คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ404,250,000-9.09
1502 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์403,387,500+3.23
1503 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED403,200,000-
1504 นาง วัชณี สิงหวังชา403,005,000+1.49
1505 นาย กิติชัย สินเจริญกุล402,520,150+0.79
1506 นาย นักรบ เนียมนามธรรม402,398,570+4.59
1507 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด402,388,800-1.52
1508 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด402,188,080+7.14
1509 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)401,253,000-
1510 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์399,742,387-
1511 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ399,664,440+2.22
1512 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี399,294,970+0.06
1513 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา398,720,436+1.80
1514 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ398,471,520-
1515 MR. Paul Sumade Lee398,145,000+0.79
1516 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง397,713,060+2.22
1517 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด396,135,565+1.10
1518 นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล394,968,000-
1519 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย392,792,184+2.56
1520 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)392,575,262+0.79
1521 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์391,582,185-
1522 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา390,288,817+0.63
1523 นางสาว ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์390,000,000+3.59
1524 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ389,980,374+4.25
1525 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง389,379,148+1.14
1526 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด388,570,000-1.10
1527 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์387,350,318-0.60
1528 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์387,286,171-2.26
1529 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด387,206,521-1.22
1530 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย387,140,000+0.83
1531 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด386,830,438-1.18
1532 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์386,489,944+2.44
1533 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.386,139,600+1.52
1534 นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช385,962,400+0.51
1535 นาย สงกรานต์ อิสสระ385,770,428+2.44
1536 นาย ธิติ จิรนนท์กาล385,000,000-
1537 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)384,976,800-
1538 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED384,954,555-0.50
1539 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ384,706,800-
1540 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)383,912,100-0.88
1541 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย382,847,134-
1542 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช382,282,045-
1543 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส381,560,000+0.35
1544 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด381,216,492-
1545 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์380,729,255+0.64
1546 นาย อภิชาติ จูตระกูล380,556,000-
1547 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด379,754,142-
1548 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด379,595,000-
1549 Global Health Investment Co., Ltd.379,493,555-
1550 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล379,267,341-17.46
1551 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ378,224,445+0.25
1552 นาย บพิธ ภัทรรังรอง377,101,362+0.87
1553 นาง เกศินี วิฑูรชาติ376,632,000+3.00
1554 พันเอก พัชร รัตตกุล376,312,845-
1555 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล376,134,600+0.90
1556 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์375,634,368-1.56
1557 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล374,937,000+1.62
1558 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส374,790,000-0.80
1559 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล374,484,210+1.69
1560 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา373,963,870+10.68
1561 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง373,672,000+0.40
1562 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี373,342,500-0.74
1563 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด372,937,500-1.71
1564 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด372,937,500-1.71
1565 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด372,937,500-1.71
1566 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ372,567,563-
1567 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ372,400,004-
1568 นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช372,381,220+0.51
1569 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์372,325,279-
1570 นาย พรมพันธ์ พรมมาส372,295,000-
1571 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี372,254,693+1.27
1572 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ369,813,790+0.30
1573 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด369,469,246-0.95
1574 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์368,885,494-
1575 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR368,869,470+0.73
1576 นาง กนกกร แทนไกรศร368,672,131+0.61
1577 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ368,545,280-1.32
1578 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล368,280,000-0.93
1579 นาย คเชนทร์ เบญจกุล367,876,944+0.79
1580 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)367,467,156+1.60
1581 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์367,046,875-1.18
1582 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด366,257,355+0.50
1583 น.ส. นิดา แซ่ลี้365,242,680-
1584 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์364,918,266+0.80
1585 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ363,640,000+1.25
1586 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited363,440,000-0.65
1587 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์363,375,000+0.98
1588 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย363,311,569+0.35
1589 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล362,254,062-
1590 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)361,800,000-
1591 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ361,393,940-
1592 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล360,080,783-0.39
1593 SAM SEN ROAD LIMITED360,000,000-
1594 นาย องอาจ ปัณฑุยากร359,809,671+2.26
1595 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)357,760,000-
1596 นาย เสถียร พรยืนยง357,129,920-
1597 นาง สุมาลี อ่องจริต356,055,900+0.42
1598 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี353,446,751-5.35
1599 นาง วรรณา เรามานะชัย353,160,000-
1600 นาย วศิน เดชกิจวิกรม352,530,000+1.11
1601 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด352,315,904+0.92
1602 น.ส. ณิชยา พหูสูตร350,303,202+0.50
1603 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด350,000,000+2.14
1604 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์349,109,348-0.84
1605 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์348,762,845+1.46
1606 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล348,762,845+1.46
1607 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ348,348,145+2.07
1608 BENTAYGA HOLDINGS LTD347,440,000-
1609 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล346,381,500+0.63
1610 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด345,817,416-0.60
1611 นาย ธีร ชุติวราภรณ์345,030,000+0.65
1612 Lesso (Thailand) Investment Limited344,400,000+0.81
1613 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล343,976,000-
1614 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล343,608,795+2.17
1615 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.343,037,153+3.65
1616 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์342,505,992-1.61
1617 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์342,435,708-0.10
1618 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH341,282,078+3.99
1619 นาย อภิเนตร อูนากูล340,408,398+2.41
1620 นาย ภัทท สหวัฒน์340,200,000+1.06
1621 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์340,200,000+1.06
1622 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์340,200,000+1.06
1623 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช340,200,000+1.06
1624 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ340,200,000+1.06
1625 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์340,200,000+1.06
