คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี96,767,999,232-0.39
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ72,281,537,846+0.36
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,097,738,916+2.70
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,903,116,705+0.94
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,760,000,000+0.43
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ41,551,074,728+0.42
7 นาย พิชญ์ โพธารามิก40,267,516,397+0.33
8 นาย คีรี กาญจนพาสน์37,906,895,874+2.34
9 นาย อนันต์ อัศวโภคิน32,043,358,926-
10 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์29,394,271,348+0.90
11 นาย ฮาราลด์ ลิงค์22,523,504,470+0.70
12 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,995,113,750+0.57
13 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ15,697,500,000+4.68
14 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,603,902,489+0.28
15 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม15,513,529,165+1.60
16 นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,363,748,158-
17 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,479,071,898+1.79
18 นาย ปริญญา เธียรวร13,382,900,000-0.30
19 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,921,928,189-
20 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,681,775,000+0.61
21 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร12,408,467,069+1.03
22 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,615,216,445-
23 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,740,447,884-
24 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,319,848,141+0.40
25 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,020,065,801+0.93
26 นาย อัฐ ทองแตง8,835,946,370+0.35
27 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,786,527,446+0.69
28 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,638,843,541+2.58
29 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,497,392,470+2.87
30 นาย สุระ คณิตทวีกุล8,358,085,022+0.84
31 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,092,754,559+0.58
32 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,995,329,700+0.58
33 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,981,146,434+0.94
34 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,943,869,532-
35 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,909,057,847+1.00
36 นาย มิน เธียรวร7,785,740,000+1.75
37 นาย อิทธิ ทองแตง7,718,525,884+0.35
38 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,619,902,875-
39 นาย ชาตรี โสภณพนิช7,597,342,483-0.31
40 นาย กวิน กาญจนพาสน์7,590,987,117+2.38
41 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,267,645,520+1.89
42 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,258,350,000+1.89
43 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,258,350,000+1.89
44 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,258,350,000+1.89
45 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,232,102,129+3.03
46 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,517,289,906+0.57
47 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,450,539,092+3.76
48 น.ส. วิอร ทองแตง6,384,516,560+0.36
49 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,370,187,150+0.50
50 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค6,201,340,920+4.23
51 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,956,308,266+1.60
52 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,861,944,480-0.89
53 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,750,910,000+5.10
54 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,709,945,000-
55 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,522,181,170-6.96
56 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,445,365,244-
57 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,415,958,000-0.12
58 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,380,669,434+0.58
59 นาย นเรศ งามอภิชน5,368,494,230-0.59
60 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,358,682,250+0.84
61 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,353,379,500+2.14
62 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,348,304,906+0.93
63 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,281,231,965+0.10
64 นาย ยืนยง โอภากุล5,268,380,000+4.68
65 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,243,450,310+2.14
66 นาย อติคุณ ทองแตง5,113,213,298+0.35
67 นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,027,263,149+2.92
68 นาย ณัฐพล จุฬางกูร5,005,944,663+0.47
69 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,953,265,625+0.80
70 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,904,267,052+0.03
71 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,891,878,725+1.80
72 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,702,063,126+0.52
73 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,551,360,365+3.56
74 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,515,763,240+2.12
75 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,508,135,904-
76 นาย สมยศ อนันตประยูร4,482,550,307+3.04
77 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,418,054,220-
78 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,399,747,509-
79 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,257,385,890+0.04
80 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ4,232,617,072+3.68
81 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,221,222,383+0.17
82 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,218,985,500+1.89
83 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,218,687,480+0.40
84 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,200,868,101+0.55
85 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,193,713,988-
86 นาง อารดา จรูญเอก4,183,199,111+3.76
87 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,037,329,516-0.40
88 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,989,168,338-1.08
89 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,982,691,160+0.85
90 นาง จริยา แก้วบุตตา3,963,454,800+1.80
91 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,931,543,800+0.47
92 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,926,250,000+0.57
93 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ3,908,638,125+3.68
94 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,808,399,596+2.63
95 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,767,107,656+2.63
96 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,726,519,950+0.95
97 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,725,049,630+1.88
98 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,710,314,958-0.05
99 MRS. ARUNEE CHAN3,647,465,093+0.66
100 MRS. ARUNEE CHAN3,647,465,093+0.66
101 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,629,175,000+1.89
