คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์50,505,000+0.93
4002 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์50,497,308-0.41
4003 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์50,449,100-2.65
4004 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด50,440,000-
4005 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
4006 การเคหะแห่งชาติ50,400,000-1.19
4007 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์50,400,000-
4008 นาย ชุติไชย นภาศัพท์50,360,926+1.31
4009 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์50,271,958+0.53
4010 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์50,250,000-
4011 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ50,225,610-
4012 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ50,225,610-
4013 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID/SMALL CAP50,221,771+0.12
4014 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย50,217,626-
4015 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล50,182,520-0.94
4016 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ50,080,000-
4017 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข50,035,350-
4018 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด50,032,283-0.42
4019 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์50,000,000-
4020 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด50,000,000-
4021 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.50,000,000-
4022 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์49,950,000-6.22
4023 นาย แสงแรก ชลศรานนท์49,950,000-6.22
4024 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล49,942,896+2.12
4025 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล49,926,096-1.38
4026 นาย คำพูน คุณานุกร49,922,728+6.25
4027 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด49,920,000+1.44
4028 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล49,811,520-0.94
4029 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล49,794,138-7.20
4030 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ49,779,110-
4031 JEFFERIES LLC49,752,471+0.58
4032 นาง มุทิตา ฤทธิเดช49,732,359-0.47
4033 นาง ละออ ลีลาประชากุล49,688,064-1.56
4034 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ49,680,000-2.78
4035 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล49,659,548+1.78
4036 นาย ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล49,533,000-
4037 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์49,529,764-
4038 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN49,514,140-0.78
4039 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ49,484,822-0.82
4040 นาย บัณฑูร ล่ำซำ49,462,168+0.26
4041 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์49,333,333-
4042 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช49,332,401-0.97
4043 นาย สมชาย เบญจรงคกุล49,273,579-
4044 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล49,270,000-
4045 Novotel Investments Limited49,250,000-
4046 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล49,248,000-2.78
4047 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล49,248,000-2.78
4048 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์49,223,376-7.02
4049 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์49,202,825-
4050 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์49,164,000-
4051 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร49,140,000+1.59
4052 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์49,140,000-1.28
4053 นาง กษมน กิตติอำพน49,110,478-
4054 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี49,090,720-0.76
4055 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร49,025,000-0.94
4056 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว49,002,240-1.79
4057 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์49,000,000+0.26
4058 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล49,000,000+1.02
4059 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์48,960,000-1.04
4060 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์48,960,000-1.04
4061 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ48,949,145-0.99
4062 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์48,909,000-
4063 นาย พิศาล รัชกิจประการ48,840,000+1.35
4064 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด48,840,000-
4065 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์48,833,184+1.08
4066 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์48,807,000+1.67
4067 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์48,807,000+1.67
4068 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล48,798,032-
4069 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม48,792,806-
4070 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์48,768,000-0.62
4071 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์48,747,407-0.41
4072 นาย ปเนต จงวัฒนา48,687,580+1.56
4073 นาย กมล ธนนิธาพร48,662,738-0.54
4074 HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC48,654,720-0.78
4075 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม48,616,225+3.28
4076 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม48,616,219+3.28
4077 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส48,600,000-
4078 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ48,581,172-0.98
4079 MR. GOH KOK CHENG48,579,744-0.98
