คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/04/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย ประสงค์ ธาราไชย42,856,553-
3502 นาย ระบิล โสภณพนิช42,835,640-3.91
3503 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม42,793,204-0.47
3504 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)42,776,305-0.70
3505 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช42,750,000+0.58
3506 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช42,750,000+0.58
3507 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.42,739,611-
3508 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์42,666,707+0.05
3509 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา42,660,650-0.40
3510 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์42,637,740-
3511 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร42,586,540-
3512 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด42,570,000+12.79
3513 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์42,515,737+2.35
3514 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร42,491,400+9.52
3515 นาย นิติ เนื่องจำนงค์42,465,575+2.71
3516 น.ส. วันวัสสา สวินทร42,375,419+1.52
3517 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์42,299,958-1.21
3518 นาง วรนุช อิสริยธรรม42,296,000-1.47
3519 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด42,163,050-0.97
3520 MR. TAI CHONG YIH42,154,378+5.45
3521 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย42,139,000+0.76
3522 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)42,120,000-
3523 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด42,090,120+1.74
3524 นาย พิศาล รัชกิจประการ42,076,000+1.91
3525 นาย พุทธชาติ รังคสิริ42,071,429-
3526 นาง อรอร อัครเศรณี42,037,500+33.33
3527 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว42,030,400-2.75
3528 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล42,023,329+1.31
3529 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์41,991,050-0.35
3530 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด41,972,800-4.50
3531 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ41,874,000-5.37
3532 นาย น้ำ ชลสายพันธ์41,832,883-0.62
3533 นาย เศวต นราธิปกร41,797,602-2.60
3534 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์41,760,000-
3535 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร41,732,061+9.52
3536 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์41,720,000-
3537 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช41,710,323+7.60
3538 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI41,708,083-
3539 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล41,678,875-
3540 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด41,648,000-4.50
3541 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง41,612,141+1.98
3542 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์41,586,400+2.18
3543 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ41,583,554-
3544 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต41,580,113+1.71
3545 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช41,467,500+0.58
3546 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช41,467,500+0.58
3547 กองทุน ประกันวินาศภัย41,438,000-
3548 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์41,433,964+3.90
3549 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์41,384,629+1.26
3550 นาย อุยจง แซ่เบ้41,335,400-
3551 MRS. LUCINDA CHEN41,321,740+1.85
3552 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง41,318,237-
3553 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค41,285,521+0.35
3554 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์41,280,000+3.75
3555 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย41,277,364-1.12
3556 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์41,277,250+1.71
3557 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ41,238,260+2.52
3558 METAL ONE CORPORATION41,216,000-0.54
3559 นาย สิทธิพจน์ มาโนช41,215,568+0.49
3560 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์41,206,160-
3561 น.ส. พิมอาภา ไรวา41,200,000-0.97
3562 MR. LAN, MU-CHIOU41,173,058+3.67
3563 น.ส. สุดา อัศวโภคิน41,068,800+12.50
3564 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์41,060,600-
3565 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา41,040,000-11.25
3566 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา41,040,000-11.25
3567 นาย กฤติน วิมลเฉลา41,040,000-11.25
3568 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์41,000,000-
3569 นาย คุณพัฒน์ มาโนช40,952,688+0.50
3570 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์40,917,423-1.98
3571 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ40,877,860+0.12
3572 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์40,840,000+1.22
3573 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา40,778,110+2.24
3574 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว40,750,000-
3575 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว40,750,000-
3576 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์40,655,565+8.44
3577 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด40,600,000-
3578 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย40,526,249-
3579 นาง สิรินิมิตร บุญยืน40,463,850+1.71
3580 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์40,327,500-1.58
3581 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์40,307,697-1.02
3582 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์40,307,697-1.02
3583 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์40,307,697-1.02
3584 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ40,250,700+3.17
3585 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์40,200,000-
3586 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ40,177,950-0.43
3587 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.40,145,526-
3588 MR. CHAN CHI KEUNG40,145,433-
3589 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร40,132,537+5.61
3590 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา40,092,500-
3591 นาย ทักษะ บุษยโภคะ40,088,920+1.98
3592 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ40,020,000+6.52
3593 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.40,000,000-
3594 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด40,000,000-
3595 นาง ประภา ศีตวรรัตน์39,964,000-1.94
3596 น.ส. โศภิน แพทยานันท์39,952,140+1.67
3597 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง39,927,041-
3598 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์39,907,072+0.30
3599 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล39,857,832+6.94
