คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.93,670,332-
3002 นาย ศิวะ งานทวี93,611,382-0.37
3003 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล93,336,080-1.69
3004 นาย พรรษา เริงพิทยา93,304,300+1.52
3005 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.93,290,001-
3006 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน93,135,500+0.28
3007 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด93,125,000+0.67
3008 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด93,125,000+0.67
3009 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์93,075,600+2.50
3010 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ93,064,389-
3011 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ93,000,000+6.45
3012 PJ Spring Investment Limited92,825,716-0.98
3013 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล92,583,724+7.82
3014 MR. SUPOL WATTANAVEKIN92,499,580-0.92
3015 นาย นุชา วัฒโนภาส92,409,238+0.52
3016 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม92,000,000-
3017 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
3018 นาย ธิบดี มังคะลี92,000,000-
3019 นาย เจริญ มีนสุข91,875,000-
3020 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด91,835,380-
3021 นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ91,828,200-
3022 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ91,770,000-
3023 น.ส. รัชนี จงวัฒนา91,482,175-0.50
3024 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู91,480,800-0.71
3025 นาย สาระ ล่ำซำ91,412,307-1.59
3026 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด91,367,910-0.31
3027 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล91,224,193-0.50
3028 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ91,217,000+5.10
3029 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์91,146,750+1.89
3030 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)91,044,000+2.75
3031 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล91,042,706+0.42
3032 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ91,000,000+1.10
3033 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล90,986,000-0.26
3034 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์90,975,500-1.07
3035 นาย เชาว์ การะ90,954,480+4.08
3036 นาย ธาดา โอฬาริก90,935,236-
3037 นาย กำธร ลีลาธีระกุล90,904,840-
3038 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง90,840,400+0.58
3039 นาย พงศ์ธร ธาราไชย90,821,388+2.60
3040 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์90,805,400+1.35
3041 นาย อภิรัช เมืองเกษม90,790,000-0.57
3042 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส90,724,410+0.51
3043 MISS MAN WAI KOO90,720,000-
3044 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ90,720,000-
3045 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร90,542,400-0.32
3046 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร90,538,000-10.34
3047 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี90,525,747-0.19
3048 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย90,517,168-0.97
3049 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS90,480,686+4.35
3050 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย90,428,800-
3051 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์90,190,760+9.09
3052 นาย วิรัญ ใจยินดี90,166,416-1.35
3053 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์90,000,559+0.60
3054 น.ส. โศภิน แพทยานันท์89,892,315+0.74
3055 นาย เจริญ เจริญกิจ89,760,000-
3056 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์89,723,015-
3057 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค89,717,854-
3058 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์89,663,040-
3059 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ89,357,930+1.05
3060 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม89,262,578-
3061 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม89,262,566-
3062 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์89,243,400+0.56
3063 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล89,103,916-2.66
3064 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล89,004,379-
3065 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล89,004,379-
3066 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล89,004,379-
3067 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล89,004,242-
3068 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด88,998,503+0.72
3069 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์88,943,300-1.81
3070 นาง วันทนา พจนาลัย88,900,000+2.36
3071 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด88,846,020+0.72
3072 นาง วรรณพร พรประภา88,783,790-1.59
3073 นาย สามารถ จิระดำรง88,505,712+0.64
3074 นาย เศรณี เพ็ญชาติ88,351,673-
3075 นาย ประเสริฐ เสวีกุล88,310,400+1.56
3076 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์88,200,000-0.68
3077 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์88,200,000+3.06
3078 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,200,000+0.18
3079 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ88,200,000-0.68
3080 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์87,880,464-0.79
3081 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์87,880,000-1.18
3082 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์87,840,000-
3083 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์87,750,000+0.74
3084 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์87,661,200-
3085 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล87,565,879-
3086 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด87,513,600+0.26
3087 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์87,499,650-0.57
3088 นาย ทศพร จิตตวีระ87,498,950-0.57
3089 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์87,455,560+2.50
3090 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR87,447,360-
3091 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล87,405,405+2.17
3092 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)87,332,494-4.62
3093 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา87,316,357+1.57
3094 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช87,291,892-0.69
3095 นาง มัลลิกา อินทุสุต87,210,000+0.88
3096 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล87,205,274+0.79
3097 น.ส. ปาลิตา คูสกุล87,200,000+1.83
3098 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)87,087,520+0.29
3099 นาง พจนา มาโนช87,027,872-2.35
3100 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร86,960,200-
