คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์313,100,000-
1752 นาย วรากฤช ชัยสถาพร312,930,000-1.17
1753 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส312,930,000-
1754 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์312,442,567-9.03
1755 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ312,106,672-8.44
1756 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์311,905,440-
1757 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ311,733,500-
1758 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์311,632,000+1.82
1759 น.ส. อุษณา ชาครกุล311,416,663+1.98
1760 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)311,351,040+0.62
1761 นาง จันทิรา ลือสกุล311,113,025-1.88
1762 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล309,960,320-1.61
1763 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด309,194,284+2.93
1764 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา309,175,677+2.05
1765 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล308,742,049-
1766 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์308,517,507+0.97
1767 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)307,396,914+2.09
1768 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์307,159,353-
1769 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์306,647,686+0.97
1770 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์306,557,467+2.08
1771 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)306,155,780-0.40
1772 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.306,000,000-
1773 นาง ปริยา จีระพันธุ์305,957,819-0.73
1774 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์305,760,000+1.92
1775 Dara Investment Limited305,750,592+1.79
1776 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์305,749,351-1.30
1777 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร305,590,000-8.44
1778 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.305,517,465+0.58
1779 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด305,432,059-1.84
1780 นาง มาลี เหมมณฑารพ305,090,384+0.88
1781 นาย อธิภัทร ควรสถาพร304,920,590-3.86
1782 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล304,167,600-0.83
1783 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด304,133,743-1.19
1784 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์303,932,550+0.71
1785 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ303,153,500-
1786 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ303,153,500-
1787 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล302,827,509-2.04
1788 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล302,235,996+0.78
1789 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด302,235,996+0.78
1790 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล302,128,741-9.17
1791 นาย ธงชัย บุศราพันธ์301,853,330-0.81
1792 นาย สำรวย ทิชาชล301,087,500-
1793 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์300,950,980-0.69
1794 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์300,833,853+2.08
1795 นาง รวีวรรณ ม้าทอง299,909,520-5.23
1796 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล299,506,600-1.03
1797 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. BY BUALUANG SECURITIES COMPANY LIMITED.298,990,666-
1798 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล298,760,516-
1799 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา298,619,526+0.84
1800 นาย กฤตย์ อินทรพรอุดม298,390,000+0.94
1801 นาย ศุภโชค ตันติวิท298,125,000+0.94
1802 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค297,472,904-0.84
1803 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา297,396,419+1.98
1804 นาย เจน วองอิสริยะกุล297,391,948-
1805 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)294,679,420-
1806 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ294,000,000-1.90
1807 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล293,673,900-1.03
1808 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล292,008,957-1.14
1809 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล291,714,500-
1810 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล291,519,065+2.06
1811 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล291,177,679-3.45
1812 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ290,623,968-0.13
1813 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์289,987,500-
1814 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์289,817,745+0.71
1815 นาย เกียรติ วิมลเฉลา289,701,166+2.24
1816 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด288,854,560-
1817 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา288,584,902-1.85
1818 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา288,232,507-4.08
1819 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด287,801,520+1.61
1820 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์287,640,000+0.71
1821 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล287,562,000-6.82
1822 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์287,476,238+1.22
1823 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์287,453,502+1.22
1824 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด286,516,032+5.11
1825 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1826 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส286,260,800-2.46
1827 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์286,162,773-
1828 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด286,105,042-0.53
1829 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล285,997,635+0.61
1830 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์285,970,388+1.82
1831 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ285,609,514-0.85
1832 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย285,401,700-0.86
1833 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล285,297,034-0.82
1834 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี284,525,880-5.83
1835 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม284,458,000-1.83
1836 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB284,430,800+2.27
1837 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด283,876,711-0.88
1838 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ283,680,300-1.50
1839 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด282,471,000+0.71
1840 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล282,200,000-0.60
1841 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล282,200,000-0.60
1842 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร282,100,000+0.55
1843 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์280,957,536+2.08
1844 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์280,649,256+1.10
1845 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย280,618,400-
1846 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์280,508,170-1.99
1847 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร280,140,000-2.90
1848 นาย สมชาย เวชากร280,120,000-2.01
1849 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์279,421,093-
1850 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล278,400,000-2.16
1851 นาง วัลลภา ไตรโสรัส277,789,120-2.46
1852 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์277,759,638-
1853 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์277,759,638-
1854 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล277,200,000-1.52
1855 นาย ภัทท สหวัฒน์277,200,000+3.90
1856 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์277,200,000+3.90
1857 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์277,200,000+3.90
1858 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์277,200,000+3.90
1859 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์277,200,000+3.90
1860 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช277,200,000+3.90
1861 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์277,200,000+3.90
1862 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ277,200,000+3.90
1863 นาง อินทิรา สุขะนินทร์276,942,172-
1864 นาย ชวลิต ยอดมณี276,900,000-0.47
1865 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์276,729,696-
1866 นาง รัชนี โรจตระการ276,065,872-
1867 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)275,762,240-0.45
1868 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม274,520,400-2.86
1869 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์274,449,474-0.69
1870 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์273,861,150-1.99
1871 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี273,771,685-0.04
