คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 07/12/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ126,293,760-0.52
2502 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล126,293,760-0.52
2503 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ126,293,760-0.52
2504 นาย สริศ พัฒนะเมลือง126,076,800-0.83
2505 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง125,993,700-1.59
2506 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์125,909,503-0.96
2507 นาย วศิน เดชกิจวิกรม125,785,000-0.07
2508 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล125,495,760-1.05
2509 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH125,400,000-
2510 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION125,318,802-
2511 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล125,080,696-
2512 นาย วิทูร ศิลาอ่อน125,040,000-
2513 นาง พเยาว์ ชลาชีพ124,353,788-0.44
2514 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล124,349,500-0.44
2515 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด124,237,953-0.30
2516 บริษัท วาวา แพค จำกัด124,200,000-
2517 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์124,085,600+1.51
2518 นาย สมเกียรติ ลิมทรง123,950,910-1.19
2519 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ123,932,750-1.77
2520 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ123,930,000-
2521 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข123,902,346-2.73
2522 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)123,898,750-0.59
2523 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร123,823,481-0.64
2524 นาย ณพ ณรงค์เดช123,751,320-
2525 น.ส. สุนี อนันตประกร123,736,651-0.23
2526 นาง ละออง ทองสุข123,639,679-1.50
2527 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ123,627,240+1.52
2528 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว123,553,160+0.47
2529 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด123,509,550-
2530 นาย พนม ควรสถาพร123,350,027-0.97
2531 นาย กิติชัย สินเจริญกุล123,145,815-0.51
2532 นาง มาลี เหมมณฑารพ123,087,935+4.96
2533 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์123,003,536-1.01
2534 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน123,000,000-
2535 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์122,980,548-
2536 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์122,944,935-
2537 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร122,942,024-
2538 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน122,911,126-1.34
2539 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน122,827,634-0.90
2540 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์122,815,749-
2541 Great Classic Limited122,688,000-1.41
2542 Dragon Shine Global Limited122,688,000-1.41
2543 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา122,558,170-3.72
2544 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล122,540,371-
2545 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล122,537,002-0.49
2546 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ122,400,000-
2547 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ122,400,000-
2548 นาย สุวิช ปัญญาวีร์122,388,000+0.54
2549 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง122,355,600-0.83
2550 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์122,329,243-
2551 นาย อัคริม จันทรประภา122,328,182+0.94
2552 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม122,210,000+0.83
2553 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด122,208,000+0.75
2554 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช122,140,000-1.02
2555 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์122,140,000-1.02
2556 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์122,140,000-1.02
2557 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์122,140,000-1.02
2558 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์122,140,000-1.02
2559 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์122,140,000-1.02
2560 นาย ภัทท สหวัฒน์122,140,000-1.02
2561 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ122,140,000-1.02
2562 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร121,943,957-0.98
2563 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร121,810,456-0.98
2564 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี121,543,957-0.48
2565 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล121,500,000-4.94
2566 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED121,464,996+0.48
2567 นาย สมิทธ มะกรสาร121,173,354+1.87
2568 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด121,047,450-
2569 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์120,984,000-2.00
2570 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์120,723,040-0.47
2571 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล120,249,059-0.68
2572 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล120,107,400-1.43
2573 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด120,083,039-
2574 นาย คณพศ นิจสิริภัช120,057,799-
2575 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์119,860,800-
2576 นาย สุวิชา พานิชผล119,793,180-
2577 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม119,770,380-
2578 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.119,721,900-
2579 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล119,705,420-
2580 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร119,636,955-1.00
2581 นาย อธิภัทร ควรสถาพร119,636,955-1.00
2582 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล119,556,000-
2583 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์119,310,000-
2584 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล119,227,995+0.88
2585 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์119,150,000+0.71
2586 น.ส. ปราลี มาลีนนท์119,150,000+0.71
2587 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์119,150,000+0.71
2588 นาง กนกกร แทนไกรศร119,144,042-0.94
2589 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว119,087,582-0.55
2590 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม118,800,000-
2591 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข118,800,000+1.52
2592 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์118,720,000+1.82
2593 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร118,537,900+1.54
2594 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ118,524,000-
2595 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด118,440,001-
2596 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)118,387,830-
2597 นาย กำธร ศิลาอ่อน118,374,400-
2598 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา118,036,240-1.79
2599 น.ส. สุณี เสรีภาณุ118,000,580-0.70
