คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี666,224,994,713+0.71
2 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,772,507,954+0.49
3 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์53,106,141,596+1.10
4 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี50,521,022,532+0.56
5 นาย สมโภชน์ อาหุนัย38,871,064,142+1.13
6 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ38,700,000,000+0.93
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ38,451,743,848+0.92
8 นาย ฮาราลด์ ลิงค์31,392,483,750+1.01
9 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,137,075,000+3.90
10 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,675,000,000+1.70
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน22,746,801,574+3.15
12 นาย คีรี กาญจนพาสน์21,862,506,789+0.01
13 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา20,793,328,020+1.49
14 นาย พิชญ์ โพธารามิก20,622,994,885-2.89
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา16,617,466,673+1.71
16 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,293,723,826+2.42
17 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,963,402,789+1.67
18 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,747,830,236+0.54
19 นาย สุระ คณิตทวีกุล11,926,945,294-0.63
20 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,458,550,000+1.42
21 นาย ปริญญา เธียรวร10,992,106,500+0.25
22 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,523,555,938+0.06
23 นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,123,022,511-0.45
24 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,689,413,508-0.51
25 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,657,650,324+0.18
26 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,106,882,724-0.45
27 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,892,619,830-0.56
28 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,857,346,922-0.23
29 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล8,732,365,234-0.22
30 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,491,007,582-
31 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,425,565,766-0.56
32 นาย มิน เธียรวร8,291,815,000+0.49
33 นาย ยืนยง โอภากุล8,281,400,000+1.70
34 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,185,962,066-0.45
35 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,086,415,544+0.46
36 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,770,649,224-
37 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,653,529,187-
38 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,439,941,153+1.14
39 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,382,384,620-0.98
40 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,032,894,806-
41 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,838,701,264-0.45
42 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,700,756,172+1.18
43 นาย พิธาน องค์โฆษิต6,570,169,760-
44 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,444,700,432-
45 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,436,650,000-
46 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,436,650,000-
47 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,326,068,246-
48 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,277,950,000-0.95
49 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์6,267,300,150+1.74
50 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,208,332,435+3.14
51 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,087,322,470-
52 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,831,402,888+0.31
53 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,829,787,917+1.72
54 นาย อิทธิ ทองแตง5,793,220,552+0.46
55 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,375,449,244+1.94
56 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร5,233,200,000+0.51
57 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,204,504,800+2.65
58 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,143,286,750+2.16
59 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,143,285,825+2.16
60 นาย วิชัย วชิรพงศ์5,088,509,832-0.30
61 นาย ชาตรี โสภณพนิช5,083,411,522+1.40
62 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,026,771,008+3.17
63 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,982,753,880+4.79
64 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,871,032,242+1.26
65 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,817,465,273+2.11
66 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,772,852,683+4.95
67 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,768,654,375+2.00
68 น.ส. วิอร ทองแตง4,749,761,822+0.46
69 นาง จริยา แก้วบุตตา4,748,759,020+1.72
70 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,695,207,000-0.23
71 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,476,703,487+0.96
72 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,390,911,675+0.68
73 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,370,682,776+3.54
74 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,334,327,009+3.94
75 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,295,707,350-
76 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,162,102,300+0.68
77 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,161,569,732+3.50
78 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์4,073,182,377+3.85
79 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,072,360,103+3.90
80 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,051,954,752+0.07
81 นาย ตัน ภาสกรนที4,003,099,560-
82 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,002,598,750+2.83
83 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,968,841,196+1.36
84 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,959,079,100+4.69
85 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,953,240,000-0.54
86 นาย อัฐ ทองแตง3,939,804,407+0.45
87 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,890,844,327+3.28
88 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,822,300,617+3.69
89 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,767,586,425+3.71
90 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,765,659,625+5.16
91 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,680,000,000-1.74
92 นาง อารดา จรูญเอก3,613,612,309+1.94
93 นาย อติคุณ ทองแตง3,573,248,363+0.45
94 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,555,153,121+0.55
95 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,552,859,450+3.78
96 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,472,032,360+0.67
97 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,450,296,330-0.81
98 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,448,759,800-
99 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,435,943,156+3.29
