คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์59,666,700-
3502 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช59,662,400+2.00
3503 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด59,659,090-1.55
3504 หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ59,605,470+1.23
3505 นาย พลภัทร นิจสิริภัช59,589,544-0.69
3506 นาย อมร มีมะโน59,517,106-
3507 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ59,508,904+0.25
3508 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)59,460,752+0.96
3509 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์59,441,760+0.95
3510 นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์59,408,254-0.75
3511 กองทุนเปิด กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล59,331,840+1.04
3512 นาย ทนง พิทยะ59,309,985+0.97
3513 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร59,266,021+0.74
3514 นาย สันติ ปิยะทัต59,226,115-3.40
3515 นาย จักรธร ฉันทโรจน์59,130,176+3.37
3516 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited59,117,300-
3517 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล59,113,280+5.93
3518 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล59,024,000+2.52
3519 นาย เพทาย มณีไพโรจน์59,019,810+8.11
3520 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร58,910,600+0.49
3521 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม58,887,400+4.81
3522 นาย ชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์58,842,960-2.27
3523 นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ58,813,680+1.74
3524 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย58,800,000+7.48
3525 K Investment Limited58,785,468-1.43
3526 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด58,720,740-0.51
3527 นาย ไชยา อุปัติศฤงค์58,666,661+3.41
3528 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล58,650,000+0.72
3529 นาง ทศพร อังสุวรังษี58,566,295+2.65
3530 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์58,540,976+1.70
3531 นาย ปัญญา ควรตระกูล58,463,450+1.66
3532 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี58,409,982+7.78
3533 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ58,380,560-
3534 น.ส. อานา นิธิรักษา58,352,700+0.89
3535 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ58,332,750+1.63
3536 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก58,309,460-0.70
3537 นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล58,304,501+12.86
3538 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล58,245,000-
3539 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ58,228,792+2.64
3540 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์58,212,000+0.95
3541 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์58,181,067-
3542 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ58,137,824-
3543 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ58,116,000+0.48
3544 นาย วีระพงษ์ ธัม58,108,426+0.88
3545 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา58,102,500+1.64
3546 น.ส. อสมา โตวัน57,970,000+3.23
3547 น.ส. อริสรา โตวัน57,970,000+3.23
3548 นาย คณพศ นิจสิริภัช57,904,774-0.67
3549 น.ส. จารุมล สุภารัตน์57,830,000-6.78
3550 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์57,700,000+2.63
3551 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม57,600,000+1.67
3552 การเคหะแห่งชาติ57,600,000+1.56
3553 นาง ธีรดา อำพันวงษ์57,477,248+3.06
3554 นาย ศรัณย์ ไชยกุล57,458,800-2.14
3555 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต57,451,500-0.56
3556 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล57,351,037+0.64
3557 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด57,275,000-0.80
3558 นาย ศิวะ งานทวี57,246,120+0.38
3559 นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ57,243,106+1.57
3560 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)57,200,000+1.40
3561 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์57,178,953-0.33
3562 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ57,045,450-
3563 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม57,023,868-
3564 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์56,931,428-
3565 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์56,920,500-0.85
3566 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด56,914,418-
3567 นาย ปเนต จงวัฒนา56,913,455-1.11
3568 นาย เศกสรร เศรษฐสกล56,845,434+3.25
3569 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์56,772,360+2.64
3570 นาย ศุภวุฒิ อยู่วัฒนา56,720,400-
3571 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย56,709,168+1.09
3572 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์56,700,000-
3573 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล56,643,400+0.64
3574 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว56,610,000+1.18
3575 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล56,453,553-
3576 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา56,422,080-
3577 นาย สมชัย สวัสดีผล56,400,000+0.53
3578 น.ส. มณีรัตน์ กาญจนชัยภูมิ56,347,000-0.69
3579 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ56,347,000-0.69
3580 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช56,231,483+1.72
3581 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน56,227,678+7.85
3582 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3583 นาย ชโนดม อุตสาหจิต56,101,500+1.46
3584 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง56,048,174+1.61
3585 นาง อลิสา ปริญญานุสสรณ์56,025,600-
