คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001ตระกูล อรุณวณิชย์พร3,750,000+0.80
4002ตระกูล โชคสิทธิกุล3,748,258-
4003ตระกูล คุณาศักดากุล3,741,018-
4004ตระกูล อุรัจนานนท์3,735,832+1.57
4005ตระกูล จินดาพรรณ3,734,700+1.13
4006ตระกูล ชาญพินิจ3,726,000-1.85
4007ตระกูล จีระกุล3,724,000-
4008ตระกูล อุฬารพาณิชกุล3,721,492+5.17
4009ตระกูล จิรพงษ์เมตต์3,706,700+2.97
4010ตระกูล วงศ์วรการ3,705,273-2.56
4011ตระกูล พันธุวดีธร3,705,200-
4012ตระกูล ศรีสุธรรม3,703,167+6.45
4013ตระกูล เดชวิไลศรี3,703,150-
4014ตระกูล ศรีทองสุข3,700,000+4.05
4015ตระกูล ศิวาธนพล3,700,000-
4016ตระกูล ประจันพาณิชย์3,699,657-
4017ตระกูล พัฒนสฤษฎ์3,698,265+8.33
4018ตระกูล โสจินตฤทธิ์3,687,703+2.60
4019ตระกูล เมธาวรกุล3,685,000+7.27
4020ตระกูล พรหมทอง3,673,340-
4021ตระกูล เหล่าสุรสุนทร3,669,560-1.51
4022ตระกูล ตั้งคุณาพิพัฒน์3,666,000+6.15
4023ตระกูล ประเสริฐสุโข3,657,446-2.13
4024ตระกูล ศรพุฒทัย3,637,444+0.60
4025ตระกูล ชันซื่อ3,635,799+0.94
4026ตระกูล กิจบุญเลิศ3,634,575+0.68
4027ตระกูล ขุนนะสิทธิ์3,630,000-3.33
4028ตระกูล พ่วงศิลป์3,608,000-1.22
4029ตระกูล อรุณรุ่งไพศาล3,600,000+25.00
4030ตระกูล รุจนพรพจี3,600,000+8.33
4031ตระกูล พรชัยศรี3,600,000-
4032ตระกูล ศรีโสภาจิต3,599,236-1.69
4033ตระกูล แซ่ชั่น3,582,800+0.94
4034ตระกูล ชัยพิพากร3,580,500-
4035ตระกูล เกษมปิยารมณ์3,575,000+6.67
4036ตระกูล สัตยธรรม3,564,535-
4037ตระกูล พิศาลบุตร3,562,449-3.21
4038ตระกูล แสงศรี3,560,000+1.12
4039ตระกูล บุรีรัตน์3,560,000+1.12
4040ตระกูล พิชิตสุรกิจ3,559,500+1.59
4041ตระกูล ตันทนงศักดิ์กุล3,558,632+4.59
4042ตระกูล สุทธิโชติ3,555,200+2.97
4043ตระกูล บุญฑริกชาติ3,554,605-1.27
4044ตระกูล กิจจริยภูมิ3,552,000+4.05
4045ตระกูล กงทองลักษณ์3,543,750+0.57
4046ตระกูล ชีวะเรืองโรจน์3,542,500-
4047ตระกูล สุนทร3,539,566+2.73
4048ตระกูล อาตรี3,532,500+1.91
4049ตระกูล เต็งอำนวย3,531,492+25.00
4050ตระกูล เอื้อพันธุ์พงศ์3,519,136-
4051ตระกูล แปนนาค3,517,942+1.61
4052ตระกูล โตศิริวัฒนานนท์3,516,332+1.46
4053ตระกูล ชยามฤต3,513,159-2.56
4054ตระกูล รัชตะสมบูรณ์3,507,859+2.70
4055ตระกูล อินทจักร์3,503,860-1.22
4056ตระกูล เผด็จสุวันนุกูล3,500,739-
4057ตระกูล สีมาวงศ์อนันต์3,500,003-
4058ตระกูล นิรมลเฉิดฉาย3,489,486+6.15
4059ตระกูล อร่ามแสงเทียน3,481,915+0.97
4060ตระกูล เพ็ชรอัดขาว3,481,146-1.22
4061ตระกูล วีระวุฒิวงศ์3,480,000+2.00