3600 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ39,800,000+1.51
3601 น.ส. ปนิษฐา บุรี39,744,000-0.72
3602 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง39,698,918-4.01
3603 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา39,687,500-0.80
3604 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร39,682,500+1.80
3605 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์39,583,277+0.07
3606 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล39,578,423+1.75
3607 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์39,534,892+3.63
3608 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ39,520,000+1.32
3609 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์39,509,525+0.78
3610 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์39,474,000-
3611 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์39,463,615+0.07
3612 นาย ทรงพล อัศวโภคิน39,427,200+12.50
3613 นาย บรรพต จำรูญโรจน์39,420,000+2.05
3614 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม39,388,673-1.60
3615 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์39,377,448+1.01
3616 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์39,340,000-3.91
3617 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์39,312,500-
3618 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล39,278,400+2.04
3619 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์39,205,650-
3620 นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์39,200,000-
3621 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์39,186,084-
3622 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์39,124,800+1.01
3623 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์39,124,800+1.01
3624 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ39,120,000-
3625 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์39,066,940+0.42
3626 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด39,065,634-
3627 นาย สาธิต สุดบรรทัด39,040,000+0.82
3628 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส39,000,000+1.54
3629 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์39,000,000+1.67
3630 นาง จิรฐา วัธนเวคิน39,000,000-
3631 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล38,976,616-
3632 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์38,860,056-1.94
3633 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร38,850,000+1.80
3634 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร38,850,000+1.80
3635 นาง กนกอร บดินทร์รัตน38,840,000+1.00
3636 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล38,818,170-
3637 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C38,788,533+0.40
3638 นาย สมชัย ครุจิตร38,773,758+0.75
3639 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม38,763,620+0.28
3640 นาย นุพงศ์ พรประภา38,700,000+0.78
3641 นาง นงนุช พรประภา38,700,000+0.78
3642 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์38,700,000-
3643 นาย นุชา พรประภา38,700,000+0.78
3644 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์38,670,222+2.18
3645 MR. CHEN, CHENG-JEN38,640,000-
3646 นาง มัลลิกา อินทุสุต38,632,500-
3647 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์38,628,237-2.04
3648 น.ส. จงกล งามเลิศชัย38,603,650+0.13
3649 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์38,590,000+0.78
3650 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์38,584,680+2.92
3651 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร38,550,138-0.60
3652 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช38,528,835-
3653 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช38,391,908+0.76
3654 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์38,385,790+0.42
3655 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์38,379,230+0.68
3656 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ38,361,120-0.19
3657 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ38,360,000-
3658 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล38,314,937+2.63
3659 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์38,260,000-1.05
3660 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย38,250,000-0.40
3661 นาย จงกิจ งามเลิศชัย38,220,554-0.24
3662 นาง รัชนีกร จินตกานนท์38,207,750-1.53
3663 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์38,176,336+1.73
3664 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์38,160,360+0.88
3665 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์38,160,000-5.00
3666 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี38,157,350+1.71
3667 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์38,151,630+8.70
3668 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย38,098,880-11.25
3669 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)38,092,008+2.39
3670 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 510038,081,230-
3671 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล38,052,000+1.99
3672 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล38,052,000+1.99
3673 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล38,002,350+3.33
3674 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล37,966,575+2.67
3675 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์37,940,000-
3676 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์37,920,812-1.54
3677 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์37,865,800+0.84
3678 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์37,844,349+2.81
3679 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ37,833,696-14.81
3680 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ37,820,846-
3681 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์37,820,112+0.57
3682 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร37,800,000-
3683 นาง อุษณี กมลสันติสุข37,800,000-
3684 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด37,800,000-
3685 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร37,800,000-
3686 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)37,795,000-1.20
3687 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์37,716,000-2.86
3688 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด37,703,600-
3689 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล37,698,000-
3690 นาง สิริพร บุญวรุตม์37,687,968-
3691 นาย วิรัญ ใจยินดี37,682,462-
3692 นาย ภาณุ อิงคะวัต37,655,680+0.62
3693 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล37,600,000+2.13
3694 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร37,565,822+2.26
3695 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา37,554,086-
3696 นาย นคร หาญไกรวิไลย์37,551,016+0.18
3697 นาง สุธิดา งานทวี37,543,000+1.82
