คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001ตระกูล ตันกุรานันท์3,604,032+1.74
4002ตระกูล พรชัยศรี3,600,000-
4003ตระกูล หวังสันติธรรม3,600,000-0.83
4004ตระกูล นาคะสุภา3,594,684+1.96
4005ตระกูล ชัยนาม3,587,200-1.69
4006ตระกูล อินต๊ะอ้าย3,577,854-1.96
4007ตระกูล ตังทัตสวัสดิ์3,575,200-1.83
4008ตระกูล รุจิเรืองโรจน์3,560,119-3.61
4009ตระกูล จตุรวณิช3,549,546-
4010ตระกูล นันทิยกุล3,543,623-
4011ตระกูล กษิดิ์เวชกุล3,539,672+5.88
4012ตระกูล พืชน์ไพบูลย์3,532,050-0.60
4013ตระกูล ลิ่มพงศ์พันธุ์3,520,000-
4014ตระกูล เอื้อพันธุ์พงศ์3,519,136-
4015ตระกูล วิทยาโกวิท3,516,392-2.27
4016ตระกูล สุวรรณกิจบริหาร3,510,000+0.85
4017ตระกูล แซ่กิม3,501,730-
4018ตระกูล WEI-KAI3,501,093+1.67
4019ตระกูล เกรียงไกรกุล3,500,000-0.71
4020ตระกูล ชันซื่อ3,498,599-1.96
4021ตระกูล นำศรีเจริญสุข3,498,024-
4022ตระกูล เจริญโชคกิตติ3,497,520-1.69
4023ตระกูล นวลแก้ว3,496,500-
4024ตระกูล วิภากุล3,488,000-1.83
4025ตระกูล ภูริสินสิทธิ์3,485,342-
4026ตระกูล ปึงเจริญกุล3,480,750-
4027ตระกูล ชูเกียรติธำรง3,465,000-
4028ตระกูล ตั้งตระกูลธรรม3,464,480-
4029ตระกูล ฮิโรคาวา3,457,143-1.65
4030ตระกูล หรรษ์หิรัญ3,455,008-
4031ตระกูล ดรุณชู3,450,000+2.00
4032ตระกูล พงศ์วรกร3,450,000-
4033ตระกูล แซ่ชั่น3,447,600-1.96
4034ตระกูล ไอ3,444,680-2.00
4035ตระกูล บุญมาวิจิตร3,443,400-
4036ตระกูล บุญลิขิตชีวะ3,439,000-6.08
4037ตระกูล นนทนำ3,434,281-
4038ตระกูล โอภาสเสถียร3,433,490-
4039ตระกูล รุ่งเจริญชัย3,432,500+12.00
4040ตระกูล เธียรชัยพงษ์3,431,000-3.19
4041ตระกูล เกียรติสุรนนท์3,419,500+2.86
4042ตระกูล ญาณสุคนธ์3,416,262-1.08
4043ตระกูล เทพาหุดี3,410,000-
4044ตระกูล ธนทวี3,408,208-
4045ตระกูล ภัคอธิคม3,408,195-8.16
4046ตระกูล ดวงแสงจันทร์3,399,330-
4047ตระกูล ปิยะตระกูลรัตน์3,395,097-
4048ตระกูล ชยามฤต3,393,051+0.88
4049ตระกูล เอี่ยมกุลวัฒน์3,391,200-
4050ตระกูล เชาว์สุวรรณกิจ3,383,500-1.49
4051ตระกูล รุ่งศรีรัตนวงศ์3,376,025-3.61
4052ตระกูล ชินวาณิชย์3,369,700-
4053ตระกูล เกียรติศิริ3,339,000+1.89
4054ตระกูล วงศ์วรการ3,333,500+0.88
4055ตระกูล ศรีสถิตย์วัฒนา3,330,186+1.32
4056ตระกูล วงศ์วิภาพร3,328,000+0.96
4057ตระกูล เพ็ญโฉม3,318,230-
4058ตระกูล พิสิฐอมรกุล3,318,000-
4059ตระกูล เอี่ยมรัมย์3,318,000-3.16
4060ตระกูล สิริธนากร3,314,899-
