คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)57,925,439-1.41
3502 น.ส. ปาลิตา คูสกุล57,920,000-0.55
3503 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์57,915,000-0.77
3504 นาง นงนุช พรประภา57,900,000-
3505 นาย นุชา พรประภา57,900,000-
3506 นาย นุพงศ์ พรประภา57,900,000-
3507 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์57,810,456+16.67
3508 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI57,773,418-0.53
3509 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ57,719,165+0.84
3510 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์57,672,648+16.67
3511 น.ส. พิมอาภา ไรวา57,600,000-
3512 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์57,592,000+1.09
3513 น.ส. รัชนี จงวัฒนา57,463,678-
3514 นาย ชัยยศ พาพร57,436,539-0.74
3515 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด57,427,160-0.89
3516 นาย สิริพจน์ มาโนช57,391,075+1.48
3517 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์57,369,520+1.57
3518 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ57,317,092+4.08
3519 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล57,301,629-
3520 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์57,260,826+1.97
3521 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช57,230,000-0.85
3522 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช57,230,000-0.85
3523 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์57,212,000+3.98
3524 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล57,165,000+0.90
3525 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง57,147,428+0.69
3526 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ57,112,900-1.00
3527 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม57,023,868+0.76
3528 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)57,000,000-2.63
3529 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน56,930,075+1.85
3530 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร56,905,105+0.68
3531 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์56,901,755-0.53
3532 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน56,880,000-3.38
3533 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด56,873,144-
3534 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์56,858,125+1.41
3535 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ56,856,714+0.65
3536 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์56,843,460+4.37
3537 MR. FUNG MENG HOI56,749,868+9.57
3538 นาง ปริติ เคมานี56,724,750+0.76
3539 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ56,700,000+1.43
3540 MISS MAN WAI KOO56,700,000+1.43
3541 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3542 JFE Steel Corporation56,695,404-
3543 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ56,667,900-1.00
3544 นาย น้ำ ชลสายพันธ์56,614,446+2.09
3545 น.ส. โศภิน แพทยานันท์56,598,865+2.35
3546 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ56,565,896-
3547 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ56,550,000-
3548 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล56,550,000+1.54
3549 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม56,522,500-
3550 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์56,480,000+3.42
3551 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด56,433,040-
3552 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์56,381,649-3.29
3553 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์56,328,000+13.00
3554 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)56,324,762-
3555 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด56,307,907+2.70
3556 นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา56,254,720-
3557 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล56,199,000+1.53
3558 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3559 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร56,160,000-
3560 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ56,139,480+1.23
3561 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี56,100,000+5.88
3562 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์56,093,077+0.13
3563 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ56,063,300-1.00
3564 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม56,055,375+0.65
3565 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์55,966,051+2.59
3566 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์55,887,760-
3567 นาย เชาว์ การะ55,841,750+2.30
3568 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล55,820,520-0.89
3569 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต55,820,400+2.21
3570 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ55,791,834+0.79
3571 นาย ระวิ เกษมศานติ์55,750,000-0.39
3572 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์55,725,648+0.76
3573 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา55,720,850-
3574 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล55,676,250-
3575 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ55,666,556+1.94
3576 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์55,653,267+0.74
3577 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์55,653,267+0.74
3578 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์55,653,267+0.74
3579 นาง พิชมัย ติยะวนิช55,575,000-
3580 นาย ภาณุ อิงคะวัต55,542,128-
3581 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ55,401,944-
3582 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ55,351,380-
3583 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด55,320,000+3.00
3584 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด55,301,858+0.61
3585 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์55,268,650+0.20
3586 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์55,250,000+2.35
3587 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล55,200,000+2.90
3588 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ55,131,356+0.31
3589 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ55,120,000+3.77
3590 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ55,100,000+1.05
3591 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์55,082,550-
3592 ทพ. วิรัช ธนูพราน55,038,900+4.76
3593 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี54,948,603-0.96
3594 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม54,873,886-
3595 น.ส. แพร จรรโลงบุตร54,863,571-
3596 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์54,841,418-3.29
3597 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์54,841,387-3.29
3598 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล54,735,668-
