คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาย ใจมั่น ทักราล97,394,038-
3002 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร97,374,809-
3003 MR. TAI WAI FUNG97,356,625-
3004 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ97,276,200-
3005 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา97,221,960-
3006 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์96,887,560-
3007 นาย นันทนัช พิบูลนันท์96,844,055-
3008 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์96,813,143-
3009 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล96,743,820-
3010 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล96,570,900-
3011 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม96,379,392-
3012 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์96,330,500-
3013 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์96,306,000-
3014 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย96,304,600-
3015 นาย นพชัย วีระมาน96,260,856-
3016 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์96,224,000-
3017 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล96,174,000-
3018 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์96,050,000-
3019 นาง วรรณา อัชญาวัฒน์96,021,800-
3020 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล95,980,800-
3021 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา95,942,000-
3022 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์95,924,500-
3023 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์95,910,000-
3024 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์95,702,966-
3025 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์95,527,545-
3026 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ95,468,724-
3027 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา95,446,509-
3028 UOB LONG TERM EQUITY FUND95,401,860-
3029 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์95,400,000-
3030 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน95,312,235-
3031 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ95,238,000-
3032 นาง พัทยา พิเชฐพงศา95,181,375-
3033 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์94,898,489-
3034 นาย นคร หาญไกรวิไลย์94,868,615-
3035 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.94,779,720-
3036 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต94,600,000-
3037 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค94,574,354-
3038 น.ส. นภัสสร เจริญตรา94,554,000-
3039 ด.ช. วีริศ เจริญตรา94,554,000-
3040 บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด (เกาหลีใต้)94,505,040-
3041 นาย บดินทร์ เจนใจ94,415,066-
3042 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์94,339,976-
3043 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา94,056,270-
3044 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล94,023,355-
3045 บริษัท มกรานันท์ จำกัด93,912,000-
3046 MR. HO KWONCJAN93,869,367-
3047 นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา93,586,500-
3048 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์93,481,500-
3049 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด93,436,456-
3050 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ93,318,720-
3051 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ93,186,020-
3052 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ93,075,000-
3053 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล93,064,469-
3054 MR. CHI WEI KUO92,980,950-
3055 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)92,916,900-
3056 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด92,904,812-
3057 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ92,874,270-
3058 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์92,821,300-
3059 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์92,801,750-
3060 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์92,772,800-
3061 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล92,768,130-
3062 นาย กีรติ พานิชชีวะ92,676,248-
3063 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล92,535,000-
3064 นาย ธีรยุทธ ชูศิลป์92,391,000-
3065 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร92,331,561-
3066 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด92,082,070-
3067 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ92,011,200-
3068 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
3069 น.ส. สิรี คูวุฒยากร91,800,000-
3070 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล91,742,282-
3071 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด91,703,771-
3072 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์91,530,035-
3073 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์91,500,000-
3074 นาย อุยจง แซ่เบ้91,450,000-
3075 นาย พุทธชาติ รังคสิริ91,314,286-
3076 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์91,297,486-
3077 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล91,262,350-
3078 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย91,214,950-
3079 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย91,200,000-
3080 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี91,166,467-
3081 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย91,011,520-
3082 นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์91,004,520-
3083 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร90,688,490-
3084 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน90,670,811-
3085 นาย สามารถ จิระดำรง90,319,584-
3086 นาย อภินันท์ ธนชยานนท์90,266,904-
3087 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์90,231,680-
3088 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา90,228,500-
3089 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์90,095,525-
3090 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์90,090,000-
3091 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช90,000,000-
3092 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช90,000,000-
3093 นาง ธนิดา จิโรธนภาส89,880,000-
3094 นาย เอกชัย สัตบงกช89,843,000-
3095 นาย นพดล สันธนะพานิช89,760,000-
3096 น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข89,638,400-
3097 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย89,616,160-
3098 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข89,600,000-
