คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด294,764,460-
1752 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล294,100,000-1.73
1753 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล294,100,000-1.73
1754 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์294,000,000-
1755 นาย อมร ดารารัตนโรจน์294,000,000-
1756 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์294,000,000-
1757 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด293,881,177-0.43
1758 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข292,800,364-1.45
1759 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร292,667,868+0.88
1760 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด292,444,446-
1761 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด292,192,383+4.17
1762 น.ส. รจนา วานิช292,026,234+0.21
1763 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์291,542,648+1.39
1764 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล291,197,592+1.79
1765 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์291,164,251-0.28
1766 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์291,071,713+4.48
1767 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED291,027,550-0.50
1768 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล290,779,762+0.40
1769 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์290,587,518+0.64
1770 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล289,036,436+0.40
1771 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด288,955,200+0.90
1772 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ287,512,644+0.51
1773 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร287,406,900-
1774 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1775 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์286,296,485-0.78
1776 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์285,414,000-
1777 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล285,000,000-
1778 MR. MOTOYA OKADA285,000,000-
1779 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE284,970,000+0.56
1780 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด284,941,321+2.17
1781 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด284,700,000-
1782 น.ส. อังคณา วานิช283,982,765+0.19
1783 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว283,646,935+1.42
1784 นาย พลพัฒ กรรณสูต283,454,005-2.80
1785 มูลนิธิส่งเสริมไทย282,548,000+2.14
1786 น.ส. อรนุช วานิช282,213,180+0.21
1787 น.ส. อุษณา ชาครกุล282,124,997+0.55
1788 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร282,100,000-
1789 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์282,046,215-0.54
1790 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ280,482,277+1.07
1791 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์280,367,978+1.39
1792 นาย ศิธา เมฆสวรรค์279,800,845-
1793 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล279,533,122+0.39
1794 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์278,967,915-0.54
1795 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด278,806,849+0.84
1796 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล278,806,849+0.84
1797 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์278,664,000-
1798 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)278,597,671-
1799 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์278,182,623-0.54
1800 นาย พัทธดน คงสุนทร278,058,000+3.31
1801 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED277,583,810-0.14
1802 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล277,086,525+2.56
1803 นาย ขจร พนารัตน์276,867,910+0.28
1804 นาง กิตติยา ชัยสถาพร275,400,000+0.93
1805 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา275,302,810+0.92
1806 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย274,518,000+2.22
1807 น.ส. ปฐมา พรประภา274,266,190+0.56
1808 นาง ศิริพร ศาตวินท์274,246,400+0.97
1809 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด274,089,850+0.47
1810 MR. TAN SEOW PHOR274,082,150+0.82
1811 นาย วีระชัย สุธีรชัย273,951,160-0.85
1812 MRS. CHEN, MEI-FANG273,262,000-
1813 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.)273,000,000+1.90
1814 นาย เสกสรร ศรีเจริญ272,500,000-
1815 นาง มาลี เหมมณฑารพ271,490,121+0.99
1816 นาง ประพีร์ บุรี271,060,704+0.56
1817 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล270,921,542+0.02
1818 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข270,824,800+2.00
1819 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์270,114,877+2.83
1820 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์270,114,877+2.83
1821 นาง รัชนี โรจตระการ270,064,440+2.22
1822 นาย ราชวิทย์ ชุมวระ270,035,892-17.46
1823 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์269,807,320-1.56
1824 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์269,452,560+0.64
1825 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา269,423,489+0.55
1826 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์269,362,150-
1827 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์269,115,000+9.09
1828 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว269,083,477+0.58
1829 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์268,945,171-0.03
1830 นาย นพดล สันธนะพานิช268,800,000+6.25
1831 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช268,550,053-
1832 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย268,538,906+0.71
1833 นาง พรรณี พิทยายน268,224,210-0.93
1834 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล267,600,000+0.45
1835 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,398,285-
1836 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน267,301,956+1.94
1837 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์266,550,000+1.35
1838 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)265,736,480+0.47
1839 นาย ชินทัต เจียอาภา265,531,860-3.54
1840 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง265,420,592+4.31
1841 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์265,408,000-0.70
1842 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด265,283,392+2.34
1843 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์264,611,725-0.31
1844 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล264,600,000+1.19
1845 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล264,600,000+1.19
1846 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB263,950,260+1.77
1847 นาย ชวลิต ยอดมณี263,900,000+0.99
1848 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์263,838,664-0.43
1849 นาย อธิภัทร ควรสถาพร263,687,027-1.29
1850 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์263,604,805+2.00
1851 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์263,517,775-1.61
1852 นาย กฤษณ์ สุจเร263,500,000+0.65
1853 นาง วรนุช อิสริยธรรม263,121,000+0.87
1854 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์262,979,250-
1855 บริษัท กันยง จำกัด262,891,148-
1856 น.ส. พัลลภา วิทยากร262,472,544+1.12
1857 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม261,909,500+0.66
1858 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์261,782,000-1.60
1859 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1860 Toyo Seikan Co. Ltd.261,360,000-
1861 นาง อินทิรา สุขะนินทร์261,266,200+2.00
1862 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด261,259,410-
1863 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ260,680,290-
1864 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์260,648,260-
1865 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์260,575,920-2.48
1866 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์260,575,920-2.48
1867 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ260,098,222-0.36
1868 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล259,640,840+0.68
1869 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร259,275,010-
1870 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร259,095,936+8.52
1871 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ258,560,000+0.99
1872 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา258,414,156-
1873 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA258,309,990+0.55
1874 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์258,134,800-0.84
1875 นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล257,600,000-1.25
1876 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี256,700,000-
