คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ148,296,000-2.03
2502 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล148,235,450-0.24
2503 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม148,070,128-1.85
2504 นาย พดด้วง คงคามี147,704,000-2.03
2505 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ147,584,481-3.39
2506 นาง มาลี เหมมณฑารพ147,502,071-
2507 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส147,461,405-0.49
2508 พันเอก พัชร รัตตกุล147,410,825-2.11
2509 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร147,200,000-3.26
2510 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล146,940,000-2.69
2511 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร146,924,375+0.93
2512 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ146,898,418-2.65
2513 นาง อโนทัย พรประภา146,751,660-2.09
2514 นาง วรี สิหนาทกถากุล146,706,000-1.43
2515 TRI-STAGE INC146,535,000-1.33
2516 นาง นิตยา สงวนพานิช146,409,120-0.51
2517 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์146,373,776-0.68
2518 นาย เพชร ไวลิขิต146,358,056+0.97
2519 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด146,353,410+0.28
2520 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร145,800,000-
2521 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว145,685,356-1.87
2522 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์145,682,463+0.65
2523 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ145,420,000-1.82
2524 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.145,350,000-
2525 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์145,186,800+0.93
2526 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล145,165,946+0.66
2527 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล145,160,000+2.62
2528 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)145,125,000+0.78
2529 นาย สมเกียรติ ลิมทรง144,985,010-0.22
2530 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์144,954,797-
2531 น.ส. รัชนี ตริลลิต144,900,000-0.79
2532 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์144,875,168-6.32
2533 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้144,873,236+0.44
2534 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล144,719,415-
2535 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร144,381,424-0.99
2536 นาย ประพล มิลินทจินดา144,200,000+4.00
2537 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH144,000,000-
2538 นาง มนธิรา สัตยาวัฒนา143,620,000-
2539 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว143,569,872+0.15
2540 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์143,508,614+0.93
2541 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล143,360,000-
2542 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด143,250,000+1.57
2543 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด143,174,564+0.82
2544 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์142,981,831-0.79
2545 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND142,833,832-0.85
2546 นาย สมิทธ มะกรสาร142,690,118-0.79
2547 บริษัท วาวา แพค จำกัด142,600,000-
2548 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร142,560,000-
2549 นาย สำรวย ทิชาชล142,406,250-
2550 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร142,319,120-0.92
2551 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง142,142,238-
2552 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ142,137,700-1.00
2553 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร142,126,732-3.51
2554 นาย เทพทัย ศิลา142,115,430-2.44
2555 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร142,045,313-
2556 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร142,045,313-
2557 นาย ธวัช ตันติเมธ141,736,441-0.63
2558 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)141,723,810-
2559 MRS. LUCINDA CHEN141,565,219+0.68
2560 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา141,412,350-
2561 MR. VIRACH SERIPANU141,375,000+0.51
2562 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล141,372,500-0.18
2563 นาย กำธร ศิลาอ่อน141,219,670+1.05
2564 น.ส. อุษณา ชาครกุล141,216,665-
2565 นาย สุรกิต รติทอง141,156,000-0.94
2566 บริษัท กรีนสปอต จำกัด141,148,200-0.15
2567 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์140,857,554-
2568 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.140,778,627-0.92
2569 นาย โชต เชษฐโชติ140,653,022+0.59
2570 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์140,632,750-1.53
2571 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์140,341,440-1.72
2572 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ140,278,108-2.09
2573 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค140,116,876-0.11
2574 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย140,109,840-1.71
2575 นาย ฟิลิป วีระ บุนนาค140,071,976-0.53
2576 MITSUI SUGAR CO.,LTD.140,000,003+0.48
2577 นาย ธีรวัต อมรธาตรี139,881,312-0.68
2578 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์139,594,000-1.10
2579 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม139,569,570+1.59
2580 นาย ณัฐภณ โทณะวนิก139,548,192-2.03
2581 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม139,380,000-
2582 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร138,982,300-2.80
2583 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร138,473,069-1.31
2584 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์138,446,394+0.81
2585 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน138,438,000+2.00
2586 MR. PAUL SUMADE LEE138,424,307-
