คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย สุรชัย ฟองอมรกุล46,374,671+0.65
4002 นาย ชัยลดล โชควัฒนา46,360,000-
4003 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล46,292,934-
4004 น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์46,286,100+1.59
4005 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร46,276,965+0.74
4006 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์46,275,439-4.00
4007 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ46,231,262-
4008 น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์46,200,043-1.68
4009 นาย แดน รุ่งเรืองผล46,200,000+0.91
4010 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)46,156,690-1.72
4011 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา46,073,502-1.85
4012 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์46,056,131+1.27
4013 นาย ธีรพล สินไชย46,030,868+0.35
4014 นาย สุรชัย ขยันงาน46,008,700+3.96
4015 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล45,999,276+0.73
4016 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์45,954,720+2.08
4017 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด45,927,409-
4018 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล45,901,830-3.73
4019 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา45,900,000-
4020 นาย ดนุชา วีระพงษ์45,900,000+5.88
4021 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์45,889,681+2.05
4022 นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์45,864,410-
4023 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย45,851,148+0.94
4024 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด45,813,631+1.52
4025 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร45,802,210-
4026 นาย อุดม จิระสิริกุล45,792,152+1.55
4027 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี45,786,036+1.79
4028 น.ส. สุดา อัศวโภคิน45,774,600+12.15
4029 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา45,769,758-1.64
4030 น.ส. แคทรียา บีเวอร์45,763,027-2.63
4031 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ45,760,000+4.55
4032 นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี45,760,000+1.70
4033 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย45,752,780+4.72
4034 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์45,648,791+1.53
4035 นาย กีรติ อัสสกุล45,487,596-
4036 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล45,485,795-
4037 นาย ทวีชัย ครุจิตร45,477,494+7.14
4038 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์45,436,139+1.08
4039 น.ส. จารุวรรณ โตตระกูล45,410,880+0.52
4040 นาย สาธิต เหมมณฑารพ45,399,385-
4041 กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้45,371,760+5.31
4042 MR. HO KWON CJAN45,367,378+1.54
4043 นาย สุวพล สุวรุจิพร45,354,812-0.79
4044 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด45,330,624-
4045 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์45,288,000-
4046 นาย วรุต ตันติพิภพ45,283,543+0.46
4047 นาย ประสงค์ ธาราไชย45,255,371+2.56
4048 นาย ณพล กรินทรากุล45,248,000+3.96
4049 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ45,190,040+1.91
4050 นาย ฐิติกร สพโชคชัย45,153,925+0.11
4051 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)45,142,896+3.07
4052 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์45,122,000+1.00
4053 นาย กนก ตั้งใจรักการดี45,120,000+1.60
4054 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล45,091,720-0.13
4055 น.ส. จันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์45,027,462-
4056 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์45,000,000-
4057 น.ส. นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล44,986,087+11.56
4058 นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล44,986,087+11.56
4059 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด44,979,840-
4060 นาง รัชนีกร จินตกานนท์44,915,700+0.65
4061 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด44,914,234+1.06
4062 ดร. อำนวย วีรวรรณ44,910,029+0.93
4063 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์44,898,025-0.79
4064 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล44,897,432+1.42
4065 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์44,889,390-
4066 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม44,880,000-0.53
4067 นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
4068 นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
4069 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต44,869,932+2.00
4070 นาย พรเดช จันทวานิช44,858,218-
4071 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ44,855,041+1.39
4072 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์44,827,776-
4073 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล44,821,350+0.98
4074 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ44,774,401+1.39
4075 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์44,769,960+1.09
4076 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์44,754,310+1.83
4077 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์44,739,184-
4078 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)44,735,670-1.68
4079 นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ44,730,000-0.47
4080 น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ44,648,730+0.95
4081 น.ส. นันทนุช วิลาสศักดานนท์44,607,348-
4082 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร44,604,000+1.69
4083 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์44,604,000+1.69
4084 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย44,550,000+2.02
4085 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์44,534,204-1.33
4086 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
4087 บริษัท หวั่งหลี จำกัด44,525,074+0.53
4088 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ44,520,000+0.13
4089 นาง ศิริญา เทพเจริญ44,498,957-4.00
4090 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์44,449,277-2.91
4091 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)44,435,790-1.68
4092 นาย สุเมธ ฐิติภูรี44,380,127+12.87
4093 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์44,371,600+3.73
4094 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล44,364,960+0.83
4095 นาง จันทิรา ลือสกุล44,286,760+1.43
4096 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ44,253,556-
4097 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน44,250,000-7.33
4098 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด44,249,611-
4099 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์44,247,060-1.85
4100 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล44,226,452+2.56
