คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล126,700,000-
2502 MR. KUO-CHAN TSENG126,682,164+2.64
2503 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.126,616,080+0.83
2504 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล126,610,000+0.55
2505 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)126,567,784-
2506 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร126,537,167-0.15
2507 นาย อธิภัทร ควรสถาพร126,537,167-0.15
2508 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล126,451,548+4.85
2509 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม126,427,944-1.80
2510 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ126,225,000+0.73
2511 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล126,180,184-
2512 นาง มาลี เหมมณฑารพ126,139,702+1.61
2513 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์126,062,300+1.74
2514 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)125,984,910-
2515 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์125,909,503-
2516 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล125,890,000+1.00
2517 นาย สุวิช ปัญญาวีร์125,678,000-
2518 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย125,446,431+4.14
2519 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา125,408,360-2.27
2520 นาง อมรา ลีละวัฒน์125,368,650-0.54
2521 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์125,100,000-0.72
2522 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ125,025,000+1.00
2523 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์125,000,000+1.00
2524 นาง อลิสา สิมะโรจน์125,000,000+1.00
2525 นาย นพดล ตัณศลารักษ์124,792,991+0.01
2526 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล124,562,025-0.20
2527 นาย ณพ ณรงค์เดช124,487,935-
2528 นาย สันติ พัฒนะเมลือง124,445,160-
2529 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา124,359,610-
2530 นาง วนิดา พฤฒินารากร124,069,680-
2531 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์124,055,928-1.93
2532 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด124,032,000+0.74
2533 นาย สริศ พัฒนะเมลือง123,975,520-
2534 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ123,932,750+0.88
2535 นาย กิติชัย สินเจริญกุล123,777,332+3.06
2536 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี123,770,330-0.23
2537 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส123,754,410-
2538 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล123,729,855+2.88
2539 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ123,600,000-2.91
2540 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ123,600,000-2.91
2541 นาย สาคร สุขศรีวงศ์123,488,441+0.46
2542 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด123,407,353-
2543 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION123,297,531-
2544 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED123,225,358+1.90
2545 นาย คณพศ นิจสิริภัช123,167,469-3.79
2546 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร123,097,050-0.74
2547 หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ123,000,000-
2548 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน123,000,000+0.81
2549 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร122,953,079-0.12
2550 นาง ณัชปภา ควรสถาพร122,953,078-0.12
2551 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร122,953,077-0.12
2552 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล122,732,389-0.90
2553 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์122,670,000+0.10
2554 น.ส. ปราลี มาลีนนท์122,670,000+0.10
2555 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์122,670,000+0.10
2556 MR. ATEEB RASHEED MASKATI122,479,475-1.76
2557 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล122,352,760+1.06
2558 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์122,108,149+2.00
2559 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว121,921,271-1.19
2560 นาง อุบล จิระมงคล121,738,825+5.39
2561 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)121,712,920-0.79
2562 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด121,556,400-
2563 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์121,541,670+3.27
2564 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร121,361,520-
2565 นาย ชโนดม อุตสาหจิต121,212,000+4.05
2566 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม121,200,000+0.83
2567 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด121,147,840+0.57
2568 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต121,138,000+4.05
2569 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต121,138,000+4.05
2570 นาย วิทูร ศิลาอ่อน121,132,500-0.65
2571 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด121,061,103-
2572 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ120,848,000-
2573 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์120,819,006-
2574 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด120,670,250+1.18
2575 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.120,342,496+1.34
2576 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง120,316,340-
2577 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล120,232,607+1.61
2578 Great Classic Limited120,096,000-0.72
2579 Dragon Shine Global Limited120,096,000-0.72
2580 นาย พลพัฒ กรรณสูต120,018,731+2.17
2581 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง119,994,000-
2582 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล119,862,290-
2583 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์119,777,800+3.23
2584 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์119,672,000+3.20
2585 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์119,661,248+0.89
2586 บริษัท วาวา แพค จำกัด119,600,000-3.85
2587 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์119,535,500-
2588 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์119,509,274-1.08
2589 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส119,436,535-
2590 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์119,310,000+0.81
2591 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล119,099,338-
2592 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล118,972,450+0.39
2593 นาย สุชาติ ชมกลิ่น118,645,500+5.80
2594 นาง อุบล เอกะหิตานนท์118,292,222-2.21
2595 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด118,264,750+1.18
2596 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล118,172,880-
2597 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา118,162,350+2.68
2598 นาง ละออง ทองสุข118,061,950-
2599 นาง กนกกร แทนไกรศร118,020,042-
2600 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)118,000,000-
2601 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ117,957,503+0.21
