คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ251,583,214-1.32
2002 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์251,577,500-0.97
2003 นาย สมชาย ประภากมล251,558,747-1.68
2004 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์250,687,180-0.66
2005 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION250,637,604+0.81
2006 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ250,596,830+1.60
2007 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์250,338,634+1.40
2008 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม250,000,000-1.50
2009 นาย ทัยดี วิศวเวช249,325,803+0.79
2010 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.249,115,904-1.25
2011 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์248,966,820+1.12
2012 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร248,878,200+8.94
2013 น.ส. อรนุช วานิช248,510,526+2.05
2014 นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์248,401,392-
2015 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร248,221,210+2.10
2016 นาย ธัญกร พันธุกานนท์248,187,500-1.58
2017 น.ส. อังคณา วานิช248,064,070+2.12
2018 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล247,572,428+2.73
2019 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์247,322,120+2.94
2020 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์247,086,000-
2021 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล247,086,000-
2022 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ247,086,000-
2023 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์246,411,549+2.88
2024 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล246,169,107-
2025 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์246,000,000-3.25
2026 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล246,000,000-1.22
2027 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร245,608,129-
2028 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์245,270,920-
2029 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด245,000,000-0.36
2030 นาย วิเชียร เศวตวาณิช245,000,000+0.41
2031 น.ส. วัสสา ริมชลา244,925,000+5.67
2032 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร244,474,325-2.40
2033 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร244,430,643+8.94
2034 นาย ธนพล กองบุญมา244,416,200-2.41
2035 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ244,416,000+4.61
2036 น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์244,360,000-3.49
2037 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์244,335,000+3.91
2038 นาย ประพล พรประภา244,161,670+0.52
2039 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง243,968,844+0.61
2040 นาง พรพิไล ไรวา243,371,464-
2041 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ243,266,940-
2042 นาย ธีรวัต อมรธาตรี243,254,700-1.96
2043 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี243,100,000-0.70
2044 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์242,987,877-0.73
2045 น.ส. ปฤณ พรประภา242,812,570+0.52
2046 นาย ประเสริฐ เสวีกุล242,713,546+1.06
2047 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK242,469,722-1.65
2048 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่242,176,548-1.85
2049 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี242,107,160+0.10
2050 MR. Phoukhaokham Pravoraxay242,000,000-
2051 นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร241,520,132-0.81
2052 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์241,387,500-1.91
2053 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ241,352,611-2.31
2054 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)240,786,015+1.10
2055 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ240,421,608+0.89
2056 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล240,014,894+2.73
2057 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร240,013,300-3.43
2058 นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล239,890,000+0.67
2059 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์239,823,655-0.97
2060 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ239,730,150+1.45
2061 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร238,950,000+1.69
2062 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย238,606,624-1.39
2063 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์238,489,440-0.42
2064 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ238,324,800+2.44
2065 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด237,900,000-
2066 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย237,848,940-1.12
2067 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล237,819,846+2.73
2068 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล237,778,122+2.73
2069 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล237,777,756+2.73
2070 นาย ดนุพล ชิลลี่237,723,920-0.84
2071 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย237,313,125-0.81
2072 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ237,299,272-2.31
2073 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล237,123,774+0.75
2074 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง236,342,861-
2075 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร234,524,225-
2076 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย234,136,700-0.36
2077 นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์234,001,560-1.92
2078 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)233,763,970-0.93
2079 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์233,625,000+1.12
