คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 05/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001ตระกูล รัตนชัยกานนท์29,635,011+2.11
2002ตระกูล หล่อวัฒนพงษา29,625,000+5.28
2003ตระกูล เกื้อเกียรติงาม29,624,560-3.68
2004ตระกูล ขยันงาน29,609,559+1.54
2005ตระกูล รัญเสวะ29,607,990-
2006ตระกูล วุฒิธรรม29,589,893-
2007ตระกูล สุวรรณศิลป์29,483,430-
2008ตระกูล ตันชูเกียรติ29,400,000+14.29
2009ตระกูล ไตรวุฒิ29,400,000+0.68
2010ตระกูล อุกฤษฏ์29,372,838-
2011ตระกูล สุชาติลิขิตวงศ์29,286,060+5.88
2012ตระกูล จิตตวรวานิช29,260,000+3.38
2013ตระกูล โภคะกุล29,244,408+1.08
2014ตระกูล ANTHONY29,232,039+1.71
2015ตระกูล CHEE29,223,000+1.05
2016ตระกูล นพประพันธ์29,158,443+1.18
2017ตระกูล บัตรสมบูรณ์29,106,484-1.27
2018ตระกูล เหมือนส้ม29,101,900+11.43
2019ตระกูล ตั้งอุทัยศักดิ์29,078,137+0.48
2020ตระกูล สุพุทธิพงศ์29,070,610+5.71
2021ตระกูล พืชพันธุ์งาม29,041,615+2.07
2022ตระกูล จารุสมบัติ28,978,280+2.97
2023ตระกูล นวลแสง28,926,280-1.51
2024ตระกูล เอื้อสงวนกุล28,880,000+10.39
2025ตระกูล มงคลกิติ28,873,112+2.48
2026ตระกูล แซ่จิว28,868,319+2.35
2027ตระกูล ฉัตราโสภณ28,814,240+2.68
2028ตระกูล วรัญญูรัตนะ28,810,000-5.23
2029ตระกูล พรพิทักษ์วงศ์28,809,540+6.45
2030ตระกูล หิมกร28,807,045+6.78
2031ตระกูล KUO28,806,994+1.43
2032ตระกูล สุวรรณวรดิษฐ์28,770,853+3.88
2033ตระกูล เรืองปัญญาพจน์28,770,000+5.71
2034ตระกูล ปัญญาสาคร28,719,380+0.96
2035ตระกูล อาไซ28,701,653+1.18
2036ตระกูล นามโท28,659,332-4.47
2037ตระกูล ธีราวิทยางกูร28,609,880+3.38
2038ตระกูล ศิลปีชีวะ28,594,324-
2039ตระกูล เตชะศิริวรรณ28,545,550-0.91
2040ตระกูล ซำศิริพงษ์28,521,675+2.72
2041ตระกูล ศังขวณิช28,493,439+1.12
2042ตระกูล เอียงเงิน28,486,000+4.00
2043ตระกูล พูลเกษม28,451,480-
2044ตระกูล เพชรสุทธิ28,420,609+2.09
2045ตระกูล ยางกุล28,401,200+2.97
2046ตระกูล คหนุรักษ์28,393,330-1.26
2047ตระกูล ลิ้มธรรมมหิศร28,351,700+8.00
2048ตระกูล ธินรุ่งโรจน์28,304,202-1.39
2049ตระกูล อนันต์28,298,565+3.70
2050ตระกูล ซัจเดว์28,298,295+3.70
2051ตระกูล ล่ำวัฒนนนท์28,289,488-2.13
2052ตระกูล ลัมประเสริฐ28,279,933-1.16
2053ตระกูล ธรรมานนท์28,250,000+3.54
2054ตระกูล ศิริเทียนทอง28,200,000+0.71
2055ตระกูล รุจิเรกสาธร28,140,000-1.49
2056ตระกูล SONGSAENGCHAROEN28,050,000-0.93
2057ตระกูล นิยมไทย28,042,800+2.75
2058ตระกูล ฮ้อแสงชัย28,011,200+1.01
2059ตระกูล วงศ์ชินศรี28,000,000-
2060ตระกูล MANG27,984,000+0.94
2061ตระกูล LINK27,900,000+0.54