4062ตระกูล บุญยินดี3,480,000-
4063ตระกูล ภูมิธนาวิทย์3,476,906-
4064ตระกูล NISHIYAMA3,473,364+1.08
4065ตระกูล บัวเลิศ3,461,508+5.56
4066ตระกูล เรืองจารุจรัส3,461,270+2.97
4067ตระกูล วัฒนกิตติศักดิ์3,449,248-
4068ตระกูล ลูทรา3,445,312+2.97
4069ตระกูล เจริญรัชต์ภาคย์3,439,900+2.00
4070ตระกูล ไกวัลอาภรณ์3,430,833+0.68
4071ตระกูล สัจจาศิริ3,423,500+0.60
4072ตระกูล อภิบุญญชัย3,417,100-
4073ตระกูล อิ่มวณิช3,416,094-1.01
4074ตระกูล อภิชาติสถาพร3,411,875+0.97
4075ตระกูล เขาแก้ว3,405,700-
4076ตระกูล คำพรหม3,402,000-
4077ตระกูล พรยืนยง3,392,486+2.94
4078ตระกูล ดีหลาย3,375,236+3.95
4079ตระกูล ผลิตากุล3,375,000+7.20
4080ตระกูล ทองเจริญ3,370,384-1.25
4081ตระกูล เลิศพิเชฐ3,369,536+2.21
4082ตระกูล ผลวิเศรษฐ์กุล3,365,375-
4083ตระกูล สาครสุขศรีฤกษ์3,364,000-
4084ตระกูล สินธุวงศ์3,363,467-1.49
4085ตระกูล สิมะพิชัยเชษฐ์3,360,000+2.38
4086ตระกูล YOU3,353,200-0.60
4087ตระกูล เตียวกุล3,350,000-1.49
4088ตระกูล อุ่นฐิติวัฒน์3,345,300+1.13
4089ตระกูล รัตนวราห3,335,500+0.80
4090ตระกูล คานิโย3,332,394+2.97
4091ตระกูล ซุยยังกูร3,324,130+6.45
4092ตระกูล ทองทับ3,314,432+2.50
4093ตระกูล ปานชัย3,307,800+4.05
4094ตระกูล โพธิ์เหลือ3,285,480-
4095ตระกูล สัมพันธ์กุลภัค3,280,602-
4096ตระกูล LAI3,274,224+2.60
4097ตระกูล จิรศักยกุล3,270,000-1.83
4098ตระกูล ภัคอธิคม3,269,085-
4099ตระกูล ไตรสวัสดิ์วงศ์3,267,905-5.26
4100ตระกูล ดรุณชู3,261,600-
4101ตระกูล ตันติวิรุฬห์3,258,500-
4102ตระกูล ลิ้มทองสิทธิคุณ3,253,122-
4103ตระกูล รวีวรรณสุนทร3,241,009+1.46
4104ตระกูล แววมณี3,238,898+0.60
4105ตระกูล กรัยวิเชียร3,237,500+7.20
4106ตระกูล ไล3,235,104+8.33
4107ตระกูล ตันกุรานันท์3,227,959+0.97
4108ตระกูล เธียรชัยพงษ์3,225,000-
4109ตระกูล ชมะนันทน์3,220,049-
4110ตระกูล แซ่กิม3,211,130-
4111ตระกูล นันทธีโร3,209,204-0.52
4112ตระกูล ธนทวี3,207,725-6.25
4113ตระกูล สิริรัตนตรัย3,190,656-1.19
4114ตระกูล เดโรจวัลย์3,181,000-50.00
4115ตระกูล จันทรวิสูตร3,161,679-
4116ตระกูล คดบัว3,158,694-9.52
4117ตระกูล เกยุราพันธ์3,154,000+3.00
4118ตระกูล SUNG3,154,000-0.60
4119ตระกูล นันทานนท์3,152,614+2.97
4120ตระกูล ปริญญานุสรณ์3,148,213+1.46
4121ตระกูล ชูเกียรติธำรง3,147,375-
4122ตระกูล เชาว์ประมวลกุล3,146,400-3.51
4123ตระกูล วรานุศุภากุล3,143,140+1.91
4124ตระกูล เธียรพิริยะตระกูล3,131,392+2.78
4125ตระกูล ทองเสวต3,128,092+4.35
