คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี127,007,998,992+2.98
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ64,957,844,746+0.41
3 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี53,211,816,297+3.52
4 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,933,801,298+0.73
5 นาย คีรี กาญจนพาสน์44,891,025,676+0.71
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,200,000,000+1.67
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ42,931,343,850+1.66
8 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ40,009,200,000-0.07
9 นาย สมโภชน์ อาหุนัย38,358,116,943+1.14
10 นาย ฮาราลด์ ลิงค์32,816,249,595+1.93
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,467,351,268+0.51
12 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,533,498,675-2.04
13 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์20,038,615,522+1.31
14 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,900,457,454-1.85
15 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,850,000,000-
16 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา15,219,033,595+2.39
17 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,312,599,879+0.39
18 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,467,700,000+0.64
19 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,269,367,346+1.37
20 นาย ปริญญา เธียรวร12,039,563,500-1.52
21 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,937,400,327+1.37
22 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,540,410,247-0.07
23 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,730,247,573+1.37
24 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร10,371,508,642-0.01
25 นาย สุระ คณิตทวีกุล10,168,047,284-0.89
26 นาย มิน เธียรวร9,544,491,000+0.47
27 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,981,081,106+1.39
28 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,938,626,051+0.42
29 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,721,519,157-0.65
30 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,448,689,065-0.58
31 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,437,872,730+0.71
32 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,857,500,066+1.20
33 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,762,907,325+1.20
34 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,675,851,840+1.78
35 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,669,200,000+1.79
36 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,669,200,000+1.79
37 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,378,710,631+1.16
38 นาย อิทธิ ทองแตง7,288,314,494+0.42
39 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,219,664,423+0.79
40 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,730,072,895+1.08
41 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,647,598,529+0.72
42 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,546,490,470+0.81
43 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,424,055,400+1.19
44 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,309,518,275-1.38
45 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,291,493,035+1.19
46 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,285,269,683+0.05
47 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,217,771,221-2.22
48 นาย อัฐ ทองแตง6,200,951,747+0.41
49 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,098,580,000-2.45
50 นาย ยืนยง โอภากุล5,990,800,000-
51 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,946,329,750-0.69
52 น.ส. วิอร ทองแตง5,930,744,854+0.41
53 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,669,353,850-1.88
54 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,530,907,927+2.39
55 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,465,736,699+1.36
56 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,244,536,522-0.61
57 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,146,456,032-
58 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,964,968,305-0.87
59 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,925,229,100+0.05
60 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,901,373,709-1.20
61 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,832,736,069+1.21
62 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,726,243,730+0.40
63 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,669,488,200-1.92
64 นาย อติคุณ ทองแตง4,656,388,348+0.41
65 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,616,815,269-0.58
66 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,607,316,224+4.95
67 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,561,279,526-2.60
68 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,543,121,619+3.82
69 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,500,862,899-0.09
70 นาง จริยา แก้วบุตตา4,481,203,400+2.39
71 นาย สมยศ อนันตประยูร4,463,060,958+0.87
72 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,415,253,230-
73 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,405,196,525+1.59
74 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,373,613,825+1.14
75 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,362,405,670+0.26
76 นาย นเรศ งามอภิชน4,318,145,815+0.13
77 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,179,183,750+1.90
78 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,120,298,500-
79 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,089,901,840+0.42
80 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,048,200,000-1.54
81 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,928,345,990+3.00
82 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,919,239,322+1.75
83 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,877,955,895+0.67
84 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,834,600,000+1.79
85 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,820,759,861-1.55
86 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,716,054,090-
87 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,672,816,000+1.19
88 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,670,590,000+1.19
89 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,637,596,600+0.51
90 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,607,078,748+0.14
91 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,573,531,607+0.11
92 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,544,590,000+1.19
93 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,498,750,000-1.61
94 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,450,323,486+0.49
95 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,391,047,367+3.91
96 นาย สาธิต วิทยากร3,388,260,960-1.43
97 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,340,499,673+0.76
98 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,312,744,050-1.91
