คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด67,851,525-
3502 นาง พิริยา รัญเสวะ67,844,654-0.67
3503 นาย นพพร บุญลาโภ67,800,000-
3504 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ67,766,100-
3505 MR. CHIEN-HUNG LEE67,680,000-1.06
3506 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ67,640,000+7.89
3507 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์67,540,000-2.73
3508 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ67,374,556+0.35
3509 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C67,373,656-
3510 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์67,043,735-
3511 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา67,037,700-
3512 นาง ปริติ เคมานี66,922,000-
3513 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา66,907,407-
3514 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี66,885,000+1.36
3515 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี66,846,979+0.49
3516 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย66,798,678-
3517 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา66,751,565+0.06
3518 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค66,740,000+0.43
3519 น.ส. เภธรา ริมชลา66,700,000-
3520 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล66,625,372+1.27
3521 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช66,508,092-4.50
3522 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม66,500,000-0.75
3523 นาย ปรีชา อภินันท์กูล66,400,000-
3524 นาย คริสต์ ริมชลา66,370,560-
3525 น.ส. พัลลภา วิทยากร66,359,250-18.39
3526 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์66,344,820-1.09
3527 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร66,337,231-
3528 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์66,286,476-
3529 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา66,240,000+0.56
3530 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์66,222,150-
3531 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์66,156,480+2.11
3532 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI66,124,320-0.40
3533 นาย นิติ เนื่องจำนงค์66,123,100-1.63
3534 นาย วิโรจน์ เศวตวาณิช66,117,665+0.76
3535 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์66,085,000+1.23
3536 นาย อุดม จิระสิริกุล66,053,190+0.67
3537 นาย ประกิต ประทีปะเสน66,051,275-1.83
3538 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล66,032,270+0.97
3539 นาง ดาริกา ปุณณกันต์66,000,000-0.61
3540 AIA COMPANY LIMITED66,000,000+5.00
3541 นาง ศรีรัตน์ วาริการ65,968,980-
3542 นาย ธนพล บุญวรุตม์65,925,997+1.56
3543 บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด65,925,750-1.27
3544 นาย ภากร บุญโพธิ์อภิชาติ65,907,125-0.81
3545 นาย ธีรพล ศิริขวัญชัย65,772,000+1.59
3546 MR. SUPOL WATTANAVEKIN65,768,050+1.29
3547 นาย ยุตินัย ติรกานันท์65,703,407-
3548 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล65,701,550-3.36
3549 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์65,661,904-1.26
3550 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล65,659,076-3.80
3551 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย65,569,000+2.52
3552 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่65,558,547-
3553 น.ส. นพพร ชาญณรงค์65,545,021+0.81
3554 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ65,520,000+2.86
3555 นาง นิอร เจริญกิจ65,520,000+2.86
3556 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ65,520,000+2.86
3557 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ65,520,000+2.86
3558 นาย อลัมพล เจริญกิจ65,520,000+2.86
3559 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ65,520,000+2.86
3560 นาย จรัล ระวีแสงสูรย์65,469,500+1.34
3561 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร65,443,750+3.24
3562 นาง จินตนา บุญรัตน์65,326,325+0.61
3563 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)65,309,990+1.65
3564 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์65,242,230+0.42
3565 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม65,214,750-
3566 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี65,200,941+1.73
3567 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร65,200,000-0.94
3568 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล65,108,640-0.63
3569 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์65,108,270-0.95
3570 น.ส. ปาณิสรา ปราญชลีสกุล65,106,467+1.23
3571 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์65,011,644+1.39
3572 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.64,987,155-1.31
3573 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์64,916,188+0.32
3574 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์64,913,083+0.57
3575 UOB LONG TERM EQUITY FUND64,882,455-0.59
3576 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ64,783,901-
3577 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง64,782,256-
3578 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา64,756,325-
3579 นาย นุชา สีบุญเรือง64,636,000-
3580 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ64,400,000-
3581 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์64,399,000-0.26
3582 พ.อ.ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ64,296,200-1.22
3583 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์64,286,996-
3584 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์64,282,325-0.67
