คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล48,204,506-
4002 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ48,073,450-1.74
4003 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร48,046,260-
4004 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID/SMALL CAP48,045,471-2.48
4005 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)48,015,660+0.88
4006 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.48,000,000-
4007 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด48,000,000-
4008 กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์47,882,070+2.70
4009 MR. LEE JUI-CHUAN47,876,304-
4010 นาง วนิดา พัฒนะเอนก47,801,600-4.46
4011 MISS CHOO YIE NGOH47,768,406-1.13
4012 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์47,711,419-0.55
4013 น.ส. วรางคณา เตไชยา47,707,132+1.46
4014 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู47,705,144+1.97
4015 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์47,694,074-1.69
4016 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์47,675,055-9.20
4017 นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์47,667,984-1.03
4018 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ47,660,898-1.35
4019 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ47,660,898-1.35
4020 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี47,655,278-
4021 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล47,650,200-
4022 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์47,645,740-
4023 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล47,629,638-
4024 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ47,628,600-2.00
4025 MR. GOH KOK CHENG47,627,200-2.00
4026 นาง นภา จามิกรณ์47,619,900+1.85
4027 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม47,603,572-
4028 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์47,580,000-2.56
4029 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์47,564,081-
4030 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์47,563,500-0.68
4031 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์47,505,320-1.97
4032 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์47,496,240-
4033 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ47,475,000-0.44
4034 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ47,460,373+0.88
4035 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช47,390,000-
4036 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร47,382,000-
4037 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล47,375,000-
4038 Banyan Tree Hotels & Resorts PTE.LTD47,374,290-
4039 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล47,320,000-
4040 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล47,300,000-8.14
4041 MR. GOH KOK BENG47,297,450-2.00
4042 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ47,237,198-1.35
4043 น.ส. พิชญา ตันโสด47,213,990-1.45
4044 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์47,151,000+0.10
4045 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์47,108,100-1.42
4046 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ47,096,696+0.58
4047 นาย จำนงค์ พุทธิมา47,060,000-
4048 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์47,004,320+1.70
4049 นาง ละออ ลีลาประชากุล46,970,748-1.65
4050 นาย วินัย คล่องประกิจ46,884,012-0.94
4051 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์46,850,119-0.77
4052 นาย ธีรกรณ์ ไรวา46,750,000-2.67
4053 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์46,719,600-1.00
4054 นาง สิรินิมิตร บุญยืน46,706,844-
4055 นาง ลลนา ธาราสุข46,699,402-
4056 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์46,629,660-
4057 นาย สุเทพ จิระสิริกุล46,622,520-2.45
4058 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์46,618,600-
4059 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร46,601,979-
4060 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)46,575,000-5.80
4061 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์46,560,876-
4062 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด46,560,000-0.52
4063 นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล46,500,272-4.46
4064 บริษัท ดานิลี่ จำกัด46,493,397+4.65
4065 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ46,410,000-
4066 นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์46,410,000-
4067 นาย สมมารถ ธูปจินดา46,400,000-
4068 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา46,325,000-
4069 นาย ประวิทย์ วรประทีป46,308,000-0.74
4070 นาง สุจิตรา มงคลกิติ46,268,714-
4071 นาย ประกิต วรประทีป46,263,120-0.74
4072 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ46,234,800-
4073 นาย ธงชัย จิรดิลก46,219,375+0.35
4074 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร46,200,000-
4075 นาย นริศ แพทยานันท์46,080,000-1.56
4076 น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์46,071,728-0.80
4077 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ46,061,738-0.88
4078 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร46,020,000-1.13
4079 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา46,004,000-1.96
4080 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ46,000,000-4.89
4081 นาย ชัยลดล โชควัฒนา46,000,000-
4082 นาย สุชีพ บุญวีระ45,971,728-
4083 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์45,948,571-
4084 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย45,900,000+0.83
