คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/07/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์78,167,976-
3002 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด78,157,296-
3003 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์78,144,198-
3004 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล78,043,030-
3005 กระทรวงอุตสาหกรรม78,000,000-
3006 น.ส. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล78,000,000-
3007 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์78,000,000-
3008 นาง จิรฐา วัธนเวคิน77,999,998-
3009 MISS JUNRI SUGIURA77,885,300-
3010 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด77,804,883-
3011 นาย พรรษา เริงพิทยา77,798,500-
3012 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด77,712,543-
3013 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ77,641,584-
3014 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย77,608,300-
3015 นาย นพ จรัญวาศน์77,511,840-
3016 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI77,420,100-
3017 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ77,407,398-
3018 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ77,400,000-
3019 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล77,300,576-
3020 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)77,200,000-
3021 นาง นิรมล ณ สงขลา77,200,000-
3022 น.ส. เจนจิรา แพรรังสี77,071,419-
3023 นาย วันชนะ แพรรังสี77,070,609-
3024 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ77,000,000-
3025 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล76,918,500-
3026 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ76,800,000-
3027 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม76,754,218-
3028 น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง76,686,960-
3029 นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร76,686,960-
3030 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี76,686,775-
3031 MR. SUKIT TANGMANENIMIT76,650,000-
3032 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม76,510,781-
3033 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม76,510,771-
3034 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร76,450,912-
3035 นาย นคร หาญไกรวิไลย์76,427,473-
3036 น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี76,413,567-
3037 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์76,401,551-
3038 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด76,380,000-
3039 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด76,246,300-
3040 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล76,244,000-
3041 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล76,204,800-
3042 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล76,204,800-
3043 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม76,120,000-
3044 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล76,102,500-
3045 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด76,000,000-
3046 นาง หัทยา มีนสุข75,992,875-
3047 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์75,978,435-
3048 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด75,969,300-
3049 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด75,927,300-
3050 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร75,900,000-
3051 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์75,842,200-
3052 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.75,841,920-
3053 น.ส. วนิดา ดาราฉาย75,838,046-
3054 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร75,791,000-
3055 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี75,623,248-
3056 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์75,600,000-
3057 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล75,555,000-
3058 นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม75,496,588-
3059 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม75,305,640-
3060 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย75,258,600-
3061 นาง พรทิพย์ เฮมบรี75,250,000-
3062 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด75,023,620-
3063 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน75,000,000-
3064 นาย ประพล มิลินทจินดา74,984,000-
3065 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี74,959,477-
3066 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ74,959,410-
3067 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์74,880,005-
3068 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง74,771,300-
3069 นาย ดิเรก ตาครู74,725,632-
3070 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)74,695,000-
3071 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ74,630,876-
3072 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา74,622,975-
3073 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช74,613,026-
3074 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์74,475,430-
3075 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ74,423,932-
3076 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์74,254,580-
3077 น.ส. ปราชญา กรรณสูต74,219,322-
3078 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)74,205,901-
3079 นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง74,095,060-
3080 นาย สุเทพ จิระสิริกุล74,069,000-
3081 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร73,918,188-
3082 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย73,856,554-
3083 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล73,741,548-
3084 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่73,688,323-
3085 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
3086 BANQUE CANTONALE VAUDOISE73,629,318-
3087 นาง พจนา มาโนช73,625,735-
3088 น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์73,612,160-
3089 บริษัท วาวา แพค จำกัด73,600,000-
3090 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)73,600,000-
3091 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)73,507,440-
3092 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล73,410,313-
3093 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์73,305,156-
3094 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล73,285,500-