2587 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด138,400,000-0.58
2588 น.ส. กุลิสรา การะ138,313,570-1.41
2589 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร138,211,590-1.82
2590 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล138,075,000-0.57
2591 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส138,008,070-0.78
2592 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์138,000,000-2.90
2593 MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN137,922,858-0.48
2594 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย137,912,172-1.80
2595 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์137,882,813-
2596 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข137,834,725-1.95
2597 นาย ลวรณ แสงสนิท137,744,403-0.49
2598 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด137,700,000-1.23
2599 บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด137,550,000-0.76
2600 นาง มาณี ประสพบุญมีชัย137,285,333-0.69
2601 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์137,218,000-1.27
2602 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา137,167,256-
2603 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์137,156,250-
2604 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ137,116,000-
2605 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ137,025,000-
2606 นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง137,023,704-2.04
2607 น.ส. อลิศา นิจสิริภัช137,013,424+0.16
2608 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์136,805,518-1.77
2609 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์136,647,916-2.12
2610 CPYI CLT A/C 0182688-1008136,622,378+0.61
2611 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)136,359,960-
2612 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล136,093,927-2.60
2613 น.ส. ภาติยา ทันการ136,080,000+0.53
2614 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)136,000,000-0.74
2615 น.ส. รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์135,882,400-0.69
2616 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์135,809,999-
2617 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค135,629,073-0.30
2618 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์135,545,600-
2619 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา135,453,708-
2620 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา135,453,708-
2621 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR135,270,000-
2622 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล135,109,332-2.13
2623 นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ135,094,435-1.71
2624 นาย เฟิม หงสนันทน์135,080,788-2.08
2625 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์134,988,420-1.43
2626 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ134,755,890+0.79
2627 นาย สุวิช ปัญญาวีร์134,724,000+2.91
2628 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์134,529,800+0.29
2629 นาย นที พานิชชีวะ134,489,847-
2630 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี134,388,670-1.86
2631 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด134,075,000-0.58
2632 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์134,016,879-
2633 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา133,757,330-
2634 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล133,501,500-1.61
2635 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด133,500,000-0.75
2636 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ133,316,633-
2637 นาย เอกรัตน์ เตชะเวช133,300,000+0.29
2638 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ133,000,000-2.26
2639 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด132,873,925+1.57
2640 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์132,436,574+0.65
2641 นาย รชต ลีลาประชากุล132,209,564-
2642 MISS CHIUNG-YING CHEN132,104,336-
2643 นาย เสรี ตันชูเกียรติ131,970,000-
2644 นาย ธัญญวัฒน์ เตวชิระ131,220,600-
2645 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล131,150,160-1.67
2646 นาย ณพ ณรงค์เดช131,117,470-
2647 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์130,979,940-0.64
2648 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด130,845,372-
2649 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา130,792,388-
2650 นาย สันติ พัฒนะเมลือง130,772,880+1.61
2651 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ130,668,605-
2652 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ130,562,129+0.45
2653 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา130,538,702-
2654 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต130,495,549-
2655 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส130,383,080+1.27
2656 นาย สมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์130,343,500-
2657 น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์130,325,728+4.81
2658 นาย สริศ พัฒนะเมลือง130,279,360+1.61
2659 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์130,272,870+0.84
2660 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด130,190,393-
2661 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด129,946,799-2.02
2662 นาง สุลัย เลิศศุภกุล129,925,000-0.87
2663 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว129,592,056-8.33
2664 MISS CHUA ENG ENG129,264,000-1.67
2665 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล129,213,362-
2666 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์129,001,460-1.34
2667 นาย ธนะ จิตมากุศล129,000,000-0.58
