คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/09/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี116,801,999,073+0.97
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ67,053,351,853+0.83
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,981,376,924-0.53
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย44,930,879,836-1.95
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,040,000,000-
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,812,288,533-0.01
7 นาย คีรี กาญจนพาสน์40,515,993,620-0.75
8 นาย พิชญ์ โพธารามิก32,477,097,590-0.84
9 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,470,458,084-
10 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,798,491,285-
11 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,257,949,897-3.25
12 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,624,682,250+1.07
13 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,115,000,000-1.23
14 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,356,635,552+0.79
15 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,862,156,952-1.97
16 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,830,299,016+0.87
17 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,738,450,000+0.65
18 นาย ปริญญา เธียรวร12,696,860,000-0.03
19 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,470,686,252-1.97
20 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,328,225,260-1.09
21 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,635,928,536-0.81
22 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,209,605,712-1.97
23 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,403,160,296-1.96
24 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,683,553,288+0.86
25 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,671,339,765+0.07
26 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,655,002,685-
27 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,638,728,454-1.94
28 นาย สุระ คณิตทวีกุล8,601,475,668-1.64
29 นาย อัฐ ทองแตง8,238,090,362+0.85
30 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,133,200,483-0.74
31 นาย มิน เธียรวร8,102,460,000-0.14
32 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,013,464,302-1.68
33 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,951,601,863-1.18
34 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,855,876,275-1.18
35 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,630,978,349-1.89
36 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,622,009,578-0.28
37 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,220,238,752-
38 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,212,700,000-
39 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000-
40 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000-
41 นาย อิทธิ ทองแตง7,195,814,067+0.85
42 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,848,163,390+0.67
43 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,711,748,223+0.59
44 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,481,353,250+0.99
45 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,413,970,420-
46 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,186,371,921+1.30
47 น.ส. วิอร ทองแตง5,953,918,680+0.85
48 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,824,170,000-0.63
49 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,785,597,353-0.02
50 นาย ยืนยง โอภากุล5,744,120,000-1.23
51 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,697,525,325-0.67
52 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,638,898,702-2.42
53 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,620,260,000+1.06
54 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,583,531,150-3.11
55 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,580,291,330-0.67
56 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,553,833,996+1.09
57 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,252,072,880-
58 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,205,948,000-0.38
59 นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,174,259,147-1.14
60 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,174,052,750-0.13
61 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,158,424,585-0.13
62 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,123,376,195-1.95
63 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,064,360,279+0.17
64 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,028,679,600-
65 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,024,091,663+0.88
66 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์5,015,020,500-
67 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,974,993,400-
68 นาย อติคุณ ทองแตง4,768,474,564+0.85
69 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,762,829,890-
70 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,712,119,523-1.34
71 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,708,912,430-0.07
72 นาย นเรศ งามอภิชน4,679,166,920-0.64
73 นาย สมยศ อนันตประยูร4,677,443,798-0.42
74 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,675,081,548-0.57
75 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,627,820,928+1.72
76 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,547,592,304+0.43
77 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,542,541,037+0.03
78 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,439,030,969-2.65
79 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,200,369,250-
80 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,123,367,837-1.52
81 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,100,821,830-1.65
82 นาง จริยา แก้วบุตตา4,070,575,200+0.88
83 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,985,604,303-0.01
84 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,950,639,150-1.23
85 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,930,664,640+0.86
86 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,869,079,409+0.67
87 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,842,879,602-0.48
88 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,808,601,767-0.48
89 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,802,941,900-0.48
90 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,794,989,868-2.30
91 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,723,750,000-
92 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,697,730,507-0.04
93 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,693,937,575+4.66
94 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,677,368,050-1.01
95 นาง อารดา จรูญเอก3,620,941,166-3.11
96 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,606,350,000-
97 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,598,673,375-1.90
98 MRS. ARUNEE CHAN3,591,479,581-0.27
99 MRS. ARUNEE CHAN3,591,479,581-0.27
