คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาย ทิม นพรัมภา133,687,388-
2502 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ133,424,192-1.54
2503 MR. SORNSAK SOMWATTANA133,395,878+0.54
2504 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED133,200,744-
2505 นาย ธนะ จิตมากุศล132,750,000-
2506 น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ132,750,000-
2507 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์132,748,898-1.29
2508 นาย อัคริม จันทรประภา132,714,537+2.61
2509 นาย วิษณุ เทพเจริญ132,654,083+6.06
2510 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์132,446,184-0.90
2511 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ132,362,621-
2512 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์132,300,000-2.04
2513 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล132,294,394-0.70
2514 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)132,000,000-3.03
2515 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา131,984,125+0.08
2516 นาย พนม ควรสถาพร131,978,805+0.18
2517 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด131,832,175+0.04
2518 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด131,785,445-
2519 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์131,661,199-
2520 น.ส. สุนี อนันตประกร131,616,897-0.22
2521 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล131,615,925-0.23
2522 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล131,600,000-
2523 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์131,528,372-0.08
2524 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์131,369,200+2.94
2525 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์131,309,800+0.81
2526 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด131,250,000-1.71
2527 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์131,152,000+2.91
2528 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.130,990,495-0.25
2529 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี130,981,261-
2530 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร130,897,068-0.66
2531 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด130,720,400-0.52
2532 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ130,672,525+17.25
2533 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์130,572,000-1.61
2534 MR. Trevor John Thompson130,572,000-1.61
2535 นาย วิทูร ศิลาอ่อน130,510,500-0.60
2536 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร130,458,792-1.25
2537 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร130,316,719+0.17
2538 นาย สมเกียรติ ลิมทรง130,278,579-0.31
2539 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร130,177,218+0.17
2540 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ130,144,000-1.79
2541 นาย ณัฐ โอษธีศ129,752,355+1.59
2542 นาย สาคร สุขศรีวงศ์129,742,516-0.50
2543 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์129,728,500-
2544 นาย สุวิช ปัญญาวีร์129,626,000-
2545 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ129,356,230-1.49
2546 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม129,330,390-3.53
2547 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร128,731,140-3.53
2548 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล128,621,565-0.75
2549 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์128,445,868-0.10
2550 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา128,302,200-0.27
2551 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา128,258,550-
2552 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล128,255,000-4.42
2553 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล128,115,332-4.09
2554 นาย คณพศ นิจสิริภัช127,831,974+2.43
2555 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล127,747,770-1.69
2556 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร127,506,917+0.15
2557 นาย อธิภัทร ควรสถาพร127,506,917+0.15
2558 นาง จารุดา โพธิอินทะ127,464,750+0.44
2559 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์127,270,150-2.21
2560 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND127,155,200-3.75
2561 Dragon Shine Global Limited127,008,000-2.04
2562 Great Classic Limited127,008,000-2.04
2563 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์126,873,694-1.26
2564 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง125,993,700+0.79
2565 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า125,928,200-
2566 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ125,895,348-0.37
2567 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30125,834,328+1.49
2568 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง125,739,275+4.81
2569 นาง ละออง ทองสุข125,498,923+2.96
2570 น.ส. สุณี เสรีภาณุ125,479,490-1.99
2571 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล125,469,156+0.66
2572 MR. ATEEB RASHEED MASKATI125,361,345-0.57
2573 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)125,351,820-
2574 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์125,349,718-
2575 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์125,344,199+4.71
2576 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์125,279,250-1.83
2577 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)125,263,080+0.79
2578 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร125,240,006-1.83
2579 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด125,154,886+0.81
2580 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์125,111,371-1.83
2581 นาง จันทิมา องค์โฆษิต125,048,575-1.29
2582 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์124,997,398+5.94
2583 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด124,944,000+0.73
2584 นาง อรทัย แซ่ตั้ง124,863,114+5.74
2585 นาย เทพทัย ศิลา124,857,570-1.69
2586 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด124,849,990-1.22
2587 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์124,575,996-
2588 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.124,545,541-1.27
2589 นาย ณพ ณรงค์เดช124,487,935-
2590 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต124,300,000-0.88
2591 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล124,221,600-
2592 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด124,219,375-1.71
2593 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด124,100,000-1.37
2594 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน124,000,000+0.81
2595 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ123,948,909-0.75
2596 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์123,924,840+0.64
2597 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข123,900,000-1.13
2598 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข123,900,000-1.13
2599 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล123,831,240-
