คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี590,624,995,313+0.80
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ51,873,128,654-0.02
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์50,187,072,278-1.53
4 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี40,919,611,659-1.29
5 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ39,903,600,000-
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ37,620,000,000+0.96
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ37,416,664,647+0.87
8 นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,068,771,509-0.62
9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์28,066,366,725+1.13
10 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ23,205,000,000+4.52
11 นาย คีรี กาญจนพาสน์21,848,891,592-0.93
12 นาย อนันต์ อัศวโภคิน20,028,317,609-1.43
13 นาย พิชญ์ โพธารามิก19,155,407,425-1.67
14 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์14,716,911,843-0.89
15 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,827,735,838+1.44
16 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,768,989,927+1.55
17 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,326,900,000-1.34
18 นาย สุระ คณิตทวีกุล12,075,758,034-
19 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,838,058,171-0.06
20 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม10,631,982,061-1.26
21 นาย ปริญญา เธียรวร10,475,105,000-0.38
22 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล9,723,662,969-3.34
23 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,697,569,432+0.07
24 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,485,461,152+2.60
25 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,010,865,830-7.87
26 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,987,270,150+2.60
27 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,959,255,053-0.39
28 นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,800,645,697-1.04
29 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม7,917,244,890-1.04
30 นาย ยืนยง โอภากุล7,788,040,000+4.52
31 นาย มิน เธียรวร7,754,116,000-0.82
32 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,524,858,909-
33 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,116,624,679-1.04
34 นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,893,237,338+1.32
35 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,728,241,720-0.64
36 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,580,729,408-
37 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
38 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000-
39 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,332,927,983-1.14
40 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,308,430,284+1.32
41 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ6,287,255,343-2.98
42 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,087,322,470-0.99
43 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,066,978,315-0.67
44 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,945,990,143-1.03
45 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,880,511,362-0.29
46 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,709,500,622+1.32
47 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,465,353,050-0.68
48 นาย อิทธิ ทองแตง5,404,122,104-
49 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,320,171,145+2.96
50 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,261,520,000+2.84
51 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,226,691,400+1.06
52 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,226,690,460+1.06
53 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา5,135,679,060+1.32
54 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,091,881,564+0.81
55 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,927,755,100-0.03
56 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,907,085,984-0.81
57 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,828,965,957+1.55
58 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,681,842,890-3.70
59 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,630,501,127-0.15
60 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,559,698,895+4.04
61 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,540,625,085+3.16
62 น.ส. วิอร ทองแตง4,438,891,500+0.01
63 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,386,287,242-0.63
64 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,291,375,440+1.38
65 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,218,600,000-1.90
66 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,187,633,580+1.90
67 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,162,102,300-0.68
68 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,096,000,000+0.78
69 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,062,893,528+0.47
70 นาย ตัน ภาสกรนที4,039,163,520+2.68
71 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,996,210,000-0.54
72 นาง จริยา แก้วบุตตา3,933,521,420+1.55
73 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค3,902,871,318-6.08
74 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน3,865,939,476-3.47
75 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,860,845,517+0.70
76 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-0.52
77 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,743,924,173-3.33
78 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,723,624,212-0.57
79 นาย อัฐ ทองแตง3,682,043,536-
80 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,621,044,442+0.62
81 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,619,114,550+0.45
82 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,540,704,240-3.68
83 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,490,922,111+1.90
84 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์3,489,918,019+0.49
85 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,434,361,085-0.02
86 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,423,613,539-1.97
87 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,368,181,300-0.48
88 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,366,975,159-
89 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,363,706,062+0.67
90 นาย อติคุณ ทองแตง3,341,096,485-
91 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,331,224,783-1.11
92 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,312,664,780-0.92
93 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,310,171,478+0.46
94 นาย บัญชา พันธุมโกมล3,307,583,396-
95 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000-
96 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,176,507,400-0.68
97 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,176,214,144+2.60
