คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/05/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501ตระกูล กิตติภูมิวงศ์6,431,370+0.95
3502ตระกูล พึ่งฮั้ว6,426,090-4.04
3503ตระกูล จันทร์เรือง6,407,931-1.63
3504ตระกูล ศิริวันสาณฑ์6,401,585-5.17
3505ตระกูล สุวจนกร6,394,100+2.33
3506ตระกูล สิริกรกาญจน์6,384,531-1.03
3507ตระกูล ศรีพันธ์วงศ์6,338,338+1.89
3508ตระกูล เตชัสอนันต์6,324,240-
3509ตระกูล สานสุขสมบูรณ์6,316,024-
3510ตระกูล ปิ่นประเสริฐ6,306,795-4.04
3511ตระกูล อุทัยสุข6,300,000+0.48
3512ตระกูล ไตรสุวรรณ6,300,000-
3513ตระกูล FUKUOKA6,300,000-7.14
3514ตระกูล ชูชัยศรี6,285,318-0.82
3515ตระกูล เนตรเพชราชัย6,278,877-1.01
3516ตระกูล รัศมีสุขานนท์6,273,332+3.85
3517ตระกูล MING6,265,888-
3518ตระกูล YIP6,265,888-
3519ตระกูล เลิศสิริสิน6,265,200+5.00
3520ตระกูล วิทูรกิจวานิช6,259,500+12.82
3521ตระกูล สุพรรณธเนศ6,242,166-0.93
3522ตระกูล ตันชัยเอกกุล6,230,000-
3523ตระกูล ปาจารย์6,228,000-
3524ตระกูล นาคเจริญ6,213,088-
3525ตระกูล ศรีบัณฑิตมงคล6,212,670-
3526ตระกูล ธงภักดิ์6,208,947-
3527ตระกูล รุ่งตระกูล6,203,160-
3528ตระกูล ผาณิตพจมาน6,199,796+0.82
3529ตระกูล ศาลิคุปต์6,197,800-
3530ตระกูล เคร่งธรรมคุณ6,186,050+3.85
3531ตระกูล หาญนันทวิวัฒน์6,183,642-0.85
3532ตระกูล ทรัพย์สมิง6,175,800-2.74
3533ตระกูล เปล่งฉวี6,171,429-
3534ตระกูล อิ่มใจ6,164,773+1.00
3535ตระกูล ยอดเพชร6,150,000-1.63
3536ตระกูล เธียรสุนทร6,150,000-3.25
3537ตระกูล CHI-HSIANG6,140,197-3.37
3538ตระกูล ธรรมระโต6,124,664+2.13
3539ตระกูล ชิเดนทรีย์6,120,000-0.65
3540ตระกูล ชินรักษา6,118,225-
3541ตระกูล นิรนาทล้ำพงศ์6,118,000+3.95
3542ตระกูล พูลเกษ6,117,694-2.08
3543ตระกูล ศิริผดุงธรรม6,116,941-
3544ตระกูล เจียรไพศาลเจริญ6,111,000-2.06
3545ตระกูล อิฐรัตน์6,108,772-1.18
3546ตระกูล ภาบรรเจิดกิจ6,100,000+0.82
3547ตระกูล พิพัฒน์ปัทมา6,096,752-1.83
3548ตระกูล ชินสุขีพร6,094,358-0.60
3549ตระกูล หล่อวัฒนตระกูล6,076,772+3.85
3550ตระกูล YANG6,067,490-
3551ตระกูล ศิริพจน์โศภณ6,064,625+0.82
3552ตระกูล จิรยั่งยืน6,064,500-
3553ตระกูล ฉายาเมธากูล6,056,640-
3554ตระกูล บัณฑิตยานนท์6,048,000-
3555ตระกูล ศักดิ์ศิริศิลป์6,045,572+1.72
3556ตระกูล อรุณสวัสดิ์วงศ์6,041,500-
3557ตระกูล วงค์กุศลเลิศ6,034,500-2.22
3558ตระกูล พิริยะวงศ์6,033,750+2.40
3559ตระกูล เฉิดฉายพันธุ์6,031,000-0.61
3560ตระกูล สุรเลิศรังสรรค์6,030,329+3.65
