คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 05/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาย เพทาย มณีไพโรจน์53,702,710-5.45
3502 MR. SAU KWENG TAN53,700,000-0.56
3503 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร53,675,052+9.80
3504 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์53,627,110+5.19
3505 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์53,623,508+4.78
3506 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.53,525,904+3.00
3507 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ53,499,960+2.78
3508 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา53,446,685-0.62
3509 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล53,383,896+1.72
3510 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์53,312,250-0.65
3511 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย53,311,475-0.65
3512 น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา53,299,795-0.54
3513 นาย อรุณ วนิชสุวรรณ53,295,000-1.07
3514 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา53,287,520-
3515 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด53,264,237-
3516 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง53,223,492+1.32
3517 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์53,143,000+0.53
3518 น.ส. แพร จรรโลงบุตร53,064,765-
3519 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล53,060,000-
3520 นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล53,059,671+12.01
3521 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์53,032,225-2.44
3522 นาย ทศพร จิตตวีระ52,999,364-0.94
3523 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด52,981,950+1.90
3524 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์52,939,015-
3525 นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ52,936,000+0.56
3526 นาย กร เสรีโรจนสิริ52,936,000-
3527 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)52,884,295+0.29
3528 MR. LAN, MU-CHIOU52,882,827+1.43
3529 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด52,869,635+1.53
3530 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์52,855,118+1.29
3531 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์52,732,478+3.05
3532 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์52,714,795+1.16
3533 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)52,712,240+0.51
3534 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล52,710,000+1.90
3535 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล52,709,940-1.33
3536 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์52,653,178+0.64
3537 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์52,540,000+12.16
3538 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา52,500,000+1.90
3539 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม52,391,625-0.70
3540 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ52,382,952+0.66
3541 MR. CHANTHANOME PHOMMANY52,320,020-3.62
3542 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม52,310,800+0.61
3543 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต52,248,800+3.52
3544 นาย นิติ เนื่องจำนงค์52,246,970-0.21
3545 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์52,202,058+2.97
3546 MR. CHUNGSIK HONG52,155,208-0.60
3547 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล52,128,828+4.96
3548 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ52,127,200+2.52
3549 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ52,097,823-
3550 นาง จันทิรา ลือสกุล52,029,440+12.50
3551 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม52,027,474-0.68
3552 นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ52,000,000-3.85
3553 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล52,000,000-
3554 นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณ51,998,828+0.89
3555 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์51,940,000+0.51
3556 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร51,920,000-
3557 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์51,876,263+3.59
3558 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล51,865,800+1.29
3559 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)51,771,070+0.70
3560 นาย เจริญ เจริญกิจ51,744,000+4.08
3561 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)51,600,000-
3562 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด51,425,000+3.64
3563 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์51,412,325-0.40
3564 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน51,375,000-0.73
3565 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน51,375,000-0.73
3566 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน51,375,000-0.73
3567 นาง อรทัย ทองมีอาคม51,375,000-0.73
3568 นาย ภควา ปัตตะพงศ์51,345,273+3.74
3569 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์51,250,000-
3570 นาย ชัยลดล โชควัฒนา51,240,000-
3571 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ51,106,149+9.56
3572 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์51,071,354-
3573 บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด51,058,143-
3574 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์51,043,239+0.59
3575 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์51,043,226+2.86
3576 นาย มนตรี ช้างทองสิริ51,040,000+0.57
3577 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)51,036,052+1.55
3578 นาย นที พานิชชีวะ51,015,694+0.41
3579 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ51,000,000-0.98
3580 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล50,992,427+3.97
3581 บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด50,945,102-
3582 น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์50,939,200-3.85
3583 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี50,933,128+1.66
3584 นาย ชัยยศ พาพร50,925,751+1.67
3585 MR. SUPOL WATTANAVEKIN50,917,200+1.67
3586 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ50,851,000-
3587 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค50,836,000-4.47
3588 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล50,832,000-
3589 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี50,711,655+1.49
3590 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ50,697,489-0.21
3591 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ50,592,316+0.94
3592 นาย ปเนต จงวัฒนา50,589,738+4.37
3593 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล50,575,000+1.68
3594 MR. Goh kok Cheng50,484,832+0.94
3595 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์50,451,576-
3596 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3597 นาย ภูมิชัย ชัยวานิชกุล50,400,000+4.00
3598 นาย ปิติ กิตติธีรพรชัย50,335,810-13.45
