คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ127,500,000-
2502 คุณ ธนะ จิตมากุศล127,500,000-
2503 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร127,400,000-
2504 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์127,000,000-
2505 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์126,973,134-
2506 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร126,885,968-0.87
2507 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ126,720,000+0.51
2508 นาย สุวิช ปัญญาวีร์126,633,000-0.52
2509 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม126,500,000-
2510 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.126,473,162-1.43
2511 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง126,434,120-
2512 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ126,307,124-2.78
2513 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล126,295,346-0.05
2514 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์126,071,672+0.85
2515 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)126,065,340-0.80
2516 บริษัท สองน้ำ จำกัด126,048,000+0.96
2517 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์125,646,700+0.45
2518 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล125,558,685+0.84
2519 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์125,545,693-
2520 MR. VIRACH SERIPANU125,425,000+3.47
2521 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH125,400,000-
2522 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด125,371,254-
2523 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION125,318,802+1.61
2524 นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์125,261,500+0.75
2525 นาย พลพัฒ กรรณสูต125,236,937+6.25
2526 นาย สาคร สุขศรีวงศ์125,234,413+0.23
2527 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ125,213,472+1.64
2528 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED124,960,000-
2529 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์124,842,792+0.70
2530 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์124,836,552-
2531 นาย สมเกียรติ ลิมทรง124,800,284+0.56
2532 นาย ทัยดี วิศวเวช124,662,902+1.57
2533 นาง ละออง ทองสุข124,569,301+3.73
2534 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.123,886,140-
2535 นาง พเยาว์ ชลาชีพ123,803,550+1.78
2536 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์123,417,984+0.52
2537 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา123,305,715-1.71
2538 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์123,274,200-0.07
2539 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์123,220,000+0.99
2540 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)123,199,892+2.60
2541 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์123,125,873+1.17
2542 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร123,054,430+2.20
2543 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง122,993,850+0.81
2544 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์122,961,759-0.09
2545 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์122,954,244+2.55
2546 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ122,836,000-
2547 นาย สุรินทร์ มีนสุข122,722,200-
2548 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด122,623,890-
2549 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์122,580,200+0.42
2550 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล122,484,402-0.37
2551 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส122,451,732+3.19
2552 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์122,440,090+2.59
2553 นาย คณพศ นิจสิริภัช122,390,052-
2554 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์122,329,243+1.23
2555 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม122,322,247+1.21
2556 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์122,277,498-0.99
2557 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด122,208,000-0.75
2558 นาย พนม ควรสถาพร122,152,836+3.14
2559 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด122,089,900-
2560 นาง มาลี เหมมณฑารพ122,070,679-
2561 MITSUI SUGAR CO.,LTD.122,000,002+4.37
2562 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน122,000,000+0.82
2563 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล121,888,800+0.48
2564 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)121,716,007-
2565 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล121,608,000-
2566 นาย ชโนดม อุตสาหจิต121,212,000-
2567 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ121,200,000+1.98
2568 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ121,200,000+1.98
2569 น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต121,138,000-
2570 น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต121,138,000-
2571 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี121,135,853-0.49
2572 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์120,984,000-
2573 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์120,980,000+1.90
2574 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์120,980,000+1.90
2575 น.ส. ปราลี มาลีนนท์120,980,000+1.90
2576 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์120,979,285-
2577 AIFUL CORPORATION120,960,000-2.78
2578 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร120,750,766+3.15
2579 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล120,742,650+0.89
2580 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์120,734,000+0.94
2581 นาย ณัฐ โอษธีศ120,708,447+4.16
2582 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร120,618,765+3.15
2583 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล120,420,000+2.33
2584 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ120,125,000+4.80
2585 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์120,104,676-0.11
2586 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี120,049,255+0.27
2587 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด120,035,620-0.39
2588 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล120,002,194-0.50
2589 นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล120,000,000+20.00
2590 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต119,980,800+0.52
2591 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)119,842,133-1.91
2592 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด119,656,100-
2593 นาย ณพ ณรงค์เดช119,331,630-
2594 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ119,301,535-0.17
2595 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ119,168,002+0.68
2596 นาย วศิน เดชกิจวิกรม118,946,000+1.35
2597 นาย สมิทธ มะกรสาร118,908,431-
2598 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด118,833,733-
2599 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์118,800,000+0.76