3561ตระกูล พงศ์วรกร6,020,000-5.00
3562ตระกูล ตั้งจิตร่วมบุญ6,000,000-
3563ตระกูล อินทรประดิษฐ์6,000,000-
3564ตระกูล กิตติเฉลา5,995,300-
3565ตระกูล เลาหเจริญยศ5,989,424-
3566ตระกูล โล่ห์ชนะเจริญพร5,977,389+1.39
3567ตระกูล ภูมิภักดีพรรณ5,976,980+14.63
3568ตระกูล ศรีวิบูลย์รัตนา5,970,755-
3569ตระกูล กาญจนเสวี5,967,500-
3570ตระกูล ฉันทธนากร5,966,260-1.61
3571ตระกูล หงส์ถาวรสิริ5,965,040+12.50
3572ตระกูล อรุณรังสิกุล5,954,492+1.45
3573ตระกูล พินิจพานิชย์5,941,250+1.03
3574ตระกูล อรุณรัตน์สกุล5,940,000-1.01
3575ตระกูล วงษ์พันธุ์เสือ5,932,476-4.04
3576ตระกูล เล็กชื่นสกุล5,927,600-2.74
3577ตระกูล ดีเลิศวงศ์5,926,480+3.95
3578ตระกูล ฉัตราภรณ์วิเชียร5,916,000+14.71
3579ตระกูล จิรวัฒน์วงศ์5,910,050-2.00
3580ตระกูล รวยฟูพันธ์5,908,560-
3581ตระกูล ECK5,907,936+0.66
3582ตระกูล ยั่งยืน5,900,066-2.83
3583ตระกูล ทิตระกูล5,881,588-
3584ตระกูล เลี่ยวบุ้นกิม5,880,000-
3585ตระกูล ยอดวานิช5,880,000-
3586ตระกูล หลายวัฒนไพศาล5,866,448+2.02
3587ตระกูล คงรุ่งภากร5,859,000-
3588ตระกูล เหล่าภราดรชัย5,856,000+1.64
3589ตระกูล มงคลศรีนิยม5,853,867-3.13
3590ตระกูล ศักดิ์ศิรินุกูล5,834,154+2.33
3591ตระกูล งามอัจฉริยะกุล5,832,000-
3592ตระกูล แซ่กัว5,830,000+1.89
3593ตระกูล วงศ์วัลลภาภรณ์5,829,120-2.08
3594ตระกูล พงษ์นุเคราะห์ศิริ5,828,462-5.06
3595ตระกูล เอื้อวงศ์ตระกูล5,800,000+1.72
3596ตระกูล วิทยเมธ5,794,800-3.41
3597ตระกูล โตตระการตระกูล5,785,521+3.85
3598ตระกูล จุนเจือศุภฤกษ์5,781,000+2.13
3599ตระกูล นินนาท5,778,000-2.22
3600ตระกูล งามเชิดตระกูล5,776,420+1.18
3601ตระกูล พัชรโสภาคย์5,775,802+0.70
3602ตระกูล เผ่าเหลืองทอง5,775,000-
3603ตระกูล เทียนรุ่งศรี5,775,000-0.95
3604ตระกูล ทั่งพิทักษ์ไพศาล5,771,712-
3605ตระกูล จันทรรังสี5,771,500-
3606ตระกูล เย็นสุข5,766,430-
3607ตระกูล พิศการณ์5,748,750+2.40
3608ตระกูล เนาวรัตน์5,745,324+14.10
3609ตระกูล โสภณพาณิชกิจ5,742,138+3.85
3610ตระกูล วนาวนิชย์กุล5,738,040-1.52
3611ตระกูล สวัสดิ์ทอง5,734,143-1.00
3612ตระกูล มานัสสถิตย์(2)5,730,912+1.39
3613ตระกูล บุญฤทธิ์5,729,450+1.23
3614ตระกูล ศิริสัจจวัฒน์5,722,165+14.56
3615ตระกูล ตียานุกูลมงคล5,715,000-
3616ตระกูล พรหมายน5,707,892-3.28
3617ตระกูล สวัสดิ์ภักดี5,707,000-3.85
3618ตระกูล โพธิภักติ5,706,500+11.88
3619ตระกูล จิรวรรธนะ5,705,000+2.45
3620ตระกูล จิรวังศานนท์5,700,000+2.40
3621ตระกูล ล้อสิริไพบูลย์5,700,000-3.51
3622ตระกูล อัคควัสกุล5,675,252+2.27
