คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,873,059,652+1.18
2 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี68,606,999,456+1.65
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,700,503,037+1.03
4 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,206,345,683+1.04
5 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,671,740,730+0.53
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,120,000,000+0.54
7 นาย คีรี กาญจนพาสน์32,685,694,676-1.74
8 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,469,358,884-
9 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,123,208,679+0.84
10 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,503,608,321+1.12
11 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,725,258,350-
12 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,066,255,536+0.01
13 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,925,815,118+1.03
14 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,426,875,000+2.42
15 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,360,565,747+1.37
16 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,005,060,846-
17 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,180,000,000-0.86
18 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,019,444,315+1.37
19 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,518,399,834-0.10
20 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,803,994,979+1.37
21 นาย ปริญญา เธียรวร9,122,355,000-0.20
22 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,088,152,205+1.35
23 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,010,589,571+0.45
24 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,904,081,942+1.26
25 นาย อัฐ ทองแตง8,848,867,427+1.16
26 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,533,486,298+0.05
27 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,478,762,159+0.04
28 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,297,925,504+0.48
29 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,176,714,150+1.03
30 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,174,809,582-
31 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,859,382,110+2.30
32 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,764,766,704+2.30
33 นาย อิทธิ ทองแตง7,761,381,837+1.14
34 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,418,850,215-1.79
35 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,304,707,616+0.63
36 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,220,816,166+1.01
37 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์6,804,183,750-2.86
38 น.ส. วิอร ทองแตง6,655,643,582+1.12
39 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,649,405,914-1.02
40 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,607,942,709+0.93
41 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,506,560,386-1.85
42 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,489,564,245+0.95
43 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,320,700,000+2.22
44 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800-0.83
45 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000+0.98
46 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,080,000,000-0.66
47 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,059,154,304+0.54
48 นาย นเรศ งามอภิชน5,819,269,000+0.44
49 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,804,500,320+0.79
50 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
51 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
52 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,797,550,000+0.79
53 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,694,067,225+0.79
54 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,686,650,020-0.76
55 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,550,000,000+1.08
56 นาย มิน เธียรวร5,536,127,000+0.32
57 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,333,027,203+0.50
58 นาย อติคุณ ทองแตง5,324,601,805+1.10
59 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,235,298,000+0.19
60 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,215,501,969+1.46
61 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,199,935,775+1.23
62 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,165,753,010+2.30
63 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,948,262,167-0.21
64 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,889,924,796-
65 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,823,471,247+1.04
66 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,751,676,444+0.67
67 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,744,568,249+0.41
68 นาย สาธิต วิทยากร4,724,888,112-1.23
69 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,715,594,807-
70 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,686,687,198+0.07
71 นาย สมยศ อนันตประยูร4,605,430,496+0.95
72 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,556,942,900+0.02
73 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
74 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,550,100,412+0.47
75 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,540,801,037+0.74
76 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,455,885,431+0.24
77 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955+0.67
78 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,404,231,225+0.24
79 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,239,100,000+0.02
80 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,151,240,217+0.85
81 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,111,960,562-0.84
82 นาย ยืนยง โอภากุล4,087,840,000-0.86
83 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,018,263,900-
84 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,008,023,610+1.87
85 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,005,429,975+1.87
86 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,005,030,600+0.46
87 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,869,815,776-
88 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,828,436,380+0.39
89 นาง จริยา แก้วบุตตา3,820,627,600-
90 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,745,741,600-0.65
91 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,708,178,554+1.08
92 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,624,899,725-0.65
93 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,593,973,244+1.08
94 MRS. ARUNEE CHAN3,555,585,027+0.48
95 MRS. ARUNEE CHAN3,555,585,027+0.48
96 นาย ชัย โสภณพนิช3,555,531,399+0.30
97 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,501,499,773+0.16
98 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,456,000,000-
