คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/07/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ60,273,737,576-
2 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์52,277,122,637-
3 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี44,635,226,744-
4 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ41,020,100,000-
5 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ39,600,000,000-
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ39,472,539,846-
7 นาย สมโภชน์ อาหุนัย36,164,985,970-
8 นาย ฮาราลด์ ลิงค์34,718,216,475-
9 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี28,538,999,774-
10 นาย คีรี กาญจนพาสน์24,964,407,337-
11 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,174,464,221-
12 นาย พิชญ์ โพธารามิก22,441,014,297-
13 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ22,050,000,000-
14 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์15,816,058,387-
15 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,550,024,934-
16 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,479,997,269-
17 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,048,294,224-
18 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,187,800,000-
19 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,564,160,009-
20 นาย ปริญญา เธียรวร11,237,185,725-
21 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,222,129,272-
22 นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,715,812,118-
23 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,640,168,649-
24 นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,130,115,680-
25 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,074,611,672-
26 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,048,364,525-
27 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,999,279,131-
28 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,995,415,200-
29 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,665,320,205-
30 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,573,097,961-
31 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,497,392,282-
32 นาย มิน เธียรวร8,393,620,000-
33 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,051,096,176-
34 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,040,993,691-
35 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,559,852,480-
36 นาย ยืนยง โอภากุล7,400,400,000-
37 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน7,238,231,130-
38 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,036,922,400-
39 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
40 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,030,100,000-
41 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,991,380,262-
42 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,934,238,024-
43 นาย อิทธิ ทองแตง6,706,502,111-
44 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,476,736,320-
45 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,405,304,302-
46 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,253,258,860-
47 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,208,332,435-
48 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,906,192,100-
49 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,877,126,225-
50 น.ส. วิอร ทองแตง5,497,650,781-
51 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,284,110,393-
52 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,129,436,450-
53 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,099,700,748-
54 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์5,089,780,500-
55 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร5,019,600,000-
56 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,962,570,000-
57 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,836,044,283-
58 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,827,295,968-
59 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,827,031,300-
60 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ4,726,263,500-
61 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ4,726,262,650-
62 นาย อัฐ ทองแตง4,621,988,213-
63 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,501,997,699-
64 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,475,685,350-
65 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,410,208,128-
66 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,408,936,470-
67 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,400,823,911-
68 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,378,279,722-
69 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,323,104,407-
70 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,318,701,961-
71 นาง จริยา แก้วบุตตา4,281,245,320-
72 นาย อติคุณ ทองแตง4,237,421,665-
73 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,217,603,580-
74 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,197,754,150-
75 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,167,692,878-
76 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,134,625,560-
77 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,132,039,717-
78 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์4,084,382,816-
79 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,039,160,103-
80 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,030,451,824-
81 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,988,236,536-
82 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,890,264,140-
83 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,873,699,880-
84 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,842,652,896-
85 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,788,791,425-
86 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,781,539,192-
87 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-
88 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,723,650,252-
89 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,596,663,278-
90 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,595,499,648-
91 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,545,104,166-
92 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,528,310,140-
93 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,516,307,585-
94 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,515,050,000-
95 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,488,000,000-
96 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,485,142,923-
97 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,450,730,939-
98 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,423,683,300-
99 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,398,588,477-
100 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,395,819,358-
101 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,349,354,437-
102 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์3,320,009,821-
103 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,308,311,850-
104 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,294,250,200-
105 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์3,285,839,742-
106 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค3,258,518,062-
107 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,233,415,000-
108 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์3,231,999,386-
109 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์3,180,609,159-
110 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์3,160,918,367-
111 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,159,932,400-
112 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์3,153,196,059-
113 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์3,147,929,074-
114 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,145,250,000-
115 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์3,142,474,198-
116 นาง สมกมล เวชชาชีวะ3,130,330,455-
117 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,094,214,400-
118 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,092,443,035-
119 นาย รีวิน เพทายบรรลือ3,053,843,332-