99 MRS. ARUNEE CHAN3,303,018,500-0.60
100 MRS. ARUNEE CHAN3,303,018,500-0.60
101 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,271,778,135-1.92
102 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,192,824,522+0.92
103 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,149,733,678+0.42
104 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,095,800,000-
105 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,077,368,125+1.10
106 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,064,103,156-0.85
107 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,055,481,700-0.04
108 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,013,500,000+0.61
109 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,993,336,713-0.03
110 นาง อารดา จรูญเอก2,946,231,632+3.82
111 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,896,910,072+0.02
112 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,868,000,000+0.42
113 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,865,217,698+0.86
114 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,829,566,250-0.85
115 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,794,068,510+3.09
116 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,774,193,948+0.86
117 นาย ชัย โสภณพนิช2,746,707,557+0.89
118 นาย ยิว ฮอค โคว2,716,736,000+1.70
119 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,703,448,955+0.10
120 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,699,404,050+1.00
121 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,695,954,460+1.29
122 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,695,953,994+1.29
123 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,692,507,564-1.31
124 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,685,923,926-
125 นาย ศักดิ์ นานา2,672,859,600+1.06
126 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,669,152,192-0.89
127 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,668,254,787+0.26
128 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,656,802,242-
129 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,630,625,683+1.20
130 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,608,331,250+1.20
131 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,591,685,888+1.11
132 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,589,152,335+1.20
133 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,586,903,070-0.01
134 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,563,246,520+3.19
135 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,548,510,660+0.20
136 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,533,813,696+1.98
137 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,430,289,432-0.58
138 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,426,978,750+1.14
139 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,393,600,000+1.70
140 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,392,064,028-
141 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,350,255,091+0.04
142 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,349,415,500-1.60
143 นาย ไกรสร จันศิริ2,342,377,459-
144 นาง รัตนา นรพัลลภ2,321,970,650+0.12
145 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,296,466,665-0.51
146 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,294,350,833+0.14
147 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,293,059,802+0.14
148 นาง ลินจง โอภากุล2,222,393,000-
149 นาย สำเริง มนูญผล2,222,312,010-0.40
150 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,221,081,695+0.06
151 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา2,217,456,000+0.85
152 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,214,099,016-
153 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,205,292,000+1.16
154 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,171,981,571-1.79
155 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,166,035,500+0.11
156 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,121,175,495+0.11
157 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,121,175,495+0.11
158 นาย ตัน ภาสกรนที2,109,741,660+3.42
159 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,091,829,270-1.43
160 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,089,780,179-0.68
161 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,075,794,891+0.06
162 นาย บัญชา พันธุมโกมล2,069,473,053-0.89
163 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,061,447,791+0.07
164 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,054,164,024-1.91
165 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,050,152,131+0.09
166 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,043,475,600+0.09
167 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,023,286,731+0.11
168 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,000,514,198-
169 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,983,824,795-0.01
170 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,973,516,550+0.81
171 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,972,866,875-
172 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,962,076,492+0.73
173 นาย สุนทร เด่นธรรม1,939,065,140-0.67
174 นาย ชาย วินิชบุตร1,925,028,821-0.79
175 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,885,640,000+3.19
176 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,873,025,857+1.22
177 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,836,592,553-0.55
178 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,836,135,000+1.19
179 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,829,789,625-
180 นาง ถนอมศรี สุดโต1,806,205,905+4.14
181 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,803,795,000+1.19
182 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,769,520,969-0.65
183 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,728,430,390-
184 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,714,573,502+0.02
185 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,698,348,963+1.72
186 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,687,800,000+1.67
187 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,663,918,620-0.64
188 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,656,976,738-1.58
189 นาย ดิสพล จันศิริ1,654,890,727-
190 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,625,891,628+3.06
191 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,614,976,000+0.85
192 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,597,480,000+0.99
193 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,587,687,330-2.00
194 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,580,256,000+0.85
195 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,577,458,598-7.01
