คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์142,982,509+0.37
2502 นาย สริศ พัฒนะเมลือง142,887,040-2.21
2503 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล142,832,250-4.02
2504 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ142,658,824-0.76
2505 น.ส. รัชนี ตริลลิต142,600,000-
2506 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ142,522,800+1.75
2507 นาง อลิสา สิมะโรจน์142,500,000+1.75
2508 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์142,500,000+1.75
2509 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร142,380,097+0.40
2510 น.ส. กุลิสรา การะ142,362,123-0.20
2511 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร142,200,000-1.27
2512 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ142,000,000+0.70
2513 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล141,988,860-1.28
2514 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์141,961,293-
2515 นาง อุบล เอกะหิตานนท์141,776,707-9.20
2516 นาย ณัฐภณ โทณะวนิก141,690,458+1.04
2517 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์141,635,987-
2518 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล141,084,193-1.43
2519 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์140,826,210+0.95
2520 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)140,725,755-0.71
2521 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ140,347,184-
2522 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส140,147,730+0.76
2523 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน140,083,566-1.89
2524 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์140,076,600-1.01
2525 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ140,061,240+1.52
2526 นาย สมเกียรติ ลิมทรง139,972,634+0.30
2527 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์139,914,250+1.76
2528 น.ส. แอน มาลีนนท์139,914,250+1.76
2529 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด139,754,384+1.84
2530 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด139,656,623-1.16
2531 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์139,539,063-6.23
2532 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)139,000,000-
2533 นาง จันทิมา องค์โฆษิต138,763,580-2.91
2534 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง138,669,680-2.21
2535 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา138,388,212+0.15
2536 นาย สำรวย ทิชาชล138,337,500+0.98
2537 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล138,320,000-2.20
2538 นาย กำธร ศิลาอ่อน138,262,190-2.67
2539 นาย สุรกิต รติทอง137,916,000-0.04
2540 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว137,913,818-2.94
2541 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.137,907,000-
2542 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล137,475,645-
2543 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร137,436,000+3.85
2544 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร137,170,355+0.25
2545 นาง ทยา ทีปสุวรรณ137,107,348-2.53
2546 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง137,090,696-1.44
2547 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด136,719,973-
2548 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค136,431,406-0.96
2549 นาย รัช ตันตนันตา136,383,661-0.96
2550 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR136,272,000-2.94
2551 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส136,258,093-0.67
2552 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม136,246,485-2.44
2553 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา135,932,700-
2554 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.135,756,260-
2555 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์135,746,520-
2556 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม135,600,000+2.65
2557 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ135,400,072-0.55
2558 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง135,373,560-
2559 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด135,364,615-
2560 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)135,326,930-
2561 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ135,267,071+1.30
2562 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด135,209,474-
2563 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์135,208,560-
2564 พล.ต.ต. สกล ภัยลี้135,030,000+0.95
2565 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด135,000,000-
2566 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช134,844,560-
2567 น.ส. อลิศา นิจสิริภัช134,814,104-
2568 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง134,731,264-0.97
2569 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN134,591,388-0.99
2570 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์134,345,618+0.48
2571 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล134,062,500-
2572 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์133,671,271-1.70
2573 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ133,609,438-3.19
2574 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์133,516,620-0.74
2575 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์133,511,702-
2576 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์133,427,700+0.79
2577 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ133,341,464+5.62
2578 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์133,272,603-0.93
2579 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว133,267,680-1.26
2580 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์133,237,500+0.98
2581 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด132,949,989+0.40
2582 นาย นที พานิชชีวะ132,791,144+0.30
2583 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล132,761,304-
2584 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์132,456,666-1.27
2585 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์132,354,000+0.78
2586 นาย โชต เชษฐโชติ132,330,358-
2587 นาย รชต ลีลาประชากุล132,209,564-7.69
2588 MISS CHIUNG-YING CHEN132,104,336-
2589 นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล132,095,440-1.47
2590 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์132,019,998+6.71
2591 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์131,974,000-0.66
2592 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา131,770,835-
2593 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์131,634,067-0.86
2594 CPYI CLT A/C 0182688-1008131,623,998-1.27
2595 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์131,604,138+0.78
2596 นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ131,262,000+2.29
2597 นาย ธนะ จิตมากุศล131,250,000-
2598 น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ131,250,000-
2599 น.ส. นาตาลี ทรัพย์สาคร131,200,000-
