คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา69,094,000+0.56
3502 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3503 นาย นพพร บุญลาโภ68,900,000+0.15
3504 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์68,874,252+2.70
3505 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร68,850,000-0.65
3506 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)68,848,640-
3507 นาย วสันต์ นันทขว้าง68,824,800-1.65
3508 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล68,758,072-
3509 นาย อุดม จิระสิริกุล68,713,050-
3510 นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี68,651,616+0.30
3511 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน68,587,975-1.17
3512 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT68,558,886-
3513 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา68,500,000-2.92
3514 นาย นพดล สันธนะพานิช68,160,000-
3515 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C68,152,543-0.57
3516 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์68,111,820-
3517 นาย ศุภชัย ถนอมทรัพย์68,096,000+0.89
3518 นาย นพพร ปิ่นแก้ว68,060,402+0.98
3519 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์68,049,618-
3520 นาย ระบิล โสภณพนิช68,046,010+2.69
3521 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์68,021,510-0.98
3522 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์68,018,875-
3523 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)68,000,000-
3524 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร67,976,295+0.53
3525 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา67,969,960-
3526 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์67,860,000+3.33
3527 นาง ศรีรัตน์ วาริการ67,853,808-
3528 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์67,835,130-
3529 นาย กีรติ อัสสกุล67,832,380-
3530 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล67,829,694-
3531 นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์67,702,901-
3532 นาย จรัล ระวีแสงสูรย์67,587,500-
3533 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์67,578,176-0.01
3534 นาง ปริติ เคมานี67,474,750-0.14
3535 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์67,456,431-
3536 Mr Yeong Cheol Choi67,281,984-6.50
3537 นาย กานต์ พรสุขศิริ67,179,798-0.52
3538 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์67,115,000-2.32
3539 Banyan Tree Hotels & Resorts PTE.LTD67,113,578-0.39
3540 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต66,972,927-
3541 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล66,960,000-0.60
3542 นาง พิริยา รัญเสวะ66,933,988-1.36
3543 นาย จักรธร ฉันทโรจน์66,920,000+1.26
3544 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา66,907,407-
3545 บริษัท แซมเวส จำกัด66,895,710-0.71
3546 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร66,885,000+1.46
3547 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ66,808,000-0.71
3548 บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด66,764,500+1.01
3549 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา66,708,785-
3550 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร66,618,200-0.72
3551 นาง สุธิดา งานทวี66,553,500-
3552 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา66,500,000-
3553 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์66,396,810-
3554 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์66,286,476-
3555 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา66,240,000-2.78
3556 น.พ. โอภาส ชุตาภา66,221,859+0.48
3557 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์66,151,488+0.31
3558 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ66,144,000-1.89
3559 นาย อลัมพล เจริญกิจ66,144,000-1.89
3560 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ66,144,000-1.89
3561 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ66,144,000-1.89
3562 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ66,144,000-1.89
3563 นาง นิอร เจริญกิจ66,144,000-1.89
3564 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล66,081,890+1.28
3565 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์66,055,500-
3566 นาย ประกิต ประทีปะเสน66,051,275-
3567 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ65,967,000-0.91
3568 บริษัท ดานิลี่ จำกัด65,955,749-
3569 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล65,932,800-
3570 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร65,802,755-3.45
3571 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร65,802,755-3.45
3572 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร65,802,755-3.45
3573 นาย มรกต มณีไพโรจน์65,775,240-
3574 นาง มาลี วรปัญญา65,714,420+2.42
3575 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล65,700,000-
3576 นาย ธีรธร ธาราไชย65,653,837-
3577 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์65,650,000-1.49
3578 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร65,649,240-
3579 น.ส. นันทนา แย้มมนัส65,610,000-
3580 นาย นริศ แพทยานันท์65,520,000+0.55
3581 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง65,490,259-0.54
3582 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์65,452,650-0.61
3583 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์65,391,910-16.09
3584 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร65,363,982-3.45
3585 นาย วีระพล ลีลาประชากุล65,299,584-
3586 นาง ณัฐหทัย เมธา65,241,658-0.60
3587 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม65,214,750-
3588 น.ส. ปาลิตา คูสกุล65,200,000+0.61
3589 นาย ทวี อนันตรัตนา65,137,763-2.06
3590 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล65,128,647-
3591 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย64,997,950+0.66
3592 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์64,931,670-
3593 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ64,922,300-
3594 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์64,890,745-2.85
3595 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล64,809,945+0.71
3596 MR. MAI MANG LEE64,800,000-0.62
3597 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์64,787,581+2.19
3598 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์64,770,200+0.91
3599 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์64,752,565-
3600 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์64,736,000-
3601 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์64,699,081-
3602 นาย เผด็จ อาไซ64,675,000+1.01
3603 น.ส. จินตนา มีมะโน64,642,492-12.50
3604 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์64,628,000+1.87
3605 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล64,585,750-2.09
3606 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์64,582,985-
3607 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์64,582,949-
3608 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต64,494,938+3.14
3609 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์64,491,130-
3610 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา64,424,870-
3611 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา64,410,000-
3612 นาย วิทยา จักรเพ็ชร64,400,000+48.14
3613 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)64,364,773-
3614 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ64,215,800+1.59
3615 ER MERRY WAY LP64,200,000-
3616 MR. TAI WAI FUNG64,177,487+0.49
3617 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร64,107,408-0.87
3618 นาย ภากร บุญโพธิ์อภิชาติ64,100,500+0.66
3619 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล64,095,295-
3620 MR. CHIEN-HUNG LEE64,080,000+2.25
3621 นาย วิเชียร แพทยานันท์64,064,000+0.55
3622 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ64,029,696-
3623 บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด63,985,350-0.88
3624 น.ส. นพพร ชาญณรงค์63,959,254-1.65
3625 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.63,900,000-6.10
3626 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)63,859,610+0.79