คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/10/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาง ยุพา เตชะไกรศรี89,168,695-
2502 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์89,018,336-
2503 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)88,958,688-
2504 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์88,922,056-
2505 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ88,829,288-
2506 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน88,549,845-
2507 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล88,492,188+30.90
2508 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา88,355,890-
2509 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์88,322,056-
2510 นาง มาริสา ณ นคร88,240,349-
2511 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล88,087,794-
2512 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)88,012,720-
2513 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ87,999,036-
2514 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค87,914,802-
2515 นาง พัทยา พิเชฐพงศา87,895,903-
2516 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม87,818,560-
2517 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์87,720,000-
2518 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์87,713,400-
2519 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด87,705,540-
2520 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น87,667,668-
2521 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์87,652,344-
2522 น.ส. อรนุช ไชยกุล87,638,400-
2523 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์87,570,000-
2524 นาย ดิเรก ตาครู87,569,100-
2525 นาง ฐาวรา หวั่งหลี87,464,644-
2526 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์87,411,940-
2527 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)87,220,000-
2528 น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย87,204,803-
2529 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย87,045,176-
2530 นาย บุญชัย พนาสกุลการ87,013,000-
2531 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์86,800,000-
2532 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล86,757,493-
2533 นาย สุรพร รักตประจิต86,748,572-
2534 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล86,400,065-
2535 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล86,341,680-
2536 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด86,303,690-
2537 นาง วาสนา นิรันดร์กุล86,084,000-
2538 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล86,050,750-
2539 MR. TAI CHONG YIH85,841,643-
2540 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์85,834,132-
2541 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด85,800,000-
2542 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด85,721,317-
2543 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์85,646,900-
2544 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส85,517,164-
2545 นาย ลือชา โพธิ์อบ85,316,762-
2546 นาย สมชาย เวชากร85,187,666-
2547 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด85,169,395-
2548 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา85,057,108-
2549 นาย สมยศ สุธีรพรชัย84,994,560-
2550 MR. CHI WEI KUO84,895,650-
2551 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด84,749,858-
2552 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม84,600,000-
2553 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง84,508,451+5.24
2554 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด84,457,440-
2555 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.84,344,132-
2556 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล84,240,000-
2557 น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์84,107,668-
2558 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ84,045,116-
2559 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา84,000,000-
2560 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์84,000,000-
2561 น.ส. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล84,000,000-
2562 นาง วรรณา อัชญาวัฒน์83,996,640-
2563 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล83,980,800-
2564 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์83,850,000-
2565 นาง วรี สิหนาทกถากุล83,832,000-
2566 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์83,762,586-
2567 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์83,750,398-
2568 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส83,633,425-
2569 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง83,595,820-
2570 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล83,520,000-
2571 น.ส. พิกุล ชูศรี83,418,502-
2572 น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข83,335,700-
2573 น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข83,300,000-
2574 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข83,300,000-
2575 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์83,193,000-
2576 นาย สาระ ล่ำซำ83,190,036-
2577 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์83,181,509-
2578 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด83,039,520-
2579 น.ส. นิจพร หวังธรรมนูญ82,954,300-
2580 บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด82,923,490-
2581 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.82,916,132+39.56
2582 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)82,901,810+84.44
2583 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย82,868,384-
2584 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี82,861,500-
2585 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร82,850,560-
2586 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์82,836,000-
2587 MR. Trevor John Thompson82,836,000-
2588 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี82,720,632+310.93
2589 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย82,647,800-
2590 นาย ไนยวน ชิ82,550,000-
2591 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม82,526,453-
2592 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม82,500,000-
2593 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร82,454,336-
2594 MR. SUPOL WATTANAVEKIN82,316,140-
2595 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ82,298,600-
2596 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์82,258,993-
