คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 27/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน54,670,000-4.55
3502 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช54,636,240-0.97
3503 นาย ชาลี วลัยเสถียร54,459,000-
3504 Principal asset management Berhad54,451,540+0.96
3505 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง54,406,800-1.68
3506 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์54,384,514+5.26
3507 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน54,375,987+0.55
3508 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์54,350,450-1.50
3509 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล54,346,600-4.55
3510 นาย อมร ศรีชวาลา54,305,412-
3511 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์54,288,879-0.52
3512 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์54,283,312+1.47
3513 นาย ปฏิญญา เทวอักษร54,251,368+1.50
3514 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ54,240,000-0.88
3515 นาง ภัทริน มงคลรัตน์54,110,066-
3516 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ54,070,458+0.23
3517 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล54,028,383+0.44
3518 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์53,940,092-
3519 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย53,930,610-0.74
3520 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์53,884,676+5.81
3521 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด53,766,946+1.50
3522 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม53,760,000-
3523 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ53,703,430+3.43
3524 นาย ปริน ชนันทรานนท์53,642,389-
3525 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ53,634,420+1.85
3526 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ53,626,800-
3527 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์53,600,000-1.49
3528 มหาวิทยาลัยศรีปทุม53,577,000+0.66
3529 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี53,547,612-1.73
3530 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์53,500,000-
3531 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด53,493,750-0.74
3532 MISS CHUA ENG ENG53,429,120-
3533 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์53,402,825-1.50
3534 นาง ศิริญา เทพเจริญ53,398,748-
3535 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย53,318,946-0.58
3536 นาย ทศพล ไสยมรรคา53,303,346+1.85
3537 USE Electronics Co., Ltd.53,291,243-
3538 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ53,277,500-1.39
3539 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร53,267,500-
3540 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์53,184,904+14.29
3541 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ53,158,400+2.50
3542 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์53,143,000-
3543 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์53,096,243+0.95
3544 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์53,049,140-30.07
3545 นาย ชัยยศ พาพร53,047,658-0.80
3546 นาย สมชาย เตียทะสินธ์53,024,500-1.76
3547 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์53,006,536-
3548 นาย อุทัย อัษฎาธร52,959,200-
3549 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์52,930,654-1.32
3550 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ52,929,488-1.44
3551 น.ส. อานา นิธิรักษา52,896,500+0.41
3552 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช52,856,183+0.41
3553 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์52,836,000-
3554 นาย นุชา วัฒโนภาส52,812,462-
3555 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์52,800,000-
3556 นาย วราชัย ส่งวัฒนา52,796,948+0.79
3557 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส52,796,520-
3558 MR. TSAI MING-YU52,774,740+0.93
3559 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา52,721,984-
3560 นาง เมธ์วดี นวพันธ์52,689,816-
3561 นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์52,685,120-0.88
3562 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์52,650,000-1.33
3563 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)52,622,665+0.50
3564 น.ส. อักษร วิจิตโท52,615,620+0.23
3565 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร52,498,145+2.86
3566 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ52,487,790-0.33
3567 นาย เจริญ รุจิราโสภณ52,460,386-
3568 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล52,400,000-1.53
3569 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ52,290,000+5.42
3570 นาย วีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ52,172,019-1.23
3571 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร52,150,000-
3572 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร52,150,000-
3573 นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์52,137,570-3.55
3574 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล52,123,500-2.56
3575 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด52,109,635+0.14
3576 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์52,012,620+0.81
3577 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH51,962,280-
3578 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย51,884,955-4.00
3579 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C51,847,073+0.66
3580 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง51,822,873-1.35
3581 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม51,802,724+2.04
3582 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์51,792,333-
3583 นาย อุดม จิระสิริกุล51,766,529-1.76
3584 น.ส. นฤพร กาญจนจารี51,758,300-11.15
3585 นาย พลภัทร นิจสิริภัช51,740,764-
3586 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร51,736,000-0.86
3587 น.ส. แพร จรรโลงบุตร51,715,661-
3588 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์51,708,619-0.22
3589 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์51,620,000-1.47
3590 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์51,516,192+1.65
3591 MR. LAN, MU-CHIOU51,371,889-
3592 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล51,302,318+0.23
3593 นาย วีระพงษ์ ธัม51,297,830-0.56
3594 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร51,200,000-
3595 นาย อรุณ วนิชสุวรรณ51,122,500-1.78
3596 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์51,100,000-
3597 นาย ระบิล กลั่นสกุล51,079,648-1.50
3598 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร51,073,382+2.44
3599 บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด51,058,143-
3600 นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย51,046,272-