2080 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์233,625,000+1.12
2081 นาย อมร ดารารัตนโรจน์233,625,000+1.12
2082 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล233,325,890+0.75
2083 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร232,952,925+9.10
2084 นาง ปัทมา พรมมาส232,540,000-
2085 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน232,208,460-6.06
2086 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์232,168,097-
2087 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร231,376,080-1.28
2088 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล231,109,423+1.63
2089 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร230,712,600+1.00
2090 น.ส. นันทิชา ไชยกุล230,625,000+1.63
2091 นาย สุรพล คุณานันทกุล230,518,076-0.21
2092 นาย นพดล สันธนะพานิช230,400,000-1.04
2093 GANARIA INTERNATIONAL CORP.230,000,000+0.43
2094 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์229,866,832+0.96
2095 นาย ประสาน ภิรัช บุรี229,807,768-2.30
2096 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล229,600,000-0.89
2097 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก229,458,863-0.27
2098 นาย สรสิช แดงประเสริฐ228,541,560-1.92
2099 นาย พิษณุ แดงประเสริฐ228,541,560-1.92
2100 นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ228,541,560-1.92
2101 นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ228,541,560-1.92
2102 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล228,000,000+1.32
2103 นาย วันชัย คุณานันทกุล227,927,958-0.30
2104 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล227,550,000+1.63
2105 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด227,220,800-3.61
2106 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED226,943,779+0.93
2107 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ226,811,664-1.32
2108 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว226,017,170-0.93
2109 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร225,946,708+1.21
2110 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์225,333,160-1.05
2111 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด224,938,220-1.36
2112 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร224,777,195-0.01
2113 นาย ระพี อุทกะพันธุ์223,403,035+1.71
2114 นาง นิรมล รุจิราโสภณ223,385,466-0.81
2115 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์223,112,701-1.30
2116 นาย สมชาติ โสตธิมัย223,090,000+0.74
2117 นาง พันทิพา ไรวา223,019,937-
2118 Salesforce Venture LLC222,505,162-3.37
2119 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย222,220,352-
2120 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล222,104,200-
2121 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล222,076,200-0.88
2122 นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ222,041,556+1.60
2123 นาย สหนันท์ เชนตระกูล221,924,570-0.25
2124 Momo.com Inc.221,806,590-1.72
2125 นาง กานดา พรยืนยง221,744,160-6.06
2126 นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ221,650,000-4.20
2127 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ221,611,500-4.96
2128 นาง อุบล เอกะหิตานนท์220,928,121+0.79
2129 บริษัท วาวา แพค จำกัด220,800,000-2.08
2130 นาย ปรีชา วีระพงษ์220,405,564+3.91
2131 นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา220,329,360-
2132 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย220,000,000-1.82
2133 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล219,903,780-5.33
2134 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR219,600,000-0.55
2135 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย219,520,197+0.99
2136 นาย วรกฤต ชัยสถาพร219,450,000+2.42
2137 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์219,307,643+0.27
2138 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED219,022,100-
2139 บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด218,410,305-1.96
2140 นาง วรนุช อิสริยธรรม218,310,000+4.21
2141 นาย สุขุม พหูสูตร218,123,800-
2142 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร217,986,237-0.44
2143 นาย ภสุ วชิรพงศ์217,159,875+5.60
2144 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล216,538,627+0.99
2145 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)216,199,630-0.25
2146 นาย วัชรพล รุจิเรข216,050,000+0.67
2147 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)215,600,000-
2148 PAN ASIA ASSETS LIMITED214,620,000+2.04
2149 นาย มารชัย กองบุญมา214,539,038-2.40
2150 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์214,529,977+1.71
2151 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)214,500,000+8.65
2152 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล214,476,073+2.73
2153 นาย สมิทธ์ ทอย214,400,000+2.99
2154 นาย วิรัฐ สุขชัย214,373,126-
2155 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED214,021,660-
2156 น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์214,000,000-2.80
2157 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์213,843,000-1.68
2158 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)213,570,000-
2159 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา213,514,968+4.46
2160 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์213,120,000-0.52
2161 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล213,000,000-1.41
2162 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์212,120,200+1.49
2163 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์212,120,200+1.49
2164 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR212,061,084+0.18
2165 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ211,517,653+3.87
