คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย ปราโมฑ พฤกษาสิทธิ์96,963,271-0.75
3002 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ96,960,903-
3003 นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์96,918,777-
3004 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์96,868,522-1.08
3005 นาง ศิริญา เทพเจริญ96,823,122-2.22
3006 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์96,801,400+0.77
3007 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์96,798,000-
3008 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์96,624,000-
3009 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์96,587,200+0.47
3010 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์96,511,426+2.67
3011 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย96,455,132-3.81
3012 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด96,376,690-
3013 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) .96,335,096-0.47
3014 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์96,312,544-2.63
3015 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์96,306,000-2.68
3016 DUKE TECHNOLOGY LIMITED96,075,000-
3017 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์96,048,000+0.08
3018 น.ส. สุพัฒนา พรประภา96,000,030-
3019 นาย กฤติน วิมลเฉลา95,931,000-2.67
3020 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา95,931,000-2.67
3021 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา95,931,000-2.67
3022 น.ส. อัญชลี โกศลศักดิ์95,759,088+1.46
3023 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร95,680,896-
3024 น.ส. นฤพร กาญจนจารี95,612,762+0.32
3025 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล95,460,750-2.26
3026 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล95,440,000+1.15
3027 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร95,228,952-1.22
3028 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์95,228,605-0.69
3029 นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลา95,186,000-
3030 นาย น้ำ ชลสายพันธ์95,085,113+3.14
3031 นาย สมยศ สุธีรพรชัย95,049,510-0.71
3032 นาย กวิณ โอภาสวงการ94,800,000-
3033 น.ส. วิริณ โอภาสวงการ94,800,000-
3034 นาย สาระ ล่ำซำ94,797,948-
3035 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์94,720,000-
3036 น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์94,552,068-1.63
3037 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม94,375,152-
3038 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต94,359,900-
3039 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ94,224,553+0.36
3040 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์94,165,385-0.53
3041 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช94,133,260+0.84
3042 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ94,060,560+2.48
3043 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช94,031,100-0.02
3044 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA94,009,835-
3045 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล93,971,385+0.55
3046 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ93,861,017+0.74
3047 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์93,837,938+1.39
3048 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล93,681,154-1.55
3049 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.93,670,332-
3050 นาย เศรณี เพ็ญชาติ93,637,670-
3051 นาง เจริญศรี เจริญกุล93,524,660-
3052 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์93,492,000-1.02
3053 น.ส. จารุณี ชูตระกูล93,366,000-
3054 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล93,205,351+0.79
3055 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร93,148,148-1.27
3056 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์93,117,686+0.19
3057 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน93,100,000-
3058 นาย สุกิจ หวั่งหลี93,090,073+0.62
3059 นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ93,089,900-0.53
3060 นาย เกริก ลีเกษม93,005,000-1.05
3061 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี92,911,573-
3062 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์92,820,000+0.45
3063 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล92,820,000+0.45
3064 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล92,800,000-
3065 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช92,745,667-
3066 บริษัท บุญทรง จำกัด92,711,958-
3067 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)92,547,600-
3068 Good Resources Holdings Limited92,500,000+2.70
3069 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ92,460,000-
3070 นาย กำธร ลีลาธีระกุล92,445,600-
3071 นาง พจนา มาโนช92,434,242-
3072 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์92,400,000+0.65
3073 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ92,299,006+4.23
3074 นาง วรรณพร พรประภา92,072,078-
3075 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
3076 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)92,000,000+0.43
3077 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์91,999,632-2.17
3078 นาย ทศพร จิตตวีระ91,998,896-2.17
3079 น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี91,966,340+2.06
3080 นาย ปิยชัย กรรณสูต91,877,910-0.50
3081 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน91,830,318-0.82