4101 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล44,168,747-
4102 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์44,080,000-1.05
4103 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล44,017,468-1.92
4104 นาย ทรงพล อัศวโภคิน43,944,900+12.15
4105 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์43,940,000+0.59
4106 น.ส. นลินี มาตานี43,935,775-
4107 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล43,913,742+0.84
4108 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี43,780,000+0.50
4109 นาย สุทธิพร จันทวานิช43,774,186-
4110 นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ43,750,000-1.14
4111 นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ43,750,000-1.14
4112 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน43,736,000-
4113 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย43,665,000-0.47
4114 บริษัท พูลผล จำกัด43,633,178+0.53
4115 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED43,622,479+1.54
4116 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล43,603,098-
4117 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)43,542,000-0.56
4118 นาย วศิน ดลรึเดช43,521,600+0.38
4119 นาง เสาวลักษณ์ จูห้อง43,508,250+1.09
4120 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว43,500,000+0.57
4121 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน43,500,000-1.72
4122 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน43,500,000-1.72
4123 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว43,500,000+0.57
4124 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน43,500,000-1.72
4125 นาง อรทัย ทองมีอาคม43,500,000-1.72
4126 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล43,477,280-
4127 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์43,472,925+0.60
4128 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์43,418,077-
4129 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ43,303,306-
4130 นาย กิตติพล บุลนิม43,248,000+0.94
4131 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์43,180,000-
4132 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์43,175,950+0.44
4133 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์43,172,000+7.56
4134 MR. KENG LENG CHUNG43,154,150-
4135 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล43,152,000-2.59
4136 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ43,118,484-0.79
4137 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน43,105,741-0.33
4138 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์43,087,765+1.21
4139 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED43,005,000+0.71
4140 นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์43,000,000+7.56
4141 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต42,985,750+5.76
4142 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช42,983,000+0.94
4143 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด42,980,000-
4144 นาย สุชีพ เจริญวงศ์42,945,390+1.55
4145 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์42,940,490+5.34
4146 น.ส. ชุติมา พรประภา42,933,307+2.48
4147 นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ42,920,800+2.00
4148 นาย บัณฑูร ล่ำซำ42,900,860-2.06
4149 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช42,900,000+2.80
4150 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช42,900,000+2.80
4151 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช42,900,000+2.80
4152 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา42,846,385+6.05
4153 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี42,793,930+1.02
4154 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร42,772,000-
4155 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก42,761,400-
4156 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์42,755,000-2.06
4157 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์42,750,400-1.30
4158 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์42,735,000+2.70
4159 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร42,705,000-0.46
4160 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ42,643,909+2.50
4161 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์42,592,000+0.15
4162 นาง นลิน คุณจักร42,572,000+3.88
4163 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)42,525,000-
4164 นาย สมชาย เบญจรงคกุล42,510,538+0.91
4165 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์42,465,955+0.95
4166 นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ42,389,948+0.58
4167 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี42,385,861+1.79
4168 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี42,382,846+0.71
4169 นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์42,350,000+2.93
4170 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด42,342,750-
4171 นาย ภพพร จันทวานิช42,330,058-
4172 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์42,320,000-1.09
4173 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม42,292,971+0.56
4174 นาย ชุน เฉิน42,285,000+1.38
4175 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์42,281,190-
4176 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม42,275,337-0.61
4177 นาง ตง เฉิน42,213,332-
4178 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย42,146,936+1.06
4179 นาย นที พานิชชีวะ42,104,410-
4180 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์42,055,380+3.18
4181 นาง น้ำฝน อังคสิงห์42,048,336+4.12
4182 นาย ธนกร ปังศรีนนท์42,031,440+1.09
4183 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า41,961,000+4.69
4184 นาง พนิดา ควรสถาพร41,891,759+0.36
4185 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม41,890,000-
4186 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล41,866,400-1.27
4187 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล41,859,450+1.48
4188 นาย บรรพต จำรูญโรจน์41,850,000+2.58
4189 น.ส. สุณี สถตินันท์41,819,636+1.52
4190 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์41,783,040-1.25
4191 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย41,769,925+0.08
4192 นาย ระบิล โสภณพนิช41,768,560-
4193 น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล41,760,000-0.86
4194 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์41,750,000+0.60
4195 นาย ธีรธร ธาราไชย41,741,987+2.56
4196 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด41,730,850+0.81
4197 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช41,703,200+0.91
4198 นาย วิชัย แสงทองกุล41,684,600-0.86
4199 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย41,653,920+0.54
4200 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย41,600,000-