4126ตระกูล ชูพาณิชสกุล3,127,573+2.70
4127ตระกูล ประยูรกิตติกุล3,124,000+1.14
4128ตระกูล นิยะถิรกุล3,122,932-0.42
4129ตระกูล ลิ้มอารยะชน3,118,272-
4130ตระกูล วชิรทรัพย์3,115,962+3.95
4131ตระกูล ชมภูศรี3,115,000+1.12
4132ตระกูล ชนะสิทธิ์3,113,946+2.02
4133ตระกูล กอสนาน3,111,836+0.97
4134ตระกูล พรรัตนรังสี3,100,000+2.00
4135ตระกูล วุฒิไกรศรีอาคม3,100,000+1.61
4136ตระกูล PIT3,100,000+1.61
4137ตระกูล เชยสงวน3,095,330+2.86
4138ตระกูล ญาณสุคนธ์3,088,999+0.60
4139ตระกูล ดีสิน3,088,000-0.52
4140ตระกูล กรินชัย3,084,900+3.30
4141ตระกูล พิบูลย์3,083,282-1.22
4142ตระกูล พึ่งวงศ์ญาติ3,080,000+1.14
4143ตระกูล บัณฑุชัย3,080,000-
4144ตระกูล ศิริวิวัฒน์นานนท์3,079,688-
4145ตระกูล นาถวิริยกุล3,075,544-1.83
4146ตระกูล ชัยนาม3,070,400+2.97
4147ตระกูล เฟื่องอารมย์3,065,920+1.54
4148ตระกูล ศิริกันตราภรณ์3,060,000+4.90
4149ตระกูล โชว์วิวัฒนา3,060,000+4.90
4150ตระกูล เพชรล้ำ3,060,000+2.94
4151ตระกูล นิลประกอบกุล3,056,005+1.91
4152ตระกูล ศรีวิบูลย์3,053,488+2.50
4153ตระกูล พืชน์ไพบูลย์3,045,600+1.39
4154ตระกูล โชคดีอนันต์3,044,400+1.13
4155ตระกูล นำศรีเจริญสุข3,041,760+10.00
4156ตระกูล สุระขุนทด3,040,730+2.60
4157ตระกูล ฐิติสกุล3,040,000+3.95
4158ตระกูล ยิ่งชัชวาลย์3,030,000+2.97
4159ตระกูล ฮิโรคาวา3,028,572-
4160ตระกูล ปิยะตรึงส์3,007,666+3.37
4161ตระกูล พานิชกุล3,000,784+3.95
4162ตระกูล สมบูรณ์สิริโภค2,999,136+2.38
4163ตระกูล CHIN-KUEI2,994,589+6.15
4164ตระกูล เจริญโชคกิตติ2,993,640+2.97
4165ตระกูล นนทนำ2,986,331+10.00
4166ตระกูล เหมะกุล2,985,840-
4167ตระกูล พัสตราวนิช2,980,000+1.34
4168ตระกูล เมฆรังสิมันต์2,979,200-3.57
4169ตระกูล วงศ์สุโชโต2,972,382-
4170ตระกูล สุทธิกาญจนังกูร2,970,349+2.86
4171ตระกูล สังข์รังสรรค์2,970,141+1.08
4172ตระกูล ศศิวัฒนศิริกุล2,967,152-
4173ตระกูล พิทักษ์เสมากุล2,964,800+2.21
4174ตระกูล โกรพินธานนท์2,960,000+25.00
4175ตระกูล พาหุสัจจะลักษณ์2,959,950-
4176ตระกูล มิ่งมาศ2,953,580-
4177ตระกูล สุจริตธัญตระกูล2,952,000-1.22
4178ตระกูล แจ้งอริยวงศ์2,950,000-
4179ตระกูล ศิษย์ครองวงษ์2,948,400-
4180ตระกูล จงวัฒน์ผล2,930,626+2.78
4181ตระกูล KIAN2,928,780+0.94
4182ตระกูล LA2,927,760-
4183ตระกูล ปุณณรัตนกุล2,926,720+2.21
4184ตระกูล น้อยดี2,899,160+1.14
4185ตระกูล ธนาวัฒน์พลกุล2,898,420-
4186ตระกูล ทรัพย์ดีมงคล2,894,220+2.56
4187ตระกูล ไอ2,893,531-
4188ตระกูล รัตนเลิศไพบูลย์2,893,440+2.73