4061ตระกูล หอมเศรษฐ์นันท์3,313,854-2.70
4062ตระกูล ฉัตรชัยวัฒนา3,312,336-
4063ตระกูล เมฆรังสิมันต์3,298,400-
4064ตระกูล เอี่ยมโอภาส3,298,000+4.12
4065ตระกูล พรรณมณีลักษณ์3,297,470-
4066ตระกูล กิตติพร้อมพงษ์3,290,000-2.00
4067ตระกูล ภิรมย์ไกรภักดิ์3,290,000-3.19
4068ตระกูล เอี่ยมโกมุท3,286,120-
4069ตระกูล โพธิ์เหลือ3,285,480-
4070ตระกูล กิตติคุณ3,278,500-3.61
4071ตระกูล บูลภักดิ์3,269,672+1.02
4072ตระกูล อึ้งประภากร3,269,376-1.32
4073ตระกูล อัครพัทธยากุล3,264,455-1.61
4074ตระกูล ลิ้มทองสิทธิคุณ3,253,122-
4075ตระกูล ชัยพิพากร3,245,256-
4076ตระกูล ขวัญสุพรชัย3,236,800+5.88
4077ตระกูล ผาติกุลศิลา3,223,318+1.02
4078ตระกูล นิรมลเฉิดฉาย3,220,824+1.67
4079ตระกูล วลีเดช3,200,000-
4080ตระกูล TEH3,196,200-
4081ตระกูล อร่ามเรือง3,192,000-2.63
4082ตระกูล เชาว์ประมวลกุล3,187,800-0.43
4083ตระกูล วิสุทธิวงส์3,180,000+1.89
4084ตระกูล นันทานนท์3,172,470-3.81
4085ตระกูล เดโรจวัลย์3,171,000-50.00
4086ตระกูล อนันตวิชัย3,166,905+2.86
4087ตระกูล สวัสดิ์ประทานชัย3,157,308-
4088ตระกูล วาณิชยพงศ์3,150,005-
4089ตระกูล เลิศธนพันธุ์3,148,803+2.11
4090ตระกูล สกุลนฤหล้า3,144,150-
4091ตระกูล ตันธนะศิริเดช3,138,615-1.49
4092ตระกูล HWANG3,126,120-2.00
4093ตระกูล อัศวโสตถิ์3,124,000+2.11
4094ตระกูล กรินชัย3,120,706-2.13
4095ตระกูล พรวรนันท์3,120,000+0.96
4096ตระกูล โชตมั่นคงสิน3,120,000-1.92
4097ตระกูล เอื้ออำนวยพร3,115,088-1.32
4098ตระกูล คณาสาคร3,109,400-
4099ตระกูล ศรีสุทัศน์กุล3,102,450+1.55
4100ตระกูล เรืองฤทธิ์3,102,000-2.13
4101ตระกูล ชอบชัย3,099,816-2.56
4102ตระกูล กลั่นคำ3,096,000-0.83
4103ตระกูล ฆนวารี3,086,483-
4104ตระกูล ปัญญาวิศิษฎ์กุล3,085,404-2.38
4105ตระกูล เจริญชัย3,082,416-
4106ตระกูล แซ่กี้3,071,640-
4107ตระกูล บุญทราพงษ์3,062,400-2.27
4108ตระกูล ฐานุธรรมกุล3,051,324-3.51
4109ตระกูล จงกลรัตนาภรณ์3,049,178+0.50
4110ตระกูล ตันติวิรุฬห์3,048,500-
4111ตระกูล พวงไพโรจน์3,045,000-2.07
4112ตระกูล เชยสงวน3,026,340-2.35
4113ตระกูล ศรีอุดม3,024,300+3.47
4114ตระกูล วิทูรกิจวานิช3,024,000-
4115ตระกูล พิชิตชาตรี3,016,170-1.08
4116ตระกูล ไวยอาภา3,010,000-
4117ตระกูล พันทรัพย์กุล3,001,400+2.33
4118ตระกูล ชุนหจินดา2,999,595-
4119ตระกูล รักษาธรรมเจริญ2,994,793+1.74
4120ตระกูล ฦาไชย2,990,305+5.88