102 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,623,438,975+4.68
103 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,580,834,623+0.69
104 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,467,054,936+0.69
105 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,459,200,000-0.93
106 นาย สาธิต วิทยากร3,436,664,688+0.94
107 นาย ชัย โสภณพนิช3,435,762,606+0.09
108 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล3,408,880,511+3.95
109 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,389,121,325+4.25
110 นาย ไกรสร จันศิริ3,321,281,472+2.63
111 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,315,962,415+2.49
112 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,269,445,198+0.40
113 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,243,113,790+0.14
114 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,212,999,685+0.79
115 นาย ศักดิ์ นานา3,187,684,800-0.44
116 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,163,763,042+0.30
117 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,146,926,435+4.38
118 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,071,417,500+0.80
119 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,069,925,039-0.33
120 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,069,528,838-
121 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,060,680,000+2.14
122 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+2.14
123 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+2.14
124 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,036,624,437+0.13
125 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,989,908,765+0.66
126 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,988,000,000+0.40
127 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,967,848,300+0.93
128 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,945,006,640-
129 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,937,299,423-
130 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,817,980,241-0.95
131 นาง ถนอมศรี สุดโต2,815,189,894-
132 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,811,375,000+0.65
133 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,770,266,978+0.15
134 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,765,359,742-
135 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,764,479,056-0.86
136 นาง รัตนา นรพัลลภ2,737,187,071+0.20
137 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,726,538,080-0.89
138 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,722,842,015-0.69
139 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,711,150,646+0.34
140 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,709,386,931+0.58
141 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,709,179,708+0.32
142 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,686,425,000+0.58
143 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,666,671,866+0.58
144 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,649,278,375+1.28
145 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,639,709,504+0.71
146 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,618,323,163+0.15
147 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,614,478,703+0.04
148 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,590,744,610-1.69
149 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,553,517,033+0.18
150 นาย ตัน ภาสกรนที2,542,509,180+5.67
151 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,510,934,818+2.32
152 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,507,634,743+1.81
153 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,500,632,163+0.18
154 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,500,632,163+0.18
155 นาย ยิว ฮอค โคว2,485,196,000+1.24
156 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,444,132,300-0.57
157 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,433,147,210+0.29
158 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,430,289,432+2.92
159 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,419,612,210+0.26
160 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,410,903,210+0.23
161 นาย สำเริง มนูญผล2,404,046,257+0.05
162 นาย ดิสพล จันศิริ2,403,486,852+2.63
163 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,403,074,200+0.23
164 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,389,341,472+0.23
165 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,383,611,210+0.19
166 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,369,419,105+2.11
167 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,351,481,852+0.84
168 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,323,254,463+0.13
169 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,309,010,160-23.54
170 นาย สุนทร เด่นธรรม2,303,453,220+0.56
171 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,300,463,830+0.34
172 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,189,600,000+1.24
173 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช2,166,480,000-
174 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,157,724,968+0.40
175 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,121,712,545+0.94
176 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา2,101,230,565+6.60
177 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,097,183,904-0.19
178 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,095,373,916-
179 นาง พรนภา จันศิริ2,077,251,912+2.63
180 นาย ชาย วินิชบุตร2,031,132,772-
181 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,025,957,711+1.63
182 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,021,651,100-
183 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,962,579,693-0.04
184 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,956,391,378+2.11
185 นาง ลินจง โอภากุล1,954,398,550+4.68
186 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,941,156,958+4.61
187 นาย อานุช โลเฮีย1,897,313,460-
188 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,895,500,000+0.90
189 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,895,500,000+0.90
190 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,895,500,000+0.90
191 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,881,411,494+0.83
192 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,859,797,500+2.09
193 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,832,530,348-0.04
194 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,824,887,320+0.65
195 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,815,169,437+0.92
196 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,808,365,734-0.27
197 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,797,737,040-
198 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,781,972,100+0.02
