คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 30/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 ด.ช. วีริศ เจริญตรา79,104,000-
3002 น.ส. นภัสสร เจริญตรา79,104,000-
3003 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ79,079,732+0.68
3004 นาย นพ จรัญวาศน์79,007,280+1.77
3005 นาย วิทูร ศิลาอ่อน78,931,500-0.99
3006 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT78,803,508+0.88
3007 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ78,719,626-
3008 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล78,637,788-
3009 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล78,535,000+2.16
3010 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ78,472,800-1.23
3011 นาย เมธี วิธวาศิริ78,470,000+6.77
3012 นาย พิชัย โอทยากุล78,432,000-0.96
3013 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร78,326,600+0.45
3014 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย78,237,875+2.00
3015 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,076,750-
3016 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม78,020,480-3.27
3017 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ78,000,000+3.08
3018 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์78,000,000+0.83
3019 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ77,997,948-0.45
3020 นาง วรรณพร พรประภา77,979,413-
3021 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)77,922,560-0.59
3022 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี77,854,439+0.23
3023 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา77,648,000+9.00
3024 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด77,613,602-1.96
3025 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์77,600,350-5.43
3026 นาย อุยจง แซ่เบ้77,500,000+1.00
3027 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ77,293,601-1.21
3028 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล77,183,688-0.47
3029 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย77,140,065-
3030 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี77,080,720+2.73
3031 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล77,044,347-5.42
3032 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย77,015,000-1.37
3033 MR. HO KWONCJAN77,009,335-1.18
3034 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล77,006,860-
3035 นาย ประกิต ประทีปะเสน76,958,825+0.79
3036 นาย บุญชัย พนาสกุลการ76,928,000+1.62
3037 นาย พรรษา เริงพิทยา76,905,400-
3038 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต76,807,410-1.51
3039 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ76,749,152+1.16
3040 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง76,736,732-1.49
3041 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล76,585,925-
3042 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์76,579,196-0.83
3043 นาย นที รงครัตนะกุล76,577,600+0.15
3044 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม76,510,781-
3045 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม76,510,771-
3046 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์76,508,160-3.12
3047 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์76,401,551-
3048 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร76,380,134-2.09
3049 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด76,337,500-1.52
3050 นาย นพดล สันธนะพานิช76,320,000+0.63
3051 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)76,225,310+0.11
3052 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล76,188,000-
3053 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ76,073,040-
3054 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์76,072,500-4.08
3055 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ76,016,000+0.91
3056 นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง76,007,600-3.95
3057 บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด75,960,996-
3058 นาย กร เสรีโรจนสิริ75,774,000-1.37
3059 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล75,680,000-0.32
3060 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี75,666,420-0.40
3061 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว75,656,000+2.14
3062 นาย จุมภฎ ชูวงษ์75,600,000-
3063 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์75,599,000-0.59
3064 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI75,516,000+1.19
3065 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด75,430,587-0.32
3066 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล75,402,450-11.70
3067 บริษัท เนแอ็ค จำกัด75,292,953-3.33
3068 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์75,228,827-0.88
3069 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร75,043,840-1.25
3070 นาย กำธร ศิลาอ่อน74,925,840-0.99
3071 MRS. LUCINDA CHEN74,871,025-0.62
3072 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร74,865,800-2.70
3073 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล74,823,937-0.26
3074 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์74,809,500-
3075 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์74,800,000-
3076 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์74,708,480-3.12
3077 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ74,672,658-0.38
3078 น.ส. สุพัฒนา พรประภา74,666,690-
3079 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ74,628,869+1.32
3080 นาย ปรีชา อภินันท์กูล74,520,000-
3081 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์74,462,880-2.48
3082 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล74,460,000-1.37
3083 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี74,447,757+2.63
3084 นาง พจนา มาโนช74,433,854-0.64
3085 นาง มุทิตา ฤทธิเดช74,366,144-3.91
3086 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย74,292,000+1.68
3087 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม74,214,400-
3088 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน74,100,728+0.84
3089 บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการเพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ)74,100,000-3.64
3090 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม74,092,222-0.60
3091 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์74,029,815-0.68
3092 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์73,908,000+0.98
3093 MR. SUPOL WATTANAVEKIN73,829,940+8.05
3094 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี73,776,728+2.86
3095 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน73,760,706-1.23
3096 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล73,728,000-
3097 นาง หัทยา มีนสุข73,707,375+0.78
