คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล89,247,375+0.68
3002 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์89,199,600-
3003 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์89,199,600-
3004 นาง มาริสา ณ นคร89,179,076-
3005 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ89,175,069-3.12
3006 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ89,174,309-3.13
3007 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ89,159,920-0.86
3008 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา89,150,584-0.37
3009 นาง พจนา มาโนช89,044,434-
3010 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง88,258,300-6.25
3011 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี87,700,915+0.40
3012 น.ส. นฤพร กาญจนจารี87,631,698+1.26
3013 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช87,148,950+0.68
3014 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ87,126,194-1.37
3015 นาย พิศาล รัชกิจประการ87,100,000+3.08
3016 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล86,980,452+0.64
3017 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร86,900,000+0.63
3018 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด86,683,740+0.75
3019 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม86,618,674-
3020 นาย ประพล มิลินทจินดา86,520,000+3.33
3021 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ86,454,756+0.42
3022 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)86,431,594-0.14
3023 นาย สามารถ จิระดำรง86,401,288-3.92
3024 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ86,358,888-2.70
3025 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ86,254,800-0.88
3026 บริษัท เอไอเอ จำกัด86,250,000-1.74
3027 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์86,097,900+0.68
3028 นาย สาระ ล่ำซำ86,092,014-
3029 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร86,086,140-0.53
3030 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม86,074,628-0.93
3031 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม86,074,618-0.93
3032 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ86,000,000-
3033 นาย บงการ กาญจนาหาร85,920,809-0.65
3034 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN85,866,048+1.47
3035 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย85,745,500+0.18
3036 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย85,721,839-0.66
3037 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล85,715,000+1.27
3038 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย85,619,716-
3039 กระทรวงอุตสาหกรรม85,500,000-
3040 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี85,473,161+0.22
3041 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ85,470,888-2.70
3042 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ85,470,888-2.70
3043 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ85,470,000-2.70
3044 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ85,470,000-2.70
3045 นาย นพ จรัญวาศน์85,353,624+0.10
3046 นาย อำนาจ พรหมสูตร85,315,044+1.80
3047 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ85,252,143-1.25
3048 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด85,177,052+0.43
3049 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์85,175,978-1.37
3050 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล85,072,500+0.58
3051 นาย กำธร ลีลาธีระกุล85,016,800+0.91
3052 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร84,994,520-1.92
3053 นาย ชวลิต จันทรรัตน์84,978,048+1.80
3054 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์84,834,360-
3055 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด84,779,240-
3056 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด84,765,205-0.63
3057 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม84,764,208+2.88
3058 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล84,762,000+1.96
3059 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์84,648,756-2.94
3060 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย84,605,404+0.87
3061 นาย ธนะ ศิริธนชัย84,511,170+0.71
3062 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์84,492,499-
3063 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต84,445,960+0.30
3064 นาย บรรยง อนรรฆธรรม84,388,896+1.76
3065 นาย เจริญ มีนสุข84,375,000-0.74
3066 นาย อมร มีมะโน84,315,900+5.88
3067 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์84,300,000-
3068 นาย ชีระ ภาณุพงศ์84,300,000-
3069 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด84,266,530-
3070 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์84,080,910-
3071 นาย วีระชัย สุธีรชัย84,042,644-
3072 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์83,990,383+0.42
3073 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล83,976,508-0.41
3074 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม83,928,000-
3075 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล83,915,360-
3076 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล83,915,360-
3077 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง83,876,832+1.74
3078 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ83,776,870+0.04
3079 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์83,752,911-0.62
3080 นาง ธีรดา อำพันวงษ์83,724,903-
3081 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ83,675,750-
3082 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี83,644,800-0.85
3083 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค83,635,288+2.73
3084 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD83,624,625-
3085 นาง วรรณพร พรประภา83,616,479-
3086 นาย อภิรัช เมืองเกษม83,526,800-1.24
3087 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์83,520,000-
3088 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา83,500,000-
3089 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.83,326,320+0.60
3090 นาง วันทนา พจนาลัย83,300,000-
3091 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร83,287,400-3.14
3092 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์83,269,460-0.26
3093 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.83,149,784-
3094 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด83,125,000-
3095 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด83,125,000-
3096 บริษัท สยามกลการ จำกัด83,102,800-
3097 นาง กันยา หลิมประเสริฐ82,846,000+1.09
3098 น.ส. รัชนี จงวัฒนา82,747,696-2.78
3099 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ82,640,720-0.43
3100 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล82,622,000-0.79
3101 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล82,514,345-2.78
3102 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล82,507,350-0.67
