คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์66,464,190-0.85
3502 นาย มารชัย กองบุญมา66,376,750+0.64
3503 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์66,278,600+0.35
3504 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา66,223,186-0.96
3505 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด66,158,664-
3506 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา66,120,000-
3507 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)66,051,815-
3508 สำนักงานพระคลังข้างที่66,048,258-1.99
3509 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่66,043,519+0.51
3510 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์66,002,706-
3511 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด66,000,000+6.25
3512 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์65,990,880-0.04
3513 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์65,985,332+1.82
3514 นาง ศรีรัตน์ วาริการ65,968,980-
3515 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว65,937,600-
3516 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์65,933,320+0.35
3517 นาง วรนุช อิสริยธรรม65,932,000+0.94
3518 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา65,917,500-0.07
3519 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่65,872,489+0.51
3520 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา65,749,645-
3521 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์65,741,909-1.96
3522 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ65,701,350+0.51
3523 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์65,688,700+0.72
3524 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ65,685,000+3.97
3525 นาย นิติ เนื่องจำนงค์65,601,950-0.55
3526 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร65,487,860-2.83
3527 นาย ธรณิศ กรรณสูต65,449,427-
3528 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์65,407,500+0.65
3529 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล65,386,125-1.17
3530 นาย บรรพต จำรูญโรจน์65,340,000-0.83
3531 นาง สุธิดา งานทวี65,273,625-
3532 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์65,262,121+2.45
3533 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์65,250,000+1.72
3534 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์65,200,000+2.50
3535 นาง นิรมล ณ สงขลา65,200,000+0.61
3536 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)65,200,000+0.61
3537 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล65,010,239+0.50
3538 น.ส. จินตนา มีมะโน64,923,483-
3539 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน64,918,505+0.93
3540 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล64,828,975+1.60
3541 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์64,827,000-
3542 นาง ณัชชา กิจพิพิธ64,800,000-0.62
3543 นาย ทักษะ บุษยโภคะ64,697,960-
3544 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์64,689,700+0.09
3545 พ.อ.ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ64,688,250-
3546 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา64,590,502+5.28
3547 นาง พิชมัย ติยะวนิช64,552,500+3.97
3548 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช64,412,920+10.00
3549 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3550 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ64,380,000+0.90
3551 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์64,378,339-0.32
3552 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล64,233,578+2.76
3553 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์64,154,549-0.79
3554 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์64,142,179-0.71
3555 นาย อุยจง แซ่เบ้64,104,900-
3556 MR. CHIEN-HUNG LEE64,080,000+1.12
3557 นาย สาธิต เหมมณฑารพ64,016,399-2.04
3558 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)64,000,000-
3559 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์63,990,000-0.63
3560 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์63,958,285-
3561 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์63,958,200-0.50
3562 น.ส. นพพร ชาญณรงค์63,906,014-
3563 น.ส. แพร จรรโลงบุตร63,857,599-4.23
3564 นาย แสงแรก ชลศรานนท์63,825,000-0.87
3565 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์63,825,000-0.87
3566 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์63,715,491-
3567 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช63,678,382+1.86
3568 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์63,589,731-0.18
3569 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม63,566,063+0.29
3570 นาย สงวน สกุลวรรัตน์63,535,000-
3571 นาย บัญชัย ครุจิตร63,462,840-0.41
3572 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์63,419,475-1.36
3573 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร63,391,120-3.85
3574 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited63,358,900-
3575 นาง รัชนีกร จินตกานนท์63,331,200-0.46
3576 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์63,321,696-
3577 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ63,270,900-0.54
3578 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์63,233,810-4.14
3579 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์63,210,000-
3580 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา63,206,730-2.70
3581 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์63,178,650-2.83
3582 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม63,158,136+2.97
3583 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์63,000,000-
3584 นาง กนกอร บดินทร์รัตน62,920,800+1.23
3585 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)62,820,547-
3586 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร62,720,000-
3587 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา62,636,722-2.27
3588 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช62,609,449-4.29
3589 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล62,498,119-1.64
3590 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร62,480,000-4.23
3591 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์62,470,720-0.96
3592 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์62,441,556+0.21
3593 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.62,438,640-0.68
3594 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์62,434,620-0.50
3595 นาย อรรถพล ธรรมานนท์62,401,140-0.54
3596 นาย วิจิตร เตชะเกษม62,366,200-1.67
3597 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์62,302,826-5.07
3598 นาง สร้อยสน จารุดิลก62,292,434-0.42
3599 MR. CHI WEI KUO62,256,810+1.30