2600 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์118,671,390-
2601 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา118,593,900+0.89
2602 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร118,537,900-
2603 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร118,445,265+3.18
2604 นาย อธิภัทร ควรสถาพร118,445,264+3.18
2605 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด118,440,001+1.23
2606 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์118,340,000+0.82
2607 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล118,334,879-
2608 นาง พัทยา พิเชฐพงศา118,260,264+0.32
2609 MR. ATEEB RASHEED MASKATI118,156,670-
2610 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ117,963,000+1.17
2611 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว117,852,385-
2612 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข117,808,788+5.17
2613 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล117,788,495+0.53
2614 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์117,600,000+5.10
2615 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล117,480,920-0.68
2616 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์117,423,536+0.53
2617 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์117,378,321+4.56
2618 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด117,170,550+2.86
2619 นาง พรรณี พิทยายน117,126,476-0.68
2620 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม117,034,885-
2621 นาย สุชาติ ชมกลิ่น116,926,000+1.47
2622 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล116,900,000+0.60
2623 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ116,830,059-0.96
2624 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล116,729,850+1.66
2625 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร116,679,818+0.68
2626 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร116,675,000-
2627 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช116,560,000+0.53
2628 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ116,560,000+0.53
2629 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์116,560,000+0.53
2630 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์116,560,000+0.53
2631 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์116,560,000+0.53
2632 นาย ภัทท สหวัฒน์116,560,000+0.53
2633 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์116,560,000+0.53
2634 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์116,560,000+0.53
2635 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล116,281,024+1.71
2636 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล116,150,000-
2637 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ115,841,400+1.67
2638 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย115,813,255+1.74
2639 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล115,692,500-
2640 นาย นพชัย วีระมาน115,681,160+9.57
2641 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว115,664,640+0.52
2642 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล115,531,880-
2643 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์115,467,511+0.40
2644 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์115,365,762+4.37
2645 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร115,347,904+3.23
2646 นาง ณัชปภา ควรสถาพร115,347,903+3.23
2647 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร115,347,903+3.23
2648 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต115,344,000+0.52
2649 น.ส. ภาติยา ทันการ115,257,625-0.64
2650 นาย สุวิชา พานิชผล115,185,750-
2651 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี115,147,200-1.19
2652 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์114,913,910+0.40
2653 Great Classic Limited114,048,000+0.76
2654 Dragon Shine Global Limited114,048,000+0.76
2655 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร114,008,920+0.94
2656 TOYOTA TSUSHO CORPORATION114,004,837-0.39
2657 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล113,762,880+0.48
2658 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล113,762,880+0.48
2659 น.ส. สุนี อนันตประกร113,684,964-0.07
2660 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด113,592,360-
2661 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด113,576,100+0.61
2662 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา113,437,562+2.51
2663 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง113,411,359+11.74
2664 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์113,360,000+0.04
2665 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์113,333,332+1.00
2666 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์113,333,332+1.00
2667 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์113,268,456+0.53
2668 น.ส. วรรณชนก วารุณประภา113,160,000+0.81
2669 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)113,100,000+2.05
2670 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)113,050,000-
2671 นาย วิทูร ศิลาอ่อน112,536,000-
2672 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร112,520,708+2.90
2673 นาย สุเทพ จิระสิริกุล112,445,200+4.53
2674 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว112,427,520+0.52
2675 นาย วิทยา นราธัศจรรย์112,299,215-0.11
2676 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์112,119,120-0.93
2677 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์112,056,000+3.41
2678 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์112,050,200+3.45
2679 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์111,982,500-0.45
2680 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด111,899,760-
2681 นาง ฐาวรา หวั่งหลี111,712,461-
2682 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า111,710,500-0.91
2683 นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์111,688,824+3.08
2684 นาย EKARAT TEJAVEJ111,600,000-
2685 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข111,595,812+0.70
2686 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์111,505,839-
2687 นาง วรรณวิภา ตันติวิท111,476,000-
2688 นาย นันทนัช พิบูลนันท์111,253,236-2.94
2689 น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์111,196,800-
2690 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ111,192,636-
2691 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา111,180,000-
2692 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา111,180,000-
2693 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล111,140,196-
2694 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต111,100,000-0.99
2695 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์111,000,000+0.43
2696 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์110,842,584+6.54
2697 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์110,775,396-