2062ตระกูล กระแสร์แสน27,868,440-
2063ตระกูล เสถียรจริยวงศ์27,842,274+0.85
2064ตระกูล ไชยราช27,827,654+0.44
2065ตระกูล เกียรติธนะบำรุง27,753,750-
2066ตระกูล บุลสุข27,752,560-
2067ตระกูล แพรวพรายกุล27,674,357+4.25
2068ตระกูล ธัญญศิริ27,638,220-
2069ตระกูล เฟื่องฟู27,627,492+1.14
2070ตระกูล วรินทร์27,606,792-
2071ตระกูล ปริญญานุสสรณ์27,600,000-4.00
2072ตระกูล คุณจักร27,600,000+2.17
2073ตระกูล ณัฐพล27,560,000+4.25
2074ตระกูล เข็มอำนาจ27,537,429-
2075ตระกูล ม่วงศิริ27,518,505-0.04
2076ตระกูล สงวนสินธุกูล27,500,000+4.00
2077ตระกูล วงศ์ภัทรวรกุล27,485,004+1.38
2078ตระกูล วิจิตรวิกรม27,462,348-
2079ตระกูล รัตนาคณหุตานนท์27,432,000-0.79
2080ตระกูล ติยะจินดา27,360,000-
2081ตระกูล บุญลับ27,360,000-2.78
2082ตระกูล ลำโกน27,335,000-0.91
2083ตระกูล เหรียญทองเลิศ27,236,768+1.29
2084ตระกูล ชำนาญท่องไพวัลห์27,220,846+1.09
2085ตระกูล เลิศธรรมนนท์27,210,336+1.96
2086ตระกูล ศรัณย์เวชกุล27,173,300-0.91
2087ตระกูล จิตต์โสภณ27,153,738-
2088ตระกูล อัชชพันธ์27,101,250-
2089ตระกูล พัชรวัฒนกูล27,092,410+1.80
2090ตระกูล ฉัตรกุล27,080,620+2.35
2091ตระกูล บุญลพาภัทร์27,076,098+0.96
2092ตระกูล อร่ามวัฒนพงศ์27,068,000-1.49
2093ตระกูล สุจิภิญโญ27,032,196-
2094ตระกูล ลัคนสุทิน26,961,000+2.67
2095ตระกูล จริยกชกร26,924,400+1.00
2096ตระกูล เอื้ออัมพร26,919,206-
2097ตระกูล หลาบหนองแสง26,903,880+0.57
2098ตระกูล PAI,26,880,000-
2099ตระกูล เศวตวรรณรัตน์26,819,395-2.50
2100ตระกูล จิระประกอบชัย26,815,932+1.01
2101ตระกูล วสุโสภณ26,813,589+2.25
2102ตระกูล เอกธีรจิตต์26,706,063-0.83
2103ตระกูล เหล่าสุวรรณ26,672,400-
2104ตระกูล วรกิตติวงศ์26,635,963+0.48
2105ตระกูล จันทร์เจริญกิจ26,600,000+1.43
2106ตระกูล ซาโต26,518,556-0.99
2107ตระกูล คัณธามานนท์26,479,414+2.75
2108ตระกูล สมิตานนท์26,474,880+9.60
2109ตระกูล เหล่าวานิช26,460,505-
2110ตระกูล นภาพฤกษ์ชาติ26,457,000+2.01
2111ตระกูล มิลินทางกูร26,293,890+0.54
2112ตระกูล SHU26,258,880-
2113ตระกูล อึ้งสุประเสริฐ26,211,189-
2114ตระกูล โชติวิจิตร26,196,883+1.00
2115ตระกูล วิลาสศักดานนท์26,177,445+0.48
2116ตระกูล ศรีสุทัศน์กุล26,173,931+3.85
2117ตระกูล หนูไพโรจน์26,170,307+1.38
2118ตระกูล กีรติวรสกุล26,164,900+5.09
2119ตระกูล เจริญเสริมสกุล26,122,640-0.94
2120ตระกูล ติง26,100,000-
2121ตระกูล เชาอนาจิณ26,024,900-0.17
2122ตระกูล โตตระกูล26,007,695-0.79
2123ตระกูล ลอยชูศักดิ์25,987,500-
2124ตระกูล YU25,982,928-0.19
2125ตระกูล ประสิทธิศิริกุล25,947,193-1.49
