คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย ขันธ์เพชร สารสาส55,059,000-3.72
4002 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์54,899,344-4.89
4003 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG54,886,200-3.92
4004 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์54,862,500-
4005 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์54,828,592-
4006 นาย แดน รุ่งเรืองผล54,820,174-5.03
4007 นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล54,803,892-
4008 น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล54,801,500-4.00
4009 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด54,786,072-
4010 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์54,772,300-2.97
4011 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์54,772,300-2.97
4012 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN54,763,004-0.91
4013 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล54,757,500-
4014 นาย อุยจง แซ่เบ้54,756,916-
4015 นาย กมล ธนนิธาพร54,745,580-0.48
4016 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์54,721,840-3.45
4017 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล54,720,000-
4018 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล54,720,000-
4019 นาย อำพน กิติจารุรัตน์54,719,436-2.66
4020 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร54,478,370-
4021 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์54,466,000-3.54
4022 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND54,453,866-
4023 นาย กรกฤช จุฬางกูร54,400,000-5.88
4024 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด54,311,540-0.48
4025 นาย เศวต นราธิปกร54,282,600-
4026 นาง ปิยมา ชรินธร54,223,200-
4027 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ54,180,426+2.33
4028 MR. CHUA CHENG KHUAN54,000,000-
4029 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์53,954,593+0.97
4030 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา53,920,000-
4031 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์53,920,000-
4032 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์53,895,111-1.54
4033 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง53,847,284-0.47
4034 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล53,820,000+0.96
4035 นาง สุมพร ไกรฤกษ์53,773,813+1.72
4036 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์53,750,000-
4037 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์53,732,316-6.82
4038 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ53,730,000+0.06
4039 นาย อรรณพ จิรกิติ53,691,665+1.99
4040 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์53,680,000+6.82
4041 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์53,671,265-
4042 นาง สิรินิมิตร บุญยืน53,643,504-3.45
4043 นาย ณรงค์ อรพินทร์53,600,000-
4044 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย53,508,330+6.62
4045 Novotel Investments Limited53,500,000-1.87
4046 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร53,468,650-0.67
4047 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์53,459,802-6.82
4048 การเคหะแห่งชาติ53,400,000-1.12
4049 มหาวิทยาลัยศรีปทุม53,400,000+1.12
4050 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)53,366,500-3.52
4051 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล53,284,304-4.64
4052 น.ส. วิภา สุทธิยุทธ์53,214,159-3.96
4053 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ53,203,906-1.02
4054 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ53,186,060-0.51
4055 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์53,175,000-
4056 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์53,159,680-0.59
4057 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล53,096,073-1.19
4058 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด53,051,570-0.23
4059 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์53,040,000-
4060 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์53,040,000-
4061 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์53,014,797-0.35
4062 นาย ประภากร วีระพงษ์53,001,799-
4063 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด53,000,300-1.20
4064 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร52,980,026-
4065 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ52,978,475+0.52
4066 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล52,903,661+0.96
4067 น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร52,863,536-2.94
4068 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์52,800,000-6.82
4069 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล52,800,000-6.82
4070 น.ส. ชุติมา พรประภา52,799,967-2.02
4071 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล52,549,620+1.80
4072 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง52,463,869-0.99
4073 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล52,457,625-7.01
4074 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล52,453,875+5.11
4075 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล52,364,143-1.42
4076 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ52,356,800-2.91
4077 JEFFERIES LLC52,355,798-
4078 นาย สุเมธ ฐิติภูรี52,337,527-0.79
4079 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ52,327,963-
4080 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ52,293,672-1.39
4081 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์52,174,748-
