คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาง ณิศนาถ อนันตชัย373,366,249-
1502 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด372,960,000-
1503 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)372,600,000-
1504 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ372,567,563-
1505 นาย วสุพล ธารกกาญจน์371,785,700-
1506 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด371,514,400-
1507 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ371,363,428-
1508 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข370,411,797-
1509 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)370,231,088-
1510 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์368,567,118-
1511 บริษัท เทวรายา จำกัด367,930,545-
1512 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล367,256,035-
1513 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)367,212,400-
1514 AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1366,254,875-
1515 นาย อภิเนตร อูนากูล365,699,785-
1516 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)365,299,000-
1517 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์364,617,536-
1518 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)363,675,660-
1519 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด362,284,912-
1520 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ361,350,000-
1521 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)361,200,000-
1522 นาง วรรณา เรามานะชัย359,700,000-
1523 นาย อภิชาติ จูตระกูล359,073,000-
1524 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด359,061,090-
1525 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย358,449,557-
1526 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม357,975,000-
1527 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR357,807,481-
1528 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย357,636,000-
1529 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)357,238,518-
1530 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)356,495,000-
1531 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ356,210,000-
1532 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์355,822,500-
1533 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด355,710,698-
1534 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส355,560,000-
1535 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร355,362,236-
1536 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ354,997,514-
1537 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ353,997,440-
1538 Global Health Investment Co., Ltd.353,813,540-
1539 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด351,875,472-
1540 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์350,963,658-
1541 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)350,533,720-
1542 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช350,425,208-
1543 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย350,317,639-
1544 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด350,140,000-
1545 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ350,000,000-
1546 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด350,000,000-
1547 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED349,345,648-
1548 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด348,902,400-
1549 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา348,813,584-
1550 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์347,768,050-
1551 PAN ORION CORP. LIMITED347,760,000-
1552 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)347,424,000-
1553 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด346,656,017-
1554 นาย กิตติ งามมหรัตน์345,990,600-
1555 นาย ชาย มโนภาส345,422,000-
1556 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี345,131,159-
1557 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์344,388,284-
1558 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา344,114,320-
1559 นาย บพิธ ภัทรรังรอง343,937,321-
1560 นาย รชต ลีลาประชากุล343,236,369-
1561 Lesso (Thailand) Investment Limited341,600,000-
1562 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์341,020,305-
1563 นาย จิโรจ พนาจรัส341,020,305-
1564 นาย ธงชัย บุศราพันธ์340,802,147-
1565 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ340,730,280-
1566 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์340,418,646-
1567 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด339,741,600-
1568 น.ส. ณิชยา พหูสูตร339,741,297-
1569 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์339,357,024-
1570 BENTAYGA HOLDINGS LTD338,840,000-
1571 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ338,590,645-
1572 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์337,675,204-
1573 นาย วิทูร มโนมัยกุล337,575,000-
1574 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์337,086,703-
1575 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์336,984,000-
1576 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล336,139,039-
1577 น.ส. วิอร ทองแตง335,968,571-
1578 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล334,620,000-
1579 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล332,529,616-
1580 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์332,141,546-
1581 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์332,093,676-
1582 น.ส. นิดา แซ่ลี้332,038,800-
1583 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด331,545,000-
1584 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์331,457,412-
1585 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์330,926,645-
1586 นาง ชลิดา เตชะอุบล330,243,020-
1587 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์330,090,840-
1588 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE330,050,000-
1589 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ329,437,008-
1590 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ329,172,106-
1591 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล329,105,720-
1592 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์328,522,305-
1593 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์328,049,684-
1594 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ327,668,200-
1595 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร327,543,744-
1596 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์327,470,000-
1597 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์326,135,723-
1598 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์325,732,388-
1599 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด325,701,854-
1600 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด325,535,678-
1601 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด325,000,000-
1602 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด324,650,000-
1603 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด324,613,335-
1604 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ324,598,560-
1605 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์324,275,652-
1606 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)323,371,098-
1607 นาย ธนัส ตันติสุนทร322,726,881-
1608 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด321,937,500-
1609 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด321,937,500-
1610 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด321,937,500-
1611 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย321,821,922-
1612 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์321,706,220-
1613 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ321,372,311-
1614 นาง ปริยา จีระพันธุ์320,881,500-
1615 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล320,759,989-
1616 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์320,759,989-
1617 นาย สุวิชา พานิชผล319,634,448-
1618 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ319,150,920-
1619 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด318,715,251-
1620 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด318,397,221-
1621 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา318,149,495-
1622 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล318,060,000-
1623 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด317,696,540-
1624 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์316,996,376-
1625 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ316,628,628-
