คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001ตระกูล รุ้งอนันต์ตระกูล33,409,226-
2002ตระกูล YU-YU33,336,072-
2003ตระกูล โพธิสมภรณ์33,234,325-
2004ตระกูล อิสระยั่งยืน32,981,046-
2005ตระกูล พฤกษ์ไพบูลย์32,980,625-
2006ตระกูล เลาหศิริวงศ์32,980,000-
2007ตระกูล ชีวประวัติดำรงค์32,962,957-
2008ตระกูล จันทร์ทิพย์32,925,516-
2009ตระกูล จินตนาวงศ์32,837,745-
2010ตระกูล ประภาวงศ์32,822,031-
2011ตระกูล กิจธารทอง32,727,190-
2012ตระกูล อิศรวิริยะกุล32,717,218-
2013ตระกูล ชัยเฉนียน32,711,057-
2014ตระกูล เอกธีรจิตต์32,647,180-
2015ตระกูล รุจิเรกสาธร32,550,000-
2016ตระกูล จงประสพโชคชัย32,548,038-
2017ตระกูล อนันต์32,228,921-
2018ตระกูล กีรติวรสกุล32,228,400-
2019ตระกูล จิตต์โสภณ32,182,208-
2020ตระกูล วงศาสุทธิกุล32,136,273-
2021ตระกูล บวรอัศวกุล32,115,566-
2022ตระกูล โฆษิตจิรนันท์32,089,000-
2023ตระกูล ดีวงกิจ32,024,094-
2024ตระกูล SHU32,018,658-
2025ตระกูล สุทธิศรีปก32,009,040-
2026ตระกูล ยอดจรัส32,003,370-
2027ตระกูล ฏิระวณิชย์กุล32,000,000-
2028ตระกูล อโณทัยยืนยง32,000,000-
2029ตระกูล เศวตวรรณรัตน์31,959,779-
2030ตระกูล ชินวิทยากุล31,940,520-
2031ตระกูล ลิ้มสวาท31,795,479-
2032ตระกูล กัจฉมาภรณ์31,680,000-
2033ตระกูล โชติวิจิตร31,654,264-
2034ตระกูล สีวลีพันธ์31,647,189-
2035ตระกูล ชินอุดมทรัพย์31,605,240-
2036ตระกูล รุ่งโรจน์31,600,000-
2037ตระกูล จวนขจรพงศ์31,500,000-
2038ตระกูล ชัยกิตติรัตนา31,461,592-
2039ตระกูล วงษ์โอภาสี31,450,000-
2040ตระกูล ตั้งเจริญชัยชนะ31,444,400-
2041ตระกูล เสถียรจริยวงศ์31,265,780-
2042ตระกูล นิลพันธุ์31,250,000-
2043ตระกูล ภูติกชกร31,240,000-
2044ตระกูล ชาติภิญโญ31,207,500-
2045ตระกูล เกรียงไกรกฤษฎา31,188,000-
2046ตระกูล หลีกุล31,164,000-
2047ตระกูล KUO31,070,400-
2048ตระกูล รุ่งเรืองธัญญา31,041,814-
2049ตระกูล วจนะวิจารณ์31,040,912-
2050ตระกูล ตั้งคำ31,031,754-
2051ตระกูล KOYAMA31,012,124-
2052ตระกูล โชติจินตนาทัศน์30,987,177-
2053ตระกูล แมงทับ30,984,524-
2054ตระกูล บูรณะบุญวงศ์30,902,910-
2055ตระกูล ตันติผลาชีวะ30,856,050-
2056ตระกูล อมรเลิศวิมาน30,783,401-
2057ตระกูล เหลืองธนะอนันต์30,775,090-
2058ตระกูล อารยะปราการ30,763,200-
2059ตระกูล คาระวะวัฒนา30,762,780-
2060ตระกูล นิธิวาสิน30,758,491-
2061ตระกูล รตินธร30,745,000-