4080 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์48,571,182-
4081 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์48,529,711+0.16
4082 นาง นภา จามิกรณ์48,501,750-
4083 นาย กิตติพล บุลนิม48,465,648+1.06
4084 นาย สมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร48,461,288+5.22
4085 MR. TAN SEOW PHOR48,431,760-
4086 นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์48,392,000+0.46
4087 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช48,337,800-
4088 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์48,325,284-7.02
4089 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล48,289,800-
4090 นาง ปิยมา ชรินธร48,269,280-1.32
4091 MR. GOH KOK BENG48,243,399-0.98
4092 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์48,234,830-
4093 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์48,200,000-0.41
4094 MR. LEE JUI-CHUAN48,145,272-0.56
4095 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล48,099,298-1.05
4096 นาย เอกพล สิทธิกรเมธากุล48,098,456+0.79
4097 น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์48,069,504-0.93
4098 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์48,058,258-0.95
4099 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล48,040,472-
4100 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร48,018,000-
4101 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม47,993,400+0.51
4102 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ47,968,212+0.53
4103 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3047,948,720+6.25
4104 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ47,888,400-1.43
4105 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล47,880,000+0.53
4106 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล47,880,000+0.53
4107 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์47,880,000-
4108 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์47,880,000-
4109 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด47,845,880-1.62
4110 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์47,824,000+0.51
4111 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล47,742,750+1.01
4112 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ47,740,000-
4113 นาย วรการ วิไลชนม์47,657,686-2.43
4114 บริษัท ชำนาญ จำกัด47,653,200-3.28
4115 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา47,652,737-0.22
4116 นาย จงกิจ งามเลิศชัย47,562,746-
4117 นาย สุเทพ พัฒนสิน47,560,500-0.24
4118 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร47,560,000+0.99
4119 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์47,526,384+6.25
4120 นาย อำพน กิติจารุรัตน์47,503,183-1.03
4121 นาย ธีรกรณ์ ไรวา47,500,000-
4122 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์47,450,000-1.37
4123 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด47,411,107+0.79
4124 นาย ธีระ บัณฑรวรรณ47,384,842-0.41
4125 นาย สุเทพ จิระสิริกุล47,383,704+1.41
4126 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์47,354,825-
4127 นาย วินัย คล่องประกิจ47,326,314-1.87
4128 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ47,278,600+2.70
4129 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร47,265,020-
4130 นาย ทนง สุวจนกร47,260,000-0.72
4131 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ47,250,000+1.06
4132 นาย วงศกร เทพเจริญ47,168,519-2.13
4133 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์47,160,000+3.05
4134 นาย จำนงค์ พุทธิมา47,060,000-
4135 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด47,000,047-2.13
4136 นาย วชร ตัณศิริชัยยา47,000,000-2.13
4137 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม46,987,400-
4138 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา46,956,000-2.08
4139 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์46,920,750+2.05
4140 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย46,850,400-0.41
4141 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์46,843,462-0.64
4142 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ46,842,000+0.45
4143 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.46,836,447-
4144 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล46,773,603+0.35
4145 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ46,750,000-
4146 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)46,725,000-1.12
4147 นาง ลลนา ธาราสุข46,699,402-0.75
4148 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ46,689,142-
4149 น.ส. ธนัช เลียวตระกูล46,663,390-4.06
4150 นาย ทนง พิทยะ46,647,315-0.83
4151 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์46,629,000+3.82
4152 น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ46,629,000-4.04
4153 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์46,618,600-0.75
4154 น.ส. แพร จรรโลงบุตร46,572,594+0.96
4155 นาย แดน รุ่งเรืองผล46,555,826+1.78
4156 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์46,545,000-
4157 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช46,537,500+0.59
4158 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์46,505,000+3.05
4159 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล46,422,113-7.20
4160 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์46,393,137-0.50
4161 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์46,373,830-1.32
4162 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล46,370,620-0.22
4163 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช46,355,000-1.37
