คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 นาย สมชาย เวชากร289,520,000-
1752 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ289,124,669-
1753 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์288,515,838-
1754 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา288,231,174-
1755 น.ส. รจนา วานิช288,213,846-
1756 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด287,801,520-
1757 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา287,767,089-
1758 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์287,712,000-
1759 นางสาว โสรัจจา บุญประสิทธิ์287,712,000-
1760 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์287,712,000-
1761 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์287,712,000-
1762 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร287,533,344-
1763 นาง ศิริพร ศาตวินท์286,867,200-
1764 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์286,727,359-
1765 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1766 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย286,000,000-
1767 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์285,058,437-
1768 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์284,644,251-
1769 บริษัท ไทยรุ่งเรือง - เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด283,508,120-
1770 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล283,500,000-
1771 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์283,327,115-
1772 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด281,976,270-
1773 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด281,678,046-
1774 นาง วรนุช อิสริยธรรม281,505,000-
1775 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล281,400,000-
1776 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร280,881,260-
1777 MRS. CHEN, MEI-FANG280,714,600-
1778 มูลนิธิส่งเสริมไทย280,529,800-
1779 นาย วศิน เดชกิจวิกรม280,140,000-
1780 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด279,791,078-
1781 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา279,688,331-
1782 น.ส. อังคณา วานิช279,089,050-
1783 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์278,847,340-
1784 น.ส. อรนุช วานิช278,477,010-
1785 นาย นพดล สันธนะพานิช278,400,000-
1786 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล278,380,941-
1787 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา278,257,046-
1788 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED277,186,020-
1789 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง276,822,334-
1790 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด276,463,935-
1791 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล276,463,935-
1792 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย276,043,100-
1793 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1794 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย275,900,625-
1795 นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล275,310,000-
1796 นาย วิษณุ เทพเจริญ274,956,670-
1797 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์274,688,000-
1798 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์274,464,328-
1799 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์274,453,216-
1800 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล273,762,259-
1801 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล273,600,000-
1802 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)273,317,953-
1803 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์272,980,693-
1804 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด272,629,094-
1805 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด272,621,688-
1806 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช272,618,993-
1807 นาง รัชนี โรจตระการ271,564,798-
1808 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์271,468,778-
1809 นาย ศิธา เมฆสวรรค์271,385,782-
1810 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว271,230,598-
1811 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด271,050,000-
1812 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์270,704,596-
1813 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย270,653,906-
1814 น.ส. พัลลภา วิทยากร270,310,416-
1815 นาย กฤษณ์ สุจเร270,300,000-
1816 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร269,112,200-
1817 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์268,614,720-
1818 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข268,116,552-
1819 นาง นิรมล รุจิราโสภณ267,880,945-
1820 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์267,768,062-
1821 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,398,285-
1822 MR. TAN SEOW PHOR267,342,425-
1823 นาย โกศล วรฤทธินภา266,500,000-
1824 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์266,017,500-
1825 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์265,646,810-
1826 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย265,437,375-
1827 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ265,361,500-
1828 นาย พลพัฒ กรรณสูต264,910,285-
1829 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)264,428,825-
1830 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร264,303,053-
1831 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล263,806,686-
1832 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล263,620,487-
1833 บริษัท กันยง จำกัด263,588,472-
1834 นาย อภิชาติ สระมูล263,506,200-
1835 MR. LITSAMY LATSAVONG263,500,000-
1836 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร263,250,000-
1837 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์262,696,506-
1838 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์262,473,200-
1839 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล262,180,105-
1840 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร262,040,208-
1841 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)261,954,016-
1842 นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ261,765,167-
1843 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย261,693,704-
1844 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1845 นาย อธิภัทร ควรสถาพร261,593,988-
1846 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ261,465,329-
1847 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล261,450,000-
1848 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล261,450,000-
1849 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข261,170,600-
1850 นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร260,997,562-
1851 นาง พรรณี พิทยายน260,773,538-
1852 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม260,175,000-
1853 Toyo Seikan Co. Ltd.260,040,000-
1854 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์259,351,950-
1855 นาย สมิทธ์ ทอย259,200,000-
1856 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล259,183,782-
1857 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา259,128,000-
1858 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION258,722,688-
1859 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล258,540,000-
1860 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์258,422,400-
1861 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์258,422,400-
1862 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์258,091,725-
1863 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ257,074,211-
1864 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ256,581,556-
1865 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์256,064,474-
1866 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล255,753,576-
1867 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร255,500,000-
1868 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข255,000,000-
1869 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์254,969,840-
1870 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล254,942,307-
1871 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา254,115,208-
1872 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ254,011,996-
