คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/09/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล134,991,232-3.91
2502 นาง ฐาวรา หวั่งหลี134,906,508-0.72
2503 นาง กนกกร แทนไกรศร134,880,048-0.83
2504 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด134,818,764-0.99
2505 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด134,456,128-2.70
2506 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม134,402,170-
2507 นาย ศิธา เมฆสวรรค์134,333,242-0.81
2508 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์134,058,236-0.96
2509 นาง ละออง ทองสุข133,865,518-2.08
2510 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร133,779,420-
2511 นาง พัทยา พิเชฐพงศา133,677,209-
2512 นาย ธนะ จิตมากุศล133,500,000-
2513 น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ133,500,000-
2514 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์132,600,000+1.76
2515 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด132,490,180-
2516 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์132,368,750-0.80
2517 บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด132,148,350+1.96
2518 MR. HO KWONCJAN132,146,197-
2519 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)131,769,000-
2520 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์131,741,226-0.64
2521 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร131,594,316-0.91
2522 นาง ณัชปภา ควรสถาพร131,594,315-0.91
2523 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร131,594,314-0.91
2524 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์131,390,669-
2525 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT131,107,928-0.42
2526 MR. KUO-CHAN TSENG131,037,840+1.74
2527 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)131,000,000+3.05
2528 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ131,000,000-0.76
2529 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์130,988,000-1.92
2530 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี130,981,261-
2531 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล130,913,094+1.61
2532 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด130,900,000-1.30
2533 นาย สุวิช ปัญญาวีร์130,800,000-
2534 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ130,646,571-1.82
2535 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล130,500,000-
2536 นาง อุบล จิระมงคล130,486,525-2.79
2537 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ130,241,100-0.08
2538 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด130,201,454-0.78
2539 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง130,057,230-0.57
2540 นาง ทยา ทีปสุวรรณ130,043,195-0.68
2541 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ130,009,000+0.91
2542 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์129,903,748+1.40
2543 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์129,876,654-0.88
2544 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล129,866,666-2.33
2545 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร129,835,969-0.88
2546 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด129,750,000-0.58
2547 นาย วิทูร ศิลาอ่อน129,729,000+1.81
2548 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์129,702,614-0.88
2549 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา129,698,800-2.26
2550 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)129,599,887+7.41
2551 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด129,504,000-
2552 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ129,480,772+0.35
2553 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ129,258,000-
2554 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย129,215,008-
2555 นาย พดด้วง คงคามี129,193,500-
2556 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย129,169,843-0.46
2557 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์129,163,339-
2558 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล129,003,840+0.42
2559 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล129,003,840+0.42
2560 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์128,463,799-1.87
2561 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต128,271,335-0.26
2562 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ128,205,000-
2563 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์128,028,122-1.87
2564 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา127,985,400-3.65
2565 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล127,980,000+4.94
2566 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว127,879,282-2.10
2567 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล127,494,380+3.68
2568 นาย วิกร ศรีวิกรม์127,330,000-0.84
2569 นาย เอกชัย สัตบงกช127,274,000+0.28
2570 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด127,213,334-
2571 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด127,082,926-2.52
2572 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล127,015,032-0.76
2573 นาย ธวัช ตันติเมธ126,973,331-0.51
2574 นาง จารุดา โพธิอินทะ126,898,240+0.45
2575 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล126,785,322-
2576 นาย ณพ ณรงค์เดช126,697,780+1.16
2577 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์126,589,438-1.49
2578 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร126,425,000-1.29
2579 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล126,417,873-0.88
2580 น.ส. สุณี เสรีภาณุ126,310,480-0.66
2581 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง126,157,274-0.10
2582 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์125,856,000+0.69
2583 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด125,843,738-0.29
2584 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ125,840,000+0.70
2585 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง125,765,016-0.81
2586 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ125,590,912-0.90
2587 น.ส. ภาติยา ทันการ125,535,375-0.58
2588 บริษัท เนแอ็ค จำกัด125,488,256-
2589 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต125,400,000-
2590 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์125,137,633-1.88
2591 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล125,016,643+0.04
2592 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน125,000,000-0.80
2593 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ124,978,692+0.34
2594 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล124,904,560-0.21
2595 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล124,882,880-0.81
2596 นาง อรทัย แซ่ตั้ง124,863,114+0.82
2597 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล124,850,000-
2598 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ124,800,000-1.92
2599 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ124,800,000-1.92
2600 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง124,655,000-1.87
