คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1251 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ582,400,000+1.10
1252 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี581,981,568+0.52
1253 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์581,601,594-0.71
1254 OKAYA & CO.,LTD580,608,000-
1255 นาง ชลิดา อนันตรัมพร580,558,824+1.16
1256 นาย วิชัย ทองแตง579,368,128-1.10
1257 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)579,061,212+0.88
1258 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์578,432,750-1.24
1259 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล577,868,062+2.09
1260 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล577,173,400+2.97
1261 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด576,844,800-1.29
1262 นาย ชัชวาลย์ ชูสกุล576,328,000+1.23
1263 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์576,196,382+0.61
1264 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร574,024,980+1.89
1265 MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA573,822,900+4.21
1266 INGRESS CORPORATION BERHAD573,209,848+1.52
1267 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด573,168,505-0.82
1268 บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด573,000,000-1.57
1269 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ572,929,178-
1270 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล572,926,547-0.75
1271 นาย สมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล571,298,650-0.40
1272 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด571,200,000-
1273 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด571,128,525-0.79
1274 CHANG FUNG COMPANY LIMITED570,199,258-0.78
1275 LOTTE COMPANY, LIMITED.567,850,000-
1276 นาย วันจักร์ บุรณศิริ567,506,737-
1277 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร566,775,000-1.33
1278 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด566,200,000-2.00
1279 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์565,794,186+3.01
1280 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)565,421,126-0.78
1281 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด564,741,408+1.79
1282 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์564,721,300-1.49
1283 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล564,406,640+12.05
1284 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT561,502,204+5.10
1285 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด561,195,146+0.29
1286 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์560,280,000-1.71
1287 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์559,677,422+2.25
1288 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ559,145,520+3.45
1289 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์558,277,743+2.05
1290 นาย ภาสกร ภาสกรนที558,000,000-1.08
1291 นาง อิง ภาสกรนที558,000,000-1.08
1292 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที558,000,000-1.08
1293 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด556,894,800-0.65
1294 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม556,500,000+0.67
1295 IFS Capital Limited554,631,000-0.65
1296 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์554,606,977-
1297 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล554,600,000+2.97
1298 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์554,600,000+0.85
1299 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม553,101,801-1.99
1300 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว553,004,845-0.82
1301 SINGVALE PTE LTD552,446,825+1.57
1302 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล552,122,690+1.51
1303 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)550,928,000+1.79
1304 MR. LEAK YIM550,550,000-1.65
1305 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ550,426,734+2.08
1306 น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ549,634,191-6.37
1307 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์548,444,034-0.71
1308 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล548,008,836+2.09
1309 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL547,544,426+2.97
1310 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร545,981,610-1.08
1311 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล545,650,875+9.52
1312 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)545,000,000+1.83
1313 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์543,718,780+2.10
1314 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง542,709,240-0.43
1315 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด542,226,920-
1316 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)542,080,000+2.89
1317 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ539,084,428+0.59
1318 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด มหาชน536,741,179-1.16
1319 MR. Sung Cheong Tsoi535,651,500-2.91
1320 MR. TAN BOON PIN535,458,000-0.76
1321 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล535,431,440+3.77
1322 นาง ลีนา รจิตรัตนายิ่ง534,957,200+4.67
1323 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ534,781,192+0.04
1324 นาย สุทิน พุฒิทานันท์533,977,290-
1325 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT532,866,384+2.61
1326 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล532,715,906+0.55
1327 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ532,577,920+13.39
1328 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง531,591,088-0.39
1329 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์531,092,100-1.30
1330 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล531,000,000+2.97
1331 นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ530,894,343-6.37
1332 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด530,101,661+0.64
1333 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม529,276,950-1.29
1334 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล529,011,266+4.67
1335 นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล528,107,559-0.56
1336 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา528,000,000+2.00
1337 MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS528,000,000+1.14
1338 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด528,000,000-
1339 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ526,039,500-0.70
1340 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข525,474,229-1.74
1341 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์525,227,933+0.64
1342 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์524,765,115+0.92
1343 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.522,160,000+0.93
1344 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)522,064,314-1.00
1345 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์521,846,820-
1346 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG521,669,141-0.36
1347 น.ส. ชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์520,222,800-0.56
1348 บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด519,000,000-
1349 นาย ไกร วิมลเฉลา517,806,000-0.78
1350 นาย ชาย มโนภาส516,155,000+3.06
1351 นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์514,206,400-0.56
1352 นาย มงคล สิมะโรจน์512,568,000-
1353 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ510,652,950+0.78
1354 นาย บรรยง ไพศาลธีระกร509,430,482-0.56
1355 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย508,450,000+0.03
1356 น.ส. อรวรรณ วรนิจ508,250,175+5.37
1357 MR. KYUYOUNG LEE507,743,256-
1358 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.)507,000,000+8.21
1359 นาย พิมาน เตียวตรานนท์506,356,425-
1360 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม505,920,000-1.47
1361 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์504,395,386+1.10
1362 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์502,000,672+0.27
1363 นาย เสถียร พรยืนยง501,133,920+3.45
1364 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล501,000,000-1.80
1365 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)500,596,144-
1366 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)498,000,000-1.20
1367 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์497,240,085+0.78
1368 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ496,982,655+0.85
1369 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา496,783,138+2.58
1370 OJI HOLDINGS CORPORATION495,200,865+3.67
1371 บริษัท เพอเพิล เมทอล จำกัด495,113,865-1.75
1372 นาย สดาวุธ เตชะอุบล495,082,339-1.26
1373 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด495,000,000-3.03