4082 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล52,161,120+1.80
4083 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด52,160,000-6.88
4084 นาง สร้อยสน จารุดิลก52,127,560-1.50
4085 นาง ลลิลฑิพย์ ทิตระกูล52,094,068-
4086 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์52,093,950-
4087 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์52,084,886+0.97
4088 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว52,064,880-7.56
4089 นาย ราม ตันติกุลสุนทร52,035,726-0.93
4090 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช52,012,500-
4091 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย52,011,113-
4092 นางสาว ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน51,975,000-
4093 นาย สุกิจ งานทวี51,970,176-0.51
4094 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร51,952,460-0.75
4095 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช51,937,200-
4096 MR. TAN SEOW PHOR51,936,690-
4097 นาง ลลนา ธาราสุข51,926,947-
4098 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล51,923,000-
4099 นาย ชุติไชย นภาศัพท์51,866,408+0.36
4100 น.ส. จงกล งามเลิศชัย51,854,400-0.46
4101 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์51,842,400+2.08
4102 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์51,837,100-
4103 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา51,824,000-0.66
4104 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา51,818,249-3.20
4105 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์51,800,000-3.24
4106 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล51,740,000+0.96
4107 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล51,740,000+0.96
4108 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล51,740,000+0.96
4109 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์51,738,000-1.86
4110 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน51,731,307-1.13
4111 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์51,728,000-6.60
4112 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล51,629,480-5.00
4113 นาย สมมารถ ธูปจินดา51,620,000-
4114 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ51,600,000-2.91
4115 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร51,598,347-
4116 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์51,500,000+0.97
4117 MR. SHOGO FUKUOKA51,500,000-
4118 นาย สุวพล สุวรุจิพร51,425,928-1.39
4119 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ51,372,370-0.94
4120 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร51,337,500+1.80
4121 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ51,309,000+0.67
4122 นาง จิดาภา กันตสุสิระ51,305,000-
4123 นาย สาธิต เหมมณฑารพ51,278,442-
4124 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล51,224,863-1.42
4125 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด51,220,000-0.51
4126 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล51,079,313+0.03
4127 นาง กอแก้ว ธรรมมงคล51,072,550-
4128 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ51,000,000-1.67
4129 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล50,959,049-0.68
4130 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์50,895,000-3.42
4131 นาย สุริยา เทพาคำ50,871,480-2.88
4132 น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล50,840,656-
4133 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ50,840,000-
4134 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)50,793,400-
4135 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช50,786,600+5.58
4136 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์50,777,250+0.63
4137 บริษัท พรี-พราว จำกัด50,718,000-4.67
4138 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม50,692,308-
4139 นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ50,664,352-8.75
4140 นาย ธีระ บัณฑรวรรณ50,629,032+0.97
4141 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์50,614,051-3.25
4142 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา50,575,000-
4143 นาย ทนง พิทยะ50,502,465-0.76
4144 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล50,500,000-3.96
4145 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
4146 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ50,408,640-0.48
4147 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์50,408,448-1.04
4148 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข50,397,925-
4149 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์50,358,756+3.61
4150 นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง50,276,150-0.18
4151 นาย ทศพล ไสยมรรคา50,253,434-3.25
4152 น.ส. พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์50,194,500+0.92
4153 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์50,173,110-3.42
4154 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์50,150,000-0.54
4155 น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์50,126,040-2.21
4156 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี50,066,064-3.45
4157 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย50,058,000+0.97
4158 นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์49,969,054-1.12
4159 นาย ภูมิพัฒน์ นำไพศาล49,950,000-1.11
4160 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์49,875,000-1.90
4161 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด49,824,900-17.24
4162 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร49,780,000+1.08
4163 นาย ธีรกรณ์ ไรวา49,750,000+1.51
