คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 06/12/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์84,009,184-4.86
3002 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ83,980,486+4.96
3003 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์83,866,200-0.76
3004 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล83,835,000-4.94
3005 นาย อำนาจ พรหมสูตร83,777,836-
3006 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์83,574,400-0.96
3007 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์83,574,400-0.96
3008 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ83,520,000-0.43
3009 นาย ชวลิต จันทรรัตน์83,446,912-
3010 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี83,225,142-0.66
3011 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด83,125,000-
3012 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด83,125,000-
3013 นาย พรรษา เริงพิทยา83,081,000-4.21
3014 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์82,938,550+0.69
3015 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์82,924,700-
3016 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์82,907,688-2.83
3017 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์82,836,000-
3018 MR. Trevor John Thompson82,836,000-
3019 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ82,801,343+2.88
3020 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล82,744,448-2.83
3021 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล82,744,448-2.83
3022 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง82,742,156-13.33
3023 นาย สามารถ จิระดำรง82,448,288+2.05
3024 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด82,422,528-
3025 นาง ธีรดา อำพันวงษ์82,419,625-
3026 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร82,416,800-
3027 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค82,114,646-0.46
3028 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด82,111,400+0.71
3029 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ81,980,588-2.86
3030 นาง วันทนา พจนาลัย81,900,000-
3031 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล81,858,042-
3032 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล81,858,042-
3033 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล81,858,042-
3034 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล81,857,916-
3035 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ81,760,000-
3036 นาย อัครเดช ศรีชวาลา81,548,456-2.63
3037 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ81,473,720+0.94
3038 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม81,292,705-1.96
3039 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม81,292,694-1.96
3040 CPYI CLT A/C 0182688-100881,223,670-0.51
3041 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด81,145,844-0.75
3042 นาย ธวิช จารุวจนะ81,022,944-
3043 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์80,985,998-2.56
3044 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา80,772,670-0.81
3045 นาย สาระ ล่ำซำ80,771,721-0.60
3046 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด80,734,400-
3047 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.80,716,131-
3048 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล80,535,042-
3049 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์80,500,000+0.47
3050 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)80,498,030-0.08
3051 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา80,434,658-2.37
3052 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์80,246,644+0.53
3053 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)80,168,180-0.75
3054 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล80,156,125-
3055 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม80,136,000-
3056 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล80,108,360-
3057 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ80,021,950-1.80
3058 นาย ระบิล โสภณพนิช80,011,620-
3059 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต80,007,166+0.59
3060 นาย เจริญ มีนสุข80,000,000+0.78
3061 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา80,000,000-
3062 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)80,000,000-2.00
3063 นาย ปริน ชนันทรานนท์79,868,875-1.58
3064 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.79,833,600-0.62
3065 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์79,761,500+1.54
3066 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ79,745,820-0.98
3067 นาย ชีระ ภาณุพงศ์79,720,000-0.25
3068 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์79,669,418-
3069 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด79,500,000-1.26
3070 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด79,500,000-
3071 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล79,475,000+0.59
3072 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช79,356,000-0.05
3073 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม79,353,612-3.14
3074 น.ส. สี แซ่เตีย79,234,989+3.41
3075 NITTO KOGYO CORPORATION79,200,000-1.01
3076 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ78,925,820-0.98
3077 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ78,925,820-0.98
3078 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ78,925,000-0.98
3079 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ78,925,000-0.98
3080 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์78,788,988+0.28
3081 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด78,705,000-1.26
3082 นาย วิโรจน์ นูคำดี78,644,025+0.05
3083 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ78,625,670-0.61
3084 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์78,625,000+0.59
3085 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี78,573,200-0.98
3086 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ78,560,735-1.82
3087 นาง วรรณพร พรประภา78,449,169-0.60
3088 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด78,444,840-5.26
3089 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ78,429,420-2.79
3090 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล78,256,000-0.83
3091 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล78,142,306-0.65
3092 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์78,104,208+0.83
3093 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์78,000,000-
3094 นาย ธนะ ศิริธนชัย77,918,100-
3095 MR. HSIAO-WEI LIU77,911,680-0.78
3096 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ77,900,000-
3097 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์77,760,000-0.69
3098 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์77,642,109-2.17