3623ตระกูล ฟักพันธุ์ไผ่5,674,500+1.03
3624ตระกูล ยังส์5,672,054+2.13
3625ตระกูล ทัพอินพรหม5,661,728-5.17
3626ตระกูล จินดา5,656,000-2.68
3627ตระกูล พลไพศาล5,647,969+12.50
3628ตระกูล ช่อไม้ทอง5,644,961+0.26
3629ตระกูล ทิวากระจ่าง5,644,000-0.60
3630ตระกูล โรจน์วณิชย์5,636,639+0.82
3631ตระกูล แดนวังเดิม5,634,123-
3632ตระกูล ล้วนใจสนธิ์5,624,296+2.70
3633ตระกูล โอเซ็น5,621,850-
3634ตระกูล มโนมัยพิบูลย์5,620,048+1.45
3635ตระกูล เลียวไพรัตน์5,608,432-0.68
3636ตระกูล ประภากรรุจิวงศ์5,600,000-
3637ตระกูล เลี่ยมตระกูลพานิช5,600,000-
3638ตระกูล บัลลังก์ศักดิ์5,600,000-
3639ตระกูล ธเนศอนุกุล5,600,000+2.86
3640ตระกูล ตั้งกิจอนันต์5,597,353-1.17
3641ตระกูล จันทร์วิเมลือง5,590,900-0.61
3642ตระกูล ด่านอุตรา5,586,837+1.50
3643ตระกูล ใจเสมอ5,586,000-
3644ตระกูล พรหมพนาพิทักษ์5,564,000+1.87
3645ตระกูล วรรณปลูก5,554,435+7.36
3646ตระกูล เพ็ญโฉม5,550,816-
3647ตระกูล ไพทีกุล5,548,000+3.95
3648ตระกูล เมฆดำรงแสง5,542,266-5.26
3649ตระกูล ตันติพัฒน์5,536,100-1.20
3650ตระกูล สมใจเพ็ง5,536,000-
3651ตระกูล ส่องแสงเจริญ5,531,770+3.96
3652ตระกูล มัทธุรนนท์5,515,848+1.28
3653ตระกูล รัตนะกนก5,510,000+1.72
3654ตระกูล พงษ์ฤทธิ์ศักดา5,500,000-
3655ตระกูล สุทธินิภาพันธ์5,500,000-4.00
3656ตระกูล โภคทรัพย์5,494,500-1.80
3657ตระกูล ศิริวจนา5,485,337-0.60
3658ตระกูล ประชุมพรรณ์5,475,000-1.37
3659ตระกูล โชคมณีนุช5,467,000-
3660ตระกูล เสมอวงษ์5,453,760-4.21
3661ตระกูล วุฒิเมธา5,452,187+2.45
3662ตระกูล สุวรรณเพทาย5,452,000-5.17
3663ตระกูล ดิษยบุตร5,443,200-1.06
3664ตระกูล ธนกิจรุจิโรจน์5,440,000+12.50
3665ตระกูล ตั้งวิวัฒน์วงศ์5,434,541+1.14
3666ตระกูล เจียงวิวัฒน์5,423,550-
3667ตระกูล ปัญญาวิศิษฎ์กุล5,418,683-
3668ตระกูล จิรวงศ์ศรี5,417,800+14.56
3669ตระกูล เจริญพงศ์อนันต์5,416,768-
3670ตระกูล นุกูลพานิชย์วิพัฒน์5,410,800+0.62
3671ตระกูล เนติ5,408,000-
3672ตระกูล แจ่มศิริพรหม5,399,720-0.82
3673ตระกูล นวมเจริญ5,397,428-
3674ตระกูล ต้นฤดี5,387,868+3.95
3675ตระกูล เอื้ออำนวยพร5,374,592-
3676ตระกูล สุวภัทราชัย5,360,106+0.76
3677ตระกูล อินทร์ขาว5,355,000-
3678ตระกูล เอื้อเสริมพงศ์5,355,000-
3679ตระกูล อึ้งมณีประเสริฐ5,351,500-1.44
3680ตระกูล ปิยเจษฎากุล5,351,103-3.28
3681ตระกูล ภาณุสิทธิกร5,349,916-0.61
3682ตระกูล พู่พิทยาสถาพร5,348,800+12.50
3683ตระกูล สว่างจิตร5,348,000-
3684ตระกูล ปิยะจตุรวัฒน์5,346,900+0.85