4189ตระกูล อร่ามทองพลล์2,888,600+2.97
4190ตระกูล หงศ์ลดารมภ์2,881,500+4.90
4191ตระกูล โศภวาณิช2,880,548-1.18
4192ตระกูล สาระสมบัติ2,880,326-1.51
4193ตระกูล สุทธาวาณิชย์2,873,955+2.97
4194ตระกูล ลิมปวิทยากุล2,867,285+0.60
4195ตระกูล อ่าวสถาพร2,866,979+3.57
4196ตระกูล เจริญชัย2,862,720-2.38
4197ตระกูล DRAKE2,862,000+0.94
4198ตระกูล พลีชีพสัปยุทธ2,850,000+6.67
4199ตระกูล กษิดิ์เวชกุล2,850,000-5.26
4200ตระกูล กาญจนชัยภูมิ2,848,000+1.12
4201ตระกูล ทวีรัตนศิลป์2,844,000+25.00
4202ตระกูล ปธนสมิทธิ์2,839,515-9.52
4203ตระกูล สิทธิบุญญาวงศ์2,825,702+9.30
4204ตระกูล สุวรรณจตุพร2,802,800-
4205ตระกูล วลีเดช2,800,000-9.29
4206ตระกูล เอี่ยมโกมุท2,793,202+2.94
4207ตระกูล วัชรพล2,788,932+1.91
4208ตระกูล ตรีเพ็ชรชูพร2,788,932+1.91
4209ตระกูล ตันติกาญจนากุล2,788,000-1.22
4210ตระกูล จันทร์แสนวิไล2,786,934-1.22
4211ตระกูล ศิริโสดา2,778,640+2.13
4212ตระกูล กิจมงคลชัย2,775,725+10.00
4213ตระกูล นวลแก้ว2,775,000-
4214ตระกูล ประดิษฐอุกฤษฎ์2,771,172-
4215ตระกูล บุญยวิโรจนา2,770,099-1.18
4216ตระกูล กิตติพร้อมพงษ์2,763,600-
4217ตระกูล จันทร์รัตน์วิลาศ2,762,908-1.22
4218ตระกูล ลีกิจวัฒนะ2,760,000+4.35
4219ตระกูล สาลิวรรธนะ2,756,714+8.03
4220ตระกูล สังข์งาม2,753,700-1.49
4221ตระกูล ชัยวิเชียร2,746,200-1.51
4222ตระกูล ศุภสวัสดิ์กุล2,739,520+25.00
4223ตระกูล จันทรนิภาพงศ์2,738,800-1.22
4224ตระกูล ฝังมุข2,735,900-
4225ตระกูล จิรา2,735,600+3.57
4226ตระกูล เอกจินดากุล2,731,143-0.52
4227ตระกูล พฤกประสงค์2,730,062+2.86
4228ตระกูล ปราณีนรารัตน์2,729,180+4.35
4229ตระกูล ชีวะพฤกษ์2,726,251-1.49
4230ตระกูล ประพัศรางค์2,724,029+1.91
4231ตระกูล เฟื่องเวโรจน์สกุล2,720,000-
4232ตระกูล ไชยธรรม2,714,476+2.97
4233ตระกูล อึ้งประภากร2,710,140+1.59
4234ตระกูล ภุมมา2,708,785-
4235ตระกูล พิชิตชาตรี2,708,067+0.60
4236ตระกูล สุนทรัช2,705,076-
4237ตระกูล เหมโลหะ2,701,410+0.94
4238ตระกูล อัศวแสงทอง2,695,450-
4239ตระกูล โกศลชีวันกุล2,694,296+1.14
4240ตระกูล รักษาธรรมเจริญ2,682,293+0.97
4241ตระกูล เกรียงไกรกุล2,680,000-
4242ตระกูล เตชะมรกต2,680,000-1.49
4243ตระกูล ฐานุธรรมกุล2,676,600-2.00
4244ตระกูล ยืนยงรัตนากร2,673,510+2.86
4245ตระกูล เจริญอุดมผล2,671,220+13.04
4246ตระกูล แสงอุทัยจามร2,669,927+8.03
4247ตระกูล ทิพย์ธวัชวงศา2,665,256+25.00
4248ตระกูล ติยะวุฒิโรจน์2,659,829+0.60
4249ตระกูล ฮามาดา2,653,560+3.30
