คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์40,229,851-
4002 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์40,229,851-
4003 นาง สรญา สรไกรกิติกูล40,229,851-
4004 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์40,229,851-
4005 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข40,226,450-
4006 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์40,213,152-
4007 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ40,209,920+3.91
4008 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร40,191,200-
4009 น.ส. ปาณิสรา เพ็ชรวรุณ40,168,200-
4010 นาย วิโรจน์ นูคำดี40,150,183+3.00
4011 นาย พิชากร รัตตกุล40,143,174-
4012 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร40,127,095+1.12
4013 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี40,115,190+3.77
4014 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร40,112,435-
4015 ธนาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)40,095,000-2.78
4016 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม40,080,000-
4017 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส40,000,000+6.25
4018 น.ส. พิมอาภา ไรวา40,000,000-
4019 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์39,985,660-1.40
4020 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์39,952,611-3.35
4021 นาย วิจิตร เตชะเกษม39,878,593+2.63
4022 บริษัท สุฤดี จำกัด39,872,905-1.18
4023 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์39,843,380-
4024 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์39,791,646-
4025 น.ส. นลินี มาตานี39,776,175-
4026 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี39,733,173+1.77
4027 นาย ธาดา โอฬาริก39,698,390-0.82
4028 นาย ณรงค์ อรพินทร์39,677,652-
4029 นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์39,650,000-
4030 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD39,628,080+2.90
4031 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย39,601,400-
4032 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด39,600,000+1.82
4033 MR. WEI-TONG LIN39,582,900-
4034 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)39,582,900-
4035 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์39,560,000-
4036 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์39,560,000+1.16
4037 MR. HO KWON CJAN39,551,047-
4038 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม39,527,909+1.09
4039 นาย ปเนต จงวัฒนา39,523,233+4.00
4040 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ39,480,726+7.69
4041 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง39,432,350-1.18
4042 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์39,416,220-2.22
4043 น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์39,408,256-0.73
4044 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย39,390,120-1.15
4045 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์39,354,955-
4046 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์39,322,260-2.22
4047 น.ส. จันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์39,319,755-
4048 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์39,303,930-0.73
4049 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์39,300,000+1.53
4050 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์39,265,325-
4051 Principal Property Income Fund39,250,400-
4052 นาย อนน คุณวิศาล39,245,585+2.59
4053 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ39,225,630-
4054 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์39,200,000-
4055 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล39,156,000+7.05
4056 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์39,154,800+1.49
4057 นาง กนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์39,133,908-4.04
4058 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์39,114,120-0.06
4059 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์39,113,958-1.92
4060 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์39,082,500+1.23
4061 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี39,076,383-
4062 MR. KENG LENG CHUNG39,068,550-
4063 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม39,063,300-0.93
4064 นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์39,052,440-
4065 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)39,041,145-0.85
4066 น.ส. จินตนา มีมะโน39,037,094-
4067 น.ส. ศรินรา ฝึกการค้า39,006,640-0.73
4068 น.ส. นันทนุช วิลาสศักดานนท์38,952,895-
4069 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล38,935,200-1.67
4070 นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง38,920,190-3.87
4071 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ38,905,060+2.01
4072 น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล38,880,000-0.93
4073 นาย ประวิทย์ ชินประเสริฐ38,856,237-
4074 นาง สุพร นิติภาวะชน38,847,581+0.64
4075 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล38,845,170+0.45
4076 นาย วิชัย แสงทองกุล38,809,800-0.93
4077 นาย พชร สังขรัตน์38,802,650+2.59
4078 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย38,777,200-
4079 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล38,749,536-
4080 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม38,741,287+2.27
4081 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์38,734,000-0.04
4082 กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)38,722,860+2.78
4083 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์38,704,838-1.57
4084 REXXAM CO., LTD.38,700,000-0.78
4085 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)38,640,000-
4086 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์38,583,225-2.22
4087 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร38,574,436-0.85
4088 น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน38,560,808+0.64
4089 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์38,500,000-0.65
4090 นาย สุวิชา พานิชผล38,476,549+3.23
4091 นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์38,445,131-2.56
4092 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี38,437,176-1.77
4093 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์38,432,988-
4094 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร38,425,695-
4095 นาย ภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์38,412,660-1.40
4096 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย38,406,878+1.83
4097 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล38,376,000+0.81
4098 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล38,376,000+0.81