4121ตระกูล ศรีอรุณลักษณ์2,985,710-
4122ตระกูล จันทร์ศรี2,983,860-
4123ตระกูล วรรณภิญโญชีพ2,971,122-
4124ตระกูล จุนเจือศุภฤกษ์2,970,000-
4125ตระกูล บัวภูมิ2,970,000-2.22
4126ตระกูล ค้ำชู2,968,393-1.08
4127ตระกูล ติยะวุฒิโรจน์2,962,444-1.08
4128ตระกูล ยืนยงรัตนากร2,958,000-2.35
4129ตระกูล ชัยสถาพร2,957,000-
4130ตระกูล ทวีชัยวัฒน์2,945,228+25.00
4131ตระกูล ธนาพรสังสุทธิ์2,940,000+2.86
4132ตระกูล เฉลิมวัฒน์2,926,000-
4133ตระกูล เหมะกุล2,917,200-0.59
4134ตระกูล เวชพาณิชย์2,912,000+0.96
4135ตระกูล ศรีโสภาจิต2,900,000-2.07
4136ตระกูล มหาสุวีระชัย2,880,000-
4137ตระกูล กุลนันทน์ศิริ2,880,000-
4138ตระกูล สกุลเรืองรักษ์2,871,673-
4139ตระกูล บุญสิทธิ์2,842,000-
4140ตระกูล รุ่งนิรันดร2,838,600-
4141ตระกูล บูรพานนท์2,832,000-
4142ตระกูล บุญฑริกชาติ2,830,020-0.99
4143ตระกูล ไชยธรรม2,821,980-3.81
4144ตระกูล ติรวรเกียรติ2,820,000-2.13
4145ตระกูล KIAN2,818,260-1.96
4146ตระกูล สุรบถโสภณ2,800,000+7.14
4147ตระกูล จึงพิริยะ2,800,000+2.86
4148ตระกูล จรุงพิทักษ์สกุล2,789,580-2.63
4149ตระกูล จิรโภควณิช2,778,825-
4150ตระกูล บุตรวงษ์2,774,310-1.82
4151ตระกูล เชาวนันตกุล2,774,030+2.86
4152ตระกูล ลีกิจวัฒนะ2,772,000-
4153ตระกูล ตั้งผดุงรัชต์2,771,174+7.14
4154ตระกูล กอสนาน2,765,184-
4155ตระกูล CHIN-KUEI2,764,236+1.67
4156ตระกูล DRAKE2,754,000-1.96
4157ตระกูล กิตติพิพัฒน์พงศ์2,753,810-
4158ตระกูล เจียจันทร์วิบูลย์2,750,496+0.60
4159ตระกูล อสัมภินพงศ์2,749,240-
4160ตระกูล จีระพันธุ2,748,968-2.70
4161ตระกูล ศิริพงศ์สิน2,747,696-3.57
4162ตระกูล จอมพิทักษ์2,747,000+12.20
4163ตระกูล อนันตกุล2,741,361-1.61
4164ตระกูล ฮามาดา2,741,040-2.13
4165ตระกูล เกษรศุกร์2,730,000-
4166ตระกูล บูรณะสิน2,730,000-
4167ตระกูล รอดทรัพย์2,728,672+2.11
4168ตระกูล วิจิตรโสภณ2,715,000-6.08
4169ตระกูล นพชินบุตร2,715,000-6.08
4170ตระกูล จิรา2,711,175-
4171ตระกูล สิริวิชัยกุล2,709,000+1.55
4172ตระกูล อรุณรุ่งไพศาล2,700,000-
4173ตระกูล บุญญาอารักษ์2,686,000-3.16
4174ตระกูล ศิริวิวัฒน์นานนท์2,657,813-
4175ตระกูล ก้องสมุทร2,655,516-2.63
4176ตระกูล เต็งอำนวย2,648,619-
4177ตระกูล ซูซูกิ2,637,650+2.11
4178ตระกูล พานิชยะมนตรี2,617,706-
4179ตระกูล ตันเปาว์2,610,630-2.22
4180ตระกูล วิวัฒน์วรพันธ์2,600,000+0.96
4181ตระกูล เธียรวิวรรธน์2,595,400-2.63
