คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 13/07/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ40,870,000-4.48
4002 ธนาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)40,837,500-
4003 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม40,823,906-3.70
4004 นาย บดินทร์ เจนใจ40,819,500+3.09
4005 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ40,800,000-2.08
4006 ER MERRY WAY LP40,800,000-
4007 น.ส. ชุติมา พรประภา40,799,975-1.96
4008 นาย ภพพร จันทวานิช40,786,774-
4009 น.ส. สุดา อัศวโภคิน40,726,560-
4010 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล40,714,120-
4011 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด40,713,024-0.83
4012 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล40,697,496-5.36
4013 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย40,668,500-0.70
4014 นาย มานิต วัฒนเสน40,656,000-2.27
4015 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย40,652,139-0.86
4016 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์40,603,720-2.00
4017 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์40,594,000-0.32
4018 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย40,576,924+0.36
4019 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด40,575,600-1.71
4020 กองทุนส่วนบุคคล ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด40,547,370-2.01
4021 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์40,491,500-
4022 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล40,413,120-
4023 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา40,320,000-3.57
4024 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์40,300,000-2.56
4025 นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์40,250,000-
4026 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ40,218,750+0.77
4027 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์40,200,000-
4028 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG40,196,870-
4029 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา40,178,850+0.62
4030 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา40,092,500-
4031 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล40,086,680-1.20
4032 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย40,050,000-1.69
4033 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล40,046,343-2.56
4034 MR. CHANTHANOME PHOMMANY40,020,010-
4035 นาย ธิบดี มังคะลี40,000,000-5.00
4036 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด40,000,000-
4037 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.40,000,000-
4038 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์39,972,960-
4039 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ39,951,368-
4040 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์39,936,000-0.96
4041 นาย แดน รุ่งเรืองผล39,900,000+0.53
4042 นาง สุญาพาณีย์ เอียงเงิน39,880,400+10.00
4043 บริษัท สุฤดี จำกัด39,872,905-
4044 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์39,782,956-4.03
4045 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร39,775,000-
4046 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา39,759,726-0.86
4047 นาย ธาดา โอฬาริก39,698,390-0.82
4048 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์39,693,888-
4049 นาย ณรงค์ อรพินทร์39,677,652-
4050 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล39,660,480+4.68
4051 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล39,650,000-12.31
4052 น.ส. มาลี กิตติชูโชติ39,630,000-3.90
4053 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย39,616,500-1.71
4054 นาย กรกฤช จุฬางกูร39,600,000-1.01
4055 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์39,581,439-0.92
4056 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล39,580,800-2.76
4057 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา39,572,026-2.56
4058 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์39,560,000-4.65
4059 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์39,560,000-
4060 นาย ชุติไชย นภาศัพท์39,526,468+3.08
4061 MR. HIROTO YAMADA39,506,250-2.04
4062 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ39,440,039-1.43
4063 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ39,405,000-4.93
4064 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร39,288,879-4.76
4065 นาง พิกุล พานิช39,250,000-2.55
4066 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์39,245,700+1.38
4067 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา39,199,480-4.34
4068 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล39,189,700-0.91
4069 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์39,187,582-3.31
4070 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI39,184,678-2.16
4071 นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์39,132,000-2.62
4072 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย39,115,844-0.78
4073 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์39,115,054-
4074 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก39,104,175-
4075 นาย ทรงพล อัศวโภคิน39,098,640-
4076 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร39,091,143+1.92
4077 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล39,060,000+12.38
4078 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล39,060,000-0.65
4079 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล39,060,000-0.65
4080 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา38,988,000-7.89
4081 นาย กฤติน วิมลเฉลา38,988,000-7.89
4082 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา38,988,000-7.89
4083 น.ส. อรนุช ไชยกุล38,950,400+14.84
4084 นาย กนก ศรีกนก38,948,000-
4085 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์38,947,850+5.71
4086 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม38,928,500-1.98
4087 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน38,927,540-0.60
4088 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ38,901,442-2.78
4089 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด38,880,000-
4090 นาย ประวิทย์ ชินประเสริฐ38,856,237-
4091 นาย สุริยา สิงหกุล38,809,586-
4092 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์38,803,713+1.87
4093 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล38,801,490-5.46
4094 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร38,704,000-8.47
4095 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา38,700,000-0.78
4096 นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์38,640,000-
4097 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)38,618,000-4.26
4098 Principal Property Income Fund38,528,000-7.50
4099 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา38,516,186+0.40
