คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด415,030,219-
1502 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.414,000,898-
1503 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)412,250,000-
1504 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด412,200,000-
1505 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด411,738,782-
1506 น.ส. สุณี วิญญรัตน์411,595,695-
1507 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์411,469,672-
1508 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์411,413,048-
1509 นาย ชวลิต วิสราญกุล411,156,906-
1510 นาง นิชา สมิทธิวาสน์411,061,900-
1511 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร408,500,000-
1512 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30408,428,750-
1513 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด408,000,000-
1514 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH407,773,858-
1515 นาย พสุ ลิปตพัลลภ406,883,601-
1516 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ406,883,599-
1517 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์406,600,000-
1518 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์405,990,000-
1519 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED403,983,389-
1520 CENTRAL GLASS CO., LTD.403,748,512-
1521 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล403,416,000-
1522 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย401,086,430-
1523 นาย รชต ลีลาประชากุล400,442,430-
1524 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์400,289,340-
1525 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ399,682,516-
1526 นาง เกศินี วิฑูรชาติ399,229,920-
1527 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง398,279,242-
1528 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด397,280,000-
1529 นาย อัครเดช ศรีชวาลา397,012,220-
1530 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ397,004,359-
1531 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์393,739,133-
1532 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด391,609,130-
1533 นาง ณิศนาถ อนันตชัย391,145,594-
1534 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)390,985,054-
1535 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา390,816,000-
1536 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ390,783,008-
1537 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์390,400,000-
1538 นาย จิรโมท พหูสูตร389,948,021-
1539 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์389,430,356-
1540 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง388,874,992-
1541 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด388,522,221-
1542 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ388,328,248-
1543 Global Health Investment Co., Ltd.388,053,560-
1544 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)387,650,250-
1545 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์387,286,171-
1546 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)387,279,750-
1547 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)387,209,145-
1548 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ386,345,870-
1549 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล385,725,000-
1550 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์384,887,430-
1551 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์382,031,400-
1552 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์381,211,381-
1553 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.380,289,000-
1554 นาง สุมาลี อ่องจริต379,928,273-
1555 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา379,758,817-
1556 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)379,751,360-
1557 นาย คเชนทร์ เบญจกุล378,951,345-
1558 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง378,204,000-
1559 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด377,853,882-
1560 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง377,790,000-
1561 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ377,779,213-
1562 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ377,535,130-
1563 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล376,134,600-
1564 นาย อภิเนตร อูนากูล375,953,050-
1565 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด375,735,889-
1566 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ375,724,508-
1567 นาย สมชาย ปัดภัย375,651,963-
1568 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด375,381,600-
1569 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ374,308,841-
1570 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์374,220,000-
1571 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด374,023,728-
1572 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา373,963,870-
1573 นาย จรัญพัฒณ์ บุญยัง373,842,000-
1574 พันเอก พัชร รัตตกุล373,717,584-
1575 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา373,575,904-
1576 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น372,508,864-
1577 นาย พรมพันธ์ พรมมาส372,295,000-
1578 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด372,193,306-
1579 นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ371,811,365-
1580 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ370,904,603-
1581 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์370,640,000-
1582 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร370,582,500-
1583 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี369,600,000-
1584 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ369,550,200-
1585 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล368,771,960-
1586 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)368,668,000-
1587 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ368,550,000-
1588 นาย อภิชาติ จูตระกูล368,280,000-
1589 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี368,000,070-
1590 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล367,976,400-
1591 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์366,849,907-
1592 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์366,085,823-
1593 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล366,018,065-
1594 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)365,904,000-
1595 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด365,252,440-
1596 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล363,966,117-
1597 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์363,558,000-
1598 Hudson Asia Holdings PTE. LTD.362,913,485-
1599 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด362,777,500-
1600 นาย ประคิน ศรีเจริญ362,024,000-
1601 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์361,315,790-
1602 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ361,271,360-
1603 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล361,206,991-
1604 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์360,793,129-
1605 MR. Paul Sumade Lee360,525,000-
1606 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ359,772,100-
1607 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด359,707,448-
1608 นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ359,134,409-
1609 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช359,113,436-
1610 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล358,808,835-
1611 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์358,777,029-
1612 นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช358,533,600-
1613 นาย บพิธ ภัทรรังรอง357,764,138-
1614 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์357,718,880-
1615 นาย อธิโรจน์ เลิศฤทธิ์อธิกิจ357,537,540-
1616 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)357,326,708-
1617 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ356,968,200-
1618 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี356,749,500-
1619 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล356,388,837-
1620 น.ส. นิดา แซ่ลี้355,281,516-
1621 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์354,976,732-
1622 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด354,410,000-
1623 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ354,375,000-
1624 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด351,875,472-
