คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/03/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี125,684,999,003-
2 นาย สมโภชน์ อาหุนัย54,912,528,186+0.40
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์53,631,510,757-0.07
4 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ52,143,806,410+1.92
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ46,980,000,000+1.53
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ46,632,742,105+1.52
7 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี42,865,199,417-
8 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ33,781,050,000-2.94
9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์30,451,223,100-2.08
10 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ29,190,000,000-1.08
11 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา25,475,204,570+3.89
12 นาย อนันต์ อัศวโภคิน22,602,647,411+0.63
13 นาย คีรี กาญจนพาสน์20,276,702,502-1.00
14 นาย พิชญ์ โพธารามิก18,764,740,185+3.34
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา17,969,974,568+6.34
16 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,819,327,821-
17 นาย สุระ คณิตทวีกุล15,465,066,669-2.93
18 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,596,798,933-0.13
19 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี12,208,144,754-2.63
20 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,082,606,700+1.83
21 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,457,250,000+3.54
22 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,030,844,523-0.19
23 นาย ปริญญา เธียรวร10,955,922,500+0.88
24 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,645,549,821+1.81
25 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,495,255,188+0.40
26 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,226,512,805-0.97
27 นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,214,220,912-0.89
28 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล9,865,129,686-3.16
29 นาย ยืนยง โอภากุล9,796,720,000-1.08
30 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,689,400,631-0.97
31 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,345,827,513+0.39
32 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,188,926,712-0.89
33 นาย พิธาน องค์โฆษิต8,910,792,737-0.92
34 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,764,911,053-3.65
35 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,745,629,075-0.54
36 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,259,709,472-0.89
37 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ8,118,052,600-2.05
38 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ8,118,051,140-2.05
39 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,021,315,328-3.65
40 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,961,395,178-0.91
41 นาย มิน เธียรวร7,676,921,000+0.37
42 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,535,781,440+3.75
43 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,487,421,800+2.00
44 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,278,662,451-1.29
45 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,259,762,381-3.65
46 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,899,935,955-0.89
47 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,549,256,270+5.21
48 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,530,134,963-3.65
49 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,305,178,348+6.35
50 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,919,210,000+1.01
51 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,898,226,536-0.47
52 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล5,782,951,209-0.95
53 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,706,250,000-3.20
54 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,706,250,000-3.20
55 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,706,250,000-3.20
56 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,665,428,833-1.06
57 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,424,962,500+0.99
58 นาย อิทธิ ทองแตง5,390,917,202+2.00
59 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,327,306,010+1.99
60 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,319,211,800+0.47
61 นาย ชาตรี โสภณพนิช5,304,946,508+1.02
62 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์5,222,901,309+2.27
63 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,199,461,419-0.01
64 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,186,351,040+1.54
65 นาง จริยา แก้วบุตตา5,135,996,880+6.35
66 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,938,537,573-
67 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,925,133,489-3.09
68 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,882,101,848+1.89
69 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,855,244,478-2.14
70 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,816,340,919-
71 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,685,519,750+0.40
72 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,660,191,610+3.91
73 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,655,891,460+2.03
74 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา4,588,085,042+4.59
75 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,485,677,096+1.01
76 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,458,900,000-
77 นาย ตัน ภาสกรนที4,435,867,080+7.32
78 น.ส. วิอร ทองแตง4,434,876,058+1.98
79 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,421,527,037+0.64
80 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา4,341,600,000+0.50
81 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,335,693,750+0.36
82 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,311,604,562+0.58
83 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,235,700,797-2.93
84 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,180,388,513-1.44
85 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์4,126,598,503+0.89
86 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,098,177,448+1.80
87 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,077,654,935-0.01
88 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,015,704,066+0.97
89 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,982,512,970+0.74
90 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,962,549,450-1.44
91 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,921,349,394+0.76
92 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต3,868,935,532-0.92
93 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,862,348,775-1.22
94 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,808,000,000-3.36
95 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,789,501,327+4.44
96 นาย อัฐ ทองแตง3,673,759,922+1.97
97 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,658,709,644+0.56
98 นาง ลินจง โอภากุล3,634,266,200-1.08
