คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์60,849,400-0.74
3502 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.60,808,000-1.25
3503 น.ส. นพพร ชาญณรงค์60,737,121-0.87
3504 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม60,664,595-
3505 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์60,629,375-
3506 นาง ปริติ เคมานี60,602,625-
3507 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ60,600,000-0.99
3508 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง60,576,737+1.73
3509 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)60,500,000-
3510 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์60,461,900+4.29
3511 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)60,400,000-1.99
3512 นาง นิรมล ณ สงขลา60,400,000-1.99
3513 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ60,397,552-1.49
3514 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่60,315,255+0.56
3515 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน60,255,812-
3516 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่60,159,059+0.56
3517 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส60,000,000-
3518 นาย กิตติพล บุลนิม59,987,632+1.77
3519 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล59,976,000+0.84
3520 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล59,976,000+0.84
3521 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์59,947,288+1.41
3522 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข59,893,750-3.24
3523 นาย กีรติ อัสสกุล59,852,100-5.83
3524 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล59,849,730-5.83
3525 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา59,789,598-
3526 MR. TAI CHONG YIH59,782,573-
3527 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์59,755,000-
3528 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.59,744,244-0.88
3529 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม59,713,440-0.65
3530 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด59,712,435-2.84
3531 นาย เศรณี เพ็ญชาติ59,656,258-1.27
3532 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited59,647,500-
3533 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์59,476,000-
3534 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์59,428,424-1.42
3535 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ59,417,700-
3536 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์59,415,000-0.59
3537 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล59,244,625-
3538 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล59,225,000+2.61
3539 นาง รัชนีกร จินตกานนท์59,206,550+1.48
3540 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ59,201,968-0.46
3541 นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช59,136,000+0.87
3542 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ59,126,395+2.87
3543 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)59,117,381-2.27
3544 USE Electronics Co., Ltd.59,038,338+2.65
3545 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์58,995,000-
3546 นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์58,960,000+0.57
3547 นาย พุทธชาติ รังคสิริ58,900,000-
3548 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์58,810,204+4.29
3549 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์58,810,172+4.29
3550 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์58,800,000-
3551 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์58,657,500+3.70
3552 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต58,656,000-
3553 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์58,619,042-
3554 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว58,611,200+1.32
3555 น.ส. วรางคณา เตไชยา58,607,945-0.53
3556 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม58,578,900+1.55
3557 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร58,500,000-0.77
3558 น.ส. แพร จรรโลงบุตร58,461,182-1.54
3559 น.ส. จินตนา มีมะโน58,431,135-
3560 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล58,327,500+0.65
3561 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล58,292,000+1.69
3562 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม58,253,625-
3563 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร58,210,115+4.71
3564 นาย นุพงศ์ พรประภา58,200,000+0.52
3565 นาง นงนุช พรประภา58,200,000+0.52
3566 นาย นุชา พรประภา58,200,000+0.52
3567 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD58,076,950-3.37
3568 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม58,014,880+0.89
3569 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ58,000,000-1.00
3570 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์57,960,000-
3571 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์57,914,980-0.37
3572 นาย ปรีชา อภินันท์กูล57,900,000-
3573 นาย ชัยยศ พาพร57,860,920-
3574 มหาวิทยาลัยศรีปทุม57,840,000+1.04
3575 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์57,810,950+2.99
3576 MR. LAN, MU-CHIOU57,793,375-0.65
3577 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี57,750,000-0.95
3578 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์57,719,313-1.60
3579 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล57,709,194-6.14
3580 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา57,709,000+2.57
3581 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์57,694,726-
3582 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ57,649,959-8.93
3583 นาง พิกุล พานิช57,500,000-
3584 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866-
3585 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866-
3586 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,482,866-
3587 นาย อุยจง แซ่เบ้57,449,200-1.22
3588 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล57,420,000-3.03
3589 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน57,360,000-
3590 นาย สุชาติ อุสาหะ57,353,724-
3591 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล57,228,000-0.88
3592 นาง วรนุช อิสริยธรรม57,224,000-2.17
3593 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร57,200,000-1.54
3594 นาย ทนง พิทยะ57,160,755-
3595 นาย อรรถพล ธรรมานนท์57,159,210+4.29
3596 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา57,143,510-
3597 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์57,135,373-
3598 MR. CHEN, CHENG-JEN57,120,000-
3599 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร57,099,571-
3600 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)56,981,808+0.23
