คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร99,538,600+1.46
3002 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์99,499,602-
3003 นาย ทศพร จิตตวีระ99,498,806-
3004 นาง เกศรา มานะศิลป์99,319,238+0.35
3005 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์99,257,343-
3006 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต98,901,340+0.24
3007 นาย ศิวะ งานทวี98,870,084-
3008 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ98,790,000+0.90
3009 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร98,712,938-0.98
3010 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู98,617,600+0.66
3011 นาง ละออง ทองสุข98,539,895+7.55
3012 นาย อภิรัช เมืองเกษม98,505,000-
3013 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล98,438,736-0.11
3014 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์98,418,116-0.29
3015 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด98,395,050-1.03
3016 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ98,223,510-0.99
3017 นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล98,100,290+0.99
3018 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว97,932,060-1.66
3019 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์97,931,625-
3020 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์97,873,844-0.68
3021 น.ส. สุนีย์ โชคชัยธรรม97,825,000-
3022 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี97,799,295-6.62
3023 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์97,778,565-1.11
3024 MR. HO KWON CJAN97,714,352-0.60
3025 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์97,626,932-0.79
3026 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล97,578,000-
3027 นาง พจนา มาโนช97,570,921+0.35
3028 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ97,570,720-
3029 นาย กฤติน วิมลเฉลา97,470,000-0.53
3030 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา97,470,000-0.53
3031 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา97,470,000-0.53
3032 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ97,213,510-0.99
3033 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ97,213,510-0.99
3034 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ97,212,500-0.99
3035 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ97,212,500-0.99
3036 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ97,186,683-0.22
3037 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ97,171,450+0.57
3038 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์96,922,825+13.01
3039 นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์96,918,777-
3040 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล96,905,993-
3041 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร96,721,200-
3042 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต96,423,418-0.48
3043 MISS MAN WAI KOO96,390,000-
3044 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ96,390,000-
3045 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์96,285,000-2.29
3046 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์96,285,000-2.29
3047 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร96,150,672-
3048 นาย น้ำ ชลสายพันธ์96,122,073-0.65
3049 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)96,000,000-
3050 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT95,912,164+0.90
3051 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ95,615,280-
3052 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ95,595,461+4.31
3053 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์95,547,000+0.67
3054 นาย กำธร ลีลาธีระกุล95,527,120+2.42
3055 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค95,508,600-
3056 น.ส. อัญชลี โกศลศักดิ์95,294,238+0.98
3057 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์95,293,800+0.53
3058 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล95,200,000-
3059 นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลา95,186,000-
3060 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์95,104,302+0.82
3061 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA95,096,654-0.57
3062 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย95,091,329+0.83
3063 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์95,047,526-0.52
3064 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ94,985,000+0.83
3065 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,500,000-
3066 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,500,000-
3067 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์94,425,516-0.79
3068 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์94,297,500+0.79
3069 นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีโพธิกุล94,262,145+4.31
3070 PJ Spring Investment Limited94,190,800+0.48
3071 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์94,146,000+0.70
3072 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง94,117,608+0.52
3073 นาย พิธาน ตันติพจน์94,083,562-0.10
3074 MR. CARLOS CHANG KOO93,956,108-0.60
3075 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช93,749,800+22.32
3076 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี93,713,355+3.28
3077 นาย สุกิจ หวั่งหลี93,687,338-
3078 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์93,579,602-
3079 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์93,403,200+0.86
3080 น.ส. จารุณี ชูตระกูล93,366,000-
3081 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล93,296,000-
3082 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร93,252,607+0.41
3083 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ93,115,500+28.43
3084 นาย กวิณ โอภาสวงการ93,000,000-
3085 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ93,000,000-
3086 นาย ปริน ชนันทรานนท์92,982,222-0.36
3087 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี92,911,573-
3088 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด92,879,600+0.99
3089 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร92,800,000-
3090 นาง ศิริญา เทพเจริญ92,519,872-
3091 นาย วิพงษ์ ปรางค์ศรีเจริญ92,400,000-0.76
3092 นาย คมกร ปิยเจษฎากุล92,400,000-0.76
3093 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)92,283,600-0.29
3094 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด92,199,888-0.69
3095 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด92,041,920-0.69
3096 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
3097 นาย กิตติ งามมหรัตน์91,903,246+0.63