98 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,174,574,016+0.55
99 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,148,740,000+2.60
100 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,147,976,006-1.47
101 นาง อารดา จรูญเอก3,147,339,753-3.70
102 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,138,466,260-
103 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,129,354,744+0.54
104 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,125,587,488+2.60
105 นาย อานุช โลเฮีย3,091,928,230-2.19
106 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,086,826,200-0.60
107 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,084,453,594+0.02
108 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,050,969,300-0.68
109 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,049,702,200-0.60
110 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,008,524,119-0.59
111 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล2,998,732,640-0.62
112 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,967,048,642+1.41
113 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,948,534,558+0.60
114 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,924,714,055-0.89
115 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,919,944,134-0.31
116 นาง ลินจง โอภากุล2,889,110,900+4.52
117 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,884,500,000+0.02
118 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,870,138,050+4.52
119 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,869,575,853-0.81
120 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,822,746,550-0.69
121 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,819,652,490+1.91
122 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา2,808,000,000+1.54
123 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,798,690,500-0.65
124 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,781,498,706-2.61
125 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,739,505,024+0.56
126 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,726,012,342-1.47
127 MR. YEW HOCK KOH2,716,736,000-0.57
128 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,712,033,697+0.55
129 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,692,829,019-2.61
130 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,689,900,000-1.35
131 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,687,782,217+0.57
132 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,651,999,740-
133 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,647,331,202-
134 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,645,384,445-
135 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,631,886,076+0.35
136 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,614,178,670+0.26
137 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,605,926,701+0.45
138 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,600,924,576+0.48
139 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,595,773,883+0.49
140 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,591,464,947+0.68
141 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,588,706,665-
142 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,584,257,232-0.05
143 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,584,144,734+0.54
144 นาย ศักดิ์ นานา2,532,944,400-0.30
145 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,530,051,241-2.01
146 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,505,813,174-1.04
147 นาย ชัย โสภณพนิช2,413,185,667-0.48
148 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,412,000,000-
149 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,380,549,600-0.57
150 นาย ไกรสร จันศิริ2,377,338,317-1.47
151 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,368,000,000+0.78
152 นาย มารุต แสงศาสตรา2,368,000,000+0.78
153 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,314,009,688-1.04
154 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,256,205,236-0.81
155 นาย นเรศ งามอภิชน2,230,126,000+0.32
156 นาย สาธิต วิทยากร2,222,873,168-1.48
157 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,213,676,000-50.00
158 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,210,820,304+0.81
159 นาย สุนทร เด่นธรรม2,181,664,620+1.80
160 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,158,427,000+0.32
161 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,106,000,000+1.54
162 นาย สำเริง มนูญผล2,086,708,150-0.87
163 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,076,116,900+2.23
164 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,047,771,340+0.81
165 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,032,347,303+0.70
166 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,005,873,350+4.52
167 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,954,010,331+2.26
168 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,950,710,106-0.02
169 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์1,932,439,374-3.27
170 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์1,931,336,115-3.27
171 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร1,914,988,358-0.84
172 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,914,300,000-1.48
173 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,913,855,250-0.68
174 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,907,467,026-0.81
175 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,866,948,515-1.43
176 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,826,311,050-1.85
177 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,822,800,000-0.54
178 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,790,513,038+0.66
179 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,787,487,000+4.62
180 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,765,280,000+0.57
181 นาง จารุวรรณ วนาสิน1,748,444,054+1.10
182 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,735,876,000-0.62
183 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,729,204,971-0.38
184 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,717,267,814+0.08
185 นาย วิเวก ดาวัน1,701,360,492-2.03
186 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,695,756,146+2.41
187 นาย ดิสพล จันศิริ1,683,806,589-1.47
188 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,664,228,062+0.68
189 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,660,009,517+1.15
190 น.ส. ณิชา โอภากุล1,657,500,000+4.52
191 นาย วรมัน โอภากุล1,657,500,000+4.52
192 น.ส. นัชชา โอภากุล1,657,500,000+4.52
193 นาง รัตนา นรพัลลภ1,655,065,851+0.20
194 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,653,413,169+0.24
195 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,647,373,168+0.12
