คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1751 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์298,800,000-
1752 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช298,800,000-
1753 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์298,800,000-
1754 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์298,800,000-
1755 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์298,800,000-
1756 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์298,800,000-
1757 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ298,800,000-
1758 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI297,948,945-
1759 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด297,936,793-
1760 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด297,514,280-
1761 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล297,461,920-
1762 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)297,090,150-
1763 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล296,276,000-
1764 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน296,032,310-
1765 น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์295,200,000-
1766 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด295,082,144-
1767 นาย เจน วองอิสริยะกุล294,892,856-
1768 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา294,839,532-
1769 นาง กนกกร แทนไกรศร294,488,105-
1770 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด293,257,560-
1771 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์292,691,527-
1772 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)292,131,840-
1773 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย291,526,200-
1774 นาง วัลลภา ไตรโสรัส291,450,880-
1775 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล289,800,000-
1776 นาง กิตติยา ชัยสถาพร288,150,000-
1777 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล287,730,954-
1778 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ286,728,652-
1779 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1780 นาย ศิธา เมฆสวรรค์286,112,142-
1781 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ286,082,828-
1782 นางสาว โสรัจจา บุญประสิทธิ์285,768,000-
1783 นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์285,768,000-
1784 นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์285,768,000-
1785 นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์285,768,000-
1786 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ285,760,005-
1787 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์285,600,000-
1788 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล285,297,034-
1789 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา285,291,359-
1790 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์284,644,251-
1791 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล283,900,000-
1792 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล283,900,000-
1793 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล283,775,020-
1794 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.)283,400,000-
1795 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง283,320,270-
1796 นาย ธนัส ตันติสุนทร282,761,892-
1797 นาย สำรวย ทิชาชล282,100,000-
1798 นาย วิโรจน์ นูคำดี281,680,596-
1799 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด281,539,536-
1800 นาย อธิภัทร ควรสถาพร281,004,395-
1801 นาย พรพรหม พรหมวาณิช280,869,900-
1802 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร279,793,442-
1803 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์279,609,000-
1804 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED279,484,600-
1805 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)279,449,150-
1806 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ279,339,151-
1807 น.ส. อุษณา ชาครกุล279,041,664-
1808 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร279,000,000-
1809 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ278,982,978-
1810 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ277,680,208-
1811 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. BY BUALUANG SECURITIES COMPANY LIMITED.277,414,020-
1812 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์277,378,689-
1813 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล277,200,000-
1814 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ276,848,208-
1815 นาย สมชาย เวชากร276,360,000-
1816 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์276,269,433-
1817 น.ส. ปฐมา พรประภา275,798,403-
1818 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม275,785,500-
1819 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล275,475,564-
1820 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์274,578,093-
1821 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล274,290,607-
1822 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด273,872,246-
1823 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล273,823,992-
1824 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด273,000,000-
1825 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR272,380,399-
1826 น.ส. พัลลภา วิทยากร272,269,884-
1827 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์271,700,000-
1828 นาง ประพีร์ บุรี271,060,704-
1829 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์271,043,859-
1830 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา270,971,609-
1831 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล270,440,113-
1832 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์269,377,220-
1833 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน269,026,485-
1834 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด268,608,780-
1835 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย268,417,600-
1836 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์268,116,472-
1837 นาย ธิบดี มังคะลี268,000,000-
1838 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล267,750,000-
1839 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล267,750,000-
1840 นาย พลพัฒ กรรณสูต267,559,388-
1841 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,398,285-
1842 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด267,355,919-
1843 นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา266,666,663-
1844 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา266,478,970-
1845 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์266,240,853-
1846 นาง รัชนี โรจตระการ264,063,008-
1847 นาง อินทิรา สุขะนินทร์263,878,862-
1848 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์263,849,685-
1849 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ263,513,600-
1850 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล263,185,029-
1851 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์262,953,720-
1852 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ262,700,000-
1853 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์262,684,683-
1854 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล262,504,682-
1855 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์262,473,200-
1856 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.262,097,421-
1857 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์261,883,607-
1858 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.261,667,609-
1859 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์260,969,985-
1860 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์260,235,357-
1861 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์260,057,320-
1862 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร259,972,605-
1863 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)259,794,666-
1864 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB258,501,532-
1865 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น258,318,878-
1866 นาง พรรณี พิทยายน258,289,980-
1867 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด258,239,070-
1868 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์258,091,725-
1869 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด257,654,864-
1870 นาย ราชวิทย์ ชุมวระ257,177,040-