4085 นาย บุญทรง อัศวโภคิน45,896,532-
4086 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ45,890,093-15.45
4087 นาย พรชัย สุรทศพร45,862,479-0.85
4088 นาย จงกิจ งามเลิศชัย45,858,232+0.11
4089 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน45,813,087-1.77
4090 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด45,792,259-3.70
4091 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด45,790,000-0.41
4092 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ45,787,500-0.68
4093 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล45,714,466-1.84
4094 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต45,707,925+0.78
4095 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ45,682,736-0.88
4096 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์45,682,656-1.15
4097 นาย ชุติไชย นภาศัพท์45,642,486-1.82
4098 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์45,630,000+0.20
4099 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล45,629,329-
4100 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์45,616,617+6.21
4101 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ45,612,507+0.87
4102 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ45,608,924+1.73
4103 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์45,600,000-1.97
4104 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน45,600,000-2.63
4105 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์45,600,000-
4106 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์45,588,741+9.35
4107 นาย พิศาล รัชกิจประการ45,540,000-0.97
4108 CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.45,526,678-
4109 นาย ทองเปา บุญ-หลง45,526,364-
4110 นาย คำพูน คุณานุกร45,512,523-2.03
4111 นาง มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน45,450,000+2.31
4112 MR. HNG CHEOW TEIK45,429,710+3.52
4113 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช45,402,500-
4114 นาย สุกิจ งานทวี45,374,976+0.58
4115 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม45,286,080-1.09
4116 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์45,264,960-2.31
4117 นาย อำนวย กาญจโนภาศ45,155,605-1.77
4118 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล45,141,478-0.92
4119 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)45,120,000+1.06
4120 นาย ทนง พิทยะ45,105,255-
4121 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN45,095,534-0.70
4122 นาย วิเชียร แพทยานันท์45,056,000-1.56
4123 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ45,050,000+1.89
4124 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล45,007,019-2.86
4125 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์44,955,516-0.75
4126 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์44,940,000+9.35
4127 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์44,940,000+9.35
4128 บริษัท ชำนาญ จำกัด44,919,000-
4129 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา44,861,600-2.05
4130 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล44,808,293-3.95
4131 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์44,805,883-
4132 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์44,802,000-1.53
4133 น.ส. ปาลิตา คูสกุล44,800,000-1.79
4134 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์44,800,000-1.56
4135 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์44,800,000-1.56
4136 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด44,800,000-
4137 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์44,800,000-1.56
4138 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี44,787,546-0.67
4139 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน44,775,270-
4140 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด44,720,000+0.58
4141 บริษัท แอมเวส จำกัด44,676,750-1.60
4142 นาง ปิยมา ชรินธร44,654,400-
4143 นาง ราณี เอื้อทวีกุล44,645,000-
4144 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล44,635,620-2.35
4145 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร44,564,000-0.04
4146 JEFFERIES LLC44,545,817-1.95
4147 นาย ยศวี พสวงศ์44,486,393-0.19
4148 นาย อำพน กิติจารุรัตน์44,451,077-0.60
4149 นาย สุเมธ ฐิติภูรี44,445,360-4.67
4150 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์44,396,900-1.74
4151 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3044,352,566-2.03
4152 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์44,311,400-
4153 นาย เอกพล สิทธิกรเมธากุล44,311,176-0.85
4154 น.ส. นลินี มาตานี44,284,725+2.92
4155 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.44,282,160-1.97
4156 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์44,250,000-3.95
4157 นาย วิชัย แสงทองกุล44,145,000-
4158 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา44,140,956-2.36
4159 นาง วิภา คล่องประกิจ44,049,102-0.02
4160 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ44,022,000-
4161 นาย นำชัย นำชัยศิริ44,012,776-
4162 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน43,999,584-2.57
4163 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์43,961,905-2.03
4164 นาย พีระ นีรพิทักษ์43,875,000-2.56
4165 น.ส. กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี43,854,752-0.97
4166 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล43,822,855-
4167 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ43,787,564+0.53
4168 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์43,776,000+5.92