196 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,642,383,325-0.90
197 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,633,865,507-0.80
198 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,630,135,000+4.62
199 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,628,753,175-1.38
200 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,624,000,000-
201 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,615,490,072-0.25
202 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,602,762,480-
203 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
204 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,593,368,098+6.43
205 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,592,934,921-2.02
206 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,575,236,200+2.24
207 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,572,033,100-0.68
208 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,559,773,480-2.74
209 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,525,350,000-0.66
210 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,524,675,448-0.47
211 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,516,701,120+0.57
212 MRS. ARUNEE CHAN1,514,737,162+0.49
213 MRS. ARUNEE CHAN1,514,737,162+0.49
214 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,514,039,698-0.45
215 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,499,115,559-0.09
216 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,491,499,715-2.01
217 นาง พรนภา จันศิริ1,486,875,053-1.47
218 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,472,188,269-1.27
219 นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-1.54
220 นาย พะเนียง พงษธา1,432,689,090+2.25
221 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,424,698,775-1.10
222 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,419,294,110+0.92
223 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,404,391,920+0.11
224 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,404,000,000+1.54
225 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,404,000,000+1.54
226 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,404,000,000+1.54
227 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,374,000,000-0.83
228 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,370,144,864+0.57
229 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,348,198,697-1.05
230 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,344,747,388-1.48
231 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,341,992,014-0.77
232 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,337,527,239+0.66
233 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,334,607,182+0.47
234 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,332,107,650-0.68
235 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,326,752,905-0.92
236 นาย กัมพล ตติยกวี1,324,754,155-0.91
237 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,297,758,600-1.66
238 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,290,333,122+4.09
239 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,274,589,700-
240 นาย ชาย วินิชบุตร1,267,184,326-
241 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,254,487,500+1.13
242 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,253,141,470-0.23
243 นาย เบน เตชะอุบล1,252,280,911-0.05
244 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,251,903,058-2.10
245 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,251,876,014+1.77
246 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,250,941,884-1.42
247 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,243,200,000-1.35
248 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,243,200,000-1.35
249 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,238,904,135-2.43
250 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,230,868,240-0.62
251 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,229,805,805-0.81
252 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,228,400,000-1.35
253 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,200,500,000-0.65
254 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,198,900,000-1.27
255 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,188,945,000-1.48
256 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,188,630,710-0.83
257 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,181,250,000+1.90
258 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,180,189,031+0.10
259 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,173,811,896-1.32
260 นาย สุขุม นวพันธ์1,172,439,959+0.76
261 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,171,879,500+0.91
262 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,169,595,784-0.84
263 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,158,772,980-0.56
264 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,157,071,999+0.99
265 นาย กำธร ตติยกวี1,152,712,873-0.25
266 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,145,786,574+0.76
267 นาง ถนอมศรี สุดโต1,141,023,868-0.87
268 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,135,930,789+0.76
269 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,131,085,674-
270 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,130,197,011+0.76
271 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,124,337,500+14.55
272 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,121,965,713-0.94
273 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,116,607,133+0.16
274 นาย นพดล เขมะโยธิน1,109,000,000-0.78
275 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,106,559,050-0.70
276 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,101,596,794+0.02
277 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,099,423,321-1.73
278 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,096,368,750-0.68
279 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,090,630,482+3.48
280 นาย เนตร จรัญวาศน์1,084,367,319-2.26
281 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,076,701,120-
282 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,073,633,582-0.94
283 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,072,228,186+0.70
284 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,071,986,594-2.01
285 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,068,444,679-0.58
286 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,059,659,000+0.76
287 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,058,216,000-0.46
288 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์1,057,181,502+0.79
289 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,052,572,957+0.37
290 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,050,009,066+3.48
291 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,049,602,736+2.75
