คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์43,329,120-
4002 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา43,320,000-
4003 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์43,309,000-0.62
4004 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ43,299,840-
4005 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร43,289,000+2.74
4006 MR. CHI WEI KUO43,256,355-3.74
4007 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล43,250,000-0.58
4008 นาย สมมารถ ธูปจินดา43,210,000-0.67
4009 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์43,200,000+1.04
4010 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร43,196,300-0.25
4011 กองทุน ประกันวินาศภัย43,138,000-
4012 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม43,123,680+4.86
4013 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน43,079,915-4.25
4014 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา43,026,792-
4015 นาย ธรณิศ กรรณสูต42,880,659-
4016 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ42,861,000-
4017 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์42,860,000-0.33
4018 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์42,840,000-0.42
4019 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ42,826,368-
4020 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล42,807,191-0.67
4021 MR. JOHN HARVEY CLENDON42,800,000-0.93
4022 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล42,785,946-
4023 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา42,665,424-0.81
4024 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์42,650,995-
4025 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน42,616,302-
4026 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์42,532,500+2.52
4027 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง42,484,200+1.63
4028 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล42,480,000+1.69
4029 นาย กษิดิศ หิมกร42,478,185+1.15
4030 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย42,463,120-
4031 น.ส. อานา นิธิรักษา42,450,000-0.18
4032 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ42,424,350-1.57
4033 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์42,408,000-
4034 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ42,340,000+2.74
4035 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล42,318,352-3.76
4036 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต42,228,792+1.96
4037 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์42,222,900-0.35
4038 MISS CHANG JUI-TING42,195,468-4.76
4039 นาง พจนีย์ พิชิตบัญชรชัย42,194,520-
4040 นาย ธาดา โอฬาริก42,168,198-1.53
4041 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร42,087,907-0.66
4042 สำนักงานพระคลังข้างที่42,078,720+0.52
4043 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย42,075,000-1.82
4044 นางสาว สุวิสา หวังบำรุงศักดิ์42,074,550-0.75
4045 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม42,035,148-0.46
4046 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ42,014,000-
4047 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์42,000,000-
4048 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์41,999,914-0.42
4049 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา41,976,800+0.73
4050 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร41,952,680-
4051 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์41,860,000-
4052 SMPR Holding Pte. Ltd.41,812,199-
4053 นาย ขันธ์เพชร สารสาส41,810,000-
4054 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล41,779,530+0.51
4055 นาย บัณฑูร ล่ำซำ41,765,249+0.30
4056 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ41,763,965+4.59
4057 นาย บุญทรง อัศวโภคิน41,724,120-
4058 นาย สันติ ซอโสตถิกุล41,709,670-0.93
4059 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ41,667,470+2.22
4060 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง41,605,200-
4061 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ41,587,590+0.27
4062 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์41,570,000-0.91
4063 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี41,560,625-
4064 น.ส. สุนี แซ่โง้ว41,508,667+1.28
4065 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม41,488,053-2.17
4066 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.41,483,710+4.84
4067 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร41,470,000-
4068 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์41,457,375-
4069 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน41,432,454-4.21
4070 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์41,375,000+0.30
4071 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์41,357,144-0.28
4072 MR. SOH CHEE YONG41,310,000-1.85
4073 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ41,235,744+1.96
4074 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล41,232,200-0.65
4075 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์41,175,530+0.52
4076 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์41,148,240-
4077 MR. HIROTO YAMADA41,118,750-2.61
4078 นาย สุทิน อัษฎาธร41,093,318-
4079 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.41,057,718-1.28
4080 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์41,037,912+0.76
4081 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช40,991,750-
4082 นาง ธนภร นันที40,990,657-
4083 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช40,990,040+0.71
4084 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช40,968,750-
4085 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช40,968,750-
4086 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ40,912,812+1.96
4087 นาย กวิณ โอภาสวงการ40,888,521-0.78
4088 นาง ณษิกา มีมโนนันท์40,884,074+5.00
4089 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล40,882,965-0.90
4090 นาย โกบินซิงห์ ทักราล40,882,965-0.90
4091 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม40,867,365-
4092 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล40,824,417-
4093 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์40,795,159-0.40
4094 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์40,790,932-1.96
4095 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์40,785,324+5.26
4096 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์40,705,522-1.99
4097 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์40,627,637+0.96
4098 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร40,600,000-