3685ตระกูล ธนาสุวรรณดิถี5,342,800-5.26
3686ตระกูล ควน5,340,000-1.12
3687ตระกูล เกรียงวัฒนา5,334,460-1.83
3688ตระกูล สกุลแรมรุ่ง5,329,800-2.22
3689ตระกูล หงษ์จินตกุล5,327,168-
3690ตระกูล เกียรติวงศ์5,320,000+3.95
3691ตระกูล เอกพินิจพิทยา5,319,522+14.10
3692ตระกูล หงษ์รัตนอุทัย5,318,800-
3693ตระกูล สัมฤทธิ์5,303,678+0.69
3694ตระกูล รุ่งจิรจิตรานนท์5,300,000+7.55
3695ตระกูล วสุพงศ์โสธร5,297,500+1.23
3696ตระกูล จิตรสำเริง5,297,500+1.23
3697ตระกูล ประชิตโรมรัน5,297,500+1.23
3698ตระกูล งามศัพพศิลป์5,297,500+1.23
3699ตระกูล บุนนาค5,297,500+1.23
3700ตระกูล วงศ์สวรรค์5,297,500+1.23
3701ตระกูล วงศ์ประศาสตร์5,297,500+1.23
3702ตระกูล กฤษณีไพบูลย์5,297,500+1.23
3703ตระกูล ไทยอ่อน5,294,874-
3704ตระกูล ลี่ทองอิน5,282,760+3.95
3705ตระกูล ภูคำ5,281,356+0.98
3706ตระกูล รัตนคงทน5,280,000+1.04
3707ตระกูล จันทรัศมี5,261,636-0.25
3708ตระกูล สวัสดิ์ประทานชัย5,246,234+2.13
3709ตระกูล หลาวทอง5,244,962-
3710ตระกูล ตันติวัฒนวิจิตร5,236,741-2.78
3711ตระกูล ว่าพัฒนวงศ์5,236,000-
3712ตระกูล ศิริไชย5,226,300-4.00
3713ตระกูล HUNG5,220,000-
3714ตระกูล เรืองวรบูรณ์5,215,500+1.64
3715ตระกูล ฉัตรสกุลวงศ์5,209,215-
3716ตระกูล ธรรมมานุธรรม5,197,500-
3717ตระกูล ศิริพูลเกียรติกุล5,189,504+12.50
3718ตระกูล ลิ้มประเสริฐวงศ์5,183,100-
3719ตระกูล ธรรมจาโร5,180,875-
3720ตระกูล สุกาญจนกุล5,175,000-1.45
3721ตระกูล ศรีสุวรรณ5,160,000-2.33
3722ตระกูล สังข์มณี5,153,065-
3723ตระกูล ทรัพย์ศิริสวัสดิ์5,148,866+1.45
3724ตระกูล เธียไพรัตน์5,148,400+1.64
3725ตระกูล ศิริสัมพันธ์5,145,400-3.85
3726ตระกูล ปราณพานิชกิจ5,141,186-0.60
3727ตระกูล เตชัสหงส์5,135,000-3.85
3728ตระกูล รวยริน5,134,500+1.59
3729ตระกูล ณัฏฐ์เศรษฐ์5,122,888-1.03
3730ตระกูล ชีวมงคล5,115,000-8.00
3731ตระกูล ไกรฤทธิกุล5,099,600-1.25
3732ตระกูล ศรีวิสารวาจา5,096,982+1.72
3733ตระกูล เลิศพนมวรรณ5,079,798-
3734ตระกูล วิจักขณา5,077,450-0.61
3735ตระกูล จงวิศาล5,075,847-3.73
3736ตระกูล ไล้สุวรรณ5,070,000-
3737ตระกูล กิจรุ่งวรสิน5,068,250+1.03
3738ตระกูล อัคราช5,063,500+14.63
3739ตระกูล เปลวเทียนยิ่งทวี5,063,214+3.85
3740ตระกูล เสถียรโสภณ5,059,982+0.76
3741ตระกูล อนุกูลสวัสดิ์5,055,980-2.74
3742ตระกูล อมรพิทักษ์กูล5,050,000-
3743ตระกูล วิชัยยะ5,047,175-
3744ตระกูล สุวรรณฤทธิ์5,045,700+9.33
3745ตระกูล รัตนเนนย์5,040,000-
3746ตระกูล ปริยกนก5,040,000-
3747ตระกูล คุณยศยิ่ง5,032,481+2.70