2600 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)118,000,000-1.69
2601 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)117,527,228-
2602 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล117,480,920-
2603 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา117,148,500-0.30
2604 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล116,933,843+0.16
2605 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)116,799,898-1.37
2606 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์116,722,900-1.20
2607 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร116,539,595-1.02
2608 นาง ณัชปภา ควรสถาพร116,539,594-1.02
2609 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร116,539,593-1.02
2610 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด116,501,004-0.57
2611 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส116,384,539-0.19
2612 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร116,350,000-
2613 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์116,172,000-
2614 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์115,960,000-0.77
2615 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา115,920,000-1.59
2616 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์115,914,000-
2617 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์115,913,000-
2618 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ115,699,500-0.67
2619 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์115,467,511-0.40
2620 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด115,269,000-
2621 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์115,223,232-
2622 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์115,221,000-6.22
2623 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล115,031,400-0.57
2624 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต114,981,600-
2625 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด114,952,780-0.60
2626 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์114,913,910-0.40
2627 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)114,750,000-
2628 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์114,711,575-0.33
2629 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต114,400,000-0.96
2630 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.114,298,123-2.07
2631 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์114,272,580-0.05
2632 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)114,260,000+0.76
2633 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์113,967,652-13.33
2634 นาง อุบล เอกะหิตานนท์113,943,243-
2635 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.113,898,158-
2636 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า113,741,600+0.89
2637 TOYOTA TSUSHO CORPORATION113,556,837+2.46
2638 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด113,460,322-0.81
2639 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี113,454,067-3.65
2640 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย113,295,019-
2641 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์113,262,500+0.94
2642 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร113,131,000-1.36
2643 นาย เอกชัย สัตบงกช113,045,000-0.08
2644 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี112,999,010-4.71
2645 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์112,940,428-
2646 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข112,923,565-1.20
2647 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์112,852,306-1.58
2648 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์112,803,380+2.11
2649 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์112,704,000-0.69
2650 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข112,700,000-
2651 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข112,700,000-
2652 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ112,660,421+0.28
2653 นาง ทยา ทีปสุวรรณ112,555,313-
2654 นาย สันติ ปิยะทัต112,459,768-0.96
2655 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี112,405,600-1.22
2656 MR. ATEEB RASHEED MASKATI112,392,930-1.28
2657 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์112,388,850+1.06
2658 นาย พลพัฒ กรรณสูต112,191,423+4.65
2659 นาง ฐาวรา หวั่งหลี112,151,030+0.56
2660 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล112,125,000-0.51
2661 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช112,094,150-0.17
2662 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์112,077,600-0.41
2663 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ111,723,084-0.60
2664 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ111,721,500-4.92
2665 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล111,585,600-
2666 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล111,585,600-
2667 นาง พรรณี พิทยายน111,549,025-0.71
2668 นาง วรรณวิภา ตันติวิท111,476,000-
2669 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์111,457,465-0.55
2670 นาย วิกร ศรีวิกรม์111,280,000-
2671 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2672 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2673 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ110,988,556-
2674 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด110,834,048-
2675 นาย วิทยา นราธัศจรรย์110,769,465-1.36
2676 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร110,629,080-1.63
2677 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ110,554,173-0.60
2678 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต110,538,000-
2679 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ110,090,566-1.77
2680 นาย EKARAT TEJAVEJ110,050,000-
2681 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ110,000,000+0.91
2682 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม109,911,022-
2683 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์109,898,702-1.35
2684 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์109,806,672+1.89
2685 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ109,780,204-
2686 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์109,780,000-1.21
2687 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์109,652,400-
2688 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล109,369,852-1.98
2689 นาย ณัฐ โอษธีศ109,331,637-0.41
2690 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล109,251,200-
2691 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ109,241,888-
2692 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล109,190,368-
2693 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์109,092,752+0.08
2694 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์108,984,677-0.94
2695 นาย เฟิม หงสนันทน์108,838,513-0.90
2696 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์108,831,968-