4099 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร40,600,000-
4100 MR. CHANTHANOME PHOMMANY40,593,350-1.46
4101 นาย ชัยพร วงศ์แสงอนันต์40,584,800-
4102 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์40,551,034-4.07
4103 นาย วิจิตร เตชะเกษม40,538,030-2.56
4104 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย40,526,249+54.94
4105 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์40,525,800+0.24
4106 MR. CHAN CHI KEUNG40,524,164-
4107 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์40,468,000-0.75
4108 JEFFERIES LLC40,409,419-
4109 Melco Holdings Inc.40,405,992-0.61
4110 น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์40,396,833+1.28
4111 นาย วรพจน์ ดีจริยา40,391,999-1.65
4112 MRS. HO MINFONG40,314,629-0.92
4113 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ40,300,000-1.29
4114 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์40,299,300-
4115 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ40,299,000+1.75
4116 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ40,295,045-0.51
4117 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์40,290,000-1.27
4118 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์40,290,000-1.27
4119 นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ40,286,642+1.37
4120 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์40,265,280+0.69
4121 นาย พานทองแท้ ชินวัตร40,250,000-0.62
4122 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด40,250,000-4.00
4123 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์40,249,051+0.64
4124 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์40,247,723-0.28
4125 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์40,200,000-
4126 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล40,196,066+2.08
4127 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด40,166,000-3.76
4128 นาง ณัชชา กิจพิพิธ40,160,241-
4129 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์40,155,945-
4130 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล40,086,000-1.53
4131 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์40,063,122+0.79
4132 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์40,053,076+0.15
4133 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ40,020,000-
4134 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.40,000,000-
4135 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด40,000,000-
4136 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล40,000,000-
4137 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา39,950,000-
4138 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล39,925,663+1.59
4139 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด39,910,000-
4140 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ39,909,375-
4141 AG AJIKAWA CORPORATION39,870,644-0.66
4142 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ39,858,098-
4143 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา39,858,098-
4144 นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย39,857,050+0.92
4145 นาง ประวรา เอครพานิช39,818,558-
4146 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ39,790,050+1.29
4147 นาย อนุชา อาวีลาสกุล39,767,150+1.08
4148 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์39,748,380-0.75
4149 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ39,717,844-0.31
4150 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ39,715,264-12.50
4151 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG39,697,530+2.52
4152 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด39,676,769+0.74
4153 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด39,650,985-1.01
4154 นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร39,648,000-
4155 นาง วิภา คล่องประกิจ39,626,680+0.13
4156 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ39,618,285+0.92
4157 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย39,600,000-1.82
4158 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)39,600,000-
4159 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย39,600,000-1.82
4160 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล39,581,440-0.93
4161 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์39,581,440-0.93
4162 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร39,547,816-2.30
4163 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล39,501,000+1.75
4164 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์39,479,151-
4165 น.ส. มยุรี โฉมเชิด39,471,838-
4166 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์39,441,710-0.55
4167 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ39,423,283+5.00
4168 นาย อมร ศรีชวาลา39,398,044-2.70
4169 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล39,396,447-4.76
4170 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)39,375,000-
4171 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร39,307,026-
4172 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด39,240,000-
4173 น.ส. นลินี มาตานี39,234,713+0.33
4174 นาย พิชญ์ เทวอักษร39,225,874-
4175 นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์39,200,000-
4176 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์39,198,240+4.86
4177 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด39,198,159-
4178 นาย สาธิต เหมมณฑารพ39,193,714-
4179 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร39,138,400-
4180 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน39,126,055-
4181 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์39,088,170-3.74
4182 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี39,076,383-1.54
4183 นาย ยงศีล รุ่งชีวา39,058,236-7.14
4184 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์39,020,000-0.90
4185 นาง ฐาปนี เทียนทอง39,008,250+2.96
4186 นาง จิรฐา วัธนเวคิน39,000,000+100.00
4187 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล39,000,000+1.28
4188 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน39,000,000+2.31
4189 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล38,973,300-1.75
4190 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ38,966,264-1.36
4191 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์38,934,090-3.74
4192 นาย สุวพล สุวรุจิพร38,926,571+0.92
4193 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร38,913,332+0.85
4194 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย38,887,500-
4195 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN38,880,000+2.31