3099 นาย วิรัญ ใจยินดี77,638,886-0.41
3100 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด77,600,000-
3101 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ77,486,850-
3102 นาง กันยา หลิมประเสริฐ77,443,000-
3103 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา77,345,998+3.88
3104 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง77,276,567-0.48
3105 บริษัท เอไอเอ จำกัด77,250,000-
3106 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์77,204,550-1.42
3107 บริษัท มกรานันท์ จำกัด77,168,000-
3108 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ77,095,048-
3109 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด77,073,400+0.04
3110 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์77,021,344-
3111 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์76,916,195-0.54
3112 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ76,755,000+0.78
3113 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์76,755,000+0.84
3114 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี76,743,600+2.02
3115 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน76,659,028-
3116 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ76,634,825-
3117 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ76,634,172-
3118 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล76,632,668-3.32
3119 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย76,578,128+0.04
3120 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย76,576,717-0.77
3121 MRS. LUCINDA CHEN76,139,131-0.50
3122 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์75,908,571-
3123 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร75,791,000-
3124 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ75,742,892-1.08
3125 MR. SHEN, SHYH-YONG75,738,037-0.56
3126 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด75,735,000+1.23
3127 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย75,592,500-
3128 บริษัท สยามกลการ จำกัด75,548,000+0.91
3129 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา75,513,598-
3130 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์75,427,500+0.88
3131 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน75,225,000-
3132 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา75,212,569+3.88
3133 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร75,148,500+0.98
3134 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล75,074,260-
3135 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์75,060,750-
3136 น.ส. นันทนา แย้มมนัส75,033,362-1.22
3137 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ74,947,600+0.69
3138 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช74,908,000-
3139 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร74,865,800+2.70
3140 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์74,740,522-1.11
3141 นาย สาทิส ตัตวธร74,618,537-1.69
3142 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช74,591,412-
3143 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ74,550,000-
3144 นาย ประกิต ประทีปะเสน74,534,925-
3145 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา74,501,084+2.99
3146 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์74,460,480-
3147 บริษัท นราภรณ์ จำกัด74,459,418-0.66
3148 นาย พิศาล รัชกิจประการ74,370,000+0.90
3149 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ74,250,000-0.51
3150 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์74,117,400+0.68
3151 นาย ปัญญา ควรตระกูล74,036,000-
3152 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล73,908,266-2.05
3153 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์73,895,244-3.49
3154 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล73,871,784-
3155 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม73,857,600+1.93
3156 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร73,797,000+0.98
3157 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด73,658,543+0.66
3158 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร73,639,000-3.32
3159 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร73,527,917+2.70
3160 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์73,401,551-
3161 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR73,367,903-2.07
3162 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์73,160,640-
3163 นาง หัทยา มีนสุข73,136,000+0.78
3164 นาย ประเสริฐ เสวีกุล73,132,050+0.94
3165 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล73,008,000+0.96
3166 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร72,800,000-1.10
3167 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด72,800,000+0.96
3168 นาย บรรยง อนรรฆธรรม72,774,624+0.53
3169 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย72,710,301-0.48
3170 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ72,658,188+0.38
3171 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์72,642,821-4.29
3172 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์72,617,760-1.25
3173 นาย บงการ กาญจนาหาร72,616,942-
3174 นาย ปิยะ เตชากูล72,600,000-1.52
3175 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์72,508,000-2.00
3176 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม72,500,000+0.69
3177 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร72,490,532-0.70
3178 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย72,400,000+0.55
3179 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ72,373,695-0.75
3180 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน72,197,869-0.56
3181 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์72,120,276-
3182 นาย อภิรัช เมืองเกษม72,113,200-4.32
3183 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล72,020,000+1.54
3184 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์72,000,000-0.83
3185 นาย นพดล สันธนะพานิช72,000,000-1.33
3186 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)71,976,300-
3187 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN71,975,952-
3188 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์71,881,427-0.50
3189 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา71,840,403-1.77
3190 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา71,817,600+0.78
3191 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ71,803,314-0.28
3192 นาย นุชา วัฒโนภาส71,605,064-1.35
3193 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร71,601,464-
3194 MISS MOEKA TAKEUCHI71,340,000-0.41
3195 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา71,315,977-1.28
3196 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์71,302,288-
3197 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3198 MR. CHIH-TSUNG LEE71,280,000-
