คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา170,878,474,500+1.91
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ74,613,037,530+1.85
3 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี73,709,999,415+1.54
4 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์51,255,756,500+1.96
5 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์49,346,477,146+1.91
6 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,388,365,216+0.78
7 นาย สมโภชน์ อาหุนัย43,834,569,350+3.50
8 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,740,000,000+2.59
9 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ34,589,459,715+2.57
10 นาย คีรี กาญจนพาสน์34,514,935,588+0.89
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,042,091,694+1.90
12 นาย พิชญ์ โพธารามิก29,533,141,382+0.15
13 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์25,972,205,554+3.04
14 นาย ฮาราลด์ ลิงค์19,513,933,575+4.06
15 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,057,223,458+1.68
16 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,205,643,302+1.77
17 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,961,675,000+0.01
18 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,086,970,544+0.35
19 นาย ปริญญา เธียรวร11,871,880,000+2.18
20 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ11,865,000,000+3.10
21 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,773,312,350+0.35
22 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,277,817,832+0.22
23 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,119,840,503+7.08
24 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,582,752,761+0.35
25 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,637,995,568+1.94
26 นาย อัฐ ทองแตง9,083,749,919+1.91
27 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์8,908,180,000+1.91
28 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,879,032,553+0.34
29 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,589,941,041+2.16
30 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,456,011,144-0.14
31 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,427,092,150+3.49
32 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล8,384,781,297+1.91
33 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,017,353,144+2.16
34 นาย อิทธิ ทองแตง7,932,696,718+1.91
35 นาย ชาตรี โสภณพนิช7,816,836,030+0.82
36 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,619,902,875+0.87
37 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,575,194,675-
38 นาย มิน เธียรวร7,484,240,000+0.71
39 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,484,000,475-
40 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,471,520,506+3.41
41 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,868,035,963+0.88
42 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,764,744,570+1.04
43 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,711,200,122-0.68
44 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,565,680,623+0.03
45 น.ส. วิอร ทองแตง6,558,083,270+1.91
46 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,549,256,270+0.92
47 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ6,403,637,500+1.91
48 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,246,031,074+1.64
49 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,824,170,000-
50 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,757,266,900-0.91