3748ตระกูล พัทธ์ณศิริ5,018,833-5.17
3749ตระกูล กิตติธนกร5,015,250+2.40
3750ตระกูล ตะล่อมสิน5,012,250-3.25
3751ตระกูล ธนบัตรชัย5,006,008-5.00
3752ตระกูล เอี่ยมวิถีวนิช5,005,000-
3753ตระกูล วงศ์ประภาส5,003,774-0.61
3754ตระกูล รักสุจริต5,000,000-
3755ตระกูล ถาวรวีย์4,983,808+1.28
3756ตระกูล วิกิตเศรษฐ์4,946,980+11.88
3757ตระกูล นพชินบุตร4,941,600+5.00
3758ตระกูล เกตุพันธุ์4,940,000+3.85
3759ตระกูล เหลี่ยมไทย4,935,980-1.07
3760ตระกูล แซ่เอี้ยว4,927,419+0.82
3761ตระกูล จันทิวาสน์4,921,895-1.83
3762ตระกูล บุณยมานนท์4,921,350-
3763ตระกูล แซ่เฮ้ง4,914,000-0.18
3764ตระกูล เมธีปรีชากุล4,911,514-1.30
3765ตระกูล ทัศนาวิวัฒน์4,910,316-1.45
3766ตระกูล โรจน์รุ่งเรือง4,908,519-1.06
3767ตระกูล ยงวัฒนานันท์4,904,400-3.28
3768ตระกูล อัทธายุวัฒน์4,900,000-
3769ตระกูล นิ่มวชิระสุนทร4,900,000-
3770ตระกูล ลีลาวณิชกุล4,894,630-0.68
3771ตระกูล วสุธรรม์ธีรกุล4,892,300+1.72
3772ตระกูล อรุณภรวงศ์4,887,320-3.28
3773ตระกูล แสงสุวรรณ4,882,173-4.23
3774ตระกูล ภู่ทอง4,880,720-
3775ตระกูล หาญจิรกานต์4,880,000-1.25
3776ตระกูล อะเนกา4,875,000-
3777ตระกูล ธรรมสโรช4,865,000-
3778ตระกูล วณิชชากรพร4,851,477-0.65
3779ตระกูล โชคเป็นธรรม4,850,000+1.03
3780ตระกูล เตชะวณิชย์4,850,000+1.03
3781ตระกูล คูบ่อทอง4,849,500+0.82
3782ตระกูล พันทรัพย์กุล4,844,400+4.55
3783ตระกูล ฐิติโชติรัตนา4,844,280-2.74
3784ตระกูล อัครพันธุ์4,840,000+7.44
3785ตระกูล วิจิตรประไพ4,840,000+7.44
3786ตระกูล กิติสุวรรณกุล4,837,557-
3787ตระกูล จูอนุวัฒนกุล4,826,280-
3788ตระกูล ตั้งวานิชกพงษ์4,823,984+2.27
3789ตระกูล ฉัตรศิริกุล4,818,300-
3790ตระกูล พานิชสาส์น4,816,000-
3791ตระกูล แพบรรยง4,800,000-3.12
3792ตระกูล อรุณอโณทัย4,796,000-1.83
3793ตระกูล บูรณจันทร์4,795,027+7.55
3794ตระกูล นาคประเสริฐ4,794,520-
3795ตระกูล ฮั่นตระกูล4,793,628-
3796ตระกูล เจริญสาธิต4,773,000-1.55
3797ตระกูล รุ่งธรรมรัตน์4,772,529-3.12
3798ตระกูล จุฑาจำเริญ4,764,200-0.60
3799ตระกูล นภาอัมพร4,760,000-
3800ตระกูล เทพาวัฒนาสุข4,760,000-
3801ตระกูล ปัญญาวุฒิไกร4,753,000+1.03
3802ตระกูล เสรีรัตนชัยพร4,746,210+1.03
3803ตระกูล ฉิมเล็ก4,742,088+14.10
3804ตระกูล โสฒิพันธุ์ชัย4,727,000+1.23
3805ตระกูล นิมิศิลป์4,722,830-2.83
3806ตระกูล เกษรศุกร์4,710,000-
3807ตระกูล สิริสถาวร4,705,164-5.26
3808ตระกูล สุบิน4,704,784-0.51
3809ตระกูล เดชะวลีกุล4,691,799-
3810ตระกูล วิชญาโนทัย4,691,450+11.88
3811ตระกูล กีรติเธียรสิริ4,683,000-