3101 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ86,820,000-
3102 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง86,802,768+0.56
3103 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร86,712,541+0.89
3104 MR. HO KWON CJAN86,663,324-1.34
3105 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด86,595,938-
3106 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล86,445,000-
3107 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์86,436,000-0.68
3108 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล86,400,000+0.93
3109 นาย นพ จรัญวาศน์86,380,780-0.12
3110 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล86,352,375+2.03
3111 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล86,280,000+1.04
3112 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์86,251,641+0.72
3113 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์86,246,928-0.86
3114 นาง ศิริญา เทพเจริญ86,064,998+2.50
3115 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ85,966,000-
3116 นาง ธีรดา อำพันวงษ์85,903,813+1.74
3117 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ85,835,046+0.10
3118 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต85,831,000+0.24
3119 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์85,716,823-
3120 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร85,600,000-
3121 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล85,600,000-0.93
3122 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม85,565,000+5.10
3123 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด85,550,000+3.39
3124 นาย วิโรจน์ นูคำดี85,444,052+0.25
3125 ทพ. วิรัช ธนูพราน85,441,340+3.68
3126 นาง มาริสา ณ นคร85,424,168+2.75
3127 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม85,330,000-
3128 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ85,222,538-3.54
3129 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์85,130,400+1.27
3130 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม84,969,750+0.30
3131 NITTO KOGYO CORPORATION84,800,000-0.94
3132 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด84,798,851-0.72
3133 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ84,680,000-0.86
3134 บริษัท สยามกลการ จำกัด84,476,400-
3135 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช84,425,000+1.82
3136 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)84,297,525-
3137 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล84,199,326-
3138 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ84,147,723+3.68
3139 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์84,067,913+0.51
3140 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI84,056,500+2.67
3141 นาง หัทยา มีนสุข83,992,125-
3142 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์83,920,000-0.29
3143 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์83,916,913-1.35
3144 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)83,908,440+0.65
3145 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล83,888,000-0.93
3146 นาย พัทธดน คงสุนทร83,742,120-1.52
3147 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ83,675,750-6.27
3148 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์83,609,928+2.62
3149 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ83,536,452+1.31
3150 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ83,400,000+1.44
3151 PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED83,330,120-1.34
3152 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด83,300,000-0.84
3153 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์83,283,200-0.96
3154 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร83,125,879-0.71
3155 นาย ปิยะ เตชากูล83,050,000+1.99
3156 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย83,015,928+0.69
3157 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น82,857,048-0.98
3158 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์82,855,429+1.69
3159 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์82,604,247+1.69
3160 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร82,549,969-2.00
3161 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา82,478,025-
3162 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ82,428,266-0.66
3163 นาย ธีรธร ธาราไชย82,219,498+2.60
3164 นาย ขจรพงศ์ คำดี82,140,444+4.35
3165 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,102,465-
3166 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล81,992,000+1.35
3167 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด81,951,227-
3168 นาย สาทิส ตัตวธร81,941,869-
3169 นาย สุกิจ จรัญวาศน์81,930,126+6.30
3170 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ81,921,260-1.05
3171 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา81,900,000-
3172 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน81,860,190+0.92
3173 นาย สถาพร โพธิ์ทอง81,705,506-10.50
3174 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB81,680,190+0.56
3175 นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์81,668,229+1.49
3176 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย81,525,130+0.94
3177 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด81,524,890-
3178 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์81,145,558+0.55
3179 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์81,060,317-
3180 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ81,037,954+1.16
3181 นาย พิชิต นิ่มกุล80,966,883+1.10
3182 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด80,877,500-1.16
3183 MR. PETER ERIC DENNIS80,877,215+0.47
3184 นาย วีระชัย สุธีรชัย80,792,376-1.15
3185 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์80,785,711-0.14
3186 นาย น้ำ ชลสายพันธ์80,712,849-0.80
3187 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย80,632,000-
3188 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ80,597,095-1.26
3189 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ80,419,053-0.97
3190 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ80,359,432-0.63
3191 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล80,320,908-
3192 นาย ลือชา โพธิ์อบ80,295,894-0.66
3193 MR. FUNG MENG HOI80,295,026-1.50
3194 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ80,250,000+0.47
3195 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน80,219,854-
3196 นาย สันติ ปิยะทัต80,187,974-0.25
3197 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ80,152,136-0.63
3198 UOB LONG TERM EQUITY FUND80,125,500+1.54
3199 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์80,000,000+1.25