3082 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ91,826,917-2.22
3083 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์91,816,812-0.58
3084 นาย พิชัย สถาวรมณี91,792,055-
3085 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์91,764,262+0.53
3086 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์91,723,080-1.30
3087 นาง วันทนา พจนาลัย91,700,000-0.76
3088 นาย ปริน ชนันทรานนท์91,610,420+1.14
3089 นาย นุชา วัฒโนภาส91,441,602-
3090 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์91,327,600+0.12
3091 MR. HO KWON CJAN91,316,389-
3092 น.ส. สุดา อัศวโภคิน91,301,800+0.22
3093 นาย เจริญ มีนสุข91,250,000-
3094 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์91,245,315+0.53
3095 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด91,219,520-
3096 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์91,200,000-
3097 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์91,182,850-1.55
3098 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล91,127,017-1.45
3099 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ91,109,368-3.33
3100 นาย อภิรัช เมืองเกษม91,080,000-2.17
3101 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์91,045,000-0.76
3102 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด91,028,600-
3103 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์91,000,598-0.62
3104 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด91,000,000-
3105 น.ส. สุภี พงศ์สุทธินันท์91,000,000-
3106 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล90,944,000-
3107 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร90,835,488-
3108 นาง จำลอง พันธ์พาณิชย์90,823,319-
3109 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT90,727,723+0.95
3110 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต90,713,250-
3111 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล90,527,364+1.64
3112 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด90,509,400-
3113 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์90,500,000+2.21
3114 นาย วิพงษ์ ปรางค์ศรีเจริญ90,300,000-1.55
3115 นาย คมกร ปิยเจษฎากุล90,300,000-1.55
3116 นาง ธีรดา อำพันวงษ์90,298,993+0.41
3117 นาง สุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์90,272,000-
3118 นาง ส่องศรี กัลยาณมิตร90,126,500-
3119 นาง เกศรา มานะศิลป์90,038,874+5.18
3120 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย89,985,285+0.85
3121 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย89,918,400-
3122 นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล89,844,325-3.24
3123 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ89,787,139+1.39
3124 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค89,778,084-
3125 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)89,681,700-0.43
3126 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด89,582,960-0.73
3127 CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED89,518,260-2.75
3128 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด89,475,880-4.61
3129 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์89,376,000-
3130 นาย ชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์89,354,760-
3131 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์89,325,983-2.65
3132 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล89,314,145-0.86
3133 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์89,220,960-0.83
3134 นาย ธราธร รัตนศรีทอง89,100,000-
3135 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต88,970,912+1.71
3136 นาย พิธาน ตันติพจน์88,949,599-0.31
3137 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง88,753,392+1.10
3138 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย88,751,509-2.67
3139 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง88,540,000+0.53
3140 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร88,511,000-
3141 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์88,400,000-
3142 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร88,156,135-5.44
3143 นาง มัลลิกา อินทุสุต87,975,000-
3144 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด87,821,800+1.05
3145 MR. CARLOS CHANG KOO87,804,220-
3146 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด87,741,500-
3147 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ87,666,600-
3148 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์87,533,000+0.51
3149 MR. SEAH LAN SEANG87,524,504-
3150 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม87,427,353+2.17
3151 บริษัท ดาต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด87,360,000-
3152 น.ส. อสมา โตวัน87,250,000+4.00
3153 น.ส. อริสรา โตวัน87,250,000+4.00
3154 สำนักงานพระคลังข้างที่87,011,314+0.33
3155 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล86,973,900+0.51
3156 นาง ทยา ทีปสุวรรณ86,749,409-0.45
3157 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์86,700,000-2.75
3158 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์86,700,000-2.75
3159 น.ส. ปราลี มาลีนนท์86,700,000-2.75
3160 น.ส. สิรี คูวุฒยากร86,700,000-
3161 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์86,680,000+0.09
3162 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์86,654,650+4.11
3163 MR. SALIL SEVANTILAL SHAH86,525,085-4.05
3164 นาย ชาญกิจ สมะลาภา86,520,000+1.46
