คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/03/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 น.ส. สุภัสสรา ลีสวัสดิ์ตระกูล50,500,000-0.99
4002 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
4003 นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ50,430,300+2.35
4004 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ50,416,800+7.14
4005 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด50,367,360-
4006 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร50,343,216+7.14
4007 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์50,331,414+3.23
4008 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย50,321,822-1.89
4009 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.50,314,350-1.60
4010 นาย วราชัย ส่งวัฒนา50,302,604-0.83
4011 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล50,183,023-
4012 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย50,160,901-2.61
4013 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล50,160,000+5.45
4014 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ50,157,645-
4015 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์50,148,000+1.51
4016 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ50,127,337-4.09
4017 นาย มรกต มณีไพโรจน์50,067,720-
4018 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์50,004,440-0.94
4019 นาง พนิดา ควรสถาพร49,991,253+0.68
4020 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด49,977,600-
4021 นาย กรณ์ ณรงค์เดช49,839,000-
4022 นาย องอาจ กิตติคุณชัย49,800,000-2.81
4023 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ49,774,764-2.61
4024 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์49,706,203-1.46
4025 นาย ปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา49,685,216-
4026 นาย อุทัย อัษฎาธร49,649,250-0.95
4027 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร49,635,263+0.88
4028 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์49,582,122+0.73
4029 นาย สิริพจน์ มาโนช49,471,196+2.12
4030 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล49,386,400-8.04
4031 นาย ทวีชัย ครุจิตร49,375,564-1.32
4032 นาง มณฑา ทัสฐาน49,360,665-
4033 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร49,335,000-
4034 นาย เจริญ รุจิราโสภณ49,292,966-1.61
4035 นาย อรรถพล ธรรมานนท์49,282,560+3.23
4036 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์49,263,500-0.80
4037 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)49,250,000-1.02
4038 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม49,158,174-
4039 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์49,137,887+0.60
4040 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ49,105,000+1.24
4041 MR. HO KWON CJAN49,089,829+4.74
4042 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล49,071,064-
4043 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล49,067,140+0.99
4044 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์49,062,000-3.85
4045 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล49,059,866+0.15
4046 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา49,059,748-2.61
4047 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล49,036,911-
4048 นาง สิรินิมิตร บุญยืน49,019,064-0.94
4049 นาย อรุณ วนิชสุวรรณ49,005,000+8.64
4050 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์48,975,578+0.20
4051 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์48,935,300-0.97
4052 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์48,811,840+2.68
4053 นาย ชัยรัตน์ สิริบวรธรรม48,775,505-1.78
4054 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)48,654,371-1.83
4055 นาย สุชีพ เจริญวงศ์48,604,860-0.68
4056 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์48,570,794+1.14
4057 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์48,566,667-
4058 นาย สันติ ดวงภานุมาส48,530,000-
4059 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์48,502,761+1.00
4060 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย48,492,527-6.67
4061 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล48,492,419-1.16
4062 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์48,492,419-1.16
4063 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์48,433,000+2.60
4064 นาย สุวรรณ พรมีไชย48,430,341+4.23
4065 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์48,418,582+0.70
4066 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด48,409,830+0.78
4067 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา48,401,103+1.47
4068 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร48,381,496-
4069 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล48,336,750+5.45
4070 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร48,300,000-
4071 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร48,300,000-
4072 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล48,287,000-2.75
4073 MR. TSAI MING-YU48,279,114+0.81
4074 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร48,275,979+2.48
4075 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง48,246,640+0.96
4076 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ48,197,200+7.92
4077 นาย ฐิติกร สพโชคชัย48,192,900-
4078 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์48,174,000+0.65
4079 นาย ขันธ์เพชร สารสาส48,146,000-0.65
4080 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์48,102,497+1.58
4081 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์48,096,593-1.21
4082 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)48,037,500-1.60