4201 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)41,562,690+1.75
4202 นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์41,500,000-
4203 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด41,490,000+2.00
4204 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ41,480,000-1.47
4205 นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์41,472,000+0.52
4206 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์41,457,375+1.55
4207 กองทุน ประกันวินาศภัย41,438,000+4.10
4208 นาย ศรีชัย สุวรรณรัมภา41,420,366+5.34
4209 น.ส. สาลินี มาตานี41,405,000-
4210 น.ส. มาเนสกา มาตานี41,405,000-
4211 ER MERRY WAY LP41,400,000+1.45
4212 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์41,400,000+2.17
4213 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์41,393,991+0.47
4214 นาย พงศ์ธร ธาราไชย41,371,585+2.56
4215 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง41,350,381-
4216 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย41,323,200+3.75
4217 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย41,310,000-1.85
4218 นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช41,298,720+4.12
4219 บริษัท ทีเจดี จำกัด41,250,000+6.67
4220 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์41,245,587-
4221 นาย วิจิตร โภคะกุล41,193,736-
4222 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์41,174,789-
4223 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์41,174,041-
4224 น.ส. ปาณิสรา เพ็ชรวรุณ41,172,405-
4225 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์41,162,000-1.46
4226 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา41,150,019+2.44
4227 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย41,100,280+6.00
4228 นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล41,100,000-
4229 นางสาว วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ41,061,660-
4230 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์41,040,000-
4231 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว41,033,860+1.00
4232 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์41,012,500+5.88
4233 น.ส. รัตนาภรณ์ คำโม41,011,681+1.39
4234 นาย องอาจ กิตติคุณชัย41,000,000-
4235 นาย ทวี อนันตรัตนา40,962,923-1.64
4236 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์40,948,800-
4237 MR. CHANTHANOME PHOMMANY40,900,010-
4238 นาย โกบินซิงห์ ทักราล40,882,965+0.90
4239 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล40,882,965+0.90
4240 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม40,880,800+0.84
4241 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล40,872,000-
4242 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล40,872,000-
4243 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์40,809,261+0.70
4244 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร40,800,960+0.52
4245 นาย วัชระ แก้วสว่าง40,800,000+0.49
4246 MR. JOHN HARVEY CLENDON40,800,000-
4247 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ40,800,000+0.49
4248 นาย สุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ40,797,105-
4249 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์40,762,260-
4250 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม40,757,500-
4251 นาย สุนทร รัชกิจประการ40,698,600-2.59
4252 นาย ธาดา โอฬาริก40,674,580+2.40
4253 นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์40,635,000+1.59
4254 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์40,628,870+1.57
4255 นาย สมมารถ ธูปจินดา40,600,000+1.43
4256 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ40,597,900-
4257 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร40,577,962-
4258 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์40,525,926-0.76
4259 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ40,524,060-
4260 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-0.67
4261 นาง สรญา สรไกรกิติกูล40,499,850-0.67
4262 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-0.67
4263 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-0.67
4264 DAWINA INVESTMENTS LTD.40,473,350+1.54
4265 นาย เมธา เศวตโกมลนันท์40,400,000+3.96
4266 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์40,323,600+1.09
4267 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์40,320,000+0.60
4268 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์40,300,000-
4269 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ40,255,320+0.84
4270 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล40,232,520-
4271 น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร40,228,800+0.49
4272 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด40,140,000-
4273 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม40,110,000+4.00
4274 นางสาว เพ็ญศรี จิตต์มั่น40,077,296+4.12
4275 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์40,076,900+0.80
4276 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร40,040,000+1.30
4277 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด39,990,000+6.45
4278 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)39,966,120-
4279 นาย สันติ ซอโสตถิกุล39,913,620-
4280 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง39,896,260+7.56
4281 นาย วิจิตร เตชะเกษม39,878,593+2.63
4282 บริษัท สุฤดี จำกัด39,872,905-2.06
4283 PERSHING LLC39,845,963+5.00
4284 น.ส. สุภัสสรา ลีสวัสดิ์ตระกูล39,800,000-
4285 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ39,744,000-
4286 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช39,681,420+12.87
4287 น.ส. วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก39,656,922-
4288 น.ส. รภัทภร ตรงวงศา39,510,168-14.93
4289 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ39,335,440-
4290 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์39,316,750-0.69
4291 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์39,316,750-0.69
4292 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม39,298,798-0.53
4293 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร39,294,075-0.46
4294 นาง กษมน กิตติอำพน39,288,382-
4295 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล39,245,000+1.00
4296 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์39,231,110-0.65
4297 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร39,228,240+0.83
4298 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ39,209,250+2.00
4299 นาย ศรชัย ครุจิตร39,200,269+7.14
4300 MR. WEI-TONG LIN39,198,600-
4301 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)39,198,600-
4302 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด39,188,400+6.19
