คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 พลตรี พัชร รัตตกุล301,050,276-0.86
1752 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร300,972,079-0.55
1753 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด300,853,529+1.75
1754 นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ299,384,962-4.03
1755 น.ส. ณิชยา พหูสูตร299,253,992+1.18
1756 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT298,997,550+1.49
1757 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล298,711,760+2.09
1758 นาง ธนภร เล้าตระกูล298,700,000-4.47
1759 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล298,563,000+0.87
1760 น.ส. ภัครดา ชัยสถาพร298,185,800-1.81
1761 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด297,773,726-0.58
1762 นาง พรทิพย์ โรจตระการ296,968,518-0.58
1763 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์296,940,000-1.49
1764 MR. TAN SEOW PHOR296,547,900-0.76
1765 นาย มนชัย มณีไพโรจน์295,953,514+0.51
1766 นาย สำรวย ทิชาชล295,662,500+0.92
1767 นาย วรากฤช ชัยสถาพร295,480,000-1.81
1768 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)295,414,900+0.99
1769 นาย ทัยดี วิศวเวช294,479,295-1.33
1770 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์294,293,358-0.65
1771 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์294,100,000-
1772 นาย อภิชัย เตชะอุบล293,661,833-3.50
1773 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ292,935,012-
1774 นาย ธวัช ทรรศนีย์พงษ์292,859,000-
1775 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์291,600,000+3.09
1776 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ291,600,000+3.09
1777 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์291,600,000+3.09
1778 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์291,600,000+3.09
1779 นาย ภัทท สหวัฒน์291,600,000+3.09
1780 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์291,600,000+3.09
1781 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์291,600,000+3.09
1782 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช291,600,000+3.09
1783 นาย สุเมธ เศษธะพานิช291,590,120-
1784 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์290,953,827-0.70
1785 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์290,624,292+0.95
1786 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด290,299,478-
1787 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล289,317,242-
1788 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา288,865,404+1.69
1789 นาย องอาจ ปัณฑุยากร288,660,866-
1790 นาง อินทิรา สุขะนินทร์288,045,986+0.95
1791 นาง ณัชปภา ควรสถาพร287,697,677-0.55
1792 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย287,686,081-1.79
1793 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย287,217,635-1.12
1794 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ286,710,160+6.82
1795 นาย นักรบ เนียมนามธรรม286,478,248-
1796 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด286,377,828+1.75
1797 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด286,122,743-0.72
1798 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์285,153,520-3.95
1799 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์284,998,716-
1800 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์284,793,975+0.47
1801 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์284,762,500+0.92
1802 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี284,661,349-1.00
1803 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด284,072,146-1.50
1804 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง283,593,750-1.65
1805 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ283,561,676+0.86
1806 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์282,379,520-3.95
1807 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา282,350,210-
1808 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา282,302,150-2.08
1809 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)282,103,421+0.85
1810 น.ส. นิดา แซ่ลี้281,448,216+2.78
1811 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์281,351,942+0.71
1812 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์281,006,687+0.92
1813 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา280,636,383+0.56
1814 นาย พีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา280,384,615+3.70
1815 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล280,166,947-
1816 MITSUI & CO.,LTD.279,999,997+1.90
1817 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ278,592,852+1.21
1818 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์277,718,372-2.80
1819 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์277,497,083-0.55
1820 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ277,200,000+2.02
1821 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล277,119,258+2.10
1822 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด277,095,680-
1823 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน277,021,061+1.96
1824 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ276,463,780+1.52
1825 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์275,621,940-0.76
1826 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด ( Alpha-1 )275,398,550-
1827 นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล274,828,050-
1828 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์274,468,433-0.55
1829 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)274,404,000-
1830 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์273,877,979+0.47
1831 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์273,695,807-0.55
1832 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด273,128,248-0.70
1833 นาย โคบี้ บุญบรรเจิดศรี273,070,047-