3099 น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข89,600,000-
3100 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง89,595,520-
3101 นาง สุมพร ไกรฤกษ์89,334,088-
3102 น.ส. ภาติยา ทันการ89,079,000-
3103 นาย สาคร สุขศรีวงศ์89,039,293-
3104 นาย พิชัย โอทยากุล88,985,000-
3105 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์88,923,240-
3106 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล88,886,000-
3107 นาง พจนา มาโนช88,809,388-
3108 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว88,716,255-
3109 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,680,000-
3110 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ88,560,000-
3111 นาย ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์88,195,625-
3112 นางสาว โสภิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ88,124,295-
3113 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ88,000,000-
3114 บริษัท ทีเจดี จำกัด88,000,000-
3115 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต87,978,210-
3116 นาย ณัฐพล วิมลเฉลา87,811,500-
3117 นาย วัชรพล วิมลเฉลา87,801,000-
3118 นาย พชรพล วิมลเฉลา87,801,000-
3119 นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล87,771,564-
3120 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ87,553,870-
3121 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล87,457,791-
3122 MRS. LUCINDA CHEN87,349,529-
3123 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช87,300,000-
3124 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช87,300,000-
3125 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์87,200,000-
3126 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส87,149,779-
3127 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี87,126,802-
3128 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส87,097,900-
3129 นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ87,034,240-
3130 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร86,975,801-
3131 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล86,955,000-
3132 น.ส. สุพัฒนา พรประภา86,933,361-
3133 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา86,915,977-
3134 นาย เอกรัตน์ เตชะเวช86,800,000-
3135 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร86,677,031-
3136 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล86,666,080-
3137 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์86,486,400-
3138 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม86,417,200-
3139 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด86,400,000-
3140 น.ส. จารุมล สุภารัตน์86,357,000-
3141 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม86,322,095-
3142 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม86,250,000-
3143 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด86,206,300-
3144 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี86,191,938-
3145 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์86,186,164-
3146 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์86,112,000-
3147 นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร86,076,612-
3148 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย86,061,663-
3149 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล86,050,750-
3150 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น86,029,020-
3151 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์86,025,000-
3152 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์85,922,000-
3153 นาย จุมภฎ ชูวงษ์85,860,000-
3154 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์85,800,000-
3155 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร85,657,260-
3156 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย85,651,120-
3157 บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการเพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ)85,500,000-
3158 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช85,431,866-
3159 นาย ศรัณย์ ไชยกุล85,367,360-
3160 นาย สุกิจ จรัญวาศน์85,309,659-
3161 นาย ทักษะ บุษยโภคะ85,129,020-
3162 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา85,057,108-
3163 นาย บุณย์ สินธวณรงค์85,052,800-
3164 นาย วรัญญู ศิลา85,050,000-
3165 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด85,000,000-
3166 น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย84,796,381-
3167 นาย ไนยวน ชิ84,500,000-
3168 นาง กันยา หลิมประเสริฐ84,475,134-
3169 MISS CHOO YIE NGOH84,336,875-
3170 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด84,321,810-
3171 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี84,317,000-
3172 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด84,308,800-
3173 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)84,280,000-
3174 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน84,251,603-
3175 นาย สาระ ล่ำซำ84,157,362-
3176 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ84,071,000-
3177 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์84,021,300-
3178 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร84,002,775-
3179 B.I.C.(CAMBODIA) BANK PLC.84,000,000-
3180 นาย กิตติ ปิยะตรึงส์83,854,000-
3181 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์83,850,000-
3182 นาย อรรถ เลิศรุ้งพร83,818,500-
3183 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์83,783,281-
3184 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์83,756,750-
3185 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี83,752,750-
3186 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร83,715,424-
3187 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์83,690,100-
3188 นาย นที รงครัตนะกุล83,655,800-
3189 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์83,639,781-
3190 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์83,612,160-
3191 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์83,353,370-
3192 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล83,277,171-
3193 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม83,250,000-
3194 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์83,200,000-
3195 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด83,170,737-
3196 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์83,141,274-
3197 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์83,080,000-
