คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด416,250,000+0.80
1502 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์415,111,010-1.49
1503 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์415,001,401-3.17
1504 นาง นิชา สมิทธิวาสน์414,903,600+2.78
1505 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล414,762,180+0.06
1506 นาง ศศิธร รัตนรักษ์414,297,809-1.32
1507 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว414,120,326+0.67
1508 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา413,429,486+0.69
1509 นาย นริศ จิระวงศ์ประภา413,400,000-0.41
1510 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร412,946,000-0.87
1511 บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด411,584,320+0.51
1512 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด408,600,000+0.44
1513 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์408,040,000-1.49
1514 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด407,785,000-
1515 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์406,769,121-0.78
1516 น.ส. มาลี วิญญรัตน์406,131,080+0.86
1517 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์405,726,099+0.67
1518 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร404,921,787-0.69
1519 นาง สุชาดา มงคลดี403,883,550-
1520 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์403,808,742-1.55
1521 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล403,792,372-0.94
1522 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)403,039,700-1.20
1523 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล402,555,430-2.00
1524 นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์402,049,998+3.10
1525 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)401,785,000-0.93
1526 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์400,608,320+0.86
1527 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์400,608,320+0.86
1528 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ400,288,400-1.32
1529 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล399,646,718+1.14
1530 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด398,351,280-0.93
1531 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร397,925,610+4.52
1532 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด397,638,186+0.55
1533 นาย สุวิน ไกรภูเบศ397,173,040-
1534 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์396,500,000+1.23
1535 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)396,427,013-
1536 นาย สันติ ปิยะทัต395,884,623+12.86
1537 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร394,129,025+2.73
1538 นาง กนกกร แทนไกรศร393,400,140-3.43
1539 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว391,640,222-2.54
1540 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด391,609,130+1.39
1541 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์391,534,205-1.29
1542 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)390,757,890+0.99
1543 นาย รชต ลีลาประชากุล389,001,218-2.94
1544 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์387,600,000-
1545 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)387,279,750-
1546 นาย ภาโณตม์ พรมมาส385,762,500+1.48
1547 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)385,224,400+0.39
1548 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล385,221,021-
1549 นาง ณิศนาถ อนันตชัย385,219,146-
1550 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร384,755,918-
1551 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ383,916,676-0.70
1552 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์383,747,990+1.75
1553 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร383,641,435-
1554 นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ380,943,464+1.44
1555 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.380,289,000-
1556 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช380,217,480+1.61
1557 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ379,681,218-0.58
1558 นาย สถาพร โพธิ์ทอง379,299,700+2.31
1559 น.ส. สุณี วิญญรัตน์378,929,370+0.86
1560 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ378,758,661+0.54
1561 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด378,000,000+0.93
1562 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์377,872,660+2.66
1563 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง377,827,407-0.58
1564 น.ส. อุษณา ชาครกุล375,876,664+0.55
1565 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์375,798,474-0.81
1566 นาย ธัญกร พันธุกานนท์375,587,125-2.61
1567 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)375,468,760+0.60
1568 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์375,039,300+3.41
1569 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์373,674,569-2.16
1570 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์373,320,000+1.64
1571 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด373,023,800-
1572 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)372,600,000+1.45
1573 บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด370,500,000+0.67
1574 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน370,260,454-1.08
1575 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด370,016,737+0.59
1576 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ369,169,601-1.08
1577 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์368,000,000+0.87
1578 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง367,128,911-0.61
1579 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)365,140,230-0.55
1580 GUTS & GOOD PTE., LTD.364,104,448-1.97
1581 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด363,772,221+3.40
1582 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์363,200,000+1.25
1583 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล362,700,000-2.31
1584 PAN ORION CORP. LIMITED362,250,000+2.00
1585 นาย พสุ ลิปตพัลลภ361,674,312-
1586 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ361,674,310-
1587 Kewpie Corporation361,466,787-
1588 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR MRS.KINGPHONGEUN PHOUMMASACK360,828,304-1.65
1589 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล360,400,000+3.77
1590 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล360,400,000+3.77
1591 นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์360,000,000+11.11
1592 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด359,943,220+4.59
1593 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์359,855,066-3.43
1594 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์359,315,770+0.69
1595 นาย จิโรจ พนาจรัส359,315,770+0.69
1596 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์359,140,838-
1597 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด358,751,250+8.21
1598 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ357,716,463+0.71
1599 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี356,632,400-0.65
1600 CENTRAL GLASS CO., LTD.356,434,233+0.88
1601 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล356,123,034-
1602 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด356,123,034-
1603 นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ354,511,920+13.39
1604 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา354,239,520-
1605 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์352,865,186+2.66
1606 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED352,808,845+0.87
1607 นาย จิรโมท พหูสูตร352,612,572+1.18
1608 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด350,450,000-
1609 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด350,000,000-1.43
1610 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล348,832,400+12.05
1611 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.348,300,000-
1612 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-KNK-20201307F347,921,537-1.65
1613 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด347,713,770-
1614 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์347,490,000-0.64
1615 บริษัท โลหการไทย จำกัด347,341,205-3.61
1616 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล347,069,760+3.12
1617 นาย อธิภัทร ควรสถาพร346,112,215-0.55
1618 บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด344,760,000-
1619 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์343,923,546-3.49
1620 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา342,578,282+1.22
1621 นาย อำนาจ พรหมสูตร342,496,700+12.09
1622 นาย ชำนิ ทิพย์มณี342,299,580-4.50
1623 Momo.com Inc.340,358,389-3.37