3601 นาย สมชัย สวัสดีผล51,000,000-
3602 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด50,979,350-
3603 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์50,947,920-0.93
3604 บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด50,945,102-
3605 นาย สันติ ดวงภานุมาส50,880,500+0.83
3606 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด50,851,710-
3607 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช50,805,000-
3608 นาย สาธิต สุดบรรทัด50,800,000+0.79
3609 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์50,781,612-
3610 นาย กีรติ พานิชชีวะ50,757,911+2.69
3611 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์50,755,600-1.43
3612 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร50,600,000-
3613 นาย คณพศ นิจสิริภัช50,567,615-
3614 นาย มานิต วัฒนเสน50,512,000-
3615 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์50,502,570-4.07
3616 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์50,493,777+1.70
3617 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด50,459,000-
3618 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา50,445,180-0.99
3619 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3620 นาง อรพรรณ มายะการ50,420,140+2.53
3621 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา50,400,000-
3622 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์50,389,709+1.23
3623 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต50,334,799+0.93
3624 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์50,331,582-1.59
3625 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์50,320,000-
3626 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล50,239,503-0.92
3627 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ50,157,645-
3628 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม50,098,000+1.98
3629 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก50,096,860-
3630 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์50,070,974+2.91
3631 PJ Spring Investment Limited50,053,082-
3632 นาย ชัยลดล โชควัฒนา50,020,000-
3633 น.ส. จงกล งามเลิศชัย50,010,760-1.13
3634 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา50,000,000-
3635 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง50,000,000-25.00
3636 นาย ชโนดม อุตสาหจิต49,959,000+1.64
3637 นาง สิรินิมิตร บุญยืน49,943,952-0.93
3638 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล49,875,000-1.50
3639 นาย ปรีดี เหตระกูล49,875,000-1.50
3640 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม49,862,400-
3641 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ49,824,412+2.65
3642 นาง อรุณี หวั่งหลี49,800,625-
3643 นาย วิทยา เทพนิมิตร49,747,170+0.79
3644 นาย สงวน สกุลวรรัตน์49,680,000-
3645 นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข49,650,210+0.46
3646 น.ส. โศภิน แพทยานันท์49,636,739+1.41
3647 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย49,636,130-0.64
3648 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช49,519,792-0.60
3649 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร49,500,000+2.73
3650 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)49,450,000+2.61
3651 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล49,417,200-
3652 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล49,406,103-2.04
3653 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี49,382,798-1.73
3654 นาย วันชนะ แพรรังสี49,382,279-1.73
3655 นาง นพวรรณ จงวัฒนา49,374,913+3.91
3656 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์49,333,943+0.75
3657 นาย ธนัท ตาตะยานนท์49,290,388-
3658 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)49,280,592-
3659 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี49,211,379+1.60
3660 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.49,188,922+6.97
3661 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ49,160,458-1.94
3662 นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย49,107,820-0.81
3663 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร49,057,500-0.66
3664 MR. Goh kok Cheng49,056,016-1.94
3665 Melco Holdings Inc.49,029,222+12.56
3666 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี48,961,285-1.73
3667 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)48,947,080-
3668 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา48,849,690+0.52
3669 นาย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์48,720,000+0.69
3670 MR. Goh Kok Beng48,716,374-1.94
3671 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา48,650,000-
3672 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์48,613,425+6.21
3673 น.ส. วนิดา ดาราฉาย48,592,525-1.73
3674 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม48,526,842-
3675 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์48,513,704-0.62
3676 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล48,512,000-
3677 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์48,404,172-1.42
3678 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา48,401,103-4.41
3679 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร48,379,250+6.21
3680 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล48,329,160-3.55
3681 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)48,286,145+1.12
3682 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์48,230,000-
3683 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร48,211,564+0.94
3684 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์48,048,200-
3685 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล48,006,490-
3686 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล48,005,545-
3687 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค47,996,000+0.59
3688 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์47,986,240+0.75
3689 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์47,986,214+0.75
3690 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์47,985,100-1.39
3691 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ47,822,778-0.75
3692 นาย ชุน เฉิน47,790,000+0.13
3693 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล47,691,392+8.19
3694 นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์47,662,500-1.94
3695 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด47,652,800+1.92
3696 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ47,546,891+0.19
3697 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์47,494,995+3.00
3698 CPYI CLT A/C 0182688-100847,484,607-
3699 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์47,482,400+1.23
3700 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย47,479,300-