4083 MR. WEI-TONG LIN48,037,500-1.60
4084 นาย พานทองแท้ ชินวัตร48,000,000-
4085 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม47,986,367-5.50
4086 นาย ธาดา โอฬาริก47,833,306+2.04
4087 มหาวิทยาลัยศรีปทุม47,808,000-1.51
4088 นาง เสาวลักษณ์ จูห้อง47,787,750+0.50
4089 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา47,689,365-
4090 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ47,681,012-
4091 นาย ชาญณรงค์ แก้ววิศิษฎ์47,644,200-3.70
4092 นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ47,642,088+9.01
4093 นางสาว เบญญา โพธิรัตน์สมบัติ47,625,200+1.72
4094 นางสาว กัญญา โพธิรัตน์สมบัติ47,625,200+1.72
4095 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล47,561,076+0.38
4096 SOJITZ ASIA PTE. LTD.47,547,500-1.21
4097 SUMITOMO CORPORATION47,547,500-1.21
4098 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์47,526,204-2.70
4099 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์47,524,860-1.31
4100 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย47,500,000+3.20
4101 นาย กีรติ อัสสกุล47,482,666-2.10
4102 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล47,480,786-2.10
4103 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
4104 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
4105 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล47,342,000+4.00
4106 นาง ธนภร นันที47,341,322-
4107 นางสาว ประไพพรรณ พุทธาภิบาล47,330,080-
4108 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต47,315,250-1.31
4109 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด47,209,466-2.70
4110 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED47,201,759+4.74
4111 นาย เมธา เศวตโกมลนันท์47,200,000-
4112 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร47,200,000-5.08
4113 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา47,175,000-
4114 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์47,170,862-
4115 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด47,166,236-3.66
4116 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ47,141,209-1.21
4117 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์47,124,000-1.96
4118 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ47,121,000-0.67
4119 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์47,114,925-2.61
4120 นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล47,083,750-0.57
4121 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา47,060,976+1.46
4122 นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย46,998,336-0.95
4123 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข46,993,180-1.64
4124 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล46,992,000+4.00
4125 นาย สุรศักดิ์ สีเขียว46,958,464-
4126 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์46,896,000-
4127 นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
4128 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน46,839,180+1.75
4129 น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช46,821,250-0.57
4130 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย46,800,000-
4131 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย46,800,000+0.96
4132 น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์46,700,600+4.60
4133 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม46,675,732+1.96
4134 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์46,675,200-0.45
4135 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา46,600,000-0.86
4136 นาย สิทธิพจน์ มาโนช46,559,234+2.19
4137 นาง เมธ์วดี นวพันธ์46,469,491-
4138 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล46,384,747-4.55
4139 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด46,347,667-4.12
4140 นาย คุณพัฒน์ มาโนช46,344,084+2.19
4141 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร46,344,000-0.17
4142 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี46,339,960-6.93
4143 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร46,250,000+4.00
4144 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์46,211,670-0.17
4145 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล46,207,319-
4146 นาย ธนกร ปังศรีนนท์46,165,680+0.50
4147 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร46,116,000+4.92
4148 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์46,116,000+4.92
4149 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์46,073,422-1.96
4150 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต46,047,019+0.81
4151 นาย เอ สัจเดว์46,000,000+4.35
4152 นาย วรุต ตันติพิภพ45,957,238-4.06
4153 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์45,927,000+0.83
4154 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์45,886,932+1.15
4155 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (O) โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด45,885,720-1.96
4156 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย45,851,148-0.94
4157 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์45,840,000-1.05
4158 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์45,839,430-
4159 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช45,797,805-
4160 น.ส. วราพร ไชยราช45,761,030-3.38
4161 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล45,760,112-7.22
4162 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)45,756,000-0.54
4163 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน45,725,000-1.29
4164 บริษัท หวั่งหลี จำกัด45,715,584-
4165 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์45,660,070-4.49
