คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี152,711,998,788-0.50
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ67,659,190,125+2.93
3 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี56,603,720,220-1.06
4 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์50,051,721,882+0.33
5 นาย คีรี กาญจนพาสน์47,590,997,002+0.72
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ46,620,000,000+2.70
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ46,293,884,750+2.68
8 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ44,274,450,000-0.85
9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์41,536,685,710-0.76
10 นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,947,916,881+5.49
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,324,992,465-1.51
12 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,154,557,766+1.00
13 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์19,245,778,236-1.37
14 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ18,795,000,000+1.40
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา17,337,079,562+3.84
16 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,002,014,786-1.38
17 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,797,377,750+2.83
18 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,901,715,000+3.15
19 นาง ยุพิน ธีระโกเมน12,676,577,739+1.44
20 นาย ปริญญา เธียรวร11,906,524,000+0.56
21 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,404,114,402+1.44
22 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,287,315,290-0.60
23 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,250,889,434+1.44
24 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,750,371,493+0.06
25 นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,723,573,199+1.41
26 นาย มิน เธียรวร9,519,122,000+0.12
27 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,350,027,250+3.00
28 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,290,093,292-0.04
29 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา9,088,313,820+1.41
30 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,936,961,226-0.21
31 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,582,639,044+1.43
32 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,136,520,133+0.74
33 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา8,023,313,905+1.41
34 นาย อิทธิ ทองแตง7,617,047,010+2.94
35 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,245,838,384-0.65
36 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,158,609,150-0.65
37 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์7,122,197,130+0.16
38 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์7,112,347,050+1.61
39 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา7,055,344,181+1.41
40 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,990,726,608-0.65
41 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,984,450,000-0.65
42 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,984,450,000-0.65
43 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,965,217,945+1.61
44 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,916,582,763+5.46
45 นาย อัฐ ทองแตง6,480,011,241+2.91
46 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,320,600,343-
47 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,313,544,368+5.27
48 นาย ยืนยง โอภากุล6,307,960,000+1.40
49 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,302,150,069+3.85
50 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,267,366,360-2.96
51 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,218,160,000-
52 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,208,518,125-0.50
53 น.ส. วิอร ทองแตง6,185,937,926+2.91
54 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล6,008,007,500+1.22
55 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,987,483,398-1.54
56 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,580,427,272+0.03
57 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,577,866,271-0.31
58 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,442,232,470-1.13
59 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,289,825,680-1.38
60 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,266,141,056+2.27
61 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,127,830,497+1.82
62 นาง จริยา แก้วบุตตา5,106,072,400+3.85
63 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล5,053,849,427-0.10
64 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,014,724,280-0.73
65 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,923,143,373+0.38
66 นาย อติคุณ ทองแตง4,865,406,910+2.90
67 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,808,240,061+2.09
68 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,751,203,525-
69 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,647,556,800+0.72
70 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,598,702,310+0.04
71 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,541,138,475+0.02
72 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,423,388,594+0.47
73 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,338,431,950+1.40
74 นาย นเรศ งามอภิชน4,329,389,000-0.13
75 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,292,828,232-1.26
76 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,278,140,000+3.00
77 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,274,377,660-0.42
78 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,098,700,956+5.49
79 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,071,141,804+0.05
80 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์4,066,332,000+1.61
81 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์4,063,867,500+1.61
82 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,048,200,000-
83 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,967,629,450-0.99
84 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,924,367,500+1.61
85 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,818,106,861+2.12
86 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,757,285,200-1.27
87 นาย สาธิต วิทยากร3,694,817,904+0.44
88 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,674,870,071+1.03
89 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,674,340,000-1.00
90 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,574,617,261-0.64
91 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,553,383,316+0.68
92 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,523,353,768+4.09
93 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,492,225,000-0.65
94 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,442,499,663+2.96
95 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,393,556,780+0.31
96 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,392,521,040-0.92
