คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1251 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์571,612,000+0.55
1252 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)571,200,000-
1253 MISS YEAP XIN YI570,513,011-
1254 นางสาว นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล570,036,600-0.62
1255 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด569,687,436-
1256 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด567,242,542-0.60
1257 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์562,965,881-0.37
1258 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์562,756,806+0.43
1259 นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล562,237,512+1.32
1260 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์562,027,343-0.60
1261 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์561,879,031-1.49
1262 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์561,600,000+0.64
1263 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด560,904,155-
1264 นาย ชาย มโนภาส560,667,600+3.19
1265 GUTS & GOOD PTE., LTD.560,529,216-
1266 OKAYA & CO.,LTD560,448,000+0.72
1267 นาย ทศพล แววมณีวรรณ559,845,000+0.85
1268 นาย พิมาน เตียวตรานนท์558,025,448+0.93
1269 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์557,704,831+0.49
1270 นาย อภิชัย เตชะอุบล555,699,440-1.35
1271 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล555,408,960-
1272 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด553,946,601-0.76
1273 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด553,894,472-
1274 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์553,653,824+0.58
1275 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1553,180,093+0.52
1276 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)553,092,500+5.22
1277 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด553,000,000-
1278 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด552,000,000+2.17
1279 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา550,804,050+1.85
1280 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล548,960,000-
1281 CTJ Holdings2, Ltd.547,567,560+0.93
1282 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด547,200,000-
1283 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด546,000,000-0.77
1284 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT545,827,466+7.29
1285 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์545,494,392-0.40
1286 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ545,291,184-
1287 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์545,000,000+0.92
1288 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด544,425,000-
1289 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์543,903,769+0.51
1290 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี543,150,000+0.98
1291 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ542,969,786+1.74
1292 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)542,319,644+0.26
1293 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด541,921,000+0.56
1294 นาง นิตยา สงวนพานิช541,784,700+0.74
1295 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ541,632,414-
1296 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์541,070,400+0.59
1297 นาย ศรุต ทับลอย540,540,000-0.91
1298 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา540,509,706-1.60
1299 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์540,229,750+2.83
1300 นาย เจริญ รุจิราโสภณ539,451,137-
1301 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)539,316,122+0.43
1302 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)538,630,000+2.46
1303 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล538,602,269+0.55
1304 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม538,176,000+1.56
1305 นาย ทิศชวน นานาวราทร537,659,448+0.50
1306 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล534,442,222+1.06
1307 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ533,396,696-
1308 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา533,200,000-
1309 Kimberly Asset Limited533,000,000+1.54
1310 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์531,920,000+1.83
1311 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์531,110,890+1.53
1312 น.ส. อรวรรณ วรนิจ531,080,865+1.36
1313 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม530,370,000-
1314 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์529,999,999+1.89
1315 นาง พรนภา วิญญรัตน์529,955,313-1.60
1316 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์528,247,200+0.26
1317 นาย พิชัย นีรนาทโกมล528,000,000+1.52
1318 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์527,491,250-1.18
1319 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร526,950,000-
1320 นาย มงคล สิมะโรจน์524,714,000-1.20
1321 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ521,528,790+1.36
1322 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล518,668,028+0.23
1323 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ517,936,640+1.44
1324 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร517,836,440+3.31
1325 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม514,495,787+2.04
1326 นาย ไกร วิมลเฉลา513,792,000+0.78
1327 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ513,177,232+0.92
1328 นาย สุรชัย รติทอง512,929,320-0.51
1329 นาย สดาวุธ เตชะอุบล511,453,699-
1330 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์511,432,230+1.93
1331 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล511,302,725+0.39
1332 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน508,926,300+3.00
1333 นาย สมชาย คุลีเมฆิน508,127,620-
1334 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด507,500,000+0.99
1335 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)506,073,960-
1336 นาย ชนะ โตวัน504,104,000-0.23
1337 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)502,753,886-0.86
1338 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย502,200,486+1.85
1339 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร502,186,382-0.62
1340 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.501,763,094-1.49
1341 นางสาว ศุภจิตรา ธนะรัชต์501,676,500-1.18
1342 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์499,870,933+0.81
1343 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี499,800,000+1.36
1344 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)499,415,000+0.75
1345 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล498,950,742+2.24
1346 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล498,844,069+0.97
1347 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND498,643,010-0.14
1348 LOTTE COMPANY, LIMITED.498,150,000-
1349 นาย อติพงษ์ ตันติวิท497,984,875-
1350 บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)497,640,000-1.38
1351 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา497,424,163+1.50
1352 น.ส. ภัทรพร ชูสกุล497,122,500+0.98
1353 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์496,677,358-
1354 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ495,477,725-0.49
1355 นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม495,130,050+0.69
1356 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล495,009,349-
1357 MR. TAN BOON PIN494,893,000+0.82
1358 CHANG FUNG COMPANY LIMITED494,469,669-
1359 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์493,532,994-0.87
1360 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.492,881,113-
1361 MR. Jean-Marie Verbrugghe491,788,000+0.91
1362 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)490,326,133-
1363 นาง อรุณี วิริยะจิตรา488,681,963+1.89
1364 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด486,925,000+3.50
1365 นาย วิทยา อินาลา485,337,720-
1366 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด483,860,768-1.74
1367 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์481,750,673+1.10
1368 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์481,664,320+0.38
1369 นาง สุชาดา มงคลดี481,432,500+0.80
1370 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.481,166,826+2.18
1371 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล480,313,162+2.12
1372 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด477,629,425-
1373 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค477,574,351-0.79
1374 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข477,460,031+1.30
1375 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)476,300,750-0.51
1376 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม476,098,560-0.81
