คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4001 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ42,930,000+6.92
4002 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์42,900,000+3.50
4003 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล42,880,000-
4004 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)42,852,562+1.04
4005 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม42,839,264+0.53
4006 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.42,821,894-
4007 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์42,788,584+0.24
4008 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์42,762,330-
4009 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์42,741,270+3.42
4010 บริษัท ดานิลี่ จำกัด42,709,050-1.27
4011 MISS CHANG JUI-TING42,697,795-2.35
4012 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร42,696,000-
4013 นาย ณรัฐ จิวาลัย42,680,000+1.70
4014 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์42,572,790+3.42
4015 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล42,570,576+1.82
4016 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์42,568,960-0.89
4017 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร42,542,500-
4018 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์42,532,190-
4019 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์42,486,400+1.07
4020 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI42,465,693-0.63
4021 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์42,464,760-
4022 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์42,456,480+1.07
4023 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล42,368,013-1.82
4024 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล42,363,154-1.27
4025 นาย สุเทพ พัฒนสิน42,341,000+0.66
4026 MR. TAN TGOW LIM42,332,853+10.64
4027 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์42,299,958-
4028 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล42,231,227-1.26
4029 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์42,222,620-
4030 นาย กร เสรีโรจนสิริ42,206,000+1.06
4031 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์42,058,324-
4032 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล42,023,340-
4033 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล41,978,664-
4034 นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล41,952,000+1.56
4035 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN41,940,000+1.29
4036 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด41,939,900+1.23
4037 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ41,765,625-0.74
4038 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย41,760,000-0.86
4039 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ41,760,000-
4040 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย41,760,000-0.86
4041 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ41,737,673-
4042 นาย กานต์ พรสุขศิริ41,711,055+4.57
4043 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล41,704,431+5.40
4044 MR. SOH CHEE YONG41,692,500+0.92
4045 นาง วิภา คล่องประกิจ41,670,468-1.58
4046 นาย ธีรธร ธาราไชย41,657,710-5.13
4047 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร41,650,000-
4048 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร41,650,000-
4049 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์41,647,522-1.52
4050 นาย สมนึก ไชยกุล41,646,794-2.45
4051 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์41,616,000-
4052 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง41,605,200-
4053 MR. JOHN HARVEY CLENDON41,600,000-
4054 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน41,571,403-
4055 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์41,561,395-
4056 นาง กนกอร บดินทร์รัตน41,558,800+0.93
4057 น.ส. สุนี แซ่โง้ว41,508,667+1.28
4058 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด41,495,962-3.00
4059 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม41,488,053+2.72
4060 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล41,415,000+0.61
4061 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์41,406,000-
4062 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร41,393,270-
4063 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์41,387,775-0.51
4064 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ41,365,590-0.51
4065 JEFFERIES LLC41,363,972-
4066 นาง ณัชชา กิจพิพิธ41,360,241+4.84
4067 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์41,351,178+2.27
4068 นาย พิชญ์ เทวอักษร41,345,023-
4069 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์41,332,164-2.44
4070 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์41,330,000+9.24
4071 นาย อนุชา อาวีลาสกุล41,315,200+0.56
4072 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม41,313,300+2.43
4073 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ41,306,558-1.48
4074 บริษัท สุฤดี จำกัด41,280,184+0.57
4075 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)41,280,000-
4076 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ41,270,160-
4077 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย41,250,193+1.09
4078 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.41,200,000-
4079 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด41,200,000-
4080 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ41,180,464-2.44
4081 นาย ประชา เหตระกูล41,163,662-
4082 นาย วรพจน์ ดีจริยา41,163,157+1.15
4083 บริษัท บุญทรง จำกัด41,151,000-
4084 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร41,121,196-2.94
4085 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์41,113,509+1.41
4086 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ41,088,150-
4087 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์41,072,848+2.27
4088 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ41,072,167-1.77
4089 นาย โกศล วรฤทธินภา41,000,000-
4090 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์41,000,000+1.22
4091 นาง ธนภร นันที40,990,657+5.63
4092 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา40,970,000-
4093 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ40,961,930-
4094 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล40,934,400-0.78
4095 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน40,800,000+0.74
4096 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต40,749,751-2.44
4097 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์40,749,170+1.07
