คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี177,270,806,373-
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ59,373,665,538-
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์57,769,619,756+0.49
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย55,839,996,897+0.78
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,020,000,000+0.84
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ42,719,626,646+0.83
7 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,415,565,000+0.37
8 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,030,491,400-
9 นาย คีรี กาญจนพาสน์25,023,722,586-1.02
10 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,990,000,000-
11 นาย สาธิต วิทยากร23,886,914,574+0.21
12 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,452,000,385-
13 นาย สุระ คณิตทวีกุล22,984,033,813+0.02
14 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์18,694,778,959+0.10
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา18,110,314,207+0.39
16 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร17,453,562,385-1.43
17 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,268,289,000+1.53
18 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์16,835,800,000+3.38
19 นาย พิชญ์ โพธารามิก16,600,446,817+0.41
20 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา16,484,483,280+1.80
21 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี16,445,776,750-
22 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,353,310,552-
23 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,831,110,292+1.11
24 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,513,270,886+2.44
25 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,111,661,808+1.16
26 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,770,217,433-0.46
27 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,641,177,493-0.46
28 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,612,252,274+0.78
29 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,453,382,800+6.38
30 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,453,380,920+6.38
31 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,986,224,910+0.46
32 นาย ปริญญา เธียรวร9,263,485,000-0.04
33 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,938,139,553-
34 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,688,889,288-
35 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล8,578,812,015+0.36
36 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ8,479,191,553+0.01
37 นาย ยืนยง โอภากุล8,387,120,000-
38 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,354,055,847-
39 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์8,190,000,000-0.57
40 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,152,200,957+0.44
41 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,645,316,172-
42 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,603,697,292+1.39
43 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก7,490,948,623-0.93
44 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,460,366,496+3.74
45 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,347,110,920+1.77
46 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,259,854,131+1.22
47 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,901,272,833+0.93
48 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์6,784,861,992+1.62
49 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,737,498,482+0.46
50 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,663,261,019-
51 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,635,777,483-1.23
52 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-2.26
53 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล6,423,922,046+0.44
54 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา6,388,589,865-0.55
55 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,386,969,446+0.39
56 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา6,217,912,314+0.32
57 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,214,582,448+0.71
58 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,199,200,000+1.63
59 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,158,304,581-
60 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม6,128,219,744-0.64
61 นาย วิกรม กรมดิษฐ์6,123,543,639+0.99
62 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,025,800,000-
63 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
64 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
65 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์5,895,764,858-2.67
66 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต5,836,133,500+2.45
67 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,777,874,180+0.46
68 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,773,032,209+0.38
69 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,758,025,382-1.05
70 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,727,406,463+0.74
71 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,671,286,367+1.01
72 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,667,659,870+1.62
73 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,568,485,420+1.80
74 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์5,495,100,000-
75 นาย ณัฐพล จุฬางกูร5,469,837,557-0.44
76 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์5,461,657,292+0.18
77 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,313,291,730+1.07
78 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,231,625,000+1.14
79 นาง จริยา แก้วบุตตา5,176,758,760+0.39
80 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,019,577,220-
81 นาย มิน เธียรวร4,832,187,250+0.44
82 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์4,805,481,798+0.59
83 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต4,704,174,784+2.45
84 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,691,984,734+0.04
85 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา4,659,507,238+1.22
86 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,649,400,000+1.63
87 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,631,960,799-0.02
88 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ4,594,793,600+0.55
89 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา4,583,327,394+1.22
90 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,511,618,398+0.46
91 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,493,197,047+3.52
92 นาย อานุช โลเฮีย4,468,626,202+0.51
93 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,277,639,529+1.16
94 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,256,524,545-1.14
95 นาย มารุต แสงศาสตรา4,189,500,000-
96 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,189,500,000-
97 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์4,184,996,280+1.08
98 นาย สุเมธ เศษธะพานิช4,171,005,000-
99 นาย เชง นิรุตตินานนท์4,169,195,347+0.48
100 น.ส. ยุวดี วชิรปภา4,151,613,479-0.54
101 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์4,119,204,233-1.14
102 นาย ธีรพล นพรัมภา4,002,324,646+0.08
103 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,970,739,330+0.68
104 นาย ตัน ภาสกรนที3,967,035,600-
105 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,964,800,000+0.56
106 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล3,960,782,100+3.39
107 นาง จารุวรรณ วนาสิน3,939,763,207-
108 นาง จินตนา บุญสาลี3,932,850,000-0.64
109 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี3,932,850,000-0.64
110 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,899,554,269+0.50
111 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,890,718,576+2.28
112 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ3,827,706,718+3.78
113 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,819,646,597+1.41
114 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,816,916,840+1.32
115 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์3,785,497,406-
116 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,768,990,750-
117 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI3,732,017,035+0.10
118 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,723,705,625-1.60
119 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,700,782,406-0.46
120 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์3,658,784,562+3.98
121 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,658,740,000+3.43
122 นาย ไกรสร จันศิริ3,635,929,190+0.48
123 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,605,237,805+0.20
124 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี3,554,277,450+0.92
