คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/04/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์273,997,440-1.39
1752 นาย ประพล พรประภา273,563,337+6.54
1753 Toyo Seikan Co. Ltd.273,240,000+0.48
1754 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ273,166,250+0.57
1755 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย272,992,900-
1756 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์272,971,734+2.86
1757 นาย จักรกฤช จารุจินดา272,719,299-0.56
1758 น.ส. ปฤณ พรประภา272,051,780+6.54
1759 นาง มาลี เหมมณฑารพ271,993,617+10.16
1760 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล270,900,000-
1761 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล270,570,960+19.50
1762 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล270,250,000+6.96
1763 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์270,000,000+11.11
1764 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา269,405,700+1.33
1765 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์269,236,550-
1766 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์269,043,450-3.08
1767 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์269,043,450-3.08
1768 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์268,703,427+1.90
1769 นาง รัชนี โรจตระการ268,564,082-
1770 นาย อดิศร โรจตระการ268,564,082-
1771 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ268,564,082-
1772 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง268,563,903-
1773 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ268,174,250+0.87
1774 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ268,174,250+0.87
1775 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.267,997,776+3.33
1776 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร267,960,000+0.49
1777 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์267,517,440-1.39
1778 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต267,102,000+1.41
1779 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด266,363,881-
1780 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด266,263,236-1.79
1781 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด265,488,297+0.72
1782 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด265,210,800-0.57
1783 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)265,057,702-0.55
1784 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร263,082,279+1.29
1785 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)263,035,390+0.60
1786 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด262,722,530-
1787 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์262,577,910+0.54
1788 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์262,500,000+2.86
1789 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข262,500,000+0.57
1790 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล262,311,360+19.50
1791 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี261,943,200+11.11
1792 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1793 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล261,022,853-
1794 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์260,897,980+1.00
1795 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์260,367,915+3.76
1796 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์260,346,775-3.08
1797 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์260,266,500-3.08
1798 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์260,266,500-3.08
1799 นาย พสุ ลิปตพัลลภ259,953,412+0.87
1800 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ259,953,411+0.87
1801 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล259,912,400+19.50
1802 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล259,866,800+19.50
1803 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล259,866,400+19.50
1804 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ259,655,337-0.82
1805 นาย ธนพล กองบุญมา259,376,610-0.80
1806 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล259,279,600+2.80
1807 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์259,275,465-0.90
1808 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร259,111,972-0.49
1809 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์258,983,575-2.51
1810 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ258,964,134+10.16
1811 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด258,649,938+0.88
1812 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์258,422,400-
1813 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์258,422,400-
1814 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี258,400,000-
1815 MR. TAN SEOW PHOR258,356,125-
1816 Momo.com Inc.258,136,980-0.74
1817 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล258,000,000+0.47
1818 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช257,418,408+1.37
1819 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ257,087,048-0.65
1820 ER MERRY WAY LP256,800,000+0.47
1821 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)256,662,016+8.25
1822 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย255,410,646-0.56
1823 นาย ดิเรก ตาครู255,409,875-
1824 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา254,880,000+1.67
1825 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ254,825,684+2.05
1826 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์254,825,354-3.00
1827 นาย วิชัย ทองแตง254,667,309-
1828 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด254,354,013-0.74
1829 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์254,286,391+0.70
1830 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ253,858,088+0.30
1831 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ253,239,671-0.65
1832 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์252,638,335-2.66
1833 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช252,274,292+1.61
1834 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล252,173,231-
1835 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์252,055,823-0.60
1836 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด251,590,962-
1837 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม250,356,304+0.13
1838 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา249,696,335-0.05
1839 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด249,600,000-1.56
1840 นาย ประเสริฐ เสวีกุล249,589,723-0.85
1841 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด249,178,050-
1842 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค248,931,300-0.50
1843 นาย อภิชาติ สระมูล248,630,850+2.56
1844 MR. LITSAMY LATSAVONG248,625,000+2.56
1845 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์248,567,491-0.89
1846 นาย ประสาน ภิรัช บุรี248,298,048+1.06
1847 น.ส. ชนาพร เบรย์247,970,000+2.92
1848 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์247,775,520-6.09
1849 นาย อธิภัทร ควรสถาพร247,670,391+0.90
1850 นาย สุเมธ เศษธะพานิช247,633,500+0.17
1851 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)246,370,826-
1852 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ246,293,579-8.38
1853 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์246,253,525+4.35
1854 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด246,237,600-2.50
1855 นาง ปัทมา พรมมาส246,130,000+1.84
1856 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล245,994,936+2.04
1857 น.ส. วิอร ทองแตง245,676,647+1.27
1858 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล245,542,530+3.97
1859 นาย สุรพล คุณานันทกุล245,468,375+14.87
1860 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์245,440,000+6.88
1861 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์245,421,875+0.88
1862 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี245,274,560+2.08
1863 นาย ภาณุ ศีติสาร245,195,622-0.56
1864 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์244,486,241-8.53
1865 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ244,416,000+4.61
1866 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ244,394,500-0.80
1867 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์244,250,000-0.80
1868 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ244,091,544-
1869 นาย วันชัย คุณานันทกุล244,046,647+15.12
1870 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์243,945,771+9.02
1871 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)243,850,000+0.21
1872 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข243,742,320+7.78
1873 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล243,413,481+1.82
1874 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด242,728,890-0.60
1875 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES241,726,800-0.60