4164 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล49,618,223-3.06
4165 นาย เอกพล สิทธิกรเมธากุล49,613,368-0.76
4166 นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์49,598,000-
4167 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล49,569,000-0.65
4168 นาย อำนวย กาญจโนภาศ49,551,283-3.23
4169 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ49,533,744-
4170 MR. GOH KOK CHENG49,532,288-
4171 นาย พีระ นีรพิทักษ์49,500,000+6.82
4172 นาย ยศวี พสวงศ์49,450,684-2.41
4173 นาย ปเนต จงวัฒนา49,448,324-3.08
4174 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล49,392,000-3.06
4175 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล49,392,000-3.06
4176 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา49,349,009-1.29
4177 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร49,339,127-0.52
4178 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร49,290,000-0.65
4179 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม49,224,000-
4180 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล49,200,000-4.88
4181 MR. GOH KOK BENG49,189,348-
4182 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์49,171,360-2.33
4183 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว49,100,760-3.92
4184 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด49,081,632-0.60
4185 นาย สมชาย ดีประเสริฐกุล48,916,300-
4186 นาย กัมพล วัชระนิมิต48,916,300-
4187 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด48,904,370-0.76
4188 MR. SAU KWENG TAN48,900,000-
4189 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส48,900,000-
4190 นาย ฉลอง อภิชาติโชติ48,900,000-
4191 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ48,881,250+0.63
4192 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์48,871,434-4.89
4193 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา48,861,000-3.37
4194 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์48,849,234-5.93
4195 นาง พิรดา อินทามระ48,837,918-2.82
4196 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์48,826,750-1.09
4197 นาย บัณฑูร ล่ำซำ48,705,094-
4198 น.ส. สุนี แซ่โง้ว48,698,402-3.96
4199 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล48,635,000+5.11
4200 นาย วรการ วิไลชนม์48,542,447-0.15
4201 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล48,530,633-0.79
4202 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด48,480,000-
4203 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา48,450,030-
4204 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด48,400,000-0.83
4205 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ48,330,000-33.33
4206 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา48,276,000-
4207 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล48,269,498-0.89
4208 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์48,250,000-
4209 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ48,229,530-3.25
4210 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ48,200,000-
4211 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี48,199,096-3.61
4212 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม48,194,000-
4213 นาย วงศกร เทพเจริญ48,172,105+2.08
4214 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ48,140,000+3.61
4215 นาย อนุชา อาวีลาสกุล48,095,300-2.57
4216 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล48,048,000+1.30
4217 นาย ธนกร จิระพินทุ48,048,000-2.10
4218 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล48,048,000+1.30
4219 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล48,040,472-
4220 นาง สุมาลี วีระพงษ์48,006,142-
4221 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด48,000,048+2.08
4222 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง48,000,000-33.33
4223 นาย วชร ตัณศิริชัยยา48,000,000+2.08
4224 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์47,969,210-
4225 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ47,904,630-0.72
4226 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์47,840,000-
4227 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา47,808,052-
4228 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)47,775,000+1.10
4229 นาง มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน47,700,000-1.26
4230 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล47,667,926-4.96
4231 บริษัท ชำนาญ จำกัด47,653,200-1.64
4232 นาย ทรงพล อัศวโภคิน47,641,200-
4233 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)47,600,000-7.56
4234 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)47,594,470-
4235 บริษัท หวั่งหลี จำกัด47,593,258+0.94
4236 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม47,567,882-0.86
4237 น.ส. ศราวดี วิชญาโนทัย47,560,800-1.32
4238 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล47,530,551-
4239 นาย ชุน เฉิน47,524,935-2.46
4240 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์47,520,000-0.69
4241 นาย อภิชาติ ชโยภาส47,520,000-0.69
4242 นาย วิรัตน์ ทวีกิติกุล47,392,000-6.88
4243 นาย เมธา วนดิลก47,372,880-
4244 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง47,319,800-
4245 น.ส. วราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์47,276,000-
4246 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์47,192,785+3.97
4247 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร47,190,000-6.82
4248 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์47,150,000-0.57