4303 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช39,146,250+2.80
4304 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ39,099,000+0.02
4305 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)39,088,087-
4306 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์39,082,000-0.60
4307 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์39,080,000-
4308 นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์39,052,440-
4309 น.ส. จินตนา มีมะโน39,037,094-
4310 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร39,032,000+0.84
4311 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)38,970,950+2.27
4312 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์38,963,815-
4313 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร38,932,000-2.82
4314 น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช38,921,828-0.75
4315 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล38,901,539+12.87
4316 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย38,880,000-1.85
4317 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย38,880,000-1.85
4318 นาย ประวิทย์ ชินประเสริฐ38,856,237-
4319 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์38,854,294+0.17
4320 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ38,850,000+1.43
4321 นาย ชัยรัตน์ สิริบวรธรรม38,803,624+0.56
4322 นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ38,785,500+0.98
4323 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์38,784,000-
4324 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล38,749,536-
4325 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ38,748,141+0.62
4326 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา38,700,000+1.55
4327 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช38,686,828+0.91
4328 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี38,678,310-
4329 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล38,675,000+0.84
4330 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ38,617,965-
4331 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์38,592,000-14.93
4332 นาย เศวต นราธิปกร38,540,646-
4333 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล38,538,679-
4334 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์38,460,800+7.14
4335 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม38,440,000-1.61
4336 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL38,400,000+1.25
4337 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์38,370,515+0.53
4338 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์38,360,000-
4339 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์38,349,447-
4340 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล38,343,810-
4341 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส38,331,720+2.83
4342 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล38,235,366+0.58
4343 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ38,226,322-
4344 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม38,223,258-0.40
4345 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์38,220,000+1.10
4346 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล38,192,000+4.55
4347 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD38,190,528-
4348 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์38,160,289+0.81
4349 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์38,023,860-
4350 MR. MAI MANG LEE38,016,000-0.69
4351 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4352 กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)38,005,770+4.72
4353 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง38,000,000-1.05
4354 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์37,972,404-
4355 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ37,933,110-0.89
4356 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ37,909,796-
4357 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์37,883,860-
4358 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD37,847,900-3.45
4359 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล37,845,000-0.86
4360 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์37,840,000-
4361 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์37,804,120-0.90
4362 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา37,801,500-
4363 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
4364 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
4365 นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์37,785,600+0.52
4366 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ37,785,508+4.39
4367 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี37,783,000+0.42
4368 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล37,746,972+1.43
4369 น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย37,739,540+0.43
4370 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์37,734,797-0.25
4371 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล37,731,840-
4372 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์37,731,840-
4373 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล37,664,000+1.14
4374 นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล37,638,000+0.81
4375 บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด37,630,000+1.41
4376 น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร37,572,480+2.27
4377 น.ส. วิไลรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ37,572,000-1.61
4378 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)37,567,365+0.56
4379 นาย ธันยา หวังธำรง37,565,634-
4380 SOJITZ ASIA PTE. LTD.37,537,500+3.08
4381 SUMITOMO CORPORATION37,537,500+3.08
4382 นาย ณรงค์ อรพินทร์37,530,000+1.00
4383 นาง ยุพา ล่ำซำ37,516,875-2.06
4384 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์37,460,960+0.62
4385 นาง กรองพร ตุริยากรณ์37,446,756-
4386 นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง37,440,000+0.52
4387 MR. HIROTO YAMADA37,356,250-
4388 นาย อภิวีร์ เบญจกุล37,240,500+2.70
4389 นาย บุญทรง อัศวโภคิน37,204,007+12.15
4390 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์37,180,330-
4391 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์37,160,838+1.44
4392 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล37,129,744-2.59
4393 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์37,112,000-1.59
4394 นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์37,106,390-0.59
4395 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4396 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์37,100,000+2.83
4397 นาย อรรถพล ธรรมานนท์37,094,400-
4398 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร37,070,805+2.26