4196 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ38,879,120-
4197 บริษัท สุฤดี จำกัด38,817,446+0.30
4198 นาย บัญชัย ครุจิตร38,815,897-4.07
4199 นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์38,771,702-
4200 นาย คณิต สมิทธิวาสน์38,753,956+3.88
4201 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา38,708,624-3.29
4202 MR. KENG LENG CHUNG38,685,525+0.33
4203 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร38,680,753-1.55
4204 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล38,654,000-1.95
4205 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์38,641,800-
4206 นาย นำชัย นำชัยศิริ38,637,846-
4207 บริษัท ซิสคัส จำกัด38,620,520-0.58
4208 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN38,585,732+1.48
4209 นางสาว บุศรา ศรีรุ่งเรือง38,570,000-0.75
4210 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์38,547,501-0.96
4211 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์38,494,911+6.31
4212 นาง นิภา ธีรนิติ38,476,110+2.74
4213 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์38,469,698-1.18
4214 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด38,457,590+0.52
4215 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์38,376,450-
4216 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล38,362,650-
4217 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล38,362,310-
4218 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย38,335,000-
4219 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ38,328,307+2.75
4220 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร38,318,000+9.18
4221 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง38,285,220-
4222 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์38,263,760-1.11
4223 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล38,157,008-3.48
4224 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 510038,081,230-
4225 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์38,080,000+0.71
4226 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต38,030,737-
4227 บริษัท บุญทรง จำกัด38,029,200-
4228 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์38,016,000-
4229 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์38,000,610-0.35
4230 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล37,985,892-4.76
4231 นาย วรการ วิไลชนม์37,969,120-0.20
4232 นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข37,929,594+0.05
4233 นาย เพชร แพรวพรายกุล37,928,870-
4234 นาง นภา จามิกรณ์37,919,550-2.33
4235 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา37,894,957-
4236 นาย นรบดี ศศิประภา37,862,000-0.42
4237 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI37,835,076-3.90
4238 นาง พิรดา อินทามระ37,832,190-
4239 น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล37,811,760-
4240 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล37,800,000+1.59
4241 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร37,800,000-
4242 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
4243 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
4244 นาย สมบูรณ์ โสพร37,710,973-0.93
4245 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร37,635,806-
4246 นาย อำนวย กาญจโนภาศ37,563,069-
4247 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์37,486,829+3.82
4248 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์37,440,000-0.43
4249 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์37,433,465-1.75
4250 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร37,421,244-4.07
4251 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ37,400,000-
4252 น.ส. เภธรา ริมชลา37,366,000-
4253 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม37,358,940+1.75
4254 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ37,350,700+0.79
4255 นาย นิรินธน์ สัชเดว์37,322,363-0.90
4256 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ37,280,548-
4257 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)37,271,700+0.34
4258 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล37,200,000-
4259 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล37,200,000-
4260 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)37,200,000-
4261 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย37,177,604-4.35
4262 นาง ปิยมา ชรินธร37,175,400+1.75
4263 นาง วนิดา พัฒนะเอนก37,131,600+1.15
4264 น.ส. สาลินี มาตานี37,117,500+0.33
4265 น.ส. มาเนสกา มาตานี37,117,500+0.33
4266 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์37,115,650-0.39
4267 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด37,109,520+1.59
4268 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4269 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์37,086,210-2.38
4270 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์37,080,000+3.88
4271 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์37,080,000-
4272 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช37,065,124-0.59
4273 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา37,037,064-1.61
4274 นาย แสงชัย วสุนธรา37,030,244-0.52
4275 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4276 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ36,992,971-4.83
4277 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม36,983,808+1.04
4278 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล36,945,370-0.71
4279 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์36,920,520-
4280 MR. TSAI MING-YU36,873,816-
4281 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.36,868,530-0.92
4282 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร36,835,820+0.71
4283 นาย สุเทพ พัฒนสิน36,808,000-0.16
4284 นาง กษมน กิตติอำพน36,762,700+3.82
4285 Novotel Investments Limited36,750,000+0.68
4286 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต36,744,275+0.79
4287 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ36,736,000-
4288 นาย ชุน เฉิน36,735,000-
4289 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์36,716,104-5.67
4290 นาง ช่อฟ้า พูลผล36,714,725-
4291 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด36,666,450-
4292 นาย นพดล นพคุณ36,631,035+1.65
4293 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์36,617,912+0.94
4294 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ36,610,188-0.30
4295 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์36,596,204-0.75
4296 MR. WEI-TONG LIN36,585,360+0.42
4297 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)36,585,360+0.42
