คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/04/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย ธวิช จารุวจนะ60,843,645+1.51
3002 น.ส. ปาลิตา คูสกุล60,800,000+1.58
3003 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร60,706,103-
3004 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร60,680,664+1.52
3005 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด60,541,069-5.67
3006 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน60,525,015-0.97
3007 นาย ธีรวัต อมรธาตรี60,489,216+0.78
3008 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ60,365,894+0.57
3009 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์60,323,656+4.90
3010 นาง ศิริญา เทพเจริญ60,245,498-
3011 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT60,204,883-1.52
3012 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม60,172,541+1.99
3013 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม60,172,534+1.99
3014 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม60,098,688+0.64
3015 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ60,000,000-
3016 นางสาว จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล60,000,000-
3017 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช59,922,220+2.94
3018 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง59,895,797-9.47
3019 นาย เฟิม หงสนันทน์59,866,935+1.51
3020 บริษัท วาวา แพค จำกัด59,800,000-
3021 นาย เจริญ มีนสุข59,750,000+0.42
3022 น.ส. พิกุล ชูศรี59,724,517-
3023 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์59,720,253+0.35
3024 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด59,700,000+1.51
3025 นาย ชินทัต เจียอาภา59,677,615-
3026 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร59,653,275+1.09
3027 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว59,639,580+3.03
3028 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์59,522,000+2.16
3029 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์59,517,816+0.74
3030 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร59,500,000-2.86
3031 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์59,412,097-
3032 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ59,223,000-0.40
3033 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์59,222,648+0.59
3034 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)59,197,260+0.60
3035 นาง มาลี วรปัญญา59,171,320-
3036 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ59,168,417-1.50
3037 MR. HSIAO-WEI LIU59,164,182+12.14
3038 นาย ประกิต ประทีปะเสน59,143,160+0.82
3039 MR. CHIH-TSUNG LEE59,130,000-
3040 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์59,079,280-
3041 นาย นพชัย วีระมาน59,071,231+2.08
3042 นาย ภิมุข สิมะโรจน์59,040,000+4.27
3043 นาย เทพทัย ศิลา58,972,276+1.91
3044 นาง พรรณี พิทยายน58,961,628+6.49
3045 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited58,852,200-0.90
3046 BANQUE CANTONALE VAUDOISE58,818,823+0.72
3047 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ58,801,750-1.60
3048 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์58,683,333-2.86
3049 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ58,680,000-
3050 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม58,630,154+1.50
3051 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์58,559,866+0.72
3052 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด58,500,000-0.85
3053 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล58,437,500-0.80
3054 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์58,365,663-0.73
3055 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล58,244,322-10.88
3056 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์58,098,000-
3057 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE58,050,000+3.49
3058 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์58,050,000+1.55
3059 มหาวิทยาลัยศรีปทุม57,984,000-2.42
3060 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค57,984,000-
3061 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ57,980,856+0.88
3062 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว57,970,440+3.03
3063 บริษัท มกรานันท์ จำกัด57,948,800+1.51
3064 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล57,877,446-
3065 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล57,857,810+2.52
3066 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ57,831,288+0.88
3067 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์57,812,500-0.80
3068 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)57,807,616+8.62
3069 นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร57,770,000+3.81
3070 นาย สถาพร โพธิ์ทอง57,600,000-0.69
3071 น.ส. ปราชญา กรรณสูต57,518,222+1.35
3072 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล57,504,100+1.00
3073 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์57,445,728+2.06
3074 MR. SHEN, SHYH-YONG57,441,770-
3075 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา57,381,534+1.80
3076 นาย ชโนดม อุตสาหจิต57,330,000+1.43
3077 นาย ยุตติ ล่ำซำ57,298,024+0.72
3078 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต57,295,000+1.43
3079 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต57,295,000+1.43
3080 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล57,246,000+3.28
3081 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ57,155,063+0.72
3082 น.ส. ธนินธร โชควัฒนา57,124,218-2.63
3083 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด57,112,000+2.12
3084 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล56,941,160+0.74
3085 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์56,760,918+1.18
3086 นาง กันยา หลิมประเสริฐ56,731,500+3.17
3087 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์56,699,684-0.11
3088 JFE Steel Corporation56,695,404-
3089 MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.56,695,404-
3090 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์56,680,000+1.83
3091 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง56,526,054-11.44
3092 นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล56,451,936-
3093 นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์56,399,200-1.92
3094 นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์56,399,200-1.92
3095 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์56,390,940-2.22
3096 นาง วันทนา พจนาลัย56,350,000-
3097 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข56,350,000-
3098 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข56,350,000-
3099 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ56,313,390+3.55
3100 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ56,262,984-
3101 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์56,242,812+1.13
