คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/01/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ146,371,500-
2502 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)146,016,060-
2503 นาย ประคิน ศรีเจริญ145,699,194-
2504 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์145,610,780-
2505 นาย สุชาติ จริยกชกร145,448,898-
2506 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
2507 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
2508 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์144,837,808-
2509 นาง จารุดา โพธิอินทะ144,460,050-
2510 MRS. MEI LEE144,375,000-
2511 MR. VIRACH SERIPANU144,275,000-
2512 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์144,243,200-
2513 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR144,000,000-
2514 นาย ณัฐ โอษธีศ143,255,085-
2515 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร143,080,000-
2516 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล143,015,859-
2517 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ142,987,700-
2518 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT142,500,000-
2519 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม142,410,000-
2520 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด142,313,218-
2521 นางสาว รัตติยา รักอำนวยกิจ142,203,200-
2522 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์142,186,967-
2523 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ141,916,788-
2524 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์141,874,320-
2525 นาย ณรัล วิวรรธนไกร141,680,000-
2526 นาย อนุชา อาวีลาสกุล141,471,750-
2527 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ141,186,795-
2528 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว140,942,990-
2529 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์140,781,250-
2530 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์140,644,000-
2531 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)140,400,000-
2532 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์140,326,200-
2533 นาย สมิทธ์ ทอย140,160,000-
2534 นาย อัคริม จันทรประภา139,869,577-
2535 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล139,645,000-
2536 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)139,083,000-
2537 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต138,727,800-
2538 นาย สุรเดช อุทัยรัตน์138,616,870-
2539 MR. YUE KWOK-LEUNG138,441,163-
2540 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์138,382,000-
2541 น.ส. จิตติมา จารุเสถียร138,341,600-
2542 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์138,155,589-
2543 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ137,728,448-
2544 นาย สมนึก ไชยกุล137,680,203-
2545 นาย สวิจักร์ โลจายะ137,632,301-
2546 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)137,592,008-
2547 นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ137,567,200-
2548 นาย พรพงษ์ พรประภา137,552,440-
2549 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT137,041,576-
2550 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร136,950,000-
2551 นาย ยอด ชินสุภัคกุล136,893,784-
2552 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)136,800,000-
2553 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์136,798,960-
2554 บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด136,643,150-
2555 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล136,334,352-
2556 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,152,000-
2557 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์136,058,800-
2558 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล135,961,200-
2559 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์135,441,368-
2560 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ135,035,100-
2561 นาง อลิสา สิมะโรจน์135,000,000-
2562 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์135,000,000-
2563 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย134,924,684-
2564 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์134,853,795-
2565 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน134,470,000-
2566 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์134,406,000-
2567 นาย ปรีชา สืบบุก134,316,640-
2568 น.ส. วรนุช ลีลาวรเศรษฐ์134,250,000-
2569 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์134,234,800-
2570 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม134,185,425-
2571 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์133,999,048-
2572 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์133,946,612-
2573 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ133,559,576-
2574 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล133,431,000-
2575 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต133,366,500-
2576 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED133,312,500-
2577 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร133,290,610-
2578 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์133,200,000-
2579 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)133,169,040-
2580 บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด COMPANY LIMITED133,100,000-
2581 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล132,881,100-
2582 MR. HIRONOBU NISHII132,880,008-
2583 นาง วีณา ธรณนิธิกุล132,845,076-
2584 นาย ทวิช เตชะนาวากุล132,646,799-
2585 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์132,600,000-
2586 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด132,600,000-
2587 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร132,600,000-
2588 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ132,300,000-
2589 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์132,277,521-
2590 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล131,907,262-
2591 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา131,658,624-
2592 นาย วินัย ควรสถาพร131,644,463-
2593 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์131,632,000-
2594 บริษัท กรีไทย จำกัด131,542,679-
2595 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล131,440,296-
2596 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย131,348,157-
2597 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์131,294,491-
2598 นาย ธนัส ตันติสุนทร131,161,727-
2599 นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท131,101,740-
2600 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ131,096,223-
2601 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล131,024,837-