3103 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ82,406,650-2.99
3104 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน82,335,146-0.40
3105 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล82,165,800+1.57
3106 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด82,111,400+0.71
3107 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์81,927,720+0.79
3108 นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์81,900,000-1.59
3109 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล81,765,000+1.27
3110 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม81,600,000-
3111 นาย อัครเดช ศรีชวาลา81,548,456-2.63
3112 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์81,542,198-
3113 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์81,540,000+1.32
3114 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)81,510,365+0.18
3115 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา81,448,028-2.59
3116 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ81,395,000+0.90
3117 นาย สาทิส ตัตวธร81,370,691-1.23
3118 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์81,193,614+0.29
3119 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์81,176,200-0.62
3120 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ81,150,160-0.64
3121 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์81,120,000+0.64
3122 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์81,118,224-
3123 นาย จุมภฎ ชูวงษ์81,000,000-0.67
3124 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร80,936,000+2.50
3125 NITTO KOGYO CORPORATION80,800,000+0.99
3126 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์80,652,857-2.94
3127 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.80,600,106-
3128 นาย วิรัญ ใจยินดี80,545,869-
3129 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์80,499,678-1.24
3130 นาย ทศพร จิตตวีระ80,499,034-1.24
3131 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ80,449,946-
3132 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ80,391,425+0.84
3133 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ80,251,195-1.84
3134 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน80,086,380-1.52
3135 นาย ประเสริฐ เสวีกุล80,031,300-0.86
3136 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด80,000,000-
3137 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล79,942,500+0.58
3138 นาย สมชาย เตียทะสินธ์79,867,900+2.61
3139 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์79,858,563-1.34
3140 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด79,803,596-
3141 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ79,800,000+3.95
3142 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์79,792,774-3.11
3143 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร79,489,640+2.50
3144 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช79,328,000-0.43
3145 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์79,262,040-
3146 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์79,114,260-2.94
3147 นาย ระบิล โสภณพนิช79,096,980-
3148 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์79,087,500+0.58
3149 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด79,007,500-2.37
3150 นาย ปัญญา ควรตระกูล78,990,650-
3151 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ78,952,760+11.47
3152 นาย วิชา สกุลดีเลิศ78,584,260-0.18
3153 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย78,543,936+0.95
3154 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม78,500,000-0.64
3155 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด78,444,840-
3156 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR78,427,759+1.94
3157 CPYI CLT A/C 0182688-100878,307,948-1.06
3158 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช78,285,000-
3159 นาย พีท ริมชลา78,232,840-
3160 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย78,112,250-0.65
3161 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,076,750+2.00
3162 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ78,014,608+0.02
3163 นาง จิรฐา วัธนเวคิน78,000,000-50.00
3164 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์78,000,000+1.54
3165 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์77,953,597+1.96
3166 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด77,700,000-1.80
3167 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา77,642,798-
3168 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร77,600,000-1.03
3169 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด77,560,982-
3170 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์77,509,967-0.94
3171 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล77,387,812-9.28
3172 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI77,314,000+1.16
3173 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา77,258,975-
3174 นาง หัทยา มีนสุข77,135,625-0.74
3175 น.ส. สี แซ่เตีย76,983,995+1.17
3176 นาย ธาดา โอฬาริก76,932,819-0.42
3177 น.ส. นันทนา แย้มมนัส76,863,444-
3178 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์76,721,040-
3179 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน76,700,000-
3180 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด76,676,910-1.19
3181 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร76,643,821-
3182 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์76,581,324-0.97
3183 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์76,357,159-
3184 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ76,290,600-
3185 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์76,246,012+3.95
3186 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร76,189,900-
3187 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR76,144,640-
3188 นาย สันติ ปิยะทัต76,114,269-0.02
3189 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ76,093,800-
3190 นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์76,070,070+1.96
3191 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ76,000,000+2.50
3192 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล75,996,340+0.96
3193 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล75,887,225-0.65
3194 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา75,745,125-0.74
3195 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม75,684,000-
3196 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์75,671,000-
3197 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ75,614,308-
3198 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ75,584,846-
3199 นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์75,582,000+1.96
3200 น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์75,582,000+1.96