3600 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน62,250,000-
3601 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน62,250,000-
3602 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน62,250,000-
3603 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน62,250,000-
3604 นาง อรทัย ทองมีอาคม62,250,000-
3605 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี62,228,035-0.92
3606 นาย วันชนะ แพรรังสี62,227,381-0.92
3607 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ62,112,690+5.23
3608 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา62,073,000-1.65
3609 นาย กฤติน วิมลเฉลา62,073,000-1.65
3610 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา62,073,000-1.65
3611 นาย สุนทร รัชกิจประการ62,062,000+1.65
3612 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์62,037,660+0.42
3613 นาง มาลี วรปัญญา62,004,735-0.85
3614 นาย โอมา ส่งวัฒนา61,992,000-2.78
3615 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล61,987,762-0.69
3616 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์61,949,160-0.54
3617 นาย นพดล สันธนะพานิช61,920,000-
3618 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD61,876,750+1.54
3619 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน61,750,000-
3620 นาย นที รงครัตนะกุล61,749,800+0.52
3621 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี61,740,000-18.56
3622 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์61,710,012+0.85
3623 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี61,696,880-0.92
3624 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์61,674,000-
3625 นาย พิชญ์ เทวอักษร61,653,833-1.26
3626 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์61,558,118+0.52
3627 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย61,554,350-
3628 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์61,519,718+0.52
3629 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์61,519,718+0.52
3630 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์61,519,718+0.52
3631 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STRUCTURED FINANCE)(PST)161,480,000-2.83
3632 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)61,480,000-2.83
3633 MR. CHEN, CHENG-JEN61,440,000-
3634 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล61,292,050-2.16
3635 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง61,288,228-
3636 น.ส. วนิดา ดาราฉาย61,232,200-0.92
3637 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์61,167,959+2.40
3638 นาย สุเมธ ฐิติภูรี61,162,808-4.29
3639 นาย วรัญญู ศิลา61,155,000-0.66
3640 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์61,059,450-
3641 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ60,991,840+1.69
3642 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล60,963,971-0.37
3643 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน60,962,975-0.35
3644 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด60,956,000+0.51
3645 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร60,920,000+0.66
3646 นาย วิพุธ มันตาดิลก60,915,000-
3647 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล60,898,230-1.17
3648 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด60,870,400-2.30
3649 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์60,749,775-
3650 นาย วีระพล ลีลาประชากุล60,708,207-1.68
3651 น.ส. อานา นิธิรักษา60,698,250+0.59
3652 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์60,692,700-1.63
3653 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร60,645,000+0.32
3654 นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง60,645,000+1.39
3655 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล60,600,000-0.62
3656 นาย นุพงศ์ พรประภา60,600,000-
3657 นาย นุชา พรประภา60,600,000-
3658 นาง นงนุช พรประภา60,600,000-
3659 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล60,515,594-1.81
3660 นาง พิกุล พานิช60,500,000-
3661 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)60,500,000-
3662 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์60,485,400-
3663 นาย เมธา วนดิลก60,441,374+3.97
3664 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์60,413,739-1.52
3665 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล60,349,560-0.54
3666 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์60,285,731-
3667 นาง สิริพร บุญวรุตม์60,225,175-15.79
3668 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์60,225,000-1.83
3669 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์60,225,000-1.83
3670 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร60,196,500-0.41
3671 MR. TAI WAI FUNG60,127,452-2.59
3672 นาย อัครเดช ศรีชวาลา60,088,336+7.14
3673 นาย เพทาย มณีไพโรจน์60,083,230-
3674 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์60,071,550-1.36
3675 METAL ONE CORPORATION60,032,000+1.49
3676 TOYOTA TSUSHO CORPORATION60,032,000+1.49
3677 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์60,000,000-
3678 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล60,000,000-
3679 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม59,893,890-
3680 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ59,850,000+0.79
3681 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์59,840,000+10.00
3682 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์59,831,496-0.80
3683 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์59,730,900-2.32
3684 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม59,691,786+1.89
3685 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร59,670,309-1.01
3686 น.ส. วรางคณา เตไชยา59,662,715-2.53
3687 มหาวิทยาลัยศรีปทุม59,640,000-0.10
3688 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์59,630,682-0.60
3689 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี59,547,680-0.63
3690 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี59,496,996+3.67
3691 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร59,415,050-2.59
3692 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล59,346,606-3.18
3693 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)59,280,000-
3694 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช59,277,500-
3695 นาย กรณ์ ณรงค์เดช59,268,000-0.57
3696 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล59,220,000+1.28
3697 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล59,220,000+1.28
3698 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์59,154,452-5.23
3699 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส59,100,000-
