คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา128,577,660-0.61
2502 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา128,575,190+0.82
2503 บริษัท สองน้ำ จำกัด128,472,000-1.89
2504 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร128,440,000+0.77
2505 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร128,440,000+0.77
2506 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล128,230,000-3.28
2507 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์128,208,480-0.83
2508 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร128,100,000-
2509 นาง อมรา ลีละวัฒน์128,064,750-0.53
2510 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล128,019,272-0.09
2511 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ128,000,000-0.50
2512 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์128,000,000-0.78
2513 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน127,985,652+0.45
2514 นาย สุวิช ปัญญาวีร์127,959,000-0.52
2515 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED127,919,658+0.92
2516 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม127,600,000-0.86
2517 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION127,340,073-1.59
2518 นาง พเยาว์ ชลาชีพ127,104,978-0.43
2519 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์126,958,585-
2520 นาย อัคริม จันทรประภา126,944,340+1.82
2521 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์126,924,359-
2522 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์126,888,620+0.61
2523 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์126,819,152-
2524 นาย สมเกียรติ ลิมทรง126,792,087-0.37
2525 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล126,613,800+0.83
2526 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง126,434,120+1.61
2527 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์126,235,505-
2528 นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์126,080,250+0.93
2529 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)126,012,535+0.39
2530 MITSUI SUGAR CO.,LTD.126,000,003+0.53
2531 นาย สาคร สุขศรีวงศ์125,807,106+0.46
2532 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์125,723,571+9.43
2533 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม125,700,550-1.82
2534 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์125,662,576+1.45
2535 นาย ทัยดี วิศวเวช125,644,499-0.78
2536 นาย นพชัย วีระมาน125,526,365+3.92
2537 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.125,410,173-
2538 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH125,400,000-
2539 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด125,371,254-
2540 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์125,346,390-4.10
2541 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ125,213,472-1.64
2542 นาย ณัฐ โอษธีศ125,198,130-1.38
2543 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์125,175,299+1.51
2544 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์124,836,552-
2545 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)124,799,891-2.56
2546 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร124,665,924-0.38
2547 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์124,551,126+1.69
2548 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์124,440,000-
2549 นาง มาลี เหมมณฑารพ124,105,191-1.64
2550 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน124,000,000-0.81
2551 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ123,969,000-0.78
2552 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.123,886,140-
2553 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์123,839,481-
2554 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ123,600,000-1.94
2555 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ123,600,000-1.94
2556 นาย พนม ควรสถาพร123,590,028-
2557 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED123,540,000-
2558 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์123,400,000-7.87
2559 น.ส. ปราลี มาลีนนท์123,400,000-7.87
2560 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์123,400,000-7.87
2561 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์123,335,000+0.69
2562 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์123,325,170+9.43
2563 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์123,018,000-0.84
2564 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์123,012,000-1.85
2565 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง122,993,850-
2566 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ122,836,000-0.89
2567 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด122,799,725-0.58
2568 นาย สุรินทร์ มีนสุข122,722,200-1.15
2569 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด122,623,890-
2570 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล122,472,000-0.95
2571 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์122,461,572-
2572 นาย วศิน เดชกิจวิกรม122,396,000-1.53
2573 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด122,208,000-
2574 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์122,193,840-0.99
2575 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร122,168,957-
2576 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา122,125,500-
2577 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร122,035,456-
2578 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ121,635,000-
2579 นาย คณพศ นิจสิริภัช121,612,634-0.64
2580 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล121,608,000-1.39
2581 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล121,434,575-0.13
2582 นาย ชโนดม อุตสาหจิต121,212,000-2.70
2583 นาย สมิทธ มะกรสาร121,173,354+0.93
2584 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต121,138,000-2.70
2585 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต121,138,000-2.70
2586 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์121,066,830-
2587 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล120,750,000-2.86
2588 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด120,518,280-
2589 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี120,470,336+0.19
2590 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ120,459,572-0.97
2591 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)120,393,007-
2592 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด120,351,775-0.58
2593 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์120,280,000-0.81
2594 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)120,060,000-
2595 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล120,000,000+20.00
2596 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์119,990,609-3.80
2597 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด119,930,872+0.31
2598 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด119,902,223-