4098 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)40,740,480-
4099 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร40,704,000-0.78
4100 น.ส. นลินี มาตานี40,659,075-
4101 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์40,651,430+1.57
4102 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด40,643,760-
4103 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช40,635,300+0.88
4104 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช40,612,500+0.88
4105 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช40,612,500+0.88
4106 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา40,600,968-
4107 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์40,600,000+4.83
4108 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์40,598,000-
4109 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด40,577,152+1.09
4110 นาง นภา จามิกรณ์40,565,100-2.17
4111 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร40,543,892+1.12
4112 นาย สันติ ซอโสตถิกุล40,540,240-
4113 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน40,523,414+3.45
4114 นาย สาธิต เหมมณฑารพ40,500,171+1.61
4115 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์40,458,544+0.53
4116 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด40,452,015-
4117 น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์40,396,833+1.28
4118 นาย สุวพล สุวรุจิพร40,355,069-1.77
4119 นาย นิรินธน์ สัชเดว์40,348,500-
4120 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์40,342,898-4.47
4121 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร40,256,289-
4122 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ40,161,832-0.18
4123 MR. KENG LENG CHUNG40,089,950-
4124 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์40,080,040+1.55
4125 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด40,068,227-1.06
4126 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์40,044,090-
4127 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์40,029,560-2.21
4128 นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร40,002,000-
4129 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์39,964,000+0.49
4130 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด39,944,791-
4131 MR. LIM MENG PUI39,941,824-
4132 MR. HOCK LOONG LIEN39,941,824-
4133 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์39,933,675-
4134 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์39,900,000+2.63
4135 นาย สุนทร รัชกิจประการ39,897,000+0.85
4136 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ39,883,042+0.21
4137 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล39,865,452-2.35
4138 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์39,857,500-0.67
4139 นาย ประสงค์ ธาราไชย39,795,371-5.13
4140 บริษัท ซิสคัส จำกัด39,736,720-
4141 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์39,731,033-
4142 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา39,727,272+1.28
4143 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ39,703,500-0.74
4144 นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข39,701,376+0.43
4145 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์39,689,034-
4146 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด39,676,769-2.96
4147 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์39,632,340-0.83
4148 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์39,622,556+2.21
4149 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม39,621,771-5.56
4150 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง39,605,400-
4151 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)39,600,000-
4152 นาย ภูมิพัตน์ นำไพศาล39,600,000+1.52
4153 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี39,389,685-1.08
4154 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์39,384,744+2.99
4155 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์39,370,000+1.57
4156 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล39,339,453-0.89
4157 นาย บุญทรง อัศวโภคิน39,290,213+18.58
4158 นาง วนิดา พัฒนะเอนก39,265,600-
4159 นาง ช่อฟ้า พูลผล39,246,775+0.65
4160 นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์39,200,000-
4161 นาย ธวัชชัย อรรจน์สาธิต39,058,875-0.74
4162 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว39,033,626-2.44
4163 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร39,021,900-
4164 MRS. HO MINFONG39,014,157+1.90
4165 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล39,000,000+1.28
4166 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM39,000,000-
4167 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ38,920,487-
4168 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย38,887,500-2.67
4169 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด38,880,000-
4170 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล38,880,000-1.85
4171 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด38,880,000+1.39
4172 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์38,870,000+8.98
4173 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STRUCTURED FINANCE)(PST)138,860,000-
4174 นาง ยุพา ล่ำซำ38,841,000+0.57
4175 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์38,825,557-3.54
4176 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ38,814,400-0.74
4177 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย38,794,022-4.17
4178 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร38,778,039+0.67
4179 นาย ภากร มกรานนท์38,775,184+0.30
4180 นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์38,750,000-0.65
4181 MISS BOON CHIA PEI38,750,000+0.65
4182 นาย ธีรกรณ์ ไรวา38,750,000-0.65
4183 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต38,709,726+1.07
4184 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ38,704,000-
4185 นาย วรการ วิไลชนม์38,703,179+0.19
4186 น.ส. มยุรี โฉมเชิด38,695,558-
4187 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด38,655,825-0.51
4188 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ38,652,142+4.26
4189 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์38,625,000-2.50
4190 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร38,616,120-3.28
4191 นาย วงศกร เทพเจริญ38,577,393-3.13
4192 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ38,576,924+1.95
4193 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด38,535,331-
4194 นาย กวิณ โอภาสวงการ38,499,127+1.06
4195 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์38,471,680-