3098 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
3099 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค73,677,116+2.35
3100 น.ส. จีระภา เล้าวงษ์73,633,750-2.40
3101 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ73,538,000-0.60
3102 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ73,528,550-3.91
3103 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร73,527,917-2.70
3104 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม73,480,000-0.60
3105 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์73,473,684-0.88
3106 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด73,369,560-1.65
3107 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์73,261,650-2.00
3108 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์73,220,600-3.65
3109 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด73,205,000-0.83
3110 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล73,168,874+0.93
3111 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต72,940,266-0.46
3112 SMK Holding Limited72,854,803-
3113 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์72,847,680-2.60
3114 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์72,811,826-
3115 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า72,803,420-3.78
3116 นาย อรณพ จันทรประภา72,716,559-2.18
3117 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์72,696,000+0.96
3118 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ72,681,984-
3119 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์72,464,622-2.16
3120 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ72,450,768-
3121 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา72,378,675+0.78
3122 นาย สุรินทร์ มีนสุข72,215,360-1.79
3123 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล72,211,200+1.04
3124 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์72,000,000-
3125 นาง วิภา ศิลา72,000,000-3.47
3126 กระทรวงอุตสาหกรรม72,000,000-
3127 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล71,825,000-2.37
3128 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร71,802,000-
3129 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ71,760,000-0.64
3130 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร71,671,680-1.09
3131 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์71,522,388-
3132 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด71,500,000-
3133 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ71,357,484-0.12
3134 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3135 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร71,243,520-1.25
3136 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล71,214,000-1.81
3137 นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์71,142,555-0.83
3138 บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด71,020,800-
3139 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์70,854,000-0.83
3140 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์70,560,000-2.08
3141 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,485,680-
3142 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ70,399,342+1.16
3143 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์70,385,721-
3144 นาย เพชร ไวลิขิต70,325,856-4.86
3145 นาย พีท ริมชลา70,301,064-2.17
3146 BANQUE CANTONALE VAUDOISE70,244,062-
3147 นาย สามารถ จิระดำรง70,241,412-0.81
3148 นาง มาลี วรปัญญา70,168,425-
3149 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว70,143,750+0.78
3150 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์70,046,151+9.06
3151 บริษัท สยามกลการ จำกัด69,993,000+2.02
3152 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล69,984,000+0.83
3153 นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส69,960,560-1.77
3154 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์69,934,804-
3155 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์69,872,610-
3156 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์69,797,189+1.08
3157 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย69,786,160-1.89
3158 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด69,761,832-
3159 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ69,759,360-0.43
3160 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด69,686,700+0.75
3161 นาง วันทนา พจนาลัย69,650,000-
3162 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์69,550,000+3.08
3163 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด69,434,876-0.47
3164 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)69,418,072+0.51
3165 นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
3166 นาย สมชัย ครุจิตร69,387,665-4.59
3167 นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล69,342,419-11.28
3168 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ69,102,500+6.87
3169 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3170 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,074,075+0.88
3171 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3172 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล68,979,960-0.79
3173 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์68,977,500-0.98
3174 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ68,975,400-
3175 MR. LA STEPHANE68,904,000-
3176 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3177 MISS CHOO YIE NGOH68,818,890-0.98
3178 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์68,801,421-12.08
3179 น.ส. คาริน คิ68,800,900-0.75
3180 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์68,792,143-
3181 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ68,774,036-
3182 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)68,759,596-1.49
3183 นาย วีระชัย สุธีรชัย68,719,952-2.70
3184 น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต68,622,336-4.86
3185 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค68,493,600+5.82
3186 นาย พุทธชาติ รังคสิริ68,485,714-
3187 นาย ยุตติ ล่ำซำ68,427,856-
3188 นาง สุลัย เลิศศุภกุล68,381,500+8.07
3189 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ68,257,125-
3190 นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์68,141,310-
3191 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม68,099,260-0.60
3192 MR. CHIH-TSUNG LEE68,040,000-1.19
3193 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์67,980,324+0.92
3194 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์67,743,420+0.51
3195 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์67,659,840-
3196 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์67,302,400-
