คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร217,716,044-0.81
2002 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ217,094,580+5.56
2003 นาย สุขุม พหูสูตร217,033,181+1.51
2004 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย216,806,293+3.60
2005 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์216,720,000+2.33
2006 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง216,433,612+3.47
2007 นาย วิรัฐ สุขชัย216,159,569+0.83
2008 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์215,500,155+1.03
2009 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร215,137,406-
2010 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา215,027,132-0.96
2011 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล214,500,000-
2012 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด213,973,656+2.69
2013 นาย ประสาน ภิรัช บุรี213,958,957+0.62
2014 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์213,952,439-0.93
2015 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล213,750,000-
2016 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ213,585,000+2.30
2017 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED213,308,480+0.89
2018 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)213,009,225-
2019 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล212,563,000+5.08
2020 นาย ธวัช เสริมคชสีห์211,426,984+1.57
2021 นาย ชวาล เหมมณฑารพ211,405,263-0.45
2022 นาง ณัชปภา ควรสถาพร211,255,837-0.92
2023 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล210,785,730+2.50
2024 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)210,606,744-
2025 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช210,532,380-0.04
2026 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์210,223,350+1.11
2027 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)210,000,000+0.67
2028 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร209,716,290+0.79
2029 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์209,008,800+1.54
2030 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์208,970,285+4.63
2031 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ208,514,520+1.85
2032 นาย ธงไชย แพรรังสี208,176,666-1.97
2033 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม207,798,382-0.62
2034 นาย ประยูร อัสสกาญจน์207,360,000+1.85
2035 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ207,098,117-
2036 บริษัท วาวา แพค จำกัด207,000,000-4.44
2037 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.206,535,030+0.86
2038 Momo.com Inc.206,509,584+0.93
2039 นาง พันทิพา ไรวา206,397,333+2.01
2040 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์206,000,000-1.94
2041 บริษัท โลหการไทย จำกัด205,893,823-0.41
2042 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด205,428,000+1.26
2043 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร204,974,610-
2044 นาง รวีวรรณ ม้าทอง204,008,220+2.56
2045 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์203,846,645+0.83
2046 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ203,817,756+0.47
2047 นาย วริศ โพธิ์อบ203,695,495-0.30
2048 นาง ศิลิกา มัสกาตี203,407,478+6.02
2049 น.ส. ศนิตา คาจิจิ203,407,478+6.02
2050 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ203,252,400+0.67
2051 นาย วินท์ สุธีรชัย203,184,000+3.68
2052 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ203,017,383+0.22
2053 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย203,013,816-1.31
2054 นาย พะเนียง พงษธา202,227,240-
2055 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2056 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง201,519,476+3.31
2057 น.ส. ชนาพร เบรย์200,910,000+2.70
2058 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)200,717,329-0.68
2059 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์200,569,100+1.05
2060 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์200,569,100+1.05
2061 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย200,435,780+9.68
2062 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์200,234,230-1.94
2063 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล200,232,000+0.97
2064 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์199,802,200+0.77
2065 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์199,772,000+1.79
2066 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล199,661,563+1.74
2067 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร199,459,587+5.54
2068 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ199,194,000+1.67
2069 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์199,004,182+2.42
2070 นาย สุพล วัธนเวคิน198,706,506+2.00
2071 ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน198,674,200-
2072 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล198,663,845+3.03
2073 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)198,315,000+0.85
2074 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล198,182,482-0.65
2075 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล198,052,380-
2076 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์197,634,000+1.67
2077 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล197,334,000+1.67
2078 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ197,334,000+1.67
2079 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ197,334,000+1.67
2080 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ197,334,000+1.67
2081 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)196,850,000+0.79
2082 น.ส. วนิตา ทักราล196,329,860+6.02
2083 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย195,612,057+0.44
2084 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR195,600,000-
2085 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล195,534,000-
2086 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช195,417,565-
2087 นาย ขจร พนารัตน์195,064,895-1.34
2088 นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา195,000,000-2.05
2089 น.ส. จินตนา มีมะโน194,998,617-3.17
2090 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์194,663,793-1.07
2091 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์194,572,000+0.40
2092 MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA194,405,403-1.32
2093 MR. LIAU KIM SAN JEREMY194,396,150-
2094 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร194,292,818+1.98
2095 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด193,773,534-
2096 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น193,739,159-3.89
2097 นาย สุรพร รักตประจิต193,683,918+2.82
2098 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ193,648,000+0.44
2099 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์193,266,450-0.51
2100 น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์193,200,000+3.11
2101 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)193,180,900-
2102 นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์193,050,000+1.71
2103 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล192,955,212+0.44
2104 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์192,066,140+0.93
2105 นาย พรธงชัย วิพันธ์พงษ์191,923,605-0.58
2106 นาง เพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์191,923,605-0.58
2107 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว191,451,200+0.98
2108 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล191,025,000+0.74
2109 บริษัท พกกิม จำกัด190,643,147-
2110 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร190,493,269+0.79
2111 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด190,280,000+0.75
2112 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.189,802,500+1.82
2113 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์189,634,273-
2114 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)189,240,000-
2115 น.ส. อรนุช ไชยกุล189,236,400-
2116 นาย มารชัย กองบุญมา188,794,353-
2117 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา188,400,000+9.55
2118 นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ188,400,000-1.27
2119 นาย สุจินต์ หวั่งหลี188,351,560-0.47
2120 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด188,214,000+0.88
2121 นาย กฤตย์ อินทรพรอุดม188,042,000+1.80
2122 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)188,037,794-0.75
2123 นาย ศุภโชค ตันติวิท187,875,000+1.80
2124 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ187,721,996+3.90
2125 นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง187,550,000+0.65
