คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล91,900,000-
3002 นาย เจริญ มีนสุข91,875,000+1.36
3003 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด91,835,380-0.55
3004 นาย อภิรัช เมืองเกษม91,827,600-
3005 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ91,630,952-
3006 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ91,630,952-
3007 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ91,630,000-
3008 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ91,630,000-
3009 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์91,508,979+0.22
3010 กระทรวงอุตสาหกรรม91,500,000+3.28
3011 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส91,453,803-
3012 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์91,200,000-
3013 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด91,160,000-0.50
3014 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์91,108,728+0.20
3015 นาย สาคร สุขศรีวงศ์91,059,950+60.06
3016 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร91,053,000-
3017 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์91,042,200+20.06
3018 น.ส. สุภี พงศ์สุทธินันท์91,000,000-
3019 นาย กวิณ โอภาสวงการ90,899,585+2.93
3020 นาย พรรษา เริงพิทยา90,880,500+0.31
3021 นาง จำลอง พันธ์พาณิชย์90,823,319-
3022 นาย เจริญ เจริญกิจ90,816,000+1.16
3023 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ90,795,711+1.04
3024 นาย ศิวะ งานทวี90,641,714+0.38
3025 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม90,459,855-5.46
3026 นาย บรรยง อนรรฆธรรม90,454,360+1.36
3027 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส90,281,064+0.52
3028 นาง สุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์90,272,000-
3029 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต90,242,000+0.61
3030 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์90,177,746+0.90
3031 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์90,141,428-
3032 นาย กำธร ลีลาธีระกุล90,134,460-
3033 น.ส. รัชนี จงวัฒนา90,103,046+2.04
3034 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์90,097,134+1.65
3035 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์90,019,139-
3036 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด89,933,640+4.65
3037 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล89,848,954+2.04
3038 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน89,775,000-
3039 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์89,760,550+1.79
3040 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล89,701,452+1.31
3041 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล89,588,000-
3042 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี89,575,660-0.42
3043 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด89,491,687-
3044 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์89,427,000-0.96
3045 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร89,425,845-
3046 นาง ธีรดา อำพันวงษ์89,406,680-1.66
3047 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์89,376,000-
3048 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์89,332,113+0.24
3049 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์89,112,960-0.62
3050 นาย สันติ ปิยะทัต88,938,656+1.19
3051 น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี88,747,327-0.88
3052 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา88,622,376-4.02
3053 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์88,616,620+1.60
3054 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา88,560,046+3.01
3055 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์88,499,646-
3056 นาย ทศพร จิตตวีระ88,498,938-
3057 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์88,421,820-
3058 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล88,353,681-
3059 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,040,000-0.09
3060 น.ส. ปาลิตา คูสกุล88,000,000-0.91
3061 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส87,961,230-
3062 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง87,778,080-
3063 บริษัท บุญทรง จำกัด87,745,458-
3064 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี87,667,932+0.94
3065 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์87,600,840-
3066 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว87,531,200-1.76
3067 MR. SEAH LAN SEANG87,524,504-
3068 MISS MAN WAI KOO87,480,000+1.85
3069 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ87,480,000+1.85
3070 PJ Spring Investment Limited87,365,380+1.56
3071 บริษัท ดาต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด87,360,000-
3072 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด87,201,504+0.69
3073 นาย วิฑูรย์ นิรันตราย87,199,992-2.38
3074 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด87,058,000+2.11
3075 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ86,987,840-
3076 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด86,955,000-2.15
3077 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล86,944,860+0.89
3078 นาย เศรณี เพ็ญชาติ86,841,388-
3079 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)86,837,520-1.87
3080 นาง วันทนา พจนาลัย86,800,000-
3081 นาย น้ำ ชลสายพันธ์86,718,437+1.11
3082 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์86,715,684+3.03
3083 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม86,655,000-
3084 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์86,615,426+1.96
3085 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ86,513,650+3.60
3086 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์86,508,972+3.03
3087 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)86,479,875-0.32
3088 นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล86,450,000-
3089 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล86,400,000+0.93
3090 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ86,388,348-
3091 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ86,387,612-
3092 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด86,367,120-0.54
3093 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์86,342,772+1.35
3094 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล86,260,174+0.55
3095 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ86,250,000-
3096 นาย ประเสริฐ เสวีกุล86,240,625+0.80
3097 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์86,187,878+2.88
3098 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์86,173,200-1.67
3099 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล86,138,660+2.21
3100 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม86,072,000-1.72
