คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์72,882,576-8.97
3502 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา72,864,000-3.03
3503 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์72,845,460-
3504 นาย เพทาย มณีไพโรจน์72,844,270-
3505 นาย รวิสุต วิทิตศานต์72,800,000-
3506 นาย กฤษฎี วิทิตศานต์72,800,000-
3507 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง72,797,264-
3508 MR. CHIEN-HUNG LEE72,720,000-4.95
3509 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์72,704,000-6.88
3510 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล72,696,195-1.03
3511 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์72,680,550-
3512 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์72,652,800-6.88
3513 นาง เมธ์วดี นวพันธ์72,631,448-
3514 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ72,583,136-0.13
3515 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ72,563,700-
3516 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)72,548,801+1.61
3517 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ72,503,600+1.62
3518 นาย ยนต์ ทองไทย72,490,125-1.76
3519 นาย ยุตินัย ติรกานันท์72,451,324-1.96
3520 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล72,436,000+0.96
3521 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล72,433,135-0.53
3522 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร72,400,350+1.65
3523 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์72,389,030-
3524 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล72,309,919-1.04
3525 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์72,306,124+0.06
3526 นาง อัมพร นันทธีโร72,173,100-0.83
3527 นาย วิพุธ มันตาดิลก72,075,000-1.94
3528 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช72,060,000-0.87
3529 น.ส. สี แซ่เตีย72,031,808-0.62
3530 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ72,025,662-
3531 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ72,025,662-
3532 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด72,025,536-2.27
3533 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ72,000,000-1.39
3534 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด72,000,000-
3535 นาง พิริยา รัญเสวะ71,942,654+0.63
3536 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี71,890,000-0.63
3537 SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED71,881,285+3.97
3538 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม71,856,000-0.83
3539 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล71,802,080-
3540 นาย โกศล วรฤทธินภา71,750,000-
3541 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์71,715,504-1.64
3542 นาย วิโรจน์ เศวตวาณิช71,669,530-2.82
3543 นาย วสันต์ นันทขว้าง71,668,800-
3544 นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ71,622,020-4.00
3545 นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์71,615,525-0.50
3546 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม71,500,000-2.10
3547 นาย นพพร บุญลาโภ71,500,000+1.68
3548 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ71,498,448-3.06
3549 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล71,433,900-1.23
3550 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.71,400,000-5.88
3551 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ71,385,362-
3552 นาย ปรีชา อภินันท์กูล71,380,000-
3553 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์71,355,650-
3554 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3555 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว71,286,248-1.03
3556 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล71,263,847-
3557 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ71,178,760+0.90
3558 นาย ศุภชัย ถนอมทรัพย์71,136,000+0.85
3559 นาย นพพร ปิ่นแก้ว71,048,419-
3560 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์71,027,350+0.52
3561 นาย อนุชิต กิจธารทอง70,925,000+0.08
3562 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร70,875,000-
3563 นาย อรรถพล ธรรมานนท์70,865,600-
3564 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต70,856,454-4.11
3565 นาย กีรติ อัสสกุล70,824,985-
3566 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล70,822,181-
3567 นาย ประสงค์ ธาราไชย70,778,108+2.74
3568 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์70,658,400-
3569 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์70,639,162+2.08
3570 นาย สมชาย เตียทะสินธ์70,632,750+0.84
3571 นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์70,594,016-1.83
3572 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)70,593,275-
3573 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา70,540,225-
3574 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ70,517,864-
3575 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.70,508,940-
3576 นาย อุทัย อัษฎาธร70,454,650-0.67
3577 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค70,432,000-2.02
3578 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล70,357,320+0.92
3579 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร70,322,610-3.16
3580 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่70,293,331+0.52
3581 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล70,292,600+0.45
3582 นาง ศรีรัตน์ วาริการ70,252,680-
3583 นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี70,251,801-1.32
3584 นาย วิชาญ วชิรพงศ์70,230,170-4.49
3585 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน70,200,000-3.42
3586 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์70,116,140-1.03
3587 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์70,064,000-3.45
3588 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)70,000,000-
3589 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล69,896,328-0.82
3590 น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา69,885,960-0.72
3591 นาย นิติ เนื่องจำนงค์69,876,680+0.85
3592 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์69,861,000-0.16
3593 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์69,638,400-
3594 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์69,615,000-1.59
3595 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์69,550,500-5.03
3596 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์69,550,000-4.67
3597 นาย ฤทธี กิจพิพิธ69,545,952-1.21
3598 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย69,426,000-
3599 นาง มาลี วรปัญญา69,424,105-0.76
3600 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร69,413,210+0.45
3601 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย69,353,000-