3095 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ73,147,410-
3096 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร73,115,550-
3097 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม73,000,000-
3098 นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์72,851,100-
3099 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล72,830,651-
3100 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ72,795,000-
3101 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม72,787,200-
3102 นาย ธวิช จารุวจนะ72,767,776-
3103 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์72,720,417-
3104 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่72,671,004-
3105 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ72,630,524-
3106 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์72,591,041-
3107 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร72,579,336-
3108 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ72,576,610-
3109 นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส72,437,040-
3110 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์72,369,792-
3111 นาย พิชิต นิ่มกุล72,350,063-
3112 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล72,329,901-
3113 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์72,324,000-
3114 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว72,318,750-
3115 นาย อนุชา อาวีลาสกุล72,197,500-
3116 นาย สมยศ สุธีรพรชัย72,177,920-
3117 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่72,108,740-
3118 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล72,097,200-
3119 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์72,096,666-
3120 นาย อรณพ จันทรประภา72,081,480-
3121 นาย สมชัย ครุจิตร71,934,001-
3122 นาย เพชร ไวลิขิต71,898,253-
3123 นาย ยุตติ ล่ำซำ71,725,584-
3124 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี71,641,214-
3125 นาย น้ำ ชลสายพันธ์71,573,520-
3126 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์71,550,386-
3127 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ71,546,625-
3128 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล71,506,370-
3129 GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI71,470,500-
3130 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด71,370,203-
3131 นาย รักสนิท พรประภา71,347,500-
3132 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ71,315,305-
3133 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
3134 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ71,217,939-
3135 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง71,197,776-
3136 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ71,192,013-
3137 นาย พิศาล รัชกิจประการ71,020,000-
3138 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์71,016,109-
3139 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์70,930,420-
3140 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์70,800,000-
3141 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล70,785,000-
3142 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์70,697,345-
3143 บริษัท นราภรณ์ จำกัด70,635,169-
3144 นาย สราวุธ ลี้ชัยมงคล70,560,000-
3145 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม70,537,958-
3146 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร70,518,600-
3147 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)70,505,079-
3148 นาง สุลัย เลิศศุภกุล70,496,500-
3149 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,485,680-
3150 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค70,482,906-
3151 นาย วิชา สกุลดีเลิศ70,442,895-
3152 นาย ชีระ ภาณุพงศ์70,240,000-
3153 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.70,207,200-
3154 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์70,203,800-
3155 นาย จุมภฎ ชูวงษ์70,200,000-
3156 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล69,991,900-
3157 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร69,982,464-
3158 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์69,892,972-
3159 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ69,871,818-
3160 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล69,864,416-
3161 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล69,864,416-
3162 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์69,860,160-
3163 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์69,775,028-
3164 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช69,665,642-
3165 MR. CHIH-TSUNG LEE69,660,000-
3166 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ69,638,625-
3167 นาย อมร มีมะโน69,436,623-
3168 MR. KUO-CHAN TSENG69,403,626-
3169 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร69,341,974-
3170 บริษัท มกรานันท์ จำกัด69,305,600-
3171 บริษัท สยามกลการ จำกัด69,286,000-
3172 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์69,222,000-
3173 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์69,134,086-
3174 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ69,095,400-
3175 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
3176 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,074,075-
3177 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์69,008,333-
3178 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
3179 นาย พรวิช ศิลาอ่อน68,984,800-
3180 นาย เสถียร พรยืนยง68,881,410-
3181 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
3182 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร68,796,000-
3183 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล68,703,666-
3184 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล68,655,000-
3185 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร68,627,615-
3186 MR. PETER ERIC DENNIS68,575,590-
3187 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ68,540,000-
3188 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย68,470,000-
3189 นาย พิชญ์ เทวอักษร68,443,045-
3190 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย68,286,992-
3191 นาง มาลี วรปัญญา68,274,600-
3192 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย68,250,000-
3193 นาย วิทยา จักรเพ็ชร68,240,000-
3194 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย68,223,662-