3102 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3103 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์56,143,000+2.17
3104 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)56,104,253-2.84
3105 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ56,078,425-0.59
3106 นาย จักรกฤช จารุจินดา55,970,000-
3107 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT55,963,051-0.69
3108 SMK Holding Limited55,888,616-
3109 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล55,850,000-1.38
3110 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส55,773,460-
3111 Great Classic Limited55,728,000+1.55
3112 Dragon Shine Global Limited55,728,000+1.55
3113 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ55,727,856-
3114 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด55,712,072+0.54
3115 นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์55,590,000+1.83
3116 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์55,558,080+1.98
3117 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า55,516,356+1.31
3118 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์55,512,082+1.16
3119 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี55,508,205+1.27
3120 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี55,489,483+3.51
3121 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร55,479,295-1.12
3122 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์55,448,400+7.97
3123 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์55,448,400+7.97
3124 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร55,447,100+2.16
3125 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์55,312,027-0.79
3126 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ55,222,664-
3127 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล55,205,856+6.72
3128 นาย จักรธร ฉันทโรจน์55,200,000-
3129 San-Ei Gen F.F.I. Inc.55,200,000+5.43
3130 น.ส. จินตนา มีมะโน55,184,961-5.88
3131 น.ส. ชญาภา จูตระกูล55,174,824-
3132 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ55,096,400+3.31
3133 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา55,087,010-2.66
3134 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ55,082,988+1.99
3135 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร55,064,815-0.47
3136 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน54,960,000+1.75
3137 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์54,945,000+3.03
3138 นาย ธนะ ศิริธนชัย54,902,292+2.18
3139 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช54,835,413-0.41
3140 นาง นิรมล ณ สงขลา54,800,000+2.19
3141 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)54,800,000+2.19
3142 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล54,767,089-3.51
3143 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล54,714,671-1.94
3144 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์54,684,040-0.99
3145 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส54,678,690+3.03
3146 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล54,638,712-
3147 นาง หัทยา มีนสุข54,623,450+0.42
3148 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด54,596,217-1.85
3149 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด54,545,430+1.08
3150 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน54,544,850+0.93
3151 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์54,400,000+3.68
3152 นาย สุกิจ จรัญวาศน์54,375,761-
3153 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ54,300,000+3.31
3154 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว54,279,000-
3155 นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง54,098,000-
3156 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน53,985,000+9.29
3157 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค53,960,000-1.05
3158 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี53,934,000+1.69
3159 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย53,930,610-0.74
3160 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์53,920,193+0.14
3161 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา53,900,000-
3162 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ53,856,308+0.22
3163 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา53,638,770+0.42
3164 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)53,590,000-
3165 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์53,527,953+0.61
3166 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์53,503,000-0.81
3167 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด53,493,750-0.74
3168 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา53,487,958+0.60
3169 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ53,400,562-
3170 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์53,400,000-
3171 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.53,388,720-
3172 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์53,298,478+3.90
3173 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร53,173,642+1.32
3174 น.ส. สี แซ่เตีย53,123,458-
3175 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ53,014,500-1.52
3176 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)53,000,000-
3177 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ52,984,487-
3178 นาง สุมพร ไกรฤกษ์52,978,140+0.90
3179 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์52,939,015-
3180 น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน52,875,000-2.84
3181 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน52,875,000-2.84
3182 นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน52,875,000-2.84
3183 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน52,875,000-2.84
3184 นาง อรทัย ทองมีอาคม52,875,000-2.84
3185 นาย เกริก ลีเกษม52,810,599-
3186 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร52,751,300-1.12
3187 นาย ธราธร รัตนศรีทอง52,679,986-
3188 น.ส. แอน มาลีนนท์52,673,600+3.75
3189 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์52,673,600+3.75
3190 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์52,609,300+1.87
3191 MR. CHIEN-HUNG LEE52,560,000-
3192 น.ส. นฤพร กาญจนจารี52,552,526+0.44
3193 Diamond Jubilant Corporation52,500,000-
3194 กระทรวงอุตสาหกรรม52,500,000-
3195 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี52,491,493+2.83
3196 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ52,443,602+0.78
3197 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.52,419,484+1.50
3198 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ52,419,186-
3199 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์52,357,060-
3200 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ52,327,963+1.99
3201 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา52,320,000+4.59
