คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/03/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ235,526,950-1.78
2002 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์234,943,325-0.55
2003 นาย วสุพล ธารกกาญจน์234,794,320-3.80
2004 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND234,678,625-0.05
2005 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)234,598,655+3.85
2006 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์234,349,299-
2007 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ234,169,642-1.44
2008 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร234,153,377-0.85
2009 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)233,668,180+1.77
2010 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED233,205,520+0.35
2011 น.ส. ปฐมา พรประภา232,938,336+2.37
2012 นาย ชวลิต ยอดมณี232,700,000+3.91
2013 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์232,642,500-
2014 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์232,265,285-1.77
2015 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา231,802,535+3.96
2016 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล231,531,000+1.32
2017 นาย ภาณุ ศีติสาร231,342,762-
2018 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร231,135,450-
2019 น.ส. ศศทร โชติบุตร231,063,700-
2020 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร231,053,580+0.56
2021 นาย สมชาติ โสตธิมัย231,005,000+0.08
2022 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี230,852,585-0.19
2023 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล230,400,000+0.52
2024 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์230,067,326+2.82
2025 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์230,025,173-5.45
2026 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
2027 นาย ประสาน ภิรัช บุรี229,721,503+2.29
2028 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล229,620,000+1.12
2029 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข229,600,000-
2030 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ229,480,471-0.21
2031 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร229,245,525-2.92
2032 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา229,204,904-0.22
2033 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด228,961,296+0.46
2034 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์228,447,982+1.14
2035 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ228,000,000+11.40
2036 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ227,321,510+0.19
2037 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ226,757,091-1.46
2038 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์225,988,746-0.75
2039 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า225,654,685-1.19
2040 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)225,224,860-1.53
2041 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)225,000,948-0.41
2042 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED224,822,809+1.89
2043 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต224,466,000-2.23
2044 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)224,111,787+0.39
2045 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์224,106,153+7.92
2046 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด223,862,625-0.76
2047 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด223,602,556+0.75
2048 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด222,755,585+3.41
2049 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ222,600,000-0.63
2050 Diamond Jubilant Corporation222,500,000+1.12
2051 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ222,369,202-6.35
2052 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด221,819,593+1.80
2053 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์221,475,809-
2054 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา221,370,363-
2055 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล221,250,000-3.39
2056 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED221,250,000-0.56
2057 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด221,081,250+3.85
2058 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์220,588,204-
2059 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์220,550,549-1.82
2060 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์220,242,129-3.51
2061 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์220,140,973-
2062 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด219,618,805-
2063 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์219,322,806-0.50
2064 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์218,880,648-5.45
2065 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์218,837,000-3.48
2066 นาย ศิธา เมฆสวรรค์218,791,638-
2067 MEDIA KING CAPITAL LTD218,750,000-0.57
2068 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย218,415,991-3.82
2069 นาย เมธา ตริลลิต218,400,000-
2070 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล218,028,346+0.05
2071 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง217,800,000+1.01
2072 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ217,560,000-
2073 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล217,560,000-
2074 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์217,560,000-
2075 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา217,320,598-0.83
2076 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล217,284,748-0.76
2077 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน217,278,768-3.36
2078 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED217,276,480+0.03
2079 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.216,947,479+2.93
2080 น.ส. สุณี เสรีภาณุ216,547,850+1.29
2081 บริษัท ชัยลดาดล จำกัด216,464,689+0.39
2082 นาย สงกรานต์ อิสสระ216,407,801-2.90
2083 นาย กฤษดา ชวนะนันท์216,235,000-
2084 นาย ประพล พรประภา216,038,336+2.37
2085 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์216,000,000+0.46
2086 MR. YUK LUNG LEE216,000,000-
2087 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร215,675,583-0.22
2088 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF215,660,010+1.09
2089 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา215,630,215+29.41
2090 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล215,285,780+3.59
2091 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-
2092 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์215,064,500-
2093 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)215,053,200-0.41
2094 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช214,638,900-
2095 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC214,124,000-0.31
2096 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์214,066,284-3.23
2097 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ213,440,000+0.87