3165 นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ86,480,000-1.30
3166 นาย สุกิจ จรัญวาศน์86,477,182+0.10
3167 บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด86,450,000-
3168 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์86,450,000+2.00
3169 นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล86,450,000-
3170 นาย วีระชัย สุธีรชัย86,364,264-0.54
3171 นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา86,252,860-2.79
3172 PJ Spring Investment Limited86,000,296-0.53
3173 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา85,950,000-
3174 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง85,887,200-4.59
3175 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด85,797,118-
3176 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล85,674,000+0.48
3177 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด85,650,120-
3178 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์85,632,095-
3179 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์85,412,000+0.10
3180 นาย ธงชัย บุศราพันธ์85,257,032-
3181 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์85,150,229-1.27
3182 น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา85,078,560-0.60
3183 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช85,000,000-
3184 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช85,000,000-
3185 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย84,900,880+0.18
3186 นาง นิรมล ณ สงขลา84,800,000-0.94
3187 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล84,707,546+0.65
3188 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด84,600,000+0.71
3189 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์84,306,029-8.33
3190 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ84,304,066-
3191 นาย ฐากูร จันทรรังสี84,206,250+1.48
3192 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)84,000,000-2.38
3193 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว83,988,865+0.49
3194 น.ส. แอน มาลีนนท์83,948,550-2.75
3195 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์83,948,550-2.75
3196 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์83,913,612+0.77
3197 น.ส. จันทณา กระแสร์แสน83,912,950+0.40
3198 นาย ชัยยศ พาพร83,910,964+1.01
3199 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ83,904,701-0.41
3200 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด83,855,250-
3201 นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์83,852,604-1.52
3202 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์83,820,107+10.53
3203 น.ส. ปิติรัตน์ แซ่หงอ83,765,500-
3204 นาย วิรัญ ใจยินดี83,663,811+0.19
3205 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ83,653,915+1.32
3206 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา83,525,343+0.61
3207 นาย กีรติ พานิชชีวะ83,445,744-
3208 นาง หัทยา มีนสุข83,420,750-
3209 นาย ภาณุ อิงคะวัต83,313,192-
3210 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์83,295,789-2.22
3211 นาย จุมภฎ ชูวงษ์83,160,000+0.65
3212 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต83,125,500-
3213 นาย สมชาย เตียทะสินธ์83,075,250+0.71
3214 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับจำนำ83,000,305-1.41
3215 BANQUE CANTONALE VAUDOISE82,938,772-
3216 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด82,875,072-
3217 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์82,868,883-1.53
3218 นาย เจริญ ศรีสุวัฒน์82,868,208-0.13
3219 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์82,573,624-
3220 นาย ปิยะ เตชากูล82,483,750-
3221 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช82,450,000-
3222 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช82,450,000-
3223 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์82,345,664-1.11
3224 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม82,261,356+0.14
3225 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)82,215,105+0.49
3226 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์82,215,035-0.38
3227 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,102,465-
3228 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ82,094,076+1.54
3229 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์82,080,000-
3230 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด82,038,800-0.62
3231 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา81,916,950-
3232 นาย ดำหริ ดารกานนท์81,900,000+1.10
3233 น.ส. สิริยา อินทรประสิทธิ์81,868,000-1.54
3234 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI81,809,000-0.55
3235 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด81,804,480+0.51
3236 นาย สาทิส ตัตวธร81,765,371-0.08
3237 น.ส. สุณี สถตินันท์81,759,502-
3238 นาย พงศ์ธร ธาราไชย81,723,043+2.82
3239 HEATCRAFT AUSTRALIA PTY LTD81,568,750+0.80
3240 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ81,555,432-
3241 DAWINA INVESTMENTS LTD.81,465,589-
3242 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์81,389,924+1.46
3243 นาย บุญชู พงษ์เฉลิม81,378,329-
3244 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ81,375,000-
3245 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์81,231,600-
3246 น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล81,201,067-
3247 นาย ภิมุข สิมะโรจน์81,152,000-