3098 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล91,880,120-
3099 นาย เจริญ มีนสุข91,875,000-1.36
3100 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์91,774,742+0.39
3101 นาย เกริก ลีเกษม91,536,500+1.60
3102 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์91,495,925+0.38
3103 MRS. CHEN, MEI-FANG91,418,560-
3104 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต91,235,400+0.68
3105 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด91,219,520-
3106 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์91,200,000-
3107 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)91,197,060-
3108 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์91,078,410-
3109 น.ส. สุภี พงศ์สุทธินันท์91,000,000-
3110 นาง จำลอง พันธ์พาณิชย์90,823,319-
3111 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ90,759,824-1.71
3112 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล90,750,000-
3113 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน90,725,000+0.52
3114 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์90,340,250-
3115 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์90,286,875-2.86
3116 นาง สุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์90,272,000-
3117 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด90,248,400-
3118 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์90,197,602+0.70
3119 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย90,175,330-0.53
3120 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ90,145,600-1.00
3121 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา90,106,128-
3122 นาย นุชา วัฒโนภาส89,990,148-
3123 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์89,959,000+0.14
3124 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ89,869,279-
3125 นาย เศรณี เพ็ญชาติ89,861,958-
3126 นาย รักสนิท พรประภา89,775,000-
3127 นาง ธีรดา อำพันวงษ์89,749,595-
3128 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์89,655,000-0.78
3129 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร89,610,876+0.66
3130 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด89,600,000-
3131 บริษัท บุญทรง จำกัด89,590,158-
3132 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ89,580,134-0.52
3133 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์89,376,000-
3134 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด89,310,600-
3135 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.88,986,815-
3136 น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี88,962,463-1.56
3137 นาย ยอด ชินสุภัคกุล88,913,190+2.44
3138 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์88,787,066-1.82
3139 นาย ภิมุข สิมะโรจน์88,760,000+0.71
3140 นาย ปิยชัย กรรณสูต88,758,380+0.29
3141 นาย สาระ ล่ำซำ88,752,161-
3142 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย88,554,997+0.41
3143 น.ส. สุดา อัศวโภคิน88,512,200+0.74
3144 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์88,509,853+0.92
3145 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์88,231,692-
3146 นาง วันทนา พจนาลัย88,200,000-
3147 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์88,133,916+0.45
3148 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน87,846,480-
3149 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช87,804,974-
3150 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา87,750,000-1.03
3151 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ87,745,720-
3152 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร87,737,006-3.45
3153 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต87,709,500+0.68
3154 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย87,677,970-
3155 นาย แสงชัย วสุนธรา87,549,142-2.17
3156 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย87,542,875+0.96
3157 MR. SEAH LAN SEANG87,524,504-
3158 นาย วิจิตร เตชะเกษม87,493,452-1.14
3159 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์87,480,000+0.09
3160 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด87,389,990+2.01
3161 บริษัท ดาต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด87,360,000-
3162 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์87,285,600-
3163 น.ส. อสมา โตวัน87,250,000-
3164 น.ส. อริสรา โตวัน87,250,000-
3165 นาง เจริญศรี เจริญกุล87,238,230-
3166 DAWINA INVESTMENTS LTD.87,173,369-0.60
3167 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม87,124,480-0.17
3168 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย87,051,425+0.66
3169 นาย ดำหริ ดารกานนท์86,850,000+0.52
3170 นาย วิรัญ ใจยินดี86,816,167+0.18
3171 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์86,644,494+1.81
3172 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์86,500,000+0.58
3173 บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด86,450,000-
3174 นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล86,450,000-
3175 นาง มัลลิกา อินทุสุต86,445,000-
3176 น.ส. สุณี สถตินันท์86,416,688-1.80
3177 นาย พงศ์ธร ธาราไชย86,327,158-
3178 นาง วรรณพร พรประภา86,200,134-
3179 นาย ภาณุ อิงคะวัต86,137,368-
3180 นาย ชาญกิจ สมะลาภา86,100,000+0.98
3181 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี85,992,474+7.55
3182 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์85,985,232-1.72
3183 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ85,880,000-
3184 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล85,844,291-
3185 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์85,606,000-0.39
3186 นาย สุกิจ จรัญวาศน์85,576,456-
3187 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด85,481,682-
3188 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด85,450,460-0.25
3189 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)85,447,800-0.90
3190 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส85,376,000+4.31
3191 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด85,350,880-
3192 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด85,315,500+0.43
3193 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์85,280,000+0.61
3194 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด85,200,000-
3195 นาย ชัยยศ พาพร85,184,108-0.50
3196 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย85,072,976+0.18
3197 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส85,000,000-
3198 นาย ภาณุ ศีติสาร84,987,000-
3199 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์84,960,000-
3200 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์84,600,000+0.71