2600 บริษัท เนแอ็ค จำกัด123,815,079-2.70
2601 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว123,810,396+0.53
2602 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร123,701,589+0.12
2603 นาง ณัชปภา ควรสถาพร123,701,588+0.12
2604 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร123,701,587+0.12
2605 นาย กำธร ศิลาอ่อน123,553,280-0.60
2606 นาย สันติ พัฒนะเมลือง123,390,540-
2607 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร123,283,248+0.76
2608 นาย สริศ พัฒนะเมลือง122,924,880-
2609 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.122,845,080+2.97
2610 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์122,550,000-2.33
2611 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด122,524,520-
2612 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล122,335,804+1.72
2613 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์122,303,500+0.20
2614 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ122,244,000-0.82
2615 นาย พดด้วง คงคามี122,211,060-0.82
2616 MR. PAUL SUMADE LEE122,202,709-4.42
2617 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN122,161,654-0.13
2618 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย121,953,928+0.55
2619 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล121,942,904-1.83
2620 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์121,807,700-2.03
2621 น.ส. แอน มาลีนนท์121,807,700-2.03
2622 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด121,743,125-1.71
2623 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด121,364,445-
2624 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ121,348,100+0.75
2625 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์121,187,500+1.08
2626 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต121,073,247-
2627 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY120,986,700+1.15
2628 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต120,854,000+2.22
2629 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล120,722,576-0.90
2630 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร120,668,750-
2631 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์120,645,075-
2632 นาง พรรณี พิทยายน120,313,591-
2633 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์120,280,000+0.81
2634 นาง กนกกร แทนไกรศร120,268,043-0.93
2635 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)120,265,914-1.04
2636 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์120,133,332-
2637 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์120,133,332-
2638 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล120,000,000-1.25
2639 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย119,762,627-1.40
2640 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร119,600,000-
2641 นาย เอกชัย สัตบงกช119,532,000-0.62
2642 นาย ธวัช ตันติเมธ119,433,960-0.38
2643 นาง ทยา ทีปสุวรรณ119,419,607-0.94
2644 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง119,296,710-
2645 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ119,131,912+2.05
2646 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ119,082,089-
2647 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์118,952,181-1.82
2648 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน118,851,980-1.28
2649 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล118,823,955+2.64
2650 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต118,731,000-
2651 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ118,715,802-
2652 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล118,293,372+5.74
2653 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์118,173,878+3.71
2654 MITSUI SUGAR CO.,LTD.118,000,002-1.13
2655 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส117,965,380-2.52
2656 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ117,922,400-
2657 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ117,807,208+5.94
2658 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล117,710,000-
2659 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์117,595,294+1.21
2660 นาง ฐาวรา หวั่งหลี117,565,016+0.55
2661 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์117,524,440-
2662 นาย สุวิชา พานิชผล117,489,465-
2663 น.ส. ภาติยา ทันการ117,460,000-1.25
2664 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)117,300,000+0.72
2665 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์117,142,465-1.61
2666 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล117,117,765-
2667 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร117,018,600-2.06
2668 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ117,000,000-
2669 นาย วิกร ศรีวิกรม์116,630,000-0.92
2670 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์116,402,470+4.42
2671 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล116,322,360+1.30
2672 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย116,287,340-1.95
2673 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร116,012,810+3.77
2674 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์115,960,000-1.54
2675 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์115,955,790-
2676 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล115,940,160-
2677 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล115,940,160-
2678 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา115,920,000+0.79
2679 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์115,851,970+2.67
2680 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์115,844,387+4.42
2681 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด115,840,362-0.43
2682 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง115,622,676-0.88
2683 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ115,523,100+1.30
2684 นาง อลิสา สิมะโรจน์115,500,000+1.30
2685 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์115,500,000+1.30
2686 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง115,473,254-1.99
2687 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)115,199,899-1.39
2688 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี115,147,200+1.19
2689 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์115,051,464-1.83
2690 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง115,024,364+5.73
2691 บริษัท วาวา แพค จำกัด115,000,000+4.00
2692 นาง พเยาว์ ชลาชีพ114,999,742-0.96
2693 นาย ธงชัย ล่ำซำ114,898,000-0.35
2694 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ114,810,623-0.69
2695 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด114,745,088-0.70
2696 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์114,660,000+0.64
2697 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล114,654,110-
2698 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล114,626,912-0.02
