คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 10/04/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี127,007,998,992+1.19
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ54,067,113,150+1.00
3 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี41,965,142,495+6.30
4 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ37,165,150,000-0.52
5 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์37,090,535,226-
6 นาย คีรี กาญจนพาสน์32,394,748,243+2.50
7 นาย สมโภชน์ อาหุนัย32,002,933,140-
8 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,045,642,623+0.88
9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์27,755,721,355-0.57
10 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ27,540,000,000+2.61
11 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ27,373,958,430+2.61
12 นาย อนันต์ อัศวโภคิน20,028,574,089+3.57
13 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ14,595,000,000-
14 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์13,308,562,599+3.00
15 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,132,981,646+4.17
16 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,797,027,200+1.02
17 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา10,971,791,147+4.97
18 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์10,757,885,000-1.49
19 นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,123,022,511-1.80
20 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม10,032,151,928+1.28
21 นาย ปริญญา เธียรวร9,857,353,500+1.12
22 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,106,882,724-1.80
23 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,348,803,219+1.44
24 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,185,962,066-1.80
25 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,480,021,800+1.00
26 นาย มิน เธียรวร7,464,603,000+0.95
27 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,857,557,227-1.77
28 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร6,441,510,952+1.65
29 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,147,608,070+0.01
30 นาย อิทธิ ทองแตง6,101,663,488+0.98
31 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,085,626,579+4.62
32 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,987,211,184+2.29
33 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,980,150,000+2.29
34 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000+2.29
35 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,936,646,171+2.54
36 นาย วิระชัย ทรงเมตตา5,934,575,192-2.31
37 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์5,826,734,424-1.82
38 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,774,002,175+0.66
39 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,654,631,879+0.66
40 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,623,410,030-0.10
41 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,546,858,200-2.31
42 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,306,197,376+1.00
43 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล5,222,649,745+2.70
44 นาย อัฐ ทองแตง5,193,617,225+0.97
45 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล5,159,776,725+2.70
46 น.ส. วิอร ทองแตง4,956,115,682+1.00
47 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,944,306,875+1.29
48 นาย ยืนยง โอภากุล4,898,360,000-
49 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา4,896,858,252-2.31
50 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,663,620,000+3.21
51 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,627,820,928+0.86
52 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,421,526,202+1.04
53 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,370,478,371+1.18
54 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,306,078,608-2.31
55 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,194,003,500+4.32
56 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล4,048,199,645-2.15
57 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,013,197,050+4.03
58 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา3,988,423,645+4.97
59 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,956,941,900+1.04
60 นาย วิชา พูลวรลักษณ์3,938,793,480-1.35
61 นาย อติคุณ ทองแตง3,899,262,163+0.98
62 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,776,612,554-0.06
63 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,759,501,357+1.86
64 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์3,654,514,694+1.38
65 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,648,843,534-
66 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,524,793,478+0.01
67 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,481,442,948-0.01
68 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,454,132,304+5.08
69 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,422,512,000+1.00
70 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,368,949,950-
71 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,347,866,043-0.81
72 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,301,162,000+0.66
73 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,299,161,250+0.66
74 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,286,977,288+1.39
75 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,259,949,864-
76 นาง จริยา แก้วบุตตา3,231,465,400+4.97
77 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,185,911,250+0.66
78 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน3,162,795,537-0.43
79 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,159,932,400+0.58
80 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,142,676,792-1.87
81 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,050,296,252+2.23
82 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ3,017,686,821+7.77
83 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,008,999,705-
84 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,004,838,362+1.66
85 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,999,368,320+4.49
86 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,990,075,000+2.29
87 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค2,861,011,084-1.02
88 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์2,818,170,000+3.31
89 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,801,250,000+1.61
90 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์2,786,122,500-0.57
91 นาย นเรศ งามอภิชน2,773,678,000+2.55
92 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,745,980,069+7.36
93 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,728,731,482+1.75
94 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,674,773,303+0.45
95 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,669,373,366+0.99