100 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ3,572,926,875+0.67
101 นาย สาธิต วิทยากร3,501,202,992+0.92
102 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,461,098,931-1.46
103 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,373,180,726-
104 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,340,499,673-0.76
105 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,312,760,183-1.05
106 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,267,205,969-1.23
107 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,257,438,000-0.67
108 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,255,463,750-0.67
109 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,255,463,750-0.67
110 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,239,000,000-
111 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,234,062,659-
112 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,231,781,831-1.23
113 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,131,268,597-
114 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,046,230,064+0.86
115 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,931,276,954-0.39
116 นาย ศักดิ์ นานา2,919,693,600+0.97
117 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,885,795,275-0.48
118 นาย ชัย โสภณพนิช2,876,533,870-0.60
119 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,857,928,247-0.45
120 นาย ไกรสร จันศิริ2,849,309,894-1.23
121 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,843,032,250-1.95
122 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,829,750,000+0.65
123 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,784,000,000+0.86
124 นาย ยิว ฮอค โคว2,747,608,000-1.69
125 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,735,690,695-0.45
126 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,722,512,012-0.58
127 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,683,162,896+1.65
128 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,669,152,192+0.45
129 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,662,130,182-1.18
130 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,639,568,750-1.18
131 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,620,669,755+0.26
132 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,620,160,148-1.18
133 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,608,897,599-2.04
134 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,604,562,040-
135 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,563,246,520+0.53
136 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,557,955,856-
137 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,529,887,848-0.05
138 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,501,350,526-1.14
139 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,494,488,966-0.47
140 นาง รัตนา นรพัลลภ2,475,120,326-0.48
141 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,451,620,293-0.47
142 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,449,780,887-0.47
143 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,447,297,324-0.19
144 นาง ถนอมศรี สุดโต2,441,492,120-1.02
145 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,440,031,378-0.81
146 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,433,774,720-1.54
147 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,420,800,000-1.69
148 นาย ตัน ภาสกรนที2,416,285,320+0.75
149 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,370,946,413-0.89
150 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,359,580,865-0.47
151 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,314,204,455+0.63
152 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,308,128,670-0.48
153 นาย สำเริง มนูญผล2,306,781,464-0.42
154 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,289,475,567-1.20
155 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,286,774,192+1.04
156 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,268,810,589-0.89
157 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,260,325,965-0.48
158 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,260,325,965-0.48
159 นาย สุนทร เด่นธรรม2,225,370,060-0.58
160 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,223,827,040-0.22
161 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,215,312,190-
162 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,201,908,685-0.49
163 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,189,050,435-0.49
164 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,180,537,985-0.49
165 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,173,293,200-0.48
166 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,161,556,912+0.92
167 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,154,849,485-0.48
168 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,151,003,312+1.72
169 นาง ลินจง โอภากุล2,130,882,700-1.23
170 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,113,017,840-0.93
171 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,111,832,433-1.62
172 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,097,025,185-0.45
173 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,063,055,075-1.09
174 นาย ดิสพล จันศิริ2,061,938,720-1.23
175 นาย ชาย วินิชบุตร2,061,448,186-1.47
176 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,005,606,250-0.80
177 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,968,371,625-0.67
178 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,958,641,871-2.41
179 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,919,906,100-1.67
180 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,885,640,000+0.53
181 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,884,773,607-0.43
182 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,854,721,375+0.37
183 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,817,562,096-
184 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,811,832,099-
185 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,798,911,992+1.72
186 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,796,700,000-0.63
187 นาง พรนภา จันศิริ1,782,063,482-1.23
188 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,771,922,958+0.13
189 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,752,089,390-1.63
190 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,743,570,548-1.72
191 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,738,188,092-1.49
192 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,724,037,300-1.66
193 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,716,930,738-1.60
194 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,710,801,084-
195 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,654,014,500-
196 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,652,881,086-1.11