125 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,526,862,678-0.46
126 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,511,195,625-0.46
127 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,444,810,880+1.19
128 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,344,145,684+3.74
129 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,343,915,618+1.12
130 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,268,641,740+0.55
131 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา3,264,964,357+1.22
132 นาย กฤษฎา พฤติภัทร3,252,600,000-
133 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,249,237,957-1.41
134 นาย นเรศ งามอภิชน3,210,700,000-0.21
135 MR. YEW HOCK KOH3,210,688,000-
136 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,178,831,500-
137 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร3,164,217,924+0.51
138 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,142,561,500+0.51
139 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์3,115,763,919+4.14
140 นาง ลินจง โอภากุล3,111,350,200-
141 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร3,109,952,786-1.71
142 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา3,099,600,000+1.63
143 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา3,099,600,000+1.63
144 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ3,099,600,000+1.63
145 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,090,917,900-
146 นาง จิราพร กิตติคุณชัย3,019,712,400+4.17
147 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
148 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
149 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,007,546,346+0.31
150 นาย ศักดิ์ นานา2,948,443,200+0.25
151 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,943,500,000-
152 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,922,454,716-
153 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,899,970,194+3.74
154 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,898,929,666+0.09
155 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,887,820,636-
156 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,872,602,620-
157 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,831,226,750-
158 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,829,241,800-
159 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา2,826,250,000+1.14
160 นาง เพียงนภา จรูญศรี2,816,700,000-
161 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม2,813,467,464+3.06
162 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,797,088,930+0.01
163 นาย สุนทร เด่นธรรม2,795,666,040+3.74
164 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,779,242,868-3.64
165 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,772,852,160-
166 นาย ประพล มิลินทจินดา2,762,334,706-0.57
167 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ2,761,888,968+6.13
168 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,732,410,997-0.71
169 นาย สำเริง มนูญผล2,704,978,126+0.02
170 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม2,684,108,184+1.41
171 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร2,646,000,000+1.19
172 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,635,570,443-0.04
173 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,574,648,262+1.60
174 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,566,410,409-
175 นาย ดิสพล จันศิริ2,565,665,606+0.48
176 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,519,399,753+0.40
177 นาย ธเนศ พานิชชีวะ2,517,582,078-0.48
178 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,487,376,817-0.43
179 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,478,749,586-
180 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,468,715,975+3.70
181 นาย ณรัฐ จิวาลัย2,419,859,000+2.43
182 นาย นพดล เขมะโยธิน2,418,480,000-
183 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,399,473,480+0.55
184 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,380,225,395-0.43
185 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,380,032,470-
186 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,378,400,510-
187 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,349,939,676-1.92
188 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,328,570,200+0.30
189 นาง วารี ภัทราวณิชย์2,280,862,997-
190 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,276,542,375+0.46
191 นาง ลลนา ธาราสุข2,268,417,660+3.13
192 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,265,978,525+1.49
193 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,251,232,919-
194 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,246,923,247+0.46
195 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,246,501,672+0.46
196 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,245,918,242+0.42
197 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ2,211,500,011+0.90
198 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,196,145,875+0.35
199 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,184,929,384+0.77
200 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,181,243,768+1.14
201 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,179,718,595+1.14
202 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,171,334,375-
203 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,162,847,797+2.05
204 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,160,171,300-
205 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,140,347,600-
206 นาย ชาย วินิชบุตร2,137,236,722-0.71
207 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,109,240,000-
208 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,107,744,400+0.74
209 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,101,712,000+1.08
210 นาย วิเวก ดาวัน2,092,213,578-
211 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์2,066,982,951+0.34
212 นาย ชลิต อำพันแสง2,062,699,000+3.39
213 นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท2,052,610,000+3.39
214 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,052,016,948+0.43
215 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย2,044,305,250+2.45
216 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,041,041,852-1.03
217 นาย มุข โรจตระการ2,037,312,000+2.22
218 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,025,400,000+2.43
219 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,021,884,787-
220 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,007,054,680-3.73
221 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,007,052,000-3.73
222 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,998,739,575-0.74
223 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,975,327,575-0.78
224 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,967,567,404-
225 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา1,956,410,500+3.39
226 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,935,256,011+0.64
227 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,929,525,006+0.02
228 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,908,514,291+1.02
229 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,901,947,637+0.01
230 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,893,127,446+1.36
231 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,865,859,489-0.79
232 น.ส. ณิชา โอภากุล1,854,972,000-
233 นาง อารดา จรูญเอก1,808,541,605-0.93
234 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,795,049,680+1.85
235 นาง อารยา คงสุนทร1,778,443,238+3.31
236 นาย อภิรักษ์ วานิช1,766,435,885+0.09
237 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,764,000,000-
238 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,747,774,120+0.64
239 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,745,374,111+0.68
240 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,734,810,130-
241 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,734,600,000+0.56
242 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,723,188,000+3.43
243 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,723,086,000+3.43
244 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,723,086,000+3.43
245 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,716,197,560+0.57
246 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,704,527,000+0.52
247 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,696,750,316+0.62
248 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,682,702,900-1.70
249 นาง ถนอมศรี สุดโต1,681,639,981+0.74
250 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,667,335,000+3.23