3201 นาย อำนาจ พรหมสูตร84,546,440+2.73
3202 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค84,466,700-
3203 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล84,458,657-0.57
3204 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์84,253,239-0.59
3205 นาย ชวลิต จันทรรัตน์84,212,480+2.73
3206 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร84,200,968+3.92
3207 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ84,188,532-0.71
3208 นาย ชุตินธร ดารกานนท์84,129,875+0.17
3209 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์84,109,280-
3210 นาง ส่องศรี กัลยาณมิตร84,084,500-
3211 นาง หัทยา มีนสุข83,992,125-1.36
3212 นาย ปราโมฑ พฤกษาสิทธิ์83,938,354+4.31
3213 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์83,933,772+0.57
3214 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์83,903,652-
3215 นาย สาทิส ตัตวธร83,884,375-0.90
3216 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด83,855,250-
3217 น.ส. ปิติรัตน์ แซ่หงอ83,765,500-
3218 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)83,713,813+0.60
3219 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร83,510,503+1.18
3220 นาย กีรติ พานิชชีวะ83,445,744-
3221 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล83,409,869+1.53
3222 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด83,356,800+5.33
3223 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล83,301,095-
3224 นาย ทินกร อัษฎาธร83,278,978+1.18
3225 นาย ชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์83,247,780-
3226 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์83,220,000-
3227 นาง อัจฉรา งานทวี83,197,515+1.18
3228 นาย ธนากร อัษฎาธร83,188,940+1.18
3229 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม83,160,336-
3230 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ83,146,083+0.35
3231 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ83,125,073-1.33
3232 นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ83,096,000+0.45
3233 นาย สาคร สุขศรีวงศ์83,046,674-
3234 นาย ปิยะ เตชากูล83,030,000-
3235 นาย สามารถ จิระดำรง82,988,536-0.68
3236 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์82,983,199+0.50
3237 MR. TAI CHONG YIH82,975,249-0.88
3238 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง82,819,800+0.53
3239 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ82,781,296-1.83
3240 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์82,770,000+2.42
3241 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ82,669,448-1.83
3242 นาย วีระชัย สุธีรชัย82,649,672-1.12
3243 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล82,537,000-
3244 MRS. YU-HUI CHEN82,500,000+0.61
3245 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา82,478,025-1.36
3246 น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์82,360,000+0.86
3247 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)82,244,429-3.45
3248 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์82,206,300-0.57
3249 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ82,200,000-2.92
3250 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ82,125,000-
3251 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,102,465-
3252 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ81,998,431+7.41
3253 บริษัท สยามกลการ จำกัด81,991,800-
3254 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์81,906,625-0.14
3255 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์81,880,000+0.56
3256 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร81,861,151-0.99
3257 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส81,794,387-
3258 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ81,750,000+0.46
3259 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด81,526,058-
3260 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ81,477,705-
3261 นาย เจริญ ศรีสุวัฒน์81,426,764-0.48
3262 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี81,208,075+0.41
3263 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์81,200,000-1.72
3264 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น81,171,640+2.73
3265 นาย อุทัย อัษฎาธร81,093,775+1.46
3266 นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ81,025,400-0.30
3267 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช81,000,000-0.93
3268 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)80,997,000-
3269 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล80,967,000-
3270 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์80,931,088+0.50
3271 SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED80,925,950-
3272 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์80,914,072-
3273 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ80,904,709-
3274 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ80,900,978+1.06
3275 นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์80,794,410+0.71
3276 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี80,784,912-1.35
3277 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย80,632,000-
3278 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส80,592,750-0.57
3279 MR. SALIL SEVANTILAL SHAH80,523,345+0.62
3280 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ80,475,228-
3281 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต80,373,000+0.68
3282 นาย นพ จรัญวาศน์79,989,680-
3283 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง79,965,250+0.07
3284 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ79,958,060-
3285 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว79,931,250-1.36
3286 นาย ธนัท ตาตะยานนท์79,913,871-1.53
3287 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ79,857,000-
3288 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด79,823,250-1.03
3289 ดร. ปราณี เผอิญโชค79,786,389+0.13
3290 นาย วิฑูร นิรันตราย79,702,961-
3291 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช79,621,150+0.12
3292 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์79,593,754-
3293 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช79,570,000+0.46
3294 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่79,398,685-0.92
3295 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ79,335,060-
3296 นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์79,257,761-0.28
3297 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์79,182,398+0.51
3298 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด79,175,292-0.93
3299 นาย สันติ ปิยะทัต79,170,930+0.79