197 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,642,748,414+0.34
198 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,636,800,141-1.14
199 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,628,476,875-0.67
200 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,627,731,875-0.67
201 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,621,872,608-0.97
202 นาย เบน เตชะอุบล1,613,753,384-2.74
203 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,603,410,000-
204 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,588,108,192-2.42
205 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,573,987,936-0.99
206 นาย มุข โรจตระการ1,573,257,600-5.76
207 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,570,624,710-0.17
208 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,564,000,000-3.26
209 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,564,000,000-3.26
210 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,564,000,000-3.26
211 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,556,374,475-2.34
212 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,552,449,933-1.95
213 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,550,891,625-1.95
214 นาย อานุช โลเฮีย1,545,392,415-1.98
215 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,542,639,735-
216 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,539,699,128+1.15
217 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,532,216,946-0.83
218 นาย วิเวก ดาวัน1,528,925,307-0.75
219 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,497,437,356-
220 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,480,918,977-1.20
221 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,480,452,434-0.03
222 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,479,445,050-1.23
223 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,463,563,832+0.53
224 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,461,770,000-
225 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,064-
226 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
227 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
228 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
229 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,459,383,679+0.10
230 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,443,695,726-1.82
231 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,427,939,604-
232 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,421,732,340-0.11
233 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,405,100,909+0.62
234 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,404,738,839+0.62
235 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,398,269,303-0.17
236 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,397,648,212+0.62
237 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,391,028,250-0.32
238 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,389,190,000-0.49
239 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,380,474,716-0.46
240 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,373,850,000-
241 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,367,506,256-1.39
242 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,365,656,200-0.50
243 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,362,288,511-1.72
244 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,356,505,575-0.40
245 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,349,454,000-0.50
246 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,346,051,286-1.02
247 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,323,623,204-1.35
248 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,321,734,060-0.43
249 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,310,418,000+0.62
250 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,305,981,425-0.40
251 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,291,933,794-1.47
252 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,280,409,859-1.95
253 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,278,200,000+0.65
254 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,278,200,000+0.65
255 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,278,200,000+0.65
256 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,271,903,977+2.79
257 น.ส. ณิชา โอภากุล1,265,157,100-1.23
258 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,263,520,820-
259 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,263,243,960-2.01
260 นาง สุนทรี วนวิทย์1,261,627,048-1.14
261 นาย เนตร จรัญวาศน์1,252,818,046-0.87
262 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,244,443,334-2.33
263 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,243,888,760-3.65
264 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,240,653,403-2.79
265 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,237,491,000+9.44
266 นาง ณวรา วนาสิน1,236,842,042-0.81
267 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,230,033,300-0.45
268 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,229,580,000-1.65
269 น.ส. นัชชา โอภากุล1,223,070,500-1.23
270 นาย วรมัน โอภากุล1,222,500,000-1.23
271 นาย สุพล วัธนเวคิน1,218,953,879-0.01
272 นาย อภิรักษ์ วานิช1,207,560,700-
273 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,205,303,740-
274 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,205,153,586-
275 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,199,970,000-
276 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,199,119,375-0.80
277 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,197,787,500-
278 นาย สุขุม นวพันธ์1,194,357,750-0.47
279 น.ส. วัสสา ริมชลา1,190,680,334-1.95
280 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,190,400,000+2.69
281 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,189,045,789+0.55
282 MR. YOUNG JUN LEE1,188,711,120-3.81
283 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,185,750,000+2.69
284 MR. SEUNGWOO LEE1,185,550,000-3.82
285 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,181,770,118-2.79
286 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,179,199,828+0.52
287 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,176,219,607-0.75
288 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,174,583,040-0.49
289 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,173,555,000+9.44
290 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,168,414,350-0.40
291 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,159,057,620-1.67
292 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,148,093,325+0.37
293 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,135,060,574-1.20
294 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,118,896,875-0.67
295 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,118,896,875-0.67