3586 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต56,022,977+1.48
3587 นาย ธิบดี มังคะลี56,000,000-7.14
3588 น.ส. นพพร ชาญณรงค์55,983,781+0.94
3589 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์55,926,619+1.22
3590 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์55,904,485+4.35
3591 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ55,890,272-1.61
3592 นาย ธนัท ตาตะยานนท์55,878,707+3.93
3593 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด55,805,798-1.62
3594 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.55,800,000-1.88
3595 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)55,795,891-0.47
3596 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม55,775,678+4.01
3597 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด55,750,000+4.93
3598 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์55,689,055+1.63
3599 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร55,498,039-
3600 นาย เจริญ รุจิราโสภณ55,429,842-
3601 นาง มนธิรา ผดุงรัตน์55,402,008+0.34
3602 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์55,393,456-1.49
3603 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์55,359,599+4.69
3604 น.ส. สุวรรณา มกรามณี55,330,340+1.44
3605 น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา55,316,544+1.56
3606 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร55,304,000+4.84
3607 นาง อรุณี หวั่งหลี55,264,050-1.24
3608 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล55,158,200+1.76
3609 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์55,134,915-0.51
3610 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์55,127,786+1.66
3611 PJ Spring Investment Limited55,058,390+2.48
3612 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์54,983,460+1.83
3613 Principal asset management Berhad54,975,113+0.95
3614 น.ส. อักษร วิจิตโท54,967,680+0.94
3615 นาง ลัดดา ตันชัชวาล54,900,000-1.64
3616 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)54,833,160-1.06
3617 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด54,808,214+6.78
3618 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย54,729,582+0.73
3619 นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร54,718,600+1.83
3620 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์54,715,179+0.41
3621 นาย พิชิต ชินวิทยากุล54,630,000+0.31
3622 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์54,610,080+0.87
3623 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา54,600,000+0.64
3624 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ54,495,000+0.29
3625 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ54,487,360+1.22
3626 นาย มรกต มณีไพโรจน์54,485,460+8.11
3627 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน54,479,844-
3628 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย54,421,553+0.85
3629 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์54,400,000-
3630 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์54,400,000+2.00
3631 นาง ภัทริน มงคลรัตน์54,332,066+1.70
3632 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด54,286,250+0.73
3633 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์54,156,057+0.68
3634 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร54,124,304-0.84
3635 นาย ปั้น สารสาส54,082,396-0.52
3636 นาย กฤช เอิบสิริสุข54,006,110+1.87
3637 นาย สาธิต สุดบรรทัด54,000,000-
3638 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร53,973,144-1.11
3639 นาย สมชัย ส่งวัฒนา53,924,280+10.83
3640 น.ส. โศภิน แพทยานันท์53,831,393+1.30
3641 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ53,830,883-
3642 นาย ปฏิญญา เทวอักษร53,829,268+1.92
3643 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ53,748,283+0.26
3644 นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช53,740,400+2.52
3645 Melco Holdings Inc.53,710,404-0.92
3646 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล53,646,600+1.66
3647 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด53,636,330+1.63
3648 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์53,627,110-1.30
3649 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด53,603,220-
3650 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์53,550,364+2.66
3651 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ53,520,000+4.93
3652 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช53,514,143+0.82
3653 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล53,439,254+0.94
3654 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม53,424,000+1.67
3655 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา53,410,000+0.92
3656 น.ส. นฤพร กาญจนจารี53,402,752-3.51
3657 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์53,402,216-1.49
3658 นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์53,385,086-0.23
3659 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม53,379,526-
3660 นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์53,355,101+1.34
3661 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)53,341,794+1.12
3662 USE Electronics Co., Ltd.53,291,243-
3663 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา53,280,000-
3664 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ53,277,500-0.99
3665 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์53,258,110+2.35
3666 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)53,254,833+2.99
3667 นาย อมร ศรีชวาลา53,240,600-2.00
3668 นาย อรุณ วนิชสุวรรณ53,240,000+3.41