3198 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล83,055,000-
3199 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์82,957,000-
3200 นาง ฐาวรา หวั่งหลี82,888,530-
3201 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์82,836,000-
3202 MR. Trevor John Thompson82,836,000-
3203 นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร82,832,400-
3204 นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร82,832,400-
3205 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์82,806,730-
3206 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน82,800,000-
3207 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.82,792,060-
3208 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ82,713,413-
3209 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด82,616,550-
3210 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร82,598,960-
3211 นาย น้ำ ชลสายพันธ์82,588,257-
3212 นาย เจริญ มีนสุข82,500,000-
3213 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา82,432,000-
3214 นาย นพ จรัญวาศน์82,287,420-
3215 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด82,170,000-
3216 นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม82,159,480-
3217 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited82,127,696-
3218 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา82,080,000-
3219 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม82,078,210-
3220 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล82,005,000-
3221 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ81,955,000-
3222 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล81,864,948-
3223 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์81,790,585-
3224 นาย ธนัท ตาตะยานนท์81,743,960-
3225 นาง วรรณพร พรประภา81,737,457-
3226 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์81,600,000-
3227 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช81,586,206-
3228 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์81,569,686-
3229 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด81,552,543-
3230 MISS CHUA ENG ENG81,436,320-
3231 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม81,400,000-
3232 Miss Sirinuch Tharmapornpilas81,376,050-
3233 บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด81,327,806-
3234 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)81,278,990-
3235 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ81,128,250-
3236 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด81,070,000-
3237 นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข81,024,348-
3238 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ80,960,000-
3239 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา80,936,346-
3240 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร80,898,969-
3241 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์80,838,825-
3242 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล80,774,218-
3243 นาย อำนาจ พรหมสูตร80,703,420-
3244 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค80,611,433-
3245 นาย ชวลิต จันทรรัตน์80,384,640-
3246 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์80,325,000-
3247 นาย อรณพ จันทรประภา80,178,739-
3248 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว80,024,519-
3249 นาย พีท ริมชลา79,980,196-
3250 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า79,976,000-
3251 Element Capital Mauritius Ltd.79,968,000-
3252 นาย บุญชัย พนาสกุลการ79,818,000-
3253 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)79,600,000-
3254 นาง นิรมล ณ สงขลา79,600,000-
3255 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์79,560,000-
3256 นาย ระวิ เกษมศานติ์79,537,500-
3257 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร79,490,000-
3258 น.ส. คาริน คิ79,484,600-
3259 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์79,432,500-
3260 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ79,393,798-
3261 นาย พรรษา เริงพิทยา79,389,000-
3262 นาย อมร มีมะโน79,356,141-
3263 นาย สมชาย เวชากร79,257,459-
3264 นาย กร เสรีโรจนสิริ79,242,500-
3265 น.ส. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล79,200,000-
3266 นาย นพป์ ไกรวิญญ์79,173,264-
3267 นาย ราม ตันติกุลสุนทร79,108,625-
3268 น.ส. ปาลิตา คูสกุล79,040,000-
3269 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ78,952,760-
3270 นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์78,901,800-
3271 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต78,843,022-
3272 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์78,674,627-
3273 นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส78,628,240-
3274 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ78,609,920-
3275 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร78,602,956-
3276 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์78,591,500-
3277 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ78,415,256-
3278 นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์78,351,240-
3279 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส78,322,050-
3280 นาย วิทยา จักรเพ็ชร78,224,000-
3281 น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์78,212,920-
3282 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ78,186,180-
3283 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล78,165,133-
3284 บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด78,122,880-
3285 นาง มนธิรา ผดุงรัตน์78,045,009-
3286 นาง จิรฐา วัธนเวคิน77,999,998-
3287 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์77,880,000-
3288 นาย เศรณี เพ็ญชาติ77,779,678-
3289 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล77,760,000-
3290 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด77,706,860-
3291 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์77,632,500-
3292 นาย ทศพล ไสยมรรคา77,570,922-
3293 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข77,480,000-
3294 MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH77,342,700-
3295 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ77,335,056-
3296 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI77,314,000-
3297 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ77,295,983-
3298 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ77,280,020-