4100 บริษัท ทีเจดี จำกัด38,500,000-
4101 นาย สุเมธ ฐิติภูรี38,492,071+0.46
4102 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม38,491,356-8.02
4103 น.ส. นันทนา แย้มมนัส38,431,722-2.38
4104 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ38,373,548-
4105 นาย พหล ลิมปิสุข38,365,791-4.24
4106 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด38,362,000-
4107 นาง กนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์38,343,324-4.12
4108 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด38,337,700+1.34
4109 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์38,319,785-0.84
4110 นาย ชินเวศ สารสาส38,304,567-2.46
4111 น.ส. ปนิษฐา บุรี38,304,000+1.50
4112 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์38,288,310-2.18
4113 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์38,270,615-1.37
4114 กองทุนส่วนบุคคล นางสาววรัดดา รัตนิน โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด38,258,730-2.01
4115 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา38,250,000-
4116 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ38,225,640-1.77
4117 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์38,204,100-1.11
4118 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์38,183,574-0.86
4119 นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์38,161,990-0.92
4120 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด38,160,000-
4121 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์38,148,144+4.71
4122 นาย ภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์38,144,040+0.70
4123 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล38,142,090-2.76
4124 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล38,114,000-8.47
4125 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์38,100,000-2.36
4126 นาย วสันต์ นันทขว้าง38,086,008-0.93
4127 MR. CHAN CHI KEUNG38,012,276-
4128 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4129 นาง วิภา ศิลา38,000,000-5.26
4130 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม37,990,000-5.84
4131 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์37,960,534+4.71
4132 นาย โกบินซิงห์ ทักราล37,936,445-0.97
4133 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล37,936,445-0.97
4134 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์37,929,504-0.75
4135 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)37,926,584+4.71
4136 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร37,924,010-0.87
4137 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์37,883,874+5.71
4138 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์37,883,853+5.71
4139 น.ส. นฤพร กาญจนจารี37,870,832-0.80
4140 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ37,812,600-4.76
4141 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
4142 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
4143 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์37,775,057-2.25
4144 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร37,757,412-4.76
4145 นาย วิชัย แสงทองกุล37,731,750-1.90
4146 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม37,726,741-1.80
4147 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์37,691,125-1.64
4148 นาย คณิต สมิทธิวาสน์37,660,887-
4149 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด37,568,813+1.10
4150 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ37,551,600-
4151 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ37,524,568+2.07
4152 นาง ยุพา ล่ำซำ37,516,875-
4153 MISS PORANEE WANGLEE37,505,666-
4154 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์37,470,400+1.00
4155 นาย เศวต นราธิปกร37,454,994-
4156 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย37,430,000-14.72
4157 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ37,402,050-
4158 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ37,402,050-
4159 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.37,373,051-
4160 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง37,344,755-
4161 MRS. HO MINFONG37,342,122-2.99
4162 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล37,336,793-
4163 นาย โอมา ส่งวัฒนา37,310,000-10.00
4164 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง37,303,289-2.52
4165 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร37,301,528+1.14
4166 นาย สุทิน อัษฎาธร37,294,776-
4167 นาย ปราโมทย์ พรประภา37,250,000-2.01
4168 นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ37,250,000-2.01
4169 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน37,244,565-0.68
4170 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์37,229,550-0.83
4171 น.ส. นลินี มาตานี37,176,425-1.75
4172 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม37,157,500-4.19
4173 นาย บัญชัย ครุจิตร37,143,342+1.87
4174 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล37,137,730+5.01
4175 นาย กำจัด รามกุล37,107,769-0.50
4176 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4177 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์37,085,877-1.91
4178 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ37,069,550-
4179 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์37,048,374-0.93
4180 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์37,030,980-4.06
4181 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4182 MRS. YU-HUI CHEN37,000,000-
4183 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์36,955,916-2.55
4184 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ36,950,656+0.31
4185 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ36,913,800-3.41
4186 นาย วุฒิพงศ์ ถิ่นวัฒนกูล36,907,500-7.21
4187 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด36,906,048-0.14
4188 นาง สุพิน ศิริโภค36,882,592-
4189 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์36,851,400-1.67
4190 นาย สุนทร รัชกิจประการ36,839,250+12.38
4191 น.ส. วิชดา สินธุสอาด36,826,650-
4192 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด36,800,000+1.30
4193 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี36,736,416-5.56
4194 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์36,631,452-
4195 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์36,613,500-3.64
4196 น.ส. ประทุม เรืองสุด36,600,000-
4197 นาย ประสงค์ มานะยี่ง36,558,830-
4198 น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล36,555,926-
4199 MR. KENG LENG CHUNG36,515,050-1.75
4200 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์36,470,525-0.20
4201 นาย เผด็จ อาไซ36,467,982-0.93
4202 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ36,404,368-14.29
