คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/12/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาง ปริติ เคมานี56,336,250-0.34
3502 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด56,307,907+2.70
3503 นาย วรัญญู ศิลา56,295,000+2.16
3504 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์56,280,000-2.24
3505 นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา56,254,720-
3506 น.ส. วรางคณา เตไชยา56,229,393+3.62
3507 นาง จินตนา บุญรัตน์56,202,300+1.52
3508 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล56,199,000-
3509 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3510 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์56,177,289+3.04
3511 น.ส. สิรี คูวุฒยากร56,100,000+0.91
3512 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ56,054,145+0.97
3513 น.ส. สุดา อัศวโภคิน56,041,800-
3514 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี56,023,802-0.55
3515 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ56,001,414-
3516 นาย ปรีชา อภินันท์กูล55,970,000+3.45
3517 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์55,930,419-
3518 นาย เชาว์ การะ55,923,580+3.13
3519 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ55,895,490+2.61
3520 MISS MAN WAI KOO55,890,000+2.17
3521 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ55,890,000+2.17
3522 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม55,872,188-
3523 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ55,825,960+3.64
3524 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ55,782,984+1.01
3525 น.ส. แพร จรรโลงบุตร55,762,974+0.81
3526 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ55,689,890-1.31
3527 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์55,570,500+0.63
3528 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์55,568,222+0.14
3529 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์55,563,015+0.65
3530 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์55,562,984+0.65
3531 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์55,410,540-
3532 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร55,380,000-
3533 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ55,293,990+0.88
3534 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม55,268,662-
3535 น.ส. โศภิน แพทยานันท์55,267,127-1.20
3536 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ55,245,000+2.36
3537 MR. CHEN, CHENG-JEN55,200,000+0.87
3538 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์55,147,500-
3539 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์55,128,000+2.08
3540 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ55,037,088+5.56
3541 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช55,000,000+0.91
3542 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช55,000,000+0.91
3543 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI54,992,879-
3544 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ54,930,160+1.01
3545 นาย ระวิ เกษมศานติ์54,891,000-
3546 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์54,881,320+0.77
3547 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์54,815,105+1.55
3548 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์54,758,760-
3549 นาย นที พานิชชีวะ54,752,659-1.64
3550 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล54,713,164-0.95
3551 นาย วินท์ สุธีรชัย54,680,400-0.55
3552 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ54,673,864+0.68
3553 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร54,560,000+0.81
3554 ทพ. วิรัช ธนูพราน54,514,720+3.85
3555 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ54,498,705-
3556 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)54,473,713-0.49
3557 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์54,450,000-
3558 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์54,450,000-
3559 นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส54,442,664-
3560 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์54,408,985-1.49
3561 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล54,400,000-
3562 นาย อุยจง แซ่เบ้54,296,500+1.29
3563 นาง พิชมัย ติยะวนิช54,292,500+2.36
3564 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม54,282,490-0.02
3565 MR. PETER ERIC DENNIS54,066,370-0.31
3566 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม54,065,000+1.82
3567 นาย อรรถพล ธรรมานนท์54,003,180+0.65
3568 นาย บรรพต จำรูญโรจน์54,000,000+1.00
3569 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์54,000,000-
3570 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์53,980,830+0.74
3571 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์53,950,000-1.20
3572 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม53,839,828-
3573 นาย ทรงพล อัศวโภคิน53,801,700-
3574 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-
3575 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-
3576 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร53,701,099-
3577 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.53,700,000-
3578 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ53,689,345+3.85
3579 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์53,687,700+1.01
3580 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์53,687,700+1.01
3581 นาย ภาณุ อิงคะวัต53,659,344-1.75
3582 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์53,640,770+0.03
3583 น.ส. จงกล งามเลิศชัย53,626,650+1.17
3584 นาย เศรณี เพ็ญชาติ53,615,118+5.63
3585 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล53,560,000+0.96
3586 นาย สิทธิพจน์ มาโนช53,542,577+0.95
3587 ดร. อำนวย วีรวรรณ53,538,576+0.97
3588 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์53,521,734+0.95
3589 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD53,509,100-
3590 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล53,457,776+13.75
3591 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์53,430,000+1.44
3592 นาย ธีรธร ธาราไชย53,407,321-
3593 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช53,350,000+0.91
3594 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช53,350,000+0.91
3595 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร53,343,020-
3596 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล53,312,000-
3597 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล53,277,085-
3598 นาย คุณพัฒน์ มาโนช53,210,227+0.95
3599 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ53,185,904-6.78
3600 MR. FUNG MENG HOI53,127,536-
3601 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์53,100,000-
3602 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์53,049,636+0.57