292 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,038,238,983-2.00
293 น.ส. วัสสา ริมชลา1,032,923,480-0.62
294 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,031,296,000-1.79
295 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,045-1.79
296 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-1.79
297 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-1.79
298 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-1.79
299 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,028,961,317-1.02
300 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,022,639,330+1.16
301 นาย อภิรักษ์ วานิช1,020,303,817+0.19
302 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,012,387,128-1.25
303 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,003,852,062+0.24
304 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง999,344,280-0.62
305 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์997,234,794+3.28
306 นาย อติรัชต์ จรูญศรี996,773,262-0.83
307 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ993,621,900-1.53
308 นาง สุนทรี วนวิทย์993,611,977+0.70
309 น.ส. รัตนา มาลีนนท์988,677,100-1.83
310 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์985,167,471-6.19
311 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย980,929,000-1.07
312 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร978,074,428-0.12
313 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร967,749,440+2.68
314 นาย ชัชชวี วัฒนสุข964,038,810-
315 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล962,581,000-1.17
316 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
317 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ953,682,989+2.60
318 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์952,000,000-0.89
319 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์952,000,000-0.89
320 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์952,000,000-0.89
321 นาง พิชญา พูลลาภ949,482,390+2.62
322 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา940,124,514-2.74
323 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์939,405,137+3.48
324 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา939,204,200-0.51
325 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส937,163,600-1.88
326 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ934,528,240-0.42
327 นาย ทิศชวน นานาวราทร932,613,910-0.86
328 นาย ชาญ โสภณพนิช928,019,589-0.06
329 นาง วิรัชดา ตติยกวี927,748,397-1.09
330 MR. CHAN TIN SHU923,440,000-1.47
331 นาย พิชญ สมบูรณสิน919,913,520-
332 นาย ธนากร ธนวริทธิ์919,265,144-3.82
333 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล912,700,000-0.23
334 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์911,405,000-0.68
335 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์911,405,000-0.68
336 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
337 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์907,555,635-1.47
338 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์906,726,111-0.81
339 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม903,338,671-6.11
340 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ899,532,812-1.56
341 นาง วัลลภา ไตรโสรัส899,399,200-1.90
342 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ893,836,938+1.64
343 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)892,333,140-0.54
344 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์891,476,421+0.19
345 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ890,493,530+0.46
346 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร888,870,000-1.50
347 นาง สร้อยเพชร จันทรัช882,615,888+3.89
348 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์875,000,000-1.14
349 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
350 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์868,802,200-0.68
351 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์854,532,415+0.91
352 นาย ฮารกิชิน ทันวานี853,886,600-0.70
353 น.ส. นงค์นภา ทองมี845,691,440-0.57
354 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา842,747,726-0.66
355 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร840,038,707+1.80
356 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์839,033,070+0.20
357 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์837,370,200-
358 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
359 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์832,005,043+0.86
360 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี825,238,192-0.18
361 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์824,091,158+0.76
362 นาง จิราพร กิตติคุณชัย822,000,000-1.46
363 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์817,429,028-
364 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์816,544,000+0.07
365 นาย ณรัฐ จิวาลัย813,603,006-6.19
366 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย806,052,000-
367 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ804,286,000-0.26
368 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง795,290,518-0.20
369 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์787,548,557+1.10
370 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล786,522,720-
371 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์785,320,000-0.62
372 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์780,925,600+4.52
373 นาย สมบัติ พานิชชีวะ780,674,078-0.69
374 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร777,125,250-
375 นาย จิตติพร จันทรัช776,203,600+2.23
376 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย771,388,500+0.81
377 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล768,613,500-
378 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์767,631,500-0.68
379 นาง บุษกร จันศิริ766,093,875-1.47
380 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย765,489,480-0.62
381 MR. YOUNG JUN LEE765,063,000-2.37
382 MR. SEUNGWOO LEE764,725,000-2.37
383 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์764,440,000-
384 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช761,967,360+0.57
385 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต761,755,152-1.67
386 นาย อภิชัย เตชะอุบล760,576,445+13.03
387 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ760,546,924+5.41
388 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย757,385,288-1.05
389 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์756,900,000+3.08
390 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์756,891,021-2.25
391 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ750,305,308+0.44
392 นาย พีรพล อาหุนัย748,332,000-0.62
393 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์743,750,000-1.14
394 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล740,564,722+1.54