196 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,576,354,000+0.93
197 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,569,805,714+0.87
198 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,548,288,853-0.97
199 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,542,979,500-
200 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,531,278,590-1.58
201 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,530,543,859+2.88
202 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,519,292,805-2.00
203 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,508,008,800+4.80
204 นาย เบน เตชะอุบล1,503,048,771-0.23
205 นาย อานุช โลเฮีย1,499,489,670-1.02
206 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,480,570,000+1.14
207 นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-3.85
208 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,469,180,700+1.00
209 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,467,112,500+1.93
210 นาง พรนภา จันศิริ1,465,009,243-
211 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,463,563,832+3.19
212 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,456,213,288-0.58
213 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,454,750,000-0.87
214 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,452,314,252+0.30
215 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,448,526,031-1.22
216 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,448,239,807+1.28
217 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,441,486,183+1.12
218 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,436,191,715-0.57
219 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,420,615,620+1.39
220 นาย วิเวก ดาวัน1,413,968,517+1.63
221 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,387,120,545-2.01
222 นาย สุขุม นวพันธ์1,368,776,622-0.41
223 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,368,146,030+3.40
224 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
225 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
226 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
227 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,352,784,888+1.39
228 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,329,404,291+0.97
229 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,325,262,138+1.14
230 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,325,013,580-0.76
231 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,323,931,875+1.14
232 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,323,650,000+0.87
233 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,058+0.87
234 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
235 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
236 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
237 น.ส. ณิชา โอภากุล1,319,489,000-
238 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,318,032,144+0.92
239 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,316,700,137-0.58
240 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,316,340,000-
241 นาย มารุต แสงศาสตรา1,316,340,000-
242 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,312,450,660-
243 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,303,690,000-0.13
244 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,292,000,000+1.32
245 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,292,000,000+1.32
246 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,292,000,000+1.32
247 น.ส. นัชชา โอภากุล1,290,215,000-
248 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,281,612,500-0.79
249 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,277,508,254+0.84
250 นาย วรมัน โอภากุล1,275,000,000-
251 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา1,274,400,000+0.85
252 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา1,274,400,000+0.85
253 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,274,400,000+0.85
254 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,274,400,000+0.85
255 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,274,000,000-1.54
256 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,264,832,000+0.53
257 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,264,185,383+0.06
258 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,263,373,566-1.84
259 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,261,575,000+1.19
260 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,261,575,000+1.19
261 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,261,575,000+1.19
262 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,261,575,000+1.19
263 นาย เนตร จรัญวาศน์1,257,277,354-0.82
264 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,247,985,129-2.17
265 นาง ณวรา วนาสิน1,246,816,575+1.00
266 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,243,128,856-0.42
267 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,228,465,996+4.83
268 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,224,240,380-
269 นาย สุพล วัธนเวคิน1,216,283,789+1.88
270 นาง สุนทรี วนวิทย์1,208,976,071-0.58
271 นาย อภิรักษ์ วานิช1,205,231,896+0.04
272 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,201,502,911-2.17
273 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,196,056,035+3.77
274 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,191,692,776-0.70
275 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,190,142,584+5.39
276 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,189,585,727-2.19
277 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,189,273,410+0.64
278 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,179,933,465+0.81
279 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,161,807,697+0.32
280 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,160,603,290-
281 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,153,814,000-0.93
282 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,143,457,010-0.79
283 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,143,120,000+0.95
284 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,136,223,574+0.76
285 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,135,930,789+0.76
286 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,130,893,425+0.76
287 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,130,197,011+0.76
288 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,118,034,334+2.36
289 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,116,701,166-2.03
290 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,116,145,575-0.43
291 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,102,703,889+5.39
292 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,095,841,642+2.68
293 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,093,974,400-