120 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,053,126,900-
121 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,048,020,121-
122 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,016,571,658-
123 MR. YEW HOCK KOH3,010,020,000-
124 นาย ตัน ภาสกรนที2,993,308,680-
125 นาย ศักดิ์ นานา2,984,436,000-
126 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,943,216,926-
127 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,891,591,375-
128 นาย สาธิต วิทยากร2,864,403,330-
129 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,845,358,504-
130 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,839,425,881-
131 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,820,746,250-
132 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,800,005,458-
133 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,787,068,570-
134 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,782,998,706-
135 นาย อานุช โลเฮีย2,775,964,762-
136 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,748,000,000-
137 นาง ลินจง โอภากุล2,745,309,000-
138 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,704,812,000-
139 นาย นเรศ งามอภิชน2,695,147,000-
140 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,694,329,019-
141 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,689,900,000-
142 นาง อารดา จรูญเอก2,662,728,147-
143 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,645,835,509-
144 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,637,540,750-
145 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,622,664,566-
146 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา2,592,000,000-
147 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,526,281,925-
148 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,510,404,906-
149 นาย ชัย โสภณพนิช2,498,695,139-
150 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,491,883,800-
151 นาย บัญชา พันธุมโกมล2,484,060,912-
152 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,421,916,875-
153 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,371,666,632-
154 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,316,591,681-
155 นาย ไกรสร จันศิริ2,307,416,602-
156 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,235,581,202-
157 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,234,378,562-
158 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,219,518,972-
159 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,200,569,388-
160 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,162,327,244-
161 นาย สุนทร เด่นธรรม2,155,536,900-
162 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,132,360,960-
163 นาย สำเริง มนูญผล2,078,848,342-
164 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,057,973,625-
165 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,047,742,000-
166 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,017,105,642-
167 นาย มารุต แสงศาสตรา2,016,500,000-
168 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,016,500,000-
169 นาง รัตนา นรพัลลภ1,956,548,200-
170 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,954,520,646-
171 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,950,319,825-
172 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,948,264,170-
173 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,944,000,000-
174 นาง จารุวรรณ วนาสิน1,912,662,556-
175 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,906,033,500-
176 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,900,977,660-
177 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,878,850,000-
178 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,876,451,302-
179 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,857,147,458-
180 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,838,870,816-
181 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,829,344,589-
182 MRS. ARUNEE CHAN1,820,114,084-
183 MRS. ARUNEE CHAN1,820,114,084-
184 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,790,122,125-
185 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,756,955,251-
186 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,743,191,058-
187 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,731,760,222-
188 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,731,696,767-
189 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,707,947,300-
190 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,696,557,700-
191 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,695,070,000-
192 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,689,702,307-
193 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,687,016,817-
194 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,686,723,810-
195 นาย วิเวก ดาวัน1,678,369,134-
196 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,677,007,165-
197 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,672,075,599-
198 น.ส. ณิชา โอภากุล1,667,190,000-
199 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,662,647,197-
200 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,645,640,000-
201 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,642,985,842-
202 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,639,328,522-
203 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,637,581,500-
204 นาย ดิสพล จันศิริ1,634,282,866-
205 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,606,709,940-
206 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,604,485,000-
207 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,601,406,963-
208 น.ส. นัชชา โอภากุล1,593,154,500-
209 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,587,374,600-
210 นาย วรมัน โอภากุล1,575,000,000-
211 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,565,286,764-
212 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,561,344,800-
213 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,561,025,158-
214 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,552,162,500-
215 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,547,779,125-
216 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,533,958,900-
217 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,533,251,616-
218 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,530,596,925-
219 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,522,799,704-
220 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,522,580,025-
221 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,514,528,766-
222 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,496,391,128-
223 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,495,748,665-
224 นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-
225 นาย กัมพล ตติยกวี1,469,507,125-
226 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,459,522,650-
227 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,459,181,073-
228 นาง พรนภา จันศิริ1,443,143,434-
229 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,416,618,583-
230 นาย พะเนียง พงษธา1,403,994,500-
231 นาย ชาย วินิชบุตร1,382,382,901-
232 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,382,233,180-
233 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,367,472,640-
234 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,359,601,447-
235 นาง ถนอมศรี สุดโต1,345,311,985-
236 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,326,877,026-
237 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,315,650,466-
238 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,306,460,000-
239 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,296,000,000-
240 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,296,000,000-
241 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,296,000,000-
242 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,294,042,600-
243 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,287,877,500-
244 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,274,694,478-
245 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,269,332,873-
