คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/05/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี136,602,797,852-
2 นาย สมโภชน์ อาหุนัย51,944,183,160-
3 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ51,714,939,738-
4 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์47,180,471,081-
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,400,000,000-
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ41,214,146,354-
7 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ30,372,150,000-
8 นาย ฮาราลด์ ลิงค์25,860,996,775-
9 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ23,520,000,000-
10 นาย คีรี กาญจนพาสน์22,510,288,895-
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน22,022,000,362-
12 นาย สุระ คณิตทวีกุล21,744,825,396-
13 นาย สาธิต วิทยากร21,580,301,873-
14 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา21,108,486,604-
15 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,251,101,880-
16 นาย พิชญ์ โพธารามิก17,104,049,778-
17 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,477,375,000-
18 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี16,230,512,280-
19 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,052,050,000-
20 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,575,753,707-
21 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร14,448,960,424-
22 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล12,527,456,369-
23 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,291,804,027-
24 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,365,805,494-
25 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,229,629,705-
26 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์11,065,051,555-
27 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,347,210,408-
28 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,119,764,200-
29 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,119,762,380-
30 นาย พิธาน องค์โฆษิต10,091,620,323-
31 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,871,862,580-
32 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,298,034,730-
33 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์9,259,896,870-
34 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,211,038,501-
35 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,764,160,284-
36 นาย ปริญญา เธียรวร8,432,293,205-
37 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,217,104,112-
38 นาย ยืนยง โอภากุล7,893,760,000-
39 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,752,586,563-
40 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,533,292,688-
41 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,519,983,120-
42 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,448,488,006-
43 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา7,443,082,504-
44 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,410,017,030-
45 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,354,282,361-
46 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,615,000,000-
47 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,554,027,232-
48 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,352,031,650-
49 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,214,496,317-
50 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,065,913,920-
51 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์6,064,041,216-
52 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,057,348,768-
53 นาง จริยา แก้วบุตตา6,032,758,240-
54 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
55 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,025,800,000-
56 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
57 นาง จินตนา บุญสาลี6,012,000,000-
58 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี6,012,000,000-
59 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,860,973,691-
60 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,841,156,575-
61 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,813,952,065-
62 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,807,460,931-
63 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,669,961,670-
64 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,620,260,000-
65 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,600,891,575-
66 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,498,728,135-
67 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,255,143,128-
68 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,155,090,787-
69 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,152,680,000-
70 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,990,071,721-
71 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,982,753,880-
72 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,982,071,044-
73 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,961,250,000-
74 นาย มิน เธียรวร4,900,655,200-
75 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์4,875,140,000-
76 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,857,097,849-
77 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,836,044,283-
78 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,832,000,000-
79 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,659,598,284-
80 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI4,636,418,220-
81 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,520,203,058-
82 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,498,098,960-
83 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล4,409,002,180-
84 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,349,819,981-
85 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา4,346,979,314-
86 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,337,959,655-
87 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา4,280,099,458-
88 นาย ตัน ภาสกรนที4,183,419,360-
89 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,161,401,445-
90 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,120,239,038-
91 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต4,028,624,708-
92 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,985,623,420-
93 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,975,075,213-
94 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,930,255,982-
95 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,905,433,967-
96 นาย นเรศ งามอภิชน3,887,918,240-
97 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,844,182,000-
98 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,839,186,845-
99 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,824,827,650-
100 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,803,012,626-
101 นาย สุเมธ เศษธะพานิช3,785,010,000-
102 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,721,896,559-
103 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,721,418,602-
104 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,705,363,125-
105 นาย อภิรุม ปัญญาพล3,675,448,012-
106 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,671,853,079-
107 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,601,361,415-
108 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,587,913,304-
109 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,507,391,850-
110 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,448,237,440-
111 นาย อานุช โลเฮีย3,430,460,518-
112 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ3,376,284,800-
113 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,351,351,950-
114 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,336,440,240-
115 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา3,307,500,000-
116 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ3,307,500,000-
117 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา3,307,500,000-
118 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,264,170,000-
119 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,228,713,771-
120 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,190,908,600-
121 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,165,859,736-
122 นาย ไกรสร จันศิริ3,128,996,755-
123 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,079,477,047-
124 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล3,060,241,891-
125 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา3,045,972,845-
126 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,042,687,800-
