คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง104,850,000-
3002 นาย ประเสริฐ เสวีกุล104,830,470-1.27
3003 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล104,727,438-
3004 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์104,442,578+0.80
3005 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์104,344,502-1.00
3006 นาง ศศพินทุ์ เลาห์เรณู104,288,000-1.25
3007 น.ส. รภัทภร ตรงวงศา104,247,520-
3008 นาย ปราโมฑ พฤกษาสิทธิ์104,199,336-0.69
3009 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ104,151,334-3.46
3010 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ104,126,200-
3011 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร104,123,328-2.70
3012 นาย ชโนดม อุตสาหจิต104,013,000-1.57
3013 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต103,949,500-1.57
3014 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต103,949,500-1.57
3015 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล103,900,000+1.11
3016 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด103,800,000-0.58
3017 นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน103,639,626-0.36
3018 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์103,504,000-
3019 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล103,239,718-4.29
3020 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์103,185,000+3.33
3021 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล103,148,739-1.73
3022 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ103,124,826-3.70
3023 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช102,834,654-0.77
3024 MR. FUNG MENG HOI102,743,412+0.68
3025 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.102,720,990+2.03
3026 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์102,689,970-0.97
3027 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม102,632,109-0.62
3028 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา102,600,000+1.00
3029 นาย กฤติน วิมลเฉลา102,600,000+1.00
3030 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา102,600,000+1.00
3031 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์102,495,100-1.21
3032 THAI TORAY SYNTHETICS CO., LTD.102,412,800-0.26
3033 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล102,210,910+0.01
3034 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม102,102,000+0.87
3035 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต102,063,510-0.79
3036 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย101,966,853+0.90
3037 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด101,927,180-1.49
3038 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร101,898,810-
3039 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส101,884,631+0.46
3040 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์101,860,596-0.73
3041 นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์101,701,548-1.06
3042 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม101,640,000+0.87
3043 DUKE TECHNOLOGY LIMITED101,565,000-
3044 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์101,563,451-0.50
3045 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส101,527,568-0.27
3046 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์101,461,614-0.03
3047 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์101,385,606-0.50
3048 น.ส. อัญชลี โกศลศักดิ์101,337,287-1.83
3049 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง101,227,369+1.83
3050 นาย สมยศ สุธีรพรชัย101,116,500-
3051 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ101,063,550-
3052 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ101,063,550-
3053 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ101,063,550-
3054 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ101,062,500-
3055 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ101,062,500-
3056 นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล100,962,073-
3057 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต100,848,000-0.05
3058 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล100,691,080-0.41
3059 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์100,650,000-
3060 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล100,371,786-
3061 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล100,350,000+0.45
3062 นาย ยอด ชินสุภัคกุล100,298,416-12.43
3063 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์100,280,000-8.26
3064 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร100,272,747-
3065 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์100,170,000-0.95
3066 นาย กำธร ลีลาธีระกุล100,149,400+0.77
3067 นาย เชิดศักดิ์ ชูศรี100,128,974-
3068 นาง วันทนา พจนาลัย100,100,000-3.50
3069 CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED100,049,820-
3070 นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์100,000,000+11.00
3071 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับจำนำ99,951,071+5.26
3072 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์99,840,000-
3073 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ99,808,512-
3074 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต99,640,500-0.55
3075 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล99,599,588-
3076 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์99,598,958+0.71
3077 นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ99,560,604-
3078 นาย เจริญ มีนสุข99,375,000-0.63
3079 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด99,320,800-
3080 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์99,306,626-0.97
3081 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์99,257,343+11.63
3082 นาย ธิติ ยศะสินธุ์99,090,326-0.97
3083 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล99,016,440-2.70
3084 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ98,945,973-1.00
3085 น.ส. สิรี คูวุฒยากร98,940,000-2.06
3086 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร98,850,384-2.70
3087 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล98,715,000+0.72
3088 นาย น้ำ ชลสายพันธ์98,425,433+0.14
3089 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์98,399,505-
3090 นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์98,269,600-
3091 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร98,147,592-3.70
3092 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม98,065,764-2.38
3093 นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์97,845,264-1.52
3094 น.ส. สุนีย์ โชคชัยธรรม97,825,000-
3095 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด97,602,400-3.57
3096 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ97,570,720-
3097 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร97,496,555-3.08
3098 นาย เกริก ลีเกษม97,410,500-1.01
3099 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์97,267,500-4.58
3100 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด97,073,179-1.51
3101 น.ส. สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล97,002,600-7.87
3102 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช97,000,000-2.06