3601 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์56,934,540-6.15
3602 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์56,922,504-0.49
3603 นาย กรณ์ ณรงค์เดช56,910,750-
3604 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์56,880,151-
3605 MR. CHUNGSIK HONG56,867,040-
3606 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์56,845,208+0.71
3607 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล56,807,190+5.40
3608 นาย สุธน ศรียะพันธุ์56,805,751+1.41
3609 นาง ดาริกา ปุณณกันต์56,800,000-0.70
3610 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์56,798,820-6.15
3611 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์56,787,376-0.70
3612 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ56,771,759-
3613 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3614 JFE Steel Corporation56,695,404-
3615 นาย ธราธร รัตนศรีทอง56,655,834-
3616 นาง ราณี เอื้อทวีกุล56,500,000-0.88
3617 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์56,440,000+2.94
3618 MR. CHANTHANOME PHOMMANY56,413,360-0.78
3619 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์56,328,655-
3620 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์56,321,400-1.13
3621 นาง สุธิดา งานทวี56,314,500-
3622 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด56,307,907+2.70
3623 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์56,282,640+1.36
3624 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ56,282,000-0.93
3625 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร56,280,000-0.36
3626 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์56,250,000-1.60
3627 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี56,233,591-
3628 นาย วันชนะ แพรรังสี56,233,000-
3629 นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์56,215,200+0.06
3630 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3631 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ56,070,000-
3632 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์56,050,475-0.69
3633 นาง อรอร อัครเศรณี56,050,000-
3634 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล56,000,736-1.25
3635 น.ส. สุณี สถตินันท์55,997,127+0.99
3636 บริษัท หวั่งหลี จำกัด55,974,419-0.41
3637 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม55,904,636+1.57
3638 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล55,893,240+5.13
3639 นาย พัทธดน คงสุนทร55,828,080+0.76
3640 นาย สงวน สกุลวรรัตน์55,775,000+2.61
3641 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี55,753,602-
3642 บริษัท แซมเวส จำกัด55,743,485-1.88
3643 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด55,700,281+1.41
3644 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช55,682,920+0.53
3645 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี55,676,088+0.98
3646 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล55,663,706-1.24
3647 นาย บรรพต จำรูญโรจน์55,620,000-0.97
3648 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร55,566,000-2.04
3649 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์55,566,000-2.04
3650 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์55,551,440-
3651 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ55,546,118+5.74
3652 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์55,524,352+0.04
3653 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ55,500,000-5.95
3654 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์55,475,700+5.74
3655 นาย เศวต นราธิปกร55,368,252-
3656 น.ส. วนิดา ดาราฉาย55,333,685-
3657 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล55,326,203-
3658 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์55,274,493-1.71
3659 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.55,200,000-
3660 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ55,126,104+3.92
3661 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์55,000,000+1.00
3662 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์55,000,000+1.00
3663 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์54,979,740-1.13
3664 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์54,945,128-
3665 นาง สิริพร บุญวรุตม์54,942,265+1.92
3666 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์54,940,000-1.53
3667 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์54,937,278+1.87
3668 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์54,914,370+0.34
3669 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย54,912,000-
3670 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา54,891,000+1.87
3671 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา54,891,000+1.87
3672 นาย กฤติน วิมลเฉลา54,891,000+1.87
3673 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์54,857,400-
3674 บริษัท พูลผล จำกัด54,853,172-0.41
3675 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย54,807,736-
3676 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล54,799,359-
3677 นาย เพทาย มณีไพโรจน์54,766,130-
3678 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์54,759,100+2.99
3679 นาง เมธ์วดี นวพันธ์54,702,274+1.34
3680 นาย สมศักดิ์ คมวุฒิชัย54,667,150-0.79
3681 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา54,610,000-1.16
3682 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล54,609,000+0.92
3683 นาย สมชาย เบญจรงคกุล54,587,396-0.88
3684 MR. CHI WEI KUO54,575,775+3.70
3685 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์54,542,696-
3686 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์54,533,884-
3687 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์54,502,560+2.38
3688 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร54,454,920-
3689 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์54,288,780+4.29
3690 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล54,281,200+0.52
3691 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด54,255,600+0.29
3692 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร54,210,000+0.36
3693 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ54,197,490-
3694 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์54,176,370-5.83
3695 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์54,139,240-
3696 นาย วินท์ สุธีรชัย54,082,800-
3697 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI54,066,033-1.71
3698 ดร. อำนวย วีรวรรณ54,058,368-
3699 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์54,001,062+4.48
3700 นาย สิริพจน์ มาโนช53,982,083+0.49