2602 นาย วายุ ทองพูน130,889,000-
2603 น.ส. แอน มาลีนนท์130,860,975-
2604 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์130,860,975-
2605 นาย สุชาติ ชมกลิ่น130,682,000-
2606 นาง วนิดา พฤฒินารากร130,411,638-
2607 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์130,382,700-
2608 นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)130,264,410-
2609 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)130,264,410-
2610 นาย วศิน เดชกิจวิกรม130,195,000-
2611 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช130,070,000-
2612 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง129,808,373-
2613 นาง ศรีรัตน์ วาริการ129,702,441-
2614 นาง รัศมี ทักราล129,451,483-
2615 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์129,397,033-
2616 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน129,244,000-
2617 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร129,228,522-
2618 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น129,200,000-
2619 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์128,844,300-
2620 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์128,771,374-
2621 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์128,700,000-
2622 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด128,667,200-
2623 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์128,459,115-
2624 นาย สันติ พัฒนะเมลือง128,289,040-
2625 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด128,261,770-
2626 นาย สริศ พัฒนะเมลือง128,163,200-
2627 นาง รวีวรรณ ม้าทอง128,159,010-
2628 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ127,832,787-
2629 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)127,778,700-
2630 นาง วาสนา นิรันดร์กุล127,572,000-
2631 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์127,506,532-
2632 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข127,440,106-
2633 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร127,429,596-
2634 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล127,409,490-
2635 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล127,032,325-
2636 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์126,805,691-
2637 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร126,700,000-
2638 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด126,616,000-
2639 น.ส. อรนุช ไชยกุล126,588,800-
2640 นาย เสวก ศรีสุชาต126,515,098-
2641 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา126,494,460-
2642 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี126,484,080-
2643 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ126,477,012-
2644 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์126,450,446-
2645 น.ส. อรสา วิมลเฉลา126,240,359-
2646 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร126,000,000-
2647 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล125,885,935-
2648 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ125,826,294-
2649 MR. TAN TGOW LIM125,683,100-
2650 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล125,610,000-
2651 นาย วิทูร ศิลาอ่อน125,483,820-
2652 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี125,424,869-
2653 MR. HIROSHI YAMADA125,339,500-
2654 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล125,300,000-
2655 นาง อโนทัย พรประภา125,238,328-
2656 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์125,224,160-
2657 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์125,087,200-
2658 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน124,855,882-
2659 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด124,854,015-
2660 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด124,688,304-
2661 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด124,640,100-
2662 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา124,633,560-
2663 นาย สุทธิ มุ่งดี124,600,000-
2664 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ124,360,185-
2665 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล124,322,400-
2666 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล124,301,535-
2667 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ124,175,000-
2668 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)124,130,250-
2669 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์124,055,880-
2670 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์124,017,437-
2671 นาย อธิป มัสกาตี123,920,410-
2672 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์123,893,535-
2673 นาง วรรณี วิญญรัตน์123,893,535-
2674 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์123,639,365-
2675 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด123,554,280-
2676 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)123,540,000-
2677 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ123,530,887-
2678 TOYOTA TSUSHO CORPORATION123,518,097-
2679 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)123,454,045-
2680 นาย ธีรวัต อมรธาตรี123,431,880-
2681 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง123,375,230-
2682 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่123,272,990-
2683 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ123,115,512-
2684 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์123,068,990-
2685 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ122,995,000-
2686 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์122,966,665-
2687 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์122,914,990-
2688 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล122,751,760-
2689 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม122,699,024-
2690 Citynet Asia Limited122,620,680-
2691 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด122,500,000-
2692 นาย สมิทธ มะกรสาร122,305,815-
2693 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต122,211,000-
2694 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)122,000,000-
2695 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่121,940,575-
2696 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด121,864,748-
2697 นางสาว สุจิวรรณ สังขมณี121,861,830-
2698 คุณหญิง ปัทมา ลีสวีสดิ์ตระกูล121,842,000-
2699 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข121,686,318-
2700 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต121,654,000-
2701 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่120,988,509-
2702 นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน120,959,280-