2062ตระกูล ชาญธนสิริกุล30,720,000-
2063ตระกูล PAI,30,720,000-
2064ตระกูล หลาบหนองแสง30,684,400-
2065ตระกูล สิริจันทรดิลก30,679,929-
2066ตระกูล พิทักษ์เผ่า30,645,180-
2067ตระกูล NGOC30,498,829-
2068ตระกูล เลิศฤทธิ์ศิริกุล30,438,675-
2069ตระกูล ศิริโภค30,420,320-
2070ตระกูล ปัญจะลักษณ์30,414,488-
2071ตระกูล สัณหฉวี30,368,235-
2072ตระกูล คัณธามานนท์30,366,300-
2073ตระกูล อุบลทิพย์30,362,907-
2074ตระกูล มหาวรมากร30,345,432-
2075ตระกูล ภู่ตระกูล30,194,100-
2076ตระกูล รักสุจริต30,155,000-
2077ตระกูล หินเมืองเก่า30,125,000-
2078ตระกูล สุวรรณราษฎร์30,117,200-
2079ตระกูล บุญปิติ30,075,091-
2080ตระกูล เมธีระวัฒน์30,023,496-
2081ตระกูล สีบุญเรือง30,004,000-
2082ตระกูล สุวรรณศิลป์29,991,765-
2083ตระกูล วัชรภูวนนท์29,984,940-
2084ตระกูล เลิศโกวิทย์29,980,000-
2085ตระกูล ธัญญศิริ29,941,405-
2086ตระกูล ศิวะภัทรกำพล29,935,301-
2087ตระกูล อร่ามวัฒนพงศ์29,915,000-
2088ตระกูล อัศวนิเวศน์29,902,936-
2089ตระกูล มโนมัยอุดม29,857,955-
2090ตระกูล นิวาตพันธุ์29,811,938-
2091ตระกูล เนรมิตสถิตวงศ์29,718,000-
2092ตระกูล ตันติจรัสชีพ29,673,960-
2093ตระกูล ศรีกุเรชา29,632,794-
2094ตระกูล สวัสดี29,548,771-
2095ตระกูล สุจิภิญโญ29,524,526-
2096ตระกูล วรวิทย์รัตนกุล29,523,244-
2097ตระกูล ศักดิ์พรทรัพย์29,519,999-
2098ตระกูล ดุษฎีโหนด29,498,402-
2099ตระกูล จารุเมธี29,347,601-
2100ตระกูล รุ่งกิจวรเสถียร29,328,000-
2101ตระกูล อำนวยวัฒนะกุล29,319,354-
2102ตระกูล โล่ห์บุญทรัพย์29,297,370-
2103ตระกูล ศิริชัยวงศ์สกุล29,253,000-
2104ตระกูล เพชรสุทธิ29,223,000-
2105ตระกูล สิริสิทธิโชติ29,204,800-
2106ตระกูล ประพฤทธิพงษ์29,184,000-
2107ตระกูล วงศ์มณีโรจน์29,174,503-
2108ตระกูล CHAO29,109,350-
2109ตระกูล เขมัษเฐียร28,978,703-
2110ตระกูล ปฐมวาณิชย์28,938,327-
2111ตระกูล สุธารักษนนท์28,918,740-
2112ตระกูล แซ่เกียง28,914,800-
2113ตระกูล โชติวิทยะกุล28,862,346-
2114ตระกูล เปลวเทียนยิ่งทวี28,856,322-
2115ตระกูล บูรพาธนะ28,835,109-
2116ตระกูล ตันโสด28,811,631-
2117ตระกูล พรวิทย์วรกุล28,810,080-
2118ตระกูล มงคลรัตนชาติ28,798,175-
2119ตระกูล ศุภพิพัฒน์28,782,000-
2120ตระกูล ชื่นประเสริฐวงศ์28,740,744-
2121ตระกูล กาญจนาพงศ์กุล28,724,400-
2122ตระกูล เอี่ยมโสภณา28,695,504-
2123ตระกูล สุริยะพงศ์ไชย28,683,392-
