คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 26/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี272,480,533-
1752 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด271,218,261-
1753 นาง ประพีร์ บุรี271,060,704-
1754 นาย อธิภัทร ควรสถาพร270,938,408-
1755 นาง สุวิมล ชยวรประภา270,287,843-
1756 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์270,233,850-
1757 นาย พลพัฒ กรรณสูต270,208,491-
1758 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร270,078,135-
1759 MR. TAN SEOW PHOR269,589,000-
1760 นาย เสถียร พรยืนยง269,287,480-
1761 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์269,251,937-
1762 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์268,980,800-
1763 นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร268,788,534-
1764 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา267,951,229-
1765 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.267,375,580-
1766 นาย สำรวย ทิชาชล267,181,250-
1767 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล267,090,000-
1768 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล266,978,783-
1769 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย266,892,500-
1770 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย266,814,844-
1771 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง266,572,762-
1772 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)266,484,728-
1773 นาง วัลลภา ไตรโสรัส266,404,320-
1774 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย266,253,750-
1775 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด264,749,361-
1776 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล264,749,361-
1777 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์264,600,000-
1778 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช264,600,000-
1779 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์264,600,000-
1780 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ264,600,000-
1781 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์264,600,000-
1782 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์264,600,000-
1783 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์264,600,000-
1784 นาย ภัทท สหวัฒน์264,600,000-
1785 Toyo Seikan Co. Ltd.264,000,000-
1786 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)263,950,000-
1787 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)263,893,196-
1788 นาง รัชนี โรจตระการ262,562,650-
1789 มูลนิธิส่งเสริมไทย262,366,000-
1790 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล262,350,520-
1791 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1792 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ261,553,138-
1793 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ261,465,329-
1794 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์261,375,000-
1795 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข261,345,932-
1796 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล261,326,835-
1797 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา261,324,343-
1798 นาย ศิธา เมฆสวรรค์260,866,953-
1799 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด260,601,460-
1800 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร260,550,000-
1801 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด260,469,120-
1802 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล260,400,000-
1803 บริษัท ไทยรุ่งเรือง - เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด260,060,080-
1804 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์260,000,000-
1805 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์259,997,393-
1806 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา259,753,878-
1807 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด259,350,000-
1808 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล259,293,499-
1809 นาย พรชัย อุไรสินธว์258,919,626-
1810 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด258,865,547-
1811 น.ส. นันทิชา ไชยกุล258,750,000-
1812 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์258,647,736-
1813 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์258,647,736-
1814 นาย กฤษณ์ สุจเร258,400,000-
1815 นาย ดนุพล ชิลลี่257,700,720-
1816 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์257,331,250-
1817 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล257,094,490-
1818 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ257,074,211-
1819 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์256,985,712-
1820 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์256,410,000-
1821 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ256,410,000-
1822 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล256,410,000-
1823 นาย ระพี อุทกะพันธุ์255,863,305-
1824 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล255,689,557-
1825 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา255,662,500-
1826 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล255,300,000-
1827 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา255,261,522-
1828 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล255,150,000-
1829 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล255,150,000-
1830 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา255,105,200-
1831 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์255,017,202-
1832 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล254,942,307-
1833 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์254,545,249-
1834 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752254,463,000-
1835 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล254,400,000-
1836 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์253,937,236-
1837 นาย ภมร พลเทพ253,465,000-
1838 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์253,430,000-
1839 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล252,889,031-
1840 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK252,489,132-
1841 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ251,858,625-
1842 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล250,776,000-
1843 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา249,720,734-
1844 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ249,527,779-
1845 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์249,082,745-
1846 นาย วิษณุ เทพเจริญ248,770,320-
1847 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด248,720,210-
1848 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา248,285,973-
1849 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ248,274,188-
1850 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์248,218,994-
1851 นาย สุรพล คุณานันทกุล248,165,937-
1852 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล247,884,235-
1853 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร247,692,060-
1854 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์247,593,750-
1855 นาย วันชัย คุณานันทกุล247,259,462-
1856 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล247,165,426-
1857 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร246,862,482-
1858 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์246,655,420-
1859 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช246,170,882-
1860 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT246,158,390-
1861 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์245,701,000-
1862 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล245,617,218-
1863 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล245,574,126-
1864 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล245,573,748-
1865 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์245,501,280-
1866 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์245,501,280-
1867 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร244,831,400-
1868 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม244,564,500-
1869 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์243,847,107-
1870 นาย ประคิน ศรีเจริญ243,573,075-
1871 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ243,416,922-
