คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย ยุตติ ล่ำซำ65,748,452-0.94
3502 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์65,735,120-0.79
3503 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล65,700,000-
3504 น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการ65,631,600-0.49
3505 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ65,584,406-0.94
3506 นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม65,579,286-60.42
3507 นาย ชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์65,569,680-2.45
3508 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง65,517,538+5.56
3509 บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด65,422,500-1.03
3510 นาย วสันต์ นันทขว้าง65,412,000+0.87
3511 นาง วรนุช อิสริยธรรม65,400,000-3.67
3512 พ.อ.ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ65,080,300-1.81
3513 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร65,072,800-0.93
3514 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์65,058,496+0.70
3515 นาย ศุภชัย ถนอมทรัพย์65,056,000-0.93
3516 นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล64,955,710-1.64
3517 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช64,864,936+0.61
3518 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์64,820,498-
3519 นาย ศิรัตน์ ธำรงรัตน์64,783,800-0.56
3520 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ64,767,600-12.96
3521 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา64,753,503-1.91
3522 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต64,712,063-4.76
3523 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช64,710,576-0.93
3524 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ64,705,875+0.51
3525 นาย ธนัท ตาตะยานนท์64,663,132+2.83
3526 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา64,651,490-0.05
3527 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ64,596,438-4.97
3528 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่64,561,527+1.06
3529 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล64,560,000-0.56
3530 นาย จรัล ระวีแสงสูรย์64,555,000-2.33
3531 บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด64,546,625-0.87
3532 นาง ปริติ เคมานี64,444,875+0.14
3533 นาย ระบิล โสภณพนิช64,403,110-2.79
3534 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์64,244,220-
3535 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ64,184,357-1.69
3536 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย64,137,050-2.01
3537 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)64,062,303-
3538 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์64,051,665-1.16
3539 นาย อรรถพล ธรรมานนท์64,051,600-1.60
3540 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล63,990,420-0.34
3541 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ63,972,480+1.92
3542 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์63,958,500-2.73
3543 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์63,940,290-1.02
3544 นาย วิทยา จักรเพ็ชร63,920,000+48.50
3545 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์63,856,000+2.88
3546 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์63,850,900-1.35
3547 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส63,806,244+0.22
3548 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์63,722,121-
3549 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล63,633,600-3.70
3550 นาย สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร63,578,069-
3551 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร63,570,000+0.31
3552 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล63,540,279+2.00
3553 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ63,472,000-0.62
3554 นาย ณัฐวุฒิ ทิพากร63,464,886-
3555 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์63,444,900-1.27
3556 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล63,431,010-
3557 นาย เผด็จ อาไซ63,375,000-1.03
3558 MR. CHIEN-HUNG LEE63,360,000+1.14
3559 น.พ. โอภาส ชุตาภา63,342,647-0.51
3560 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์63,281,134+2.82
3561 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล63,252,000+0.79
3562 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์63,247,483-0.20
3563 นาย แสงชัย วสุนธรา63,244,479-10.92
3564 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์63,232,000-
3565 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์63,232,000-
3566 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์63,205,765-2.14
3567 น.ส. นันทนา แย้มมนัส63,180,000+1.28
3568 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่63,141,901+1.06
3569 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล63,080,800-
3570 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร63,000,000-
3571 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)63,000,000+0.79
3572 นาง อุษณี กมลสันติสุข63,000,000-
3573 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร63,000,000-
3574 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์62,968,320-
3575 นาย กานต์ พรสุขศิริ62,940,834-
3576 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์62,907,250-2.83
3577 นาย ธนพล บุญวรุตม์62,835,716-1.64
3578 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์62,753,794-2.59
3579 นาย นพพร ปิ่นแก้ว62,748,370-1.06
3580 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา62,700,000-1.82
