คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 07/08/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)120,320,000-
2502 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์120,290,136-
2503 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร120,279,006-
2504 TOYOTA TSUSHO CORPORATION120,262,131-
2505 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา120,202,470-
2506 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา119,785,856-
2507 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ119,702,780-
2508 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง119,676,529-
2509 บริษัท อี เอส ที โฮลดิ้งส์ จำกัด119,675,040-
2510 น.ส. สมสมร พุฒพันธ์119,448,672-
2511 นาง สิริพร บุญวรุตม์119,345,233-
2512 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล119,068,500-
2513 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์119,024,000-
2514 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด118,864,000-
2515 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด118,738,650-
2516 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน118,647,578-
2517 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล118,481,990-
2518 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล118,468,853-
2519 ร้อยโท วรากร ไรวา118,450,000-
2520 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์118,383,145-
2521 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์118,307,323-
2522 นาย สุทธิ มุ่งดี118,300,000-
2523 น.ส. วนิตา ทักราล118,271,000-
2524 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด118,232,348-
2525 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์118,224,506-
2526 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข118,000,098-
2527 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ117,936,000-
2528 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์117,702,838-
2529 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล117,686,403-
2530 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)117,456,750-
2531 นาย อัคริม จันทรประภา117,435,051-
2532 บริษัท กรีไทย จำกัด117,409,995-
2533 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์117,275,040-
2534 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์117,192,691-
2535 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.117,021,627-
2536 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์116,978,832-
2537 นาง ลักษณีย์ สารสาส116,742,406-
2538 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด116,361,216-
2539 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข116,312,170-
2540 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ116,004,120-
2541 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR115,800,000-
2542 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ115,402,586-
2543 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ115,309,106-
2544 นาย อธิป มัสกาตี115,274,800-
2545 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล115,230,451-
2546 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED114,750,000-
2547 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด114,689,250-
2548 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.114,516,600-
2549 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล114,281,673-
2550 นาย วศิน เดชกิจวิกรม114,222,500-
2551 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์114,148,952-
2552 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช114,065,000-
2553 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล114,048,000-
2554 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์113,977,650-
2555 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด113,945,808-
2556 MR. HIROSHI YAMADA113,945,000-
2557 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา113,730,000-
2558 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา113,730,000-
2559 นาง อโนทัย พรประภา113,713,328-
2560 น.ส. วรนุช ลีลาวรเศรษฐ์113,665,000-
2561 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร113,597,933-
2562 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส113,514,316-
2563 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต113,493,000-
2564 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร113,442,000-
2565 MITSUI SUGAR CO.,LTD.113,333,336-
2566 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์113,284,000-
2567 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล112,597,568-
2568 Diamond Jubilant Corporation112,500,000-
2569 นาย ณรัล วิวรรธนไกร112,332,000-
2570 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา112,248,360-
2571 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์112,200,000-
2572 นาง ศรีรัตน์ วาริการ112,194,398-
2573 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์111,800,013-
2574 นาย ธวัช ตันติเมธ111,792,222-
2575 MR. HIRONOBU NISHII111,740,007-
2576 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์111,696,173-
2577 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด111,545,600-
2578 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ111,510,000-
2579 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์111,510,000-
2580 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์111,510,000-
2581 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์111,510,000-
2582 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์111,510,000-
2583 นาย ภัทท สหวัฒน์111,510,000-
2584 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์111,510,000-
2585 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช111,510,000-
2586 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์111,510,000-
2587 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD111,389,040-
2588 TRI-STAGE INC111,366,600-
2589 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด111,263,625-
2590 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย111,104,796-
2591 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ111,081,620-
2592 กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)110,884,800-
2593 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)110,737,470-
2594 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช110,585,167-
2595 นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์110,500,000-
2596 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์110,448,000-
2597 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)110,308,800-
2598 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด110,250,000-
2599 นาย บุญ วนาสิน110,235,112-
2600 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ110,196,668-
2601 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด110,085,588-
2602 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข110,064,591-
2603 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ109,945,810-
2604 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ109,830,000-
2605 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์109,800,377-
2606 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด109,800,000-
2607 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ109,619,652-
2608 นาง ยุพา เตชะไกรศรี109,612,179-
2609 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ109,561,711-
2610 นาย ยอด ชินสุภัคกุล109,515,027-
2611 นาย ธีรวัต อมรธาตรี109,189,740-
2612 นาย นันทนัช พิบูลนันท์109,169,662-
2613 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)108,859,460-
2614 นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)108,859,460-
2615 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา108,806,472-
2616 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์108,718,356-
2617 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย108,580,000-
2618 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)108,575,000-
2619 นาง อมรา ลีละวัฒน์108,518,025-
2620 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล108,500,000-
2621 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL108,393,733-
2622 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ108,142,650-
2623 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ108,058,500-
2624 นาง รัศมี ทักราล108,058,362-