2098 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์213,440,000+0.87
2099 MR. TAN SEOW PHOR212,975,310-2.95
2100 นาย มารชัย กองบุญมา212,682,000+4.05
2101 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด212,462,352-
2102 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน211,972,392+1.70
2103 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์211,807,640+5.45
2104 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด211,632,221+0.69
2105 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด211,157,276+0.68
2106 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ211,101,679+0.55
2107 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล210,779,380-3.38
2108 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ210,766,462-
2109 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)210,485,187-2.23
2110 นาย พสุ ลิปตพัลลภ210,223,194-6.45
2111 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ210,223,193-6.45
2112 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา209,711,592-0.49
2113 นาง อินทิรา สุขะนินทร์209,323,165-1.28
2114 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์209,100,000+4.41
2115 นาย ลักษณ์ ทองไทย209,075,175-0.75
2116 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์209,008,800-3.08
2117 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์208,965,870-
2118 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี208,901,013-0.74
2119 นาง วรนุช อิสริยธรรม208,583,000+23.95
2120 นาย ธีร ชุติวราภรณ์208,530,000+0.95
2121 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา208,297,163-
2122 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์208,201,653-0.48
2123 นาย ทัยดี วิศวเวช208,098,702-0.94
2124 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก207,811,800+1.19
2125 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด207,646,400-
2126 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน207,400,376+0.84
2127 นาย พิชิต เลิศตำหรับ207,000,000+1.45
2128 นาย จิโรจ พนาจรัส206,848,382-3.38
2129 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์206,848,382-3.38
2130 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES206,746,080+3.62
2131 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์206,660,563-
2132 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร206,601,462-0.44
2133 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์206,250,000-0.61
2134 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล205,900,216+3.32
2135 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์205,756,250-1.71
2136 นาย ทศพล มาลีนนท์205,756,250-1.71
2137 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์205,756,250-1.71
2138 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์205,756,250-1.71
2139 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์205,756,250-1.71
2140 นาง พรพิไล ไรวา205,580,864-0.74
2141 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG205,438,000+3.53
2142 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์205,237,706+6.61
2143 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา205,070,062+5.45
2144 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์204,989,400-1.59
2145 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์204,753,920-
2146 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์204,711,626+4.60
2147 บริษัท พกกิม จำกัด204,431,802-1.47
2148 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)204,359,430-0.65
2149 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล204,002,217-0.75
2150 MITSUI & CO.,LTD.203,999,998-1.31
2151 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล203,822,683+0.99
2152 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์203,799,780+1.45
2153 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล203,775,000-10.00
2154 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์203,719,400+4.12
2155 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์203,719,400+4.12
2156 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด203,489,064-
2157 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED203,417,040+0.81
2158 นาย คุณา วิทยฐานกรณ์203,333,775-2.67
2159 นาย อภิชาติ สระมูล203,154,780+0.84
2160 MR. LITSAMY LATSAVONG203,150,000+0.84
2161 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์202,786,649+1.99
2162 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์202,671,875+2.00
2163 นาย วิรัฐ สุขชัย202,632,234+0.88
2164 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว202,482,375+3.48
2165 นาง อัญชลี เกิดผล202,370,000+2.14
2166 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด202,328,396-
2167 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์202,235,497-
2168 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด202,226,500+0.75
2169 นาย สมเกียรติ ลิมทรง202,171,545+0.86
2170 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์201,854,500+4.00
2171 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2172 MR. LIAU KIM SAN JEREMY201,490,900-1.41
2173 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด201,339,870-1.86
2174 นาย นริศ จิระวงศ์ประภา201,226,555-1.17
2175 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ201,012,500+1.92
2176 BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD200,925,000-2.92
2177 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ200,665,128+2.70
2178 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ200,613,000-
2179 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)200,205,660-
2180 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.200,105,006-3.57
2181 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล199,961,870-0.90
2182 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล199,918,868+2.82
2183 นาย ปอ อนาวิล199,713,510-
2184 นาย สุจินต์ หวั่งหลี199,706,080+0.07
2185 นาย ชินทัต เจียอาภา198,478,360-
2186 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)198,169,696-2.77
2187 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์198,000,000+0.51
2188 น.ส. รจนา วานิช197,837,790+2.35
2189 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์197,777,778+1.12
2190 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล197,675,544+4.17
2191 นาย บุญยง สวาทยานนท์197,661,912+4.17
2192 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล197,516,801+2.05
2193 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร197,059,661+1.40
2194 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม196,003,696-2.79
2195 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล195,707,547-3.84
2196 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)195,265,000+0.54
2197 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)195,000,000+3.85
2198 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ194,613,998+0.76
2199 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์194,510,134+0.49