3581 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์62,638,322-2.15
3582 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์62,625,243-5.34
3583 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์62,615,280-1.60
3584 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม62,466,938-
3585 นาย จักรธร ฉันทโรจน์62,440,000-0.90
3586 นาย วีระพล ลีลาประชากุล62,238,666-1.64
3587 นาย เชาว์ การะ62,206,000-0.94
3588 นาย ยงศีล รุ่งชีวา62,175,880-2.50
3589 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา62,146,000-
3590 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์62,100,000-
3591 นาย นิติ เนื่องจำนงค์62,067,160+0.11
3592 นาย ธรณิศ กรรณสูต62,064,112-1.82
3593 นาง มาลี วรปัญญา62,004,735-
3594 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ61,964,678-0.87
3595 นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล61,954,984-1.43
3596 นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี61,932,509-
3597 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์61,881,894+1.74
3598 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล61,826,969-1.99
3599 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์61,822,200+5.26
3600 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์61,822,200+5.26
3601 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์61,809,266-2.38
3602 น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ61,805,000-1.84
3603 นาย นุชา สีบุญเรือง61,776,000-12.96
3604 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล61,772,633-2.74
3605 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล61,724,509-
3606 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ61,684,618+1.12
3607 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร61,650,000-0.73
3608 นาย วิจิตร เตชะเกษม61,643,114-1.61
3609 นาย สวิจักร์ โลจายะ61,597,098+1.85
3610 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์61,554,950-1.99
3611 นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์61,529,600-2.17
3612 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์61,518,280-
3613 นาย โกศล วรฤทธินภา61,500,000-16.67
3614 นาย อุยจง แซ่เบ้61,475,556-
3615 นาง สุธิดา งานทวี61,434,000-0.69
3616 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร61,344,000-0.56
3617 น.ส. ศิริวรรณ วีระพจนานันท์61,248,000-2.60
3618 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา61,213,160+1.16
3619 นาย ภากร บุญโพธิ์อภิชาติ61,197,000-0.69
3620 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์61,182,576-
3621 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.61,164,382-
3622 นาง พิชมัย ติยะวนิช61,120,000-
3623 น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์61,060,000+1.16
3624 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์60,914,220-1.04
3625 MR. SHEN, SHYH-YONG60,899,053+2.29
3626 BLOOM WELL CORPORATION LIMITED60,868,187-
3627 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์60,862,500-0.44
3628 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด60,797,891-0.94
3629 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์60,788,290-1.02
3630 น.ส. นพพร ชาญณรงค์60,787,721+0.87
3631 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล60,760,000+0.81
3632 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์60,732,000+0.79
3633 นาย บรรพต จำรูญโรจน์60,606,000-7.21
3634 นาย นุชา พรประภา60,600,000-
3635 นาง นงนุช พรประภา60,600,000-
3636 นาย นุพงศ์ พรประภา60,600,000-
3637 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์60,596,273+0.53
3638 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์60,558,473+0.53
3639 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์60,558,473+0.53
3640 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์60,558,473+0.53
3641 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ60,538,347+2.48
3642 นาย พิพัฒน์ เองวัฒนา60,524,358-
3643 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์60,480,200-1.35
3644 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล60,454,342-0.52
3645 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD60,448,825-
3646 นาย ธีรธร ธาราไชย60,401,530+1.45
3647 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3648 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3649 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3650 นาง อรทัย ทองมีอาคม60,375,000-
3651 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน60,375,000-
3652 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร60,344,778+1.28
3653 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND60,284,698+0.52
3654 นาย สงวน สกุลวรรัตน์60,140,000+0.81
3655 นาย เพทาย มณีไพโรจน์60,083,230+9.73
3656 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์60,000,290-1.02
3657 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์60,000,290-1.02
3658 นาย นพดล สันธนะพานิช60,000,000+2.40
3659 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน60,000,000-
3660 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล59,918,540-
3661 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์59,892,448-1.38
3662 นาย ธนะ ศิริธนชัย59,881,330-2.75
3663 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ59,767,879-2.15
3664 นาย ทวี อนันตรัตนา59,765,576-2.25
3665 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์59,750,370-85.92
3666 น.ส. จิราภรณ์ แพรรังสี59,738,090-7.77