3101 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)85,988,917-1.56
3102 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์85,936,000+3.05
3103 นาย วิรัญ ใจยินดี85,885,069-
3104 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์85,850,129-
3105 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด85,797,118-1.49
3106 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด85,650,120-1.49
3107 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์85,609,572+1.59
3108 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร85,600,000-
3109 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย85,590,693+4.43
3110 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์85,503,420+0.87
3111 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล85,307,751+1.31
3112 นาย สุกิจ จรัญวาศน์85,220,222-
3113 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์85,215,104-
3114 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์85,150,229+2.53
3115 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ85,035,410+3.57
3116 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ84,914,502+1.65
3117 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์84,870,690+2.13
3118 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน84,827,656+0.78
3119 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล84,800,000-0.94
3120 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล84,672,000+0.93
3121 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ84,629,031-0.35
3122 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด84,600,000+0.71
3123 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง84,585,000-0.12
3124 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล84,421,960+0.62
3125 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์84,253,239+0.59
3126 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต84,226,500+1.96
3127 นาง มัลลิกา อินทุสุต84,150,000+0.91
3128 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์84,052,800-
3129 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา84,031,557-1.20
3130 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์84,000,000+1.43
3131 นาง หัทยา มีนสุข83,992,125+1.36
3132 น.ส. โศภิน แพทยานันท์83,899,494+2.38
3133 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี83,882,500-0.49
3134 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด83,855,250-
3135 นาย สมชัย ส่งวัฒนา83,804,000+6.16
3136 น.ส. ปิติรัตน์ แซ่หงอ83,765,500-
3137 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร83,715,424+0.70
3138 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ83,581,220-
3139 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด83,569,882+0.74
3140 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์83,520,000+1.72
3141 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์83,415,981-0.43
3142 นาย ปริน ชนันทรานนท์83,389,331-0.10
3143 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ83,211,274-0.83
3144 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์83,082,782-
3145 นาย สามารถ จิระดำรง82,868,406+2.72
3146 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ82,830,920+9.08
3147 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์82,680,000+0.63
3148 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา82,593,000-
3149 นาย กฤติน วิมลเฉลา82,593,000-
3150 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา82,593,000-
3151 MR. HO KWON CJAN82,591,893-0.70
3152 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา82,478,025+1.36
3153 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย82,439,429-
3154 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,439,031-
3155 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล82,398,684+2.50
3156 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)82,273,860-
3157 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น82,044,724+0.99
3158 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ82,032,496+3.30
3159 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์81,900,000+2.38
3160 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา81,900,000-0.55
3161 นาง ศิริญา เทพเจริญ81,761,748-
3162 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ81,760,000-0.89
3163 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ81,600,000+0.74
3164 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์81,467,050+0.73
3165 นาย พงศ์ธร ธาราไชย81,385,400-
3166 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด81,384,600-2.26
3167 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์81,350,000-20.00
3168 นาย ธาดา โอฬาริก81,278,397+3.96
3169 นาย สาทิส ตัตวธร81,263,273+1.73
3170 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด81,200,000-0.86
3171 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์81,171,684+3.03
3172 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร81,050,645-
3173 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม81,000,000+0.56
3174 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม81,000,000+0.56
3175 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)80,997,000-
3176 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์80,905,824+1.72
3177 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์80,786,310-
3178 สำนักงานพระคลังข้างที่80,768,840+1.36
3179 นาย นพ จรัญวาศน์80,663,720-
3180 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช80,587,500-
3181 นาย พีท ริมชลา80,436,480+0.62
3182 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.80,288,856+18.33
3183 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ80,176,601+1.88
3184 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย80,152,800+5.13
3185 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย80,128,050+1.26
3186 นาย ธิติ ยศะสินธุ์80,041,894+2.88
3187 บริษัท สยามกลการ จำกัด80,012,200-
3188 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์80,000,000+1.90
3189 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว79,931,250+1.36
3190 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์79,828,132-0.11
3191 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์79,826,678+2.46
3192 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์79,800,000-3.76
3193 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์79,761,500-0.77
3194 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร79,669,235-
3195 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม79,596,322-
3196 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ79,528,830+1.81