296 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,118,896,875-0.67
297 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,118,896,875-0.67
298 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,118,550,000-1.22
299 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,115,922,050-1.16
300 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,108,200,000-
301 นาย มารุต แสงศาสตรา1,108,200,000-
302 MR. CHAN TIN SHU1,106,770,000-1.23
303 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,100,800,000-
304 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,091,625,000-1.95
305 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,083,423,125-0.90
306 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,081,174,300-2.35
307 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,079,072,056-0.81
308 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,071,640,390-1.20
309 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,069,329,601-1.56
310 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,066,303,284-1.87
311 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,064,585,902-1.22
312 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,062,063,129-1.06
313 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,051,566,934-1.53
314 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,040,804,821-2.19
315 นาย กำธร ตติยกวี1,036,862,333-
316 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,032,000,000-
317 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,028,578,576-
318 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,024,092,251+0.37
319 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,023,197,715-0.70
320 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,022,417,436+1.63
321 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,019,105,096+0.62
322 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,018,037,959-
323 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,014,652,900+0.96
324 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,006,981,000-1.06
325 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,004,092,237-1.22
326 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์1,003,577,500-1.95
327 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล1,001,280,761+1.00
328 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-1.21
329 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์981,602,000+1.16
330 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย980,783,396-1.95
331 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร980,757,000+1.69
332 นาย พิมาน เตียวตรานนท์979,059,500+0.61
333 นาย พีรพล อาหุนัย968,527,625-1.95
334 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม951,980,440-
335 นาย นพดล เขมะโยธิน947,200,000-0.36
336 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา939,867,424+0.36
337 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์933,317,089-0.60
338 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์930,132,500-0.67
339 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์930,132,500-0.67
340 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล927,505,312-2.43
341 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์925,959,620-
342 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา923,447,088+2.79
343 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,301,000+0.03
344 นาง บุษกร จันศิริ918,186,042-1.23
345 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
346 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล903,908,520+0.42
347 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต903,188,000-1.40
348 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์902,902,000-1.40
349 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม898,396,989-4.12
350 นาย กัมพล ตติยกวี891,290,757-0.07
351 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร889,845,000-1.19
352 นาย ชัชชวี วัฒนสุข887,861,444+0.41
353 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์885,000,000-1.69
354 น.ส. นงค์นภา ทองมี883,592,000-1.69
355 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์879,874,821-0.87
356 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล878,109,068-1.29
357 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร875,910,000-1.22
358 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
359 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา863,029,440-1.67
360 นาย เศรษฐา ทวีสิน863,027,390-0.76
361 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์860,891,027-0.08
362 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์860,608,665+0.95
363 นาย ชาญ โสภณพนิช860,561,389+0.53
364 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล858,330,992-
365 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน856,157,354+0.17
366 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์855,123,812+1.72
367 นาย กิตติพล ทวนทอง853,752,200-0.01
368 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย849,002,868-0.73
369 นาย พะเนียง พงษธา847,852,650-1.23
370 นาง ปัทมา เล้าวงษ์845,880,993+1.24
371 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์844,237,504-0.37
372 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช843,999,680+0.53
373 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์837,119,250-0.67
374 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ834,339,000-0.61
375 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
376 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี825,194,350-0.80
377 นาง วิมลทิพย์ พงศธร823,940,626+0.01
378 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์823,425,439-1.83
379 MR. Jean-Marie Verbrugghe820,620,000+0.67
380 นาย วรพจน์ อำนวยพล820,612,090+0.61
381 ด.ช. พีระ จรูญเอก818,201,670-3.11
382 ด.ญ. รดา จรูญเอก818,201,670-3.11
383 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล812,260,800+0.43
384 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ805,508,553-1.18
385 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ805,419,819+0.47
386 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์804,737,451+0.65
387 MR. YEAP SWEE CHUAN798,622,191-0.55
388 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล797,633,691-1.06
389 นาง พิชญา พูลลาภ794,336,200-1.14
390 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ786,833,065-0.66
391 นาย อติรัชต์ จรูญศรี783,522,442-0.42
392 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์780,595,914-3.26
393 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ779,280,000-1.57
394 นาง ศศิธร รัตนรักษ์777,400,246+1.06
395 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์776,278,223+1.09
396 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์774,722,700-1.23
397 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์773,201,000-1.40
398 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์772,380,518-0.53