4166 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์45,650,000-
4167 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์45,650,000-
4168 นาย บรรพต จำรูญโรจน์45,630,000-1.18
4169 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์45,592,710-1.46
4170 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์45,583,062-2.58
4171 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล45,552,000-3.42
4172 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล45,552,000-3.42
4173 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์45,527,358-
4174 น.ส. นันทนา แย้มมนัส45,449,099+0.91
4175 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ45,413,375-0.57
4176 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม45,393,264+1.39
4177 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)45,360,885+1.75
4178 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา45,305,473+0.73
4179 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน45,299,421-1.26
4180 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม45,280,000-5.66
4181 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา45,246,628+1.50
4182 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด45,150,000+6.29
4183 นาย ชัยลดล โชควัฒนา45,140,000-
4184 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์45,122,000-
4185 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์45,078,516+4.76
4186 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล45,070,150-2.00
4187 น.ส. ชุติมา พรประภา45,066,639+2.37
4188 นาง กนกอร บดินทร์รัตน45,054,400-3.45
4189 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ45,050,000+20.75
4190 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย45,049,620+0.50
4191 นาง อรทัย แซ่ตั้ง45,036,181-7.64
4192 นาย ปรีดี เหตระกูล45,000,000+0.83
4193 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์45,000,000-
4194 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ44,995,460-2.45
4195 น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ44,985,267+9.30
4196 นาย ทิวา จารึก44,964,375+0.80
4197 นาย กนก ศรีกนก44,940,000-
4198 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์44,940,000+7.01
4199 นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
4200 นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
4201 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์44,845,845-
4202 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ44,800,000+2.68
4203 บริษัท พูลผล จำกัด44,799,840-
4204 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์44,750,000-5.03
4205 นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์44,720,000+1.92
4206 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย44,688,900-
4207 นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล44,676,000+2.05
4208 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์44,644,782-1.59
4209 นาย ธีรพล สินไชย44,643,998+1.17
4210 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)44,628,834-1.49
4211 น.ส. หทัยชนก เจษฏาวรางกูล44,614,120-5.50
4212 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม44,592,378-4.04
4213 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์44,544,000-
4214 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
4215 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์44,511,000-2.70
4216 นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง44,508,640+1.14
4217 นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์44,463,970-
4218 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก44,449,350-0.63
4219 นาย สุธน ศรียะพันธุ์44,404,496-2.70
4220 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล44,400,000-2.70
4221 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์44,400,000-
4222 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ44,387,598+1.08
4223 MR. Goh kok Cheng44,293,296+1.08
4224 นาย ระบิล กลั่นสกุล44,166,613+4.35
4225 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ44,043,371+1.89
4226 นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ44,000,000-3.98
4227 นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ44,000,000-3.98
4228 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย43,987,500-2.61
4229 MR. Goh Kok Beng43,986,629+1.08
4230 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี43,952,375-0.70
4231 นาย สุวพล สุวรุจิพร43,926,314-
4232 นาง พินิดา ดาวพิเศษ43,808,170-1.92
4233 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา43,800,000-0.68
4234 น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ43,798,278-
4235 DAWINA INVESTMENTS LTD.43,794,240+4.74
4236 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์43,792,461-0.85
4237 นาย บัณฑูร ล่ำซำ43,784,113-0.58
4238 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์43,762,000+1.35
4239 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)43,710,000-0.71
4240 น.ส. นลินี มาตานี43,675,800+1.19
4241 ดร. อำนวย วีรวรรณ43,662,528+3.81
4242 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์43,635,250-0.58
4243 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด43,631,039-
4244 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด43,588,125-0.95
4245 นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ43,584,198+9.30
4246 MR. CHANTHANOME PHOMMANY43,540,010-2.02
4247 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม43,519,350+1.84
4248 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ43,516,074-3.30
4249 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย43,492,051-4.12
4250 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ43,488,000+3.97