97 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,364,089,650+0.31
98 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,363,750,000+1.00
99 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,312,744,050+0.48
100 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,294,700,500+3.00
101 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,252,880,300-1.18
102 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,218,835,585-
103 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,201,397,400+1.72
104 MRS. ARUNEE CHAN3,150,286,521-0.11
105 MRS. ARUNEE CHAN3,150,286,521-0.11
106 นาง อารดา จรูญเอก3,081,173,539-
107 นาย อภิรุม ปัญญาพล3,056,065,894+2.20
108 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,052,478,427-2.58
109 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,042,000,000-1.05
110 นาย สมยศ อนันตประยูร3,040,338,469-
111 นาย ยิว ฮอค โคว3,010,020,000-
112 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,000,000,000+3.00
113 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,986,202,229-0.87
114 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,906,410,218-
115 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,888,362,334+3.74
116 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,884,875,000+3.18
117 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,877,573,700+5.40
118 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,874,897,948-
119 นาย ชัย โสภณพนิช2,841,341,597+0.43
120 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,813,071,704-0.87
121 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,757,628,125-0.87
122 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,723,617,329-0.87
123 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,720,671,383+0.34
124 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
125 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,659,578,734-0.93
126 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,657,677,826-1.98
127 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,652,000,000-
128 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,647,966,665-0.88
129 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,631,007,360+2.85
130 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,544,490,035-0.04
131 นาย ไกรสร จันศิริ2,534,662,176-
132 นาย ศักดิ์ นานา2,531,811,600+1.39
133 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,520,068,066+0.27
134 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,499,253,920+2.31
135 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,499,253,488+2.31
136 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,459,583,326+0.22
137 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,452,519,846-1.49
138 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,447,693,424+2.27
139 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,441,125,486-2.45
140 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,434,040,250+1.55
141 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,425,846,438-0.65
142 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,405,287,500-0.65
143 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,387,601,555-0.65
144 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,377,101,560-0.06
145 นาง ลินจง โอภากุล2,340,049,100+1.40
146 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,335,287,738+0.79
147 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,281,090,013+0.44
148 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,274,425,800+5.49
149 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,259,742,805-1.26
150 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,239,444,625+1.57
151 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,224,625,943+0.23
152 นาย สำเริง มนูญผล2,191,090,843-1.03
153 นาง รัตนา นรพัลลภ2,182,426,415+0.38
154 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,170,124,914+0.33
155 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,167,033,351+0.33
156 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,128,778,747+0.72
157 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,099,698,961+0.26
158 นาย สุนทร เด่นธรรม2,069,203,740+2.52
159 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,054,164,024+0.48
160 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,048,294,867+5.16
161 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,047,037,784+2.27
162 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,039,048,851+0.35
163 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ2,032,863,750+1.61
164 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,997,058,750+1.61
165 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,996,818,661+0.35
166 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,996,818,661+0.35
167 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,979,699,095+0.44
168 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,957,471,700-
169 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,939,410,145+0.40
170 นาย ตัน ภาสกรนที1,929,421,860-3.74
171 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,928,531,975+0.39
172 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,922,829,850+0.38
173 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,922,434,890+0.71
174 นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,904,489,175+0.36
175 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,899,285,468-0.42
176 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,893,952,200-0.60
177 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,892,091,667-0.07
178 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,886,419,601+0.26
179 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,856,925,000-0.76
180 นาง ถนอมศรี สุดโต1,856,032,275-
181 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,841,571,130+7.21
182 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,829,890,812-0.88
183 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,821,417,500+2.70
184 นาย ดิสพล จันศิริ1,790,739,966-
185 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,785,093,923+0.25
186 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,769,489,110-0.31
187 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,759,838,640-0.59
188 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,749,039,057+0.35
189 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,747,843,296+6.31
190 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,741,016,700+0.86
191 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,670,521,261-0.42
192 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,662,812,625+0.42
193 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,636,650,000-0.37
