คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 13/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501ตระกูล จันทรศักดิ์19,388,000-0.54
2502ตระกูล ดวงสวัสดิ์19,365,100+1.53
2503ตระกูล ตู้บรรเทิง19,296,100-0.27
2504ตระกูล ว่องสิริชนม์19,264,938-
2505ตระกูล อมรนันทิพัฒน์19,249,860+2.86
2506ตระกูล ชัยพรหมประสิทธิ์19,238,672+0.30
2507ตระกูล ตันมิตร19,233,778+0.72
2508ตระกูล อภิรักษ์อร่ามวง19,184,000-1.83
2509ตระกูล ตั้งศรีวงศ์19,173,000-1.73
2510ตระกูล กีรตวนิชเสถียร19,100,000+0.26
2511ตระกูล โกกิลานนท์19,082,700-
2512ตระกูล ตันสุทัตต์19,080,000-4.40
2513ตระกูล สุรเลิศรังสรรค์19,062,440-2.06
2514ตระกูล ศิริบุญมา19,053,510-2.86
2515ตระกูล จตุรพิธพร19,052,527+0.89
2516ตระกูล วงศ์แจ่มเจริญ19,040,000-
2517ตระกูล ประพิณวงศ์19,038,000-
2518ตระกูล เสรีโยธิน19,010,982+0.43
2519ตระกูล รำเพยพงศ์18,994,800+1.52
2520ตระกูล เตรียมชาญชัย18,990,916-
2521ตระกูล ชาดระวี18,988,000+0.50
2522ตระกูล คุณประเสริฐ18,971,627-0.61
2523ตระกูล จิรเจริญกิจกุล18,961,474-0.77
2524ตระกูล ภูริทัต18,960,000+0.18
2525ตระกูล นิยมไทย18,951,000-3.35
2526ตระกูล มงคลจินดา18,926,880-
2527ตระกูล ทองประเสริฐ18,911,000-
2528ตระกูล โชคพิพัฒน์กุล18,881,850+0.87
2529ตระกูล ยงเจริญรัฐ18,876,853+0.65
2530ตระกูล เชื้อบุญชัย18,871,528-
2531ตระกูล เจริญศิริวัฒน์18,868,000-1.12
2532ตระกูล ว่องเวศน์18,866,915-
2533ตระกูล สิฏฐกุล18,840,505+1.71
2534ตระกูล ธนาสุวรรณดิถี18,840,400-0.75
2535ตระกูล จิตรถนอม18,818,500-
2536ตระกูล กนกกาญจนรัตน์18,816,000-3.12
2537ตระกูล เลิศบุศย์18,789,430-
2538ตระกูล วัฒนกูล18,776,800+0.71
2539ตระกูล อยู่ทอง18,737,100-3.14
2540ตระกูล วงศ์ศักดิ์วานิช18,697,157-1.62
2541ตระกูล ลิ้มภัทรนันท์18,645,480+1.53
2542ตระกูล อารีย์มิตร18,616,955-
2543ตระกูล อาภานุทัต18,616,500+0.79
2544ตระกูล ศิระวัฒน์18,600,960-0.44
2545ตระกูล บุณยประภัศร18,585,000-
2546ตระกูล เอกแสงกุล18,576,308+0.63
2547ตระกูล อนันต์โรจน์วงศ์18,575,385+0.89
2548ตระกูล อุทารธรรม18,561,428-2.03
2549ตระกูล วงศ์ไวศยวรรณ18,558,659-4.90
2550ตระกูล เจริญพิพัฒน์สิน18,554,948+1.53
2551ตระกูล แสงเจริญวนากุล18,551,352+1.43
2552ตระกูล เสริมทวีทรัพย์18,536,880-0.62
2553ตระกูล TAO-HENG18,501,800-0.80
2554ตระกูล MING-TE18,491,896-0.64
2555ตระกูล แสงพงษ์พิทยา18,487,156+5.56
2556ตระกูล พิสุทธิ์วัชระกุล18,486,000+1.03
2557ตระกูล สุทธิสงค์18,484,375-1.96
2558ตระกูล ยูนิพันธุ์18,458,645+1.54
2559ตระกูล เขมะจันตรี18,416,964-1.32