4099 นาย วรุต ตันติพิภพ38,339,742-
4100 SMPR Holding Pte. Ltd.38,327,849-
4101 น.ส. วิชดา สินธุสอาด38,299,716-
4102 นาง กนกอร บดินทร์รัตน38,257,400-2.03
4103 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย38,250,000-
4104 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์38,232,150-
4105 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์38,232,150-
4106 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์38,220,000-
4107 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์38,195,900+0.23
4108 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม38,156,153-
4109 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ38,151,967+0.64
4110 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล38,138,610-
4111 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์38,104,047-
4112 นาย ปรัชญา เตียวเจริญ38,080,000+9.56
4113 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ38,074,034-
4114 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์38,065,450+0.16
4115 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต38,037,750+0.81
4116 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์38,031,328+3.26
4117 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED38,029,853-
4118 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4119 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด37,998,822-
4120 น.ส. สุดา อัศวโภคิน37,988,640-0.90
4121 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์37,933,196+1.06
4122 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด37,894,200+1.46
4123 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ37,884,713-
4124 ดร. อำนวย วีรวรรณ37,840,858-0.55
4125 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
4126 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
4127 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์37,716,000-2.86
4128 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์37,715,758+2.88
4129 นาง อริยพร ไทยจินดา37,647,720+2.78
4130 นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล37,600,000+2.50
4131 นาง ยุพา ล่ำซำ37,516,875-1.18
4132 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช37,500,000-0.80
4133 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช37,500,000-0.80
4134 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง37,500,000+33.33
4135 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช37,500,000-0.80
4136 น.ส. สาลินี มาตานี37,485,000-
4137 น.ส. มาเนสกา มาตานี37,485,000-
4138 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร37,481,350+4.00
4139 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล37,468,160-
4140 นาย กรกฤช จุฬางกูร37,400,000-0.53
4141 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม37,386,861-1.82
4142 น.ส. ชุติมา พรประภา37,333,310-0.71
4143 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ37,333,275-
4144 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย37,319,054-
4145 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม37,303,351-
4146 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล37,248,358-
4147 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค37,202,440+9.55
4148 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา37,200,000+0.81
4149 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์37,110,500+1.24
4150 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4151 นาย ชาญ เมฆเกรียงไกร37,094,400+2.90
4152 นาง กษมน กิตติอำพน37,043,332-
4153 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ37,010,399-
4154 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย37,004,844-
4155 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4156 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม36,995,201+1.24
4157 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์36,985,200+0.84
4158 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล36,970,200+0.97
4159 นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ36,960,000-
4160 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล36,957,523+2.44
4161 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด36,946,125-
4162 นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี36,920,000+0.70
4163 PERSHING LLC36,857,516-2.70
4164 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ36,800,568-2.04
4165 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร36,792,078+0.76
4166 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์36,789,921-0.87
4167 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล36,752,640+0.24
4168 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์36,738,126-
4169 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์36,735,379-0.68
4170 นาย กนก ศรีกนก36,701,000-2.04
4171 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต36,693,105+1.46
4172 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด36,673,475-
4173 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์36,664,208+3.26
4174 นาย วีระ สุธีโสภณ36,640,476-1.77
4175 นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร36,612,730-
4176 น.ส. ประทุม เรืองสุด36,600,000-
4177 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ36,576,152-1.57
4178 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์36,560,160+2.86
4179 นาย ประสงค์ มานะยี่ง36,558,830-
4180 นาย สุเมธ ฐิติภูรี36,558,679-0.96
4181 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์36,533,813-1.88
4182 นาย ทรงพล อัศวโภคิน36,470,160-0.90
4183 นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง36,465,000-
4184 นาย โอมา ส่งวัฒนา36,449,000+3.15
4185 นาย จิรธรรม เล้าวงษ์36,449,000-1.57
4186 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ36,447,540+1.28
4187 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา36,426,900-
4188 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี36,424,870+4.07
4189 นาย พิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล36,400,000+5.77
4190 น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์36,400,000-
4191 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์36,376,579-0.68
4192 MR. JOHN HARVEY CLENDON36,320,000+0.44
4193 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ36,288,000-1.59
4194 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ36,261,544-
4195 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)36,250,319-
4196 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด36,240,000-
4197 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด36,237,474+7.94