1374 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล494,705,380+2.77
1375 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์494,640,806+0.58
1376 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด493,714,285-1.87
1377 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์492,880,000-1.49
1378 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)492,800,000-2.86
1379 นาย ทศพล แววมณีวรรณ492,450,000-
1380 นาง พรนภา วิญญรัตน์491,798,530+0.86
1381 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์491,768,173-
1382 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)491,400,000-
1383 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์491,264,190-3.70
1384 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์491,067,907-
1385 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร489,773,379-
1386 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ489,747,040-
1387 นาย อิทธิ ทองแตง488,905,676-
1388 นาย ธีรบุล หอสัจจกุล488,880,000+1.03
1389 PAN ASIA ASSETS LIMITED488,808,000-1.08
1390 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค487,804,045-0.80
1391 นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ487,665,552+1.44
1392 นาย ชยุต พิบูลลภัสโรจน์487,278,000+4.67
1393 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC487,103,000-0.79
1394 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล486,880,000-0.74
1395 บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด485,462,496-
1396 นาย เจริญ รุจิราโสภณ485,011,114+2.04
1397 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม484,919,000-
1398 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์484,056,000-
1399 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์483,627,930+1.61
1400 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด482,759,951+0.12
1401 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1480,990,580-
1402 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี479,780,000+5.37
1403 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์478,079,834-1.20
1404 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร478,000,000+17.15
1405 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค477,921,147-0.83
1406 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด477,629,425+1.36
1407 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์477,271,379+2.22
1408 น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์475,005,400+0.63
1409 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด474,751,875-0.51
1410 นาย ชินทัต เจียอาภา474,738,780+2.82
1411 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F472,453,749+2.44
1412 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์471,985,073-1.26
1413 น.ส. พัณณภา รัตตกุล471,080,263-0.86
1414 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ470,240,000+0.50
1415 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร469,811,126+1.89
1416 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา468,412,716-
1417 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด466,981,904+0.30
1418 นาย ธีร ชุติวราภรณ์466,239,900-
1419 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์465,326,165+3.88
1420 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.464,318,087-
1421 KIMBERLY ASSET LIMITED463,300,000+0.88
1422 MAYBANK SECURITIES PTE. LTD.463,059,463+0.59
1423 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด462,764,000-
1424 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด462,075,000-0.99
1425 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์455,662,500+2.00
1426 นาย ปรีชา ลีละศิธร455,298,350-0.83
1427 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)455,257,099+0.68
1428 นาย วิโรจน์ เจริญตรา455,190,172-0.62
1429 นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์455,109,991-0.56
1430 นาย เจน วองอิสริยะกุล453,585,198+1.65
1431 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย452,808,922-0.68
1432 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด452,425,098-
1433 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์452,283,490+2.11
1434 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด452,000,000-0.88
1435 บริษัท นทลิน จำกัด .452,000,000+0.88
1436 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)451,745,280-
1437 นาย ชวลิต วิสราญกุล451,104,170+0.82
1438 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด450,760,000-0.85
1439 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์450,388,264+0.12
1440 ธนาคาร ออมสิน Bank450,000,000-
1441 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์449,986,892+0.59
1442 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์449,888,784-
1443 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์448,854,876-0.65
1444 น.ส. ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์448,503,231+3.70
1445 นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง448,179,596-0.56
1446 นาง อรุณี วิริยะจิตรา448,112,140-0.82
1447 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ447,720,000-
1448 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด447,624,308+2.51
1449 นาย สมชาย คุลีเมฆิน446,897,820+0.92
1450 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)446,807,020-0.66
1451 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร446,265,000-2.13
1452 นาย บพิธ ภัทรรังรอง446,205,872-0.73
1453 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED446,014,250-
1454 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์445,985,573-0.78
1455 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล445,309,500-2.00
1456 นาย สมชาย ปัดภัย443,674,739-0.86
1457 นาย สุพล วัธนเวคิน443,512,919-1.08
1458 นาย ชนะ โตวัน441,930,000+0.88
1459 น.ส. จารุนันท์ อัศวดำรงชัย439,360,497+11.11
1460 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย439,338,900+12.09
1461 MR. Jean-Marie Verbrugghe438,138,400-
1462 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC438,083,395-1.80
1463 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล437,310,000+0.78
1464 นางสาว รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์436,500,000+1.03
1465 นาง สุดศรี หอสัจจกุล436,500,000+1.03
1466 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด436,442,777-3.85
1467 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์434,766,240+2.95
1468 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์433,587,300+3.41
1469 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี432,962,304+0.52
1470 บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)432,771,250+0.80
1471 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล432,400,000+0.87
1472 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์432,367,738-0.06
1473 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี432,320,000-2.07
1474 ธนาคาร ออมสิน432,250,215+0.24
1475 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED432,145,310+0.60
1476 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ430,500,000-
1477 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์430,381,734-2.80
1478 บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด429,889,200+0.67
1479 น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์428,421,053+2.29
1480 นาย สมชาย เวชากร428,400,000+13.39
1481 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด427,645,000+1.12
1482 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์425,153,850+0.67
1483 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล424,649,329-0.17
1484 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล423,728,371-
1485 นาง กิตติยา ชัยสถาพร423,300,000-1.81
1486 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)422,875,000+1.51
1487 บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด422,812,312-
1488 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด422,418,360-1.65
1489 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด421,787,391-
1490 MR. KIN HANG NG421,746,240+1.49
1491 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.420,900,913-
1492 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล420,758,766-
1493 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)420,548,268+9.25
1494 นาย อภิเนตร อูนากูล420,320,320+1.61
1495 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์419,478,400+0.57
1496 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล418,240,484-1.38
1497 นาย กฤษดา ชวนะนันท์417,795,000-
1498 น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล417,790,800+0.85
1499 นาง จันทิรา ลือสกุล417,718,667+2.39
1500 KING WAN CORPORATION LIMITED417,136,260+2.09

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า