2625 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง108,041,669-
2626 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์107,879,808-
2627 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)107,839,240-
2628 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร107,702,250-
2629 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์107,409,338-
2630 นาย อัครเดช ศรีชวาลา107,300,600-
2631 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์107,170,380-
2632 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต106,480,000-
2633 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์106,282,522-
2634 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต106,233,000-
2635 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์106,026,896-
2636 นาย สันติ พัฒนะเมลือง106,024,000-
2637 นาย สริศ พัฒนะเมลือง105,920,000-
2638 นาย ขจรเดช ไรวา105,839,762-
2639 นาย พดด้วง คงคามี105,818,166-
2640 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์105,596,500-
2641 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์105,471,420-
2642 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2643 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ105,264,000-
2644 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข105,056,952-
2645 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล105,020,136-
2646 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด104,968,614-
2647 นาย ทศพล มาลีนนท์104,876,900-
2648 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์104,876,900-
2649 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์104,876,900-
2650 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์104,876,900-
2651 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์104,876,900-
2652 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด104,744,980-
2653 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล104,580,000-
2654 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล104,520,000-
2655 น.ส. กอแก้ว ชวาลรัตน์104,457,696-
2656 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร104,367,034-
2657 AIFUL CORPORATION104,160,000-
2658 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล103,935,539-
2659 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์103,935,000-
2660 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)103,923,000-
2661 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี103,918,320-
2662 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย103,887,804-
2663 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ103,872,738-
2664 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์103,841,419-
2665 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด103,739,905-
2666 น.ส. รัชนี ตริลลิต103,500,000-
2667 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.103,479,726-
2668 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส103,447,020-
2669 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)103,413,140-
2670 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์103,374,855-
2671 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์103,342,000-
2672 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์103,340,696-
2673 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)103,240,000-
2674 นาง วาสนา นิรันดร์กุล103,093,000-
2675 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์102,978,400-
2676 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี102,929,500-
2677 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ102,772,184-
2678 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ102,603,910-
2679 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม102,448,980-
2680 นาย นพชัย วีระมาน102,431,424-
2681 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ102,378,535-
2682 MR. PETER ERIC DENNIS102,317,244-
2683 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ102,304,650-
2684 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง102,273,730-
2685 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต102,127,500-
2686 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ102,000,010-
2687 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ102,000,010-
2688 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ102,000,010-
2689 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ102,000,010-
2690 น.ส. เจน โอฬาริก102,000,000-
2691 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข102,000,000-
2692 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล102,000,000-
2693 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด101,981,719-
2694 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง101,963,000-
2695 นาย วิทยา นราธัศจรรย์101,705,203-
2696 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.101,685,917-
2697 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล101,653,579-
2698 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ101,548,195-
2699 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด101,500,000-
2700 นาย ธงชัย ล่ำซำ101,425,575-
2701 นาย ณัฐ โอษธีศ101,382,081-
2702 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล101,348,950-
2703 นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์101,270,000-
2704 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด101,250,000-
2705 น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย101,244,381-
2706 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์100,991,500-
2707 นาย สมาน จังตระกูลชัย100,980,000-
2708 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์100,789,887-
2709 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง100,530,102-
2710 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล100,503,280-
2711 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล100,503,280-
2712 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา100,365,000-
2713 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)100,300,000-
2714 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)99,820,000-
2715 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์99,818,209-
2716 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล99,684,000-
2717 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ99,625,950-
2718 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน99,600,000-
2719 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์99,534,150-
2720 นาย ณพ ณรงค์เดช99,443,025-
2721 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์99,360,000-
2722 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร99,270,112-
2723 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์99,227,415-
2724 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์99,176,280-
2725 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์98,862,424-
2726 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข98,755,040-
2727 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC98,682,494-
2728 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์98,626,649-
2729 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.98,429,035-
2730 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.98,423,948-
2731 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์98,241,000-
2732 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ98,180,537-
2733 นาย ณัฐไผท พฤกษ์วงศ์วาน98,153,549-
2734 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)98,090,752-
2735 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล98,032,500-
2736 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส97,788,791-
2737 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา97,603,590-
2738 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด97,463,250-
2739 นาย ลือชา โพธิ์อบ97,366,462-
2740 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล97,170,000-
2741 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด97,150,000-
2742 นาง วรี สิหนาทกถากุล97,105,400-
2743 นาง วรรณวิภา ตันติวิท97,092,000-
2744 นาย วินัย ควรสถาพร97,058,869-
2745 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI96,775,124-
2746 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร96,728,302-
2747 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์96,612,000-
