คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ48,993,578-1.66
4002 นาย ประกิต วรประทีป48,984,480+0.69
4003 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์48,967,800-1.18
4004 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ48,952,000-0.86
4005 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์48,944,436-3.95
4006 นาย กร เสรีโรจนสิริ48,941,000+1.83
4007 นาย คณิต สมิทธิวาสน์48,912,760+0.77
4008 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน48,907,569+2.86
4009 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร48,899,260-1.34
4010 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล48,880,000-2.66
4011 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์48,873,810+0.55
4012 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม48,751,910-
4013 Novotel Investments Limited48,750,000+1.03
4014 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์48,718,656+0.69
4015 MR. Goh Kok Beng48,716,374-0.97
4016 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์48,709,269-3.17
4017 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์48,622,923+0.68
4018 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ48,620,000-0.53
4019 นาย นริศ แพทยานันท์48,600,000+0.74
4020 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร48,593,976+0.82
4021 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด48,480,000-0.99
4022 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์48,471,050+1.23
4023 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.48,427,052+1.09
4024 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์48,358,100+0.72
4025 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ48,348,865+1.75
4026 นาย สุชีพ บุญวีระ48,318,285+0.42
4027 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์48,244,680-
4028 นาย วงศกร เทพเจริญ48,221,741+2.50
4029 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์48,200,000-1.00
4030 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ48,164,927-0.23
4031 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข48,162,595+0.42
4032 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์48,117,480-0.98
4033 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ48,073,650+2.52
4034 นาย สาธิต สุดบรรทัด48,000,000+0.83
4035 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์48,000,000-0.40
4036 นาย ประทีป สัจจตระกูล47,979,413+1.33
4037 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์47,790,000+0.56
4038 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)47,718,956-0.27
4039 นาย บัณฑูร ล่ำซำ47,695,662-1.59
4040 นาย แสงชัย วสุนธรา47,661,716+4.18
4041 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ47,616,000+0.26
4042 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์47,606,130+1.85
4043 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด47,600,000+0.84
4044 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์47,599,990+1.59
4045 บริษัท ดานิลี่ จำกัด47,574,638-
4046 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย47,562,432-
4047 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์47,485,340-3.73
4048 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์47,455,458+1.89
4049 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย47,430,000-
4050 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล47,403,427+0.89
4051 บริษัท พรี-พราว จำกัด47,400,000-1.00
4052 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล47,360,640+1.25
4053 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ47,324,837+2.50
4054 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์47,311,425-1.79
4055 นาย กนก ตั้งใจรักการดี47,294,400-
4056 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์47,250,000+0.74
4057 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์47,250,000+0.74
4058 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์47,250,000-1.59
4059 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์47,250,000+0.74
4060 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์47,242,125-
4061 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล47,189,336-
4062 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์47,170,862-1.09
4063 นาง สิรินิมิตร บุญยืน47,169,288-0.98
4064 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล47,161,013-
4065 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร47,103,000+1.33
4066 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์46,970,000+0.65
4067 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา46,970,000-0.14
4068 นาย ธนภัทร นันที46,956,434-1.64
4069 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที46,956,434-1.64
4070 นาย ธงชัย จิรดิลก46,854,400-
4071 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.46,836,447-
4072 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์46,800,000+0.77
4073 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์46,786,133+2.27
4074 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ46,750,000-
4075 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์46,750,000+0.53
4076 นาง นภา จามิกรณ์46,738,050-
4077 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล46,735,408-
4078 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์46,700,086-0.90
4079 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์46,696,540+1.20
4080 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,676,000-0.81
4081 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย46,630,653+0.96
4082 MR. CHAN CHI KEUNG46,583,852-
4083 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล46,577,700+1.54
4084 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี46,551,540+28.57
4085 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ46,520,200-
4086 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์46,504,744+0.85
4087 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)46,487,850+0.81
4088 น.ส. เภธรา ริมชลา46,460,000-
4089 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร46,439,910-
4090 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND46,402,920+1.91
4091 นาย คริสต์ ริมชลา46,230,528-
4092 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์46,230,000-
4093 MISS CHANG JUI-TING46,214,084-1.09
4094 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร46,206,889-0.54
4095 นาง ละออ ลีลาประชากุล46,194,372-0.84
4096 MR. HNG CHEOW TEIK46,114,580+2.48
4097 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์46,080,000-
4098 นาง พัชรี ศรีตระกูล46,034,785-3.39