99 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,420,000,000-0.66
100 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,372,261,275+1.03
101 นาย ศักดิ์ นานา3,356,942,400-
102 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,352,775,321+4.77
103 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,338,263,870+0.19
104 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,297,723,244+0.19
105 นาย ไกรสร จันศิริ3,233,879,328+1.08
106 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,202,187,553+0.21
107 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,194,274,200+2.31
108 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,177,990,720+3.65
109 นาง อารดา จรูญเอก3,128,834,810-
110 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,124,535,876+1.26
111 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,124,434,982+0.26
112 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,064,109,872+0.64
113 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,058,679,645+0.07
114 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,031,875,000+2.42
115 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,018,927,100+0.75
116 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,011,128,083+0.76
117 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,932,499,425+0.87
118 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800-0.83
119 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,898,775,000+0.79
120 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,864,802,811+0.25
121 นาง รัตนา นรพัลลภ2,862,961,850+0.24
122 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,856,000,000+1.26
123 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,836,118,600+0.49
124 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,825,040,011+0.21
125 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,825,009,542+0.20
126 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,823,683,864+1.11
127 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,807,610,112+0.44
128 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,805,697,800-0.86
129 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,774,990,594+0.64
130 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,729,685,850+1.04
131 นาย สุนทร เด่นธรรม2,723,810,355+0.53
132 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,714,212,409+0.25
133 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,708,718,453-
134 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050-
135 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,669,075,624+0.24
136 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,630,879,948+2.30
137 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,613,797,759+0.24
138 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,613,797,759+0.24
139 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,608,956,000+2.30
140 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,589,772,500+2.30
141 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,561,468,892+0.83
142 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,535,127,014+0.53
143 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,524,424,327+0.25
144 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,503,671,429+2.34
145 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,502,764,850+0.32
146 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,499,320,042+0.24
147 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,490,763,392+0.25
148 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,490,763,392+0.25
149 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,490,305,700+0.25
150 นาง ถนอมศรี สุดโต2,466,405,305-
151 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,465,396,492+2.29
152 นาย สำเริง มนูญผล2,454,520,612+0.13
153 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,451,125,725+0.83
154 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,420,545,298-1.23
155 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,404,428,000-3.08
156 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,394,333,509+0.27
157 นาย ดิสพล จันศิริ2,340,237,198+1.08
158 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
159 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
160 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
161 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
162 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,245,214,314+0.22
163 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,240,000,000+1.25
164 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,227,052,957-
165 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,196,263,292+0.09
166 MR. Yew Hock Koh2,145,604,000+4.32
167 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,142,275,512-
168 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835+0.67
169 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,101,559,480+0.81
170 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,086,801,203-
171 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,074,328,600-0.54
172 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,069,785,650-0.78
173 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,058,900,113+0.80
174 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,044,822,880-0.06
175 นาง พรนภา จันศิริ2,022,587,388+1.08
176 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,020,835,028-
177 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,018,060,000+0.41
178 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,978,298,438-
179 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ1,963,926,959-
180 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,922,130,000-0.62
181 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,915,264,687+0.13
182 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,898,658,836+1.54
183 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,897,350,000+4.32
184 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,897,350,000+4.32
185 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,891,601,480-0.37
186 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,880,302,170+2.03
187 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,865,270,736+1.26
188 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,863,779,598-0.12
189 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,834,897,838-
190 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,834,897,838-
191 นาย เบน เตชะอุบล1,823,756,073-
192 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,811,134,100-
193 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,809,000,000+2.22