2699 นาง วรรณวิภา ตันติวิท114,173,000-
2700 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต114,142,500-
2701 นาง เกศรา มานะศิลป์114,088,043+0.11
2702 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์114,059,806+0.31
2703 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล114,009,185-2.21
2704 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์113,967,652+6.67
2705 นาย เฟิม หงสนันทน์113,958,768+0.86
2706 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.113,898,158-0.75
2707 นาย ชโนดม อุตสาหจิต113,841,000+0.72
2708 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต113,771,500+0.72
2709 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต113,771,500+0.72
2710 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์113,760,000-
2711 MR. KUO-CHAN TSENG113,356,218+0.44
2712 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์113,327,244-1.37
2713 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช113,283,520+0.34
2714 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม113,116,470-
2715 นาง อุบล จิระมงคล112,991,125-1.29
2716 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์112,960,000-0.19
2717 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์112,752,000-0.14
2718 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล112,528,338-0.90
2719 นาย สุรพร รักตประจิต112,391,231-
2720 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT112,200,010+0.41
2721 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม112,200,000-
2722 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล111,952,755-
2723 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย111,925,393-4.42
2724 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด111,899,760+0.95
2725 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์111,667,197-
2726 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์111,583,278-1.13
2727 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล111,370,210-0.75
2728 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี111,247,256+3.15
2729 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2730 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2731 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี111,016,409-1.27
2732 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์110,758,100-0.56
2733 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต110,603,110-0.83
2734 TRI-STAGE INC110,389,700+2.65
2735 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์110,388,914-1.73
2736 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์110,012,834-0.93
2737 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์110,010,250-3.24
2738 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ109,890,000-
2739 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ109,835,393+0.71
2740 นาย ปิยะ จิตตาลาน109,756,220-0.71
2741 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ109,755,203-
2742 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ109,729,575+0.44
2743 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล109,677,825+0.44
2744 นาง ลักษณีย์ สารสาส109,637,915-
2745 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด109,605,418-1.41
2746 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์109,568,248-
2747 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี109,518,716+2.96
2748 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน109,510,368+4.03
2749 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ109,502,364-0.87
2750 MR. VIRACH SERIPANU109,475,000-1.99
2751 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว109,432,290-5.07
2752 น.ส. ปราชญา กรรณสูต109,407,158-
2753 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์109,317,825+0.44
2754 นาง วรรณี วิญญรัตน์109,317,825+0.44
2755 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช109,269,931-1.61
2756 นาย สมชาย เวชากร109,227,392+1.35
2757 นาย กิตติ งามมหรัตน์109,180,480+0.02
2758 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)109,170,820-
2759 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์109,040,361-0.92
2760 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง108,766,767-
2761 นาย สุเทพ จิระสิริกุล108,755,000-0.19
2762 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ108,741,824-
2763 นาย พิชัย สถาวรมณี108,699,830-8.47
2764 นาย พรวิช ศิลาอ่อน108,683,600-0.60
2765 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์108,630,000-5.63
2766 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)108,575,000-0.99
2767 นาง ศรีรัตน์ วาริการ108,514,806-
2768 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์108,432,800-
2769 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล108,326,708-2.19
2770 ด.ช. วีริศ เจริญตรา108,150,000-
2771 น.ส. นภัสสร เจริญตรา108,150,000-
2772 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล108,063,200+2.17
2773 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล108,060,749-0.50
2774 นาง สุลัย เลิศศุภกุล108,015,000+0.60
2775 นาย EKARAT TEJAVEJ107,725,000+0.36
2776 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์107,706,400-0.47
2777 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง107,670,090+4.42
2778 น.ส. ชญาภา จูตระกูล107,590,907-
2779 นาย วินชัย พึ่งรัศมี107,361,125+1.87
2780 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์107,335,800+0.36
2781 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ107,147,764-2.44
2782 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์107,142,786-1.75
2783 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย107,100,000+0.84
2784 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์107,055,906+4.29
2785 MISS JUNRI SUGIURA107,001,300-
2786 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส106,964,290-0.94
2787 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ106,946,674+1.05
2788 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี106,872,000-0.24
2789 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข106,834,020-0.26
2790 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.106,815,240-
2791 นาย สุชาติ ชมกลิ่น106,609,000-
2792 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล106,486,555-1.15
2793 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล106,437,100-
2794 นาย วิทยา นราธัศจรรย์106,363,363-0.20
2795 นาย นันทนัช พิบูลนันท์106,345,005-
2796 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา106,304,982-
2797 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร106,156,752-0.30
2798 นาย ณรงค์ จารุวจนะ106,117,942-0.79
2799 นาง ลลนา ธาราสุข105,953,993+0.26
2800 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด105,875,000-1.71
2801 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์105,862,500-