2748 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์96,587,200-
2749 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล96,520,000-
2750 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ96,429,344-
2751 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์96,330,500-
2752 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม96,250,000-
2753 MR. HO KWONCJAN96,147,750-
2754 น.ส. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล96,000,000-
2755 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล96,000,000-
2756 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง95,995,020-
2757 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ95,914,620-
2758 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช95,715,332-
2759 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล95,707,680-
2760 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล95,676,400-
2761 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล95,644,800-
2762 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์95,619,160-
2763 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์95,600,000-
2764 นาย ชนน วังตาล95,516,600-
2765 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด95,487,795-
2766 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ95,303,884-
2767 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว95,182,879-
2768 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์95,165,800-
2769 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด95,149,320-
2770 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ95,125,236-
2771 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ95,100,000-
2772 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ95,024,700-
2773 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์95,000,000-
2774 นาง อลิสา สิมะโรจน์95,000,000-
2775 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION94,999,737-
2776 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า94,841,212-
2777 นาง มาริสา ณ นคร94,811,439-
2778 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด94,803,735-
2779 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล94,699,836-
2780 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา94,617,435-
2781 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ94,500,000-
2782 คุณ ธนะ จิตมากุศล94,500,000-
2783 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค94,398,703-
2784 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา94,341,289-
2785 นาย พิชญ์ เทวอักษร94,336,010-
2786 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร94,323,660-
2787 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์94,320,000-
2788 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล94,252,772-
2789 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น94,222,260-
2790 นาย สาคร สุขศรีวงศ์94,095,023-
2791 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด93,841,600-
2792 นาย สุรพร รักตประจิต93,841,222-
2793 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ93,812,394-
2794 น.ส. นันทิชา ไชยกุล93,750,000-
2795 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์93,603,630-
2796 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต93,585,000-
2797 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด93,500,000-
2798 น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์93,395,428-
2799 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์93,343,538-
2800 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ93,339,180-
2801 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์93,134,998-
2802 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์93,100,000-
2803 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์92,887,980-
2804 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ92,746,980-
2805 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล92,746,980-
2806 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ92,746,980-
2807 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ92,746,980-
2808 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล92,631,072-
2809 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด92,600,370-
2810 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์92,552,760-
2811 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล92,500,000-
2812 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล92,457,905-
2813 น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข92,426,400-
2814 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน92,400,000-
2815 น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข92,400,000-
2816 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์92,400,000-
2817 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข92,400,000-
2818 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา92,356,251-
2819 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH92,336,639-
2820 นาย พัทธดน คงสุนทร92,179,500-
2821 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด92,112,000-
2822 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2823 NITTO KOGYO CORPORATION92,000,000-
2824 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง91,995,400-
2825 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด91,800,000-
2826 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์91,740,182-
2827 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์91,626,000-
2828 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม91,555,520-
2829 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด91,272,742-
2830 นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง91,193,920-
2831 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย91,151,434-
2832 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล91,018,500-
2833 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล90,969,340-
2834 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล90,953,380-
2835 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล90,953,240-
2836 นาง ฐาวรา หวั่งหลี90,910,702-
2837 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ90,900,000-
2838 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ90,885,000-
2839 นาย สุชาติ จริยกชกร90,849,580-
2840 บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด90,742,040-
2841 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร90,706,040-
2842 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง90,661,209-
2843 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์90,650,000-
2844 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด90,646,477-
2845 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์90,560,635-
2846 นาย สราวุธ ลี้ชัยมงคล90,420,000-
2847 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล90,408,976-
2848 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์90,314,951-
2849 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร90,225,000-
2850 น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์90,203,075-
2851 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด90,196,050-
2852 นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม89,596,086-
2853 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร89,575,524-
2854 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว89,561,870-
2855 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์89,553,122-
2856 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่89,527,870-
2857 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์89,527,420-
2858 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด89,506,895-
2859 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม89,445,000-
2860 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์89,349,478-
2861 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล89,248,500-
2862 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์89,156,648-
2863 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์88,967,898-
2864 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ88,884,800-
2865 นาง รื่นรวย เกตุรายนาค88,788,000-
2866 นาง สุมพร ไกรฤกษ์88,538,050-
2867 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด88,455,160-
2868 นาย อำนาจ พรหมสูตร88,389,460-