3197 น.ส. สี แซ่เตีย67,278,049-
3198 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ67,230,000-3.01
3199 MISS MAN WAI KOO67,230,000-3.01
3200 นาย วิชา สกุลดีเลิศ67,226,400-1.25
3201 นาย ชีระ ภาณุพงศ์67,210,000-0.15
3202 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์67,050,000-12.08
3203 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์67,036,800-2.60
3204 MR. FUNG MENG HOI67,013,142+0.90
3205 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์67,000,000-0.75
3206 นาย เพทาย มณีไพโรจน์66,995,460-
3207 Element Capital Mauritius Ltd.66,912,000+2.44
3208 น.ส. ยุวดี วชิรปภา66,909,677+2.93
3209 น.ส. ปาลิตา คูสกุล66,880,000-
3210 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร66,859,836-1.48
3211 น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ66,703,485-5.26
3212 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)66,653,520-
3213 หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ66,596,235-0.55
3214 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)66,552,762-0.21
3215 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ66,536,218-
3216 นาย ไนยวน ชิ66,500,000-0.75
3217 นาย ธิติ ยศะสินธุ์66,334,904+1.20
3218 นาย ใจมั่น ทักราล66,297,346-0.30
3219 นาย สุกิจ จรัญวาศน์66,260,216+0.51
3220 นาย พิศาล รัชกิจประการ66,196,000-3.64
3221 นาย รักสนิท พรประภา66,150,000-
3222 นาย ธงชัย ศรีสันต์66,132,734-0.84
3223 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์66,038,400-2.60
3224 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย66,037,440-2.60
3225 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม66,000,000-1.52
3226 น.ส. บุศรา อุไรกุล66,000,000-1.52
3227 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ65,995,899+0.93
3228 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด65,995,000-1.52
3229 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)65,924,742-0.60
3230 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ65,918,600-
3231 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์65,879,117-2.14
3232 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ65,784,091-0.63
3233 นาย ทักษะ บุษยโภคะ65,753,080-0.59
3234 นาย พรวิช ศิลาอ่อน65,730,800-0.99
3235 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด65,681,972-
3236 นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร65,660,100-1.82
3237 บริษัท นราภรณ์ จำกัด65,629,441+0.14
3238 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.65,613,240-
3239 นาย นิติ เนื่องจำนงค์65,585,810-1.65
3240 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย65,554,667-
3241 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ65,546,385-1.57
3242 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา65,543,544+12.88
3243 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร65,488,921-0.50
3244 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร65,477,824-0.37
3245 น.ส. อริสรา โตวัน65,450,000-
3246 น.ส. อสมา โตวัน65,450,000-
3247 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์65,439,433+5.82
3248 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน65,379,181-0.61
3249 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์65,373,000+0.65
3250 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง65,345,904+0.75
3251 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล65,318,400+0.83
3252 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล65,318,400+0.83
3253 นาย นิสิต เพชรน้อย65,288,400-5.30
3254 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด65,250,000+2.22
3255 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์65,223,600-
3256 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์65,221,427-
3257 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด65,181,809-
3258 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล65,172,500+6.87
3259 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์65,144,952-1.13
3260 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล65,093,092-4.86
3261 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ65,063,250-
3262 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์65,046,800-0.76
3263 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด65,034,325-1.77
3264 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ64,928,448-0.64
3265 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ64,662,048-1.86
3266 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค64,627,268+2.35
3267 น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล64,621,375-2.37
3268 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช64,600,000+0.77
3269 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์64,599,524-1.07
3270 นาย ราม ตันติกุลสุนทร64,552,638-0.98
3271 นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา64,534,202-1.69
3272 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน64,451,548+0.14
3273 นาง พเยาว์ ชลาชีพ64,427,130-2.22
3274 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3275 นาย กำธร ลีลาธีระกุล64,314,240-
3276 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)64,289,790+0.51
3277 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล64,269,504-0.64
3278 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.64,228,450-2.96
3279 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน64,181,664-2.66
3280 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์64,065,977-2.33
3281 นาย ธนะ ศิริธนชัย64,063,220-1.89
3282 นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ64,002,880+1.25
3283 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม63,962,500+5.88
3284 นาย บดินทร์ เจนใจ63,863,600-0.92
3285 MISS MOEKA TAKEUCHI63,800,000+1.82
3286 น.ส. สิรี คูวุฒยากร63,750,000-
3287 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์63,599,399+0.66
3288 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา63,515,522-0.88
3289 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี63,402,234-
3290 นาย นุชา สีบุญเรือง63,256,320+1.04
3291 นาง ละออง ทองสุข63,214,272-0.59
3292 นาย เฟิม หงสนันทน์63,142,715-1.18
3293 นาย กฤช เอิบสิริสุข63,091,250-2.40
3294 ด.ญ. สิริกร ธนวริทธิ์63,082,600-4.46
3295 ด.ญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์63,082,600-4.46
3296 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร62,973,400-
3297 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร62,964,000-
3298 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์62,945,550+0.78
3299 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์62,810,300-
3300 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ62,743,536-1.74
3301 น.ส. ปราชญา กรรณสูต62,726,175-0.62