2601 นาย สันติ พัฒนะเมลือง124,445,160+1.69
2602 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.124,406,670+0.42
2603 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต124,365,000+2.41
2604 นาย กมล พิชิตสิงห์124,078,650-
2605 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ124,024,800-0.81
2606 นาง อลิสา สิมะโรจน์124,000,000-0.81
2607 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์124,000,000-0.81
2608 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์123,988,000-5.76
2609 นาย สริศ พัฒนะเมลือง123,975,520+1.69
2610 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล123,946,569+0.78
2611 MR. ATEEB RASHEED MASKATI123,920,410-
2612 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง123,910,343-1.46
2613 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์123,759,800-0.40
2614 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ123,739,200+0.43
2615 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล123,637,800+1.28
2616 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์123,572,550-1.69
2617 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)123,452,550-
2618 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์123,450,168-0.79
2619 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์123,378,880-0.83
2620 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี123,372,000-1.11
2621 นาย กำธร ศิลาอ่อน122,813,440+1.81
2622 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด122,799,725-0.58
2623 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส122,712,300-
2624 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์122,562,570-0.16
2625 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน122,559,844-1.08
2626 TRI-STAGE INC122,112,500+0.80
2627 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ121,999,604-
2628 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ121,579,828-2.01
2629 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล121,449,870-1.31
2630 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์121,427,733-1.02
2631 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ121,348,100-0.44
2632 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์121,266,665+0.47
2633 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์121,266,665+0.47
2634 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์121,250,000-0.80
2635 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30121,178,603+1.74
2636 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด121,147,840-
2637 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล121,054,605-0.75
2638 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ120,848,000-1.92
2639 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์120,729,652-
2640 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์120,712,500-0.69
2641 MITSUI SUGAR CO.,LTD.120,666,669-0.55
2642 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต120,605,700-
2643 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด120,401,536-
2644 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด120,351,775-0.58
2645 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง120,316,340+1.69
2646 น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย120,068,000-1.55
2647 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย120,062,903+1.26
2648 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช119,869,235-0.33
2649 นาย สุเทพ จิระสิริกุล119,605,000-1.10
2650 MISS JUNRI SUGIURA119,375,600-
2651 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์119,273,536-0.88
2652 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย119,272,992-
2653 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์119,264,971-
2654 บริษัท สองน้ำ จำกัด119,238,000-1.68
2655 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์119,200,000+0.67
2656 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์119,190,456-1.30
2657 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์119,044,063-0.84
2658 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.119,036,421-
2659 MR. PAUL SUMADE LEE118,958,389-
2660 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด118,867,848-1.30
2661 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.118,850,760+0.42
2662 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ118,802,280-0.30
2663 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ118,715,802-1.08
2664 นาย ธงชัย ล่ำซำ118,480,924-0.68
2665 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์118,406,430+1.01
2666 นาย เฟิม หงสนันทน์118,340,380-2.58
2667 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล118,293,372+0.82
2668 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)118,150,000-
2669 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์118,125,423-1.67
2670 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช118,082,022-1.49
2671 นาย สุรพร รักตประจิต117,847,116-0.46
2672 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ117,744,088-
2673 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม117,552,410-0.94
2674 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์117,480,000-0.19
2675 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร117,457,100+2.52
2676 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด117,426,084+0.06
2677 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี117,340,129+0.60
2678 นาย ชโนดม อุตสาหจิต117,117,000-1.40
2679 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต117,045,500-1.40
2680 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต117,045,500-1.40
2681 นาง จิรฐา วัธนเวคิน117,000,000-
2682 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด117,000,000-11.28
2683 นาย สมชาย เวชากร116,990,200-1.36
2684 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี116,819,964-2.08
2685 MR. SUPOL WATTANAVEKIN116,685,250+0.91
2686 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ116,640,800-0.40
2687 นาย กิตติ งามมหรัตน์116,603,389-1.38
2688 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม116,600,000-0.94
2689 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์116,333,820-1.23
2690 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN116,159,158-2.45
2691 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ116,138,801-0.70
2692 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์116,112,000+0.56
2693 นาง พเยาว์ ชลาชีพ116,110,624+0.92
2694 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต115,944,750-
2695 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์115,921,800-1.17
2696 น.ส. ปราชญา กรรณสูต115,691,134-0.34
2697 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์115,400,000-0.66
2698 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย115,256,362+0.13
2699 บริษัท วาวา แพค จำกัด115,000,000+8.00
2700 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์114,951,526-