2600 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์131,145,768-0.85
2601 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.131,025,701-0.65
2602 นาง ฐาวรา หวั่งหลี130,845,719+0.30
2603 นาย พดด้วง คงคามี130,738,000+2.29
2604 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา130,436,904-
2605 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา130,436,904-
2606 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์130,390,000-
2607 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล130,337,088+2.36
2608 นาง มนธิรา สัตยาวัฒนา130,290,000+2.31
2609 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา130,068,400-9.91
2610 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส129,953,520-1.91
2611 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล129,920,000-1.72
2612 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล129,885,320-0.74
2613 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา129,856,800-2.05
2614 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร129,677,250+0.78
2615 นาย เฟิม หงสนันทน์129,627,296-3.77
2616 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND129,518,813-4.67
2617 MITSUI SUGAR CO.,LTD.129,333,336-0.52
2618 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์129,314,250-2.05
2619 นาย เพชร ไวลิขิต129,306,632-
2620 นาย ธวัช ตันติเมธ129,141,060-0.75
2621 นาย เสรี ตันชูเกียรติ129,120,000+0.77
2622 นาย สมิทธ มะกรสาร129,100,583+1.75
2623 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล128,567,445-
2624 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต128,288,208-0.07
2625 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย128,281,424-9.20
2626 นาย ณพ ณรงค์เดช128,171,010-
2627 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม128,090,580+0.91
2628 TRI-STAGE INC127,973,900-2.29
2629 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล127,923,900-1.72
2630 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ127,812,339+5.62
2631 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด127,766,481+0.09
2632 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด127,733,970-1.28
2633 นาย ธีรวัต อมรธาตรี127,594,440-0.74
2634 นาย วิกร ศรีวิกรม์127,500,000-2.40
2635 นาง จารุดา โพธิอินทะ127,464,750-0.44
2636 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร127,452,000+0.78
2637 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร127,452,000+0.78
2638 MRS. LUCINDA CHEN127,217,393-
2639 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี127,189,320+1.26
2640 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา127,118,474-1.35
2641 น.ส. รุจี ทองประกอบ127,050,945+0.95
2642 น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย126,980,050-0.02
2643 นาย กมล พิชิตสิงห์126,964,200-1.14
2644 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด126,924,888+1.20
2645 MR. ATEEB RASHEED MASKATI126,802,280-1.14
2646 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์126,708,300-1.23
2647 นาย พิพรรธ พิหเคนทร์126,598,777-
2648 นาย ฟิลิป วีระ บุนนาค126,589,112-
2649 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ126,496,945-0.84
2650 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล126,372,932-
2651 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์126,296,285-2.40
2652 นาย สุวิช ปัญญาวีร์126,222,000-1.04
2653 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร126,123,596-0.30
2654 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ126,000,000-8.57
2655 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน126,000,000+0.79
2656 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ126,000,000-8.57
2657 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด126,000,000-0.40
2658 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ125,594,348+0.74
2659 นาย เอกรัตน์ เตชะเวช125,550,000-1.23
2660 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา125,521,439-
2661 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย125,487,652-
2662 MR. PAUL SUMADE LEE125,447,028-1.72
2663 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ125,400,000+0.48
2664 นาง อุบล จิระมงคล125,383,700-2.91
2665 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด125,221,500-
2666 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.124,927,200-
2667 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม124,865,000+2.65
2668 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ124,796,800-0.42
2669 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์124,639,998+6.71
2670 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด124,399,650-1.58
2671 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม124,300,000+2.65
2672 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์124,263,020-2.03
2673 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ124,201,139+0.69
2674 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์124,092,641-0.55
2675 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร124,013,958+0.80
2676 ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ124,000,000-
2677 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข123,878,423-0.35
2678 บริษัท เนแอ็ค จำกัด123,815,079-0.68
2679 น.ส. สุพัตรา ติรกานันท์123,798,205-1.41
2680 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน123,513,000-2.17
2681 นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์123,384,832-
2682 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ123,172,000+1.89
2683 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์123,131,996-5.20
2684 น.ส. นภัสสร เจริญตรา122,982,000-
2685 ด.ช. วีริศ เจริญตรา122,982,000-
2686 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์122,914,990-
2687 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.122,889,300+0.97
2688 นาย ณรงค์ จารุวจนะ122,828,283+0.68
2689 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ122,728,597-
2690 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด122,507,600-
2691 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์122,220,000+0.79
2692 น.ส. สุณี เสรีภาณุ122,155,530+1.36
2693 นาย พรวิช ศิลาอ่อน121,699,600-2.67
2694 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข121,672,910+1.21
2695 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์121,066,830-
2696 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด120,967,090-1.61
2697 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย120,949,520-
2698 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร120,932,395-
2699 นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย120,846,210-
2700 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล120,717,000-0.65
2701 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล120,650,750-3.56
2702 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์120,311,100+0.95
2703 นาย เอกชัย สัตบงกช120,182,000-0.82