4099 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร46,007,971-2.16
4100 นาย สุธน ศรียะพันธุ์46,004,658+3.48
4101 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี46,000,000-
4102 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.46,000,000-
4103 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด46,000,000-
4104 JEFFERIES LLC45,992,109-
4105 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล45,941,868-0.68
4106 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง45,938,200-
4107 นาย สุกิจ งานทวี45,902,592-0.57
4108 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน45,900,000-
4109 นาย นุชา สีบุญเรือง45,871,500+2.52
4110 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด45,869,824+0.96
4111 นาย พรเดช จันทวานิช45,792,764+2.04
4112 นาย พรเทพ สถิตย์ถาวรชัย45,789,800-5.00
4113 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร45,746,000-2.10
4114 นาง สุมาลี วีระพงษ์45,720,135+0.56
4115 นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด45,713,894+0.41
4116 บริษัท ชำนาญ จำกัด45,700,200-
4117 นาง วนิดา พัฒนะเอนก45,667,600-
4118 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด45,655,060-6.67
4119 นาย อำนวย กาญจโนภาศ45,555,212-1.75
4120 นาย ธีรกรณ์ ไรวา45,500,000-
4121 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์45,500,000-3.38
4122 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ45,478,125-
4123 นาย ชุติไชย นภาศัพท์45,424,528-0.45
4124 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล45,312,459-
4125 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร45,255,195-
4126 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์45,253,602-
4127 นาย นพดล นพคุณ45,247,425-0.94
4128 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด45,240,000-0.57
4129 น.ส. ปนิษฐา บุรี45,216,000+1.91
4130 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร45,152,686-
4131 นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์45,114,539-
4132 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด45,109,383+3.48
4133 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์45,008,967-
4134 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล45,007,019+2.86
4135 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี45,000,125+0.64
4136 นาย พีระ นีรพิทักษ์45,000,000-
4137 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร44,982,449-2.04
4138 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง44,930,000+0.75
4139 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล44,908,294+0.87
4140 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์44,908,290-
4141 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม44,904,674-
4142 นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน44,902,203+1.69
4143 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ44,850,611-3.54
4144 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล44,823,015+0.61
4145 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์44,805,883-
4146 น.ส. นลินี มาตานี44,802,675+0.87
4147 นาย สุวรรณ พรมีไชย44,795,807-2.64
4148 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี44,793,273-0.89
4149 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ44,746,800+3.40
4150 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์44,720,464+4.13
4151 นาย สุทธิพร จันทวานิช44,686,148+2.04
4152 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN44,668,942+1.24
4153 MR. CHEN, YU-YU44,646,525-
4154 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย44,640,000-
4155 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย44,640,000-
4156 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต44,632,000-5.00
4157 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช44,625,892+1.49
4158 น.ส. อักษร วิจิตโท44,556,180+0.27
4159 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
4160 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์44,520,000+1.89
4161 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์44,520,000+1.89
4162 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด44,512,900+1.16
4163 นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล44,500,000-
4164 น.ส. จอย ริมชลา44,440,000-
4165 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด44,424,580-0.84
4166 นาย วิชัย แสงทองกุล44,390,000+3.48
4167 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด44,379,200+1.99
4168 บริษัท สุฤดี จำกัด44,329,289-1.59
4169 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล44,313,194-0.93
4170 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล44,304,000-
4171 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล44,304,000-
4172 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์44,280,000-
4173 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ44,205,458+2.04
4174 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG44,191,590+0.56
4175 นาง เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์44,187,333+1.27
4176 MR. KENG LENG CHUNG44,175,550+0.87
4177 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร44,151,200+1.31
4178 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ44,100,000+3.40
4179 นาย วสันต์ สนโสภณ44,096,000+2.38
4180 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์44,089,280-0.86
4181 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ44,086,145+2.36
4182 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม44,055,480+0.56
4183 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี44,023,608-0.98
4184 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM44,000,000-
4185 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์43,925,000+2.86
4186 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล43,920,000-
4187 นาย สิทธิชัย มาธนชัย43,914,200-0.32
4188 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง43,891,200+0.52
4189 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)43,875,000-
4190 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช43,864,052+0.50
4191 MR. HIDETO KOYAMA43,807,336+1.98
4192 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์43,740,565-
4193 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร43,724,000-
4194 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์43,717,152-
4195 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์43,635,803-
4196 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH43,552,200+0.69
4197 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล43,529,007+0.87
4198 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ43,526,800+1.35