2597 นาย อำนาจ พรหมสูตร82,240,628-
2598 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร82,201,600-
2599 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร82,201,600-
2600 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล82,174,824-
2601 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์82,134,243-
2602 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)82,130,000-
2603 นาย สมิทธ มะกรสาร81,990,195-
2604 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)81,985,500-
2605 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ81,964,000-
2606 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด81,945,780-
2607 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล81,925,000-
2608 นาย ชวลิต จันทรรัตน์81,915,776-
2609 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต81,887,450-
2610 นาย เจริญ มีนสุข81,875,000-
2611 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์81,811,222-
2612 นาย อุยจง แซ่เบ้81,762,500-
2613 NITTO KOGYO CORPORATION81,600,000-
2614 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ81,420,000-
2615 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์81,408,600-
2616 นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล81,383,750-
2617 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี81,323,720-
2618 นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ81,304,132-
2619 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์81,149,432+38.56
2620 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส81,138,570-
2621 นาย นพดล สันธนะพานิช81,120,000-
2622 น.ส. ยุวดี วชิรปภา81,036,886-
2623 นาง กนกกร แทนไกรศร80,928,029-
2624 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร80,828,416-
2625 นาง วรรณพร พรประภา80,797,946-
2626 นาง กันยา หลิมประเสริฐ80,546,058-
2627 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด80,535,683+11.16
2628 นาย พีท ริมชลา80,489,624-
2629 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.80,438,142+10.01
2630 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์80,404,837-
2631 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited80,404,737-
2632 นาย สุกิจ หวั่งหลี80,274,105-
2633 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์80,200,554-
2634 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL80,117,107-
2635 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด79,900,000-
2636 น.ส. ภาติยา ทันการ79,880,625-
2637 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา79,868,462-
2638 นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง79,794,680-
2639 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว79,624,800-
2640 นาย วิทยา ตันตราภรณ์79,465,028-
2641 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว79,438,800-
2642 นาย นคร หาญไกรวิไลย์79,143,666-
2643 นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์79,000,308-
2644 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ78,754,500-
2645 นาย นพ จรัญวาศน์78,746,396-
2646 นาง ธนิดา จิโรธนภาส78,624,000-
2647 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล78,382,080-
2648 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล78,382,080-
2649 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)78,344,625-
2650 นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร78,326,600-
2651 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์78,250,000-
2652 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย78,237,875-
2653 น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ78,076,750-
2654 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี78,073,543-
2655 นาง จิรฐา วัธนเวคิน77,999,998-
2656 บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด77,804,883-
2657 MR. PETER ERIC DENNIS77,790,865+33.60
2658 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT77,766,620-
2659 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ77,674,500-
2660 น.ส. คาริน คิ77,650,340-
2661 นาย เอกรัตน์ เตชะเวช77,500,000-
2662 นาย นที รงครัตนะกุล77,489,000+2.87
2663 นาย อิสรินทร์ สุวัฒโน77,400,000-
2664 น.ส. แอน มาลีนนท์77,364,350-
2665 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์77,364,350-
2666 น.ส. นภัสสร เจริญตรา77,250,000-
2667 ด.ช. วีริศ เจริญตรา77,250,000-
2668 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์77,220,000-
2669 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์77,136,240-
2670 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์77,043,200-
2671 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา76,912,000-
2672 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร76,844,040-
2673 นาย พรรษา เริงพิทยา76,820,750-
2674 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล76,819,614-
2675 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี76,807,232+0.90
2676 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี76,775,808+939.76
2677 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์76,715,100-
2678 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร76,628,915-
2679 นาย วิทูร ศิลาอ่อน76,587,000-
2680 MR. HO KWONCJAN76,553,659-
2681 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ76,535,200-
2682 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ76,487,500-
2683 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด76,422,054-
2684 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์76,412,700-
2685 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์76,401,551-
2686 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ76,204,800+3.39
2687 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล76,188,000-
2688 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ76,080,000-
2689 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ76,073,040-
2690 MR. TAI WAI FUNG76,016,053-
2691 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)76,000,000-
2692 นาง นิรมล ณ สงขลา76,000,000-
2693 บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด75,960,996-
2694 นาย บุณย์ สินธวณรงค์75,940,000-
2695 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี75,929,449-
2696 นาย พิชิต นิ่มกุล75,900,070-
2697 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค75,844,090-
2698 นาย พิชัย โอทยากุล75,832,000-
2699 Miss Sirinuch Tharmapornpilas75,808,215-
2700 นาย เอกชัย สัตบงกช75,794,000-
2701 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์75,750,000-
