คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1251 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์651,448,750-2.76
1252 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์650,153,953-1.61
1253 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด650,058,250-0.70
1254 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย649,854,800-0.36
1255 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา649,404,775-0.52
1256 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา648,638,000-0.50
1257 นาง อิง ภาสกรนที648,000,000-0.93
1258 นาย ภาสกร ภาสกรนที648,000,000-0.93
1259 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที648,000,000-0.93
1260 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ647,562,182+1.15
1261 นาง ปราณี เผอิญโชค645,916,993+0.38
1262 นาย พิมาน เตียวตรานนท์645,862,788-2.40
1263 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์645,730,264+1.35
1264 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต645,686,520+1.47
1265 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)644,258,900-0.40
1266 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-PROP.CUSTODY ACCOUNT643,737,853-
1267 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร643,373,910-0.43
1268 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ642,893,284+1.60
1269 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด640,248,000-
1270 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ639,790,954+1.60
1271 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด638,088,108-
1272 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต637,817,674-1.27
1273 MR. KYUYOUNG LEE637,379,832+0.85
1274 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ636,269,040-6.06
1275 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)636,197,254+0.91
1276 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ635,600,284+1.60
1277 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล635,323,130+1.00
1278 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์634,524,660+1.47
1279 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล633,553,572-
1280 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ630,827,056+1.69
1281 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ629,409,450+2.52
1282 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์629,250,000-2.19
1283 CTJ Holdings2, Ltd.628,688,680-
1284 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ628,050,881-
1285 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด627,847,995-
1286 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด626,749,200-0.28
1287 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล623,204,840-0.23
1288 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด621,986,400+2.91
1289 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ620,612,125-0.54
1290 บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด620,000,000-
1291 IFS Capital Limited619,458,000+2.91
1292 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์618,725,100+0.67
1293 นาย ราชวิทย์ ชุมวระ617,224,896-
1294 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์616,812,500-0.70
1295 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด615,406,271-
1296 นาย อภิเนตร อูนากูล615,195,900-7.22
1297 MR. KIN HANG NG613,735,200-0.85
1298 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา612,821,700-1.30
1299 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล612,251,442+9.76
1300 นาย สมบัติ อนันตรัมพร611,833,140-2.22
1301 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND611,726,855-0.14
1302 นาง เกษสุดา ไรวา611,374,155-
1303 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร610,497,742+0.50
1304 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ608,139,980-0.23
1305 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์606,844,040-
1306 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์606,484,343-0.42
1307 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด605,069,837+2.92
1308 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล605,011,427-3.79
1309 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล604,464,500+1.00
1310 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)603,912,479+1.54
1311 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี602,000,000-1.50
1312 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด602,000,000+2.91
1313 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์600,240,000-3.25
1314 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง600,070,044-0.29
1315 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ599,627,503+0.79
1316 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ599,611,458-1.23
1317 MR. KENNETH RUDY KAMON596,286,429-1.04
1318 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน595,955,392+0.54
1319 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา595,851,142+1.00
1320 OJI HOLDINGS CORPORATION595,149,663-
1321 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์594,016,137-7.14
1322 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด593,613,900-
1323 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย592,100,573-0.52
1324 นาย อติพงษ์ ตันติวิท591,133,125-1.21
1325 นาย ชาย ศรีวิกรม์589,172,980-0.91
1326 บริษัท สินสหกล จำกัด588,196,480+1.09
1327 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด588,000,000-
1328 บริษัท เจียรวานิช จำกัด587,409,816+2.12
1329 นาง อรุณี วิริยะจิตรา585,496,314+2.36
1330 OKAYA & CO.,LTD584,640,000+1.38
1331 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด583,800,000-1.44
1332 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์583,719,591-
1333 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์583,511,100+0.67
1334 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล583,382,069+1.20
1335 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล582,749,996+2.02
1336 เด็กหญิง ณิชนันทน์ พันธ์ธารัตน์582,193,713-
1337 เด็กชาย ณัฐชนนทน์ พันธ์ธารัตน์582,193,713-
1338 บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด582,000,000-
1339 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.580,720,000-
1340 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม580,497,300+7.65
1341 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์579,762,269-2.10
1342 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด579,621,880-
1343 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด579,125,992+3.62
1344 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย578,977,500+0.66
1345 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด578,605,780-0.93
1346 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์577,643,722-1.14
1347 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล577,555,159-0.28
1348 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง576,552,249+1.61
1349 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1574,238,388+1.94
1350 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล573,231,000+1.00
1351 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์571,287,932-4.32
1352 นาย เสถียร พรยืนยง570,255,840-6.06
1353 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ569,673,808-1.65
1354 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ567,260,960-
1355 บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด567,000,000-0.53
1356 น.ส. พัณณภา รัตตกุล566,497,357+1.42
1357 นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ565,225,430+2.88
1358 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ565,142,350-
1359 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน564,908,193-0.90
1360 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด563,866,098+0.60
1361 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม560,600,000-
1362 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม560,507,709-0.23
1363 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์558,681,942+0.60
1364 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์557,401,480-1.05
1365 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา557,194,000+2.87
1366 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์557,055,567-2.31
1367 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์556,666,666-2.99
1368 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล556,220,000+0.49
1369 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์556,126,737-2.31
1370 นางสาว นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล555,874,200-1.27
1371 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด554,656,740-0.91
1372 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี554,320,254-1.01
1373 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล552,636,875+2.40