2602 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ117,744,088+0.57
2603 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์117,701,457-1.11
2604 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.117,451,175-
2605 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร117,221,000+0.16
2606 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร117,000,000-
2607 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด116,977,778-
2608 นาย นพชัย วีระมาน116,911,811-
2609 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข116,900,000+1.80
2610 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข116,900,000+1.80
2611 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต116,856,300-
2612 นาย วิทยา นราธัศจรรย์116,761,257-0.17
2613 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์116,551,400+2.04
2614 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน116,538,860+3.27
2615 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.116,467,290+1.47
2616 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์116,356,992-2.54
2617 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์115,960,000-3.85
2618 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์115,818,000-3.61
2619 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)115,600,000-
2620 นาง พเยาว์ ชลาชีพ115,549,980-1.43
2621 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล115,473,600-
2622 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด115,161,912-
2623 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์115,000,031-1.63
2624 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์114,935,092+3.00
2625 นาง ทยา ทีปสุวรรณ114,910,031-0.10
2626 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร114,899,088+3.00
2627 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์114,781,074+3.00
2628 นาย กำธร ศิลาอ่อน114,675,200-0.65
2629 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.114,516,600-
2630 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์114,448,671-1.63
2631 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต114,400,000-
2632 นาง ฐาวรา หวั่งหลี114,323,709-
2633 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)114,260,000-1.02
2634 TOYOTA TSUSHO CORPORATION114,114,999+0.59
2635 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ114,000,000-
2636 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์113,967,652+6.67
2637 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์113,921,500+0.36
2638 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์113,859,016-2.17
2639 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์113,849,212+2.54
2640 นาย เอกชัย สัตบงกช113,825,000+0.93
2641 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี113,431,510-1.53
2642 นาย วิกร ศรีวิกรม์113,420,000-
2643 นาย สันติ ปิยะทัต113,399,122+1.06
2644 นาย สมิทธ มะกรสาร113,246,125+1.00
2645 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช113,103,700+0.53
2646 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล113,074,992-1.93
2647 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์113,036,725+0.93
2648 MISS JUNRI SUGIURA112,824,500+0.65
2649 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา112,823,900-3.66
2650 นาง จันทิรา ลือสกุล112,801,188-1.61
2651 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข112,797,620-0.32
2652 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล112,700,000+3.06
2653 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์112,675,005+0.45
2654 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT112,656,107+0.81
2655 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์112,488,000+3.09
2656 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง112,479,943-1.29
2657 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์112,455,000+3.27
2658 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ112,454,800+2.40
2659 นาง วรรณวิภา ตันติวิท112,375,000-
2660 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต112,340,250-
2661 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ112,224,000-0.89
2662 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด112,200,000+1.52
2663 นาย พดด้วง คงคามี112,193,760-0.89
2664 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)111,999,902-
2665 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล111,874,224+3.00
2666 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน111,295,694+0.97
2667 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์111,242,140-0.85
2668 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์111,102,874+2.54
2669 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต111,059,090-1.45
2670 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ110,988,556+0.40
2671 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย110,944,392+0.68
2672 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม110,898,500+2.00
2673 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด110,834,048-
2674 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร110,629,080+2.72
2675 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล110,600,000+2.86
2676 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด110,416,308-
2677 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา110,400,000-
2678 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์110,255,200-0.83
2679 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์110,160,000+2.08
2680 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา110,160,000+1.39
2681 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา110,160,000+1.39
2682 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ110,090,566+0.88
2683 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม110,000,000+2.00
2684 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ109,982,393-0.79
2685 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร109,821,587-0.89
2686 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์109,788,000-0.31
2687 นาย เฟิม หงสนันทน์109,696,076+0.11
2688 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว109,680,410+1.96
2689 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า109,679,400+1.85
2690 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ109,419,766+1.61
2691 น.ส. ภาติยา ทันการ109,384,625-0.67
2692 นาย EKARAT TEJAVEJ109,275,000-
2693 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร109,259,238-2.99
2694 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ109,241,888-0.89
2695 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล109,222,200-
2696 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล109,190,368-0.89
2697 นาย ธวัช ตันติเมธ109,103,296-0.63
2698 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์109,026,260+0.60