199 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,776,602,686+0.77
200 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,774,100,000+5.10
201 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,765,088,000+0.78
202 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,752,388,406-
203 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,750,293,425+1.28
204 นาย เบน เตชะอุบล1,721,154,231-0.12
205 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,717,345,555-0.51
206 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,716,903,025-0.51
207 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,708,236,704-0.51
208 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,707,435,024+0.83
209 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,681,804,456+2.87
210 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,681,541,424-
211 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,666,812,338+0.79
212 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,666,339,395+1.90
213 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,660,174,191-
214 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,654,850,390-41.96
215 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,631,540,000+0.43
216 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,624,913,800+4.09
217 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,620,606,271+0.93
218 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,618,979,550+0.93
219 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,615,634,270+0.31
220 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,601,622,000-0.51
221 นาย วิเวก ดาวัน1,597,899,381+3.60
222 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,590,300,137+2.92
223 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,574,633,600+1.00
224 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,570,505,691+0.54
225 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,558,855,387+2.59
226 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,552,154,000-
227 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,552,079,544-
228 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,539,087,148+0.02
229 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,537,910,685+1.72
230 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,532,692,397+0.69
231 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,531,277,339+4.29
232 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+2.14
233 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,529,412,500+2.14
234 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,519,607,468+0.51
235 นาย มุข โรจตระการ1,505,347,200-
236 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,500,649,012+0.38
237 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,499,723,596+0.90
238 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,497,207,093+1.58
239 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,473,280,000-2.34
240 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,064-2.34
241 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-2.34
242 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-2.34
243 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-2.34
244 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,458,569,281+0.65
245 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,448,286,808-0.45
246 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,443,525,275+1.28
247 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,434,363,021+0.08
248 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,432,983,622+0.95
249 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,428,824,400-0.30
250 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,421,348,750+0.80
251 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,409,980,000-18.86
252 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,404,893,440-
253 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,393,196,250+0.31
254 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,385,635,524+2.52
255 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,356,914,325+4.68
256 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,336,622,975+0.93
257 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,323,853,650+4.84
258 นาย สุพล วัธนเวคิน1,311,786,935-0.72
259 นาย สุขุม นวพันธ์1,307,312,746+0.39
260 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,303,416,620+2.51
261 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,297,604,004-0.17
262 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,296,450,000-1.79
263 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,290,330,000+0.03
264 MR. CHAN TIN SHU1,290,100,000+2.63
265 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,278,221,670+5.05
266 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,269,900,000+0.65
267 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,269,900,000+0.65
268 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,269,900,000+0.65
269 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,268,524,173+6.60
270 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,260,807,294-
271 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,254,515,453-0.55
272 นาย เนตร จรัญวาศน์1,247,282,586-0.37
273 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,245,572,896-0.51
274 น.ส. วัสสา ริมชลา1,242,954,105+0.93
275 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,240,555,848+2.63
276 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,234,092,825-1.05
277 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,227,175,400+9.09
278 นาง สุนทรี วนวิทย์1,225,785,371+2.92
279 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,216,584,945-0.32
280 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,208,712,330-
281 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,205,288,848-
282 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,204,094,349-3.39
283 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,194,974,254-0.55
284 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,194,160,000+0.85
285 นาย อภิรักษ์ วานิช1,191,966,634-1.45
286 นาง ณวรา วนาสิน1,191,956,646+0.84
287 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,182,476,475+6.67
288 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,177,600,000+4.35
289 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,176,939,653+3.32
290 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,174,832,394+1.92
291 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,173,000,000+4.35
292 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,165,470,963+0.41
293 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,164,800,000+0.55
294 นาย มารุต แสงศาสตรา1,160,960,000-0.83