3812ตระกูล ประสงค์สุกาญจน์4,681,550-1.83
3813ตระกูล ขอพร4,680,000+14.10
3814ตระกูล TSAI4,680,000+1.28
3815ตระกูล วรชาครียนันท์4,680,000-
3816ตระกูล ศุภทีปมงคล4,679,370-2.83
3817ตระกูล อัจฉริยประทีป4,674,575-8.00
3818ตระกูล จันทรสิทธิผล4,651,080-0.51
3819ตระกูล กีรติเพียรเลิศ4,621,305-
3820ตระกูล นาคะสาทิศ4,620,000-
3821ตระกูล ทรัพย์ธานารัตน4,620,000-0.91
3822ตระกูล เพ็ชร์กุล4,590,000-
3823ตระกูล อัครศิลป์4,587,420-3.47
3824ตระกูล เผือกผ่อง4,573,905-
3825ตระกูล พรกุลวัฒน์4,571,248-
3826ตระกูล แซ่จู4,566,056-3.37
3827ตระกูล อนันต์รัตนวิมล4,565,000-1.20
3828ตระกูล สินศิริวิทยา4,558,680+0.48
3829ตระกูล อุทัยวรรณ์4,550,000-1.10
3830ตระกูล อุรุโสภณ4,546,150-
3831ตระกูล พิริยโภคัย4,545,163-0.60
3832ตระกูล สัจจเดชะ4,544,782-
3833ตระกูล ลิ้มเจริญเงิน4,536,000-
3834ตระกูล แต่บรรพกุล4,535,870-0.18
3835ตระกูล สรรพอาษา4,528,125-
3836ตระกูล กวีวุฒิศิลป์4,523,373+2.13
3837ตระกูล อภินรเศรษฐ์4,515,000-
3838ตระกูล รุจิวรกุลทอง4,509,839+12.50
3839ตระกูล โหลทอง4,508,536-
3840ตระกูล เอี่ยมลำน้ำ4,506,720-
3841ตระกูล เวชปัญญา4,506,040-0.51
3842ตระกูล แสงไพบูลย์4,505,060-
3843ตระกูล จิรัปปภา4,505,000+7.55
3844ตระกูล จารวิจิต4,500,000-
3845ตระกูล สุพักตร์มนตรี4,500,000-
3846ตระกูล พูลทรัพย์วัฒนา4,492,800+12.82
3847ตระกูล วิทยอำนวยคุณ4,488,000-
3848ตระกูล ธนาทวีผล4,488,000-
3849ตระกูล ทรงอัครภัทรา4,470,855+1.45
3850ตระกูล สุรเลิศรังษี4,464,278+1.23
3851ตระกูล สวัสดี4,459,832+2.70
3852ตระกูล ก่อสินเจริญ4,452,000-
3853ตระกูล แสงอุทัย4,448,500-
3854ตระกูล ทิพย์เนตร4,443,382+6.21
3855ตระกูล กิตติปัญญางาม4,438,140-
3856ตระกูล เกณฑ์พิทักษ์4,434,144+0.66
3857ตระกูล ตาจา4,429,867-
3858ตระกูล ภาสบุตร4,429,255+14.71
3859ตระกูล บูรีจิตตินันท์4,428,000+8.33
3860ตระกูล ประจวบพันธ์ศรี4,420,065-3.51
3861ตระกูล พลอัครวัตน์4,400,000-
3862ตระกูล พงศ์ไพโรจน์4,400,000-1.25
3863ตระกูล โชติมงคลทรัพย์4,392,000-1.25
3864ตระกูล อาจหาญพิชิต4,386,612+2.86
3865ตระกูล อุ่นแสงจันทร์4,384,800-0.49
3866ตระกูล โค้วเจริญ4,373,200-3.85
3867ตระกูล ก้องภักดีสุข4,372,175+2.13
3868ตระกูล นันทชัย4,368,800+0.47
3869ตระกูล เลิศเอกบุรุษ4,365,000+1.03
3870ตระกูล เปรมปรีดา4,365,000+1.03
3871ตระกูล ผลานันท์4,365,000+1.03
3872ตระกูล ศรีศุภรพันธ์4,357,652-2.07
3873ตระกูล คำสวาท4,356,924+2.27
3874ตระกูล แสนสี4,352,000-
3875ตระกูล ลิ้มเจริญ4,347,000+0.48