4399 นาย สุวิชา พานิชผล37,060,256-
4400 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล37,017,993+3.08
4401 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ37,010,399-2.19
4402 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์37,007,490-0.51
4403 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4404 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี36,974,625+4.65
4405 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด36,960,000-1.30
4406 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ36,902,750-4.00
4407 นาง กนกอร บดินทร์รัตน36,898,000-
4408 นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล36,868,542+0.40
4409 นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล36,859,850-
4410 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์36,827,215-0.32
4411 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม36,764,200-0.53
4412 นาย พรชัย จารุภราดา36,736,962+0.97
4413 MR. SOH CHEE YONG36,720,000+3.75
4414 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล36,719,693+1.53
4415 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์36,719,693+1.53
4416 น.ส. เภธรา ริมชลา36,687,328+5.92
4417 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ36,684,375+1.55
4418 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล36,677,808-0.86
4419 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์36,671,600+2.99
4420 นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม36,659,480-2.94
4421 น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช36,654,350-
4422 นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร36,631,680+0.52
4423 นาย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์36,629,560+1.69
4424 น.ส. ประทุม เรืองสุด36,600,000-
4425 นาง ณัชชา กิจพิพิธ36,600,000-
4426 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล36,557,400-2.59
4427 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ36,550,000+2.33
4428 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร36,535,590-0.53
4429 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ36,505,800+1.96
4430 MR. CHAN CHI KEUNG36,452,798+0.53
4431 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ36,449,175+0.95
4432 นาย กมล ธนนิธาพร36,447,649-
4433 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี36,424,870-2.91
4434 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด36,410,400+2.56
4435 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์36,406,069-
4436 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล36,337,050+2.00
4437 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด36,305,500+1.30
4438 REXXAM CO., LTD.36,300,000-
4439 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์36,291,240+1.09
4440 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน36,278,442+0.91
4441 MRS. HO MINFONG36,227,432+1.54
4442 นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์36,227,143+0.68
4443 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4444 นาย คริสต์ ริมชลา36,145,600+5.92
4445 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี36,056,112+0.94
4446 น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์36,000,000-
4447 นาย ชาญวิทย์ แก้ววิศิษฎ์35,992,650-
4448 นาย ชายชาญ แก้ววิศิษฎ์35,992,650-
4449 MISS PORANEE WANGLEE35,966,972+0.53
4450 นาย สมบูรณ์ โสพร35,948,778-
4451 นาย คณิต สมิทธิวาสน์35,871,058-4.26
4452 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์35,865,648-
4453 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์35,847,732-
4454 MISS SIU CHUN VIANNA CHAN35,840,000-
4455 MISS SUK FUN GUN35,840,000-
4456 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์35,743,536-0.41
4457 น.ส. สริตา พริมา35,725,796-
4458 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา35,720,656+0.43
4459 นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล35,720,000+2.63
4460 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI35,697,502+0.99
4461 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย35,692,800+3.85
4462 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ35,684,500+12.15
4463 น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์35,668,786-1.61
4464 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม35,659,594-
4465 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร35,642,543+0.21
4466 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี35,609,536-0.49
4467 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์35,574,360-1.61
4468 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์35,512,500+0.04
4469 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล35,508,564-0.79
4470 น.ส. ดุจเดือน วรินทร์35,494,447-
4471 นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์35,492,958-0.40
4472 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ35,463,168-
4473 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม35,462,416+1.14
4474 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี35,423,432+1.64
4475 นาง มนต์รวี เดวิส35,337,400-0.07
4476 น.ส. ศรินรา ฝึกการค้า35,305,280-1.61
4477 นาย โอมา ส่งวัฒนา35,301,000+2.44
4478 นาย กำจัด รามกุล35,286,447+1.80
4479 นาย เผด็จ อาไซ35,286,149-
4480 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ35,264,790-
4481 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ35,264,790-
4482 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล35,253,208+0.60
4483 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์35,235,976+0.71
4484 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง35,228,300+0.47
4485 นาง ธนภร นันที35,217,325-
4486 นาย อนน คุณวิศาล35,178,685+2.31
4487 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย35,150,000+1.08
4488 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์35,120,400+1.77
4489 AG AJIKAWA CORPORATION35,117,852+2.26
4490 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา35,114,317-0.33
4491 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จำกัด35,106,250-
4492 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม35,088,680-0.53
4493 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด35,087,595+0.56
4494 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม35,007,697-
4495 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ34,970,017-0.11
4496 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ34,951,290-
4497 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)34,950,000+1.67
4498 นาย ประสงค์ มานะยี่ง34,897,065-
4499 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์34,891,821+0.71
4500 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร34,876,494-