3202 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช52,283,700-2.00
3203 นาย ทนง พิทยะ52,213,320+0.04
3204 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์52,211,343+0.46
3205 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์52,200,000+3.45
3206 นาย ประกิต อภิสารธนรักษ์52,177,516-1.68
3207 น.ส. แพร จรรโลงบุตร52,165,362+0.86
3208 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์52,038,000+1.13
3209 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว51,982,500+0.42
3210 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล51,973,360+1.25
3211 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล51,973,360+1.25
3212 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล51,973,360+1.25
3213 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล51,973,280+1.25
3214 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด51,972,770-0.97
3215 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล51,863,180-1.20
3216 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล51,860,760+1.26
3217 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์51,828,491-
3218 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร51,802,600-1.12
3219 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์51,757,512+1.51
3220 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ51,737,532-
3221 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์51,694,159-0.69
3222 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์51,600,000+2.33
3223 นาย อัครเดช ศรีชวาลา51,504,288-8.33
3224 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา51,500,000-0.97
3225 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล51,435,060+0.55
3226 นาง เมธ์วดี นวพันธ์51,409,161-
3227 นาย กีรติ อัสสกุล51,373,053-
3228 นาย วีรวุฒิ อัสสกุล51,371,018-
3229 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู51,295,545+0.84
3230 นาย สามารถ จิระดำรง51,276,058-0.88
3231 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์51,254,750+1.80
3232 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา51,248,227+6.94
3233 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม51,224,978-
3234 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ51,205,532-
3235 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ51,205,532-
3236 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ51,205,000-
3237 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ51,205,000-
3238 NITTO KOGYO CORPORATION51,200,000+0.78
3239 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ51,170,000+3.49
3240 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ51,158,950+0.72
3241 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล51,133,360+1.25
3242 นาย สุเมธ เศษธะพานิช51,124,158+18.69
3243 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ51,093,000+3.17
3244 นาย วีระชัย สุธีรชัย51,075,640-
3245 น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร51,040,000+0.86
3246 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล50,995,000+2.13
3247 JP MORGAN SECURITIES PLC50,990,500+7.87
3248 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร50,987,628-
3249 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์50,839,620-10.77
3250 นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล50,752,500-5.22
3251 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล50,739,520-10.77
3252 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล50,739,520-10.77
3253 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข50,715,000+2.86
3254 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์50,558,544+0.74
3255 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล50,516,388+0.23
3256 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์50,515,500-
3257 นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร50,505,000-
3258 นาย ประเสริฐ เสวีกุล50,502,510-
3259 MR. SUPOL WATTANAVEKIN50,492,890+2.52
3260 นาย เมธี วิธวาศิริ50,460,000+2.87
3261 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์50,457,120+0.60
3262 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC50,453,506-1.16
3263 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด50,448,125-3.20
3264 นาย เพชร ไวลิขิต50,443,796+2.82
3265 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ50,443,640-
3266 นาย ศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ50,433,296-
3267 นาย วสันต์ นันทขว้าง50,338,800+2.26
3268 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ50,157,645-
3269 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา50,064,810-6.41
3270 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล50,000,000-0.80
3271 นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง50,000,000-
3272 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์49,978,500+0.70
3273 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์49,950,000+1.80
3274 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล49,941,000+2.67
3275 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์49,905,639+12.14
3276 นาย บงการ กาญจนาหาร49,889,502+8.44
3277 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์49,877,244+0.06
3278 นาย อภิรัช เมืองเกษม49,804,800-
3279 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)49,766,927+1.64
3280 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ49,689,402+0.54
3281 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์49,660,000-2.09
3282 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง49,645,294-
3283 นาย พงศ์ธร ธาราไชย49,558,834-
3284 นาย ศิวะ งานทวี49,556,584+1.05
3285 นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส49,493,331-
3286 นาง กนกกร แทนไกรศร49,456,018+9.09
3287 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์49,336,958-
3288 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์49,335,814+1.06
3289 นาย ชัยลดล โชควัฒนา49,288,000-
3290 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ49,198,000-
3291 น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์49,132,882-1.92
3292 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)49,105,518-1.27
3293 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี49,055,162-0.43
3294 บริษัท หวั่งหลี จำกัด49,035,441-
3295 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์49,026,578+0.61
3296 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ49,006,472+0.91
3297 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ48,910,906+3.31
3298 TRI-STAGE INC48,845,000+2.00
3299 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์48,810,000+33.33
3300 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)48,708,000-0.51
3301 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล48,645,000+2.13