4196 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล38,471,680-
4197 น.ส. มาเนสกา มาตานี38,465,000-
4198 น.ส. สาลินี มาตานี38,465,000-
4199 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล38,438,105-2.35
4200 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์38,436,587-
4201 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต38,403,587+0.49
4202 นาย ประทีป สัจจตระกูล38,383,530-
4203 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ38,372,544+1.81
4204 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก38,372,400-2.27
4205 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย38,335,000-
4206 นาย อมร ศรีชวาลา38,333,232+8.33
4207 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ38,319,500-2.31
4208 นาง พจนีย์ พิชิตบัญชรชัย38,287,620+1.02
4209 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์38,283,119+0.60
4210 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์38,280,000+0.61
4211 นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์38,279,500-
4212 Novotel Investments Limited38,250,000-
4213 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์38,154,166+4.63
4214 นาง โสภิศ แก้วสว่าง38,136,000-1.29
4215 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด38,104,350-0.63
4216 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ38,090,995-
4217 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 510038,081,230-
4218 น.ส. เภธรา ริมชลา38,080,000-
4219 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา38,050,264-0.41
4220 นาง สุจิตรา มงคลกิติ38,019,253-1.89
4221 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย38,010,000-
4222 นาย สุทิน อัษฎาธร37,985,420-
4223 นาง นิภา ธีรนิติ37,949,040-
4224 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล37,920,000-
4225 นาย พร้อมพงษ์ งามดำรงค์37,908,819+1.43
4226 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ37,859,870-3.12
4227 นาง ฐาปนี เทียนทอง37,852,450+0.76
4228 นาย ธีระพล หวังมนตรี37,838,700-
4229 นาง พิรดา อินทามระ37,832,190-
4230 MR. WEI-TONG LIN37,815,120-0.41
4231 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)37,815,120-0.41
4232 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร37,800,000-
4233 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
4234 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
4235 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ37,799,432+1.07
4236 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ37,776,456-
4237 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร37,750,565+1.20
4238 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ37,685,500+18.58
4239 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์37,665,192-1.08
4240 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา37,665,000+0.24
4241 นาย นุชา สีบุญเรือง37,558,440-
4242 น.ส. มาลี กิตติชูโชติ37,540,000-0.85
4243 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์37,539,460+3.36
4244 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ37,503,411+1.07
4245 นาย สถาพร โพธิ์ทอง37,500,000+2.40
4246 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช37,500,000-
4247 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด37,490,000+1.23
4248 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ37,444,410+0.58
4249 MR. HNG CHEOW TEIK37,439,560-
4250 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ37,423,183-0.16
4251 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ37,400,000+1.07
4252 น.ส. สิริน คงอุดมสิน37,381,615-2.19
4253 นาย นำชัย นำชัยศิริ37,302,046+15.16
4254 นาย สุวรรณ พรมีไชย37,298,578+2.67
4255 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล37,291,530+3.45
4256 นาย นรบดี ศศิประภา37,232,000-0.43
4257 น.ส. อักษร วิจิตโท37,203,000-0.07
4258 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG37,200,830-0.67
4259 นาย ฤทธี กิจพิพิธ37,113,584+3.36
4260 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์37,111,944+13.41
4261 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4262 นาย นพดล นพคุณ37,083,270-1.63
4263 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล37,074,920+0.26
4264 นาย วศิน ดลรึเดช37,072,200-
4265 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์37,064,905+1.00
4266 นาย วิเชียร แพทยานันท์37,038,464-1.09
4267 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4268 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี36,992,118+1.18
4269 AG AJIKAWA CORPORATION36,966,160-
4270 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์36,924,518-3.57
4271 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล36,872,550+0.85
4272 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล36,864,828+0.85
4273 นาย ชุน เฉิน36,855,000-
4274 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา36,843,620-
4275 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ36,843,620-
4276 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล36,842,015-0.93
4277 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด36,840,000+8.33
4278 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด36,800,000-0.43
4279 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร36,789,786+0.50
4280 นาง วิภา ศิลา36,750,000-0.68
4281 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์36,716,048+0.85
4282 นาย สมบูรณ์ โสพร36,653,656-
4283 นาย คริสต์ ริมชลา36,648,960-
4284 นาย สิทธิชัย มาธนชัย36,647,676-0.21
4285 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล36,616,180+0.19
4286 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข36,606,629+1.74
4287 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)36,600,000+0.82
4288 น.ส. รริศา คล่องประกิจ36,570,868-2.64
4289 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)36,550,000-2.35
4290 น.ส. สริตา พริมา36,548,719-0.74
4291 นาย วีระ สุธีโสภณ36,527,476-
4292 คุณ สุดา อัศวโภคิน36,490,000-
4293 นาย แสงชัย วสุนธรา36,487,868+5.30
4294 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด36,480,000-
4295 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี36,466,200-
4296 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา36,432,000-
4297 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ36,424,240-1.69
4298 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) A/C MAYBANK SINGAPORE LIMITED FOR PRIVATE WEALTH CLIENTS36,400,000-
4299 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์36,395,000+3.45
4300 นาย ศุภชัย หวั่งหลีโดยนายอภิชาต หวั่งหลีและนายอนุชิต หวั่งหลีในฐานะผู้จัดการมรดก36,364,062-
4301 นาย อำพน กิติจารุรัตน์36,359,312-3.61