2699 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์108,985,368+2.16
2700 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์108,880,200-
2701 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ108,853,621+0.56
2702 นาง วรรณี วิญญรัตน์108,831,968-0.89
2703 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์108,831,968-0.89
2704 น.ส. นภัสสร เจริญตรา108,768,000-
2705 ด.ช. วีริศ เจริญตรา108,768,000-
2706 นาง เกศรา มานะศิลป์108,307,363+0.21
2707 MITSUI SUGAR CO.,LTD.108,000,002-
2708 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์107,956,520-
2709 นาง ลักษณีย์ สารสาส107,921,744+0.09
2710 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์107,920,000+0.37
2711 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล107,775,360-
2712 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล107,775,360-
2713 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง107,326,823-
2714 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ107,309,536-2.17
2715 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์107,227,839-1.49
2716 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย107,102,872-3.57
2717 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล107,098,200+0.62
2718 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล107,080,450-
2719 นาย บุณย์ สินธวณรงค์107,075,400-
2720 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร107,055,640-0.39
2721 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด107,055,304+4.27
2722 นาย พิชิต ชินวิทยากุล107,000,000+0.93
2723 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี106,922,400+1.28
2724 นาย พิชัย สถาวรมณี106,857,460-0.86
2725 น.ส. สุพัฒนา พรประภา106,666,700-2.50
2726 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง106,372,860-1.63
2727 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต106,277,000+0.59
2728 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม106,250,000-2.35
2729 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์106,231,144-
2730 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์106,039,250-
2731 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม106,000,202-1.91
2732 MR. PAUL SUMADE LEE105,981,110+3.06
2733 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต105,876,546-
2734 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์105,806,097-
2735 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์105,674,810-2.44
2736 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ105,672,210+1.46
2737 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์105,551,802+3.00
2738 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร105,509,052-1.91
2739 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล105,461,900-
2740 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล105,399,846-1.93
2741 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2742 นาย ณัฐ โอษธีศ105,376,845+2.56
2743 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา105,292,554-
2744 นาย สมชาย เวชากร105,224,584+1.79
2745 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล105,142,128+1.20
2746 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด104,968,614-0.96
2747 น.ส. ชญาภา จูตระกูล104,832,166-
2748 นาย ชินทัต เจียอาภา104,603,460+1.28
2749 นาย สมยศ สุธีรพรชัย104,487,050+0.65
2750 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ104,480,579-0.99
2751 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ104,388,650+0.22
2752 นาง พรรณี พิทยายน104,378,016+3.82
2753 นาย ธงชัย ล่ำซำ104,324,819+0.90
2754 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ104,257,260+3.70
2755 นาย เทพทัย ศิลา103,695,270-0.68
2756 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์103,680,000-
2757 นาย สุรพร รักตประจิต103,661,815-
2758 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์103,510,000-2.27
2759 นาย ปิยะ จิตตาลาน103,484,436-
2760 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ103,102,712+0.34
2761 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล103,064,454-1.84
2762 น.ส. สุณี เสรีภาณุ103,042,760+0.81
2763 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี103,028,718-
2764 นาย ภิมุข สิมะโรจน์102,960,000+3.50
2765 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต102,943,500-
2766 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร102,934,319-0.79
2767 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด102,850,000+1.18
2768 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)102,839,040-
2769 นาย สุกิจ หวั่งหลี102,815,934-
2770 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส102,799,180-1.28
2771 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย102,695,314-2.21
2772 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ102,633,480-2.96
2773 น.ส. พรชฎา วานิช102,461,592-
2774 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์102,460,248+1.52
2775 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา102,410,000-
2776 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์102,375,367-0.64
2777 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์102,340,305-2.44
2778 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี102,210,000+0.25
2779 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์102,195,840-2.45
2780 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์102,127,068-
2781 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ102,121,120+1.25
2782 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์102,019,500+1.23
2783 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส102,005,310-
2784 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ101,921,044-
2785 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์101,814,209-0.54
2786 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม101,769,465+2.00
2787 นาย ปิยชัย กรรณสูต101,559,320+0.26
2788 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี101,469,218-
2789 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์101,293,800+1.69
2790 น.ส. เจน โอฬาริก101,250,000-0.74
2791 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข101,250,000-0.74
2792 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล101,250,000-0.74
2793 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY101,239,185-0.48
2794 น.ส. แอน มาลีนนท์101,232,075-
2795 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์101,232,075-
2796 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน101,200,000-
2797 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์100,970,821-3.34
2798 นาย พรวิช ศิลาอ่อน100,874,000-0.65
2799 นาย ยอด ชินสุภัคกุล100,840,570-
2800 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ100,740,000-
2801 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์100,690,646+2.88