1834 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์272,360,226-0.50
1835 DARA INVESTMENT LIMITED271,899,634+0.40
1836 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ271,843,125-
1837 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์271,713,018-0.57
1838 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์271,700,527-0.33
1839 MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP271,587,158+14.76
1840 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ271,427,785-
1841 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย271,312,260-1.98
1842 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด271,050,000-0.72
1843 นาย ประพล พรประภา271,006,670+0.94
1844 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร270,375,138-0.56
1845 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล270,000,000+3.11
1846 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง269,850,000-
1847 น.ส. ปฤณ พรประภา269,509,240+0.94
1848 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย269,193,391+0.25
1849 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม268,847,500+2.58
1850 นาง มาลี เหมมณฑารพ268,802,100+0.50
1851 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี268,743,173-1.75
1852 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์267,777,500-2.00
1853 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด266,831,895-
1854 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ266,809,476-
1855 นาง รวีวรรณ ม้าทอง266,779,980-0.65
1856 นาง ณัฎฐญา นากะพันธ์265,646,810-0.70
1857 นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน265,585,200-1.55
1858 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์265,510,080-0.65
1859 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล265,000,000+3.77
1860 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล262,662,335-1.78
1861 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล262,662,335-1.78
1862 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น262,624,193-
1863 นาง ปริยา จีระพันธุ์262,539,175-0.86
1864 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK262,508,542-
1865 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด262,492,450-0.91
1866 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์261,883,607+0.85
1867 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1868 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์261,600,000+4.59
1869 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ261,440,004+3.88
1870 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา261,366,912-0.31
1871 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย260,792,100-0.58
1872 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด260,163,815+2.38
1873 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์259,695,000-6.90
1874 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์259,351,950-0.70
1875 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED258,824,881-
1876 นาย ธีรวัต อมรธาตรี258,485,000-2.00
1877 นาย ชวลิต ยอดมณี257,400,000-3.03
1878 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส256,627,566-4.57
1879 นาง รัชนี โรจตระการ256,561,218-0.58
1880 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล256,497,678-0.62
1881 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)256,389,375+0.80
1882 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร255,981,234+3.88
1883 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ255,957,190-2.09
1884 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด255,720,525-
1885 Salesforce Ventures LLC255,005,916-6.37
1886 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด254,896,751-1.78
1887 น.ส. พีรชา ศิริโสภณา254,880,000+1.69
1888 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด252,848,233+1.64
1889 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล252,738,000-0.17
1890 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล252,450,000-6.37
1891 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์252,024,000-2.92
1892 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์252,024,000-2.92
1893 MR. Paul Sumade Lee250,800,000+5.50
1894 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี249,900,000-0.68
1895 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ249,282,390-
1896 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์248,880,000+1.64
1897 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์248,593,059-
1898 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา248,475,150+2.50
1899 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI248,467,461-1.59
1900 Toyo Seikan Co. Ltd.248,160,000+1.06
1901 บริษัท กันยง จำกัด247,550,020+0.28
1902 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล247,221,660-0.48
1903 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด246,675,000+3.16
1904 นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์246,373,100+5.00
1905 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร246,008,000-1.24
1906 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)246,000,000+5.69
1907 นาง พรพิไล ไรวา245,926,720+2.58
1908 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล245,739,480-0.48
1909 น.ส. อรวรรณ พัฒนพล245,412,000-
1910 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์244,944,000-1.59
1911 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์244,944,000-1.59
1912 นาย พะเนียง พงษธา244,891,390-
1913 นาง พรรณี พิทยายน244,630,414+3.55
1914 นาย พิรุณ ชินวัตร244,476,307+3.66
1915 นาย ณรัล วิวรรธนไกร244,398,000-1.24
1916 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์244,379,520-3.95
1917 นาย วิเชียร เศวตวาณิช244,000,000+1.23