2599 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร119,830,905-
2600 นาย อธิภัทร ควรสถาพร119,830,905-
2601 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์119,777,800-
2602 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล119,758,780-2.03
2603 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์119,700,000-0.01
2604 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์119,611,916-
2605 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง119,536,975+6.85
2606 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล119,417,256+2.19
2607 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล119,399,168-0.51
2608 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต119,355,900-2.09
2609 นาย ณพ ณรงค์เดช119,331,630-0.62
2610 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ119,168,002-0.68
2611 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์119,148,246+0.53
2612 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา119,137,942-
2613 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ119,073,236-0.33
2614 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล119,048,265-1.59
2615 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด118,892,635-
2616 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์118,800,000-2.27
2617 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์118,663,536-1.04
2618 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร118,537,900+0.77
2619 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย118,248,863+1.42
2620 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์118,200,000-
2621 MR. ATEEB RASHEED MASKATI118,156,670-
2622 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์118,093,968+1.75
2623 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม118,052,579-0.86
2624 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล117,830,110-1.02
2625 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล117,819,640-0.97
2626 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข117,808,788-2.30
2627 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์117,800,000-1.05
2628 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช117,800,000-1.05
2629 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์117,800,000-1.05
2630 นาย ภัทท สหวัฒน์117,800,000-1.05
2631 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์117,800,000-1.05
2632 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์117,800,000-1.05
2633 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์117,800,000-1.05
2634 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ117,800,000-1.05
2635 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล117,600,000-0.60
2636 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)117,545,861-0.40
2637 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)117,527,228-
2638 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล117,512,292-
2639 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว117,471,900-4.10
2640 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว117,198,457-
2641 นาง พรรณี พิทยายน117,126,476-2.04
2642 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร116,689,297-
2643 นาง ณัชปภา ควรสถาพร116,689,296-
2644 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร116,689,295-
2645 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล116,687,130-
2646 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร116,679,818-0.68
2647 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร116,675,000-1.11
2648 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์116,264,976+1.03
2649 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์115,934,990-0.40
2650 นาย สุเทพ จิระสิริกุล115,880,664-3.36
2651 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์115,878,617+9.43
2652 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ115,841,400-1.67
2653 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร115,782,178-
2654 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ115,706,693-
2655 นาง พัทยา พิเชฐพงศา115,628,028+2.60
2656 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์115,588,000+0.41
2657 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์115,379,148-0.40
2658 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล115,361,950+0.29
2659 AIFUL CORPORATION115,360,000-0.97
2660 น.ส. ภาติยา ทันการ115,257,625+2.55
2661 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร115,214,070+0.58
2662 นาย สุชาติ ชมกลิ่น115,206,500-
2663 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด115,096,896-
2664 นาย ธิติ ยศะสินธุ์114,868,668+1.70
2665 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร114,837,795-2.62
2666 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต114,743,250-2.09
2667 น.ส. สุนี อนันตประกร114,535,464-1.25
2668 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล114,307,200-0.95
2669 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล114,307,200-0.95
2670 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์114,266,258-3.76
2671 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด114,264,440-1.20
2672 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว114,184,200-4.10
2673 Great Classic Limited114,048,000-2.27
2674 Dragon Shine Global Limited114,048,000-2.27
2675 นาง ศิริญา เทพเจริญ114,036,122+9.43
2676 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์113,967,652-
2677 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี113,776,400-1.20
2678 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์113,753,425-1.20
2679 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด113,592,360-
2680 TOYOTA TSUSHO CORPORATION113,556,837+1.28
2681 MR. PAUL SUMADE LEE113,551,190-2.86
2682 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์113,540,000+0.79
2683 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์113,333,332-
2684 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์113,333,332-
2685 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา113,160,000-
2686 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)113,050,000-
2687 นาย สุวิชา พานิชผล112,882,035-
2688 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี112,763,715-2.16
2689 นาย วิทูร ศิลาอ่อน112,536,000-1.39
2690 นาย วิทยา นราธัศจรรย์112,446,615+0.23
2691 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์112,356,409+1.69
2692 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.111,933,335-1.41
2693 นาง ฐาวรา หวั่งหลี111,712,461-
2694 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า111,710,500-
2695 นาย EKARAT TEJAVEJ111,600,000-
2696 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร111,486,839-0.29
2697 นาง วรรณวิภา ตันติวิท111,476,000-
2698 นาง อุบล เอกะหิตานนท์111,333,856-0.78