4198 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4199 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์36,173,327+0.86
4200 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล36,129,245-
4201 นาย บัญชัย ครุจิตร36,101,940+2.88
4202 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย36,080,000-
4203 นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ36,053,472-
4204 นาย ธันยา หวังธำรง36,050,891+0.84
4205 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี36,049,580+5.17
4206 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์36,036,000+7.05
4207 นาย แสงชัย วสุนธรา36,021,112-
4208 น.ส. หทัยชนก เจษฏาวรางกูล36,018,739+2.27
4209 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย36,000,000-
4210 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย36,000,000-
4211 น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์36,000,000-
4212 นาย เมธา เศวตโกมลนันท์36,000,000+2.22
4213 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน35,981,174-0.40
4214 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,965,000-
4215 นาย เผด็จ อาไซ35,961,482-1.88
4216 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล35,881,716-
4217 นาง สุญาพาณีย์ เอียงเงิน35,880,000+2.90
4218 นาย คณิต สมิทธิวาสน์35,871,058-
4219 น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร35,864,640+7.94
4220 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์35,851,068-
4221 นาย วิจิตร โภคะกุล35,847,984+4.39
4222 นาง กรองพร ตุริยากรณ์35,846,467-0.89
4223 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL35,840,000-
4224 MISS SIU CHUN VIANNA CHAN35,840,000-
4225 MISS SUK FUN GUN35,840,000-
4226 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล35,814,429+1.59
4227 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์35,798,000+6.20
4228 น.ส. ปนิษฐา บุรี35,790,580-
4229 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ35,790,000+5.33
4230 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์35,786,834-0.42
4231 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์35,778,000-
4232 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด35,764,700-
4233 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์35,719,068-
4234 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ35,700,000+2.38
4235 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด35,600,000-
4236 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.35,600,000-
4237 นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล35,596,428-
4238 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์35,587,912+0.66
4239 นาย สันติ ซอโสตถิกุล35,530,948+0.44
4240 นาย กำจัด รามกุล35,495,731-1.36
4241 MR. CHAN CHI KEUNG35,478,125-
4242 นาย วรการ วิไลชนม์35,448,276-0.91
4243 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร35,439,712+1.15
4244 ER MERRY WAY LP35,400,000-
4245 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์35,378,640+0.93
4246 DAWINA INVESTMENTS LTD.35,284,459-
4247 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์35,267,672-
4248 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี35,254,875+2.44
4249 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์35,239,320+1.49
4250 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล35,235,000-0.93
4251 นาง ณัชชา กิจพิพิธ35,200,000+0.57
4252 MR. SOH CHEE YONG35,190,000-
4253 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)35,183,780+0.22
4254 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์35,109,670+0.54
4255 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม35,095,718-
4256 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)35,081,372+1.27
4257 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี35,047,243-
4258 MISS PORANEE WANGLEE35,005,289-
4259 นาย อรรถพล ธรรมานนท์34,974,720-
4260 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร34,876,494-
4261 AG AJIKAWA CORPORATION34,853,808+0.76
4262 นาย ชินเวศ สารสาส34,851,589+3.10
4263 นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์34,835,945+0.50
4264 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร34,804,798+2.88
4265 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์34,747,580-
4266 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร34,720,000+0.46
4267 นาง พนิดา ควรสถาพร34,670,224+2.50
4268 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล34,668,000+0.62
4269 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล34,663,122-
4270 น.ส. วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก34,629,988-
4271 นาย ประพล มิลินทจินดา34,608,000+8.33
4272 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์34,587,000+1.09
4273 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร34,587,000+1.09
4274 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD34,585,150-
4275 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์34,572,990-0.80
4276 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์34,525,528-1.94
4277 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา34,478,198-0.45
4278 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI34,470,078-
4279 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH34,446,620-0.65
4280 นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล34,418,758-
4281 MR. KUAN-PING TSENG34,398,000+5.13
4282 MR. KUAN-SHUN TSENG34,398,000+5.13
4283 นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์34,352,622+1.24
4284 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์34,345,536+6.25
4285 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด34,333,200+1.01
4286 นาย ทวี อนันตรัตนา34,247,690+1.96
4287 น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช34,239,502-
4288 นาย เชวง ประพิณวงศ์34,224,000-
4289 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช34,218,750-0.80
4290 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ34,214,670-0.78
4291 นาย เศวต นราธิปกร34,198,038-
4292 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ34,192,798-0.51
4293 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล34,177,824-7.57
4294 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์34,167,250+2.36
4295 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล34,156,827-
4296 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล34,148,304-0.93
4297 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด34,142,180-
4298 HSBC BANK PLC34,093,500-1.18
4299 นาย ธีระ กิตติจิระกุล34,090,000-0.97