4199 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI43,523,100+0.57
4200 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช43,500,000-
4201 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช43,500,000-
4202 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช43,500,000-
4203 นาย อภิชญา บุรานนท์43,484,800+0.79
4204 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ43,468,591+0.87
4205 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ43,458,960-
4206 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์43,456,000-
4207 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์43,440,000+0.55
4208 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์43,433,000+0.77
4209 นาย วันชัย รตินธร43,430,000+1.98
4210 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์43,392,000-1.20
4211 MR. HSIAO-WEI LIU43,338,372+1.12
4212 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง43,242,169-1.34
4213 นาย ภพพร จันทวานิช43,211,934+2.04
4214 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์43,202,000+2.50
4215 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง43,200,000+0.93
4216 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์43,200,000+2.78
4217 นาง มาลี จงสุวณิชย์43,161,860-
4218 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล43,148,489-1.09
4219 นาย บุญทรง อัศวโภคิน43,114,924-
4220 นาย กมล ธนนิธาพร43,110,794-
4221 นาง ลีนา วนวิทย์43,090,647-3.33
4222 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์43,008,000-
4223 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ42,971,000-
4224 นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ42,968,415-1.20
4225 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล42,929,936+2.50
4226 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล42,929,144+0.87
4227 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา42,896,000-5.00
4228 นาง วนิดา แซ่จิว42,847,765-3.39
4229 นาง ปิยมา ชรินธร42,827,800+2.03
4230 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต42,820,100+1.35
4231 MR. JOHN HARVEY CLENDON42,800,000-0.93
4232 นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์42,793,140+2.41
4233 นาย จงกิจ งามเลิศชัย42,780,597+0.53
4234 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี42,778,045-0.99
4235 น.ส. พิมพิลา จังพานิช42,762,673-1.80
4236 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง42,719,750-1.87
4237 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล42,713,123-
4238 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา42,709,480+1.82
4239 นาย วศิน ดลรึเดช42,695,200+1.43
4240 น.ส. คาริน คิ42,677,250-
4241 นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย42,670,080+2.08
4242 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์42,664,922+1.08
4243 นาย วรการ วิไลชนม์42,509,901+0.35
4244 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล42,488,256+0.53
4245 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล42,480,000-
4246 นาย สุทิน อัษฎาธร42,474,606-1.22
4247 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์42,464,042+0.53
4248 นาย วรพจน์ ดีจริยา42,427,902+0.06
4249 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ42,424,350+0.79
4250 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร42,420,000-
4251 นาย รณชัย กองบุญมา42,412,220-0.42
4252 นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ42,402,250-1.07
4253 น.ส. สาลินี มาตานี42,385,000+0.87
4254 น.ส. มาเนสกา มาตานี42,385,000+0.87
4255 นาย บุญชัย พนาสกุลการ42,334,950+2.17
4256 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ42,323,891-
4257 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์42,322,500-
4258 นาย อภิชาติ ชโยภาส42,322,500-
4259 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ42,303,500-
4260 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์42,281,190-
4261 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ42,281,115+1.35
4262 นาย เหลือพร ปุณณกันต์42,214,800+1.33
4263 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร42,189,000+0.29
4264 น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์42,147,457+1.27
4265 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล42,131,100+1.33
4266 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด42,116,360-
4267 นาย กำจัด รามกุล42,087,647+1.97
4268 น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร42,058,576-1.09
4269 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร42,000,000-
4270 นาง อุษณี กมลสันติสุข42,000,000-
4271 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร42,000,000-
4272 นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข41,994,000+0.83
4273 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร41,946,900-
4274 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์41,889,046+1.54
4275 นาง ศัลยา จารุจินดา41,881,994-0.58
4276 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก41,860,800+0.69
4277 นาย แดน รุ่งเรืองผล41,790,000-
4278 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล41,789,928-
4279 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์41,764,920+0.98
4280 นาย สันติ ซอโสตถิกุล41,763,170-0.93
4281 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต41,759,240-
4282 น.ส. สิริน คงอุดมสิน41,747,351+0.65
4283 นาง ยุพา ล่ำซำ41,709,938-1.59
4284 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร41,704,656+2.29
4285 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์41,701,774-
4286 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร41,682,899-1.34
4287 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล41,662,466+2.48
4288 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ41,656,000+2.36
4289 นาง วิภา คล่องประกิจ41,631,200+0.93
4290 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์41,615,700-
4291 นาง ของขวัญ วินธุพันธ์41,609,680+2.50
4292 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล41,603,596-1.09
4293 น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์41,453,056-2.59
4294 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์41,434,921-1.64
4295 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์41,380,100+3.95
4296 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช41,361,000-0.98
4297 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ41,354,000-
4298 นาย อัครเดช โรจน์เมธา41,335,453-1.56
4299 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม41,269,200+0.98
4300 น.ส. สุนี แซ่โง้ว41,250,830+1.27
4301 นาย ไนยวน ชิ41,250,000-
4302 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ41,197,866-1.22