3248 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์81,039,504-0.60
3249 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย80,945,511-
3250 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด80,917,126+0.51
3251 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร80,898,969+4.08
3252 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น80,893,846-
3253 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ80,855,000-
3254 นาย พรรษา เริงพิทยา80,851,000-
3255 นาย ระบิล กลั่นสกุล80,796,305-0.75
3256 นาย ยุตติ ล่ำซำ80,794,336-
3257 นาย ชีระ ภาณุพงศ์80,720,000-1.57
3258 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ80,665,000+0.45
3259 บริษัท สยามกลการ จำกัด80,658,600+2.48
3260 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ80,592,750-
3261 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ80,587,752-2.37
3262 MR. CHEN, JUI YING80,505,480-
3263 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ80,406,122+0.77
3264 นาย วิฑูร นิรันตราย80,367,152-
3265 บริษัท แซมเวส จำกัด80,274,852-0.60
3266 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ80,169,600-0.60
3267 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย80,128,050-
3268 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์80,100,000-
3269 MR. TAI CHONG YIH80,038,072-1.83
3270 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช80,032,422-
3271 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ79,897,277+0.37
3272 ดร. ปราณี เผอิญโชค79,884,163-2.19
3273 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ79,881,616-
3274 นาง ณัชชา กิจพิพิธ79,600,000-0.50
3275 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล79,594,920-0.61
3276 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์79,440,000+0.91
3277 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์79,430,557-0.34
3278 น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล79,401,159-
3279 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค79,398,698-
3280 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว79,387,500-
3281 นาย ชุตินธร ดารกานนท์79,387,350+1.03
3282 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค79,365,600-3.20
3283 นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล79,343,600-0.62
3284 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช79,205,000-
3285 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช79,195,734+0.27
3286 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี79,147,380+1.38
3287 น.ส. เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์79,088,735-1.24
3288 นาย สามารถ จิระดำรง79,063,402-0.71
3289 บริษัท นราภรณ์ จำกัด79,043,858+2.49
3290 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์78,955,056+0.55
3291 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด78,953,820-3.03
3292 USE Electronics Co., Ltd.78,891,939+1.32
3293 นาย ระบิล โสภณพนิช78,686,640-0.34
3294 นาย กรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์78,577,511-
3295 นาย วิจิตร เตชะเกษม78,545,258-3.80
3296 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด78,185,850-
3297 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,076,750+2.00
3298 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ78,055,932-0.67
3299 นาง ลิวกึก กิตติศรีไสว78,028,409-
3300 นาย ดำรงค์ กุลธนพงศ์78,000,000-
3301 นาง จิรฐา วัธนเวคิน78,000,000-
3302 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ77,930,848-0.64
3303 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร77,861,142-1.34
3304 SMK Holding Limited77,844,858-
3305 นาง ละออง ทองสุข77,716,370-0.48
3306 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด77,683,200-0.89
3307 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร77,652,292-1.30
3308 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)77,500,230-
3309 นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์77,479,082-
3310 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา77,392,838+0.58
3311 นาย นพ จรัญวาศน์77,268,960+0.45
3312 นาย อัครเดช ศรีชวาลา77,256,432-
3313 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์77,222,279-0.26
3314 นาย กิตติ งามมหรัตน์77,196,500-2.24
3315 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์77,184,000-2.49
3316 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร77,160,214-
3317 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์77,143,298+1.15
3318 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์77,141,615+0.53
3319 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ77,102,415-
3320 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์76,810,000-
3321 นาย ภาณุ ศีติสาร76,800,000-
3322 บริษัท ดานิลี่ จำกัด76,768,166-1.41
3323 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ76,760,000+0.50
3324 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ76,709,270-
3325 น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์76,680,000-1.85
3326 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์76,608,000-
3327 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์76,509,600+1.41
3328 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ76,501,665-
3329 นาย วิกร ศรีวิกรม์76,500,000-0.67
3330 นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์76,471,065+1.46
3331 นาง ประภา ศีตวรรัตน์76,423,000-0.52