3602 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C69,320,872-1.12
3603 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา69,300,000-2.02
3604 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์69,276,480-
3605 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา69,254,335-0.06
3606 นาย กานต์ พรสุขศิริ69,245,256-3.30
3607 นาย นุชา สีบุญเรือง69,212,000-
3608 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม69,154,400-0.86
3609 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์69,120,060-0.78
3610 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์69,109,024-1.03
3611 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส69,097,625-0.93
3612 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี69,078,827+0.83
3613 นาย วันชนะ แพรรังสี69,078,101+0.83
3614 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ69,014,458-
3615 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3616 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์์68,933,265-0.97
3617 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร68,879,200+0.87
3618 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)68,857,913-3.57
3619 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร68,850,000-1.31
3620 นาย สันติ ปิยะทัต68,835,174-0.65
3621 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์68,768,000+1.79
3622 นาย ชวัล เจียรวนนท์68,730,886-2.94
3623 น.ส. ชยุดา เจียรวนนท์68,730,886-2.94
3624 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT68,558,886-
3625 กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์68,552,860-0.24
3626 นาง ณษิกา มีมโนนันท์68,537,130-2.86
3627 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล68,527,476-2.35
3628 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี68,489,197+0.83
3629 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด68,462,800-
3630 นาย อภิรัตน์ สิโรดม68,452,650-1.59
3631 น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล68,449,275-
3632 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล68,400,000-1.17
3633 นาย ยงศีล รุ่งชีวา68,393,468+6.82
3634 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา68,330,969-1.04
3635 นาย กฤษกร เตชะวิบูลย์68,328,000-
3636 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ68,283,400-
3637 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ68,242,176-1.23
3638 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์68,241,778-1.48
3639 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี68,216,013-
3640 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์68,165,150+0.63
3641 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด68,060,600-5.63
3642 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล68,053,566-1.40
3643 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์68,049,618-
3644 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี68,042,896-
3645 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์68,001,600-0.42
3646 น.ส. วนิดา ดาราฉาย67,973,359+0.83
3647 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม67,950,000-
3648 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม67,950,000-
3649 MR. LEE JUI-CHUAN67,914,420-0.99
3650 นาง ปริติ เคมานี67,910,125-0.37
3651 นาย ประกิต ประทีปะเสน67,869,200-0.89
3652 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช67,725,500-
3653 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B67,692,915-2.92
3654 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์67,689,480-17.24
3655 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช67,687,500-
3656 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช67,687,500-
3657 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ67,682,624-2.22
3658 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล67,650,000-4.88
3659 นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์67,649,508+0.81
3660 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา67,596,800-1.05
3661 นาย คณิต สมิทธิวาสน์67,586,600+1.12
3662 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร67,580,100-
3663 นาย มรกต มณีไพโรจน์67,247,820-
3664 นาง วรนุช อิสริยธรรม67,200,000-2.68
3665 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ67,200,000+2.08
3666 นาย ธาดา โอฬาริก67,188,603-2.08
3667 น.พ. โอภาส ชุตาภา67,181,596-0.48
3668 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ67,150,000-0.80
3669 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์67,104,239+0.31
3670 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์67,043,735+0.87
3671 นาง ธนภร นันที66,970,651-0.86
3672 นาย ธนกร นันที66,970,651-0.86
3673 นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์66,880,000-3.00
3674 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา66,816,720-
3675 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์66,690,000-1.17
3676 MR. TAI WAI FUNG66,669,817-0.93
3677 พ.อ.ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ66,648,500-1.76
3678 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์66,625,000-
3679 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ66,612,000-25.00
3680 นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์66,612,000-25.00
3681 น.ส. นพพร ชาญณรงค์66,602,199-
3682 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล66,480,000-
3683 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา66,466,265-
3684 METAL ONE CORPORATION66,304,000-1.35
3685 นาง นัฎพร อารยะปราการ66,300,000-0.80
3686 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์66,286,476-
3687 MR. CHEN, CHENG-JEN66,240,000-0.72
3688 MR. SHEN, SHYH-YONG66,118,972-1.58
3689 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล66,089,250-1.35
3690 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ66,089,210-2.86
3691 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์66,087,670-1.97
3692 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์66,061,822-1.40
3693 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์66,045,000-0.84
3694 นาย แสงแรก ชลศรานนท์66,045,000-0.84
3695 บริษัท แซมเวส จำกัด65,940,057-0.72
3696 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล65,932,800-0.62
3697 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่65,927,908+0.52
3698 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ65,853,600-0.72
3699 นาย นพดล สันธนะพานิช65,760,000-0.73
3700 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล65,732,594-1.22
3701 น.ส. อรนุช ไชยกุล65,728,800-0.93