2699 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ111,281,446+0.95
2700 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์111,232,500+0.05
2701 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์111,196,800-
2702 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ111,192,636-
2703 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2704 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2705 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล111,140,196-
2706 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ111,054,083-1.20
2707 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต110,931,677-2.73
2708 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ110,848,500-2.17
2709 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์110,775,396-
2710 นาง วรรณี วิญญรัตน์110,775,396-
2711 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์110,660,655-3.76
2712 นาย สันติ ปิยะทัต110,606,510+1.09
2713 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.110,472,650-
2714 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล110,450,906-0.98
2715 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส110,416,810-0.91
2716 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์110,400,000-
2717 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา110,354,696+0.92
2718 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ110,300,190-2.80
2719 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช110,276,960+0.53
2720 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์110,128,000+0.88
2721 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข110,024,040-
2722 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต110,000,000-
2723 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ109,790,299-2.64
2724 นาย บุณย์ สินธวณรงค์109,353,600-
2725 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ109,116,314-0.89
2726 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT109,007,326+0.42
2727 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด109,005,869-
2728 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์109,004,700-5.52
2729 นาง ทยา ทีปสุวรรณ108,911,019-0.46
2730 นาย เอกชัย สัตบงกช108,547,000-1.92
2731 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์108,480,825-
2732 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์108,413,950+1.74
2733 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล108,359,653-
2734 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์108,316,450+0.92
2735 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว108,194,380+0.60
2736 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด108,000,000-2.78
2737 นาย นันทนัช พิบูลนันท์107,981,082-
2738 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน107,878,294-0.73
2739 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์107,865,000+0.71
2740 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา107,800,000+1.00
2741 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส107,700,450-4.10
2742 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ107,654,931-1.64
2743 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)107,625,300-0.59
2744 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED107,552,230-0.40
2745 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม107,521,736-0.47
2746 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์107,343,512-0.52
2747 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข107,326,810-0.22
2748 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง107,237,680-0.40
2749 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A107,237,012+1.18
2750 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ107,147,764-0.49
2751 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์107,040,000+0.83
2752 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร107,023,536-0.47
2753 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ106,892,332+1.53
2754 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล106,754,404-0.13
2755 น.ส. พรชฎา วานิช106,609,716-
2756 นาย กำธร ศิลาอ่อน106,536,960-1.39
2757 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล106,516,519-0.99
2758 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล106,500,000-
2759 MR. KUO-CHAN TSENG106,474,596-1.25
2760 นาย จุมภฎ ชูวงษ์106,380,000-
2761 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ106,227,000+1.72
2762 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร106,191,162-0.43
2763 นาง เกศรา มานะศิลป์105,993,323+0.90
2764 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล105,973,664+1.03
2765 นาย ชินทัต เจียอาภา105,944,530-1.27
2766 นาย วิกร ศรีวิกรม์105,930,000-0.51
2767 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ105,841,989+0.26
2768 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)105,780,000-0.81
2769 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์105,567,800-0.40
2770 MISS JUNRI SUGIURA105,545,500-
2771 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร105,537,932+4.42
2772 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด105,400,000-3.23
2773 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2774 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.105,310,800-0.95
2775 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต105,145,500-2.09
2776 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด105,125,976-0.06
2777 ด.ช. วีริศ เจริญตรา105,060,000+0.59
2778 น.ส. นภัสสร เจริญตรา105,060,000+0.59
2779 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์105,002,320+0.65
2780 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND104,903,040-3.03
2781 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต104,815,182+0.30
2782 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด104,665,000-0.58
2783 นาง จันทิรา ลือสกุล104,608,160-
2784 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ104,580,000-
2785 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC104,547,221+1.71
2786 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ104,148,775-1.18
2787 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์104,003,762-0.53
2788 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย104,001,471-2.86
2789 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ104,000,000-0.96
2790 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์103,958,232-1.90
2791 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม103,750,000-
2792 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์103,680,000-
2793 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล103,626,956+0.88
2794 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด103,455,000+0.58
2795 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร103,400,000-
2796 นาง ลักษณีย์ สารสาส103,328,126-
2797 นาย เฟิม หงสนันทน์103,267,701-0.12