2697 นาง วรรณี วิญญรัตน์108,831,968-
2698 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด108,800,000-
2699 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์108,771,196-0.57
2700 นาง จันทิรา ลือสกุล108,555,982-0.56
2701 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา108,457,300-1.95
2702 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล108,312,015+0.84
2703 นาย นพชัย วีระมาน108,297,256+1.14
2704 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT108,095,131+2.53
2705 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว107,927,130+1.90
2706 น.ส. ภาติยา ทันการ107,916,375+0.68
2707 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี107,896,217-1.50
2708 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์107,865,000+2.13
2709 นาย บุณย์ สินธวณรงค์107,834,800-
2710 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา107,800,000-1.50
2711 Diamond Jubilant Corporation107,500,000-6.98
2712 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ107,491,604+2.70
2713 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด107,400,000-
2714 MITSUI SUGAR CO.,LTD.107,333,335-0.62
2715 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา107,317,410-0.94
2716 นาย ธวัช ตันติเมธ107,300,099-1.01
2717 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์107,300,000+0.54
2718 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ107,147,764-
2719 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต107,091,976-2.23
2720 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม107,014,558-3.32
2721 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง106,805,270-0.40
2722 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร106,778,020-1.52
2723 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ106,772,514+4.96
2724 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต106,647,782-
2725 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร106,518,708-3.32
2726 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล106,516,519-0.99
2727 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด106,449,420+0.81
2728 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ106,390,989+0.13
2729 MISS JUNRI SUGIURA106,273,400+2.05
2730 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์106,200,000-1.13
2731 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์106,193,315-
2732 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ106,187,950-1.82
2733 ด.ช. วีริศ เจริญตรา105,678,000-
2734 น.ส. นภัสสร เจริญตรา105,678,000-
2735 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ105,676,508-1.36
2736 MR. PAUL SUMADE LEE105,440,390-0.51
2737 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2738 นาย ชินทัต เจียอาภา105,273,995+3.18
2739 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด105,270,000-
2740 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ105,210,000-0.95
2741 นาย พดด้วง คงคามี105,181,650-0.95
2742 นาย พิชัย สถาวรมณี105,015,090+0.88
2743 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด104,968,614-1.92
2744 นาย สมชาย เวชากร104,693,882-0.51
2745 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์104,643,030-0.90
2746 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล104,560,910-1.20
2747 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์104,370,000+2.11
2748 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์104,344,124-1.26
2749 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ104,214,225-
2750 นาง เกศรา มานะศิลป์104,151,827-0.69
2751 นาย พรวิช ศิลาอ่อน104,128,000-
2752 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์104,038,509-
2753 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร103,963,704-0.63
2754 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์103,916,702-
2755 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร103,892,652-0.44
2756 นาย เทพทัย ศิลา103,695,270-0.68
2757 นาย ภิมุข สิมะโรจน์103,680,000-0.69
2758 นาย สุรพร รักตประจิต103,661,815-
2759 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ103,577,030-1.35
2760 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง103,546,698-0.39
2761 น.ส. สุพัฒนา พรประภา103,466,699-
2762 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์103,450,224+0.54
2763 นาย พิชิต ชินวิทยากุล103,000,000+0.97
2764 MR. VIRACH SERIPANU102,950,000-0.70
2765 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร102,854,872-
2766 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล102,843,332+2.78
2767 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)102,839,040-
2768 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.102,803,400-
2769 น.ส. พรชฎา วานิช102,761,016-0.15
2770 นาย ปิยะ จิตตาลาน102,700,463-
2771 นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์102,700,000-
2772 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล102,655,551+0.48
2773 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม102,500,000-
2774 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์102,491,131+0.38
2775 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต102,491,000+0.08
2776 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์102,240,000-
2777 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์102,148,600-
2778 นาง ลักษณีย์ สารสาส101,995,784-
2779 นาย ธิติ ยศะสินธุ์101,976,452+1.89
2780 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ101,952,530-0.03
2781 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์101,882,507-
2782 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล101,835,600-
2783 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์101,801,629+0.65
2784 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC101,765,298-2.44
2785 TRI-STAGE INC101,597,600-
2786 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์101,520,073-5.56
2787 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส101,511,650-0.09
2788 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์101,496,654-0.62
2789 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)101,467,880+0.11
2790 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ101,405,239+2.37
2791 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์101,379,086-0.85
2792 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY101,303,760-
2793 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต101,292,000-
2794 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง101,280,302-0.37
2795 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์101,157,500-3.72
2796 น.ส. ชญาภา จูตระกูล101,153,844+0.91
2797 นาย สุกิจ หวั่งหลี100,929,410+0.54
2798 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์100,800,000-
2799 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม100,747,000-0.48