3701 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา53,865,000-
3702 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ53,838,885-
3703 นาย ทวี อนันตรัตนา53,721,866+1.25
3704 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ53,709,849-1.27
3705 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา53,700,410+1.80
3706 นาง สร้อยสน จารุดิลก53,691,387-
3707 นาย สันติ ดวงภานุมาส53,680,000+0.57
3708 นาย ชัยลดล โชควัฒนา53,680,000-
3709 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์53,656,200-
3710 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย53,655,420-
3711 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม53,589,270-
3712 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช53,550,700-0.88
3713 นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3714 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย53,550,000-
3715 นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3716 นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3717 นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3718 นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3719 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3720 นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย53,550,000+0.84
3721 นางสาว ชัญญา เชาวนทรงธรรม53,550,000+0.84
3722 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ53,532,960-
3723 นาย นิติ เนื่องจำนงค์53,491,760-0.67
3724 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา53,479,020-
3725 นาย วิพุธ มันตาดิลก53,475,000+2.61
3726 นาย ระวิ เกษมศานติ์53,405,000+0.40
3727 น.ส. จงกล งามเลิศชัย53,377,175+1.44
3728 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์53,320,000+3.23
3729 นาย ธรณิศ กรรณสูต53,318,714-
3730 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์53,306,620+1.77
3731 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์53,294,540-6.15
3732 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช53,287,052-1.65
3733 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ53,269,902-
3734 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร53,226,684+1.19
3735 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ53,223,000-
3736 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ53,172,413-
3737 น.ส. อานา นิธิรักษา53,156,750+0.10
3738 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด53,107,200-
3739 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา53,042,790-0.73
3740 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์52,921,826-
3741 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์52,896,000-0.88
3742 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์52,828,594-8.47
3743 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล52,824,000+1.41
3744 MR. HO KWON CJAN52,812,281-
3745 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย52,750,000-1.00
3746 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์52,700,000-
3747 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด52,632,000+3.92
3748 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์52,588,790-1.83
3749 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ52,582,500-
3750 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์52,489,180+0.72
3751 นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์52,484,440-
3752 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร52,473,890-1.14
3753 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล52,371,690-
3754 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์52,261,046-0.53
3755 นาง สิรินิมิตร บุญยืน52,256,172+1.77
3756 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล52,164,533-
3757 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์52,155,000-
3758 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล52,135,100-
3759 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด52,054,300-
3760 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช52,037,500+2.61
3761 นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล52,003,000+0.84
3762 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี51,966,000-0.63
3763 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา51,955,476+1.99
3764 นาง สมรศรี วีรวรรณ51,927,334-1.88
3765 น.ส. อมรพิมล วีรวรรณ51,918,750-1.88
3766 นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณ51,918,750-1.88
3767 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล51,899,344+4.42
3768 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด51,869,953-
3769 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา51,748,034-
3770 น.ส. ชุติมา พรประภา51,733,301+0.52
3771 นาย วิชัย แสงทองกุล51,673,800+1.41
3772 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์51,642,000-1.75
3773 ER MERRY WAY LP51,600,000-1.16
3774 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม51,559,408-0.92
3775 นาย ธนกร นันที51,551,986-0.93
3776 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา51,547,500-
3777 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล51,520,000-
3778 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์51,518,304-
3779 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย51,469,447-8.47
3780 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล51,453,508-
3781 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์51,448,878-1.71
3782 น.ส. สุดา อัศวโภคิน51,336,000+0.83
3783 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร51,300,000-
3784 นาย ทิวา จารึก51,288,675-0.69
3785 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์51,287,394+3.99
3786 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล51,264,680-
3787 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา51,248,700-
3788 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์51,240,017-
3789 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี51,144,469-
3790 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์51,143,106+0.84
3791 TOYOTA TSUSHO CORPORATION51,072,000-
3792 METAL ONE CORPORATION51,072,000-
3793 นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย51,025,045+5.50
3794 นาย ธีรพล นพรัมภา51,000,000-
3795 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย50,957,252+1.87
3796 นาย สิทธิพจน์ มาโนช50,932,647+0.50
3797 บริษัท แอมเวส จำกัด50,888,490-1.88
3798 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์50,882,875-1.60
3799 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง50,832,704+1.87
3800 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED50,781,040-
