คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล144,704,840+0.94
2502 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND144,639,040+0.55
2503 นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์144,229,515+0.75
2504 นาง กนกกร แทนไกรศร143,872,051-1.56
2505 นาย จักรกฤช จารุจินดา143,674,000-0.11
2506 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร143,653,850+1.89
2507 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร143,223,668-0.73
2508 นาง ณัชปภา ควรสถาพร143,223,667-0.73
2509 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร143,223,666-0.73
2510 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์143,000,000-
2511 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล142,800,000-
2512 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์142,796,368-
2513 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล142,642,500-
2514 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล142,528,319+1.36
2515 น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย142,298,000-1.02
2516 นาย วิทูร ศิลาอ่อน142,233,000-
2517 น.ส. ศรีวรา เปรมปรีดา142,194,030+0.84
2518 นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์142,088,529+4.35
2519 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน141,556,026+1.68
2520 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด141,417,200-
2521 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC141,239,934-0.34
2522 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์141,135,820+3.48
2523 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์141,075,000-0.93
2524 นาย นพดล ตัณศลารักษ์141,009,777-2.09
2525 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร140,976,400+1.71
2526 นาง อุบล เอกะหิตานนท์140,906,912+1.85
2527 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์140,400,000+10.26
2528 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์140,013,611-
2529 นาย สุวิช ปัญญาวีร์139,956,000-0.93
2530 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล139,605,000+1.63
2531 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง139,475,777-1.34
2532 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด139,324,545+0.42
2533 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์139,214,322-0.93
2534 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)139,140,645-0.68
2535 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล139,113,200+4.35
2536 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล138,946,261-0.40
2537 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ138,839,400+6.67
2538 นาย บุญ วนาสิน138,664,167+0.84
2539 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล138,384,532+1.53
2540 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส138,373,050+0.60
2541 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล138,358,961+0.69
2542 นาง พรทิพย์ เฮมบรี138,250,000+1.27
2543 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์138,230,648+1.52
2544 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์137,500,000-0.48
2545 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์137,495,456-
2546 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ137,488,000+0.96
2547 นาย ธงชัย ล่ำซำ137,253,829+0.57
2548 นาย สุเทพ จิระสิริกุล136,820,000+3.71
2549 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว136,816,300-0.53
2550 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์136,761,183+5.56
2551 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.136,653,300-
2552 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์136,560,880+0.60
2553 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล136,527,750+1.33
2554 น.ส. รุจี ทองประกอบ136,505,017-
2555 นาย ธวัช ตันติเมธ136,461,170+0.46
2556 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด136,273,103-
2557 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต136,222,437+2.42
2558 นาย เอกชัย สัตบงกช136,215,000-1.35
2559 นาง ฐาวรา หวั่งหลี136,179,260+1.42
2560 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด136,153,604+1.96
2561 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด136,000,000+1.25
2562 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ135,884,408-0.42
2563 TRI-STAGE INC135,789,100-2.16
2564 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร135,750,948+1.20
2565 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT135,707,315+3.42
2566 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช135,706,204-1.30
2567 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์135,697,500+4.29
2568 พล.ต.ต. สกล ภัยลี้135,600,000-
2569 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ135,310,484-
2570 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข135,018,520-
2571 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร134,950,840+1.35
2572 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล134,932,170+0.94
2573 นาย กมล พิชิตสิงห์134,899,463+2.67
2574 Dragon Shine Global Limited134,784,000+10.26
2575 Great Classic Limited134,784,000+10.26
2576 MR. ATEEB RASHEED MASKATI134,727,423+2.67
2577 MITSUI SUGAR CO.,LTD.134,666,669-0.99
2578 นาย กำธร ศิลาอ่อน134,650,880-
2579 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์134,618,904-0.79
2580 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด134,604,385-
2581 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร134,300,000+1.27
2582 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์134,256,387-0.71
2583 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด134,138,624-
2584 นาง ทยา ทีปสุวรรณ134,062,630-0.66
2585 ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ134,000,000+2.24
2586 นาย สันติ พัฒนะเมลือง133,936,740-1.57
2587 นาย เพชร ไวลิขิต133,569,488-2.66
2588 น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ133,500,000-
2589 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด133,500,000+0.56
2590 นาย ธนะ จิตมากุศล133,500,000-
2591 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์133,458,000-1.15
2592 นาย สริศ พัฒนะเมลือง133,431,280-1.57
2593 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์133,427,700-
2594 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์133,346,650+2.62
2595 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน133,228,354+0.13
2596 น.ส. สุนี อนันตประกร133,019,894-
2597 MR. PAUL SUMADE LEE133,017,108+1.63
2598 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด132,878,000-
2599 นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช132,863,050+1.89
2600 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา132,818,854+2.15
2601 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล132,562,930+1.20
2602 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์132,456,666+1.27
2603 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ132,300,000-0.68