2698 นาง วรรณี วิญญรัตน์110,775,396-
2699 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.110,472,650-
2700 นาง อุบล เอกะหิตานนท์110,464,060+1.57
2701 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์110,452,063+2.59
2702 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ110,385,083+0.61
2703 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.110,356,809+0.71
2704 นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา110,354,696-
2705 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ110,186,389+0.77
2706 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์110,160,000+0.78
2707 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ110,045,250+1.46
2708 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์110,020,000-1.36
2709 นาง ศิริญา เทพเจริญ109,732,872-
2710 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร109,713,600-13.16
2711 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช109,693,320+0.72
2712 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล109,369,852-
2713 นาย บุณย์ สินธวณรงค์109,353,600-
2714 MR. PAUL SUMADE LEE109,225,430-
2715 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ109,144,714-0.83
2716 นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ109,116,314-
2717 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส108,863,561+1.50
2718 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์108,824,000-
2719 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์108,741,730+3.06
2720 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี108,707,467+3.73
2721 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน108,579,870-0.89
2722 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร108,548,293+1.21
2723 นาง ทยา ทีปสุวรรณ108,523,590+0.32
2724 นาย สันติ ปิยะทัต108,498,510+0.46
2725 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)108,486,672+8.33
2726 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์108,480,825-6.67
2727 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์108,164,550+3.08
2728 นาย ธิติ ยศะสินธุ์108,134,374+6.23
2729 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ108,058,500-
2730 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด107,996,555+0.93
2731 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์107,865,000-
2732 นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล107,809,604+5.10
2733 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว107,769,110+0.36
2734 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต107,700,703+4.00
2735 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED107,693,805-0.13
2736 MR. KUO-CHAN TSENG107,674,596+0.23
2737 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)107,625,300-
2738 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล107,571,138-2.94
2739 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข107,379,360-0.05
2740 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ107,147,764-0.49
2741 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์107,121,800+0.33
2742 นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต106,960,868-0.86
2743 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง106,805,270+0.40
2744 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT106,726,838+0.85
2745 นาย กำธร ศิลาอ่อน106,536,960-
2746 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ106,443,540+2.17
2747 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์106,369,809+7.14
2748 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล106,334,404+0.26
2749 MISS JUNRI SUGIURA106,273,400-
2750 นาย เอกชัย สัตบงกช106,258,000+2.18
2751 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์106,231,144-0.52
2752 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A106,149,306+0.30
2753 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส106,043,520+0.52
2754 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ105,890,096-
2755 นาง เกศรา มานะศิลป์105,845,317+0.73
2756 นาย จุมภฎ ชูวงษ์105,840,000+5.10
2757 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)105,780,000+1.63
2758 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ105,755,388+1.50
2759 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต105,696,000+0.52
2760 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์105,645,926-
2761 นาย วิกร ศรีวิกรม์105,395,000-
2762 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2763 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์105,120,000-
2764 ด.ช. วีริศ เจริญตรา105,060,000+0.59
2765 น.ส. นภัสสร เจริญตรา105,060,000+0.59
2766 นาย พิชัย สถาวรมณี105,015,090-1.75
2767 CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND104,903,040+0.76
2768 KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.104,809,320+0.48
2769 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด104,795,976+0.25
2770 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์104,713,000-
2771 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร104,603,968-1.79
2772 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC104,417,953+1.38
2773 นาย เฟิม หงสนันทน์104,125,264-
2774 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด104,060,000-
2775 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ104,000,000-
2776 บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด103,800,000+2.31
2777 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม103,750,000-
2778 น.ส. พรชฎา วานิช103,648,335+0.72
2779 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ103,628,444+1.57
2780 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล103,500,000+2.90
2781 นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี103,462,256-1.25
2782 น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร103,432,950+1.78
2783 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์103,331,974+0.91
2784 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล103,242,384+0.53
2785 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช103,192,824-
2786 นาง ลักษณีย์ สารสาส103,128,126+0.10
2787 นาย สมชาย เวชากร103,101,776+0.91
2788 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม102,957,134+3.45
2789 น.ส. สุพัฒนา พรประภา102,933,366-
2790 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล102,887,206+1.03
2791 บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด102,850,000+1.18
2792 MR. HO KWONCJAN102,527,222-2.22
2793 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร102,480,084+3.45
2794 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม102,427,250-0.47
2795 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์102,375,367+1.92
2796 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ102,257,876+0.02
