คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี190,826,809,213-
2 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์65,995,059,337+0.21
3 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,391,601,640+3.94
4 นาย พิชญ์ โพธารามิก51,870,945,403-10.37
5 นาง ปณิชา ดาว46,274,660,000+11.24
6 นาย สมโภชน์ อาหุนัย33,275,652,670+0.93
7 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ32,952,297,860+2.12
8 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,135,130,000-8.20
9 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ29,657,087,886+4.10
10 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ29,160,000,000+4.32
11 นาย สาธิต วิทยากร26,886,046,572+4.24
12 นาย อนันต์ อัศวโภคิน24,882,000,409-0.57
13 นาย คีรี กาญจนพาสน์23,769,363,671-0.54
14 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม21,161,005,000-16.60
15 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ21,105,000,000+3.98
16 นาย ฮาราลด์ ลิงค์19,784,395,375+1.57
17 นาง ลลนา ธาราสุข18,027,619,400-16.60
18 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,223,361,222-0.89
19 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,004,651,000-1.55
20 นาย ชลิต อำพันแสง16,821,848,200-16.60
21 นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท16,693,106,000-16.60
22 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา15,962,876,000-16.60
23 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,602,850,000+5.18
24 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์14,991,852,104+3.83
25 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร14,737,449,251+0.17
26 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,683,824,784-0.45
27 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,623,606,636-1.56
28 นาย สุระ คณิตทวีกุล12,798,903,666+2.53
29 นาง มุกดา บุญเสี่ยง12,357,999,622+0.93
30 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร11,731,253,400-16.60
31 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ11,423,510,342-4.86
32 นาย พิธาน องค์โฆษิต11,255,362,058+0.73
33 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,945,927,377+0.95
34 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,867,822,526-0.04
35 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,766,000,679+0.95
36 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี10,368,011,498+1.12
37 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา10,259,536,790+0.52
38 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,927,819,099+0.95
39 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์9,814,375,720-0.50
40 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,749,768,340+3.85
41 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,652,981,640-0.04
42 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,439,034,504-3.86
43 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร9,174,375,000+6.01
44 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,689,976,875+2.76
45 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,632,856,521-3.86
46 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,523,144,008+8.26
47 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน7,234,743,213+1.85
48 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,220,996,448+3.31
49 นาย ยืนยง โอภากุล7,083,240,000+3.98
50 นาง จารุวรรณ วนาสิน7,041,984,122+4.33
51 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,912,098,805+6.50
52 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,848,956,757+0.14
53 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,692,242,205-2.01
54 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ6,658,052,600+0.68
55 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ6,658,051,140+0.68
56 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,539,881,300+0.56
57 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,507,959,900+1.15
58 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,386,693,661+4.62
59 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,371,241,904-
60 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,368,320,483-3.86
61 นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,299,779,819-
62 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์6,033,916,503-0.37
63 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา5,952,509,048+0.49
64 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,892,191,517+0.93
65 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,765,320,392-
66 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา5,741,362,145+0.48
67 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,602,175,522-1.54
68 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา5,540,661,603+0.95
69 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,490,073,607+2.20
70 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,331,326,010+1.49
71 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล5,316,807,783+0.27
72 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,289,159,706-0.57
73 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,286,217,790+5.94
74 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ5,177,510,209+1.70
75 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร5,146,631,721-0.40
76 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,105,100,000+0.53
77 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,024,754,211-
78 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา4,909,600,000-0.66
79 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,842,990,000+0.62
80 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,837,179,859-1.57
81 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ4,828,000,000+1.24
82 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,731,277,115+3.98
83 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ4,701,950,000+4.85
84 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ4,701,950,000+4.85
85 นาง บุศทรี หวั่งหลี4,701,950,000+4.85
86 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ4,679,513,738-1.56
87 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,652,683,541+2.94
88 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,531,357,407+5.31
89 นาย มิน เธียรวร4,441,750,000-1.15
90 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,440,437,294+0.62
91 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,386,051,250+0.82
92 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,264,406,431-3.86
93 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,244,402,741-
94 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,231,220,784-0.05
95 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,169,396,510-2.12
96 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,111,383,236+1.74
97 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา4,081,205,446+0.49
98 นาง จินตนา บุญสาลี4,069,440,000-2.47
99 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,058,100,000-2.47
100 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,047,000,000-3.52
101 นาย มารุต แสงศาสตรา4,047,000,000-3.52
102 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,988,971,574+1.22
103 นาย ฐกร รัตนกมลพร3,931,875,000+6.01
104 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,913,878,471-2.37
105 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,912,576,951-0.42
106 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,900,343,357+0.69
107 นาง จริยา แก้วบุตตา3,892,759,540-1.57
108 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,887,300,830+0.82
109 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,860,282,824+1.22
110 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,828,824,981+0.53
111 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,744,193,341+0.95
112 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,626,032,500-2.22
113 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,575,686,464+0.95
114 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,555,090,000-
115 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,552,382,659+0.95
116 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,485,388,465-
117 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,442,496,940+1.96
118 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,363,621,120+1.60
119 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,344,402,159-0.32
120 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,340,105,000+5.26
121 MR. YEW HOCK KOH3,334,176,000+3.70
122 นาย อานุช โลเฮีย3,295,047,603+2.74
123 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,287,250,178+1.83
124 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,236,846,892+3.31