2798 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช103,192,824-0.41
2799 นาย พิชัย สถาวรมณี103,172,720-
2800 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์103,031,619-1.91
2801 นาย ธวัช ตันติเมธ102,934,873-1.00
2802 นาย สมชาย เวชากร102,571,074-
2803 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต102,555,000-0.35
2804 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม102,427,250-0.47
2805 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ102,420,876-
2806 น.ส. สุพัฒนา พรประภา102,400,032+0.52
2807 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์102,240,000-2.82
2808 นาย ปิยชัย กรรณสูต102,224,354-0.04
2809 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี102,186,510-0.42
2810 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์102,140,625+1.69
2811 น.ส. แอน มาลีนนท์102,055,100-8.87
2812 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์102,055,100-8.87
2813 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์102,027,308-
2814 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล101,940,720-0.89
2815 นาย ปิยะ จิตตาลาน101,916,490-
2816 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล101,879,640-1.96
2817 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ101,872,920-1.48
2818 นาย ลือชา โพธิ์อบ101,769,472-0.92
2819 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์101,681,920-0.78
2820 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์101,677,539-0.39
2821 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์101,650,500-
2822 นาย สุกิจ หวั่งหลี101,636,148-
2823 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง101,280,302-0.73
2824 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย101,218,364-0.57
2825 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์101,193,920-
2826 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ100,844,606-
2827 นาย ภิมุข สิมะโรจน์100,800,000-
2828 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี100,510,075-
2829 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ99,864,107-0.42
2830 น.ส. ปราชญา กรรณสูต99,856,000-3.50
2831 นาย สุรพร รักตประจิต99,842,696-
2832 นาย ธงชัย ล่ำซำ99,704,310-1.09
2833 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ99,594,670-1.68
2834 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์99,436,726-0.38
2835 MR. HO KWONCJAN99,337,486+0.92
2836 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง99,129,205-
2837 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED99,075,150-0.62
2838 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส99,050,590+0.46
2839 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์99,036,658-0.51
2840 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา99,024,100-1.54
2841 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน99,000,000+0.44
2842 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล98,917,708-
2843 นาง กนกกร แทนไกรศร98,912,035-5.68
2844 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ98,831,200-0.37
2845 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ98,827,650+0.48
2846 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล98,780,532+1.03
2847 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม98,699,320-0.79
2848 นาย ยอด ชินสุภัคกุล98,671,955-0.55
2849 นาง พจนา มาโนช98,561,880-
2850 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์98,334,500-
2851 นาย กิตติ งามมหรัตน์98,331,627-0.53
2852 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)98,288,640-
2853 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส98,169,840-0.34
2854 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์98,103,930+9.43
2855 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข98,000,000-
2856 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข98,000,000-
2857 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ97,978,272-1.90
2858 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์97,885,622-1.27
2859 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์97,846,922+1.69
2860 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร97,812,139-0.56
2861 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง97,792,400-0.09
2862 นาย สมยศ สุธีรพรชัย97,745,950-
2863 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด97,653,689-4.90
2864 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์97,628,190+1.82
2865 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล97,359,840+0.93
2866 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด97,255,512-1.59
2867 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย97,047,000-0.94
2868 น.ส. เจน โอฬาริก96,750,000-
2869 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล96,750,000-
2870 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข96,750,000-
2871 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย96,654,413-0.78
2872 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล96,453,900+1.69
2873 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี96,341,000+2.47
2874 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด96,302,265-0.79
2875 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์96,250,536-3.23
2876 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า96,155,780-1.89
2877 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด96,075,273-0.95
2878 นาย นพ จรัญวาศน์96,069,496-1.82
2879 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์95,890,566-4.11
2880 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์95,760,000-
2881 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล95,760,000-
2882 น.ส. ชญาภา จูตระกูล95,636,362-0.96
2883 บริษัท เนแอ็ค จำกัด95,371,074-7.02
2884 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล95,269,117-2.08
2885 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช95,170,585-
2886 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์94,996,221-2.16
2887 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร94,751,155+3.29
2888 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์94,685,393-0.95
2889 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)94,576,900-0.79
2890 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี94,498,950-
2891 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา94,489,124-1.15
2892 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล94,473,971-2.86
2893 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์94,450,646-
2894 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี94,427,500+0.88
2895 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited94,341,875-
2896 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์94,325,738-1.41
2897 นาย อมร มีมะโน94,235,417-
2898 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ94,188,000-
2899 นาย พดด้วง คงคามี94,162,620-
