คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ136,112,480+1.59
2502 นาง ศิลิกา มัสกาตี136,013,434+0.90
2503 น.ส. ศนิตา คาจิจิ136,013,434+0.90
2504 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ135,920,304-0.74
2505 นาย สอง วัชรศรีโรจน์135,834,000+0.16
2506 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์135,761,060-
2507 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)135,726,528-
2508 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ135,231,294-
2509 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร135,061,391-0.87
2510 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์135,057,021+0.49
2511 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ135,052,775-
2512 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED135,000,000-0.42
2513 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)134,946,008+0.98
2514 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร134,793,750-
2515 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร134,793,750-
2516 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช134,750,000-0.16
2517 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด134,550,000+1.09
2518 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์134,302,752-
2519 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ134,160,616-
2520 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร134,039,175+0.43
2521 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล133,943,310+0.81
2522 ร้อยโท วรากร ไรวา133,400,000+1.72
2523 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต133,103,700-0.47
2524 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่132,914,453-
2525 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส132,873,156+2.94
2526 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)132,460,000+1.00
2527 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์132,175,356-0.87
2528 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์132,156,719+0.68
2529 นาย พิชญ์ เทวอักษร132,070,865-1.66
2530 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์131,998,235-0.87
2531 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล131,670,000-0.58
2532 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ131,600,000-
2533 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่131,477,826-
2534 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา131,397,476+1.00
2535 น.ส. วนิตา ทักราล131,280,810+0.90
2536 Citynet Asia Limited131,225,640-1.64
2537 นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล130,881,790-
2538 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์130,843,750-
2539 นาย พรพงษ์ พรประภา130,801,400+6.45
2540 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่130,451,298-
2541 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด130,201,454+0.78
2542 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง129,780,379-2.66
2543 นาย เกียรติ วิมลเฉลา129,716,940+3.33
2544 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์129,661,554+0.51
2545 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์129,618,824+0.58
2546 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์129,451,395+5.76
2547 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล128,914,500+3.08
2548 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์128,852,000+2.28
2549 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล128,798,280+3.08
2550 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล128,655,358-0.87
2551 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล128,332,800+3.12
2552 นาย สวิจักร์ โลจายะ128,282,177-
2553 นาย เสวก ศรีสุชาต128,272,252+4.11
2554 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์128,238,288+0.77
2555 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล128,001,665-
2556 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต127,959,750-0.47
2557 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์127,665,295+2.96
2558 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์127,556,000+2.10
2559 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์127,475,200+0.54
2560 นาย พัทธดน คงสุนทร127,471,080+2.48
2561 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข127,440,106+1.85
2562 นาง ศรีรัตน์ วาริการ127,201,292-
2563 น.ส. วรนุช ลีลาวรเศรษฐ์127,090,000+4.93
2564 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์127,000,000-
2565 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร126,941,292+0.90
2566 นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ126,702,880+1.17
2567 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด126,616,000-
2568 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ126,420,000-0.41
2569 นาง รวีวรรณ ม้าทอง126,415,350-0.69
2570 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา126,293,755+0.89
2571 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา126,121,683-
2572 บริษัท กรีไทย จำกัด126,107,031+1.72
2573 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร126,000,000-
2574 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น126,000,000-1.75
2575 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม125,933,523+4.35
2576 นาย ยอด ชินสุภัคกุล125,779,635+3.88
2577 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี125,724,870-
2578 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)125,344,820-
2579 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด125,245,200-
2580 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด124,738,095-
2581 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร124,600,000-0.56
2582 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด124,462,767-2.19
2583 นาย ชุตินธร ดารกานนท์124,381,700-1.71
2584 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ124,360,185-0.98
2585 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)124,317,360-
2586 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล124,301,535-0.98
2587 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์124,300,000+2.65
2588 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์124,193,720+5.76
2589 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)124,000,000-1.61
2590 นาง วรรณี วิญญรัตน์123,893,535-0.98
2591 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์123,893,535-0.98
2592 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ123,737,728-0.62
2593 นาง อโนทัย พรประภา123,701,661+2.48
2594 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ123,396,000+1.77
2595 MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)123,168,000-
2596 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน123,150,925+1.83
2597 นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์123,051,720+2.27
2598 นาย สันติ พัฒนะเมลือง122,987,840-
2599 นาย สริศ พัฒนะเมลือง122,867,200-