3302 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร62,590,736-0.81
3303 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์62,573,252-0.57
3304 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร62,539,644-0.67
3305 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร62,525,222-
3306 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด62,511,907-2.33
3307 นาย เลิศชาย กันภัย62,511,240+9.48
3308 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช62,500,000-
3309 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช62,500,000-
3310 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร62,488,092-
3311 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ62,459,190+0.33
3312 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล62,434,424-0.47
3313 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร62,303,383-3.32
3314 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม62,258,549-1.87
3315 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร62,221,104-1.52
3316 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร62,181,700-
3317 นาย สุเทพ จิระสิริกุล62,154,000-1.48
3318 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร62,150,000-0.88
3319 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์62,130,000-0.77
3320 น.ส. รัชนี จงวัฒนา62,060,772+3.70
3321 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร62,059,770-2.22
3322 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ62,000,000-3.23
3323 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล61,955,500-
3324 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย61,932,043-3.78
3325 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร61,902,250+4.76
3326 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล61,885,759+3.70
3327 MR. SUKIT TANGMANENIMIT61,880,000-0.39
3328 นาย มรกต มณีไพโรจน์61,848,360-
3329 นาย ระวิ เกษมศานติ์61,821,000-1.06
3330 นาย ทนง พิทยะ61,799,215+0.03
3331 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์61,762,500-1.09
3332 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย61,721,664-0.98
3333 นาย สาทิส ตัตวธร61,704,593+9.55
3334 นาย พรชัย อร่ามวิทย์61,665,000-1.80
3335 นาย เสถียร พรยืนยง61,633,712-
3336 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา61,308,629-0.52
3337 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล61,242,500+6.87
3338 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู61,209,810-0.70
3339 น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว61,200,000-0.98
3340 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล61,200,000-2.94
3341 นาย สุชีพ บุญวีระ61,162,386-
3342 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม61,152,300-
3343 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร61,086,977-2.70
3344 นาย นพป์ ไกรวิญญ์61,076,144-1.27
3345 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร61,063,400-
3346 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ61,055,800+1.09
3347 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์60,907,175+5.88
3348 นาย คุณา เทวอักษร60,893,907-1.12
3349 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร60,886,049-
3350 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์60,780,900-
3351 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ60,750,000+0.62
3352 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา60,745,924+0.31
3353 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล60,702,118-2.80
3354 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด60,687,359-1.78
3355 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ60,684,624-0.64
3356 นาง สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์60,652,387-12.08
3357 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์60,633,993+2.16
3358 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช60,625,000-
3359 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช60,625,000-
3360 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์60,617,289-2.87
3361 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์60,587,500+6.87
3362 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์60,510,019-0.55
3363 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A60,498,481-0.75
3364 MR. CHIEN-HUNG LEE60,480,000-1.19
3365 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์60,467,977-1.20
3366 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร60,427,620-
3367 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส60,379,701-
3368 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์60,372,000+0.58
3369 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล60,363,000-1.75
3370 นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์60,344,777-12.08
3371 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ60,275,244-0.71
3372 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด60,233,800+0.76
3373 น.ส. วันวิสา นิ่มกุล60,185,970-2.37
3374 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.60,177,600+0.83
3375 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล60,108,000-1.57
3376 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ60,060,624-0.64
3377 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ60,060,624-0.64
3378 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ60,060,000-0.64
3379 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ60,060,000-0.64
3380 นาย วิกร ศรีวิกรม์60,030,000-
3381 นาย กัมพล วัชระนิมิต60,020,000+1.00
3382 MR. SAU KWENG TAN60,000,000+1.00
3383 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ60,000,000+0.83
3384 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ60,000,000-
3385 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์59,996,617-0.79
3386 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์59,994,582+0.45
3387 นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์59,960,000-5.30
3388 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์59,895,214+13.95
3389 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ59,892,344-3.23
3390 นาย ปรีชา วสุโสภณ59,822,557-4.54
3391 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด59,624,136-
3392 นาง ศุภิสรา เพชรวรกุล59,600,000-12.08
3393 น.ส. ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์59,600,000-12.08
3394 กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้59,584,670-1.07
3395 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ59,540,369-2.72
3396 นาย อมร มีมะโน59,517,106-
3397 นาย ชนน วังตาล59,516,200-
3398 นาง พรทิพย์ เฮมบรี59,500,000-
3399 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ59,496,096-