2200 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล194,322,000+1.72
2201 นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์194,300,000+5.22
2202 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY194,178,445+1.10
2203 นาย กฤษฎา พฤติภัทร194,120,000+4.35
2204 นาง เกศินี วิฑูรชาติ193,965,480-1.94
2205 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย193,940,000-3.45
2206 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล193,916,050-0.25
2207 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร193,783,735-5.45
2208 นาย ธนพล กองบุญมา193,204,250+4.21
2209 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล193,192,000+7.32
2210 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ192,717,500+4.46
2211 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ192,694,350-0.15
2212 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ192,689,250-1.54
2213 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา192,458,914-1.94
2214 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)192,395,734-
2215 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)192,254,480-3.98
2216 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล192,234,000+1.45
2217 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด192,132,920-1.64
2218 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์192,053,864+0.88
2219 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์192,050,000-
2220 นาย เทพทัย ศิลา192,009,260-4.41
2221 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล192,000,000+0.52
2222 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)191,999,832-3.33
2223 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล191,580,080-
2224 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด191,504,606-
2225 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล191,487,293+2.05
2226 CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY191,395,225+1.45
2227 MR. Phoukhaokham Pravoraxay191,200,000+0.84
2228 น.ส. อรนุช วานิช191,088,616+2.36
2229 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว191,026,800-
2230 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด190,477,287+1.01
2231 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์190,271,129+1.89
2232 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร190,200,780-1.59
2233 นาง นิชา สมิทธิวาสน์190,119,204+1.01
2234 น.ส. อังคณา วานิช190,075,734+2.49
2235 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล189,988,000+7.61
2236 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล189,883,950+0.65
2237 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล189,736,052+2.05
2238 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล189,702,764+2.05
2239 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล189,702,472+2.05
2240 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์189,642,902-5.45
2241 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด189,521,992-
2242 SIX SIS LTD189,433,895-12.75
2243 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์189,388,772-5.45
2244 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด189,279,200-9.49
2245 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี189,242,117+0.06
2246 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด189,197,280-
2247 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล189,144,000-
2248 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์189,088,842+2.35
2249 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์189,003,841-
2250 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์188,914,986-4.38
2251 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT188,434,300+5.38
2252 นาง พันทิพา ไรวา188,389,512-0.74
2253 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์188,362,675+6.92
2254 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์188,308,800+3.09
2255 นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ187,975,000+0.53
2256 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน187,287,558+0.74
2257 นาย บุญชัย โชควัฒนา186,379,862+0.26
2258 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ186,354,000+0.49
2259 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา186,344,025+7.73
2260 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด186,325,720-1.64
2261 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด186,315,887-
2262 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย186,284,861-
2263 มหาวิทยาลัยขอนแก่น186,101,480-0.83
2264 นาย สำรวย ทิชาชล185,806,250-
2265 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย185,800,340+5.42
2266 MR. GIRISH WADHWA185,768,445-1.26
2267 นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช185,260,600+0.94
2268 นาง ปรารถนา มงคลกุล185,101,300-
2269 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา184,810,000+2.67
2270 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด184,800,000-
2271 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล184,592,470-5.45
2272 นาง อุบล เอกะหิตานนท์184,396,699-0.94
2273 นาย พิชัย นีรนาทโกมล184,000,000+2.61
2274 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2275 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ183,592,330-1.46
2276 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร183,294,598+0.96
2277 น.ส. ปฤณ พรประภา182,206,505+2.37
2278 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น181,899,544-1.78
2279 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด181,760,000+0.78
2280 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์181,674,500-0.57
2281 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A181,145,431-0.72
2282 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ181,109,023-6.35
2283 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)181,060,460-2.18
2284 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด180,898,261-
2285 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด180,574,240-0.57
2286 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์180,419,400-1.59
2287 นาย วิเชียร เศวตวาณิช180,380,240-0.90
2288 นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์179,525,000-
2289 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์178,957,361+0.69
2290 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์178,956,250-
2291 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล178,955,850-3.39
2292 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)177,975,000-
2293 นาย วิษณุ เทพเจริญ177,813,134-3.45
2294 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ177,724,580+0.74
2295 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์177,703,750-1.60
2296 นาย อาศิส อุนนะนันทน์177,613,800-
2297 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์177,600,000-
2298 นางสาว ชนาพร เบรย์177,380,000-
2299 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา177,150,925+0.97
2300 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์177,135,055-0.96