3701 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3702 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3703 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์47,355,816+0.40
3704 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต47,311,000-0.04
3705 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล47,278,172-1.91
3706 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)47,250,000-3.33
3707 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย47,250,000-0.95
3708 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์47,250,000-
3709 น.ส. จารุวรรณ โตตระกูล47,246,790-1.08
3710 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด47,201,923+1.47
3711 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์47,190,317+2.91
3712 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน47,161,656-0.86
3713 นาย เมธา วนดิลก47,043,931-
3714 นาย รุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์47,032,836-1.26
3715 นาย จงกิจ งามเลิศชัย47,008,294-0.71
3716 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์47,000,000-
3717 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์46,974,015+4.13
3718 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์46,914,971-
3719 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ46,905,711-
3720 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์46,903,620-
3721 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร46,893,917-
3722 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร46,893,917-
3723 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร46,893,917-
3724 นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
3725 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,831,880-0.90
3726 นาย วรพจน์ ดีจริยา46,831,546+1.60
3727 นาย ประกิต อัศวกาญจน์46,813,215+1.17
3728 น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์46,775,900-0.52
3729 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล46,768,559+0.90
3730 นาย ณภัทร จึงขจรกิจ46,760,000+0.30
3731 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์46,724,515-
3732 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์46,724,515-
3733 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย46,716,264-0.93
3734 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง46,711,453-1.68
3735 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์46,704,413-0.50
3736 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี46,607,200+2.94
3737 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร46,581,229-
3738 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์46,368,713+2.51
3739 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด46,347,667-2.06
3740 VISTA INVESTMENTS LIMITED46,280,185+1.12
3741 น.ส. รฐา วีระพงษ์46,279,386+2.42
3742 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา46,256,000+0.42
3743 นาง ลัดดา ตันชัชวาล46,200,000+3.25
3744 MR. CHUNGSIK HONG46,185,636-
3745 นาง จันทิรา ลือสกุล46,184,764-1.37
3746 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร46,152,086-0.94
3747 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์46,150,000+1.41
3748 นาย นที พานิชชีวะ45,980,934+0.80
3749 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์45,971,750-4.11
3750 นาย สิริพจน์ มาโนช45,966,107-0.37
3751 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล45,929,160-4.65
3752 นาง มัลลิกา อินทุสุต45,900,000-
3753 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์45,889,045+1.68
3754 นาย ขันธ์เพชร สารสาส45,878,000+0.46
3755 นาง รัชนี สว่างอัมพร45,837,500+5.60
3756 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล45,810,855+0.94
3757 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช45,797,805+0.54
3758 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์45,750,453-1.96
3759 นาย ภาณุ อิงคะวัต45,657,512-
3760 นาย อภิรัช เมืองเกษม45,654,400+2.27
3761 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์45,645,600-
3762 นาย จักรธร ฉันทโรจน์45,638,784-0.69
3763 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน45,606,570-
3764 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ45,554,684-13.33
3765 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา45,503,664-
3766 นาย เจริญ เจริญกิจ45,408,000-
3767 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์45,375,000-1.21
3768 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์45,375,000-1.21
3769 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล45,367,560+1.59
3770 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์45,364,410-
3771 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์45,309,165-0.86
3772 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช45,264,000+0.54
3773 นาย ปั้น สารสาส45,202,124+2.40
3774 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา45,200,000-0.88
3775 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต45,160,130+1.64
3776 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์45,152,000-0.60
3777 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล45,137,100-4.65
3778 นาย กรณ์ ณรงค์เดช45,124,500+0.75
3779 นาย พรเดช จันทวานิช45,091,854+0.52
3780 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์45,060,310+0.69
3781 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล45,007,019-
3782 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์45,000,000-
3783 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์44,997,330-4.26
3784 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล44,974,842+1.36
3785 นาย ชัยเดช หงศ์ลดารมภ์44,967,940-3.66
3786 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์44,957,220+0.95
3787 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์44,929,119-0.38
3788 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล44,921,900-
3789 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์44,907,230-0.73
3790 นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
3791 นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
3792 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ44,856,000-
3793 นาย ดนุชา วีระพงษ์44,820,000-
3794 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี44,773,819-0.93
3795 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)44,735,670-0.84
3796 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร44,711,681-
3797 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์44,707,703-1.73
3798 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม44,689,249-
3799 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด44,657,603+0.95
3800 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์44,645,472-