2869 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว88,302,917-
2870 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่88,291,874-
2871 บริษัท สองน้ำ จำกัด88,200,000-
2872 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม88,200,000-
2873 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล88,189,420-
2874 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์88,129,503-
2875 นาย ชวลิต จันทรรัตน์88,040,320-
2876 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ87,999,036-
2877 นาย ภิมุข สิมะโรจน์87,967,000-
2878 นาง กนกกร แทนไกรศร87,672,031-
2879 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์87,640,000-
2880 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ87,630,000-
2881 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่87,608,750-
2882 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ87,600,000-
2883 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล87,578,616-
2884 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์87,520,265-
2885 บริษัท วาวา แพค จำกัด87,400,000-
2886 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์87,368,056-
2887 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์87,347,400-
2888 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี87,330,345-
2889 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ87,192,000-
2890 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม87,153,000-
2891 นาย นริศ จิระวงศ์ประภา87,076,285-
2892 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์86,978,818-
2893 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์86,953,000-
2894 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส86,821,266-
2895 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์86,757,832-
2896 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ86,633,712-
2897 นาง วีณา ธรณนิธิกุล86,454,732-
2898 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล86,445,000-
2899 นาย นพดล สันธนะพานิช86,400,000-
2900 บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการเพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ)86,250,000-
2901 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)86,240,000-
2902 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล86,161,478-
2903 นาย สมิทธ มะกรสาร86,067,055-
2904 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล85,936,320-
2905 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส85,761,095-
2906 นาง พัทยา พิเชฐพงศา85,733,667-
2907 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ85,677,060-
2908 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์85,641,782-
2909 น.ส. พรชฎา วานิช85,552,147-
2910 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์85,511,754-
2911 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์85,387,500-
2912 นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ85,304,380-
2913 นาย เอกรัตน์ เตชะเวช85,250,000-
2914 นาย ธีระ กิติจารุรัตน์85,016,693-
2915 นาย เจริญ มีนสุข85,000,000-
2916 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์84,942,000-
2917 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์84,705,600-
2918 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา84,687,362-
2919 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา84,640,000-
2920 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต84,536,950-
2921 นาย ณรงค์ จารุวจนะ84,393,009-
2922 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล83,690,772-
2923 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT83,642,320-
2924 นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส83,581,200-
2925 นาย บุณย์ สินธวณรงค์83,534,000-
2926 นาย สาระ ล่ำซำ83,431,868-
2927 นาย ศิริพงษ์ ศรีเจริญล่ำซำ83,400,000-
2928 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ83,367,098-
2929 นาย สุกิจ หวั่งหลี83,333,651-
2930 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม83,208,490-
2931 นาย วิทยา ตันตราภรณ์83,140,116-
2932 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์83,109,630-
2933 น.ส. พิกุล ชูศรี83,026,866-
2934 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด82,918,980-
2935 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์82,806,730-
2936 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล82,802,837-
2937 MR. SHEN, SHYH-YONG82,743,972-
2938 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited82,702,015-
2939 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา82,560,000-
2940 นาง กันยา หลิมประเสริฐ82,510,596-
2941 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร82,452,240-
2942 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย82,389,376-
2943 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา82,367,688-
2944 นาย ปรีชา วีระพงษ์82,268,298-
2945 นาย เอกชัย สัตบงกช82,221,000-
2946 ด.ช. วีริศ เจริญตรา82,194,000-
2947 น.ส. นภัสสร เจริญตรา82,194,000-
2948 หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ82,130,000-
2949 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล82,079,760-
2950 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.82,075,290-
2951 นาย พิชัย โอทยากุล82,032,000-
2952 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน81,956,340-
2953 นาย สมนึก ไชยกุล81,920,810-
2954 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร81,900,420-
2955 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด81,880,750-
2956 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ81,833,563-
2957 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร81,806,400-
2958 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร81,806,400-
2959 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน81,738,318-
2960 นาย สมชาย เวชากร81,716,060-
2961 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด81,675,000-
2962 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์81,649,686-
2963 B.I.C.(CAMBODIA) BANK PLC.81,600,000-
2964 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล81,533,610-
2965 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ81,435,200-
2966 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว81,392,840-
2967 น.ส. ภาติยา ทันการ81,333,000-
2968 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์81,258,333-
2969 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์81,223,100-
2970 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย81,135,950-
2971 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค81,044,828-
2972 นาง วรรณพร พรประภา81,032,824-
2973 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล80,983,800-
2974 นาง พเยาว์ ชลาชีพ80,884,986-
2975 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ80,798,256-
2976 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์80,767,500-
2977 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ80,715,434-
2978 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์80,563,250-
2979 นาย วิทูร ศิลาอ่อน80,494,500-
2980 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์80,388,950-
2981 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์80,344,084-
2982 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์80,240,000-
2983 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์80,196,272-
2984 นาย รชต ลีลาประชากุล80,088,486-
2985 นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง80,008,000-
2986 นาย สุรินทร์ มีนสุข79,952,720-
2987 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์79,937,842-
2988 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์79,897,476-
2989 นาย ทวิช เตชะนาวากุล79,847,465-
2990 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร79,686,226-
2991 นาง ละออง ทองสุข79,575,613-
2992 นาย อุยจง แซ่เบ้79,437,500-
2993 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)79,425,325-
2994 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ79,380,000-
2995 MISS MAN WAI KOO79,380,000-
2996 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ79,331,616-
2997 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์79,222,049-
2998 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์79,123,572-
2999 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ79,079,732-
3000 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์79,061,500-