194 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,630,790,577+0.90
195 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,624,666,650+1.40
196 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,608,393,436+0.10
197 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,604,843,132-8.61
198 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,600,001,926+0.33
199 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,599,921,750+0.67
200 นาง พรนภา จันศิริ1,585,271,196-
201 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,578,528,000-0.60
202 นาย ชาย วินิชบุตร1,576,401,554-0.96
203 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,567,852,506+4.09
204 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,550,744,000-1.78
205 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,502,303,597+3.63
206 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,497,161,535-
207 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,482,558,134-0.59
208 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,478,973,737+0.07
209 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,470,944,728-0.83
210 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,462,643,100-
211 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,452,663,806+4.09
212 นาย อานุช โลเฮีย1,430,635,553-0.53
213 นาย เบน เตชะอุบล1,421,572,950+0.39
214 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,414,230,000+0.71
215 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,411,118,670-0.26
216 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,407,749,433+0.75
217 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,403,773,319-0.10
218 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,403,699,903-
219 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,397,884,461-1.05
220 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
221 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
222 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
223 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
224 นาย มุข โรจตระการ1,392,163,200+1.63
225 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,391,604,000+0.18
226 น.ส. ณิชา โอภากุล1,389,344,300+1.40
227 นาย สุขุม นวพันธ์1,388,740,773-0.01
228 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,381,556,513-0.95
229 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,371,829,059-0.63
230 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,370,091,370-0.59
231 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,370,053,929-0.63
232 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,363,138,380-0.63
233 น.ส. นัชชา โอภากุล1,358,520,500+1.40
234 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,347,106,287+0.75
235 นาย วรมัน โอภากุล1,342,500,000+1.40
236 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,338,699,673-4.31
237 นาง ณวรา วนาสิน1,334,093,735+3.74
238 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,328,250,000-
239 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,323,650,000-
240 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,058-
241 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
242 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
243 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
244 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,321,174,229-0.59
245 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,313,382,339-0.93
246 นาย เนตร จรัญวาศน์1,311,450,751-
247 นาย วิเวก ดาวัน1,310,507,406-1.75
248 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
249 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
250 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
251 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,302,781,004-0.76
252 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,300,525,163+1.20
253 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,279,250,000-0.88
254 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,278,062,000-0.63
255 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,276,000,000-0.96
256 นาย มารุต แสงศาสตรา1,276,000,000-0.96
257 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,274,000,000-
258 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,266,390,000+0.87
259 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,264,369,039+0.24
260 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,258,978,428-0.51
261 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,241,959,946+5.49
262 นาย อภิรักษ์ วานิช1,241,714,892-0.58
263 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
264 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
265 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
266 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,240,713,300+5.49
267 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,240,052,814-0.76
268 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,239,859,009+4.71
269 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,224,300,127-1.26
270 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,224,240,380-
271 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,212,844,050-0.84
272 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,207,570,840-3.76
273 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,186,793,100-0.72
274 นาย สุพล วัธนเวคิน1,185,054,694-1.43
275 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,170,340,510-
276 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,163,918,448+3.74
277 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,161,854,000+0.58
278 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์1,161,105,000+1.61
279 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์1,161,105,000+1.61
280 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,152,837,237+0.48
281 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,152,755,604-2.53
282 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,143,399,480+1.97
283 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,141,414,689-1.57
284 นาย กำธร ตติยกวี1,126,646,502-0.26
285 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,124,928,000-0.60
286 นาง สุนทรี วนวิทย์1,124,135,645-1.26
287 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,117,563,631+0.73
288 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,117,333,171-1.06
289 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,114,297,006-1.96
290 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,099,071,599-3.23
291 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,099,064,370+1.11
292 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,097,672,874+0.71
293 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,095,774,886-2.19
294 นาย พะเนียง พงษธา1,072,100,550+3.22