4303 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา41,197,866-1.22
4304 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร41,190,260-0.85
4305 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์41,180,950-0.55
4306 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา41,175,000+1.33
4307 นาย อภิชัย ชโยภาส41,118,375-0.15
4308 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล41,112,500+3.48
4309 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด41,111,820+0.56
4310 นาย สันติ เชาวนันทกุล41,090,912-0.73
4311 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย41,055,000+3.48
4312 นาย นำชัย นำชัยศิริ41,011,338-0.12
4313 นาย โกศล วรฤทธินภา41,000,000+25.00
4314 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย40,972,584-0.98
4315 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา40,966,000-5.31
4316 นาง วารุณี เพชรสุทธิ40,950,000-1.20
4317 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ40,947,104-
4318 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร40,922,664-1.34
4319 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์40,905,208-0.99
4320 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล40,903,201+0.65
4321 นาง ณษิกา มีมโนนันท์40,884,074+5.00
4322 นาย สกล สัณหฉวี40,796,853+0.53
4323 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)40,734,040+2.94
4324 น.ส. มยุรี โฉมเชิด40,728,516+1.03
4325 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ40,652,500-
4326 นาง พจนีย์ พิชิตบัญชรชัย40,631,760-1.92
4327 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) A/C MAYBANK SINGAPORE LIMITED FOR PRIVATE WEALTH CLIENTS40,600,000-1.72
4328 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ40,593,600+0.83
4329 น.ส. วราพร ไชยราช40,577,107+5.47
4330 น.ส. พิชญา ตันโสด40,571,480-0.72
4331 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)40,560,000-2.96
4332 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ40,522,335-
4333 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม40,506,220+1.20
4334 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-
4335 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-
4336 นาง สรญา สรไกรกิติกูล40,499,850-
4337 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์40,499,850-
4338 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล40,497,680+0.62
4339 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์40,497,290+2.03
4340 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง40,485,520-
4341 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร40,471,730-1.34
4342 นาง อัธยา ปีตะวนิก40,471,730-1.34
4343 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร40,463,712+0.69
4344 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์40,390,272-
4345 นาย จินต์ วรมหาภูติ40,374,535+1.57
4346 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด40,320,000-
4347 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ40,220,158-0.85
4348 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล40,217,566+1.31
4349 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม40,181,412+0.50
4350 MRS. JUM JA YANG40,005,000-0.79
4351 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด40,000,040+2.50
4352 นาย วชร ตัณศิริชัยยา40,000,000+2.50
4353 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์39,996,000-0.99
4354 นาย ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล39,984,120-
4355 นาย กานต์ พรสุขศิริ39,973,952+0.19
4356 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล39,847,500-
4357 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล39,811,620+3.48
4358 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด39,790,000+1.16
4359 บริษัท ซิสคัส จำกัด39,736,720-
4360 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ39,723,222+3.40
4361 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ39,715,264-
4362 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ39,693,760-
4363 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช39,693,750-
4364 นาย บดินทร์ เจนใจ39,672,000-1.34
4365 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์39,641,400+0.60
4366 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์39,581,440-0.93
4367 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล39,581,440-0.93
4368 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)39,560,000-1.09
4369 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด39,516,300-
4370 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล39,500,000+1.27
4371 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร39,491,000+8.91
4372 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ39,476,850-
4373 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์39,444,240+2.66
4374 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ39,423,283+5.00
4375 นาง กรองพร ตุริยากรณ์39,393,015-0.84
4376 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์39,360,000-0.81
4377 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช39,333,329-3.39
4378 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์39,319,125+2.67
4379 นาง โยตี อนันต์39,303,563+1.33
4380 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์39,303,188+1.33
4381 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ39,293,182+7.72
4382 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์39,284,000+2.48
4383 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์39,271,688-0.72
4384 MISS BOON CHIA PEI39,250,000+0.64
4385 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด39,240,000-
4386 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร39,240,000-
4387 นาย ศุภชัย หวั่งหลีโดยนายอภิชาต หวั่งหลีและนายอนุชิต หวั่งหลีในฐานะผู้จัดการมรดก39,234,909-
4388 นาย อนุชิต กิจธารทอง39,215,000-0.23
4389 นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์39,200,000-7.14
4390 นาย สุรวุฒิ เจิดจำรัสกุล39,200,000-
4391 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน39,178,361-
4392 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล39,171,200+3.40
4393 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ39,160,000-
4394 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์39,141,030-0.42
4395 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์39,120,000+4.29
4396 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ39,119,615+2.63
4397 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย39,110,405+1.01
4398 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ39,069,720-2.44
4399 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน39,064,668+1.93