3669 นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์53,197,976+2.31
3670 นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์53,197,976+2.31
3671 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์53,085,886+6.02
3672 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์53,083,453+2.51
3673 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา53,081,443+3.47
3674 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์53,049,140+10.47
3675 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์53,001,639-0.37
3676 น.ส. ปัทมาภรณ์ เปียซื่อ52,800,000-
3677 MR. CHUNGSIK HONG52,783,584+2.98
3678 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล52,767,750+0.72
3679 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์52,727,090+2.11
3680 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์52,717,845-0.92
3681 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์52,688,218+4.35
3682 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์52,676,625+0.68
3683 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์52,676,596+0.68
3684 นาย ชัยยศ พาพร52,623,276+1.61
3685 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร52,622,600+2.00
3686 นาย สงวน สกุลวรรัตน์52,550,400+2.52
3687 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์52,530,945+7.91
3688 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์52,410,191+1.01
3689 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร52,376,433+0.50
3690 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)52,360,506+0.71
3691 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์52,339,898-
3692 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร52,322,292+7.21
3693 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล52,268,974-0.88
3694 นาย ทินกร อัษฎาธร52,239,408+0.50
3695 นาง อัจฉรา งานทวี52,191,195+0.50
3696 นาย ธนากร อัษฎาธร52,186,120+0.50
3697 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน52,149,353+2.11
3698 นาย สันติ ดวงภานุมาส52,142,000+0.81
3699 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร52,141,628+2.28
3700 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง52,120,800+0.88
3701 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี52,090,400+2.63
3702 นาย ชาลี วลัยเสถียร52,008,345+7.85
3703 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร52,000,000+1.54
3704 นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์51,985,760+4.93
3705 นาย วีระพงค์ ลือสกุล51,954,897+1.57
3706 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล51,923,000-0.73
3707 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์51,843,220+1.40
3708 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล51,795,092-
3709 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน51,759,701+2.11
3710 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล51,620,000-
3711 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข51,615,460-0.75
3712 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์51,578,000-
3713 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์51,540,120-
3714 นาย วรพจน์ ดีจริยา51,537,946+0.58
3715 นาย วีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ51,527,920-
3716 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์51,525,000+1.75
3717 นาง วิภา ศิลา51,500,000+0.97
3718 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล51,429,168-0.84
3719 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์51,391,689-0.70
3720 MR. TSAI MING-YU51,308,775+0.95
3721 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร51,300,000+0.88
3722 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์51,289,938-
3723 นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์51,285,150-
3724 น.ส. แพร จรรโลงบุตร51,265,960-
3725 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์51,090,579+0.95
3726 นาย เมธา วนดิลก51,070,214+1.66
3727 บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด51,058,143-
3728 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี51,052,476+1.93
3729 นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช51,030,000+12.86
3730 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์51,029,811-
3731 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์51,000,000+1.96
3732 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม50,976,590+8.30
3733 บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด50,945,102-
3734 นาง มัลลิกา อินทุสุต50,872,500-0.75
3735 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)50,829,660-
3736 นาย กรธัช พิรัญเจริญ50,794,575+7.91
3737 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์50,742,825+1.43
3738 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต50,712,605+1.46
3739 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร50,675,685+2.99
3740 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร50,675,685+2.99
3741 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร50,675,685+2.99
3742 นาย ปิยะ เตชากูล50,646,000+3.26
3743 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม50,623,000+1.84
3744 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย50,532,963-0.42
3745 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)50,530,000-1.23
3746 นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์50,523,352+0.85
3747 นาง เมธ์วดี นวพันธ์50,494,407-
3748 นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย50,481,840+2.23
3749 นาย ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์50,476,180+2.80