246 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,260,000,000-
247 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,258,681,404-
248 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,255,100,000-
249 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,243,200,000-
250 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,243,200,000-
251 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,232,076,080-
252 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,231,259,418-
253 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,228,792,320-
254 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,228,400,000-
255 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,225,389,285-
256 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,222,931,628-
257 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,222,760,771-
258 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,218,000,000-
259 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,209,490,500-
260 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,207,378,570-
261 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,198,507,279-
262 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,188,413,298-
263 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,178,971,875-
264 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,178,971,875-
265 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,178,971,875-
266 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,175,375,300-
267 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,174,888,624-
268 นาง สุนทรี วนวิทย์1,168,438,687-
269 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,166,927,500-
270 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,166,745,500-
271 นาย เบน เตชะอุบล1,155,599,590-
272 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,154,140,350-
273 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,148,996,670-
274 นาย สุขุม นวพันธ์1,146,948,590-
275 นาย กำธร ตติยกวี1,146,920,346-
276 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,145,000,000-
277 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,143,230,049-
278 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,124,276,676-
279 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส1,114,187,600-
280 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,107,708,357-
281 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,099,485,060-
282 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,097,839,000-
283 นาง วัลลภา ไตรโสรัส1,070,171,200-
284 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,065,617,250-
285 น.ส. วัสสา ริมชลา1,065,202,339-
286 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์1,064,281,281-
287 นาย เนตร จรัญวาศน์1,059,682,776-
288 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,049,625,579-
289 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,047,222,304-
290 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,046,826,394-
291 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,046,000,715-
292 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,040,805,226-
293 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,900,000-
294 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,045-
295 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
296 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
297 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
298 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,031,876,061-
299 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,030,573,789-
300 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,026,667,514-
301 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,021,291,440-
302 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,021,053,910-
303 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,020,000,000-
304 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,020,000,000-
305 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,020,000,000-
306 นาง วิรัชดา ตติยกวี1,015,118,947-
307 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,008,217,660-
308 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,007,120,657-
309 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,001,750,000-
310 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต990,281,698-
311 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์980,072,500-
312 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์980,072,500-
313 นาย อภิรักษ์ วานิช976,371,403-
314 น.ส. รัตนา มาลีนนท์973,237,342-
315 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์971,811,250-
316 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ966,884,436-
317 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์962,591,000-
318 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-
319 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา957,389,138-
320 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์957,150,361-
321 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย956,882,000-
322 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ950,664,717-
323 น.ส. นงค์นภา ทองมี936,987,675-
324 นาย พิชญ สมบูรณสิน936,578,620-
325 นาย นพดล เขมะโยธิน932,800,000-
326 นาย ชาญ โสภณพนิช926,586,458-
327 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์926,178,849-
328 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ922,080,000-
329 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์919,095,513-
330 นาง ปัทมา เล้าวงษ์912,966,339-
331 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร910,140,000-
332 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
333 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์902,015,878-
334 MR. CHAN TIN SHU896,280,000-
335 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์891,982,597-
336 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร886,865,500-
337 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์885,000,000-
338 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน881,188,899-
339 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
340 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์872,942,822-
341 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK868,491,000-
342 นาย ชัชชวี วัฒนสุข863,075,094-
343 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์861,517,206-
344 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์860,713,250-
345 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ857,964,086-
346 MR. YOUNG JUN LEE855,603,000-
347 MR. SEUNGWOO LEE855,225,000-
348 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ854,341,011-
349 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ854,300,000-
350 นาง พิชญา พูลลาภ850,661,710-
351 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร844,654,000-
352 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม842,845,219-
353 นาย เปรมชัย กรรณสูต842,606,215-
354 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์837,380,383-
355 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์834,850,204-
356 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
357 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร831,000,000-
358 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์830,697,000-
359 นาย อติรัชต์ จรูญศรี830,644,385-
360 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ829,117,440-
361 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร826,994,250-
362 นาง ยุวเรศ ชูสกุล824,517,000-
363 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา824,218,752-
364 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา820,171,203-
365 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์819,489,215-
366 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล815,804,840-
367 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์809,861,250-
368 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ809,370,000-
369 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ808,222,514-
370 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล806,302,520-