2126ตระกูล ชาลี25,888,590+1.90
2127ตระกูล บูรพาธนะ25,861,158+3.24
2128ตระกูล โรจน์เมธา25,834,658-
2129ตระกูล คงคาสัย25,752,064-6.25
2130ตระกูล จารุภราดา25,750,464+3.97
2131ตระกูล สังขรัตน์25,747,150-0.70
2132ตระกูล รุกขรัตน์25,711,896+3.76
2133ตระกูล ภูติกชกร25,703,762-
2134ตระกูล จงอัศญากุล25,694,035-
2135ตระกูล อนันตประกร25,664,465+4.04
2136ตระกูล มณีรัตนะพร25,624,000-0.12
2137ตระกูล กาญจนวริทธิ์25,620,000-0.95
2138ตระกูล วิบูลย์อุทัย25,608,550+0.91
2139ตระกูล YU-YU25,597,341+4.65
2140ตระกูล เวชสุวรรณ์25,527,432-2.14
2141ตระกูล ธัญวัฒน์อภิโชติ25,513,005-0.84
2142ตระกูล นิมาพันธ์25,500,000-
2143ตระกูล CHAO25,470,682-
2144ตระกูล ชัยชนะวงศ์25,447,669+1.20
2145ตระกูล อุตตมะปรากรม25,437,168+8.33
2146ตระกูล ดีวงกิจ25,431,829+6.54
2147ตระกูล อ่วมอารีย์25,428,804+8.33
2148ตระกูล เลียวเลิศสกุลชัย25,428,188-
2149ตระกูล หวังเจริญวงศ์25,372,094+0.30
2150ตระกูล บุญเรืองถาวร25,346,040+15.00
2151ตระกูล กาญจนางกูร25,335,000-
2152ตระกูล ยอดจรัส25,313,400+4.29
2153ตระกูล TAR25,301,840-0.43
2154ตระกูล วิทยา25,232,062-0.99
2155ตระกูล จรุงสถิตพงศ์25,223,400-6.17
2156ตระกูล หรุ่นเริงใจ25,222,464+2.78
2157ตระกูล เสร็จสวัสดิ์25,208,723+1.18
2158ตระกูล พงษ์ศักดิ์25,200,000-
2159ตระกูล พัฒนะเอนก25,181,200+6.78
2160ตระกูล มหาวรมากร25,161,336+0.54
2161ตระกูล มนูธรรม25,148,500-1.54
2162ตระกูล สัณหฉวี25,147,834-2.50
2163ตระกูล ศุภราทิตย์25,105,470+0.22
2164ตระกูล ศิริพิทยาคุณกิจ25,011,291-1.64
2165ตระกูล บุญรอด25,000,000+1.00
2166ตระกูล เอื้อทวีกุล25,000,000+1.00
2167ตระกูล ฉายศิริไพบูลย์24,987,924-1.92
2168ตระกูล จิวจินดา24,976,000-
2169ตระกูล จุ้ยอินทร์24,966,703-1.16
2170ตระกูล คงอุดมสิน24,966,553+7.65
2171ตระกูล เกวลี24,881,670-
2172ตระกูล จรดล24,867,306-5.23
2173ตระกูล งามมงคลรัตน์24,861,756-
2174ตระกูล มีมโนนันท์24,830,445+8.33
2175ตระกูล วัฒนคำแสง24,816,891+3.86
2176ตระกูล อภิรักษ์อร่ามวง24,765,000-0.79
2177ตระกูล เหล่าศรีมงคล24,723,600-1.22
2178ตระกูล ครองพาณิชย์24,638,000+1.57
2179ตระกูล คำนวนศิริ24,563,000+5.19
2180ตระกูล สุวรรณเมธานนท์24,545,360+4.25
2181ตระกูล เชาวนทรงธรรม24,525,000-0.92
2182ตระกูล เลียวตระกูล24,525,000-0.92
2183ตระกูล พงษ์สุรพิพัฒน์24,497,529-1.40
2184ตระกูล ขาวสอาด24,466,414-
2185ตระกูล โกมลสุวรรณ24,430,400+3.50
2186ตระกูล พิทักษ์ธีระธรรม24,408,261+5.77
2187ตระกูล ถิรธารากร24,357,000+3.62
2188ตระกูล จีนาพันธุ์24,356,860+3.64
2189ตระกูล วรรณโรจน์24,296,366+0.94