194 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,798,683,804-
195 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,793,926,497-
196 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,752,039,405+0.99
197 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,751,587,935+0.99
198 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,742,746,536+0.99
199 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,739,621,799+0.03
200 นาย กัมพล ตติยกวี1,738,951,639-0.46
201 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,708,471,600-0.01
202 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,706,185,858-
203 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,704,635,844+0.41
204 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,700,639,976+1.55
205 นาย มุข โรจตระการ1,697,760,000-8.67
206 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,660,283,640+0.50
207 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,649,785,889+0.78
208 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,633,978,000+0.99
209 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,627,981,630+0.99
210 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,623,912,912+0.41
211 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,615,600,700-
212 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,586,715,156-
213 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,575,000,000-
214 นาง ณวรา วนาสิน1,570,988,885-
215 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,565,360,000-
216 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,068-
217 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
218 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
219 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
220 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,549,205,364+0.62
221 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,545,000,120+0.67
222 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,544,116,122+0.28
223 นาย ชาย วินิชบุตร1,530,928,432-0.99
224 นาง ลินจง โอภากุล1,516,456,400-0.86
225 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
226 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
227 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
228 นาย อานุช โลเฮีย1,507,140,128+0.51
229 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,504,262,614-
230 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,502,678,280-0.30
231 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,498,532,125+2.24
232 นาย วิเวก ดาวัน1,494,438,270-
233 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,485,340,585+0.82
234 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,478,098,103+2.17
235 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,458,800,000-0.71
236 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,447,334,789-0.44
237 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,446,728,283+0.65
238 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,444,446,065+1.04
239 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,442,819,715-1.78
240 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,436,579,600+0.87
241 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,427,092,574+0.48
242 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,423,229,218+0.34
243 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,416,829,780-0.79
244 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,405,455,456+0.23
245 นาย ชินการ สมะลาภา1,394,000,000+0.98
246 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,384,272,391+0.89
247 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,384,078,640-
248 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,381,974,376+0.21
249 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,379,290,000+0.47
250 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,370,595,555-
251 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
252 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
253 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
254 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,361,766,503-
255 นาย สุพล วัธนเวคิน1,349,820,672+0.47
256 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,348,965,214+1.36
257 นาย สุขุม นวพันธ์1,345,748,191-10.49
258 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,342,327,994+0.87
259 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,338,934,779-2.61
260 นาย ตัน ภาสกรนที1,327,153,728-
261 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,303,575,263-0.26
262 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,302,319,622+0.63
263 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,298,567,614+0.93
264 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,298,104,000+0.42
265 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,289,142,045-0.27
266 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,270,735,984+0.99
267 นาย อภิรักษ์ วานิช1,269,732,692+0.16
268 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,265,569,239+0.01
269 MR. TIN SHU CHAN1,256,150,000+1.08
270 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,253,408,346+1.51
271 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,252,904,138+0.41
272 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,238,157,725+1.04
273 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,232,040,000-
274 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,231,803,130+1.10
275 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,228,269,150+0.82
276 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,224,251,700+0.75
277 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,216,141,182+1.08
278 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,209,922,756-1.08
279 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,205,459,038+1.04
280 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,201,375,275-
281 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,191,093,075+0.72
282 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,176,032,841+0.02
283 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,161,281,700-
284 นาย กำธร ตติยกวี1,148,400,067-
285 นาย เนตร จรัญวาศน์1,139,332,965-0.05
286 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,137,989,104-6.13
287 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,133,233,000+0.06
288 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,130,818,687-1.08
289 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,124,580,000+0.54
290 น.ส. วัสสา ริมชลา1,120,981,973+1.04
291 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,111,400,048+0.59
292 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,109,566,045+0.50