4164 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล46,297,638-0.72
4165 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์46,170,000-1.36
4166 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์46,129,825-
4167 นาย ศุภพน กิตติธนาลักษณ์46,113,096-3.24
4168 นาย อัครเดช โรจน์เมธา46,071,807-
4169 บริษัท สุฤดี จำกัด45,971,114+0.26
4170 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล45,971,000+5.12
4171 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร45,958,984+1.75
4172 นาย ราม ตันติกุลสุนทร45,956,786+1.59
4173 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์45,884,810-
4174 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร45,760,000+0.96
4175 นาย ประภากร วีระพงษ์45,710,546-0.61
4176 นาย สมชาย ดีประเสริฐกุล45,615,200-
4177 นาย กัมพล วัชระนิมิต45,615,200-
4178 นาย ฉลอง อภิชาติโชติ45,600,000-
4179 MR. CHUA CHENG KHUAN45,600,000+1.75
4180 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์45,600,000-
4181 MR. SAU KWENG TAN45,600,000-
4182 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK45,600,000-
4183 น.ส. ชุติมา พรประภา45,599,972-1.17
4184 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา45,594,000+0.65
4185 MR. CHAN CHI KEUNG45,581,346-
4186 น.ส. นลินี มาตานี45,579,600+1.14
4187 นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง45,570,938+0.39
4188 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล45,562,125-
4189 นาย อำนวย กาญจโนภาศ45,555,212-0.88
4190 นาย บุญทรง อัศวโภคิน45,548,831-
4191 นาง ราณี เอื้อทวีกุล45,537,900-
4192 CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.45,526,678-
4193 นาย ทองเปา บุญ-หลง45,526,364-
4194 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว45,490,410-
4195 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)45,488,520-
4196 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม45,453,500-2.01
4197 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์45,413,130-
4198 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล45,412,113-7.20
4199 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด45,356,080-
4200 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ45,282,035-
4201 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ45,168,750+2.05
4202 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร45,154,397-0.49
4203 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข45,094,514-0.50
4204 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์45,081,960+0.81
4205 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์45,005,040+0.69
4206 น.ส. วรางคณา เตไชยา44,972,205+3.82
4207 MR. KENG LENG CHUNG44,941,600+1.14
4208 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด44,931,080-1.22
4209 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง44,902,000-
4210 น.ส. อักษร วิจิตโท44,896,140-0.45
4211 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล44,880,545-1.38
4212 นาย อภิชาติ ชโยภาส44,880,000-4.41
4213 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์44,880,000-4.41
4214 นาง สุจิตรา มงคลกิติ44,834,025-4.00
4215 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ44,807,680-0.54
4216 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์44,805,883-
4217 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์44,800,000+1.25
4218 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์44,800,000-
4219 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)44,800,000-1.79
4220 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม44,798,160-
4221 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ44,780,415-
4222 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์44,774,400-2.78
4223 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ44,753,383+2.25
4224 นาย บุญชัย พนาสกุลการ44,677,500+0.62
4225 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด44,662,000-
4226 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล44,632,103+0.95
4227 นาย กำจัด รามกุล44,607,210+0.83
4228 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์44,579,430+1.06
4229 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์44,551,582-2.13
4230 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH44,453,280-0.68
4231 นาย นำชัย นำชัยศิริ44,441,795-
4232 นาย ภูมิพัฒน์ นำไพศาล44,400,000-2.50
4233 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด44,400,000+0.90
4234 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์44,391,360+1.44
4235 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก44,358,600+0.64
4236 นาย ธนกร จิระพินทุ44,352,000+0.76
4237 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล44,253,840-0.83
4238 นาย ธงชัย จิรดิลก44,229,725-
4239 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์44,160,000-1.04
4240 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด44,085,299-0.67
4241 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย44,069,002-0.99
4242 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์44,009,451-2.40
4243 นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์44,009,076+2.25
4244 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์43,992,840-
4245 นาย สุริยา เทพาคำ43,940,790+0.35
4246 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา43,920,000-0.62
4247 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ43,857,000-0.51
4248 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล43,830,000-