3698 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์37,504,191+2.33
3699 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม37,503,735-1.58
3700 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด37,448,153-
3701 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ37,420,037-0.85
3702 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม37,410,300+1.74
3703 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ37,402,050-
3704 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ37,402,050-
3705 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล37,394,446-0.43
3706 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์37,355,422+0.54
3707 น.ส. อานา นิธิรักษา37,227,600+1.16
3708 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์37,191,732-1.08
3709 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
3710 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ37,069,550-
3711 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์37,043,564-0.68
3712 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
3713 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์36,963,780+0.84
3714 นาย สุทิน อัษฎาธร36,949,454-
3715 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์36,932,446-0.43
3716 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์36,912,150-
3717 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ36,900,000+2.44
3718 นาย กนก ตั้งใจรักการดี36,873,600-
3719 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล36,848,000+2.13
3720 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร36,825,732+0.47
3721 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส36,809,015+0.88
3722 นาย ณรงค์ อรพินทร์36,800,000+2.17
3723 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์36,782,876+1.74
3724 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร36,688,500+2.14
3725 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล36,681,988-
3726 นาย สุธน ศรียะพันธุ์36,643,710+2.18
3727 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์36,640,000+1.75
3728 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ36,582,594-0.16
3729 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล36,578,360+2.65
3730 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม36,535,340-
3731 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด36,524,048-8.33
3732 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์36,520,710-
3733 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย36,397,500+6.52
3734 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม36,372,000+0.60
3735 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ36,368,440-0.34
3736 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล36,339,540-
3737 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK536,323,802-
3738 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย36,318,104-1.23
3739 นาย ปิยะ เตชากูล36,300,000-1.52
3740 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม36,273,743-1.60
3741 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด36,254,581+1.69
3742 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย36,225,000-
3743 น.ส. คาริน คิ36,211,000+2.86
3744 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์36,208,620-0.93
3745 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
3746 MISS CHANG JUI-TING36,167,544+6.94
3747 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม36,128,600+1.74
3748 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์36,120,000-4.76
3749 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล36,115,200+1.01
3750 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล36,115,200+1.01
3751 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม36,099,000+11.67
3752 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์36,036,840+2.22
3753 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม36,000,000+0.67
3754 นาย ธิบดี มังคะลี36,000,000-
3755 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย36,000,000-0.40
3756 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย36,000,000-0.40
3757 นาย อุดม จิระสิริกุล35,981,050+2.24
3758 นาย วัชรชัย มงคลรัตน์35,950,000-0.95
3759 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด35,930,604+2.18
3760 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์35,869,405-0.59
3761 นาย ปรีดี เหตระกูล35,850,000+0.42
3762 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล35,850,000+0.42
3763 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ35,838,794-
3764 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา35,838,794-
3765 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์35,771,333+2.70
3766 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด35,764,700-4.32
3767 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์35,730,258+0.68
3768 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด35,725,536-1.23
3769 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต35,720,000-1.58
3770 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร35,716,494-
3771 ทพ. วิรัช ธนูพราน35,644,240+3.68
3772 นาย กรกฤช จุฬางกูร35,600,000-
3773 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช35,596,611+8.44
3774 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์35,567,900+1.52
3775 นาย สงวน สกุลวรรัตน์35,502,000-
3776 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา35,482,365+5.30
3777 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช35,481,250+1.71
3778 นาย ทศพล ไสยมรรคา35,460,146+1.06
3779 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ35,440,538+2.07
3780 นาย กัมพล วัชระนิมิต35,411,800-
3781 MR. SAU KWENG TAN35,400,000-
3782 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร35,385,500-0.55
3783 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ35,362,598+1.16
3784 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา35,338,190+1.52
3785 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร35,249,000-
3786 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ35,164,740+1.54
3787 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย35,148,050+1.71
3788 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ35,104,572+3.68
3789 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ35,099,285+0.45
3790 นาย พีท ริมชลา35,078,596-0.72
3791 นาย บัณฑูร ล่ำซำ35,077,762+0.72
3792 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช35,061,291+2.04
3793 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์35,024,340+0.40
3794 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์35,000,000-
3795 นาย ไนยวน ชิ35,000,000+2.86
3796 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร34,983,942+1.05
3797 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี34,934,016+0.78