96 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,635,760,400+1.00
97 นาย ณัฐพล จุฬางกูร2,618,761,261+1.53
98 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,605,747,092-0.77
99 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,577,494,712-0.77
100 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,561,091,730+1.89
101 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,551,955,550+0.03
102 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,491,688,150+0.27
103 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,479,484,230+1.89
104 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,454,113,646-0.17
105 นาย สมยศ อนันตประยูร2,436,168,645-2.40
106 นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,420,245,951-0.16
107 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,418,052,098+1.30
108 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,407,125,000-1.53
109 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,400,000,000+1.00
110 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,371,977,100+1.95
111 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,371,976,690+1.95
112 นาย พิธาน องค์โฆษิต2,354,240,927+0.68
113 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,334,744,100-1.54
114 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,334,000,000-1.41
115 นาย ศักดิ์ นานา2,320,239,600-2.74
116 นาย วิกรม กรมดิษฐ์2,315,285,390+1.65
117 นาย ไกรสร จันศิริ2,272,455,744-0.77
118 นาย ยิว ฮอค โคว2,269,092,000-3.40
119 นาย ชัย โสภณพนิช2,232,548,294+0.55
120 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,214,449,999-1.06
121 MRS. ARUNEE CHAN2,193,544,951+0.18
122 MRS. ARUNEE CHAN2,193,544,951+0.18
123 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,170,970,068+2.42
124 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,151,003,312+0.86
125 นาง อารดา จรูญเอก2,114,089,873-
126 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,108,109,850+14.29
127 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,103,325,048-3.70
128 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,078,944,816+0.88
129 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,051,547,078+1.58
130 นาย สาธิต วิทยากร2,032,956,576+3.97
131 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,024,793,700-
132 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,999,200,000-3.40
133 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,984,890,875+0.65
134 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์1,974,143,020-1.90
135 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์1,972,634,960+2.41
136 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,942,329,375-3.70
137 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,884,629,751-
138 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,874,752,592-0.88
139 นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,851,751,749-0.14
140 นาย สำเริง มนูญผล1,820,141,542+2.13
141 นาง ลินจง โอภากุล1,817,133,100-
142 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,803,764,000+1.25
143 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,798,911,992+0.86
144 นาย สุนทร เด่นธรรม1,795,912,680-
145 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,790,470,655+0.71
146 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,762,315,144-0.81
147 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,752,084,428+1.17
148 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล1,748,499,706+2.70
149 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,744,300,373-0.64
150 น.ส. ชามา สุริยวนากุล1,733,681,250+2.70
151 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล1,720,933,588+2.70
152 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,680,025,530+1.56
153 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,662,899,706+4.64
154 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,650,335,625+0.66
155 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,647,380,325+4.97
156 นาย ตัน ภาสกรนที1,637,303,784+2.64
157 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,629,696,542-2.89
158 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,621,268,125+0.66
159 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,611,424,699-0.13
160 นาย ดิสพล จันศิริ1,605,491,004-0.77
161 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล1,602,114,826+4.19
162 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,593,986,001-0.06
163 นาย มุข โรจตระการ1,584,576,000-
164 นาง รัตนา นรพัลลภ1,571,162,578-0.20
165 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,553,687,364+0.06
166 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,552,508,452+0.03
167 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,527,040,480+4.46
168 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,517,974,767-0.97
169 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,508,215,900-
170 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,505,469,207-0.09
171 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,476,063,800+1.73
172 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,473,857,050-1.71
173 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,434,482,147-0.17
174 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,434,482,147-0.17
175 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,432,112,041-0.19
176 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,429,234,898-0.23
177 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,427,952,593+0.59
178 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,426,410,841-1.96
179 นาง พรนภา จันศิริ1,421,277,624-0.77
180 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,398,261,016-0.18
181 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,390,578,000+1.01
182 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,388,994,951-0.18
183 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,384,322,750-0.18
184 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,381,029,858+1.70
185 นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,368,920,201-0.17
186 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,342,397,967+0.02
187 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,337,814,414+0.17
188 นาย เบน เตชะอุบล1,320,263,320-0.14
189 นาย สุขุม นวพันธ์1,310,470,956+0.26
190 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,307,195,288+14.29
191 นาย อานุช โลเฮีย1,300,577,775-
192 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,290,697,670-5.41
193 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,290,658,530+1.95
194 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,287,114,375+1.08