3585 นาย วีระพล ลีลาประชากุล64,279,278-1.59
3586 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์64,264,270-0.95
3587 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์64,264,270-0.95
3588 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน64,200,000-0.93
3589 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ64,196,743-
3590 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์64,125,385+0.34
3591 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์64,100,601+0.77
3592 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)64,062,303-
3593 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)64,042,299+1.42
3594 นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์64,006,626+0.04
3595 นาย กษิดิศ หิมกร63,961,405+0.76
3596 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ63,922,479-2.94
3597 นาย ธีรธร ธาราไชย63,903,068+1.37
3598 นาย เผด็จ อาไซ63,862,500-1.27
3599 น.ส. จอย ริมชลา63,800,000-
3600 นาง มาริสา ณ นคร63,753,218-0.69
3601 นาง มาลี วรปัญญา63,594,600-
3602 นาย กานต์ พรสุขศิริ63,543,822+2.22
3603 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์63,501,828-
3604 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา63,500,000+5.51
3605 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา63,500,000+5.00
3606 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล63,376,170-0.59
3607 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ63,299,754-5.20
3608 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา63,270,000+1.80
3609 นาย ชานน ปังศรีนนท์63,258,670-2.03
3610 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์63,179,766-
3611 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์63,139,790+0.57
3612 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์63,139,755+0.57
3613 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร63,000,000-
3614 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.63,000,000+3.81
3615 นาง อุษณี กมลสันติสุข63,000,000-
3616 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร63,000,000-
3617 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม62,975,900+0.91
3618 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์62,932,500+0.89
3619 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล62,876,100+0.48
3620 MIZUHO SECURITIES CO.,LTD.62,842,472-
3621 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล62,700,000-0.48
3622 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา62,638,930+0.64
3623 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล62,631,600+1.22
3624 นาย ธรณิศ กรรณสูต62,628,331+1.80
3625 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต62,606,045-
3626 นาย นคร หาญไกรวิไลย์62,553,413-0.02
3627 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล62,527,525+1.83
3628 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์62,514,329-0.65
3629 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล62,510,578+0.64
3630 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา62,432,800+1.07
3631 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์62,400,000-
3632 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล62,400,000-
3633 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์62,396,130-0.59
3634 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด62,395,249-2.44
3635 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส62,317,017-
3636 บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด62,301,525-
3637 METAL ONE CORPORATION62,272,000-1.44
3638 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร62,254,000-0.50
3639 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์62,252,800+3.65
3640 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์62,237,448-1.69
3641 นาย ธนัท ตาตะยานนท์62,223,014-
3642 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์62,208,960+3.65
3643 นาง เมธ์วดี นวพันธ์62,203,255-
3644 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร62,179,992-2.38
3645 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว62,146,985-0.59
3646 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์62,141,015+2.18
3647 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี62,120,990+0.39
3648 MISS MOEKA TAKEUCHI62,060,000-0.47
3649 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ62,051,275+1.07
3650 นาย ธงชัย ศรีสันต์62,040,000-
3651 นาย ฤทธี กิจพิพิธ61,969,860+0.78
3652 MR. CHEN, CHENG-JEN61,920,000+0.78
3653 นาย บัญชัย ครุจิตร61,908,648-1.26
3654 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ61,897,500+0.25
3655 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์61,840,134-0.52
3656 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์61,840,134-0.52
3657 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์61,840,134-0.52
3658 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์61,826,100+2.86
3659 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์61,685,734-0.52
3660 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์61,683,000+3.45
3661 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล61,520,903-3.02
3662 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล61,513,399-1.67
3663 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ61,502,208-
3664 นาย โกศล วรฤทธินภา61,500,000-16.67
3665 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่61,487,168-
3666 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร61,431,604-1.26