2600 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน122,786,447-0.56
2601 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ122,656,028-
2602 นาย ธนัส ตันติสุนทร122,532,666+2.11
2603 MR. HIRONOBU NISHII122,310,007-
2604 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร122,200,000-3.19
2605 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ122,153,011+2.65
2606 MR. HIROSHI YAMADA121,833,500-
2607 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์121,510,400+2.01
2608 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์121,384,572-0.87
2609 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล121,381,760-0.99
2610 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล121,288,175-1.69
2611 นาย ชลสินธุ์ วรกิจจานุวัฒน์121,200,000+3.96
2612 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์121,186,000-
2613 นาย อธิป มัสกาตี121,038,540-
2614 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์120,915,420+1.64
2615 น.ส. อรสา วิมลเฉลา120,852,722+2.38
2616 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต120,826,000-1.12
2617 น.ส. รัชนี ตริลลิต120,750,000+0.95
2618 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล120,643,505+0.15
2619 MR. KUO-CHAN TSENG120,631,140-1.26
2620 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา120,599,688+0.87
2621 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์120,556,728+1.39
2622 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์120,540,000+0.51
2623 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.120,435,487+1.00
2624 นาย มาวีร์ สิมะโรจน์120,367,856+1.81
2625 นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน120,338,976+4.12
2626 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)120,157,800-1.64
2627 นาย ณัฐ โอษธีศ120,021,150+5.12
2628 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล119,847,280+0.84
2629 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์119,800,000+0.13
2630 นาย ทวิช เตชะนาวากุล119,788,294+0.56
2631 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ119,480,102+1.39
2632 CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR119,400,000-
2633 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด119,228,064+1.27
2634 นาย ขจรเดช ไรวา119,198,178+1.72
2635 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด119,092,608-2.02
2636 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ119,030,940+0.84
2637 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส119,006,944-0.51
2638 นาง อลิสา สิมะโรจน์119,000,000+0.84
2639 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์119,000,000+0.84
2640 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.118,909,073+0.79
2641 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์118,700,096+0.95
2642 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ118,678,950+1.47
2643 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ118,650,000+1.77
2644 นาง รัศมี ทักราล118,403,908+0.62
2645 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ118,316,823+1.83
2646 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง118,277,080-
2647 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์118,275,242+0.43
2648 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ118,254,545-0.49
2649 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม118,165,164-0.79
2650 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์118,123,175-0.82
2651 นาง วนิดา พฤฒินารากร117,991,482+2.26
2652 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน117,792,000+1.39
2653 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา117,363,856+0.60
2654 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต117,256,500-0.47
2655 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด117,237,900-1.45
2656 นาง สิริพร บุญวรุตม์117,170,593-
2657 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง117,117,044-5.42
2658 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด117,017,800-2.06
2659 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล116,858,016-
2660 นาง ลักษณีย์ สารสาส116,817,406-0.51
2661 TOYOTA TSUSHO CORPORATION116,687,935+0.38
2662 นาย ธวัช ตันติเมธ116,561,155+0.25
2663 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด116,378,141+0.53
2664 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)116,370,000+0.38
2665 นาย วินัย ควรสถาพร116,328,303+0.54
2666 นาย บงการ กาญจนาหาร116,217,427-
2667 นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล116,186,040-
2668 คุณหญิง ปัทมา ลีสวีสดิ์ตระกูล116,040,000-
2669 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร116,007,260-
2670 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล115,952,301-0.01
2671 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย115,873,099-0.44
2672 นาย ธีรวัต อมรธาตรี115,836,072+1.64
2673 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์115,511,941-
2674 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์115,468,669-
2675 นาย สุชาติ จริยกชกร115,432,676+1.47
2676 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร115,293,444+2.26
2677 นาง วรี สิหนาทกถากุล115,269,000-
2678 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์115,174,397+1.39
2679 บริษัท วาวา แพค จำกัด115,000,000-
2680 นาย บุญไชย ตันชัชวาล114,473,820+1.09
2681 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED114,423,547+1.54
2682 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด114,179,340-
2683 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย113,965,451-0.29
2684 บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด113,955,120+0.93
2685 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ113,910,710-
2686 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด113,736,150-1.45
2687 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ113,730,085-2.06
2688 นาย ธิติ อังคณะวัฒนา113,730,000-
2689 นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา113,730,000-
2690 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา113,590,080+1.39
2691 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง113,532,301+1.19
2692 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ113,358,170+0.18
2693 MR. PETER ERIC DENNIS113,319,796+0.28
2694 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์113,248,116-
2695 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์113,219,280-14.93
2696 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ113,000,011+2.65
2697 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ113,000,011+2.65
2698 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ113,000,011+2.65
2699 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ113,000,011+2.65
2700 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด112,869,017+2.21