4169 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ43,775,474+2.70
4170 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล43,759,765+2.93
4171 นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล43,750,000-
4172 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์43,750,000-2.86
4173 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ43,738,952-3.19
4174 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด43,677,949-0.85
4175 MR. KENG LENG CHUNG43,664,850+2.92
4176 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล43,615,140-
4177 นาย สุธน ศรียะพันธุ์43,604,415-
4178 MR. JOHN HARVEY CLENDON43,600,000-0.92
4179 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี43,592,004-
4180 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย43,492,051+1.03
4181 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล43,420,488-1.83
4182 นาย โชคดี บุญ-หลง43,374,140-
4183 นาย โอมา ส่งวัฒนา43,337,000-3.31
4184 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล43,332,940-
4185 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี43,280,375-2.65
4186 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์43,249,360-
4187 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด43,226,400-
4188 นาย ปรีชา แซ่เฉิ่ง43,213,830-1.60
4189 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย43,200,000+0.83
4190 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย43,200,000+0.83
4191 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง43,175,000-
4192 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล43,171,961-0.84
4193 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร43,136,941-
4194 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI43,091,597-1.67
4195 นาง เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์43,081,333-1.27
4196 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ43,044,740-
4197 นาย ราม ตันติกุลสุนทร43,038,895-1.13
4198 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์43,000,000-
4199 น.ส. อักษร วิจิตโท42,901,022+0.96
4200 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์42,900,900-
4201 นาย กมล ธนนิธาพร42,844,367-
4202 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์42,840,000-5.56
4203 MR. CHAN CHI KEUNG42,824,410-
4204 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา42,822,000-1.28
4205 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.42,821,894-6.25
4206 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์42,760,718-
4207 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์42,759,000-0.44
4208 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด42,755,850-
4209 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,711,250+1.28
4210 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม42,703,464-
4211 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล42,696,668-2.03
4212 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร42,655,843+1.21
4213 นาย นที รงครัตนะกุล42,651,500+0.64
4214 นาย แสงแรก ชลศรานนท์42,624,000-1.04
4215 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์42,624,000-1.04
4216 นาย สุวิชา พานิชผล42,616,600-
4217 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น42,575,708-
4218 นาง มุทิตา ฤทธิเดช42,528,139-0.55
4219 นาย สันติ ซอโสตถิกุล42,516,540-0.92
4220 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี42,500,000+0.59
4221 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์42,493,120+5.92
4222 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์42,486,841-0.37
4223 นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา42,484,004-8.14
4224 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด42,410,880-
4225 นาย ธีรพล สินไชย42,317,674+1.46
4226 นาย เพชร แพรวพรายกุล42,288,686+2.20
4227 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์42,019,763+1.42
4228 น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณ42,018,500-1.05
4229 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล42,000,000-
4230 น.ส. มาเนสกา มาตานี41,895,000+2.92
4231 น.ส. สาลินี มาตานี41,895,000+2.92
4232 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล41,862,203-4.72
4233 นาย อภิรัตน์ สิโรดม41,814,300-
4234 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล41,808,000-
4235 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล41,808,000-
4236 นาย ประภากร วีระพงษ์41,784,487-4.03
4237 นาย วิชาญ วชิรพงศ์41,783,076+0.25
4238 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH41,750,040-
4239 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์41,742,437-0.55
4240 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์41,701,774-
4241 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช41,700,000-
4242 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช41,700,000-
4243 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช41,700,000-
4244 น.ส. วิภา สุทธิยุทธ์41,622,956-1.27
4245 นาย นพดล นพคุณ41,571,350+1.30
4246 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช41,553,872-4.03
4247 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ41,500,000-0.48
4248 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง41,485,000-0.29
4249 น.ส. ปนิษฐา บุรี41,472,000-2.08
4250 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร41,440,605+1.42
4251 นาย สุทิน อัษฎาธร41,438,640-
4252 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี41,413,971-