4298 นาย นุชา สีบุญเรือง36,570,060+0.90
4299 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์36,559,809-
4300 นาง ยุพา ล่ำซำ36,523,781+0.30
4301 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด36,480,000-
4302 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์36,468,129-
4303 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี36,424,870-
4304 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)36,409,860-0.94
4305 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)36,361,460-3.93
4306 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์36,340,000-1.27
4307 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ36,326,000-1.22
4308 นาย ทวีชัย ครุจิตร36,322,933-4.07
4309 นาย สนิท ดุษฎีโหนด36,287,717+1.94
4310 MISS BOON CHIA PEI36,250,000-
4311 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ36,247,737-
4312 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด36,207,693-
4313 นาย วีระ สุธีโสภณ36,204,224-
4314 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ36,200,000-0.55
4315 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4316 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ36,158,456+1.39
4317 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)36,120,000-4.76
4318 น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย36,095,352-
4319 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์36,010,660-1.90
4320 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล36,005,616-
4321 REXXAM CO., LTD.36,000,000-
4322 นาย สุขุมา ชยานนท์35,987,425-
4323 นาย วศิน ดลรึเดช35,970,300+0.47
4324 นาย คริสต์ ริมชลา35,961,792-
4325 นาย ภากร มกรานนท์35,925,189+3.05
4326 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์35,880,000-
4327 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ35,853,642-
4328 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล35,837,024-1.19
4329 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์35,804,553-1.18
4330 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต35,780,269+1.39
4331 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์35,769,812+0.76
4332 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก35,756,100+0.81
4333 นาย ธีรกรณ์ ไรวา35,750,000-
4334 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์35,728,000-1.95
4335 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง35,720,523-
4336 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร35,716,494-
4337 นางสาว พรพิมล ตั้งกิติเสถียร35,683,900-0.75
4338 นาย ฤทธี กิจพิพิธ35,653,326-
4339 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล35,651,380-
4340 นาย โอมา ส่งวัฒนา35,588,000-0.81
4341 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์35,579,469+3.82
4342 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ35,567,307-1.24
4343 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ35,533,378+1.59
4344 นาย ประทีป สัจจตระกูล35,504,765-0.90
4345 นาย ทิวา จารึก35,471,500-
4346 คุณ สุดา อัศวโภคิน35,465,000-0.58
4347 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์35,453,544-
4348 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์35,448,469+3.82
4349 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช35,400,000-0.85
4350 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์35,389,667-
4351 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์35,362,378-0.42
4352 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล35,351,697+0.45
4353 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา35,346,000+0.98
4354 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์35,308,090-1.46
4355 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์35,297,640-1.82
4356 น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม35,283,000+1.75
4357 นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม35,244,240+1.75
4358 MR. TAI WAI FUNG35,204,156+0.88
4359 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล35,170,000-0.80
4360 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี35,168,642+0.67
4361 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์35,152,470+1.75
4362 นาย ยศวี พสวงศ์35,142,607-3.53
4363 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์35,140,000-
4364 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล35,120,426-1.96
4365 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ35,119,140-4.76
4366 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,106,400-
4367 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ35,104,200-
4368 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์35,068,443+5.00
4369 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง35,033,600-0.32
4370 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม35,023,543+0.28
4371 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM35,000,000-
4372 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์35,000,000-
4373 นาย กฤช นิลพันธุ์35,000,000+2.86
4374 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์34,997,731+0.30
4375 นาย สุวรรณ พรมีไชย34,971,718+0.19
4376 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล34,896,304-
4377 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์34,830,177-
4378 นาย สุธี ลัคนสุทิน34,821,240-3.48
4379 นาย ธีระพล หวังมนตรี34,811,604-
4380 นาง สุจิตรา มงคลกิติ34,791,203+2.58
4381 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร34,787,050+0.88
4382 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล34,776,000-1.19
4383 นาง กรองพร ตุริยากรณ์34,758,543-
4384 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์34,755,548-2.17
4385 น.ส. สิริน คงอุดมสิน34,653,030-0.79
4386 นาย วิเชียร แพทยานันท์34,622,912-1.16
4387 นาย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์34,608,000-
4388 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย34,584,000-
4389 น.ส. จอย ริมชลา34,540,000-
4390 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์34,534,614-0.75
4391 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล34,515,000-3.39
4392 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช34,500,000-
4393 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช34,500,000-
4394 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช34,500,000-
4395 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู34,483,034-1.43
4396 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข34,478,337-0.62
4397 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์34,475,570-
4398 นาย พิชากร รัตตกุล34,471,570-
4399 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์34,442,100+1.01