3599 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์50,312,350+0.91
3600 นาย ธีรธร ธาราไชย50,304,445-
3601 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์50,275,600-
3602 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH50,160,120-1.80
3603 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ50,157,645-
3604 MR. Goh Kok Beng50,135,297+0.94
3605 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ50,129,400+0.78
3606 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)50,075,440+1.59
3607 PJ Spring Investment Limited50,053,082-1.82
3608 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์50,050,000+1.30
3609 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร50,020,864-1.32
3610 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์50,004,440+1.89
3611 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์49,990,546-0.59
3612 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด49,943,800+1.83
3613 นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย49,913,032-3.13
3614 นาย พงศ์ธร ธาราไชย49,858,063-
3615 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ49,836,155-
3616 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์49,750,250-1.27
3617 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม49,688,327-
3618 นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย49,665,280+2.65
3619 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง49,645,294-
3620 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์49,605,314+1.90
3621 นาย มรกต มณีไพโรจน์49,576,860-5.45
3622 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์49,504,237+1.31
3623 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด49,380,195-2.52
3624 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์49,371,708+13.04
3625 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์49,316,850-1.48
3626 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน49,284,972+5.40
3627 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์49,254,000+3.12
3628 นาย เมธา วนดิลก49,235,137+1.29
3629 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์49,210,203-
3630 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์49,200,000+4.88
3631 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์49,187,345+1.20
3632 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร49,184,176-1.64
3633 นาย สุชีพ บุญวีระ49,133,783+1.66
3634 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์49,122,450-1.48
3635 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร49,088,224+0.84
3636 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์49,077,960-
3637 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง49,066,653+0.80
3638 น.ส. วิไลรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ49,059,740+0.61
3639 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย49,050,000-0.92
3640 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์49,038,000-
3641 นาง สิรินิมิตร บุญยืน49,019,064+1.89
3642 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)48,954,000+0.50
3643 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์48,896,902+1.79
3644 นาย วัชระ แก้วสว่าง48,800,000+1.64
3645 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ48,800,000+1.64
3646 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์48,800,000+1.00
3647 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์48,720,000+1.90
3648 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์48,709,042+0.53
3649 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ48,693,885+2.78
3650 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ48,678,624+5.56
3651 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์48,662,050+2.44
3652 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์48,628,949-3.54
3653 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร48,620,000-5.88
3654 บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)48,600,000-2.22
3655 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์48,560,000-3.69
3656 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.48,517,927+4.59
3657 นาย บุญไชย ตันชัชวาล48,479,350+7.10
3658 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์48,455,400-0.40
3659 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล48,420,872-
3660 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล48,420,068-
3661 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C48,413,492-0.71
3662 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์48,360,000+6.45
3663 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง48,356,000-
3664 นาย วงศกร เทพเจริญ48,330,271+2.78
3665 นาย สมชาย เบญจรงคกุล48,307,430+1.00
3666 นาย นุชา พรประภา48,300,000-
3667 นาย นุพงศ์ พรประภา48,300,000-
3668 นาง นงนุช พรประภา48,300,000-
3669 MR. FUNG MENG HOI48,297,760+2.50
3670 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล48,286,200+3.62
3671 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด48,214,176-0.74
3672 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์48,183,000-
3673 MR. HO KWON CJAN48,159,217+3.86
3674 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์48,106,634+2.86
3675 นาย อนุวัฒน์ อรุโณทัย48,049,650+3.74
3676 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล48,000,000+1.67
3677 นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์47,990,000+4.77
3678 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร47,976,128+4.38
3679 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์47,920,702-3.92
3680 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม47,882,880+0.61
3681 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์47,878,800-2.35
3682 น.ส. จงกล งามเลิศชัย47,859,440+0.78
3683 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์47,851,483-
3684 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช47,811,817+1.38
3685 นาย ขันธ์เพชร สารสาส47,670,000+2.15
3686 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว47,656,462+3.54
3687 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร47,650,271+1.59
3688 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร47,650,271+1.59
3689 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร47,650,271+1.59
3690 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์47,647,600-
3691 นาย ทักษะ บุษยโภคะ47,630,400+1.67
3692 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร47,600,000-5.88
3693 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร47,600,000-5.88
3694 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์47,575,000+0.58
3695 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์47,575,000+0.58
3696 นาย บุญชัย พนาสกุลการ47,518,000-3.43