3199 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์71,273,828-1.51
3200 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ71,261,414-0.82
3201 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ71,242,000+0.50
3202 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์71,229,827-
3203 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ71,204,560+0.71
3204 นาย มารชัย กองบุญมา71,149,630-0.03
3205 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์71,137,665-
3206 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ71,097,800-
3207 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม71,092,240-0.64
3208 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3209 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ71,032,514+0.66
3210 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร71,027,150-
3211 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ71,020,880+0.71
3212 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน70,985,655-2.56
3213 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร70,975,275-0.65
3214 นาง นพวรรณ จงวัฒนา70,930,587+2.19
3215 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย70,868,515+0.88
3216 MR. SUPOL WATTANAVEKIN70,859,770-2.99
3217 นาย ทินกร อัษฎาธร70,835,450-
3218 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์70,800,000-1.69
3219 นาง อัจฉรา งานทวี70,768,000-
3220 นาย ธนากร อัษฎาธร70,760,900-
3221 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ70,694,731-1.96
3222 BANQUE CANTONALE VAUDOISE70,667,219-0.60
3223 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด70,627,375-0.57
3224 นาย วิชา สกุลดีเลิศ70,542,860-1.43
3225 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ70,503,286-0.32
3226 MR. PETER ERIC DENNIS70,498,354+0.27
3227 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล70,418,113-1.15
3228 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์70,356,098-0.60
3229 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,352,564-
3230 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ70,352,564-
3231 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด70,296,625-0.87
3232 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์70,279,560+2.99
3233 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล70,253,442-
3234 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI70,122,000-1.28
3235 นาย พิชิต นิ่มกุล70,001,259-0.64
3236 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ70,000,000-
3237 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์69,964,448-
3238 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์69,874,002-0.78
3239 นาย ธาดา โอฬาริก69,851,137+0.46
3240 นาย สุภาพ วงษ์จินดา69,778,800+0.53
3241 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์69,749,634-
3242 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ69,746,000-
3243 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ69,602,752-0.53
3244 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว69,600,000+0.78
3245 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่69,556,268-1.98
3246 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์69,548,113-1.15
3247 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย69,510,564-
3248 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์69,499,722-4.32
3249 นาย ทศพร จิตตวีระ69,499,166-4.32
3250 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู69,421,600-
3251 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม69,402,000+0.78
3252 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล69,213,312-1.19
3253 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์69,140,200-
3254 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.69,135,436-
3255 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3256 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์69,051,107-0.96
3257 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR69,006,080-2.59
3258 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3259 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร68,976,322-3.32
3260 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด68,947,500-
3261 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์68,923,320-
3262 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์68,886,442-
3263 นาง ศิริญา เทพเจริญ68,851,998-
3264 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3265 นาย ยุตติ ล่ำซำ68,840,072-0.60
3266 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์68,806,200+0.41
3267 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต68,790,000-0.36
3268 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร68,703,314+2.65
3269 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ68,668,313-0.60
3270 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ68,649,301-1.01
3271 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์68,468,400-
3272 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย68,400,000+0.66
3273 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล68,265,728-10.52
3274 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์68,098,030-
3275 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่68,065,259-1.98
3276 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล68,000,000+0.59
3277 นาย ธิบดี มังคะลี68,000,000-5.88
3278 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์67,952,000+0.28
3279 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา67,900,000-
3280 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่67,888,994-1.98
3281 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล67,803,684+0.45
3282 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์67,800,000+3.54
3283 นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณ67,784,187+2.05
3284 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN67,760,700-0.24
3285 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์67,747,077-0.57
3286 นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ67,739,100-5.04
3287 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้67,564,380-
3288 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ67,514,220+0.88
3289 MR. TAI CHONG YIH67,447,005-
3290 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์67,429,126+0.78
3291 มหาวิทยาลัยศรีปทุม67,395,000+1.04
3292 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์67,267,021-2.70
3293 นาย อุทัย อัษฎาธร67,144,700-
3294 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ67,087,595-1.15
3295 นาย นที รงครัตนะกุล67,065,100-1.77
3296 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND66,950,240-
3297 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล66,903,502-
3298 นาย สมชาย เตียทะสินธ์66,788,900-2.23