4249 น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ47,100,000-
4250 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)47,069,519-
4251 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์47,034,768-2.27
4252 น.ส. แพร จรรโลงบุตร47,020,407-0.95
4253 นาย นที รงครัตนะกุล46,994,768-0.84
4254 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา46,980,428-0.83
4255 น.ส. มณีรัตน์ สดับ46,863,000-4.88
4256 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์46,800,000-5.13
4257 นาย ธีรพล สินไชย46,722,204-2.04
4258 นาย สมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร46,653,031+2.33
4259 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)46,644,828-3.16
4260 นาง โยตี อนันต์46,640,228-3.37
4261 บริษัท พูลผล จำกัด46,639,894+0.94
4262 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์46,639,783-3.37
4263 นาง สุจิตรา มงคลกิติ46,627,386-10.00
4264 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์46,621,470-
4265 นาย ศุภพน กิตติธนาลักษณ์46,611,616-0.53
4266 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย46,596,272-3.45
4267 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ46,589,090-4.93
4268 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช46,574,000-3.45
4269 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์46,571,560+0.51
4270 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์46,552,700-1.29
4271 นาย อัครเดช โรจน์เมธา46,502,385-2.78
4272 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ46,478,872-2.91
4273 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล46,455,912-7.89
4274 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร46,438,666-
4275 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ46,420,000-
4276 นาง ฐิติมา โอภาสวงการ46,321,042-1.13
4277 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด46,314,000-
4278 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย46,250,636-0.94
4279 นาย ทนง สุวจนกร46,240,000+6.62
4280 น.ส. นลินี มาตานี46,227,038-0.28
4281 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร46,200,000-6.82
4282 น.ส. จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์46,200,000-3.90
4283 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร46,200,000-6.82
4284 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร46,200,000-0.95
4285 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด46,168,305-3.37
4286 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์46,092,776-1.11
4287 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี46,065,060-
4288 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล46,032,311-
4289 นาง นวรัตน์ เทพธารากุลการ45,965,300+0.92
4290 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล45,945,720-0.72
4291 น.ส. วราพร ไชยราช45,935,965-0.79
4292 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู45,923,795-1.59
4293 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด45,886,845-17.24
4294 นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย45,839,120-
4295 นาง เอมอร ศิริธนชัย45,835,000+0.97
4296 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์45,815,000+3.20
4297 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์45,814,480-6.72
4298 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล45,809,108-0.68
4299 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม45,807,800-0.86
4300 บริษัท เน็ทเวิร์ค แมนเนจเมนท์ จำกัด45,777,139-13.39
4301 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์45,764,385+0.83
4302 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล45,730,795-1.14
4303 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์45,713,750+0.50
4304 นาย กิตติ ฐาปนสกุลวงศ์45,645,000-7.89
4305 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK45,600,000-
4306 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร45,591,693-
4307 น.ส. อักษร วิจิตโท45,589,428-1.05
4308 MR. KENG LENG CHUNG45,579,975-0.28
4309 CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.45,526,678-
4310 นาย ทองเปา บุญ-หลง45,526,364-
4311 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์45,510,707-1.00
4312 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์45,499,488+2.08
4313 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์45,493,500-1.03
4314 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI45,485,574-1.58
4315 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ45,430,000-3.90
4316 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ45,402,053-2.03
4317 นาย จงกิจ งามเลิศชัย45,316,279+0.16
4318 นาย ศิรศักดิ์ ว่องจิตต์วุฒิไกร45,296,585+0.92
4319 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์45,289,027+0.56
4320 บริษัท สุฤดี จำกัด45,267,475-
4321 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ45,264,000-0.72
4322 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์45,258,468-
4323 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร45,255,195-5.03
4324 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์45,252,985-0.94
4325 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา45,220,289-0.94
4326 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก45,211,650+0.63
4327 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)45,200,000-20.35
4328 น.ส. ศศิ อิงคนันท์45,164,208-4.11
4329 นาย วินัย คล่องประกิจ45,114,804+0.98
4330 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล45,106,100-
4331 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร45,089,310-