100 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,372,680,160+0.46
101 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,317,347,983+1.13
102 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์3,307,711,291+3.79
103 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,306,781,652+2.93
104 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,306,769,346+0.02
105 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์3,273,853,932+3.79
106 นาย บัญชา พันธุมโกมล3,266,366,342-0.63
107 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,238,746,795+1.57
108 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์3,237,216,942+3.82
109 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,218,325,000-
110 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,207,897,400+0.68
111 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,201,633,527+2.93
112 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,196,675,800+0.57
113 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์3,166,671,123+3.73
114 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์3,147,872,307+3.91
115 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์3,140,504,073+3.76
116 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์3,135,763,368+3.77
117 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์3,130,332,176+3.77
118 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,125,409,050+6.23
119 นาง สมกมล เวชชาชีวะ3,118,705,431+3.78
120 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,109,654,365+0.36
121 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,101,855,169+4.31
122 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,095,753,475+1.12
123 นาง ลินจง โอภากุล3,072,131,500+1.70
124 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,053,126,900+1.76
125 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,051,956,750+1.70
126 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,050,969,300+0.68
127 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,045,600,000+1.42
128 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,038,543,790-0.98
129 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,006,631,260+0.67
130 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,977,700,760-0.56
131 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,970,490,913+0.57
132 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,961,205,806+3.09
133 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,951,943,750-0.56
134 นาย อานุช โลเฮีย2,933,946,496-
135 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,930,238,270-0.56
136 นาย ศักดิ์ นานา2,877,302,400+1.33
137 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,852,671,360-
138 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,844,893,232+0.46
139 นาย สาธิต วิทยากร2,831,272,892+0.58
140 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,824,882,250+0.70
141 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,816,250,000-0.76
142 นาย นเรศ งามอภิชน2,794,692,000+1.26
143 MR. YEW HOCK KOH2,793,916,000-
144 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728+1.83
145 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,777,565,680-14.91
146 นาย ชัย โสภณพนิช2,717,763,471-0.62
147 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,698,292,134+1.96
148 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,674,444,960-
149 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,642,285,600-
150 นาย ไกรสร จันศิริ2,622,064,320+0.67
151 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,592,000,000+0.46
152 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,552,924,595+2.65
153 นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย2,538,945,000-1.00
154 นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย2,538,945,000-1.00
155 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,508,150,000+1.45
156 นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,492,482,953+1.83
157 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,453,879,223+1.59
158 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,448,178,850-
159 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,413,102,296+0.11
160 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,317,579,999+4.35
161 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,311,234,632+3.17
162 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,299,059,032+0.84
163 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,284,200,000+1.42
164 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,266,050,938+1.59
165 นาย สุนทร เด่นธรรม2,246,983,920+7.56
166 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,246,455,676+0.58
167 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,187,355,000+0.35
168 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,132,942,250+1.70
169 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,127,500,000-1.74
170 นาย มารุต แสงศาสตรา2,127,500,000-1.74
171 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,114,019,430-3.19
172 นาย สำเริง มนูญผล2,092,782,406+0.53
173 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,091,517,197+0.10
174 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,090,324,642+0.10
175 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,089,196,178+1.36
176 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์2,086,539,484+2.25
177 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,066,976,301+1.11
178 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,051,781,550+1.65
179 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,008,477,600+1.54
180 นาง รัตนา นรพัลลภ1,967,110,760+4.42
181 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,959,942,710+4.38
182 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,953,990,612+3.17
183 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,933,326,899+1.77
184 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร1,931,080,697+0.83
185 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,925,447,180+0.78
186 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,920,312,825+1.13
187 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,915,930,250+0.63
188 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,887,649,175+1.03
189 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,880,551,296+1.56
190 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,880,274,880+1.70
191 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,878,571,427+1.15
192 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,869,739,030+0.56
193 นาย ดิสพล จันศิริ1,857,139,620+0.67
194 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,852,013,604+1.48
195 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,835,490,000-