2701 นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์114,874,540+0.72
2702 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี114,750,764-
2703 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร114,749,166-2.27
2704 น.ส. นภัสสร เจริญตรา114,330,000-
2705 ด.ช. วีริศ เจริญตรา114,330,000-
2706 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์114,104,934-0.55
2707 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด114,031,184-
2708 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.113,772,349-0.67
2709 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร113,697,082-0.12
2710 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล113,391,927-3.93
2711 นาง เกศรา มานะศิลป์113,349,716-0.31
2712 นาง วรรณวิภา ตันติวิท113,274,000+0.79
2713 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์113,250,909-0.69
2714 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล113,044,950-0.74
2715 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์112,920,000-
2716 นาง สุลัย เลิศศุภกุล112,782,500-1.58
2717 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)112,637,665-0.84
2718 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์112,559,499-2.35
2719 นาย สมิทธ มะกรสาร112,340,156-0.81
2720 นาย บงการ กาญจนาหาร112,301,899+1.26
2721 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี112,293,500+0.14
2722 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข112,128,150-0.87
2723 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC112,093,657-0.43
2724 นาย วิเชียร เศวตวาณิช112,000,000-0.78
2725 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ111,454,522+0.70
2726 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ111,413,406-
2727 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์111,236,800-
2728 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง110,994,450+5.41
2729 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ110,975,329-0.42
2730 นาย โชต เชษฐโชติ110,823,000-0.63
2731 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund110,700,000-0.63
2732 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา110,670,000-
2733 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา110,670,000-
2734 นาย สมยศ สุธีรพรชัย110,554,040-
2735 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร110,435,400-
2736 นาย ณรงค์ จารุวจนะ110,295,814-
2737 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร110,228,877-1.47
2738 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร110,221,650-
2739 MR. VIRACH SERIPANU110,200,000-0.66
2740 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล110,031,425+0.87
2741 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล109,935,019-0.23
2742 นาย พิชัย สถาวรมณี109,621,015-0.84
2743 นาย นันทนัช พิบูลนันท์109,617,159-
2744 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล109,556,260-1.29
2745 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด109,523,350-1.30
2746 นาย เศกสรร เศรษฐสกล109,470,960-
2747 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา109,367,760-1.76
2748 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์109,344,000-0.83
2749 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ109,241,888+0.45
2750 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล109,190,368+0.45
2751 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล109,178,242-1.49
2752 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์109,142,813-0.46
2753 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ108,966,415-
2754 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย108,953,922-
2755 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์108,951,696-0.46
2756 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด108,901,398-0.75
2757 นาย ปิยชัย กรรณสูต108,837,440-0.68
2758 นาง วรรณี วิญญรัตน์108,831,968+0.45
2759 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์108,831,968+0.45
2760 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์108,793,000+0.42
2761 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช108,540,000-1.49
2762 นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์108,344,250-
2763 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา108,329,839-
2764 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)108,286,870-0.55
2765 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์108,278,538-1.64
2766 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน108,240,000-
2767 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ108,193,108-0.48
2768 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์108,185,242-1.27
2769 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย108,124,200+0.01
2770 นาย พรวิช ศิลาอ่อน108,032,800+1.81
2771 นาย ภิมุข สิมะโรจน์108,000,000-0.67
2772 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์107,977,870+0.43
2773 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ107,843,131-0.42
2774 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์107,595,544-0.88
2775 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ107,586,651-1.78
2776 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม107,500,000-1.16
2777 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต107,396,060-
2778 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล107,393,296-0.90
2779 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์107,309,082+1.63
2780 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม107,239,633-0.94
2781 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ107,194,968+0.71
2782 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว107,115,480+0.51
2783 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ107,100,000-0.84
2784 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล107,098,200-
2785 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์107,070,000-1.20
2786 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์107,037,000-0.56
2787 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน106,780,548+0.14
2788 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล106,780,000-2.18
2789 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์106,698,936-0.97
2790 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร106,595,049-0.58
2791 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ106,488,000-1.72
2792 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต106,246,500-
2793 นาย EKARAT TEJAVEJ106,175,000+4.01
2794 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1105,995,000-
2795 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์105,948,035-0.61
2796 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์105,889,654-
2797 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด105,850,000-
2798 นาย สุกิจ หวั่งหลี105,838,982-0.71
2799 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์105,791,400+4.01