4300 นาย ศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง34,060,000+5.77
4301 MR. MAI MANG LEE34,056,000+4.65
4302 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล34,030,058-
4303 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ34,020,000-1.23
4304 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ33,982,434-
4305 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ33,982,434-
4306 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์33,942,801-
4307 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์33,942,610-
4308 นาย สมมารถ ธูปจินดา33,930,000-0.85
4309 MR. CHANTHANOME PHOMMANY33,860,010+3.90
4310 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์33,840,000-
4311 น.ส. เภธรา ริมชลา33,790,960-1.43
4312 นาย ทวีชัย ครุจิตร33,783,281+2.88
4313 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ33,772,733+1.38
4314 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์33,772,500-
4315 นาง เสาวลักษณ์ จูห้อง33,760,500+6.34
4316 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์33,739,494-
4317 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์33,723,360+1.11
4318 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด33,712,250-1.40
4319 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ33,680,334-
4320 นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล33,660,000+0.91
4321 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด33,660,000-
4322 นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์33,624,436-
4323 นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ33,614,100+0.45
4324 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์33,600,000-
4325 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ33,595,230+1.23
4326 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล33,588,736+0.44
4327 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์33,588,736+0.44
4328 นาง ธนภร นันที33,485,326-1.72
4329 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ33,454,500-
4330 น.ส. พรรณลักษณ์ เลียวโกมล33,452,720+0.81
4331 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร33,430,500+1.75
4332 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล33,425,000-
4333 นาย วัชระ แก้วสว่าง33,400,000+0.60
4334 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ33,400,000+0.60
4335 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ33,363,050-
4336 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร33,342,368+8.55
4337 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์33,330,650-0.98
4338 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ33,330,016-
4339 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์33,329,176+1.25
4340 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์33,306,425-
4341 นาย คริสต์ ริมชลา33,292,000-1.43
4342 นาย กมล ธนนิธาพร33,278,288-1.59
4343 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล33,250,000-
4344 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล33,250,000-
4345 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์33,250,000-
4346 นาย พานทองแท้ ชินวัตร33,250,000-
4347 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์33,250,000-
4348 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล33,250,000-
4349 นาง วิไล คล่องวิถี33,238,484+1.24
4350 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์33,228,899-0.29
4351 น.ส. นันทภัค ศิริชัยประเสริฐ33,224,310-
4352 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์33,221,160-
4353 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์33,174,000+0.17
4354 นาง ราณี เอื้อทวีกุล33,106,920-
4355 นาย สุธี เตติวงศ์33,040,865-1.40
4356 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย32,947,200+4.17
4357 นาง ศัลยา จารุจินดา32,944,647-0.68
4358 นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม32,904,000+1.25
4359 นาย นพดล พรมีไชย32,900,000-2.13
4360 นาง สุพิน ศิริโภค32,875,452+1.38
4361 น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ32,854,800-
4362 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม32,838,756+2.90
4363 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร32,833,400-
4364 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม32,832,200-
4365 นาง พิริยา รัญเสวะ32,815,522-
4366 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง32,754,678-
4367 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล32,750,000-4.58
4368 นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์32,707,855-
4369 นาย สุขุมา ชยานนท์32,695,200-2.43
4370 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
4371 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช32,688,061-0.96
4372 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์32,686,500+0.67
4373 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์32,658,784+1.36
4374 นาง พินิดา ดาวพิเศษ32,645,511-3.87
4375 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม32,641,542+0.62
4376 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์32,640,000-0.59
4377 น.ส. สริตา พริมา32,619,205-1.59
4378 นาย ธนกร ปังศรีนนท์32,614,560+6.34
4379 นาย วสันต์ นันทขว้าง32,564,260-
4380 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า32,505,000+0.61
4381 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร32,482,739-2.03
4382 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร32,476,080+2.38
4383 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ32,467,500-0.85
4384 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ32,410,800-
4385 น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย32,406,910+0.07
4386 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์32,400,000-0.74
4387 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล32,400,000-
4388 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร32,363,496-
4389 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต32,330,400-
4390 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ32,308,000-0.51
4391 นาย สนิท ดุษฎีโหนด32,307,773-
4392 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย32,300,000-
4393 นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ32,284,980+7.94
4394 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์32,241,000+3.03
4395 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ32,201,400+0.84
4396 นาย สุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ32,186,661+0.64
4397 MR. HUYNH NGOC PHIEN32,186,264-
4398 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์32,173,596-