1871 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์257,040,000-
1872 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา256,757,655-
1873 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา256,465,861-
1874 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์256,358,460-
1875 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์256,128,000-
1876 MR. TAN SEOW PHOR256,109,550-
1877 นาย ชวลิต ยอดมณี256,100,000-
1878 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี256,034,721-
1879 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร255,472,993-
1880 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ255,216,740-
1881 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด255,200,166-
1882 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว255,107,996-
1883 นางสาว อรวรรณ พัฒนพล255,036,000-
1884 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช253,638,292-
1885 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ253,627,550-
1886 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ253,570,828-
1887 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์253,559,236-
1888 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร253,207,392-
1889 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร253,116,851-
1890 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล253,034,788-
1891 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด253,034,788-
1892 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด252,964,446-
1893 นาย ขจร พนารัตน์252,773,430-
1894 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA252,663,870-
1895 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช252,550,590-
1896 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์252,415,606-
1897 Toyo Seikan Co. Ltd.252,120,000-
1898 นาย เมธา ตริลลิต252,000,000-
1899 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)251,625,000-
1900 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ251,584,510-
1901 น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ251,507,500-
1902 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์251,469,968-
1903 นาง มาลี เหมมณฑารพ251,329,964-
1904 นาย ภมร พลเทพ251,004,000-
1905 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์250,283,700-
1906 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์249,808,320-
1907 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์249,808,320-
1908 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์249,800,350-
1909 บริษัท กันยง จำกัด249,641,992-
1910 นางสาว อมลยา ผุสสราค์มาลัย249,417,612-
1911 MITSUI & CO.,LTD.249,333,331-
1912 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ249,282,390-
1913 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร249,174,240-
1914 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์249,135,000-
1915 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี248,200,000-
1916 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ248,191,050-
1917 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร247,660,000-
1918 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด247,625,000-
1919 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์247,366,820-
1920 นาย นันทนัช พิบูลนันท์247,230,603-
1921 MRS. CHEN, MEI-FANG247,177,900-
1922 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.247,040,823-
1923 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล246,857,800-
1924 นาย ชินทัต เจียอาภา246,756,880-
1925 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์246,750,000-
1926 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์246,750,000-
1927 นาย อมร ดารารัตนโรจน์246,750,000-
1928 นาย ปฏิญญา เทวอักษร246,004,654-
1929 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล245,994,936-
1930 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)245,750,940-
1931 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร245,644,844-
1932 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ244,918,758-
1933 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร244,699,370-
1934 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK244,473,604-
1935 น.ส. รจนา วานิช244,271,853-
1936 นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์243,879,765-
1937 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)243,711,720-
1938 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล243,513,864-
1939 นาง ศิริพร ศาตวินท์243,408,000-
1940 นาย สุรกิต รติทอง242,911,936-
1941 นาย ประเสริฐ เสวีกุล242,713,546-
1942 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.242,500,130-
1943 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์242,266,342-
1944 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย241,226,040-
1945 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ241,216,200-
1946 นาย วริศ โพธิ์อบ241,081,117-
1947 บริษัท โชควัฒนา จำกัด241,001,118-
1948 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล240,870,000-
1949 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์240,870,000-
1950 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ240,870,000-
1951 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร240,784,600-
1952 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ240,760,080-
1953 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์240,744,500-
1954 นาง พรพิไล ไรวา240,348,216-
1955 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ239,857,486-
1956 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์239,850,000-
1957 นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ239,592,000-
1958 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ239,360,000-
1959 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข238,500,000-
1960 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์238,255,447-
1961 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์238,141,890-
1962 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)238,140,014-
1963 นาย กฤษณ์ สุจเร238,000,000-
1964 นาย ประสาน ภิรัช บุรี237,732,174-
1965 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์237,495,270-
1966 นาย พรชัย อุไรสินธว์237,442,422-
1967 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ237,215,987-
1968 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล237,215,000-
1969 นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล236,670,000-
1970 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์236,648,346-
1971 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย236,645,308-
1972 นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ236,642,273-
1973 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร236,481,679-
1974 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล236,080,224-
1975 นาย เสกสรร ศรีเจริญ236,000,000-
1976 น.ส. อรนุช วานิช235,975,471-
1977 นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร235,676,903-
1978 น.ส. อังคณา วานิช235,531,036-
1979 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์234,592,305-
1980 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา233,944,400-
1981 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล233,921,160-
1982 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล233,880,120-
1983 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล233,879,760-
1984 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์233,180,100-
1985 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ233,019,800-
1986 นาง ณัชปภา ควรสถาพร232,812,922-
1987 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์232,741,806-
1988 นาง ปัทมา พรมมาส232,540,000-
1989 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร232,359,386-
1990 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์232,195,498-
1991 นาย อภิชาติ สระมูล231,630,450-
1992 MR. LITSAMY LATSAVONG231,625,000-
1993 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล231,109,423-
1994 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล231,000,000-
1995 น.ส. นันทิชา ไชยกุล230,625,000-
1996 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์230,605,773-
1997 นาย นพดล สันธนะพานิช230,400,000-
1998 นาง ศิลิกา มัสกาตี230,365,095-
1999 น.ส. ศนิตา คาจิจิ230,365,095-
2000 นาย ประพล พรประภา230,100,003-