2190ตระกูล ตั้งกิจงามวงศ์24,294,192+1.92
2191ตระกูล พิชิตบัญชรชัย24,286,499-0.96
2192ตระกูล เจตนลิน24,266,306-1.62
2193ตระกูล สุทธิสงค์24,264,921+5.45
2194ตระกูล ฟูศรีบุญ24,247,050-
2195ตระกูล WANG24,234,054+6.15
2196ตระกูล วิชชาวุธ24,219,372-3.99
2197ตระกูล เจริญกุล24,205,680+2.25
2198ตระกูล รัตนภุชพงศ์24,145,000+2.93
2199ตระกูล หินเมืองเก่า24,108,000+2.44
2200ตระกูล สถิตย์ถาวรชัย24,076,395+2.72
2201ตระกูล เอี่ยมโสภณา24,057,690-
2202ตระกูล เตชะไมตรีจิตต์24,043,400-3.77
2203ตระกูล ภู่ตระกูล24,041,340+0.47
2204ตระกูล แสงเจริญวนากุล24,015,366+0.46
2205ตระกูล สหรัตนชัยวงศ์24,000,000-
2206ตระกูล ฏิระวณิชย์กุล24,000,000-
2207ตระกูล เกื้อชูศรี23,998,920-0.61
2208ตระกูล สิริสิทธิโชติ23,990,000-4.74
2209ตระกูล โพธิ์พิชัย23,989,127-4.74
2210ตระกูล เตชทิพากร23,961,300-1.26
2211ตระกูล แผ่นทอง23,940,000-
2212ตระกูล วงศ์งามนิจ23,920,000-1.92
2213ตระกูล เหรียญชัยยุทธ23,911,577-3.77
2214ตระกูล ศิริชัยประเสริฐ23,907,440-
2215ตระกูล พร้อมพรชัย23,907,035-
2216ตระกูล พงษ์ทวีวิรัตน์23,902,000-
2217ตระกูล เจตจำนงกิจ23,892,107+6.67
2218ตระกูล วงศ์อริยะกวี23,873,712+2.94
2219ตระกูล พิสิษฐ์กุล23,816,500-0.92
2220ตระกูล ปฏิเวทภิญโญ23,774,894+8.33
2221ตระกูล กิตติสุรีย์ธร23,759,920+2.67
2222ตระกูล พวงเรืองศรี23,741,100-6.17
2223ตระกูล ตรีสุโกศล23,720,000+3.50
2224ตระกูล เอื้อสุขเจริญชัย23,707,898+1.90
2225ตระกูล ตันติภัณฑ์รักษ์23,627,162+2.78
2226ตระกูล สุวรรณจงสถิต23,622,000+2.95
2227ตระกูล วิรังสีธนกวิน23,606,968+3.01
2228ตระกูล กุมาร23,537,556+0.79
2229ตระกูล ผาติกุลเศรษฐ์23,487,774+0.06
2230ตระกูล HUI-YUN23,483,590+6.15
2231ตระกูล พรรณเชษฐ์23,452,200+0.74
2232ตระกูล วงศ์ชัชชาญ23,438,400+0.53
2233ตระกูล โพธิกำจร23,423,200+1.09
2234ตระกูล เชิดชูอำไพ23,419,800-
2235ตระกูล เลิศวัฒนารักษ์23,415,946-2.68
2236ตระกูล ศรีโพธิ์ทอง23,405,102+0.27
2237ตระกูล กาญจนาพงศ์กุล23,402,600+3.85
2238ตระกูล เอครพานิช23,402,135-1.49
2239ตระกูล สง่าธีระภาพ23,394,000+3.57
2240ตระกูล อัศวนิเวศน์23,373,968-
2241ตระกูล ฤกษ์วิบูลย์ศรี23,362,488+2.02
2242ตระกูล รุ่งเรืองธัญญา23,342,878+11.91
2243ตระกูล เชี่ยวสกุล23,338,260+5.56
2244ตระกูล เจษฏาวรางกูล23,330,319+7.02
2245ตระกูล ศรีสุภรวาณิชย์23,310,248+1.89
2246ตระกูล ภูคาสวรรค์23,289,000+4.46
2247ตระกูล กุลประภา23,240,000-2.14
2248ตระกูล ลิ้วประเสริฐ23,200,000-
2249ตระกูล ดำรงรัตน์23,177,613-1.12
2250ตระกูล จารึก23,165,646-