195 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,261,612,650-
196 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,255,097,562+3.97
197 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,240,312,500-0.57
198 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,239,604,958+4.55
199 นาย ชาย วินิชบุตร1,236,868,912+2.45
200 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,215,940,530+2.63
201 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,206,712,487-1.25
202 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,195,354,000-
203 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,192,785,428-5.41
204 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,155,708,000-4.07
205 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,151,588,000-
206 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,142,735,294+0.93
207 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,142,717,392+2.13
208 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,133,915,625+0.66
209 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,133,915,625+0.66
210 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,133,915,625+0.66
211 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,133,915,625+0.66
212 นาย วิเวก ดาวัน1,131,174,814+3.66
213 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,124,696,958+1.30
214 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,123,360,000+4.46
215 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,109,321,737+2.00
216 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,105,800,414-0.35
217 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,105,647,269-
218 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,104,537,450-
219 นาย เนตร จรัญวาศน์1,103,302,315-2.22
220 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,101,600,000-
221 นาง ถนอมศรี สุดโต1,101,162,773+13.12
222 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,087,300,000-1.53
223 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,087,300,000-1.53
224 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,087,300,000-1.53
225 นาย กำธร ตติยกวี1,080,306,286+1.07
226 น.ส. ณิชา โอภากุล1,078,876,300-
227 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,076,088,400+1.24
228 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,075,972,500+2.61
229 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,073,940,000+1.71
230 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,073,365,500+1.31
231 น.ส. นัชชา โอภากุล1,054,940,500-
232 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,047,610,538+0.68
233 นาย วรมัน โอภากุล1,042,500,000-
234 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,031,296,000+3.57
235 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,045+3.57
236 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000+3.57
237 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000+3.57
238 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000+3.57
239 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,026,478,620+2.16
240 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,025,343,458+1.13
241 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,012,125,859-0.19
242 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล997,909,619-
243 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา996,265,600+2.41
244 นาย มารุต แสงศาสตรา992,400,000-1.54
245 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา992,400,000-1.54
246 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ987,923,045+1.87
247 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี982,555,251-4.93
248 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์972,435,789+4.46
249 นาย ก้องภพ ลิมทรง971,819,615+1.76
250 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์971,177,469+4.46
251 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต970,643,543+0.68
252 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์966,275,307+4.46
253 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา965,850,000-0.36
254 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา959,000,000-0.36
255 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล956,698,935+1.39
256 MR. VICHAI MITSUNTISUK954,800,099-0.81
257 นาง ณวรา วนาสิน947,580,597+1.58
258 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์947,332,378-0.14
259 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล942,792,997+3.12
260 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์942,617,500+0.66
261 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์942,617,500+0.66
262 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล938,318,063+4.15
263 นาย พิชญ สมบูรณสิน933,245,600-
264 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,716,000+0.05
265 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร918,380,000+2.85
266 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ915,082,740-0.86
267 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง911,901,656-
268 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
269 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์905,968,000+4.46
270 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์901,737,770-
271 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ897,765,600+4.56
272 นาย พะเนียง พงษธา897,719,550-0.01
273 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล892,466,449+2.94
274 นาย อภิรักษ์ วานิช890,151,357+1.55
275 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์889,867,657-4.27
276 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล889,148,000+1.72
277 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ886,900,000+3.31
278 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์882,715,560-0.64
279 MR. CHAN TIN SHU882,700,000-0.77
280 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน881,242,912+0.89
281 นาง สุนทรี วนวิทย์876,684,402-0.81
282 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
283 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์871,910,368+4.46
284 น.ส. อารี ปรีชานุกูล870,320,000+4.65
285 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา866,258,242+2.14
286 นาย วิโรจน์ พรประกฤต864,169,680+4.55
287 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์858,500,000+2.97
288 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์858,500,000+2.97
289 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์858,500,000+2.97
290 นาย นพดล เขมะโยธิน858,000,000+1.19
291 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์856,723,815-4.27
292 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์856,170,699-2.91
293 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ855,788,342+3.35