3801 นาย สมชาย เบญจรงคกุล44,636,065-0.87
3802 นาย ชวลิต หวังธำรง44,612,041-1.68
3803 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์44,604,457-
3804 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์44,604,457-
3805 นาย ประชา เหตระกูล44,591,696+1.65
3806 นาย เศรณี เพ็ญชาติ44,553,408+3.39
3807 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม44,533,177+0.22
3808 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
3809 นาย วินท์ สุธีรชัย44,521,200+0.67
3810 นาย แดน รุ่งเรืองผล44,520,000+0.94
3811 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด44,491,168-
3812 นาย วิรัตน์ เตียวสมบูรณ์กิจ44,475,000-1.33
3813 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)44,435,790-0.84
3814 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์44,370,000-
3815 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์44,370,000-
3816 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย44,325,000-
3817 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล44,309,013-0.02
3818 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร44,306,023+0.84
3819 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์44,296,980+0.75
3820 บริษัท หวั่งหลี จำกัด44,286,972-
3821 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ44,283,300-
3822 บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)44,280,000+2.44
3823 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์44,278,502+1.65
3824 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ44,265,700-0.95
3825 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ44,253,556-
3826 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง44,211,200-
3827 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช44,199,800+1.61
3828 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช44,175,000+1.61
3829 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช44,175,000+1.61
3830 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)44,173,329+0.54
3831 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)44,167,178-
3832 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์44,153,423-
3833 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด44,146,880-
3834 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์44,140,742+0.43
3835 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล44,122,744-
3836 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์44,121,120-4.41
3837 นาย กิตติพล บุลนิม44,064,000-0.93
3838 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์44,030,000-
3839 นาย สุทธิพร จันทวานิช44,002,176+0.52
3840 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)44,000,000+0.45
3841 บริษัท ทีเจดี จำกัด44,000,000-6.25
3842 นาย ทศพร จิตตวีระ43,999,472+2.27
3843 น.ส. วันวัสสา สวินทร43,955,449+0.79
3844 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล43,901,358+0.21
3845 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์43,893,840-
3846 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์43,867,200-
3847 นาย ชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์43,864,752-
3848 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา43,797,978-
3849 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล43,796,544-
3850 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช43,794,000-0.93
3851 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช43,788,360-0.87
3852 นาง สร้อยสน จารุดิลก43,787,150+0.60
3853 นาย สาธิต เหมมณฑารพ43,766,314-0.75
3854 นาย สุรชัย ฟองอมรกุล43,739,836-0.07
3855 นาย ธีรพล สินไชย43,722,682-0.18
3856 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร43,680,000-
3857 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร43,676,758-0.60
3858 นาย โสภณ วิรเศรณี43,670,200+1.51
3859 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย43,618,175+3.00
3860 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ43,528,844+0.52
3861 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย43,492,051-2.06
3862 บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด43,460,000-1.22
3863 นาง รัชนีกร จินตกานนท์43,457,450-0.67
3864 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์43,400,000-
3865 บริษัท พูลผล จำกัด43,399,845-
3866 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี43,333,212+1.89
3867 นาย ศรีชัย สุวรรณรัมภา43,317,482-0.73
3868 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ43,310,000+2.82
3869 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)43,296,000+2.27
3870 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์43,291,716-2.56
3871 นาย สิทธิพจน์ มาโนช43,265,181-0.36
3872 นาย สุวพล สุวรุจิพร43,212,065-
3873 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์43,154,826-0.46
3874 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร43,150,000-1.27
3875 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร43,105,000-
3876 น.ส. สุณี สถตินันท์43,086,898+1.47
3877 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด43,070,370+1.43
3878 นาย คุณพัฒน์ มาโนช43,065,391-0.36
3879 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์43,040,592-
3880 METAL ONE CORPORATION43,008,000+2.60
3881 นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง42,991,300-
3882 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล42,986,903-
3883 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี42,984,021-2.80
3884 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ42,961,560+0.79
3885 นาย ปิยะ เตชากูล42,939,000-
3886 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล42,886,128-0.86
3887 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล42,885,923+1.39
3888 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์42,849,692-
3889 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน42,817,364-2.56
3890 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข42,809,800-0.86
3891 นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์42,742,875-1.50
3892 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์42,728,610-
3893 นาย พิชากร รัตตกุล42,721,176-0.86
3894 นาย ระบิล โสภณพนิช42,683,200-
3895 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา42,660,650+3.00
3896 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล42,588,000-
3897 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล42,588,000-
3898 น.ส. แคทรียา บีเวอร์42,580,036+0.23
3899 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน42,574,413+2.24
3900 นาย ภพพร จันทวานิช42,550,527+0.52
3901 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน42,497,439-2.56
3902 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา42,488,231+0.79