4253 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์41,403,480-0.52
4254 นาย วรุณ สนโสภณ41,369,605+0.89
4255 MR. HSIAO-WEI LIU41,274,640-
4256 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ41,260,172-
4257 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด41,234,400-
4258 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล41,212,521-4.67
4259 นาย สุรวุฒิ เจิดจำรัสกุล41,200,000-0.97
4260 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ41,184,349-6.23
4261 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์41,180,000+0.70
4262 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์41,174,508-1.45
4263 นาย วรการ วิไลชนม์41,127,525-1.08
4264 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ41,094,000-2.22
4265 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์41,088,000+0.93
4266 นาง อรุณี มหธร41,003,870-1.52
4267 นาย โกศล วรฤทธินภา41,000,000+25.00
4268 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG40,895,600-1.97
4269 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล40,881,104+1.21
4270 นาง โยตี อนันต์40,875,705-1.28
4271 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์40,875,315-1.28
4272 นาย สมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร40,866,608+0.88
4273 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล40,860,000-28.71
4274 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล40,803,463-1.15
4275 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา40,768,140-
4276 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร40,744,710-1.38
4277 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร40,706,934-1.12
4278 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์40,685,000-0.89
4279 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ40,683,430-1.61
4280 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ40,672,000-
4281 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก40,662,050+2.10
4282 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์40,631,310-
4283 นาย วสันต์ สนโสภณ40,600,500+0.87
4284 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์40,591,352+0.82
4285 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย40,570,892-
4286 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช40,551,500-
4287 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ40,500,000-2.22
4288 นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง40,497,152+2.58
4289 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์40,484,116+2.20
4290 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล40,480,082-1.83
4291 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด40,462,110-1.28
4292 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์40,406,920-0.57
4293 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์40,400,000-2.18
4294 นาย บัณฑูร ล่ำซำ40,377,280-0.62
4295 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์40,356,869-1.54
4296 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล40,321,280-0.92
4297 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์40,321,280-0.92
4298 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์40,274,390+0.56
4299 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ40,252,186-
4300 นาย สาธิต สุดบรรทัด40,250,000+1.74
4301 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง40,233,600-0.57
4302 บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด40,219,576-1.67
4303 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา40,193,040-
4304 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ40,193,040-
4305 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช40,164,024-1.08
4306 นาย อัครเดช โรจน์เมธา40,043,721-0.54
4307 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์40,033,484-1.65
4308 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์40,000,000-0.62
4309 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์39,961,850+2.70
4310 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ39,945,500+2.65
4311 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)39,918,600+1.49
4312 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด39,910,000+7.69
4313 นาย วีระพล อดิเรกสาร39,869,250-
4314 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์39,746,000+1.20
4315 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ39,745,400-0.68
4316 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร39,724,642-
4317 นาง อรพรรณ มายะการ39,713,296-
4318 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย39,676,000-0.92
4319 น.ส. นฤมล แมงทับ39,605,244-
4320 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล39,599,362-1.83
4321 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร39,519,534+1.15
4322 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล39,500,000-1.27
4323 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ39,450,240-
4324 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร39,439,260-5.56
4325 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ39,427,000-3.93
4326 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์39,397,138-
4327 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล39,342,531-1.15
4328 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ39,299,696-1.52
4329 นาย ธีรธัช พูลเกษม39,290,139+1.15
4330 นาง ศัลยา จารุจินดา39,272,319-0.55
4331 น.ส. รริศา คล่องประกิจ39,271,922-0.99
4332 นาย ธนภัทร นันที39,258,658-1.96