2800 นาย ยอด ชินสุภัคกุล105,719,952-1.54
2801 น.ส. สุพัฒนา พรประภา105,600,033-
2802 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์105,567,800-0.40
2803 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด105,521,400-0.93
2804 นาง ลลนา ธาราสุข105,485,680-2.45
2805 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข105,480,330+0.40
2806 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2807 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด105,118,722-
2808 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล105,000,000+0.71
2809 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข105,000,000+0.71
2810 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว104,859,714+2.63
2811 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์104,835,272+0.94
2812 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด104,665,000-0.58
2813 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา104,379,551-
2814 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด104,310,296-0.88
2815 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์104,206,800-
2816 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด103,950,000-1.90
2817 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ103,912,491+1.82
2818 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช103,870,284-2.01
2819 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ103,579,764-2.44
2820 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล103,029,000-1.64
2821 นาย รชต ลีลาประชากุล102,970,911-
2822 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์102,961,193-0.65
2823 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี102,895,492-0.99
2824 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด102,636,800-0.89
2825 น.ส. พรชฎา วานิช102,428,733-
2826 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด102,268,153+0.12
2827 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์102,264,027-2.35
2828 นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์102,140,000-
2829 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา102,120,000+5.41
2830 MISS CHUA ENG ENG102,118,560+0.42
2831 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด102,085,790-
2832 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม101,700,000-2.65
2833 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม101,700,000-2.65
2834 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ101,630,977-1.40
2835 นาย เพชร ไวลิขิต101,598,068-6.29
2836 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา101,500,458-
2837 น.ส. สำลี พรมมาสม101,500,000+0.71
2838 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด101,104,105+1.00
2839 นาย ธวิช จารุวจนะ100,896,497-
2840 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ100,752,500-
2841 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์100,695,000+2.19
2842 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์100,695,000+2.19
2843 นาย วิทยา ตันตราภรณ์100,550,146-0.35
2844 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล100,386,000-
2845 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม100,366,250-0.48
2846 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล100,324,638-0.50
2847 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย100,191,000-
2848 นาย ธีรวัต อมรธาตรี100,185,264+0.94
2849 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ100,010,000-
2850 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์99,995,917-
2851 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า99,784,300-1.82
2852 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร99,755,334+0.92
2853 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์99,654,100-
2854 น.ส. พิกุล ชูศรี99,540,861-1.64
2855 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร99,433,088-0.94
2856 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์99,162,292+0.54
2857 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์99,128,330-0.14
2858 นาย ธิติ ยศะสินธุ์99,090,326-0.97
2859 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด99,000,000-
2860 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล98,972,731-
2861 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์98,858,688-
2862 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง98,372,900-1.40
2863 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด98,299,560+1.42
2864 นาย ใจมั่น ทักราล97,971,790-0.75
2865 นาง รัศมี ทักราล97,955,165-0.75
2866 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล97,921,915-0.75
2867 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ97,854,873-
2868 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์97,839,511-2.08
2869 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์97,812,633-0.88
2870 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ97,711,752-
2871 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน97,545,169+1.81
2872 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร97,429,940-3.49
2873 นาง ลักษณีย์ สารสาส97,361,521+1.99
2874 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)97,277,500+0.60
2875 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด97,243,032-
2876 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN97,230,672+1.30
2877 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์97,200,000+4.94
2878 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด97,000,000-
2879 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์96,984,000-1.11
2880 นาย ระบิล กลั่นสกุล96,978,073+0.61
2881 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ96,960,903-
2882 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด96,904,824-0.60
2883 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)96,737,532+2.78
2884 นาง ทศพร อังสุวรังษี96,451,945-0.53
2885 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล96,404,256+0.43
2886 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ96,328,256-1.72
2887 นาง นพวรรณ จงวัฒนา96,299,921-
2888 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล96,244,820-
2889 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค96,195,972+1.76
2890 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์96,183,980-0.66
2891 บริษัท มกรานันท์ จำกัด96,096,000-
2892 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล96,000,000-
2893 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ95,910,000-5.76
2894 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล95,797,152-1.39
2895 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์95,767,274-1.87
2896 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส95,707,973-
2897 นาย บรรยง อนรรฆธรรม95,573,232-1.34
2898 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์95,400,000-
2899 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ95,227,093-
2900 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร95,040,750+0.78