3750 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3751 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์50,400,000-
3752 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล50,400,000-
3753 น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ50,394,565-
3754 นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย50,341,312-
3755 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร50,337,779+2.99
3756 นาย ประกิต อัศวกาญจน์50,273,493+1.75
3757 นาง อรพรรณ มายะการ50,272,533+0.69
3758 นาย ปรีดี เหตระกูล50,250,000-
3759 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด50,186,639+0.85
3760 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร50,160,000-
3761 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ50,157,645-
3762 นาย ขันธ์เพชร สารสาส50,112,000+0.04
3763 MR. FUNG MENG HOI50,108,926-
3764 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์50,085,000-
3765 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์50,050,000+1.30
3766 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล50,048,536+1.68
3767 นาย รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา50,030,175-
3768 นาง จินตนา บุญรัตน์50,030,040+8.77
3769 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์50,009,000-
3770 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง50,000,000-25.00
3771 นาย แดน รุ่งเรืองผล49,980,000-0.84
3772 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์49,927,212-
3773 น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร49,896,000-
3774 นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์49,896,000-
3775 นาย วราชัย ส่งวัฒนา49,886,880+10.83
3776 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค49,885,090+5.93
3777 นาย ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์49,867,000+4.79
3778 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ49,824,412+0.88
3779 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์49,808,196-
3780 นาย อภิรัช เมืองเกษม49,804,800+2.08
3781 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์49,786,600-
3782 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร49,767,332-0.81
3783 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง49,721,946+2.11
3784 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์49,674,676+7.78
3785 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์49,650,757-
3786 นาย นพดล ธรรมวัฒนะ49,637,744+1.92
3787 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล49,600,000+8.06
3788 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์49,589,048-1.68
3789 MR. Goh kok Cheng49,532,288+1.92
3790 นาง สิรินิมิตร บุญยืน49,481,508+2.80
3791 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข49,452,700-
3792 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค49,416,000+4.60
3793 นาย สิริพจน์ มาโนช49,389,676+1.04
3794 นาย พิชากร รัตตกุล49,350,324-
3795 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน49,237,457-1.24
3796 MR. Goh Kok Beng49,189,348+1.92
3797 นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม49,158,174-
3798 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล49,145,940+0.72
3799 นาย รุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์49,103,464+4.22
3800 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์49,062,000-3.85
3801 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต48,936,610+0.95
3802 น.ส. จงกล งามเลิศชัย48,909,050+2.06
3803 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ48,893,437+1.46
3804 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์48,872,085-
3805 MR. LAN, MU-CHIOU48,727,748+0.78
3806 นาย สมชาย เตียทะสินธ์48,671,900+0.64
3807 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์48,626,760+0.68
3808 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล48,608,000+8.06
3809 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา48,596,582+1.56
3810 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)48,590,000-0.88
3811 บริษัท หวั่งหลี จำกัด48,572,808-3.92
3812 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)48,555,900-
3813 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์48,490,750+1.30
3814 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์48,448,400-
3815 นาย โสภณ วิรเศรณี48,433,060+1.27
3816 นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์48,418,125-
3817 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ48,416,000-
3818 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย48,342,560-2.68
3819 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต48,224,628+1.15
3820 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด48,188,345+7.85
3821 นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช48,120,750+0.74
3822 นาย สุภาพ วงษ์จินดา48,117,000+3.10
3823 นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช48,093,750+0.74
3824 นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช48,093,750+0.74
3825 นาย ประชา เหตระกูล48,092,386+1.57
3826 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ48,076,500-0.47
3827 นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์48,006,329-
3828 บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)48,000,000+1.04
3829 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)48,000,000+1.04
3830 นาย ทศพร จิตตวีระ47,999,424+2.08
3831 นาย อุทัย อัษฎาธร47,994,275+0.49
3832 นาย เชวง ประพิณวงศ์47,988,000-2.33
3833 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์47,985,100-0.99
3834 มหาวิทยาลัยศรีปทุม47,952,000+1.46