294 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์855,123,812+0.86
295 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล852,058,867-0.62
296 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์849,062,712-0.77
297 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์848,355,750+0.66
298 น.ส. วัสสา ริมชลา847,996,726-
299 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ847,101,975+1.31
300 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม841,293,981-0.58
301 นาย กัมพล ตติยกวี833,711,629+1.02
302 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
303 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา829,670,429-1.91
304 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์826,708,430+1.58
305 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา823,608,000-4.07
306 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร823,542,499+3.56
307 นาย ประภาส ชลศรานนท์815,353,805-0.62
308 นาย ธนากร ธนวริทธิ์809,257,722+0.72
309 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ801,222,281-
310 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล797,921,600-
311 นาย ดิเรก วินิชบุตร796,973,785+2.47
312 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์795,000,000-1.89
313 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต793,494,950+6.40
314 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ788,813,120-
315 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์788,297,777+0.78
316 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์788,019,749-3.95
317 นาย กิตติ ชีวะเกตุ782,819,284+5.78
318 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา782,595,450+1.65
319 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์781,190,330+2.92
320 น.ส. รัตนา มาลีนนท์780,414,160-1.23
321 นาย สุพล วัธนเวคิน778,876,484+0.02
322 นาย สมาน เตชะอิทธิพร777,450,000-
323 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร772,969,500+9.68
324 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ770,665,966-0.31
325 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์766,479,814-4.27
326 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา761,286,960+3.10
327 นาย ชาญ โสภณพนิช751,193,344+1.59
328 นาย อติรัชต์ จรูญศรี750,875,673+1.30
329 น.ส. อตินุช ตันติวิท747,578,329+2.74
330 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม747,103,635-0.99
331 MR. YOUNG JUN LEE744,537,696+0.61
332 MR. SEUNGWOO LEE742,100,000+0.61
333 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล739,337,368+0.02
334 นาย พิมาน เตียวตรานนท์738,799,500-
335 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร738,790,000+2.23
336 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา734,069,826+2.63
337 นาง บุษกร จันศิริ732,295,616-0.77
338 น.ส. นงค์นภา ทองมี729,708,000-3.40
339 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์719,155,841+1.07
340 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์715,237,233+2.74
341 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์714,743,000-
342 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์710,400,000-3.12
343 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์706,454,330-1.06
344 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์704,566,486+4.46
345 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์704,327,840+1.85
346 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,323,847-
347 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์700,800,000-3.20
348 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย698,509,151-
349 นาง พนิดา เทพกาญจนา698,070,373+1.65
350 นาย พีรพล อาหุนัย689,780,650-
351 นาย เปรมชัย กรรณสูต677,875,896+10.67
352 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์675,750,000-1.89
353 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา673,777,275+3.09
354 นาย ภาคภูมิ ศิลา673,745,100+0.41
355 นาง วลัยพร สมภักดี664,928,806+1.23
356 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา664,200,000-4.07
357 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา664,200,000-4.07
358 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา664,200,000-4.07
359 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ664,200,000-4.07
360 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์660,240,000-
361 นาง สุวิมล อธิกิจ658,596,148+0.86
362 นาย สุวิน ไกรภูเบศ658,262,300+2.76
363 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล652,308,713-0.93
364 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์651,825,866+1.35
365 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร650,739,400+3.75
366 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์647,505,567+3.80
367 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์643,789,960-2.42
368 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์641,162,000+4.42
369 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล635,430,000+4.24
370 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ634,887,606+7.11
371 นาย บัญชา วิญญรัตน์632,772,800+1.75
372 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล626,284,779+4.41
373 นาย ชัชชวี วัฒนสุข624,390,365-4.62
374 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี620,546,151-
375 นาย วรพจน์ อำนวยพล619,234,890-
376 นาย ชาลี โสภณพนิช616,845,000-0.42
377 นาย กมล ว่องกุศลกิจ616,504,994-0.34
378 นาง วรรณี ตติยกวี616,415,324+1.07
379 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์614,435,500+0.41
380 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม611,200,000-0.52
381 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย607,096,600+13.12
382 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม606,037,600-
383 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย605,469,370+0.72
384 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์605,178,758+1.75
385 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์604,926,028+14.29
386 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์604,660,859+0.22
387 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์603,204,668+1.44
388 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน601,511,258+0.73
389 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์595,691,450-
390 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย594,805,200+6.67
391 นาย กำพล พลัสสินทร์594,438,361+0.90
392 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล591,229,948+1.08
393 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์589,920,800-
394 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์588,736,100+1.75
395 นาย กิตติพล ทวนทอง584,581,210+3.57
396 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล584,215,588+1.10
397 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล583,331,742+3.57