2604 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ132,264,000-2.27
2605 นาย พดด้วง คงคามี132,198,000-2.27
2606 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ132,191,404-2.64
2607 บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด132,148,350+5.88
2608 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์132,033,332-3.00
2609 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์132,033,332-3.00
2610 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว132,027,840+2.12
2611 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH132,000,000-
2612 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์131,974,000-100.00
2613 นาง อุบล จิระมงคล131,944,475-0.55
2614 นาย วิกร ศรีวิกรม์131,610,000-0.81
2615 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์131,604,138-1.56
2616 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ131,479,224-
2617 นาง จารุดา โพธิอินทะ131,430,320-0.86
2618 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ131,331,840+0.21
2619 นาง ลลนา ธาราสุข131,302,681+2.20
2620 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ131,176,130-
2621 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)131,036,950+0.56
2622 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี130,981,261-
2623 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ130,791,604+4.26
2624 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว130,567,000+2.12
2625 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ130,555,520-1.88
2626 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด130,424,295-
2627 นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์130,400,000+3.68
2628 นาย ณพ ณรงค์เดช130,380,855-0.56
2629 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์130,332,206+0.67
2630 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด130,096,260-1.59
2631 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์130,040,000-0.42
2632 น.ส. ภาติยา ทันการ129,940,125+0.56
2633 ด.ช. วีริศ เจริญตรา129,780,000-0.95
2634 น.ส. นภัสสร เจริญตรา129,780,000-0.95
2635 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด129,674,016-
2636 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์129,600,000+2.78
2637 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด129,500,000-0.39
2638 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง129,493,010-1.57
2639 นาย ศิธา เมฆสวรรค์129,458,246+0.84
2640 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์129,281,713+6.60
2641 นาย ธนพล กองบุญมา129,264,200-0.71
2642 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด129,156,858-
2643 MRS. LUCINDA CHEN129,130,436-0.74
2644 บริษัท วาวา แพค จำกัด128,800,000-
2645 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ128,583,087-0.36
2646 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี128,547,690+2.17
2647 นาย วิฑูรย์ นิรันตราย128,164,646-99.59
2648 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.128,050,380-1.22
2649 บริษัท เนแอ็ค จำกัด127,998,021-0.65
2650 นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์127,862,377-0.82
2651 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ127,820,000-
2652 นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์127,710,000+5.05
2653 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช127,666,410+0.62
2654 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.127,600,192+0.67
2655 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม127,533,275-
2656 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์127,343,628-0.99
2657 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์127,309,642+4.29
2658 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์127,263,203-0.94
2659 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด127,099,400+2.09
2660 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์126,994,067-0.86
2661 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย126,937,120+0.94
2662 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์126,831,597-0.94
2663 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย126,730,104-0.98
2664 นาย สุรพร รักตประจิต126,576,532+0.43
2665 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์126,502,576-
2666 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม126,500,000-
2667 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ126,447,479-
2668 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ126,441,095-1.59
2669 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์126,376,035+6.45
2670 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด126,348,850+0.56
2671 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน126,000,000-
2672 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย125,958,082+0.12
2673 นาง อรทัย แซ่ตั้ง125,886,582+0.81
2674 นาย รชต ลีลาประชากุล125,853,335+9.09
2675 น.ส. ปราชญา กรรณสูต125,834,666+2.49
2676 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ125,697,176-
2677 น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี125,600,616-3.45
2678 นาย สุรินทร์ มีนสุข125,600,000+1.91
2679 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล125,473,502-1.30
2680 นาย สมชาย เวชากร125,405,114+0.75
2681 นาย เฟิม หงสนันทน์125,294,681-
2682 นาย พิศาล รัชกิจประการ125,290,000-1.07
2683 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช124,740,000-1.30
2684 นาย กิตติ งามมหรัตน์124,694,766+1.39
2685 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา124,654,715+0.60
2686 น.ส. สุณี เสรีภาณุ124,648,500+0.67
2687 นาย ณรงค์ จารุวจนะ124,500,578+1.34
2688 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30124,470,724+4.33
2689 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN124,379,496+1.02
2690 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง124,309,372-
2691 RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN124,202,274-1.40
2692 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร124,150,000-
2693 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์124,144,000+0.80
2694 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา124,015,053+2.32
2695 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์123,949,900+1.21
2696 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์123,857,369+1.21
2697 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์123,834,240+1.25
2698 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด123,830,150+0.56
2699 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด123,730,806-
2700 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์123,641,668-
2701 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง123,490,000-0.94
2702 บริษัท สองน้ำ จำกัด123,246,000-3.25
2703 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ123,200,000+4.29
2704 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล123,104,229+0.45
2705 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์123,045,544-0.81