196 MRS. ARUNEE CHAN1,829,126,099+4.84
197 MRS. ARUNEE CHAN1,829,126,099+4.84
198 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,818,372,446-0.83
199 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,803,200,000-0.54
200 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,798,320,230+1.36
201 นาย วรมัน โอภากุล1,762,500,000+1.70
202 น.ส. นัชชา โอภากุล1,762,500,000+1.70
203 น.ส. ณิชา โอภากุล1,762,500,000+1.70
204 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,762,254,205+1.06
205 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,758,320,000+1.21
206 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,751,761,410+0.57
207 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,750,949,984+0.76
208 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,734,879,198+1.51
209 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,719,815,856-0.25
210 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,713,307,783+0.58
211 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,691,279,025+0.97
212 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,658,776,275+0.45
213 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,656,466,725+2.46
214 นาง พรนภา จันศิริ1,639,935,720+0.67
215 นาย วิเวก ดาวัน1,632,386,418+4.23
216 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,623,258,526+1.57
217 นาย มุข โรจตระการ1,618,531,200+2.10
218 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,604,485,000+1.00
219 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,603,700,000-0.63
220 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,603,423,777-0.37
221 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,591,692,848+1.59
222 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,577,024,460-
223 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,572,033,100+0.68
224 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,566,440,355+2.00
225 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,559,900,000+0.61
226 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,557,200,000-
227 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,522,800,000+1.42
228 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,522,800,000+1.42
229 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,522,800,000+1.42
230 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,518,584,651+2.04
231 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,516,539,200+1.57
232 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,479,405,516+1.73
233 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,472,817,445+1.65
234 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,459,053,893+1.15
235 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,457,489,400+2.83
236 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,452,627,819+0.49
237 นาย พะเนียง พงษธา1,450,018,670+1.59
238 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,447,040,000-
239 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,438,215,750+2.96
240 นาย กัมพล ตติยกวี1,431,167,139+0.37
241 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,424,639,262-
242 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,421,076,827+2.37
243 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,416,569,692-
244 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,403,325,000+1.01
245 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,394,455,620-0.47
246 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,391,579,466+2.45
247 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,380,103,050+2.01
248 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,378,542,380+5.33
249 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,375,995,686+5.38
250 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,373,194,597+0.64
251 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,369,931,678+4.80
252 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,361,647,991+1.13
253 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,361,582,436+1.04
254 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,361,411,988-1.51
255 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,361,382,702+0.64
256 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,354,510,922+0.64
257 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,350,357,650+0.68
258 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,349,205,000+2.27
259 นาย ชาย วินิชบุตร1,346,004,404+0.90
260 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,329,187,000+2.83
261 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,327,797,600-0.05
262 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,320,639,074+2.49
263 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,316,720,431+5.38
264 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,311,674,132+1.59
265 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,305,058,793+1.37
266 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,294,342,204+3.19
267 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,293,400,000+0.98
268 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,278,541,097-0.45
269 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,269,973,000+0.64
270 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,259,044,658+0.57
271 นาย นพดล เขมะโยธิน1,257,800,000+0.02
272 นาง ถนอมศรี สุดโต1,245,659,245+6.00
273 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,234,962,172+3.89
274 นาย เบน เตชะอุบล1,233,457,176-
275 นาง จิราพร กิตติคุณชัย1,230,000,000-
276 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,226,281,040+5.31
277 นางสาว แคทรียา บีเวอร์1,224,150,000-1.00
278 นางสาว แคทรียา บีเวอร์1,224,150,000-1.00
279 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,222,931,628+3.15
280 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,203,444,762+1.59
281 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,196,000,000-0.19
282 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,185,657,321+0.01
283 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,184,275,116+3.42
284 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,182,547,000+0.87
285 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,180,607,208+5.31
286 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,179,424,320+0.83
287 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,170,000,000+0.96
288 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส1,160,019,400+0.53
289 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,159,200,000+1.45
290 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,159,200,000+1.45
291 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,152,303,000+1.36
