คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา396,470,992-
1502 นาย องอาจ ปัณฑุยากร396,400,485-
1503 นาย ธิบดี มังคะลี395,704,782-
1504 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด395,678,193-
1505 นาย ธิติ จิรนนท์กาล395,500,000-
1506 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์394,812,415-
1507 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ394,717,516-
1508 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์394,224,350-
1509 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง393,829,195-
1510 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี393,811,243-
1511 นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส392,720,000-
1512 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์392,492,713-
1513 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด392,062,500-
1514 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด392,062,500-
1515 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด392,062,500-
1516 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด392,005,638-
1517 นาย สันติ ปิยะทัต391,433,644-
1518 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์388,741,320-
1519 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช388,074,197-
1520 นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช387,921,600-
1521 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย387,399,536-
1522 นาย ชาย มโนภาส385,870,000-
1523 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ384,450,000-
1524 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ383,250,000-
1525 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED383,020,110-
1526 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)382,866,200-
1527 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี381,738,889-
1528 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์381,462,319-
1529 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)380,544,450-
1530 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด380,100,213-
1531 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล379,523,200-
1532 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี378,873,500-
1533 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด378,833,984-
1534 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)378,000,000-
1535 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์377,192,817-
1536 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ377,064,250-
1537 นาง ณิศนาถ อนันตชัย376,329,473-
1538 นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ375,819,200-
1539 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited375,240,000-
1540 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ375,051,346-
1541 นาย พรมพันธ์ พรมมาส374,712,500-
1542 นาย บพิธ ภัทรรังรอง374,450,401-
1543 นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช374,271,480-
1544 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ374,159,625-
1545 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา374,036,188-
1546 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ374,020,500-
1547 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์372,666,536-
1548 พันเอก พัชร รัตตกุล371,122,323-
1549 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)370,880,047-
1550 Lesso (Thailand) Investment Limited369,600,000-
1551 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด369,469,246-
1552 Global Health Investment Co., Ltd.368,080,215-
1553 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์368,051,118-
1554 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง367,976,000-
1555 นาย ธีร ชุติวราภรณ์367,290,000-
1556 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์367,103,814-
1557 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา366,702,435-
1558 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์366,580,312-
1559 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ366,297,093-
1560 น.ส. ณิชยา พหูสูตร366,146,061-
1561 Dara Investment Limited365,808,744-
1562 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย364,164,738-
1563 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด363,200,460-
1564 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล362,824,000-
1565 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด362,420,310-
1566 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)359,480,000-
1567 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล358,704,600-
1568 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล358,548,308-
1569 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล358,050,000-
1570 AIA Company Limited-EQTG-D FUND 1357,155,375-
1571 Hudson Asia Holdings PTE. LTD.356,914,915-
1572 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ356,409,196-
1573 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล356,044,700-
1574 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล355,891,690-
1575 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ355,867,556-
1576 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส355,840,000-
1577 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์355,796,144-
1578 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด355,570,000-
1579 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์355,307,605-
1580 น.ส. นิดา แซ่ลี้355,281,516-
1581 นาย เจน วองอิสริยะกุล354,871,064-
1582 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด354,410,000-
1583 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี354,000,000-
1584 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์352,800,000-
1585 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์352,467,936-
1586 BENTAYGA HOLDINGS LTD350,880,000-
1587 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด350,566,000-
1588 นาง วรรณา เรามานะชัย349,890,000-
1589 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด348,902,400-
1590 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์348,363,927-
1591 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ348,348,145-
1592 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์348,076,568-
1593 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ348,054,782-
1594 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์348,030,283-
1595 PAN ORION CORP. LIMITED347,760,000-
1596 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย347,724,000-
1597 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด347,500,000-
1598 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี346,997,416-
1599 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED346,776,930-
1600 นาย วสุพล ธารกกาญจน์346,501,125-
1601 นาง สุชาดา มังกรกนก346,000,000-
1602 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด345,817,416-
1603 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ344,400,000-
1604 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด343,403,041-
1605 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา343,349,455-
1606 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด342,160,002-
1607 นาย วิทูร มโนมัยกุล341,433,000-
1608 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล341,180,131-
1609 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED340,537,233-
1610 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)340,179,840-
1611 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์340,000,000-
1612 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์339,473,049-
1613 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล338,393,016-
1614 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED338,193,319-
1615 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร338,132,552-
1616 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์337,796,550-
1617 นาย อภิเนตร อูนากูล337,674,194-
1618 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์337,546,000-
1619 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน336,770,701-
1620 นาย ธงชัย บุศราพันธ์335,933,545-
1621 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์335,685,600-
1622 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด334,897,221-
1623 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์334,807,750-