3599 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ54,718,480+0.13
3600 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ54,693,608-
3601 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด54,689,114-
3602 นาย อุยจง แซ่เบ้54,646,800-0.64
3603 นาย กรณ์ ณรงค์เดช54,553,500-
3604 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด54,502,276+1.06
3605 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ54,500,000-
3606 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร54,482,979+6.06
3607 ซีนิท โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี54,400,000+5.00
3608 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร54,340,000-13.16
3609 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์54,230,000-
3610 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์54,230,000-
3611 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ54,205,589+4.76
3612 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม54,145,000+0.84
3613 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์54,114,456+16.67
3614 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล54,096,000+2.90
3615 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ54,087,360+1.67
3616 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ54,068,840-
3617 นาย สิทธิพจน์ มาโนช54,052,215+1.44
3618 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)54,046,850-
3619 นาย ปรีชา อภินันท์กูล54,040,000-
3620 นาย ปวิช ชัยธรรมกร53,952,068-
3621 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม53,946,500-
3622 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์53,900,000+1.02
3623 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์53,900,000+1.02
3624 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี53,894,412-0.77
3625 นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง53,860,000+2.12
3626 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี53,857,136+3.45
3627 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.53,850,000-
3628 นาย สงวน สกุลวรรัตน์53,835,000+0.90
3629 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์53,810,343+3.00
3630 นาย วินท์ สุธีรชัย53,784,000+0.56
3631 MR. CHEN, CHENG-JEN53,760,000-0.89
3632 นาย คุณพัฒน์ มาโนช53,717,965+1.44
3633 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-1.41
3634 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-1.41
3635 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-1.41
3636 นาย นที พานิชชีวะ53,692,218-0.26
3637 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร53,680,000-
3638 นาย เศรณี เพ็ญชาติ53,615,118+1.41
3639 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์53,580,972-0.75
3640 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์53,579,300-0.29
3641 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล53,557,141-
3642 ดร. อำนวย วีรวรรณ53,538,576+0.97
3643 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม53,508,685+0.47
3644 นาย บรรพต จำรูญโรจน์53,460,000-
3645 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ53,400,000+0.56
3646 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์53,346,270-2.75
3647 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์53,345,436+1.79
3648 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,343,020-1.41
3649 นาย อรรถพล ธรรมานนท์53,301,840-3.29
3650 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร53,226,684-1.19
3651 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร53,200,000-13.16
3652 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร53,200,000-13.16
3653 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์53,146,377+2.59
3654 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์53,124,500-1.54
3655 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์53,074,640+0.84
3656 นาย วรัญญู ศิลา53,055,000+2.29
3657 นาง ของขวัญ วินธุพันธ์53,052,342-
3658 นาย สุชีพ บุญวีระ53,007,401-0.96
3659 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์52,953,882+3.46
3660 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม52,932,600-
3661 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช52,911,702-1.53
3662 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข52,836,602-0.96
3663 นาย สุธน ศรียะพันธุ์52,805,346+0.76
3664 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช52,752,240+1.11
3665 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์52,746,686+1.86
3666 น.ส. จงกล งามเลิศชัย52,607,750+0.50
3667 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ52,600,000-
3668 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)52,596,166+0.25
3669 นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส52,586,664-
3670 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์52,484,440-
3671 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ52,457,555+1.17
3672 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี52,401,024-1.04
3673 นาย สุเมธ เศษธะพานิช52,392,381-0.09
3674 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์52,363,140+1.80
3675 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์52,352,160+0.84
3676 MR. HO KWON CJAN52,346,975-2.22
3677 นาง สิริพร บุญวรุตม์52,344,401-
3678 นาย สวิจักร์ โลจายะ52,317,862-
3679 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์52,301,340+1.92
3680 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต52,264,000-
3681 น.ส. คาริน คิ52,247,300+0.99
3682 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์52,198,250-1.54
3683 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล52,173,300-0.42
3684 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์52,080,000-
3685 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์52,075,500-0.67
3686 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด52,054,300-
3687 นาย เมธา วนดิลก52,035,620-
3688 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์52,000,000-9.88
3689 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์51,976,130+0.74
3690 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ51,975,000+0.61
3691 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์51,972,762-1.56
3692 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม51,960,000-0.83
3693 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด51,957,400+1.77
3694 นาย พงศ์ธร ธาราไชย51,918,778-2.27
3695 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง51,912,176-0.79
3696 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด51,777,726+0.76
3697 MR. LAN, MU-CHIOU51,749,624+0.73
3698 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม51,746,486+1.90