2668 น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ129,000,000-0.58
2669 นาย พีท ริมชลา128,937,460-0.97
2670 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม128,880,800+0.41
2671 บริษัท เนแอ็ค จำกัด128,834,609-
2672 นาย ธิติ จิรนนท์กาล128,800,000-3.26
2673 นาย รัช ตันตนันตา128,784,095+0.30
2674 ด.ช. วีริศ เจริญตรา128,544,000-
2675 น.ส. นภัสสร เจริญตรา128,544,000-
2676 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์128,448,000-
2677 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร128,440,091-0.10
2678 น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์128,393,848+0.13
2679 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด128,106,600-
2680 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด128,096,716-
2681 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน128,000,000-
2682 น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย127,980,050+1.14
2683 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ127,950,533-
2684 นาย เอกชัย สัตบงกช127,899,000-0.56
2685 นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว127,820,000-1.81
2686 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล127,519,500-
2687 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา127,413,722-
2688 บริษัท สองน้ำ จำกัด127,254,000-2.36
2689 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์126,869,314+0.65
2690 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม126,858,845-0.54
2691 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย126,782,746-
2692 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์126,720,000-8.33
2693 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด126,654,560-
2694 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ126,653,637-1.08
2695 นาย พิพรรธ พิหเคนทร์126,598,777-
2696 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ126,550,553+0.13
2697 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.126,488,790-
2698 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง126,434,120+1.61
2699 นาง จารุดา โพธิอินทะ126,331,730+0.90
2700 น.ส. นาตาลี ทรัพย์สาคร126,280,000-
2701 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ126,000,000-1.43
2702 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ125,594,348+1.48
2703 นาย กมล พิชิตสิงห์125,521,425+0.57
2704 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์125,463,830-2.19
2705 MR. ATEEB RASHEED MASKATI125,361,345+0.57
2706 นาง ฐาวรา หวั่งหลี125,090,404-0.08
2707 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด124,827,560-1.22
2708 นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ124,804,000-
2709 นาย สมชัย ส่งวัฒนา124,800,000-5.50
2710 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์124,490,960-1.26
2711 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ124,390,923-1.23
2712 นาย พรวิช ศิลาอ่อน124,302,800+1.05
2713 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล124,200,000-1.67
2714 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล124,174,752-2.13
2715 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์124,160,000-
2716 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์124,009,050-3.21
2717 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด123,893,713-1.57
2718 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.123,742,080-
2719 นาย สมบัติ พิษณุไวศยวาท123,666,620-0.65
2720 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด123,534,200-
2721 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร123,460,841+3.04
2722 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ123,441,500-0.57
2723 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี123,382,881-
2724 น.ส. พิกุล ชูศรี123,202,214-
2725 นาง วรรณวิภา ตันติวิท123,163,000-
2726 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ123,096,092-
2727 นาง ปริยา จีระพันธุ์122,919,105-2.11
2728 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.122,889,300+0.97
2729 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด122,805,211-0.43
2730 นาย พนม ควรสถาพร122,688,757-0.89
2731 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์122,317,776-2.38
2732 นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์122,289,753+0.07
2733 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด122,277,442-0.69
2734 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)122,265,492-1.10
2735 นาย ปรัชญา เลวัน122,175,000-3.70
2736 นาย สุนทร โสภณวุฒิสกุล122,092,000-0.76
2737 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด122,062,435+0.14
2738 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา122,011,380-0.49
2739 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข121,972,625-1.27
2740 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์121,842,357-0.64
2741 พล.ต.ต. สกล ภัยลี้121,527,000+0.53
2742 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล121,248,462+0.46
2743 บริษัท เคอาร์แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จำกัด121,174,214-
2744 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด121,125,975+1.08
2745 บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด120,970,467-
2746 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร120,818,663-0.90
2747 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร120,818,663-0.90
2748 นาย เอกชัย ศิริจันทนันท์120,750,000-
2749 น.ส. สวิตตา จารุเจตรังสรรค์120,741,000-
2750 น.ส. สุนี อนันตประกร120,495,400+0.09
2751 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)120,252,270-5.97
2752 CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED120,235,310-2.92