292 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,151,850,558+2.19
293 นาย สุขุม นวพันธ์1,150,239,337+0.48
294 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,149,472,125+2.54
295 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,145,400,000+1.45
296 น.ส. วัสสา ริมชลา1,142,671,600+1.13
297 นาย อภิรักษ์ วานิช1,138,222,915-0.14
298 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,133,378,506+0.96
299 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,133,300,784+1.70
300 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,130,110,949+4.97
301 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,129,676,364-
302 นาย กำธร ตติยกวี1,117,957,711+0.26
303 นาง วัลลภา ไตรโสรัส1,115,710,400+0.51
304 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,115,500,000-0.64
305 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,114,211,996+0.22
306 นาย เนตร จรัญวาศน์1,113,914,297-
307 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,111,307,480+0.53
308 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,109,850,000+1.36
309 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,105,524,610+1.13
310 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,103,585,100+0.83
311 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,094,844,800+1.79
312 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,092,225,600-0.69
313 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,092,068,000+1.21
314 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,091,148,000+0.84
315 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,090,200,047+0.84
316 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,090,200,000+0.84
317 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,090,200,000+0.84
318 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,090,200,000+0.84
319 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,090,104,309-
320 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,086,341,000+4.72
321 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,082,458,880-
322 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,068,963,750+0.84
323 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,062,134,400+11.90
324 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,057,062,604+0.84
325 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,056,246,572+5.31
326 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,054,000,000+2.42
327 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,054,000,000+2.42
328 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,054,000,000+2.42
329 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,050,048,384-0.90
330 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์1,048,744,328+2.96
331 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,045,914,790-1.17
332 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,044,710,725+0.50
333 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา1,043,706,800-0.27
334 นาง วิรัชดา ตติยกวี1,037,232,455+0.40
335 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,036,839,914+0.95
336 นาง สุนทรี วนวิทย์1,036,105,319+1.36
337 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,035,561,086+0.84
338 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,034,364,000+0.58
339 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,020,000,000-0.98
340 MR. CHAN TIN SHU1,018,500,000+0.67
341 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,012,050,000+0.44
342 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,000,980,480+0.67
343 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย995,340,000-
344 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร993,700,000+1.65
345 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์987,651,235+0.64
346 นาย ทิศชวน นานาวราทร980,853,910-1.91
347 นาย ชัชชวี วัฒนสุข971,570,363-
348 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ970,138,437+3.28
349 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร970,015,988+0.04
350 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร964,134,000-
351 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์960,684,346+0.77
352 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500+1.00
353 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร959,108,820-
354 นาย กมล ว่องกุศลกิจ944,203,754+3.30
355 นาง สร้อยเพชร จันทรัช941,456,947+0.52
356 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์937,616,891+2.20
357 นาย ธนากร ธนวริทธิ์936,830,720-
358 นาย พิชญ สมบูรณสิน936,578,620-
359 นาย ณรัฐ จิวาลัย936,003,458+0.96
360 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์928,841,382+3.17
361 นาย ฮารกิชิน ทันวานี927,692,986+0.51
362 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ919,919,650+1.35
363 นาย ชาญ โสภณพนิช913,863,694+0.18
364 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์911,405,000+0.68
365 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์911,405,000+0.68
366 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
367 นาง พิชญา พูลลาภ895,267,450-0.37
368 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ894,077,802-0.56
369 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)882,738,160-0.54
370 นาง อมร พุฒิพิริยะ879,964,358+0.56
371 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ877,100,000+0.56
372 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล874,766,550+0.03
373 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
374 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล873,828,152+2.20
375 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK873,531,000+1.52
376 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์873,084,396+1.48
377 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์872,821,321-3.19
378 น.ส. นงค์นภา ทองมี869,716,765-
379 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์868,802,200+0.68
380 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์868,760,250+1.13
381 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์867,000,000-0.98
382 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ862,647,500+0.48
383 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล860,283,000-0.82
384 น.ส. อัมพร มาลีนนท์853,107,350+1.61
385 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา851,131,248+1.70
386 นาย สุพล วัธนเวคิน850,312,417+1.05
387 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย846,822,737+1.13
388 นาง บุษกร จันศิริ844,956,480+0.67
389 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา840,603,600-0.45
390 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา838,495,125+1.03
391 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต837,930,667+2.27
392 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย833,170,500-0.52
393 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