2124ตระกูล เจียมอัมพร28,656,600-
2125ตระกูล อมรวิชัยไพศาล28,650,000-
2126ตระกูล ชนาภาธนวัฒน์28,585,962-
2127ตระกูล ภูคาสวรรค์28,562,934-
2128ตระกูล จรูญธรรม28,550,200-
2129ตระกูล มโนเกษมสันต์28,549,705-
2130ตระกูล พัชรากิตติ28,548,000-
2131ตระกูล วิโรจน์วัฒนกุล28,497,897-
2132ตระกูล พรรณเชษฐ์28,490,080-
2133ตระกูล เกื้อเกียรติงาม28,474,260-
2134ตระกูล นันทราทิพย์28,473,900-
2135ตระกูล วงศ์สว่าง28,465,140-
2136ตระกูล เตชะไมตรีจิตต์28,419,500-
2137ตระกูล ธินรุ่งโรจน์28,388,357-
2138ตระกูล เหรียญชัยยุทธ28,365,384-
2139ตระกูล ศุภราทิตย์28,297,500-
2140ตระกูล บุลสุข28,290,000-
2141ตระกูล จารุสมบัติ28,260,996-
2142ตระกูล เลียวเลิศสกุุลชัย28,246,628-
2143ตระกูล เจตนลิน28,220,034-
2144ตระกูล จาตุรแสงไพโรจน์28,160,000-
2145ตระกูล เจริญเสริมสกุล28,123,040-
2146ตระกูล จังศิริวัฒนธำรง28,119,656-
2147ตระกูล สวยพริ้ง27,976,362-
2148ตระกูล วิรังสีธนกวิน27,975,330-
2149ตระกูล เจนใจ27,950,000-
2150ตระกูล ฉัตรมณีฤกษ์27,935,822-
2151ตระกูล เจริญวงศ์27,904,500-
2152ตระกูล สุวรรณเมธานนท์27,778,100-
2153ตระกูล สัจจะรัตนะโชติ27,772,800-
2154ตระกูล ยางกุล27,698,200-
2155ตระกูล ชาลี27,614,496-
2156ตระกูล ตั้งกิจงามวงศ์27,564,564-
2157ตระกูล ยอดสง่า27,535,722-
2158ตระกูล ชวาลดิฐ27,459,696-
2159ตระกูล ชัยจุฑาพร27,430,449-
2160ตระกูล ฉันท์วิภว27,427,856-
2161ตระกูล วรธรรมทองดี27,415,832-
2162ตระกูล สายธัญญา27,356,283-
2163ตระกูล วรวิทย์พินิต27,316,080-
2164ตระกูล ซื่อภักดี27,291,881-
2165ตระกูล จริยกชกร27,252,942-
2166ตระกูล สงวนคงวิไล27,250,000-
2167ตระกูล วิชิตพันธุ์27,249,920-
2168ตระกูล ลีพิบูลย์สวัสดิ์27,199,950-
2169ตระกูล จีระประภากาญจน์27,191,030-
2170ตระกูล มาธนะสารวุฒิ27,166,000-
2171ตระกูล วิชญะวิลาส27,121,965-
2172ตระกูล ชวโภคิน27,116,456-
2173ตระกูล MANG27,104,000-
2174ตระกูล มนูธรรม27,083,000-
2175ตระกูล คุณสัตยานนท์27,036,000-
2176ตระกูล สุทธิกุลพาณิช26,974,800-
2177ตระกูล ศิริพิทยาคุณกิจ26,920,056-
2178ตระกูล พูลทรัพย์26,916,100-
2179ตระกูล ธรรมลิขิตกุล26,906,162-
2180ตระกูล วงศ์สุวรรณ26,880,180-
2181ตระกูล ครองพาณิชย์26,878,000-
2182ตระกูล นันทศรี26,850,888-
2183ตระกูล โชคดำรงสุข26,850,888-
2184ตระกูล วิภาณุรัตน์26,849,868-
2185ตระกูล แซ่จ๋าว26,816,470-