2901 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล95,022,500-
2902 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา94,988,880-3.69
2903 นาย วิทยา จักรเพ็ชร94,920,000-
2904 นาย พรรษา เริงพิทยา94,908,000-
2905 MRS. LUCINDA CHEN94,886,958-
2906 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม94,803,115-
2907 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย94,634,557+0.34
2908 นาง จันทิรา ลือสกุล94,607,448-0.64
2909 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์94,607,433+2.63
2910 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส94,502,263-
2911 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์94,486,700+0.65
2912 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร94,397,664-0.94
2913 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล94,395,000-
2914 นาย อมร มีมะโน94,235,417-5.26
2915 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.94,220,250+0.99
2916 นาย ทวิช เตชะนาวากุล94,218,751-
2917 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์94,155,640-
2918 นาย สมชัย ส่งวัฒนา94,136,000-0.61
2919 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,080,000+0.45
2920 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,080,000+0.45
2921 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์94,002,585+0.91
2922 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์93,857,760+0.42
2923 นาย พิศาล รัชกิจประการ93,800,000+2.14
2924 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง93,774,444-
2925 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ93,771,640-1.64
2926 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ93,744,092-0.93
2927 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์93,700,866-0.88
2928 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล93,672,960+0.42
2929 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล93,672,960+0.42
2930 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์93,608,879-2.57
2931 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด93,600,000-
2932 นาย รักสนิท พรประภา93,555,000-
2933 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด93,549,388-1.52
2934 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล93,412,992-0.23
2935 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ93,355,150-1.49
2936 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ93,354,355-1.49
2937 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร93,331,500+0.78
2938 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย93,300,500-0.50
2939 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์93,234,370+0.61
2940 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์93,044,960+1.06
2941 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย92,805,571-0.84
2942 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ92,783,558-2.15
2943 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์92,760,140-0.63
2944 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร92,485,000-
2945 นาย สามารถ จิระดำรง92,451,827-
2946 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ92,379,000-0.63
2947 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.92,307,600-1.89
2948 นาย ประพล มิลินทจินดา92,288,000-3.12
2949 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล92,195,146-0.42
2950 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2951 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์91,902,510-
2952 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา91,850,237-0.04
2953 นาง มาริสา ณ นคร91,525,894-1.54
2954 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล91,314,762+0.43
2955 นาย วิโรจน์ นูคำดี91,243,629+0.19
2956 UOB LONG TERM EQUITY FUND91,219,800-2.70
2957 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส91,184,940-
2958 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร91,053,000-4.44
2959 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ91,000,000+1.10
2960 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.90,994,037-
2961 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล90,870,063-
2962 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์90,807,597+0.22
2963 นาง พจนา มาโนช90,417,680-
2964 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล90,338,694-1.44
2965 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ90,248,928-1.72
2966 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์90,141,428+2.63
2967 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม90,059,565-2.65
2968 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม90,059,554-2.65
2969 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล90,045,000-
2970 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์90,044,550-0.39
2971 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)90,019,200-0.23
2972 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ89,920,800-
2973 นาย เกริก ลีเกษม89,827,374-
2974 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร89,749,380-1.02
2975 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์89,650,000-2.45
2976 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย89,639,712-1.64
2977 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด89,622,960+1.36
2978 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร89,425,845-4.44
2979 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี89,424,480-0.52
2980 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ89,320,928-1.72
2981 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ89,320,928-1.72
2982 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ89,320,000-1.72
2983 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ89,320,000-1.72
2984 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล89,292,500-
2985 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์89,184,840+1.63
2986 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล89,107,938+4.94
2987 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์88,976,100-1.84
2988 น.ส. นฤพร กาญจนจารี88,886,000+4.04
2989 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,840,000-
2990 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์88,771,349-
2991 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด88,755,870+0.26
2992 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล88,735,500-0.81
2993 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา88,687,818-1.03
2994 นาย กำธร ลีลาธีระกุล88,593,700+0.87
2995 กระทรวงอุตสาหกรรม88,500,000-
2996 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์88,492,608-0.93
2997 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์88,421,820+2.63
2998 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน88,377,600-2.60
2999 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์88,337,500-
3000 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี88,040,818-0.69