2251ตระกูล ลาภส่งผล23,160,000-0.52
2252ตระกูล โสภณกิจการ23,147,200+1.35
2253ตระกูล พาณิชยารมณ์23,094,874+14.71
2254ตระกูล เทพเฉลิม23,043,677-0.74
2255ตระกูล คุณานพรัตน์23,033,760-
2256ตระกูล นิธิวาสิน23,024,672-0.80
2257ตระกูล โฆษิตจิรนันท์23,011,000-0.37
2258ตระกูล โกมลมิศร์22,995,250+0.96
2259ตระกูล เนรมิตสถิตวงศ์22,987,000+1.66
2260ตระกูล งามดำรงค์22,982,312+0.93
2261ตระกูล พูลทรัพย์22,966,200-1.85
2262ตระกูล ศรีศุภคณินทร์22,861,149-
2263ตระกูล อภิรัฐประชาศิลป์22,854,224-1.25
2264ตระกูล จตุรพิธพร22,794,988+1.49
2265ตระกูล พรสุขศิริ22,780,000+1.27
2266ตระกูล วาสประเสริฐสุข22,767,100-0.19
2267ตระกูล เชื้อธนะภิญโญ22,765,000-0.44
2268ตระกูล ธรรมชาติ22,728,460-2.68
2269ตระกูล เจนณรงค์ศักดิ์22,716,000+2.78
2270ตระกูล CHEOL22,700,832-0.60
2271ตระกูล ภัทรสินมโน22,700,000+2.64
2272ตระกูล กิจธารทอง22,670,650-2.84
2273ตระกูล นิธิธนัตกุล22,662,850-4.00
2274ตระกูล สิทธิผลวนิชกุล22,617,860+1.49
2275ตระกูล ศรีมงคล22,615,737+1.53
2276ตระกูล วชิระศักดิ์มงคล22,560,000-
2277ตระกูล อัศวตั้งเสถียร22,555,400-1.21
2278ตระกูล ดุรงคพิทยา22,520,400+2.72
2279ตระกูล ตันโสด22,511,711+7.46
2280ตระกูล ทีปกากร22,511,484+0.67
2281ตระกูล สงวนคงวิไล22,500,000+0.44
2282ตระกูล พัฒนานิผล22,495,000+0.37
2283ตระกูล ปีตะวนิก22,490,331+3.86
2284ตระกูล ศรีอินทราวานิช22,455,720-2.14
2285ตระกูล นันทยาภิรมย์22,373,333+15.00
2286ตระกูล นันทราทิพย์22,372,350-0.70
2287ตระกูล ศรีสวัสดิ์22,356,000+2.17
2288ตระกูล ลีลายนะ22,336,514-
2289ตระกูล ชีวประวัติดำรงค์22,329,745+14.29
2290ตระกูล จินดาพรบูรณะ22,318,376-5.23
2291ตระกูล ศักดิ์พรทรัพย์22,303,999+1.96
2292ตระกูล จรรย์โกมล22,295,742+0.68
2293ตระกูล อนันต์โรจน์วงศ์22,224,121+1.49
2294ตระกูล ยิ่งเจริญอนันต์22,220,083+2.97
2295ตระกูล เสนาวัฒนกุล22,194,000-0.56
2296ตระกูล ปิ่นสำอางค์22,179,458+7.46
2297ตระกูล เตชะพูลผล22,175,750-7.67
2298ตระกูล ธีราโมกข์22,156,800+3.12
2299ตระกูล เทพนิมิตร22,125,730+4.23
2300ตระกูล ชินประเสริฐ22,084,164-
2301ตระกูล อาชวานันทกุล22,012,740+0.57
2302ตระกูล ชาญสุรีย์22,009,821+1.38
2303ตระกูล ก่อสวัสดิ์วรกุล22,000,000-
2304ตระกูล มงคลรัตนชาติ21,984,125+7.54
2305ตระกูล ANTONY21,925,400+1.71
2306ตระกูล ธรรมกาศ21,899,200+1.36
2307ตระกูล วิริยะวงศ์21,890,908-
2308ตระกูล วงศ์มณีโรจน์21,880,878-
2309ตระกูล ปฐมวาณิชย์21,864,514+1.96
2310ตระกูล เจนกุลประสูตร21,863,810-0.97
2311ตระกูล ร่มไทรทอง21,800,000+2.75
2312ตระกูล จิรารัตน์21,781,880-
