,934,081-1.29
363 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์813,903,345-
364 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล812,497,784-
365 นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา812,200,800+1.00
366 นาย นพพร วิฑูรชาติ809,245,951-
367 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์807,332,891-
368 นาย ภากร มกรานนท์805,155,326-1.40
369 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ803,628,302-0.57
370 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม800,864,570+1.53
371 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร800,616,570-1.55
372 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี798,452,179-0.76
373 นาย นพดล เขมะโยธิน798,134,400-
374 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน795,605,067+0.02
375 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์793,800,000-1.79
376 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา792,495,130-0.29
377 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน789,749,570-
378 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต789,250,000-1.60
379 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์789,250,000-1.60
380 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี786,500,000-0.77
381 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี786,500,000-0.77
382 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล786,210,000-
383 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม786,048,781-0.06
384 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม786,000,000+1.53
385 นาง ศศิธร รัตนรักษ์783,651,302+0.35
386 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์783,588,855-
387 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม783,394,148+1.53
388 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล783,000,000-
389 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล780,906,960-
390 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์779,711,266-0.16
391 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ774,258,000-1.55
392 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร773,127,960-1.55
393 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์772,805,000-
394 นาย วิทวัส พรกุล770,158,667+3.95
395 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์770,000,000-
396 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล766,214,720-0.84
397 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ766,054,287-
398 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ757,374,295+0.53
399 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์757,354,140-
400 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ756,044,796-1.29
401 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์755,458,723-0.42
402 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์752,266,488+0.55
403 นาย สมชาติ โสตธิมัย747,080,500+0.24
404 นาย ทิพย์ ดาลาล745,214,638-2.83
405 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ740,883,600-
406 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์740,493,000+1.71
407 นาย เดชพล จันศิริ737,391,038+2.33
408 นาย กิตติพล ทวนทอง737,359,123+0.01
409 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส733,350,000-0.47
410 นาง เกษสุดา ไรวา725,294,805-
411 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล725,270,274-
412 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย725,189,592-3.20
413 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา725,151,396-0.88
414 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์720,548,610-0.08
415 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์720,104,545-3.24
416 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์718,432,630-0.20
417 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์714,200,000-1.32
418 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์712,592,013-
419 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย708,213,125-0.87
420 นาย ภาคภูมิ ศิลา708,119,850-1.94
421 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา708,099,250-1.94
422 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล706,035,582-0.57
423 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์704,214,745+0.60
424 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์700,986,224-0.59
425 น.ส. อัมพร มาลีนนท์700,978,850-2.58
426 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์698,999,347-1.14
427 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์694,400,000-1.38
428 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์691,172,375-0.76
429 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล682,495,200+1.68
430 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ681,613,980-1.96
431 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334-0.60
432 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล680,779,617-0.02
433 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน677,040,500-0.94
434 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา675,366,912+1.39
435 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์674,798,800+0.22
436 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์673,832,431+1.14
437 น.ส. อารี ปรีชานุกูล672,980,000-2.26
438 นาย ชวน ตั้งจันสิริ671,669,600+2.34
439 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ671,500,000-1.60
440 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์670,829,887-0.55
441 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์670,711,250-1.60
442 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์669,488,235-
443 นาย เจริญ รุจิราโสภณ668,127,555-
444 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์664,169,005-0.20
445 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ662,214,974-0.28
446 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล658,866,305-
447 น.ส. นิภา มาลีนนท์658,477,830-2.75
448 นาง ยุวเรศ ชูสกุล653,536,000-
449 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์652,510,000-
450 นาย ชาย ศรีวิกรม์651,599,586-
451 นาย วันจักร์ บุรณศิริ649,491,193+0.79
452 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ646,994,500+1.26
453 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์646,613,644+0.84
454 นาย ภมร พลเทพ642,725,000-1.90
455 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร641,664,397+2.70
456 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร640,450,000-0.50
457 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์638,148,000-
458 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล633,878,038-
459 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์631,944,000-
460 นาย ทวิช เตชะนาวากุล631,240,333-
461 นาย ฮารกิชิน ทันวานี628,315,000-0.48
462 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง627,694,253+0.70
463 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์626,202,945-1.94
464 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล624,821,790-
465 นาย โยธิน วณิชวรากิจ624,093,550-1.94
466 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล623,576,137-0.10
467 MR. KENNETH RUDY KAMON623,531,109-0.36
468 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร622,800,000-0.58
469 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน621,103,328-1.04
470 นาย ภาโณตม์ พรมมาส620,077,500-
471 นาง ณิศนาถ อนันตชัย619,313,858-1.91
472 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ617,485,828+1.22
473 นาย คณพศ นิจสิริภัช617,332,113-0.24
474 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม616,460,700+1.68
475 MRS. TEO LEE NGO614,812,112-2.58
476 MRS. TEO LEE NGO614,812,112-2.58
477 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล613,822,718-2.45
478 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์611,638,578+1.00
479 นาย บัญชา วิญญรัตน์610,667,200+0.45
480 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย610,359,439-0.60
481 นาง ประคอง กุญชรยาคง609,120,000-
482 นาง ปราณี เผอิญโชค607,933,988+0.02
483 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ607,909,502-1.35
484 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ603,577,275-4.51
485 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม602,758,510+1.53
486 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์600,455,100+1.68
487 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์599,392,082-0.52
488 นาง อรณี จิราธิวัฒน์598,536,400+0.65
489 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์597,688,150-
490 นาย อติพงษ์ ตันติวิท596,400,000-2.35
491 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล596,290,734-
492 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์586,879,800-
493 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย586,381,846-
494 นาย วุฒิ จารุกรสกุล585,120,000-0.94
495 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ584,130,000+1.22
496 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์584,086,542-
497 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์584,037,142+0.45
498 นาง ชลิดา เตชะอุบล583,690,165-0.67
499 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา583,014,321-
500 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร581,147,940-