4250ตระกูล ธำรงรัตน์2,653,200-1.49
4251ตระกูล สิวาภิรมย์รัตน์2,650,554-
4252ตระกูล โยหาเคน2,649,208-
4253ตระกูล วงศ์สารพิกูล2,648,223-
4254ตระกูล เตชดนัย2,645,000+4.35
4255ตระกูล สุวรรณพงษ์2,639,940+4.35
4256ตระกูล กาญจนวัฒน์2,636,465+6.15
4257ตระกูล จินต์มัชฌิม2,635,884-1.69
4258ตระกูล นิเวศน์วรชัย2,629,750+1.91
4259ตระกูล กวางทอง2,629,184+4.69
4260ตระกูล พงษ์สุวรรณ2,628,000+8.33
4261ตระกูล HWANG2,625,941-
4262ตระกูล อาศิรเลิศสิริ2,611,180+1.54
4263ตระกูล จิรัฐพิกาลพงศ์2,610,000-
4264ตระกูล ยงพงศา2,595,760+2.50
4265ตระกูล ทิมาสาร2,594,900+2.60
4266ตระกูล อสัมภินพงศ์2,587,520-6.25
4267ตระกูล ปลื้มวรสวัสดิ์2,583,000-
4268ตระกูล จิตตาลาน2,580,030-1.83
4269ตระกูล ตังทัตสวัสดิ์2,574,800+1.91
4270ตระกูล วุฒิศักดิ์ศิลป์2,570,600+6.68
4271ตระกูล นิยมเวช2,561,117-
4272ตระกูล ตั้งสัจจะธรรม2,559,792-
4273ตระกูล ผาติกุลศิลา2,559,756+3.95
4274ตระกูล วงษ์สะอาด2,556,570+1.61
4275ตระกูล บำรุง2,553,600+3.95
4276ตระกูล ต่างวิวัฒน์2,551,500-
4277ตระกูล ไพรสน2,549,100-
4278ตระกูล จิระกรานนท์2,533,000-
4279ตระกูล ปิยะตระกูลรัตน์2,520,072+1.39
4280ตระกูล จินตนาวงศ์2,517,417+1.91
4281ตระกูล สิทธิวรวัฒน์2,510,423-1.49
4282ตระกูล ชิงนวรรณ์2,508,000-
4283ตระกูล ติรวรเกียรติ2,500,000+7.20
4284ตระกูล อัครพัทธยากุล2,498,826+2.13
4285ตระกูล เทพสาสน์กุล2,498,812+4.35
4286ตระกูล ไกรศรีสิริกุล2,490,000-0.60
4287ตระกูล โชตมั่นคงสิน2,490,000-0.60
4288ตระกูล LEON2,467,125+2.00
4289ตระกูล ลิ่มพงศ์พันธุ์2,460,000-
4290ตระกูล รุ่งวิทยาคม2,454,760+7.27
4291ตระกูล โกมินทร์2,453,904+3.00
4292ตระกูล ภุชงค์บริวัตร2,452,500-
4293ตระกูล ดวงแสงทอง2,441,327+2.78
4294ตระกูล รุจิเรืองโรจน์2,430,792+1.79
4295ตระกูล ศิระวงษ์ธรรม2,420,563-
4296ตระกูล อัครพัฒนากูล2,419,620-
4297ตระกูล แซ่กี้2,401,464+9.30
4298ตระกูล ชัยสุวรรณ2,401,195-1.78
4299ตระกูล เทพาหุดี2,398,000-1.83
4300ตระกูล บุญลิขิตชีวะ2,380,000-
4301ตระกูล ชนะชัย2,375,325-1.18
4302ตระกูล ตั้งเฉลิมกุล2,364,306-2.38
4303ตระกูล จีระพันธุ2,351,155+5.19
4304ตระกูล วงศ์สันติวนิช2,348,000-
4305ตระกูล พรหมสรปสันน์2,347,200+3.00
4306ตระกูล วงศ์วิภาพร2,345,000-1.49
4307ตระกูล ธรรมลิขิตกุล2,333,581-
4308ตระกูล กิตติพิพัฒน์พงศ์2,329,772-0.42
4309ตระกูล ศุขสายชล2,328,607+3.30
4310ตระกูล อยู่ทอง2,323,092+3.95
4311ตระกูล ตั้งสถาพรพงษ์2,321,586-
4312ตระกูล พงศ์จินดามณี2,316,600-