2313ตระกูล โชคดำรงสุข21,717,630+1.21
2314ตระกูล นันทศรี21,717,630+1.21
2315ตระกูล วิภาณุรัตน์21,716,805+1.21
2316ตระกูล ปังศรีนนท์21,710,075+7.10
2317ตระกูล วรวิทย์รัตนกุล21,677,906+5.71
2318ตระกูล เจริญศิริวัฒน์21,624,000+9.80
2319ตระกูล บุญปิติ21,616,472+2.48
2320ตระกูล วีระประวัติ21,600,000+8.33
2321ตระกูล ศิริบุญมา21,593,978-5.04
2322ตระกูล แซ่ฮึ้ง21,506,400+1.39
2323ตระกูล ตันพัฒนรัตน์21,492,162-
2324ตระกูล มาตสิมา21,471,255-
2325ตระกูล รุ่งทองใบสุรีย์21,450,800-
2326ตระกูล CHENG21,440,000-1.49
2327ตระกูล แสงอร่าม21,368,360+1.38
2328ตระกูล วรวิทย์พินิต21,356,208+9.30
2329ตระกูล สีวลีพันธ์21,353,530+4.25
2330ตระกูล กฤตยานุกูล21,346,525-3.54
2331ตระกูล วานิชสวัสดิ์21,320,520-1.01
2332ตระกูล วิวิธวร21,320,000+4.81
2333ตระกูล เจียมอัมพร21,287,760-0.64
2334ตระกูล จิตต์สัจจะพงษ์21,276,800+2.75
2335ตระกูล ชัยเฉนียน21,275,484+3.00
2336ตระกูล ตั้งคำ21,211,000+1.75
2337ตระกูล ไชยวงศ์แก้ว21,171,969+1.71
2338ตระกูล กิตติจิระกุล21,120,000+3.12
2339ตระกูล จิรบวรวิสุทธิ์21,102,024+1.15
2340ตระกูล สุดใจชื้น21,101,360-2.14
2341ตระกูล ดำรงมหาสวัสดิ์21,066,214+2.97
2342ตระกูล เตชะสันติสุข21,060,000-2.56
2343ตระกูล ชูวรรธนะปกรณ์21,054,000+0.57
2344ตระกูล สันติโชตินันท์21,019,861+0.60
2345ตระกูล ตั้งธรรม21,010,352-1.32
2346ตระกูล วณิชติสุวรรณ20,981,664+2.78
2347ตระกูล หยวน20,954,047-0.40
2348ตระกูล มั่นคง20,917,654+0.57
2349ตระกูล เจริญวิทู20,880,000+10.00
2350ตระกูล ปิยะอารีธรรม20,852,000-1.54
2351ตระกูล โรจนวณิชยากร20,851,629+0.97
2352ตระกูล ประสพเนตร20,819,859+2.25
2353ตระกูล มูลรัตน์20,800,000+0.77
2354ตระกูล นาทีทอง20,800,000-
2355ตระกูล กมลรัตนพิบูล20,800,000-1.92
2356ตระกูล เกตุแก้ว20,778,358+1.55
2357ตระกูล คงเดชาเลิศ20,760,467+5.92
2358ตระกูล เกื้อกูลศรี20,720,000+2.70
2359ตระกูล จิระพจชพร20,703,788-
2360ตระกูล วงศ์หนองเตย20,641,600-0.15
2361ตระกูล สงฆ์ประชา20,632,920+0.51
2362ตระกูล อรุณกมลศรี20,612,720+1.05
2363ตระกูล ริเริ่มสุนทร20,556,875-0.65
2364ตระกูล ดีศิลปกิจ20,552,400+0.74
2365ตระกูล อภิกุลวณิช20,440,820-0.52
2366ตระกูล วิชญะวิลาส20,433,985+0.70
2367ตระกูล ปุษยไพบูลย์20,421,600+2.24
2368ตระกูล สุริยะพงศ์ไชย20,411,171+3.37
2369ตระกูล จารุจันทนากุล20,400,000+2.94
2370ตระกูล ลีพึ่งธรรม20,387,000-0.54
2371ตระกูล รวิรัฐ20,344,167-0.57
2372ตระกูล ทนโกจารย์20,341,685+15.00
2373ตระกูล บวรอัศวกุล20,339,858-
2374ตระกูล เหล่าวัฒนา20,299,959+0.44
2375ตระกูล TSAI-LAI20,292,200-1.24
