คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย ระบิล กลั่นสกุล85,078,923+1.40
3002 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์84,967,630+0.82
3003 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ84,927,500-0.62
3004 นาย วิชา สกุลดีเลิศ84,878,703+1.31
3005 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด84,846,720-
3006 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ84,674,539-1.64
3007 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน84,617,496-1.39
3008 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล84,550,000-2.76
3009 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ84,548,200+1.82
3010 นาย วีระชัย สุธีรชัย84,506,968-
3011 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง84,364,488-0.58
3012 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล84,124,250-
3013 นาย ธวิช จารุวจนะ84,080,414-
3014 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด83,916,407-
3015 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร83,902,530+1.48
3016 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย83,750,147-1.61
3017 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ83,727,430-1.51
3018 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์83,695,680-0.83
3019 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)83,619,740-0.19
3020 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร83,577,600-
3021 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ83,220,000-
3022 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ83,208,393-4.53
3023 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED83,164,680-0.79
3024 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์83,149,890-0.53
3025 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม83,033,500-
3026 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล82,899,630-0.51
3027 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ82,800,000+0.83
3028 บริษัท วาวา แพค จำกัด82,800,000-
3029 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง82,742,156-
3030 นาย ใจมั่น ทักราล82,502,560-0.89
3031 กระทรวงอุตสาหกรรม82,500,000-
3032 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด82,500,000-
3033 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล82,460,560-0.89
3034 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี82,202,020-0.12
3035 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล82,102,679+1.16
3036 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,102,465-
3037 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ82,000,000-
3038 นาย พรรษา เริงพิทยา81,983,650-
3039 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด81,927,120-0.01
3040 นาย สามารถ จิระดำรง81,883,574-
3041 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์81,794,570+1.40
3042 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์81,775,203+3.64
3043 นาย เพชร ไวลิขิต81,704,740-3.48
3044 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์81,359,680+0.11
3045 นาง ธีรดา อำพันวงษ์81,306,820-0.45
3046 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์81,222,400+1.08
3047 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล81,208,375-0.80
3048 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล81,208,375-0.80
3049 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล81,208,375-0.80
3050 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล81,208,250-0.80
3051 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์81,163,600-
3052 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์81,163,600-
3053 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.81,121,740-
3054 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร81,042,500-1.82
3055 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ80,920,000-2.21
3056 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ80,865,335-1.96
3057 นาง ลลนา ธาราสุข80,856,775-1.48
3058 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)80,800,000-0.99
3059 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช80,700,000-0.73
3060 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล80,696,980-1.17
3061 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์80,689,450-0.79
3062 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์80,640,000-1.79
3063 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด80,625,000-
3064 นาย เจริญ มีนสุข80,625,000-
3065 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด80,625,000-
3066 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด80,606,625-0.61
3067 นาย ชีระ ภาณุพงศ์80,520,000+2.24
3068 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์80,502,472+13.36
3069 นาย สาระ ล่ำซำ80,288,058-1.20
3070 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค80,213,844-
3071 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์80,100,000+0.83
3072 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล80,097,500-0.62
3073 นาย รชต ลีลาประชากุล80,088,486-14.29
3074 บริษัท มกรานันท์ จำกัด80,080,000-
3075 MR. PETER ERIC DENNIS80,035,042+0.64
3076 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์79,980,000-8.87
3077 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์79,925,404-1.46
3078 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล79,895,875-0.80
3079 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์79,779,096-1.96
3080 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์79,761,500+0.77
3081 นาย พีท ริมชลา79,747,024+1.27
3082 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม79,698,730+1.00
3083 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม79,698,720+1.00
3084 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล79,622,016-1.96
3085 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล79,622,016-1.96
3086 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ79,618,966+1.29
3087 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต79,607,376+0.36
3088 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร79,585,000-1.82
3089 MR. SHEN, SHYH-YONG79,567,488-0.53
3090 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ79,445,210-0.95
3091 นาย อัครเดช ศรีชวาลา79,402,444-
3092 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์79,401,000+6.02
3093 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์79,326,000+1.77
3094 MR. Trevor John Thompson79,326,000+1.77
3095 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)79,289,400-0.49
3096 นาย ระบิล โสภณพนิช79,215,800-
3097 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์79,200,000+0.76
3098 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)79,199,095-0.17
3099 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์79,159,400+2.55
3100 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์79,134,480+1.53
3101 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา79,122,780-
3102 นาย ธนะ ศิริธนชัย79,116,840-1.52
3103 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม79,068,561-3.15
3104 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ78,889,520-0.53
3105 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์78,884,913-
3106 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,857,518-0.99
3107 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์78,749,697-5.74
3108 CPYI CLT A/C 0182688-100878,724,480+2.12
3109 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์78,701,778-0.18
3110 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ78,696,130+0.62
3111 MR. HSIAO-WEI LIU78,520,365-1.55
3112 นาง วันทนา พจนาลัย78,400,000-0.89
3113 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด78,300,000+1.85
3114 MISS MOEKA TAKEUCHI78,300,000-1.85
3115 นาย ประกิต ประทีปะเสน78,170,775-0.78
3116 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา78,096,930-1.92
3117 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์78,000,000-2.00
3118 นาง วรรณพร พรประภา77,979,413-1.20
3119 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ77,900,000-0.49
3120 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ77,820,477+0.42
3121 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์77,721,850+9.43
3122 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี77,611,600-0.24
3123 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา77,512,594+0.52
3124 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล77,451,813-1.96
3125 น.ส. สี แซ่เตีย77,434,194+0.58
3126 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย77,420,467-1.97
3127 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง77,276,567-0.96
3128 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์77,274,000-