125 นาย นพดล เขมะโยธิน3,211,800,000+0.69
126 นาย สำเริง มนูญผล3,210,279,158+0.39
127 นาง เพียงนภา จรูญศรี3,206,000,000+0.71
128 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,204,083,594+1.31
129 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,182,731,013+1.83
130 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,159,340,800+2.27
131 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,152,097,568+0.71
132 น.ส. รัตนา มาลีนนท์3,142,977,688-0.56
133 นาย ตัน ภาสกรนที3,137,564,520+3.45
134 นาย นเรศ งามอภิชน3,064,082,000-1.26
135 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,004,883,818-0.89
136 นาย ปริญญา เธียรวร2,975,860,000-0.83
137 นาง มัทยา พันธุกานนท์2,934,375,000+2.00
138 นาย สุนทร เด่นธรรม2,926,304,640+0.89
139 นาย สยาม เตียวตรานนท์2,827,863,750-
140 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,806,923,022+3.31
141 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,787,417,577-0.28
142 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,786,643,611+2.18
143 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,768,310,600+2.27
144 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,742,804,720+3.70
145 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,737,520,203+4.63
146 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,728,804,906-1.28
147 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,728,499,733-5.61
148 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,706,780,272+3.43
149 นาย ศักดิ์ นานา2,700,864,000-0.56
150 นาง ลินจง โอภากุล2,627,652,900+3.98
151 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,610,397,050+3.98
152 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,552,550,000+0.53
153 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,552,550,000+0.53
154 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,550,747,102+2.53
155 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,537,452,500+2.27
156 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์2,534,224,193+4.33
157 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,529,715,146-5.86
158 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,523,843,888+7.69
159 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,498,551,200-1.47
160 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,496,176,460-1.42
161 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์2,479,334,550+2.27
162 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,478,936,772-0.21
163 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,458,753,090+5.94
164 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,420,739,869-5.86
165 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,405,666,437+1.47
166 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,396,764,240+1.35
167 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,392,665,000-2.73
168 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,392,438,000+4.76
169 นาง ณวรา วนาสิน2,356,220,963+4.33
170 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,350,975,000+4.85
171 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,343,164,711+1.68
172 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,337,732,278+0.71
173 นาย อภิเษก เทวินทรภักติ2,337,522,613+5.23
174 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,330,097,220+1.37
175 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,322,346,150-0.49
176 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,296,784,145-0.88
177 นาย แกลิก อมตานนท์2,287,998,000+3.80
178 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,275,836,102+1.60
179 นาย วิเวก ดาวัน2,218,666,047+0.52
180 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,216,746,960-0.68
181 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,216,744,000-0.68
182 นาย ไกรสร จันศิริ2,210,790,323+1.83
183 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,198,696,662+2.06
184 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,188,440,100+0.35
185 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,175,648,126-0.07
186 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,159,933,175-
187 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,156,558,913-0.07
188 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,143,606,321-2.31
189 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,123,804,165-3.86
190 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,123,405,690-3.86
191 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,103,225,757-0.89
192 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,050,279,376-3.40
193 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ2,031,840,000+15.46
194 นาย ดิสพล จันศิริ2,022,928,651+1.83
195 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,005,899,375+2.06
196 นาย อภิรักษ์ วานิช1,997,891,828-0.81
197 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,996,747,920-3.33
198 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ1,986,277,250+3.80
199 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,974,580,636+0.71
200 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,969,639,048-3.30
201 นาง อารยา คงสุนทร1,968,171,090+0.65
202 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,962,941,584+2.73
203 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,955,081,748+0.41
204 นาย มุข โรจตระการ1,946,764,800-1.74
205 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,940,533,125+2.37
206 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,905,246,721-3.39
207 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,896,588,188+0.47
208 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,891,504,184+0.73
209 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,888,125,000-1.89
210 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,881,420,259+3.90
211 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,880,795,555-
212 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,854,492,192+0.69
213 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,836,475,875+2.40
214 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,824,346,350+3.98
215 น.ส. อรอร อัครเศรณี1,816,801,983+11.84
216 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,812,531,119+1.91
217 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,786,995,000-
218 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี1,778,346,382+0.12
219 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,771,192,386-1.42
220 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,770,947,049-0.40
221 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม1,765,542,625+0.77
222 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,754,434,800+0.63
223 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,706,249,665-0.08
224 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,704,000,000-3.52
225 น.ส. ณิชา โอภากุล1,698,208,800+3.98
226 นาย ชาย วินิชบุตร1,697,663,212-0.89
227 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี1,693,012,894+0.68
228 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,683,402,750-2.47
229 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,668,647,547-2.61
230 นาย ทิพย์ ดาลาล1,662,797,750+2.39
231 นาย อาษา เมฆสวรรค์1,655,388,562+4.33
232 นาย ศุภกร พันธุกานนท์1,650,220,000+2.00
233 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,643,185,000+0.34
234 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,640,250,000-2.47
235 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,634,656,244-1.09
236 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,629,155,000+5.26
237 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,629,155,000+5.26
238 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,628,006,771-0.62
239 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,623,835,000+5.26
240 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,623,290,992+5.41
241 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,608,383,290+2.69
242 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060+0.40
243 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,597,385,553+1.22
244 นาง วันทนา อมตานนท์1,595,945,856+3.96
245 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,594,888,750+0.82
246 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,594,566,274-0.64
247 นาง อารดา จรูญเอก1,590,846,782-2.11
248 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,590,767,773+2.56
249 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,584,311,080-
250 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,574,036,284-

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า