3195 MR. TAI CHONG YIH68,213,448-
3196 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์68,168,400-
3197 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์68,090,116-
3198 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช68,029,079-
3199 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์67,961,972-
3200 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์67,900,596-
3201 SMK Holding Limited67,864,748-
3202 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ67,816,000-
3203 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์67,765,946-
3204 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์67,610,572-
3205 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด67,494,097-
3206 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช67,418,512-
3207 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน67,384,677-
3208 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง67,208,400-
3209 นาย ทักษะ บุษยโภคะ67,128,980-
3210 MR. CHI WEI KUO67,107,990-
3211 นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์67,082,400-
3212 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์67,032,000-
3213 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ67,000,000-
3214 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์67,000,000-
3215 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)66,987,800-
3216 นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์66,820,000-
3217 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์66,813,500-
3218 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์66,788,000-
3219 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.66,767,790-
3220 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์66,707,360-
3221 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์66,546,800-
3222 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ66,536,218-
3223 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร66,462,000-
3224 น.ส. สี แซ่เตีย66,362,701-
3225 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี66,213,550-
3226 น.ส. รัชนี จงวัฒนา66,198,156-
3227 MR. SHEN, SHYH-YONG66,195,178-
3228 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์66,170,841-
3229 MR. LIM MENG PUI66,057,632-
3230 MR. LIEN HOCK LOONG66,057,632-
3231 นาย ประกิต ประทีปะเสน66,051,275-
3232 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล66,011,476-
3233 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล66,000,000-
3234 นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์66,000,000-
3235 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์66,000,000-
3236 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์65,749,200-
3237 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์65,744,697-
3238 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา65,702,796-
3239 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล65,658,000-
3240 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ65,653,000-
3241 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร65,621,028-
3242 นาย ประเสริฐ เสวีกุล65,585,148-
3243 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย65,554,667-
3244 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร65,550,636-
3245 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน65,495,448-
3246 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร65,477,100-
3247 นาย วีระชัย สุธีรชัย65,469,684-
3248 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร65,376,021-
3249 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์65,356,500-
3250 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง65,330,639-
3251 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์65,223,600-
3252 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม65,167,507-
3253 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร65,114,556-
3254 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ65,063,250-
3255 นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ65,044,374-
3256 นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง65,000,000-
3257 นาย เชาวลิต เมธยะประภาส65,000,000-
3258 นาย ไชยา อุปัติศฤงค์64,999,994-
3259 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ64,941,120-
3260 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์64,897,350-
3261 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์64,857,500-
3262 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร64,837,677-
3263 นาง ทศพร อังสุวรังษี64,785,725-
3264 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์64,785,614-
3265 นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล64,742,250-
3266 นาง ปิยมณฑ์ โพสิทธิ์วิญญู64,658,250-
3267 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล64,515,000-
3268 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค64,507,200-
3269 นาย ปัญญา ควรตระกูล64,505,350-
3270 นาย ลพชัย แก่นรัตนะ64,500,000-
3271 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
3272 นาย เมธี วิธวาศิริ64,310,000-
3273 นาง ภิญญดา เกื้อชูศรี64,249,920-
3274 นาย ปิยชัย กรรณสูต64,195,550-
3275 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ64,092,110-
3276 นาย เกริก ลีเกษม64,055,853-
3277 นาง วันทนา พจนาลัย64,050,000-
3278 น.ส. ปาลิตา คูสกุล64,000,000-
3279 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์63,980,167-
3280 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต63,915,444-
3281 MR. Trevor John Thompson63,882,000-
3282 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์63,882,000-
3283 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์63,825,000-
3284 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน63,800,616-
3285 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร63,784,710-
3286 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR63,754,178-
3287 นาย สุกิจ จรัญวาศน์63,668,318-
3288 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์63,421,427-
3289 นาย วุฒิเมธ เลิศวิลัย63,414,945-
3290 นาย ประวิทย์ วรประทีป63,333,000-
3291 นาง มุทิตา ฤทธิเดช63,327,420-
3292 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล63,324,310-
3293 นาย ประกิต วรประทีป63,271,620-
3294 MRS. YOKO KI63,187,655-