293 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,106,048,400-
294 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,104,856,520-0.37
295 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,101,851,366+0.71
296 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,098,366,325+0.43
297 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,095,548,915-1.91
298 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,094,665,530-
299 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี1,093,110,146-
300 นาง สุนทรี วนวิทย์1,075,250,325+0.67
301 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา1,074,401,062+0.69
302 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,063,872,000-
303 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,062,447,766+0.72
304 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,057,659,514+0.62
305 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,056,000,000-0.76
306 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,052,856,600-0.86
307 นาง บุษกร จันศิริ1,042,112,992+1.08
308 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,041,796,282-0.52
309 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,040,156,168+0.02
310 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,036,800,000-
311 นาย มารุต แสงศาสตรา1,036,800,000-
312 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,034,269,467+2.46
313 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,032,029,960+4.31
314 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,031,756,042-0.20
315 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,027,725,000+1.04
316 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,026,440,387+0.01
317 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,024,117,660+0.20
318 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,013,030,000+0.99
319 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,002,993,734-0.52
320 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,002,006,100+0.80
321 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา997,140,296+0.03
322 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ991,565,063+1.16
323 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์979,252,472+0.55
324 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์972,121,160+1.27
325 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ971,040,000-
326 นาง พิชญา พูลลาภ965,490,875+2.17
327 นาย ณัฐภพ ภูริเดช965,000,000+1.04
328 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์964,231,078-
329 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
330 นาย วิโรจน์ พรประกฤต955,824,040+0.68
331 นาย อภิชัย เตชะอุบล951,789,677+0.65
332 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ951,249,000+0.83
333 นาย ทิพย์ ดาลาล946,974,578-1.44
334 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล945,902,000+0.92
335 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล943,388,561-
336 น.ส. อารี ปรีชานุกูล941,160,000-1.08
337 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์938,346,344-16.05
338 นาย ดิเรก วินิชบุตร936,449,999-0.75
339 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์935,700,703+0.16
340 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ930,514,800-0.83
341 นาย ชาลี โสภณพนิช925,267,500+0.28
342 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์925,000,000-
343 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย923,371,685+1.04
344 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์922,781,250+1.04
345 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา921,209,233-
346 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์917,892,221-0.46
347 นาย ชาญ โสภณพนิช915,873,885+0.53
348 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง914,173,500-
349 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์908,296,156-0.44
350 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
351 นาย พีรพล อาหุนัย907,013,150+1.04
352 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
353 น.ส. อัมพร มาลีนนท์906,060,450+1.45
354 น.ส. ณิชา โอภากุล900,357,200-0.86
355 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล898,498,944-6.13
356 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์892,696,248+0.26
357 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม890,800,000-0.74
358 MR. YOUNG JUN LEE889,886,240+0.51
359 MR. SEUNGWOO LEE886,900,000+0.51
360 MR. Jean-Marie Verbrugghe875,328,000+0.62
361 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
362 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์871,470,776-
363 นาย วรมัน โอภากุล870,000,000-0.86
364 น.ส. นัชชา โอภากุล870,000,000-0.86
365 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ868,987,349+0.92
366 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์867,753,768+0.34
367 นาง วิมลทิพย์ พงศธร865,631,066-0.84
368 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ865,526,316+0.65
369 น.ส. นิภา มาลีนนท์865,059,110+1.49
370 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์859,151,331-0.66
371 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล858,330,992-
372 นาง จิราพร กิตติคุณชัย857,998,856-
373 นาย เศรษฐา ทวีสิน856,439,394-
374 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์844,216,119-0.97
375 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา841,500,000-3.79
376 นาย อัญชลิน พรรณนิภา841,500,000-3.79
377 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์840,086,009+1.65
378 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์837,397,901-4.84
379 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์836,325,000-
380 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
381 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม831,431,920-0.74
382 MR. YEAP SWEE CHUAN829,508,132+1.06
383 นาย ภากร มกรานนท์828,617,790-0.76
384 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต827,134,000+0.76
385 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์827,134,000+0.76
386 นาง ศศิธร รัตนรักษ์826,231,275+0.14
387 นาง สร้อยเพชร จันทรัช825,990,000-0.91
388 นาย ภาคภูมิ ศิลา824,994,000+0.83
389 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา824,970,000+0.83
390 นาย นพพร วิฑูรชาติ820,181,708-
391 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล819,485,100-0.67
392 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร819,235,560-0.76
393 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์816,441,000+0.78
394 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม816,000,000-0.74
395 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม813,294,688-0.74
396 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม811,565,104-6.13
397 นาย วรพจน์ อำนวยพล811,072,000+4.31