1625 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา351,461,798-
1626 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์350,969,080-
1627 นาง วรรณา เรามานะชัย349,890,000-
1628 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด349,458,090-
1629 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์349,258,880-
1630 นาย กิติชัย สินเจริญกุล349,249,250-
1631 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์348,783,608-
1632 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์348,688,032-
1633 นาย ธิติ จิรนนท์กาล348,250,000-
1634 นาย นิสิต เพชรน้อย347,100,000-
1635 นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช345,917,580-
1636 นาย บุญยง สวาทยานนท์345,908,346-
1637 นาย วิทูร มโนมัยกุล345,291,000-
1638 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส344,815,000-
1639 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด344,684,368-
1640 BE 24 Limited344,655,000-
1641 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ343,947,336-
1642 นาย สถาพร โพธิ์ทอง343,819,440-
1643 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์343,112,312-
1644 นาย องอาจ ปัณฑุยากร341,514,264-
1645 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE341,320,000-
1646 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED338,400,000-
1647 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส338,040,000-
1648 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์336,400,000-
1649 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ336,336,140-
1650 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร336,311,322-
1651 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล336,034,274-
1652 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์336,034,274-
1653 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์335,940,525-
1654 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)335,400,000-
1655 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด335,000,000-
1656 นาย วิษณุ เทพเจริญ333,875,956-
1657 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด333,250,000-
1658 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์332,942,804-
1659 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด332,782,329-
1660 นาย อมร มีมะโน332,303,840-
1661 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์332,025,000-
1662 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED331,364,622-
1663 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข331,353,540-
1664 นาย เสถียร พรยืนยง331,209,200-
1665 น.ส. ณิชยา พหูสูตร330,939,709-
1666 PAN ORION CORP. LIMITED330,855,000-
1667 Dara Investment Limited330,319,836-
1668 AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1329,856,875-
1669 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี329,575,811-
1670 นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล329,140,000-
1671 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited328,040,000-
1672 Lesso (Thailand) Investment Limited327,600,000-
1673 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล327,547,086-
1674 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์326,340,000-
1675 Kewpie Corporation326,233,563-
1676 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ326,121,200-
1677 นาง สุชาดา มังกรกนก326,000,000-
1678 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.325,800,000-
1679 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด325,355,700-
1680 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์325,286,010-
1681 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด325,125,000-
1682 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด325,125,000-
1683 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด325,125,000-
1684 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด324,253,580-
1685 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)324,018,144-
1686 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล323,653,249-
1687 BENTAYGA HOLDINGS LTD323,360,000-
1688 นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล322,797,600-
1689 นาย วิชัย มิตรสันติสุข322,498,660-
1690 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย321,865,781-
1691 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)321,837,960-
1692 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)321,739,000-
1693 นาง ปริยา จีระพันธุ์321,590,700-
1694 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด321,116,172-
1695 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด320,735,978-
1696 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี320,419,099-
1697 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ319,200,000-
1698 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED319,061,912-
1699 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์318,000,000-
1700 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด317,590,400-
1701 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ317,145,200-
1702 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ317,145,200-
1703 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด316,761,088-
1704 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย316,116,420-
1705 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์314,884,541-
1706 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์314,710,300-
1707 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.314,450,724-
1708 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์314,401,298-
1709 นาย จิโรจ พนาจรัส314,401,298-
1710 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์313,621,899-
1711 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล313,592,202-
1712 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์313,010,480-
1713 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์312,817,976-
1714 นาย อดิศร โรจตระการ312,329,248-
1715 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์312,058,000-
1716 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์311,967,696-
1717 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์311,113,429-
1718 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน311,100,885-
1719 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์311,072,211-
1720 บริษัท เทวรายา จำกัด310,255,313-
1721 นาย พัทธดน คงสุนทร310,230,000-
1722 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด310,218,342-
1723 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล310,000,000-
1724 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร309,661,244-
1725 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์308,338,681-
1726 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์308,338,681-
1727 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์307,711,826-
1728 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.306,000,000-
1729 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ305,741,304-
1730 นาง พรทิพย์ โรจตระการ305,651,808-
1731 นาง ชลิดา เตชะอุบล305,054,993-
1732 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)305,000,000-
1733 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล304,862,700-
1734 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช304,173,984-
1735 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด303,524,451-
1736 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา302,833,611-
1737 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค302,451,530-
1738 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์302,389,203-
1739 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์302,258,880-
1740 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์302,250,000-
1741 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์302,143,393-
1742 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์302,119,497-
1743 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์301,950,127-
1744 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด301,727,400-
1745 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล301,640,565-
1746 นาย เกียรติ วิมลเฉลา300,510,911-
1747 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส300,339,200-
1748 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์300,094,970-
1749 นาย ธงชัย บุศราพันธ์299,419,029-
1750 นาย ภัทท สหวัฒน์298,800,000-