4302 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN36,325,164+0.94
4303 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์36,288,000-1.06
4304 นาย ปเนต จงวัฒนา36,276,950-1.38
4305 นาย ยงศีล รุ่งชีวา36,268,362+3.85
4306 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์36,253,248+0.74
4307 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4308 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์36,160,000-0.88
4309 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์36,072,029-0.99
4310 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์36,065,680-
4311 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์36,042,864+2.27
4312 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์36,000,833-
4313 นาย จักรภพ สุคนธราช36,000,000-
4314 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม35,990,000-
4315 นาย ชัยพร วงศ์แสงอนันต์35,982,400-1.16
4316 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี35,969,565-
4317 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม35,924,672+1.15
4318 นาย กมล ธนนิธาพร35,919,150-0.74
4319 นางสาว ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย35,904,000-0.74
4320 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล35,870,764+1.20
4321 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล35,850,397+2.58
4322 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ35,781,750-0.74
4323 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์35,759,970-0.18
4324 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง35,720,523-
4325 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร35,716,494-
4326 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.35,679,223+1.90
4327 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา35,643,196-1.12
4328 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล35,619,283+0.41
4329 นาย ชุติไชย นภาศัพท์35,610,554-0.29
4330 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย35,600,000-
4331 นาย ปฏิญญา เทวอักษร35,595,445+0.97
4332 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ35,568,000+1.75
4333 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ35,568,000+1.75
4334 นาง นิอร เจริญกิจ35,568,000+1.75
4335 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ35,568,000+1.75
4336 นาย อลัมพล เจริญกิจ35,568,000+1.75
4337 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ35,568,000+1.75
4338 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ35,537,225-2.35
4339 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์35,530,000+1.07
4340 นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์35,520,000+0.68
4341 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ35,496,062+0.89
4342 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร35,454,360-0.50
4343 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส35,448,340-0.53
4344 นาง กรองพร ตุริยากรณ์35,420,610-
4345 นาย ชูรัช พจนาลัย35,400,000-
4346 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี35,395,860-
4347 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด35,392,860-
4348 นาย ธีระพงษ์ นามโท35,352,044+0.45
4349 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ35,350,000+2.00
4350 นาย บัญชัย ครุจิตร35,344,557-3.57
4351 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์35,338,212+2.99
4352 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร35,319,944-2.33
4353 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์35,316,000-
4354 นาง ศัลยา จารุจินดา35,287,066+0.63
4355 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร35,285,818+0.93
4356 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์35,222,033+0.15
4357 นาย วีระพล ลีลาประชากุล35,200,557-
4358 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์35,200,000-2.27
4359 น.ส. จอย ริมชลา35,200,000-
4360 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์35,137,464+0.74
4361 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ35,100,000+1.48
4362 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์35,078,640+1.22
4363 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง35,000,000+0.57
4364 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์34,990,131+0.98
4365 นาย สุธี เตติวงศ์34,889,305-
4366 น.ส. วราพร ไชยราช34,870,952-1.82
4367 นาย แดน รุ่งเรืองผล34,860,000+1.20
4368 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์34,800,000+4.83
4369 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์34,790,000-
4370 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ34,781,349+1.08
4371 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา34,775,500+1.36
4372 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล34,772,953+2.41
4373 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ34,767,168-
4374 นาย อำนวย กาญจโนภาศ34,765,819+1.15
4375 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์34,755,548+2.72
4376 นาง ณษิกา มีมโนนันท์34,751,463-
4377 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์34,751,335+0.69
4378 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ34,750,856-
4379 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์34,745,076+0.63
4380 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ34,744,843-
4381 นาย สราวุธ บุญ-หลง34,713,744-
4382 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล34,650,000+2.00
4383 นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี34,649,563-0.59
4384 นาย พิชากร รัตตกุล34,618,884+0.85
4385 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา34,588,000+0.58
4386 นาย สามารถ ยิ้มศิริ34,574,400-0.41
4387 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล34,564,640+5.67
4388 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์34,561,600-3.12
4389 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์34,540,863+13.41
4390 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุน34,436,002+1.29
4391 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล34,407,105-2.31
4392 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ34,399,140-
4393 นาย สุขุมา ชยานนท์34,398,075-
4394 น.ส. พิมพิลา จังพานิช34,397,554-
4395 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล34,362,000+2.41
4396 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)34,352,351-2.31
4397 นาย จำนงค์ พุทธิมา34,345,458-
4398 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล34,343,949-3.12
4399 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล34,326,080-2.31
4400 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล34,309,354+0.21