4249 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล43,816,795+0.60
4250 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์43,799,480-1.22
4251 นาย เศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ43,777,340-4.06
4252 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์43,755,711-1.43
4253 นาง สิรินิมิตร บุญยืน43,700,958+1.06
4254 นาย ชัยลดล โชควัฒนา43,700,000-
4255 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์43,694,362+1.11
4256 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ43,688,500-
4257 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล43,680,000-2.14
4258 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล43,680,000-2.14
4259 นาย อมร ศรีชวาลา43,657,292-
4260 นาง อรุณี มหธร43,654,310-
4261 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล43,617,495+1.08
4262 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี43,553,400-1.33
4263 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล43,500,000-1.38
4264 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์43,379,662-0.53
4265 นาย โชคดี บุญ-หลง43,374,140-
4266 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)43,367,422+0.61
4267 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร43,361,405-1.29
4268 นาง ลีนา วนวิทย์43,346,260-0.49
4269 น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณ43,345,400+0.26
4270 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ43,340,000-4.06
4271 นาย พุทธชาติ รังคสิริ43,314,286-
4272 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล43,307,292-
4273 นาง ยุพา ล่ำซำ43,254,750+0.26
4274 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล43,238,500-
4275 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์43,220,710-
4276 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด43,130,000+1.32
4277 น.ส. มาเนสกา มาตานี43,120,000+1.14
4278 น.ส. สาลินี มาตานี43,120,000+1.14
4279 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์43,118,410-0.99
4280 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา43,087,257-0.99
4281 นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล43,000,000-
4282 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์43,000,000+0.58
4283 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ42,976,000-0.62
4284 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด42,952,500-
4285 นาย เอกวิชญ์ กมลเทพา42,940,000-
4286 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์42,931,692-
4287 นาย ไพศาล เปรื่องวิริยะ42,928,535-0.99
4288 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)42,905,012-0.87
4289 บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด42,900,881-
4290 นาง เอมอร ศิริธนชัย42,898,000-0.41
4291 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล42,868,256-0.53
4292 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)42,862,500-
4293 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล42,820,754-
4294 นาย สุเมธ ฐิติภูรี42,783,852-0.97
4295 นาย นที รงครัตนะกุล42,740,828-0.87
4296 นาย สุทิน อัษฎาธร42,647,267+1.21
4297 นาย เมธา วนดิลก42,635,592-2.78
4298 นาย สมมารถ ธูปจินดา42,630,000+1.36
4299 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล42,603,360-0.72
4300 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์42,587,648-5.47
4301 นาย ทิวา จารึก42,584,445-
4302 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร42,570,556-1.29
4303 น.ส. ศราวดี วิชญาโนทัย42,554,400-
4304 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์42,464,042-0.53
4305 นาง นัฎพร อารยะปราการ42,432,000-0.62
4306 MR. JOHN HARVEY CLENDON42,400,000-0.94
4307 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล42,400,000-0.94
4308 นาง วิภา คล่องประกิจ42,377,094-0.51
4309 นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล42,375,628-3.24
4310 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา42,344,633+1.50
4311 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ42,312,000-
4312 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ42,311,600-1.44
4313 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ42,278,222+3.28
4314 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล42,245,000-
4315 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์42,188,880+0.45
4316 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์42,119,844-
4317 นาง สรญา สรไกรกิติกูล42,119,844-
4318 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์42,119,844-
4319 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์42,119,844-
4320 นาง อัธยา ปีตะวนิก42,101,464-1.29
4321 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร42,101,464-1.29
4322 นาย วิรัช เจียรบุญ42,081,115-2.52
4323 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล42,055,809+1.08
4324 นาง กรองพร ตุริยากรณ์42,041,285+0.79
4325 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ42,039,810-
4326 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ42,028,028+0.92
4327 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู42,016,281-0.46
4328 นาง โยตี อนันต์41,923,800-0.62
4329 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์41,923,400-0.62
4330 นาย โอมา ส่งวัฒนา41,902,000-1.37
4331 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ41,839,980-
4332 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร41,760,000+5.17
4333 นาย ปราบดา หยุ่น41,721,231-0.38
4334 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์41,701,774-
4335 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์41,700,082-0.64
