AI ทำนายน้ำท่วม [AI predicting floods]

ระบบทำนายน้ำท่วม ด้วย AI

โปรแกรมช่วยผู้พิการ [AI-controlled Mouse and Keyboard for People with Arm Disabilities]

โปรแกรมช่วยผู้พิการที่ ไม่สามารถใช้มือหรือแขนได้ปกติ

AI ทำนายการลงทุนหุ้น [AI predicting stock investments]

ระบบทำนายการลงทุนในหุ้น ด้วย AI

บทสนทนาภาษาอังกฤษ [English conversation]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ช่วยฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล [Government lottery checking]

ตรวจสอบรางวัล ที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังกว่า 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย [Interest Rates]

อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ดิจิทัล เพื่อช่วยวางแผนในการออมเงิน

พจนานุกรมแปลภาษา [Translation dictionary]

พจนานุกรมแปลภาษา อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