3603 นาย สุชาติ อุสาหะ53,033,724+7.03
3604 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ53,028,700+2.41
3605 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา53,022,500-
3606 MRS. YU-HUI CHEN53,000,000-
3607 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ52,964,296+4.08
3608 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร52,920,000+2.14
3609 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์52,920,000+2.14
3610 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์52,920,000+0.95
3611 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ52,800,000+0.91
3612 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์52,765,000+1.16
3613 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช52,752,240-
3614 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์52,715,850+0.78
3615 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด52,699,872+3.94
3616 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล52,668,000+0.48
3617 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล52,668,000+0.48
3618 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์52,667,164+0.18
3619 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี52,650,695-
3620 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต52,640,000-
3621 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์52,588,790+4.59
3622 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์52,542,000+0.93
3623 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์52,529,074+3.07
3624 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์52,503,000+4.85
3625 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส52,500,000+4.76
3626 นาย ปวิช ชัยธรรมกร52,493,904+5.56
3627 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์52,484,440-
3628 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์52,471,900+0.68
3629 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)52,460,010+2.96
3630 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี52,401,024-
3631 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล52,399,053+0.45
3632 นาง สิริพร บุญวรุตม์52,344,401-
3633 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร52,320,000+0.61
3634 บริษัท หวั่งหลี จำกัด52,273,631-
3635 นาง วรนุช อิสริยธรรม52,248,000-1.19
3636 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา52,212,600-0.13
3637 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน52,134,376+0.50
3638 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด52,020,000+1.33
3639 นาย สุธน ศรียะพันธุ์52,005,265+0.77
3640 น.ส. ชุติมา พรประภา51,999,968-0.51
3641 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด51,983,418+1.19
3642 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ51,981,000+4.00
3643 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์51,966,075+2.58
3644 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์51,917,580+1.41
3645 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง51,912,176+0.79
3646 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม51,870,000+0.88
3647 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์51,800,000-
3648 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์51,796,725+0.78
3649 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี51,778,491+0.41
3650 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย51,750,000+0.87
3651 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์51,747,070+0.80
3652 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม51,746,486-
3653 MR. CHANTHANOME PHOMMANY51,726,690+2.55
3654 USE Electronics Co., Ltd.51,723,854+1.01
3655 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์51,718,680+0.90
3656 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี51,700,000-
3657 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล51,683,196+0.49
3658 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี51,666,396-0.55
3659 นาย วันชนะ แพรรังสี51,665,853-0.55
3660 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล51,603,000-0.97
3661 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม51,601,000+1.82
3662 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล51,596,255-0.61
3663 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์51,582,780+0.63
3664 นาย เพทาย มณีไพโรจน์51,575,870-
3665 นาย สันติ ดวงภานุมาส51,545,000-
3666 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ51,502,500+0.31
3667 นาง พิกุล พานิช51,500,000+0.97
3668 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย51,431,250-0.51
3669 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์51,350,000+2.53
3670 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์51,291,240+0.65
3671 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์51,252,300+4.85
3672 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม51,252,200-
3673 บริษัท พูลผล จำกัด51,226,516-
3674 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี51,225,391-0.55
3675 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย51,202,432+4.06
3676 นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง51,200,000+0.74
3677 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์51,073,421-1.85
3678 นาย ประสงค์ ธาราไชย51,019,706-
3679 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด50,993,215+0.77
3680 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร50,956,700-
3681 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ50,943,790+0.88
3682 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล50,872,400-
3683 น.ส. วนิดา ดาราฉาย50,839,579-0.55
3684 นาย สมนึก ไชยกุล50,839,226+3.35
3685 นาย เมธา วนดิลก50,834,798+2.36
3686 นาย พรชัย สุรทศพร50,721,120+1.67
3687 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์50,720,880+0.95
3688 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล50,714,088+1.24
3689 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร50,692,080-
3690 MR. LAN, MU-CHIOU50,616,420-
3691 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร50,615,150-0.69
3692 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์50,579,068+2.30
3693 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช50,501,841+4.02
3694 นาง ราณี เอื้อทวีกุล50,500,000+0.99
3695 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์50,476,180+1.87
3696 นาย สงวน สกุลวรรัตน์50,440,000+0.96
3697 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี50,434,000+1.18
3698 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3699 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล50,407,000-
3700 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ50,400,000-
3701 PERSHING LLC50,386,228+2.00