3667 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์61,417,800-0.67
3668 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล61,389,203-
3669 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร61,344,000-
3670 นาย จักรธร ฉันทโรจน์61,320,000+0.46
3671 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล61,200,220+1.57
3672 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร61,194,618+0.50
3673 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์61,126,892-0.59
3674 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค61,071,680-
3675 นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์61,049,556-2.70
3676 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร61,008,190-0.54
3677 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา60,988,000+3.80
3678 น.ส. ชยุดา เจียรวนนท์60,981,816+1.10
3679 นาย ชวัล เจียรวนนท์60,981,816+1.10
3680 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด60,968,000+1.00
3681 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช60,952,950-0.58
3682 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช60,944,334-0.26
3683 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล60,922,892-
3684 นาย วินชัย พึ่งรัศมี60,922,387-0.50
3685 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช60,918,750-0.58
3686 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช60,918,750-0.58
3687 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร60,900,000-
3688 BLOOM WELL CORPORATION LIMITED60,868,187-
3689 นาย ศุภชัย ถนอมทรัพย์60,800,000+5.00
3690 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน60,757,735-2.59
3691 น.ส. จิราภรณ์ แพรรังสี60,666,661-
3692 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี60,666,659-
3693 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์60,650,587-0.30
3694 นาย สุวิชา พานิชผล60,646,700-
3695 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล60,597,250+1.48
3696 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร60,450,000-
3697 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD60,448,825-
3698 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์60,384,000-4.50
3699 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3700 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3701 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3702 นาง อรทัย ทองมีอาคม60,375,000-
3703 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3704 น.ส. อานา นิธิรักษา60,345,500-0.01
3705 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์60,321,500-0.45
3706 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร60,300,000-1.49
3707 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ60,277,196+0.40
3708 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ60,266,100-
3709 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์60,248,893-0.59
3710 AIA COMPANY LIMITED - EQ7-N60,211,200+0.78
3711 นาย ปฏิญญา เทวอักษร60,188,081+1.15
3712 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่60,135,143-
3713 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์60,114,000-
3714 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์60,098,000+1.51
3715 นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี60,083,777+0.77
3716 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์60,081,616+0.16
3717 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์60,034,216-0.75
3718 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์59,997,900-0.62
3719 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์59,950,000-
3720 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์59,950,000-
3721 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์59,935,214+1.36
3722 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล59,926,760+1.05
3723 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี59,900,000-
3724 MR. TAI WAI FUNG59,815,910+1.04
3725 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย59,807,450-
3726 นาย อรรถพล ธรรมานนท์59,622,500+0.57
3727 MR. HNG CHEOW TEIK59,583,690-0.77
3728 นาย เพทาย มณีไพโรจน์59,551,520-
3729 นาง ณัฐหทัย เมธา59,416,510-1.31
3730 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา59,400,000-
3731 ER MERRY WAY LP59,400,000+1.01
3732 นาย ณัฐ โอษธีศ59,339,675+3.24
3733 นาย สวิจักร์ โลจายะ59,315,724-1.92
3734 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์59,276,066+1.28
3735 นาย วิฑูรย์ นิรันตราย59,260,981-3.78
3736 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ59,220,465-
3737 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา59,150,000+2.37
3738 นาย กรณ์ ณรงค์เดช59,136,000+2.27
3739 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์58,976,865+0.26
3740 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ58,924,200-
3741 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ58,886,256-7.88
3742 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร58,807,620-
3743 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)58,800,000-
3744 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์58,650,000+2.17
3745 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม58,610,345-
3746 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล58,596,735-0.74
3747 นาย โกบินซิงห์ ทักราล58,562,085-
3748 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล58,562,085-
3749 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ58,545,057+0.18