4182ตระกูล พุทธิสรณ์2,592,840-
4183ตระกูล ลิ้มอารยะชน2,592,000+1.67
4184ตระกูล ก้องภักดีสุข2,588,850-
4185ตระกูล ปลื้มวรสวัสดิ์2,583,000-
4186ตระกูล นพเจริญกุล2,580,000-
4187ตระกูล พิทักษ์เสมากุล2,576,308-3.47
4188ตระกูล พุทธิพรชัย2,572,800-
4189ตระกูล รดีศรี2,572,800-
4190ตระกูล พลังศักดิ์2,572,800-
4191ตระกูล โหสกุล2,572,800-
4192ตระกูล เกรียงวัฒนา2,572,800-
4193ตระกูล ณรงค์ตะณุพล2,572,200-
4194ตระกูล โรจนประภา2,572,200-
4195ตระกูล แสงศิริพงษ์พันธ์2,572,200-
4196ตระกูล กิจกำจาย2,560,000-
4197ตระกูล ชัยสุวรรณ2,554,324-1.34
4198ตระกูล จิรัฐพิกาลพงศ์2,550,000-0.59
4199ตระกูล พาสุขสรรค์2,550,000-2.35
4200ตระกูล สุวรรณเวช2,549,673-
4201ตระกูล สุนทรวรรณ2,548,000-
4202ตระกูล เตชดนัย2,530,000-
4203ตระกูล ตันติจัตตานนท์2,527,000+2.86
4204ตระกูล แสงเมืองคำ2,521,970-
4205ตระกูล แซ่จัง2,514,817-
4206ตระกูล เภาโบรมย์2,510,860-3.47
4207ตระกูล สุวรรณจตุพร2,502,500+12.00
4208ตระกูล สุจีรา2,497,000-
4209ตระกูล เกียรติไกรวัลศิริ2,480,310-
4210ตระกูล เสียงแจ้ว2,475,000+1.52
4211ตระกูล เลิศขจรกิตติ2,472,250-2.07
4212ตระกูล พงษ์พุทธมนต์2,471,626+0.50
4213ตระกูล ธนวัฒนพงศ์ชัย2,468,950-1.49
4214ตระกูล อัศวแสงทอง2,450,000-8.16
4215ตระกูล คณาศรีนุวัติ2,447,999-
4216ตระกูล ถิรางกูร2,430,406-
4217ตระกูล รัตนวราห2,428,244-
4218ตระกูล เปล่งศรีสุข2,425,500-
4219ตระกูล เหล่าปราณีชน2,420,000+25.00
4220ตระกูล ทวีสิทธิกุลลาภ2,409,890+2.86
4221ตระกูล โกวิทเจริญกุล2,405,970-1.06
4222ตระกูล ขัติยะกาญจน์2,400,004+25.00
4223ตระกูล พงษ์ไชยวณิช2,397,950+0.50
4224ตระกูล ปราณีนรารัตน์2,397,120-
4225ตระกูล เหมโลหะ2,392,410-1.96
4226ตระกูล โสภาอัศวภรณ์2,368,538-2.70
4227ตระกูล แซ่ล่อ2,360,488+11.11
4228ตระกูล เทพสาสน์กุล2,360,050-
4229ตระกูล ธนสุวิวัฒน์2,358,084+25.00
4230ตระกูล หมวดคงทอง2,346,000-1.96
4231ตระกูล เอี่ยมสนิทอมร2,340,000+0.85
4232ตระกูล ศิรินุพงศ์2,340,000+0.85
4233ตระกูล เก่งชูวงศ์2,340,000+0.85
4234ตระกูล อัครมาส2,340,000+0.85
4235ตระกูล ติงวสุธาร2,340,000+0.85
4236ตระกูล ธนสารสมบัติ2,335,481-1.06
4237ตระกูล กิจมงคลชัย2,331,609-
4238ตระกูล ฤกษ์ดีทวีทรัพย์2,311,075-
4239ตระกูล ศรีศุภรพันธ์2,310,000+2.86
4240ตระกูล ฐิติพานิชยางกูร2,310,000-0.43
4241ตระกูล วิทูรชวลิตวงษ์2,307,784+5.88
4242ตระกูล วงศ์สันติวนิช2,295,000-