3200 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์79,993,214-
3201 BANQUE CANTONALE VAUDOISE79,976,673-1.59
3202 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว79,931,250-
3203 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ79,903,380-0.30
3204 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี79,852,000-0.08
3205 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์79,809,554+0.32
3206 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์79,770,130+5.10
3207 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์79,739,640+0.56
3208 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์79,624,566-1.59
3209 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ79,617,348-1.30
3210 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ79,544,966-
3211 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์79,380,000+0.53
3212 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ79,328,128-
3213 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล79,071,390+1.85
3214 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด79,070,400+2.63
3215 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ79,040,000+2.88
3216 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ79,029,552-
3217 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย78,948,050-
3218 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล78,916,851-
3219 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต78,916,000+0.55
3220 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์78,765,000-
3221 นาย อุดม จิระสิริกุล78,760,760+1.57
3222 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์78,633,500-
3223 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์78,633,500-
3224 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ78,593,050-3.54
3225 นาย ประสงค์ ธาราไชย78,570,347+2.60
3226 นาย อำนาจ พรหมสูตร78,397,608-0.98
3227 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND78,342,840+0.96
3228 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์78,239,240+2.66
3229 นาย ชวลิต จันทรรัตน์78,087,936-0.98
3230 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์78,084,110+1.98
3231 นาย ธนัท ตาตะยานนท์78,083,782+5.47
3232 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล78,052,000+1.27
3233 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด78,039,040+0.78
3234 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว78,021,641+1.08
3235 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด78,012,409-2.66
3236 นาง จิรฐา วัธนเวคิน78,000,000-
3237 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์77,972,000-0.55
3238 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์77,941,851-
3239 นาย ยุตติ ล่ำซำ77,908,824-1.59
3240 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช77,868,000+0.62
3241 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ77,714,438-1.59
3242 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ77,663,855-
3243 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์77,656,116+0.23
3244 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร77,652,292-
3245 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร77,593,680-0.51
3246 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล77,580,146+1.32
3247 นาย ทินกร อัษฎาธร77,383,080-0.51
3248 DAWINA INVESTMENTS LTD.77,314,476-1.34
3249 นาง อัจฉรา งานทวี77,308,980-0.51
3250 นาย ธนากร อัษฎาธร77,301,180-0.51
3251 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ77,234,615-
3252 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ77,124,164-2.16
3253 น.ส. กุลิสรา การะ77,102,695+1.95
3254 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ77,069,000-0.12
3255 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร76,940,132-
3256 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด76,911,375+1.33
3257 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์76,891,500-
3258 นาย สกล งามเลิศชัย76,746,870+0.69
3259 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์76,712,401-0.81
3260 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล76,630,000+1.27
3261 นาย ภากร มกรานนท์76,625,973+1.64
3262 บริษัท นราภรณ์ จำกัด76,554,985+0.55
3263 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา76,554,338+3.32
3264 น.ส. สุณี สถตินันท์76,510,926-0.72
3265 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา76,398,600-
3266 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์76,394,885-
3267 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล76,387,460+0.37
3268 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล76,386,679-
3269 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์76,323,523+0.65
3270 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์76,263,287-0.46
3271 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร76,256,400-
3272 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล76,251,998-
3273 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์76,200,000-1.57
3274 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด76,180,632-0.83
3275 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์76,136,000-
3276 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)76,088,460+0.45
3277 MR. HOCK LOONG LIEN76,043,088-1.52
3278 MR. LIM MENG PUI76,043,088-1.52
3279 MR. TAI CHONG YIH75,877,881+1.01
3280 นาย ชีระ ภาณุพงศ์75,800,000-
3281 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล75,706,272+2.78
3282 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด75,591,120-0.83
3283 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม75,508,608+3.06
3284 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร75,459,593-
3285 MR. CHUNGSIK HONG75,405,120+1.67
3286 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์75,359,691-1.07
3287 นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล75,300,000+1.33
3288 น.ส. สี แซ่เตีย75,183,200+0.60
3289 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.75,166,380-1.11
3290 นาย สมชัย สวัสดีผล75,000,000-0.40
3291 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร74,997,350-2.00
3292 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์74,930,428-0.68
3293 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล74,900,984-0.93
3294 นาย กนก ศรีกนก74,900,000-
3295 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์74,780,676-0.57
3296 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล74,580,000-
3297 PERSHING LLC74,571,617-1.35
3298 นาย ธราธร รัตนศรีทอง74,547,150-2.67
3299 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ74,508,080+1.27