3798 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ34,915,284-
3799 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด34,905,027-
3800 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร34,880,000-0.46
3801 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์34,849,020-2.60
3802 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล34,843,712+1.09
3803 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ34,804,568+1.74
3804 บริษัท เอไอเอ จำกัด34,800,000+4.31
3805 นาง ประวรา เอครพานิช34,753,917-
3806 นาง ณษิกา มีมโนนันท์34,751,463-5.88
3807 นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข34,750,480+0.82
3808 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์34,750,000+0.72
3809 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล34,713,126-
3810 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์34,712,940-
3811 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร34,670,987+9.52
3812 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์34,639,027-0.33
3813 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช34,620,396+2.02
3814 นาย ยุตินัย ติรกานันท์34,602,289+1.52
3815 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์34,586,200+2.51
3816 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล34,586,112+1.09
3817 MR. CHUNGSIK HONG34,566,240+0.81
3818 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล34,500,000+6.52
3819 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต34,488,658-
3820 นาย เศกสรร เศรษฐสกล34,463,080+7.65
3821 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ34,452,000+1.01
3822 นาย ณรัฐ จิวาลัย34,435,000+0.70
3823 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์34,403,856+0.28
3824 น.ส. ชุติมา พรประภา34,399,979+0.78
3825 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์34,394,640+0.60
3826 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว34,371,696+0.61
3827 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด34,362,000-
3828 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์34,358,900+4.00
3829 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล34,271,421+0.97
3830 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์34,257,420+0.40
3831 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย34,256,922+0.40
3832 นาย สุเมธ ฐิติภูรี34,251,172+2.04
3833 นาย พรชัย สุรทศพร34,236,756-
3834 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต34,232,400+2.70
3835 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล34,225,421+0.79
3836 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ34,200,000+3.51
3837 นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา34,170,000-
3838 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร34,143,824-
3839 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล34,075,200+2.18
3840 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร34,065,641+1.70
3841 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร34,040,000+1.09
3842 นาย สวิจักร์ โลจายะ34,038,244+3.35
3843 นาย วิพุธ มันตาดิลก34,038,000-
3844 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช33,987,710-2.94
3845 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ33,987,097-
3846 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์33,972,500+7.87
3847 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด33,972,280-
3848 นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง33,920,000+1.68
3849 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์33,900,750-0.85
3850 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ33,874,626-
3851 นาง พิชมัย ติยะวนิช33,858,000+1.01
3852 นาย วรัญญู ศิลา33,858,000+1.91
3853 นาย ศุภชัย หวั่งหลีโดยนายอภิชาต หวั่งหลีและนายอนุชิต หวั่งหลีในฐานะผู้จัดการมรดก33,812,198-
3854 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล33,768,383+6.94
3855 นาย วงศกร เทพเจริญ33,755,219-
3856 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด33,750,000-14.81
3857 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด33,750,000-14.81
3858 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด33,743,800-1.61
3859 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์33,720,000-3.91
3860 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์33,674,644+0.68
3861 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี33,660,000+1.31
3862 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล33,650,947+2.82
3863 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR33,648,038+1.50
3864 นาย พรเดช จันทวานิช33,643,663+0.69
3865 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH33,640,320+1.79
3866 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์33,625,000-0.80
3867 นาย ภากร มกรานนท์33,608,060-1.28
3868 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด33,540,000+3.85
3869 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ33,509,790-5.88
3870 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด33,501,715-0.59
3871 น.ส. บุญญนิตย์ นินเนินนนท์33,489,560-
3872 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี33,445,385-
3873 MR. TSAI MING-YU33,439,490-
3874 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา33,434,618-6.96
3875 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์33,427,100+0.84
3876 นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา33,401,240-
3877 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ33,401,000-0.79
3878 นาย บุญทรง อัศวโภคิน33,379,296+12.50
3879 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง33,375,600-0.68
3880 นาย วิชัย แสงทองกุล33,333,240+2.18
3881 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล33,298,979-
3882 นาย สมชัย ส่งวัฒนา33,292,000-1.72
3883 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์33,274,780+0.84
3884 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์33,242,000-
3885 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ33,237,648+1.06
3886 นาย วิทยา ชูศักดิ์33,212,225+2.19
3887 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์33,209,620-
3888 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์33,145,200+0.54
3889 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา33,130,000+2.17
3890 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ33,127,386-
3891 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช33,123,000-
3892 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN33,120,000+5.43
3893 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์33,118,125+2.50
3894 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์33,116,680-
3895 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ33,105,266-