3299 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ66,500,000-1.50
3300 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล66,480,800-
3301 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร66,462,000-
3302 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์66,444,000+3.54
3303 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล66,402,000+0.46
3304 San-Ei Gen F.F.I. Inc.66,300,000-2.71
3305 นาย จักรธร ฉันทโรจน์66,300,000+0.45
3306 นาย สกล งามเลิศชัย66,197,880+0.39
3307 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย66,103,500-1.45
3308 นาย อภิชัย เอกมั่น65,988,320-0.58
3309 PJ Spring Investment Limited65,979,063-2.07
3310 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว65,934,000-0.51
3311 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด65,932,000-0.94
3312 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์65,790,000-
3313 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์65,759,500+0.10
3314 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ65,738,744-6.98
3315 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์65,738,205-
3316 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์65,719,360-0.78
3317 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล65,644,285-0.84
3318 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์65,543,610+0.78
3319 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี65,513,999+1.22
3320 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด65,496,000-
3321 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์65,450,722-1.03
3322 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว65,369,483+0.65
3323 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD65,208,575+0.73
3324 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา65,172,168-
3325 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์65,166,998-0.40
3326 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์65,160,750-1.95
3327 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์65,080,000-
3328 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล65,047,132+3.27
3329 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช64,971,280-2.81
3330 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค64,869,600-
3331 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์64,862,518-
3332 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด64,855,386-2.79
3333 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล64,800,000-4.94
3334 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม64,800,000-
3335 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์64,722,600+0.05
3336 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด64,667,977-0.99
3337 นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช64,640,000+0.99
3338 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์64,634,700+1.54
3339 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล64,557,479-
3340 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด64,557,180-0.99
3341 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)64,545,600-0.83
3342 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3343 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ64,374,050+1.03
3344 นาง มาลี วรปัญญา64,291,915+0.88
3345 นาย สมชัย ส่งวัฒนา64,288,000-1.79
3346 นาย วสันต์ นันทขว้าง64,274,400-0.88
3347 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์64,220,000+1.54
3348 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์64,220,000+1.54
3349 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์64,191,910+0.88
3350 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล64,136,945-
3351 MR. CHUNGSIK HONG64,114,800-0.87
3352 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ64,073,000+41.67
3353 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์64,000,000-
3354 น.ส. พิมอาภา ไรวา64,000,000-
3355 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม63,935,750-0.24
3356 นาง สุมพร ไกรฤกษ์63,903,665+0.75
3357 นาย สมชัย สวัสดีผล63,900,000+0.47
3358 นาย สุเมธ เศษธะพานิช63,798,577-
3359 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู63,796,140-
3360 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร63,784,710-
3361 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์63,752,690-
3362 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด63,689,800+0.72
3363 การเคหะแห่งชาติ63,600,000-0.94
3364 นาย วิเชียร เศวตวาณิช63,520,955-0.79
3365 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล63,504,000-4.94
3366 MR. CHIEN-HUNG LEE63,360,000-
3367 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา63,360,000-
3368 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ63,359,082-0.40
3369 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)63,266,498-
3370 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร63,081,341-
3371 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์62,993,515-2.31
3372 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์62,988,209-
3373 น.ส. รัชนี จงวัฒนา62,980,191+2.19
3374 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์62,958,101-2.56
3375 นาย อุดม จิระสิริกุล62,926,500-1.28
3376 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์62,835,850-
3377 นาย ธนัท ตาตะยานนท์62,833,044-
3378 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล62,802,585+2.19
3379 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา62,730,560-
3380 นาย ปวิช ชัยธรรมกร62,701,052-6.98
3381 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์62,681,038+1.11
3382 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช62,609,357-0.96
3383 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์62,535,900-0.52
3384 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว62,467,200-1.23
3385 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์62,457,600+0.78
3386 นาย ศิวะ งานทวี62,411,640+1.30
3387 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ62,400,000-1.25
3388 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์62,287,000-1.51
3389 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited62,033,400-1.71
3390 นาย สุกิจ จรัญวาศน์61,968,973-2.50
3391 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล61,932,300-1.13
3392 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร61,918,016+1.67
3393 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์61,815,162-4.29
3394 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์61,774,330-0.40
3395 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์61,663,037-1.30
3396 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์61,629,603-4.29
3397 นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง61,627,201+3.41
3398 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย61,600,400-