2802 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย105,860,768-0.90
2803 นาย สุกิจ หวั่งหลี105,592,351+0.59
2804 นาย บุณย์ สินธวณรงค์105,556,600+0.36
2805 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2806 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE105,300,000+0.64
2807 นาย ปิยชัย กรรณสูต105,248,850-2.21
2808 นาย ปริน ชนันทรานนท์105,167,275+0.28
2809 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม105,000,000-
2810 นาย วิเชียร เศวตวาณิช105,000,000+1.67
2811 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย104,999,000+0.04
2812 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ104,914,224-
2813 นาย สมิทธ มะกรสาร104,639,420+1.30
2814 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต104,595,000-
2815 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ104,108,040-
2816 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์104,089,905-
2817 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์103,907,636-
2818 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์103,786,853-1.83
2819 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด103,779,630-
2820 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)103,749,120+0.88
2821 น.ส. สุพัฒนา พรประภา103,466,699+0.52
2822 MR. HO KWONCJAN103,438,575-
2823 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน103,400,000-0.43
2824 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด103,395,294-0.88
2825 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา103,338,090-1.64
2826 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม103,192,854-
2827 นาย ยอด ชินสุภัคกุล103,009,184+0.53
2828 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี102,895,492+0.99
2829 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1102,877,500-0.61
2830 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร102,787,885+0.15
2831 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์102,584,000+1.45
2832 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ102,354,920-0.81
2833 นาย ภิมุข สิมะโรจน์102,240,000-
2834 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ102,200,000+0.71
2835 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ102,183,060-
2836 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์102,074,493-1.71
2837 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์102,065,835+2.61
2838 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด102,000,000+3.53
2839 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล101,997,719-1.91
2840 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล101,997,719-1.91
2841 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล101,997,719-1.91
2842 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล101,997,562-1.91
2843 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC101,894,566-0.94
2844 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช101,778,936+2.05
2845 นาย ลือชา โพธิ์อบ101,673,158+0.91
2846 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล101,671,987-4.42
2847 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด101,615,805+0.24
2848 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์101,518,624+0.07
2849 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์101,293,800-1.27
2850 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์101,197,620-0.23
2851 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล101,030,612-1.61
2852 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์100,879,224+0.98
2853 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด100,713,323-
2854 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ100,697,880-1.88
2855 น.ส. พรชฎา วานิช100,654,095+0.73
2856 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร100,502,800-1.61
2857 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข100,500,000+2.99
2858 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล100,500,000+2.99
2859 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช100,440,000-1.61
2860 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ100,416,296-0.07
2861 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล100,349,219-1.91
2862 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา100,286,400+3.92
2863 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์99,861,917+0.83
2864 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร99,639,693+0.80
2865 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม99,501,440-
2866 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ99,144,000-3.24
2867 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล99,123,442-0.67
2868 นาย สมยศ สุธีรพรชัย99,094,170-
2869 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ99,072,092+2.75
2870 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด99,000,000-0.50
2871 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited98,851,932-
2872 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ98,757,740+0.85
2873 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์98,400,000-
2874 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด98,299,560+1.42
2875 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล98,280,000-2.14
2876 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล98,261,320-0.92
2877 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม98,200,375-1.48
2878 นาย วิทยา ตันตราภรณ์98,150,128+0.21
2879 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน98,132,791-0.60
2880 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์98,053,155+4.29
2881 นาง ปรารถนา มงคลกุล97,931,050-1.99
2882 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ97,855,950-
2883 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล97,720,000-1.13
2884 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT97,632,407+2.44
2885 น.ส. สำลี พรมมาสม97,150,000+2.99
2886 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล97,117,500+2.61
2887 นาย ธวิช จารุวจนะ97,074,660-0.79
2888 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์96,982,801-0.68
2889 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด96,939,120-0.63
2890 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ96,910,836-0.41
2891 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด96,727,950+0.51
2892 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด96,717,681+1.50
2893 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร96,618,944-0.97
2894 นาย เศกสรร เศรษฐสกล96,496,624-
2895 นาย ธีรวัต อมรธาตรี96,404,688+0.98
2896 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม96,300,000-
2897 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง96,196,266+4.37
2898 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)96,112,500+3.64
2899 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร96,077,718-0.96