3896 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน33,068,262+2.12
3897 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร33,058,216+2.44
3898 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์33,034,400+0.84
3899 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร33,017,102-
3900 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ33,016,128+0.82
3901 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร32,977,400+1.00
3902 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ32,967,000-5.56
3903 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม32,929,552+3.81
3904 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร32,914,620-0.93
3905 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี32,911,940-
3906 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล32,900,432+2.13
3907 นาย วรพจน์ ดีจริยา32,889,339+0.76
3908 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์32,873,733+1.96
3909 นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ32,872,700-
3910 นาง จินตนา บุญรัตน์32,869,830+0.52
3911 นาย วินท์ สุธีรชัย32,868,000-
3912 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ32,833,549-1.09
3913 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN32,831,136+1.92
3914 นาย สุทธิพร จันทวานิช32,830,639+0.69
3915 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี32,824,738-
3916 นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์32,811,000-
3917 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม32,785,200+3.33
3918 น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย32,733,530-
3919 น.ส. สุณี สถตินันท์32,711,193+1.69
3920 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์32,702,738+14.27
3921 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล32,697,334-2.89
3922 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์32,693,077-
3923 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน32,631,192-0.72
3924 นาง นพวรรณ จงวัฒนา32,617,715+4.76
3925 น.ส. อักษร วิจิตโท32,604,450+1.06
3926 บริษัท สุฤดี จำกัด32,601,964+0.72
3927 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา32,600,000-
3928 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล32,559,336+6.94
3929 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก32,558,400-
3930 นาง มุทิตา ฤทธิเดช32,535,188-
3931 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร32,520,065+0.70
3932 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ32,477,479+0.69
3933 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด32,472,000-0.51
3934 นาย วิทยา จักรเพ็ชร32,440,000+1.48
3935 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์32,434,713-2.60
3936 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย32,236,400-0.69
3937 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ32,214,000+1.69
3938 MR. CHI WEI KUO32,179,494+2.51
3939 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์32,176,680+0.98
3940 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ32,104,968-
3941 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์32,033,333+6.45
3942 น.ส. นันทนา แย้มมนัส32,026,435-2.86
3943 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ32,016,000+12.50
3944 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด32,000,000-
3945 นาง ราณี เอื้อทวีกุล32,000,000-
3946 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด31,970,000-4.32
3947 นาย โกบินซิงห์ ทักราล31,969,742-1.84
3948 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล31,969,742-1.84
3949 นาย สุขุมา ชยานนท์31,900,525-
3950 MR. HO KWON CJAN31,873,491+0.73
3951 MR. CHAN YING TING31,865,296-
3952 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์31,860,000+0.85
3953 นาย ธงชัย จิรดิลก31,850,000-
3954 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม31,848,912-2.38
3955 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์31,847,822-0.62
3956 นาย นำชัย นำชัยศิริ31,827,936+10.15
3957 ดร. อำนวย วีรวรรณ31,811,270-
3958 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)31,800,000-
3959 นาย ภพพร จันทวานิช31,747,543+0.69
3960 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ31,746,528+5.56
3961 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล31,710,821+2.18
3962 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG31,708,090+7.87
3963 นาย เมธา วนดิลก31,701,701+1.01
3964 นาย อนุชา อาวีลาสกุล31,662,290+0.51
3965 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด31,646,100-
3966 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล31,637,164+0.45
3967 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์31,580,597-1.02
3968 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ31,567,600+1.22
3969 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์31,566,605-
3970 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน31,559,535+1.95
3971 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม31,523,100+0.67
3972 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร31,498,887+9.52
3973 นาง ฐาปนี เทียนทอง31,495,550+3.67
3974 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์31,490,664-
3975 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา31,454,687+6.45
3976 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
3977 MR. HIROTO YAMADA31,443,750-0.85
3978 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)31,440,000-
3979 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล31,438,000+5.45
3980 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี31,414,955-
3981 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์31,387,660-
3982 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด31,349,028-0.43
3983 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์31,303,809+0.53
3984 นาย ปฏิญญา เทวอักษร31,294,138-2.22
3985 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์31,265,400-
3986 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล31,250,000-3.20
3987 นาย พานทองแท้ ชินวัตร31,250,000-0.80
3988 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ31,230,700+2.50
3989 REXXAM CO., LTD.31,200,000-
3990 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์31,026,720-
3991 นาย ธีรพล นพรัมภา31,000,000+6.45
3992 นาย กร เสรีโรจนสิริ30,981,000+6.52
3993 นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร30,975,000+1.71
3994 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)30,960,000+6.94
3995 นาง กรองพร ตุริยากรณ์30,951,655-
3996 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ30,928,093-
3997 นาย สมชาย เบญจรงคกุล30,916,755-
3998 นาง มาลี จงสุวณิชย์30,915,872-1.92
3999 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล30,900,718+0.70
4000 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล30,851,965+0.50