2900 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์94,080,000-0.78
2901 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร93,804,800-1.00
2902 นาย พรวิช ศิลาอ่อน93,715,200-1.39
2903 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร93,447,900-
2904 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง93,164,539-0.26
2905 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล93,136,120+5.71
2906 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ93,128,298+1.27
2907 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์93,010,000+1.53
2908 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม92,992,000+1.00
2909 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย92,927,552+1.03
2910 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล92,895,000+1.82
2911 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม92,800,000-0.86
2912 นาย กำธร ลีลาธีระกุล92,745,600+0.83
2913 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ92,710,000-
2914 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์92,695,186+0.58
2915 นาย ทวิช เตชะนาวากุล92,675,981-
2916 นาง สุลัย เลิศศุภกุล92,657,000+0.55
2917 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์92,634,500+6.02
2918 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล92,634,500+6.02
2919 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์92,479,166-4.48
2920 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์92,468,216-
2921 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด92,450,640-0.20
2922 นาย เทพทัย ศิลา92,408,710-
2923 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์92,306,298-
2924 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี92,045,251-2.29
2925 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2926 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์92,000,000+1.74
2927 นาย ณรงค์ จารุวจนะ91,913,179-
2928 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE91,800,000-2.21
2929 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น91,792,612-0.88
2930 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด91,750,587-0.36
2931 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด91,706,440-0.89
2932 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)91,535,310+1.96
2933 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช91,322,196+1.53
2934 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ91,269,482-0.52
2935 MR. LEE JUI-CHUAN91,079,289-1.55
2936 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม90,984,000+0.98
2937 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ90,953,600+1.74
2938 นาย รักสนิท พรประภา90,720,000+0.52
2939 นาง ศรีรัตน์ วาริการ90,714,270-
2940 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์90,684,000-1.39
2941 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT90,628,533-
2942 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต90,529,000-1.67
2943 MISS CHUA ENG ENG90,484,800-0.95
2944 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์90,477,845-5.68
2945 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ90,380,496-
2946 นาย ธีรวัต อมรธาตรี90,261,252-
2947 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม90,000,000+1.00
2948 นาย พิริยะ ธานีรณานนท์90,000,000+0.44
2949 Diamond Jubilant Corporation90,000,000+2.78
2950 น.ส. พิกุล ชูศรี89,749,957+1.82
2951 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ89,643,099-
2952 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์89,440,800-1.20
2953 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค89,415,639-
2954 นาย ประพล มิลินทจินดา89,404,000+3.23
2955 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด89,315,892-
2956 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส89,284,304-0.79
2957 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล89,247,375-
2958 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)89,152,500-
2959 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร89,054,400-1.00
2960 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,920,000-
2961 นาย เกริก ลีเกษม88,840,260-
2962 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย88,572,000-1.52
2963 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ88,560,000-0.81
2964 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์88,484,650-0.86
2965 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร88,345,203-1.83
2966 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์88,231,692-
2967 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์88,115,588-0.99
2968 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์87,854,791-0.40
2969 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด87,842,160+0.79
2970 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์87,826,753-4.11
2971 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)87,768,720+0.23
2972 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์87,653,319+2.21
2973 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด87,600,000-
2974 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์87,567,769-0.92
2975 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช87,480,000-
2976 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย87,346,420-
2977 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ87,210,000-0.53
2978 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช87,148,950-
2979 นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์87,100,000-
2980 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.86,979,594-
2981 นาย วิทยา ตันตราภรณ์86,923,262-0.48
2982 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี86,902,392+0.21
2983 นาย อำนาจ พรหมสูตร86,852,252-0.88
2984 นาย ชวลิต จันทรรัตน์86,509,184-0.88
2985 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ86,498,928-
2986 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์86,261,414-1.68
2987 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล86,208,609-5.26
2988 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์86,097,900-
2989 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม86,072,000-0.86
2990 TRI-STAGE INC85,967,200-2.27
2991 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ85,702,620-1.67
2992 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด85,589,134+1.38
2993 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์85,438,000+0.51
2994 นาง มาริสา ณ นคร85,424,168-0.55
2995 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ85,387,970-
2996 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส85,356,883+0.71
2997 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด85,355,200-
2998 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม85,254,600-
2999 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร85,172,400+0.85
3000 นาง ทศพร อังสุวรังษี85,104,657+1.21