คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช51,300,000-
4002 นาย ชัยลดล โชควัฒนา51,290,000-1.35
4003 นาย โกศล วรฤทธินภา51,250,000-
4004 นาย ณรงค์ อรพินทร์51,200,000-
4005 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์51,009,144-1.72
4006 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา51,000,000-
4007 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล51,000,000+0.98
4008 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ50,945,000+0.87
4009 น.ส. ชุติมา พรประภา50,933,302-2.09
4010 นางสาว ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน50,925,000-
4011 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน50,912,056-0.23
4012 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร50,877,644-
4013 นาย ประทีป สัจจตระกูล50,858,177-
4014 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG50,850,450+0.53
4015 นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์50,778,000-4.30
4016 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ50,778,000-4.30
4017 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ50,777,600-
4018 น.ส. บุณฑริกา เชื้อโชติ50,744,750-3.74
4019 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม50,692,308-
4020 น.ส. กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี50,667,141-
4021 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล50,665,429-
4022 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล50,590,844-2.36
4023 นาง สุมพร ไกรฤกษ์50,543,123-0.70
4024 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์50,478,010-0.15
4025 นาง ราณี เอื้อทวีกุล50,448,850-1.77
4026 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
4027 นาย สุเทพ พัฒนสิน50,420,000-0.92
4028 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล50,410,000-
4029 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด50,400,000-1.59
4030 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด50,400,000+0.48
4031 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์50,287,776-0.42
4032 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ50,250,000-5.97
4033 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี50,214,935-0.75
4034 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา50,200,000-1.24
4035 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์50,164,202-0.50
4036 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ50,150,000-
4037 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ50,140,000-0.92
4038 นาง มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน50,100,000-
4039 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์50,086,944-1.72
4040 นาง ละออ ลีลาประชากุล50,076,252-1.55
4041 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล50,071,288-3.08
4042 กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์50,038,920+0.86
4043 นาย ชุติไชย นภาศัพท์49,993,466-1.86
4044 นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์49,957,776+0.42
4045 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ49,940,760+0.68
4046 นาย ราม ตันติกุลสุนทร49,847,308-0.49
4047 นาง ลลนา ธาราสุข49,835,929+0.70
4048 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม49,813,576+0.41
4049 น.ส. จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์49,800,000-1.81
4050 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย49,769,254-1.80
4051 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์49,749,700+0.70
4052 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง49,737,600-
4053 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์49,720,000-0.95
4054 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล49,704,000-0.92
4055 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล49,704,000-0.92
4056 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล49,697,040-1.67
4057 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี49,668,248+0.57
4058 นาย วันชนะ แพรรังสี49,667,726+0.57
4059 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล49,620,575-
4060 นาย กรกฤช จุฬางกูร49,600,000+1.61
4061 นาย สุกิจ งานทวี49,595,904+0.53
4062 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล49,551,000-
4063 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล49,551,000-
4064 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล49,551,000-
4065 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์49,519,617-2.19
4066 นาง วนิดา พัฒนะเอนก49,508,800-2.59
4067 Novotel Investments Limited49,500,000-0.51
4068 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์49,461,022-1.38
4069 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ49,388,468+1.47
4070 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์49,358,272-1.06
4071 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์49,287,552-
4072 นาย พิศาล รัชกิจประการ49,280,000-2.23
4073 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี49,244,299+0.57
4074 นาย กมล ธนนิธาพร49,191,680-0.54
4075 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด49,184,278-
4076 นาย อำพน กิติจารุรัตน์49,176,706+3.23
4077 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์49,173,096-1.72
4078 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม49,107,500-1.86
4079 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ49,104,000-0.76
4080 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร49,071,000-1.45
4081 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน49,004,046-0.51