3197 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ79,499,966-
3198 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์79,427,683+3.34
3199 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED79,415,282-0.70
3200 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์79,200,000+1.14
3201 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์79,186,097+3.34
3202 นาย สุชาติ อุสาหะ79,185,120-1.36
3203 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต79,159,000-
3204 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล79,139,520+3.81
3205 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา79,102,788-2.26
3206 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด78,962,345+1.30
3207 นาย วีระชัย สุธีรชัย78,935,080-
3208 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ78,928,057-0.83
3209 MR. PETER ERIC DENNIS78,862,208+0.58
3210 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร78,779,200-0.75
3211 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ78,750,000+0.95
3212 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย78,709,744+0.30
3213 นาย กรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์78,577,511-
3214 นาย ทินกร อัษฎาธร78,563,200-0.75
3215 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR78,524,160-0.76
3216 นาง อัจฉรา งานทวี78,487,200-0.75
3217 นาย ธนากร อัษฎาธร78,479,200-0.75
3218 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี78,375,400-0.80
3219 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI78,213,000+1.15
3220 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ78,185,223-
3221 นาย วิโรจน์ นูคำดี78,179,109+3.86
3222 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ78,173,907-
3223 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์78,097,500-
3224 MR. SUPOL WATTANAVEKIN78,073,040-
3225 นาง ลิวกึก กิตติศรีไสว78,028,409-
3226 นาง จิรฐา วัธนเวคิน78,000,000+50.00
3227 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ78,000,000+1.54
3228 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง77,996,100-2.56
3229 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ77,774,717+0.69
3230 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย77,679,605-
3231 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์77,662,747-
3232 นาย อำนาจ พรหมสูตร77,629,004+0.99
3233 นาย สมชาย เตียทะสินธ์77,626,500+0.77
3234 นาย ธเนศ พานิชชีวะ77,561,302+0.54
3235 นาย ยอด ชินสุภัคกุล77,527,965+2.10
3236 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์77,501,750-0.79
3237 MRS. YU-HUI CHEN77,500,000-1.94
3238 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์77,479,082-
3239 น.ส. อสมา โตวัน77,400,000+2.33
3240 น.ส. อริสรา โตวัน77,400,000+2.33
3241 นาย ชวลิต จันทรรัตน์77,322,368+0.99
3242 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ77,306,900+4.96
3243 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล77,265,000+3.96
3244 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย77,188,000+3.92
3245 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร77,102,228-3.19
3246 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล77,083,890+4.62
3247 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์77,000,000-1.82
3248 นาย สาระ ล่ำซำ76,902,417+0.63
3249 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล76,885,750+0.47
3250 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ76,810,309-
3251 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย76,673,996-
3252 MR. TAI CHONG YIH76,644,324-
3253 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์76,608,000-
3254 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์76,608,000-0.77
3255 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์76,531,559+0.80
3256 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ76,515,215-1.02
3257 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล76,368,215+1.30
3258 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร76,353,900+5.70
3259 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ76,290,600-
3260 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ76,093,800-
3261 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์76,088,723+3.28
3262 นาย ชลิต สถิตย์ทอง76,076,000-
3263 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์76,020,000+1.66
3264 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ76,000,000+0.50
3265 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว75,912,948+0.56
3266 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์75,765,742-0.59
3267 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค75,741,600+0.96
3268 นาย พุทธชาติ รังคสิริ75,728,571-
3269 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์75,705,000+0.97
3270 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์75,705,000+0.97
3271 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล75,660,000-
3272 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด75,659,790+4.65
3273 นาย อุทัย อัษฎาธร75,656,000-0.94
3274 บริษัท นราภรณ์ จำกัด75,619,132+0.65
3275 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล75,600,994+0.93
3276 PERSHING LLC75,579,341-
3277 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด75,522,651+0.55
3278 นาย ชัยยศ พาพร75,423,339-0.56
3279 น.ส. สุณี สถตินันท์75,402,072+0.74
3280 นาย สุภาพ วงษ์จินดา75,316,800+1.96
3281 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์75,200,000+1.60
3282 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์75,125,800-
3283 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส75,000,000-
3284 นาย กนก ศรีกนก74,900,000-
3285 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี74,846,435-
3286 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์74,712,000-
3287 นาย สมชัย สวัสดีผล74,700,000+0.40
3288 นาง วรรณพร พรประภา74,691,125+0.63
3289 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช74,608,000+0.27
3290 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด74,501,700-0.55
3291 นาย ชีระ ภาณุพงศ์74,500,000+1.06
3292 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์74,350,902+0.58
3293 น.ส. นพรัตน์ จิรพิชิตชัย74,303,320-
3294 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร74,294,972-
3295 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ74,251,964-1.21
3296 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด74,215,200+2.80
3297 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์74,210,184-
3298 นาย สุเมธ เศษธะพานิช74,191,312-3.28
3299 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล74,100,000+4.00