4203 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย36,379,200-5.66
4204 นาย วศิน ดลรึเดช36,358,500+0.46
4205 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี36,328,695-6.41
4206 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล36,328,248-0.60
4207 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,324,650-
4208 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย36,267,504-7.89
4209 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ36,267,000-5.19
4210 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล36,253,115+8.93
4211 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน36,230,077-
4212 นาย เพชร แพรวพรายกุล36,224,689-5.41
4213 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์36,210,000-
4214 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ36,204,984-5.56
4215 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4216 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ36,173,736-
4217 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา36,173,736-
4218 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม36,146,488-1.16
4219 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล36,129,245+1.49
4220 นาย กฤช เอิบสิริสุข36,077,990+4.71
4221 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล36,049,650+5.71
4222 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล36,005,616-3.57
4223 น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์36,000,000-
4224 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช36,000,000-0.83
4225 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช36,000,000-0.83
4226 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช36,000,000-0.83
4227 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์35,995,316-1.46
4228 นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์35,980,700-0.68
4229 น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี35,979,466-2.03
4230 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน35,959,371-
4231 นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์35,903,564-2.22
4232 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์35,865,648-4.41
4233 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์35,853,031-1.26
4234 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร35,808,783+1.87
4235 นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล35,791,976-2.52
4236 นาย ภาณุ อิงคะวัต35,772,896+1.97
4237 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์35,721,000-3.70
4238 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร35,721,000-3.70
4239 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ35,712,000-
4240 REXXAM CO., LTD.35,700,000-0.84
4241 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์35,700,000-1.90
4242 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด35,682,300-1.11
4243 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย35,649,000-0.86
4244 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด35,646,100-
4245 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์35,641,650-
4246 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์35,640,000-
4247 นาย ชาญเดช ปัชโชติพงษ์35,632,000+2.29
4248 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร35,600,000-0.11
4249 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย35,561,187-
4250 นาย วิจิตร โภคะกุล35,533,528-7.08
4251 นาง กรองพร ตุริยากรณ์35,526,409-
4252 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)35,476,382+0.73
4253 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด35,468,200-0.68
4254 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (ERROR TRADING) เพื่อ BACK-OFFICE35,457,620-2.44
4255 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์35,433,000-
4256 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล35,427,517-
4257 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล35,425,980-3.52
4258 นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์35,417,925-3.65
4259 นาย ธราธร รัตนศรีทอง35,375,000-0.80
4260 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์35,374,320+0.46
4261 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล35,362,800-0.51
4262 นาย ชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์35,305,776-2.27
4263 นาย กนก ตั้งใจรักการดี35,292,000-0.58
4264 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์35,224,773-3.73
4265 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์35,224,000-3.57
4266 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์35,161,595-
4267 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์35,160,000-
4268 น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช35,117,438-2.50
4269 นาง ราณี เอื้อทวีกุล35,113,400+1.22
4270 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.35,111,462-2.44
4271 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)35,040,000-
4272 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์35,039,700-0.04
4273 น.ส. สาลินี มาตานี35,035,000-1.75
4274 น.ส. มาเนสกา มาตานี35,035,000-1.75
4275 นาย วีระ สุธีโสภณ35,019,216-5.56
4276 น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์35,000,000-
4277 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์35,000,000-
4278 นาย สามารถ ยิ้มศิริ34,997,760+0.40
4279 นาย วชร ตัณศิริชัยยา34,980,000-
4280 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์34,971,300+5.71
4281 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ34,933,377-4.93
4282 นาย ปรีชา วสุโสภณ34,888,698+1.23
4283 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร34,876,494-
4284 น.ส. พรรณลักษณ์ เลียวโกมล34,801,620-0.78
4285 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ34,761,154-0.86
4286 นาย ทวีชัย ครุจิตร34,757,799+1.87
4287 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ34,725,500+0.36
4288 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล34,706,080-2.44
4289 MR. HNG CHEOW TEIK34,700,080-
4290 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์34,665,000-
4291 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)34,650,000-9.09
4292 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร34,647,400-
4293 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล34,635,240-2.13
4294 นาย นิรินธน์ สัชเดว์34,632,463-0.97
4295 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์34,614,132-2.70
4296 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)34,570,560-
4297 นาย สุวพล สุวรุจิพร34,569,652+2.07
4298 น.ส. นันทิชา ไชยกุล34,560,000+14.84
4299 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์34,559,295-1.80
4300 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์34,519,119-1.91
4301 น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร34,441,440-14.88