2376ตระกูล เพชรศิริพันธุ์20,195,448-0.64
2377ตระกูล จิรเจริญยิ่ง20,179,920-
2378ตระกูล ตันสุทัตต์20,160,000-
2379ตระกูล สร้างเกียรติ20,122,549+7.59
2380ตระกูล สิริรัตนกิจ20,085,200-2.68
2381ตระกูล ศรีทอง20,022,976+4.25
2382ตระกูล แปงคำ20,002,299-
2383ตระกูล เตียวัฒนรัฐติกาล20,000,000+15.00
2384ตระกูล มโนเกษมสันต์19,964,105+3.11
2385ตระกูล ดวงสวัสดิ์19,957,909+2.97
2386ตระกูล นาคาฮาร่า19,955,250+1.66
2387ตระกูล วิบูลย์กิจวรกุล19,952,920+0.38
2388ตระกูล หุตางกูร19,904,150-0.54
2389ตระกูล บำรุงเวช19,890,756+3.38
2390ตระกูล ปัญจวัฒนา19,886,900-
2391ตระกูล ฉายเหมือนวงศ์19,883,709+0.33
2392ตระกูล ธานัทไชยสิทธิ์19,882,690-
2393ตระกูล หวังธีระประเสริฐ19,880,000+2.11
2394ตระกูล เหลืองธนะอนันต์19,865,804+2.05
2395ตระกูล อาชากุล19,832,000+3.38
2396ตระกูล ฉัตรนะรัชต์19,832,000+1.42
2397ตระกูล สุเชาว์วณิช19,826,354-0.95
2398ตระกูล หาญเจนลักษณ์19,806,311+0.53
2399ตระกูล ศรีภาวินทร์19,789,416-1.92
2400ตระกูล หลีกุล19,760,000-1.32
2401ตระกูล เจริญพิพัฒน์สิน19,715,220+2.97
2402ตระกูล จตุรานนท์19,692,450+1.48
2403ตระกูล ไชยปรมัตถ์19,692,090+3.75
2404ตระกูล ชุ่มสุวรรณ19,643,760-2.78
2405ตระกูล ธนะรุ่งรักษ์19,640,486+0.53
2406ตระกูล วิญญูประดิษฐ์19,634,824+2.75
2407ตระกูล กิจถาวรสวัสดิ์19,600,000+4.29
2408ตระกูล วรพาสน์19,596,239-0.42
2409ตระกูล ตรีสุทธาชีพ19,581,300-3.33
2410ตระกูล วิโรจน์วัฒนกุล19,570,611+2.60
2411ตระกูล เจริญงาม19,562,119+9.30
2412ตระกูล พิศาลคุณากิจ19,543,857+2.31
2413ตระกูล บูรณะบุญวงศ์19,533,280-
2414ตระกูล สิงห์สถิตย์สุข19,520,547+2.11
2415ตระกูล ปิติทรงสวัสดิ์19,486,816-1.64
2416ตระกูล มงคลจินดา19,469,380-
2417ตระกูล ลิ้มภัทรนันท์19,458,660+2.97
2418ตระกูล นราภาสจรัส19,455,360+3.12
2419ตระกูล นามนวน19,382,465-
2420ตระกูล อัคคนีวาณิชย์19,335,248-0.20
2421ตระกูล เลาหศิริวงศ์19,303,000-1.51
2422ตระกูล ว่องสิริชนม์19,249,594-0.55
2423ตระกูล สุเภากิจ19,225,504-0.74
2424ตระกูล ตั้งศิริพัฒน์19,210,828-1.29
2425ตระกูล ไทยจินดา19,172,450-0.91
2426ตระกูล สิทธิมนต์อำนวย19,145,840-1.12
2427ตระกูล สุธารักษนนท์19,140,248+1.35
2428ตระกูล แสงรุจิ19,131,840-2.38
2429ตระกูล วงศ์วสุ19,130,800+5.92
2430ตระกูล คลังทรัพย์19,084,378-
2431ตระกูล มงคลทรัพยา19,080,095-
2432ตระกูล บุญสูง19,075,000-0.92
2433ตระกูล เลิศฤทธิ์ศิริกุล19,074,903-2.13
2434ตระกูล มหธร19,032,000+1.44
2435ตระกูล บุญ-หลง19,025,802+14.04
2436ตระกูล โกศลสมบัติ18,999,009+1.69