3702 นาง สุธิดา งานทวี50,341,750+0.85
3703 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี50,280,000-
3704 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต50,269,200+3.07
3705 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ50,233,000+1.57
3706 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร50,162,802+1.60
3707 นาย นิติ เนื่องจำนงค์50,125,450+0.25
3708 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์50,058,774+2.65
3709 นาย พรเทพ สถิตย์ถาวรชัย50,041,710+2.61
3710 นาย ทักษะ บุษยโภคะ50,011,920+0.79
3711 นาง ปิยมา ชรินธร50,002,000+4.35
3712 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ50,000,000-
3713 นาย สุชีพ บุญวีระ49,949,282+0.41
3714 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์49,939,268+4.59
3715 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา49,921,318-0.19
3716 นาง รัชนีกร จินตกานนท์49,873,750-
3717 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด49,862,540-0.55
3718 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช49,835,255+0.79
3719 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด49,815,000-
3720 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์49,800,000-3.33
3721 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข49,788,337+0.41
3722 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด49,773,239+4.94
3723 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ49,757,405+6.21
3724 นาย ทวี อนันตรัตนา49,692,726+1.35
3725 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์49,600,000+10.42
3726 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล49,590,000-
3727 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม49,578,500+0.44
3728 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา49,540,410+3.45
3729 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว49,500,000-
3730 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว49,500,000-
3731 นาย สถาพร โพธิ์ทอง49,500,000+1.21
3732 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์49,498,948-1.80
3733 นาง สิรินิมิตร บุญยืน49,481,508+1.87
3734 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ49,423,076-0.69
3735 นาย ณรงค์ อรพินทร์49,200,000+0.81
3736 นาย สาธิต สุดบรรทัด49,200,000-
3737 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์49,156,959-1.07
3738 นาย พรเดช จันทวานิช49,063,676-
3739 นาย ทศพล ไสยมรรคา49,040,628-
3740 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์49,013,056+0.93
3741 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์48,936,784+1.95
3742 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์48,856,732+2.39
3743 นาย เศวต นราธิปกร48,854,340-1.11
3744 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์48,847,560-
3745 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร48,814,344-1.74
3746 นาย ชัยลดล โชควัฒนา48,800,000-
3747 นาย สมชาย เบญจรงคกุล48,790,504+0.99
3748 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต48,776,400+2.61
3749 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล48,762,260+1.94
3750 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล48,750,000-0.51
3751 นาย กฤติน วิมลเฉลา48,735,000+5.26
3752 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา48,735,000+5.26
3753 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา48,735,000+5.26
3754 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย48,734,400-
3755 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา48,704,032+10.42
3756 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์48,693,274+1.15
3757 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ48,683,172-0.98
3758 นาย จงกิจ งามเลิศชัย48,631,169+0.83
3759 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช48,611,351+0.55
3760 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์48,606,740-0.55
3761 นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์48,605,600-1.49
3762 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์48,599,820-
3763 MR. Goh kok Cheng48,579,744-0.98
3764 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม48,565,000+1.82
3765 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม48,565,000+1.82
3766 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์48,489,928+0.97
3767 นาย กีรติ อัสสกุล48,480,201-
3768 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล48,478,281-
3769 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN48,419,880+3.65
3770 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล48,401,760+1.94
3771 นาง ดาริกา ปุณณกันต์48,400,000+0.83
3772 นาย ปรีดี เหตระกูล48,375,000+0.78
3773 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล48,375,000+0.78
3774 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)48,368,766+2.78
3775 น.ส. คาริน คิ48,367,550+2.67
3776 นาย วิพุธ มันตาดิลก48,360,000+0.96
3777 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล48,360,000+0.77
3778 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ48,270,877+5.63
3779 MR. Goh Kok Beng48,243,399-0.98
3780 นาง สร้อยสน จารุดิลก48,217,993-
3781 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)48,216,000-0.51
3782 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์48,160,000-3.57
3783 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์48,148,490-0.64
3784 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด48,128,400+0.57
3785 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ48,109,581+2.56
3786 น.ส. ปนิษฐา บุรี48,096,000-0.60
3787 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ48,022,272-
3788 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม48,015,000+1.82
3789 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์48,000,000-
3790 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล48,000,000-
3791 นาย ธีรพล นพรัมภา48,000,000+10.42
3792 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์47,903,895+7.48
3793 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม47,896,626+0.66
3794 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา47,883,900+0.29
3795 นาย สุทธิพร จันทวานิช47,878,016-
3796 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช47,863,900+0.99
3797 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล47,850,000+1.38
3798 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล47,821,632+2.19
3799 น.ส. อานา นิธิรักษา47,690,250-0.04
3800 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง47,680,706-
3801 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร47,637,500+1.94
3802 นาย มรกต มณีไพโรจน์47,613,420-
3803 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล47,600,626-
3804 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ47,571,000+0.99