3332 น.ส. พิมอาภา ไรวา76,400,000-
3333 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์76,383,648-6.82
3334 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์76,360,000-1.81
3335 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร76,344,028-
3336 นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม76,294,440-0.51
3337 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์76,229,622-1.27
3338 นาย สันติ ปิยะทัต76,188,662-1.18
3339 นาย พิพัฒน์ เจียกภาพร76,150,550-0.70
3340 นาย ทินกร อัษฎาธร76,138,153-
3341 นาย ชลิต สถิตย์ทอง76,076,000-
3342 นาง อัจฉรา งานทวี76,065,715-
3343 นาย ธนากร อัษฎาธร76,058,090-
3344 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์75,974,390-2.54
3345 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง75,928,200-0.14
3346 MR. LAN, MU-CHIOU75,924,630-
3347 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี75,900,000-1.45
3348 นาย ธิติ ยศะสินธุ์75,808,910-2.54
3349 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์75,777,771-0.67
3350 นาย สมชัย สวัสดีผล75,750,000-0.99
3351 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี75,688,447+0.93
3352 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ75,685,455-
3353 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์75,607,704+11.76
3354 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์75,528,000-0.56
3355 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย75,371,107-0.79
3356 MR. CHIH-TSUNG LEE75,330,000-
3357 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์75,253,100-
3358 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี75,231,000+0.83
3359 นาง ศศิธร วณิชวิศิษฎ์กุล75,222,000-1.85
3360 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ75,000,000+0.80
3361 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์74,983,299-0.88
3362 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล74,946,218-
3363 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ74,935,150+2.88
3364 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี74,846,435-
3365 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล74,839,959-
3366 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์74,712,000-
3367 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา74,689,650-
3368 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย74,558,760+6.28
3369 MRS. YU-HUI CHEN74,500,000-0.67
3370 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)74,438,575+0.10
3371 น.ส. นพรัตน์ จิรพิชิตชัย74,303,320-
3372 นาย ประยุทธ มหากิจศิริ74,265,587+1.08
3373 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์74,255,880-
3374 นาย ธเนศ พานิชชีวะ74,217,302+0.56
3375 MRS. CHEN, MEI-FANG74,029,160-1.34
3376 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล73,821,340-2.03
3377 นาย ระวิ เกษมศานติ์73,650,000-1.16
3378 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์73,636,425-
3379 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์73,605,300-
3380 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย73,604,230-
3381 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร73,497,403+4.08
3382 นาย สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร73,443,631-0.75
3383 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์73,424,512-
3384 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์73,417,594+1.75
3385 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์73,391,240-1.54
3386 น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการ73,278,000-1.30
3387 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์73,183,731+1.64
3388 นาย พิชญ์ เทวอักษร73,159,757-0.10
3389 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี73,148,460-3.29
3390 นาง วาศินี วัฒนสุวรรณ73,120,320-
3391 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์73,108,440-
3392 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ73,022,600-
3393 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ73,000,000-
3394 นาย พิพัฒน์ เองวัฒนา72,998,844-
3395 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย72,978,920-1.09
3396 นาง สุธิดา งานทวี72,952,875-0.58
3397 MRS. HO MINFONG72,919,317-
3398 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์72,891,168-
3399 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช72,812,570+0.95
3400 นาย รวิสุต วิทิตศานต์72,800,000-
3401 นาย กฤษฎี วิทิตศานต์72,800,000-
3402 นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)72,791,046-1.30
3403 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย72,706,452+1.10
3404 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์72,696,400-1.02
3405 นาย ยอด ชินสุภัคกุล72,648,582+0.75
3406 นาง กนกอร บดินทร์รัตน72,630,800-1.60
3407 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว72,539,039+2.91
3408 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล72,520,000-
3409 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง72,396,380-
3410 นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์72,389,030-1.27
3411 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว72,261,000-
3412 นาย ทักษะ บุษยโภคะ72,239,440+1.10
3413 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร72,200,900-
3414 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม72,122,400-1.23
3415 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด72,117,500+1.10