3702 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร65,625,026-
3703 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์65,563,140-
3704 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล65,560,070-3.37
3705 นาย โกบินซิงห์ ทักราล65,560,070-3.37
3706 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์65,552,064-
3707 นาง วาสนา วิริยาทรพันธุ์65,520,000-0.83
3708 นาย นคร หาญไกรวิไลย์65,503,232+1.90
3709 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล65,440,267-2.38
3710 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม65,397,938-0.28
3711 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ65,220,160-6.88
3712 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์65,127,600+0.63
3713 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM65,000,000-
3714 HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC64,999,665-2.92
3715 นาง พรพรรณ พาพร64,989,840-0.48
3716 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์64,900,000-
3717 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์64,900,000-
3718 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ64,874,060-1.26
3719 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา64,848,000-3.57
3720 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์64,846,784-3.45
3721 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์64,778,342+0.38
3722 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ64,702,570+0.57
3723 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ64,683,520-6.88
3724 น.ส. ธนัช เลียวตระกูล64,547,075+0.92
3725 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี64,534,120-
3726 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่64,478,237+0.52
3727 นาง ณัฐหทัย เมธา64,464,971-
3728 นาย กษิดิศ หิมกร64,449,660-
3729 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์64,437,717-
3730 นาย วิทยา จักรเพ็ชร64,400,000-
3731 นาย สิริพจน์ มาโนช64,396,706-1.04
3732 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ64,374,050-
3733 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์64,347,192-1.64
3734 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ64,325,585-0.76
3735 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด64,298,373-
3736 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ64,285,000-0.87
3737 นาย อลัมพล เจริญกิจ64,272,000-6.80
3738 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ64,272,000-6.80
3739 นาง นิอร เจริญกิจ64,272,000-6.80
3740 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ64,272,000-6.80
3741 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ64,272,000-6.80
3742 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ64,272,000-6.80
3743 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์64,270,232+2.33
3744 นาย สมชาย เบญจรงคกุล64,248,882-1.50
3745 บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด64,248,250+0.52
3746 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา64,163,305-
3747 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์64,108,705-
3748 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์64,080,000+1.12
3749 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ64,072,380-0.99
3750 นาย ธงชัย ศรีสันต์63,920,000-
3751 นาย ธีรธร ธาราไชย63,903,068+2.74
3752 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ63,890,000-1.00
3753 นาย จำนงค์ พุทธิมา63,740,000-26.17
3754 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์63,631,155+0.04
3755 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์63,491,900+1.32
3756 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด63,406,720-1.92
3757 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์63,360,592-3.45
3758 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร63,294,390-7.01
3759 นาย สุเทพ พัฒนสิน63,282,000-3.01
3760 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)63,266,498-
3761 MR. HNG CHEOW TEIK63,236,330-
3762 AIA COMPANY LIMITED - EQ7-N63,033,600+0.75
3763 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช63,028,700-1.50
3764 นาง อุษณี กมลสันติสุข63,000,000-
3765 น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร63,000,000-
3766 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร63,000,000-
3767 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล62,971,365+5.11
3768 น.ส. พิชญา ตันโสด62,951,986-4.89
3769 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร62,876,299-0.90
3770 บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด62,862,800-
3771 นาย สวิจักร์ โลจายะ62,737,785-3.64
3772 นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล62,693,075-0.68
3773 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID/SMALL CAP62,618,926-1.08
3774 นาย ชานน ปังศรีนนท์62,616,450+0.51
3775 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล62,564,355-
3776 นาย จักรธร ฉันทโรจน์62,440,000-
3777 นาย ทวี หาญไกรวิไลย์62,434,000-8.06
3778 ER MERRY WAY LP62,400,000-1.92
3779 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์62,383,312+0.30
3780 นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์62,342,093+0.43
3781 น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์62,338,204-
3782 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์62,331,140-
3783 นาย ทวี อนันตรัตนา62,254,536-3.16
3784 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ62,251,332-2.27
3785 นาย เผด็จ อาไซ62,237,500+0.52
3786 นาย ภากร บุญโพธิ์อภิชาติ62,175,875-0.08
3787 น.ส. กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี62,163,046-4.11
3788 น.ส. อานา นิธิรักษา62,150,000-1.22
3789 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย62,100,000-0.72
3790 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์62,093,500-4.72
3791 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร61,855,200+1.65
3792 นาย กรณ์ ณรงค์เดช61,824,000-0.54
3793 MISS MOEKA TAKEUCHI61,770,000-
3794 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม61,761,438-0.51
3795 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ61,750,000-5.26
3796 MR. MAI MANG LEE61,600,000-3.90
3797 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์61,594,101-2.99
3798 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์61,560,000-1.17
3799 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์61,523,140-
3800 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์61,523,140-
3801 นาย สลิบ สูงสว่าง61,516,117+0.81
3802 นาย โอมา ส่งวัฒนา61,418,000-4.67
3803 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล61,379,050+1.46
3804 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์61,369,775-2.86