3700 นาย ทวีชัย ครุจิตร59,052,840-0.41
3701 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน59,040,000-
3702 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์59,038,084+0.82
3703 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม59,000,000+1.69
3704 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว58,977,135-
3705 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด58,890,000-1.54
3706 นาง สุมพร ไกรฤกษ์58,807,325+0.06
3707 การเคหะแห่งชาติ58,800,000+0.51
3708 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน58,662,641+1.79
3709 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์58,642,000-0.92
3710 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ58,627,136+2.40
3711 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร58,627,136+2.40
3712 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย58,552,500+0.90
3713 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย58,512,000-
3714 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร58,500,000-3.08
3715 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง58,475,810-
3716 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ58,432,052-1.84
3717 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล58,400,000-2.05
3718 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน58,361,720-0.34
3719 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร58,239,220-
3720 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร58,239,220-
3721 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร58,239,220-
3722 นาย ธนกร นันที58,234,650-1.64
3723 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม58,212,235-0.82
3724 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา58,108,145-0.25
3725 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม58,093,100+3.29
3726 นาย ศรชัย ครุจิตร58,073,820-0.41
3727 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์57,920,000-1.66
3728 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร57,884,860+10.00
3729 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,850,881-
3730 นาง อายุพร กรรณสูต57,716,400-
3731 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม57,670,700-1.57
3732 นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล57,661,058-0.19
3733 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์57,657,282-0.70
3734 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย57,624,556-1.65
3735 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์57,616,245-0.47
3736 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย57,600,000-
3737 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์57,577,067+0.93
3738 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี57,504,500+1.53
3739 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ57,451,095-0.85
3740 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์57,430,000-0.23
3741 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล57,387,069-0.93
3742 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล57,357,300+1.65
3743 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล57,345,288+1.65
3744 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.57,300,000-
3745 นาย ยงศีล รุ่งชีวา57,192,417-2.44
3746 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์57,098,177-0.60
3747 นาง ณัฐหทัย เมธา57,086,450-0.68
3748 นาง สุภาณี โยธินอุปไมย57,015,000-33.33
3749 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์56,997,912-2.46
3750 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ56,973,053-
3751 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์56,963,896-
3752 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์56,940,000-2.05
3753 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ56,912,006+1.60
3754 บริษัท หวั่งหลี จำกัด56,899,616-2.44
3755 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์56,839,856+1.60
3756 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์56,800,000+0.80
3757 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์56,760,000+0.80
3758 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์56,741,094-
3759 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3760 JFE Steel Corporation56,695,404-
3761 นาย ยุตินัย ติรกานันท์56,602,046-0.95
3762 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล56,588,400+1.01
3763 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช56,562,124-2.07
3764 บริษัท แซมเวส จำกัด56,528,604-0.46
3765 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ56,463,816+0.18
3766 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์56,460,900-0.50
3767 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล56,440,044-
3768 นาย ประชา เหตระกูล56,297,892+2.23
3769 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์56,257,740+1.30
3770 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี56,209,874-0.53
3771 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม56,177,583+14.76
3772 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์56,100,000-
3773 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์56,100,000-
3774 นาง เอมอร ศิริธนชัย56,070,000-
3775 นาย สันติ ดวงภานุมาส56,056,000+0.51
3776 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์56,035,980+1.30
3777 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม56,031,000-
3778 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล55,983,880-
3779 นาย โกบินซิงห์ ทักราล55,983,880-
3780 นาย สมมารถ ธูปจินดา55,970,000+3.63
3781 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์55,870,000-
3782 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร55,801,175+0.32
3783 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์55,797,600-0.50
3784 บริษัท พูลผล จำกัด55,759,836-2.44
3785 SMPR Holding Pte. Ltd.55,749,599-6.25
3786 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร55,745,572+6.00
3787 นาย ทวี อนันตรัตนา55,736,436-
3788 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์55,725,100+2.63
3789 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ55,692,000+0.98
3790 น.ส. อรนุช ไชยกุล55,686,900-
3791 นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ55,676,079-1.24
3792 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู55,669,819-0.29
3793 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์55,652,774-
3794 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง55,645,393-1.24
3795 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ55,604,736+1.52
3796 นาง ดาริกา ปุณณกันต์55,600,000-0.72