294 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,093,032,806+1.14
295 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,087,774,250+1.00
296 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,074,941,202-2.17
297 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,074,404,786+3.00
298 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,063,040,000-0.06
299 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,062,029,702-0.52
300 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,059,659,000+0.76
301 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,056,452,857-
302 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์1,048,740,000+1.19
303 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์1,048,740,000+1.19
304 นาย กำธร ตติยกวี1,045,551,124-1.11
305 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,043,235,260-
306 น.ส. วัสสา ริมชลา1,016,434,431+1.14
307 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,010,617,650-0.68
308 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,008,750,045+0.76
309 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,006,000,000+0.63
310 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,005,178,739+0.03
311 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,004,516,604-0.64
312 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,003,636,596-2.26
313 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย995,803,247+4.14
314 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-
315 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์981,136,320+0.59
316 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร980,757,000-
317 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ980,600,403-1.63
318 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ969,958,495+2.64
319 นาย นพดล เขมะโยธิน960,600,000+0.44
320 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์956,363,873+0.26
321 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี951,920,000-1.37
322 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์950,956,653-
323 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์950,598,044-1.91
324 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา944,662,858-0.69
325 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์943,866,000+1.19
326 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ943,447,932+0.28
327 นาย กิตติ ชีวะเกตุ937,346,411-0.60
328 นาย พิมาน เตียวตรานนท์937,014,000-
329 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต934,768,000+4.05
330 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์934,472,000+4.05
331 นาย สมาน เตชะอิทธิพร931,875,000+1.14
332 นาย พะเนียง พงษธา930,893,700-
333 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล930,827,840+0.67
334 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต926,802,102-1.37
335 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์924,862,000-1.84
336 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล923,976,832-1.68
337 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร921,716,000-
338 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์921,653,250-0.68
339 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร920,834,500+0.57
340 MR. CHAN TIN SHU909,860,000-
341 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
342 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์906,044,720-
343 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM899,995,984+1.46
344 นาย สุวิน ไกรภูเบศ898,868,520-3.54
345 นาย ชัชชวี วัฒนสุข895,079,829+1.81
346 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล891,962,360-
347 MR. YOUNG JUN LEE889,886,240+1.02
348 MR. SEUNGWOO LEE886,900,000+1.02
349 นาง วลัยพร สมภักดี886,571,741-
350 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน883,059,024-0.56
351 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ882,410,046-0.01
352 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี881,186,796-1.37
353 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์875,607,349-
354 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
355 น.ส. นงค์นภา ทองมี873,664,000+1.70
356 นาย กัมพล ตติยกวี872,350,524-0.83
357 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์871,470,776-1.29
358 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล869,817,121+1.39
359 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย857,405,500+0.41
360 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล857,032,520+0.60
361 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์856,712,500+1.14
362 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์850,000,000-
363 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ844,452,200+0.60
364 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช843,999,680+3.19
365 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย837,254,119+1.14
366 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์835,053,561-0.35
367 น.ส. อัมพร มาลีนนท์834,818,025+0.03
368 นาย ชาญ โสภณพนิช833,526,123+0.61
369 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
370 นาย กิตติพล ทวนทอง832,169,782+0.46
371 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล829,164,405+0.50
372 นาย พีรพล อาหุนัย826,791,875+1.14
373 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์824,091,158+0.76
374 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล819,166,520+0.59
375 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์814,864,700+0.50
376 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี811,991,240+0.81
377 นาย อติรัชต์ จรูญศรี806,375,179+0.40
378 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ802,964,919+3.12
379 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์800,236,000+4.05
380 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร797,250,000+0.59
381 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ795,975,908+1.20
382 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ795,056,000+4.05
383 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา794,311,550+2.69
384 น.ส. นิภา มาลีนนท์794,046,795-
385 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล791,845,097+2.58
386 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์789,161,887-1.32
387 นาย วรพจน์ อำนวยพล785,371,080-
388 นาง พิชญา พูลลาภ780,286,550+1.18
389 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์770,449,662+1.06
390 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์770,281,529+0.69
391 นาง ศศิธร รัตนรักษ์768,025,246-0.71
392 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม768,000,000+0.83
393 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์757,716,867-
394 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน757,558,791+2.30
395 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล755,164,080-
396 นาง บุษกร จันศิริ754,827,789-
397 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล754,041,350+0.59