3805 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา61,200,000-
3806 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์61,200,000-3.92
3807 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์61,172,735-0.01
3808 นาย ดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์61,137,586-3.37
3809 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์60,951,594-6.82
3810 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์60,890,580-
3811 BLOOM WELL CORPORATION LIMITED60,868,187-
3812 น.ส. สุกัลยา ผาลี60,846,500-2.10
3813 นาย คำพูน คุณานุกร60,843,325-1.03
3814 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ60,795,000-
3815 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ60,765,000-0.80
3816 นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา60,762,006-4.88
3817 นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ60,728,781-3.81
3818 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์60,705,000-1.17
3819 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย60,662,500-0.87
3820 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์60,653,005-0.55
3821 นาย สิทธิพจน์ มาโนช60,645,216-0.96
3822 นาย เศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ60,554,950+0.92
3823 น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์60,531,968-2.21
3824 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล60,488,176-
3825 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์60,487,650-0.89
3826 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล60,388,223-
3827 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค60,380,639-4.03
3828 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน60,356,346-0.62
3829 นาย ศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช60,348,374-0.79
3830 นาย สิตมน อังศธรรมรัตน์60,326,874-0.96
3831 นาย คุณพัฒน์ มาโนช60,261,046-0.95
3832 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม60,172,541-
3833 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม60,172,534-
3834 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี60,133,332-2.38
3835 KAP Holdings Ltd.60,123,391-
3836 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์60,099,563-1.21
3837 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน60,086,442-
3838 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์60,000,000-
3839 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์59,980,252-1.67
3840 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ59,950,000+0.92
3841 นาย นิรินธน์ สัชเดว์59,850,275-3.37
3842 KINGSMEN CREATIVES LTD.59,840,000+0.74
3843 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม59,806,345-
3844 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์59,791,272-3.45
3845 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์59,780,000-3.06
3846 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ59,778,290-2.10
3847 นาย วินท์ สุธีรชัย59,760,000-3.50
3848 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร59,751,927-
3849 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร59,751,927-
3850 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร59,751,927-
3851 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์59,735,878-2.15
3852 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3853 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3854 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3855 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3856 นาง อรทัย ทองมีอาคม59,625,000-
3857 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม59,605,000-0.76
3858 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ59,600,000-0.80
3859 นาย พุทธชาติ รังคสิริ59,557,143-
3860 นาย ทิวา จารึก59,548,980-2.33
3861 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์59,510,000-
3862 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD59,496,875+0.80
3863 นาย กิตติพล บุลนิม59,492,224-3.45
3864 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์59,469,800+1.12
3865 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.59,431,320-3.92
3866 นาย อภิชัย หิรัญตระกูล59,426,542+0.96
3867 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)59,426,250-1.54
3868 นาย วรุณ สนโสภณ59,426,100-2.80
3869 นาย นุชา พรประภา59,400,000-2.02
3870 นาย นุพงศ์ พรประภา59,400,000-2.02
3871 นาง นงนุช พรประภา59,400,000-2.02
3872 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์59,400,000-6.82
3873 นาย พรเดช จันทวานิช59,387,306-1.12
3874 นาง ราณี เอื้อทวีกุล59,377,850-1.50
3875 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์59,375,988-0.75
3876 นาย นิธาน ปิยะรัฐ59,371,346-13.39
3877 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร59,353,501-
3878 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท59,321,323-0.61
3879 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร59,297,684+1.65
3880 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์59,280,000-
3881 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์59,280,000-
3882 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน59,278,082-
3883 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล59,250,000+0.63
3884 นาย ปรีดี เหตระกูล59,250,000+0.63
3885 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี59,215,749-0.51
3886 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ59,185,000-0.75
3887 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด59,123,980-3.06
3888 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ59,108,300-5.37
3889 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ59,077,800-0.48
3890 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์59,075,000-
3891 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์59,032,800-
3892 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว59,000,000-
3893 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว59,000,000-
3894 นาย บรรพต จำรูญโรจน์58,968,000-
3895 น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ58,867,218-2.81
3896 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)58,832,000-2.89
3897 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ58,733,190+2.33
3898 MR. SUPOL WATTANAVEKIN58,554,780-0.72
3899 MR. HSIAO-WEI LIU58,549,700-0.99
3900 นาย สุเทพ จิระสิริกุล58,516,020-5.69
3901 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์58,500,000-1.92
3902 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์58,482,666-3.64
3903 น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์58,481,072-