2560ตระกูล เพิ่มพูนพานิช18,407,352+0.31
2561ตระกูล โฆษิตวงศ์สกุล18,381,936+1.77
2562ตระกูล สุทธิ18,348,918-
2563ตระกูล จินตรัศมี18,340,000-0.76
2564ตระกูล ทองวานิช18,307,373-1.25
2565ตระกูล วิรเศรณี18,305,000+0.52
2566ตระกูล ชยพัทธ์18,301,440-2.08
2567ตระกูล วงศ์สุรพิเชษฐ์18,290,331-
2568ตระกูล วสุโสภณ18,288,368+3.71
2569ตระกูล เลิศอมรพงษ์18,227,700-0.78
2570ตระกูล ใบแก้ว18,204,480-
2571ตระกูล วงศ์สืบชาติ18,178,920-
2572ตระกูล สุขุมานนท์18,172,000-3.25
2573ตระกูล วงศ์ปิยะบวร18,161,592-2.46
2574ตระกูล พันธ์รัตนมงคล18,136,000-0.85
2575ตระกูล BINDER18,129,255-1.32
2576ตระกูล วงศ์ศุภชาติ18,125,520-1.19
2577ตระกูล ฉัตรนะรัชต์18,104,000-1.37
2578ตระกูล ญาณวารี18,088,056+1.02
2579ตระกูล เตตานนทร์สกุล18,083,716-
2580ตระกูล ผาณิตพจมาน18,019,639+0.43
2581ตระกูล กฤษณวิภาคพร18,000,000-
2582ตระกูล เจริญสหายานนท์18,000,000-50.00
2583ตระกูล CHI-RONG17,952,165-0.64
2584ตระกูล YU17,952,000-1.14
2585ตระกูล เผ่าวนิช17,949,000+2.59
2586ตระกูล แก้วจินดา17,929,860-
2587ตระกูล ขนอม17,905,272+1.19
2588ตระกูล ภูศรี17,887,320-
2589ตระกูล พ่วงศิลป์17,864,000-3.25
2590ตระกูล นาวาบุญนิยม17,852,500-0.54
2591ตระกูล แสงรุจิ17,819,450-
2592ตระกูล สุขสมบูรณ์วงศ์17,779,200-3.12
2593ตระกูล คุปตเมธี17,772,341-
2594ตระกูล เอี่ยมพิกุล17,723,776-2.23
2595ตระกูล หาญเจนลักษณ์17,721,436-
2596ตระกูล อุทิศกูล17,706,000+1.03
2597ตระกูล กาญจน์สิริ17,676,961-
2598ตระกูล ปิติทรงสวัสดิ์17,666,808+0.88
2599ตระกูล ตันติวาทิน17,574,750-0.93
2600ตระกูล ธนะรุ่งรักษ์17,573,067-
2601ตระกูล เลิศสงวนสินชัย17,554,000-
2602ตระกูล รุ่งเรืองฤทธิ์17,552,086-
2603ตระกูล ยังคง17,522,400-1.25
2604ตระกูล จีระดีพลัง17,520,000-
2605ตระกูล ศรีวัฒนานุกูลกิจ17,517,500-0.41
2606ตระกูล สื่อสวัสดิ์วณิชย์17,466,000-
2607ตระกูล รัตนวิสาลนนท์17,460,068-
2608ตระกูล ทวีวงศ์17,446,650-
2609ตระกูล ทรัพย์รุ่งเรือง17,426,610-0.78
2610ตระกูล เนาถาวร17,424,800+2.07
2611ตระกูล ชุมวระ17,377,888+25.00
2612ตระกูล พงศ์ธัญลักษณ์17,371,950+0.56
2613ตระกูล วณิชติสุวรรณ17,366,350-
2614ตระกูล คริษฐ์จรูญ17,353,596-
2615ตระกูล เจตสินไพศาล17,341,532-0.18
2616ตระกูล ช้างหลำ17,340,102+0.65
2617ตระกูล วชิระศักดิ์มงคล17,296,000-0.43
2618ตระกูล ก่อสวัสดิ์วรกุล17,280,000-2.08
2619ตระกูล โรจนวณิชยากร17,260,575-1.50
2620ตระกูล บูรณสิน17,257,962-
2621ตระกูล จันทวรสุทธิ์17,252,000-1.32
2622ตระกูล เจียมจรรยา17,250,000-