3295 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล63,180,000-
3296 นาย นที รงครัตนะกุล63,159,493-
3297 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร63,098,858-
3298 นาย ระบิล กลั่นสกุล63,007,395-
3299 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร62,997,774-
3300 นาย ธนะ ศิริธนชัย62,933,850-
3301 น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์62,893,234-
3302 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์62,809,100-
3303 น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย62,792,475-
3304 นาย อุยจง แซ่เบ้62,775,000-
3305 นาย วรัญญู ศิลา62,775,000-
3306 นาย กำธร ลีลาธีระกุล62,745,600-
3307 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)62,722,928-
3308 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.62,708,250-
3309 MISS MOEKA TAKEUCHI62,640,000-
3310 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์62,573,252-
3311 นาย สมชัย ส่งวัฒนา62,566,000-
3312 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล62,533,875-
3313 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน62,409,779-
3314 นาย ภควา ปัตตะพงศ์62,353,458-
3315 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)62,327,500-
3316 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์62,314,560-
3317 นาง ศิริญา เทพเจริญ62,298,539-
3318 นาย บรรยง อนรรฆธรรม62,249,978-
3319 น.ส. แคทรียา บีเวอร์62,155,716-
3320 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ62,140,000-
3321 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์62,122,872-
3322 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์62,100,000-
3323 น.ส. คาริน คิ62,076,000-
3324 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ62,014,992-
3325 นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์61,973,085-
3326 MR. CHIEN-HUNG LEE61,920,000-
3327 นาย ปริน ชนันทรานนท์61,901,728-
3328 นาย ทิฐิกร อัษฎาธร61,897,183-
3329 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์61,880,000-
3330 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ61,763,710-
3331 นาย ทินกร อัษฎาธร61,733,158-
3332 นาง อัจฉรา งานทวี61,675,445-
3333 นาย ธนากร อัษฎาธร61,669,370-
3334 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด61,613,200-
3335 นาง อรทัย แซ่ตั้ง61,611,998-
3336 นาย วิกร ศรีวิกรม์61,582,500-
3337 นาย นพพล มิลินทางกูร61,575,360-
3338 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์61,472,000-
3339 นาง จินตนา บุญรัตน์61,440,400-
3340 นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ61,398,800-
3341 นาย วิชย์ ลีละวัฒน์61,339,410-
3342 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร61,312,705-
3343 นาย สาทิส ตัตวธร61,262,164-
3344 น.ส. สิรี คูวุฒยากร61,200,000-
3345 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ61,039,608-
3346 นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์61,025,000-
3347 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด60,873,413-
3348 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์60,736,619-
3349 นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล60,699,656-
3350 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา60,678,752-
3351 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์60,641,460-
3352 นาย สามารถ จิระดำรง60,611,541-
3353 นาย ชโนดม อุตสาหจิต60,606,000-
3354 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด60,603,076-
3355 นาย สันติ ดวงภานุมาส60,552,000-
3356 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์60,530,842-
3357 นาย ปวิช ชัยธรรมกร60,513,192-
3358 นาย ทนง พิทยะ60,464,600-
3359 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์60,402,420-
3360 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์60,365,136-
3361 นาย อุดม จิระสิริกุล60,364,867-
3362 นาย นิติ เนื่องจำนงค์60,331,570-
3363 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์60,327,100-
3364 MISS CHUA ENG ENG60,323,200-
3365 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ60,099,252-
3366 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน60,085,295-
3367 นาย เพทาย มณีไพโรจน์60,083,230-
3368 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ60,083,000-
3369 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์60,066,750-
3370 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ60,060,325-
3371 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส60,056,815-
3372 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช60,000,000-
3373 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช60,000,000-
3374 นาย ไนยวน ชิ60,000,000-
3375 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล59,993,125-
3376 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์59,986,665-
3377 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด59,925,268-
3378 นาย เฟิม หงสนันทน์59,922,015-
3379 นาง ธีรดา อำพันวงษ์59,904,670-
3380 นาย ภูมิชาย ล่ำซำ59,882,352-
3381 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร59,854,082-
3382 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน59,841,348-
3383 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ59,793,332-
3384 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited59,647,500-
3385 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย59,607,500-
3386 นาย ระวิ เกษมศานติ์59,607,000-
3387 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์59,601,990-
3388 นาย นุชา วัฒโนภาส59,595,714-
3389 นาย สมชาย เตียทะสินธ์59,553,400-
3390 บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด59,520,000-
3391 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร59,463,538-
3392 นาย คุณา เทวอักษร59,407,530-
3393 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี59,372,700-
3394 น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว59,280,000-
3395 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์59,226,079-
3396 นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม59,203,113-
3397 บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด59,184,000-
3398 น.ส. นพพร ชาญณรงค์59,152,675-
3399 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม59,142,600-
3400 MR. TSAI MING-YU59,127,255-
3401 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด59,113,775-
3402 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์59,104,576-