4251 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร43,487,901-7.69
4252 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน43,487,500-0.57
4253 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร43,448,867-0.65
4254 น.ส. จันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์43,441,988+0.73
4255 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด43,400,000+4.84
4256 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์43,379,397+1.04
4257 น.ส. แคทรียา บีเวอร์43,344,509+3.69
4258 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน43,318,132-3.23
4259 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED43,310,000+0.70
4260 น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์43,305,636-2.50
4261 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล43,252,916-1.02
4262 นาย กิตติพล บุลนิม43,248,000-0.94
4263 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (ERROR TRADING) เพื่อ BACK-OFFICE43,241,000-12.00
4264 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล43,230,250-0.57
4265 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์43,176,030-
4266 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว43,085,553-
4267 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย43,045,000-0.80
4268 น.ส. นันทนุช วิลาสศักดานนท์43,036,666+0.73
4269 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)43,000,000-
4270 นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์43,000,000-2.33
4271 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช42,983,000-0.94
4272 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์42,979,920-2.10
4273 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์42,925,083+4.95
4274 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์42,923,621-0.15
4275 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์42,900,000-0.61
4276 MR. KENG LENG CHUNG42,898,800+1.19
4277 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์42,895,543+3.23
4278 นาย เชษฐ เหมือนส้ม42,879,600+7.63
4279 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)42,856,020-
4280 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ42,807,190-3.45
4281 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต42,776,002+13.29
4282 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน42,750,000+1.75
4283 นาง พิกุล พานิช42,750,000-8.77
4284 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน42,750,000+1.75
4285 นาง อรทัย ทองมีอาคม42,750,000+1.75
4286 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน42,750,000+1.75
4287 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์42,701,872+2.14
4288 นาย ระบิล โสภณพนิช42,683,200-
4289 นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี42,640,000+1.83
4290 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง42,613,080+0.20
4291 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)42,568,740-
4292 นาย ศรชัย ครุจิตร42,560,292-1.32
4293 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์42,560,000+2.68
4294 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์42,542,960-2.13
4295 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล42,532,000-
4296 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม42,530,572-21.79
4297 น.ส. ปาณิสรา เพ็ชรวรุณ42,511,345-3.15
4298 นาย สมชาย เบญจรงคกุล42,510,538+1.36
4299 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์42,505,980+0.76
4300 นาง น้ำฝน อังคสิงห์42,481,824-
4301 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล42,480,000-
4302 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์42,472,800-1.31
4303 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม42,465,600+1.39
4304 นาย ธันยา หวังธำรง42,412,812+1.43
4305 นาย ภาณุ อิงคะวัต42,362,640+1.67
4306 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล42,343,754+0.07
4307 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์42,342,442-0.94
4308 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร42,312,000+0.78
4309 น.ส. จินตนา มีมะโน42,290,185-
4310 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ42,285,000-1.60
4311 น.ส. พัสสน ไชยกุล42,282,440-1.92
4312 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล42,252,362+0.54
4313 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี42,240,000+0.52
4314 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม42,214,442+2.73
4315 นาง ตง เฉิน42,213,332-3.57
4316 นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์42,166,764-1.17
4317 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์42,143,580+0.56
4318 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี42,101,620-6.90
4319 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด42,070,125-
4320 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์42,026,400-
4321 กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)41,949,765-2.56
4322 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ41,943,000+0.65
4323 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)41,925,855+1.54
4324 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล41,925,000+0.78
4325 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง41,864,173+1.14
4326 นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล41,830,000+1.12
4327 นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ41,827,500+5.45
4328 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์41,757,440-1.32
4329 นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช41,724,480-
4330 HSBC BANK PLC41,714,400+0.96
4331 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์41,713,478-0.35