2301 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ177,129,818+1.14
2302 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล177,000,000-3.39
2303 GANARIA INTERNATIONAL CORP.177,000,000-0.56
2304 นาง อัญชลี เทพบุตร176,917,572+2.50
2305 นาย ดิเรก ตาครู176,597,685+3.31
2306 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์176,595,946-
2307 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์176,135,394-0.86
2308 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์175,713,697-3.23
2309 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข175,570,939+3.24
2310 สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด174,450,240-1.64
2311 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด174,308,715-
2312 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์174,160,473-5.45
2313 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์174,154,848-2.59
2314 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา174,042,532+7.73
2315 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.174,000,040-0.50
2316 นาย ประมุข อุณจักร174,000,000+2.30
2317 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)173,775,000-
2318 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล173,618,750-0.80
2319 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย173,007,997+0.50
2320 นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล172,956,000+2.30
2321 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด172,623,202-1.92
2322 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์172,551,500-1.46
2323 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม172,480,871+2.04
2324 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์172,099,674-2.92
2325 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)172,050,000-
2326 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย171,990,000+13.84
2327 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์171,808,000+2.68
2328 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด171,799,600+2.14
2329 นาย อนุชา อาวีลาสกุล171,740,875+2.17
2330 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์171,682,500-0.61
2331 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์171,524,550-3.11
2332 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร171,450,000-1.57
2333 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์170,828,272-
2334 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์170,825,706+6.96
2335 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล170,658,165+0.50
2336 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร170,577,060+1.75
2337 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์170,473,600+11.21
2338 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์169,920,000-
2339 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล169,743,830+4.48
2340 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด169,617,779-0.86
2341 นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย169,568,672+0.63
2342 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา169,540,624-
2343 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์169,480,000-10.00
2344 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ169,260,000+0.65
2345 นาย สุเมธ ดารกานนท์169,059,858+0.71
2346 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์169,022,259-
2347 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด168,959,612+1.21
2348 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้168,937,245-0.55
2349 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล168,468,300-0.28
2350 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร168,420,198-4.11
2351 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล168,419,898-
2352 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด168,402,000-1.96
2353 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม168,399,000+1.19
2354 นาย สุวิช ปัญญาวีร์168,266,000-3.36
2355 นาง วัลภา เจียรประเสริฐกุล168,212,100-
2356 นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์168,114,624+1.72
2357 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร168,021,423-1.38
2358 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์167,943,563-5.15
2359 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย167,764,532+3.36
2360 EMINENT EXPERT LIMITED167,434,960-
2361 NICE NOBLE LIMITED167,161,563+0.88
2362 นาย สัญชวัล อิงคภาคย์167,025,050-
2363 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด166,600,000-2.10
2364 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์166,400,000-
2365 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์166,400,000-
2366 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร166,320,000-1.59
2367 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ166,167,424-1.06
2368 CLSA LIMITED166,050,000+0.81
2369 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล165,522,000-3.06
2370 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์165,280,975+0.79
2371 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล165,222,860+3.83
2372 นาย เจน ชาญณรงค์164,887,616+0.88
2373 บริษัท กรีนสปอต จำกัด164,820,050-0.67
2374 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด164,800,000-3.88
2375 นาง รวีวรรณ ม้าทอง164,775,870-1.59
2376 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์164,772,000+1.45
2377 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)164,378,550-
2378 น.ส. นิดา แซ่ลี้164,359,206+1.01
2379 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์164,059,497-0.97
2380 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)164,002,888-
2381 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล163,501,078+2.05
2382 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1163,383,878-1.89
2383 นาง มาทินี วันดีภิรมย์163,352,640+0.76
2384 นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล163,291,700-1.21
2385 นาย พัทธดน คงสุนทร163,289,400-0.81
2386 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI163,134,235-3.39
2387 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ162,750,000+0.65
2388 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี162,742,690-0.21
2389 นาย ระพี อุทกะพันธุ์162,683,236+2.35
2390 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)162,526,980+0.76
2391 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์161,959,722-0.22
2392 นาย พิชญ์ เทวอักษร161,891,535-0.55
2393 นาย สุรพล คุณานันทกุล161,430,365+24.29
2394 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)161,409,660-0.99
2395 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ161,344,636+0.33
2396 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน161,250,733-1.94
2397 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ161,179,179-2.05
2398 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล161,169,065-1.98