1872 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี243,408,604-
1873 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์243,273,000-
1874 นาย สุรกิต รติทอง242,875,392-
1875 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี242,240,111-
1876 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา241,905,524-
1877 นาย ชวลิต ยอดมณี241,800,000-
1878 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด241,627,200-
1879 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด241,500,000-
1880 นาย พัทธดน คงสุนทร241,290,000-
1881 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION240,531,249-
1882 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร240,456,161-
1883 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ240,421,608-
1884 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์240,206,855-
1885 นาง ปัทมา พรมมาส240,090,000-
1886 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์238,512,264-
1887 นาย ประสาน ภิรัช บุรี237,732,174-
1888 นาย ประเสริฐ เสวีกุล237,549,428-
1889 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ236,982,082-
1890 นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล236,670,000-
1891 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ236,128,400-
1892 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)235,494,014-
1893 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED235,427,659-
1894 นาย ประพล พรประภา235,213,336-
1895 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ234,768,000-
1896 นาย นพดล สันธนะพานิช234,000,000-
1897 น.ส. ปฤณ พรประภา233,913,680-
1898 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล233,871,370-
1899 นาย ธีรพัฒน์ สิงหวณิช233,600,000-
1900 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร233,450,000-
1901 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร233,163,633-
1902 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช232,423,266-
1903 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์232,269,660-
1904 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)232,190,385-
1905 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์232,136,720-
1906 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์231,848,880-
1907 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา231,516,000-
1908 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด231,504,426-
1909 นาย เมธา ตริลลิต231,000,000-
1910 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย230,791,890-
1911 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1912 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์229,252,869-
1913 นาย สมชาติ โสตธิมัย229,170,000-
1914 บริษัท แอล.พี โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)228,798,190-
1915 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด228,393,440-
1916 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล227,550,719-
1917 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร227,505,853-
1918 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.227,010,486-
1919 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์226,700,132-
1920 นาง วีณา ธรณนิธิกุล226,680,090-
1921 นาง ณัชปภา ควรสถาพร226,659,177-
1922 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์226,646,720-
1923 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์226,431,558-
1924 นาย พสุ ลิปตพัลลภ226,046,445-
1925 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ226,046,444-
1926 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล225,913,716-
1927 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ225,753,200-
1928 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด225,190,740-
1929 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร225,159,975-
1930 นาย วิรัฐ สุขชัย225,091,783-
1931 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล225,000,000-
1932 น.ส. รจนา วานิช224,789,421-
1933 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ224,776,800-
1934 นาง อินทิรา สุขะนินทร์224,688,932-
1935 นาย ธงไชย แพรรังสี224,611,666-
1936 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง224,215,308-
1937 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์223,985,200-
1938 นาย ชวาล เหมมณฑารพ223,840,867-
1939 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร223,700,030-
1940 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ223,645,200-
1941 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ223,645,200-
1942 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล223,645,200-
1943 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ223,645,200-
1944 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด223,516,000-
1945 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล223,353,000-
1946 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล223,275,810-
1947 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED222,883,595-
1948 นาย ธนพล กองบุญมา221,672,115-
1949 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล221,508,076-
1950 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง220,850,320-
1951 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์220,220,000-
1952 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ219,722,500-
1953 นาย สมิทธ์ ทอย219,200,000-
1954 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร219,048,995-
1955 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล218,925,000-
1956 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด218,575,240-
1957 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด218,426,650-
1958 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์218,398,703-
1959 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข218,069,366-
1960 น.ส. อรนุช วานิช217,156,660-
1961 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED217,117,560-
1962 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก217,089,113-
1963 น.ส. อังคณา วานิช216,789,762-
1964 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.216,772,303-
1965 นาง รวีวรรณ ม้าทอง216,213,840-
1966 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล216,148,484-
1967 นาง พรรณี พิทยายน216,069,503-
1968 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข216,000,000-
1969 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด215,318,250-
1970 นาย ธวัช เสริมคชสีห์214,756,543-
1971 นาย อภิชาติ สระมูล214,630,050-
1972 MR. LITSAMY LATSAVONG214,625,000-
1973 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร214,620,000-
1974 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์214,395,026-
1975 นาง นิรมล รุจิราโสภณ213,396,685-
1976 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ213,341,950-
1977 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล213,300,000-
1978 นาย วัชรพล รุจิเรข213,150,000-
1979 นาง พรพิไล ไรวา213,138,984-
1980 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED212,939,015-
1981 นาย ณรัล วิวรรธนไกร212,520,000-
1982 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์212,270,061-
1983 นาย ทัยดี วิศวเวช212,025,092-
1984 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล212,000,000-
1985 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์211,757,338-
1986 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)210,906,744-
1987 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์210,830,850-
1988 น.ส. อรนุช ไชยกุล210,601,800-
1989 นาย สุขุม พหูสูตร210,489,467-
1990 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล210,000,000-
1991 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)210,000,000-
1992 น.ส. ชนาพร เบรย์209,960,000-
1993 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล209,000,000-
1994 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด208,026,000-
1995 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ207,098,117-
1996 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล207,040,907-
1997 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์206,759,800-
1998 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)206,455,095-
1999 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย206,282,760-
2000 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ206,091,295-