2702 นาง พจนา มาโนช75,746,232-
2703 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์75,694,527-
2704 นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข75,692,000-
2705 นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์75,480,000-
2706 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์75,478,800-
2707 น.ส. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย75,432,500-
2708 นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์75,427,500-
2709 นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์75,400,000-
2710 บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด75,163,680-
2711 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล75,120,000-
2712 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล75,075,000-
2713 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ75,026,952-
2714 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์74,929,032+43.62
2715 น.ส. ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม74,916,806-
2716 น.ส. อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม74,916,797-
2717 นาง หัทยา มีนสุข74,850,125-
2718 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร74,780,134-
2719 นาย ปรีชา อภินันท์กูล74,520,000-
2720 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ74,400,000-
2721 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์74,354,904-
2722 SMK Holding Limited74,351,820-
2723 นาย กร เสรีโรจนสิริ74,217,000-
2724 นาย ปรีชา วีระพงษ์74,143,034-
2725 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ74,035,944-
2726 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์74,027,328-
2727 MRS. LUCINDA CHEN73,946,691-
2728 นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
2729 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ73,668,816-
2730 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)73,600,000-
2731 น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา73,500,825-
2732 นาย สมนึก พจน์เกษมสิน73,479,968-
2733 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์73,262,880-
2734 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)73,200,000-
2735 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์73,192,727-
2736 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ73,179,424-
2737 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม73,144,000-
2738 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี73,074,092-
2739 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์72,967,500-
2740 นาย กฤต ศิวะกฤษณ์กุล72,930,000-
2741 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์72,927,500-
2742 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์72,859,228+80.37
2743 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์72,802,000-
2744 BANQUE CANTONALE VAUDOISE72,783,004-
2745 นาย กำธร ศิลาอ่อน72,700,320-
2746 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร72,698,720-
2747 นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร72,599,800-
2748 นาย น้ำ ชลสายพันธ์72,582,376+6.35
2749 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์72,540,960-
2750 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์72,537,732-
2751 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด72,500,000-
2752 นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์72,462,568-
2753 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)72,418,840-
2754 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์72,397,600-
2755 นาย บดินทร์ เจนใจ72,251,800-
2756 นาง สุมพร ไกรฤกษ์72,245,400+19.73
2757 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.72,213,120-
2758 บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด72,150,000-
2759 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล72,137,500-
2760 นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์72,116,220-
2761 นาย วิทยา จักรเพ็ชร72,080,000-
2762 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์72,000,000-
2763 บริษัท เนแอ็ค จำกัด71,946,600-
2764 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน71,939,454-
2765 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช71,823,754-
2766 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว71,746,120-
2767 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร71,729,880-
2768 นาย วิทยา นราธัศจรรย์71,698,743+32.43
2769 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด71,687,500-
2770 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด71,526,261-
2771 น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ71,521,912-
2772 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร71,440,000+126.23
2773 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล71,428,983+49.96
2774 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด71,400,000-
2775 นาย สามารถ จิระดำรง71,374,338-
2776 นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์71,300,000-
2777 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต71,281,720-
2778 บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด71,247,300-
2779 นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว71,231,250-
2780 น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ71,192,013-
2781 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ71,167,776-
2782 นาย ณัฐ โอษธีศ71,102,040+38.09
2783 MRS. YU-HUI CHEN71,000,000-
2784 นาย ยุตติ ล่ำซำ70,901,152-
2785 นาย ประกิต ประทีปะเสน70,899,075-
2786 นาง ธารินี เสนจันทร์ฒิไชย70,868,515-
2787 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด70,785,000-
2788 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า70,778,760-
2789 นาง สุภวรรณ ล่ำซำ70,724,250-
2790 นาง วันทนา พจนาลัย70,700,000-
2791 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง70,682,941-
2792 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร70,562,892-
2793 กระทรวงอุตสาหกรรม70,500,000-
2794 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร70,485,680-
2795 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์70,385,721-
2796 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์70,352,952-
2797 นาย เพชร ไวลิขิต70,325,856-
2798 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี70,300,836-
2799 นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง70,007,000-
2800 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล69,920,517-
2801 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต69,900,953-