2706 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด122,821,125+1.33
2707 น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์122,651,200-0.89
2708 นาง จันทิรา ลือสกุล122,504,516-0.99
2709 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์122,491,220+1.08
2710 CPYI CLT A/C 0182688-1008122,460,302-1.36
2711 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์122,340,688+0.98
2712 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย122,328,241+1.85
2713 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์122,220,000-
2714 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล122,136,629+0.07
2715 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด122,131,250-0.40
2716 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน122,100,000-2.70
2717 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์122,049,391-0.71
2718 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ121,995,172+0.55
2719 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์121,833,751+1.83
2720 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย121,830,295+1.63
2721 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร121,555,758+0.51
2722 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา121,216,374+0.60
2723 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร120,929,346+0.01
2724 นาย EKARAT TEJAVEJ120,900,000-0.32
2725 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์120,463,200-0.32
2726 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล120,432,588-4.83
2727 นาย สมชัย ครุจิตร120,373,500-1.20
2728 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล120,350,840+0.84
2729 นาง สุลัย เลิศศุภกุล120,137,500-0.43
2730 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.119,968,734-1.05
2731 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ119,523,900+0.84
2732 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์119,500,000+0.84
2733 นาง อลิสา สิมะโรจน์119,500,000+0.84
2734 นาง เกศรา มานะศิลป์119,422,391+0.62
2735 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล119,262,989+0.81
2736 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์119,023,376-0.93
2737 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล118,810,584+2.78
2738 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์118,636,000-
2739 นาย พรวิช ศิลาอ่อน118,445,600-
2740 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์118,420,974-3.17
2741 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล118,336,900-0.56
2742 นาย ภิมุข สิมะโรจน์118,080,000+0.61
2743 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์117,726,764-2.05
2744 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ117,600,000+1.02
2745 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ117,600,000+1.02
2746 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์117,575,040+0.56
2747 MISS CHUA ENG ENG117,414,800-
2748 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี117,411,026+0.37
2749 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล117,231,800+0.71
2750 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์117,227,466+0.43
2751 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์117,022,192+0.43
2752 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์116,918,779-0.71
2753 นาย จุมภฎ ชูวงษ์116,640,000+2.78
2754 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข116,452,393+0.80
2755 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม116,344,885-
2756 นาย ทิม นพรัมภา116,262,855+0.95
2757 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล116,095,000-0.93
2758 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล115,260,700+3.29
2759 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า115,205,510+0.79
2760 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม115,000,000-1.09
2761 นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์114,960,000-2.42
2762 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล114,944,811+2.63
2763 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว114,858,120-89.70
2764 นาย สมชัย ส่งวัฒนา114,800,000-1.00
2765 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ114,797,448+1.99
2766 นาย ชโนดม อุตสาหจิต114,660,000-5.00
2767 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต114,590,000-5.00
2768 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต114,590,000-5.00
2769 นาย เศกสรร เศรษฐสกล114,539,060-
2770 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร114,441,856-
2771 นาย บงการ กาญจนาหาร114,420,803+1.85
2772 MISS JUNRI SUGIURA114,280,300+0.64
2773 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา114,244,170-0.11
2774 นาย พิชัย สถาวรมณี114,226,940-
2775 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด114,031,184-0.93
2776 นาง พเยาว์ ชลาชีพ113,970,336+0.94
2777 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ113,940,000+0.93
2778 นาย ธวิช จารุวจนะ113,890,743+1.34
2779 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ113,842,648+0.24
2780 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ113,832,000+0.81
2781 นาย วิเชียร เศวตวาณิช113,750,000+1.54
2782 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์113,603,712+1.56
2783 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล113,496,250+0.80
2784 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ113,143,384-0.86
2785 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล113,090,024-0.86
2786 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง112,994,350-0.88
2787 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล112,901,810-
2788 นาย นันทนัช พิบูลนันท์112,889,313-
2789 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด112,860,000-
2790 นาง วรรณี วิญญรัตน์112,718,824-0.86
2791 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์112,718,824-0.86
2792 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์112,656,000-
2793 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด112,545,320-
2794 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด112,463,401-1.02
2795 นาง วรรณวิภา ตันติวิท112,375,000-
2796 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)112,200,000+0.76
2797 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)111,876,490-0.53
2798 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด111,750,000+1.34
2799 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1111,606,500-0.56
2800 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ111,576,594+1.81
2801 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช111,538,560-1.88
2802 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)111,423,840-
2803 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย111,421,644+1.84
2804 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์111,287,324+1.08