1876 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล241,392,949+6.95
1877 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด241,357,733+0.52
1878 นาง เกศินี วิฑูรชาติ241,044,480-0.78
1879 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์240,870,000-
1880 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล240,870,000-
1881 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ240,870,000-
1882 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล239,969,280+2.08
1883 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์239,765,550+2.70
1884 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์238,857,510+0.41
1885 นาย บุญยง สวาทยานนท์238,841,477-
1886 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร237,615,000+0.65
1887 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์236,862,000-1.60
1888 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์236,839,452+0.81
1889 นาย ประยูร อัสสกาญจน์236,800,000+1.08
1890 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล236,678,370+1.42
1891 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ236,602,356+1.19
1892 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด236,196,520+1.56
1893 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล236,175,000+1.42
1894 นาย กมล บริสุทธนะกุล236,081,235+1.42
1895 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา235,576,482+0.46
1896 นาย ณรัล วิวรรธนไกร235,290,000+0.65
1897 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ235,093,337+1.72
1898 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์234,804,360+0.72
1899 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย234,136,700-
1900 MR. Phoukhaokham Pravoraxay234,000,000+2.56
1901 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล233,871,370-
1902 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ233,800,000-1.20
1903 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด233,602,200-
1904 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์233,392,771-
1905 MR. HIRONOBU IRIYA232,967,771+6.96
1906 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์232,642,500-0.80
1907 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล232,169,675+0.98
1908 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์232,155,831+2.18
1909 นาย สงกรานต์ อิสสระ232,089,526+2.70
1910 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์232,077,090+2.86
1911 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด232,025,574+0.78
1912 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา231,888,085+1.40
1913 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์231,787,500+2.86
1914 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร231,637,773-
1915 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์231,517,440-1.39
1916 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล231,435,000+3.60
1917 นาย ชวลิต ยอดมณี231,101,779-0.56
1918 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม230,688,500+0.75
1919 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง230,411,768+1.45
1920 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร230,184,675+1.72
1921 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)230,143,542+1.33
1922 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์230,125,708+8.09
1923 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก230,077,350+3.23
1924 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1925 นาย ธีรวัต อมรธาตรี229,899,540+0.41
1926 นาย รชต ลีลาประชากุล228,824,246-
1927 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED228,750,000+0.55
1928 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย228,424,219+0.84
1929 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์228,154,395+2.70
1930 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED226,943,779+0.93
1931 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED226,383,480+0.72
1932 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ226,208,034+0.85
1933 นาง นิรมล รุจิราโสภณ226,109,679-
1934 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด226,100,000+3.43
1935 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์225,817,725-0.48
1936 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช224,450,964+2.73
1937 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร224,290,188-0.81
1938 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์224,000,000+0.89
1939 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล223,974,080+19.50
1940 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี223,954,833+1.49
1941 MR. HO KWONPING223,557,485-1.90
1942 นาง พรรณี พิทยายน223,520,175+0.56
1943 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ223,387,208-0.56
1944 นาย สุรกิต รติทอง223,064,960+1.56
1945 นาย พิชิต ชินวิทยากุล222,690,000+0.84
1946 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED222,666,590+0.35
1947 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible222,483,600+0.72
1948 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์222,216,750-
1949 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์222,216,750-
1950 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์222,216,750-
1951 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์222,216,750-
1952 นาย ทศพล มาลีนนท์222,216,750-
1953 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด222,153,750-
1954 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด222,150,675+6.96
1955 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ222,073,371+0.19
1956 นาย ประมุข อุณจักร222,000,000-0.90
1957 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์221,571,100+3.79
1958 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์221,571,100+3.79
1959 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร221,446,427-0.85
1960 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์221,215,435+0.64
1961 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา221,145,725-2.63
1962 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์220,891,255-3.08
1963 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)220,780,000+0.75
1964 นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล220,668,000-0.90
1965 นาย สมชาติ โสตธิมัย220,535,000-
1966 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา220,466,810-
1967 ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน220,291,600+3.74
1968 BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD219,725,000-
1969 บริษัท ชัยลดาดล จำกัด219,709,282-1.16
1970 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ219,600,000-0.82
1971 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์219,600,000-0.82
1972 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์219,600,000-0.82
1973 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์219,600,000-0.82
1974 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช219,600,000-0.82
1975 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์219,600,000-0.82
1976 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์219,600,000-0.82
1977 นาย ภัทท สหวัฒน์219,600,000-0.82
1978 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล219,325,000-
1979 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา219,235,897-2.63
1980 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล218,750,000-
1981 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์218,301,220+29.79
1982 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์218,002,860+0.93
1983 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล217,794,000+19.50
1984 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา217,094,701-0.95
1985 นาย ศิธา เมฆสวรรค์216,687,872-0.97
1986 นาย จิโรจ พนาจรัส216,631,751-
1987 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์216,631,751-
1988 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล216,527,949-
1989 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)216,399,170+5.03
1990 นาย ประพล มิลินทจินดา216,300,000+2.67
1991 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์216,221,187+1.66
1992 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI215,668,989-0.64
1993 นาย สุขุม พหูสูตร215,533,200+2.00
1994 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-
1995 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล215,000,000+0.47
1996 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)214,780,000+0.35
1997 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์214,750,800+1.01
1998 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์214,675,320-
1999 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์214,345,407-0.56
2000 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์214,316,000+0.55