3300 บริษัท นราภรณ์ จำกัด79,116,145+0.31
3301 MR. LIM MENG PUI79,115,536+0.49
3302 MR. HOCK LOONG LIEN79,115,536+0.49
3303 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล78,847,703-
3304 นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์78,791,100-
3305 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี78,640,000-0.93
3306 นาย กรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์78,577,511-
3307 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ78,488,620-
3308 นาง นิรมล ณ สงขลา78,400,000-0.51
3309 นาย พรรษา เริงพิทยา78,387,500+0.56
3310 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด78,376,800-
3311 USE Electronics Co., Ltd.78,369,476-1.33
3312 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย78,249,600+2.63
3313 MR. LAN, MU-CHIOU78,191,037-0.48
3314 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,076,750-
3315 นาง ลิวกึก กิตติศรีไสว78,028,409-
3316 MRS. HO MINFONG78,028,314-0.60
3317 นาง จิรฐา วัธนเวคิน78,000,000+50.00
3318 น.ส. พิมอาภา ไรวา78,000,000-1.03
3319 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์77,775,353+1.48
3320 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI77,763,500-
3321 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย77,681,640-
3322 น.ส. สิริยา อินทรประสิทธิ์77,668,000-
3323 BANQUE CANTONALE VAUDOISE77,649,310-
3324 นาง ณัชชา กิจพิพิธ77,600,000+0.52
3325 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ77,559,476+4.19
3326 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์77,479,082-
3327 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์77,307,449-
3328 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ77,296,015-
3329 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา77,288,025-
3330 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์77,261,854+0.52
3331 นาย อัครเดช ศรีชวาลา77,256,432-
3332 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ77,198,156-0.26
3333 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค77,191,200-6.10
3334 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย77,100,798+0.52
3335 HEATCRAFT AUSTRALIA PTY LTD77,000,900-
3336 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช76,973,289+0.90
3337 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์76,946,963-2.06
3338 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์76,922,813+1.51
3339 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล76,829,289-
3340 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์76,800,000-
3341 นาย ยนต์ ทองไทย76,754,250+0.56
3342 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ76,709,270-
3343 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์76,608,000-
3344 นาย ธิติ ยศะสินธุ์76,578,543+1.51
3345 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล76,497,590-36.81
3346 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร76,497,297+3.92
3347 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด76,476,250+0.52
3348 นาย ชีระ ภาณุพงศ์76,440,000+0.13
3349 นาย กนก ศรีกนก76,398,000-
3350 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์76,367,200-
3351 นาย ธเนศ พานิชชีวะ76,307,302-1.10
3352 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์76,191,760+0.58
3353 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล76,120,910+1.29
3354 นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์76,099,846+0.98
3355 น.ส. สี แซ่เตีย76,083,597-
3356 นาย ชลิต สถิตย์ทอง76,076,000-
3357 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย76,049,000+0.21
3358 นาย ยุตินัย ติรกานันท์76,002,860-0.93
3359 นาย สมนึก ไชยกุล75,932,147-2.00
3360 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์75,880,662-0.59
3361 นาย ชานน ปังศรีนนท์75,781,960+2.54
3362 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์75,764,000+0.11
3363 นาย สมชัย สวัสดีผล75,750,000-
3364 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย75,747,098+0.32
3365 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล75,695,040-0.41
3366 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์75,679,800-
3367 นาย ชาย มโนภาส75,642,400-
3368 นาย ยุตติ ล่ำซำ75,641,636-
3369 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร75,592,980-0.66
3370 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ75,571,558-0.28
3371 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์75,561,000-
3372 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว75,491,209-
3373 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์75,474,413-1.29
3374 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ75,452,906-
3375 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์75,441,264-0.04
3376 HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND75,385,747+3.65
3377 นาย ธานินทร วรกุลเสถียร75,352,400+0.90
3378 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล75,335,588-
3379 บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)75,215,646-6.50
3380 นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม75,214,520-0.20
3381 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์75,083,277+0.97
3382 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน75,063,574+1.09
3383 น.ส. สิรี คูวุฒยากร74,970,000-
3384 นาง กนกอร บดินทร์รัตน74,961,200+0.52
3385 SMK Holding Limited74,850,825+0.67
3386 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี74,846,435-
3387 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์74,776,951-1.14
3388 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ74,728,000-0.14
3389 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล74,603,021-18.73
3390 นาย พิชิต นิ่มกุล74,585,471-0.51
3391 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด74,575,200+0.52
3392 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์74,561,700-0.97
3393 นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล74,539,339-
3394 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่74,467,793-0.92
3395 นาย พิพัฒน์ เจียกภาพร74,413,280-0.61
3396 น.ส. นพรัตน์ จิรพิชิตชัย74,303,320-
3397 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร74,301,619-5.56
3398 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย74,078,220+2.42
3399 นาย พิชญ์ เทวอักษร74,066,387-1.02
3400 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)74,022,000-
3401 น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล73,925,217+3.70
3402 AIA COMPANY LIMITED73,920,000+0.89
3403 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์73,809,100+1.01