2399 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)161,106,236+0.63
2400 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)161,088,617-5.88
2401 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช161,086,810-3.23
2402 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED160,687,813-
2403 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์160,477,900+4.35
2404 นาย ชนะ อัษฎาธร160,413,750-0.95
2405 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ160,259,980+5.22
2406 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์160,225,319-
2407 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย160,083,871-0.94
2408 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร159,790,950+5.45
2409 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล159,449,500+1.64
2410 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล159,408,000-0.98
2411 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร159,005,625-2.92
2412 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล158,989,620+2.05
2413 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์158,956,538-5.45
2414 นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์158,841,000-2.47
2415 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร158,529,150-2.56
2416 นาย วันชัย คุณานันทกุล158,520,198+25.72
2417 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์158,515,707-1.56
2418 นาย สอง วัชรศรีโรจน์158,402,000+2.05
2419 นาย พลพัฒ กรรณสูต158,346,171-
2420 นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล158,073,120-2.47
2421 นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล158,073,120-2.47
2422 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์157,707,160+1.54
2423 น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์157,455,540+0.51
2424 บริษัท โลหการไทย จำกัด157,349,751-1.60
2425 นาย ยอด ชินสุภัคกุล157,224,544-7.76
2426 นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์156,930,000+3.70
2427 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์156,841,612-1.78
2428 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด156,663,720+0.41
2429 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล156,613,712-1.96
2430 ร้อยโท วรากร ไรวา156,400,000-0.74
2431 นาย สุชาติ จริยกชกร156,376,810-1.37
2432 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร156,366,000-1.31
2433 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์156,276,160-1.77
2434 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์156,221,830+2.35
2435 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต156,000,000-
2436 น.ส. นันทิชา ไชยกุล156,000,000-1.92
2437 นาย คุณา เทวอักษร155,997,874-2.63
2438 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ155,969,126-2.25
2439 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ155,814,745+1.92
2440 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์155,800,425-0.61
2441 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด155,776,513-0.03
2442 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข155,724,260+0.87
2443 นาย เกียรติ วิมลเฉลา155,660,328+4.17
2444 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต155,600,100-0.40
2445 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี155,523,055-
2446 บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
2447 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด155,434,294-0.65
2448 นาง เกศรา มานะศิลป์155,184,580+2.96
2449 นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ155,170,000-
2450 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย154,969,456-0.94
2451 นาย ณรัล วิวรรธนไกร154,836,000-1.31
2452 น.ส. รุจี ทองประกอบ154,701,040+1.54
2453 นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา154,691,996-0.97
2454 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)154,421,425+0.99
2455 นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)154,421,425+0.99
2456 นาย รัช ตันตนันตา154,359,444+2.03
2457 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา154,201,552+6.79
2458 นาย ทวี ปิยะพัฒนา154,154,359+0.74
2459 นาย สุขุม พหูสูตร154,106,238+13.29
2460 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล153,920,000-1.92
2461 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์153,900,000+0.58
2462 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์153,791,510-0.54
2463 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด153,790,000+2.37
2464 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์153,712,512-2.68
2465 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)153,582,024-1.35
2466 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล153,519,450-
2467 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์153,453,400-0.76
2468 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย152,990,172-3.24
2469 น.ส. รวิพรรณ จารุทวี152,839,350-
2470 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์152,636,480+3.85
2471 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์152,493,000-0.91
2472 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์152,418,600-3.14
2473 MISS MAN WAI KOO152,280,000-
2474 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ152,280,000-
2475 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited151,885,200+1.70
2476 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล151,875,000-1.92
2477 นาย สมิทธ์ ทอย151,680,000+0.42
2478 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์151,400,000-1.19
2479 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ151,393,720+4.12
2480 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์151,352,409+4.35
2481 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED151,072,383+3.01
2482 นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา150,995,141-0.97
2483 นาย บุญ วนาสิน150,848,048-
2484 นาย วัชร เตชะสัตยา150,179,400-2.92
2485 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)150,171,000+0.88
2486 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช150,026,955+0.74
2487 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล149,959,700-0.91
2488 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์149,833,060+1.54
2489 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ149,795,745+1.92
2490 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต149,586,750-0.40
2491 MR. VIRACH SERIPANU149,350,000-
2492 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์149,335,000-2.30
2493 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์149,224,840+4.35
2494 นาย วศิน เดชกิจวิกรม149,220,000+0.28
2495 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์149,118,750-0.61
2496 นาย ประคิน ศรีเจริญ148,985,642+0.74
2497 น.ส. อรสา วิมลเฉลา148,959,760-2.57
2498 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์148,833,300-3.14
2499 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ148,499,719-1.78
2500 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ148,400,000+1.89