4332 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช41,703,200+1.36
4333 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์41,675,300+0.67
4334 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม41,650,000-1.43
4335 นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์41,635,800+2.96
4336 นาย ชุน เฉิน41,625,000+2.67
4337 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย41,600,000-
4338 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร41,568,040-0.20
4339 น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช41,555,635-4.93
4340 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์41,554,863-1.59
4341 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์41,554,800+0.52
4342 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว41,500,000-
4343 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว41,500,000-
4344 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส41,447,700-0.56
4345 กองทุน ประกันวินาศภัย41,438,000+4.10
4346 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ41,428,766-0.29
4347 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล41,426,658+0.68
4348 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย41,400,000-2.61
4349 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย41,400,000-2.61
4350 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง41,335,000-3.00
4351 นาง พนิดา ศรีสันต์41,310,000-1.96
4352 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด41,305,824+8.16
4353 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์41,280,000+7.29
4354 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์41,280,000+4.17
4355 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล41,207,250-
4356 น.ส. มาเนสกา มาตานี41,160,000+1.19
4357 น.ส. สาลินี มาตานี41,160,000+1.19
4358 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช41,153,022-2.61
4359 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)41,141,600+2.04
4360 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์41,123,073+0.54
4361 นาย อภิวีร์ เบญจกุล41,065,200-1.96
4362 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด41,040,000-3.07
4363 นาย พรชัย จารุภราดา41,037,184+0.74
4364 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา41,006,736-3.30
4365 นาง กรองพร ตุริยากรณ์40,967,391+0.78
4366 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร40,950,000-0.95
4367 น.ส. ปรมา ไรวา40,929,812-0.74
4368 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี40,700,750-1.41
4369 น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุล40,696,020-2.47
4370 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร40,694,268-4.11
4371 บริษัท สุฤดี จำกัด40,693,818-0.58
4372 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI40,689,229+0.21
4373 นาย ยุตินัย ติรกานันท์40,665,493-
4374 น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุล40,617,450-2.47
4375 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร40,595,100+2.38
4376 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)40,574,629-5.00
4377 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี40,533,857-0.70
4378 นาย วันชนะ แพรรังสี40,533,431-0.70
4379 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม40,530,240+1.39
4380 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์40,506,620-6.90
4381 น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุล40,500,000-2.47
4382 น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุล40,500,000-2.47
4383 นางสาว เพ็ญศรี จิตต์มั่น40,490,464-
4384 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา40,480,913-0.83
4385 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร40,456,002-3.85
4386 นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์40,387,855+1.90
4387 น.ส. สุดา อัศวโภคิน40,384,320-
4388 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์40,300,000-3.85
4389 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์40,251,348-8.77
4390 นาง มนต์รวี เดวิส40,237,600+1.47
4391 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์40,219,916-0.14
4392 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี40,187,876-0.70
4393 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย40,183,750+1.29
4394 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล40,177,772-
4395 นาย โกบินซิงห์ ทักราล40,146,335-
4396 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล40,146,335-
4397 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม40,115,000-
4398 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์40,090,260-1.34
4399 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ40,049,520+3.23
4400 MR. JOHN HARVEY CLENDON40,000,000+4.00
4401 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล40,000,000-
4402 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี39,993,000+0.39
4403 นาย วริศ โพธิ์อบ39,990,740-8.89
4404 MR. JIN-LONG FANG39,960,000-5.41
4405 น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล39,960,000-2.70
4406 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข39,945,500-6.79
4407 นาย วิจิตร โภคะกุล39,935,912+7.87
4408 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ39,932,000-2.16
4409 นาง วิมลวรรณ จรัญวงศ์39,900,000-1.50
4410 นาย วิชัย แสงทองกุล39,887,850-2.70
4411 น.ส. วนิดา ดาราฉาย39,885,194-0.70
4412 นาย กมล ธนนิธาพร39,881,123+3.97
4413 นาย ไพศาล ยอดศิรจินดา39,874,800-1.98
4414 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์39,871,200-
4415 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล39,863,360-3.23