3699 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร51,674,400-
3700 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์51,666,667-
3701 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล51,660,000-0.98
3702 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล51,660,000-0.98
3703 นาย วิพุธ มันตาดิลก51,615,000+0.90
3704 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD51,551,450-
3705 นาง จินตนา บุญรัตน์51,518,775+5.79
3706 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล51,482,482+0.40
3707 น.ส. ชุติมา พรประภา51,466,635-
3708 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา51,435,000-
3709 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์51,404,700+4.37
3710 นาง สิรินิมิตร บุญยืน51,331,284+1.80
3711 นาย โกศล วรฤทธินภา51,250,000+20.00
3712 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์51,234,040-1.92
3713 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล51,206,384+1.71
3714 นาย สาธิต สุดบรรทัด51,200,000-
3715 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล51,176,498-
3716 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ51,112,000-
3717 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน51,086,449+0.51
3718 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์51,037,794-1.75
3719 บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด51,000,051-
3720 นาย วชร ตัณศิริชัยยา51,000,000-
3721 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์50,995,997+3.08
3722 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล50,946,610-3.50
3723 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ50,943,790-0.88
3724 นาย พรเดช จันทวานิช50,932,768-
3725 น.ส. สุดา อัศวโภคิน50,908,200+0.84
3726 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ50,823,010-
3727 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล50,822,540+0.33
3728 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร50,816,464+1.88
3729 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์50,816,410+0.92
3730 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์50,800,800+4.37
3731 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม50,772,500-
3732 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม50,772,500-
3733 นาง สุธิดา งานทวี50,768,375+0.84
3734 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์50,743,300-
3735 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา50,733,367-
3736 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา50,628,000+5.86
3737 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์50,625,120-3.29
3738 นาย ธาดา โอฬาริก50,537,458-3.82
3739 นาย ไนยวน ชิ50,500,000+0.99
3740 นาง ราณี เอื้อทวีกุล50,500,000-0.99
3741 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล50,490,000+4.58
3742 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3743 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์50,421,080+12.00
3744 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์50,400,000+12.00
3745 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย50,400,000-0.89
3746 นาง วรนุช อิสริยธรรม50,382,000-1.23
3747 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED50,333,630-2.22
3748 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช50,230,773+1.57
3749 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ50,228,011+0.99
3750 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช50,227,500+0.90
3751 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล50,203,407+4.08
3752 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม50,197,500-
3753 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร50,166,523-0.75
3754 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ50,165,546-
3755 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย50,112,500+1.05
3756 น.ส. ปนิษฐา บุรี50,112,000-
3757 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์50,058,774+3.54
3758 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม50,048,291-
3759 นาย ทักษะ บุษยโภคะ50,011,920-0.79
3760 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส50,000,000-5.00
3761 นาย ธีรพล นพรัมภา50,000,000-
3762 นาย เพทาย มณีไพโรจน์49,980,740-
3763 บริษัท หวั่งหลี จำกัด49,960,638-
3764 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ49,936,509-
3765 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล49,899,600+1.41
3766 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์49,896,000+0.76
3767 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร49,896,000+0.76
3768 นาย พรชัย สุรทศพร49,875,768+0.85
3769 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์49,823,966-
3770 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด49,815,000-
3771 ER MERRY WAY LP49,800,000+3.61
3772 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์49,798,470-2.61
3773 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา49,761,000+1.03
3774 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา49,761,000+1.03
3775 นาย กฤติน วิมลเฉลา49,761,000+1.03
3776 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ49,746,479-
3777 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย49,746,440-
3778 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย49,724,720-1.75
3779 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล49,709,100-
3780 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล49,708,750+1.54
3781 นาย สุทธิพร จันทวานิช49,701,940-
3782 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี49,668,248+3.45
3783 นาย วันชนะ แพรรังสี49,667,726+3.45
3784 นาย กรกฤช จุฬางกูร49,600,000-
3785 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร49,567,940+0.70
3786 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม49,535,850+1.21
3787 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์49,500,000-1.82
3788 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา49,498,825+0.22
3789 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร49,498,251+6.06
3790 นาย กีรติ อัสสกุล49,477,736-
3791 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล49,475,777-
3792 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา49,444,780+0.32
3793 น.ส. สุณี สถตินันท์49,344,003-
3794 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล49,341,600-
3795 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี49,244,299+3.45
3796 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา49,200,000+1.63
3797 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ49,167,295-
3798 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์49,136,500+1.98
3799 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์49,135,200-0.83