4313ตระกูล วิจิตรโสภณ2,307,172-
4314ตระกูล หอมเศรษฐ์นันท์2,298,800+5.19
4315ตระกูล โกราษฎร์2,296,700-
4316ตระกูล ตันธนะศิริเดช2,295,405+4.08
4317ตระกูล ผาติหัตถกร2,293,680+14.91
4318ตระกูล พรรณมณีลักษณ์2,282,896-1.83
4319ตระกูล ฐิติพานิชยางกูร2,280,000-3.51
4320ตระกูล จอมพิทักษ์2,278,000+5.88
4321ตระกูล รุ่งศรีรัตนวงศ์2,277,800+1.79
4322ตระกูล ตั้งผดุงรัชต์2,276,322+13.04
4323ตระกูล ธรรมมงคล2,272,500-
4324ตระกูล วิวาจารย์2,267,811-9.52
4325ตระกูล ตั้งสถิตพร2,257,760+0.97
4326ตระกูล พานิชยะมนตรี2,256,444-
4327ตระกูล พรวรนันท์2,248,051-1.49
4328ตระกูล สถิรพันธุ์2,240,000+3.57
4329ตระกูล จารุกำเนิดกนก2,240,000-
4330ตระกูล กิจกำจาย2,240,000-9.29
4331ตระกูล บัวภูมิ2,235,500-
4332ตระกูล สรวยจิทวัฒน์2,229,370-
4333ตระกูล เกียรติศิริ2,226,000-0.94
4334ตระกูล กิตติคุณ2,212,000+1.79
4335ตระกูล ทวีชัยวัฒน์2,208,921-
4336ตระกูล ถิรางกูร2,208,345+4.35
4337ตระกูล ดวงแสงจันทร์2,193,116+3.00
4338ตระกูล ศรสวรรค์2,185,624+1.61
4339ตระกูล พันธ์ผล2,182,455+2.02
4340ตระกูล เชาวนันตกุล2,179,595+7.27
4341ตระกูล เจริญศิลป์2,160,000-
4342ตระกูล ชอบชัย2,157,533+2.50
4343ตระกูล บุญมาวิจิตร2,152,125-
4344ตระกูล จงกลรัตนาภรณ์2,145,150-
4345ตระกูล ศุภวนิช2,131,682+4.65
4346ตระกูล อนันตกุล2,125,129+2.13
4347ตระกูล วรรณภิญโญชีพ2,122,230-
4348ตระกูล วิสุทธิวงส์2,120,000-0.94
4349ตระกูล เอี่ยมกุลวัฒน์2,119,500+6.67
4350ตระกูล ศักดิ์ญานันท์2,106,000-
4351ตระกูล พาสุขสรรค์2,100,000+2.86
4352ตระกูล เพชราภิรัชต์2,097,340+3.57
4353ตระกูล เฉลิมวัฒน์2,090,000-
4354ตระกูล อุปริพุทธิพงศ์2,088,450-
4355ตระกูล เลิศธนพันธุ์2,084,419-2.13
4356ตระกูล สิริวิชัยกุล2,079,000+2.02
4357ตระกูล โชคธนสิริมงคล2,074,017-
4358ตระกูล บุญเพิ่ม2,069,880-
4359ตระกูล อัศวโสตถิ์2,068,000-2.13
4360ตระกูล รุ้งคีรีศักดิ์2,067,523-
4361ตระกูล เซี่ยงเจว2,061,780-
4362ตระกูล ศิริโก2,057,850+1.11
4363ตระกูล โชคพงษ์พันธุ์2,053,200+2.50
4364ตระกูล เกียรติสุรนนท์2,051,700-9.52
4365ตระกูล เมธาวิภาส2,047,500+3.30
4366ตระกูล จรัสวศินกุล2,040,686+2.06
4367ตระกูล วงค์ศรี2,040,000+6.67
4368ตระกูล มรกต2,034,438-1.69
4369ตระกูล เสียงแจ้ว2,025,000-
4370ตระกูล พงศ์เกษมหิรัญ2,018,770-
4371ตระกูล เลิศขจรกิตติ2,011,900-1.69
4372ตระกูล มาศฉมาดล2,002,000+3.30
4373ตระกูล ตันติจัตตานนท์1,996,500+7.27
4374ตระกูล เลิศโอภาส1,994,510-
4375ตระกูล นันทิยกุล1,993,288-