99 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,626,462,792+0.51
100 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,614,078,311-0.54
101 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,610,399,900-1.08
102 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,590,856,320+0.75
103 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,586,919,254+0.88
104 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,583,599,845-0.92
105 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,574,834,623-2.04
106 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์3,562,451,053+7.92
107 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,510,684,526+0.80
108 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,461,054,936-2.04
109 นาย นเรศ งามอภิชน3,452,076,000-0.55
110 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์3,442,328,623+0.81
111 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,424,355,874-0.97
112 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์3,408,695,799+0.81
113 นาย สาธิต วิทยากร3,405,946,361-1.45
114 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,394,735,313-0.97
115 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,382,617,487-0.24
116 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,369,774,011-0.97
117 นาย อติคุณ ทองแตง3,338,941,742+1.99
118 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์3,293,430,887+0.89
119 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์3,283,915,746+0.80
120 นาง อารดา จรูญเอก3,272,202,892-2.14
121 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,264,153,161+1.47
122 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์3,263,148,246+0.80
123 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์3,262,206,996+0.80
124 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,256,200,000+0.50
125 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์3,255,716,491+0.81
126 นาง สมกมล เวชชาชีวะ3,246,023,201+0.81
127 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,240,563,536+2.86
128 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์3,237,852,299+0.89
129 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,126,445,800+4.12
130 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,122,852,000+2.00
131 นาย อภิรุม ปัญญาพล3,098,852,010+1.54
132 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,074,774,595-1.12
133 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,068,333,435-0.97
134 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,054,094,100-1.44
135 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,049,702,200-
136 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,979,449,450-1.77
137 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,945,703,939-3.16
138 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,904,689,950-1.44
139 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา2,889,367,798+4.56
140 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,853,125,000-3.20
141 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,819,652,490+4.46
142 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,806,189,176+2.86
143 นาย ศักดิ์ นานา2,800,778,400+0.82
144 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,780,500,000+0.81
145 นาย อานุช โลเฮีย2,753,395,942-1.64
146 นาย ชัย โสภณพนิช2,732,179,059+2.04
147 นาย สุนทร เด่นธรรม2,717,282,880+0.96
148 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,712,306,250+0.40
149 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา2,702,717,604+4.63
150 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,700,565,494+1.92
151 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,690,320,375-1.43
152 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,659,249,250-0.57
153 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร2,657,146,275-3.13
154 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,634,160,400+2.00
155 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,613,452,984+0.65
156 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,592,166,665-2.36
157 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,523,225,300-1.08
158 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,511,577,094-
159 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,508,150,000+3.62
160 MR. YEW HOCK KOH2,500,632,000+8.64
161 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,493,855,000+1.92
162 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,474,500,000+0.99
163 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,458,984,496-0.65
164 นาย ไกรสร จันศิริ2,447,260,032+2.86
165 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,427,599,762-
166 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,421,900,000-5.56
167 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,400,000,000+2.00
168 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,396,594,541+7.58
169 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,384,607,160+1.54
170 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,381,666,193-
171 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส2,304,091,250+0.76
172 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,294,075,558+0.08
173 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,284,975,839-1.13
174 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,265,978,525-1.00
175 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,214,101,885-2.26
176 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,201,500,000-3.36
177 นาย มารุต แสงศาสตรา2,201,500,000-3.36
178 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,192,732,919-1.54
179 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,191,187,700+8.64
180 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร2,182,464,146-1.27
181 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ2,170,800,000+0.50
182 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,170,800,000+0.50
183 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,170,800,000+0.50
184 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,155,396,500-2.78
185 นาย มุข โรจตระการ2,150,496,000-10.00
186 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,144,589,000+0.01
187 นาง รัตนา นรพัลลภ2,130,765,989+1.39
188 นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,128,816,663-1.94
189 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,122,006,250-
190 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,120,975,768+1.39
191 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,117,154,685-0.83
192 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,112,731,037+1.76
193 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,101,042,286+1.32
194 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,094,530,024+1.75
195 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,092,925,391-1.20