2701 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด112,831,001+0.86
2702 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)112,528,880-0.54
2703 นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)112,528,880-0.54
2704 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์112,400,486-1.33
2705 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES112,074,911+0.84
2706 นาย วศิน เดชกิจวิกรม111,937,500+0.69
2707 น.ส. จิตติมา จารุเสถียร111,916,800-
2708 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา111,888,871+2.01
2709 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์111,878,859+5.31
2710 นาย สมาน จังตระกูลชัย111,870,000+2.65
2711 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์111,826,075+4.00
2712 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข111,424,040+0.71
2713 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.111,423,424+1.79
2714 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ111,381,579-4.26
2715 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล111,196,800-0.70
2716 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม111,052,984-0.28
2717 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT111,044,484+1.25
2718 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล110,936,012-
2719 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์110,787,890-0.87
2720 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล110,774,561-1.29
2721 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์110,550,512+0.54
2722 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์110,513,720+3.33
2723 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร110,346,660+0.98
2724 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์110,253,707+1.53
2725 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด110,240,624+3.85
2726 นางสาว พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์110,112,000-1.61
2727 นาย พดด้วง คงคามี109,967,898-1.89
2728 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา109,956,000+2.94
2729 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล109,810,000-4.32
2730 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล109,669,280-
2731 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์109,620,000-1.15
2732 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ109,620,000-1.15
2733 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์109,620,000-1.15
2734 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช109,620,000-1.15
2735 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์109,620,000-1.15
2736 นาย ภัทท สหวัฒน์109,620,000-1.15
2737 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์109,620,000-1.15
2738 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์109,620,000-1.15
2739 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์109,620,000-1.15
2740 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว109,484,100-
2741 นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ109,413,230-1.78
2742 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ109,392,000-1.89
2743 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข109,380,960+0.62
2744 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร109,259,238-2.99
2745 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา109,214,932+2.01
2746 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)109,205,040-
2747 น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์109,200,000-2.38
2748 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)109,120,000+1.14
2749 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา109,045,390-
2750 นาง มาริสา ณ นคร108,892,346+3.88
2751 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752108,878,320-
2752 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ108,849,900+0.56
2753 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช108,728,360+0.43
2754 บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด108,702,624-
2755 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ108,359,656-
2756 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร108,270,000-0.67
2757 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์108,019,663-1.09
2758 นาย อนุชา อาวีลาสกุล108,001,100-0.37
2759 นาง อมรา ลีละวัฒน์107,844,000+0.62
2760 นาย สมิทธ มะกรสาร107,810,311+0.84
2761 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา107,571,345-
2762 นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์107,552,032-1.26
2763 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล107,429,012+0.50
2764 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ107,400,000+0.56
2765 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ107,327,792+1.14
2766 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา107,314,791-0.41
2767 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ107,247,551+2.36
2768 นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล107,100,000-0.98
2769 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง106,932,759+6.68
2770 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)106,818,072+0.49
2771 นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์106,775,066+4.31
2772 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)106,720,000-0.54
2773 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์106,538,810+0.91
2774 นาย ชนน วังตาล106,394,800-1.34
2775 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย106,183,200+2.57
2776 นาย ณรงค์ จารุวจนะ106,117,942-0.79
2777 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง106,094,209-6.21
2778 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์106,062,330-
2779 บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด105,968,320-1.32
2780 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์105,895,000+1.00
2781 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์105,618,256-
2782 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์105,450,000-
2783 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ105,443,283+5.31
2784 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
2785 นาย ณพ ณรงค์เดช105,335,945-0.70
2786 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์105,287,376-1.74
2787 นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์105,280,000-3.19
2788 AIFUL CORPORATION105,280,000-4.26
2789 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์105,235,000-
2790 นาง ยุพา เตชะไกรศรี104,984,804+0.84
2791 นาย นพชัย วีระมาน104,899,651+1.18
2792 นาย ภิมุข สิมะโรจน์104,880,000+2.17
2793 นาย วิทยา นราธัศจรรย์104,842,525+1.84
2794 นาง ปาริชาต สุทธพงศ์104,799,424+0.81
2795 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา104,272,869-
2796 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน104,268,752-
2797 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด104,265,736+0.49