4082 นาย สุเทพ จิระสิริกุล49,001,220+0.97
4083 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ49,000,000+4.08
4084 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร48,977,500-
4085 นาย จงกิจ งามเลิศชัย48,973,543+0.15
4086 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ48,970,000-1.81
4087 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ48,943,254-
4088 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ48,943,254-
4089 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์48,934,378-0.62
4090 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์48,934,200-
4091 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช48,895,000-2.60
4092 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด48,880,000+0.53
4093 น.ส. วนิดา ดาราฉาย48,873,407+0.57
4094 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์48,849,000-1.97
4095 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)48,825,000-
4096 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช48,724,200-1.06
4097 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์48,633,658-1.23
4098 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา48,627,757-0.09
4099 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข48,585,050-2.24
4100 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์48,571,182-
4101 นาย สุวพล สุวรุจิพร48,568,932+1.47
4102 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์48,545,901-
4103 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์48,545,136-0.42
4104 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร48,510,000-
4105 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ48,508,154-
4106 น.ส. สุกัลยา ผาลี48,507,000+0.88
4107 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร48,436,880+1.61
4108 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN48,399,028-0.04
4109 น.ส. แพร จรรโลงบุตร48,363,847-
4110 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร48,343,289-3.21
4111 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล48,340,795-0.72
4112 JEFFERIES LLC48,306,178-1.80
4113 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์48,238,617-2.19
4114 นาย ประภากร วีระพงษ์48,234,442-2.33
4115 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช48,208,620-2.69
4116 นาย วงศกร เทพเจริญ48,172,105-8.33
4117 นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล48,160,996-2.59
4118 MR. LEE JUI-CHUAN48,145,272-1.12
4119 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์48,110,400-
4120 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์48,107,200-3.74
4121 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ48,104,886-0.99
4122 MR. GOH KOK CHENG48,103,472-0.99
4123 นาย เอกพล สิทธิกรเมธากุล48,098,456+0.79
4124 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์48,014,120-1.53
4125 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด48,000,048-8.33
4126 นาย วชร ตัณศิริชัยยา48,000,000-8.33
4127 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์48,000,000-1.33
4128 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์48,000,000-0.42
4129 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด48,000,000-1.67
4130 นาย คำพูน คุณานุกร47,972,660-0.64
4131 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม47,970,400+0.41
4132 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช47,968,229-2.33
4133 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร47,950,000-
4134 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร47,950,000-
4135 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์47,910,936-0.12
4136 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี47,908,044-1.80
4137 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล47,880,000-
4138 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล47,880,000-
4139 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์47,880,000-
4140 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์47,880,000-
4141 นาย สันติ ดวงภานุมาส47,859,500-
4142 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์47,824,000-
4143 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย47,812,500-0.80
4144 นาย ทนง พิทยะ47,803,860-0.81
4145 MR. GOH KOK BENG47,770,425-0.99
4146 นาย ธีรกรณ์ ไรวา47,750,000+1.05
4147 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์47,699,899+0.22
4148 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ47,655,420+0.88
4149 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล47,625,904+0.45
4150 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์47,616,000-3.23
4151 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล47,595,924-0.80
4152 บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด47,593,164-1.41
4153 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์47,558,793-0.49
4154 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล47,530,551-0.67
4155 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร47,520,000-
4156 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด47,411,107+0.79
4157 บริษัท พรี-พราว จำกัด47,400,000-5.50
4158 น.ส. วราพร ไชยราช47,394,250-3.08
4159 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์47,383,988-2.52
4160 นาย สาธิต เหมมณฑารพ47,359,071-
4161 นาย วิฑูรย์ นิรันตราย47,335,653-3.15
4162 นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์47,299,656-8.14
4163 น.ส. ณลันรัตน์ นันท์นนส์47,282,046-1.82
4164 นาย วิชัย แพทยานันท์47,268,900-1.64