3801 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ50,780,870+0.72
3802 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์50,771,213+0.65
3803 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์50,743,300-
3804 นาย พงศ์ธร ธาราไชย50,738,806+6.98
3805 MR. LIM MENG PUI50,695,392+0.76
3806 MR. HOCK LOONG LIEN50,695,392+0.76
3807 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร50,658,985-1.76
3808 นาย คุณพัฒน์ มาโนช50,625,197+0.50
3809 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์50,624,813-1.60
3810 นาย มรกต มณีไพโรจน์50,558,580-
3811 นาย อธิพล ตีระสงกรานต์50,546,153-1.27
3812 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม50,505,000-
3813 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา50,500,000-0.99
3814 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล50,473,500-3.03
3815 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร50,463,094+0.18
3816 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3817 นาย ทักษะ บุษยโภคะ50,408,840-
3818 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์50,405,100+0.48
3819 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์50,400,000+3.57
3820 PERSHING LLC50,386,228+2.00
3821 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา50,339,567-8.47
3822 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค50,290,903-0.29
3823 นาย ปรีดี เหตระกูล50,250,000+2.99
3824 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล50,250,000+2.99
3825 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์50,211,000-0.67
3826 นาย ขันธ์เพชร สารสาส50,174,000-
3827 นาย สมนึก ไชยกุล50,158,305-
3828 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์50,150,953-
3829 นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม50,133,000-
3830 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล50,112,150-0.61
3831 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม50,102,391-
3832 นาย ชินเวศ สารสาส50,032,989-0.81
3833 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล50,000,000-1.60
3834 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว50,000,000+1.00
3835 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์50,000,000-1.60
3836 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว50,000,000+1.00
3837 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล50,000,000-1.00
3838 นาย จงกิจ งามเลิศชัย49,970,908+0.54
3839 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์49,939,268-1.83
3840 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล49,901,053-0.38
3841 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร49,880,150+0.36
3842 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)49,875,000-
3843 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล49,848,000+4.48
3844 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด49,815,000-
3845 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร49,733,705-
3846 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์49,719,300-1.13
3847 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)49,713,874-
3848 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล49,709,100+0.95
3849 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์49,695,356-
3850 นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง49,680,000-
3851 น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์49,664,356-
3852 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์49,664,356-
3853 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์49,664,356-
3854 น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง49,647,884-
3855 นาย ณรงค์ อรพินทร์49,600,000+0.81
3856 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์49,577,863-0.49
3857 นาย รณชัย กองบุญมา49,568,490-
3858 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม49,532,750+1.26
3859 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์49,504,000-1.65
3860 นาย สุเทพ พัฒนสิน49,430,500-0.68
3861 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล49,357,275-0.69
3862 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล49,341,600+0.95
3863 นาย สุชีพ บุญวีระ49,337,658-
3864 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์49,316,850+3.70
3865 นาย ทรงพล อัศวโภคิน49,284,000+0.83
3866 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี49,277,492+1.77
3867 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล49,270,000-1.54
3868 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์49,252,966-2.84
3869 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม49,250,780+0.92
3870 น.ส. ปนิษฐา บุรี49,248,000-
3871 นาย กัมพล วัชระนิมิต49,216,400-1.22
3872 MR. SAU KWENG TAN49,200,000-1.22
3873 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข49,178,683-
3874 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล49,158,696+1.41
3875 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช49,148,493-1.64
3876 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์49,135,200-1.13
3877 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย49,132,720-0.90
3878 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์49,122,450+3.70
3879 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์49,089,600+2.38
3880 นาย พรเดช จันทวานิช49,063,676-
3881 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน49,042,163-0.48
3882 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต49,035,600-
3883 นาย สมมารถ ธูปจินดา49,010,000-
3884 นาย สาธิต เหมมณฑารพ48,992,142-
3885 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว48,960,000-6.89
3886 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์48,930,470+1.26
3887 นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช48,929,258+0.93
3888 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์48,902,865+0.10
3889 นาย วิจิตร เตชะเกษม48,853,523-
3890 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร48,814,344-0.87
3891 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช48,745,928+0.92
3892 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์48,724,908-
3893 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม48,711,562+2.11
3894 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ48,683,172-
3895 นาย บัญชัย ครุจิตร48,598,766+0.65
3896 MR. Goh kok Cheng48,579,744-
3897 MR. SOH CHEE YONG48,577,500-0.79
3898 น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์48,570,000+0.19
3899 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร48,562,500+0.95
3900 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล48,514,795-0.72