3300 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด74,501,700-
3301 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ74,500,000+1.34
3302 นาย พิบูล พิหเคนทร์74,434,099+4.35
3303 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช74,418,011-
3304 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล74,384,625+1.33
3305 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด74,107,410+0.40
3306 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์74,088,000-0.68
3307 นาง จินตนา บุญรัตน์74,084,850+6.90
3308 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์74,040,702+2.50
3309 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์73,990,017+1.85
3310 น.ส. สิรี คูวุฒยากร73,950,000-
3311 นาย ธราธร ยวงบัณฑิต73,840,575-0.92
3312 น.ส. อริสรา โตวัน73,800,000-2.44
3313 น.ส. อสมา โตวัน73,800,000-2.44
3314 นาย อุทัย อัษฎาธร73,764,600-0.32
3315 นาย ระบิล โสภณพนิช73,685,140-1.91
3316 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์73,678,200+4.35
3317 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา73,596,000+1.12
3318 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์73,584,120+1.35
3319 นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี73,500,000-0.68
3320 นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา73,500,000-0.68
3321 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์73,438,500+0.87
3322 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ73,436,520-
3323 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์73,371,930-0.94
3324 นาย ชัยยศ พาพร73,270,795+0.09
3325 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ73,225,000-
3326 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช73,219,300+0.17
3327 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร73,184,562-
3328 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์73,112,000+1.35
3329 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์73,112,000+1.35
3330 นาย สุภาพ วงษ์จินดา73,101,600+0.51
3331 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล72,996,930+2.32
3332 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์72,872,730-
3333 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C72,825,860+0.53
3334 น.ส. พิมอาภา ไรวา72,800,000-
3335 นาย ประกิต ประทีปะเสน72,717,000+0.83
3336 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร72,701,920+5.00
3337 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ72,624,200-
3338 USE Electronics Co., Ltd.72,622,381-2.16
3339 นาย สุเมธ เศษธะพานิช72,585,866+0.60
3340 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร72,518,204-
3341 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช72,500,000-
3342 นาง ราณี เอื้อทวีกุล72,500,000-0.69
3343 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส72,500,000-
3344 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช72,500,000-
3345 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล72,405,744-
3346 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล72,323,792+0.67
3347 น.ส. นันทนา แย้มมนัส72,288,239+1.27
3348 นาย อภิชัย เอกมั่น72,199,040+2.11
3349 MR. CHIH-TSUNG LEE72,090,000+1.12
3350 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู71,986,185+1.20
3351 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล71,961,000+2.41
3352 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์71,865,722-0.56
3353 SMK Holding Limited71,856,792+0.69
3354 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด71,838,130-
3355 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์71,728,650-
3356 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์71,643,428-3.74
3357 นาย สมนึก ไชยกุล71,607,313-2.38
3358 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)71,591,400-0.54
3359 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด71,519,175+0.85
3360 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม71,482,620+2.17
3361 นาย ทิวา จารึก71,450,430+1.98
3362 นาย วินชัย พึ่งรัศมี71,440,300+1.12
3363 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง71,366,400+0.56
3364 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ71,353,931-1.64
3365 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์71,323,500+1.96
3366 นาย สุชาติ อุสาหะ71,314,112+1.01
3367 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3368 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว71,262,000+0.47
3369 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์71,241,010-0.94
3370 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร71,205,718-
3371 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย71,108,508+0.56
3372 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี71,097,999+0.75
3373 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3374 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย71,054,290-
3375 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์71,009,232-0.68
3376 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์70,899,380+0.07
3377 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ70,819,996-
3378 นาย จักรธร ฉันทโรจน์70,800,000-
3379 นาย ยนต์ ทองไทย70,784,475+0.60
3380 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม70,779,896+1.01
3381 นาย สมชาย เตียทะสินธ์70,775,000+0.84
3382 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร70,720,000-
3383 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม70,672,203+0.55
3384 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด70,532,500+0.56
3385 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์70,436,058+2.26
3386 นาง ธนภร นันที70,434,650-1.64
3387 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์70,395,050+0.67
3388 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช70,325,000-
3389 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช70,325,000-
3390 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์70,272,300+1.83
3391 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ70,268,196-
3392 MR. LAN, MU-CHIOU70,258,613-0.54
3393 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์70,242,900+2.00
3394 สำนักงานพระคลังข้างที่70,225,568-3.13
3395 นาย ระบิล กลั่นสกุล70,204,985-0.85
3396 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด70,125,000-
3397 นาย สมชาย เบญจรงคกุล70,045,774-0.69
3398 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด69,981,672+0.39
3399 นาย วสันต์ นันทขว้าง69,962,400-
3400 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล69,950,000+2.00
3401 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ69,850,516-
3402 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี69,850,000+0.79
