คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 ธนาคาร ออมสิน Bank440,000,000+1.14
1502 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล438,912,729-0.71
1503 บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด438,600,000-2.79
1504 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED437,904,900-
1505 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย437,882,500-0.29
1506 ธนาคาร ออมสิน437,768,032-0.24
1507 น.ส. มาลี วิญญรัตน์437,641,250+1.60
1508 นาย สุวิน ไกรภูเบศ437,176,080-0.65
1509 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752436,678,860-
1510 นาง กิตติยา ชัยสถาพร436,050,000-1.17
1511 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์435,613,815-
1512 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)435,000,000-
1513 นาย ภาโณตม์ พรมมาส434,340,000-
1514 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย434,326,925-2.13
1515 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH433,778,735+0.25
1516 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล433,245,872-3.45
1517 KING WAN CORPORATION LIMITED432,844,320-1.61
1518 นาง สุกัญญา ทอย432,000,000-1.48
1519 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด432,000,000-1.85
1520 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800435432,000,000-5.56
1521 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์431,460,000+0.71
1522 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)431,147,766-1.19
1523 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร431,108,315-0.06
1524 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)430,892,885+0.10
1525 นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล429,630,500-3.18
1526 นาย คเชนทร์ เบญจกุล429,571,671-1.58
1527 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์428,811,039-1.85
1528 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ428,759,210-1.57
1529 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์428,322,750-3.55
1530 นาง ศศิธร รัตนรักษ์427,971,004-0.64
1531 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์427,441,040+1.92
1532 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล426,963,600-3.97
1533 นาง ณิศนาถ อนันตชัย426,704,285-1.39
1534 GUTS & GOOD PTE., LTD.426,385,472-2.25
1535 บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)425,568,000-
1536 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์424,707,379+1.04
1537 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา423,864,968-
1538 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)422,949,018-2.05
1539 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ422,731,500+3.76
1540 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.422,625,916+0.41
1541 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร422,500,000-0.71
1542 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ420,698,940-0.86
1543 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์420,460,649-1.49
1544 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์420,160,000+1.92
1545 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด419,434,834+1.83
1546 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล419,252,920-0.60
1547 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล418,932,000+0.93
1548 นาง นิชา สมิทธิวาสน์418,745,300+1.83
1549 นาง เกศินี วิฑูรชาติ418,061,520-0.90
1550 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ418,017,774+5.17
1551 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด417,912,374-0.69
1552 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด417,397,221-
1553 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล417,375,000+0.94
1554 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล417,375,000+0.94
1555 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด416,551,940-0.99
1556 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED416,375,518-1.19
1557 CENTRAL GLASS CO., LTD.416,365,653-
1558 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์415,532,646-1.00
1559 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์415,194,112-
1560 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล414,683,080-1.53
1561 น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์414,000,000-2.90
1562 นาย ทศพล แววมณีวรรณ413,902,500+0.58
1563 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง413,854,408+0.54
1564 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด413,820,000-0.88
1565 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด413,820,000-0.88
1566 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล413,204,640+5.64
1567 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด412,200,000-0.87
1568 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์409,386,825-5.19
1569 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร409,204,999-2.63
1570 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด408,870,000-
1571 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ408,545,872-
1572 น.ส. สุณี วิญญรัตน์408,329,063+1.60
1573 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง406,551,128-
1574 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด406,022,500-1.18
1575 นาย มนชัย มณีไพโรจน์405,621,567-1.85
1576 นาย อัครเดช ศรีชวาลา403,450,256-0.53
1577 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ403,373,702-0.30
1578 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด402,712,690+0.62
1579 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT402,415,750-5.66
1580 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช401,068,116-0.31
1581 นาย จิรโมท พหูสูตร400,318,979+1.04
1582 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี400,000,076-0.50
1583 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย399,855,501-0.84
1584 นาย เอก พิจารณ์จิตร398,744,800-2.05
1585 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว397,363,128+2.08
1586 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์396,584,025-0.97
1587 นาย อภิชาติ จูตระกูล395,901,000-
1588 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)395,234,205-0.51
1589 นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล394,968,000-16.67
1590 นาย จิโรจ พนาจรัส394,249,247+1.27
1591 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์394,249,247+1.27
1592 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)393,125,000-
1593 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30391,528,250-
1594 นาย พสุ ลิปตพัลลภ391,060,350-6.36
1595 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ391,060,348-6.36
1596 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส390,788,800+2.85
1597 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)390,647,400-
1598 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์388,398,590-0.82
1599 นาย จรัญพัฒณ์ บุญยัง388,290,000-2.79
1600 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์385,392,660-1.60
1601 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์385,205,197-1.00
1602 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)385,105,580-4.58
1603 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ384,986,481-0.65
1604 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์384,000,000-0.83
1605 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์383,800,000-1.39
1606 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์383,500,000-1.27
1607 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด383,368,655+0.40
1608 นาง ธนภร เล้าตระกูล382,714,500-2.36
1609 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์382,594,820+3.06
1610 นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ382,588,506+4.93
1611 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ381,034,435-0.89
1612 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์380,432,000-2.02
1613 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED380,419,972-1.61
1614 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์379,965,000+1.37
1615 นาย บพิธ ภัทรรังรอง379,600,861-0.39
1616 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา379,201,606-1.13
1617 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด378,180,000-0.51
1618 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ378,073,290-0.13
1619 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา378,072,000-2.81
1620 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด378,011,591+0.72
1621 นาย ชวลิต วิสราญกุล377,641,571+0.53
1622 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด377,620,110-0.95
1623 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ377,340,015-4.61