2900 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล96,000,000-
2901 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง95,927,000-0.32
2902 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค95,772,201+0.44
2903 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์95,713,800+0.64
2904 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส95,705,487+0.05
2905 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ95,701,259-1.49
2906 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา95,554,616+0.94
2907 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์95,545,396-1.60
2908 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์95,520,000+0.75
2909 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์95,460,000-2.03
2910 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล95,283,199-
2911 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย95,282,000+1.41
2912 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด95,250,000-0.79
2913 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า95,248,650-0.95
2914 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด95,173,521+0.50
2915 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี95,141,800+0.68
2916 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ94,750,497-0.44
2917 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์94,667,150-0.67
2918 นาง จันทิรา ลือสกุล94,607,448-3.85
2919 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)94,526,660-
2920 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,500,000+0.44
2921 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,500,000+0.44
2922 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์94,350,239-1.83
2923 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์94,300,874-0.30
2924 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด94,250,000-1.54
2925 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร94,127,792-0.66
2926 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร94,083,600+0.68
2927 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์94,006,086-
2928 นาย พิริยะ ธานีรณานนท์94,000,000-0.43
2929 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์93,944,306-2.96
2930 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ93,911,818+0.65
2931 น.ส. พิกุล ชูศรี93,829,501+2.61
2932 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม93,601,400-
2933 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)93,600,000-1.71
2934 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร93,567,250-0.79
2935 นาย ทวิช เตชะนาวากุล93,293,089-0.17
2936 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์93,234,112+1.73
2937 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ93,182,992-0.75
2938 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล92,963,438-
2939 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์92,941,200-
2940 นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ92,820,000+0.64
2941 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด92,818,476-
2942 นาย ระบิล กลั่นสกุล92,813,370-
2943 นาย ธิติ ยศะสินธุ์92,740,849+0.83
2944 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล92,612,940-3.53
2945 บริษัท มกรานันท์ จำกัด92,456,000-0.79
2946 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา92,364,638+2.44
2947 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์92,262,517+2.96
2948 นาย วิโรจน์ นูคำดี92,087,259+0.14
2949 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์92,086,500-0.97
2950 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล92,046,588-1.91
2951 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย92,025,693-8.47
2952 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2953 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร91,884,500-0.79
2954 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล91,872,432-
2955 MRS. LUCINDA CHEN91,826,088-0.42
2956 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น91,792,612+1.77
2957 MISS CHUA ENG ENG91,777,440-
2958 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร91,726,032-0.97
2959 นาย รักสนิท พรประภา91,665,000+0.52
2960 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี91,590,523-1.29
2961 นาย รชต ลีลาประชากุล91,529,698-
2962 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส91,453,803-0.67
2963 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล91,314,762+0.87
2964 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด91,200,000-
2965 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว91,062,384+6.06
2966 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด90,993,695-
2967 นาย พรรษา เริงพิทยา90,917,000-
2968 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ90,900,000-0.99
2969 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)90,834,960-1.69
2970 นาง ทศพร อังสุวรังษี90,778,301-2.84
2971 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ90,730,000-1.16
2972 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์90,630,000-
2973 นาย ใจมั่น ทักราล90,605,490-
2974 นาง นพวรรณ จงวัฒนา90,604,764-1.14
2975 นาง รัศมี ทักราล90,590,115-
2976 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล90,559,365-
2977 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์90,518,400+1.19
2978 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์90,384,021-1.83
2979 MR. SUPOL WATTANAVEKIN90,378,030-1.88
2980 นาย เกริก ลีเกษม90,320,931-1.64
2981 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด90,265,400+1.02
2982 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร90,225,000-1.60
2983 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์90,222,700-0.85
2984 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด90,000,000-
2985 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์89,984,443-
2986 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์89,960,000-0.18
2987 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล89,854,500+0.68
2988 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา89,816,952+2.44
2989 นาย พิศาล รัชกิจประการ89,780,000+4.48
2990 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ89,700,000-1.54
2991 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ89,684,928-3.24
2992 นาย ประพล มิลินทจินดา89,404,000-
2993 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์89,400,000-
2994 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์89,276,724-
2995 นาย อมร มีมะโน89,275,659-
2996 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์89,230,440-
2997 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์89,199,600-
2998 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์89,199,600-
2999 นาง มาริสา ณ นคร89,179,076+0.53
3000 นาย สมชัย ครุจิตร89,121,771+0.65