4376ตระกูล ธนสารสมบัติ1,987,643+2.50
4377ตระกูล แซ่คู1,985,256-2.38
4378ตระกูล เชาว์สุวรรณกิจ1,984,500+4.08
4379ตระกูล บุญชูศรี1,983,800-
4380ตระกูล ธีรเศรณี1,978,650+6.67
4381ตระกูล อร่ามเธียรธำรง1,977,140+4.65
4382ตระกูล แซ่จัง1,969,435-
4383ตระกูล อึม1,952,000-6.25
4384ตระกูล โพธิปักษ์1,948,307+0.94
4385ตระกูล พงศ์เนตรวิไล1,930,810-
4386ตระกูล บูรณพงศ์วัฒนะ1,920,352-
4387ตระกูล ธนวัฒนพงศ์ชัย1,882,433+4.08
4388ตระกูล เวชพาณิชย์1,876,000-1.49
4389ตระกูล เจนจบ1,875,000-
4390ตระกูล สถิตธรรมนิตย์1,874,330+3.57
4391ตระกูล ฟูศรีเจริญ1,868,500-5.45
4392ตระกูล อนันตวิชัย1,865,598-9.52
4393ตระกูล ฆนวารี1,862,767+8.03
4394ตระกูล งามขจีจิต1,862,400-6.25
4395ตระกูล ถกลสุเวช1,860,000+1.61
4396ตระกูล เหล่าปราณีชน1,860,000-
4397ตระกูล สุวรรณเวช1,844,444-
4398ตระกูล วัดเล็ก1,841,000-
4399ตระกูล ภัทราวรรณ1,837,500-
4400ตระกูล พงศ์ธำรงค์1,827,584+2.50
4401ตระกูล พุทธิสรณ์1,823,352-1.83
4402ตระกูล พงษ์เจริญชัย1,819,558-2.13
4403ตระกูล ธารทองวงศ์1,818,000-
4404ตระกูล สิทธิรังสรรค์1,814,616-
4405ตระกูล ธนสุวิวัฒน์1,813,113-
4406ตระกูล คงนิรัติศัยกุล1,808,800-
4407ตระกูล ขวัญสุพรชัย1,808,800-5.26
4408ตระกูล รอดทรัพย์1,806,304-2.13
4409ตระกูล ขัติยะกาญจน์1,800,003-
4410ตระกูล มหาสุวีระชัย1,800,000+6.67
4411ตระกูล นามศิริพงศ์พันธุ์1,787,600-1.83
4412ตระกูล เผ่าทิตธรรม1,782,500+4.35
4413ตระกูล TEH1,757,910+1.30
4414ตระกูล รุ่งเจริญชัย1,755,824-
4415ตระกูล รวมภักดีกุล1,750,000-2.00
4416ตระกูล เปี่ยมใย1,749,127+4.35
4417ตระกูล แสงทอง1,747,300-
4418ตระกูล ซูซูกิ1,746,050-2.13
4419ตระกูล เกียรติไกรวัลศิริ1,744,218-1.83
4420ตระกูล พงษ์พุทธมนต์1,738,832-
4421ตระกูล พิชญ์วงศ์เกษม1,735,285-3.51
4422ตระกูล สกุลเรืองรักษ์1,733,124+8.03
4423ตระกูล นันธนวัฒน์1,715,742-
4424ตระกูล ศรีเจษฎาพันธ์1,705,050-
4425ตระกูล สูติกลางวิหาร1,698,921-
4426ตระกูล จันทรังสี1,690,000+10.00
4427ตระกูล พีระรุจิโรจน์1,689,870-2.38
4428ตระกูล ทรัพย์อำไพกุล1,687,400-
4429ตระกูล พงษ์ไชยวณิช1,687,000-
4430ตระกูล อัครวงศ์วริศ1,680,000-9.29
4431ตระกูล จิรโภควณิช1,677,088+8.03
4432ตระกูล วิวิทยาสิน1,675,335+2.50
4433ตระกูล วิวัฒน์วรพันธ์1,675,000-1.49
4434ตระกูล ฦาไชย1,671,053-5.26
4435ตระกูล วงศ์สวัสดิ์1,667,785-
4436ตระกูล สุวรรณรักษ์1,656,000+13.04
4437ตระกูล นริสศิริกุล1,644,500+6.15
4438ตระกูล โสภาอัศวภรณ์1,643,040+5.19