4399 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน32,155,892+2.56
4400 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา32,142,339-1.88
4401 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์32,130,000-
4402 นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ32,122,650+1.94
4403 นาย ชัยรัตน์ สิริบวรธรรม32,083,443+2.03
4404 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล32,064,300-
4405 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล32,045,624-0.96
4406 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์32,033,333+3.23
4407 น.ส. นันทนา แย้มมนัส32,026,435-2.86
4408 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ32,024,000+1.32
4409 นาย สมบูรณ์ โสพร32,001,461+0.44
4410 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล32,000,000-
4411 น.ส. ณิชชนา สุวรรณพรินทร์32,000,000+3.91
4412 นาย ชวิศ สุวรรณพรินทร์32,000,000+3.91
4413 นาย กษิดิ สุวรรณพรินทร์32,000,000+3.91
4414 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด31,970,000-
4415 นาย สุทิน อัษฎาธร31,942,285-
4416 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์31,927,038+0.32
4417 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์31,872,652-
4418 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์31,864,058-0.68
4419 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ31,811,753-2.08
4420 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา31,806,000+9.68
4421 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา31,806,000+9.68
4422 นาย กฤติน วิมลเฉลา31,806,000+9.68
4423 น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี31,800,062-0.90
4424 นาง พิกุล พานิช31,750,000-
4425 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด31,725,029-
4426 นาย โกบินซิงห์ ทักราล31,675,090-
4427 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล31,675,090-
4428 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล31,674,417-
4429 นาย ยงศีล รุ่งชีวา31,668,148-
4430 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย31,647,684-1.77
4431 MRS. HO MINFONG31,582,889-
4432 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.31,582,860-0.83
4433 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์31,580,199+0.58
4434 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล31,545,600+6.13
4435 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์31,544,573+1.67
4436 น.ส. พัสสน ไชยกุล31,508,549-3.87
4437 Novotel Investments Limited31,500,000+1.59
4438 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา31,454,687+3.23
4439 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม31,444,156-
4440 น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร31,419,380+0.60
4441 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .31,409,473-
4442 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์31,405,400-
4443 นาย อภิวีร์ เบญจกุล31,402,800+7.05
4444 น.ส. สุภัสสรา ลีสวัสดิ์ตระกูล31,400,000+0.64
4445 นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ31,365,288+2.34
4446 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์31,342,797-
4447 สำนักงานพระคลังข้างที่31,339,880-1.40
4448 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม31,335,880-
4449 นาย สามารถ ยิ้มศิริ31,328,640-0.45
4450 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์31,321,450-
4451 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์31,297,477-0.56
4452 นาย กษิดิศ หิมกร31,248,320+4.69
4453 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์31,247,190+1.71
4454 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ31,231,000-
4455 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี31,205,418+1.49
4456 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ31,203,744-
4457 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์31,200,000-
4458 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ31,200,000-1.67
4459 MR. HIROTO YAMADA31,175,000+0.86
4460 นาย อำนวย กาญจโนภาศ31,169,355+1.28
4461 นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์31,114,254+2.75
4462 น.ส. จอย ริมชลา31,080,000-1.43
4463 นาง วิภา คล่องประกิจ31,066,900-0.41
4464 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์31,001,247-
4465 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ30,982,135-
4466 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา30,982,135-
4467 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล30,977,997+2.63
4468 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล30,954,351+3.03
4469 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช30,932,010+2.61
4470 นาง ชลลดา สุวรรณมงคล30,932,000+0.66
4471 นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)30,913,500+0.27
4472 บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด30,898,720-
4473 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล30,890,294-0.57
4474 นาย บุญทรง อัศวโภคิน30,875,849-0.90
4475 นาง นภา จามิกรณ์30,864,750+5.71
4476 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์30,856,000-
4477 นาง หวานเมือง สี่30,852,360+7.94
4478 นาย วิชัย กุลสมภพ30,848,429-
4479 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์30,802,266+0.50
4480 นาย เสรี ตันชูเกียรติ30,800,000-
4481 MISS BOON CHIA PEI30,750,000+2.44
4482 นาย โกศล วรฤทธินภา30,750,000-
4483 นาย วชร ตัณศิริชัยยา30,740,000-
4484 น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์30,726,894+5.13
4485 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ30,683,520-1.59
4486 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล30,675,295+5.61
4487 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ30,646,880+0.31
4488 MR. JIN-LONG FANG30,600,000-1.18
4489 MR. HNG CHEOW TEIK30,590,860+1.49
4490 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี30,487,380-
4491 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด30,444,000-0.85
4492 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์30,441,998-
4493 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์30,400,300+1.46
4494 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา30,398,500+0.60
4495 MR. CHEN, YU-YU30,359,637-1.96
4496 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช30,300,000-
4497 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์30,272,724+1.85
4498 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล30,272,724+1.85
4499 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (ERROR TRADING) เพื่อ BACK-OFFICE30,268,700-2.86
4500 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ30,245,020+1.54