4165 นาย ธีระ บัณฑรวรรณ47,188,224-0.42
4166 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล47,174,015+0.55
4167 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล47,164,866-2.36
4168 นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง47,102,806-0.57
4169 นาย ทิวา จารึก47,085,240-
4170 นาง ศัลยา จารุจินดา47,079,159-1.93
4171 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)47,069,519-1.69
4172 นาย จำนงค์ พุทธิมา47,060,000-
4173 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ47,053,000+0.90
4174 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ47,025,000-1.97
4175 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล47,019,375+0.51
4176 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล46,951,436-1.22
4177 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด46,930,000-1.21
4178 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด46,818,225-0.92
4179 น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์46,808,875+0.79
4180 นาง ปิยมา ชรินธร46,780,800+0.45
4181 นาย อำนวย กาญจโนภาศ46,754,033-
4182 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3046,750,002-0.64
4183 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ46,739,926-3.22
4184 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร46,730,895-2.52
4185 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล46,690,800-
4186 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์46,690,000-0.94
4187 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์46,666,667-5.71
4188 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย46,656,000-0.42
4189 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ46,530,800-1.00
4190 นาง ณัฐชญา ไมตรีเวช46,498,990-3.74
4191 น.ส. อักษร วิจิตโท46,482,689-0.99
4192 บริษัท ชำนาญ จำกัด46,481,400-0.84
4193 นาย วินัย คล่องประกิจ46,441,710-
4194 นาย บัณฑูร ล่ำซำ46,433,872-
4195 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร46,428,000-
4196 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล46,339,671-
4197 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์46,338,224-0.64
4198 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์46,333,950-
4199 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน46,296,773-0.96
4200 น.ส. ศิริวรรณ วีระพจนานันท์46,255,000-0.69
4201 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข46,227,542-0.49
4202 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์46,192,482-5.24
4203 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร46,158,915+0.61
4204 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล46,138,706-2.36
4205 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล46,118,629+2.68
4206 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน46,112,851-3.03
4207 น.ส. นลินี มาตานี46,097,550-
4208 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู46,009,983+0.08
4209 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์46,000,000-
4210 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ45,964,400-
4211 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)45,909,710-
4212 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง45,740,000-0.47
4213 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม45,735,360+0.41
4214 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์45,711,053-0.99
4215 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)45,670,755+0.87
4216 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย45,639,458-0.86
4217 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล45,600,000-
4218 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช45,582,210-1.05
4219 CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.45,526,678-
4220 นาย ทองเปา บุญ-หลง45,526,364-
4221 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์45,499,488-8.33
4222 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว45,490,410+0.53
4223 MR. KENG LENG CHUNG45,452,300-
4224 นาย นที รงครัตนะกุล45,358,500+0.42
4225 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร45,317,044+0.61
4226 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ45,300,000-
4227 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ45,294,720-0.54
4228 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ45,274,790-1.32
4229 นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์45,265,000+0.18
4230 นาย วิชาญ วชิรพงศ์45,254,610-1.16
4231 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา45,210,059-2.11
4232 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์45,206,174+0.51
4233 นาย บุญทรง อัศวโภคิน45,201,130-
4234 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล45,061,448-1.12
4235 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์45,030,000-1.27
4236 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล45,004,596-0.64
4237 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย45,000,000-0.80
4238 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย45,000,000-0.80
4239 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด44,988,000-0.72
4240 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ44,978,006-
4241 นาย ภูมิพัฒน์ นำไพศาล44,955,000-1.23
4242 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล44,946,900-0.74
4243 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์44,943,800+0.45
4244 MR. CHAN CHI KEUNG44,846,163+0.82
4245 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์44,818,200+0.48