3103 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช97,000,000-2.06
3104 น.ส. จินตนา มีมะโน96,963,737-2.78
3105 นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์96,918,777-
3106 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์96,900,000-
3107 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์96,900,000-
3108 น.ส. ปราลี มาลีนนท์96,900,000-
3109 MRS. CHEN, MEI-FANG96,883,800-
3110 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์96,823,398-0.67
3111 นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ96,820,000-0.97
3112 น.ส. สุณี สถตินันท์96,765,992-1.60
3113 นาย วีระชัย สุธีรชัย96,579,392-3.85
3114 นาง กันยา หลิมประเสริฐ96,455,000-0.99
3115 นาย วิจิตร เตชะเกษม96,441,646-1.03
3116 นาง จินตนา บุญรัตน์96,186,000-5.83
3117 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA96,183,473+0.56
3118 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์96,147,814+1.03
3119 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์96,135,000-0.69
3120 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์96,131,600+0.95
3121 MR. HO KWON CJAN95,969,453+0.61
3122 นาย เจริญ ศรีสุวัฒน์95,965,574-0.32
3123 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์95,487,232-3.80
3124 น.ส. ธัญวรัตม์ ปีปทุม95,444,998-0.99
3125 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด95,401,273-
3126 นาย วิทยา จักรเพ็ชร95,400,000-32.49
3127 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด95,237,820-
3128 นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลา95,186,000-
3129 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)95,171,900+0.28
3130 PJ Spring Investment Limited95,100,856+0.48
3131 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง95,092,920-0.51
3132 Good Resources Holdings Limited95,000,000-
3133 นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์95,000,000-4.21
3134 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย94,921,400+1.00
3135 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์94,720,000-1.56
3136 นาย เชาว์ การะ94,662,000-1.25
3137 นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์94,640,000-7.14
3138 HEATCRAFT AUSTRALIA PTY LTD94,619,750+0.69
3139 สำนักงานพระคลังข้างที่94,534,143-1.57
3140 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ94,530,000-
3141 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์94,499,622-2.12
3142 นาย ทศพร จิตตวีระ94,498,866-2.12
3143 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล94,400,000-1.69
3144 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร94,327,238-1.25
3145 นาง สุนันทา ลามาติพานนท์94,097,080-1.46
3146 นาย ชัยยศ พาพร94,096,115+0.45
3147 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช94,090,000-2.06
3148 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช94,090,000-2.06
3149 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน94,050,000-
3150 น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย93,830,810+3.28
3151 น.ส. แอน มาลีนนท์93,824,850-
3152 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์93,824,850-
3153 นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา93,791,690-0.12
3154 บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด93,636,000-
3155 นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช93,616,162-1.48
3156 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค93,598,428+1.22
3157 นาย อภิรัช เมืองเกษม93,555,000-2.12
3158 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม93,480,586+0.87
3159 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด93,439,000-
3160 นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ93,370,200-0.72
3161 น.ส. จารุณี ชูตระกูล93,366,000-
3162 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์93,130,000-
3163 นาย สาระ ล่ำซำ92,863,296+0.52
3164 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด92,845,460-
3165 นาง นิรมล ณ สงขลา92,800,000-
3166 นาง เจดีย์ ชลศรานนท์92,773,900-4.58
3167 นาย พิชัย สถาวรมณี92,683,240+1.92
3168 นาง ศิริญา เทพเจริญ92,519,872+11.63
3169 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล92,512,000-1.69
3170 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี92,504,066-
3171 บริษัท ดานิลี่ จำกัด92,446,172+5.26
3172 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์92,400,000-1.52
3173 นาย พิธาน ตันติพจน์92,357,673+0.07
3174 นาย ปิยะ เตชากูล92,316,250-1.18
3175 บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด92,293,650-1.11
3176 MR. CARLOS CHANG KOO92,278,321+0.61
3177 นาย ภาณุ อิงคะวัต92,256,416-1.02
3178 บริษัท บุญทรง จำกัด92,144,358-0.62
3179 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย92,135,802-1.75
3180 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด92,121,036-2.70
3181 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
3182 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล91,980,000+0.46
3183 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์91,980,000+0.46
3184 นาย ธงชัย บุศราพันธ์91,955,799-3.97
3185 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) .91,833,456+1.47
3186 นาย ธานินทร วรกุลเสถียร91,644,811-1.48
3187 นาย ชาญกิจ สมะลาภา91,560,000-1.83
3188 นาย อำนาจ พรหมสูตร91,463,876-2.52
3189 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ91,455,284+0.46
3190 นาย เศรณี เพ็ญชาติ91,372,243+0.83
3191 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์91,351,913-
3192 นาย ธีรพล ศิริขวัญชัย91,350,000+3.81
3193 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต91,238,704-0.34
3194 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์91,200,000-
3195 น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง91,145,600-1.92
3196 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา91,118,556-1.11
3197 นาย ชวลิต จันทรรัตน์91,102,592-2.52
3198 น.ส. สุภี พงศ์สุทธินันท์91,000,000-
3199 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด91,000,000+0.77
3200 น.ส. อาภาพรรณ ไรวา90,900,000-1.49
3201 นาง หัทยา มีนสุข90,848,625-0.63
3202 นาง จำลอง พันธ์พาณิชย์90,823,319-
3203 นาง ณัชชา กิจพิพิธ90,800,000-2.20
3204 น.ส. อริสรา โตวัน90,740,000-
3205 น.ส. อสมา โตวัน90,740,000-
3206 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน90,648,435-
3207 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด90,509,400-0.66
3208 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์90,480,000+1.67
3209 นาง ละออง ทองสุข90,359,224-0.82
3210 นาย ชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์90,319,020-1.42
3211 นาง สุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์90,272,000-
3212 นาง วรรณพร พรประภา90,193,056+0.52
3213 น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์90,170,000-3.15
3214 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์90,097,134-7.69
3215 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี90,064,260+0.61
3216 นาง ธีรดา อำพันวงษ์89,928,058-
3217 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย89,918,400+3.82
3218 นาย สุกิจ หวั่งหลี89,894,815-
3219 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ89,890,000-0.99
3220 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ89,756,640-1.65
3221