127 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
128 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
129 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,003,185,509-
130 MR. YEW HOCK KOH2,994,584,000-
131 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,962,227,975-
132 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,939,472,000-
133 นาง ลินจง โอภากุล2,928,329,600-
134 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,924,512,020-
135 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,909,099,200-
136 นาย กฤษฎา พฤติภัทร2,885,640,000-
137 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,882,600,000-
138 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,877,642,603-
139 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,871,368,325-
140 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,864,608,350-
141 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,834,545,185-
142 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,795,873,648-
143 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,793,500,000-
144 นาย มารุต แสงศาสตรา2,793,500,000-
145 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,788,156,064-
146 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,770,748,208-
147 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,702,999,735-
148 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร2,699,106,366-
149 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,665,322,141-
150 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,622,008,676-
151 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,586,217,880-
152 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,541,973,854-
153 นาย สุนทร เด่นธรรม2,534,388,840-
154 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,529,264,182-
155 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา2,521,277,680-
156 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,499,840,000-
157 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,468,715,975-
158 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี2,442,776,400-
159 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,441,146,200-
160 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี2,430,000,000-
161 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,399,041,500-
162 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,398,472,968-
163 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,357,195,024-
164 นาย สำเริง มนูญผล2,354,930,226-
165 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,314,288,100-
166 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,293,200,000-
167 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,276,866,670-
168 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,275,685,173-
169 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,265,978,525-
170 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,265,415,250-
171 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,255,364,102-
172 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM2,233,566,675-
173 นาย ดิสพล จันศิริ2,212,248,613-
174 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,182,985,839-
175 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,182,345,950-
176 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,180,905,000-
177 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,177,653,021-
178 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,173,695,000-
179 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม2,148,751,058-
180 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,087,850,000-
181 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,086,236,594-
182 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,072,504,547-
183 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,072,115,697-
184 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,057,597,813-
185 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,056,632,356-
186 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,035,105,445-
187 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,033,102,400-
188 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,031,433,436-
189 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,024,921,656-
190 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์2,023,890,785-
191 นาง วารี ภัทราวณิชย์2,023,534,864-
192 นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,018,942,254-
193 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,011,075,000-
194 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช2,006,000,000-
195 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,985,478,400-
196 นาย ชาย วินิชบุตร1,970,501,943-
197 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,963,812,001-
198 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,954,301,855-
199 นาย มุข โรจตระการ1,935,446,400-
200 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,916,198,871-
201 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,903,989,000-
202 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,892,340,198-
203 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,889,250,000-
204 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,857,672,893-
205 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,852,357,698-
206 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,835,792,677-
207 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,830,942,925-
208 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,825,340,140-
209 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์1,824,177,380-
210 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,820,151,500-
211 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,819,680,000-
212 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,792,650,000-
213 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,791,021,030-
214 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,785,277,280-
215 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,778,459,044-
216 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,759,352,608-
217 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,743,224,382-
218 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,740,546,018-
219 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,739,375,739-
220 น.ส. ณิชา โอภากุล1,737,288,000-
221 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,737,139,455-
222 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,725,574,253-
223 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,716,864,162-
224 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,714,113,096-
225 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,702,152,400-
226 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,698,409,468-
227 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,691,877,700-
228 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,654,853,800-
229 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,654,457,155-
230 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,643,226,075-
231 นาย นพดล เขมะโยธิน1,642,260,000-
232 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,623,100,000-
233 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,615,145,147-
234 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,609,711,000-
235 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
236 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี1,590,476,000-
237 นาง วัฒนา สมวัฒนา1,589,536,004-
238 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,558,857,577-
239 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,556,982,800-
240 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,555,682,500-
241 นาย วิเวก ดาวัน1,551,916,665-
242 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,549,481,226-
243 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,549,345,000-
244 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,537,354,000-
245 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,537,263,000-
246 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,537,263,000-
247 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,528,740,000-
248 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,523,822,625-
249 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,522,521,000-
250 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,519,653,324-