2800 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์100,441,598-0.47
2801 บริษัท เนแอ็ค จำกัด100,390,604-
2802 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ100,352,736-1.52
2803 นาย ยอด ชินสุภัคกุล100,298,416-0.54
2804 นาย ธงชัย ล่ำซำ100,246,953-0.14
2805 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี100,246,697+0.41
2806 นาย ปิยชัย กรรณสูต100,107,790-2.37
2807 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล100,064,280-0.90
2808 นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล99,813,755+0.99
2809 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)99,760,000-0.43
2810 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์99,355,392-
2811 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ99,303,296-0.89
2812 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์99,166,666-0.57
2813 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์99,166,666-0.57
2814 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย99,033,664-0.28
2815 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย98,919,751-
2816 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน98,560,000+0.45
2817 นาย สมยศ สุธีรพรชัย98,420,060+2.05
2818 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์98,188,160+1.02
2819 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์98,180,130-0.85
2820 นาย นันทนัช พิบูลนันท์98,164,620+1.67
2821 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร98,066,220+0.95
2822 นาย ประพล มิลินทจินดา98,056,000-
2823 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย97,951,600+1.02
2824 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์97,939,975+0.84
2825 น.ส. แอน มาลีนนท์97,939,975+0.84
2826 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์97,912,188-1.01
2827 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง97,873,581-6.22
2828 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส97,840,140-2.36
2829 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด97,828,739+0.65
2830 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ97,820,000-0.75
2831 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง97,752,411-
2832 นาย กิตติ งามมหรัตน์97,671,362-1.71
2833 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด97,602,400+0.71
2834 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด97,438,093+0.84
2835 นาย ลือชา โพธิ์อบ97,399,026-0.55
2836 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล97,358,673-1.13
2837 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ97,292,097+0.04
2838 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล97,218,480-2.05
2839 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์96,981,500-
2840 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช96,933,003-
2841 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด96,683,443-0.14
2842 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย96,572,795-0.51
2843 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND96,161,120+0.83
2844 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์96,027,034-0.65
2845 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์96,005,252-
2846 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล96,000,000-
2847 น.ส. เจน โอฬาริก96,000,000+0.78
2848 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล96,000,000+0.78
2849 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข96,000,000+0.78
2850 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล95,918,541-0.74
2851 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์95,837,140-
2852 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย95,801,600-
2853 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด95,711,773-
2854 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี95,634,500+0.57
2855 นาย จุมภฎ ชูวงษ์95,580,000-1.13
2856 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์95,411,194-
2857 นาง พจนา มาโนช95,137,427-0.36
2858 นาง สุลัย เลิศศุภกุล94,940,000-3.91
2859 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์94,914,719+2.18
2860 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล94,884,171-
2861 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง94,859,500+0.33
2862 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม94,851,840-1.96
2863 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์94,850,888+3.41
2864 น.ส. นฤพร กาญจนจารี94,815,054+1.39
2865 น.ส. ปราชญา กรรณสูต94,601,637-1.76
2866 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล94,466,636+4.23
2867 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)94,365,000+1.23
2868 MR. HO KWONCJAN94,325,044+0.48
2869 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์94,162,000+1.00
2870 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 194,148,500-
2871 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ94,095,000-0.98
2872 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,080,000-
2873 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,080,000-
2874 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์94,078,074+0.94
2875 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน94,019,440-
2876 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี93,856,100+2.05
2877 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ93,821,010-0.81
2878 นาย อนันต์ ศิริโหราชัย93,588,650+0.99
2879 นาย ธีรวัต อมรธาตรี93,569,256-1.01
2880 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา93,363,732+1.58
2881 นาย ทวิช เตชะนาวากุล93,293,089-
2882 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด93,281,040-0.65
2883 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์93,240,731+0.65
2884 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ93,182,992-
2885 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง93,164,539-0.13
2886 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ93,088,392-1.27
2887 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร93,011,769+0.21
2888 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร92,812,200+2.05
2889 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์92,731,768+2.70
2890 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์92,619,042-
2891 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร92,596,845+0.57
2892 นาง ศรีรัตน์ วาริการ92,425,860-
2893 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร92,400,000-1.19
2894 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร92,397,728+1.02
2895 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ92,210,021+0.51
2896 นาง ปรารถนา มงคลกุล92,094,100-0.70
2897 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2898 นาย สุเทพ จิระสิริกุล91,993,000-0.59
2899 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด91,915,832+0.34