3697 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3698 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3699 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช47,390,000+1.00
3700 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์47,365,125+5.82
3701 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร47,332,539+1.59
3702 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร47,200,000+6.78
3703 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร47,188,000+0.88
3704 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์47,185,060+1.92
3705 นาย กรณ์ ณรงค์เดช47,145,000-1.43
3706 นาย ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล47,068,116+5.31
3707 MR. TAI WAI FUNG47,042,721-1.32
3708 นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์46,946,400-0.23
3709 น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์46,887,195+0.61
3710 นาย ชวลิต หวังธำรง46,861,388+0.80
3711 นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค46,838,592-0.11
3712 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา46,824,832-0.54
3713 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ46,814,600+1.18
3714 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร46,800,000+1.67
3715 นาง ธนภร นันที46,763,989-
3716 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์46,750,000+3.74
3717 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์46,716,480+1.39
3718 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์46,667,078+1.94
3719 CPYI CLT A/C 0182688-100846,651,544+7.14
3720 นาง วรนุช อิสริยธรรม46,650,000-
3721 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี46,640,000+4.25
3722 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์46,575,540+0.91
3723 นาง ตง เฉิน46,500,000+6.45
3724 นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ46,500,000+0.54
3725 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์46,500,000-
3726 น.ส. วันวัสสา สวินทร46,432,697+1.48
3727 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด46,427,377+7.46
3728 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา46,398,542-0.24
3729 นาง สุธิดา งานทวี46,344,375+4.67
3730 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED46,306,939+3.86
3731 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ46,293,125+1.18
3732 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์46,266,570-1.45
3733 นาง กนกอร บดินทร์รัตน46,219,600-1.68
3734 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์46,172,070+1.90
3735 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์46,151,054+5.71
3736 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร46,093,182+4.96
3737 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร46,043,700-1.45
3738 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์46,040,800+1.29
3739 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์46,040,800+1.29
3740 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล46,018,400-1.22
3741 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล45,996,998+1.33
3742 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล45,967,473+4.90
3743 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์45,920,682+1.25
3744 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์45,799,640-
3745 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา45,780,600+2.78
3746 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์45,764,637+1.91
3747 นาย สุภาพ วงษ์จินดา45,756,000+2.44
3748 บริษัท หวั่งหลี จำกัด45,715,584-
3749 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช45,695,140+0.27
3750 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ45,688,580+1.30
3751 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)45,681,612-
3752 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา45,660,030-
3753 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์45,621,325+1.49
3754 น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร45,579,200+1.64
3755 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล45,558,445+2.29
3756 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์45,547,632+1.92
3757 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล45,502,625+1.68
3758 นาง รัชนีกร จินตกานนท์45,499,000+0.64
3759 นาย สิริพจน์ มาโนช45,459,821-0.15
3760 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต45,459,750+2.72
3761 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED45,445,000+1.34
3762 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์45,439,056+1.92
3763 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล45,431,748+1.22
3764 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A45,426,400+4.00
3765 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด45,408,000+0.57
3766 นาย ทศพล ไสยมรรคา45,406,554+1.30
3767 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์45,381,315-3.77
3768 นาง สร้อยสน จารุดิลก45,350,977+0.57
3769 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ45,324,573+1.57
3770 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์45,322,420-0.43
3771 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์45,318,671+1.74
3772 นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล45,225,000+1.49
3773 นาย ประเสริฐ เสวีกุล45,213,156+11.41
3774 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด45,120,760-
3775 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล45,090,000+0.44
3776 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร45,065,677-
3777 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม45,060,639+3.85
3778 นาย สมนึก ไชยกุล45,029,191-2.29
3779 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล45,000,000-
3780 นาย ปรีดี เหตระกูล45,000,000-
3781 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์45,000,000-
3782 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์44,908,760+1.54
3783 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด44,859,155+0.91
3784 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร44,834,835+0.84
3785 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล44,825,000+0.91
3786 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์44,810,201+1.58
3787 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย44,800,314+5.36
3788 METAL ONE CORPORATION44,800,000+1.00
3789 บริษัท พูลผล จำกัด44,799,840-
3790 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์44,790,672-
3791 นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด44,774,800+3.64
3792 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด44,771,600-
3793 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา44,767,500+0.71
3794 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ44,743,586-4.31
3795 MR. TAN TGOW LIM44,722,251+0.68
3796 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์44,720,000+7.69