2753 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล120,093,228-1.71
2754 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ120,043,750-0.19
2755 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล119,989,650-0.83
2756 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด119,924,925-0.49
2757 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ119,857,496-
2758 น.ส. ปราชญา กรรณสูต119,757,099-
2759 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว119,664,540-1.20
2760 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศธนกุล119,610,710-2.44
2761 นาย สุรพร รักตประจิต119,483,882-0.46
2762 นาย ปิยะ ธนากิจอำนวย119,435,920-0.69
2763 นาง กนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์119,350,000-
2764 น.ส. สุพัตรา ติรกานันท์119,310,400-0.49
2765 นาย รัตนชัย จิระวันชัยกุล119,124,500-3.60
2766 นาย กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล119,122,536-0.09
2767 น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์119,035,802-
2768 ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ119,000,000+0.84
2769 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)119,000,000+8.93
2770 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)119,000,000+8.93
2771 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์118,988,931-1.35
2772 น.ส. โศภิน แพทยานันท์118,950,000-1.64
2773 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์118,950,000-1.64
2774 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์118,867,644-
2775 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์118,716,859-
2776 นาย สมชาย ประภากมล118,661,737+4.08
2777 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล118,642,580-0.81
2778 นาย ปิยะ จงวัฒนา118,552,000-0.86
2779 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม118,470,398-3.21
2780 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1118,465,000-1.05
2781 NITTO KOGYO CORPORATION118,400,000-0.68
2782 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด118,294,032-
2783 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร117,899,961-0.92
2784 นาย อธิภัทร ควรสถาพร117,899,960-0.92
2785 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์117,588,288-0.42
2786 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม117,411,990+0.40
2787 นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ117,343,050-0.51
2788 นาย ใจมั่น ทักราล117,124,170-
2789 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม117,120,000+0.41
2790 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ117,105,000-
2791 นาง รัศมี ทักราล117,104,295-
2792 นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล117,064,545-
2793 นาง จิรฐา วัธนเวคิน117,000,000-
2794 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์116,737,267-0.20
2795 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND116,604,120-0.44
2796 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด116,501,004-0.57
2797 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์116,450,000-2.92
2798 น.ส. ปราลี มาลีนนท์116,450,000-2.92
2799 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์116,450,000-2.92
2800 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ116,265,775-0.76
2801 SMPR Holding Pte. Ltd.116,144,998-
2802 HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED116,133,083-
2803 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด115,555,000+1.57
2804 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์115,512,628+0.51
2805 กระทรวงอุตสาหกรรม115,500,000-1.30
2806 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล115,168,269-
2807 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร115,111,260-2.51
2808 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.115,031,210-
2809 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ114,887,496-
2810 นาย ศักดา เหล่าวิทยางค์กูร114,839,000-
2811 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)114,752,500-
2812 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์114,573,904+2.91
2813 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด114,550,000-3.60
2814 น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช114,522,500-0.59
2815 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ114,480,000-0.47
2816 น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล114,379,020+1.59
2817 น.ส. รุจี ทองประกอบ114,345,851+0.53
2818 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ114,291,000+0.40
2819 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล114,000,000-1.97
2820 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข114,000,000-1.97
2821 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)114,000,000+1.75
2822 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์113,967,652-
2823 น.ส. จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ113,751,935-0.69
2824 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร113,740,648-0.95
2825 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร113,740,647-0.95
2826 นาง ณัชปภา ควรสถาพร113,740,647-0.95
2827 น.ส. เสาวภาคย์ อรุณเวช113,735,440-
2828 นาย ณรงค์ จารุวจนะ113,637,051+1.47
2829 นาย สุรินทร์ มีนสุข113,600,000-1.41
2830 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด113,400,000-3.70
2831 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด113,337,800-
2832 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน113,300,000+0.97
2833 นาย สมชาย เวชากร113,189,776-1.10
2834 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด113,100,000-2.56