1877 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI256,198,137-0.74
1878 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์255,432,759+0.08
1879 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ255,194,285+0.50
1880 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์255,057,910+0.64
1881 นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์254,616,610-
1882 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ254,594,809-0.37
1883 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล254,336,702-0.53
1884 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล254,174,606-
1885 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา254,171,076-
1886 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์253,989,640-
1887 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร253,783,860-
1888 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล253,337,531-2.31
1889 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร252,925,000-
1890 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK252,489,132+3.97
1891 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.252,463,477+1.02
1892 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์252,437,874-0.01
1893 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์252,214,357-0.96
1894 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ251,858,625-
1895 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร251,720,000+2.42
1896 นาย ดนุพล ชิลลี่251,707,680+0.79
1897 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์251,315,206+0.39
1898 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์251,150,233+4.72
1899 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย250,818,750-
1900 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย250,544,725-6.45
1901 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร249,879,000-0.61
1902 นาย สหนันท์ เชนตระกูล249,468,330-0.28
1903 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ249,282,390+0.98
1904 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์249,135,000+0.98
1905 นาย วิษณุ เทพเจริญ248,770,320-
1906 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร248,405,125-
1907 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด248,341,440-0.25
1908 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ248,274,188-
1909 นาย สมชาย เวชากร248,160,000-0.76
1910 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์248,153,498-0.87
1911 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)247,906,650-
1912 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์247,877,038-0.87
1913 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด247,709,814-15.15
1914 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล247,500,000+1.82
1915 นาง นิรมล รุจิราโสภณ247,449,348-
1916 นาย ณรัล วิวรรธนไกร247,434,000-0.61
1917 นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ247,132,331-
1918 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ246,832,851-0.43
1919 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด246,750,000-
1920 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ246,630,100-
1921 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION246,595,062-
1922 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล246,572,678-0.53
1923 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED246,341,200+3.85
1924 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.246,332,163+1.60
1925 นาย ระพี อุทกะพันธุ์246,316,167-0.78
1926 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร246,303,070+0.16
1927 นาย โกศล วรฤทธินภา246,000,000+4.17
1928 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล245,837,225+1.39
1929 นาย เมธา ตริลลิต245,700,000-
1930 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย245,611,968+1.19
1931 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์245,532,000-
1932 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ245,532,000-
1933 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล245,532,000-
1934 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร245,177,125+1.87
1935 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่245,166,381-
1936 นาง ศิลิกา มัสกาตี245,069,250+3.50
1937 น.ส. ศนิตา คาจิจิ245,069,250+3.50
1938 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)245,043,682+3.85
1939 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์244,944,000-
1940 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์244,944,000-
1941 นางสาว โสรัจจา บุญประสิทธิ์244,944,000-
1942 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์244,944,000-
1943 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ244,416,000-1.32
1944 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล244,317,656-0.53
1945 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล244,274,792-0.53
1946 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล244,274,416-0.53
1947 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด244,189,800+5.33
1948 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ243,896,380+1.10
1949 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี243,154,903+0.39
1950 นาย ประเสริฐ เสวีกุล242,713,546+1.06
1951 นาย สุรกิต รติทอง242,207,240-0.29
1952 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง241,839,206+0.57
1953 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์241,350,264-
1954 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์241,164,000-
1955 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล240,840,000-0.93
1956 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)240,709,105-0.71
1957 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ239,857,486-
1958 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ239,484,200+0.45
1959 บริษัท วาวา แพค จำกัด239,200,000-1.92
1960 นาง สุวิมล ชยวรประภา239,100,784-0.87
1961 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร238,950,000+2.26
1962 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์238,312,500+3.23
1963 นาย อภิชาติ สระมูล238,005,600+1.79
1964 MR. LITSAMY LATSAVONG238,000,000+1.79
1965 นาย ประสาน ภิรัช บุรี237,732,174+0.56
1966 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี237,663,576+1.27
1967 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์237,495,270+0.98
1968 นาย พรชัย อุไรสินธว์237,442,422-
1969 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล237,215,000+3.08
1970 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข237,000,000-
1971 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์236,824,990-0.31
1972 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี236,631,682+0.27
1973 น.ส. วนิตา ทักราล236,542,000+3.50
1974 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์236,533,052-0.78
1975 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด236,526,983+2.63
1976 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย236,000,000-0.85
1977 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย235,809,105-
1978 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช235,489,536-0.26
1979 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ235,093,337-
1980 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร235,030,620+1.26
1981 นางสาว อรวรรณ พัฒนพล234,585,000+3.59
1982 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา233,944,400-
1983 PAN ASIA ASSETS LIMITED233,600,000+1.25
1984 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED233,306,689+0.91
1985 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)232,983,235+6.13
1986 นาง ปัทมา พรมมาส232,540,000-
1987 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร232,320,000+8.52
1988 นาย วัชรพล รุจิเรข232,000,000-1.25
1989 นาย ภมร พลเทพ231,258,000+0.28
1990 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์231,022,330-
1991 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล230,934,021+2.17
1992 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล230,680,000-
1993 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR230,400,000+3.65
1994 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ230,352,720-
1995 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์230,197,711+6.34
1996 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร230,194,547-
1997 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร230,184,675-
1998 นาย ณัฐพงษ์ เชาวน์เลิศเสรี229,981,500-17.46
1999 นาย สุรพล คุณานันทกุล229,050,428+0.53
2000 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT228,930,412+1.81