295 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,160,960,000-0.83
296 น.ส. ณิชา โอภากุล1,160,374,150+4.68
297 MR. YOUNG JUN LEE1,152,559,440-0.78
298 MR. SEUNGWOO LEE1,149,350,000-0.79
299 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,143,616,960+3.41
300 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,141,260,000-14.80
301 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,139,550,000+0.93
302 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,137,919,920-13.38
303 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,132,586,020+2.31
304 น.ส. นัชชา โอภากุล1,121,773,250+4.68
305 นาย วรมัน โอภากุล1,121,250,000+4.68
306 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,112,334,572+1.95
307 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,104,294,400-1.09
308 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,100,803,281-1.05
309 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,094,469,698+0.99
310 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,092,000,000+0.55
311 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,088,379,656+0.55
312 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,086,885,549+1.58
313 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,081,878,035-0.20
314 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,080,026,500+1.25
315 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,070,904,769+1.95
316 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,070,368,108-0.03
317 นาง บุษกร จันศิริ1,070,278,208+2.63
318 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,070,166,500+3.21
319 นาย กำธร ตติยกวี1,060,032,441-
320 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,056,337,833-0.94
321 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-1.57
322 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+2.14
323 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+2.14
324 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+2.14
325 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+2.14
326 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์1,047,637,000+0.93
327 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,042,951,081-0.66
328 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,039,912,183+0.84
329 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,039,304,100-
330 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,038,378,761+1.94
331 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,038,117,450-
332 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย1,023,842,180+0.93
333 นาย พีรพล อาหุนัย1,011,048,350+0.93
334 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม1,007,328,140+0.55
335 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,006,425,000+0.70
336 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี996,639,693-
337 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์984,482,250-
338 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์983,918,618+0.57
339 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล981,252,410+0.46
340 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์981,203,574-0.50
341 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช969,701,760-
342 นาย เศรษฐา ทวีสิน968,435,315+1.36
343 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม962,469,391+1.50
344 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์958,099,767+1.95
345 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์955,393,200-0.52
346 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์955,000,000+2.62
347 MR. Jean-Marie Verbrugghe951,919,200-
348 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์947,558,000+0.60
349 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์946,048,309+0.90
350 ด.ญ. รดา จรูญเอก945,251,619+3.76
351 ด.ช. พีระ จรูญเอก945,251,619+3.76
352 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา944,537,776+6.60
353 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา943,560,886+0.73
354 นาย นพดล เขมะโยธิน941,000,000+0.19
355 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย933,360,096-0.16
356 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล933,330,787-
357 นาย กัมพล ตติยกวี930,916,632-0.21
358 นาย กิตติพล ทวนทอง927,802,420-
359 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ924,142,294+0.06
360 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,551,000+0.05
361 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ913,920,000-
362 นาย ชัชชวี วัฒนสุข911,321,197-
363 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
364 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล902,512,000+0.96
365 นาย ชาลี โสภณพนิช901,743,750-
366 นาย ชาญ โสภณพนิช898,458,742-0.33
367 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์896,851,370-0.26
368 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์896,712,160-0.66
369 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์893,393,757+1.83
370 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต884,240,000-5.00
371 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์883,960,000-5.00
372 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ880,627,735+1.18
373 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร878,185,000+0.55
374 นาง วิมลทิพย์ พงศธร875,205,507+0.96
375 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
376 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์873,950,000+2.14
377 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์873,950,000+2.14
378 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา872,298,000+1.59
379 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ868,480,480-0.89
380 นาง นิตยา สงวนพานิช865,848,940-
381 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร864,755,000+0.39
382 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์864,434,176-0.34
383 นาง ปัทมา เล้าวงษ์861,457,638+1.83
384 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน858,994,182+0.10
385 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์855,471,954+0.50
386 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ854,565,400+0.59
387 นาง ศศิธร รัตนรักษ์850,844,610+1.10
388 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ846,073,916+2.84
389 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล843,000,843-0.21
390 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์833,008,541-
391 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
392 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี831,795,905-
393 MR. YEAP SWEE CHUAN825,095,855-0.53
394 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ819,807,522+0.58
395 นาย เดชพล จันศิริ815,129,868+2.63
396 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์815,121,160+2.55
397 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม810,941,040+0.55
398 นาย อภิชัย เตชะอุบล807,942,817+2.14