3805 MR. HO KWON CJAN47,461,257-1.47
3806 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์47,430,000-
3807 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์47,430,000-
3808 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3809 นาย กิติพงศ์ ปูรานิธี47,428,694-
3810 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย47,428,694-
3811 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3812 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล47,369,270+1.38
3813 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ47,362,991-
3814 นาง ธนภร นันที47,341,322-
3815 นาย วิชัย แสงทองกุล47,307,000+0.77
3816 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์47,281,100+4.35
3817 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ47,264,000-
3818 นาย ชินเวศ สารสาส47,243,568-0.21
3819 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร47,238,575+2.58
3820 นาย กรกฤช จุฬางกูร47,200,000+1.69
3821 นาย กนก ศรีกนก47,187,000+3.17
3822 นาง มุทิตา ฤทธิเดช47,176,023-0.49
3823 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์47,064,543-
3824 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช47,060,000+0.96
3825 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์47,056,414+1.51
3826 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ46,956,000+2.33
3827 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์46,926,400+3.12
3828 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์46,883,170+0.44
3829 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา46,879,200+2.61
3830 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์46,863,600-0.71
3831 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร46,772,475-
3832 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์46,770,724+1.01
3833 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์46,769,450-0.75
3834 นาย ไนยวน ชิ46,750,000+2.67
3835 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล46,740,700-
3836 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย46,671,447+7.48
3837 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี46,660,988+1.87
3838 METAL ONE CORPORATION46,592,000-0.96
3839 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน46,524,548-3.59
3840 นาย กัมพล วัชระนิมิต46,515,500+1.29
3841 MR. SAU KWENG TAN46,500,000+1.29
3842 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)46,487,850-
3843 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์46,459,800+0.63
3844 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์46,348,500+4.85
3845 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล46,315,100-
3846 นาย ภพพร จันทวานิช46,298,501-
3847 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)46,237,500+2.19
3848 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล46,219,410+2.33
3849 นาย ยุตินัย ติรกานันท์46,090,237+0.58
3850 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช46,062,666-0.97
3851 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์45,985,818-
3852 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ45,966,960-
3853 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล45,949,700+1.16
3854 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง45,938,200-
3855 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด45,924,000+1.12
3856 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์45,913,582+2.15
3857 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา45,900,000-
3858 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล45,887,200-
3859 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม45,879,623+1.68
3860 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์45,804,000+4.85
3861 นาย รณชัย กองบุญมา45,791,300-0.54
3862 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์45,790,000+0.95
3863 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์45,745,350-0.75
3864 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย45,744,685-0.75
3865 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ45,648,990-
3866 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา45,646,896+7.48
3867 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED45,635,824-1.47
3868 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม45,619,384-1.56
3869 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)45,600,000-
3870 นาย บุญทรง อัศวโภคิน45,548,831-
3871 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์45,547,632-
3872 น.ส. เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์45,546,666-
3873 นาย คณิต สมิทธิวาสน์45,526,492+2.48
3874 นาย ธงชัย จิรดิลก45,500,000-1.32
3875 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์45,500,000-0.77
3876 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์45,482,172+0.55
3877 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม45,459,264-
3878 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์45,439,056-
3879 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล45,382,795+0.38
3880 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์45,300,000-0.67
3881 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย45,242,420+5.26
3882 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส45,204,054-0.71
3883 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์45,107,643-
3884 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์45,078,516+4.76
3885 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ45,015,000-
3886 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล45,004,440+0.77
3887 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร45,000,000+5.33
3888 นาย สุเมธ ฐิติภูรี44,998,352-0.97
3889 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร44,949,300-
3890 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล44,949,080+2.03
3891 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์44,923,000-
3892 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์44,911,250+1.29
3893 น.ส. สุณี สถตินันท์44,908,587+4.94
3894 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์44,850,792-1.36
3895 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน44,842,403-3.49
3896 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย44,766,800+1.92
3897 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH44,753,640-
3898 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา44,674,500-
3899 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ44,610,800+0.80
3900 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ44,597,690-0.99
3901 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม44,587,872+0.49
3902 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล44,564,832-0.96