3299 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ77,224,608-
3300 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์77,184,000-
3301 นาย รักสนิท พรประภา77,017,500-
3302 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา77,000,000-
3303 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง76,985,184-
3304 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ76,800,000-
3305 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ76,749,152-
3306 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด76,725,000-
3307 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์76,690,344-
3308 MR. TAI CHONG YIH76,644,324-
3309 นาย ปรีชา อภินันท์กูล76,590,000-
3310 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ76,535,200-
3311 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด76,506,000-
3312 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง76,505,000-
3313 กระทรวงอุตสาหกรรม76,500,000-
3314 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย76,487,500-
3315 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ76,436,420-
3316 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์76,401,551-
3317 นาย พิศาล รัชกิจประการ76,380,000-
3318 MR. CHIH-TSUNG LEE76,140,000-
3319 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ76,101,807-
3320 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด76,095,919-
3321 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด76,050,000-
3322 MR. KUAN-PING TSENG76,014,000-
3323 MR. KUAN-SHUN TSENG76,014,000-
3324 นาย สุกิจ หวั่งหลี75,975,630-
3325 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์75,965,500-
3326 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด75,862,678-
3327 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด75,828,079-
3328 นาย พิชิต นิ่มกุล75,775,072-
3329 นาย กรธัช พิรัญเจริญ75,761,400-
3330 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร75,682,677-
3331 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์75,478,800-
3332 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม75,439,300-
3333 นาง หัทยา มีนสุข75,421,500-
3334 นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง75,234,984-
3335 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ75,165,500-
3336 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์75,137,970-
3337 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์75,104,059-
3338 นาย เลิศชาย กันภัย75,027,940-
3339 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง75,000,000-
3340 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร74,993,200-
3341 นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล74,975,563-
3342 นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์74,955,441-
3343 SMK Holding Limited74,850,825-
3344 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์74,724,900-
3345 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD74,661,600-
3346 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย74,631,445-
3347 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร74,626,878-
3348 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร74,574,816-
3349 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ74,517,000-
3350 น.ส. รัชนี จงวัฒนา74,472,926-
3351 นาย ประเสริฐ เสถียรถิระกุล74,400,000-
3352 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT74,310,325-
3353 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล74,262,911-
3354 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ74,093,745-
3355 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา74,061,900-
3356 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ74,048,000-
3357 นาย สิปปกร ขาวสอาด73,961,616-
3358 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค73,929,600-
3359 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม73,857,600-
3360 การเคหะแห่งชาติ73,800,000-
3361 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ73,790,244-
3362 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม73,721,325-
3363 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม73,721,316-
3364 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร73,681,825-
3365 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
3366 BANQUE CANTONALE VAUDOISE73,629,318-
3367 นางสาว วศินี ปิยะตรึงส์73,584,000-
3368 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร73,497,403-
3369 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)73,470,345-
3370 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี73,442,449-
3371 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล73,359,000-
3372 นาย ประกิต ประทีปะเสน73,322,975-
3373 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร73,269,783-
3374 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ73,252,608-
3375 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ73,232,736-
3376 นาย เสถียร พรยืนยง73,167,543-
3377 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค73,136,615-
3378 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)73,086,480-
3379 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์73,069,000-
3380 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด73,048,096-
3381 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร72,893,651-
3382 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์72,811,826-
3383 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์72,695,376-
3384 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร72,623,000-
3385 น.ส. ยุวดี วชิรปภา72,607,376-
3386 น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล72,563,700-
3387 นาย นุชา สีบุญเรือง72,481,200-
3388 นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์72,272,200-
3389 นาย ธิติ ยศะสินธุ์72,271,767-
3390 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ72,146,663-
3391 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์72,000,000-
3392 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน71,939,454-
3393 นาย โรจน์ สุมงคลกุล71,879,400-
3394 นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์71,878,950-
3395 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล71,836,875-
3396 นาง วรนุช อิสริยธรรม71,817,500-
3397 นาง สุลัย เลิศศุภกุล71,786,500-
3398 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว71,775,000-