3797 นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์44,720,000-3.85
3798 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์44,693,240+2.13
3799 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด44,644,638+3.38
3800 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม44,640,000-
3801 นาย โสภณ วิรเศรณี44,611,000+1.60
3802 นาย ปิยะ เตชากูล44,590,500-
3803 นาย บรรพต จำรูญโรจน์44,550,000-0.61
3804 นาย ปฏิญญา เทวอักษร44,518,656+1.00
3805 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ44,505,047+2.13
3806 VISTA INVESTMENTS LIMITED44,500,178+1.12
3807 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์44,472,468+2.17
3808 นาย บัณฑูร ล่ำซำ44,415,008+0.57
3809 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์44,403,489-2.56
3810 นาย สมชัย สวัสดีผล44,400,000+1.35
3811 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์44,382,200-
3812 นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม44,306,570-0.83
3813 นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์44,264,000+0.57
3814 นาย ระบิล โสภณพนิช44,207,600-
3815 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล44,198,690-
3816 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์44,142,990-0.98
3817 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์44,117,580+0.61
3818 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์44,110,836+11.01
3819 นาย ปริน ชนันทรานนท์44,090,541+2.00
3820 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ44,076,520+14.66
3821 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย44,044,562+1.05
3822 นาย สุธน ศรียะพันธุ์44,004,455+0.91
3823 นาย สาธิต สุดบรรทัด44,000,000-
3824 บริษัท ทีเจดี จำกัด44,000,000-
3825 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)43,983,810-
3826 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช43,962,305+1.00
3827 นาย วินท์ สุธีรชัย43,923,600+0.68
3828 น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์43,860,800-
3829 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์43,750,000+4.00
3830 นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์43,701,840+1.09
3831 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์43,696,926+4.17
3832 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)43,688,970-
3833 นาย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์43,680,000-1.54
3834 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท43,533,345-
3835 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์43,533,006-4.16
3836 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา43,529,000-
3837 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ43,525,521+3.42
3838 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด43,480,801+3.30
3839 MR. CHEN, CHENG-JEN43,440,000+1.66
3840 นาย วรพจน์ ดีจริยา43,409,180+0.64
3841 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์43,341,100-0.65
3842 น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว43,250,000+0.58
3843 นาย คติมันต์ สนธิแก้ว43,250,000+0.58
3844 นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์43,236,630+6.45
3845 นาย พรเดช จันทวานิช43,222,762-0.54
3846 กองทุน ประกันวินาศภัย43,138,000-3.94
3847 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด43,133,137-0.38
3848 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์43,104,000+15.00
3849 นาย วรุต ตันติพิภพ43,103,032+2.40
3850 นาย นพป์ ไกรวิญญ์43,101,864+2.75
3851 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด43,095,615+0.64
3852 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร43,062,000+1.67
3853 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช42,983,000+1.89
3854 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด42,981,750+1.90
3855 DAWINA INVESTMENTS LTD.42,964,017+3.86
3856 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ42,952,173+2.60
3857 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์42,944,367-0.87
3858 น.ส. ชุติมา พรประภา42,933,307-
3859 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย42,795,028-2.39
3860 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี42,778,045+2.97
3861 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล42,752,400-
3862 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด42,748,675+3.97
3863 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN42,730,380+9.49
3864 นาย สิทธิพจน์ มาโนช42,726,586-0.13
3865 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต42,724,800+2.17
3866 นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์42,713,229+3.55
3867 นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์42,641,822+3.01
3868 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร42,618,862+2.44
3869 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ42,600,000+2.11
3870 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์42,600,000+4.23
3871 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย42,579,352+1.89
3872 นาย คุณพัฒน์ มาโนช42,538,966-0.13
3873 นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์42,500,000+1.18
3874 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล42,499,200+1.29
3875 น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล42,463,812-0.56
3876 น.ส. สุณี สถตินันท์42,453,267+7.46
3877 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์42,438,120+4.23
3878 นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร42,400,000+1.89
3879 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล42,379,470+1.68
3880 นาย ทวี อนันตรัตนา42,305,970-
3881 นาย ปั้น สารสาส42,261,000+2.07
3882 นาย สุทธิพร จันทวานิช42,178,252-0.54
3883 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์42,076,800+1.39
3884 นาย กฤช นิลพันธุ์42,066,000+2.44
3885 นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์42,038,000-1.20
3886 นาย ปวิช ชัยธรรมกร42,023,050-4.00
3887 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์42,000,000-3.33
3888 น.ส. พิมอาภา ไรวา42,000,000+1.90
3889 นาย ธิบดี มังคะลี42,000,000-9.52
3890 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์41,915,305+3.54
3891 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล41,859,450+0.74
3892 นาย นุชา สีบุญเรือง41,841,420-0.79
3893 SMPR Holding Pte. Ltd.41,812,199+8.33
3894 นาย จงกิจ งามเลิศชัย41,812,166+0.31
3895 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล41,808,000+2.24
3896 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล41,808,000+2.24
3897 นาง รัชนี สว่างอัมพร41,803,800-
3898 นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ41,798,143-
3899 น.ส. สุดา อัศวโภคิน41,753,280-
3900 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย41,741,850+2.19
3901 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ41,724,539-0.54