3835 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล47,936,300-0.73
3836 นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์47,835,480-0.65
3837 นาย สุรชัย ขยันงาน47,830,826+0.95
3838 นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล47,815,420-
3839 นาย อุดม จิระสิริกุล47,783,172+2.97
3840 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา47,750,000+7.85
3841 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา47,689,322+1.49
3842 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์47,650,520+1.66
3843 นาย จงกิจ งามเลิศชัย47,634,161+0.44
3844 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์47,621,600+1.66
3845 บริษัท พูลผล จำกัด47,599,830-3.92
3846 นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล47,578,849-
3847 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย47,543,811-0.92
3848 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์47,507,349+11.45
3849 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)47,477,143+0.25
3850 นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล47,461,920-
3851 นาง รัชนี สว่างอัมพร47,437,000-
3852 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด47,429,264-
3853 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3854 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3855 VISTA INVESTMENTS LIMITED47,320,189-
3856 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง47,319,800-0.73
3857 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์47,318,000+0.85
3858 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์47,261,578+1.14
3859 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์47,261,578+1.14
3860 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี47,261,254+0.88
3861 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร47,256,248+5.38
3862 นาย ระบิล กลั่นสกุล47,239,073+1.63
3863 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล47,234,149-
3864 นาย สุธน ศรียะพันธุ์47,204,779+0.85
3865 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล47,200,000+0.85
3866 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์47,182,950-2.22
3867 นาย วิรัตน์ เตียวสมบูรณ์กิจ47,170,500-
3868 นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์47,147,307-2.33
3869 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์47,123,990+0.89
3870 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์47,087,694+8.61
3871 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด47,062,240-
3872 นาย ณพล กรินทรากุล47,040,000+0.95
3873 น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์47,020,800+3.12
3874 นาง สุพร นิติภาวะชน47,012,996+2.11
3875 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน46,979,289-1.34
3876 นาย ธีรพล สินไชย46,926,622-0.77
3877 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์46,914,499-
3878 นาย สุวรรณ พรมีไชย46,890,054-
3879 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์46,872,000+5.38
3880 นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
3881 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.46,835,166+17.14
3882 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร46,833,124-7.14
3883 นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล46,822,253-1.96
3884 น.ส. นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล46,822,253-1.96
3885 นาย นุพงศ์ พรประภา46,800,000+0.64
3886 นาย นุชา พรประภา46,800,000+0.64
3887 นาง นงนุช พรประภา46,800,000+0.64
3888 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์46,750,000+1.18
3889 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์46,750,000+1.18
3890 นาย ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล46,713,456+2.78
3891 น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร46,712,500-
3892 นาย ชาญเดช ปัชโชติพงษ์46,682,000-2.28
3893 น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน46,665,946+2.11
3894 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล46,620,000-1.62
3895 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล46,620,000-1.62
3896 นาย ภาณุ อิงคะวัต46,598,904-2.02
3897 นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์46,585,800+0.83
3898 นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์46,546,000-
3899 นาย สิทธิพจน์ มาโนช46,501,796+1.01
3900 น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา46,500,109-0.92
3901 บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด46,462,500-
3902 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์46,430,508+3.10
3903 นาย สุวพล สุวรุจิพร46,426,185-
3904 นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล46,405,860+2.64
3905 บริษัท เทพธัญญภา จำกัด46,400,000-0.86
3906 น.ส. สุนี แซ่โง้ว46,384,369+1.14
3907 นาย ชัยลดล โชควัฒนา46,360,000-
3908 น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ46,349,634-
3909 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์46,345,719-
3910 นาย คุณพัฒน์ มาโนช46,287,476+1.01
3911 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย46,283,706+2.80
3912 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์46,229,850-7.37
3913 นาย วิทยา เทพนิมิตร46,221,780+0.85
3914 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ46,171,170+2.11
3915 นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร46,152,086+0.94
3916 METAL ONE CORPORATION46,144,000+0.97
3917 นาย กรณ์ ณรงค์เดช46,134,750-
3918 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ46,107,724+2.50
3919 นาย เศรณี เพ็ญชาติ46,063,693+1.64
3920 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน46,017,440+3.57