3800 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล49,104,000+0.76
3801 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด49,087,500-2.86
3802 นาย นิติ เนื่องจำนงค์49,045,480+0.48
3803 วิสต้า อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด49,000,196+1.02
3804 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว49,000,000+1.02
3805 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์49,000,000-
3806 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว49,000,000+1.02
3807 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล48,991,060+0.63
3808 บริษัท พูลผล จำกัด48,959,856-
3809 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.48,956,282+1.59
3810 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์48,892,448+3.08
3811 น.ส. วนิดา ดาราฉาย48,873,407+3.45
3812 นาย ทรงพล อัศวโภคิน48,873,300+0.84
3813 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์48,810,000-
3814 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์48,800,000+2.50
3815 นาย ชัยลดล โชควัฒนา48,800,000-
3816 นาย ณรงค์ อรพินทร์48,800,000+0.82
3817 นาย สมชาย เบญจรงคกุล48,790,504-0.99
3818 นาย ปรีดี เหตระกูล48,750,000-1.54
3819 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล48,750,000-1.54
3820 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว48,750,000-0.46
3821 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล48,676,008-2.01
3822 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์48,664,000+0.89
3823 นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์48,637,600-0.71
3824 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา48,633,141-1.75
3825 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์48,631,216+2.16
3826 นาย ทศพล ไสยมรรคา48,569,084+0.97
3827 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร48,562,500-
3828 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม48,526,845+0.65
3829 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร48,520,000-0.16
3830 นาง รัชนีกร จินตกานนท์48,415,500+2.41
3831 นาย พรเทพ สถิตย์ถาวรชัย48,406,360-
3832 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี48,405,324+1.80
3833 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ48,400,530+0.70
3834 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร48,389,872+0.88
3835 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์48,386,492+0.15
3836 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช48,342,780-
3837 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล48,300,635+2.90
3838 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ48,270,877+1.41
3839 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์48,236,009-
3840 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา48,165,000+5.33
3841 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์48,160,000+3.57
3842 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์48,154,496-
3843 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์48,140,000+3.45
3844 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ48,108,000-
3845 นาย ภพพร จันทวานิช48,062,253-
3846 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล48,042,000-3.82
3847 นาย วิชัย แสงทองกุล48,034,800+0.76
3848 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช47,863,900-0.99
3849 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา47,832,120-
3850 น.ส. เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์47,824,000-1.19
3851 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย47,779,950-0.90
3852 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์47,732,018+0.18
3853 นาย ทวี อนันตรัตนา47,678,156+1.41
3854 นาย ธรณิศ กรรณสูต47,676,522+5.33
3855 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล47,668,000-0.59
3856 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล47,652,570+3.76
3857 นาง มุทิตา ฤทธิเดช47,640,811-
3858 นาย จงกิจ งามเลิศชัย47,637,844+0.25
3859 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร47,543,340+1.92
3860 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล47,500,000+1.05
3861 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)47,478,000-
3862 นาง สร้อยสน จารุดิลก47,436,080-
3863 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3864 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3865 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย47,428,694-
3866 นาย กิติพงศ์ ปูรานิธี47,428,694-
3867 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล47,424,000+6.25
3868 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล47,409,282-4.70
3869 นาง กนกอร บดินทร์รัตน47,384,800+3.28
3870 นาย พัทธดน คงสุนทร47,369,280-1.79
3871 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์47,275,140-0.91
3872 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์47,243,156-
3873 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ47,229,000-
3874 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์47,198,340-
3875 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต47,182,400-
3876 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล47,046,700-
3877 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)47,025,189+17.14
3878 USE Electronics Co., Ltd.47,021,685-
3879 นาย ธีรธร ธาราไชย46,998,442-2.27
3880 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ46,980,000-0.57
3881 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม46,909,419-
3882 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด46,890,437-
3883 นาย กัมพล วัชระนิมิต46,815,600-0.64
3884 MR. SAU KWENG TAN46,800,000-0.64
3885 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ46,774,028+1.02
3886 DAWINA INVESTMENTS LTD.46,700,019-2.22
3887 นาย กนก ตั้งใจรักการดี46,693,200+0.43
3888 MR. Goh kok Cheng46,674,656+1.02
3889 METAL ONE CORPORATION46,592,000-0.96
3890 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค46,589,820-3.90
3891 นาย กนก ศรีกนก46,438,000+1.61
3892 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์46,416,708-0.17
3893 นาย ธงชัย จิรดิลก46,400,000-0.54
3894 MR. Goh Kok Beng46,351,501+1.02
3895 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ46,337,280+1.82
3896 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล46,296,900+1.54
3897 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล46,238,000-
3898 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล46,221,490+3.76
3899 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์46,200,000-0.61
3900 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย46,194,892+1.03
3901 นาย รณชัย กองบุญมา46,187,180+0.68
3902 นาย มรกต มณีไพโรจน์46,140,840-
3903 นาย เศวต นราธิปกร46,140,210+1.18