2623ตระกูล หาญชนะพานิชย์17,249,448-0.61
2624ตระกูล ปัชโชติพงษ์17,230,640+0.89
2625ตระกูล บุณยศรีสวัสดิ์17,224,636-0.70
2626ตระกูล ศิวะเกื้อ17,220,000-
2627ตระกูล เลาหไพโรจน์วัฒนา17,200,000-1.16
2628ตระกูล กิจพ่อค้า17,190,000+0.26
2629ตระกูล วงศ์ภัทรวรกุล17,187,072-1.79
2630ตระกูล เสมรสุต17,172,000-
2631ตระกูล ตันยงค์เวช17,168,604-0.17
2632ตระกูล รัตน์ตันติพฤกษ์17,137,952-
2633ตระกูล คงถาวร(2)17,111,416-
2634ตระกูล ดำรงกิจชัยพร17,100,000+2.63
2635ตระกูล พึ่งพรสวรรค์17,097,127-
2636ตระกูล ชีวะธรรม17,058,848-0.53
2637ตระกูล เหล่าถาวรวงศ์17,040,000-4.17
2638ตระกูล อภิกุลวณิช17,016,180-
2639ตระกูล อิ17,005,800-0.80
2640ตระกูล วงษ์จิราษฎร์17,001,440-
2641ตระกูล เจนณรงค์ศักดิ์17,000,000-
2642ตระกูล ทิวารี17,000,000-
2643ตระกูล อินทรารักษ์สกุล16,984,120-4.35
2644ตระกูล ชาญสุรีย์16,961,697-1.79
2645ตระกูล โชติวัฒนะพันธุ์16,958,850-0.60
2646ตระกูล นิมมลรัตน์16,950,514-
2647ตระกูล บุญศิริ16,936,000-1.37
2648ตระกูล พานิชภักดี16,912,000-
2649ตระกูล จันโท16,908,600-
2650ตระกูล ปานงาม16,904,300+0.49
2651ตระกูล บุรินทรโกษฐ์16,848,000-
2652ตระกูล คลอวุฒิเสถียร16,835,437-
2653ตระกูล วัฎฎะสิงห์16,810,000+0.49
2654ตระกูล กิตติสุรีย์ธร16,809,572-1.00
2655ตระกูล อภิรัฐประชาศิลป์16,802,112-3.75
2656ตระกูล จรัสยศวุฒิชัย16,800,000-
2657ตระกูล อ่ำสวัสดิ์16,800,000-0.95
2658ตระกูล รัตนอักษรศิลป์16,786,000-3.25
2659ตระกูล คำเถียร16,785,914-
2660ตระกูล พรรุ่งโรจน์16,784,925-0.61
2661ตระกูล ลีกรัณย์ชัย16,782,840-
2662ตระกูล โพธิ์พิชัย16,777,510-
2663ตระกูล เรืองศุข16,769,632-
2664ตระกูล จูห้อง16,769,140-1.16
2665ตระกูล ประวงษ์รัตน์16,764,841-
2666ตระกูล เติมอริยบุตร16,737,918-
2667ตระกูล เตชะมีเกียรติชัย16,714,490-
2668ตระกูล มานะยี่ง16,696,592-
2669ตระกูล พยัฆวิเชียร16,695,566-
2670ตระกูล ชุณวิรัตน์16,689,600-1.25
2671ตระกูล กนกกุล16,665,600+1.25
2672ตระกูล สพานแก้ว16,640,000+1.25
2673ตระกูล เจียรนัยศิลป์16,597,420-
2674ตระกูล สิริสถาวร16,591,893-0.75
2675ตระกูล พิเชียรนวกุล16,580,816-
2676ตระกูล สุวรรณรัมภา16,564,240-3.25
2677ตระกูล ถาวรธวัช16,562,560+2.01
2678ตระกูล ไกรก่อกิจ16,561,000-1.01
2679ตระกูล เจียกเจิม16,536,300-
2680ตระกูล พิริยดำรงค์วุฒิ16,514,820-1.90
2681ตระกูล แสงอร่าม16,467,360-1.79
2682ตระกูล อิสรไกรศีล16,451,298+5.56
2683ตระกูล ชำนาญท่องไพวัลห์16,391,060-
2684ตระกูล ฉันท์พิชัย16,381,735-2.20
2685ตระกูล เจริญศิริวัฒนา16,377,400-7.31
2686ตระกูล ศรีศุภเดชะ16,370,000+0.40
