คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี140,773,875,649-
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ57,849,937,227-
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์57,307,446,755-
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย49,779,842,195-
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ45,540,000,000-
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ45,317,072,232-
7 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ31,815,000,000-
8 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ30,737,350,000-
9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,025,879,800-
10 นาย คีรี กาญจนพาสน์24,122,620,075-
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,023,000,378-
12 นาย สาธิต วิทยากร21,145,725,135-
13 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์20,993,725,000-
14 นาย สุระ คณิตทวีกุล20,547,754,540-
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา19,681,070,934-
16 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,972,958,810-
17 นาย พิชญ์ โพธารามิก17,949,675,966-
18 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,741,013,000-
19 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร16,229,013,701-
20 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม15,415,172,132-
21 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี15,251,747,350-
22 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,901,934,508-
23 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,518,670,886-
24 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์13,282,126,000-
25 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,911,761,216-
26 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,769,044,232-
27 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ11,509,841,700-
28 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ11,509,839,630-
29 นาย ยืนยง โอภากุล10,677,720,000-
30 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,411,899,179-
31 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล10,372,127,497-
32 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,460,534,973-
33 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์9,375,862,030-
34 นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,267,067,415-
35 นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,983,042,499-
36 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,629,406,240-
37 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,539,080,852-
38 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,480,869,852-
39 นาย ปริญญา เธียรวร8,351,155,000-
40 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,131,731,827-
41 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์8,058,791,616-
42 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน7,900,309,684-
43 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,785,207,765-
44 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,391,486,267-
45 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,264,119,491-
46 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล7,108,884,577-
47 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,016,458,451-
48 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,940,171,524-
49 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,867,000,000-
50 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,831,343,333-
51 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,549,374,000-
52 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,419,443,385-
53 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,391,000,000-
54 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
55 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
56 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,060,672,150-
57 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,034,375,280-
58 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต5,835,560,963-
59 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,835,296,166-
60 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล5,626,621,850-
61 นาง จริยา แก้วบุตตา5,625,139,440-
62 นาย ประพล มิลินทจินดา5,611,586,156-
63 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,602,174,857-
64 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,546,998,274-
65 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,512,834,080-
66 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา5,509,422,280-
67 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,499,684,386-
68 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,489,822,283-
69 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,454,781,360-
70 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,430,314,566-
71 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต5,404,657,015-
72 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,231,625,000-
73 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา5,150,250,000-
74 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,112,389,671-
75 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,083,033,291-
76 นาย ณัฐพล จุฬางกูร5,056,010,369-
77 นาย มิน เธียรวร4,963,365,000-
78 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,952,522,481-
79 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์4,843,834,136-
80 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,812,237,062-
81 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,808,001,690-
82 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,792,257,750-
83 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์4,649,700,000-
84 น.ส. ยุวดี วชิรปภา4,645,156,694-
85 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,592,000,000-
86 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,584,150,000-
87 นาง จินตนา บุญสาลี4,584,150,000-
88 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์4,573,425,000-
89 นาย เชง นิรุตตินานนท์4,550,035,307-
90 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,480,959,655-
91 นาย มารุต แสงศาสตรา4,474,500,000-
92 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,474,500,000-
93 นาย ตัน ภาสกรนที4,363,739,160-
94 นาย อานุช โลเฮีย4,333,213,286-
95 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,329,444,050-
96 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์4,325,876,650-
97 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,310,678,170-
98 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,296,417,790-
99 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,187,767,500-
100 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ4,171,532,305-
101 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา4,148,097,907-
102 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล4,093,031,232-
103 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา4,082,783,302-
104 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,058,396,458-
105 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI4,044,950,395-
106 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,031,430,070-
107 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,010,402,942-
108 นาย ไกรสร จันศิริ3,968,057,338-
109 นาง ลินจง โอภากุล3,961,088,700-
110 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์3,955,223,526-
111 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,935,076,150-
112 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,900,677,616-
113 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,883,350,000-
114 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,748,005,188-
115 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,734,996,680-
116 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,725,850,919-
117 นาย นเรศ งามอภิชน3,723,760,000-
118 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,705,312,664-
119 นาง จารุวรรณ วนาสิน3,673,162,689-
120 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,672,772,607-
121 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล3,557,990,700-
122 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,554,284,795-
123 นาย สุเมธ เศษธะพานิช3,541,005,000-
124 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,513,285,000-
125 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,509,508,650-
126 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,485,388,465-