2126 นาย ประจักษ์ ตั้งใจ187,550,000+0.65
2127 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด187,525,730-
2128 บริษัท ทีเจดี จำกัด187,000,000+1.47
2129 นาย ปอ อนาวิล186,399,276-
2130 นาย ธีรวัต อมรธาตรี186,018,300-0.51
2131 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล185,962,800+1.61
2132 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)185,524,458+1.85
2133 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)185,365,660-2.09
2134 AUSTIN ASSET LIMITED184,888,887-
2135 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์184,808,662-
2136 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ184,665,210+1.12
2137 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.184,440,042-
2138 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์184,160,730+1.03
2139 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2140 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)183,705,000+0.90
2141 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์183,279,683-1.94
2142 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)183,025,120+2.91
2143 วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด183,000,000-
2144 GANARIA INTERNATIONAL CORP.183,000,000-
2145 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร182,978,438+2.34
2146 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์182,411,298+2.64
2147 นาง ศิริลักษณ์ ไม้ไทย182,364,700-
2148 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์182,364,700-
2149 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย181,556,035+0.18
2150 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม181,429,875-
2151 นาง มัลลิกา อินทุสุต181,305,000-1.27
2152 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.181,194,778+0.52
2153 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์181,068,915-
2154 นาง วีณา ธรณนิธิกุล180,992,630+0.97
2155 นาย สมชาย ประภากมล180,953,183+0.47
2156 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม180,619,650+1.69
2157 นาย ธเนศ พานิชชีวะ180,600,000+1.55
2158 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด180,250,000+0.97
2159 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร180,144,414-0.94
2160 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์180,137,464+0.27
2161 นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร180,072,200+5.79
2162 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด180,038,634+1.72
2163 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์180,001,330+2.82
2164 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล180,000,000+2.50
2165 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ179,695,792-0.58
2166 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์179,596,650+1.45
2167 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์179,520,234+2.82
2168 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล179,158,100-1.48
2169 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย179,050,000-1.50
2170 นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล179,007,795-0.65
2171 นาย พิมล ศรีวิกรม์178,801,704-0.58
2172 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร178,732,210-0.08
2173 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)178,500,000+0.84
2174 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์178,330,300+2.29
2175 นาย สมนึก ไชยกุล178,251,637-
2176 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)178,239,810+0.88
2177 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์178,077,424-
2178 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์177,937,000+3.28
2179 นาย อรรถ เลิศรุ้งพร177,930,500+5.79
2180 นาย สวิจักร์ โลจายะ177,884,419-
2181 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์177,600,000-0.68
2182 นาง วนิดา พฤฒินารากร177,430,800+13.00
2183 NICE NOBLE LIMITED177,425,870+0.83
2184 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม176,254,040+0.60
2185 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ176,080,000+6.45
2186 นาย ภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล175,871,750+1.55
2187 นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร175,837,200+5.79
2188 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล175,656,000+0.96
2189 SINOKOR MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED175,509,360+1.71
2190 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ175,487,440+2.18
2191 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)175,140,700-
2192 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด175,100,000+0.97
2193 นาย เจน ชาญณรงค์175,012,295+0.83
2194 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน174,742,730-
2195 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด174,542,688+0.93
2196 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร174,174,630+0.62
2197 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง174,052,574+2.42
2198 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร174,000,419+0.07
2199 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร173,373,600+13.00
2200 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล173,152,092+0.91
2201 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล172,889,550-
2202 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด172,766,160+0.89
2203 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ172,584,000+0.27
2204 MR. CHANTHANOME PHOMMANY172,460,010+2.55
2205 นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ172,171,260-0.69
2206 นาย วายุ ทองพูน171,842,000-2.80
2207 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์171,725,015-
2208 นาย เลิศชาย กันภัย171,639,260+1.80
2209 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)171,495,000+0.90
2210 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ171,450,360-0.53
2211 ร้อยโท วรากร ไรวา171,350,000+2.01
2212 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ171,134,208+0.93
2213 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์171,133,434-0.66
2214 นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์171,111,111+3.90
2215 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล171,000,000-
2216 นาย ยอด ชินสุภัคกุล170,778,384+0.79
2217 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย170,269,495+4.76
2218 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด170,170,000-0.53
2219 บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด170,000,000+1.47
2220 นาง จารุดา โพธิอินทะ169,953,000+1.67
2221 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์169,879,067-0.16
2222 นาย ณัฐไชย นะวิโรจน์169,532,241-
2223 นาย มนินภัทร์ นะวิโรจน์169,532,241-
2224 นาย ชยะพงส์ นะวิโรจน์169,532,218-
2225 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต169,500,000+1.77
2226 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว169,453,500+1.73
2227 นาย ระวิ เกษมศานติ์169,448,000+1.27
2228 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ169,232,000-
2229 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ169,024,945+0.02
2230 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด168,958,120+6.02
2231 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED168,701,383-1.74
2232 น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ168,578,000+6.45
2233 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล168,425,724+2.64
2234 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล168,382,500+9.55
2235 PJ Spring Investment Limited168,360,367+3.38
2236 PERSHING LLC168,211,589+0.57
2237 นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล168,119,000-
2238 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส168,045,462-1.55
2239 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ168,000,000-
2240 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ167,973,696+1.85
2241 นาย กัมพล ตติยกวี167,940,196-0.79
2242 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค167,883,873+0.37
2243 นางสาว อภิชญา ง่วนบรรจง167,509,434-0.66
2244 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์167,455,795+2.05
2245 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์167,367,200+1.91
2246 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง167,167,000-0.60
2247 นาง กานดา พรยืนยง166,868,080-
2248 นาง ปรารถนา มงคลกุล166,231,750+0.54
2249 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์166,138,500+0.34
2250 น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์166,020,000+1.93