3201 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม75,513,000-0.75
3202 นาย สกล งามเลิศชัย75,485,090-0.08
3203 นาย นุชา วัฒโนภาส75,475,608-0.64
3204 นาย ปิยะ เตชากูล75,350,000+0.73
3205 BANQUE CANTONALE VAUDOISE75,321,946-
3206 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์75,217,246-0.93
3207 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา75,137,845+1.27
3208 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์75,126,020-0.17
3209 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต75,048,000-
3210 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล74,997,563-
3211 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์74,990,332-
3212 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี74,986,153+2.48
3213 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด74,912,409-0.85
3214 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ74,795,826-
3215 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด74,784,060-0.85
3216 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์74,640,798-0.16
3217 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ74,612,000+1.09
3218 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล74,590,490-0.75
3219 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล74,578,560+1.79
3220 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์74,337,226-2.94
3221 นาย มารชัย กองบุญมา74,298,400-0.51
3222 นาย เชาว์ การะ74,192,960-0.13
3223 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี74,159,332-2.15
3224 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์74,120,500-4.72
3225 บริษัท นราภรณ์ จำกัด74,066,111-2.66
3226 MR. SHEN, SHYH-YONG74,036,059+0.57
3227 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด73,964,275-
3228 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์73,860,171+0.71
3229 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ73,856,685-
3230 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี73,658,400-0.64
3231 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์73,557,990-
3232 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ73,500,000+2.04
3233 นาย สุภาพ วงษ์จินดา73,470,800-
3234 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์73,425,000+0.91
3235 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว73,406,250-0.74
3236 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์73,401,551-
3237 นาย ยุตติ ล่ำซำ73,374,448-
3238 นาย ประกิต ประทีปะเสน73,322,975-0.83
3239 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ73,305,000+0.55
3240 MISS MAN WAI KOO73,305,000+0.55
3241 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย73,215,437-
3242 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ73,191,375-
3243 นาง ศิริญา เทพเจริญ73,155,248-2.94
3244 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล73,134,000-0.42
3245 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล73,128,880-
3246 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม73,126,100-0.31
3247 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์73,000,000-
3248 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา72,958,443-1.49
3249 นาย พิชิต นิ่มกุล72,938,865+0.61
3250 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์72,920,334+0.41
3251 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ72,811,000+11.47
3252 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์72,710,500+0.16
3253 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์72,702,197+1.62
3254 MR. PETER ERIC DENNIS72,575,817-0.03
3255 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง72,497,343-1.26
3256 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย72,400,000-
3257 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร72,237,685-7.14
3258 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน72,197,869+2.78
3259 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ72,188,278-
3260 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร72,010,693-2.46
3261 นาย สมชัย สวัสดีผล72,000,000-0.83
3262 นาย ธิบดี มังคะลี72,000,000+2.78
3263 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์71,974,440-0.56
3264 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด71,903,250-2.29
3265 นาย อภิชัย เอกมั่น71,823,680-1.43
3266 นาย ทินกร อัษฎาธร71,816,968-2.46
3267 นาย เจริญ เจริญกิจ71,808,000-2.94
3268 นาง อัจฉรา งานทวี71,748,805-2.46
3269 นาย ธนากร อัษฎาธร71,741,630-2.46
3270 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์71,716,020-
3271 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.71,678,010+0.83
3272 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์71,668,000-1.36
3273 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล71,632,219-0.56
3274 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์71,550,000-2.52
3275 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร71,493,546-1.73
3276 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด71,491,752+0.42
3277 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด71,434,545-
3278 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล71,412,193+0.96
3279 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด71,353,760-2.94
3280 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์71,300,669+0.71
3281 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3282 นาย วรัญญู ศิลา71,280,000+0.57
3283 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล71,245,896-2.02
3284 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ71,225,746-3.87
3285 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล71,101,133-4.05
3286 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช71,097,045-38.32
3287 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3288 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์71,029,653-1.52
3289 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล70,937,720-
3290 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์70,880,240+1.27
3291 SMK Holding Limited70,858,781-
3292 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด70,801,600-2.94
3293 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์70,747,219-0.56
3294 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู70,719,200-
3295 นาย ภาณุ อิงคะวัต70,604,400+1.33
3296 PJ Spring Investment Limited70,529,343+1.94
3297 MR. CHIH-TSUNG LEE70,470,000-
3298 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,352,564-
3299 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ70,352,564-
3300 MR. LEE JUI-CHUAN70,321,684+7.43
3301 PHATRA PROPERTY SECTOR FUND70,276,960+0.59
3302 นาย นที พานิชชีวะ70,261,349-0.67
3303 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์70,200,000-
3304 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์70,017,918-0.65