394 นาง วิมลทิพย์ พงศธร831,241,530+0.09
395 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์830,396,000+1.70
396 น.ส. นิภา มาลีนนท์830,291,130+1.64
397 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี827,948,084-0.72
398 นาย พีรพล อาหุนัย827,842,275+1.13
399 นาย ภัคพล งามลักษณ์827,519,920-
400 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต826,517,272-0.51
401 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ824,160,000-
402 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม822,000,000-
403 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม822,000,000-
404 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม820,644,796-
405 นาง ยุวเรศ ชูสกุล820,500,000+0.45
406 นาย กิตติพล ทวนทอง808,637,804+3.12
407 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์808,531,000+1.51
408 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล808,442,018-
409 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์807,030,700-
410 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์806,603,175+0.07
411 นาย จิตติพร จันทรัช806,038,960+0.26
412 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล800,771,320-
413 นาย เปรมชัย กรรณสูต799,482,997+5.50
414 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล795,926,773+3.08
415 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ794,801,500+2.00
416 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช792,272,880-
417 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์791,996,268+2.11
418 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM788,317,650+3.33
419 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์787,852,407-
420 ด.ญ. รดา จรูญเอก787,709,682+1.94
421 ด.ช. พีระ จรูญเอก787,709,682+1.94
422 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง785,531,060+0.63
423 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ779,079,952+0.02
424 MR. YEAP SWEE CHUAN776,560,805+4.55
425 นาย สมบัติ พานิชชีวะ775,448,722+3.10
426 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์775,172,544+0.60
427 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์773,430,425-1.48
428 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์767,631,500+0.68
429 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล765,930,924+0.98
430 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ765,873,505-1.77
431 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล756,626,004+0.97
432 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์752,794,189+5.02
433 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล751,495,511+1.47
434 นาง พนิดา เทพกาญจนา747,932,543+1.03
435 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร745,490,000+1.52
436 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย745,489,184-3.19
437 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล743,070,000+1.42
438 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ742,000,450-
439 MR. YOUNG JUN LEE737,901,000+0.61
440 MR. SEUNGWOO LEE737,575,000+0.61
441 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์737,381,500+5.31
442 นาย ประชุม มาลีนนท์736,945,990+0.61
443 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ733,890,938+0.07
444 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์727,400,000+0.03
445 นาย พีรนาถ โชควัฒนา725,236,466+0.39
446 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล719,075,422+0.96
447 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล719,069,000+0.96
448 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล718,033,695+0.99
449 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม716,510,000-
450 นาง สุวิมล อธิกิจ715,371,678+3.17
451 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล714,686,045+1.20
452 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์713,600,000-
453 นาง อารยา คงสุนทร711,377,295+2.48
454 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์710,800,509+0.32
455 นาย อาษา เมฆสวรรค์707,898,561+0.84
456 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์707,196,800-1.61
457 นาย บัญชา วิญญรัตน์704,616,000-0.98
458 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร704,125,000+1.52
459 น.ส. อตินุช ตันติวิท703,782,978+1.13
460 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล694,665,000+1.55
461 นาย ชาลี โสภณพนิช690,030,000-2.27
462 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล689,667,624-
463 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา689,403,461+1.77
464 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์687,700,000+2.27
465 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์687,058,896+1.86
466 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย686,760,860+6.00
467 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334+0.60
468 น.ส. วิศรา พรกุล679,400,000+2.41
469 นาย สดาวุธ เตชะอุบล678,351,343+0.08
470 นาย ทวีลาภ แจ่มใส675,520,000+1.56
471 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์674,388,000+2.10
472 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์674,240,055+0.51
473 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์673,889,010-0.98
474 นาง รัชนี นิพัทธกุศล671,702,400-
475 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์669,368,400-
476 นาง ประคอง กุญชรยาคง668,850,000-0.95
477 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร667,725,825+2.14
478 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที666,000,000-
479 นาง อิง ภาสกรนที666,000,000-
480 นาย ภาสกร ภาสกรนที666,000,000-
481 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล664,430,000+0.96
482 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล662,498,193+3.14
483 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน662,098,922+1.60
484 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง662,033,600+2.37
485 นาย วิทวัส พรกุล661,530,000+2.87
486 น.ส. มาลินี บุญรักษ์660,509,495+0.23
487 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี660,155,480+1.00
488 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์658,167,486-1.15
489 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์656,364,000+0.40
490 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์655,579,500-0.98
491 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์654,338,272+4.38
492 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์652,321,870-
493 นาย มหิธร พงษารัตน์651,200,000-
494 นาย นพพร วิฑูรชาติ648,599,039+0.81
495 นาย กำพล พลัสสินทร์646,030,879+3.14
496 MR. Vonnarat Tangkaravakoon640,500,000+4.92
497 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา639,581,109-0.53
498 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์638,600,000+11.90
499 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์638,037,940+0.60
500 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์637,706,486+0.60