2703 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED120,878,209-
2704 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ120,860,862-
2705 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)120,726,120-
2706 นาย ชุตินธร ดารกานนท์120,725,700-
2707 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล120,523,075-
2708 นาย กำธร ศิลาอ่อน120,454,180-
2709 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล120,404,100-
2710 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)120,267,500-
2711 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส120,266,928-
2712 MR. LIM MENG PUI120,017,500-
2713 MR. LIEN HOCK LOONG120,017,500-
2714 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด119,982,672-
2715 นาง อมรา ลีละวัฒน์119,976,450-
2716 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช119,921,424-
2717 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ119,870,924-
2718 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด119,771,160-
2719 นาย ธวัช ตันติเมธ119,646,102-
2720 บริษัท วาวา แพค จำกัด119,600,000-
2721 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง119,270,411-
2722 MR. PETER ERIC DENNIS119,136,660-
2723 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์118,990,161-
2724 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ118,570,000-
2725 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด118,526,857-
2726 นาง มาริสา ณ นคร118,514,299-
2727 นาง ลักษณีย์ สารสาส118,315,132-
2728 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ118,091,394-
2729 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ117,990,000-
2730 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์117,889,990-
2731 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์117,753,860-
2732 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)117,663,730-
2733 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)117,642,060-
2734 นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์117,458,460-
2735 น.ส. รัชนี ตริลลิต117,300,000-
2736 นาง สิริพร บุญวรุตม์117,170,593-
2737 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL117,146,022-
2738 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.117,021,627-
2739 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล117,004,252-
2740 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ117,000,012-
2741 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ117,000,012-
2742 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ117,000,012-
2743 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ117,000,012-
2744 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล116,991,528-
2745 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ116,406,087-
2746 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.116,397,684-
2747 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ116,000,000-
2748 นาง วรี สิหนาทกถากุล115,967,600-
2749 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส115,938,342-
2750 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ115,841,400-
2751 นาย สมาน จังตระกูลชัย115,830,000-
2752 นาย วิทยา นราธัศจรรย์115,766,864-
2753 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร115,755,810-
2754 MISS JUNRI SUGIURA115,736,100-
2755 นาย บุญไชย ตันชัชวาล115,724,900-
2756 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา115,643,531-
2757 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ115,539,000-
2758 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์115,515,066-
2759 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES115,467,372-
2760 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ115,000,625-
2761 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ114,989,856-
2762 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด114,871,336-
2763 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ114,817,025-
2764 นาย ปรีชา วีระพงษ์114,769,354-
2765 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์114,752,168-
2766 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์114,700,000-
2767 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล114,683,310-
2768 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์114,660,000-
2769 น.ส. รฐา วีระพงษ์114,600,000-
2770 บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด114,482,690-
2771 AIFUL CORPORATION114,240,000-
2772 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์114,155,420-
2773 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ114,065,108-
2774 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ114,000,000-
2775 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด113,839,700-
2776 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.113,832,261-
2777 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์113,560,096-
2778 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์113,337,838-
2779 นาย พีระ เลาหสมบูรณ์113,238,000-
2780 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์113,206,036-
2781 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.113,128,321-
2782 นาย พดด้วง คงคามี113,080,197-
2783 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา112,879,862-
2784 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน112,652,170-
2785 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ112,536,600-
2786 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน112,530,570-
2787 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ112,488,000-
2788 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)112,278,600-
2789 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)112,220,000-
2790 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง112,101,309-
2791 นาย บงการ กาญจนาหาร112,066,805-
2792 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล112,022,475-
2793 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์111,992,600-
2794 นาย ลือชา โพธิ์อบ111,894,531-
2795 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์111,888,000-
2796 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ111,822,600-
2797 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล111,822,600-
2798 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ111,822,600-
2799 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ111,822,600-
2800 นาย วิกร ศรีวิกรม์111,780,000-
2801 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC111,743,215-
2802 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์111,428,848-