1872 นาย ประพล พรประภา273,563,337+1.87
1873 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์273,483,292-3.45
1874 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา273,363,946+3.39
1875 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด273,083,860-
1876 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์273,021,516-0.83
1877 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม272,595,750-2.86
1878 น.ส. พัลลภา วิทยากร272,052,900-0.72
1879 น.ส. ปฤณ พรประภา272,051,780+1.87
1880 นางสาว อรวรรณ พัฒนพล271,878,000-2.65
1881 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล270,766,580+0.87
1882 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์269,915,195-1.12
1883 นาย ธนัส ตันติสุนทร269,297,040+1.25
1884 นาย สวิจักร์ โลจายะ269,230,472-3.57
1885 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล269,143,240+0.87
1886 นาย บดินทร์ เจนใจ268,534,400-0.99
1887 นาง พรรณี พิทยายน268,224,210+0.93
1888 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์267,634,503-
1889 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI267,584,721-
1890 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์267,014,000-1.89
1891 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์266,969,295-1.12
1892 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)266,644,950+0.77
1893 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์266,217,779-1.12
1894 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล265,783,312+0.20
1895 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์265,725,347+1.68
1896 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด265,488,297+1.44
1897 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร265,422,102-3.90
1898 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)265,000,000-4.72
1899 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา264,586,396-0.63
1900 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ264,330,198-0.51
1901 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร263,891,790-0.99
1902 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น263,700,522+0.41
1903 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ263,538,198-0.51
1904 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด263,210,866+0.79
1905 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด262,418,693-0.74
1906 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ262,313,425-6.62
1907 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์261,883,607-
1908 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง261,793,268-0.85
1909 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์261,696,000-1.42
1910 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1911 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ261,553,138-0.46
1912 นาย อภิชาติ สระมูล261,381,150-4.07
1913 MR. LITSAMY LATSAVONG261,375,000-4.07
1914 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)260,840,910-
1915 นาย ภมร พลเทพ260,382,000+0.25
1916 นาง ชลิดา เตชะอุบล260,276,278+6.45
1917 นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา260,266,663-4.92
1918 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ260,253,913-0.65
1919 MITSUI & CO.,LTD.259,999,997-
1920 นาย พลพัฒ กรรณสูต259,612,079+1.02
1921 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ259,117,700+2.41
1922 นาย พรชัย อุไรสินธว์258,919,626-0.46
1923 นางสาว โสรัจจา บุญประสิทธิ์258,552,000+0.75
1924 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์258,552,000+0.75
1925 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์258,552,000+0.75
1926 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์258,552,000+0.75
1927 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา258,414,156-1.92
1928 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด258,400,000-
1929 น.ส. รจนา วานิช258,370,686-0.90
1930 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ258,310,469+1.83
1931 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.258,156,106-4.58
1932 นาง ศิริพร ศาตวินท์258,048,000-1.41
1933 นาย ชาย มโนภาส257,904,400-2.50
1934 Toyo Seikan Co. Ltd.257,400,000+1.54
1935 บริษัท กันยง จำกัด257,312,556-
1936 นางสาว อมลยา ผุสสราค์มาลัย256,647,108+4.93
1937 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ256,549,994-0.65
1938 นาย เมธา ตริลลิต256,200,000+0.82
1939 นาย ราม ตันติกุลสุนทร256,098,718-0.95
1940 นาย อธิโรจน์ เลิศฤทธิ์อธิกิจ255,884,710+2.05
1941 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ255,763,200-6.82
1942 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช255,683,763+0.80
1943 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา255,105,200-0.46
1944 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.)254,800,000-3.06
1945 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ254,582,090+0.22
1946 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์254,396,320-2.50
1947 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์254,286,391+1.07
1948 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA254,075,400+0.56
1949 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ253,643,716+0.88
1950 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์253,559,236-0.45
1951 นาง ณัชปภา ควรสถาพร253,298,148-3.84
1952 นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์253,082,775-3.03
1953 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด252,196,680-
1954 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล252,173,231-0.79
1955 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ251,936,920-3.19
1956 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร251,735,256+0.58
1957 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด251,550,000-
1958 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์251,469,968-0.74
1959 นาย ปฏิญญา เทวอักษร251,398,995-0.55
1960 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์250,959,210-1.45
1961 MRS. CHEN, MEI-FANG250,904,200-0.99
1962 นาย สุรกิต รติทอง250,810,776-0.86
1963 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์250,766,915-
1964 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์250,537,414-0.61
1965 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์250,255,275+1.98
1966 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์250,198,488-4.00
1967 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ250,010,098-
1968 นาง ประพีร์ บุรี249,978,205-0.60
1969 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์249,808,320-
1970 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์249,808,320-
1971 น.ส. อรนุช วานิช249,605,821-0.90
1972 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์249,494,914+0.86
1973 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ249,383,957+0.88
1974 น.ส. อังคณา วานิช249,362,372-0.95
1975 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ249,282,390-
1976 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด249,178,050+10.30
1977 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์249,135,000-
1978 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์249,075,500-
1979 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข249,000,000+2.41
1980 นาง ศิลิกา มัสกาตี248,745,289+0.49
1981 น.ส. ศนิตา คาจิจิ248,745,289+0.49
1982 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ248,250,986-2.01
1983 นาย วิโรจน์ นูคำดี248,047,092-
1984 นาง พรพิไล ไรวา247,906,336-1.83
1985 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร247,744,138-
1986 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล247,665,000-1.27
1987 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์247,628,173-0.88
1988 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี247,452,496+0.45
1989 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ247,128,320+9.38
1990 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล247,086,000-
1991 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ247,086,000-
1992 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์247,086,000-
1993 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ246,792,801-2.05
1994 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์246,485,376+1.04
1995 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK246,477,486-3.25
1996 น.ส. วัสสา ริมชลา246,187,500-1.03
1997 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์246,169,440-2.27
1998 MR. Phoukhaokham Pravoraxay246,000,000-4.07
1999 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)245,043,682-
2000 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.244,918,536-0.11