4400 นาย ณรัฐ จิวาลัย39,042,500+1.24
4401 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ39,016,846+2.50
4402 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์39,000,000-3.38
4403 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด38,977,347-
4404 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์38,921,144+0.57
4405 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด38,905,875+1.33
4406 กองทุน ประกันวินาศภัย38,896,000+14.54
4407 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์38,880,000+2.78
4408 นาย วิชัย อรุณกมลศรี38,851,200+0.69
4409 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี38,809,268-
4410 นาย สามารถ ยิ้มศิริ38,808,000+1.82
4411 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ38,760,000-
4412 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ38,752,185-
4413 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม38,735,000+2.36
4414 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์38,724,668+0.03
4415 นาย สราวุธ บุญ-หลง38,719,176-1.72
4416 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์38,671,200+3.25
4417 นาย สุธี เตติวงศ์38,586,185+1.20
4418 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ38,585,000-0.40
4419 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล38,583,690-
4420 นาย ศรัณย์ ไชยกุล38,579,480-2.66
4421 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)38,522,289-
4422 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์38,521,884+1.89
4423 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม38,505,600+1.04
4424 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล38,492,830-
4425 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล38,465,900+0.64
4426 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ38,463,820-1.09
4427 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ38,439,201-
4428 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์38,431,875+0.50
4429 น.ส. รริศา คล่องประกิจ38,427,625+1.36
4430 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์38,426,000+1.88
4431 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง38,425,840-1.87
4432 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์38,400,000-
4433 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์38,388,056-
4434 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด38,383,461-0.98
4435 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว38,370,000+1.76
4436 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)38,361,160+2.04
4437 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์38,328,761-
4438 นาย กิติพงศ์ ปูรานิธี38,259,146-
4439 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย38,259,146-
4440 นาย เสรี โอจรัสพร38,259,146-
4441 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ38,259,146-
4442 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี38,190,270-
4443 นาย พรเทพ พรประภา38,150,000-
4444 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล38,146,072+0.53
4445 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์38,130,000+3.25
4446 นาย ชูรัช พจนาลัย38,100,000+2.36
4447 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 510038,081,230-
4448 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน38,080,525-
4449 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4450 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์37,997,770-
4451 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์37,996,992-
4452 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED37,964,380+4.42
4453 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์37,916,340-1.15
4454 นาย อำพน กิติจารุรัตน์37,892,536+1.16
4455 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล37,889,526+0.19
4456 นาย ธนัท รัชกิจประการ37,818,132-1.07
4457 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)37,815,120-0.41
4458 MR. WEI-TONG LIN37,815,120-0.41
4459 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย37,774,000-
4460 นาย พร้อมพงษ์ งามดำรงค์37,760,038+0.67
4461 นาย ธีระพงษ์ นามโท37,751,504-
4462 นาง วิภา ศิลา37,750,000-
4463 นาย วิจิตร โภคะกุล37,734,720-0.83
4464 นาย สมบูรณ์ โสพร37,710,973-0.93
4465 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์37,701,109-
4466 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า37,700,985-0.17
4467 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์37,694,698+1.17
4468 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม37,686,650-
4469 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง37,683,189+0.52
4470 ดร. ปราณี เผอิญโชค37,645,555+0.13
4471 นาย อมรินทร์ นฤหล้า37,599,744+2.14
4472 นาย ชุน เฉิน37,530,000+3.28
4473 Diamond Jubilant Corporation37,500,000-6.67
4474 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล37,468,160+2.86
4475 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล37,452,041+2.48
4476 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์37,450,000-
4477 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี37,432,780+1.83
4478 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล37,422,000-
4479 น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช37,318,680-3.39
4480 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์37,303,728-
4481 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์37,280,000+2.15
4482 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ37,257,747+0.80
4483 นาง พิรดา อินทามระ37,144,332+3.70
4484 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ37,113,285+1.34
4485 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-7.14
4486 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์37,096,615-
4487 นาย กฤช พนารัตน์37,089,120-1.50
4488 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์37,080,001-
4489 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ37,045,868-
4490 นาย ธีรธัช พูลเกษม37,032,085+2.44
4491 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์37,006,020+0.46
4492 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4493 นาย ฉลอง ชาลี36,983,700+1.33
4494 MR. CHAN YING TING36,975,768-
4495 นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์36,966,704-0.74
4496 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์36,902,296+0.61
4497 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล36,750,000-
4498 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์36,750,000-
4499 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล36,750,000-
4500 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์36,750,000-