3667 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี59,738,088-7.77
3668 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด59,705,632-
3669 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ59,690,000-0.03
3670 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ59,611,335-
3671 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์59,608,800-2.45
3672 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี59,547,680-1.27
3673 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์59,500,000-2.14
3674 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์59,483,918-0.03
3675 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง59,472,235-4.76
3676 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด59,425,633-0.51
3677 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์59,408,945-0.44
3678 ER MERRY WAY LP59,400,000+1.01
3679 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร59,359,320-0.56
3680 น.ส. ณลันรัตน์ นันท์นนส์59,317,476-
3681 นาง นิรมล ณ สงขลา59,200,000-2.70
3682 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์59,156,370-4.10
3683 METAL ONE CORPORATION59,136,000-
3684 นาย สาธิต เหมมณฑารพ59,117,185-4.97
3685 MR. CHEN, CHENG-JEN59,040,000+0.81
3686 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล59,035,140-2.86
3687 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร58,995,573-1.28
3688 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร58,995,573-1.28
3689 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร58,995,573-1.28
3690 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์์58,894,440-2.27
3691 นาง ธนภร นันที58,887,986-
3692 นาย ธนกร นันที58,887,986-
3693 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ58,880,000-
3694 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์58,860,894-0.69
3695 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร58,807,620-0.56
3696 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์58,752,000-0.93
3697 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์58,610,495+0.38
3698 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร58,602,191-1.28
3699 นาย กรณ์ ณรงค์เดช58,551,000-
3700 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร58,492,550+0.31
3701 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร58,470,906+1.03
3702 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล58,437,729-
3703 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์58,433,000-1.54
3704 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล58,400,000-2.05
3705 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล58,368,000-
3706 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล58,368,000-
3707 MR. TAN SEOW PHOR58,309,290-
3708 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์58,300,000-0.47
3709 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์58,300,000-0.47
3710 นาย วินชัย พึ่งรัศมี58,207,787-0.52
3711 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร58,207,490-4.81
3712 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ58,132,224-
3713 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์58,002,900-0.56
3714 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม58,000,000-
3715 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด58,000,000-
3716 นาง พิกุล พานิช58,000,000+0.86
3717 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์57,937,500+1.94
3718 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์57,793,387-
3719 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม57,673,505+0.88
3720 นาย วิพุธ มันตาดิลก57,660,000+0.81
3721 นาย ชวัล เจียรวนนท์57,612,655-1.75
3722 น.ส. ชยุดา เจียรวนนท์57,612,655-1.75
3723 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส57,600,000+0.52
3724 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited57,526,700-0.92
3725 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล57,457,140-
3726 นาย โกบินซิงห์ ทักราล57,457,140-
3727 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ57,451,095-
3728 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง57,425,346-3.66
3729 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์57,419,345+1.85
3730 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ57,417,000-1.43
3731 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์57,400,000-
3732 นาย วิพงษ์ ปรางค์ศรีเจริญ57,400,000+4.88
3733 นาย คมกร ปิยเจษฎากุล57,400,000+4.88
3734 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย57,304,000-2.88
3735 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์57,145,365-0.29
3736 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์57,120,000-1.79
3737 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์57,120,000-1.79
3738 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์57,097,579-2.75
3739 น.ส. อานา นิธิรักษา57,076,250-0.32
3740 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์57,020,448-
3741 MR. SOH CHEE YONG56,992,500-2.01
3742 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์56,940,000-2.05
3743 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร56,918,808-0.93
3744 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล56,911,830-0.90
3745 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์56,869,354+0.84
3746 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ56,784,000-6.59
3747 นาง นิอร เจริญกิจ56,784,000-6.59
3748 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ56,784,000-6.59