3797 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล55,500,000+0.90
3798 นาย มรกต มณีไพโรจน์55,467,180-
3799 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)55,379,916+4.07
3800 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์55,290,176+0.22
3801 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล55,125,000-1.36
3802 นาย ปรีดี เหตระกูล55,125,000-1.36
3803 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด55,119,500-
3804 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์55,067,094+0.81
3805 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์54,950,000+1.27
3806 นาย กัมพล วัชระนิมิต54,918,300-
3807 MR. SAU KWENG TAN54,900,000-
3808 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ54,884,046-
3809 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์54,844,047-0.46
3810 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)54,842,398-
3811 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์54,790,000+0.13
3812 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค54,779,776+0.32
3813 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว54,750,000-1.83
3814 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว54,750,000-1.83
3815 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ54,744,600-
3816 MR. SOH CHEE YONG54,697,500-
3817 นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร54,687,000-0.61
3818 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล54,667,800-1.67
3819 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์54,632,831-0.28
3820 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล54,602,160+0.61
3821 ER MERRY WAY LP54,600,000-
3822 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์54,570,048-
3823 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา54,525,800-
3824 นาย พานทองแท้ ชินวัตร54,500,000-0.92
3825 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์54,436,860-
3826 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ54,422,520-2.83
3827 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล54,420,516+7.09
3828 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน54,411,046-0.14
3829 นาย กิตติพล บุลนิม54,352,128-0.98
3830 นาย วิเชียร แพทยานันท์54,349,920-0.74
3831 นาย เศวต นราธิปกร54,282,600-2.00
3832 นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์54,270,000-0.62
3833 นาย พิชญ สมบูรณสิน54,161,575+0.31
3834 นาง เมธ์วดี นวพันธ์54,153,422-
3835 นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส54,133,331-1.14
3836 นาย ประกิต อัศวกาญจน์54,115,555-1.89
3837 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร54,086,320-2.59
3838 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์54,018,756-
3839 นาย จักรภพ สุคนธราช54,000,000-33.33
3840 นาย ขันธ์เพชร สารสาส53,966,000-0.14
3841 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)53,944,842-0.49
3842 นาย สุวพล สุวรุจิพร53,925,800-
3843 นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล53,922,925-4.29
3844 น.ส. ชุติมา พรประภา53,866,633-
3845 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์53,822,664-
3846 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์53,802,450-0.65
3847 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ53,770,085+1.40
3848 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์53,695,402-0.08
3849 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์53,684,760-
3850 นาง มุทิตา ฤทธิเดช53,683,060-0.87
3851 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ53,682,600-
3852 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย53,650,355+0.81
3853 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์53,646,185+2.10
3854 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร53,625,000-
3855 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์53,623,341-1.18
3856 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส53,543,100-
3857 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม53,477,400-
3858 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร53,423,388+1.23
3859 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล53,416,283-0.98
3860 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย53,400,000-33.33
3861 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย53,341,780+3.03
3862 นาย ปฏิญญา เทวอักษร53,255,357-1.95
3863 นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช53,248,000-1.44
3864 KAP Holdings Ltd.53,241,798-0.68
3865 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม53,235,000-0.85
3866 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์53,225,574-0.54
3867 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล53,212,795-
3868 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล53,128,810+2.61
3869 น.ส. สุดา อัศวโภคิน53,047,200-3.23
3870 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ53,040,000-
3871 นาย อลัมพล เจริญกิจ53,040,000-
3872 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ53,040,000-
3873 นาง นิอร เจริญกิจ53,040,000-
3874 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ53,040,000-
3875 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ53,040,000-
3876 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ52,979,790-
3877 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม52,938,376-
3878 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์52,888,920-0.63
3879 นาย ทนง พิทยะ52,847,375-1.00
3880 นาย พรชัย สุรทศพร52,834,500-0.80
3881 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด52,816,521-
3882 AG AJIKAWA CORPORATION52,808,800+6.00
3883 นาย อนุชา อาวีลาสกุล52,799,600-1.74
3884 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล52,785,000-0.98
3885 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข52,771,250+0.61
3886 บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด52,759,782+2.45
3887 น.ส. จงกล งามเลิศชัย52,753,725-0.10
3888 นาย ประภากร วีระพงษ์52,721,366-1.60
3889 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์52,700,000-1.29
3890 นาง สมรศรี วีรวรรณ52,658,705-0.46
3891 นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณ52,650,000-0.46
3892 น.ส. อมรพิมล วีรวรรณ52,650,000-0.46
3893 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์52,624,350-0.65
3894 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย52,623,585-0.65
3895 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์52,560,000-2.05
3896 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร52,500,000-
3897 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)52,500,000-