3750 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)58,531,000-
3751 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร58,499,886-4.50
3752 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด58,357,745-
3753 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์58,353,000+9.00
3754 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร58,344,673-
3755 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์58,330,600-0.56
3756 น.ส. นันทนา แย้มมนัส58,320,000-
3757 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์58,285,500+0.57
3758 นาย อภิชัย หิรัญตระกูล58,284,866-
3759 น.พ. โอภาส ชุตาภา58,224,050+0.55
3760 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล58,170,000+2.86
3761 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์58,166,952-0.81
3762 น.ส. รภัทภร ตรงวงศา58,138,040+2.59
3763 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย58,050,000+0.78
3764 MR. SHEN, SHYH-YONG57,767,102+1.20
3765 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล57,750,000+0.95
3766 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด57,615,715+0.52
3767 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์์57,555,930-
3768 น.ส. อรนุช ไชยกุล57,512,700+2.65
3769 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866+1.32
3770 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866+1.32
3771 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866+1.32
3772 นาง พรพรรณ พาพร57,454,786-
3773 นาย วิรัช ประจักษ์ธรรม57,407,800+0.42
3774 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม57,360,000+0.42
3775 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์57,340,000-0.53
3776 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร57,200,650-
3777 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)57,132,000-
3778 Banyan Tree Hotels & Resorts PTE.LTD57,112,339-2.76
3779 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,099,571+1.32
3780 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย57,015,000-
3781 นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา56,977,633+2.63
3782 น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ56,967,500-0.03
3783 นาย เชาว์ การะ56,934,000+0.86
3784 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ56,884,685+0.60
3785 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์56,869,354-0.42
3786 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี56,811,049-0.53
3787 นาง ณษิกา มีมโนนันท์56,787,908-
3788 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง56,760,000-
3789 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม56,700,000-3.17
3790 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม56,700,000-3.17
3791 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์56,700,000-0.53
3792 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3793 JFE Steel Corporation56,695,404-
3794 นาย ศรชัย ครุจิตร56,651,604-1.26
3795 นาย ทวีชัย ครุจิตร56,650,648-1.26
3796 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์56,645,040+0.16
3797 น.ส. สุกัลยา ผาลี56,591,500-0.75
3798 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์56,591,490-0.27
3799 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์56,530,716-0.83
3800 นาง พิกุล พานิช56,500,000-1.77
3801 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท56,423,528-
3802 นาย ธาดา โอฬาริก56,340,443+0.62
3803 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล56,339,047-0.75
3804 นาย บรรพต จำรูญโรจน์56,238,000-0.97
3805 นาย สิริพจน์ มาโนช56,195,777+0.47
3806 นาย วินท์ สุธีรชัย56,174,400-1.06
3807 นาย นพดล สันธนะพานิช56,160,000+4.27
3808 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์56,141,100-1.26
3809 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์56,129,365-
3810 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์56,120,000-
3811 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์56,087,562-
3812 นาย วิชาญ วชิรพงศ์56,083,184+0.19
3813 น.ส. บงกช อัศวบริรักษ์56,000,000-
3814 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี55,948,141-
3815 นาย วันชนะ แพรรังสี55,947,553-
3816 นาง วนิดา พัฒนะเอนก55,910,800+0.76
3817 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน55,894,364-
3818 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล55,890,990+0.46
3819 นาย ปรีดี เหตระกูล55,875,000-0.67
3820 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล55,875,000-0.67
3821 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ55,844,762+3.65
3822 นาย คณิต สมิทธิวาสน์55,815,900+22.45
3823 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร55,770,000-
3824 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร55,702,872-
3825 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์55,680,000+2.59
3826 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,676,250-
3827 บริษัท หวั่งหลี จำกัด55,675,132-
3828 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร55,621,750-
3829 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ55,597,990-0.75
3830 นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล55,518,332-0.46
3831 นาย สลิบ สูงสว่าง55,514,544-2.70
3832 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)55,508,500+1.00
3833 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย55,479,500+0.93
3834 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี55,470,589-