4336 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ41,700,000-1.44
4337 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา41,544,676+0.93
4338 MR. HSIAO-WEI LIU41,506,520-0.56
4339 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด41,499,600-0.62
4340 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ41,499,474+0.90
4341 นาย สกล สัณหฉวี41,428,603-0.53
4342 นาง สุมาลี วีระพงษ์41,402,122-0.61
4343 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี41,378,024-2.00
4344 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง41,376,600-1.66
4345 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา41,365,337+1.21
4346 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ41,365,337+1.21
4347 นาย สันติ ซอโสตถิกุล41,346,360-0.94
4348 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์41,292,108-4.04
4349 นาง พิรดา อินทามระ41,271,480-
4350 น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์41,259,116-1.44
4351 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)41,243,848-
4352 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน41,236,340+1.75
4353 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี41,232,175-0.50
4354 นาย ชุน เฉิน41,204,029-0.14
4355 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์41,178,610-0.41
4356 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด41,168,000+3.12
4357 นาง ฐิติมา โอภาสวงการ41,087,026+0.64
4358 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์41,082,720-0.42
4359 นาย วศิน ดลรึเดช41,025,000-1.05
4360 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ41,000,000+0.49
4361 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม40,889,076-
4362 SOJITZ ASIA PTE. LTD.40,810,000+0.47
4363 SUMITOMO CORPORATION40,810,000+0.47
4364 นาย ธีรพล สินไชย40,805,556+0.35
4365 นาย อิษฎา พรกุล40,800,000-1.96
4366 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา40,787,600+0.26
4367 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี40,786,578+1.06
4368 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์40,762,638-0.99
4369 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์40,755,660-
4370 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี40,750,000-
4371 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์40,749,170+0.53
4372 นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์40,740,000-
4373 นาง อารียา โภวาที40,700,000-3.24
4374 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล40,663,326+0.79
4375 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร40,633,833-1.11
4376 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์40,627,653-2.44
4377 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์40,620,936-
4378 นาย วิรัตน์ ทวีกิติกุล40,579,400-
4379 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์40,517,100-0.83
4380 น.ส. จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์40,500,000-0.74
4381 นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง40,480,000-1.74
4382 ทพ. วิรัช ธนูพราน40,425,000+2.04
4383 น.ส. มณีรัตน์ สดับ40,386,000-0.94
4384 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์40,362,000+5.61
4385 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์40,358,710-
4386 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ40,355,338-
4387 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์40,320,000+5.71
4388 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์40,254,600-1.33
4389 ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัช40,250,000-1.74
4390 ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัช40,250,000-1.74
4391 นาง วารุณี เพชรสุทธิ40,224,000-0.42
4392 นาย ศรัณย์ ไชยกุล40,219,200-3.57
4393 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI40,218,824-1.19
4394 น.ส. ศศิ อิงคนันท์40,214,706-0.77
4395 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์40,199,016+0.49
4396 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี40,127,500-1.43
4397 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล40,117,316+0.53
4398 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล40,032,192-1.82
4399 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)39,990,000+1.08
4400 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์39,984,000+0.60
4401 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร39,963,000-1.52
4402 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์39,945,220+1.50
4403 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ39,892,000-5.11
4404 นาย วีระพล อดิเรกสาร39,869,250-
4405 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา39,836,691-
4406 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ39,825,000-0.74
4407 น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์39,805,973-0.93
4408 นาย สุชีพ บุญวีระ39,775,539-0.50
4409 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์39,718,129+20.00
4410 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร39,692,590-0.54
4411 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล39,671,866-0.97
4412 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)39,651,500-
4413 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์39,648,000-0.42
4414 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์39,576,060+1.67
4415 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด39,557,625-
4416 นาย กิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์39,545,320-1.49