4332 นาง อัธยา ปีตะวนิก45,089,310-
4333 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์45,069,588+0.01
4334 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH45,054,000-0.67
4335 นาย ไพศาล เปรื่องวิริยะ45,053,710-0.94
4336 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล45,024,511-1.04
4337 นาย ธีรพล นพรัมภา45,000,000-
4338 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์44,977,860-0.51
4339 MR. WEI-TONG LIN44,963,100-
4340 น.ส. อัญชลีพร ธีระสินธุ์44,930,244-4.72
4341 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์44,916,660-2.22
4342 นาย กำจัด รามกุล44,856,350+0.88
4343 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์44,761,217-1.04
4344 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ44,682,000-1.59
4345 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด44,657,110-
4346 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร44,654,164-0.48
4347 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที44,647,101-0.86
4348 นาย ธนภัทร นันที44,647,101-0.86
4349 นาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ44,600,000-
4350 นาง อรุณี มหธร44,589,760-3.50
4351 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์44,548,424-3.61
4352 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
4353 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์44,500,000-1.12
4354 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล44,484,437-1.18
4355 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล44,447,613-0.51
4356 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์44,413,134-2.97
4357 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ44,400,000-1.35
4358 MR. JOHN HARVEY CLENDON44,400,000+1.80
4359 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล44,400,000-0.68
4360 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ44,380,000-4.21
4361 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์44,337,142-
4362 นาย ศรัณย์ ไชยกุล44,323,200-0.93
4363 นาย สุชน สิมะกุลธร44,254,735-4.11
4364 นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน44,254,000-13.39
4365 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ44,250,536-6.82
4366 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ44,239,568-0.55
4367 นาย สุรพร สิมะกุลธร44,230,887-4.11
4368 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด44,178,000-
4369 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์44,028,507-0.51
4370 น.ส. ศิริวรรณ วีระพจนานันท์44,022,000-0.72
4371 นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล44,000,000-1.70
4372 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์43,997,892+0.97
4373 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต43,985,562-6.87
4374 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์43,959,996-
4375 นาย ธงชัย จิรดิลก43,935,375-
4376 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์43,847,160+0.51
4377 นาย ดนุพล ชิลลี่43,800,000-2.05
4378 นาย ปัณณธร ธัญวุฒิสกุล43,800,000-2.05
4379 นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์43,795,500-
4380 น.ส. มาเนสกา มาตานี43,732,500-0.28
4381 น.ส. สาลินี มาตานี43,732,500-0.28
4382 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์43,712,852-0.48
4383 นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร43,689,068-4.69
4384 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม43,673,520-0.86
4385 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์43,600,408-
4386 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์43,582,000-3.50
4387 นาย สุขุมา ชยานนท์43,580,675-
4388 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์43,569,227-7.01
4389 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้43,567,760-1.97
4390 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์43,555,883+0.78
4391 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์43,532,410-
4392 นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์43,514,592-6.82
4393 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข43,508,275-1.04
4394 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล43,412,448-1.04
4395 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์43,400,000+6.45
4396 นาย โชคดี บุญ-หลง43,374,140-
4397 นาง กรองพร ตุริยากรณ์43,365,420-0.76
4398 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์43,351,880+0.91
4399 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์43,318,459-0.71
4400 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์43,316,000-1.10
4401 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล43,298,196-0.52
4402 นาย สันติ ซอโสตถิกุล43,296,660+1.80
4403 นาย บุญชัย พนาสกุลการ43,290,000-1.92
4404 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ43,273,644-5.38
4405 น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์43,231,800-0.83
4406 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล43,200,000+3.33
4407 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ43,192,500+0.51
4408 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด43,167,411-
4409 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร43,143,062-1.29
4410 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์43,110,840-
4411 นาง เรียม ทรัพย์สาคร43,069,761-
4412 LEEBRO HOLDING PTE LTD.43,067,700-1.54
4413 นาง วิภา คล่องประกิจ43,010,484+0.39
4414 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี42,993,750+0.67
4415 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข42,991,506-1.49