4246 นาง อัธยา ปีตะวนิก44,817,688+0.61
4247 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร44,817,688+0.61
4248 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH44,753,640-
4249 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์44,731,258+0.88
4250 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล44,700,000+2.68
4251 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล44,673,235+0.51
4252 นาย สมมารถ ธูปจินดา44,660,000-
4253 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด44,657,110+1.23
4254 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล44,616,000-2.10
4255 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล44,616,000-2.10
4256 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์44,591,326-2.22
4257 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย44,587,812-1.80
4258 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช44,566,500-1.80
4259 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม44,547,720-
4260 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI44,527,983-1.08
4261 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์44,500,800-
4262 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.44,494,625-
4263 นาย สมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร44,483,122-2.44
4264 นาง ลีนา วนวิทย์44,455,698-4.35
4265 MR. JOHN HARVEY CLENDON44,400,000-
4266 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด44,379,200+0.66
4267 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร44,346,388-1.82
4268 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์44,318,281-3.77
4269 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์44,287,658-0.93
4270 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์44,252,002+0.51
4271 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์44,250,000-0.56
4272 นาย ธงชัย จิรดิลก44,178,900+0.25
4273 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด44,178,000-0.67
4274 นาง เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์44,172,000-
4275 นาย ปเนต จงวัฒนา44,123,120-0.86
4276 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ44,106,400-0.90
4277 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล44,086,500-1.06
4278 นาย นำชัย นำชัยศิริ44,072,850-0.11
4279 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร44,062,009+1.03
4280 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์44,010,840+0.88
4281 ทพ. วิรัช ธนูพราน44,000,000-
4282 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์43,960,000-1.91
4283 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์43,935,000+0.99
4284 นาย อภิรัตน์ สิโรดม43,905,015-
4285 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร43,835,688-0.64
4286 นาย ธีรธัช พูลเกษม43,806,247+1.03
4287 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด43,741,000-
4288 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ43,739,010-0.79
4289 นาง สุมาลี วีระพงษ์43,688,129-2.33
4290 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์43,684,704-3.47
4291 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา43,645,500-
4292 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์43,632,500-1.01
4293 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์43,623,450-
4294 น.ส. มาเนสกา มาตานี43,610,000-
4295 น.ส. สาลินี มาตานี43,610,000-
4296 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล43,604,500-0.72
4297 นาง วิภา คล่องประกิจ43,599,110-0.81
4298 น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณ43,566,550-0.51
4299 นาย กำจัด รามกุล43,544,635-2.65
4300 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)43,537,500+0.78
4301 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์43,532,410+1.23
4302 น.ส. มณีรัตน์ สดับ43,434,000-
4303 นาย ยศวี พสวงศ์43,410,204-1.66
4304 นาย โชคดี บุญ-หลง43,374,140-
4305 นาย วรการ วิไลชนม์43,364,430-1.26
4306 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ43,355,000-
4307 นาง อรุณี มหธร43,342,494-
4308 นาย พุทธชาติ รังคสิริ43,314,286-
4309 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์43,311,830+0.99
4310 นาง อรพรรณ มายะการ43,300,303-
4311 นาย สันติ ซอโสตถิกุล43,296,660-
4312 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์43,293,716-1.23
4313 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์43,220,710-
4314 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช43,200,000-
4315 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช43,200,000-
4316 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช43,200,000-
4317 นาย สกล สัณหฉวี43,172,965+0.51
4318 บริษัท สุฤดี จำกัด43,156,556-
4319 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด43,117,811-0.92
4320 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย43,108,000+0.12
4321 นาย ธีรพล สินไชย43,052,426-
4322 นาย เมธา วนดิลก43,030,366-0.92
4323 นาย สลิบ สูงสว่าง43,011,269-8.14
4324 นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย43,011,200-
4325 นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล43,000,000-0.58
4326 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล42,987,767-
4327 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี42,972,688-0.68
4328 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล42,972,215-2.23
4329 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก42,936,850-0.66
4330 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)42,888,482-4.11