3901 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์48,450,000-
3902 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์48,450,000-
3903 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส48,432,915-0.67
3904 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์48,392,850+6.06
3905 MR. HIROTO YAMADA48,375,000-
3906 MR. Goh Kok Beng48,243,399-
3907 นาย ธงชัย จิรดิลก48,200,000-
3908 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์48,116,100-1.03
3909 นาย ทศพล ไสยมรรคา48,097,539-0.98
3910 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ48,088,350-
3911 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ48,088,350-
3912 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู48,024,737-0.29
3913 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ48,022,272+1.75
3914 นาย สาธิต สุดบรรทัด48,000,000-
3915 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์47,980,643+0.69
3916 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์47,980,013-
3917 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)47,959,344-3.24
3918 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร47,886,566-1.65
3919 นาย สุทธิพร จันทวานิช47,878,016-
3920 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน47,874,577-2.36
3921 น.ส. คาริน คิ47,850,250-3.24
3922 น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม47,848,200-
3923 น.ส. เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์47,824,000+1.19
3924 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง47,752,178-
3925 JEFFERIES LLC47,727,660-
3926 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ47,660,850-
3927 นาย สุเมธ ฐิติภูรี47,619,615+0.92
3928 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ47,600,000-1.79
3929 นาย พิชญ์ เทวอักษร47,598,912+1.46
3930 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์47,580,000+3.21
3931 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์47,490,000-1.05
3932 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ47,475,000+0.44
3933 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3934 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3935 นาย กิติพงศ์ ปูรานิธี47,428,694-
3936 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย47,428,694-
3937 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์47,409,400-1.36
3938 นาง มุทิตา ฤทธิเดช47,408,417+0.98
3939 นาย คณิต สมิทธิวาสน์47,407,752+3.17
3940 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร47,400,000-
3941 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์47,373,320-
3942 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ47,362,991-
3943 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม47,247,000+1.19
3944 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ47,229,000-0.58
3945 นาย อนุชา อาวีลาสกุล47,170,500+0.18
3946 นาย ยุตินัย ติรกานันท์47,168,371-
3947 DAWINA INVESTMENTS LTD.47,115,130-
3948 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล47,009,160-3.03
3949 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)46,986,000+1.05
3950 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร46,920,000+1.67
3951 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)46,912,500-1.44
3952 นาย กษิดิศ หิมกร46,872,480+1.04
3953 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร46,852,615+0.65
3954 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร46,847,000-
3955 บริษัท บุญทรง จำกัด46,827,000-
3956 นาย กรกฤช จุฬางกูร46,800,000-
3957 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน46,800,000-
3958 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ46,794,964-0.21
3959 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม46,717,320-
3960 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล46,707,372-0.92
3961 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์46,701,126-1.75
3962 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STRUCTURED FINANCE)(PST)146,690,000-
3963 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์46,643,917+4.29
3964 นาย พรชัย สุรทศพร46,494,360-
3965 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด46,459,740-
3966 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์46,438,728-1.27
3967 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร46,362,133-
3968 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ46,317,116-
3969 นาย ภพพร จันทวานิช46,298,501-
3970 นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์46,268,000-1.16
3971 นาย ไนยวน ชิ46,250,000-3.24
3972 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์46,163,637-
3973 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ46,160,754-0.79
3974 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม46,140,200-
3975 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)46,109,900+5.74
3976 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์46,051,740-
3977 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,049,250-
3978 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ46,006,985+0.17
3979 บริษัท ดานิลี่ จำกัด45,952,776-2.35
3980 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน45,932,307-2.46
3981 นาย ธีรธร ธาราไชย45,930,296+6.98
3982 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย45,887,250-0.56
3983 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร45,886,400+0.84
3984 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์45,881,175-
3985 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์45,880,000-
3986 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ45,879,600+0.64
3987 MR. CHAN CHI KEUNG45,826,391-0.41
3988 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช45,821,500+1.77
3989 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ45,820,000-
3990 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล45,813,555-
3991 นาง กษมน กิตติอำพน45,742,902+4.29
3992 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์45,699,000-0.94
3993 นาย สุนทร รัชกิจประการ45,694,000+4.48
3994 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์45,652,667-0.95
3995 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช45,625,600-
3996 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช45,600,000-
3997 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช45,600,000-
3998 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล45,580,609-2.35
3999 นาย นคร หาญไกรวิไลย์45,547,337+5.71
4000 น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย45,539,000-