4401 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ34,305,120-0.93
4402 นาง ภัคจิรา วิทยา34,296,091-
4403 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล34,282,835+0.62
4404 MR. CHAN YING TING34,270,224-
4405 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี34,203,840+2.27
4406 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช34,200,000+0.88
4407 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร34,200,000-
4408 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช34,200,000+0.88
4409 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช34,200,000+0.88
4410 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์34,197,169+2.33
4411 นาง ปิยมา ชรินธร34,131,800+1.27
4412 นาย ชวลิต หวังธำรง34,115,090-
4413 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม34,113,943-0.87
4414 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ34,100,000+0.73
4415 นาย พรชัย เลิศมโนกุล34,084,716+2.59
4416 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล34,080,750-2.94
4417 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร34,074,629-3.57
4418 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด34,062,690+0.38
4419 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์34,036,287-
4420 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล34,008,000+0.92
4421 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล34,008,000+0.92
4422 นาย อมรินทร์ นฤหล้า33,962,208+0.10
4423 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ33,900,000-1.77
4424 นาย ธนกร นันที33,890,657+5.63
4425 นาย โอมา ส่งวัฒนา33,866,000-
4426 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES33,840,000-
4427 นาย ยศวี พสวงศ์33,802,752+2.45
4428 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี33,785,895-
4429 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4430 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4431 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4432 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์33,750,000-0.74
4433 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์33,750,000-0.74
4434 นาย สนิท ดุษฎีโหนด33,712,459-5.56
4435 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์33,709,057+2.88
4436 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์33,702,000-2.44
4437 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์33,679,152-
4438 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล33,660,000+2.27
4439 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์33,657,129-
4440 นาย ประภากร วีระพงษ์33,651,936-
4441 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3033,640,863-2.44
4442 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย33,619,555-0.86
4443 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร33,600,000-
4444 REXXAM CO., LTD.33,600,000-
4445 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH33,526,182+1.32
4446 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ33,509,790-
4447 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร33,491,220-1.67
4448 นาย เผด็จ อาไซ33,481,092+0.98
4449 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์33,457,480-
4450 นาย ธีรธัช พูลเกษม33,419,198-2.70
4451 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์33,361,713+0.89
4452 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ33,358,280+0.69
4453 นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช33,347,426+1.29
4454 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์33,343,680+1.94
4455 นาง พิริยา รัญเสวะ33,308,989-0.74
4456 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์33,308,917-1.87
4457 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ33,305,208-0.17
4458 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์33,300,000-2.00
4459 นาย แสงแรก ชลศรานนท์33,300,000-2.00
4460 นาง ของขวัญ วินธุพันธ์33,287,744-3.12
4461 นาย ปรีชา วสุโสภณ33,236,617+4.09
4462 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์33,129,282+1.35
4463 MR. JIN-LONG FANG33,120,000-
4464 นาย นริศ แพทยานันท์33,120,000-1.09
4465 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล33,118,747-0.93
4466 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ33,118,720-0.74
4467 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล33,100,400+2.41
4468 นาย สุรพล อาริยะธนาพร33,075,000-0.74
4469 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,075,000-
4470 นาย ทวีชัย ครุจิตร33,074,541-3.57
4471 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว33,067,368+1.09
4472 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์33,064,668-
4473 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล33,034,000+2.41
4474 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล33,034,000+2.41
4475 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์33,028,065-
4476 นาย วิจิตร โภคะกุล33,017,880-0.95
4477 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช32,898,039+0.67
4478 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์32,890,000+3.50
4479 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม32,771,000+2.00
4480 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์32,759,041-0.19
4481 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน32,715,384+0.85
4482 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช32,686,206-
4483 นาย อภิชาติ ชโยภาส32,670,000-7.95
4484 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์32,670,000-7.95
4485 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์32,624,632+0.49
4486 นาง ณัฐหทัย เมธา32,620,829+1.90
4487 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด32,595,483-
4488 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี32,592,508+0.72
4489 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)32,546,020+0.69
4490 นาง จุไรวรรณ หยวน32,534,424+0.85
4491 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง32,530,768+1.43
4492 น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง32,519,600+3.66
4493 นาง มาลี จงสุวณิชย์32,402,212-
4494 MR. TAI WAI FUNG32,400,285-
4495 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,363,500-1.48
4496 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์32,351,614-
4497 นาย อัครเดช โรจน์เมธา32,293,323-2.67
4498 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์32,274,490+1.27
4499 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์32,200,000-1.09
4500 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์32,200,000-1.09