2687ตระกูล อึ่งตระกูล16,350,653-
2688ตระกูล แสงน้อย16,342,236-
2689ตระกูล ตันติพิภพ16,330,440+2.86
2690ตระกูล เลาหทัย16,314,265-0.81
2691ตระกูล ธนกิจรุจิโรจน์16,280,000-4.55
2692ตระกูล วรรธนะกุล16,261,044-
2693ตระกูล อังสุพันธุ์16,247,156-1.51
2694ตระกูล ตังคะประเสริฐ16,216,015-0.28
2695ตระกูล สุสังกรกาญจน์16,215,540-0.63
2696ตระกูล ศรีสะอาด16,198,000-
2697ตระกูล ปาลซิงห์16,194,900+0.90
2698ตระกูล วงค์จิโรจน์16,192,000-
2699ตระกูล ชุวัสวัตพัทธ์16,170,000+0.95
2700ตระกูล เอี่ยมศิริกุลมิตร16,170,000-1.73
2701ตระกูล วิศนุวัฒนากิจ16,080,640-
2702ตระกูล ศรีวัฒนวิบูลย์16,059,400+0.71
2703ตระกูล ตันจันทร์พงศ์16,040,566-
2704ตระกูล ปิยะอารีธรรม16,040,000-2.50
2705ตระกูล เสถียรศักดิ์พงศ์16,022,363-0.14
2706ตระกูล ศรีสิทธิพจน์16,020,000-
2707ตระกูล พัชรชวลิต16,000,000-
2708ตระกูล ว่องธนะวิโมกษ์16,000,000-50.00
2709ตระกูล วิศวผลบุญ15,994,693-
2710ตระกูล ก่อตระกูล15,993,100-
2711ตระกูล เหาตะวานิช15,979,699-
2712ตระกูล สุทธิจิตรานนท์15,960,000+0.88
2713ตระกูล ศรีวีระสกุล15,925,000-
2714ตระกูล TANAKA15,917,976-4.35
2715ตระกูล วทัญญูศิริปัญญา15,910,000-
2716ตระกูล เจริญกิจภัณฑ์15,891,750-1.90
2717ตระกูล หิตโกเมท15,823,200-
2718ตระกูล สติมานนท์15,792,983-0.52
2719ตระกูล หัสธรรม15,790,045-
2720ตระกูล กิติพราภรณ์15,789,232-
2721ตระกูล ธนังตานุรักษ์15,760,000-0.25
2722ตระกูล ค้าผล15,755,000-
2723ตระกูล เสริมลีลาธรรม15,750,000-2.78
2724ตระกูล ธรรมชาติ15,749,900-
2725ตระกูล ตั้งทวีสุโข15,745,000+2.66
2726ตระกูล รัตนชัยวรรณ15,722,928+0.43
2727ตระกูล จันทนโรจน์15,719,200-0.30
2728ตระกูล กิจวัฒนชัย15,647,360-0.54
2729ตระกูล เนตรเพชราชัย15,639,195-0.70
2730ตระกูล อโณทยานนท์15,637,190-
2731ตระกูล ปราญชลีสกุล15,635,891-2.17
2732ตระกูล เหราบัตย์15,633,024-
2733ตระกูล หาญทวีภัทร15,610,759-
2734ตระกูล กูลโฆษะ15,600,000+5.13
2735ตระกูล สมบัติเจริญวงศ์15,589,900-0.43
2736ตระกูล เรืองเดชวรชัย15,563,750-0.80
2737ตระกูล มหาวิเศษศิลป์15,538,000-
2738ตระกูล เลิศเดชเดชา15,534,800+1.08
2739ตระกูล อู๋15,523,691-1.61
2740ตระกูล ดารุพัตรณ์15,520,000-2.06
2741ตระกูล นิมมานนิตย์15,499,973-
2742ตระกูล บุญล้อม15,491,987-2.04
2743ตระกูล เลิศวัฒนารักษ์15,445,980-
2744ตระกูล อริยชาติผดุงกิจ15,437,500-
2745ตระกูล ฐานะโชติพันธุ์15,434,502-0.18
2746ตระกูล เชิญรุ่งโรจน์15,430,464+0.79
2747ตระกูล เลิศปัญญาโรจน์15,396,865-
2748ตระกูล พรหมบันดาลกุล15,393,800+0.51