3876ตระกูล ศิลป์ชีวะกิจจา4,345,332-3.37
3877ตระกูล พาหุพันธ์4,342,416+12.82
3878ตระกูล บุญญสิริ4,337,930-4.17
3879ตระกูล พิมพ์ประโพธ4,324,476-3.51
3880ตระกูล จรัสบุญไพศาล4,318,190-0.82
3881ตระกูล ซือ4,317,390-3.37
3882ตระกูล แสงอรุณ4,316,000+3.85
3883ตระกูล โกวิทเจริญสุข4,311,200-
3884ตระกูล รุ้งกำธรธรรม4,308,255+0.86
3885ตระกูล งามวัฒนากุล4,303,247-
3886ตระกูล ทันตวิวัฒนา4,300,630-
3887ตระกูล วัยนิพิฐพงษ์4,291,300-4.00
3888ตระกูล ศรีธีระกุล4,290,800-
3889ตระกูล อภิราชกมล4,290,022-
3890ตระกูล เลิศมโนกุล4,282,139-3.28
3891ตระกูล ทศพลไพศาล4,280,366+4.32
3892ตระกูล ตระการเถลิงศักดิ์4,279,777+1.45
3893ตระกูล พรชีวรัตน์4,275,920-
3894ตระกูล สุขเจริญ4,275,000-
3895ตระกูล หล่อทองไพศาล4,263,053-
3896ตระกูล เย็นสุดใจ4,257,400+6.00
3897ตระกูล ชุนหจินดา4,252,173+2.33
3898ตระกูล จันทร์ศรี4,249,740+2.13
3899ตระกูล ดุรงค์วัฒนา4,244,910-0.90
3900ตระกูล พลอยประพัฒน์4,240,000+1.89
3901ตระกูล หัสดินไพศาล4,232,180+0.82
3902ตระกูล เลิศสิริโชค4,219,994-
3903ตระกูล อึ้งตระกูล4,214,430-1.55
3904ตระกูล โจว4,210,800-
3905ตระกูล วชิรากรทอง4,200,000+0.48
3906ตระกูล ชาประเสริฐกุล4,200,000+0.48
3907ตระกูล บุญภิรักษ์4,200,000+0.48
3908ตระกูล ภานุมาตรัศมี4,200,000-
3909ตระกูล วงศ์ทองสรรค์4,200,000-
3910ตระกูล ชวกุล4,200,000-
3911ตระกูล โอวรากร4,198,359-3.25
3912ตระกูล โรจน์ศิริรัตน์4,195,000-2.00
3913ตระกูล เกษมกุลศิริ4,186,875-
3914ตระกูล ธีระวาส4,186,552+0.82
3915ตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์4,180,980+0.98
3916ตระกูล ชวะโนทัย4,177,250-
3917ตระกูล พัชรครุกานนท์4,176,914+0.82
3918ตระกูล สิริวรการวณิชย์4,166,600-0.60
3919ตระกูล รังษิณาภรณ์4,160,024-5.26
3920ตระกูล ตั้งถวิล4,156,500-0.61
3921ตระกูล พัวศิริ4,151,210-
3922ตระกูล วิสุทธิ์เมธางกูร4,150,339-
3923ตระกูล เตชะอร่ามวงศ์4,145,724-3.45
3924ตระกูล ไพเราะประเสริฐ4,134,480-0.93
3925ตระกูล เฉลิมรัฐ4,120,780-2.54
3926ตระกูล บุณยรักษ์4,119,704-
3927ตระกูล ยืนยง4,117,781+2.48
3928ตระกูล บานพับทอง4,115,716-1.52
3929ตระกูล ติระตระกูลวิชยา4,113,900+6.35
3930ตระกูล สันต์สวัสดิ์4,108,650-
3931ตระกูล ไพศาลศิริรัตน์4,102,966+0.82
3932ตระกูล ศรีประศาสน์4,087,148+1.89
3933ตระกูล จิตรยรรยง4,086,129+3.96
3934ตระกูล ชาญชนาไพบูลย์4,082,680-
3935ตระกูล ไชยทิพย์4,075,000-0.61
3936ตระกูล ลาภทรงสุข4,060,000-
3937ตระกูล บุนะจินดา4,052,000+2.50