3399 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย71,761,240-
3400 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี71,739,720-
3401 นาย ยุตติ ล่ำซำ71,725,584-
3402 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล71,685,216-
3403 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร71,676,488-
3404 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร71,612,100-
3405 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์71,549,324-
3406 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ71,546,625-
3407 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด71,500,000-
3408 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)71,482,748-
3409 นาย มานิต วัฒนเสน71,456,000-
3410 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์71,416,677-
3411 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต71,414,750-
3412 นาง วันทนา พจนาลัย71,400,000-
3413 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3414 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด71,234,499-
3415 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์71,200,737-
3416 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์71,081,061-
3417 นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร71,032,290-
3418 นาง ละออง ทองสุข71,023,094-
3419 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ70,996,800-
3420 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์70,928,000-
3421 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์70,891,500-
3422 น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา70,874,322-
3423 นาย กัมพล วัชระนิมิต70,823,600-
3424 TRI-STAGE INC70,815,353-
3425 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด70,809,200-
3426 MR. SAU KWENG TAN70,800,000-
3427 นาย เมธี วิธวาศิริ70,800,000-
3428 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร70,798,248-
3429 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค70,709,834-
3430 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ70,518,455-
3431 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,485,680-
3432 นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์70,444,150-
3433 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ70,399,342-
3434 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร70,324,200-
3435 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด70,180,000-
3436 นาย สุรินทร์ มีนสุข70,172,780-
3437 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์70,120,025-
3438 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ70,107,376-
3439 นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล70,104,221-
3440 นางสาว ศิริพร ปิยะตรึงส์70,080,000-
3441 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา70,070,000-
3442 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ70,026,765-
3443 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ70,016,700-
3444 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล70,012,817-
3445 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล70,009,689-
3446 นาง พรทิพย์ เฮมบรี70,000,000-
3447 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส70,000,000-
3448 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.69,929,200-
3449 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน69,791,273-
3450 นาย นิสิต เพชรน้อย69,786,000-
3451 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล69,749,768-
3452 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)69,744,360-
3453 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี69,742,457-
3454 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด69,686,700-
3455 ER MERRY WAY LP69,600,000-
3456 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด69,540,198-
3457 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ69,539,463-
3458 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์69,464,304-
3459 บริษัท เนแอ็ค จำกัด69,436,835-
3460 นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
3461 นาย สุรชัย เติมคุนานนท์69,282,500-
3462 น.ส. อักษร วิจิตโท69,231,690-
3463 นาย ประพล มิลินทจินดา69,216,000-
3464 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ69,170,800-
3465 น.ส. มณีรัตน์ กาญจนชัยภูมิ69,170,800-
3466 ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว69,165,130-
3467 นาย จักรธร ฉันทโรจน์69,095,936-
3468 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ69,095,400-
3469 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3470 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,074,075-
3471 นาย ชีระ ภาณุพงศ์69,050,000-
3472 นาย สมภพ ชินธรรมมิตร์69,029,886-
3473 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3474 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์68,977,500-
3475 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์68,858,670-
3476 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3477 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์68,838,117-
3478 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล68,805,000-
3479 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์68,792,143-
3480 น.ส. ปราชญา กรรณสูต68,735,345-
3481 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง68,704,213-
3482 น.ส. สี แซ่เตีย68,651,070-
3483 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์68,641,427-
3484 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว68,630,800-
3485 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล68,521,250-
3486 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา68,481,057-
3487 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์68,480,000-
3488 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ68,464,704-
3489 นาย ปรีชา วสุโสภณ68,348,568-
3490 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล68,310,000-
3491 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ68,212,888-
3492 นาย วินท์ สุธีรชัย68,126,400-
3493 นาย แดน รุ่งเรืองผล68,040,000-
3494 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)68,036,822-
3495 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์68,015,000-
3496 นาย เศกสรร เศรษฐสกล67,937,226-
3497 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์67,936,674-
3498 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์67,900,896-
3499 นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์67,890,000-
3500 นาง มาลี วรปัญญา67,886,525-