4400 นาย สามารถ ยิ้มศิริ34,433,280-
4401 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์34,412,300+3.88
4402 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์34,390,000-0.55
4403 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด34,362,000-
4404 น.ส. รริศา คล่องประกิจ34,359,530-0.08
4405 นาย จำนงค์ พุทธิมา34,345,458-
4406 นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล34,310,579+0.75
4407 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์34,286,285-1.04
4408 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด34,240,000-0.47
4409 นาง ศัลยา จารุจินดา34,214,617-0.29
4410 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์34,213,248-
4411 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม34,160,000-
4412 นาย ศุภชัย หวั่งหลีโดยนายอภิชาต หวั่งหลีและนายอนุชิต หวั่งหลีในฐานะผู้จัดการมรดก34,131,181-
4413 นาย ชวลิต หวังธำรง34,115,090-
4414 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์34,113,555-0.42
4415 นาย สุนทร รัชกิจประการ34,100,000-
4416 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์34,054,143-
4417 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์34,024,120+0.73
4418 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร34,009,240-0.73
4419 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์34,000,000-9.41
4420 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล33,978,525-
4421 นาย วิจิตร โภคะกุล33,961,248+1.85
4422 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม33,953,293-0.59
4423 นาย อำพน กิติจารุรัตน์33,949,960+0.65
4424 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี33,944,720+0.76
4425 นาย เผด็จ อาไซ33,935,483-
4426 นาย ธนกร นันที33,890,657-
4427 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน33,877,950+1.75
4428 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร33,840,000+0.53
4429 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี33,760,908-
4430 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า33,740,000+2.86
4431 นาง ณัฐหทัย เมธา33,708,190-0.92
4432 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์33,702,000-
4433 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา33,699,600-0.90
4434 SUMITOMO CORPORATION33,687,500-
4435 SOJITZ ASIA PTE. LTD.33,687,500-
4436 นาย ชูรัช พจนาลัย33,600,000-
4437 นาย ธีระพงษ์ นามโท33,592,440-0.95
4438 น.ส. อักษร วิจิตโท33,581,910+0.16
4439 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ33,575,976-
4440 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี33,548,904-
4441 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล33,526,080-1.19
4442 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม33,520,657-
4443 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์33,496,984+0.08
4444 นาย เสริมยุทธ แย้มเกตุ33,457,480-0.75
4445 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์33,440,000+7.18
4446 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล33,432,000-1.19
4447 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล33,432,000-1.19
4448 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล33,417,900+0.34
4449 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล33,405,000+0.76
4450 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์33,401,886-
4451 น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง33,400,000+2.63
4452 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์33,356,830-
4453 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์33,354,000-
4454 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง33,343,372-0.70
4455 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด33,284,188-0.64
4456 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์33,283,789-2.04
4457 นาย สุธี เตติวงศ์33,271,920+0.69
4458 น.ส. พิมพิลา จังพานิช33,232,825+0.55
4459 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี33,222,430-
4460 นาง ประภา ศีตวรรัตน์33,174,000+4.68
4461 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์33,170,916+11.27
4462 นาย ศรชัย ครุจิตร33,164,146-4.07
4463 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์33,105,296+0.53
4464 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,075,000-
4465 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ33,072,000-1.89
4466 นาง นิอร เจริญกิจ33,072,000-1.89
4467 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ33,072,000-1.89
4468 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ33,072,000-1.89
4469 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ33,072,000-1.89
4470 นาย อลัมพล เจริญกิจ33,072,000-1.89
4471 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ33,069,300-
4472 น.ส. สริตา พริมา33,055,091-
4473 ELEVHOLD PTE. LTD.33,048,000-
4474 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์33,040,000+1.69
4475 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม33,018,143-
4476 น.ส. มาลี กิตติชูโชติ33,010,000+1.79
4477 MR. HNG CHEOW TEIK32,987,905-0.35
4478 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร32,970,000-
4479 นาย วิทยา จักรเพ็ชร32,920,000+92.71
4480 นาย ชุติไชย นภาศัพท์32,915,222+3.77
4481 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว32,886,672-
4482 น.ส. อรนุช ไชยกุล32,864,400-
4483 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด32,700,000-
4484 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์32,681,589-
4485 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด32,660,935-
4486 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์32,640,000-1.47
4487 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล32,617,140-1.22
4488 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES32,580,000+0.55
4489 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล32,577,188-
4490 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน32,576,170-
4491 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)32,565,234-1.22
4492 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล32,540,331-1.22
4493 นาย กมล ธนนิธาพร32,485,702-
4494 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล32,448,000-0.96
4495 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล32,448,000-0.96
4496 บริษัท ดานิลี่ จำกัด32,437,253-3.33
4497 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร32,420,160-
4498 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล32,411,900+1.66
4499 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล32,385,016-1.30
4500 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ32,359,650-