2186ตระกูล ไพรัชเวทย์26,811,792-
2187ตระกูล ANTONY26,811,632-
2188ตระกูล ตรีสุทธาชีพ26,758,814-
2189ตระกูล ชายสิม26,712,693-
2190ตระกูล กฤติยรังสิต26,678,100-
2191ตระกูล วิจิตรวิกรม26,646,635-
2192ตระกูล จันทร์เจริญกิจ26,606,200-
2193ตระกูล นิรันดร26,590,920-
2194ตระกูล ผาติกุลเศรษฐ์26,568,568-
2195ตระกูล ติง26,550,000-
2196ตระกูล วงศ์ศรีสุชน26,529,020-
2197ตระกูล วิจิตรภากร26,520,000-
2198ตระกูล ดีพันธุ์พงษ์26,494,950-
2199ตระกูล ชินะพัฒนวงศ์26,476,920-
2200ตระกูล หอสิมะสถาพร26,452,800-
2201ตระกูล เจนกุลประสูตร26,421,600-
2202ตระกูล สุวจนกร26,400,000-
2203ตระกูล กุลประภา26,394,000-
2204ตระกูล เอครพานิช26,371,063-
2205ตระกูล ประสพเนตร26,353,152-
2206ตระกูล สิริพร26,325,000-
2207ตระกูล โกศลศักดิ์26,306,739-
2208ตระกูล เทพเฉลิม26,263,014-
2209ตระกูล วัลลภศิริ26,246,798-
2210ตระกูล ตั้งอุทัยศักดิ์26,170,323-
2211ตระกูล ฟูศรีบุญ26,083,200-
2212ตระกูล JHEE26,041,840-
2213ตระกูล เกตุแก้ว25,978,613-
2214ตระกูล วงศ์วิวัฒน์25,952,100-
2215ตระกูล อาชวานันทกุล25,934,550-
2216ตระกูล พร้อมพรชัย25,842,808-
2217ตระกูล เมฆหมอก25,832,123-
2218ตระกูล สุขเวสโก25,818,000-
2219ตระกูล ปังศรีนนท์25,800,000-
2220ตระกูล นาคาฮาร่า25,798,500-
2221ตระกูล คงคาสัย25,752,064-
2222ตระกูล รัตนชัยกานนท์25,629,098-
2223ตระกูล เสนาวัฒนกุล25,605,060-
2224ตระกูล ศรีสวัสดิ์25,596,000-
2225ตระกูล ศรีศุภคณินทร์25,533,231-
2226ตระกูล วงศ์งามนิจ25,520,000-
2227ตระกูล วรพาสน์25,486,586-
2228ตระกูล วิตนากร25,480,002-
2229ตระกูล ศรีสุภรวาณิชย์25,478,656-
2230ตระกูล ตันพัฒนรัตน์25,472,192-
2231ตระกูล สุภารัตน์25,440,800-
2232ตระกูล คูห์รัตนพิศาล25,400,000-
2233ตระกูล เอื้อพงศ์กิติกุล25,400,000-
2234ตระกูล สหรัตนชัยวงศ์25,400,000-
2235ตระกูล เมืองจันทร์25,362,452-
2236ตระกูล โพธิ์ใบกุล25,229,160-
2237ตระกูล วรรณโรจน์25,219,348-
2238ตระกูล พงษ์ศักดิ์25,200,000-
2239ตระกูล เหล่าศรีมงคล25,188,400-
2240ตระกูล ปลื้มพรพรหม25,156,278-
2241ตระกูล ลีพึ่งธรรม25,132,000-
2242ตระกูล แซ่ฮึ้ง25,090,800-
2243ตระกูล สงฆ์ประชา25,054,260-
2244ตระกูล รุกขรัตน์25,051,720-
2245ตระกูล ตรีสุริยาแสงโชติ25,032,797-
2246ตระกูล ปิ่นสำอางค์25,032,027-
2247ตระกูล เจริญงาม25,021,315-
2248ตระกูล จันทนขจรฟุ้ง25,001,172-