4416 นาย สกล สัณหฉวี42,954,920-0.51
4417 นาย เอกวิชญ์ กมลเทพา42,940,000-
4418 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์42,840,000-0.50
4419 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์42,840,000-
4420 นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล42,833,743-0.53
4421 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน42,769,858-7.01
4422 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์42,756,313-1.89
4423 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ42,736,551-3.50
4424 นาย สามารถ ยิ้มศิริ42,688,800-0.83
4425 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ42,667,900+0.63
4426 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์42,631,485-
4427 นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล42,593,908-2.50
4428 นาง ยุพา ล่ำซำ42,592,688-
4429 นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง42,592,000-
4430 นาง สุกัลยา ทองพันธ์42,574,958-0.63
4431 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต42,519,000-
4432 นาย วศิน ดลรึเดช42,515,000-
4433 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ42,422,510-
4434 MR. JOSEPH LEE BOON LENG42,413,648-33.33
4435 น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณ42,350,225+0.52
4436 ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัช42,350,000-
4437 ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัช42,350,000-
4438 นาย นนทฉัตร กุลประภา42,330,000-
4439 นาย สุทิน อัษฎาธร42,301,945-
4440 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์42,300,371-3.53
4441 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล42,276,166-
4442 น.ส. นฤมล แมงทับ42,241,560-2.31
4443 นาย วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ42,203,165+0.92
4444 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)42,187,500+0.80
4445 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์42,183,965-0.76
4446 นาย ปวิช ชัยธรรมกร42,183,108-2.27
4447 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์42,123,004-
4448 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม42,115,500-
4449 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์42,097,440-
4450 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม42,090,000-0.72
4451 น.ส. โสพิศ ภูสนาคม42,084,900-2.10
4452 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง42,062,400-5.43
4453 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์42,050,000-17.24
4454 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว42,001,156-
4455 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์42,000,000-1.20
4456 นาย สราวุธ บุญ-หลง41,994,896-2.21
4457 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล41,961,700-5.64
4458 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด41,940,000-
4459 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์41,829,600-3.45
4460 นาย ปราบดา หยุ่น41,827,364+0.25
4461 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม41,812,368-1.82
4462 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์41,808,800-
4463 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร41,790,600+0.70
4464 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล41,753,556-0.43
4465 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์41,750,250-3.88
4466 นาย วิชัย แสงทองกุล41,715,000+0.97
4467 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์41,709,200-
4468 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช41,708,151-
4469 นาย อภิชัย ชโยภาส41,688,000-0.69
4470 นาย สาทร เชิญรุ่งโรจน์41,652,000-0.43
4471 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร41,621,762-0.62
4472 น.ส. โสพิน ชัยวิกรัย41,602,400-5.36
4473 นาย อุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์41,600,000-3.37
4474 นาย อิษฎา พรกุล41,600,000-
4475 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ41,538,442-5.86
4476 นาง อรพรรณ มายะการ41,506,799-1.23
4477 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์41,506,527-
4478 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.41,483,710-
4479 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล41,411,000-0.85
4480 นาย ชัยลดล โชควัฒนา41,400,000-
4481 นาย ชูรัช พจนาลัย41,400,000-0.72
4482 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด41,400,000-
4483 Banyan Tree Hotels & Resorts PTE.LTD41,320,909+1.27
4484 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)41,280,000-1.04
4485 นาย ธีรธัช พูลเกษม41,252,909-3.16
4486 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี41,250,000-
4487 นาย สุธน ศรียะพันธุ์41,204,172+0.97
4488 นาย ธนพล บุญวรุตม์41,203,748-2.50
4489 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้41,191,850-0.87
4490 นาง อารียา โภวาที41,140,000-0.53
4491 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น41,119,260-
4492 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล41,065,000-
4493 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล41,061,120+1.80
4494 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์41,061,120+1.80
4495 นาย กิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์41,050,480-2.32
4496 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา41,030,395-
4497 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ41,030,395-
4498 นาย โดม พรหมายน40,954,530-
4499 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์40,877,168-3.61
4500 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร40,873,200-3.33