2704 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร120,148,250-2.70
2705 นาย บงการ กาญจนาหาร120,017,104-9.20
2706 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)119,912,247+2.22
2707 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล119,536,561-
2708 นาง กนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์119,350,000-
2709 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์119,305,519-
2710 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล119,128,062-0.92
2711 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด119,000,000-1.43
2712 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี118,543,185-0.73
2713 MISS CHUA ENG ENG118,492,000-
2714 บริษัท เคอาร์แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จำกัด118,399,232+3.91
2715 นาย สุชาติ อารีกุล118,332,248-4.90
2716 นาย สมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์118,245,750+2.31
2717 บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด118,200,151+3.91
2718 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค118,095,628-3.96
2719 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์118,086,862+1.54
2720 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด118,035,335-2.33
2721 น.ส. ปราชญา กรรณสูต118,020,304+0.25
2722 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ117,989,112+3.53
2723 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์117,747,990-
2724 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ117,704,800+1.74
2725 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด117,692,840-0.19
2726 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์117,572,414-0.54
2727 นาย พนม ควรสถาพร117,503,684-0.31
2728 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.117,394,865-
2729 นาย เอกชัย ศิริจันทนันท์117,300,000+0.98
2730 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร117,261,000+0.78
2731 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ117,059,866+0.82
2732 นาย กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล117,032,536-
2733 นาง จิรฐา วัธนเวคิน117,000,000-33.33
2734 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์116,355,384-
2735 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา116,349,380-0.77
2736 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร116,221,155-0.65
2737 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด116,162,608-0.92
2738 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร115,768,598-0.35
2739 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร115,768,598-0.35
2740 นาย สุรพร รักตประจิต115,664,762+0.94
2741 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์115,594,031-2.03
2742 นาง กันยา หลิมประเสริฐ115,555,000-
2743 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์115,434,464+0.59
2744 นาย สุรินทร์ มีนสุข115,200,000-2.08
2745 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์115,094,068+1.64
2746 นาง วรรณวิภา ตันติวิท115,072,000-
2747 นาง สุลัย เลิศศุภกุล115,060,000-0.03
2748 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง115,032,150+1.61
2749 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ115,022,250-23.41
2750 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์114,948,070+1.64
2751 นาย ใจมั่น ทักราล114,914,280-1.28
2752 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย114,896,863-1.72
2753 นาง รัศมี ทักราล114,894,780-1.28
2754 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล114,855,780-1.28
2755 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร114,839,000-
2756 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์114,729,477+0.61
2757 น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์114,627,000+0.24
2758 นาย สุชาติ อุสาหะ114,576,000-7.01
2759 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์114,551,568+0.85
2760 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส114,445,600-3.45
2761 น.ส. ธัญวรัตม์ ปีปทุม114,344,998-
2762 นาย สมชาย เวชากร114,343,232+0.64
2763 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม114,321,495+2.65
2764 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด114,000,000+0.88
2765 นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ113,845,600-1.07
2766 น.ส. เสาวภาคย์ อรุณเวช113,735,440-
2767 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา113,680,000-3.45
2768 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์113,543,570-2.56
2769 HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED113,265,599-1.27
2770 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ113,228,884-0.46
2771 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ113,173,500-1.05
2772 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร113,098,296-0.44
2773 นาย อธิภัทร ควรสถาพร113,098,295-0.44
2774 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล112,815,000-0.92
2775 นาย ธวิช จารุวจนะ112,362,008+0.68
2776 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร112,349,970+5.58
2777 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช112,223,100-18.51
2778 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล111,945,015-
2779 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ111,830,000-
2780 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์111,828,654-0.79
2781 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด111,814,182-0.60
2782 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล111,655,710-2.44
2783 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์111,500,000-
2784 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์111,083,054+1.30
2785 นาย อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง111,012,181-
2786 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์111,000,000-
2787 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข111,000,000-0.68
2788 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล111,000,000-0.68
2789 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์110,902,182+6.21
2790 นาง ละออง ทองสุข110,624,976+5.88
2791 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ110,619,000-1.24
2792 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม110,489,962-
2793 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.110,459,612-
2794 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์110,454,855+1.30
2795 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์110,400,000-1.63
2796 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์110,394,825+0.35
2797 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด110,250,000+0.68
2798 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด110,134,400-0.62
2799 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)110,081,680-4.89
2800 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์109,926,377+2.38
2801 MISS JUNRI SUGIURA109,912,900-2.65