2249ตระกูล ร่มไทรทอง25,000,000-
2250ตระกูล ขยันงาน24,976,142-
2251ตระกูล ดีศิลปกิจ24,967,360-
2252ตระกูล เจริญกุล24,952,760-
2253ตระกูล นามนวน24,931,073-
2254ตระกูล เกวลี24,881,670-
2255ตระกูล เตชะพงศ์ธาดา24,855,320-
2256ตระกูล อุ่นแสงจันทร์24,834,720-
2257ตระกูล สุดใจชื้น24,826,578-
2258ตระกูล ชูวรรธนะปกรณ์24,805,000-
2259ตระกูล CHENG24,800,000-
2260ตระกูล กิจถาวรสวัสดิ์24,780,000-
2261ตระกูล วณิชย์พรรค24,780,000-
2262ตระกูล สุกัญจนศิริ24,775,215-
2263ตระกูล บัตรสมบูรณ์24,707,331-
2264ตระกูล สมุทรักษ์24,640,000-
2265ตระกูล ศรีทอง24,556,480-
2266ตระกูล หาญนันทวิวัฒน์24,555,168-
2267ตระกูล ปีตะวนิก24,554,660-
2268ตระกูล ซาโต24,530,842-
2269ตระกูล CHEOL24,508,660-
2270ตระกูล เหล่าวัฒนา24,412,468-
2271ตระกูล สง่าธีระภาพ24,396,600-
2272ตระกูล ศิระวงษ์ธรรม24,393,626-
2273ตระกูล มาตสิมา24,334,089-
2274ตระกูล สมบัติวรพัฒน์24,325,185-
2275ตระกูล TGOW24,318,873-
2276ตระกูล โกมลสุวรรณ24,308,248-
2277ตระกูล ภัทรสินมโน24,300,000-
2278ตระกูล พิศาลคุณากิจ24,291,461-
2279ตระกูล วรัญญูรัตนะ24,287,500-
2280ตระกูล พิริยะธรรมวงศ์24,255,000-
2281ตระกูล ไชยพันธ์พงษ์24,246,600-
2282ตระกูล อัสสวิโรจน์เรือง24,141,119-
2283ตระกูล ประชาสิทธิศักดิ์24,080,000-
2284ตระกูล เตชะณรงค์24,030,460-
2285ตระกูล เจริญวิทู24,012,000-
2286ตระกูล ปั้นศิริ23,976,000-
2287ตระกูล วรกิตติวงศ์23,972,367-
2288ตระกูล งามมงคลรัตน์23,950,416-
2289ตระกูล จรุงสถิตพงศ์23,874,000-
2290ตระกูล พวงเรืองศรี23,874,000-
2291ตระกูล เจียมสกุล23,870,000-
2292ตระกูล เวศน์ปฐม23,854,200-
2293ตระกูล สังขรัตน์23,846,550-
2294ตระกูล สนิทวงศ์23,838,118-
2295ตระกูล มั่นคง23,824,362-
2296ตระกูล มงคลนาวิน23,771,600-
2297ตระกูล หวังเจริญวงศ์23,755,386-
2298ตระกูล ตัณฑวิเชียร23,747,310-
2299ตระกูล อัศวตั้งเสถียร23,728,400-
2300ตระกูล ชัยอิทธิ23,719,220-
2301ตระกูล หุตางกูร23,684,850-
2302ตระกูล ตรีสุโกศล23,681,000-
2303ตระกูล พัฒนปุณยาภิรมย์23,602,800-
2304ตระกูล นัชชาธน23,579,200-
2305ตระกูล KODAMA23,521,196-
2306ตระกูล วิลาสศักดานนท์23,456,129-
2307ตระกูล ไหลเจริญวงศ์23,444,199-
2308ตระกูล จรรย์โกมล23,440,240-
2309ตระกูล ธัมพาณิชย์สกุล23,407,720-
2310ตระกูล วานิชสวัสดิ์23,402,500-
2311ตระกูล ชินประเสริฐ23,392,868-