2805 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย111,226,000-0.90
2806 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2807 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2808 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม111,171,998-
2809 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์110,845,451+0.53
2810 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล110,745,000-0.93
2811 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล110,669,508+1.63
2812 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์110,513,647+1.76
2813 นาย ใจมั่น ทักราล110,494,500+1.33
2814 นาง รัศมี ทักราล110,475,750+1.33
2815 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล110,438,250+1.33
2816 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว110,378,647+2.50
2817 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข110,250,000-
2818 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล110,250,000-
2819 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด109,951,211-0.45
2820 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์109,626,500+2.15
2821 นาย โชต เชษฐโชติ109,429,000+5.10
2822 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล109,370,000-
2823 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์109,289,240-0.85
2824 นาย วิทยา ตันตราภรณ์109,243,680-0.25
2825 บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด109,200,000-1.79
2826 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ109,116,315+4.29
2827 นาย วิทยา โชติจุฬางกูร109,062,500+0.80
2828 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล108,956,194+0.45
2829 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์108,888,400-0.42
2830 MR. VIRACH SERIPANU108,750,000+0.67
2831 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ108,715,780+2.88
2832 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร108,646,368-
2833 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร108,607,864-
2834 บริษัท มกรานันท์ จำกัด108,472,000+1.34
2835 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี108,293,200+1.27
2836 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร108,270,000-
2837 นาย สมิทธ มะกรสาร108,263,296+0.84
2838 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร108,192,550+1.57
2839 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์108,180,600-
2840 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต108,107,700+2.31
2841 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล108,096,000+1.56
2842 นาย บรรยง อนรรฆธรรม108,037,752+1.59
2843 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล107,991,181+1.27
2844 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ107,977,662+2.59
2845 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล107,935,712-0.64
2846 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด107,690,000+0.56
2847 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี107,503,232+0.65
2848 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล107,460,000+0.93
2849 ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ107,288,755-1.30
2850 น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ107,287,841-1.30
2851 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล107,214,078+1.64
2852 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด107,210,806-0.14
2853 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล107,115,840+0.96
2854 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต107,082,974+0.43
2855 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน106,947,113-
2856 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด106,874,800-0.06
2857 นาย สุกิจ หวั่งหลี106,835,613+1.40
2858 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์106,575,633-
2859 น.ส. สำลี พรมมาสม106,575,000-
2860 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ106,495,092+0.42
2861 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย106,432,000+3.38
2862 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund106,400,000+1.69
2863 น.ส. สุพัฒนา พรประภา106,133,367+0.50
2864 นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร106,092,000+0.69
2865 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์105,894,000-
2866 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์105,878,030+5.56
2867 นาย สมยศ สุธีรพรชัย105,835,270+0.64
2868 นาย ปริน ชนันทรานนท์105,781,392-2.38
2869 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์105,567,800+0.40
2870 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2871 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ105,381,881-0.89
2872 นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์105,136,600-
2873 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์105,105,000-
2874 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์105,105,000-
2875 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์104,960,000+0.62
2876 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์104,835,272-0.94
2877 นาย ปิยชัย กรรณสูต104,796,098+1.84
2878 น.ส. พิกุล ชูศรี104,436,314+1.56
2879 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ104,390,000-
2880 น.ส. อัญชลีพร ธีระสินธุ์104,272,077-100.00
2881 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา104,189,457+0.35
2882 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร104,184,000+0.69
2883 นาง ลักษณีย์ สารสาส104,100,615+0.22
2884 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ103,994,913-0.43
2885 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา103,960,000-0.88
2886 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์103,950,000+0.53
2887 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต103,929,750+2.31
2888 นาย ทวิช เตชะนาวากุล103,928,139+0.18
2889 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี103,914,260+1.96
2890 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด103,800,000+1.16
2891 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์103,734,000+0.86
2892 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์103,591,200+1.00
2893 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย103,515,410+0.71
2894 น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร103,486,530-
2895 น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ103,061,680-0.92
2896 นาง นพวรรณ จงวัฒนา103,030,560-0.50
2897 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ102,971,584+0.81
2898 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส102,964,752-1.03
2899 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน102,646,900-
2900 MR. Trevor John Thompson102,492,000+0.68
2901 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์102,492,000+0.68
2902 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์102,422,000-0.40
2903 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี102,322,000-0.28