2835 น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล113,020,600-1.82
2836 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร112,995,498+0.61
2837 นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร112,866,000-0.64
2838 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล112,855,860-2.94
2839 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม112,800,000-1.06
2840 น.ส. แอน มาลีนนท์112,754,425-2.92
2841 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์112,754,425-2.92
2842 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน112,235,707+1.05
2843 น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์112,117,248-2.34
2844 นาง วิภา จุลชาต111,862,222-0.86
2845 น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์111,849,984-2.34
2846 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์111,834,000-0.92
2847 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์111,630,092-2.14
2848 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์111,600,000-2.69
2849 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง111,595,500-5.17
2850 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ111,563,680+0.92
2851 นาย พิชัย สถาวรมณี111,398,125-0.80
2852 นาย สุชาติ อุสาหะ111,144,000-0.54
2853 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี111,034,800-
2854 นาย อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง111,012,181-
2855 น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์110,967,400-2.73
2856 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์110,841,048-1.80
2857 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์110,798,894-8.33
2858 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์110,658,685-0.46
2859 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล110,558,700-1.45
2860 THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.110,528,371-0.92
2861 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์110,464,914-0.46
2862 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล110,445,000-
2863 นาย วิทยา ตันตราภรณ์110,288,252-1.21
2864 นาย วิทยา ลีละวัฒน์110,283,012-0.79
2865 นาย สุชาติ อารีกุล110,261,818-2.24
2866 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช110,244,849-
2867 น.ส. สำลี พรมมาสม110,200,000-1.97
2868 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์110,084,217-2.19
2869 นาย นรากร ราชพลสิทธิ์110,057,895+6.29
2870 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR109,930,978-1.44
2871 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์109,914,182-0.27
2872 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร109,572,250-0.92
2873 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ109,500,000-0.67
2874 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์109,498,825-0.60
2875 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด109,375,000-0.57
2876 นาย วิเชียร เศวตวาณิช109,375,000-1.60
2877 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด109,375,000-0.57
2878 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล109,333,280-0.89
2879 น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร109,263,600-3.70
2880 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา109,140,000-2.34
2881 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา109,140,000-2.34
2882 PERSHING LLC109,070,744-0.57
2883 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด109,000,000-
2884 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์108,867,590-2.14
2885 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล108,781,500-2.98
2886 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์108,756,000-1.75
2887 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ108,754,201+0.90
2888 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล108,702,911+0.90
2889 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์108,346,111+0.90
2890 นาง วรรณี วิญญรัตน์108,346,111+0.90
2891 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์108,279,990+0.53
2892 นาย สุนทร ว่องกุศลกิจ108,196,810-
2893 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์108,174,290-0.60
2894 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ107,970,439+1.25
2895 น.ส. พรชฎา วานิช107,924,265-0.14
2896 นาง กันยา หลิมประเสริฐ107,915,000-2.65
2897 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล107,886,797-
2898 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม107,848,000+0.41
2899 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์107,744,500-
2900 นาย เจริญ เจริญกิจ107,712,000+4.90
2901 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร107,692,000-0.92
2902 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร107,692,000-0.92
2903 MR. PETER ERIC DENNIS107,685,123-0.43
2904 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ107,684,446-
2905 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม107,360,000+0.41
2906 นาย ธงชัย ลีกาญจนากร107,311,014-3.70
2907 นาย นพดล ตัณศลารักษ์107,306,693+0.13
2908 นาย ชโนดม อุตสาหจิต107,289,000-1.53
2909 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต107,223,500-1.53
2910 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต107,223,500-1.53
2911 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์107,219,296+0.45
2912 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ107,000,000-
2913 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย106,925,995-0.69
2914 น.ส. ธัญวรัตม์ ปีปทุม106,784,998-2.65
2915 น.ส. รัชนี จงวัฒนา106,652,585-0.86
2916 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์106,612,947+0.45