399 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ772,000,600-1.23
400 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย771,264,076-1.29
401 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล770,866,000-0.31
402 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์768,500,000+4.72
403 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ768,196,000-1.40
404 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม766,383,840-
405 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์761,010,347-0.62
406 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์757,654,830+4.64
407 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล753,900,000+0.71
408 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา753,598,269+0.11
409 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์753,368,239-0.88
410 นาง นิตยา สงวนพานิช750,913,240-1.02
411 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา740,761,000+2.80
412 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน739,518,506-1.37
413 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี738,100,000-0.82
414 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์735,139,337-0.08
415 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล729,590,000-1.02
416 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ729,079,727-0.29
417 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์723,139,233-0.58
418 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี715,128,365-6.55
419 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์713,907,118+0.25
420 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์712,600,000+0.03
421 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์709,142,800-1.02
422 MR. KYUYOUNG LEE707,599,644-3.82
423 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล707,074,343-1.36
424 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ705,640,390-
425 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ705,623,750+1.16
426 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล702,873,897-
427 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน702,638,907+1.81
428 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,057,597-
429 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์701,923,599+0.87
430 นาย ชาลี โสภณพนิช700,485,000-1.12
431 นาย เดชพล จันศิริ699,295,624-1.23
432 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน695,247,401-0.41
433 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ694,650,000-1.32
434 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์694,400,000-
435 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์693,457,251-0.58
436 นาย ฮารกิชิน ทันวานี692,000,000-0.22
437 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร691,848,290-1.20
438 นาย ประชุม มาลีนนท์689,924,500-0.61
439 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย688,000,000-
440 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ683,573,662-2.29
441 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์677,493,770+0.66
442 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์677,297,600-1.23
443 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์676,588,506+0.44
444 นาย สมชาติ โสตธิมัย676,340,000-0.15
445 นาย วันจักร์ บุรณศิริ675,264,653-0.76
446 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล674,048,640-2.38
447 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์673,140,702+0.63
448 นาย นพพร วิฑูรชาติ670,131,122-1.64
449 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี668,000,127+0.60
450 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์665,930,855-0.20
451 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล664,474,034-2.31
452 นาง สุวิมล อธิกิจ662,882,696+1.72
453 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร662,821,992-0.42
454 นาง ยุวเรศ ชูสกุล659,604,000+0.68
455 นาย ทิพย์ ดาลาล658,271,177-
456 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ656,669,386-
457 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์655,524,000-5.76
458 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล655,126,658+0.66
459 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์647,712,000+0.69
460 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม646,737,200-
461 นาย วิทวัส พรกุล646,567,451+2.35
462 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์645,217,811+0.58
463 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม643,280,000-
464 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม643,280,000-
465 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม643,280,000-
466 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง643,208,000-1.46
467 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์641,401,020-
468 นาย อติพงษ์ ตันติวิท641,200,000-
469 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร640,000,000-0.78
470 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา638,312,940-1.67
471 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์637,129,500+0.95
472 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย635,058,000-1.64
473 นาง เกษสุดา ไรวา630,360,930+1.81
474 MR. KENNETH RUDY KAMON630,216,880-1.24
475 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี629,796,500+1.06
476 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล628,315,579+0.82
477 นาง วรรณี ตติยกวี627,426,504-
478 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง626,602,500-0.80
479 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม625,655,160-
480 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา625,061,377+3.60
481 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม624,408,580-0.01
482 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์624,305,439-1.64
483 นาง มาลี จารุกรสกุล624,000,000-0.42
484 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์623,727,618+0.95
485 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์623,700,000-
486 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา623,463,053+2.80
487 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล621,697,500-0.10
488 นาย กำพล พลัสสินทร์621,445,815+1.70
489 นาย ชวน ตั้งจันสิริ620,225,400-1.24
490 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ620,135,072-1.72
491 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม619,760,037-
492 นาย บัญชา วิญญรัตน์618,956,800+0.45
493 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์617,989,140-
494 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์617,259,820-1.31
495 น.ส. วิศรา พรกุล617,235,537+2.02
496 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์615,553,756+0.54
497 นาย อภิชัย เตชะอุบล613,538,474+1.43
498 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล611,752,032-0.11
499 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม608,020,000-
500 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร605,510,203-1.97