4439ตระกูล ประโพธนิช1,641,600-3.51
4440ตระกูล อึ้งรังษี1,641,452-
4441ตระกูล วงษ์ชื่น1,640,308+6.15
4442ตระกูล เตชะนิรัติศัย1,634,703-
4443ตระกูล ภู่วิจิตรสุทิน1,625,000+7.20
4444ตระกูล กิจธิคุณ1,624,000+3.57
4445ตระกูล ตาฬวัฒน์1,613,760-3.66
4446ตระกูล ศุจิรัตนชัย1,606,054-6.25
4447ตระกูล วิทิตศานต์1,600,000-
4448ตระกูล แสงเมืองคำ1,589,200+8.03
4449ตระกูล สมุทรโคจร1,583,025-
4450ตระกูล กีรติอธิพันธ์1,575,450-
4451ตระกูล ตัสมา1,565,100-
4452ตระกูล บุญสิทธิ์1,563,100+1.30
4453ตระกูล เจียมปรีชา1,560,720-9.29
4454ตระกูล ศักดิ์จิระพงศ์1,558,152-
4455ตระกูล ชินกระจ่างกิจ1,557,432+2.06
4456ตระกูล เตชาชาญ1,554,723-
4457ตระกูล ตวงทอง1,551,200-9.29
4458ตระกูล โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์1,547,833-
4459ตระกูล รัตนโคตร1,547,000+3.30
4460ตระกูล เหมะสิขัณฑกะ1,541,255-
4461ตระกูล บุพพัณหสมัย1,533,000-
4462ตระกูล ยงปิยะกุล1,515,000-
4463ตระกูล ชวพัฒนากุล1,513,722+13.04
4464ตระกูล บุญอนันตพัฒน์1,500,000-2.00
4465ตระกูล กิจศิริพรชัย1,498,000-
4466ตระกูล คุณานุกูล1,496,250-
4467ตระกูล นิธิพงษ์วนิช1,493,760-6.25
4468ตระกูล บุญบำรุงทรัพย์1,492,260-
4469ตระกูล พัวประเสริฐ1,488,500-2.00
4470ตระกูล แต่เอียว1,487,290-
4471ตระกูล จริยานุพงศ์1,481,483+6.15
4472ตระกูล กนิษฐ์พงศ์1,478,120-9.29
4473ตระกูล เลิศไพบูลย์วงศ์1,476,552+2.13
4474ตระกูล ศรีนรศักดิ์ศิลป์1,466,400+2.13
4475ตระกูล แสงฉาย1,459,954+13.04
4476ตระกูล วงศ์รัตนานนท์1,457,217+5.19
4477ตระกูล วงศ์วาสนา1,456,900-
4478ตระกูล พนมยงค์1,456,390-1.18
4479ตระกูล อินทรประสิทธิ์1,456,000+1.79
4480ตระกูล ทรงไท1,452,689-
4481ตระกูล ปิติภิญโญภาส1,449,000+13.04
4482ตระกูล ตรัยเลิศวิเชียร1,449,000-
4483ตระกูล เคารพกิตติวงศ์1,440,512+2.21
4484ตระกูล สุนทรวรรณ1,428,000-
4485ตระกูล โลกวิทวัส1,424,025-2.00
4486ตระกูล ธรมธัช1,421,818-
4487ตระกูล โลห์สถาพรพิพิธ1,415,344+1.79
4488ตระกูล ชูศักดิ์1,405,430+6.15
4489ตระกูล เตชะอินทราวงศ์1,400,000-
4490ตระกูล เพ็ชร์รัตน์1,400,000-9.29
4491ตระกูล คมวัชระ1,400,000-9.29
4492ตระกูล ธีรวชิรกุล1,400,000-9.29
4493ตระกูล วิจิตรกาญจน์1,400,000-9.29
4494ตระกูล PATRICK1,400,000-9.29
4495ตระกูล วิทยาโกวิท1,398,565+2.86
4496ตระกูล สีบัวเลิศ1,387,344-
4497ตระกูล คหะแก้ว1,380,672+2.21
4498ตระกูล วรรณป้าน1,377,354-3.66
4499ตระกูล กาวีวงศ์1,376,064-
4500ตระกูล พัชรนฤมล1,365,000-9.52