คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1251 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม554,994,000-
1252 นาย วิทยา อินาลา554,671,680-
1253 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ553,507,052-
1254 น.ส. อรวรรณ วรนิจ552,757,635-
1255 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์551,742,296-
1256 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล551,498,888-
1257 GUTS & GOOD PTE., LTD.550,947,520-
1258 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ550,836,062-
1259 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม550,290,000-
1260 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ549,644,160-
1261 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ549,051,640-
1262 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด549,000,000-
1263 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์548,405,000-
1264 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์547,847,607-
1265 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด547,654,451-
1266 CTJ Holdings2, Ltd.547,567,560-
1267 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ547,228,052-
1268 MR. KYUYOUNG LEE545,553,924-
1269 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)544,989,120-
1270 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด544,965,500-
1271 นาย สุรชัย รติทอง544,584,292-
1272 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด544,000,000-
1273 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์543,982,250-
1274 นาย สมชาย คุลีเมฆิน542,897,560-
1275 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ542,815,680-
1276 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)542,743,412-
1277 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์540,183,105-
1278 นาย สดาวุธ เตชะอุบล539,699,105-
1279 นาง อรุณี วิริยะจิตรา539,394,242-
1280 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)538,630,000-
1281 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล538,560,000-
1282 นาง นิตยา สงวนพานิช537,771,480-
1283 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล534,949,029-
1284 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์534,564,160-
1285 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย533,200,516-
1286 Megachem Ltd.532,779,360-
1287 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด532,000,000-
1288 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์531,727,000-
1289 MISS YEAP XIN RHU531,720,000-
1290 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล531,491,828-
1291 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด530,316,391-
1292 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)529,503,310-
1293 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)529,455,000-
1294 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา529,384,527-
1295 MISS YEAP XIN YI528,670,396-
1296 CPYI CLT A/C 0090029-1001528,562,553-
1297 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร527,700,000-
1298 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ527,252,792-
1299 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์526,669,305-
1300 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์526,666,666-
1301 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ526,039,500-
1302 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์525,618,078-
1303 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล525,313,025-
1304 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ524,369,502-
1305 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT524,318,745-
1306 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา522,536,000-
1307 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.521,045,748-
1308 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์520,777,325-
1309 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี520,200,000-
1310 นาย มนชัย มณีไพโรจน์520,022,059-
1311 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด519,750,292-
1312 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล519,551,320-
1313 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)519,426,000-
1314 นาง สุกัญญา ทอย518,400,000-
1315 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล518,216,654-
1316 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ517,936,640-
1317 นาง พรนภา วิญญรัตน์517,236,385-
1318 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์516,644,287-
1319 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์516,470,037-
1320 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี515,070,000-
1321 บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)514,800,000-
1322 CHANG FUNG COMPANY LIMITED512,288,396-
1323 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์511,135,000-
1324 AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1510,791,650-
1325 นาย ชนะ โตวัน508,852,000-
1326 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์508,220,490-
1327 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์508,178,877-
1328 นาย พิชัย นีรนาทโกมล508,000,000-
1329 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)507,995,543-
1330 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล503,054,616-
1331 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์502,116,176-
1332 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.501,763,094-
1333 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)501,711,905-
1334 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)498,438,402-
1335 นาย มงคล สิมะโรจน์497,150,000-
1336 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม495,452,160-
1337 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ495,000,000-
1338 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์493,201,200-
1339 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์492,800,000-
1340 AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.492,134,703-
1341 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด492,000,000-
1342 MR. Jean-Marie Verbrugghe491,788,000-
1343 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล491,196,279-
1344 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด489,487,056-
1345 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล487,937,180-
1346 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์486,540,000-
1347 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND486,097,280-
1348 LOTTE COMPANY, LIMITED.485,850,000-
1349 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล485,842,509-
1350 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร485,670,000-
1351 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา485,202,878-
1352 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์484,800,000-
1353 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด484,570,800-
1354 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต484,345,000-
1355 นาย ศรุต ทับลอย484,029,000-
1356 นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ483,898,030-
1357 BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400483,840,000-
1358 MR. TAN BOON PIN482,723,500-
1359 IFS Capital Limited482,601,000-
1360 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค481,235,480-
1361 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์481,190,972-
1362 น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์479,831,579-
1363 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.479,721,259-
1364 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย479,477,433-
1365 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์478,829,901-
1366 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม478,732,800-
1367 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม478,720,000-
1368 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม478,720,000-
1369 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม478,720,000-
1370 นาย วิโรจน์ เจริญตรา477,808,317-
1371 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด476,813,190-
1372 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน476,116,536-
1373 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)473,428,886-
1374 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด472,500,000-
