คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล213,585,900-
2002 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา213,466,531-
2003 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED213,449,600-
2004 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล213,072,920+1.09
2005 นาย ขจร พนารัตน์212,678,925+2.36
2006 นาย ศิธา เมฆสวรรค์212,480,341+0.99
2007 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์212,445,120+1.05
2008 MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA212,429,745+2.42
2009 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์212,360,501-0.98
2010 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์212,120,200+1.49
2011 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์212,120,200+1.49
2012 นาย สุพล วัธนเวคิน211,953,606+2.50
2013 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ211,638,780+2.94
2014 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ211,532,956-2.60
2015 นาย พิมล ศรีวิกรม์211,216,048-0.99
2016 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง211,108,731-1.92
2017 นาง รวีวรรณ ม้าทอง210,982,860+0.83
2018 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล210,870,000-
2019 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ210,384,612+0.41
2020 นาย พะเนียง พงษธา210,157,720-
2021 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)210,000,000+0.67
2022 MR. Phoukhaokham Pravoraxay210,000,000-
2023 นาย คุณา เทวอักษร209,625,667-1.96
2024 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร209,543,393-0.86
2025 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว208,526,215+1.71
2026 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์208,221,235-0.86
2027 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์207,687,781-
2028 นาง พรพิไล ไรวา207,092,488+7.30
2029 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ206,550,000+1.33
2030 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)206,316,210-0.76
2031 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)206,138,287-1.67
2032 ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน205,880,000+3.00
2033 MR. LIAU KIM SAN JEREMY205,747,750-
2034 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล205,649,730-
2035 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)205,362,740-0.53
2036 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย205,149,436-
2037 บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด205,000,000-1.22
2038 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา204,812,500+0.69
2039 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด204,593,376+0.48
2040 น.ส. อรนุช ไชยกุล204,497,400-
2041 นาย เสถียร พรยืนยง204,485,680-7.04
2042 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล204,369,000-1.65
2043 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์204,204,000-1.96
2044 นาย สมิทธ์ ทอย203,200,000+1.57
2045 น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์203,200,000+2.97
2046 MR. SHEN, SHYH-YONG203,075,807-1.14
2047 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม202,635,689+1.27
2048 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร202,492,845-
2049 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช202,333,530-
2050 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์202,245,000+2.12
2051 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.201,956,679+1.87
2052 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช201,783,355+0.54
2053 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2054 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์201,331,866+1.11
2055 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ201,181,500+1.54
2056 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์200,215,768-
2057 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์200,037,904-
2058 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์200,037,904-
2059 นาย ประจักษ์ ตั้งใจ199,650,000-
2060 นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง199,650,000-
2061 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล199,515,000-0.71
2062 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์199,024,713+2.38
2063 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด198,800,000+3.57
2064 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.198,750,606+1.50
2065 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED198,423,600-0.81
2066 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย198,220,218-0.44
2067 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล198,188,012+0.75
2068 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย198,043,090+0.30
2069 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์197,832,000-
2070 บริษัท วาวา แพค จำกัด197,800,000-
2071 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร197,559,720+0.74
2072 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล197,055,699-0.33
2073 นาย สมชาย ประภากมล197,019,119-
2074 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์196,875,630-2.86
2075 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)196,693,280+0.89
2076 บริษัท โลหการไทย จำกัด196,687,189-0.43
2077 นาย มารชัย กองบุญมา195,659,602+0.88
2078 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล195,527,948-0.44
2079 นาย สมชาย เวชากร195,520,000-0.96
2080 MRS. MEI LEE195,195,000-2.96
2081 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล194,453,000+1.79
2082 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์194,317,860-
2083 นาย วีระชัย สุธีรชัย194,087,432-3.35
2084 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.194,010,045+0.45
2085 บริษัท แอล.พี โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)193,165,685+1.94
2086 นาง อุบล เอกะหิตานนท์193,094,657+0.90
2087 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล193,035,550-0.87
2088 นาง วิมลวรรณ มิลินทจินดา192,865,118+1.69
2089 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์192,688,860+0.60
2090 นาย สมนึก ไชยกุล192,626,769-
2091 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล192,625,000-0.87
2092 นาย กมล บริสุทธนะกุล192,548,525-0.87
2093 นาย สวิจักร์ โลจายะ192,307,480+2.50
2094 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์191,564,588+0.84
2095 นาย กฤตย์ อินทรพรอุดม191,420,000-0.59
2096 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.191,400,998-0.47
2097 บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด COMPANY LIMITED191,400,000-0.57
2098 นาย ศุภโชค ตันติวิท191,250,000-0.59
2099 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว191,002,500-
2100 นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา190,888,240+2.49
2101 นาย ภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล190,868,566-0.71
2102 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)190,865,430-4.44
2103 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ190,724,304+0.17
2104 วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด190,500,000+2.36
2105 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด189,945,417+0.64
2106 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)189,840,000-
2107 นาง พันทิพา ไรวา189,774,729+7.30
2108 นาย ปอ อนาวิล189,727,835-
2109 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย189,472,000-
2110 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)189,240,000+0.88
2111 NICE NOBLE LIMITED189,156,506+1.55
2112 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)189,100,000-
2113 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล188,825,000+4.00
2114 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด188,538,312-0.41
2115 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล187,983,870-1.43
2116 น.ส. ปวิตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล187,605,058+1.69
2117 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ187,281,585-0.79
2118 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล187,093,515-1.36
2119 บริษัท พกกิม จำกัด187,046,106+0.64
2120 นาย สันติ ปิยะทัต186,680,795+4.46
2121 นาย เจน ชาญณรงค์186,583,355+1.55
2122 นาง วนิดา พฤฒินารากร186,302,340+6.67
2123 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด185,855,640+1.74
2124 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ185,826,293+1.59
2125 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง185,685,500+0.54
2126 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)185,664,000+0.14