1377 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด476,000,000+2.94
1378 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี475,785,000+0.92
1379 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด475,613,181+2.52
1380 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล474,614,283-
1381 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์474,300,000+0.65
1382 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด473,722,200+0.76
1383 BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400473,040,000+0.46
1384 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด472,673,305-
1385 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์472,596,000+2.31
1386 นาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร472,500,000+1.19
1387 นาง ระพี รัตนกมลพร472,500,000+1.19
1388 น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์472,487,218-
1389 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล472,280,248+0.91
1390 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด471,900,000-
1391 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด471,900,000-
1392 IFS Capital Limited471,796,500+0.76
1393 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์470,410,640+0.48
1394 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด469,530,000+0.71
1395 นาย วิโรจน์ เจริญตรา469,326,513+1.81
1396 นาย สุวิน ไกรภูเบศ468,607,040+1.22
1397 AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1468,496,800-
1398 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)468,000,000+0.64
1399 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด468,000,000-1.71
1400 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย467,837,200+0.03
1401 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค467,687,921-0.84
1402 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์467,200,000-
1403 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน466,399,872+1.39
1404 Megachem Ltd.466,181,940-
1405 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย465,235,529-1.02
1406 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย465,130,253-
1407 ธนาคาร ออมสิน464,951,732+0.17
1408 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)461,716,362+0.22
1409 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา460,917,081+0.66
1410 CENTRAL GLASS CO., LTD.460,525,647-
1411 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์460,037,352+2.72
1412 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม460,032,300-0.81
1413 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม460,020,000-0.81
1414 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม460,020,000-0.81
1415 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม460,020,000-0.81
1416 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752459,837,480-
1417 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)457,800,000-0.92
1418 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด457,537,246+0.28
1419 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร456,586,630+4.72
1420 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส455,770,000+1.14
1421 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED454,537,770-
1422 นาง ศศิธร รัตนรักษ์453,950,074-0.30
1423 นาย ธนัส ตันติสุนทร453,025,703-7.43
1424 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์452,530,000-0.85
1425 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ452,350,000+0.92
1426 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์452,040,625-0.79
1427 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)451,678,612+1.70
1428 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)450,793,480-3.67
1429 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์450,008,411+0.25
1430 KING WAN CORPORATION LIMITED449,425,050+0.97
1431 นาง เนาวนารถ จามรมาน448,475,373+1.64
1432 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์447,991,090+1.83
1433 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์447,480,000+0.51
1434 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร447,461,400-
1435 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด446,940,000-
1436 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ446,850,018+3.33
1437 นาย ปรีชา ลีละศิธร445,872,650+0.75
1438 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์443,250,508+0.04
1439 นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ443,234,330+4.59
1440 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ442,597,725-
1441 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล440,365,200-
1442 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์440,360,000+1.83
1443 นาย ภาโณตม์ พรมมาส440,055,000-
1444 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด439,858,409-
1445 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์439,071,068-0.79
1446 นาง มาทินี วันดีภิรมย์438,082,080+1.69
1447 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล437,852,650+0.40
1448 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร437,781,831+2.63
1449 น.ส. มาลี วิญญรัตน์437,641,250-1.60
1450 นาย เอก พิจารณ์จิตร437,148,500+1.87
1451 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล436,932,260-1.73
1452 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED436,202,923+1.70
1453 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)436,059,680+0.72
1454 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)435,867,810+1.69
1455 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร434,527,500+1.74
1456 นาย ธิบดี มังคะลี433,998,794-
1457 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล433,998,730-1.35
1458 ธนาคาร ออมสิน Bank432,500,000-
1459 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร432,000,000+1.39
1460 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์430,576,618-0.87
1461 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)429,604,440+1.75
1462 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ429,520,240+0.55
1463 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)429,250,000-
1464 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์427,967,038-0.87
1465 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล426,430,574+0.97
1466 นาง สุกัญญา ทอย425,600,000-
1467 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์425,285,000-
1468 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ423,630,816+4.17
1469 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด423,282,860-
1470 นาง นิชา สมิทธิวาสน์422,587,000-
1471 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED421,686,200-
1472 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์421,213,060+0.46
1473 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา420,552,000-3.54
1474 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์420,460,649-1.49
1475 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ420,420,000-9.09
1476 นาย ประคิน ศรีเจริญ418,015,000-
1477 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์416,687,469+1.94
1478 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์415,859,309-
1479 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด415,142,094-0.60
1480 นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์414,879,036+1.40
1481 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ414,675,954+3.33
1482 นาย จิรโมท พหูสูตร412,764,128+0.50
1483 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)412,632,816+2.33
1484 นาย อัครเดช ศรีชวาลา412,034,304+4.17
1485 นาย รชต ลีลาประชากุล411,883,642-
1486 นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง411,200,000-1.25
1487 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์410,400,000-
1488 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์410,057,504-3.70
1489 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์409,151,120+0.46
1490 บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด408,600,000-
1491 น.ส. สุณี วิญญรัตน์408,329,063-1.60
1492 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น408,327,024+1.75
1493 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี408,000,078-0.98
1494 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด407,926,178-
1495 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์406,354,330-
1496 นาง ณิศนาถ อนันตชัย405,961,715+1.46
1497 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30405,612,000-
1498 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์405,405,000+0.55
1499 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์405,334,752+1.32
1500 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)405,108,000-