3300 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)74,022,000-
3301 นาย พัทธดน คงสุนทร74,014,500-1.14
3302 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ74,000,000+1.35
3303 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ73,961,206+4.25
3304 นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ73,799,850+0.58
3305 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล73,779,976-
3306 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต73,684,000-0.59
3307 DAWINA INVESTMENTS LTD.73,682,252-0.70
3308 นาย ธีรธร ธาราไชย73,677,213-
3309 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช73,596,400+27.99
3310 นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ73,561,300+2.68
3311 นาย พิชิต นิ่มกุล73,556,070+1.43
3312 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์73,451,085-0.79
3313 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์73,424,512-
3314 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ73,384,931+4.25
3315 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ73,379,624+3.80
3316 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์73,299,818+0.65
3317 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา73,144,592+1.88
3318 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี73,143,096-5.97
3319 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช73,133,869+3.08
3320 นาง วาศินี วัฒนสุวรรณ73,120,320-
3321 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์73,090,121-
3322 SMK Holding Limited72,854,803+0.68
3323 นาย กฤษฎี วิทิตศานต์72,800,000-
3324 น.ส. พิมอาภา ไรวา72,800,000-0.55
3325 นาย รวิสุต วิทิตศานต์72,800,000-
3326 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล72,787,200+2.87
3327 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ72,601,974+4.25
3328 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา72,427,952+0.28
3329 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์72,374,298+0.55
3330 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย72,276,383+4.62
3331 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล72,238,060+1.35
3332 บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด72,150,000-8.11
3333 MR. CHIH-TSUNG LEE72,090,000+1.12
3334 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล72,020,000-0.77
3335 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล72,015,776+1.07
3336 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์71,983,998-1.11
3337 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ71,976,000+0.23
3338 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย71,907,480-
3339 นาย สกล งามเลิศชัย71,891,940+0.75
3340 MR. FUNG MENG HOI71,842,918+1.68
3341 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์71,812,400-
3342 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา71,760,000-2.56
3343 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์71,759,260+0.11
3344 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม71,728,857+0.56
3345 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม71,728,848+0.56
3346 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์71,728,650+1.36
3347 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ71,659,830+0.83
3348 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)71,538,040-3.76
3349 นาย วินชัย พึ่งรัศมี71,440,300-
3350 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร71,403,100-
3351 น.ส. นันทนา แย้มมนัส71,373,198-
3352 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด71,325,000-
3353 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3354 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด71,145,032+1.80
3355 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์71,132,619-0.44
3356 น.ส. สี แซ่เตีย71,131,410+2.53
3357 นาย สมนึก ไชยกุล71,084,700+0.48
3358 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3359 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ71,020,813+2.34
3360 นาย ปิยะ เตชากูล70,950,000+0.78
3361 นาย ประกิต ประทีปะเสน70,899,075-0.85
3362 น.ส. สิรี คูวุฒยากร70,890,000-
3363 น.ส. อัญชลีพร ธีระสินธุ์70,786,328-2.40
3364 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ70,768,872+2.06
3365 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด70,722,880-
3366 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด70,627,375-
3367 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล70,620,000+2.80
3368 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน70,593,472+2.27
3369 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์70,511,730+3.03
3370 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด70,507,050-
3371 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์70,472,042+1.14
3372 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย70,452,135-
3373 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม70,446,640+2.21
3374 นาย ประสงค์ ธาราไชย70,407,194-
3375 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์70,338,667-
3376 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)70,298,950+0.25
3377 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด70,296,625-
3378 UOB LONG TERM EQUITY FUND70,263,900+0.88
3379 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND70,218,300+0.71
3380 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร70,173,751-
3381 นาง อรอร อัครเศรณี70,062,500-20.00
3382 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา70,000,000+1.00
3383 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์69,956,700-0.78
3384 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์69,956,700-0.78
3385 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.69,937,546-
3386 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว69,930,000+0.95
3387 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์69,925,000-
3388 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์69,729,200+1.06
3389 นาง ณัชชา กิจพิพิธ69,600,000+1.72
3390 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม69,600,000-1.72
3391 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด69,569,460-
3392 BLOOM WELL CORPORATION LIMITED69,525,597-
3393 นาง กนกอร บดินทร์รัตน69,523,600-1.68
3394 นาย ยนต์ ทองไทย69,505,238-1.84
3395 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช69,500,000-
3396 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)69,500,000-
3397 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช69,500,000-
3398 MR. SHEN, SHYH-YONG69,471,542+1.13
3399 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน69,313,352-1.71
3400 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค69,296,000-