2904 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร102,156,875+0.80
2905 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ102,077,963+0.67
2906 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา102,042,370+0.85
2907 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร101,892,945+1.75
2908 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด101,788,840-0.12
2909 นาย พีท ริมชลา101,551,056-
2910 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์101,530,392-0.86
2911 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์101,483,036+1.95
2912 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร101,332,824-1.36
2913 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร101,170,000-2.00
2914 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด100,998,777+1.30
2915 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล100,980,000+0.93
2916 น.ส. พรชฎา วานิช100,931,613-1.47
2917 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม100,800,000-
2918 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม100,800,000-
2919 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.100,789,920+2.48
2920 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)100,772,500-1.16
2921 นาง ทศพร อังสุวรังษี100,578,231-
2922 กระทรวงอุตสาหกรรม100,500,000-1.49
2923 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด100,188,000-
2924 นาย ธีรวัต อมรธาตรี100,185,264-0.94
2925 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม100,045,824-2.63
2926 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค100,009,909-
2927 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์99,900,000+0.93
2928 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล99,788,700-2.00
2929 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล99,684,000-
2930 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์99,600,000+2.41
2931 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์99,586,772+2.50
2932 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ99,581,886+1.24
2933 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร99,399,551+0.04
2934 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร99,362,050-2.00
2935 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง99,290,587+5.56
2936 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา99,217,983+2.04
2937 นาย อมร มีมะโน99,195,176+5.00
2938 นาย กวิณ โอภาสวงการ98,817,973+1.30
2939 นาย ยอด ชินสุภัคกุล98,671,955+2.75
2940 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์98,637,493+1.64
2941 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ98,512,668-
2942 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด98,423,262-3.40
2943 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ98,384,092-0.46
2944 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ98,383,360+1.56
2945 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ98,313,964+0.31
2946 น.ส. นฤพร กาญจนจารี98,223,506+0.08
2947 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์98,117,250-
2948 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์98,094,920+0.65
2949 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด98,072,352-
2950 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ97,957,750+0.91
2951 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร97,916,526+0.94
2952 นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์97,853,097+0.22
2953 นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์97,819,869-
2954 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์97,662,960-
2955 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ97,570,720-
2956 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์97,440,000-0.86
2957 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล97,440,000-0.86
2958 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์97,365,661+1.69
2959 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี97,233,062-0.01
2960 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์97,042,666-
2961 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด96,905,240-
2962 น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์96,882,780+1.34
2963 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย96,704,965-
2964 นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์96,660,068+4.51
2965 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด96,558,000-0.95
2966 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ96,472,992+0.81
2967 นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล96,425,438-
2968 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์96,350,760+9.09
2969 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส96,331,339-0.63
2970 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์96,204,204-0.41
2971 นาย ธิติ ยศะสินธุ์96,204,200+1.00
2972 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์96,121,080+9.09
2973 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์96,110,925+1.45
2974 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล96,014,784-0.41
2975 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล96,014,784-0.41
2976 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล96,000,000+25.00
2977 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม95,821,000+0.50
2978 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ95,664,380+0.72
2979 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ95,645,456+1.95
2980 ดญ. กชพรรณ ธนวริทธิ์95,628,400+2.52
2981 ดญ. สิริกร ธนวริทธิ์95,628,400+2.52
2982 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์95,526,214+1.98
2983 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต95,484,614+0.20
2984 นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ95,480,992+0.81
2985 น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ95,480,992+0.81
2986 นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ95,480,000+0.81
2987 นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ95,480,000+0.81
2988 นาง กันยา หลิมประเสริฐ95,453,000-
2989 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด95,400,000+1.89
2990 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต95,236,500+2.31
2991 นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์95,166,204+2.52
2992 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์94,885,714+2.50
2993 นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์94,872,253-0.94
2994 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์94,529,720-
2995 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์94,475,532+0.94
2996 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร94,136,150+1.78
2997 นาย รักสนิท พรประภา94,027,500+0.50
2998 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)93,874,740-0.57
2999 นาย เกริก ลีเกษม93,775,830+1.05
3000 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี93,767,000+0.23