3400 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน59,465,922-0.99
3401 MRS. YOKO KI59,454,710-0.97
3402 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด59,400,000+0.83
3403 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล59,365,336-
3404 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม59,324,836-0.49
3405 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์59,320,800+0.93
3406 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ59,282,527+0.94
3407 นาย สันติ ปิยะทัต59,226,115-
3408 นาง ปริติ เคมานี59,203,875+0.54
3409 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย59,200,000-2.70
3410 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี59,129,999-0.68
3411 นาย ศิวะ งานทวี59,107,733-3.02
3412 นาย ศรัณย์ ไชยกุล59,100,480-4.86
3413 นาย เกริก ลีเกษม59,090,283+2.52
3414 นาย นิพล สุวรรณเชษฐ์58,951,975-1.36
3415 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร58,929,120-0.81
3416 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์58,864,000+0.96
3417 นาย พิชัย สถาวรมณี58,845,500+2.00
3418 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์58,810,050+0.85
3419 นาง วรนุช อิสริยธรรม58,703,000+5.32
3420 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์58,576,071-2.16
3421 น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล58,529,271-5.26
3422 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด58,500,000+0.85
3423 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์58,479,076-2.53
3424 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง58,472,000-0.73
3425 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด58,468,000-1.06
3426 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร58,442,018-1.30
3427 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ58,380,560-
3428 นาย ปัญญา ควรตระกูล58,228,975-
3429 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด58,194,165-0.63
3430 น.ส. สุวรรณา มกรามณี58,116,760-1.37
3431 นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์58,068,218+3.08
3432 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์58,000,000-0.69
3433 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี57,943,620-1.90
3434 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด57,851,576-1.94
3435 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม57,818,292-0.88
3436 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited57,791,800-0.46
3437 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์57,764,372-
3438 นาย ปิยชัย กรรณสูต57,709,054-1.12
3439 นาย ประพล มิลินทจินดา57,680,000+15.00
3440 นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา57,627,680-
3441 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร57,550,392-0.88
3442 นาง ทศพร อังสุวรังษี57,529,724+0.90
3443 นาย สมชัย ส่งวัฒนา57,519,232-0.78
3444 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร57,441,600-0.94
3445 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.57,420,299-2.33
3446 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ57,336,068-
3447 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ57,319,568-0.06
3448 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ57,281,181-1.61
3449 นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ57,202,734+0.45
3450 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์57,200,000-1.40
3451 นาง ธีรดา อำพันวงษ์57,193,209-
3452 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ57,145,280+1.16
3453 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ57,106,608+1.09
3454 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์57,085,952-0.65
3455 นาย สุเทพ พัฒนสิน57,074,000-2.14
3456 นาง จินตนา บุญรัตน์57,051,800-2.31
3457 บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด57,040,000-2.17
3458 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์57,006,666-
3459 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)57,005,394-0.08
3460 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล56,792,000-2.18
3461 MITSIAM INTERNATIONAL LTD.56,700,000+5.82
3462 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์56,678,164-3.52
3463 นาย ประวิทย์ วรประทีป56,523,000-5.42
3464 นาย ประกิต วรประทีป56,468,220-5.42
3465 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต56,458,169-1.34
3466 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช56,430,780+0.94
3467 นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม56,421,750+0.65
3468 การเคหะแห่งชาติ56,400,000-1.06
3469 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์56,333,895-
3470 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3471 นาย สกล งามเลิศชัย56,156,650+0.15
3472 Principal asset management Berhad56,022,258-
3473 นาย ธิบดี มังคะลี56,000,000-14.29
3474 น.ส. นพพร ชาญณรงค์55,983,781-
3475 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช55,901,920+7.54
3476 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์55,891,411+0.44
3477 นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์55,800,000-
3478 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์55,771,966+0.45
3479 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์55,764,374+2.25
3480 นาย บรรยง อนรรฆธรรม55,710,360-1.21
3481 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล55,692,000-0.45
3482 นาย ไชยา อุปัติศฤงค์55,666,661+1.80
3483 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด55,650,315+7.62
3484 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)55,600,000+2.16
3485 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง55,596,172-
3486 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH55,566,600-0.54
3487 น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์55,526,086-1.89
3488 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร55,498,039-2.70
3489 USE Electronics Co., Ltd.55,381,096+0.94
3490 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์55,338,628-
3491 นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ55,308,636-
3492 NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C55,280,654-0.62
3493 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล55,252,500-
3494 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.55,251,607-0.80
3495 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ55,229,400-0.91
3496 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด55,168,150-0.50
3497 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี55,164,983-0.59
3498 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง55,021,625-0.59
3499 นาย ชาลี วลัยเสถียร55,003,590-0.99
3500 นาย เศกสรร เศรษฐสกล54,996,802-0.84