4243ตระกูล จรัสวศินกุล2,289,000-
4244ตระกูล ชินกระจ่างกิจ2,288,100-
4245ตระกูล ตั้งสถาพรพงษ์2,288,000-
4246ตระกูล จิระนารักษ์2,287,179-1.49
4247ตระกูล ศุขสายชล2,267,821-2.13
4248ตระกูล นันทิยะกุล2,267,160+0.60
4249ตระกูล ทิพย์ธวัชวงศา2,258,656+25.00
4250ตระกูล เหมะรัต2,256,000-2.13
4251ตระกูล น้อยแสง2,250,426-1.96
4252ตระกูล เทพาวัฒนาสุข2,240,000-
4253ตระกูล อังกูลภักดีกุล2,237,872-
4254ตระกูล แซ่จันทร์2,232,300+2.86
4255ตระกูล ฝังมุข2,232,000+1.67
4256ตระกูล อุดมโชค2,228,968-
4257ตระกูล ดุรงค์วัฒนา2,224,200-
4258ตระกูล โกรพินธานนท์2,220,000-
4259ตระกูล สุขุมสวัสดิ์2,219,900-3.16
4260ตระกูล สิทธิรังสรรค์2,217,864+1.52
4261ตระกูล ธนพฤทธิ์ภิญโญ2,205,000+2.86
4262ตระกูล บุญชูศรี2,184,000+1.67
4263ตระกูล โตศิริวัฒนานนท์2,178,000-
4264ตระกูล อัครพัฒนากูล2,160,375-
4265ตระกูล เจริญศิลป์2,160,000-
4266ตระกูล ก้องมงคล2,158,500+1.67
4267ตระกูล ศักดิ์ญานันท์2,158,000+1.20
4268ตระกูล อินทรประสิทธิ์2,158,000-3.61
4269ตระกูล สุขเสถียรทรัพย์2,154,676-
4270ตระกูล พงศ์ธำรงค์2,147,411-1.06
4271ตระกูล ภู่พราหมณ์2,138,872+5.88
4272ตระกูล ฉัตรเจริญพร2,128,140-1.06
4273ตระกูล คุณานุกูล2,126,813+0.50
4274ตระกูล กรกิติประภา2,126,750-6.08
4275ตระกูล วริษฐวาณิชกุล2,121,000+2.86
4276ตระกูล กีรติอธิพันธ์2,119,700-3.19
4277ตระกูล เมธาวิภาส2,115,000-2.13
4278ตระกูล สมุทรโคจร2,102,592-3.19
4279ตระกูล หงษ์ทอง2,102,035-
4280ตระกูล ทวีรัตนศิลป์2,101,032-
4281ตระกูล เมธีไตรพัฒน์2,099,450+0.50
4282ตระกูล บูรณพงศ์วัฒนะ2,097,615-1.41
4283ตระกูล เพชราภิรัชต์2,097,340-3.57
4284ตระกูล เอกพิศุทธิ์สุนทร2,084,150-8.22
4285ตระกูล จินดาศิวนาถ2,081,380+2.86
4286ตระกูล ศักดิ์จิระพงศ์2,077,536+25.00
4287ตระกูล โลห์สถาพรพิพิธ2,075,000-3.61
4288ตระกูล อึม2,074,000-
4289ตระกูล มาศฉมาดล2,068,000-2.13
4290ตระกูล บุญบำรุงทรัพย์2,062,830-
4291ตระกูล ศุภสวัสดิ์กุล2,054,640-
4292ตระกูล มิ่งมาศ2,051,635-6.08
4293ตระกูล เผ่าทิตธรรม2,041,600-
4294ตระกูล พรมเถื่อน2,038,400-
4295ตระกูล ตัสมา2,030,400-
4296ตระกูล พงศ์เกษมหิรัญ2,018,770-
4297ตระกูล พูลศิริวิทย์2,018,354-
4298ตระกูล สุวรรณรักษ์2,016,000+7.14
4299ตระกูล สัมฤทธิ์2,014,700+0.50
4300ตระกูล พงศ์จินดามณี2,013,200-1.41
4301ตระกูล ธรมธัช2,012,454-
4302ตระกูล ทองเสวต2,008,600-
4303ตระกูล ศรวิษฐานนท์2,003,400+2.86