2803 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด111,399,397-
2804 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ111,384,000-
2805 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์111,376,246-
2806 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ111,182,600-
2807 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2808 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2809 นาย ภิมุข สิมะโรจน์110,960,000-
2810 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์110,956,710-
2811 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์110,880,000-
2812 JP MORGAN SECURITIES PLC110,721,080-
2813 น.ส. กอแก้ว ชวาลรัตน์110,675,416-
2814 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด110,439,450-
2815 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ110,376,877-
2816 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล110,224,800-
2817 นาง กนกกร แทนไกรศร110,152,039-
2818 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว110,147,640-
2819 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด109,566,483-
2820 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร109,502,180-
2821 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์109,470,000-
2822 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์109,461,118-
2823 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752109,457,460-
2824 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด109,454,120-
2825 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร109,426,357-
2826 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์109,344,000-
2827 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์109,157,531-
2828 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา109,045,390-
2829 นาย วิโรจน์ นูคำดี108,973,723-
2830 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์108,939,585-
2831 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์108,861,149-
2832 นาง วารี ภัทราวณิชย์108,593,333-
2833 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง108,375,000-
2834 นางสาว พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์108,336,000-
2835 นาย สมชาย ประพันจิตร108,330,000-
2836 MR. SHEN, SHYH-YONG108,324,120-
2837 นาย สมชัย ครุจิตร108,219,294-
2838 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์108,113,370-
2839 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม107,984,756-
2840 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล107,968,856-
2841 นาย ณรงค์ จารุวจนะ107,789,091-
2842 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช107,782,896-
2843 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด107,745,506-
2844 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร107,628,503-
2845 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์107,568,515-
2846 น.ส. พรชฎา วานิช107,559,123-
2847 นาย ณพ ณรงค์เดช107,545,790-
2848 นาย สมยศ สุธีรพรชัย107,255,040-
2849 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์107,192,680-
2850 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด107,100,000-
2851 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล107,100,000-
2852 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ107,100,000-
2853 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม107,032,500-
2854 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์106,983,332-
2855 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา106,791,843-
2856 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ106,764,528-
2857 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์106,705,132-
2858 MITSUI SUGAR CO.,LTD.106,666,669-
2859 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร106,550,600-
2860 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.106,335,988-
2861 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล106,248,000-
2862 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์106,236,200-
2863 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)106,146,100-
2864 นาง ยุพา เตชะไกรศรี106,025,144-
2865 นาย ธงชัย ล่ำซำ105,964,208-
2866 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด105,906,420-
2867 นาย วีระชัย สุธีรชัย105,865,872-
2868 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์105,840,000-
2869 นาย ภัทท สหวัฒน์105,840,000-
2870 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ105,840,000-
2871 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์105,840,000-
2872 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์105,840,000-
2873 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช105,840,000-
2874 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์105,840,000-
2875 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์105,840,000-
2876 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์105,840,000-
2877 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)105,780,000-
2878 นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร105,771,426-
2879 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล105,752,520-
2880 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร105,716,000-
2881 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร105,716,000-
2882 บริษัท อี เอส ที โฮลดิ้งส์ จำกัด105,712,952-
2883 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.105,627,231-
2884 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ105,617,812-
2885 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ105,390,400-
2886 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2887 นาย พรวิช ศิลาอ่อน105,357,560-
2888 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์105,262,300-
2889 นาย สุเทพ จิระสิริกุล105,185,000-
2890 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์105,130,720-
2891 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร105,059,250-
2892 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์105,047,840-
2893 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์104,948,310-
2894 นาย อาธร จิโรธนภาส104,860,000-
2895 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด104,853,775-
2896 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล104,640,000-
2897 บริษัท สองน้ำ จำกัด104,400,000-
2898 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์104,117,474-
2899 นาย ธิบดี มังคะลี104,000,000-
2900 NITTO KOGYO CORPORATION104,000,000-
2901 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด103,964,297-
2902 นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์103,950,000-
2903 MR. KUO-CHAN TSENG103,936,464-