3921 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์45,954,720+4.17
3922 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD45,945,600-1.88
3923 นาย ชุน เฉิน45,915,000-1.67
3924 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล45,907,419-0.20
3925 นาย เชาว์วุธ พจนาลัย45,900,000+1.96
3926 นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล45,891,600+3.93
3927 น.ส. จารุวรรณ โตตระกูล45,883,910+2.06
3928 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด45,869,856+1.04
3929 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล45,843,792+4.84
3930 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด45,813,631-1.52
3931 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี45,786,036+1.79
3932 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา45,770,783+3.42
3933 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม45,760,522-
3934 นาย พานทองแท้ ชินวัตร45,750,000+1.64
3935 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล45,731,303+2.65
3936 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์45,680,140-2.41
3937 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช45,673,540+0.27
3938 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย45,649,080+0.10
3939 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์45,587,061+16.67
3940 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ45,577,000+1.71
3941 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์45,573,220-
3942 กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้45,572,520-2.20
3943 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ45,554,684+6.67
3944 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล45,544,476-0.55
3945 นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง45,520,200+7.78
3946 นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์45,514,300+0.77
3947 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์45,500,342+0.26
3948 นาย บัญชัย ครุจิตร45,474,559+11.45
3949 นาย เจริญ เจริญกิจ45,408,000-
3950 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล45,325,908+0.31
3951 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ45,145,736-
3952 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์45,109,195+0.17
3953 น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร45,045,000-
3954 น.ส. จันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์45,027,462-0.70
3955 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์45,000,000-
3956 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ44,888,774-
3957 นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์44,888,191+3.06
3958 นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์44,886,700+0.65
3959 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์44,880,000+1.14
3960 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์44,880,000+1.14
3961 นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
3962 นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
3963 นาย พรเดช จันทวานิช44,858,218+1.56
3964 น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์44,853,385+4.00
3965 นาง สร้อยสน จารุดิลก44,829,702+1.74
3966 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล44,800,000-1.79
3967 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์44,754,310+3.67
3968 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง44,748,787+0.88
3969 นาย สาธิต เหมมณฑารพ44,746,156+1.46
3970 นาง อรทัย แซ่ตั้ง44,723,430+1.40
3971 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล44,678,000+11.80
3972 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์44,656,755-0.92
3973 น.ส. นันทนุช วิลาสศักดานนท์44,607,348-0.70
3974 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา44,600,000+4.93
3975 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์44,599,952-2.29
3976 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)44,565,080+3.57
3977 นาย สุรชัย ฟองอมรกุล44,551,974+2.21
3978 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์44,540,000+0.76
3979 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย44,532,452-
3980 นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ44,500,000-
3981 นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ44,500,000-
3982 ดร. อำนวย วีรวรรณ44,494,195+2.80
3983 นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์44,475,200-1.88
3984 นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์44,427,000-1.69
3985 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์44,424,421-
3986 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล44,384,200-
3987 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)44,359,740-0.85
3988 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์44,334,185-
3989 นาง รัชนีกร จินตกานนท์44,332,400-0.66
3990 นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ44,310,000+1.42
3991 นาง จันทิรา ลือสกุล44,286,760-1.43
3992 นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์44,250,000-1.69
3993 นาย ภควา ปัตตะพงศ์44,250,000+7.91
3994 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน44,233,000-0.56
3995 นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล44,212,500-2.29
3996 นาย องอาจ กิตติคุณชัย44,200,000-2.26
3997 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ44,200,000+1.76
3998 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี44,186,371-
3999 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร44,100,000-
4000 น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร44,100,000-