1873 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด253,708,560-
1874 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ253,570,828-
1875 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ253,537,683-
1876 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล253,414,590-
1877 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล253,370,130-
1878 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล253,369,740-
1879 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด253,125,368-
1880 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล252,890,000-
1881 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์252,469,211-
1882 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์252,187,943-
1883 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน251,781,198-
1884 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร251,720,000-
1885 นาย ประเสริฐ เสวีกุล250,459,723-
1886 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์250,403,865-
1887 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ249,929,349-
1888 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร249,923,520-
1889 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ249,240,000-
1890 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี249,157,160-
1891 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์248,939,840-
1892 นาย พิชิต ชินวิทยากุล248,780,000-
1893 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง248,709,638-
1894 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK248,481,368-
1895 นาย ระพี อุทกะพันธุ์248,225,595-
1896 MR. Phoukhaokham Pravoraxay248,000,000-
1897 นาย วัชรพล รุจิเรข247,950,000-
1898 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์247,537,500-
1899 นาย นพพร อาชวกุลเทพ247,500,000-
1900 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร246,862,482-
1901 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด246,750,000-
1902 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ245,764,310-
1903 นาย ชวลิต ยอดมณี245,700,000-
1904 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล244,202,095-
1905 นาย ประพล พรประภา244,161,670-
1906 นาง ประพีร์ บุรี243,954,634-
1907 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี243,718,699-
1908 นาย ดนุพล ชิลลี่243,716,960-
1909 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ243,481,200-
1910 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ243,416,922-
1911 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล243,320,000-
1912 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์243,273,000-
1913 นาง สุวิมล ชยวรประภา243,259,058-
1914 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ243,026,000-
1915 น.ส. ปฤณ พรประภา242,812,570-
1916 นาย พสุ ลิปตพัลลภ241,869,696-
1917 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ241,869,695-
1918 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.)241,800,000-
1919 นาย ประคิน ศรีเจริญ241,551,722-
1920 นาย เมธา ตริลลิต241,500,000-
1921 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ241,062,800-
1922 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล240,974,631-
1923 นาย สุรกิต รติทอง240,182,688-
1924 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา240,125,000-
1925 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์240,000,000-
1926 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์239,353,163-
1927 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล239,316,000-
1928 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ239,316,000-
1929 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์239,316,000-
1930 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี239,264,588-
1931 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์238,782,708-
1932 นาย พรชัย อุไรสินธว์238,635,600-
1933 นาย สหนันท์ เชนตระกูล238,543,450-
1934 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์238,366,642-
1935 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์237,970,370-
1936 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม237,917,680-
1937 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์237,712,046-
1938 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752237,639,000-
1939 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)237,268,175-
1940 นาง อินทิรา สุขะนินทร์237,229,710-
1941 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล236,730,570-
1942 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI236,706,647-
1943 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา236,634,423-
1944 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์236,538,136-
1945 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์236,495,183-
1946 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี236,300,000-
1947 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม236,249,650-
1948 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย235,809,105-
1949 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์235,144,000-
1950 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา235,120,000-
1951 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล235,080,220-
1952 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร234,960,000-
1953 นาง ปัทมา พรมมาส234,050,000-
1954 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล234,000,000-
1955 นาย ทัยดี วิศวเวช233,620,241-
1956 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED233,306,689-
1957 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด232,794,276-
1958 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์232,741,806-
1959 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์231,907,146-
1960 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช231,810,012-
1961 นาย สมชาติ โสตธิมัย231,545,000-
1962 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ231,317,856-
1963 PAN ASIA ASSETS LIMITED230,680,000-
1964 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1965 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์229,902,346-
1966 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา229,785,198-
1967 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด229,385,200-
1968 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ229,273,737-
1969 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล229,230,485-
1970 นาย คุณา เทวอักษร229,066,896-
1971 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร228,937,070-
1972 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล228,895,384-
1973 น.ส. นันทิชา ไชยกุล228,750,000-
1974 นาย วิรัฐ สุขชัย228,664,668-
1975 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล228,540,078-
1976 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล228,297,300-
1977 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล228,000,000-
1978 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร226,884,000-
1979 นาย สุขุม พหูสูตร226,848,752-
1980 นาย สุรพล คุณานันทกุล226,845,519-
1981 ER MERRY WAY LP226,800,000-
1982 นาง พรพิไล ไรวา226,743,600-
1983 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล226,564,000-
1984 นางสาว ภัครดา ชัยสถาพร226,320,000-
1985 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล225,700,000-
1986 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร225,429,377-
1987 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร225,159,975-
1988 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก225,129,450-
1989 นาย วรากฤช ชัยสถาพร225,090,000-
1990 นาย วรกฤต ชัยสถาพร225,090,000-
1991 บริษัท แอล.พี โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)225,047,400-
1992 นาย วันชัย คุณานันทกุล224,678,735-
1993 นาย ณรัล วิวรรธนไกร224,664,000-
1994 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง224,548,193-
1995 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา224,454,097-
1996 นาย ชวาล เหมมณฑารพ223,840,867-
1997 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด223,314,151-
1998 นาย ธวัช เสริมคชสีห์223,080,440-
1999 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร222,978,417-
2000 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ222,933,337-