4304ตระกูล แพบรรยง2,000,000-
4305ตระกูล รวมภักดีกุล1,995,000-3.51
4306ตระกูล ฉัตรดรงค์1,980,000-
4307ตระกูล ตั้งอร่ามวงศ์1,979,344+5.88
4308ตระกูล งามขจีจิต1,978,800-
4309ตระกูล ศรีพันธ์พร1,975,000-3.16
4310ตระกูล สุวรรณพงษ์1,973,400-
4311ตระกูล วิวิทยาสิน1,968,519-1.06
4312ตระกูล บุญชู1,966,848-
4313ตระกูล ธรรมปัญญา1,965,600-
4314ตระกูล กานนท์รังษี1,965,454-
4315ตระกูล พิชญ์วงศ์เกษม1,951,927-0.38
4316ตระกูล สุประดิษฐ1,947,218-
4317ตระกูล ศรีนรศักดิ์ศิลป์1,934,400-1.61
4318ตระกูล ไกวัลอาภรณ์1,933,764-2.38
4319ตระกูล ชัยสิริพร1,911,451-
4320ตระกูล เลิศไพบูลย์วงศ์1,909,600-1.61
4321ตระกูล ฟูศรีเจริญ1,905,500-
4322ตระกูล รอดใหญ่1,892,400-3.61
4323ตระกูล โพธิปักษ์1,874,786-1.96
4324ตระกูล รามนุช1,872,300-3.16
4325ตระกูล ตรังคิณีนาถ1,864,000-
4326ตระกูล จาง1,863,000-
4327ตระกูล ภู่วิจิตรสุทิน1,833,000-2.13
4328ตระกูล อุปริพุทธิพงศ์1,829,190-
4329ตระกูล ศิลปนาฎ1,824,000-
4330ตระกูล เหมภัสสร1,820,000+2.86
4331ตระกูล จตุนารถ1,815,973-6.08
4332ตระกูล ปางวิรุฬห์รักข์1,809,207-
4333ตระกูล กาญจนพงษ์พร1,800,000-
4334ตระกูล ปิติภิญโญภาส1,792,000+7.14
4335ตระกูล เจียมปรีชา1,783,680-
4336ตระกูล แสงฉาย1,777,335+7.14
4337ตระกูล ตวงทอง1,772,800-
4338ตระกูล ปัญญาไวย์1,754,500-0.83
4339ตระกูล วงศ์ทองสรรค์1,750,000-
4340ตระกูล สูติกลางวิหาร1,749,384-
4341ตระกูล ธรรมสุนทร1,743,000+2.86
4342ตระกูล เกิดแก้วฟ้า1,720,960+5.62
4343ตระกูล ผูกพัน1,720,438-1.61
4344ตระกูล พัทโร1,716,196-3.16
4345ตระกูล ศุจิรัตนชัย1,706,433-
4346ตระกูล ฉัตรสถาพรกุล1,698,800-1.61
4347ตระกูล พัวประเสริฐ1,696,890-3.51
4348ตระกูล อึ้งรังษี1,690,000-
4349ตระกูล กนิษฐ์พงศ์1,689,280-
4350ตระกูล แสงทอง1,684,800-
4351ตระกูล คูประเสริฐยิ่ง1,680,000-
4352ตระกูล เปี่ยมใย1,673,078-
4353ตระกูล พึงประเสริฐ1,659,100-
4354ตระกูล เลิศประเสริฐภากร1,641,780-2.22
4355ตระกูล โลกวิทวัส1,623,389-3.51
4356ตระกูล ประโพธนิช1,617,000-0.43
4357ตระกูล ทิมสกุล1,600,000-
4358ตระกูล Patrick1,600,000-
4359ตระกูล ธีรวชิรกุล1,600,000-
4360ตระกูล เพ็ชร์รัตน์1,600,000-
4361ตระกูล วิจิตรกาญจน์1,600,000-
4362ตระกูล คมวัชระ1,600,000-
4363ตระกูล วิทิตศานต์1,600,000-
4364ตระกูล ปิ่นเกรียงไกร1,599,493-3.61
4365ตระกูล จิระกรานนท์1,598,000-