2749ตระกูล คชพงษ์สิทธิโชค15,375,300-
2750ตระกูล อรุณกิตติพันธุ์15,349,824+0.89
2751ตระกูล สวนมาลี15,337,825-
2752ตระกูล อภิวันท์15,335,113+0.63
2753ตระกูล โอสถศิลป์15,321,053-0.17
2754ตระกูล พัววิไล15,300,000+3.33
2755ตระกูล KWAN15,300,000+3.33
2756ตระกูล โสภณวุฒิสกุล15,300,000+1.96
2757ตระกูล ปรางค์ศรีเจริญ15,300,000+1.96
2758ตระกูล TANIGUCHI15,292,800-
2759ตระกูล สรณาคมน์15,291,370-1.87
2760ตระกูล พรพิทักษ์วงศ์15,284,900-
2761ตระกูล เปี่ยมสุวรรณ15,265,988-3.03
2762ตระกูล เคหสุขเจริญ15,180,000-0.20
2763ตระกูล ฤกษ์สวัสดิ์15,160,500-0.44
2764ตระกูล ลาดเสนา15,156,261-1.15
2765ตระกูล สาธิตพิฐกุล15,153,600-1.73
2766ตระกูล สุขศรีการ15,097,000-
2767ตระกูล ชัยเอี่ยม15,085,929-1.79
2768ตระกูล บูรณพงษ์ศักดิ์15,072,250+1.84
2769ตระกูล ทองอุไทย15,053,248+0.89
2770ตระกูล ตั้งจักรวรานันท์15,051,240-
2771ตระกูล จินตวราลักษณ์15,048,000-1.52
2772ตระกูล เลิศชัยรัตน์15,048,000-4.17
2773ตระกูล เงาธรรมทรรศน์15,031,296-0.52
2774ตระกูล มุ่งเจริญ15,008,896-1.02
2775ตระกูล จุลวงศ์15,007,201-
2776ตระกูล อติสุธาโภชน์15,000,051+2.11
2777ตระกูล คุณาวุธกุล15,000,000+2.00
2778ตระกูล เอกปัญญาสกุล14,976,000+1.25
2779ตระกูล ชัยปัทมานนท์14,952,595+2.86
2780ตระกูล รวยถาวรกิจ14,934,500+1.43
2781ตระกูล ศิริสันธนะ14,900,000+0.67
2782ตระกูล เมฆเกรียงไกร14,881,482+0.76
2783ตระกูล วรนรานนทน์14,880,000-2.08
2784ตระกูล ศิริชัยประเสริฐ14,870,310-
2785ตระกูล วงศ์เดชา14,857,000-
2786ตระกูล เต็มพิทยาคม14,824,000-
2787ตระกูล สำราญกิจดำรงค์14,804,509-2.13
2788ตระกูล นิรมิตศิริพงศ์14,800,000-
2789ตระกูล อนุรักษ์ชัยวิทย์14,784,322-
2790ตระกูล จารุศิระ14,746,000-
2791ตระกูล ปิ่นทอง14,740,185-0.46
2792ตระกูล โชติอัครวราธร14,724,908-1.06
2793ตระกูล คำโม14,694,914-
2794ตระกูล รังษิณาภรณ์14,669,559-0.75
2795ตระกูล ศรีพหล14,654,815-2.13
2796ตระกูล สมบัติกุลธนะ14,647,200-
2797ตระกูล จิตต์ศรีสุนันท์14,623,584-4.17
2798ตระกูล เตชะสิทธิ14,619,135+1.56
2799ตระกูล ยั่งยืน14,600,000-
2800ตระกูล มานะสมจิตร14,579,557+1.32
2801ตระกูล ตุลยาเดชานนท์14,561,650-
2802ตระกูล ศิริจรรยากุล14,560,000-
2803ตระกูล สันติพงศ์ไชย14,529,468-2.70
2804ตระกูล วัชราวนิชกุล14,520,839-0.83
2805ตระกูล ศิริสุวัฒน์14,408,640-2.08
2806ตระกูล โตมีชัย14,407,500-
2807ตระกูล อมรเทวภัทร14,378,520+0.64
2808ตระกูล ชอัมพงษ์14,376,000-1.25
2809ตระกูล วงศ์ชูพันธ์14,342,000-5.63
2810ตระกูล ลออเสถียรกุล14,271,675-0.26
2811ตระกูล แซ่เตียว14,259,000-