3904 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง58,480,000-
3905 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล58,474,853-5.03
3906 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ58,471,487-2.04
3907 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3058,437,503-1.03
3908 นาง กษมน กิตติอำพน58,371,310-
3909 นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์58,365,000-0.08
3910 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited58,322,000+0.91
3911 น.ส. นันทิชา ไชยกุล58,320,000-0.93
3912 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์58,290,000-17.24
3913 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)58,283,925-
3914 นาย ประชา เหตระกูล58,244,280-0.68
3915 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล58,196,171-3.64
3916 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์58,176,000-0.99
3917 นาย วสันต์ สนโสภณ58,146,000-2.80
3918 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร58,110,000-0.67
3919 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.58,000,000-17.24
3920 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด58,000,000-17.24
3921 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์57,922,781-1.03
3922 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์57,772,575-1.48
3923 MISS CHOO YIE NGOH57,753,892-0.93
3924 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ57,715,763-0.89
3925 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)57,600,840-0.83
3926 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)57,600,000-
3927 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์57,600,000-1.67
3928 นาย ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล57,591,000-1.23
3929 นาย ประวิทย์ วรประทีป57,544,500-
3930 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล57,500,000-0.87
3931 นาย ประกิต วรประทีป57,488,730-
3932 นาง ศัลยา จารุจินดา57,469,865-0.03
3933 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล57,360,000-0.80
3934 นาง พิชมัย ติยะวนิช57,300,000-
3935 นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์57,114,000-0.60
3936 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี57,103,367-
3937 น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช57,000,000-
3938 น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช57,000,000-
3939 น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช57,000,000-
3940 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี56,960,225-1.32
3941 นาย ประทีป สัจจตระกูล56,935,570-3.37
3942 นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล56,927,428-0.97
3943 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล56,911,830-
3944 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์56,807,075-
3945 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน56,790,398-7.01
3946 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ56,789,805+2.08
3947 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์56,785,630-
3948 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล56,772,720-
3949 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล56,726,000-3.54
3950 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3951 JFE Steel Corporation56,695,404-
3952 นาย ธนะ ศิริธนชัย56,585,110+0.97
3953 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)56,580,000-1.74
3954 นาง วารุณี เพชรสุทธิ56,565,000-1.48
3955 นาย สิทธิชัย มาธนชัย56,522,538-0.81
3956 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)56,500,000-
3957 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์56,471,120-0.99
3958 นาง นภา จามิกรณ์56,438,400-
3959 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว56,433,940-
3960 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด56,349,040-1.70
3961 นาง วนิดา พัฒนะเอนก56,337,600-
3962 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์56,307,000+5.11
3963 นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์56,284,592-
3964 นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ56,283,480-
3965 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์56,240,316-2.27
3966 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล56,167,787-1.42
3967 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล56,160,000-0.93
3968 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์56,131,920-
3969 นาย พิศาล รัชกิจประการ56,100,000-0.98
3970 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ56,031,165-
3971 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง56,024,728-0.62
3972 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์56,015,805-3.16
3973 น.ส. บงกช อัศวบริรักษ์56,000,000-
3974 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย55,998,000-2.78
3975 นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา55,978,026-1.79
3976 นาย วิรัช ประจักษ์ธรรม55,966,600-0.86
3977 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล55,941,000-
3978 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม55,920,000-0.86
3979 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร55,800,000-4.84
3980 น.ส. วรางคณา เตไชยา55,736,483-3.95
3981 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,676,250-
3982 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร55,640,000-0.93
3983 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล55,627,500-0.77
3984 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์55,605,381-
3985 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด55,575,000-
3986 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล55,569,600-
3987 นาง ละออ ลีลาประชากุล55,510,884-2.10
3988 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร55,440,630-1.59
3989 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์55,440,000-2.27
3990 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์55,440,000-2.27
3991 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด55,358,000-1.12
3992 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล55,294,338-
3993 นาย ปฏิญญา เทวอักษร55,260,240+0.62
3994 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม55,208,876-0.51
3995 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์55,206,580-2.10
3996 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ55,200,000-
3997 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์55,125,000-0.95
3998 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์55,107,780-
3999 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์55,102,226-2.17
4000 นาง เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์55,078,666-3.96