2166 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์211,336,121-
2167 บริษัท โลหการไทย จำกัด211,334,107-
2168 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ211,158,865-
2169 MR. YUK LUNG LEE211,000,000-
2170 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง210,701,021+1.77
2171 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ210,603,926+1.13
2172 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช210,259,720-
2173 นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล210,189,798+0.55
2174 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์210,178,210+0.83
2175 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)209,898,285-
2176 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์209,876,964+1.52
2177 นาย วริศ ยงสกุล209,800,514-0.84
2178 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์209,546,634-
2179 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์209,083,000-1.68
2180 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด208,928,090-0.62
2181 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์208,870,861-0.42
2182 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)208,523,620-1.41
2183 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร208,488,000+1.47
2184 นาย ธวัช เสริมคชสีห์208,097,425-
2185 นางสาว วาณุภัณฒ์ ตั้งคารวคุณ207,900,000-0.53
2186 นาย อรรถพล ตั้งคารวคุณ207,900,000-0.53
2187 นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ207,900,000-0.53
2188 นาย อาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ207,900,000-0.53
2189 นาง วิไล ตั้งคารวคุณ207,900,000-0.53
2190 นาย ธนัท ตาตะยานนท์207,650,579-1.68
2191 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล207,500,000-
2192 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)207,500,000-
2193 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ207,447,500+1.18
2194 บริษัท พกกิม จำกัด206,829,829-
2195 นาย ณัฐพล วิมลเฉลา206,733,360-
2196 นาย พชรพล วิมลเฉลา206,708,640-
2197 นาย วัชรพล วิมลเฉลา206,708,640-
2198 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล206,613,600-
2199 นาย ณรัล วิวรรธนไกร206,448,000+1.47
2200 นาย พะเนียง พงษธา206,192,480-
2201 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์206,114,604+2.02
2202 นาย ชวาล เหมมณฑารพ205,948,850-2.31
2203 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา205,755,373-0.73
2204 บริษัท โชควัฒนา จำกัด205,443,576+8.65
2205 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล205,400,000+1.54
2206 ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน204,850,600+1.51
2207 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา204,689,289+1.01
2208 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช204,376,200+2.86
2209 นาย ธงไชย แพรรังสี204,067,916-
2210 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์204,011,400-0.16
2211 NITTO KOGYO CORPORATION204,000,000-1.96
2212 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด203,712,900+1.03
2213 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์203,272,599-0.64
2214 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร203,111,053+8.94
2215 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์202,998,430-
2216 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์202,161,962-
2217 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH202,030,585-0.64
2218 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ201,565,000-3.85
2219 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา200,981,773-0.73
2220 น.ส. ชนาพร เบรย์200,910,000-
2221 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์200,032,000+0.53
2222 นาย สุจินต์ หวั่งหลี199,875,175-3.40
2223 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED199,412,200+4.63
2224 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)199,277,390+4.65
2225 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)199,267,010-1.72
2226 นาย วศิน เดชกิจวิกรม198,816,000+1.32
2227 นาย คุณา เทวอักษร197,513,531+0.78
2228 นาย พิชิต ชินวิทยากุล197,210,000-0.19
2229 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย197,202,945+0.82
2230 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล196,900,000-1.68
2231 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด196,853,250-0.93
2232 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์196,438,112+0.96
2233 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ196,250,019-1.43
2234 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล196,189,188+3.54
2235 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง196,079,968+2.55
2236 น.ส. จินตนา มีมะโน196,045,834+3.13
2237 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ195,969,312-
2238 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด195,960,000+0.72
2239 Element Capital Mauritius Ltd.195,840,000+4.17
2240 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด195,523,632-2.16
2241 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด195,500,000-
2242 นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา195,380,877+0.82
2243 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี195,277,715-
2244 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์194,836,000-0.93
2245 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด194,818,000-0.85
2246 นาย โกศล วรฤทธินภา194,750,000+5.26
2247 นาย สุพล วัธนเวคิน194,732,376+2.04
2248 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์194,528,309+5.83
2249 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์194,365,500-1.16
2250 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)194,018,400-