398 นาย เศรษฐา ทวีสิน751,031,469-
399 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย750,470,000-0.90
400 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา747,958,848-0.64
401 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์744,366,947+0.12
402 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา740,134,782-0.38
403 MR. Jean-Marie Verbrugghe738,558,000-2.22
404 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์734,023,292-3.25
405 นาง สุวิมล อธิกิจ732,404,337-
406 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล729,710,000-0.13
407 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์728,543,500-
408 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล726,975,000-0.74
409 นาง ปัทมา เล้าวงษ์725,215,747-2.17
410 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์722,500,000-
411 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม720,000,000+0.83
412 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม717,612,960+0.83
413 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร715,923,540+1.30
414 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย713,766,240-
415 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา712,050,000-
416 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล708,004,363-
417 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา707,000,000-
418 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์705,800,000+1.33
419 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,057,597-
420 นาย ฮารกิชิน ทันวานี701,833,000+0.67
421 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์700,353,822-2.84
422 นาง วิมลทิพย์ พงศธร694,048,698-0.44
423 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์691,200,000+1.39
424 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล685,985,873+0.39
425 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ681,725,500-
426 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม677,400,860-
427 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์672,294,493-
428 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์672,126,500-1.94
429 นาย ชาลี โสภณพนิช671,733,750+0.78
430 ด.ญ. รดา จรูญเอก665,741,731+3.82
431 ด.ช. พีระ จรูญเอก665,741,731+3.82
432 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ664,836,250-1.84
433 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม664,172,400+0.83
434 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน663,394,614+0.85
435 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์662,951,218-1.86
436 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง662,033,600+1.90
437 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ661,462,594-
438 นาย กำพล พลัสสินทร์661,422,786-
439 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์659,447,180-
440 นาง ยุวเรศ ชูสกุล656,804,000+2.01
441 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน656,078,498-0.65
442 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์654,409,000-1.42
443 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์652,599,582+1.27
444 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล652,123,933+0.31
445 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์647,712,000+2.08
446 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์646,683,696+0.66
447 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์644,870,990+1.32
448 นาง ประคอง กุญชรยาคง639,540,000-2.45
449 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล638,615,835+1.61
450 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา636,916,000+2.72
451 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ635,300,000+1.52
452 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร632,442,651+0.87
453 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ630,508,615-5.79
454 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์627,021,360-
455 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์625,929,443+0.67
456 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล624,816,000-2.22
457 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ624,240,000-
458 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง623,797,800+0.31
459 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร623,460,946+0.67
460 นาย นพพร วิฑูรชาติ620,695,220-
461 นาย บัญชา วิญญรัตน์618,956,800-0.89
462 นาย ทิพย์ ดาลาล613,642,623-1.82
463 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์613,587,700-3.64
464 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-3.85
465 นาย ประชุม มาลีนนท์612,277,250+0.35
466 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์605,517,554+2.21
467 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์600,185,223+0.68
468 นาย อติพงษ์ ตันติวิท599,200,000+0.47
469 นาย คเชนทร์ เบญจกุล599,039,288+1.79
470 นาง ปราณี เผอิญโชค596,939,676+0.40
471 นาง วรรณี ตติยกวี596,584,268-1.11
472 MR. YEAP SWEE CHUAN595,657,436+1.48
473 นาง มาลี จารุกรสกุล595,400,000+0.87
474 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล595,000,000-
475 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี592,997,500-1.83
476 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์591,965,248-0.89
477 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล590,327,212-
478 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล589,651,556-2.18
479 นาง เกษสุดา ไรวา588,590,025-0.65
480 นาย อภิชัย เตชะอุบล587,988,314+2.10
481 นาย วันจักร์ บุรณศิริ587,634,889-
482 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต587,590,156-0.71
483 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล587,523,000+0.50
484 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย585,976,504+0.58
485 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี580,922,000-0.56
486 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์580,000,000+0.86
487 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์579,150,000-1.92
488 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน578,515,849+2.22
489 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์578,357,000-
490 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์578,250,120-
491 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม577,742,407-1.82
492 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์575,881,600-0.89
493 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ574,419,536+0.53
494 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย573,582,434+0.89
495 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์572,629,728-0.76
496 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์571,905,529+0.40
497 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา571,165,388+1.70
498 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์570,382,600+1.06
499 นาย สันติ สิงหวังชา569,724,750-
500 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์566,490,045-2.27