3305 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์69,860,160-
3306 นาย ศิวะ งานทวี69,858,092-
3307 นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล69,768,000+1.96
3308 น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล69,768,000+1.96
3309 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์69,749,634-
3310 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้69,654,000-
3311 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์69,600,000-0.86
3312 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C69,320,872-0.56
3313 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์69,151,200+0.50
3314 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3315 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์69,043,699-0.68
3316 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์69,029,808+0.03
3317 MISS MOEKA TAKEUCHI69,020,000-
3318 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3319 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย68,992,448-1.34
3320 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย68,987,050+0.91
3321 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์68,879,438-
3322 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช68,871,923-0.16
3323 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3324 MR. FUNG MENG HOI68,824,308-0.88
3325 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว68,743,392-
3326 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล68,724,096-0.45
3327 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย68,711,592+1.74
3328 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ68,698,680+1.72
3329 นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล68,691,160-1.53
3330 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ68,649,301-
3331 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์68,604,587-0.91
3332 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา68,600,000-1.02
3333 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู68,537,745-1.89
3334 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล68,400,000+0.58
3335 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด68,361,450-
3336 นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณ68,248,462+0.68
3337 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์68,208,000-0.86
3338 นาย อุดม จิระสิริกุล68,170,375-
3339 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด68,155,000+1.74
3340 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์68,132,250-0.93
3341 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ68,000,000-0.74
3342 นาย อุทัย อัษฎาธร67,853,975-3.14
3343 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม67,792,000-1.05
3344 นาย น้ำ ชลสายพันธ์67,766,396-2.17
3345 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร67,744,173-1.71
3346 นาง จินตนา บุญรัตน์67,698,225-6.29
3347 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์67,695,263-
3348 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์67,678,280-1.31
3349 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์67,667,600+2.37
3350 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์67,574,319-0.97
3351 นาย กนก ศรีกนก67,410,000-1.11
3352 นาย สุกิจ จรัญวาศน์67,377,914+2.80
3353 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์67,270,500-0.66
3354 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร67,249,276-
3355 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์67,238,820+0.09
3356 นาย จักรธร ฉันทโรจน์67,200,000-0.45
3357 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์67,130,889-
3358 นาย ธนัท ตาตะยานนท์67,103,251-0.91
3359 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์67,080,000-
3360 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์67,021,427-0.27
3361 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา66,918,138-
3362 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร66,811,800-
3363 น.ส. พิมอาภา ไรวา66,800,000-
3364 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร66,728,731-
3365 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค66,681,600-
3366 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์66,618,085-1.39
3367 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ66,555,000+1.96
3368 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์66,547,527-0.47
3369 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์66,404,100-2.91
3370 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์66,335,885+1.96
3371 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ66,250,964-
3372 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD66,160,525-
3373 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์66,135,211+1.96
3374 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.66,052,126-
3375 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร66,039,975+2.50
3376 น.ส. โศภิน แพทยานันท์65,921,031-
3377 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด65,892,000-0.53
3378 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์65,873,250-0.74
3379 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์65,797,500+0.65
3380 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ65,734,764-
3381 นาย นที รงครัตนะกุล65,706,500-0.42
3382 นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์65,667,130-2.44
3383 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ65,531,014-3.72
3384 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ65,520,915-1.25
3385 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ65,512,900-
3386 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ65,472,312-4.24
3387 นาง พิชมัย ติยะวนิช65,407,500+1.96
3388 นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์65,376,675-2.05
3389 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด65,310,000-
3390 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว65,268,000+2.04
3391 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)65,256,010-
3392 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์65,080,000-
3393 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ65,037,700-
3394 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ65,033,428-
3395 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช65,017,409+4.63
3396 ทพ. วิรัช ธนูพราน64,998,320-0.81
3397 นาย วสันต์ นันทขว้าง64,843,200+0.88
3398 นาย นพดล สันธนะพานิช64,800,000-0.74
3399 นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม64,799,850-2.00
3400 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร64,797,860-1.06
3401 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ64,769,911-1.39
3402 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์64,687,500-
