คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1251 นาย วิทยา อินาลา539,599,080-
1252 OKAYA & CO.,LTD536,256,000-
1253 น.ส. อตินุช ตันติวิท536,245,576-
1254 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล535,659,088-
1255 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ535,550,720-
1256 นาง เกษสุดา ไรวา535,427,055-
1257 MR. KYUYOUNG LEE534,750,876-
1258 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ534,648,443-
1259 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์534,301,300-
1260 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์533,448,000-
1261 CPYI CLT A/C 0090029-1001532,985,671-
1262 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด532,865,481-
1263 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา531,782,180-
1264 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล531,491,828-
1265 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์529,602,607-
1266 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)529,455,000-
1267 UNITY I. CAPITAL LIMITED528,926,346-
1268 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร528,750,000-
1269 นาย สมบัติ อนันตรัมพร527,606,457-
1270 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี527,175,000-
1271 GUTS & GOOD PTE., LTD.526,993,280-
1272 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์526,627,751-
1273 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์526,000,000-
1274 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)525,385,000-
1275 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา525,202,000-
1276 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์525,200,000-
1277 AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1523,805,450-
1278 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี523,600,000-
1279 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล523,071,111-
1280 น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์521,449,624-
1281 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์521,442,682-
1282 Megachem Ltd.518,301,660-
1283 นาง นิตยา สงวนพานิช517,705,380-
1284 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์517,295,469-
1285 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์516,675,000-
1286 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์514,575,682-
1287 บริษัท เจียรวานิช จำกัด513,352,989-
1288 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)510,759,830-
1289 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT510,311,332-
1290 น.ส. เปมิกา อริยะคีรีวรคุปต์508,860,000-
1291 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย508,400,492-
1292 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล507,600,000-
1293 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์507,368,379-
1294 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์504,180,033-
1295 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด504,000,000-
1296 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์503,005,000-
1297 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์502,985,000-
1298 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์502,926,527-
1299 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์502,415,500-
1300 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม501,737,000-
1301 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ499,446,944-
1302 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา499,298,564-
1303 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์497,254,296-
1304 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด496,987,505-
1305 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)496,280,660-
1306 MR. Jean-Marie Verbrugghe496,258,800-
1307 นาง พรนภา วิญญรัตน์496,038,173-
1308 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์496,013,860-
1309 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร495,450,000-
1310 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล495,221,424-
1311 นาง เนาวนารถ จามรมาน493,956,823-
1312 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล490,425,929-
1313 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)489,323,957-
1314 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ488,186,344-
1315 MR. TAN BOON PIN486,780,000-
1316 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์486,738,785-
1317 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ485,830,564-
1318 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย484,619,500-
1319 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม483,840,000-
1320 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์483,788,825-
1321 ER MERRY WAY LP483,000,000-
1322 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล482,854,501-
1323 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด482,790,000-
1324 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด482,790,000-
1325 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ482,648,344-
1326 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล482,075,590-
1327 LOTTE COMPANY, LIMITED.481,750,000-
1328 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์480,803,164-
1329 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)477,390,634-
1330 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด477,338,400-
1331 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล476,625,025-
1332 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)476,606,896-
1333 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ475,898,371-
1334 IFS Capital Limited475,398,000-
1335 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล474,614,283-
1336 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด472,936,660-
1337 นาย มงคล สิมะโรจน์472,750,000-
1338 นาง สุมาลี อ่องจริต472,377,796-
1339 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์471,087,436-
1340 AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.470,737,542-
1341 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล469,920,000-
1342 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล469,569,677-
1343 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์469,142,061-
1344 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม467,512,500-
1345 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม467,500,000-
1346 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม467,500,000-
1347 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม467,500,000-
1348 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)467,443,170-
1349 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)467,336,360-
1350 ธนาคาร ออมสิน467,211,313-
1351 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.465,299,032-
1352 นาย เจริญ รุจิราโสภณ465,214,742-
1353 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์465,120,000-
1354 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด465,000,000-
1355 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์465,000,000-
1356 นาย วิโรจน์ เจริญตรา463,671,977-
1357 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ463,362,417-
1358 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์462,718,750-
1359 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED462,241,800-
1360 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร462,000,000-
1361 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร461,844,109-
1362 นาย กฤษดา ชวนะนันท์461,790,000-
1363 นาย ปฏิญญา เทวอักษร457,952,643-
1364 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)457,735,500-
1365 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด457,135,900-
1366 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์456,817,327-
1367 นาง ระพี รัตนกมลพร455,625,000-
1368 นาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร455,625,000-
1369 นาย เอก พิจารณ์จิตร455,155,500-
1370 นาย ภาโณตม์ พรมมาส454,342,500-
1371 BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400453,600,000-
1372 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30453,496,750-
1373 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.453,084,585-
1374 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล450,211,394-
1375 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)450,169,200-