2802 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศธนกุล109,886,262+0.88
2803 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน109,885,221-2.67
2804 นาย นพดล ตัณศลารักษ์109,752,310+0.13
2805 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ109,729,575-0.44
2806 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล109,677,825-0.44
2807 น.ส. สวิตตา จารุเจตรังสรรค์109,534,500+2.31
2808 นาย ทิม นพรัมภา109,502,461-
2809 น.ส. ภาติยา ทันการ109,440,000-1.97
2810 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์109,317,825-0.44
2811 นาง วรรณี วิญญรัตน์109,317,825-0.44
2812 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร109,292,967-0.58
2813 นาง ณัชปภา ควรสถาพร109,292,966-0.58
2814 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร109,292,966-0.58
2815 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล109,280,417+0.70
2816 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1109,112,500-
2817 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ109,034,730-0.79
2818 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)109,012,800+0.64
2819 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)109,000,000+0.92
2820 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด108,900,000-
2821 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์108,881,111-0.55
2822 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร108,861,517-1.27
2823 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)108,800,000+0.78
2824 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน108,680,000+0.40
2825 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี108,293,200-1.27
2826 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์108,269,270-
2827 บริษัท สองน้ำ จำกัด108,216,000-2.78
2828 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล108,155,250-0.74
2829 NITTO KOGYO CORPORATION108,000,000-0.74
2830 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ107,923,140-0.65
2831 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)107,762,500+0.54
2832 น.ส. สุพัฒนา พรประภา107,733,367-0.99
2833 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ107,690,000-
2834 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว107,589,020-0.74
2835 PERSHING LLC107,392,908-0.58
2836 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์107,343,512-1.04
2837 น.ส. สำลี พรมมาสม107,300,000-0.68
2838 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์107,225,994+1.63
2839 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง107,180,000+1.30
2840 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์107,121,650+0.94
2841 นาง เกศรา มานะศิลป์107,063,270+0.82
2842 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ107,040,080-0.62
2843 บริษัท มกรานันท์ จำกัด107,016,000+0.68
2844 นาย พิชัย สถาวรมณี106,942,200+0.83
2845 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์106,934,072+0.94
2846 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล106,878,509+0.94
2847 MRS. CHEN, MEI-FANG106,820,600+5.58
2848 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช106,745,013+1.64
2849 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์106,582,317-
2850 MR. VIRACH SERIPANU106,575,000+1.36
2851 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล106,407,000-0.79
2852 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา106,080,000+0.96
2853 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา106,080,000+0.96
2854 นาย วิทยา ตันตราภรณ์105,958,794-1.77
2855 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์105,647,450+5.62
2856 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด105,521,400-3.70
2857 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล105,470,000-
2858 น.ส. พรชฎา วานิช105,401,067-0.84
2859 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2860 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ105,380,597-0.13
2861 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด105,155,153-2.83
2862 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ105,120,000-
2863 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล105,117,654+0.05
2864 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์104,940,000-
2865 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์104,921,500-1.35
2866 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร104,907,500-1.38
2867 MR. PETER ERIC DENNIS104,784,388-1.17
2868 น.ส. สุนี อนันตประกร104,610,090-2.89
2869 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม104,532,704+1.21
2870 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม104,400,000-1.15
2871 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล104,371,244-1.72
2872 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต104,189,010+0.14
2873 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์104,165,370-
2874 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์104,000,000-0.96
2875 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์103,834,360-1.13
2876 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR103,619,151-2.54
2877 นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์103,278,291-
2878 น.ส. พิกุล ชูศรี102,804,496-0.79
2879 นาย ปิยะ จิตตาลาน102,700,463-
2880 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์102,086,838-0.93
2881 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์102,054,400-0.89
2882 กระทรวงอุตสาหกรรม102,000,000-10.29
2883 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ101,828,571+1.06
2884 นาย สมยศ สุธีรพรชัย101,790,610-2.65
2885 MR. Trevor John Thompson101,790,000+0.69
2886 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์101,790,000+0.69
2887 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล101,759,065-
2888 นาย วิทยา ลีละวัฒน์101,530,392-0.86
2889 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี101,469,218+0.40
2890 THAI TORAY SYNTHETICS CO., LTD.101,346,000-1.05
2891 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ101,323,206-
2892 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด100,800,000-
2893 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล100,698,385-1.29
2894 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล100,698,385-1.29
2895 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล100,698,385-1.29
2896 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล100,698,385-1.29
2897 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล100,698,230-1.29
2898 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล100,698,230-1.29
2899 นาย ปิยะ จงวัฒนา100,667,000-0.51
2900 น.ส. นฤพร กาญจนจารี100,632,514-2.23
2901 นาย วิเชียร เศวตวาณิช100,625,000-2.61
2902 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร100,522,365-2.44
2903 นาย สมชัย ครุจิตร100,216,200-1.40