2798 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด104,264,460-0.79
2799 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์104,000,000+3.85
2800 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ103,801,600+1.53
2801 MR. SHEN, SHYH-YONG103,694,884-0.89
2802 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์103,680,000+2.78
2803 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล103,600,000-
2804 JP MORGAN SECURITIES PLC103,500,140+7.56
2805 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด103,500,000-1.45
2806 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์103,481,980+3.73
2807 น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์103,421,200-
2808 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)103,200,000+1.25
2809 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์103,127,222+3.96
2810 น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์103,092,414+1.70
2811 นาย อัครเดช ศรีชวาลา103,008,576+2.08
2812 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL103,007,709+1.31
2813 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล102,892,800+0.54
2814 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์102,866,450-
2815 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร102,834,625-0.14
2816 นาย พุทธชาติ รังคสิริ102,728,571-
2817 MITSUI SUGAR CO.,LTD.102,666,669-1.30
2818 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ102,606,900-
2819 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์102,577,725-4.00
2820 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร102,416,250+2.58
2821 นาย นันทนัช พิบูลนันท์102,126,458-
2822 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์102,110,900-
2823 น.ส. นันทิชา ไชยกุล102,000,000+2.21
2824 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ101,996,500-0.80
2825 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล101,955,900-
2826 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ101,955,900-
2827 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ101,955,900-
2828 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ101,955,900-
2829 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์101,808,000+3.96
2830 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ101,807,058+2.33
2831 HANGJEW HOLDING PTE. LTD.101,732,316+0.81
2832 บริษัท อี เอส ที โฮลดิ้งส์ จำกัด101,723,784+2.94
2833 นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ101,664,347-1.31
2834 นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง101,575,000-1.26
2835 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร101,571,600+0.98
2836 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)101,150,000-1.68
2837 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล101,030,535+0.90
2838 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์100,887,530-
2839 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร100,776,000+0.98
2840 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร100,776,000+0.98
2841 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์100,760,000-1.25
2842 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล100,640,000+2.21
2843 บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด100,576,540-1.12
2844 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ100,555,650-0.51
2845 นาง วีณา ธรณนิธิกุล100,512,412-0.70
2846 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล100,500,000-2.99
2847 น.ส. แอน มาลีนนท์100,409,050+1.64
2848 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์100,409,050+1.64
2849 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค100,332,095-0.57
2850 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ100,225,000-1.05
2851 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด100,200,000+1.80
2852 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.100,109,391+1.57
2853 น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์100,043,857+2.65
2854 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส100,026,374+0.59
2855 นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน100,000,000+1.00
2856 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล99,994,050+3.08
2857 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ99,897,437-
2858 นาย ดิเรก ตาครู99,828,774-0.58
2859 นาย อุยจง แซ่เบ้99,781,250-1.94
2860 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ99,728,070-0.51
2861 ม.ล. เทวินธรา เทวกุล99,718,560+0.81
2862 บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด99,629,100-1.45
2863 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์99,543,830-0.87
2864 บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด99,520,650-1.33
2865 นางสาว อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์99,500,000-
2866 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์99,468,250+0.64
2867 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ99,390,900-1.06
2868 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล99,322,372+0.60
2869 นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์99,000,000-
2870 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์98,995,375+2.63
2871 นาย ธงชัย ล่ำซำ98,993,747+0.24
2872 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์98,816,666+4.96
2873 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม98,773,400-0.53
2874 กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ98,670,000+2.10
2875 นาย ลือชา โพธิ์อบ98,647,373+1.63
2876 นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์98,600,000+3.68
2877 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา98,297,960+1.46
2878 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์98,146,119-
2879 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย98,094,138-14.56
2880 น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข98,042,000+0.71
2881 น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข98,000,000+0.71
2882 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข98,000,000+0.71
2883 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์97,750,000-1.74
2884 NITTO KOGYO CORPORATION97,600,000+1.64
2885 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.97,592,028-2.25
2886 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ97,421,748-2.17
2887 นาย อาธร จิโรธนภาส97,216,000+11.90
2888 นาย สุรพร รักตประจิต97,114,753-0.56
2889 นาง วรรณวิภา ตันติวิท97,092,000+1.85
2890 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์97,083,756-1.30
2891 นาย ธวิช จารุวจนะ97,074,660-0.79
2892 นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์97,000,000+1.00
2893 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ96,953,918+0.56
2894 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์96,860,332+1.18
2895 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต96,800,000+0.91