127 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ3,477,827,200-
128 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ3,447,727,725-
129 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา3,433,500,000-
130 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ3,433,500,000-
131 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา3,433,500,000-
132 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์3,371,373,441-
133 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์3,337,338,263-
134 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,290,481,040-
135 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,214,763,030-
136 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,214,622,906-
137 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,195,500,000-
138 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,195,500,000-
139 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,193,140,533-
140 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,143,932,500-
141 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,142,561,500-
142 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร3,134,093,310-
143 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์3,132,588,124-
144 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,019,331,668-
145 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,961,347,986-
146 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,946,430,799-
147 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,922,027,198-
148 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,921,100,300-
149 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา2,906,614,611-
150 MR. YEW HOCK KOH2,871,096,000-
151 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์2,870,737,219-
152 นาย ดิสพล จันศิริ2,805,477,292-
153 นาย กฤษฎา พฤติภัทร2,752,200,000-
154 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,750,134,050-
155 นาย ธีรพล นพรัมภา2,726,335,068-
156 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,725,693,048-
157 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,699,900,000-
158 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,698,085,079-
159 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา2,648,600,000-
160 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,635,516,990-
161 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี2,608,836,000-
162 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,600,999,745-
163 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM2,575,170,990-
164 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,566,677,000-
165 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร2,551,500,000-
166 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,502,702,125-
167 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,490,096,836-
168 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,479,569,720-
169 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,458,753,090-
170 นาย สุนทร เด่นธรรม2,416,814,100-
171 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,401,260,825-
172 นาย สำเริง มนูญผล2,392,665,455-
173 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,386,383,174-
174 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ2,372,174,574-
175 น.ส. ณิชา โอภากุล2,349,992,250-
176 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม2,340,082,463-
177 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,317,872,449-
178 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,312,031,542-
179 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,295,420,750-
180 นาง เพียงนภา จรูญศรี2,290,000,000-
181 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,262,780,214-
182 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,254,805,170-
183 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,243,429,071-
184 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,228,143,351-
185 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,192,465,285-
186 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,191,008,515-
187 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,182,985,839-
188 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,172,505,000-
189 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,171,578,038-
190 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,171,070,223-
191 นาย กันตพร หาญพาณิชย์2,153,985,000-
192 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์2,153,857,500-
193 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์2,153,857,500-
194 นาย ณรัฐ จิวาลัย2,151,568,875-
195 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,141,856,860-
196 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,141,854,000-
197 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,130,879,036-
198 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,120,770,000-
199 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,114,493,225-
200 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,109,296,250-
201 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,096,624,071-
202 นาย ชาย วินิชบุตร2,061,448,186-
203 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,049,185,774-
204 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,047,696,436-
205 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย2,044,305,250-
206 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม2,041,156,182-
207 นาง ลลนา ธาราสุข2,026,893,830-
208 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,021,204,930-
209 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,020,825,705-
210 นาย สมบัติ พานิชชีวะ2,011,983,769-
211 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,009,000,000-
212 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,008,745,725-
213 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,003,938,012-
214 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,002,139,250-
215 นาง สร้อยเพชร จันทรัช2,000,596,013-
216 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์1,992,426,750-
217 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,983,276,372-
218 นาย นพดล เขมะโยธิน1,981,480,000-
219 นาย มุข โรจตระการ1,980,720,000-
220 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,977,891,020-
221 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,953,369,000-
222 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,953,000,000-
223 นาง วารี ภัทราวณิชย์1,929,960,998-
224 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,909,934,910-
225 นาย วิเวก ดาวัน1,908,282,714-
226 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,884,000,000-
227 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ1,878,000,000-
228 นาย ชลิต อำพันแสง1,855,000,000-
229 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,854,986,738-
230 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,852,875,000-
231 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์1,843,870,000-
232 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา1,843,398,300-
233 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,839,699,000-
234 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,828,690,000-
235 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,803,287,621-
236 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,799,976,450-
237 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,786,160,480-
238 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,773,363,000-
239 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,772,424,000-
240 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,771,052,396-
241 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,759,868,800-
242 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,758,894,181-
243 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,734,097,744-
244 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,732,500,000-
245 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,698,836,102-
246 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,695,869,148-
247 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,687,453,067-
248 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,676,504,850-
249 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,675,010,000-
250 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,658,805,000-