1626 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์340,200,000+1.06
1627 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์340,200,000+1.06
1628 นาย ชวลิต วิสราญกุล338,431,866+0.89
1629 PAN ORION CORP. LIMITED338,100,000-
1630 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED337,770,880-0.18
1631 นาย บุญยง สวาทยานนท์337,672,433+4.88
1632 นาย วิทูร มโนมัยกุล337,575,000+1.14
1633 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา337,462,432+1.71
1634 นาย เจน วองอิสริยะกุล337,377,420-
1635 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์337,235,604+0.61
1636 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล336,907,649-
1637 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด336,441,600+1.39
1638 นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล336,247,500+0.80
1639 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด336,023,100-4.76
1640 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด335,400,000-
1641 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด335,152,860-
1642 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED334,401,427-
1643 นาย วิชัย มิตรสันติสุข334,225,884-
1644 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)334,018,704-1.20
1645 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล333,954,240+0.82
1646 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว333,025,000+1.14
1647 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ333,018,048+0.06
1648 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด332,782,329+1.06
1649 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด332,576,421+4.20
1650 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล332,554,530+2.63
1651 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์332,508,000+0.76
1652 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์332,141,546-
1653 นาย วิโรจน์ นูคำดี332,130,852+0.63
1654 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์331,760,000-
1655 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์331,300,463-
1656 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ330,031,065-1.10
1657 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์330,008,316+1.26
1658 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED328,795,904+2.34
1659 นาง สุชาดา มังกรกนก328,000,000-0.61
1660 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด327,917,854+2.29
1661 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร327,860,000+1.76
1662 นาย พสุ ลิปตพัลลภ327,767,345+1.38
1663 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ327,767,344+1.38
1664 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด327,730,220-0.30
1665 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์327,643,600+1.32
1666 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ327,600,000+0.85
1667 AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1327,582,000-
1668 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์327,298,245-1.56
1669 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี327,000,000+0.92
1670 Hudson Asia Holdings PTE. LTD.326,922,065+4.59
1671 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด326,647,221+3.79
1672 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล326,554,000+0.43
1673 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์325,349,687+0.83
1674 นาย สมชาย ปัดภัย325,036,722+3.47
1675 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)324,661,100-
1676 นาง ปริยา จีระพันธุ์323,823,969-
1677 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด322,979,610+6.13
1678 นาย สำรวย ทิชาชล322,787,500-
1679 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์322,677,410+2.73
1680 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์322,651,890+2.73
1681 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์322,366,619+0.81
1682 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล321,833,800+0.97
1683 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.321,300,000-
1684 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล321,090,000-1.95
1685 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)320,960,640-0.60
1686 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์320,460,000+1.83
1687 นาย อดิศร โรจตระการ319,427,640+2.22
1688 Dara Investment Limited319,400,172+0.85
1689 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย319,119,530+1.37
1690 นาง ชลิดา เตชะอุบล319,048,341-1.75
1691 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด318,616,302+1.70
1692 Kewpie Corporation317,099,023-
1693 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)317,056,560+0.56
1694 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)317,019,612+0.75
1695 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส316,764,000-
1696 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ316,529,400+0.76
1697 นาย ธงชัย บุศราพันธ์316,459,137-
1698 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์316,200,000+0.65
1699 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์316,000,000-
1700 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา315,517,742+0.50
1701 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)314,874,019+2.52
1702 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน314,557,562-
1703 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. BY BUALUANG SECURITIES COMPANY LIMITED.314,402,556+0.98
1704 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ313,790,284+0.33
1705 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์313,517,709+2.78
1706 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์313,306,560-
1707 นาง พรทิพย์ โรจตระการ312,598,440+2.22
1708 นาย อมร มีมะโน312,464,805-3.17
1709 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย312,429,530+0.55
1710 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์312,427,640+1.32
1711 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ312,390,234-
1712 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์312,357,177+0.09
1713 นาย นิสิต เพชรน้อย312,000,000-0.62
1714 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ311,454,234-
1715 นาย เกียรติ วิมลเฉลา311,320,656-
1716 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์310,887,500-
1717 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์310,268,277+1.77
1718 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์309,152,650-
1719 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ308,078,400+0.63
1720 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ307,817,400+0.76
1721 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ307,817,400+0.76
1722 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)307,803,000+0.56
1723 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล307,595,750+1.14
1724 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด307,514,760-
1725 นาง วัลลภา ไตรโสรัส307,389,600-
1726 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล307,367,918-1.24
1727 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.307,050,666-
1728 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์306,787,117-
1729 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์306,496,463+0.76
1730 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา306,179,514+0.82
1731 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล306,125,721+4.88
1732 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.306,000,000+0.98
1733 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED305,837,290-0.75
1734 MITSUI & CO.,LTD.305,333,330+1.31
1735 บริษัท เทวรายา จำกัด305,330,625-0.54
1736 นาย จิโรจ พนาจรัส304,682,076-
1737 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์304,682,076-
1738 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล304,500,000-1.38
1739 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน304,179,988+1.79
1740 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์303,681,714-
1741 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา302,938,247-
1742 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย301,325,400-
1743 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล300,804,847-0.88
1744 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์300,700,000-
1745 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร300,000,000+3.00
1746 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์297,237,749-
1747 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค296,228,247-0.84
1748 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร296,218,182-
1749 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย295,162,118+0.65
1750 นาย พรพรหม พรหมวาณิช294,913,395-17.46