2797 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ102,256,000+4.55
2798 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ102,121,120-
2799 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์102,027,308-
2800 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด102,000,000+3.33
2801 นาง จันทิรา ลือสกุล101,992,956+6.41
2802 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล101,940,720-0.89
2803 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์101,666,398+0.02
2804 นาย สุกิจ หวั่งหลี101,636,148-
2805 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส101,353,240-0.91
2806 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา101,332,000+3.19
2807 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ101,325,374+5.21
2808 นาย ปิยะ จิตตาลาน101,132,517+0.78
2809 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร101,009,160+8.33
2810 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์100,987,997+0.49
2811 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์100,887,530-
2812 นาย ภิมุข สิมะโรจน์100,800,000+0.71
2813 นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์100,692,960+1.49
2814 นาย ธวัช ตันติเมธ100,664,076+0.24
2815 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา100,553,250-2.22
2816 นาย ณัฐชัย หวั่งหลี100,510,075-
2817 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง100,506,000-
2818 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์100,409,428+2.59
2819 น.ส. แอน มาลีนนท์100,409,050+1.64
2820 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์100,409,050+1.64
2821 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ100,238,575-0.56
2822 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย100,039,510-
2823 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์100,037,000+1.61
2824 นาย ชินทัต เจียอาภา99,909,715+4.03
2825 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ99,904,107-
2826 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล99,878,074-0.96
2827 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์99,831,274-3.29
2828 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร99,550,000+2.21
2829 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต99,481,000+1.82
2830 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ99,423,080-0.36
2831 นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข99,400,000+0.70
2832 นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข99,400,000+0.70
2833 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์99,360,000+2.90
2834 นาย สุรพร รักตประจิต99,297,107-
2835 นาย อมร มีมะโน99,195,176-
2836 นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล99,162,800-0.91
2837 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED99,075,150-
2838 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์98,986,650+4.76
2839 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย98,951,596+5.30
2840 นาย ธงชัย ล่ำซำ98,894,347-0.13
2841 นาย ปิยชัย กรรณสูต98,745,294+2.55
2842 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์98,536,473-
2843 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์98,515,719+0.90
2844 นาย สมยศ สุธีรพรชัย98,420,060-
2845 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)98,288,640-
2846 นาย เมธา รังสิยาวรานนท์98,008,946+3.54
2847 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ97,951,007+0.89
2848 นาย ลือชา โพธิ์อบ97,735,927+1.22
2849 นาย ยอด ชินสุภัคกุล97,587,648+1.11
2850 น.ส. เจน โอฬาริก97,500,000-1.54
2851 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล97,500,000-1.54
2852 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข97,500,000-1.54
2853 น.ส. ปราชญา กรรณสูต97,479,205+4.41
2854 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด97,376,864-
2855 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม97,145,000+1.60
2856 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ97,083,880+2.59
2857 นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี97,070,350-2.65
2858 บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด96,990,276-0.94
2859 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร96,714,182+1.11
2860 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง96,636,850+1.20
2861 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล96,552,600+7.59
2862 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล96,234,642+0.53
2863 บริษัท เนแอ็ค จำกัด96,207,663-1.74
2864 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์96,188,499+2.59
2865 นาย กิตติ งามมหรัตน์96,060,485+1.15
2866 นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร95,990,700-2.65
2867 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด95,921,087+0.14
2868 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย95,899,300+1.57
2869 นาง พจนา มาโนช95,824,050+1.77
2870 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล95,764,426-0.52
2871 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล95,760,000-
2872 น.ส. มาลี วิญูญรัตน์95,760,000-
2873 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด95,711,773+1.61
2874 น.ส. ชญาภา จูตระกูล95,636,362-
2875 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง95,605,511+5.55
2876 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย95,244,500+0.21
2877 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส95,202,540+2.42
2878 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ95,190,000-
2879 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ95,178,893+0.49
2880 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช95,170,585-
2881 นาย พดด้วง คงคามี95,164,350-
2882 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์94,945,152-1.04
2883 นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์94,787,975+4.58
2884 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์94,522,923-0.55
2885 นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์94,401,895-
2886 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited94,341,875-
2887 นาย นพ จรัญวาศน์94,283,700+0.93
2888 นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี94,104,500+1.77
2889 นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา94,102,892+1.57
2890 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล93,739,500+0.90
2891 นาย พรวิช ศิลาอ่อน93,715,200-
2892 นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี93,635,000+0.44
2893 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์93,629,500+2.51
2894 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ93,440,000-1.56
2895 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ93,394,920-1.20
2896 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์93,345,000-
2897 MR. LEE JUI-CHUAN93,197,412-2.27
2898 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์93,145,680+3.33