2312ตระกูล อัชชพันธ์23,388,750-
2313ตระกูล เชิดชูอำไพ23,375,571-
2314ตระกูล ABE23,304,002-
2315ตระกูล สันติโชตินันท์23,285,475-
2316ตระกูล คุณานพรัตน์23,278,800-
2317ตระกูล ศุภสิริสุข23,243,132-
2318ตระกูล เอื้ออัมพร23,231,644-
2319ตระกูล ตั้งธรรม23,221,968-
2320ตระกูล โชติพันธุ์วิทยากุล23,221,503-
2321ตระกูล กมลรัตนพิบูล23,200,000-
2322ตระกูล อนันตวัชกร23,190,349-
2323ตระกูล ก่อสินเจริญ23,184,000-
2324ตระกูล อาชากุล23,182,000-
2325ตระกูล WANG23,115,559-
2326ตระกูล อพาธา23,110,897-
2327ตระกูล สิวาภิรมย์รัตน์23,091,666-
2328ตระกูล คงคาทอง23,051,780-
2329ตระกูล คำนวนศิริ23,043,261-
2330ตระกูล ตาครู23,027,430-
2331ตระกูล เอื้อสงวนกุล23,000,000-
2332ตระกูล วาสประเสริฐสุข22,969,000-
2333ตระกูล ลัมประเสริฐ22,964,747-
2334ตระกูล ยังประภากร22,948,980-
2335ตระกูล KWAK22,933,060-
2336ตระกูล ไชยพงศ์ผาติ22,932,120-
2337ตระกูล สร้างเกียรติ22,924,423-
2338ตระกูล ตันติภัณฑ์รักษ์22,870,000-
2339ตระกูล ชัยชนะวงศ์22,857,188-
2340ตระกูล จิวจินดา22,835,200-
2341ตระกูล เชาอนาจิณ22,831,770-
2342ตระกูล ปัญญาเสวนมิตร22,796,711-
2343ตระกูล จินตนสถิตย์22,748,012-
2344ตระกูล โกศลสมบัติ22,732,999-
2345ตระกูล เชาวนันทกุล22,627,792-
2346ตระกูล ทั่งทอง22,612,886-
2347ตระกูล ศรีโพธิ์ทอง22,552,217-
2348ตระกูล โพธิกำจร22,532,100-
2349ตระกูล วิญญูประดิษฐ์22,517,000-
2350ตระกูล จงไพศาลศิลป์22,461,705-
2351ตระกูล กรตมี22,418,206-
2352ตระกูล HUI-YUN22,399,732-
2353ตระกูล โรจนมงคล22,394,400-
2354ตระกูล ถาวรอมรศรี22,392,192-
2355ตระกูล ธีรชาติรังสฤษดิ์22,389,990-
2356ตระกูล อุดม22,375,418-
2357ตระกูล วงศ์หนองเตย22,341,400-
2358ตระกูล แปงคำ22,334,099-
2359ตระกูล อังศธรรมรัตน์22,314,651-
2360ตระกูล ชีวานนท์22,270,000-
2361ตระกูล ธนาสุนทรารัตน์22,233,716-
2362ตระกูล บุญรอด22,200,000-
2363ตระกูล วิริยะวงศ์22,123,790-
2364ตระกูล ศรีมงคล22,107,762-
2365ตระกูล ภาวศุทธิพันธุ์22,054,905-
2366ตระกูล กิตติภูมิชัย21,996,870-
2367ตระกูล จิรบวรวิสุทธิ์21,966,492-
2368ตระกูล อารยะสกุล21,960,196-
2369ตระกูล สุเภากิจ21,911,420-
2370ตระกูล สิงห์สา21,900,637-
2371ตระกูล ชยอมร21,891,039-
2372ตระกูล ปัญจวัฒนา21,886,700-
2373ตระกูล ชัยธรรมกร21,872,460-
2374ตระกูล ดุสิตานนท์21,870,336-
2375ตระกูล เหล่าวิโรจนกุล21,864,484-