4366ตระกูล บุญอนันตพัฒน์1,596,000-3.51
4367ตระกูล วรวิสุทธิกูล1,591,113+5.88
4368ตระกูล ผ่องธัญญา1,587,742-3.16
4369ตระกูล นิธิพงษ์วนิช1,587,120-
4370ตระกูล กีรติอดิศัย1,585,780-1.06
4371ตระกูล นารูลา1,580,000-3.16
4372ตระกูล วงศ์รัตนานนท์1,574,746-2.70
4373ตระกูล ยงปิยะกุล1,560,000-
4374ตระกูล ปัตตะโชติ1,551,470-1.06
4375ตระกูล บุญช่วยเสริม1,550,000-1.61
4376ตระกูล นันทศิริ1,549,008-
4377ตระกูล สุนทรปิยะกุล1,548,400-3.16
4378ตระกูล ชนะวรรณ์1,542,498-1.61
4379ตระกูล โฆษิตนันทกุล1,539,000-3.51
4380ตระกูล จงพิพิธพร1,526,300-0.83
4381ตระกูล พนมยงค์1,515,767-0.83
4382ตระกูล โมมินทร์1,512,000-2.22
4383ตระกูล เหมะสิขัณฑกะ1,508,755-
4384ตระกูล อ่าวสถาพร1,500,520-3.57
4385ตระกูล สิทธิสมาน1,497,420-2.22
4386ตระกูล พงษ์เพิ่มพฤกษ์1,494,705-2.70
4387ตระกูล หิรัญตระกูล1,494,004-
4388ตระกูล หงส์ศิลาทอง1,493,000-
4389ตระกูล กิจธิคุณ1,484,625-
4390ตระกูล วังอุดม1,471,880-
4391ตระกูล ธีรธรรมนิตย์1,467,528-
4392ตระกูล ถิรกรสกุล1,459,552+5.88
4393ตระกูล คงวัฒนา1,456,768-1.61
4394ตระกูล ทรงไท1,452,689-
4395ตระกูล ตรัยเลิศวิเชียร1,449,000-
4396ตระกูล อนันตกูล1,445,950-0.83
4397ตระกูล เจริญกิจมงคล1,444,600-1.61
4398ตระกูล เฟื่องเวโรจน์สกุล1,440,000-2.22
4399ตระกูล นันธนวัฒน์1,429,470-2.22
4400ตระกูล โปษยานนท์1,425,240-2.70
4401ตระกูล เตชะอินทราวงศ์1,400,000-
4402ตระกูล ศิริจรรยา1,387,500-2.70
4403ตระกูล พูลศิริ1,386,000-2.02
4404ตระกูล พันธ์ธร1,379,642-0.83
4405ตระกูล กาวีวงศ์1,376,064-
4406ตระกูล สกลวรารุ่งเรือง1,357,762-3.57
4407ตระกูล สาลีพัฒนา1,350,720+5.62
4408ตระกูล อัศวกนกศิลป์1,350,000-2.22
4409ตระกูล วัฒนกุล1,340,325-2.70
4410ตระกูล อินไชยา1,337,449-2.70
4411ตระกูล เกิดประเสริฐ1,332,000-2.70
4412ตระกูล คลังเปรมจิตต์1,319,552-3.57
4413ตระกูล เผื่อนโกสุม1,311,840-
4414ตระกูล รุ้งกำธรธรรม1,293,970+1.20
4415ตระกูล คุณวัฒนาการ1,261,700-
4416ตระกูล พาหุสัจจะลักษณ์1,260,000-
4417ตระกูล อรุณเวช1,249,840-
4418ตระกูล บวรพัฒนานนท์1,239,237-3.51
4419ตระกูล สีบัวเลิศ1,238,700+12.00
4420ตระกูล นรมัตถ์1,235,360-
4421ตระกูล ชมะนันทน์1,232,049-
4422ตระกูล จิวัจฉรานุกูล1,228,920-
4423ตระกูล สุวรรณวงษ์1,215,000-
4424ตระกูล พรพรหมธาดา1,200,395-
4425ตระกูล ถาวร1,200,000-6.67
4426ตระกูล ตั้งกิจตรงเจริญ1,197,000-
4427ตระกูล แก้วกาญจน์วิเศษ1,195,440-