2917 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล106,351,823-0.86
2918 MISS JUNRI SUGIURA106,273,400+0.68
2919 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร105,999,424-
2920 น.ส. อัญชลีพร ธีระสินธุ์105,967,558-3.20
2921 นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์105,955,255-
2922 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ105,719,185-0.55
2923 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล105,700,000-
2924 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด105,600,000-0.83
2925 นาย ทิม นพรัมภา105,481,313-1.70
2926 นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล105,402,059-
2927 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)105,400,000-
2928 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2929 นาย สมชัย ครุจิตร105,367,500-0.44
2930 นาง จันทิรา ลือสกุล105,232,320-
2931 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ105,144,812-1.11
2932 THAI TORAY SYNTHETICS CO., LTD.105,079,800-0.51
2933 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด105,050,000+1.57
2934 นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์105,000,000-0.57
2935 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)104,820,000-
2936 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด104,574,000-
2937 สำนักงานพระคลังข้างที่104,549,537+0.47
2938 นาง สุวรรณา ศิวรักษ์104,162,596-1.71
2939 น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์104,125,500-1.23
2940 นาย ธงชัย ล่ำซำ104,123,428-0.51
2941 NOMURA PB NOMINEES LTD.103,990,366-0.68
2942 นาย ธวิช จารุวจนะ103,953,966+1.47
2943 คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์103,934,725-0.60
2944 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล103,785,000-
2945 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด103,689,087-0.41
2946 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์103,653,900-
2947 นาย ปิยะ จิตตาลาน103,484,436-
2948 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล103,454,292+0.08
2949 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง103,452,000+0.45
2950 MR. FUNG MENG HOI103,447,134-0.68
2951 น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ103,386,792+0.40
2952 นาง ศิริญา เทพเจริญ103,277,997-8.33
2953 MR. Trevor John Thompson103,194,000+7.48
2954 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์103,194,000+7.48
2955 นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์103,000,000+0.97
2956 น.ส. สุฐิตา โชติจุฬางกูร102,974,130+1.59
2957 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม102,687,204-0.93
2958 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์102,675,000-
2959 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม102,658,420-1.56
2960 นาย ธราธร รัตนศรีทอง102,600,000-1.32
2961 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล102,454,800-
2962 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล102,454,800-
2963 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์102,419,100-
2964 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล102,354,193-2.26
2965 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์102,314,880-0.54
2966 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล102,309,114-2.69
2967 น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์102,307,184-0.89
2968 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์102,256,668-1.23
2969 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.102,026,162-
2970 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด102,000,000-
2971 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด102,000,000+1.47
2972 น.ส. สุพัฒนา พรประภา101,866,699-2.09
2973 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์101,789,094-
2974 DUKE TECHNOLOGY LIMITED101,565,000-
2975 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด101,445,989+0.82
2976 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์101,430,000-2.90
2977 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์101,430,000-2.90
2978 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)101,427,880+0.53
2979 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด101,382,176-1.23
2980 น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา101,355,476-1.01
2981 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์101,202,061-1.72
2982 นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์101,173,333-
2983 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์100,988,935-
2984 นาย ประเสริฐ เสวีกุล100,824,210-
2985 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต100,752,000-0.52
2986 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า100,712,320-0.78
2987 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ100,637,772-
2988 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร100,631,472-
2989 นาย นพดล วิเชียรเกื้อ100,570,000-2.65
2990 MISS MAN WAI KOO100,440,000-3.23
2991 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ100,440,000-3.23
2992 นาย จุมภฎ ชูวงษ์100,440,000-2.69
2993 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล100,386,000-2.10
2994 นาย สุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์100,226,343-
2995 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล100,161,988-
2996 นาย เชิดศักดิ์ ชูศรี100,128,974-
2997 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์99,999,600-1.00
2998 นาย ทศพร จิตตวีระ99,998,800-1.00
2999 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล99,895,000-0.58
3000 นาย สมเกียรติ อัษฎาธร99,828,800+0.29