3404 นาง วรนุช อิสริยธรรม73,800,000-0.81
3405 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์73,636,425-
3406 นาง ประภา ศีตวรรัตน์73,589,000-0.29
3407 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช73,500,000-
3408 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช73,500,000-
3409 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล73,500,000-
3410 นาย ธาดา โอฬาริก73,487,534-0.95
3411 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์73,459,332-0.06
3412 นาย ทักษะ บุษยโภคะ73,430,200-0.54
3413 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์73,424,512-
3414 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์73,334,826+0.66
3415 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล73,324,800+1.56
3416 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม73,309,600-
3417 นาย สกล งามเลิศชัย73,161,580-0.09
3418 นาง วาศินี วัฒนสุวรรณ73,120,320-
3419 นาย ยงศีล รุ่งชีวา73,056,659-2.13
3420 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่72,830,340-0.92
3421 นาย กฤษฎี วิทิตศานต์72,800,000-
3422 นาย รวิสุต วิทิตศานต์72,800,000-
3423 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง72,797,264-
3424 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล72,756,750+0.61
3425 นาย สงวน สกุลวรรัตน์72,750,000-
3426 นาย ประสงค์ ธาราไชย72,717,234-
3427 นาง มาริสา ณ นคร72,607,832+2.44
3428 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว72,594,000+0.46
3429 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์72,501,492-0.37
3430 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์72,439,900+1.94
3431 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์72,290,636-
3432 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ72,174,479-
3433 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย72,171,107-1.11
3434 นาย ธนพล บุญวรุตม์72,106,559-
3435 MR. CHIH-TSUNG LEE72,090,000+2.25
3436 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา72,077,729-0.17
3437 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม72,073,600-
3438 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต72,036,000+0.57
3439 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา72,003,159-9.66
3440 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง71,996,400-2.78
3441 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล71,936,872+0.66
3442 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์71,728,650-1.36
3443 นาย พิพัฒน์ เองวัฒนา71,612,790-
3444 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี71,500,000-
3445 นาย ระวิ เกษมศานติ์71,500,000-
3446 Mr Wang Youp Jhee71,489,568-6.50
3447 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ71,481,789-2.64
3448 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ71,423,491+0.53
3449 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร71,403,100-
3450 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.71,358,445-0.60
3451 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับจำนำ71,310,121-
3452 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช71,301,468-
3453 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3454 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช71,295,000-
3455 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช71,295,000-
3456 นาย เพทาย มณีไพโรจน์71,249,140-
3457 MR. HIROTO YAMADA71,218,750-
3458 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา71,133,000-3.33
3459 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา71,120,000+0.89
3460 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ71,081,485-
3461 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค71,000,000-
3462 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ71,000,000+0.70
3463 นาย ศิรัตน์ ธำรงรัตน์70,983,000-
3464 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด70,934,240-
3465 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ70,917,900+0.90
3466 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ70,899,850+4.19
3467 น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา70,898,800-0.71
3468 ด.ญ. วานิสสา ธูปจินดา70,858,824-
3469 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์70,854,751+7.55
3470 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์70,853,700+1.94
3471 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย70,852,670+1.94
3472 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี70,650,000+0.64
3473 พ.อ.ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ70,569,000+0.56
3474 นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา70,472,336-
3475 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์70,440,680+2.42
3476 น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการ70,410,600+0.45
3477 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์70,408,140-0.12
3478 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร70,240,189+1.61
3479 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม70,200,000+0.64
3480 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม70,200,000+0.64
3481 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช70,194,000-
3482 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ70,184,195-
3483 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ70,168,967-1.11
3484 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร70,165,087-1.71
3485 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์70,118,141-0.14
3486 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม70,063,160+0.25
3487 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร70,042,500-
3488 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ70,039,296+1.04
3489 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์69,952,008-
3490 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด69,946,163-
3491 นาย ระบิล กลั่นสกุล69,943,070+4.31
3492 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์69,808,200+23.19
3493 นาย วิพุธ มันตาดิลก69,750,000-
3494 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล69,740,679+2.30
3495 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,685,350-0.88
3496 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์69,640,080+0.66
3497 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล69,371,400-
3498 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร69,346,750+0.66
3499 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล69,312,769-0.83
3500 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์69,300,000+1.01