3749 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ56,784,000-6.59
3750 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ56,784,000-6.59
3751 นาย อลัมพล เจริญกิจ56,784,000-6.59
3752 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์56,718,000-
3753 JFE Steel Corporation56,695,404-
3754 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3755 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ56,678,900-1.50
3756 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน56,567,547-0.93
3757 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ56,550,000-4.10
3758 น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์56,526,176-1.57
3759 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)56,500,000-
3760 นาย บัญชัย ครุจิตร56,468,976-1.38
3761 นาย สิริพจน์ มาโนช56,457,276+0.46
3762 นาย ปรีชา อภินันท์กูล56,440,000+2.94
3763 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ56,431,100-0.94
3764 นาย พรเดช จันทวานิช56,384,577-3.55
3765 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด56,349,040-0.57
3766 นาย ชานน ปังศรีนนท์56,194,250+0.57
3767 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์56,174,694-
3768 MR. TAI WAI FUNG56,077,416-1.11
3769 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร56,033,848-1.38
3770 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค56,030,554-
3771 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์56,018,880-
3772 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM56,000,000-
3773 น.ส. บงกช อัศวบริรักษ์56,000,000-100.00
3774 น.ส. พัลลภา วิทยากร55,935,000+7.27
3775 นาง ณัฐหทัย เมธา55,921,421-
3776 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์55,889,793-
3777 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร55,745,572-2.50
3778 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ55,744,287-8.11
3779 น.ส. อรนุช ไชยกุล55,686,900-
3780 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,676,250-
3781 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ55,620,500-0.50
3782 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม55,539,500+0.88
3783 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล55,500,000-1.35
3784 นาย ปรีดี เหตระกูล55,500,000-1.35
3785 นาย มรกต มณีไพโรจน์55,467,180+9.73
3786 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์55,462,212-1.63
3787 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด55,395,970-0.76
3788 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย55,350,000+0.81
3789 นาง จินตนา บุญรัตน์55,306,950-4.35
3790 นาง สร้อยสน จารุดิลก55,255,214-
3791 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว55,201,146-0.66
3792 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์55,200,000-
3793 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล55,200,000-
3794 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์55,118,957-2.75
3795 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี55,091,792-7.77
3796 นาย วันชนะ แพรรังสี55,091,213-7.77
3797 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท54,974,630-
3798 นาย สมชาย ดีประเสริฐกุล54,918,300-
3799 นาย กัมพล วัชระนิมิต54,918,300-
3800 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์54,911,628-
3801 MR. SAU KWENG TAN54,900,000-
3802 นาย ฉลอง อภิชาติโชติ54,900,000-
3803 นาง ดาริกา ปุณณกันต์54,800,000+1.46
3804 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ54,735,000-
3805 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์54,731,552-
3806 นาย กษิดิศ หิมกร54,684,560-
3807 นาย ประชา เหตระกูล54,644,224-0.33
3808 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี54,621,550-7.77
3809 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์54,600,000-0.51
3810 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ54,600,000-5.13
3811 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม54,588,500-3.35
3812 นาย ฤทธี กิจพิพิธ54,538,570-1.99
3813 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์54,500,000-2.75
3814 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด54,470,994-
3815 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์54,418,008-
3816 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์54,354,648-0.58
3817 นาย อภิชัย หิรัญตระกูล54,289,003-2.10
3818 นาย สุเทพ พัฒนสิน54,266,000+0.47
3819 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์54,250,000+0.65
3820 นาย นันทนัช พิบูลนันท์54,241,657-4.23
3821 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B54,233,505-1.46
3822 นาย ทรงพล อัศวโภคิน54,212,400-
3823 น.ส. วนิดา ดาราฉาย54,210,158-7.77
3824 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์54,123,080-0.15
3825 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์54,058,000+0.56
3826 นาย ทิวา จารึก54,009,540+1.28
3827 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์53,995,076-4.67
3828 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์53,950,000-7.83
3829 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ53,946,750-1.03
3830 บริษัท หวั่งหลี จำกัด53,879,160-2.92
3831 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต53,870,318-8.11
3832 น.ส. ชุติมา พรประภา53,866,633-
3833 MR. CHEN, JUI YING53,859,300-0.53
3834 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)53,836,000-
3835 มหาวิทยาลัยศรีปทุม53,820,000+0.33
3836 นาย วิฑูร นิรันตราย53,799,499-0.62
3837 นาย เศวต นราธิปกร53,739,774-