4428ตระกูล บูรณะอัศวกุล1,188,000-2.02
4429ตระกูล นิมากร1,187,856-
4430ตระกูล เชียงทอง1,170,386+12.20
4431ตระกูล ตังคนังนุกูล1,169,940-
4432ตระกูล เสงี่ยมดำรงกุล1,158,168-1.22
4433ตระกูล ละอองพานิช1,143,978-
4434ตระกูล ฮั่นตระกูล1,140,399-3.51
4435ตระกูล นรสิงห์1,133,000-
4436ตระกูล สิทธิโชคตระกูล1,126,624-
4437ตระกูล พิษณุ1,100,000-
4438ตระกูล แซ่ตัน1,079,892-
4439ตระกูล โชคภัทรมนตรี1,078,672-
4440ตระกูล โชคชัยธรรม1,075,000-
4441ตระกูล คัดนภาพรชัย1,073,099-
4442ตระกูล ไพศาลอัชพงษ์1,065,042-
4443ตระกูล ลิ่มศิลา1,046,000-
4444ตระกูล เยาว์ดำ1,045,500-1.22
4445ตระกูล ชูตระกูล1,026,000-
4446ตระกูล โรจน์รุ่งรังสี1,008,000-
4447ตระกูล ธรรมพิริยานนท์1,008,000-
4448ตระกูล พงศ์สุทธินันท์1,000,000-
4449ตระกูล วรพงศ์พาณิชย์992,000-
4450ตระกูล เชาวกุล979,201-
4451ตระกูล สงวนเลิศฤทัย955,381-
4452ตระกูล พินทุโยธิน951,009+12.00
4453ตระกูล วนะเกียรติกุล950,000-
4454ตระกูล โภคาวัฒนา945,155-
4455ตระกูล โสภาปุรานนท์929,440+5.62
4456ตระกูล แซ่หงอ920,500-
4457ตระกูล โชติธนาจิราวัชร์907,456-
4458ตระกูล สง่ารุ่งโรจน์876,960-
4459ตระกูล อริยรัตนหิรัญ875,000+12.00
4460ตระกูล สเตเฟ่น869,880-
4461ตระกูล WORRALL869,400-
4462ตระกูล เจนครองธรรม866,668-3.51
4463ตระกูล จิตรใจ858,265-3.51
4464ตระกูล กิตติศรีไสว857,455-
4465ตระกูล นวรัตนไพบูลย์854,742-3.51
4466ตระกูล สถิตย์ทอง836,000-
4467ตระกูล เทียมสุรกานต์819,720-
4468ตระกูล จิรพิชิตชัย816,520-
4469ตระกูล วัฒนสุวรรณ803,520-
4470ตระกูล มหัทธนกุล792,000-
4471ตระกูล ทวีรุจจนะ784,239-
4472ตระกูล สายเชื้อ733,152-
4473ตระกูล งามเอกเอื้อ686,016-
4474ตระกูล ภุมมา666,285-
4475ตระกูล นิรันตราย644,078-
4476ตระกูล รุ้งคีรีศักดิ์612,123-
4477ตระกูล เสรีวิชยสวัสดิ์600,000-6.67
4478ตระกูล เสถียรไทย600,000-6.67
4479ตระกูล แก้วสุทธิพล599,648-
4480ตระกูล สมิทธิเวศม์597,000-6.67
4481ตระกูล ชัยธนากุล550,725-
4482ตระกูล เธียรหิรัญ543,662-
4483ตระกูล กลับเจริญ523,552-
4484ตระกูล ตั้งเด่นไชย495,000-
4485ตระกูล ไทยแสงสง่า480,120-6.67
4486ตระกูล เอียสกุล464,552-
4487ตระกูล รุทคูเนน418,380-6.67
4488ตระกูล เบ็ญจโศภิษฐ์380,000-
4489ตระกูล บัณฑิตย์นพรัตน์270,060-
4490ตระกูล พิศาลบุตร257,298-
4491ตระกูล ตั้งประเสริฐ252,265-
4492ตระกูล ช่อเจี้ยง237,492-
4493ตระกูล พรสมหมาย231,781-