295 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,068,380,072+0.76
296 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,063,500,371+1.02
297 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,058,612,214-0.72
298 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-
299 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์1,044,994,500+1.61
300 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,040,668,813-0.54
301 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,030,639,040-1.68
302 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,027,282,450+0.95
303 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,027,038,210+0.66
304 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,024,327,887+5.49
305 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,023,889,437+1.02
306 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,023,273,681-
307 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,020,390,000-1.30
308 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,012,132,302-1.07
309 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,002,199,000+0.63
310 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,001,100,000+8.45
311 นาย พิชญ สมบูรณสิน996,572,980-
312 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา994,000,000+8.45
313 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์993,942,008-0.63
314 นาย นพดล เขมะโยธิน993,900,000-
315 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์990,341,344-1.83
316 MR. CHAN TIN SHU984,550,000-
317 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์973,071,924+2.27
318 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล972,903,873-0.22
319 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ968,641,862+1.65
320 น.ส. นงค์นภา ทองมี967,980,000-
321 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา965,881,350+0.67
322 นาย ชาญ โสภณพนิช963,143,676-
323 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์953,352,661+1.85
324 น.ส. วัสสา ริมชลา952,544,267+5.49
325 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์951,711,463+0.94
326 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์950,598,044+0.48
327 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์947,186,844-
328 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา942,251,200+0.64
329 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต939,498,021+0.68
330 นาง วลัยพร สมภักดี927,616,729-
331 นาย กิตติ ชีวะเกตุ924,424,512-
332 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร921,716,000-
333 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์919,852,618-0.60
334 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน918,873,929+0.02
335 นาย กัมพล ตติยกวี917,950,281-0.08
336 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์916,036,850+1.02
337 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา915,603,162+0.23
338 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
339 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา907,200,000-0.60
340 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา907,200,000-0.60
341 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ907,200,000-0.60
342 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา907,200,000-0.60
343 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์905,205,128+3.11
344 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร893,226,500-0.58
345 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ884,905,000+3.43
346 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM880,288,043-
347 นาย ภาคภูมิ ศิลา879,993,600+1.56
348 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์876,640,296-0.16
349 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์875,971,335+1.29
350 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
351 นาย สมาน เตชะอิทธิพร873,300,000+5.49
352 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต865,292,000+0.73
353 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์865,018,000+0.73
354 นาย พิมาน เตียวตรานนท์864,936,000+4.86
355 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์855,000,000-
356 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล852,066,280-
357 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์844,560,000+2.42
358 นาย อติรัชต์ จรูญศรี840,654,286-
359 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025+0.99
360 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ836,887,924-0.30
361 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล835,104,791-0.34
362 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล834,907,748-0.45
363 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
364 นาย กิตติพล ทวนทอง826,966,485-1.51
365 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล824,997,749-1.52
366 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล824,563,388-0.47
367 MR. YOUNG JUN LEE821,895,480-0.55
368 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล820,416,828-3.48
369 MR. SEUNGWOO LEE819,025,000-0.55
370 นาง บุษกร จันศิริ816,791,264-
371 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล816,166,357+0.25
372 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์811,327,281-0.85
373 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล810,984,435-1.33
374 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม806,400,000-2.38
375 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์805,708,000-1.41
376 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี805,389,686-
377 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์802,862,000+5.49
378 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์802,528,000+1.56
379 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์799,136,618-1.54
380 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา798,753,298-2.15
381 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์792,085,940+11.27
382 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล789,489,720-2.42
383 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี788,920,000+1.65
384 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย784,626,717+5.49
385 นาย ชัชชวี วัฒนสุข783,194,851-
386 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล783,054,465-0.42
387 นาย พีรพล อาหุนัย774,822,100+5.49
388 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร773,550,000-0.58
389 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์767,113,450+1.40
390 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล756,930,000+1.61
391 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม756,000,000-2.38
392 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม753,493,608-2.38
393 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล751,918,644-2.05
394 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์751,614,850+0.43