1624 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล334,332,200-
1625 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC334,053,643-
1626 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ333,065,611-
1627 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว333,025,000-
1628 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล332,500,000-
1629 นาย วีระชัย สุธีรชัย331,991,660-
1630 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล331,937,249-
1631 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด331,584,000-
1632 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์331,477,703-
1633 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์331,451,487-
1634 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)331,386,800-
1635 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)331,214,520-
1636 นาย สำรวย ทิชาชล330,925,000-
1637 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์329,839,311-
1638 นาย จิโรจ พนาจรัส329,839,311-
1639 นาย บุญยง สวาทยานนท์329,436,520-
1640 นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล329,140,000-
1641 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์328,087,646-
1642 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์328,087,646-
1643 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์328,049,684-
1644 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.327,600,000-
1645 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED327,454,610-
1646 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. BY BUALUANG SECURITIES COMPANY LIMITED.326,732,068-
1647 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด326,044,038-
1648 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)326,018,256-
1649 นาย กิตติ งามมหรัตน์324,706,800-
1650 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์324,360,000-
1651 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์323,305,703-
1652 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล323,305,703-
1653 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์322,967,200-
1654 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด322,688,850-
1655 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์322,522,631-
1656 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ322,025,984-
1657 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)321,715,000-
1658 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์321,706,220-
1659 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์321,705,627-
1660 นาย อดิศร โรจตระการ321,202,238-
1661 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด320,300,610-
1662 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด319,585,419-
1663 นาย วิโรจน์ นูคำดี319,518,288-
1664 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล319,214,900-
1665 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ319,150,920-
1666 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์318,725,000-
1667 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)318,710,640-
1668 นาง ปริยา จีระพันธุ์318,653,156-
1669 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์318,593,975-
1670 นาย สมชาย ปัดภัย317,948,135-
1671 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน316,285,900-
1672 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)316,191,680-
1673 นาย อมร ดารารัตนโรจน์315,000,000-
1674 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์315,000,000-
1675 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์315,000,000-
1676 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์314,985,069-
1677 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา314,702,839-
1678 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์314,521,246-
1679 นาง มาลี เหมมณฑารพ314,498,457-
1680 นาง พรทิพย์ โรจตระการ314,335,098-
1681 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย314,204,835-
1682 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ314,131,450-
1683 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด313,900,000-
1684 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด313,741,735-
1685 นาง กิตติยา ชัยสถาพร313,650,000-
1686 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา312,346,709-
1687 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์311,860,524-
1688 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ311,480,676-
1689 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)310,898,850-
1690 นาง ชลิดา เตชะอุบล310,652,332-
1691 MR. MOTOYA OKADA310,500,000-
1692 นาย สงกรานต์ อิสสระ310,498,149-
1693 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์310,289,087-
1694 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส309,724,800-
1695 นาย ปฏิญญา เทวอักษร309,584,789-
1696 Kewpie Corporation309,269,417-
1697 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล308,530,782-
1698 MITSUI & CO.,LTD.307,999,997-
1699 MR. YUK LUNG LEE307,850,000-
1700 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล307,595,750-
1701 นาย ภมร พลเทพ307,235,000-
1702 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์306,900,000-
1703 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ305,485,450-
1704 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ305,485,450-
1705 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED304,903,675-
1706 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ304,380,228-
1707 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย303,651,548-
1708 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ303,468,228-
1709 นาย เกียรติ วิมลเฉลา302,672,860-
1710 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์302,152,760-
1711 นาย ชวลิต วิสราญกุล302,095,380-
1712 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.301,875,655-
1713 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร300,662,201-
1714 นาง วัลลภา ไตรโสรัส300,558,720-
1715 SAM SEN ROAD LIMITED300,000,000-
1716 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ299,640,579-
1717 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ299,520,000-
1718 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด299,039,303-
1719 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.298,800,000-
1720 นาย พัทธดน คงสุนทร298,740,000-
1721 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค298,717,560-
1722 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล298,659,240-
1723 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล298,142,858-
1724 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE297,850,000-
1725 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด297,330,074-
1726 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.295,598,595-
1727 บริษัท เทวรายา จำกัด295,481,250-
1728 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร295,245,270-
1729 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ295,200,000-
1730 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์295,200,000-
1731 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์295,200,000-
1732 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์295,200,000-
1733 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์295,200,000-
1734 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช295,200,000-
1735 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์295,200,000-
1736 นาย ภัทท สหวัฒน์295,200,000-
1737 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.294,797,554-
1738 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล294,100,000-
1739 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล294,100,000-
1740 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด293,271,824-
1741 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล293,134,254-
1742 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย292,751,100-
1743 น.ส. ปฐมา พรประภา292,652,750-
1744 นาย อมร มีมะโน292,625,770-
1745 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล291,376,812-
1746 น.ส. อุษณา ชาครกุล291,374,997-
1747 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์290,751,978-
1748 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ290,272,630-
1749 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่289,784,721-
1750 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED289,565,100-