1624 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ376,740,000-3.62
1625 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ376,348,172-1.99
1626 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข375,769,410+1.80
1627 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.374,438,400-0.52
1628 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ373,907,700+2.93
1629 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์373,102,400-5.23
1630 นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช372,248,000-1.58
1631 Hudson Asia Holdings PTE. LTD.371,911,340+3.23
1632 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)371,609,550-
1633 นาย ประยูร อัสสกาญจน์371,200,000-
1634 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์369,765,000-3.01
1635 นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ369,544,102+4.93
1636 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์369,135,440-
1637 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น368,927,048-1.94
1638 นาง สุมาลี อ่องจริต368,711,113-0.07
1639 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์367,636,776-
1640 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง367,510,000+0.70
1641 นาย พรมพันธ์ พรมมาส367,460,000-
1642 นาย นิสิต เพชรน้อย366,600,000-
1643 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล366,582,845-1.39
1644 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์366,582,845-1.39
1645 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก366,214,309+1.37
1646 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)363,629,840-3.94
1647 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ362,250,000-3.62
1648 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช362,009,513+0.80
1649 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล361,944,000-0.83
1650 น.ส. นิดา แซ่ลี้361,922,292+1.83
1651 MR. Paul Sumade Lee360,525,000-
1652 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์360,405,440-
1653 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ359,772,100-
1654 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด359,273,840-3.45
1655 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด359,241,600+5.80
1656 นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช359,149,400-1.58
1657 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ358,846,720-3.38
1658 นาย จอย จาวลา358,800,000-2.90
1659 นาย วิทูร มโนมัยกุล358,794,000+0.54
1660 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์358,286,960-1.03
1661 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด357,545,725+0.72
1662 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์355,643,450-1.60
1663 พันเอก พัชร รัตตกุล355,550,757-0.73
1664 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด355,548,160+11.36
1665 BE 24 Limited354,645,000+4.93
1666 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว354,323,605+0.44
1667 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์354,305,301-
1668 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)354,019,824-5.08
1669 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี353,984,000-
1670 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์353,882,962-1.38
1671 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์353,627,119+0.97
1672 นาย ธิติ จิรนนท์กาล353,500,000-0.99
1673 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)353,017,000-3.94
1674 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด352,838,085-0.52
1675 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด352,604,184-1.85
1676 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี352,000,000+1.25
1677 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด351,713,949-
1678 นาง กนกกร แทนไกรศร350,688,125-0.64
1679 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ350,170,806-4.61
1680 นาย กิติชัย สินเจริญกุล349,249,250-
1681 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด347,713,770-0.29
1682 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา346,733,491-0.52
1683 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด346,597,340-0.51
1684 บริษัท เทวรายา จำกัด346,369,688-0.47
1685 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ346,211,990+2.05
1686 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์345,220,650-1.08
1687 นาย ศิธา เมฆสวรรค์345,017,583-0.61
1688 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์344,890,096-1.55
1689 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด344,250,000-1.85
1690 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด344,250,000-1.85
1691 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด344,250,000-1.85
1692 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์343,100,000-0.68
1693 นาย เสกสรร ศรีเจริญ342,500,000-1.46
1694 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)342,280,000+0.50
1695 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด341,600,000-
1696 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)341,599,940-
1697 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์340,724,974-
1698 Kewpie Corporation340,587,839-0.77
1699 PAN ORION CORP. LIMITED340,515,000-3.55
1700 นาย วิชัย มิตรสันติสุข340,089,496-0.86
1701 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข339,957,896-0.64
1702 น.ส. ณิชยา พหูสูตร339,741,297+1.04
1703 นาย องอาจ ปัณฑุยากร339,481,441-2.40
1704 นาย นันทนัช พิบูลนันท์338,631,008+1.77
1705 นาง สุชาดา มังกรกนก338,000,000+0.59
1706 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)337,155,039-5.13
1707 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.334,800,000-1.08
1708 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน334,054,808-4.07
1709 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร333,744,060-7.69
1710 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล333,600,000-1.25
1711 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง332,572,804-0.77
1712 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์332,220,000-1.36
1713 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์332,000,000+2.41
1714 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์330,839,592-5.23
1715 นาง วรรณา เรามานะชัย330,270,000-1.39
1716 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด329,242,091-
1717 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล328,268,974-4.41
1718 บริษัท ที อาร์ ดับเบิ้ลยู โฮลดิ้ง จำกัด328,048,000-2.96
1719 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์328,029,834-
1720 น.ส. ปฐมา พรประภา327,893,657+1.87
1721 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE326,830,000-3.94
1722 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด326,800,000-1.32
1723 นาย อดิศร โรจตระการ326,526,032-
1724 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED326,227,186+0.79
1725 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์325,933,122-
1726 MR. TAN SEOW PHOR325,753,375+8.28
1727 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด325,000,000-0.77
1728 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล322,640,858-0.59
1729 BENTAYGA HOLDINGS LTD321,640,000-
1730 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์320,785,087-0.64
1731 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.320,485,392-8.33
1732 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด320,022,000-
1733 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์319,605,840+2.08
1734 นาง พรทิพย์ โรจตระการ319,545,072-
1735 Lesso (Thailand) Investment Limited319,200,000-0.88
1736 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด319,057,735+1.94
1737 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)318,814,100-
1738 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล318,614,075+2.93
1739 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล318,614,075+2.93
1740 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ317,723,112-5.56
1741 นาย อมร มีมะโน317,424,564-3.13
1742 นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล317,417,640-0.85
1743 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED316,800,000-2.27
1744 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล316,701,156-
1745 AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1316,207,625-
1746 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด315,807,862-0.88
1747 น.ส. ภัครดา ชัยสถาพร314,640,000-1.17
1748 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน314,557,562+0.55
1749 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์313,517,709-
1750 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด313,390,447-1.20