2802 TRI-STAGE INC100,620,700+0.97
2803 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด100,606,981+0.62
2804 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล100,500,000-2.99
2805 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)100,424,300+0.99
2806 บริษัท เนแอ็ค จำกัด100,390,604+4.17
2807 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์100,290,777-
2808 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย99,924,700+1.73
2809 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์99,857,815+0.60
2810 นาย นันทนัช พิบูลนันท์99,800,697-
2811 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล99,788,700+3.33
2812 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง99,752,640-
2813 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.99,293,040-
2814 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย99,154,656-1.93
2815 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง99,129,205-
2816 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์99,104,630-1.77
2817 นาง สุลัย เลิศศุภกุล99,087,500-4.55
2818 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์99,035,424+2.54
2819 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์98,901,200-1.50
2820 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ98,732,612-4.13
2821 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช98,695,421-
2822 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี98,681,402+5.39
2823 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์98,660,000+0.99
2824 นาย ลือชา โพธิ์อบ98,639,678-0.50
2825 น.ส. ปราชญา กรรณสูต98,508,819-1.21
2826 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร98,450,000-1.12
2827 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)98,442,500-0.59
2828 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล98,430,198-1.20
2829 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง98,380,698-3.61
2830 MR. Trevor John Thompson98,280,000-3.57
2831 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์98,280,000-3.57
2832 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด98,256,900-
2833 นาย กิตติ งามมหรัตน์98,121,332+1.26
2834 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ97,920,810-0.85
2835 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด97,800,000+1.23
2836 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)97,610,000+1.32
2837 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด97,602,400+1.43
2838 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์97,545,516+2.21
2839 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์97,466,666-1.16
2840 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์97,466,666-1.16
2841 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา97,336,800-3.54
2842 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited97,147,588-
2843 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร97,132,256-
2844 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย97,068,040+3.06
2845 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล96,910,000-0.57
2846 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ96,721,283+0.82
2847 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร96,537,420-1.43
2848 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร96,494,180-0.49
2849 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์96,491,164-
2850 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ96,444,872+0.98
2851 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี96,261,064-2.19
2852 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด96,159,616-3.36
2853 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์96,005,252-
2854 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล96,000,000-
2855 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล95,886,720+4.17
2856 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์95,837,140-
2857 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด95,737,150+2.56
2858 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ95,736,093+0.84
2859 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด95,719,760+1.27
2860 MR. HO KWONCJAN95,692,073+1.90
2861 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล95,428,500-
2862 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม95,423,000-0.51
2863 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND95,366,400+0.83
2864 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ95,284,864+1.47
2865 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์95,217,296+3.00
2866 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ95,184,000-2.22
2867 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ95,169,374+5.55
2868 น.ส. นฤพร กาญจนจารี95,106,502-4.01
2869 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์95,095,040-
2870 Diamond Jubilant Corporation95,000,000+5.26
2871 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ94,983,040-1.43
2872 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล94,884,171+0.40
2873 นาย สุเทพ จิระสิริกุล94,715,000-0.05
2874 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง94,636,650+0.89
2875 MR. LEE JUI-CHUAN94,609,494-
2876 นาย ธีรวัต อมรธาตรี94,514,400-1.50
2877 นาย รักสนิท พรประภา94,500,000-2.50
2878 นาง พจนา มาโนช94,459,466-
2879 นาย ณรงค์ จารุวจนะ94,419,902-1.77
2880 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์94,400,000-0.85
2881 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด94,363,032+0.68
2882 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด94,168,035-
2883 นาง ศรีรัตน์ วาริการ94,137,450+0.73
2884 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,080,000-0.89
2885 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,080,000-0.89
2886 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส93,898,869+0.50
2887 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล93,785,440+0.89
2888 นาย ทวิช เตชะนาวากุล93,755,920+0.33
2889 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค93,653,347+0.45
2890 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์93,600,000-1.54
2891 นาย ธิติ ยศะสินธุ์93,510,482+2.88
2892 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม92,992,000+3.00
2893 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล92,905,372-0.88
2894 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล92,852,440-1.94
2895 นาย ระบิล กลั่นสกุล92,813,370-
2896 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม92,757,005-0.74
2897 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร92,573,377+1.16
2898 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร92,397,728+1.02
2899 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด92,331,225-1.06