1376 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์450,000,000-
1377 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์449,442,825-
1378 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด449,370,760-
1379 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร449,362,200-
1380 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ448,387,078-
1381 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค446,485,319-
1382 นาย อัครเดช ศรีชวาลา446,370,496-
1383 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด445,951,368-
1384 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)444,117,090-
1385 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์444,004,625-
1386 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร443,000,000-
1387 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.442,695,400-
1388 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ442,597,725-
1389 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์442,425,000-
1390 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible442,030,960-
1391 นาง ศศิธร รัตนรักษ์441,644,199-
1392 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี441,591,900-
1393 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)441,000,000-
1394 นาง เกศินี วิฑูรชาติ440,659,440-
1395 GRASIM INDUSTRIES LIMITED440,639,955-
1396 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์440,326,261-
1397 บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)439,920,000-
1398 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร439,848,038-
1399 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก439,591,118-
1400 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล438,939,812-
1401 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์438,850,157-
1402 นาง สุกัญญา ทอย438,400,000-
1403 นาย สมชาย คุลีเมฆิน438,323,030-
1404 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์437,436,000-
1405 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค436,246,717-
1406 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร436,194,055-
1407 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล434,670,778-
1408 นาย ชนะ โตวัน434,360,000-
1409 นาย สุวิน ไกรภูเบศ434,318,720-
1410 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์433,920,000-
1411 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา432,845,540-
1412 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์432,000,000-
1413 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)430,425,450-
1414 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา430,392,771-
1415 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต428,815,000-
1416 นาย คเชนทร์ เบญจกุล428,213,146-
1417 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส427,121,600-
1418 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี426,788,820-
1419 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์425,515,983-
1420 นาย เจน วองอิสริยะกุล424,845,640-
1421 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED424,800,000-
1422 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล424,304,160-
1423 นาย ธิติ จิรนนท์กาล423,500,000-
1424 ธนาคาร ออมสิน Bank422,500,000-
1425 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์420,460,649-
1426 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์420,234,540-
1427 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด420,200,000-
1428 นาย ปรีชา ลีละศิธร419,520,000-
1429 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด418,804,209-
1430 นาย วศิน เดชกิจวิกรม418,550,000-
1431 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา418,493,043-
1432 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์418,000,000-
1433 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited417,720,000-
1434 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)417,236,960-
1435 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด416,640,062-
1436 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น415,490,656-
1437 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์414,220,000-
1438 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)413,935,864-
1439 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด413,548,118-
1440 CENTRAL GLASS CO., LTD.413,211,368-
1441 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย413,015,215-
1442 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา412,425,992-
1443 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด412,200,000-
1444 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร409,780,440-
1445 น.ส. มาลี วิญญรัตน์409,632,210-
1446 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED409,522,175-
1447 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร408,078,000-
1448 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล407,187,000-
1449 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย406,603,930-
1450 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย405,782,824-
1451 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล404,701,380-
1452 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด404,000,000-
1453 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์403,612,781-
1454 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล403,073,400-
1455 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล402,566,010-
1456 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด402,415,872-
1457 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา402,155,560-
1458 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ401,462,525-
1459 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)401,255,400-
1460 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)400,351,497-
1461 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์400,289,340-
1462 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล399,854,800-
1463 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด399,000,000-
1464 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์398,722,500-
1465 นาย จิรโมท พหูสูตร398,602,051-
1466 นาง สุชาดา มังกรกนก398,000,000-
1467 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์397,787,555-
1468 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี396,000,075-
1469 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด395,995,320-
1470 นาย พิชัย นีรนาทโกมล395,200,000-
1471 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน395,144,336-
1472 นาย องอาจ ปัณฑุยากร392,334,839-
1473 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์390,513,760-
1474 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง389,379,148-
1475 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ388,562,650-
1476 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง386,665,475-
1477 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED386,634,409-
1478 MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA386,235,900-
1479 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด384,802,600-
1480 นาย พรมพันธ์ พรมมาส384,382,500-
1481 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล384,348,160-
1482 นาง นิชา สมิทธิวาสน์384,170,000-
1483 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)383,912,100-
1484 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)383,284,705-
1485 นาย ธิบดี มังคะลี382,940,112-
1486 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์382,200,000-
1487 น.ส. สุณี วิญญรัตน์382,196,003-
1488 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี381,639,000-
1489 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด381,638,300-
1490 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา381,225,304-
1491 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด380,496,016-
1492 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง380,008,000-
1493 นาย ขจร พนารัตน์379,999,500-
1494 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี379,046,400-
1495 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์378,255,010-
1496 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง377,790,000-
1497 Dara Investment Limited376,728,408-
1498 นาย ธีร ชุติวราภรณ์376,194,000-
1499 นาย ไกร วิมลเฉลา374,640,000-
1500 พันเอก พัชร รัตตกุล373,717,584-