1624 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด339,723,701+1.18
1625 บริษัท พี.พี. โกลบอล เวลท์ จำกัด339,131,923-
1626 น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย339,124,296-6.37
1627 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร339,000,000-
1628 นาย เกียรติ วิมลเฉลา337,264,044-2.56
1629 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล336,257,416-0.61
1630 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล335,419,546-1.98
1631 นาย วิชัย มิตรสันติสุข334,480,000-
1632 นาง วรรณา เรามานะชัย333,540,000-
1633 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด333,200,000-
1634 นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล333,064,300-
1635 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์332,318,948-2.31
1636 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด332,275,600-0.92
1637 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล331,937,249+1.50
1638 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)331,659,120-
1639 นาย อภิชาติ จูตระกูล331,452,000-
1640 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ331,303,727+0.98
1641 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์331,068,980-
1642 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์330,942,846-
1643 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล330,942,846-
1644 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์330,679,648+3.29
1645 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)329,640,000+2.24
1646 นาง สุกัญญา ทอย329,600,000-2.91
1647 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์329,482,966+1.85
1648 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์329,456,911+1.85
1649 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์329,063,419-
1650 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส328,800,000+2.80
1651 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด328,653,600+0.47
1652 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ328,519,150+2.92
1653 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข327,698,008-0.83
1654 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)327,484,240+0.86
1655 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) .326,824,940-1.16
1656 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี326,732,834+0.59
1657 น.ส. รัชฎา แสวงรุจิธรรม326,362,500+1.48
1658 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร326,192,000+3.38
1659 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)326,023,800+0.66
1660 นาง สุชาดา มังกรกนก326,000,000-1.23
1661 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)325,927,180+1.57
1662 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล325,600,000-4.38
1663 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์325,519,555-0.56
1664 นาย ธิติ จิรนนท์กาล325,500,000-1.08
1665 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์325,312,500+1.60
1666 นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช325,227,200-1.20
1667 น.ส. ปฐมา พรประภา324,829,230+0.94
1668 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช324,360,523+1.79
1669 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ324,151,100+1.10
1670 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)324,018,144-
1671 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล323,849,805+0.77
1672 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์323,674,000-0.95
1673 บริษัท เทวรายา จำกัด323,387,813+1.02
1674 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น322,624,440-
1675 นาง เนาวนารถ จามรมาน322,365,204+0.57
1676 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา322,089,192-0.71
1677 น.ส. ฐิติมา ธนากรโยธิน321,000,000+4.67
1678 นาย กิตติโชติ หริตวร321,000,000+4.67
1679 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล320,501,121+0.47
1680 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)320,362,500-3.11
1681 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ319,477,150+2.92
1682 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ319,477,150+2.92
1683 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย318,474,000-
1684 นาย เอก พิจารณ์จิตร318,400,000+1.51
1685 นาย วิทูร มโนมัยกุล318,285,000-0.61
1686 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย318,069,188+1.49
1687 น.ส. ปวิตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล316,731,240+11.11
1688 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์316,111,786+0.81
1689 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด315,625,530-
1690 น.ส. สุกัญญา ล้วนจำเริญ315,550,312-
1691 นาง ศิริญา เทพเจริญ315,523,151+0.67
1692 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี315,267,000+0.88
1693 นาย ธนัส ตันติสุนทร315,189,555-2.07
1694 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ315,060,236-0.85
1695 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED314,760,064+1.57
1696 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ314,110,838+4.10
1697 นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช313,783,160-1.20
1698 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล313,729,770+2.38
1699 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED313,383,596+1.64
1700 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร313,152,800-1.44
1701 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล313,095,270-0.61
1702 น.ส. รจนา วานิช312,754,701+0.01
1703 น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์312,000,000+2.31
1704 นาง สุดารัตน์ พรพัฒนารักษ์312,000,000-0.64
1705 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ311,952,265-1.53
1706 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น311,853,750+8.21
1707 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง311,699,496+1.59
1708 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD.311,691,567-1.75
1709 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)311,583,594-0.01
1710 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด311,244,839-0.83
1711 นาย อติคุณ ทองแตง311,189,676-
1712 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล310,556,043-0.21
1713 นาย โยธิน วณิชวรากิจ310,500,000-1.30
1714 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ310,378,688-0.29
1715 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์310,372,426-
1716 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ310,353,920-
1717 น.ส. อรสา วิมลเฉลา310,351,625-1.64
1718 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์309,793,100-1.29
1719 น.ส. ภควดี สัมพันธ์309,634,700-
1720 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED309,600,000-
1721 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)309,590,150-
1722 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์309,257,500-4.47
1723 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์309,097,852-1.01
1724 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)308,883,000-1.37
1725 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)308,672,411-0.95
1726 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ308,245,860-1.78
1727 นาย ประคิน ศรีเจริญ308,160,000+5.61
1728 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน307,644,209-0.56
1729 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)307,378,336-
1730 น.ส. พัลลภา วิทยากร306,363,426+8.46
1731 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)306,160,000+1.12
1732 นาง จันท์นิภา สถิรปัญญา306,129,861+11.11
1733 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.306,000,000-
1734 น.ส. อังคณา วานิช305,873,384-0.04
1735 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค305,746,217-0.83
1736 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.305,517,465-1.75
1737 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์305,459,800-
1738 น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์305,424,000-1.59
1739 นาย จรัญพัฒณ์ บุญยัง305,214,000-
1740 น.ส. พรพิน ชัยวิกรัย303,600,000-0.91
1741 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์303,569,928-1.80
1742 นาย อดิศร โรจตระการ303,456,258-0.58
1743 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่302,858,814-1.37
1744 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ302,818,141-1.56
1745 น.ส. อรนุช วานิช302,224,648+0.01
1746 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)302,165,360-1.50
1747 MR. PASAWICH WONGPAITOONPIYA302,080,236-0.85
1748 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ302,043,533+2.53
1749 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์301,626,735-0.52
1750 นาย สงกรานต์ อิสสระ301,089,114-1.04

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า