2904 นาย เชิดศักดิ์ ชูศรี100,128,974-
2905 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ100,065,128-1.24
2906 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ100,000,000-4.00
2907 นาย จุมภฎ ชูวงษ์99,900,000-
2908 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว99,893,876+2.70
2909 DUKE TECHNOLOGY LIMITED99,735,000-0.92
2910 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร99,608,400-
2911 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.99,293,040+3.52
2912 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์99,223,401+0.15
2913 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล99,110,000-
2914 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ99,052,942-
2915 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์99,051,157-1.97
2916 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด99,000,000-
2917 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล98,896,588-
2918 นาย สุกิจ หวั่งหลี98,882,356+0.31
2919 นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์98,800,000+0.40
2920 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์98,718,000-
2921 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์98,697,686-
2922 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์98,690,240-11.79
2923 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย98,646,479-0.92
2924 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์98,557,694+1.64
2925 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ98,541,500-
2926 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ98,477,244-1.18
2927 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ98,434,510-1.27
2928 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล98,387,026-0.81
2929 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต98,109,300-2.55
2930 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์98,050,000-
2931 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม98,018,895-0.34
2932 น.ส. สุนีย์ โชคชัยธรรม97,825,000-
2933 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด97,680,000-2.70
2934 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์97,680,000+2.70
2935 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ97,604,115-2.33
2936 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล97,576,000-0.40
2937 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล97,576,000-0.40
2938 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร97,556,992+3.85
2939 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์97,542,000-0.40
2940 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์97,461,000+0.68
2941 สำนักงานพระคลังข้างที่97,426,593-0.37
2942 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)97,365,300+0.29
2943 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล97,352,013-6.82
2944 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.97,346,088-
2945 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์97,344,161-0.68
2946 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์97,165,380-1.10
2947 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล96,992,224-0.42
2948 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ96,960,903-
2949 นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์96,918,777-
2950 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด96,872,604-
2951 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.96,814,948-1.44
2952 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ96,740,225-0.92
2953 นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์96,651,866-1.07
2954 นาย ชโนดม อุตสาหจิต96,642,000-
2955 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต96,583,000-
2956 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต96,583,000-
2957 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์96,551,225-
2958 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี96,538,720+5.88
2959 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ96,202,724-10.25
2960 นาง จันทิรา ลือสกุล95,878,336-0.61
2961 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล95,632,360-3.60
2962 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด95,625,000-0.65
2963 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด95,625,000-0.65
2964 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ95,586,250-1.10
2965 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์95,547,000+0.67
2966 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต95,526,203-0.65
2967 นาย รักสนิท พรประภา95,445,000-0.99
2968 นาย วิทยา จักรเพ็ชร95,400,000-32.49
2969 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล95,400,000-1.05
2970 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต95,376,000+0.35
2971 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว95,215,480-0.43
2972 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์95,194,320+0.59
2973 นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลา95,186,000-
2974 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร95,017,500-2.44
2975 นาง วิภา จุลชาต94,986,456-0.51
2976 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร94,841,842-
2977 น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ94,771,362-1.74
2978 น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา94,700,540-1.60
2979 นาง พจนา มาโนช94,502,772-0.73
2980 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล94,500,000-0.44
2981 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์94,500,000-0.44
2982 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า94,417,800-
2983 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด94,358,330-2.67
2984 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต94,317,750-2.55
2985 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย94,305,450+0.83
2986 นาย สมชัย ส่งวัฒนา94,224,000-3.31
2987 นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ94,200,000+0.83
2988 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล94,068,000-
2989 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร94,024,800-1.23
2990 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร93,785,477-
2991 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ93,749,964-1.24
2992 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล93,647,750-
2993 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA93,466,425-
2994 นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีโพธิกุล93,449,541-1.74
2995 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์93,381,955+1.30
2996 น.ส. จารุณี ชูตระกูล93,366,000-
2997 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค93,216,394-
2998 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร93,076,400-2.17
2999 นาย เกริก ลีเกษม93,005,000+0.53
3000 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน92,908,752-1.22