398 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน806,288,828-1.03
399 นาย นพดล เขมะโยธิน805,862,400+0.15
400 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา805,689,872+0.04
401 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ804,770,613+5.33
402 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล803,581,200-0.35
403 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา797,308,160-
404 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ794,496,163+2.30
405 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา794,161,995+0.26
406 นาย เดชพล จันศิริ793,124,082+1.08
407 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ792,264,000-0.76
408 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล791,595,000-1.36
409 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน791,494,882-
410 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร791,107,680-0.76
411 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์790,493,872-6.13
412 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม787,065,417+0.13
413 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์786,276,314+0.99
414 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี786,262,069-0.78
415 นาย กิตติพล ทวนทอง779,030,441+0.01
416 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์772,858,782+0.12
417 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์771,664,000-
418 นาย วิทวัส พรกุล770,220,924-
419 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์767,588,655-
420 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ766,936,250-0.75
421 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา766,370,257+0.81
422 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล760,946,766-0.18
423 นาย สมชาติ โสตธิมัย759,900,000+0.48
424 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ759,165,000-
425 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ755,907,873-
426 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์755,121,835+1.12
427 นาย ชาย ศรีวิกรม์753,365,828-
428 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล750,670,016+0.54
429 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ745,421,419+2.51
430 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์741,128,675+0.32
431 นาง เกษสุดา ไรวา740,484,225-1.03
432 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล738,664,752+0.24
433 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย737,463,129-
434 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์728,773,650+0.30
435 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์727,203,420+2.22
436 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์725,073,245+0.57
437 นาย โยธิน วณิชวรากิจ724,753,800+2.22
438 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง723,125,308-2.23
439 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล723,057,717+0.48
440 นาย ชวน ตั้งจันสิริ722,638,000+1.08
441 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล719,200,000+0.81
442 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา718,605,477-
443 ด.ช. พีระ จรูญเอก716,561,711-
444 ด.ญ. รดา จรูญเอก716,561,711-
445 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล715,664,046-
446 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์715,060,429-
447 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์714,683,600+3.45
448 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล712,908,844+0.89
449 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์707,400,000-8.67
450 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์707,231,250+0.79
451 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์706,200,000-1.36
452 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์705,623,167+0.57
453 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย705,321,384-6.10
454 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล704,985,450+2.31
455 นาง ยุวเรศ ชูสกุล704,548,000-
456 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ703,732,000+0.76
457 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์702,905,390+0.76
458 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล701,307,807+0.61
459 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล701,178,820-
460 นาย เจริญ รุจิราโสภณ692,873,020-
461 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล691,287,794+0.03
462 นางสาว นงค์นภา ทองมี689,996,000+4.32
463 นางสาว นงค์นภา ทองมี689,996,000+4.32
464 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์688,194,000-
465 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์686,400,000+3.65
466 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์684,800,000-1.40
467 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส683,140,000+2.02
468 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์680,620,125-0.78
469 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม679,523,685-1.53
470 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์679,522,090+1.27
471 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร679,020,000-0.95
472 นาง ณิศนาถ อนันตชัย675,615,118-0.44
473 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์675,440,674+1.75
474 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ674,931,490-0.99
475 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ673,513,395+0.16
476 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร673,076,872+0.84
477 นาย วันจักร์ บุรณศิริ670,109,961-
478 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน667,546,000+0.95
479 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล664,947,960-
480 นาง อรณี จิราธิวัฒน์664,608,600-
481 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร661,615,000-1.10
482 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน651,910,013+0.39
483 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ651,063,648-
484 นาย พะเนียง พงษธา647,780,800-0.39
485 นาง ชลิดา เตชะอุบล646,368,304+0.61
486 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์643,738,688+0.67
487 นาง ปราณี เผอิญโชค642,478,421-0.02
488 นาง อารยา คงสุนทร635,799,554+0.49
489 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี635,250,000-
490 MR. KENNETH RUDY KAMON633,428,923-0.80
491 นาย ทวิช เตชะนาวากุล631,240,333-
492 นาย อติพงษ์ ตันติวิท627,200,000+0.89
493 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม625,764,560-0.74
494 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์624,993,700-0.97
495 นาย ภาโณตม์ พรมมาส622,935,000+0.46
496 นาย บัญชา วิญญรัตน์621,720,000-
497 นาย ฮารกิชิน ทันวานี621,705,000+0.05
498 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ620,552,720-
499 นาย คณพศ นิจสิริภัช620,338,263+0.48
500 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์619,801,875-0.65