3835 KINGSMEN CREATIVES LTD.55,440,000+2.38
3836 KAP Holdings Ltd.55,414,932-1.31
3837 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ55,385,264+3.65
3838 นาย พรเดช จันทวานิช55,383,667+0.60
3839 HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND55,361,408+4.96
3840 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ55,341,000-0.51
3841 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์55,292,702-1.92
3842 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล55,279,000-
3843 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด55,119,500-
3844 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์55,079,543+0.49
3845 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด55,068,380-
3846 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.55,061,370-0.53
3847 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ55,053,240+2.23
3848 น.ส. วนิดา ดาราฉาย55,052,803-
3849 นาย ทวี อนันตรัตนา55,046,116-2.38
3850 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์55,042,000+1.37
3851 นาย มรกต มณีไพโรจน์54,976,320-
3852 น.ส. กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี54,924,883-
3853 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล54,855,000+0.94
3854 นาง ธนภร นันที54,846,654+1.05
3855 นาย ธนกร นันที54,846,654+1.05
3856 นาย ดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์54,807,306+0.74
3857 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด54,800,000-0.73
3858 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์54,770,779-
3859 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ54,759,631-
3860 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์54,720,000-
3861 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล54,697,755+0.84
3862 นาย อรรณพ จิรกิติ54,695,672-0.24
3863 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง54,624,110+0.64
3864 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์54,604,796-0.41
3865 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร54,600,000-
3866 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร54,600,000-
3867 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม54,600,000-
3868 บริษัท พูลผล จำกัด54,559,876-
3869 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว54,500,000-
3870 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว54,500,000-
3871 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง54,450,467-1.26
3872 มหาวิทยาลัยศรีปทุม54,450,000+0.28
3873 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ54,423,563-
3874 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์54,418,008+19.34
3875 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์54,414,388-1.93
3876 นาย ชูเกียรติ จึงศรีรัตนสกุล54,388,711+0.76
3877 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน54,369,706-
3878 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ54,361,725-1.27
3879 นาย นริศ แพทยานันท์54,360,000+0.66
3880 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์54,348,094+1.51
3881 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited54,345,500+0.49
3882 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์54,325,000-
3883 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว54,324,260-
3884 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย54,295,217+2.90
3885 นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์54,172,800+2.47
3886 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)54,120,000+1.82
3887 นาง สุมพร ไกรฤกษ์54,067,100+1.28
3888 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม54,023,418+1.60
3889 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์54,018,756+1.65
3890 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)54,000,000-
3891 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล54,000,000-3.70
3892 นาย กรกฤช จุฬางกูร54,000,000-
3893 นาย จักรภพ สุคนธราช54,000,000-
3894 นาง วรนุช อิสริยธรรม54,000,000+5.56
3895 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล53,921,039+0.94
3896 นาย สาธิต เหมมณฑารพ53,891,356-7.88
3897 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ53,845,000+1.65
3898 นาง ศัลยา จารุจินดา53,803,753-0.86
3899 นาย ทรงพล อัศวโภคิน53,801,700-
3900 นาย ประวิทย์ วรประทีป53,799,000+1.27
3901 นาย ประกิต วรประทีป53,746,860+1.27
3902 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์53,742,863-0.11
3903 นาย เศวต นราธิปกร53,739,774-1.01
3904 นาง มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน53,700,000-
3905 MR. MAI MANG LEE53,600,000-0.75
3906 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา53,550,000-
3907 นาย นิรินธน์ สัชเดว์53,461,763-
3908 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์53,411,400+3.53
3909 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย53,400,000-
3910 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์53,386,792+0.52
3911 นาย สิทธิชัย มาธนชัย53,374,457-0.76
3912 น.ส. พิชญา ตันโสด53,372,336+0.64
3913 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์53,116,400-
3914 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา53,114,559-2.05
3915 นาย สิทธิพจน์ มาโนช53,048,745+0.48
3916 นาย คำพูน คุณานุกร53,042,899-0.59
3917 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM53,000,000-
3918 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์52,987,912-0.48
3919 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์52,920,000+22.45