3401 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม69,219,200-
3402 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์69,000,000+4.35
3403 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3404 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB68,759,030-
3405 นาย อัครเดช ศรีชวาลา68,672,384-
3406 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม68,635,050-
3407 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา68,545,978-2.19
3408 นาง ศรีรัตน์ วาริการ68,539,200-0.50
3409 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)68,512,200+0.56
3410 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์68,510,166+0.70
3411 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ68,497,755+0.50
3412 MR. LAN, MU-CHIOU68,369,941-
3413 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล68,347,250-1.94
3414 นาย กีรติ อัสสกุล68,331,148+0.73
3415 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล68,328,442+0.73
3416 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล68,271,200+1.23
3417 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล68,110,488-
3418 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร68,110,000-
3419 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา68,086,360+0.06
3420 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์68,068,000-
3421 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย68,000,000-
3422 นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี68,000,000+0.74
3423 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา68,000,000+0.74
3424 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์67,891,110+0.21
3425 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ67,844,722-
3426 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม67,803,648+1.14
3427 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล67,779,081-0.20
3428 นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์67,702,901-
3429 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ67,671,400+3.80
3430 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์67,600,680-
3431 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์67,595,818+1.35
3432 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์67,540,000+0.91
3433 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร67,497,615-
3434 MR. HIROTO YAMADA67,456,250+1.59
3435 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช67,415,000-
3436 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช67,415,000-
3437 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา67,310,000-0.94
3438 BANQUE CANTONALE VAUDOISE67,281,963+0.63
3439 นาย ระบิล กลั่นสกุล67,230,198-0.88
3440 MR. LIM MENG PUI67,209,800-1.14
3441 MR. HOCK LOONG LIEN67,209,800-1.14
3442 นาง มาริสา ณ นคร67,118,989+2.10
3443 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์67,043,735+0.87
3444 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์66,985,746+0.63
3445 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C66,984,213+0.58
3446 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND66,950,240-
3447 นาย ระวิ เกษมศานติ์66,941,000+0.32
3448 นาง พิริยา รัญเสวะ66,933,988+1.36
3449 USE Electronics Co., Ltd.66,875,286+2.34
3450 นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์66,830,520-2.43
3451 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์66,830,000+2.44
3452 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์66,767,742+0.56
3453 นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์66,684,688-0.34
3454 นาง ปริติ เคมานี66,678,000+0.14
3455 นาย จักรธร ฉันทโรจน์66,600,000-
3456 นาย ธราธร รัตนศรีทอง66,595,454+0.75
3457 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD66,560,100+0.98
3458 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี66,502,200-
3459 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล66,480,800-
3460 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์66,464,190-
3461 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์66,450,050+7.29
3462 นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี66,425,672-1.23
3463 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์66,286,476-
3464 SMPR Holding Pte. Ltd.66,202,648+10.53
3465 นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน66,191,846-1.56
3466 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์66,125,880-0.04
3467 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี66,000,000+2.50
3468 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม65,986,753-0.59
3469 นาย วสันต์ นันทขว้าง65,980,800-
3470 นาย อุดม จิระสิริกุล65,977,600+1.88
3471 MRS. HO MINFONG65,952,504-0.70
3472 นาย เพทาย มณีไพโรจน์65,932,040-
3473 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย65,894,400-
3474 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา65,837,530-2.23
3475 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ65,785,520+1.38
3476 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่65,768,550+0.52
3477 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์65,761,094+3.64
3478 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)65,733,497+0.20
3479 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)65,653,913-2.42
3480 นาย ปรีชา อภินันท์กูล65,620,000+2.94
3481 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม65,606,939+3.36
3482 นาย ยุตติ ล่ำซำ65,542,344+0.63
3483 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์65,433,200+1.36
3484 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ65,378,813+0.63
3485 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์65,360,000+2.63
3486 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์65,354,000-
3487 MR. CHUNGSIK HONG65,351,104+0.96
3488 นาย ธนะ ศิริธนชัย65,331,330-0.92
3489 นาง วรนุช อิสริยธรรม65,310,000-
3490 นาย อุยจง แซ่เบ้65,155,800+3.23
3491 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์65,135,570+1.09
3492 นาย อภิชัย เอกมั่น65,070,880+1.17
3493 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์65,058,496+0.70
3494 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์64,943,784+0.56
3495 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์64,943,748+0.56
3496 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล64,841,020+0.54
3497 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู64,658,250+1.33
3498 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์64,634,870-0.88
3499 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์64,634,700-0.77
3500 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา64,612,475-