3838 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย53,668,190-
3839 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์53,647,920-2.45
3840 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์53,620,208-1.30
3841 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์53,615,562-0.66
3842 นาย ธีระ บัณฑรวรรณ53,578,296-2.75
3843 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม53,568,595-0.59
3844 นาย คณิต สมิทธิวาสน์53,537,700-
3845 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)53,510,194-
3846 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา53,469,600-5.67
3847 นาย นคร หาญไกรวิไลย์53,453,413-5.16
3848 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์53,450,000-5.99
3849 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี53,433,332+0.37
3850 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI53,345,014-2.90
3851 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล53,320,960-
3852 นาย สิทธิพจน์ มาโนช53,303,564+0.48
3853 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม53,235,000-
3854 นาย กรกฤช จุฬางกูร53,200,000+1.50
3855 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล53,193,000-1.96
3856 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์53,175,000-4.00
3857 Banyan Tree Hotels & Resorts PTE.LTD53,164,481-11.39
3858 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์53,064,640-0.98
3859 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์53,052,178-0.23
3860 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว53,000,000-0.47
3861 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว53,000,000-0.47
3862 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด52,991,058+1.57
3863 นาย คุณพัฒน์ มาโนช52,976,404+0.48
3864 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย52,974,000-2.75
3865 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม52,951,800+0.88
3866 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา52,886,620+9.68
3867 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์52,857,892-1.60
3868 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล52,836,750-
3869 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล52,825,816-0.97
3870 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ52,814,342-
3871 MIZUHO SECURITIES CO.,LTD.52,808,800-2.50
3872 บริษัท พูลผล จำกัด52,799,880-2.92
3873 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์52,765,000-
3874 นาง กษมน กิตติอำพน52,758,684-1.60
3875 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์52,747,500-
3876 นาง พรพรรณ พาพร52,745,377-4.76
3877 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา52,724,489-2.12
3878 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด52,723,000-
3879 นาย ขันธ์เพชร สารสาส52,630,125+0.19
3880 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์52,609,263-0.83
3881 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับจำนำ52,605,827-5.56
3882 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์52,560,000-2.05
3883 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด52,559,000-3.55
3884 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์52,510,539-
3885 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์52,500,000-2.00
3886 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย52,486,250-0.50
3887 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา52,472,600-
3888 นาย นิรินธน์ สัชเดว์52,453,050-
3889 AIA Company Limited52,400,000-0.76
3890 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์52,396,970-
3891 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์52,364,000-
3892 นาย กิตติพล บุลนิม52,312,128-
3893 นาย ไพศาล เปรื่องวิริยะ52,279,305-
3894 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี52,253,970-0.80
3895 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง52,218,245-
3896 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล52,161,024-2.34
3897 KAP Holdings Ltd.52,155,230-
3898 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)52,152,000-0.94
3899 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข52,119,288-1.30
3900 นาง ลลิลฑิพย์ ทิตระกูล52,094,068-
3901 HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC52,075,755-1.46
3902 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ52,019,160-
3903 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ51,993,120-0.66
3904 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์51,830,000-2.05
3905 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย51,725,363-3.13
3906 นาย ศรชัย ครุจิตร51,673,848-1.38
3907 นาย ทวีชัย ครุจิตร51,672,976-1.38
3908 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์51,627,693-0.66
3909 น.ส. จงกล งามเลิศชัย51,613,660-3.31
3910 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์51,592,500-
3911 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย51,591,750-
3912 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์51,520,000-1.79
3913 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์51,492,143-9.19
3914 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)51,450,000-
3915 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล51,424,253-
3916 นาง จิดาภา กันตสุสิระ51,305,000-
3917 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร51,300,000-6.14
3918 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์51,208,200-1.38