371 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา805,788,581-
372 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล800,771,320-
373 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์800,397,725-
374 นาย พิมาน เตียวตรานนท์798,056,440-
375 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง797,971,183-
376 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ789,714,280-
377 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย789,411,026-
378 นาย สุพล วัธนเวคิน787,745,930-
379 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม780,000,000-
380 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม780,000,000-
381 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม778,714,040-
382 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล774,388,916-
383 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล774,382,000-
384 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์773,828,000-
385 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ772,547,058-
386 นาย พีรพล อาหุนัย771,717,375-
387 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม765,361,989-
388 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์764,734,993-
389 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล764,064,150-
390 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์761,310,617-
391 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์759,952,147-
392 น.ส. อตินุช ตันติวิท755,636,598-
393 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์752,250,000-
394 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์750,390,724-
395 นาย ฮารกิชิน ทันวานี750,370,000-
396 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM748,901,768-
397 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์748,601,892-
398 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา745,750,000-
399 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา745,750,000-
400 นาย สมบัติ พานิชชีวะ745,572,841-
401 นาง บุษกร จันศิริ743,561,702-
402 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย741,701,729-
403 นาย สุวิน ไกรภูเบศ739,977,620-
404 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์739,284,878-
405 นาย กิตติพล ทวนทอง737,473,847-
406 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช735,041,840-
407 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต734,323,808-
408 นาง รัชนี นิพัทธกุศล726,420,800-
409 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา722,395,800-
410 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ722,348,965-
411 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์720,361,693-
412 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์717,400,000-
413 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร717,171,460-
414 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล716,205,000-
415 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล715,540,000-
416 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์714,970,656-
417 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์708,495,528-
418 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย705,835,504-
419 นาย วรพจน์ อำนวยพล705,784,440-
420 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์704,754,000-
421 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์704,000,000-
422 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล702,628,911-
423 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ697,810,800-
424 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์697,103,333-
425 นาง จิราพร กิตติคุณชัย690,000,000-
426 นาง สุวิมล อธิกิจ686,983,913-
427 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์685,672,700-
428 นาย บัญชา วิญญรัตน์682,510,400-
429 น.ส. อัมพร มาลีนนท์680,618,850-
430 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม679,900,000-
431 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล677,404,690-
432 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ675,665,400-
433 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล674,998,159-
434 นาง สร้อยเพชร จันทรัช671,768,759-
435 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์670,855,211-
436 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ667,597,702-
437 นาง วิมลทิพย์ พงศธร667,468,413-
438 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา665,463,759-
439 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์664,889,500-
440 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี660,155,480-
441 น.ส. นิภา มาลีนนท์658,477,830-
442 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์658,212,260-
443 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์656,507,951-
444 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์653,688,768-
445 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร653,343,059-
446 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์652,747,394-
447 นาย กมล ว่องกุศลกิจ647,243,698-
448 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์646,720,053-
449 นาง พนิดา เทพกาญจนา644,372,652-
450 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์635,116,405-
451 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์635,012,300-
452 นาง อมร พุฒิพิริยะ634,164,258-
453 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล633,600,000-
454 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี633,258,320-
455 นาย ชาลี โสภณพนิช632,527,500-
456 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ632,100,000-
457 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ631,029,000-
458 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
459 นาย กำพล พลัสสินทร์620,578,011-
460 น.ส. วิศรา พรกุล619,600,000-
461 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย619,282,125-
462 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา619,004,544-
463 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์617,647,917-
464 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ616,075,876-
465 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์613,982,754-
466 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-
467 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล612,251,364-
468 นาย สดาวุธ เตชะอุบล610,822,551-
469 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์610,226,376-
470 นาย เพชร พะเนียงเวทย์608,403,708-
471 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์608,321,538-
472 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม608,300,370-
473 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล607,460,000-
474 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์606,614,580-
475 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ606,541,825-
476 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์605,593,296-
477 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์605,593,098-
478 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์605,593,098-
479 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย605,304,000-
480 นาย นพพร วิฑูรชาติ598,503,991-
481 นาย วิทวัส พรกุล594,966,000-
482 นาย เอก พิจารณ์จิตร594,000,000-
483 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์592,027,660-
484 นาย กำจร ตติยกวี590,995,152-
485 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร590,525,360-
486 นาย จิตติพร จันทรัช590,125,192-
487 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย589,738,950-
488 นาย อาษา เมฆสวรรค์588,924,013-
489 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร588,088,800-
490 ด.ช. พีระ จรูญเอก584,429,764-
491 ด.ญ. รดา จรูญเอก584,429,764-
492 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์583,656,410-
493 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร580,827,558-
494 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์577,200,000-
495 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย573,882,740-
496 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์566,239,975-
497 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์565,288,500-
498 นาย ทวีลาภ แจ่มใส564,257,575-
499 นาย สันติ สิงหวังชา563,276,010-
500 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์562,809,695-