2127 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม185,628,080+2.82
2128 นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ185,349,248-0.88
2129 PERSHING LLC184,552,143-
2130 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม184,525,000-2.48
2131 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม184,326,650+2.82
2132 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์184,290,260-
2133 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2134 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)183,705,000+0.90
2135 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์183,600,000-
2136 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์182,687,400+0.60
2137 นาง ศิริลักษณ์ ไม้ไทย182,364,700+0.43
2138 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์182,364,700+0.43
2139 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ182,226,240+1.74
2140 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร182,042,280+6.67
2141 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด182,000,000+3.85
2142 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล181,781,067-2.86
2143 นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร181,560,400+1.64
2144 นาย วายุ ทองพูน181,478,000-0.88
2145 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล181,463,700+1.65
2146 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ181,195,000+1.00
2147 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม180,928,688-0.28
2148 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม180,753,400-1.06
2149 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ180,613,925+0.04
2150 NITTO KOGYO CORPORATION180,000,000-0.89
2151 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์179,721,980+1.77
2152 นาย อรรถ เลิศรุ้งพร179,401,000+1.64
2153 นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์179,279,630-
2154 นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์179,279,630-
2155 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด179,270,000-0.51
2156 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด178,500,000-0.95
2157 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ178,298,000-
2158 นาย ธนัท ตาตะยานนท์178,128,629-2.74
2159 GANARIA INTERNATIONAL CORP.178,000,000-0.56
2160 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ177,888,420+2.36
2161 นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ177,600,000+1.35
2162 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์177,489,000+6.15
2163 นาย เสวก ศรีสุชาต177,444,214-
2164 นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร177,290,400+1.64
2165 นาย ชนะ อัษฎาธร177,219,000-0.43
2166 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ177,000,000-
2167 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์176,969,000-3.08
2168 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น176,517,900-1.22
2169 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์176,170,484+2.95
2170 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์176,083,270-0.74
2171 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล175,922,700+0.57
2172 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด175,851,270-
2173 นาย สุวิชา พานิชผล175,798,946+2.42
2174 CLSA LIMITED175,500,000+0.77
2175 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย175,437,120+1.67
2176 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ175,302,680-0.86
2177 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)175,108,030+0.88
2178 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์175,070,500-1.44
2179 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH175,007,385-0.74
2180 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)174,516,310+0.47
2181 นาง ปรารถนา มงคลกุล174,318,700-
2182 กระทรวงอุตสาหกรรม174,000,000-0.86
2183 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล174,000,000+0.57
2184 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ173,442,048-0.78
2185 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ173,275,856-0.96
2186 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์173,013,240-0.88
2187 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ172,263,010+1.94
2188 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม172,201,820+0.59
2189 บริษัท ธนนนทรี จำกัด171,708,613+2.01
2190 นาย สาธิต เหมมณฑารพ171,472,497-
2191 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ170,958,125-
2192 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล170,690,100+0.02
2193 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์170,499,999+2.42
2194 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์170,411,070+0.71
2195 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย170,290,000+0.41
2196 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร170,216,260-
2197 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด170,000,000-1.47
2198 นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์169,950,000-
2199 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์169,906,122+0.97
2200 น.ส. สุณี เสรีภาณุ169,842,150-
2201 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน169,645,807+2.58
2202 นาย มนินภัทร์ นะวิโรจน์169,532,241+0.43
2203 นาย ณัฐไชย นะวิโรจน์169,532,241+0.43
2204 นาย ชยะพงส์ นะวิโรจน์169,532,218+0.43
2205 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์169,387,769-
2206 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์169,200,000-0.71
2207 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล169,147,732-0.47
2208 นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ168,609,096+5.63
2209 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล168,314,994-
2210 นาง รัศมี ทักราล168,301,359+0.44
2211 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต168,000,000+0.89
2212 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล167,849,258-1.31
2213 นาง สิริพร บุญวรุตม์167,782,569-
2214 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์167,480,400-
2215 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย167,200,000-3.35
2216 MR. HIRONOBU IRIYA166,706,334-0.41
2217 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ166,467,987+1.00
2218 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์166,110,000+1.77
2219 นาง จารุดา โพธิอินทะ165,704,175-0.85
2220 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์165,397,504+0.88
2221 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด165,300,000+4.39
2222 นาย จุมภฎ ชูวงษ์165,240,000-
2223 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด165,044,632+4.23
2224 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์165,044,300-1.85
2225 นาย อดุลย์ บุญรอด165,000,000+2.42
2226 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช164,960,790-7.96
2227 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์164,867,000-1.77
2228 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล164,851,200+0.47
2229 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี164,737,500-2.54
2230 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล164,371,918-1.12
2231 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์164,160,000+4.39
2232 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED163,818,096+0.64
2233 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์163,752,400-
2234 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง163,743,700-1.39
2235 MISS MAN WAI KOO163,620,000-0.50
2236 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ163,620,000-0.50
2237 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ163,500,000+1.83
2238 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล163,291,700-
2239 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)163,254,450-0.88
2240 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์163,012,500-0.95
2241 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED162,833,509-
2242 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ162,400,000-0.86
2243 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด162,205,836+8.51
2244 นาย เพชร ไวลิขิต161,948,407-
2245 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์161,824,554-0.56
2246 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส161,532,072+0.81
2247 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร161,200,000-
2248 นาง ศรีรัตน์ วาริการ160,788,150+1.33
2249 นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล160,570,800-1.71
2250 นาย กัมพล ตติยกวี159,943,044+10.83