2376ตระกูล อนันต์คูศรี21,840,000-
2377ตระกูล ยิ่งชัชวาลย์21,790,000-
2378ตระกูล นวลแสง21,755,600-
2379ตระกูล ปวโรภาส21,754,000-
2380ตระกูล วัฒนเสน21,750,000-
2381ตระกูล คลังทรัพย์21,748,062-
2382ตระกูล ดำรงมหาสวัสดิ์21,724,606-
2383ตระกูล ชุมวระ21,722,360-
2384ตระกูล เสียงสกุล21,714,546-
2385ตระกูล ลำโกน21,708,000-
2386ตระกูล เจษฏาวรางกูล21,701,170-
2387ตระกูล ตันตินนท์21,701,054-
2388ตระกูล รุ่งทองใบสุรีย์21,679,000-
2389ตระกูล ยิ่งเจริญอนันต์21,670,081-
2390ตระกูล วิริยาทรพันธุ์21,584,350-
2391ตระกูล ปริวุฒิพงศ์21,488,400-
2392ตระกูล กัลยาณมิตร21,481,788-
2393ตระกูล ธัม21,463,190-
2394ตระกูล พันธ์สุขุมธนา21,460,003-
2395ตระกูล วรภัทรศิลาวงษ์21,452,000-
2396ตระกูล เจียมเจริญ21,424,000-
2397ตระกูล นพคุณทอง21,420,000-
2398ตระกูล แผ่นทอง21,384,000-
2399ตระกูล ตุงคะเศรณี21,367,080-
2400ตระกูล ปัตตะพงศ์21,363,900-
2401ตระกูล ณัฐพล21,357,440-
2402ตระกูล เขจรนันทน์21,300,000-
2403ตระกูล เก้าพัฒนสกุล21,293,530-
2404ตระกูล ญาณสมบูรณ์21,235,980-
2405ตระกูล ตันชวลิต21,232,724-
2406ตระกูล มหธร21,228,000-
2407ตระกูล เสมอใจ21,161,250-
2408ตระกูล ศันสนียเกียรติ21,151,110-
2409ตระกูล จุ้ยอินทร์21,135,084-
2410ตระกูล หลีสุวรรณ21,111,090-
2411ตระกูล สวัสดิ์พีระ21,107,100-
2412ตระกูล อานันโทไทย21,092,500-
2413ตระกูล โชติอุดมพันธ์21,089,964-
2414ตระกูล ปุษยไพบูลย์21,031,200-
2415ตระกูล จรดล21,021,717-
2416ตระกูล ฐิติวงศ์วัฒนา21,011,392-
2417ตระกูล สาลยาโกวิท21,000,060-
2418ตระกูล คล้ายมณี21,000,000-
2419ตระกูล งามวงษ์วาน21,000,000-
2420ตระกูล LOK21,000,000-
2421ตระกูล คล่องวิถี20,995,410-
2422ตระกูล จินทนากร20,969,040-
2423ตระกูล ศรีงาน20,909,159-
2424ตระกูล อากรกิจ20,880,080-
2425ตระกูล ฮ้อแสงชัย20,869,494-
2426ตระกูล เชื้อธนะภิญโญ20,846,000-
2427ตระกูล ใช่วิวัฒน์20,840,294-
2428ตระกูล โสภาจิตต์วัฒนะ20,828,580-
2429ตระกูล หยุ่น20,820,234-
2430ตระกูล อิงคนันท์20,813,486-
2431ตระกูล ชูวงศ์เลิศสกุล20,791,188-
2432ตระกูล ญาณกรธนาพันธุ์20,719,671-
2433ตระกูล เกื้อกูลพิทักษ์20,700,000-
2434ตระกูล ยศศักดา20,685,270-
2435ตระกูล ก่อนันทเกียรติ20,655,628-
2436ตระกูล โล่ประคอง20,649,978-
2437ตระกูล อาชวนิยุต20,631,150-
2438ตระกูล ตันมิตร20,617,503-