3399 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต61,587,188+0.12
3400 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)61,500,000-0.81
3401 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล61,492,872+4.69
3402 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ61,464,350-0.60
3403 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค61,344,000-0.46
3404 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม61,343,858-1.41
3405 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล61,227,648-
3406 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข61,188,750+1.06
3407 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C61,142,567-
3408 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล61,140,453+3.88
3409 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์61,097,189-0.24
3410 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร61,089,780+0.85
3411 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร61,086,977+2.70
3412 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา61,073,542+0.07
3413 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด61,016,358+0.84
3414 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์60,973,085-1.52
3415 นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์60,970,000-
3416 SMK Holding Limited60,878,671-4.92
3417 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ60,826,302-
3418 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง60,809,216-0.78
3419 น.ส. ปาลิตา คูสกุล60,800,000-2.11
3420 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.60,612,540-
3421 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์60,592,000-
3422 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ60,575,600+0.50
3423 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี60,547,825-1.54
3424 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์60,488,200-0.75
3425 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์60,480,000-0.69
3426 นาย ชัยยศ พาพร60,407,208-
3427 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร60,389,091-0.64
3428 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์60,279,000+0.70
3429 นาย เจริญ เจริญกิจ60,192,000+1.75
3430 นาย ธราธร รัตนศรีทอง60,134,701-
3431 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ60,029,416-0.39
3432 น.ส. โศภิน แพทยานันท์59,928,210-2.22
3433 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์59,846,688-0.67
3434 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์59,798,932-1.41
3435 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ59,721,847-
3436 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ59,700,000+0.50
3437 น.ส. นพพร ชาญณรงค์59,680,823-0.88
3438 นาง อรทัย ทองมีอาคม59,625,000-
3439 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3440 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3441 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3442 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน59,625,000-
3443 นาย วรัญญู ศิลา59,535,000-0.68
3444 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง59,521,109-1.84
3445 น.ส. อริสรา โตวัน59,400,000-
3446 น.ส. อสมา โตวัน59,400,000-
3447 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล59,309,303+0.84
3448 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน59,286,690-0.64
3449 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล59,280,000+1.54
3450 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล59,280,000+1.54
3451 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์59,232,561-
3452 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช59,219,628-0.51
3453 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์59,176,434-
3454 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส59,100,000-
3455 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด59,033,885-1.15
3456 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์59,020,000-
3457 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)59,000,000+0.85
3458 นาย พุทธชาติ รังคสิริ58,900,000-
3459 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์58,886,766-
3460 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์58,881,889-
3461 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย58,802,949+0.98
3462 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล58,749,355-1.52
3463 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ58,733,190-
3464 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ58,685,827-0.93
3465 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์58,671,915+0.94
3466 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์58,658,732-
3467 นาย ทนง พิทยะ58,637,165+0.75
3468 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์58,531,100-
3469 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์58,500,000-2.22
3470 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร58,500,000+0.77
3471 น.ส. จินตนา มีมะโน58,431,135-
3472 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา58,366,036-
3473 นาย นุพงศ์ พรประภา58,200,000-
3474 นาย นุชา พรประภา58,200,000-
3475 นาง นงนุช พรประภา58,200,000-
3476 ทพ. วิรัช ธนูพราน58,183,980-0.90
3477 นาง มัลลิกา อินทุสุต58,140,000-
3478 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา58,091,950-
3479 นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา58,012,680-3.03
3480 นาย เชาว์ การะ58,011,890-1.65
3481 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์57,937,500+0.97
3482 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)57,925,439-
3483 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ57,872,180-2.99
3484 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์57,868,000-
3485 นาย กิตติพล บุลนิม57,864,176-
3486 นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส57,845,331-
3487 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด57,829,743-2.63
3488 นาง เมธ์วดี นวพันธ์57,812,437-
3489 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด57,712,600-
3490 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ57,704,410-
3491 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์57,599,580+3.54
3492 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม57,583,973-2.84
3493 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์57,494,445+0.65
3494 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์57,480,150+0.65
3495 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์57,469,500-
3496 นาย น้ำ ชลสายพันธ์57,462,084+4.51
3497 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์57,454,560-
3498 นาย เศรณี เพ็ญชาติ57,390,830-1.32
3499 น.ส. วรางคณา เตไชยา57,334,897+0.39
3500 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ57,334,614-0.94