3302 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร48,622,200+2.16
3303 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม48,600,345-
3304 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์48,593,160+1.01
3305 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ48,564,818-
3306 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม48,538,397-0.40
3307 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย48,530,562+1.21
3308 นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ48,530,000-
3309 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง48,508,285+7.87
3310 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา48,379,042+1.64
3311 นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์48,366,375-
3312 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์48,301,483-
3313 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว48,277,620-
3314 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.48,266,350+7.87
3315 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์48,245,300+1.87
3316 นาง ทยา ทีปสุวรรณ48,226,498+2.08
3317 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่48,207,314-
3318 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์48,096,900-
3319 บริษัท พูลผล จำกัด48,053,192-
3320 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.48,000,000-
3321 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม48,000,000+0.67
3322 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ48,000,000-
3323 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์47,999,808-
3324 นาย ทศพร จิตตวีระ47,999,424-
3325 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์47,982,920+2.18
3326 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี47,978,000-2.86
3327 น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี47,976,184-
3328 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ47,968,212-
3329 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ47,967,025-0.43
3330 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด47,947,840-
3331 นาย สมชาย เตียทะสินธ์47,912,400-
3332 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)47,871,320-
3333 นาย ธนัท ตาตะยานนท์47,826,317+2.04
3334 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์47,736,000-1.47
3335 MR. Trevor John Thompson47,736,000-1.47
3336 นาย นุชา วัฒโนภาส47,725,023-1.02
3337 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร47,700,000-
3338 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา47,659,110-
3339 นาง ทศพร อังสุวรังษี47,658,608-0.43
3340 นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์47,570,000+0.70
3341 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)47,476,880+0.57
3342 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์47,444,440+0.77
3343 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์47,432,090+1.09
3344 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์47,428,694-
3345 นาย เสรี โอจรัสพร47,428,694-
3346 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
3347 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล47,415,000-
3348 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์47,390,413-1.19
3349 น.ส. นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล47,375,000-
3350 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์47,359,007+2.94
3351 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)47,338,445-0.22
3352 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์47,332,035+1.05
3353 นาย วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม47,320,000-
3354 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์47,247,200+1.69
3355 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่47,173,942-
3356 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด47,142,663+3.63
3357 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่47,051,778-
3358 นาย นที พานิชชีวะ47,002,205-2.11
3359 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ46,915,318-
3360 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล46,902,720+1.25
3361 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย46,800,000-1.92
3362 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์46,768,420-
3363 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล46,761,000+4.59
3364 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์46,746,342+3.51
3365 น.ส. นพพร ชาญณรงค์46,741,176+2.26
3366 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล46,728,819-1.94
3367 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน46,717,055+3.90
3368 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช46,715,215-0.47
3369 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร46,663,551+2.16
3370 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์46,648,020+0.42
3371 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร46,593,900-2.67
3372 นาย นที รงครัตนะกุล46,516,200-1.04
3373 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์46,515,777+0.07
3374 นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์46,501,384-
3375 นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร46,471,075-
3376 นาย กิตติพล บุลนิม46,450,600+1.71
3377 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์46,430,200+0.60
3378 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ46,350,885+1.96
3379 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์46,320,151+2.18
3380 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี46,283,631+0.46
3381 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)46,276,213+2.29
3382 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม46,268,000+3.49
3383 นาย พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล46,252,795-0.75
3384 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.46,244,365-14.81
3385 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง46,176,998+12.14
3386 นาย ประพล มิลินทจินดา46,144,000+6.25
3387 นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร46,137,564+1.64
3388 นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร46,137,564+1.64
3389 นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร46,137,564+1.64
3390 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร46,022,519+0.94
3391 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์45,991,248+1.32
3392 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม45,988,276-4.40
3393 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล45,975,480+2.94
3394 นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร45,829,919+1.64
3395 CPYI CLT A/C 0182688-100845,818,480-
3396 นาง จันทิรา ลือสกุล45,766,070+1.43
3397 นาย รชต ลีลาประชากุล45,764,849-
3398 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์45,732,336-1.92