2812ตระกูล บุญญนันท์กิจ14,255,589-0.93
2813ตระกูล สรญาณธนาวุธ14,243,306-1.32
2814ตระกูล จันทรวิโรจน์14,233,600-
2815ตระกูล สบฤกษ์14,217,887+5.13
2816ตระกูล หงษ์จินตกุล14,204,000-3.77
2817ตระกูล ศิริจันทโรภาส14,189,000-2.04
2818ตระกูล พุทธิศรี14,160,000-
2819ตระกูล ไชยกุลวัฒนา14,109,600-4.17
2820ตระกูล ฉัตรนุเคราะห์14,100,000-0.43
2821ตระกูล ลังการ์พินธุ์14,100,000-0.43
2822ตระกูล ศิลป์เชาวลา14,080,000+1.70
2823ตระกูล วรศักดาพิศาล14,070,000-
2824ตระกูล บรรณสารตระกูล14,066,250-0.17
2825ตระกูล จิรายุทธเจริญสุข14,054,604-
2826ตระกูล ชัยช่วงโชค14,034,000-
2827ตระกูล สุวรรณอาภา13,996,730-2.13
2828ตระกูล บูรพพัฒนพงศ์13,989,774-
2829ตระกูล อุดมวงศ์ทรัพย์13,984,000-1.32
2830ตระกูล เดชะรินทร์13,980,960-2.00
2831ตระกูล ลาวัณย์ประเสริฐ13,980,960-2.00
2832ตระกูล จิบโคกหวาย13,962,304-
2833ตระกูล ตระการศักดิกุล13,951,150-1.03
2834ตระกูล ดาวพิเศษ13,949,793+1.54
2835ตระกูล ชัยพิพัฒนมงคล13,944,000-1.79
2836ตระกูล ภูวรัฐวราธรณ์13,940,794+1.53
2837ตระกูล มหัทธนากร13,920,000-1.72
2838ตระกูล สุขอนันต์ชัย13,912,020+0.75
2839ตระกูล สร้อยแสงทอง13,910,910+1.54
2840ตระกูล มานะวงศ์สกุล13,893,624+0.65
2841ตระกูล อุชชิน13,871,340-2.86
2842ตระกูล เชียรสิริไกรวุฒิ13,863,000-
2843ตระกูล พิพัฒน์ศิริขจร13,860,000-1.52
2844ตระกูล ยงค์ธัญโรจน์13,850,259-1.34
2845ตระกูล เตชะวิบูลย์13,832,832+0.64
2846ตระกูล ศรีดาอำภา13,823,200-1.25
2847ตระกูล จรัสพรแสงทอง13,810,639-
2848ตระกูล สว่างวรรณ์13,792,942-2.13
2849ตระกูล ธีรชุติมานันท์13,765,164-1.19
2850ตระกูล ประพฤติชอบ13,744,475-
2851ตระกูล กุราตี13,740,919-3.99
2852ตระกูล ชัยศรีสวัสดิ์สุข13,727,980+0.43
2853ตระกูล มีเสถียร13,727,980+0.43
2854ตระกูล ตั้งเฉลิมกุล13,718,064-0.59
2855ตระกูล รัตนไชยานนท์13,713,750-
2856ตระกูล ธีระบุตร13,709,390-5.63
2857ตระกูล เดวิส13,700,400-
2858ตระกูล หล่อเทียนทอง13,660,650+0.27
2859ตระกูล เทพาคำ13,655,000+4.21
2860ตระกูล TSAI-LAI13,640,400-
2861ตระกูล อดิศัยธรรม13,640,272-
2862ตระกูล ชายชีวินลิขิต13,618,688-
2863ตระกูล พิริยะวงศ์13,610,704+0.20
2864ตระกูล สูงสว่าง13,608,876+2.86
2865ตระกูล ภัทรพิสิฐพงศ์13,600,000-
2866ตระกูล วุฒิธรรมมี13,544,095-
2867ตระกูล อนันต์ภูมิไตรภพ13,544,040-
2868ตระกูล ตันสถิติกร13,503,713+1.33
2869ตระกูล รมยะรูป13,501,680-
2870ตระกูล พรทรัพย์อนันต์13,475,000-
2871ตระกูล ประสพโชค13,471,743-1.32
2872ตระกูล โภคทรัพย์13,464,000-0.74
2873ตระกูล ต.เทียนประเสริฐ13,454,000-1.61