2900 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด91,842,700-
2901 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม91,800,000-1.96
2902 นาย รักสนิท พรประภา91,665,000-
2903 นาย เพชร ไวลิขิต91,651,404+3.88
2904 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค91,534,493-0.46
2905 นาย รชต ลีลาประชากุล91,529,698-12.50
2906 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ91,472,550-
2907 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล91,273,330-1.83
2908 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์91,200,000-0.42
2909 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร90,970,547-0.38
2910 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์90,960,074+0.10
2911 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา90,946,000-2.16
2912 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited90,898,328-
2913 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์90,895,665-1.50
2914 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี90,867,779+0.09
2915 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม90,710,894-
2916 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี90,639,980-
2917 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์90,630,000-
2918 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล90,490,000+1.88
2919 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ90,388,440-0.93
2920 MR. LEE JUI-CHUAN90,373,248-0.78
2921 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์90,340,143-0.74
2922 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด90,225,870-0.61
2923 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส89,919,722-0.11
2924 นาง ทศพร อังสุวรังษี89,746,729-1.15
2925 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ89,700,000-0.77
2926 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ89,675,000+0.59
2927 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์89,642,912-
2928 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล89,623,930-
2929 นาย พิริยะ ธานีรณานนท์89,600,000+0.45
2930 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ89,586,106+0.88
2931 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล89,517,000+0.94
2932 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)89,277,240-0.23
2933 นาย อมร มีมะโน89,275,659-
2934 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร89,155,710-1.82
2935 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช89,100,000-
2936 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย88,906,178+0.88
2937 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,840,000-0.09
2938 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ88,838,400-1.19
2939 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์88,800,000-0.90
2940 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด88,800,000+0.68
2941 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์88,725,598-
2942 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล88,640,250+2.05
2943 นาย ณรงค์ จารุวจนะ88,570,881-
2944 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น88,543,316-
2945 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์88,363,200-1.22
2946 MISS CHUA ENG ENG88,330,400-
2947 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว88,302,917-
2948 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์88,231,692-13.33
2949 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด88,148,364+0.66
2950 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ88,100,760+0.91
2951 นาย เศกสรร เศรษฐสกล87,982,216+0.46
2952 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล87,885,000-4.94
2953 นาย นพ จรัญวาศน์87,863,128-0.48
2954 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด87,830,939-0.49
2955 นาย วิทยา ตันตราภรณ์87,768,406-0.62
2956 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล87,725,830-0.51
2957 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร87,718,584+1.02
2958 นาย ใจมั่น ทักราล87,658,970+0.84
2959 นาง รัศมี ทักราล87,644,095+0.84
2960 นาง ลลนา ธาราสุข87,620,919-1.85
2961 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล87,614,345+0.84
2962 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์87,522,769-0.46
2963 นาย เกริก ลีเกษม87,359,589-2.26
2964 นาย กำธร ลีลาธีระกุล87,335,440+0.88
2965 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ87,309,004-
2966 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์87,243,156-2.00
2967 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย87,230,000-
2968 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE87,075,000+0.78
2969 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด87,028,613-8.68
2970 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.86,979,594-
2971 นาง มาริสา ณ นคร86,832,259-0.54
2972 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า86,721,628-0.84
2973 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์86,663,646-0.31
2974 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช86,556,100+2.05
2975 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ86,515,772-
2976 น.ส. พิกุล ชูศรี86,486,322+0.94
2977 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม86,400,000-
2978 นาย ระบิล กลั่นสกุล86,268,838+0.69
2979 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ86,012,650-0.12
2980 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด85,938,489-1.18
2981 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด85,550,000+1.69
2982 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์85,512,200+2.05
2983 กระทรวงอุตสาหกรรม85,500,000-
2984 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส85,356,883+0.71
2985 นาย พีท ริมชลา85,299,032-
2986 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์85,244,454+5.23
2987 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ85,117,640-0.98
2988 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล85,100,000-1.29
2989 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์85,090,608-1.64
2990 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล84,929,116-0.78
2991 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์84,900,414-
2992 น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง84,852,144-
2993 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์84,658,502-0.80
2994 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล84,575,000+0.59
2995 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม84,543,200+0.89
2996 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร84,450,600+2.56
2997 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT84,361,191-6.81
2998 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)84,119,740-0.30
2999 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา84,117,119+2.54
3000 นาย วีระชัย สุธีรชัย84,042,644+0.55