2437ตระกูล อิสระยั่งยืน18,973,488-
2438ตระกูล พิสุทธิ์วัชระกุล18,960,000+3.50
2439ตระกูล ไหลเจริญวงศ์18,938,410+1.69
2440ตระกูล ปั้นศิริ18,900,000-
2441ตระกูล KWAK18,845,980-0.60
2442ตระกูล วงศ์สืบชาติ18,832,757+0.60
2443ตระกูล ญาณกรธนาพันธุ์18,827,255+2.51
2444ตระกูล มหิทธิวาณิชชา18,827,156-0.19
2445ตระกูล ประเสริฐสังข์18,816,769-2.68
2446ตระกูล โกกิลานนท์18,810,000-
2447ตระกูล กีรตวนิชเสถียร18,800,000-
2448ตระกูล คุณสัตยานนท์18,800,000-
2449ตระกูล ญาณสมบูรณ์18,766,680+1.32
2450ตระกูล ธนสมุทร18,735,256+6.10
2451ตระกูล LAMSAM18,729,519+0.83
2452ตระกูล วงศ์สุรพิเชษฐ์18,639,633+3.92
2453ตระกูล ตั้งจักรวรานันท์18,612,000-
2454ตระกูล LAN18,609,158+1.35
2455ตระกูล โรจนมงคล18,541,600+5.19
2456ตระกูล อุบลทิพย์18,433,043+7.65
2457ตระกูล ปุ่นอภิรัตน์18,426,677+4.37
2458ตระกูล กมลสุวรรณ18,391,384+1.14
2459ตระกูล ฉันท์วิภว18,341,040+2.09
2460ตระกูล ประชาสิทธิศักดิ์18,334,000-0.97
2461ตระกูล ชวโภคิน18,321,930+1.00
2462ตระกูล ทวีวงศ์18,321,900-
2463ตระกูล คำโม18,309,071-2.01
2464ตระกูล ธนาสุนทรารัตน์18,290,615+0.44
2465ตระกูล ชาติภิญโญ18,274,506-1.26
2466ตระกูล จูห้อง18,270,625+7.10
2467ตระกูล สิทธานุกูล18,263,860+3.00
2468ตระกูล อุทารธรรม18,251,320+2.28
2469ตระกูล เลาลิขิตนันท์18,193,094+2.09
2470ตระกูล ชัยจุฑาพร18,184,794-
2471ตระกูล คงอ่ำ18,163,654+3.37
2472ตระกูล อมรวิชัยไพศาล18,145,000-
2473ตระกูล วงษ์แสงอรุณศรี18,124,328-1.32
2474ตระกูล ปริยวาทกุล18,098,740+0.61
2475ตระกูล โชติวิทยะกุล18,087,070-2.13
2476ตระกูล วรมหาภูติ18,060,000+2.33
2477ตระกูล อพาธา18,042,976+3.38
2478ตระกูล เรืองศุข18,016,416-
2479ตระกูล พลาบดีวัฒน18,012,000-
2480ตระกูล ทิวารี18,000,000+2.78
2481ตระกูล วินธุพันธ์18,000,000+2.78
2482ตระกูล ชัยยศบูรณะ18,000,000+1.67
2483ตระกูล เจริญสหายานนท์18,000,000-
2484ตระกูล วงษ์สุวรรณ18,000,000-
2485ตระกูล พัชรชวลิต17,900,000-0.56
2486ตระกูล สารสิน17,884,759+0.56
2487ตระกูล เนาถาวร17,882,760+10.43
2488ตระกูล สุวรรณมงคล17,880,374+1.40
2489ตระกูล มั่นพุทธคุณ17,865,100+0.91
2490ตระกูล ศิวะภัทรกำพล17,856,144+2.21
2491ตระกูล หอสิมะสถาพร17,835,660+1.48
2492ตระกูล สุทธิศรีปก17,782,800+1.67
2493ตระกูล คชฤทธิ์17,765,600+4.25
2494ตระกูล พยัฆวิเชียร17,716,255-6.17
2495ตระกูล ปิยะวาณิชย์สกุล17,705,922+0.94
2496ตระกูล จันทรศักดิ์17,698,880+4.88
2497ตระกูล สุตันติวรคุณ17,665,840+1.22
2498ตระกูล หยุ่น17,620,194-
2499ตระกูล ตู้บรรเทิง17,616,934+4.48
2500ตระกูล KATSUMOTO17,593,758+3.30