3403 นาย พีท ริมชลา59,093,648-
3404 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์59,071,536-
3405 นาย ศิวะ งานทวี58,972,011-
3406 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี58,944,400-
3407 มหาวิทยาลัยศรีปทุม58,935,000-
3408 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล58,899,000-
3409 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์58,821,128-
3410 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ58,816,158-
3411 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร58,755,328-
3412 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช58,692,300-
3413 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ58,655,940-
3414 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์58,604,320-
3415 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ58,515,380-
3416 นาย กรวุฒิ เผอิญโชค58,504,000-
3417 นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี58,495,464-
3418 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์58,431,615-
3419 นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง58,417,590-
3420 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์58,415,065-
3421 นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน58,410,000-
3422 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์58,400,790-
3423 น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล58,400,000-
3424 นาง อารยา อรุณานนท์ชัย58,324,956-
3425 นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ58,322,091-
3426 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล58,312,303-
3427 นาย คณิน เลขะพจน์พานิช58,200,000-
3428 น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช58,200,000-
3429 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์58,165,565-
3430 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด58,157,000-
3431 นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี58,010,333-
3432 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ58,002,563-
3433 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์58,000,667-
3434 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ57,961,596-
3435 ทพ. วิรัช ธนูพราน57,921,480-
3436 บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด57,852,500-
3437 น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ57,809,760-
3438 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ57,801,258-
3439 นาย เศกสรร เศรษฐสกล57,769,750-
3440 นาย ชาลี วลัยเสถียร57,764,700-
3441 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง57,702,383-
3442 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล57,674,448-
3443 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร57,618,984-
3444 นาง จันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์57,600,000-
3445 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล57,528,051-
3446 นาย กร เสรีโรจนสิริ57,517,000-
3447 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์57,465,000-
3448 นาย อุทัย อัษฎาธร57,451,275-
3449 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง57,404,178-
3450 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร57,391,498-
3451 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ57,365,596-
3452 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ57,365,596-
3453 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ57,365,000-
3454 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ57,365,000-
3455 PJ Spring Investment Limited57,333,531-
3456 นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์57,310,000-
3457 นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา57,304,905-
3458 นาย ธงชัย ศรีสันต์57,278,142-
3459 นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว57,276,000-
3460 นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล57,232,000-
3461 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ57,184,566-
3462 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี57,178,575-
3463 Principal asset management Berhad57,069,403-
3464 นาง ตง เฉิน57,000,000-
3465 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา56,990,145-
3466 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร56,977,408-
3467 นาย สุภาพ วงษ์จินดา56,916,000-
3468 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา56,892,225-
3469 นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์56,784,425-
3470 CPYI CLT A/C 0182688-100856,648,303-
3471 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์56,544,974-
3472 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง56,502,000-
3473 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล56,500,000-
3474 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด56,430,000-
3475 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์56,416,843-
3476 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย56,400,000-
3477 น.ส. สาธินี จันทศาศวัต56,393,617-
3478 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์56,390,940-
3479 นาย วินัย ควรสถาพร56,337,708-
3480 นาง วรภา บุญยงรัตนากูล56,296,000-
3481 น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร56,250,000-
3482 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ56,242,940-
3483 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร56,196,000-
3484 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ56,177,352-
3485 นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์56,154,000-
3486 น.ส. อักษร วิจิตโท56,140,770-
3487 การเคหะแห่งชาติ56,100,000-
3488 นาย จักรธร ฉันทโรจน์56,097,672-
3489 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต56,000,598-
3490 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์56,000,000-
3491 นาย บุญไชย ตันชัชวาล55,985,830-
3492 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์55,975,284-
3493 น.ส. อานา นิธิรักษา55,962,500-
3494 นาย ปรีชา อภินันท์กูล55,890,000-
3495 นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์55,811,496-
3496 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์55,777,272-
3497 นาย นิสิต เพชรน้อย55,759,200-
3498 นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช55,711,205-
3499 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช55,700,000-
3500 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์55,668,974-