4302 นาย อลัมพล เจริญกิจ34,430,000-9.09
4303 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช34,428,672-
4304 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด34,419,500-0.68
4305 นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล34,418,758-0.74
4306 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช34,416,757+0.46
4307 นาย สนิท ดุษฎีโหนด34,414,802-1.36
4308 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3034,407,850-
4309 MR. JOHN HARVEY CLENDON34,400,000-
4310 MR. HUYNH NGOC PHIEN34,373,680-0.91
4311 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์34,353,147-0.55
4312 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์34,350,542-1.10
4313 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD.34,340,000-
4314 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ34,320,000-9.09
4315 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ34,320,000-9.09
4316 นาง นิอร เจริญกิจ34,320,000-9.09
4317 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ34,320,000-9.09
4318 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ34,320,000-9.09
4319 ดร. อำนวย วีรวรรณ34,306,272-0.61
4320 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด34,270,000+1.34
4321 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ34,247,900+0.25
4322 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล34,237,388-
4323 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)34,198,180-0.28
4324 นาย สุธี เตติวงศ์34,196,140-
4325 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์34,195,000-
4326 บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด34,180,000-4.00
4327 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.34,150,113-2.99
4328 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์34,140,000-
4329 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร34,017,000+1.15
4330 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ34,010,220-2.00
4331 นาย พานทองแท้ ชินวัตร34,000,000-
4332 นาย ธนกร นันที33,921,056-3.75
4333 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์33,917,890-1.57
4334 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์33,910,379-1.34
4335 PERSHING LLC33,869,069-
4336 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม33,815,200-1.16
4337 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์33,765,090-
4338 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์33,764,900-
4339 นาง สรญา สรไกรกิติกูล33,749,875+2.40
4340 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์33,749,875+2.40
4341 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์33,749,875+2.40
4342 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์33,749,875+2.40
4343 นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ33,749,500-1.31
4344 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล33,740,345+0.46
4345 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์33,633,572-
4346 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล33,608,820+12.38
4347 นาย สุขุมา ชยานนท์33,603,400-
4348 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล33,600,000-7.14
4349 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์33,581,568-0.83
4350 นาย อำนวย กาญจโนภาศ33,566,998-1.19
4351 นาย สันติ ซอโสตถิกุล33,566,660-
4352 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย33,552,000-0.86
4353 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย33,552,000-0.86
4354 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา33,511,844-2.66
4355 นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์33,456,240-
4356 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร33,452,231-5.00
4357 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง33,434,016+1.04
4358 นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา33,423,205-3.65
4359 นาย ชุน เฉิน33,360,000-1.75
4360 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ33,352,440-3.64
4361 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์33,345,000-
4362 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา33,345,000-1.71
4363 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม33,311,032-0.92
4364 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด33,284,188-1.27
4365 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล33,280,000+14.84
4366 นาย วิชัย กุลสมภพ33,275,688-0.83
4367 นาย วรการ วิไลชนม์33,244,764+0.12
4368 นาย สุธี ลัคนสุทิน33,238,000-3.79
4369 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล33,199,740-1.90
4370 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน33,193,106-0.92
4371 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์33,192,000-
4372 นาย อุดม ยางกุล33,181,600-4.24
4373 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล33,170,000+0.65
4374 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี33,169,310-0.71
4375 นาย บุญทรง อัศวโภคิน33,101,135-
4376 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ33,094,729-
4377 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล33,090,750+12.38
4378 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)33,083,066-0.67
4379 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร33,081,342-2.38
4380 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์33,075,900-
4381 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ33,036,868-11.27
4382 นาย วิทยา เทพนิมิตร33,032,780-5.66
4383 นาง พิรดา อินทามระ33,017,184-2.08
4384 นาย ธีระพงษ์ นามโท33,010,264-1.94
4385 นาย ธรณิศ กรรณสูต33,006,823-1.71
4386 นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ33,005,700-2.76
4387 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์33,000,000-0.76
4388 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์32,981,877-2.94
4389 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร32,972,100-1.90
4390 นาย ประทีป สัจจตระกูล32,945,863-0.97
4391 นาง พิมพ์ใจ อินาลา32,903,530-3.65
4392 นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์32,893,470-4.44
4393 นาย วงศกร เทพเจริญ32,882,669-
4394 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช32,850,000-0.83
4395 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์32,772,600+3.27
4396 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์32,760,000-7.14
4397 นาย กมล ธนนิธาพร32,750,062-
4398 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
4399 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล32,681,250-1.90
4400 นาง สุพร นิติภาวะชน32,661,660-
4401 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล32,630,300-
4402 นาง นภา จามิกรณ์32,628,450-
4403 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ32,615,880-3.64