4331 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์42,840,000-1.00
4332 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร42,753,652-0.53
4333 น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์42,722,755-0.54
4334 นาง เอมอร ศิริธนชัย42,720,000-0.42
4335 น.ส. วิภา สุทธิยุทธ์42,676,702-
4336 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์42,648,280-2.11
4337 นาย อัครเดช โรจน์เมธา42,627,186-2.02
4338 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น42,575,708-
4339 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์42,544,234-0.99
4340 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล42,508,022-1.06
4341 นาย บุญชัย พนาสกุลการ42,457,500-1.31
4342 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล42,435,190-3.03
4343 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์42,378,920+0.90
4344 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ42,352,930-0.33
4345 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา42,321,212-0.92
4346 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล42,271,756-1.59
4347 นาย ศรัณย์ ไชยกุล42,271,200+0.97
4348 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี42,268,159-0.49
4349 นาย นิธาน ปิยะรัฐ42,268,041-0.52
4350 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์42,203,680-2.19
4351 นาง พิริยา อภิธโนทัย42,177,512-0.88
4352 นาย วิชัย อรุณกมลศรี42,088,800-0.64
4353 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา42,072,000+0.49
4354 นาง กรองพร ตุริยากรณ์42,041,285+0.79
4355 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล42,041,148-3.51
4356 นาย สุทิน อัษฎาธร41,956,623-
4357 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์41,928,070-0.58
4358 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์41,922,216-0.79
4359 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี41,847,250+0.68
4360 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง41,833,800-0.55
4361 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ41,760,000-3.47
4362 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม41,744,496+0.41
4363 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ41,667,707-1.57
4364 นาง โยตี อนันต์41,661,776-
4365 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์41,661,379-
4366 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ41,610,000-1.13
4367 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ41,541,123-
4368 MR. HSIAO-WEI LIU41,506,520-1.12
4369 บริษัท รวมทนุไทย จำกัด41,444,600-
4370 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล41,400,000-0.65
4371 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ41,328,000-0.79
4372 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ41,260,172-2.63
4373 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์41,250,000-3.03
4374 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด41,240,228-
4375 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต41,238,800-1.53
4376 MR. CHUA CHENG KHUAN41,200,000-0.97
4377 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์41,136,884-1.62
4378 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)41,110,200+0.72
4379 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ41,068,500-1.53
4380 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์41,061,120-
4381 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล41,061,120-
4382 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์41,043,200-
4383 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช41,012,889-3.21
4384 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์41,007,744-0.42
4385 น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ40,977,000-
4386 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม40,942,497-
4387 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์40,936,000-2.33
4388 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม40,912,200-1.47
4389 น.ส. ปนิษฐา บุรี40,896,000-1.41
4390 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์40,890,000-0.71
4391 นาย วิรัตน์ ทวีกิติกุล40,875,600-0.72
4392 นาง ฐิติมา โอภาสวงการ40,825,325-0.64
4393 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ40,819,600-1.97
4394 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ40,804,126-
4395 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที40,798,213-0.94
4396 นาย ธนภัทร นันที40,798,213-0.94
4397 นาย สุชีพ บุญวีระ40,774,924-0.49
4398 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ40,695,514-
4399 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ40,695,453-
4400 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา40,695,453-
4401 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ40,665,840-2.52
4402 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์40,620,936-
4403 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์40,615,109-0.16
4404 นาง ยุพา ล่ำซำ40,606,500-
4405 นาย สุทธิพร จันทวานิช40,582,318+0.56
4406 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์40,504,364-0.76
4407 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล40,500,000-
4408 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี40,500,000-
4409 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)40,420,000-1.06
4410 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์40,400,000-
4411 นาย ชุน เฉิน40,376,311-
4412 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)40,373,250+0.63