2899 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)93,087,500+1.60
2900 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร92,881,066-
2901 นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร92,866,752-
2902 นาย ทวิช เตชะนาวากุล92,675,981-
2903 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด92,634,390-
2904 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า92,527,260+5.88
2905 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม92,527,040+1.51
2906 Diamond Jubilant Corporation92,500,000-
2907 นาย เทพทัย ศิลา92,408,710+2.29
2908 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์92,300,000-
2909 นาย ประพล มิลินทจินดา92,288,000-3.12
2910 นาง กนกกร แทนไกรศร92,168,033+3.66
2911 นาง สุลัย เลิศศุภกุล92,000,500+0.05
2912 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2913 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม92,000,000-
2914 นาย กำธร ลีลาธีระกุล91,972,720+0.84
2915 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์91,962,926-
2916 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์91,801,892-
2917 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด91,706,440-0.89
2918 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล91,675,875-2.65
2919 นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์91,617,335+0.59
2920 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด91,585,343-0.34
2921 นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์91,579,091+3.73
2922 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน91,520,000+1.92
2923 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์91,436,071-3.29
2924 นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี91,342,615-
2925 นาย รักสนิท พรประภา91,192,500-
2926 นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์91,089,083+4.51
2927 นาย ณรงค์ จารุวจนะ91,077,604-
2928 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์91,004,409+2.19
2929 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ90,953,600-0.58
2930 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล90,874,962-
2931 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล90,844,450+6.17
2932 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ90,798,943+0.52
2933 นาย ธีรวัต อมรธาตรี90,733,824-1.04
2934 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์90,684,000-
2935 น.ส. พิกุล ชูศรี90,565,866+0.90
2936 น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย90,532,512+0.53
2937 นาย วิทยา เนติวิวัฒน์90,518,400-1.19
2938 นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต90,486,500+0.03
2939 น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ90,380,496-
2940 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น90,167,964+1.80
2941 MISS CHUA ENG ENG90,053,920+0.48
2942 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์89,909,653-0.36
2943 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด89,899,656+0.65
2944 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ89,643,099-
2945 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม89,550,000+1.51
2946 นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช89,520,350-2.65
2947 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)89,152,500-
2948 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล89,144,572-0.75
2949 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค88,991,868+0.48
2950 นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส88,930,004+0.27
2951 นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย88,906,178-1.75
2952 นาย เกริก ลีเกษม88,840,260-
2953 นาย ชูชาติ ทองเจือพงษ์88,840,000+0.09
2954 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT88,634,732+4.90
2955 นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย88,572,000+0.76
2956 นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ88,560,000+1.63
2957 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช88,533,732+1.57
2958 นางสาว มาลัย อุดมนิติรัตน์88,440,700-2.65
2959 นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์88,400,000+1.47
2960 นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร88,163,856-
2961 นาย สรรพัชญ์ รัตคาม88,129,600+1.21
2962 น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ88,128,000-0.52
2963 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)87,998,280-0.49
2964 นาง ศรีรัตน์ วาริการ87,975,726+1.17
2965 TRI-STAGE INC87,921,000-
2966 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์87,906,818-0.23
2967 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด87,842,160-
2968 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด87,600,000-
2969 นาง วีรวรรณ วินิชบุตร87,534,697+1.85
2970 น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช87,480,000-
2971 น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์87,243,156-
2972 MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.86,979,594-
2973 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด86,949,530-3.49
2974 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)86,749,150-
2975 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง86,699,704+7.31
2976 นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ86,498,928-
2977 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE86,400,000+0.78
2978 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส85,966,575-
2979 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์85,947,815+0.94
2980 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม85,936,637-0.79
2981 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์85,792,373-0.34
2982 นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี85,729,148+2.15
2983 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ85,702,620+1.67
2984 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์85,664,086+0.81
2985 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ85,455,000-
2986 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด85,355,200-
2987 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม85,330,000-
2988 นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ85,316,820+0.90
2989 นาย อำนาจ พรหมสูตร85,315,044+1.80
2990 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล85,200,321+5.33
2991 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ85,072,680+0.03
2992 นาย ชวลิต จันทรรัตน์84,978,048+1.80
2993 นาย อมเรศ ศิลาอ่อน84,617,496-
2994 นาง มาริสา ณ นคร84,485,441+1.11
2995 นาย ระบิล กลั่นสกุล84,483,965+0.70
2996 น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์84,462,783-
2997 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์84,389,600+0.03
2998 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์84,308,901+3.66
2999 นาย วิทยา ตันตราภรณ์84,255,118+2.27
3000 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ84,180,000-