3898 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร52,500,000-
3899 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์52,484,440-
3900 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา52,472,600+0.81
3901 นาย สวิจักร์ โลจายะ52,471,602-
3902 น.ส. วันวัสสา สวินทร52,439,289-0.95
3903 นาย ยศวี พสวงศ์52,256,035+2.32
3904 นาย นคร หาญไกรวิไลย์52,243,010+2.49
3905 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ52,233,348-0.77
3906 นาง กษมน กิตติอำพน52,197,422-0.54
3907 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช52,102,774+1.55
3908 MISS CHOO YIE NGOH52,086,454-2.59
3909 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ52,060,000+2.63
3910 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์52,056,000-2.78
3911 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช52,041,700+0.68
3912 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช52,012,500+0.68
3913 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช52,012,500+0.68
3914 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร51,962,572-0.50
3915 นาย ทศพล ไสยมรรคา51,933,783-
3916 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)51,906,000-
3917 นาย สิริพจน์ มาโนช51,871,937+0.81
3918 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ51,810,000-4.55
3919 นาย กษิดิศ หิมกร51,755,030-
3920 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน51,702,287-2.70
3921 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล51,651,600+1.16
3922 บริษัท แอมเวส จำกัด51,605,230-0.46
3923 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด51,516,292-2.47
3924 นาย เพชร แพรวพรายกุล51,424,144-1.21
3925 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์51,408,000-1.67
3926 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI51,395,114-
3927 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์51,394,560-0.97
3928 นาย วินท์ สุธีรชัย51,393,600+0.58
3929 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร51,361,180-
3930 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม51,285,723+0.81
3931 นาย โกศล วรฤทธินภา51,250,000-
3932 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ51,224,480-0.98
3933 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์51,213,875-1.79
3934 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช51,208,389-1.60
3935 บริษัท พรี-พราว จำกัด51,192,000-2.78
3936 นาง พรพรรณ พาพร51,175,575-
3937 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์51,152,486+0.52
3938 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล51,129,360-0.93
3939 นาย นิรินธน์ สัชเดว์51,108,100-
3940 นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์51,103,880+0.14
3941 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ51,092,309-11.98
3942 บริษัท บุญทรง จำกัด51,084,000-
3943 นาย ฤทธี กิจพิพิธ51,079,888-1.11
3944 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด51,060,375-
3945 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต51,024,470+0.80
3946 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส51,016,004-0.63
3947 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ50,963,250+0.80
3948 ดร. อำนวย วีรวรรณ50,939,616-
3949 นาย ทรงพล อัศวโภคิน50,926,800-3.23
3950 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ50,866,788-
3951 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ50,866,788-
3952 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล50,847,000-0.98
3953 MR. LEE JUI-CHUAN50,834,952-0.56
3954 นาย กรกฤช จุฬางกูร50,800,000-
3955 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล50,751,360-0.93
3956 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล50,745,000-0.98
3957 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล50,745,000-0.98
3958 เรืออากาศโท ศุภกร จันทศาศวัต50,688,714-0.98
3959 นาง จุไรวรรณ หยวน50,609,104+1.65
3960 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์50,600,000-
3961 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ50,534,000+0.80
3962 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์50,524,610-
3963 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์50,517,414-0.54
3964 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์50,470,000-0.41
3965 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3966 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ50,414,588-
3967 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด50,410,480-0.54
3968 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล50,407,000-
3969 นาย สุธน ศรียะพันธุ์50,405,103-
3970 นาย ณรงค์ อรพินทร์50,400,000-
3971 CIMB-PRINCIPAL EQUITY DIVIDEND INCOME FUND50,376,901+0.81
3972 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์50,331,414-0.54
3973 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม50,331,000-
3974 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม50,331,000-
3975 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี50,299,106-
3976 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์50,256,963-0.60
3977 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล50,246,552-3.43
3978 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล50,208,600-1.91
3979 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร50,058,429-
3980 นาย ชัยลดล โชควัฒนา50,020,000-
3981 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์50,000,000-
3982 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร49,950,000-0.93
3983 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร49,926,000-1.91
3984 กองทุน ประกันวินาศภัย49,922,000+20.40
3985 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล49,856,279+0.45
3986 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์49,845,840+1.52
3987 นาย กร เสรีโรจนสิริ49,839,000+0.90
3988 นาย ปเนต จงวัฒนา49,786,986-1.01
3989 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม49,761,000-
3990 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์49,725,200-2.21
3991 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ49,637,744+1.92
3992 MR. Goh kok Cheng49,532,288+1.92
3993 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด49,463,603+0.40
3994 นาย แสงชัย วสุนธรา49,450,087-4.21
3995 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์49,430,000-2.08
3996 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด49,424,193-
3997 นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ49,414,403-1.92
3998 น.ส. นันทิชา ไชยกุล49,410,000-
3999 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์49,395,304-2.05
4000 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์49,341,150-