4413 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล40,355,252+4.42
4414 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล40,158,496-8.33
4415 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ40,145,773+0.56
4416 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา40,138,400-1.53
4417 นาย นพดล นพคุณ40,125,390+0.45
4418 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์40,125,036-5.24
4419 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร40,124,032-0.54
4420 นาย อมรินทร์ นฤหล้า40,062,624+0.48
4421 นาย อิษฎา พรกุล40,000,000-
4422 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี39,998,140+0.34
4423 นาย ธีระพงษ์ นามโท39,975,456+0.40
4424 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์39,929,860-0.81
4425 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร39,921,493+0.34
4426 นาง พิรดา อินทามระ39,895,764-
4427 นาง นิภา ชลสายพันธ์39,876,896-0.66
4428 นาย วีระพล อดิเรกสาร39,869,250-
4429 นาย สุรวุฒิ เจิดจำรัสกุล39,800,000-
4430 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน39,789,451-1.82
4431 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์39,760,000-
4432 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล39,752,222+0.51
4433 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์39,718,129-
4434 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์39,717,872-0.68
4435 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์39,659,620-1.10
4436 นาย ศุภพน กิตติธนาลักษณ์39,632,337+6.29
4437 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์39,627,856-1.40
4438 น.ส. น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์39,600,000-2.78
4439 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์39,600,000-0.83
4440 นาย อภิชาติ ชโยภาส39,600,000-0.83
4441 น.ส. นฤมล แมงทับ39,593,340+3.89
4442 น.ส. วันวัสสา สวินทร39,572,187-
4443 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์39,512,500-0.92
4444 นาย แดน รุ่งเรืองผล39,480,000-0.53
4445 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล39,479,932-0.53
4446 นาย ประกิต อัศวกาญจน์39,458,206-0.97
4447 นาย ทนง สุวจนกร39,440,000-0.86
4448 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์39,440,000-2.59
4449 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช39,420,000-
4450 นาย อมร ศรีชวาลา39,398,044-
4451 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์39,397,138-
4452 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์39,353,875+0.41
4453 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด39,324,232-1.44
4454 นาย อนุชิต กิจธารทอง39,320,000+0.01
4455 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด39,284,628-2.33
4456 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์39,278,215-0.54
4457 นาย วรุณ สนโสภณ39,266,606-0.56
4458 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ39,222,066-2.56
4459 นาย สราวุธ บุญ-หลง39,215,822+0.79
4460 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ39,215,600-
4461 นาย วศิน ดลรึเดช39,205,000-1.65
4462 นาง ณษิกา มีมโนนันท์39,164,074-5.00
4463 นาย สมบูรณ์ โสพร39,120,729-
4464 น.ส. ศราวดี วิชญาโนทัย39,112,500-
4465 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด39,100,000-
4466 น.ส. สุนี แซ่โง้ว39,055,154-
4467 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)38,987,880-2.37
4468 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์38,976,000-
4469 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์38,948,000-1.92
4470 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล38,898,720-1.59
4471 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ38,885,000-1.39
4472 นาย วิชัย แสงทองกุล38,880,000-0.42
4473 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล38,880,000-
4474 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์38,879,680-
4475 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์38,850,000-
4476 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์38,843,503-0.88
4477 นาง นัฎพร อารยะปราการ38,719,200-
4478 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์38,671,711+0.83
4479 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ38,660,116-0.57
4480 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต38,621,425-0.92
4481 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล38,600,500+0.35
4482 นาย นพสุข สิวาภิรมย์รัตน์38,573,744-1.70
4483 นาย วสันต์ สนโสภณ38,571,000-0.55
4484 นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์38,569,752-2.56
4485 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร38,553,300-
4486 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ38,546,249-1.30
4487 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด38,520,000-2.34
4488 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์38,515,050-0.44
4489 นาย สามารถ ยิ้มศิริ38,455,200-0.92
4490 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว38,441,736-
4491 นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร38,440,000-
4492 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์38,430,605-1.89
4493 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม38,430,000-0.79
4494 นาย สุธน ศรียะพันธุ์38,403,888-0.42
4495 น.ส. รริศา คล่องประกิจ38,392,910-0.64
4496 นาย วิรัช เจียรบุญ38,375,860-0.69
4497 นาย ธนกร จิระพินทุ38,304,000+0.88
4498 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์38,289,248-0.92
4499 น.ส. พณิตา ตู้จินดา38,272,758-
4500 น.ส. พิมพิลา จังพานิช38,201,616+0.65