395 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ751,273,500+0.53
396 นาย ชาลี โสภณพนิช750,146,250+0.70
397 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน749,818,853-0.49
398 นาง สุวิมล อธิกิจ749,436,996+2.27
399 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ749,099,294-1.06
400 น.ส. อัมพร มาลีนนท์743,628,575-1.74
401 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย741,337,500-0.47
402 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์740,759,000+0.73
403 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ735,964,000+0.73
404 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ734,724,915-1.42
405 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ734,013,711-0.65
406 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี730,298,646+1.65
407 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา729,348,229-0.48
408 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์726,750,000-
409 นาย วรพจน์ อำนวยพล724,957,920+4.86
410 นาง พิชญา พูลลาภ721,056,850-0.60
411 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร720,643,740+0.81
412 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา719,191,200+0.67
413 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ717,816,850+1.40
414 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์713,000,000-0.06
415 MR. Jean-Marie Verbrugghe711,204,000-1.54
416 น.ส. นิภา มาลีนนท์703,667,485-1.83
417 นาง ศศิธร รัตนรักษ์702,393,910-
418 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,323,847-
419 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร700,237,020-0.75
420 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์698,228,500-0.93
421 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์697,600,000-
422 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม697,381,020-2.38
423 ด.ญ. รดา จรูญเอก696,233,719-
424 ด.ช. พีระ จรูญเอก696,233,719-
425 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล694,665,000-
426 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์690,516,651+0.75
427 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์688,970,710-0.91
428 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย685,938,000-0.06
429 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์685,377,000-0.40
430 นาย ฮารกิชิน ทันวานี684,012,000+0.14
431 MR. YEAP SWEE CHUAN683,902,982-1.29
432 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์682,707,900-0.71
433 นาย กำพล พลัสสินทร์679,905,214+2.24
434 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย674,112,560-
435 นาง ปัทมา เล้าวงษ์672,551,396-2.33
436 นาย เศรษฐา ทวีสิน671,975,525-0.98
437 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์652,509,686+0.21
438 นาง วิมลทิพย์ พงศธร652,116,613-0.36
439 นาง ประคอง กุญชรยาคง652,080,000-
440 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม647,161,580-
441 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์646,476,225+0.88
442 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล646,438,766+1.59
443 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ644,925,000+0.16
444 นาง วรรณี ตติยกวี642,856,732-0.26
445 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์640,208,451-1.94
446 นาง ยุวเรศ ชูสกุล639,380,000-
447 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา636,916,000-2.17
448 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช632,999,760+0.71
449 นาย บัญชา วิญญรัตน์630,009,600-
450 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์629,951,140-
451 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์629,860,000-
452 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล627,389,500+0.13
453 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล626,500,000+1.40
454 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์624,400,190-
455 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง624,382,400+0.50
456 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์623,576,046-0.09
457 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์619,889,408-
458 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์619,415,556-1.37
459 นาย อติพงษ์ ตันติวิท618,783,875-0.95
460 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์608,975,900+1.40
461 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล608,356,317-1.46
462 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์606,894,713-
463 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร605,490,439-0.57
464 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน605,285,324-
465 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ604,737,039+0.68
466 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064-0.85
467 นาย นพพร วิฑูรชาติ604,216,586-
468 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ603,944,107+1.59
469 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย603,283,560-
470 นาย คเชนทร์ เบญจกุล603,132,638+0.16
471 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์603,129,524-0.26
472 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์602,536,056-
473 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล600,517,600-
474 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์598,766,379+0.20
475 นาย เดชพล จันศิริ597,835,000-
476 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์597,568,380-0.26
477 นาย ประชุม มาลีนนท์596,412,750-0.54
478 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์595,891,595-0.26
479 นาย เพชร พะเนียงเวทย์595,704,097-0.26
480 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์594,888,364-0.26
481 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์594,888,170-0.26
482 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์594,888,170-0.26
483 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์591,620,250-1.54
484 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์586,165,200-
485 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล584,151,000-1.02
486 นาย กำจร ตติยกวี580,548,268-0.26
487 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์580,068,000+1.63
488 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์579,599,473-1.52
489 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ579,182,500-1.41
490 นาย วิทวัส พรกุล577,426,667+2.57
491 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์576,303,228-1.58
492 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล575,214,318-0.30
493 MR. KENNETH RUDY KAMON573,734,398-0.36
494 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ573,593,378+3.85
495 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์572,063,545-1.75
496 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ571,918,850-0.42
497 นาย ภาโณตม์ พรมมาส571,500,000-1.00
498 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ571,200,000+0.71
499 นาง นิตยา สงวนพานิช570,847,310-
500 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์570,614,039-