3919 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด51,208,023-0.51
3920 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์51,200,000-2.50
3921 น.ส. จินตนา มีมะโน51,175,306-
3922 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์51,074,328-1.21
3923 นาง สุมพร ไกรฤกษ์51,053,850-2.43
3924 นาย ปฏิญญา เทวอักษร50,998,957+3.83
3925 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์50,872,612-1.60
3926 นาง เมธ์วดี นวพันธ์50,860,309-
3927 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์50,846,741-0.58
3928 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ50,841,070+2.86
3929 นาย วิรัช เจียรบุญ50,814,931-2.60
3930 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช50,769,267+2.83
3931 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข50,760,500-2.14
3932 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์50,760,000-
3933 การเคหะแห่งชาติ50,700,000-3.55
3934 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม50,692,308-
3935 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด50,688,100-14.21
3936 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์50,630,670-2.47
3937 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช50,615,900-1.41
3938 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช50,587,500-1.41
3939 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช50,587,500-1.41
3940 น.ส. รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์50,536,836-3.92
3941 นาย เมธา วนดิลก50,531,072-
3942 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล50,508,000+1.23
3943 นาย วินท์ สุธีรชัย50,497,200-1.18
3944 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3945 นาย ณรงค์ อรพินทร์50,400,000+0.79
3946 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์50,353,229+0.53
3947 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์50,342,908-0.11
3948 นาย อรรณพ จิรกิติ50,307,695+0.80
3949 นาย วิชัย ติยะวงศ์มานะ50,287,500-2.01
3950 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ50,283,057+0.20
3951 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์50,273,225-1.28
3952 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ50,242,500-0.94
3953 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี50,214,935-
3954 นาย สิทธิชัย มาธนชัย50,208,279-1.45
3955 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล50,182,520+0.94
3956 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์50,129,676+5.26
3957 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์50,105,734-0.50
3958 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ50,100,000-14.37
3959 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล50,099,200-
3960 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์50,077,540-1.78
3961 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช50,013,200-2.06
3962 นาย สุวพล สุวรุจิพร49,997,430+2.86
3963 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล49,985,746-2.15
3964 น.ส. วรางคณา เตไชยา49,979,248-4.80
3965 นาย ประทีป สัจจตระกูล49,898,589-
3966 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช49,847,500-7.01
3967 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล49,811,520+0.94
3968 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์49,800,000-2.41
3969 UOB LONG TERM EQUITY FUND49,769,072-0.66
3970 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล49,750,000-0.50
3971 น.ส. แพร จรรโลงบุตร49,707,287+0.90
3972 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล49,648,051+1.23
3973 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล49,644,000-0.51
3974 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล49,644,000-0.51
3975 นางสาว ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน49,612,500-
3976 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ49,600,000-
3977 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์49,556,612-1.60
3978 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์49,529,600+1.83
3979 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์49,494,720+1.83
3980 น.ส. นันทิชา ไชยกุล49,410,000-
3981 น.ส. สุกัลยา ผาลี49,358,000-
3982 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ49,351,948-5.26
3983 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร49,335,000-
3984 นาย สมชาย เบญจรงคกุล49,273,579-0.98
3985 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย49,257,500-2.63
3986 ทพ. วิรัช ธนูพราน49,225,000-0.56
3987 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ49,221,270-0.73
3988 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)49,185,003-0.54
3989 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ49,140,000-5.00
3990 นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์49,140,000-5.00
3991 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส49,078,687-
3992 นาย สันติ ดวงภานุมาส49,062,000+0.98
3993 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร49,025,000+0.94
3994 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล48,990,000-
3995 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล48,893,142-2.82
3996 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์48,885,974+0.56
3997 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร48,840,000+0.90
3998 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์48,800,000-2.50
3999 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ48,720,383-
4000 บริษัท ดานิลี่ จำกัด48,655,880-5.56