2874ตระกูล วัฒนานุกิจ13,440,000-
2875ตระกูล ฉัตรชัยยัญ13,440,000-
2876ตระกูล เอื้อสุนทรวัฒนา13,440,000-
2877ตระกูล อยู่ยั่งยืน13,440,000-4.69
2878ตระกูล เอกสมบัติชัย13,428,415-0.70
2879ตระกูล จิตร์รังษี13,411,443-
2880ตระกูล ลินมณีโชติ13,400,000-
2881ตระกูล หงนิพนธ์13,382,200-1.17
2882ตระกูล วงศ์ภัทรกุล13,339,193+0.50
2883ตระกูล จักรวาลธรรม13,328,000-
2884ตระกูล อารีเจริญเลิศ13,320,000-
2885ตระกูล สหดิษฐดำรงค์13,312,288-0.57
2886ตระกูล รุ่งศิริชัยรัตน์13,302,936-
2887ตระกูล ธรรมอมรสิน13,281,942-1.32
2888ตระกูล ฟองสมุทรรัตน์13,277,910-1.12
2889ตระกูล บุญบรรดารสุข13,200,000-1.52
2890ตระกูล อัตถนันท์13,200,000-1.52
2891ตระกูล คุปต์ถาวรฤกษ์13,200,000-1.52
2892ตระกูล เตียงลัดดาวงศ์13,194,000+1.33
2893ตระกูล ศรีพัฒนกฤติ13,191,725-1.83
2894ตระกูล ซินเมอร์แมน13,168,698-
2895ตระกูล เตชะกำพุช13,129,604-5.63
2896ตระกูล พรหมายน13,109,924+0.72
2897ตระกูล ปังศรีวงศ์13,102,800-1.12
2898ตระกูล เจียงวิวัฒน์13,083,100-
2899ตระกูล ศุภมงคล13,072,686-
2900ตระกูล วิศวจรรยา13,055,978-1.02
2901ตระกูล เตชาชัยนิรันดร์13,049,429-
2902ตระกูล วีระประวัติ13,000,000-
2903ตระกูล พัทธยุติ12,986,412-1.09
2904ตระกูล วรรณเจริญ12,980,800-1.32
2905ตระกูล ขจรเกียรติพาณิช12,972,000-
2906ตระกูล ZHANG12,962,258+0.80
2907ตระกูล เหมือนส้ม12,943,330+0.31
2908ตระกูล เอี่ยมสุทธิวัฒน์12,937,500+0.87
2909ตระกูล สิทธิภาพธนยศ12,926,992-
2910ตระกูล มโนสุทธิ12,924,940-2.86
2911ตระกูล สถิรไชยวิทย์12,879,616-0.78
2912ตระกูล ลีลายนะ12,849,518+1.56
2913ตระกูล เพียรอภิธรรม12,845,935-
2914ตระกูล ตระกูลพิพัฒน์12,789,375-
2915ตระกูล วิทยเบ็ญจางค์12,775,770+1.02
2916ตระกูล ตั้งเกษมสำราญ12,768,125-0.80
2917ตระกูล จิตตวรวานิช12,768,000-0.88
2918ตระกูล อังกลมเกลียว12,757,500-
2919ตระกูล จีนาพันธ์12,757,175-
2920ตระกูล ทิพากรโรจนกิจ12,756,590-0.65
2921ตระกูล โชติธาดา12,750,000-
2922ตระกูล กาญจนฉายา12,723,188-
2923ตระกูล ตั้งเทวนนท์12,720,000-
2924ตระกูล ลิมป์โสวรรณ12,706,680-2.86
2925ตระกูล ศิริมหาราช12,690,000+2.66
2926ตระกูล HUNG-YU12,650,000+0.87
2927ตระกูล ชุณหชัชวาลกุล12,633,900-
2928ตระกูล ยงสกุล12,631,465-1.83
2929ตระกูล รุจนพรพจี12,600,000+5.56
2930ตระกูล เอื้อเฟื้อ12,569,480+1.53
2931ตระกูล ปรีชาตั้งกิจ12,564,100-2.00
2932ตระกูล โกศลพันธุ์12,557,504-
2933ตระกูล ภาคอรรถ12,549,684-1.02
2934ตระกูล พิพิธเวช12,499,820-0.71
2935ตระกูล วิสุทธิผล12,483,835-
2936ตระกูล รอดทวีศรี12,475,000-4.00