4333 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที39,258,658-1.96
4334 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี39,198,060-0.74
4335 น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์39,186,151-
4336 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์39,174,453-
4337 นาย ธีระพงษ์ นามโท39,172,736-
4338 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล39,154,500+2.65
4339 นาย วิชัย อรุณกมลศรี39,121,000-1.38
4340 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม39,107,250-0.51
4341 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์39,072,674-0.10
4342 นาย กิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์39,065,740+0.40
4343 MR. MAI MANG LEE39,040,000-6.97
4344 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์39,011,250-0.99
4345 น.ส. วราพร ไชยราช39,009,113-4.67
4346 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร39,000,123-
4347 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์38,984,400-0.55
4348 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์38,941,786-0.33
4349 นาย กำจัด รามกุล38,920,426-
4350 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ38,902,200+1.74
4351 นาย ทศพล ไสยมรรคา38,895,340-
4352 นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์38,861,427-5.56
4353 นาย ภูมิพัฒน์ นำไพศาล38,850,000-1.43
4354 นาง กรองพร ตุริยากรณ์38,730,948-0.85
4355 นาง เรียม ทรัพย์สาคร38,714,392-
4356 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน38,704,284-
4357 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด38,640,000-
4358 นาย ธนกร จิระพินทุ38,640,000-1.74
4359 นาย สราวุธ บุญ-หลง38,598,250-0.80
4360 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม38,589,500+2.65
4361 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม38,589,500+2.65
4362 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร38,570,374-
4363 นาง อัธยา ปีตะวนิก38,570,374-
4364 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย38,557,473-2.04
4365 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์38,555,734-3.23
4366 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด38,501,161-1.53
4367 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ38,500,000-0.40
4368 นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร38,440,000-
4369 นาย สมบูรณ์ โสพร38,415,851-0.92
4370 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์38,254,410-
4371 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์38,186,000-2.46
4372 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์38,126,668+9.35
4373 น.ส. สุนี แซ่โง้ว38,090,830-1.27
4374 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์38,064,000-3.85
4375 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช38,051,250-
4376 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ38,047,500+5.62
4377 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล38,027,200-1.89
4378 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม38,024,500+2.65
4379 นาย บุญชัย พนาสกุลการ38,017,500-0.73
4380 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด37,975,320-
4381 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ37,938,900+0.78
4382 นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย37,923,824+0.05
4383 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร37,902,800-1.52
4384 น.ส. วันวัสสา สวินทร37,859,929-
4385 นาง สุมาลี วีระพงษ์37,846,112-4.03
4386 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์37,840,000+5.58
4387 นาง ประภา ศีตวรรัตน์37,824,900-3.95
4388 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์37,820,000-2.46
4389 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม37,820,000-
4390 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์37,800,000-33.33
4391 MISS BOON CHIA PEI37,750,000-2.65
4392 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล37,734,492-
4393 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล37,686,190-0.15
4394 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์37,675,755-
4395 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล37,658,645-0.66
4396 นาง พิริยา อภิธโนทัย37,656,912+0.93
4397 นาย แดน รุ่งเรืองผล37,590,000-1.12
4398 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล37,589,936-1.12
4399 บริษัท สุฤดี จำกัด37,527,440-0.62
4400 นาย ประสงค์ มานะยี่ง37,500,000-4.40
4401 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์37,481,000-0.96
4402 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล37,468,160-2.86
4403 นาย ปเนต จงวัฒนา37,466,614-0.51
4404 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด37,440,000+0.96
4405 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)37,410,000-1.15
4406 นาย สุทธิพร จันทวานิช37,390,450+1.22
4407 นาย ศรัณย์ ไชยกุล37,346,400-
4408 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ37,328,872-
4409 น.ส. เภธรา ริมชลา37,260,000-1.23
4410 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์37,259,862-
4411 นาง สรญา สรไกรกิติกูล37,259,862-
4412 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์37,259,862-
4413 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์37,259,862-
4414 นาย ชูรัช พจนาลัย37,200,000-
4415 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ37,166,928-1.87
4416 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต37,146,400-
4417 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล37,143,968-
4418 นาย วงศกร เทพเจริญ37,132,664+2.70