1626 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด316,541,749-
1627 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ316,529,400-
1628 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา316,391,691-
1629 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร316,147,590-
1630 นาง วรนุช อิสริยธรรม315,975,000-
1631 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.315,900,000-
1632 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่314,983,392-
1633 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา314,537,166-
1634 นาง มาลี เหมมณฑารพ314,498,457-
1635 MR. YUK LUNG LEE313,875,000-
1636 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล312,362,784-
1637 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์312,260,524-
1638 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว312,092,000-
1639 นาย เกียรติ วิมลเฉลา311,320,656-
1640 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน311,100,885-
1641 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร310,620,696-
1642 นาย อดิศร โรจตระการ310,554,650-
1643 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์310,080,000-
1644 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)310,017,360-
1645 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์309,999,999-
1646 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์309,750,000-
1647 นาย อมร ดารารัตนโรจน์309,750,000-
1648 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์309,750,000-
1649 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)309,160,500-
1650 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล309,027,075-
1651 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล308,382,300-
1652 บริษัท กันยง จำกัด308,217,208-
1653 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส307,960,000-
1654 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ307,817,400-
1655 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ307,817,400-
1656 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์307,545,552-
1657 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล307,174,350-
1658 นาง มาทินี วันดีภิรมย์306,904,960-
1659 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด306,762,750-
1660 Kewpie Corporation306,659,549-
1661 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์306,458,718-
1662 นาย ชวลิต วิสราญกุล306,255,226-
1663 นาย สมชาย ปัดภัย306,124,302-
1664 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)305,353,720-
1665 นาง ศิริพร ศาตวินท์305,184,000-
1666 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. BY BUALUANG SECURITIES COMPANY LIMITED.305,155,422-
1667 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์305,076,824-
1668 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์305,052,696-
1669 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ304,721,860-
1670 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์304,258,790-
1671 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด303,952,000-
1672 นาง พรทิพย์ โรจตระการ303,915,150-
1673 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด303,749,960-
1674 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.303,730,813-
1675 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์300,700,000-
1676 MRS. CHEN, MEI-FANG300,588,200-
1677 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ300,460,380-
1678 นาย อดุลย์ บุญรอด300,000,000-
1679 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด299,713,188-
1680 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ299,520,000-
1681 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.298,800,000-
1682 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED298,200,172-
1683 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์297,393,248-
1684 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล297,311,700-
1685 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์296,614,035-
1686 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ295,495,323-
1687 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด294,764,460-
1688 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์294,604,489-
1689 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร294,218,182-
1690 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ293,700,220-
1691 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์293,243,890-
1692 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ292,820,220-
1693 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย292,751,100-
1694 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์292,687,080-
1695 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED292,001,880-
1696 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)291,852,000-
1697 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC291,478,179-
1698 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล291,197,592-
1699 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ290,989,612-
1700 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี290,940,505-
1701 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา290,892,150-
1702 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ290,775,480-
1703 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์290,751,978-
1704 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด289,598,000-
1705 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ289,380,000-
1706 MITSUI & CO.,LTD.289,333,330-
1707 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ288,355,160-
1708 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง288,322,257-
1709 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล288,261,160-
1710 นาย บุญยง สวาทยานนท์288,256,955-
1711 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์288,000,000-
1712 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด287,860,264-
1713 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์287,680,000-
1714 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์286,929,240-
1715 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1716 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด286,322,138-
1717 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล285,600,000-
1718 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล285,600,000-
1719 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์285,324,000-
1720 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร284,966,082-
1721 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์282,685,192-
1722 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด282,409,904-
1723 MR. MOTOYA OKADA282,000,000-
1724 น.ส. ปฐมา พรประภา281,927,256-
1725 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด281,863,604-
1726 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI280,982,711-
1727 นาย อติคุณ ทองแตง280,620,917-
1728 น.ส. อุษณา ชาครกุล280,583,330-
1729 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์280,521,345-
1730 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์280,208,825-
1731 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์279,013,460-
1732 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด278,746,945-
1733 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร278,520,000-
1734 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ278,250,000-
1735 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว277,677,266-
1736 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์277,250,060-
1737 น.ส. พัลลภา วิทยากร277,168,554-
1738 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์276,792,830-
1739 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์276,760,640-
1740 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค276,313,743-
1741 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1742 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์275,968,260-
1743 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์275,191,412-
1744 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)274,940,600-
1745 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส274,528,800-
1746 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน274,305,168-
1747 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา273,893,267-
1748 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี273,792,000-
1749 นาย สงกรานต์ อิสสระ272,862,010-
1750 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด272,629,094-