2937ตระกูล เตพิมลรัตน์12,472,000+1.00
2938ตระกูล วัยนิพิฐพงษ์12,450,984-1.54
2939ตระกูล FUKUOKA12,450,000+9.64
2940ตระกูล ภูมิภักดีพรรณ12,433,356-1.61
2941ตระกูล บุญยสิริวัฒน์12,432,008-
2942ตระกูล สุดสาคร12,432,000-2.08
2943ตระกูล อนุกูลกิจ12,423,250-0.81
2944ตระกูล อารีกุล12,409,075-
2945ตระกูล เมืองมั่น12,390,336+0.89
2946ตระกูล สุรพันธ์วรเเวช12,374,286-0.82
2947ตระกูล เลาหพงศ์ชนะ12,371,777+1.75
2948ตระกูล เอื้ออารักษ์กุล12,370,800-
2949ตระกูล อัครพุทธิพร12,351,700-3.59
2950ตระกูล เจริญรัถ12,331,134-11.76
2951ตระกูล ศิริคุปต์12,329,449-
2952ตระกูล BALAKRISHNAN12,327,880-0.58
2953ตระกูล ไพบูลย์12,306,612+1.54
2954ตระกูล ธีรญานนท์12,272,000-
2955ตระกูล พิทยประเสริฐกุล12,252,550-
2956ตระกูล ธนาวิศรุต12,224,648+0.23
2957ตระกูล ม่วงศิริ12,208,350-0.65
2958ตระกูล HAI-NING12,191,410-
2959ตระกูล องค์วาสิฎฐ์12,183,500-1.69
2960ตระกูล ผาติหัตถกร12,157,840-
2961ตระกูล ลิ้มสุขวัฒน์12,148,692-
2962ตระกูล เตมีศรีสุข12,146,465-0.71
2963ตระกูล ลี12,136,311+1.56
2964ตระกูล พันธุ์โสภา12,124,993-0.76
2965ตระกูล กิตติเมธี12,119,272-
2966ตระกูล บวรจิรภัทร์12,103,239+1.53
2967ตระกูล วัชโรทยาน12,099,375+1.33
2968ตระกูล ศุภธราธาร12,070,912+0.89
2969ตระกูล กันภัย12,051,130-
2970ตระกูล ปานะถึก12,007,968-0.35
2971ตระกูล ตั้งเลิศสัมพันธ์12,001,138+1.69
2972ตระกูล CHEN,12,000,000-
2973ตระกูล คล้ามไพบูลย์11,956,985+2.11
2974ตระกูล ชนุหะชา11,951,700-4.00
2975ตระกูล เพ็ชร์ประภา11,942,784-
2976ตระกูล เอื้ออารักษ์11,929,472-
2977ตระกูล จินดาสงวน11,929,067-0.71
2978ตระกูล เตชาชาญ11,922,355-
2979ตระกูล จุรีกานนท์11,921,185-
2980ตระกูล สงวนสินธุกูล11,920,000+0.67
2981ตระกูล นิลเจียรสกุล11,918,700-2.19
2982ตระกูล จินดา11,918,000-
2983ตระกูล นภานพรัตน์แก้ว11,916,664-
2984ตระกูล ปิ่นโต11,904,506-
2985ตระกูล รุจิณรงค์11,899,966-11.76
2986ตระกูล เพชรมุณี11,833,009-
2987ตระกูล ชาญสันติ11,795,490+0.95
2988ตระกูล USAGE11,769,991-
2989ตระกูล จุงสุพงษ์11,767,056+1.02
2990ตระกูล พันธุ์วงศ์กล่อม11,765,570+3.49
2991ตระกูล ศศิลักษณานุกุล11,763,080-0.71
2992ตระกูล เอื้อเชิดกุล11,742,185-
2993ตระกูล มอมไทรัตน์11,693,430-0.74
2994ตระกูล แจ่มปัญญา11,682,000-
2995ตระกูล รักขพันธ์11,660,000-
2996ตระกูล เธียรพิริยะตระกูล11,655,735-0.75
2997ตระกูล พงศ์ณัฐการย์11,638,000-0.27
2998ตระกูล ชุตินันท์วโรดม11,626,392-5.63
2999ตระกูล จันทรางศุ11,625,941+1.00
3000ตระกูล ชิวธนาสุนทร11,620,083+1.20