3938ตระกูล กังวาฬวัฒนา4,051,528+3.85
3939ตระกูล ธีระวัฒนชัย4,050,000-
3940ตระกูล ธนาเศรษฐ์สกุล4,040,000+2.50
3941ตระกูล ดำเนินชาญวนิชย์4,032,000-
3942ตระกูล เปล่งศรีสุข4,030,250+2.13
3943ตระกูล เครือชะเอม4,022,974+14.56
3944ตระกูล กระต่ายวงษ์พระจันทร์4,022,276+7.55
3945ตระกูล หรรษ์หิรัญ4,020,488-
3946ตระกูล อัสรางชัย4,018,800+0.98
3947ตระกูล ถนัดสร้าง4,018,790+11.88
3948ตระกูล คำไสย์4,010,167-
3949ตระกูล พัฒนสฤษฎ์4,006,454-
3950ตระกูล อุรัจนานนท์4,000,576-2.21
3951ตระกูล โกสีย์ศิริกุล4,000,000+2.50
3952ตระกูล พุธวัฒนะ3,999,000-1.55
3953ตระกูล ผาลี3,974,699-
3954ตระกูล อัครภูษิต3,953,450+2.70
3955ตระกูล ตั้งคุณาพิพัฒน์3,948,000-
3956ตระกูล ภาจิตรยรรยง3,934,411+3.96
3957ตระกูล คณาสาคร3,920,000-
3958ตระกูล ประจันพาณิชย์3,917,283-2.78
3959ตระกูล สุธีรยงประเสริฐ3,916,000+2.27
3960ตระกูล สาลีพัฒนา3,913,475+0.24
3961ตระกูล จรูญศักดิ์3,909,800-
3962ตระกูล อนุวัตเมธี3,900,000+1.28
3963ตระกูล รุจนพรพจี3,900,000-
3964ตระกูล สุนทร3,893,522-0.83
3965ตระกูล จินังกุล3,892,240-1.25
3966ตระกูล รุ่งอรุณ3,887,055+7.55
3967ตระกูล เมธาวรกุล3,886,000-3.45
3968ตระกูล งามมณีวัฒน์3,882,900+1.14
3969ตระกูล จรเขต3,876,742-
3970ตระกูล อรุณวณิชย์พร3,870,000+2.33
3971ตระกูล รอดใหญ่3,869,100+1.01
3972ตระกูล ลี้ถาวร3,865,203+12.50
3973ตระกูล ว่านวัฒน์3,863,388+9.59
3974ตระกูล WEI-KAI3,851,202-
3975ตระกูล ปังอักษร3,849,300+0.85
3976ตระกูล อัศวศรีโยธิน3,847,415-0.61
3977ตระกูล สุวรรณพานิช3,847,039-0.85
3978ตระกูล ทิมประเสริฐ3,841,803-1.06
3979ตระกูล จุลศักดิ์ศรีสกุล3,838,000-0.99
3980ตระกูล นราสัตยวงศ์3,821,306+14.71
3981ตระกูล จันทอก3,818,400-1.55
3982ตระกูล วงศ์รัตนพงษ์3,809,150+2.70
3983ตระกูล คุณาศักดากุล3,801,357-1.06
3984ตระกูล สันติสุขนิรันดร์3,797,900-0.61
3985ตระกูล จตุรวณิช3,788,655+12.82
3986ตระกูล ฐิตาภิวัฒนกุล3,780,944-
3987ตระกูล อุฬารพาณิชกุล3,769,492+0.93
3988ตระกูล บุญชัย3,763,767-
3989ตระกูล คดบัว3,760,350-8.00
3990ตระกูล บูรณพงษ์ศักดิ์3,753,000-
3991ตระกูล ศรีโสภาจิต3,751,746-3.25
3992ตระกูล เกษมสุวรรณ3,748,524+14.10
3993ตระกูล คณาคุปต์3,745,914-4.00
3994ตระกูล เกียรติเดชปัญญา3,743,438+2.48
3995ตระกูล จิรพงษ์เมตต์3,743,400+0.98
3996ตระกูล เหล่าสุรสุนทร3,743,320-0.49
3997ตระกูล พูลเจริญ3,741,474-0.60
3998ตระกูล พันธุวดีธร3,736,600-
3999ตระกูล สุขศรีสราญจิตร3,736,560+4.17
4000ตระกูล ติยะวิบูลย์ศิริ3,736,500-