4404 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ32,610,500+0.77
4405 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์32,600,655-0.75
4406 นาย เชวง ประพิณวงศ์32,580,000-4.44
4407 นาย วิเชียร แพทยานันท์32,579,040-2.50
4408 นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ32,554,977-
4409 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด32,550,000-11.83
4410 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์32,539,820+4.68
4411 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล32,500,000+0.77
4412 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล32,500,000+0.77
4413 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล32,500,000+0.77
4414 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์32,500,000+0.77
4415 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์32,500,000+0.77
4416 บริษัท บุญทรง จำกัด32,495,100-
4417 น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน32,420,552-
4418 นายแพทย์ ดร. ณัฐพล ธรรมโชติ32,370,000-5.22
4419 นาย ธงชัย จิรดิลก32,354,725-
4420 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์32,352,020-
4421 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์32,340,000-4.76
4422 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล32,320,834-2.00
4423 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา32,318,000-2.80
4424 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล32,306,343-2.00
4425 HSBC BANK PLC32,288,550-
4426 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม32,274,080-1.16
4427 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล32,272,000+3.10
4428 น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย32,259,525+0.68
4429 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ32,253,583-
4430 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์32,246,445-3.64
4431 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล32,201,626-4.86
4432 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์32,185,350-3.70
4433 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์32,183,274-4.86
4434 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส32,175,000-2.80
4435 นาย วีระพล ลีลาประชากุล32,139,639+7.94
4436 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์32,128,950-5.41
4437 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์32,113,125-2.89
4438 นาย อภิชาติ ชโยภาส32,113,125-2.89
4439 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์32,111,573-0.25
4440 น.ส. สริตา พริมา32,101,440-
4441 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ32,076,813-
4442 นาง พิริยา รัญเสวะ32,075,323+0.77
4443 นาง ศัลยา จารุจินดา32,071,271-0.23
4444 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์32,070,752-1.72
4445 น.ส. พัณณิน กิติพราภรณ์32,050,112-1.58
4446 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์32,045,304-2.44
4447 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา32,032,500-3.57
4448 นาย นำชัย นำชัยศิริ32,011,558-0.93
4449 สำนักงานพระคลังข้างที่31,997,360-0.68
4450 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด31,980,000-2.56
4451 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย31,980,000-1.92
4452 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD31,974,950+2.04
4453 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์31,813,120-
4454 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล31,813,120-
4455 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์31,763,465-0.50
4456 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์31,756,000-
4457 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ31,749,200-
4458 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม31,740,799-0.93
4459 นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล31,727,990-
4460 นาง รัตนวรรณ บริบูรณ์31,725,000-3.47
4461 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์31,701,600-2.45
4462 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์31,696,777-5.13
4463 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์31,680,000-1.52
4464 MR. JIN-LONG FANG31,680,000-
4465 นาย ยงศีล รุ่งชีวา31,668,148-
4466 น.ส. นันทิญา ดำรงค์สุทธิพงศ์31,665,747-3.47
4467 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ31,659,610-6.56
4468 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์31,482,000-
4469 นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์31,471,964+9.49
4470 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
4471 น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์31,416,000-4.76
4472 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา31,414,000-1.44
4473 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์31,400,000-1.27
4474 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)31,390,000-
4475 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ31,389,696+2.29
4476 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ31,372,000-
4477 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี31,368,750-1.90
4478 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน31,331,382+0.53
4479 นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์31,320,000+0.69
4480 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา31,270,800-0.97
4481 Novotel Investments Limited31,250,000-1.60
4482 นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์31,234,905-12.31
4483 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม31,231,105+0.65
4484 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์31,228,343-
4485 นาง ณัฐหทัย เมธา31,222,793-2.99
4486 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร31,201,740-3.70
4487 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช31,200,000-
4488 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล31,167,186-0.51
4489 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี31,163,145-
4490 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร31,120,002-5.00
4491 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์31,116,666-0.83
4492 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร31,104,374-
4493 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร31,103,225+0.69
4494 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .31,085,664-
4495 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล31,050,000-2.00
4496 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด31,046,400-
4497 นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ31,003,830-14.88
4498 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล31,000,000+2.42
4499 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี30,942,648-
4500 นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์30,931,614-0.92