2900 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ92,312,500+0.57
2901 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย92,291,382-1.20
2902 นาย ประพล มิลินทจินดา92,288,000-
2903 น.ส. พิกุล ชูศรี92,197,683-
2904 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ92,175,165-0.35
2905 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์92,165,988+4.02
2906 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา92,083,500-0.74
2907 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด92,004,736+3.30
2908 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2909 นาย พิริยะ ธานีรณานนท์92,000,000-
2910 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี91,927,550-0.70
2911 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น91,792,612-
2912 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ91,616,000+0.61
2913 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ91,575,000-
2914 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์91,490,400-2.08
2915 นาย ปริน ชนันทรานนท์91,314,419-0.06
2916 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ91,304,424-
2917 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล91,253,456-
2918 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน91,081,333-0.65
2919 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์91,047,452+1.71
2920 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร90,905,100-0.70
2921 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ90,862,733+0.67
2922 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด90,777,120-0.72
2923 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช90,720,000-
2924 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า90,713,000-
2925 นาง ลลนา ธาราสุข90,654,488-3.26
2926 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด90,600,000-1.99
2927 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์90,568,191+1.05
2928 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย90,465,935-0.86
2929 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 190,407,500+0.69
2930 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม90,000,000+3.00
2931 MR. VIRACH SERIPANU89,900,000+0.81
2932 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์89,831,741+4.14
2933 นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์89,700,000+5.80
2934 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ89,700,000-3.85
2935 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์89,676,000+1.06
2936 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์89,675,878-0.74
2937 นาย เศกสรร เศรษฐสกล89,604,008-0.45
2938 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี89,558,471-0.60
2939 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์89,472,000+2.49
2940 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC89,301,357+1.61
2941 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์89,300,000+3.40
2942 นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์89,230,440-
2943 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)89,174,760-
2944 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด88,732,128-
2945 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,600,000+0.09
2946 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ88,587,000+1.04
2947 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย88,572,000+2.27
2948 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์88,554,737-0.12
2949 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ88,524,663+4.27
2950 บริษัท เอไอเอ จำกัด88,500,000+0.85
2951 นาย ใจมั่น ทักราล88,395,600-
2952 นาง รัศมี ทักราล88,380,600-
2953 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล88,350,600-
2954 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว88,302,917-3.13
2955 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร88,243,852+0.58
2956 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์88,231,692+6.67
2957 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล88,175,706+3.06
2958 นาย วิทยา ตันตราภรณ์88,063,520+0.34
2959 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ88,043,800+0.83
2960 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์87,956,050-0.79
2961 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE87,750,000-1.54
2962 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร87,718,584+1.02
2963 นาย สามารถ จิระดำรง87,530,717+0.65
2964 นาง มาริสา ณ นคร87,301,622-
2965 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร87,270,800-
2966 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)87,200,000-
2967 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์87,190,600-1.84
2968 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์87,190,600-1.84
2969 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส87,185,959-0.70
2970 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด87,120,000-7.95
2971 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล87,062,500+0.57
2972 กระทรวงอุตสาหกรรม87,000,000-
2973 นาย พรรษา เริงพิทยา86,999,000-2.27
2974 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ86,854,060-
2975 นาย อำนาจ พรหมสูตร86,852,252-
2976 นาย วีระชัย สุธีรชัย86,828,588+1.07
2977 น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ86,822,868-3.97
2978 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล86,818,875-0.70
2979 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์86,795,108-
2980 นาย นพ จรัญวาศน์86,691,880-0.77
2981 นาย กำธร ลีลาธีระกุล86,562,560-
2982 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์86,559,852+3.00
2983 นาย ชวลิต จันทรรัตน์86,509,184-
2984 นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย86,400,000+1.56
2985 นาย ธวิช จารุวจนะ86,373,516-1.77
2986 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา86,282,340-3.81
2987 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ86,062,646+1.61
2988 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์86,058,785-2.63
2989 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด86,058,181-0.67
2990 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร85,894,200-
2991 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.85,641,446-
2992 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT85,442,793+2.79
2993 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์85,407,838+0.95
2994 MISS CHUA ENG ENG85,314,240-
2995 นาย สาระ ล่ำซำ85,124,688+0.57
2996 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด85,000,000+1.47
2997 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด85,000,000+1.47
2998 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช84,777,550-0.70
2999 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด84,750,000-1.77
3000 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)84,650,667+0.30