1374 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์549,900,000+1.71
1375 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED549,220,598-0.08
1376 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์548,501,737+3.01
1377 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์547,405,413+1.99
1378 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์547,199,810-
1379 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล547,087,027+3.29
1380 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล545,412,000-
1381 นาย สดาวุธ เตชะอุบล544,330,907-2.83
1382 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์543,161,242-2.38
1383 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ541,632,414-
1384 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด539,850,000-0.85
1385 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์538,541,935-0.19
1386 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด538,052,125-1.36
1387 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด536,130,000+0.62
1388 นาย พัทธดน คงสุนทร535,434,000-3.43
1389 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)534,600,000-1.01
1390 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล534,442,222+1.06
1391 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)534,397,533-0.68
1392 นาง พรนภา วิญญรัตน์534,194,955-
1393 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)534,189,180-0.88
1394 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม534,159,360-0.72
1395 นาย มงคล สิมะโรจน์534,140,000+7.06
1396 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี532,500,000-1.50
1397 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ530,944,000+1.47
1398 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด530,421,600-
1399 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด529,743,000-0.57
1400 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด529,600,000-0.60
1401 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)529,372,160-0.78
1402 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย528,935,000+1.16
1403 LOTTE COMPANY, LIMITED.528,900,000-
1404 MR. TAN BOON PIN527,345,000+14.62
1405 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์525,888,000-0.57
1406 นาย ณัฐพงษ์ เชาวน์เลิศเสรี525,672,000-
1407 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล525,236,000-3.31
1408 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด522,500,000-0.96
1409 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์519,947,760-0.81
1410 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล518,995,835-0.25
1411 นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย517,702,243+0.17
1412 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม516,133,800-0.72
1413 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1414 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1415 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1416 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร516,011,126-3.40
1417 นาย อภิชัย เตชะอุบล515,563,049+0.19
1418 นาย รชต ลีลาประชากุล514,854,553-
1419 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)514,616,500+2.80
1420 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์513,917,038+3.04
1421 นาย ชนะ โตวัน513,900,000-
1422 นาย นักรบ เนียมนามธรรม513,150,470+2.88
1423 นาย อดุลย์ชัย อารยาภิวัฒน์512,275,000-
1424 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์511,200,000-
1425 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร511,050,000+0.59
1426 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด510,945,413-
1427 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล510,232,155-
1428 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล508,013,978-0.90
1429 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์505,531,230-3.25
1430 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด504,575,101-
1431 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข504,411,190-7.38
1432 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)504,218,850-
1433 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)501,919,280+7.96
1434 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข501,890,376+1.83
1435 นาง นิตยา สงวนพานิช501,652,500-
1436 นาง สุชาดา มงคลดี500,689,800+1.54
1437 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)500,596,144-
1438 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล500,588,662+0.49
1439 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด500,500,000-
1440 นาย สถาพร โพธิ์ทอง500,355,120+3.35
1441 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์496,920,000-3.25
1442 KIMBERLY ASSET LIMITED496,100,000-
1443 นาง มาทินี วันดีภิรมย์495,008,000-0.50
1444 GUTS & GOOD PTE., LTD.493,457,344-
1445 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)492,506,000-0.50
1446 นาย วิโรจน์ เจริญตรา491,944,658-1.72
1447 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา491,441,391-
1448 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG491,060,218-0.94
1449 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค489,257,738+0.35
1450 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย488,972,036+9.71
1451 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล488,800,000+1.54
1452 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์488,614,000+1.47
1453 BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400488,160,000-
1454 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)488,150,000-
1455 น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์487,175,940-0.50
1456 นาย เจริญ รุจิราโสภณ486,990,751-0.81
1457 นาย สมชาย คุลีเมฆิน486,777,720-
1458 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์486,540,000-1.26
1459 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited486,160,000+29.13
1460 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร485,142,360-0.97
1461 AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1484,764,050-0.67
1462 นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล484,312,500+7.32
1463 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล484,312,500+7.32
1464 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ483,344,100-9.43
1465 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด483,000,000+8.07
1466 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.482,181,922+4.08
1467 นาย สมชาย ปัดภัย481,227,515+2.46
1468 CHANG FUNG COMPANY LIMITED481,105,624-
1469 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร480,000,000-0.42
1470 นาง เนาวนารถ จามรมาน479,990,177+1.05
1471 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร479,869,500+0.79
1472 นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ479,582,775-3.37
1473 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค479,478,373+0.41
1474 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)478,800,000-
1475 MR. Jean-Marie Verbrugghe478,375,600+0.93
1476 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์477,608,400-0.30
1477 บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด477,360,000-1.28
1478 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)477,074,075-
1479 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)476,216,849-1.15
1480 นาย ทศพล แววมณีวรรณ476,107,500-4.02
1481 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์475,783,693-2.18
1482 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล474,614,283-
1483 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด474,014,764+0.89
1484 นาย สุรชัย รติทอง473,971,886-0.55
1485 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์473,836,800-
1486 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)473,408,192-1.35
1487 นางสาว ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์472,000,000-
1488 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด471,900,000-0.77
1489 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด471,900,000-0.77
1490 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด470,890,000+1.02
1491 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์469,978,732-2.53
1492 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด469,459,172-4.10
1493 นาง นิชา สมิทธิวาสน์468,687,400-4.10
1494 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752468,326,340-0.90
1495 นาย ปรีชา ลีละศิธร468,236,900+1.44
1496 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม468,120,000+0.53
1497 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด466,908,997-1.85
1498 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ465,913,750-0.98
1499 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล465,439,125+2.40
1500 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.464,318,087-0.81