1918 นาง ประพีร์ บุรี243,954,634+0.62
1919 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA243,763,220-
1920 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์243,324,028-
1921 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร243,200,000+3.29
1922 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร243,070,322+2.22
1923 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ242,547,864-0.56
1924 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์242,114,497-0.53
1925 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์242,084,088-
1926 นาย ธิบดี มังคะลี241,860,466-
1927 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี241,846,998+0.98
1928 นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล241,633,157-4.18
1929 นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์241,633,157-4.18
1930 น.ส. วรรษมน อารยะการกุล241,633,157-4.18
1931 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์241,086,288-3.12
1932 BENTAYGA HOLDINGS LTD240,800,000-2.86
1933 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH240,635,155-0.53
1934 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION240,531,249-0.84
1935 นาย พัทธดน คงสุนทร240,408,000+1.89
1936 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล240,146,548+0.47
1937 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด239,750,000-0.73
1938 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน239,709,496-2.16
1939 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก239,354,663-
1940 นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์239,252,792+0.63
1941 นาง ศิลิกา มัสกาตี238,942,519-0.51
1942 น.ส. ศนิตา คาจิจิ238,942,519-0.51
1943 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล238,140,459-3.43
1944 นาย สวิจักร์ โลจายะ237,964,484-1.06
1945 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข237,793,979-0.93
1946 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ237,742,300-0.10
1947 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์237,507,510-
1948 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ237,446,858+1.02
1949 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด237,361,212-0.76
1950 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย237,313,125-3.25
1951 นาย เมธา ตริลลิต237,300,000-0.88
1952 บริษัท พรอสเพอ สตีล จำกัด236,834,244-1.75
1953 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์236,350,040-2.16
1954 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล235,654,105+1.39
1955 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล235,396,735-2.30
1956 นาย พรชัย อุไรสินธว์235,056,066+1.02
1957 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา234,680,000-4.11
1958 นาย ธงชัย บุศราพันธ์234,666,621-
1959 บริษัท ที อาร์ ดับเบิ้ลยู โฮลดิ้ง จำกัด234,320,000-2.07
1960 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์233,841,741-0.72
1961 นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ232,574,053+4.19
1962 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์232,422,935+0.93
1963 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์231,888,680-
1964 บริษัท แอล.พี โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)231,758,720+1.72
1965 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์231,655,704+0.28
1966 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา231,593,200+1.02
1967 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร231,373,761-1.23
1968 นาย ระพี อุทกะพันธุ์231,365,243+0.85
1969 MRS. CHEN, MEI-FANG231,030,600-1.08
1970 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์230,994,859+0.94
1971 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร230,916,160+8.75
1972 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.230,735,330+1.44
1973 น.ส. วนิตา ทักราล230,628,450-0.51
1974 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร230,378,138-0.51
1975 นาย สหนันท์ เชนตระกูล230,348,700+2.47
1976 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)230,126,400+0.14
1977 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด229,976,000-0.56
1978 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด229,910,627+1.57
1979 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์229,907,520+10.05
1980 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช229,764,651+1.79
1981 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)229,394,550-
1982 นาย อธิโรจน์ เลิศฤทธิ์อธิกิจ229,267,685-1.53
1983 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์229,229,000-0.55
1984 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย229,119,485-0.73
1985 น.ส. จารวี สิริรุจวรา228,735,000-
1986 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์228,635,196-0.65
1987 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล228,210,883-2.30
1988 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย227,562,500+0.15
1989 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์227,461,920+0.81
1990 นาย วิจิตร เตชะเกษม226,678,319-2.78
1991 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์226,238,016-4.17
1992 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล226,123,788-2.30
1993 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล226,084,116-2.30
1994 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล226,083,768-2.30
1995 นาย สมชาติ โสตธิมัย226,075,000-7.31
1996 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์225,750,000-
1997 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์225,750,000-
1998 นาย อมร ดารารัตนโรจน์225,750,000-
1999 นาง พันทิพา ไรวา225,444,059+2.58
2000 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี225,026,567-1.25

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า