196 น.ส. นัชชา โอภากุล2,085,000,000-1.08
197 น.ส. ณิชา โอภากุล2,085,000,000-1.08
198 นาย วรมัน โอภากุล2,085,000,000-1.08
199 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,080,750,000-2.93
200 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,070,846,406+3.81
201 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,061,945,994-1.45
202 นาย สำเริง มนูญผล2,041,717,364-0.48
203 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,034,256,922-2.60
204 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,016,022,060+1.54
205 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,012,777,559-2.92
206 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,953,213,899-0.90
207 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,945,820,000-1.55
208 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,942,526,043+4.63
209 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,923,231,625+0.40
210 MRS. ARUNEE CHAN1,921,668,621+1.71
211 MRS. ARUNEE CHAN1,921,668,621+1.71
212 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,893,877,060-0.76
213 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,890,225,114+0.75
214 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,867,276,402-0.95
215 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,862,322,885-
216 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,856,634,543+2.90
217 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,831,550,375-1.40
218 นาย วิเวก ดาวัน1,827,812,961-1.26
219 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,785,426,650+3.38
220 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,783,951,503-0.22
221 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,752,074,320+1.83
222 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,735,443,688+0.35
223 นาย ดิสพล จันศิริ1,733,330,312+2.86
224 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,706,696,431-0.26
225 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,704,117,734-1.86
226 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,699,388,675-1.68
227 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,697,328,284-0.51
228 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,673,787,825-
229 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,671,818,280-1.55
230 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,648,800,000+0.69
231 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,630,707,611-1.86
232 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,630,138,260-0.40
233 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,627,289,601+0.29
234 นาย พะเนียง พงษธา1,625,917,340-0.83
235 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,624,041,800-2.87
236 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,621,021,756+0.53
237 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,619,441,947-1.93
238 น.ส. วัสสา ริมชลา1,613,942,938+0.40
239 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,604,485,000-
240 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,582,104,759-
241 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,576,020,797+1.13
242 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,572,377,206-
243 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,561,475,438+0.40
244 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,551,103,430-0.26
245 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,541,720,081-3.78
246 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,534,080,000-
247 นาง พรนภา จันศิริ1,530,606,672+2.86
248 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,518,100,000+3.83
249 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,510,273,316-1.55
250 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,499,636,081-0.22
251 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,496,661,650-1.44
252 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,495,636,200-1.96
253 นาง จิราพร กิตติคุณชัย1,494,000,000-2.81
254 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,492,875,000+1.43
255 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,491,487,187+0.08
256 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,487,645,842+0.36
257 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,471,239,300-5.61
258 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,467,712,934+0.26
259 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,460,659,221-
260 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,456,152,000+4.41
261 นาย ชาย วินิชบุตร1,455,139,896-2.08
262 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,454,623,328-
263 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,450,517,962-0.01
264 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,448,094,976-
265 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,445,249,025+3.64
266 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,442,544,048-2.84
267 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,440,785,503-
268 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,433,763,399-0.64
269 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,427,562,300-
270 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,421,738,113-0.75
271 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,414,451,330-0.21
272 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,408,500,000-1.53
273 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,383,635,687+4.90
274 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,371,383,579-0.89
275 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,360,800,000-2.08
276 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา1,353,674,300+1.23
277 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,350,863,000-
278 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,349,929,875-0.92
279 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,344,408,147+1.20
280 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ1,342,422,245+2.59
281 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,341,726,500-5.61
282 นาย กัมพล ตติยกวี1,338,566,315-0.90
283 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,334,267,000-0.41
284 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,332,101,054+4.90
285 นาย นพดล เขมะโยธิน1,329,000,000+0.66
286 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล1,326,051,000-5.56
287 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,318,642,300-
288 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,316,917,900-
289 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์1,316,648,520+0.46
290 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,313,288,071+4.57
291 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,304,310,146-1.50
292 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,295,031,580-2.68
293 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,292,640,000+3.14