1375 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย471,840,800-
1376 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร471,666,178-
1377 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค471,618,072-
1378 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก471,481,070-
1379 นาง สุมาลี อ่องจริต471,457,494-
1380 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์471,329,200-
1381 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด471,131,065-
1382 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ469,168,080-
1383 KING WAN CORPORATION LIMITED466,878,450-
1384 นาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร466,875,000-
1385 นาง ระพี รัตนกมลพร466,875,000-
1386 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์466,058,830-
1387 นาง มาทินี วันดีภิรมย์465,307,520-
1388 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์464,902,989-
1389 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด464,640,000-
1390 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด464,640,000-
1391 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล464,494,800-
1392 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ463,998,958-
1393 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)462,955,640-
1394 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล462,013,904-
1395 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)461,111,600-
1396 นาย เอก พิจารณ์จิตร459,256,000-
1397 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ458,933,384-
1398 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา457,864,650-
1399 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH457,585,761-
1400 น.ส. วิอร ทองแตง455,963,658-
1401 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส455,770,000-
1402 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์453,774,415-
1403 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์452,040,625-
1404 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED451,969,760-
1405 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร451,500,000-
1406 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์451,143,215-
1407 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร451,128,862-
1408 นาย อัครเดช ศรีชวาลา450,662,520-
1409 นาย คเชนทร์ เบญจกุล450,649,970-
1410 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล450,211,394-
1411 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร449,641,500-
1412 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)449,400,000-
1413 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์449,018,795-
1414 นาง เกศินี วิฑูรชาติ448,192,080-
1415 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา448,169,320-
1416 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร448,000,000-
1417 นาย สุวิน ไกรภูเบศ445,748,160-
1418 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล445,137,920-
1419 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร445,106,340-
1420 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด444,435,200-
1421 นาง ศศิธร รัตนรักษ์444,378,838-
1422 นาย ภาโณตม์ พรมมาส442,912,500-
1423 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ442,597,725-
1424 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30442,229,750-
1425 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)440,960,588-
1426 นาย ธนัส ตันติสุนทร440,082,111-
1427 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด440,000,902-
1428 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)439,956,000-
1429 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล439,589,430-
1430 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด439,560,000-
1431 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง439,470,000-
1432 นาย นักรบ เนียมนามธรรม439,315,870-
1433 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์439,071,068-
1434 ธนาคาร ออมสิน438,888,554-
1435 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์438,437,500-
1436 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์438,064,907-
1437 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด437,840,764-
1438 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์437,436,000-
1439 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์437,112,556-
1440 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล436,932,260-
1441 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด435,480,000-
1442 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์435,409,943-
1443 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.434,894,600-
1444 นาย ไกร วิมลเฉลา434,850,000-
1445 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)434,250,600-
1446 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)432,922,560-
1447 CENTRAL GLASS CO., LTD.432,137,079-
1448 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED432,000,000-
1449 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด431,976,506-
1450 นาง กนกกร แทนไกรศร431,616,154-
1451 นาง เนาวนารถ จามรมาน431,406,432-
1452 นาย จิรโมท พหูสูตร429,581,485-
1453 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย428,166,259-
1454 ธนาคาร ออมสิน Bank427,500,000-
1455 น.ส. มาลี วิญญรัตน์427,137,860-
1456 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด426,997,052-
1457 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร424,944,511-
1458 นาย อภิชาติ จูตระกูล423,522,000-
1459 นาย รชต ลีลาประชากุล423,324,855-
1460 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)422,875,000-
1461 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)422,797,131-
1462 นาย เสถียร พรยืนยง420,491,680-
1463 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด420,000,000-
1464 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)419,731,650-
1465 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น419,072,472-
1466 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์419,002,500-
1467 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข418,346,051-
1468 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด417,901,256-
1469 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)417,303,120-
1470 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)415,749,632-
1471 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์414,989,179-
1472 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด414,000,000-
1473 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED413,576,850-
1474 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์413,484,380-
1475 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด411,738,782-
1476 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์411,435,274-
1477 นาง นิชา สมิทธิวาสน์411,061,900-
1478 นาย ปรีชา ลีละศิธร410,400,000-
1479 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)409,434,112-
1480 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)409,085,478-
1481 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด409,017,000-
1482 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์406,600,000-
1483 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์405,880,000-
1484 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR405,342,781-
1485 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด405,011,600-
1486 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์403,177,500-
1487 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา402,312,512-
1488 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์402,280,000-
1489 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ401,884,798-
1490 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์401,643,760-
1491 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED401,504,963-
1492 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์401,132,970-
1493 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง400,000,000-
1494 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง399,922,577-
1495 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ398,580,000-
1496 น.ส. สุณี วิญญรัตน์398,529,165-
1497 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)398,087,360-
1498 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี398,000,076-
1499 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล397,757,240-
1500 นาย อติคุณ ทองแตง397,208,152-