2896 นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล96,750,000+1.55
2897 นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข96,750,000+1.55
2898 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ96,750,000-3.10
2899 น.ส. เจน โอฬาริก96,750,000+1.55
2900 คุณ ธนะ จิตมากุศล96,750,000-3.10
2901 นาย อภินันท์ ธนชยานนท์96,714,540-0.89
2902 TRI-STAGE INC96,713,100+11.11
2903 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ96,626,766-
2904 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล96,580,680+2.48
2905 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)96,575,550-0.90
2906 นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล96,480,000-1.37
2907 น.ส. พิกุล ชูศรี96,342,495+0.81
2908 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์96,333,332+1.18
2909 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ96,185,439-1.06
2910 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์96,135,124+0.94
2911 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด96,108,426-
2912 นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์96,092,720+0.69
2913 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์96,089,902-1.26
2914 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์95,696,800+4.51
2915 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล95,616,000+0.60
2916 น.ส. พรชฎา วานิช95,596,746-0.16
2917 นาง กนกกร แทนไกรศร95,540,034-
2918 น.ส. ศศิพร ชินธรรมมิตร์95,474,288-0.87
2919 บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด95,399,620+0.29
2920 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC95,373,204-1.38
2921 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์95,368,550-0.33
2922 นาง จารุณี วรกิจจานุวัฒน์95,263,013+3.33
2923 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล95,234,176+4.51
2924 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล95,234,176+4.51
2925 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด94,848,000+0.96
2926 นาย อรัญ บุญเรืองถาวร94,730,738-
2927 น.พ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล94,525,000-1.05
2928 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด94,500,000+3.70
2929 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์94,452,000+0.98
2930 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม94,121,078-
2931 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา94,056,270-
2932 MISS JUNRI SUGIURA93,899,100+4.65
2933 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด93,850,426+1.73
2934 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล93,688,752+0.54
2935 บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด93,629,201+1.22
2936 น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์93,345,000-
2937 CPYI CLT A/C 0182688-100893,303,087-
2938 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์93,183,258-
2939 น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ93,075,000-0.98
2940 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์93,000,000-1.61
2941 MR. LIM MENG PUI92,941,552+2.48
2942 MR. LIEN HOCK LOONG92,941,552+2.48
2943 MR. SUPOL WATTANAVEKIN92,923,890+1.83
2944 นาย กิตติ ปิยะตรึงส์92,774,000-0.50
2945 นาง วาสนา นิรันดร์กุล92,604,000+2.54
2946 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์92,574,000-
2947 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม92,460,000-0.54
2948 บริษัท มกรานันท์ จำกัด92,456,000-0.79
2949 นาง พัทยา พิเชฐพงศา92,384,639-0.46
2950 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด92,006,344+1.21
2951 นาย พงศธร ศิริธรรม92,000,000-
2952 นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล91,962,000-
2953 นาย ธีรยุทธ ชูศิลป์91,917,200+4.12
2954 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์91,859,100+1.36
2955 นาย สาคร สุขศรีวงศ์91,783,771+0.31
2956 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ91,763,408-
2957 นาย ธนายุส โฆสิตสกุล91,742,282-2.94
2958 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย91,550,105+2.95
2959 นาย รชต ลีลาประชากุล91,529,698-
2960 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์91,435,881+0.78
2961 นาย วิทยา ตันตราภรณ์91,278,260+1.10
2962 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)91,277,190+0.60
2963 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง91,195,440-
2964 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว91,186,649+0.80
2965 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ91,016,300-2.70
2966 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์90,936,615-
2967 บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด90,887,633+0.90
2968 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด90,830,095+0.95
2969 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ90,709,648+2.63
2970 นาย วิทูร ศิลาอ่อน90,654,000+1.72
2971 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด90,538,560-
2972 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด90,432,936-1.20
2973 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล90,407,750-1.20
2974 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล90,275,730+1.09
2975 นาย สมนึก ไชยกุล90,125,760+0.57
2976 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง90,019,167-4.73
2977 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์90,012,962-0.56
2978 บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด (เกาหลีใต้)90,004,800-
2979 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์89,784,268-0.56
2980 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.89,756,812+1.03
2981 MR. CHI WEI KUO89,746,830-
2982 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์89,700,000+4.35
2983 น.ส. กอแก้ว ชวาลรัตน์89,535,168-
2984 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส89,500,620+0.32
2985 น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ89,367,200-
2986 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด89,204,780-1.68
2987 บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด89,149,520-1.32
2988 นาย สมชัย ครุจิตร89,121,771+7.14
2989 นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์89,102,966+0.56
2990 นาง วรรณา อัชญาวัฒน์89,022,080+11.90
2991 MR. KUAN-PING TSENG88,992,000-1.39
2992 MR. KUAN-SHUN TSENG88,992,000-1.39
2993 NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION88,935,924-
2994 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์88,900,000-
2995 MR. HO KWONCJAN88,856,925+1.54
2996 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล88,825,000-1.05
2997 นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย88,695,200+1.14
2998 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์88,617,700-0.19
2999 แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช88,596,010-
3000 นาย วิกร ศรีวิกรม์88,492,500+1.75