2802 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา69,638,400-
2803 นาย เมธี วิธวาศิริ69,620,000-
2804 นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์69,440,000-
2805 น.ส. รัชนี จงวัฒนา69,416,122-
2806 Element Capital Mauritius Ltd.69,360,000-
2807 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.69,355,440-
2808 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล69,220,368-
2809 น.ส. ปาลิตา คูสกุล69,120,000-
2810 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด69,107,353-
2811 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)69,086,300-
2812 บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด69,074,075-
2813 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล69,065,946-
2814 นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์69,020,640-
2815 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร69,017,160-
2816 นาง สุณี อิทธิธรรม69,000,000-
2817 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ68,900,364-
2818 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ68,853,708-
2819 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)68,847,450-
2820 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์68,796,000-
2821 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร68,795,600-
2822 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ68,760,000-
2823 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด68,750,791-
2824 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์68,674,115-
2825 นาย ธงชัย ศรีสันต์68,623,088-
2826 น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต68,622,336-
2827 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร68,531,382-
2828 นาย พุทธชาติ รังคสิริ68,485,714-
2829 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย68,469,440-
2830 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง68,459,408+39.57
2831 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล68,415,337+1845.30
2832 นาย ธณัฐ เตชะเลิศ68,301,200-
2833 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ68,145,708-
2834 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ68,145,708-
2835 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ68,145,000-
2836 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ68,145,000-
2837 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร68,132,178-
2838 นาย สุกิจ จรัญวาศน์68,130,977-
2839 นาย สมชัย ครุจิตร68,114,497-
2840 นาย ชาตรี เจียระพฤฒ68,091,100-
2841 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล67,787,500-
2842 นาย ทักษะ บุษยโภคะ67,783,740-
2843 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์67,767,000-
2844 นาย อรณพ จันทรประภา67,635,926-
2845 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร67,566,194-
2846 นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร67,450,830-
2847 นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์67,354,500-
2848 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม67,231,488-
2849 MR. CHIH-TSUNG LEE67,230,000-
2850 นาย หาญ ตั้งตรงจิตร67,208,157-
2851 นาง ลัดดา ตันชัชวาล67,200,000-
2852 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ67,124,954-
2853 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี67,100,698-
2854 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์67,062,500-
2855 นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์66,918,735-
2856 นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส66,864,960-
2857 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล66,559,856-
2858 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์66,559,680-
2859 นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค66,528,070-
2860 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์66,491,150+31.86
2861 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)66,395,280-
2862 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์66,340,000-
2863 นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ66,257,769-
2864 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ66,203,044-
2865 นาย ใจมั่น ทักราล66,142,857-
2866 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล66,005,880-
2867 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์66,000,000-
2868 นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์65,948,200-
2869 MISS CHOO YIE NGOH65,850,232-
2870 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน65,780,280-
2871 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์65,749,200-
2872 บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการเพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ)65,700,000-
2873 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร65,633,478-
2874 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย65,554,667-
2875 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.65,432,434-
2876 นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์65,373,000-
2877 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์65,279,568-
2878 นาย เฟิม หงสนันทน์65,261,190-
2879 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล65,250,000-
2880 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ65,150,046-
2881 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์65,095,106-
2882 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล65,093,092-
2883 พันเอก ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ65,057,388-
2884 นางสาว โสภิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ64,999,480-
2885 นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์64,964,394-
2886 นาย จุมภฎ ชูวงษ์64,800,000-
2887 นาย สุชีพ บุญวีระ64,730,192-
2888 นาง พรทิพย์ จารุวจนะ64,500,000-
2889 นาย สุรินทร์ มีนสุข64,478,000-
2890 นาง มาลี วรปัญญา64,463,675-
2891 น.ส. สุภิศรา กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
2892 บริษัท สยามกลการ จำกัด64,337,000-
2893 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร64,311,921-
2894 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์64,253,200+6.10
2895 นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร64,222,796-
2896 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์64,202,600-
2897 นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์64,191,910-
2898 นาย วีระชัย สุธีรชัย64,076,712-
2899 นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์63,921,450-