3416 นาย อุทัย อัษฎาธร72,109,625-
3417 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์72,033,702-
3418 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์72,000,000-
3419 MR. HOCK LOONG LIEN71,818,472+1.07
3420 MR. LIM MENG PUI71,818,472+1.07
3421 นาย สงวน สกุลวรรัตน์71,780,000-
3422 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย71,688,600-
3423 นาย ยงศีล รุ่งชีวา71,502,262-
3424 นาย อำนาจ พรหมสูตร71,480,172-
3425 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์71,400,000+11.76
3426 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์71,307,171-
3427 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์71,304,150-
3428 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3429 MR. SUPOL WATTANAVEKIN71,284,080-0.60
3430 นาย ธานินทร วรกุลเสถียร71,279,297+0.95
3431 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์71,240,700-
3432 นาย ชวลิต จันทรรัตน์71,197,824-
3433 น.ส. สี แซ่เตีย71,131,410-1.27
3434 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด71,110,320-
3435 นาย ศิรัตน์ ธำรงรัตน์71,101,800-
3436 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ71,071,808-
3437 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์71,064,220-0.75
3438 นาย สมนึก ไชยกุล70,844,406+2.60
3439 น.ส. เยาวลักษณ์ อุทิศกูล70,822,500-3.29
3440 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ70,741,548+0.93
3441 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์70,720,000-
3442 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์70,708,904-0.44
3443 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน70,645,426-
3444 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์70,639,162+2.08
3445 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน70,593,472+2.27
3446 นาย พิชิต นิ่มกุล70,507,260-0.86
3447 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)70,500,000-
3448 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล70,458,434-
3449 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด70,324,800+1.10
3450 นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล70,279,948-3.03
3451 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์70,200,000-
3452 นาย สกล งามเลิศชัย70,169,462-0.20
3453 น.ส. จินตนา มีมะโน70,029,366-
3454 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ69,984,480-
3455 นาย ธีรพล ศิริขวัญชัย69,948,000+1.00
3456 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม69,932,800+0.51
3457 นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล69,924,400+2.61
3458 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)69,924,400-
3459 นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์69,854,744+1.55
3460 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา69,839,247-0.36
3461 นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี69,676,006+1.18
3462 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์69,664,050+0.05
3463 นาย กนก ศรีกนก69,657,000+1.08
3464 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์69,611,430+0.84
3465 นาง ดาริกา ปุณณกันต์69,600,000-1.15
3466 นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม69,571,160+0.38
3467 นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต69,552,000-0.60
3468 นาย อภิรัตน์ สิโรดม69,539,200-
3469 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์69,468,150-0.58
3470 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ69,412,112-1.30
3471 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ69,344,800-
3472 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ69,309,720-
3473 AIA COMPANY LIMITED69,300,000-3.81
3474 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง69,157,401+10.53
3475 MR. HIROTO YAMADA69,068,750-0.39
3476 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3477 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต68,967,866-0.41
3478 นาย จิรายุ อัสสานุวงศ์68,950,000-1.02
3479 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด68,891,114-3.33
3480 นาย ประสงค์ ธาราไชย68,838,982+2.82
3481 นาย วสันต์ นันทขว้าง68,824,800+2.48
3482 นาย วิพุธ มันตาดิลก68,820,000-
3483 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์68,768,000+3.57
3484 นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์68,761,200-
3485 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด68,751,648+0.79
3486 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ68,732,640-
3487 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช68,666,000+1.88
3488 MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI68,634,393-1.40
3489 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น68,626,932-
3490 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT68,558,886-
3491 SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED68,549,040+1.39
3492 น.ส. ปาณิสรา ปราญชลีสกุล68,452,971+0.55
3493 นาย นพพร ปิ่นแก้ว68,392,404+1.46
3494 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ68,365,800-0.88
3495 นาย กฤษกร เตชะวิบูลย์68,328,000-
3496 นาย ยนต์ ทองไทย68,226,000-
3497 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์68,168,400-
3498 นาย อนุชิต กิจธารทอง68,115,000-0.56
3499 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร68,062,815-
3500 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์68,049,618-