3403 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ69,786,795+0.55
3404 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์69,749,634+15.42
3405 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ69,682,500+3.68
3406 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา69,650,000+0.50
3407 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์69,648,461+0.01
3408 MR. HIROTO YAMADA69,606,250-0.39
3409 นาง อภิญญา ศิริสรรพ์69,600,000+1.33
3410 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย69,600,000-1.15
3411 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล69,564,000-1.07
3412 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ69,561,450-1.59
3413 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์69,550,500-
3414 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ69,518,492-
3415 นาย วิชา สกุลดีเลิศ69,401,580+0.82
3416 MISS MOEKA TAKEUCHI69,310,000-0.42
3417 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์69,263,175-
3418 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร69,257,668-
3419 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์69,240,116-
3420 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค69,218,400-
3421 MRS. HO MINFONG69,203,683-1.34
3422 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด69,078,528+1.31
3423 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม69,000,000-
3424 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3425 นาย ธนะ ศิริธนชัย68,927,550+3.48
3426 นาย นที พานิชชีวะ68,843,969+4.17
3427 นาย กีรติ อัสสกุล68,829,915-
3428 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล68,827,190-
3429 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา68,815,200-1.00
3430 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ68,811,672-1.32
3431 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์68,810,070+1.49
3432 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์68,800,000-
3433 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์68,776,344-
3434 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา68,761,900-
3435 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล68,759,790+1.98
3436 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช68,715,500-0.69
3437 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์68,684,000-1.20
3438 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์68,622,402+1.08
3439 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด68,596,800+0.81
3440 นาย เติมศักดิ์ กุศลรักษา68,580,000+0.93
3441 HEATCRAFT SUBCO PTY LTD68,517,750-0.95
3442 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม68,505,600+1.04
3443 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์68,475,000+2.41
3444 นาย ระวิ เกษมศานติ์68,440,000-
3445 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.68,383,378-
3446 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)68,310,760-1.57
3447 MR. SHEN, SHYH-YONG68,294,059+0.57
3448 นาย ภาณุ อิงคะวัต68,250,920-0.69
3449 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์68,209,713-0.85
3450 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND68,197,760+2.44
3451 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่68,178,916-
3452 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล68,142,820-
3453 นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์68,075,201+0.87
3454 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล68,030,720-
3455 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์68,027,700-0.71
3456 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ68,000,000-
3457 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ67,976,343-0.94
3458 นาย สุเทพ พัฒนสิน67,971,000+1.74
3459 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย67,953,600+1.01
3460 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา67,799,868-4.43
3461 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์67,787,310-
3462 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ67,723,400-
3463 นาย ปรีชา อภินันท์กูล67,550,000+2.86
3464 MRS. YU-HUI CHEN67,500,000+2.22
3465 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์67,500,000-
3466 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร67,500,000-2.67
3467 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์67,494,820-0.85
3468 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์67,492,258-0.76
3469 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล67,488,000+1.35
3470 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล67,488,000+1.35
3471 นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ67,451,530-
3472 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ67,441,036+0.60
3473 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม67,391,844+10.26
3474 นาย พุทธชาติ รังคสิริ67,314,286-
3475 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.67,268,850+0.56
3476 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์67,260,600-0.46
3477 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล67,205,701+1.99
3478 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์67,032,260-
3479 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค67,024,000-
3480 นาง พิริยา รัญเสวะ66,933,988-
3481 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ66,910,365-0.21
3482 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม66,880,939-
3483 นาย สุวิชา พานิชผล66,870,404+3.45
3484 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์66,830,000-
3485 นาง ณัชชา กิจพิพิธ66,800,000-0.60
3486 พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์66,747,778+1.08
3487 นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์66,747,741+1.08
3488 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่66,717,433-
3489 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล66,560,000+1.92
3490 นาง วรนุช อิสริยธรรม66,554,000-0.93
3491 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่66,544,658-
3492 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์66,544,158-
3493 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์66,478,825-0.39
3494 นาย มารชัย กองบุญมา66,441,040-0.56
3495 นาง ปริติ เคมานี66,393,375+0.86
3496 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์66,385,243-
3497 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ66,365,000-
3498 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา66,281,638+3.13
3499 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด66,158,664-
3500 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์66,047,205+6.60