395 นาง วิมลทิพย์ พงศธร736,619,705+1.50
396 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์735,166,597-2.54
397 นาง อารยา คงสุนทร734,893,900-
398 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต730,316,830-1.17
399 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล725,989,609+1.90
400 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล725,983,125+1.90
401 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ721,503,200-0.57
402 นาง อมร พุฒิพิริยะ717,736,292+1.37
403 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์716,400,000-0.08
404 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล716,205,000-
405 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ715,400,000+1.37
406 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร715,378,000-0.85
407 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
408 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
409 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ714,000,000-2.86
410 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม712,822,852+0.84
411 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK711,666,000-2.27
412 น.ส. วิศรา พรกุล710,500,000-1.67
413 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์710,319,549+0.43
414 นาย เปรมชัย กรรณสูต708,274,850-
415 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา706,052,058-2.74
416 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล705,198,234-0.96
417 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์704,000,000-
418 นาย วิทวัส พรกุล700,900,000-2.37
419 น.ส. อัมพร มาลีนนท์700,142,500-1.91
420 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา698,453,129+0.02
421 นาง สุวิมล อธิกิจ698,339,019-0.81
422 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล696,699,054-0.97
423 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา690,792,340+0.64
424 นาย พิมาน เตียวตรานนท์689,873,090-
425 นาย ทวีลาภ แจ่มใส688,497,775+2.26
426 นาย บัญชา วิญญรัตน์688,036,800+1.41
427 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์687,114,657+0.68
428 ด.ญ. รดา จรูญเอก686,069,723-3.70
429 ด.ช. พีระ จรูญเอก686,069,723-3.70
430 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล685,100,000+1.54
431 นาย สุพล วัธนเวคิน684,656,706-1.11
432 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์681,884,196+0.01
433 น.ส. นิภา มาลีนนท์680,566,500-2.00
434 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ677,170,878+0.47
435 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์676,200,000-0.74
436 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์673,400,085-0.26
437 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์672,126,500-
438 นาย ภาสกร ภาสกรนที672,000,000+2.68
439 นาง อิง ภาสกรนที672,000,000+2.68
440 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที672,000,000+2.68
441 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล670,818,750+1.90
442 นาย สดาวุธ เตชะอุบล669,619,541-0.39
443 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์662,914,828+4.10
444 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล660,978,408-0.94
445 น.ส. อตินุช ตันติวิท659,400,089-1.20
446 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์658,032,798+1.41
447 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี657,514,858-
448 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา655,199,488+0.78
449 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล647,109,835-0.31
450 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์645,823,689-0.64
451 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา644,996,250-1.33
452 นาย วรพจน์ อำนวยพล642,930,739-
453 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์640,154,100+1.41
454 นาย กิตติพล ทวนทอง639,609,123-1.40
455 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์637,018,067-2.10
456 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา636,471,996-0.49
457 นาง รัชนี นิพัทธกุศล634,468,800-
458 นาย ประชุม มาลีนนท์632,832,950-0.94
459 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย632,793,735-
460 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร632,711,500-2.70
461 นาย กำพล พลัสสินทร์630,467,276-0.79
462 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย629,072,948-0.87
463 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
464 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์626,572,323-0.68
465 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ622,437,100+1.51
466 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม622,370,000+0.84
467 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์622,253,114-
468 นาย มงคล มังกรกนก617,960,494-
469 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์617,083,677-0.25
470 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ613,376,568-
471 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-1.54
472 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์611,393,869-0.25
473 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์611,296,894+2.26
474 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์609,678,290-0.25
475 นาย เพชร พะเนียงเวทย์609,566,054-0.25
476 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์608,651,848-0.25
477 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์608,651,649-0.25
478 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์608,651,649-0.25
479 นาย กมล ว่องกุศลกิจ608,560,779+5.37
480 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์602,473,182-0.11
481 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล600,516,036-2.78
482 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร599,250,000-2.62
483 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม597,476,520-
484 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ597,016,300-
485 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์595,228,492-1.63
486 นาย กำจร ตติยกวี593,979,976-0.25
487 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล591,842,985-1.38
488 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์591,549,540+1.02
489 น.ส. มาลินี บุญรักษ์590,675,334-0.93
490 นาย นพพร วิฑูรชาติ587,957,666-
491 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ584,404,791-2.49
492 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล583,331,742-1.43
493 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์581,863,582+0.71
494 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์581,493,360-
495 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM575,471,885+0.46
496 นาง พนิดา เทพกาญจนา575,332,725-1.33
497 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์569,786,900-0.68
498 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร566,340,760+1.51
499 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล565,805,600-4.29
500 นาง ชลิดา เตชะอุบล565,198,522+13.87