4419 นาย คริสต์ ริมชลา37,075,968-1.23
4420 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์37,075,500+1.01
4421 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด37,066,381-2.54
4422 MR. WEI-TONG LIN37,046,520-0.41
4423 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์37,044,700-
4424 นาย สามารถ ยิ้มศิริ37,044,000-
4425 นาย ประกิต อัศวกาญจน์37,026,385-1.48
4426 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว37,017,968-
4427 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด37,000,037+2.70
4428 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล37,000,000-0.68
4429 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์37,000,000-0.68
4430 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล37,000,000-0.68
4431 นาย วชร ตัณศิริชัยยา37,000,000+2.70
4432 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์37,000,000-
4433 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์37,000,000-0.68
4434 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล37,000,000-0.68
4435 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ36,993,000-
4436 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ36,988,240+1.22
4437 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง36,984,431-
4438 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์36,979,847-
4439 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช36,968,800-4.31
4440 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม36,963,048-
4441 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์36,960,000-1.52
4442 นาย วศิน ดลรึเดช36,887,500-1.19
4443 น.ส. ภูรดา เหรียญปรีชา36,869,250-7.33
4444 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์36,847,544+5.31
4445 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด36,838,000-0.88
4446 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์36,682,240-0.89
4447 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ36,671,882-
4448 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล36,662,628+0.83
4449 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์36,653,576-1.45
4450 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์36,632,092-1.40
4451 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์36,630,000-2.70
4452 นาย อภิชาติ ชโยภาส36,630,000-2.70
4453 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ36,615,120+0.68
4454 นาย นิธาน ปิยะรัฐ36,603,252-1.19
4455 นาย ดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์36,602,034+5.19
4456 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว36,584,880-1.97
4457 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล36,539,700-
4458 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร36,517,050-1.87
4459 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์36,496,990-0.66
4460 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ36,480,510-2.22
4461 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์36,370,010-
4462 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร36,330,000-
4463 นาย ธีระพล หวังมนตรี36,325,152-5.09
4464 นาย อนุชิต กิจธารทอง36,295,000-0.14
4465 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์36,288,000-3.70
4466 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์36,229,140-0.74
4467 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช36,187,843+1.21
4468 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์36,180,625-0.15
4469 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา36,155,200-
4470 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี36,124,020-
4471 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์36,072,795-
4472 นาย ศุภชัย หวั่งหลี36,068,575-
4473 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ36,062,160+1.42
4474 น.ส. พิมพิลา จังพานิช36,052,944-0.74
4475 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ36,051,626-1.79
4476 นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์36,047,022-0.23
4477 บริษัท รวมทนุไทย จำกัด35,933,350-1.84
4478 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ35,895,970-
4479 บริษัท วัชรพล จำกัด35,892,418-
4480 นาง วารุณี เพชรสุทธิ35,866,400-1.40
4481 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล35,820,000-
4482 บริษัท พรี-พราว จำกัด35,787,000-3.31
4483 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล35,771,854-
4484 นาง มาลี จงสุวณิชย์35,767,368+2.38
4485 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล35,751,375-
4486 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง35,705,100+0.59
4487 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา35,680,000-1.35
4488 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์35,680,000-1.35
4489 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี35,677,251-
4490 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์35,665,788-0.10
4491 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร35,662,176-
4492 นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์35,647,500-2.86
4493 น.ส. จอย ริมชลา35,640,000-1.23
4494 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด35,625,000-1.58
4495 นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์35,602,955-
4496 น.ส. พัชรา สังวรชาติ35,602,902-4.94
4497 น.ส. บุณฑริกา เชื้อโชติ35,568,750-7.33
4498 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร35,555,241-
4499 นาง ภัคจิรา วิทยา35,476,762-
4500 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้35,460,810-1.01