3403 นาง มัลลิกา อินทุสุต64,642,500-0.59
3404 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์64,593,915+1.27
3405 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล64,557,479-
3406 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา64,506,156+0.36
3407 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา64,457,725-
3408 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3409 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์64,350,000-
3410 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร64,260,431-
3411 น.ส. สิรี คูวุฒยากร64,260,000+1.59
3412 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์64,243,296-2.49
3413 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ64,221,400-
3414 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)64,201,690-
3415 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์64,127,817-0.80
3416 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร64,127,668-
3417 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร64,120,419-
3418 นาง ธนภร นันที64,083,985-2.70
3419 น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์64,036,050+2.54
3420 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ64,014,219-0.81
3421 นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์64,014,000+0.71
3422 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)64,000,000-
3423 นาย วิทยา จักรเพ็ชร63,920,000-48.50
3424 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด63,912,200+1.44
3425 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ63,712,544-0.22
3426 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์63,490,297-0.40
3427 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์63,449,100-
3428 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์63,449,100-
3429 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์63,420,000+1.32
3430 น.ส. ปาลิตา คูสกุล63,360,000+0.51
3431 นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ63,257,960-0.34
3432 นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์63,245,000+3.08
3433 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล63,200,000+1.27
3434 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ63,165,775-
3435 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร63,160,620-0.82
3436 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์63,149,871-1.39
3437 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด63,067,328-
3438 การเคหะแห่งชาติ63,000,000-
3439 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช63,000,000+1.59
3440 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ63,000,000+0.79
3441 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช63,000,000+1.59
3442 น.ส. อริสรา โตวัน63,000,000-
3443 น.ส. อสมา โตวัน63,000,000-
3444 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์62,934,596-2.94
3445 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)62,931,960-
3446 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์62,905,716+4.23
3447 นาง สุมพร ไกรฤกษ์62,901,638-
3448 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์62,835,850-
3449 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย62,792,475-35.46
3450 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล62,754,448+0.83
3451 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล62,723,447-
3452 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน62,686,919+1.71
3453 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ62,660,000+0.41
3454 MR. CHIEN-HUNG LEE62,640,000-
3455 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์62,628,000+1.96
3456 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี62,600,432-0.66
3457 นาง มาลี วรปัญญา62,585,050+0.91
3458 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์62,487,700+0.91
3459 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค62,480,000+2.73
3460 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ62,460,395+1.23
3461 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์62,444,200+1.54
3462 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์62,379,823-
3463 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์62,278,546+0.48
3464 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ62,200,464-2.90
3465 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส62,100,000-0.97
3466 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ62,097,600-
3467 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล62,040,000-0.53
3468 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)62,004,696-
3469 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)61,968,900+0.62
3470 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล61,936,000+1.27
3471 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์61,878,456-0.48
3472 นาย สุเมธ เศษธะพานิช61,818,113+0.08
3473 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์61,788,433-0.97
3474 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์61,774,788-
3475 USE Electronics Co., Ltd.61,650,654-4.24
3476 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์61,640,010-1.64
3477 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่61,636,495-
3478 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ61,578,163+0.01
3479 นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา61,528,600+5.71
3480 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน61,500,000-
3481 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน61,500,000-
3482 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน61,500,000-
3483 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน61,500,000-
3484 นาง อรทัย ทองมีอาคม61,500,000-
3485 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง61,494,755-0.62
3486 นาง พิริยา รัญเสวะ61,469,989-0.74
3487 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม61,422,903-1.23
3488 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช61,305,275-0.65
3489 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม61,254,432-2.52
3490 นาย เมธา วนดิลก61,241,922+1.96
3491 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล61,227,648-
3492 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ61,200,000-
3493 นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม61,200,000-
3494 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ61,200,000-0.98
3495 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม61,190,305+0.65
3496 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.61,188,050-0.62
3497 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช61,110,000+1.59
3498 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช61,110,000+1.59
3499 นาง ปริติ เคมานี61,079,625-0.78
3500 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)61,000,000-0.82