294 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,290,337,309+5.22
295 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,285,614,475-1.44
296 นาย จิตติพร จันทรัช1,280,979,080+0.79
297 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล1,269,000,000-5.56
298 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,265,360,540+1.42
299 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,260,829,690-0.56
300 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,256,202,199+0.30
301 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,232,654,323+1.46
302 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์1,227,062,500+0.40
303 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล1,215,000,000-5.56
304 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,213,268,125-1.69
305 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,211,378,074+0.43
306 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,211,366,225+0.99
307 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,204,255,909+0.02
308 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล1,199,171,939+6.51
309 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,199,074,500-2.56
310 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,196,127,914+0.69
311 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย1,196,077,313+0.40
312 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,191,782,637+4.90
313 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,190,991,375-1.71
314 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,178,394,750+0.99
315 นาย พีรพล อาหุนัย1,169,268,750+0.40
316 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,159,200,000+3.62
317 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,159,200,000+3.62
318 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,153,020,505-3.08
319 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,145,400,000+3.62
320 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,131,713,276-0.56
321 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,131,285,220-
322 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,129,732,980-0.67
323 นาย เนตร จรัญวาศน์1,129,722,750+0.42
324 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,127,980,000-0.82
325 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,127,000,049-0.82
326 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,127,000,000-0.82
327 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,127,000,000-0.82
328 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,127,000,000-0.82
329 นาย กำธร ตติยกวี1,123,750,238-1.55
330 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,122,321,941-0.91
331 นาย เบน เตชะอุบล1,119,599,590-5.08
332 นาย อภิรักษ์ วานิช1,119,005,132+3.18
333 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,115,193,100+1.78
334 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,106,100,450-1.78
335 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,102,500,000-1.78
336 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,100,000,000-0.91
337 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,091,520,100-2.80
338 นาง ถนอมศรี สุดโต1,091,197,499+0.46
339 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,089,004,023-
340 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-
341 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-
342 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,088,000,000-
343 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,087,764,920+3.66
344 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,087,662,640-
345 นาย สุขุม นวพันธ์1,085,621,292+0.32
346 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,082,757,000+0.25
347 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์1,079,159,720+0.69
348 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,078,963,035+3.68
349 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,069,232,415-2.20
350 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,068,607,000+0.17
351 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,067,950,400-2.84
352 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,065,647,000-0.41
353 น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์1,064,561,400-5.56
354 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร1,062,796,260+7.32
355 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,061,254,699+0.96
356 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,059,270,000+0.50
357 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,056,030,276+1.83
358 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,050,558,957-
359 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,050,374,230-0.35
360 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,041,487,060-2.83
361 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์1,040,975,851-
362 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,032,871,820+0.31
363 นาง พิชญา พูลลาภ1,030,371,210-1.00
364 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ1,028,189,472-0.97
365 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,024,765,595+1.41
366 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,023,394,050+0.42
367 นาย สุพล วัธนเวคิน1,022,912,520-0.73
368 นาย ภัคพล งามลักษณ์1,010,445,376-0.86
369 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,007,962,107+0.52
370 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี1,004,442,574-2.51
371 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,004,150,000+0.75
372 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,003,054,000-0.90
373 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ1,001,402,620-
374 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ996,313,321+8.16
375 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร993,100,000+2.37
376 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล992,914,000+0.52
377 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส992,097,800+0.01
378 นาง วิมลทิพย์ พงศธร989,327,626-9.16
379 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ986,765,598+1.06
380 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์982,340,800-1.08
381 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร973,228,000+1.17
382 นาง วรดี สินเจริญกุล972,893,256-3.37
383 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK971,320,500-0.22
384 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์968,371,761-1.91
385 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-
386 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์958,328,410+1.54
387 นาย พิชญ สมบูรณสิน956,576,740-
388 นาง วิรัชดา ตติยกวี952,900,562-0.74
389 นาง วัลลภา ไตรโสรัส950,630,800-
390 MR. CHAN TIN SHU950,600,000+2.86
391 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล949,416,850+1.18
392 นาย ธนากร ธนวริทธิ์948,541,104+3.09
393 นาย ทิศชวน นานาวราทร946,013,910+0.28