3904 นาย ณรัฐ จิวาลัย46,075,000+0.53
3905 นาย สมนึก ไชยกุล46,072,780-
3906 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล46,051,200+0.69
3907 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์46,017,520+14.66
3908 นาง ดาริกา ปุณณกันต์46,000,000-
3909 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์45,883,616-
3910 นาย ชินเวศ สารสาส45,875,634+0.77
3911 นาย ยุตินัย ติรกานันท์45,820,704+0.59
3912 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร45,792,000+0.69
3913 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล45,696,816+0.76
3914 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์45,614,963+0.61
3915 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา45,590,900+2.51
3916 นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข45,574,400-
3917 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล45,556,795-
3918 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์45,538,896+2.03
3919 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส45,526,940-
3920 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ45,524,970+0.97
3921 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์45,440,000+3.00
3922 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์45,408,000+3.00
3923 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์45,362,850+1.55
3924 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม45,360,900+1.24
3925 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา45,347,200-
3926 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย45,302,400-
3927 MR. CHI WEI KUO45,277,680+0.89
3928 นาย ปฏิญญา เทวอักษร45,273,748+2.56
3929 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ45,216,000-
3930 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์45,209,054+0.75
3931 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง45,194,880+3.23
3932 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH45,054,000-
3933 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช45,010,500+1.80
3934 นาย สถาพร โพธิ์ทอง45,000,000-0.67
3935 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด44,998,000-4.70
3936 นาย ประสงค์ ธาราไชย44,897,341-2.27
3937 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ44,887,500+4.76
3938 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์44,852,700-2.61
3939 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์44,790,000+0.65
3940 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์44,787,730+0.71
3941 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์44,785,799-
3942 น.ส. สุนี แซ่โง้ว44,701,642-1.19
3943 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม44,689,251+0.65
3944 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ44,679,672-
3945 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย44,587,812+1.80
3946 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล44,584,800-2.56
3947 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช44,542,151+1.41
3948 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด44,512,900+2.31
3949 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์44,369,550+1.55
3950 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย44,368,905+1.55
3951 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์44,348,305+5.88
3952 PERSHING LLC44,339,880-2.27
3953 นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช44,288,000-4.62
3954 นาย กานต์ พรสุขศิริ44,240,380+0.09
3955 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม44,150,736-
3956 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์44,114,240-
3957 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์44,100,000-0.82
3958 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี44,000,000-0.57
3959 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์43,973,400-
3960 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม43,956,178-1.08
3961 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์43,944,223-0.26
3962 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ43,939,290+1.17
3963 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด43,920,000+4.37
3964 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด43,906,400+0.36
3965 MR. TAN TGOW LIM43,834,018-0.68
3966 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร43,800,000-
3967 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์43,684,401+3.08
3968 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร43,654,310+5.71
3969 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์43,609,524+12.00
3970 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย43,605,000-1.75
3971 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์43,603,667+0.74
3972 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์43,578,000-
3973 นาย สุเมธ ฐิติภูรี43,512,969+1.41
3974 น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์43,504,282-1.19
3975 นาย สมมารถ ธูปจินดา43,500,000+1.33
3976 MRS. YU-HUI CHEN43,500,000-
3977 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์43,496,168-3.29
3978 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.43,490,987-
3979 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์43,462,500-0.67
3980 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน43,456,603+1.12
3981 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร43,431,404+0.60
3982 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์43,399,050+0.94
3983 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช43,352,585+15.33
3984 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์43,329,120-
3985 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ43,299,840-
3986 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร43,289,000-
3987 MR. CHANTHANOME PHOMMANY43,080,020+0.36
3988 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์43,050,000+6.50
3989 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา43,026,792-
3990 MR. HOCK LOONG LIEN43,014,272-1.79
3991 MR. LIM MENG PUI43,014,272-1.79
3992 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล42,998,917+0.89
3993 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม42,972,138-0.22
3994 นาย กษิดิศ หิมกร42,966,440-
3995 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์42,931,920-5.00
3996 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล42,880,000+4.48
3997 บริษัท เมลโค โฮลดิ้งส์ อิงค์42,869,772+5.17
3998 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน42,850,860+0.55
3999 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ42,826,368-
4000 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล42,785,946-