398 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์583,228,803+5.05
399 นาย ฮารกิชิน ทันวานี581,625,000+1.15
400 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ579,027,557+0.53
401 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์578,322,140+1.07
402 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ577,649,156+4.76
403 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม573,000,000-0.52
404 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์572,989,732+1.07
405 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล572,094,000+4.00
406 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์571,381,915+1.07
407 นาย เพชร พะเนียงเวทย์571,202,129+1.07
408 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม571,100,314-0.52
409 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์570,419,948+1.07
410 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์570,419,762+1.07
411 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์570,419,762+1.07
412 นาง วิมลทิพย์ พงศธร568,875,796+1.00
413 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร564,300,000+3.70
414 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล560,311,283+2.88
415 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์558,944,760+0.68
416 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ557,410,850-
417 นาย กำจร ตติยกวี556,669,676+1.07
418 นาง ปัทมา เล้าวงษ์554,581,565+1.89
419 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล553,959,215+1.04
420 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา553,709,799+3.15
421 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา546,585,312+2.63
422 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร546,000,000-
423 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร542,288,820-0.97
424 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ541,056,200-1.87
425 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล536,900,000+0.55
426 นาย เดชพล จันศิริ535,990,000-0.77
427 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ529,061,831+2.70
428 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม528,570,535-0.52
429 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์527,314,318+2.99
430 MR. Jean-Marie Verbrugghe525,196,800+1.04
431 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ523,655,865+1.65
432 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร522,704,880+1.04
433 นาย สันติ สิงหวังชา521,359,200+1.24
434 นาง พิชญา พูลลาภ519,082,440+2.65
435 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล518,177,106+0.99
436 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย517,876,900+3.25
437 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต514,754,000+3.68
438 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์514,591,000+3.68
439 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล514,291,146+4.76
440 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์513,771,232+3.76
441 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์512,759,102+2.05
442 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์510,673,244-0.70
443 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล508,832,617+0.40
444 น.ส. ศศินภา จรูญศรี507,543,686+1.30
445 นาง แฉล้ม โรจตระการ507,360,000-
446 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี506,763,246+1.30
447 นาง ยุวเรศ ชูสกุล506,698,000+0.92
448 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต506,289,000+0.01
449 นาย ชวน ตั้งจันสิริ505,040,200-0.74
450 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช502,808,320+4.46
451 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์499,786,590+1.01
452 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์499,389,000+0.90
453 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี498,780,000+0.65
454 น.ส. อัมพร มาลีนนท์493,040,870-1.57
455 นาย ภาโณตม์ พรมมาส491,490,000+0.58
456 นาง สุภาวดี ตติยกวี490,854,199+1.07
457 นาง ศศิธร รัตนรักษ์490,853,445+3.02
458 นาง ประคอง กุญชรยาคง489,060,000+3.21
459 นาง ปราณี เผอิญโชค488,628,349-0.49
460 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล486,500,000-
461 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล486,321,614+0.73
462 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ484,113,927+0.99
463 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ481,670,101+4.47
464 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์480,900,000+1.75
465 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์480,658,220+1.79
466 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์479,364,100+3.80
467 นาง อมร พุฒิพิริยะ479,310,195-2.56
468 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ477,750,000-2.56
469 ด.ญ. รดา จรูญเอก477,707,807-
470 ด.ช. พีระ จรูญเอก477,707,807-
471 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ477,225,000-2.99
472 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร473,283,960+0.60
473 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM472,990,590+6.67
474 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์472,891,900-
475 นาง มยุรี ตติยกวี472,231,988+1.07
476 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล472,083,200-
477 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์470,681,333+3.75
478 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง469,536,200-0.60
479 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์467,605,000+1.45
480 น.ส. นิภา มาลีนนท์467,390,146-1.66
481 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี461,717,739+0.65
482 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน461,371,331+3.67
483 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ460,898,750+4.42
484 นาย ทิพย์ ดาลาล459,674,110+2.43
485 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์459,012,120+0.42
486 นาง จิราพร กิตติคุณชัย459,000,000-
487 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์458,319,916+5.11
488 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล457,396,495+1.75
489 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย453,944,618+2.32
490 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ453,340,905-
491 นาย ประชุม มาลีนนท์449,802,500+0.22
492 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ449,603,783+0.92
493 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย449,414,000+4.59
494 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ446,425,725-
495 นาย เจริญ รุจิราโสภณ445,418,370+3.89
496 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร443,779,307+3.55
497 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา443,072,000+3.12
498 MR. KYUYOUNG LEE442,924,968+0.61
499 นาย นพพร วิฑูรชาติ441,627,395-1.00
500 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์440,670,500+3.68