4417 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ39,427,300+2.05
4418 นาย สุชน สิมะกุลธร39,404,901-0.77
4419 นาย สุรพร สิมะกุลธร39,383,666-0.77
4420 นาย อภิชัย ชโยภาส39,372,000-4.41
4421 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม39,345,000-
4422 นาย วรุณ สนโสภณ39,338,368+0.57
4423 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล39,321,861-2.13
4424 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)39,316,563-0.51
4425 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม39,307,800-
4426 นาง เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์39,264,000-
4427 นาย วิชัย แพทยานันท์39,261,600-0.66
4428 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์39,216,063-0.99
4429 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล39,211,520-0.94
4430 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์39,211,520-0.94
4431 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ39,192,800-1.02
4432 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม39,181,529-1.12
4433 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์39,174,453-0.42
4434 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์39,147,086-
4435 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ39,130,000-0.66
4436 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์39,045,834+0.28
4437 นาย วิชัย แสงทองกุล39,042,000-0.41
4438 นาง สุกัลยา ทองพันธ์39,031,065-0.13
4439 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์39,000,000-
4440 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ39,000,000-
4441 นาย ประกิต อัศวกาญจน์38,999,281-1.97
4442 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด38,980,298-
4443 น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล38,977,836-0.72
4444 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์38,963,815-0.83
4445 นาย ทศพล ไสยมรรคา38,895,340-0.42
4446 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ38,889,600-0.62
4447 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ38,885,000-0.99
4448 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์38,855,869-0.54
4449 น.ส. โสพิศ ภูสนาคม38,847,600+0.76
4450 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์38,804,919-
4451 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว38,797,678-0.92
4452 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต38,720,400+0.81
4453 นาย ชูรัช พจนาลัย38,700,000-
4454 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์38,671,286+1.05
4455 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย38,632,500-0.99
4456 นาย วสันต์ สนโสภณ38,624,000+0.58
4457 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล38,621,040+0.86
4458 น.ส. นฤมล แมงทับ38,608,752-1.81
4459 นาย สุธน ศรียะพันธุ์38,563,904-0.41
4460 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ38,560,500+0.81
4461 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร38,553,300-
4462 นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร38,440,000-
4463 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร38,432,804+1.78
4464 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์38,400,000-
4465 นาย ศุภชัย หวั่งหลี38,390,586-
4466 นาย สุทธิพร จันทวานิช38,302,412-1.19
4467 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต38,267,100-2.78
4468 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)38,245,940-0.10
4469 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ38,220,000+4.29
4470 นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์38,220,000+4.29
4471 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ38,218,286-
4472 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์38,214,320-
4473 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์38,206,080-
4474 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล38,203,000+1.84
4475 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล38,200,000-
4476 นาย นันทนัช พิบูลนันท์38,198,350-
4477 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล38,160,000-5.66
4478 นาย สาธิต สุดบรรทัด38,150,000-
4479 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล38,146,072-0.53
4480 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์38,145,600-1.56
4481 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ38,144,000-0.62
4482 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์38,098,336+18.32
4483 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ38,090,995-
4484 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล38,090,250+1.75
4485 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล38,075,602+2.07
4486 นาย สันติ ดวงภานุมาส38,000,000-
4487 LEEBRO HOLDING PTE LTD.37,987,920-4.07
4488 บริษัท แอมเวส จำกัด37,987,183-2.52
4489 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี37,974,070-
4490 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย37,959,894+1.06
4491 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช37,941,750+1.06
4492 นาง ภัคจิรา วิทยา37,940,426-
4493 น.ส. วิภา สุทธิยุทธ์37,934,846-
4494 นาง อรพรรณ มายะการ37,919,792+0.68
4495 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ37,890,392-1.19
4496 น.ส. ณลันรัตน์ นันท์นนส์37,825,637-9.09
4497 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด37,813,430-0.41
4498 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์37,800,000-
4499 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด37,800,000-
4500 นาย ยศวี พสวงศ์37,766,918-0.08