3399 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ45,642,023-
3400 นาง สร้อยสน จารุดิลก45,611,615+1.14
3401 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ45,610,855+1.78
3402 นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร45,600,000+1.75
3403 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด45,549,597+1.99
3404 นาย ชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ45,529,605-1.20
3405 นาง ปริติ เคมานี45,492,000-
3406 นาย วิกร ศรีวิกรม์45,475,000+2.35
3407 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์45,471,885-1.20
3408 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์45,450,690-
3409 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด45,444,840+9.08
3410 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน45,407,126+3.11
3411 นาย สันติ ดวงภานุมาส45,375,000+0.83
3412 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ45,372,022-0.44
3413 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี45,338,800+0.55
3414 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล45,267,336+0.44
3415 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์45,238,923+9.09
3416 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์45,183,993+1.80
3417 นาย ชัยยศ พาพร45,175,132+1.88
3418 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ45,162,320-
3419 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา45,150,000+0.78
3420 นาย กรณ์ ณรงค์เดช45,124,500+4.48
3421 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง45,124,157-8.48
3422 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์45,111,555+1.06
3423 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)45,000,000-2.67
3424 น.ส. อริสรา โตวัน45,000,000-4.00
3425 น.ส. อสมา โตวัน45,000,000-4.00
3426 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์44,969,396+2.20
3427 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์44,954,834+1.80
3428 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์44,952,750+3.49
3429 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี44,880,666+1.63
3430 น.ส. วรางคณา เตไชยา44,877,844+2.38
3431 นาย ธีรธร ธาราไชย44,862,149-
3432 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์44,829,300+2.17
3433 นาย อนุชิต ศิริพัฒน์44,825,000-
3434 นาง เสาวณี ศิริพัฒน์44,825,000-
3435 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ44,802,637-2.58
3436 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด44,784,000+0.69
3437 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์44,769,995-0.40
3438 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล44,755,793-
3439 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย44,660,290-0.69
3440 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ44,659,250-
3441 สำนักงานประกันสังคมโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด44,653,356-
3442 นาย สุชีพ บุญวีระ44,648,542+0.46
3443 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา44,645,038+8.80
3444 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR44,616,000+5.33
3445 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล44,605,360+1.25
3446 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม44,520,000+0.67
3447 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด44,506,049-1.84
3448 นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข44,504,676+0.46
3449 นาย บรรยง อนรรฆธรรม44,503,128+1.25
3450 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์44,484,300+6.52
3451 นาย ปริน ชนันทรานนท์44,483,807+2.41
3452 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ44,428,608+2.78
3453 นาย สมชัย สวัสดีผล44,400,000-
3454 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล44,400,000+1.80
3455 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์44,400,000+1.80
3456 บริษัท เนแอ็ค จำกัด44,339,184-
3457 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ44,285,428+3.58
3458 นาย รณชัย กองบุญมา44,265,130-0.15
3459 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี44,244,704-
3460 นาย วันชนะ แพรรังสี44,244,239-
3461 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์44,179,500+1.53
3462 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด44,179,113-1.45
3463 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด44,103,420-1.45
3464 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล44,087,400-
3465 นาย สกล งามเลิศชัย44,076,280+0.44
3466 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล44,063,550+8.44
3467 วิสต้า อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด44,000,176-
3468 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย44,000,000-
3469 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์43,972,998+2.18
3470 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์43,958,272+2.34
3471 น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล43,876,800+1.01
3472 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี43,867,048-
3473 นาย สิริพจน์ มาโนช43,864,669+0.48
3474 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์43,804,000-
3475 น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ43,785,000+0.72
3476 นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์43,745,988-0.90
3477 นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์43,709,200-
3478 น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์43,695,740+3.49
3479 นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย43,618,175-0.40
3480 น.ส. สิรี คูวุฒยากร43,605,000+0.58
3481 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม43,598,625-
3482 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์43,555,085+1.20
3483 น.ส. วนิดา ดาราฉาย43,536,656-
3484 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์43,362,129+2.33
3485 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย43,345,871+2.80
3486 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์43,344,000+2.33
3487 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร43,331,575+0.68
3488 นาย เชาว์ การะ43,329,740+1.22
3489 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์43,283,333-
3490 นาย อภิชัย เอกมั่น43,271,640+3.08
3491 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล43,260,903-1.84
3492 การเคหะแห่งชาติ43,200,000+0.69
3493 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์43,190,515-3.86
3494 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์43,177,274-
3495 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง43,175,000-
3496 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์43,160,000-
3497 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด43,010,000-
3498 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน42,965,014+2.44
3499 นาย ระวิ เกษมศานติ์42,888,000+1.25
3500 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED42,870,420-1.35