2900 นาย ธิติ ยศะสินธุ์63,904,873-
2901 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล63,857,520-
2902 นาย พรวิช ศิลาอ่อน63,778,400-
2903 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล63,767,025-
2904 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา63,680,000+3080.60
2905 น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร63,663,600-
2906 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ63,642,608+13.17
2907 น.ส. อริสรา โตวัน63,580,000-
2908 น.ส. อสมา โตวัน63,580,000-
2909 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา63,557,376-
2910 บริษัท นราภรณ์ จำกัด63,539,316-
2911 MISS MOEKA TAKEUCHI63,510,000-
2912 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร63,360,500-
2913 นาย กัมพล วัชระนิมิต63,321,100-
2914 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด63,307,750-
2915 MR. SAU KWENG TAN63,300,000-
2916 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์63,251,288-
2917 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์63,196,150-
2918 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร63,095,500-
2919 นาง พเยาว์ ชลาชีพ62,995,416-
2920 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด62,992,600-
2921 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์62,863,076-
2922 นาย ธนะ ศิริธนชัย62,854,480-
2923 นาง มุทิตา ฤทธิเดช62,746,434-
2924 N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.62,708,250-
2925 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา62,667,304+127.75
2926 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน62,639,168+726.86
2927 นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล62,614,900-
2928 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ62,601,972-
2929 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร62,571,098-
2930 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล62,550,000-
2931 นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร62,525,222-
2932 นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ62,459,190-
2933 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์62,344,148-
2934 นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ62,295,194-
2935 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์62,254,950-
2936 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย62,254,045-
2937 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล62,238,000-
2938 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร62,221,000-
2939 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล62,139,922-
2940 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์62,137,046+595.79
2941 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล62,100,000-
2942 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์62,100,000-
2943 นาย นิติ เนื่องจำนงค์62,093,100-
2944 MISS CHUA ENG ENG62,046,720-
2945 นาง วิภา ศิลา62,000,000-
2946 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์62,000,000-
2947 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด61,975,000-
2948 นาย ปริน ชนันทรานนท์61,963,020-
2949 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์61,858,129-
2950 นาย ราม ตันติกุลสุนทร61,768,014-
2951 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)61,690,000-
2952 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ61,683,421-
2953 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์61,675,714-
2954 นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์61,621,427-
2955 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย61,541,664-
2956 น.ส. บุศรา อุไรกุล61,500,000-
2957 นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม61,500,000-
2958 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์61,325,000-
2959 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล61,200,000-
2960 นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์61,110,400-
2961 น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร61,099,038-
2962 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร61,050,000-
2963 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร61,042,600-
2964 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร61,010,781-
2965 นาย คุณา เทวอักษร60,893,907-
2966 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร60,886,049-
2967 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล60,820,139+1953.72
2968 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์60,782,748-
2969 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ60,750,000-
2970 MISS MAN WAI KOO60,750,000-
2971 นาย วิโรจน์ นูคำดี60,741,398-
2972 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร60,680,664-
2973 นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา60,615,124-
2974 นาย สุรชัย เติมคุนานนท์60,606,000-
2975 นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล60,574,476+20.90
2976 นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์60,569,800-
2977 นาย โชคชัย เจียงวรีวงศ์60,489,840-
2978 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน60,470,310-
2979 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง60,398,000-
2980 นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ60,397,552-
2981 นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ60,392,150-
2982 MR. SUKIT TANGMANENIMIT60,350,000-
2983 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ60,190,020-
2984 น.ส. วานิสสา ธูปจินดา60,172,600-
2985 นาย วีระพงค์ ลือสกุล60,136,771-
2986 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร60,102,021-
2987 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส60,056,815-
2988 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์60,003,800-
2989 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ60,000,000-
2990 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด59,925,268-
2991 ด.ญ. สิริกร ธนวริทธิ์59,868,200-
2992 ด.ญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์59,868,200-
2993 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช59,860,000-
2994 MR. CHIEN-HUNG LEE59,760,000-
2995 น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว59,760,000-
2996 น.ส. ปราชญา กรรณสูต59,755,789-
2997 นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์59,725,548-
2998 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก59,541,350-
2999 นาย อมร มีมะโน59,517,106-
3000 นาง พรทิพย์ เฮมบรี59,500,000-