4416 น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ39,853,750-3.81
4417 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ39,804,696+1.89
4418 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล39,804,000-
4419 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ39,711,000+0.65
4420 น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย39,662,910-1.40
4421 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์39,650,392-0.45
4422 นาย สิริชัย กรินทรากุล39,648,000-
4423 น.ส. พินธัส ไชยกุล39,637,096-1.92
4424 REXXAM CO., LTD.39,600,000+0.76
4425 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์39,595,624-2.13
4426 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด39,553,800+13.29
4427 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว39,448,500-1.96
4428 นาง วลัยพร สมภักดี39,440,000-0.86
4429 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์39,425,400-1.59
4430 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์39,393,000-2.82
4431 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร39,311,000+3.87
4432 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์39,254,820-0.83
4433 นาย นที พานิชชีวะ39,243,969-0.18
4434 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ39,225,630-3.45
4435 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์39,200,000-
4436 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล39,200,000-3.06
4437 MRS. HO MINFONG39,199,939+4.74
4438 นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์39,199,050+2.73
4439 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD39,153,000-
4440 นาย สันติ ซอโสตถิกุล39,131,000+4.00
4441 นาง อรพรรณ มายะการ39,100,859-8.04
4442 น.ส. สริตา พริมา39,091,270+3.97
4443 MR. HUYNH NGOC PHIEN39,061,000-1.60
4444 นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์39,052,440-3.57
4445 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์38,998,000-3.23
4446 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ38,877,650-
4447 น.ส. ปนิษฐา บุรี38,877,081+2.29
4448 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์38,859,732-
4449 นาย ประวิทย์ ชินประเสริฐ38,856,237-
4450 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์38,854,780-6.90
4451 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี38,850,325-2.75
4452 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด38,841,600-1.79
4453 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร38,808,000-
4454 นาย นำชัย นำชัยศิริ38,793,383-
4455 นาย ทรงพล อัศวโภคิน38,770,080-
4456 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช38,712,500-0.53
4457 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส38,693,340-5.61
4458 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล38,688,300+0.95
4459 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช38,686,828+1.36
4460 นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล38,662,878-2.50
4461 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา38,603,350-2.08
4462 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์38,565,000+0.83
4463 AG AJIKAWA CORPORATION38,550,424-4.11
4464 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล38,520,000+3.89
4465 นาย อุเทน พัฒนานิผล38,480,000+17.07
4466 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์38,470,535-
4467 นาย กรกฤช จุฬางกูร38,400,000+7.29
4468 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง38,400,000-
4469 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล38,346,844-1.98
4470 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์38,293,160+3.49
4471 นาง ยุพา ล่ำซำ38,289,281-0.58
4472 นาง พิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล38,282,225-3.74
4473 น.ส. วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก38,260,552+0.73
4474 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร38,253,784-3.45
4475 นาย สกล สัณหฉวี38,253,284+0.54
4476 MR. SOH CHEE YONG38,250,000-0.80
4477 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์38,220,000-3.06
4478 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล38,198,200+0.65
4479 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์38,190,000-
4480 น.ส. สุจิรา เทวอักษร38,176,320-2.63
4481 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม38,145,600+1.39
4482 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม38,145,600+1.39
4483 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ38,098,944-0.63
4484 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ38,093,750+0.80
4485 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล38,076,720-0.91
4486 นาย วรพจน์ ดีจริยา38,023,814+0.42
4487 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4488 นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา38,004,464+3.15
4489 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.38,000,000-
4490 นาย ประยุทธ เทพมังกร38,000,000+1.00
4491 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด38,000,000-
4492 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์37,989,217-
4493 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์37,940,000-3.00
4494 นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร37,930,750-6.99
4495 นาง วิไล คล่องวิถี37,927,731+2.73
4496 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)37,881,060-
4497 นาย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์37,871,240+4.92
4498 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี37,858,504-5.35
4499 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์37,847,588+0.79
4500 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-