2904 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา103,832,428-
2905 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด103,800,000-
2906 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม103,669,594-
2907 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์103,628,117-
2908 น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์103,585,233-
2909 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร103,520,000-
2910 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา103,517,269-
2911 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์103,456,291-
2912 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์103,421,200-
2913 CPYI CLT A/C 0182688-1008103,299,847-
2914 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด103,169,745-
2915 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์103,044,342-
2916 นาย อัครเดช ศรีชวาลา103,008,576-
2917 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ102,911,980-
2918 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล102,876,480-
2919 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล102,876,480-
2920 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์102,866,450-
2921 นาย สุเทพ พัฒนสิน102,643,500-
2922 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์102,618,575-
2923 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์102,522,699-
2924 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล102,353,400-
2925 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์102,241,774-
2926 นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์102,225,000-
2927 น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล102,181,931-
2928 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ102,132,304-
2929 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ102,059,790-
2930 นางสาว อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์102,000,000-
2931 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร101,906,040-
2932 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข101,873,408-
2933 นาย บรรยง อนรรฆธรรม101,834,616-
2934 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง101,822,264-
2935 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร101,773,800-
2936 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์101,746,232-
2937 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล101,660,751-
2938 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล101,659,800-
2939 นาย เพชร ไวลิขิต101,581,792-
2940 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์101,500,000-
2941 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด101,500,000-
2942 นาย ชนน วังตาล101,406,600-
2943 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ101,235,787-
2944 นาง จันทิรา ลือสกุล101,226,880-
2945 นาง พเยาว์ ชลาชีพ101,174,456-
2946 นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์101,060,000-
2947 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ100,917,978-
2948 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์100,866,240-
2949 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด100,774,771-
2950 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์100,759,418-
2951 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด100,598,400-
2952 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด100,500,000-
2953 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล100,500,000-
2954 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด100,320,000-
2955 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)100,011,038-
2956 น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์99,724,981-
2957 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์99,644,162-
2958 นาย วิทยา ตันตราภรณ์99,453,868-
2959 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ99,379,500-
2960 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์99,379,286-
2961 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์99,360,000-
2962 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.99,251,040-
2963 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์99,221,520-
2964 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน99,200,000-
2965 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร99,146,600-
2966 น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต99,121,152-
2967 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด99,098,214-
2968 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์99,082,000-
2969 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ99,064,484-
2970 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION99,042,279-
2971 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย99,035,809-
2972 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล99,000,000-
2973 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข99,000,000-
2974 น.ส. เจน โอฬาริก99,000,000-
2975 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล99,000,000-
2976 นาย ธงชัย ศรีสันต์98,922,395-
2977 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ98,911,398-
2978 น.ส. พิกุล ชูศรี98,888,130-
2979 น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์98,800,000-
2980 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด98,785,650-
2981 นาย สุรพร รักตประจิต98,751,519-
2982 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์98,654,708-
2983 นาย ธวิช จารุวจนะ98,603,395-
2984 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์98,574,000-
2985 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง98,367,218-
2986 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร98,319,797-
2987 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส98,296,578-
2988 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ98,289,973-
2989 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ98,115,000-
2990 นาง วรรณวิภา ตันติวิท97,991,000-
2991 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์97,807,500-
2992 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์97,766,076-
2993 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์97,762,000-
2994 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)97,750,000-
2995 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม97,717,000-
2996 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ97,500,000-
2997 คุณ ธนะ จิตมากุศล97,500,000-
2998 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร97,456,824-
2999 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ97,439,464-
3000 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์97,435,103-