3902 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช41,704,650+3.42
3903 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล41,703,760+6.09
3904 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย41,698,975-3.77
3905 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช41,681,250+3.42
3906 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช41,681,250+3.42
3907 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ41,675,938-0.58
3908 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด41,653,560+1.44
3909 นาย ธาดา โอฬาริก41,650,770+2.34
3910 นาย ฐิติกร สพโชคชัย41,635,350+2.27
3911 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์41,600,000+4.81
3912 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย41,600,000-
3913 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม41,502,990+0.62
3914 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม41,497,160+3.85
3915 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด41,490,000+6.00
3916 นาย สาธิต เหมมณฑารพ41,480,014+1.57
3917 น.ส. ปนิษฐา บุรี41,472,000-
3918 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี41,457,240+1.00
3919 นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม41,313,300+0.97
3920 บริษัท สุฤดี จำกัด41,280,184+0.57
3921 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์41,260,752-1.27
3922 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก41,254,125-0.73
3923 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์41,246,000-3.66
3924 นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล41,218,037+2.29
3925 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์41,189,075+5.71
3926 น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์41,162,640+1.09
3927 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์41,079,657-
3928 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์41,009,757-0.99
3929 นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์41,000,000-3.66
3930 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล40,954,410+1.29
3931 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG40,945,880-3.66
3932 นาย สมศักดิ์ อนงค์เลขา40,906,000+5.31
3933 น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย40,801,821+3.30
3934 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด40,800,944-0.68
3935 นาย ภพพร จันทวานิช40,786,774-0.54
3936 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา40,783,581-3.77
3937 นาย เศรณี เพ็ญชาติ40,777,695-
3938 นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา40,772,353-2.80
3939 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์40,770,264+3.54
3940 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์40,770,242+3.54
3941 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล40,763,250-1.64
3942 MISS CHOO YIE NGOH40,751,578-1.32
3943 นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย40,748,400-0.56
3944 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย40,725,000+1.66
3945 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์40,716,000+14.66
3946 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์40,702,120+1.83
3947 บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด40,691,422-0.92
3948 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ40,625,058+11.35
3949 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ40,607,940-
3950 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ40,607,940-
3951 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์40,600,000-
3952 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด40,575,600+3.42
3953 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์40,448,100+2.23
3954 นาย สุเมธ ฐิติภูรี40,446,648+0.44
3955 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล40,443,185-
3956 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ40,420,050-0.83
3957 นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ40,331,368+1.29
3958 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ40,246,940-
3959 USE Electronics Co., Ltd.40,229,664+2.60
3960 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา40,180,000+0.49
3961 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์40,168,880-0.11
3962 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม40,154,562-6.51
3963 นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์40,148,272+0.45
3964 นาย ทรงพล อัศวโภคิน40,084,320-
3965 นาย ภาณุ อิงคะวัต40,009,160-1.76
3966 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์39,961,000+3.37
3967 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล39,956,648+0.47
3968 นาย ประชา เหตระกูล39,922,180-1.87
3969 นาย โกบินซิงห์ ทักราล39,778,020+3.70
3970 นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล39,778,020+3.70
3971 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ39,771,044+14.71
3972 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม39,743,908-0.54
3973 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต39,724,932+6.00
3974 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ39,683,160+1.11
3975 MISS SIU CHUN VIANNA CHAN39,680,000+6.45
3976 MISS SUK FUN GUN39,680,000+6.45
3977 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล39,661,248+0.47
3978 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ39,540,351-0.98
3979 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์39,490,054+5.71
3980 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ39,456,000+4.17
3981 Melco Holdings Inc.39,420,480+7.50
3982 น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์39,396,000+5.61
3983 ธนาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)39,352,500+1.89
3984 นาย ปรีชา อภินันท์กูล39,330,000-
3985 น.ส. สุวรรณา มกรามณี39,312,000-
3986 นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร39,300,628-2.13
3987 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร39,243,106-1.68
3988 นาย กรกฤช จุฬางกูร39,200,000+0.51
3989 บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด39,200,000+5.61
3990 N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.39,200,000+5.61
3991 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)39,198,600+0.98
3992 MR. WEI-TONG LIN39,198,600+0.98
3993 นาย สุทิน อัษฎาธร39,194,047+2.64
3994 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์39,168,000+9.80
3995 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์39,166,842-3.77
3996 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์39,116,250+14.07
3997 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC39,116,034+3.42
3998 นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ39,106,800+0.94
3999 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์39,091,028+3.97
4000 น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม39,088,644-