2439ตระกูล ไชยปรมัตถ์20,610,051-
2440ตระกูล วงศ์ชัชชาญ20,577,440-
2441ตระกูล ริเริ่มสุนทร20,556,875-
2442ตระกูล คุณจักร20,540,000-
2443ตระกูล คชฤทธิ์20,531,000-
2444ตระกูล นามศิริพงศ์พันธุ์20,440,892-
2445ตระกูล วิบูลย์กิจวรกุล20,429,905-
2446ตระกูล สารสิน20,429,679-
2447ตระกูล ธานัทไชยสิทธิ์20,420,060-
2448ตระกูล วงษ์สุวรรณ20,400,000-
2449ตระกูล ชุ่มสุวรรณ20,325,835-
2450ตระกูล เกื้อกูลศรี20,300,000-
2451ตระกูล อัศวอารักษ์วงศ์20,293,000-
2452ตระกูล เฉลิมชัยวัฒน์20,271,150-
2453ตระกูล มหิทธิวาณิชชา20,259,404-
2454ตระกูล SOO20,219,659-
2455ตระกูล ปุ่นอภิรัตน์20,154,178-
2456ตระกูล จันทรศักดิ์20,121,600-
2457ตระกูล จิระพจชพร20,088,824-
2458ตระกูล ปิยะรัฐ20,058,460-
2459ตระกูล หนูไพโรจน์20,047,896-
2460ตระกูล วงษ์แสงอรุณศรี20,032,152-
2461ตระกูล ชาติวุฒิกอบกุล20,012,190-
2462ตระกูล ตั้งศรีวงศ์20,003,000-
2463ตระกูล รูญรัมเนตร20,000,000-
2464ตระกูล ศิริชุติมางกูร20,000,000-
2465ตระกูล ตั้งพงศ์ประสิทธิ์19,998,752-
2466ตระกูล LAN19,995,735-
2467ตระกูล สิทธิมนต์อำนวย19,989,022-
2468ตระกูล พลาบดีวัฒน19,950,000-
2469ตระกูล พลากรกิจวัฒนา19,941,000-
2470ตระกูล เลาลิขิตนันท์19,904,688-
2471ตระกูล ศรีเรืองสุข19,902,628-
2472ตระกูล ศรัณย์เกตุ19,872,000-
2473ตระกูล มงคลทรัพยา19,800,099-
2474ตระกูล อมรนันทิพัฒน์19,799,856-
2475ตระกูล เหมสถาปัตย์19,793,500-
2476ตระกูล KATSUMOTO19,792,110-
2477ตระกูล วังศานุตร19,778,240-
2478ตระกูล วสุวานิช19,675,272-
2479ตระกูล มนต์อารักษ์19,611,199-
2480ตระกูล ทรรศนีย์พงษ์19,606,160-
2481ตระกูล บุญลาโภ19,600,000-
2482ตระกูล กมลศิริวัฒน์19,597,200-
2483ตระกูล แสงหาญ19,592,000-
2484ตระกูล เมฆดำรงแสง19,543,781-
2485ตระกูล ดวงสวัสดิ์19,463,901-
2486ตระกูล วัชรโชคเกษม19,440,102-
2487ตระกูล เตชะสันติสุข19,440,000-
2488ตระกูล ลิ้มนันทรักษ์19,421,395-
2489ตระกูล วงศ์แสงนาค19,419,600-
2490ตระกูล กิตติวรรณโชติ19,374,000-
2491ตระกูล วงศ์วสุ19,357,200-
2492ตระกูล ชัยพรหมประสิทธิ์19,347,040-
2493ตระกูล โกกิลานนท์19,292,400-
2494ตระกูล อัศวุตมางกุร19,289,842-
2495ตระกูล จิตรถนอม19,287,350-
2496ตระกูล ฐิติไชโย19,282,000-
2497ตระกูล จันทรุจานนท์19,281,200-
2498ตระกูล เสริมทวีทรัพย์19,228,400-
2499ตระกูล จตุรพิธพร19,222,639-
2500ตระกูล ตู้บรรเทิง19,212,900-