399 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง807,932,000+0.97
400 นาง พิชญา พูลลาภ807,201,850+0.56
401 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์805,423,535-
402 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี804,650,000-
403 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล804,458,800+0.20
404 น.ส. นงค์นภา ทองมี799,204,000+1.24
405 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์797,401,608+1.15
406 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์792,734,810-0.40
407 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ792,218,527+1.87
408 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล791,595,000-
409 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์790,533,399-0.75
410 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์786,555,000+2.14
411 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร785,000,000-
412 นาง ณิศนาถ อนันตชัย777,846,353+1.90
413 นาย พะเนียง พงษธา777,631,725+4.68
414 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล776,592,360-0.04
415 นาย อติรัชต์ จรูญศรี773,728,411+0.42
416 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน770,363,139-
417 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์765,092,378+0.55
418 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา764,801,545+1.77
419 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล763,681,530+0.92
420 นาย สันติ สิงหวังชา763,186,950+1.27
421 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์761,546,814-0.92
422 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล759,242,871-
423 นาย วันจักร์ บุรณศิริ757,739,725+1.36
424 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย757,385,288-
425 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์756,980,000-5.00
426 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ752,080,000-5.00
427 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล745,736,904+0.62
428 นาย ประชุม มาลีนนท์744,517,500+2.00
429 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์743,431,490+2.28
430 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล742,486,500-0.74
431 นาย สมชาติ โสตธิมัย741,210,000+0.13
432 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์740,522,897-2.79
433 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา734,171,445+1.59
434 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์734,010,306+0.55
435 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล733,656,695-
436 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน731,778,529-0.58
437 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ729,028,080-
438 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย728,000,000+0.55
439 นาย ชวน ตั้งจันสิริ723,107,100+2.59
440 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์720,841,255+0.93
441 MR. KENNETH RUDY KAMON720,129,216-0.23
442 นาย พิมาน เตียวตรานนท์718,759,520-2.23
443 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์715,800,000+0.03
444 นาย ทิพย์ ดาลาล714,056,870+5.47
445 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์710,558,550+4.68
446 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ708,061,900+4.68
447 นาย นพพร วิฑูรชาติ703,088,390+1.56
448 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา698,598,051+6.60
449 นาย วิทวัส พรกุล698,413,039-2.11
450 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์698,254,700-16.79
451 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์697,600,000-
452 นาย ฮารกิชิน ทันวานี696,200,000+0.60
453 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์695,000,000-0.72
454 นาง ยุวเรศ ชูสกุล693,876,000-97.86
455 นาง เกษสุดา ไรวา691,118,610-
456 นาง จิราพร กิตติคุณชัย690,000,000+0.87
457 MR. KYUYOUNG LEE685,993,548-0.79
458 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ685,428,630-
459 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม684,338,200+0.55
460 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร682,857,100+0.50
461 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์682,538,800+0.35
462 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ681,151,250+0.60
463 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม680,680,000+0.55
464 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม680,680,000+0.55
465 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม680,680,000+0.55
466 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์679,198,000-100.00
467 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ678,050,000+0.77
468 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล677,870,625+0.80
469 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม672,282,074+5.47
470 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์668,249,978+1.90
471 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล668,249,978+1.90
472 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล667,016,000+3.34
473 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน666,715,322+3.04
474 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล666,025,035+2.58
475 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์664,441,088+0.21
476 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ662,903,008+0.81
477 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม662,030,460+0.55
478 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์661,401,100+1.83
479 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม661,067,900+0.54
480 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล659,333,614+1.86
481 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล658,866,305-
482 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส658,850,000+0.70
483 น.ส. วิศรา พรกุล655,574,880-1.90
484 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์655,008,986+1.56
485 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง652,985,000-0.54
486 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์652,500,000+4.44
487 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์648,141,059+1.82
488 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ647,343,100+4.80
489 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา645,908,740+0.57
490 นาง สุวิมล อธิกิจ645,739,178-
491 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย645,280,238-0.79
492 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์644,137,350+4.39
493 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ643,750,000+0.97
494 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม643,370,000+0.55
495 นาย ชาย ศรีวิกรม์642,734,160-0.83
496 นาง วรรณี ตติยกวี641,447,208-
497 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์641,306,533+6.31
498 นาย บัญชา วิญญรัตน์641,062,400-0.86
499 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา635,707,124-
500 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร635,204,409+3.04