3129 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์77,067,618+5.69
3130 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา77,048,129-2.89
3131 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล77,035,000-
3132 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล76,995,856-0.47
3133 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด76,906,882-
3134 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย76,616,032-0.04
3135 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู76,558,400+1.69
3136 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ76,474,688+0.31
3137 NITTO KOGYO CORPORATION76,400,000-
3138 น.ส. นฤพร กาญจนจารี76,114,836+0.20
3139 น.ส. นันทนา แย้มมนัส75,948,403-1.20
3140 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา75,942,788-1.92
3141 นาย ปริน ชนันทรานนท์75,902,955-4.77
3142 นาย ปิยะ เตชากูล75,900,000-2.17
3143 นาย ประเสริฐ เสวีกุล75,891,750+1.82
3144 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล75,889,000-
3145 นาย ปัญญา ควรตระกูล75,750,850+4.36
3146 นาย พุทธชาติ รังคสิริ75,728,571-
3147 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์75,671,000-0.81
3148 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ75,600,000-
3149 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์75,481,427-
3150 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร75,392,100-0.53
3151 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล75,267,500-0.62
3152 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย75,258,600+0.83
3153 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ75,241,464-
3154 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ75,240,823-
3155 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ75,237,336+0.31
3156 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์75,180,000-2.02
3157 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ75,146,328+1.46
3158 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ75,026,950-1.64
3159 นาย นพดล สันธนะพานิช74,880,000+1.28
3160 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด74,634,153-
3161 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน74,604,464-
3162 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน74,487,500+14.85
3163 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์74,462,500-0.62
3164 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร74,428,030+0.15
3165 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์74,400,000+1.61
3166 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่74,376,999+1.85
3167 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด74,319,840+5.55
3168 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์74,302,449-2.29
3169 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ74,250,000+1.01
3170 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด74,200,000-
3171 บริษัท สยามกลการ จำกัด74,174,400-
3172 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา74,173,190-0.09
3173 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล74,164,347-0.70
3174 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย74,080,650-
3175 นาย สมชัย ครุจิตร74,075,238+2.34
3176 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด74,000,000+3.38
3177 นาย ธิบดี มังคะลี74,000,000-2.70
3178 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร73,988,000-0.47
3179 น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ73,913,840+1.40
3180 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ73,910,760-0.53
3181 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด73,900,260+0.79
3182 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข73,899,000-
3183 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา73,775,390-1.14
3184 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI73,718,000-
3185 นาง หัทยา มีนสุข73,707,375-
3186 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)73,600,000-
3187 นาง นิรมล ณ สงขลา73,600,000-
3188 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล73,485,000-
3189 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์73,401,551-
3190 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล73,285,500-0.80
3191 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์73,233,080-0.99
3192 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม73,168,000-2.21
3193 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ73,150,760-0.53
3194 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ73,150,760-0.53
3195 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ73,150,000-0.53
3196 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ73,150,000-0.53
3197 นาย พิชิต นิ่มกุล73,123,266+0.30
3198 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี73,123,143-10.19
3199 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.72,848,160-
3200 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย72,800,000-
3201 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล72,785,504-1.89
3202 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่72,782,654+1.85
3203 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์72,682,280-2.89
3204 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด72,660,960-1.39
3205 นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ72,610,000+9.43
3206 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่72,594,172+1.85
3207 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา72,378,675-
3208 นาย วิโรจน์ นูคำดี72,357,232-0.46
3209 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน72,351,497-
3210 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร72,348,990-1.27
3211 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร72,338,540-
3212 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล72,306,000-
3213 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์72,276,600-0.76
3214 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์72,233,064-
3215 นาย ทินกร อัษฎาธร72,144,140-
3216 นาง อัจฉรา งานทวี72,075,740-
3217 นาย ธนากร อัษฎาธร72,068,540-
3218 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล72,020,000+0.77
3219 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา72,000,000-1.39
3220 นาย วิรัญ ใจยินดี71,983,175+1.69
3221 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ71,973,342-
3222 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล71,944,680+0.39
3223 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร71,920,000-1.36
3224 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR71,849,947-1.41
3225 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด71,775,000-0.69
3226 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์71,716,020-0.81
3227 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์71,536,713-1.42
3228 นาย มารชัย กองบุญมา71,535,800+0.50
3229 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์71,530,682-0.84
3230 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์71,524,200-
3231 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม71,500,000+1.40
3232 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล71,485,332-
3233 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ71,433,710-0.42
3234 บริษัท นราภรณ์ จำกัด71,308,298+0.07
3235 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3236 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์71,295,366-0.97
3237 MR. CHIH-TSUNG LEE71,280,000+1.14
3238 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร71,247,882-0.51
3239 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ71,242,000-0.50
3240 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ71,204,560+0.71
3241 นาง สุมพร ไกรฤกษ์71,193,485-0.05
3242 นาง กันยา หลิมประเสริฐ71,139,500-
3243 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์71,088,070-2.21
3244 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
3245 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ71,020,880+0.71
3246 นาย บรรยง อนรรฆธรรม71,015,744+1.80
3247 นาย บงการ กาญจนาหาร70,953,958-0.78
3248 นาย นคร หาญไกรวิไลย์70,925,788+9.15
3249 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited70,914,250-1.87
3250 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม70,879,568-0.65
3251 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล70,861,248+1.74
3252 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์70,633,260-0.53
3253 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา70,615,707-0.53
3254 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร70,592,993-
3255 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ70,557,995+0.55
3256 นาย อภิรัช เมืองเกษม70,556,800+0.74
3257 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ70,352,564-
3258 นาย