3920 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์52,850,000+0.66
3921 นาย วิเชียร แพทยานันท์52,850,000+0.66
3922 นาย วิโรจน์ แพทยานันท์52,850,000+0.66
3923 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์52,850,000+0.66
3924 นาย ธนะ ศิริธนชัย52,739,520+0.42
3925 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล52,735,000+0.94
3926 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล52,735,000+0.94
3927 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล52,735,000+0.94
3928 นาย คุณพัฒน์ มาโนช52,722,535+0.48
3929 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต52,713,438+1.49
3930 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล52,675,151-18.39
3931 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์52,650,000-3.70
3932 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม52,392,097-
3933 นาง สร้อยสน จารุดิลก52,388,198-0.50
3934 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ52,376,120-0.52
3935 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์52,364,000-
3936 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ52,347,711+5.41
3937 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ52,293,672-2.08
3938 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ52,228,200-
3939 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย52,222,500-0.51
3940 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน52,167,635-
3941 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร52,139,074+0.81
3942 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์52,134,880-0.67
3943 นาง ลลิลฑิพย์ ทิตระกูล52,094,068-
3944 นาย ประชา เหตระกูล52,088,336+1.33
3945 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์52,026,000+0.75
3946 นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา51,870,005+0.95
3947 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์51,870,000+2.86
3948 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์51,870,000+2.86
3949 MISS CHOO YIE NGOH51,816,576+1.04
3950 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี51,766,666+0.23
3951 นาย พีระ นีรพิทักษ์51,750,000-
3952 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์51,653,700+2.86
3953 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด51,626,000+0.60
3954 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร51,598,347-
3955 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล51,597,158+1.56
3956 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ51,571,000-
3957 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช51,560,000-8.00
3958 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์51,520,000-
3959 นางสาว ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน51,450,000-
3960 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล51,436,594-
3961 นาย สุวพล สุวรุจิพร51,425,928-2.08
3962 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์51,418,906-0.52
3963 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)51,412,320-
3964 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์51,345,980-0.75
3965 นาง จิดาภา กันตสุสิระ51,305,000-
3966 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช51,300,000-0.58
3967 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช51,300,000-0.58
3968 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช51,300,000-0.58
3969 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี51,289,050+1.88
3970 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์51,286,479+1.51
3971 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล51,204,000-1.96
3972 นาย สุกิจ งานทวี51,178,752-0.52
3973 นาย อุยจง แซ่เบ้51,061,664-0.66
3974 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์51,056,080+0.59
3975 น.ส. นันทิชา ไชยกุล51,030,000+2.65
3976 นาย ชุติไชย นภาศัพท์51,020,618+0.36
3977 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล51,001,008-
3978 นาย สมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร50,992,847-
3979 นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์50,975,000+0.53
3980 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์50,958,000+1.34
3981 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3050,945,515-0.59
3982 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND50,865,214-
3983 นาย ประทีป สัจจตระกูล50,858,177-
3984 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG50,850,450-0.53
3985 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์50,849,242-
3986 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)50,793,400-
3987 นาย นุพงศ์ พรประภา50,700,000+2.37
3988 นาย นุชา พรประภา50,700,000+2.37
3989 นาง นงนุช พรประภา50,700,000+2.37
3990 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม50,692,308-
3991 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน50,677,498-1.15
3992 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์50,668,800+0.47
3993 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด50,640,000-0.95
3994 น.ส. จงกล งามเลิศชัย50,618,140+0.51
3995 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD50,599,812+0.43
3996 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล50,541,079-
3997 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์50,540,792+1.06
3998 นาย ขันธ์เพชร สารสาส50,526,750+0.54
3999 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์50,496,783-0.59
4000 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด50,440,000-0.52