394 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล944,901,000+4.48
395 นาง สุนทรี วนวิทย์937,428,622+0.75
396 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์935,000,000-0.91
397 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์934,248,448+2.86
398 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร929,075,000+1.15
399 นาย กิติชัย สินเจริญกุล921,352,536-5.56
400 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล919,193,892+2.77
401 นาง พนิดา เทพกาญจนา912,861,257+0.42
402 นาง อารยา คงสุนทร911,268,436-0.81
403 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์908,954,000-1.90
404 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
405 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์905,319,987-1.54
406 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ902,603,100-
407 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์896,040,000-10.00
408 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์891,565,654+0.67
409 นาย ชาญ โสภณพนิช886,357,967+0.61
410 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์884,364,549-2.35
411 นาย มหิธร พงษารัตน์883,190,000-0.92
412 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง878,283,711+1.35
413 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์875,500,000+4.41
414 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ875,450,739+0.46
415 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
416 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล873,504,880-0.26
417 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์872,403,406-0.97
418 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์867,707,500-1.44
419 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์867,707,500-1.44
420 MR. YEAP SWEE CHUAN864,806,351-
421 นาย ประชุม มาลีนนท์864,767,150-0.41
422 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล862,052,080-0.26
423 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ858,977,654+1.38
424 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์843,560,000+2.96
425 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช839,895,840-1.55
426 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์837,420,000+4.41
427 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
428 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา831,819,221+0.97
429 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์828,544,964-2.16
430 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์827,147,300-1.44
431 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล824,498,504-1.98
432 นาย สมบัติ พานิชชีวะ824,045,451+0.12
433 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์823,305,046-1.98
434 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ822,952,900-1.53
435 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล820,372,400-0.25
436 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต818,750,698-2.09
437 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล817,869,640-
438 นาง ยุวเรศ ชูสกุล816,724,000-0.93
439 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์815,174,376+0.73
440 น.ส. วาสนา จันทรัช808,647,408-1.50
441 นาย กิตติพล ทวนทอง805,553,958+0.57
442 นาย มงคล มังกรกนก803,751,288-2.79
443 นาย วชิระ ทยานาราพร803,651,282+0.50
444 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ802,749,515-
445 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา802,387,365+0.10
446 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล798,376,000-1.30
447 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร797,904,000+7.29
448 นาย เปรมชัย กรรณสูต795,101,501-1.82
449 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา793,099,572+1.83
450 นาง บุษกร จันศิริ788,626,048+2.86
451 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์785,515,835-1.59
452 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ782,972,910-1.96
453 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล781,861,800-0.98
454 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง781,262,400+0.40
455 น.ส. นงค์นภา ทองมี778,420,530+8.64
456 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร775,950,500+0.26
457 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์775,200,000-2.22
458 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์774,563,362-1.05
459 นาย อาษา เมฆสวรรค์773,334,562-
460 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน770,618,398+1.37
461 น.ส. วิศรา พรกุล765,800,000-3.88
462 นาย วิทวัส พรกุล762,570,000-5.73
463 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล759,293,151-1.52
464 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล758,243,800+6.29
465 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต755,407,192+2.52
466 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์754,882,610-2.04
467 นาย วรุฒ บูลกุล745,186,114-9.43
468 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)739,665,925+0.99
469 นาง สุวิมล อธิกิจ738,081,890+1.54
470 นาง อิง ภาสกรนที738,000,000+7.32
471 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที738,000,000+7.32
472 นาย ภาสกร ภาสกรนที738,000,000+7.32
473 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ733,916,248+0.37
474 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์733,798,757+0.72
475 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์730,827,250-1.44
476 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์729,600,000-3.07
477 MR. YOUNG JUN LEE728,847,000-1.86
478 MR. SEUNGWOO LEE728,525,000-1.86
479 MR. Vonnarat Tangkaravakoon728,000,000-2.88
480 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์725,388,372-1.05
481 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์725,149,100-3.08
482 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์725,011,541-1.05
483 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี724,607,400+11.29
484 นาย ทวีลาภ แจ่มใส723,017,500-2.92
485 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล720,497,750+5.63
486 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร718,099,177+1.16
487 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์717,151,270-0.77
488 นาย ทิพย์ ดาลาล716,367,256-3.38
489 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์715,676,496+0.79
490 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
491 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
492 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม712,822,852+0.84
493 นาย บัญชา วิญญรัตน์711,524,000-0.97
494 ด.ญ. รดา จรูญเอก711,479,713-2.14
495 ด.ช. พีระ จรูญเอก711,479,713-2.14
496 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล704,769,835-1.43
497 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม703,077,584-2.28
498 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม703,070,000+23.95
499 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์702,150,965-1.40
500 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ697,547,500+2.07