3903 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร44,475,000+5.33
3904 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ44,460,000+3.85
3905 นาง ดวงพร โฆสิตสกุล44,452,200+1.44
3906 นาย พัทธดน คงสุนทร44,408,700+1.90
3907 นาย สมมารถ ธูปจินดา44,370,000-
3908 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์44,244,898+0.72
3909 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์44,217,298+0.72
3910 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์44,217,298+0.72
3911 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์44,217,298+0.72
3912 น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร44,202,000+1.44
3913 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์44,119,400+0.53
3914 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู44,115,926-1.21
3915 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม44,108,871+0.66
3916 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)44,100,000+2.38
3917 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค44,072,134+0.80
3918 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์44,068,486+0.65
3919 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี44,000,000-
3920 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา44,000,000+0.91
3921 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)43,954,500-
3922 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์43,930,000+0.32
3923 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล43,927,115-1.23
3924 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด43,907,200+1.95
3925 นาย กนก ตั้งใจรักการดี43,887,600+0.91
3926 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์43,884,500-0.99
3927 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์43,882,860-
3928 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม43,882,500-
3929 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ43,840,000+3.12
3930 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล43,840,000+0.73
3931 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย43,797,040-0.51
3932 นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข43,794,150-
3933 นาย กร เสรีโรจนสิริ43,777,500-0.51
3934 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน43,775,468+2.14
3935 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์43,762,220-0.70
3936 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์43,758,480+0.81
3937 นาย นคร หาญไกรวิไลย์43,752,400+3.05
3938 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)43,740,698+1.02
3939 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ43,688,500-
3940 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์43,630,200+3.63
3941 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล43,590,750-
3942 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์43,560,000-0.87
3943 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์43,560,000+2.48
3944 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์43,533,666+1.01
3945 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์43,523,244+0.93
3946 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ43,500,000+5.33
3947 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์43,499,809-0.49
3948 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.43,490,987-
3949 นาย กษิดิศ หิมกร43,454,695-
3950 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม43,447,762-0.52
3951 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม43,423,150-0.69
3952 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช43,388,500+1.87
3953 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล43,250,000-
3954 นาง กษมน กิตติอำพน43,217,220+0.65
3955 นาย ขันธ์เพชร สารสาส43,205,000+0.27
3956 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.43,163,242-
3957 กองทุน ประกันวินาศภัย43,138,000-
3958 บริษัท เมลโค โฮลดิ้งส์ อิงค์43,116,150+3.43
3959 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา43,026,792-
3960 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย42,981,044+1.87
3961 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร42,900,000-
3962 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี42,830,678+0.68
3963 MR. CHAN CHI KEUNG42,796,547-
3964 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์42,780,000-
3965 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ42,754,230-0.64
3966 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา42,750,000+1.33
3967 สำนักงานพระคลังข้างที่42,736,200+0.51
3968 น.ส. วันวัสสา สวินทร42,700,564+0.58
3969 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี42,683,434-3.52
3970 นาย ณรัฐ จิวาลัย42,680,000+1.70
3971 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล42,670,000-0.59
3972 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์42,635,632-
3973 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร42,619,000-0.92
3974 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์42,600,000+1.41
3975 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล42,589,261-
3976 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว42,585,000+5.32
3977 น.ส. สุนี แซ่โง้ว42,572,992-
3978 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์42,568,960-
3979 นาง ณัชชา กิจพิพิธ42,560,241-
3980 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์42,560,000+3.95
3981 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์42,532,500-1.26
3982 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล42,484,000+2.33
3983 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล42,460,626-1.49
3984 นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี42,420,500+2.70
3985 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร42,366,635+12.50
3986 DAWINA INVESTMENTS LTD.42,341,351-1.47
3987 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร42,319,985+0.73
3988 นาย ธรณิศ กรรณสูต42,316,440+1.33
3989 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์42,280,000-
3990 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์42,224,336+2.15
3991 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล42,183,746+4.89
3992 บริษัท ดานิลี่ จำกัด42,168,429-
3993 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม42,115,500-
3994 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์42,043,594-
3995 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร42,000,000-
3996 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร42,000,000-
3997 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล41,987,910-4.39
3998 นาย โกบินซิงห์ ทักราล41,987,910-4.39
3999 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์41,973,628+3.74
4000 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์41,940,000+0.43