3903 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก42,480,075-0.66
3904 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา42,460,038-0.92
3905 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์42,419,000-1.18
3906 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์42,415,900-
3907 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล42,400,000-1.89
3908 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล42,400,000-
3909 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์42,376,211+0.44
3910 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์42,274,084-0.89
3911 นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์42,250,000-1.18
3912 นาง อรทัย แซ่ตั้ง42,221,420+0.74
3913 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา42,189,954-2.65
3914 นาย สุภาพ วงษ์จินดา42,149,000-1.77
3915 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์42,114,182-1.61
3916 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์42,105,000+0.95
3917 นาย กีรติ อัสสกุล42,095,977-
3918 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล42,094,310-
3919 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี42,020,000-3.14
3920 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล42,006,910-0.99
3921 นาย สุธน ศรียะพันธุ์42,004,253+0.95
3922 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์42,002,850+0.07
3923 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล42,000,000+0.95
3924 นาย ธิบดี มังคะลี42,000,000+14.29
3925 นาย วิจิตร เตชะเกษม41,977,466-5.00
3926 นาย วศิน ดลรึเดช41,917,800-1.28
3927 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์41,917,600-
3928 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม41,914,950-4.31
3929 นาย บัณฑูร ล่ำซำ41,891,428+5.42
3930 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์41,876,291+0.81
3931 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์41,851,300+1.48
3932 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต41,843,274+2.65
3933 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ41,826,196-
3934 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์41,749,000+5.42
3935 นาย ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล41,739,338-
3936 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์41,718,550+2.14
3937 นาย ฐิติกร สพโชคชัย41,706,225+0.31
3938 นาย นุชา พรประภา41,700,000-
3939 นาย นุพงศ์ พรประภา41,700,000-
3940 นาง นงนุช พรประภา41,700,000-
3941 นาย ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์41,644,250+2.55
3942 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน41,625,000-
3943 นาง อรทัย ทองมีอาคม41,625,000-
3944 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน41,625,000-
3945 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน41,625,000-
3946 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด41,602,198-
3947 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย41,600,000-
3948 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด41,600,000-1.92
3949 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา41,592,500-1.53
3950 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล41,552,000-
3951 นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล41,512,500+0.81
3952 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED41,480,000-
3953 นาย สุรชัย ขยันงาน41,453,383+1.65
3954 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว41,444,199-0.99
3955 กองทุน ประกันวินาศภัย41,438,000-
3956 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร41,434,000-2.47
3957 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์41,401,080-
3958 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์41,390,000+2.30
3959 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ41,360,985+2.06
3960 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง41,350,381+14.29
3961 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร41,328,000+3.17
3962 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์41,260,926-
3963 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว41,250,000-1.21
3964 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว41,250,000-1.21
3965 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม41,230,000-1.50
3966 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม41,180,000+1.72
3967 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์41,174,789+14.29
3968 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ41,152,340-
3969 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ41,146,875-1.50
3970 นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์41,065,000-0.52
3971 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์40,969,500+3.00
3972 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล40,950,000+3.17
3973 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.40,947,317+13.07
3974 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด40,935,000-
3975 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล40,913,000-0.61
3976 นาย ปรัชญา เตียวเจริญ40,880,000-
3977 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์40,874,117+1.85
3978 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์40,841,752-
3979 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)40,833,520+0.89
3980 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์40,822,385-0.58
3981 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์40,771,000-0.08
3982 นาย ณพล กรินทรากุล40,768,000+1.65
3983 นาง ตง เฉิน40,705,713+3.70
3984 นาย สุชีพ เจริญวงศ์40,702,500+5.60
3985 นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์40,683,330-1.33
3986 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์40,671,685-1.77
3987 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา40,630,000-
3988 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช40,621,170-0.87
3989 นาย ประสงค์ ธาราไชย40,613,794+2.86
3990 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ40,578,238-
3991 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์40,573,890+2.38
3992 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล40,492,800-
3993 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD40,489,560-3.55
3994 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล40,480,800-
3995 นาย ปเนต จงวัฒนา40,471,790+3.91
3996 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน40,465,370+2.15
3997 นาย ประพล มิลินทจินดา40,376,000+14.29
3998 นาย สุริยา สิงหกุล40,361,969-0.55
3999 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม40,320,000-
4000 น.ส. วิไลรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ40,299,000-1.50