คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ209,641,732-1.10
2002 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม209,390,000-0.85
2003 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่209,300,000-1.10
2004 MR. LITSAMY LATSAVONG209,100,000-
2005 นาย พิชิต เลิศตำหรับ209,090,000+2.96
2006 น.ส. อรนุช วานิช208,877,040+1.37
2007 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล208,818,282-1.47
2008 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์208,683,525-0.94
2009 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ208,549,762-
2010 นาย อดิศร โรจตระการ208,549,762-
2011 นาง รัชนี โรจตระการ208,549,762-
2012 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง208,549,623-
2013 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ208,252,399+7.19
2014 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)207,932,788-
2015 นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร207,746,766+0.57
2016 น.ส. อังคณา วานิช207,285,601+1.34
2017 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร207,262,765-1.91
2018 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)207,175,342+0.02
2019 นาง ยุพา เตชะไกรศรี207,167,426-0.01
2020 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล206,917,256-0.51
2021 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.206,625,000+1.38
2022 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ206,420,248+2.68
2023 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม206,067,288+2.38
2024 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง205,951,054+0.88
2025 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)205,781,608-1.14
2026 นาย เทพทัย ศิลา205,662,980+1.12
2027 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก205,337,850-
2028 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH205,320,000+2.31
2029 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์205,258,114-0.91
2030 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์205,197,274-
2031 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม204,966,888+2.38
2032 นาง สุมาลี อ่องจริต204,775,804+0.95
2033 นาย วิรัฐ สุขชัย204,335,520-
2034 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์203,004,549+0.94
2035 MR. YUE KWOK-LEUNG202,967,916-0.08
2036 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี202,917,200-0.84
2037 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์202,795,875-0.92
2038 บริษัท กรุงศรี จำกัด (มหาชน)_ SINK AC. CLIENT202,397,250-0.61
2039 นาย ธวัช เสริมคชสีห์201,672,781-1.01
2040 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2041 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย201,524,803+0.83
2042 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข201,432,273-0.05
2043 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล201,216,655-
2044 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล200,843,347-1.73
2045 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์200,575,505-
2046 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์200,262,632-
2047 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์200,247,362+0.60
2048 นาย ประมุข อุณจักร200,000,000-0.50
2049 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด199,574,134+0.87
2050 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)199,520,000+2.91
2051 MR. HIRONOBU NISHII199,320,012-0.76
2052 นาย สุรชัย เจียมสมาน199,278,125+0.80
2053 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 4199,238,640-
2054 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด199,200,000-
2055 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์198,754,192+0.55
2056 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)198,690,000+0.67
2057 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ198,487,250-1.91
2058 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร198,412,836-0.58
2059 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA198,328,650+1.75
2060 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล197,767,587-3.60
2061 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์197,075,420-
2062 MR. Phoukhaokham Pravoraxay196,800,000-
2063 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ196,785,000-0.56
2064 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร196,781,351+0.04
2065 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร196,560,403-0.68
2066 นาย ทศพล แววมณีวรรณ196,347,150+0.97
2067 นาย สมชาย ประภากมล195,278,612-0.69
2068 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ195,110,000+0.92
2069 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร193,869,343-4.26
2070 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย193,812,293-
2071 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม193,660,000-1.09
2072 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม193,512,500-4.38
2073 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์193,367,458+0.31
2074 ร้อยโท วรากร ไรวา193,200,000-1.19
2075 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย193,099,693-0.70
2076 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร192,985,072+0.74
2077 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์192,912,684+0.72
2078 บริษัท พีรกิจ จำกัด192,909,368-
2079 นาง อัญชลี เทพบุตร192,893,216+1.34
2080 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล192,549,000+1.89
2081 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์192,060,000-0.73
2082 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์192,000,000-0.42
2083 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด191,973,665-
2084 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)191,867,160-0.54
2085 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์191,647,250+1.84
2086 นาย ทศพล มาลีนนท์191,647,250+1.84
2087 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์191,647,250+1.84
2088 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์191,647,250+1.84
2089 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์191,647,250+1.84
2090 นาย วัชระ แก้วสว่าง191,538,000-1.24
2091 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล191,487,998+2.50
2092 นาง เกศินี วิฑูรชาติ191,454,600-
2093 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์191,425,806-2.13
2094 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล191,158,675+1.18
2095 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล190,026,667-1.52
2096 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล189,900,000+0.06
2097 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์189,641,561+17.29
2098 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล189,475,484-
2099 Citynet Asia Limited189,309,120-
2100 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล189,168,000-0.89
2101 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3189,111,645-0.56
2102 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED188,437,500-0.75
2103 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร188,116,250+4.00
2104 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ187,609,263+0.47
2105 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์187,450,000-0.61
2106 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี186,896,875+0.32
2107 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1186,708,060+0.75
2108 นาย ประคิน ศรีเจริญ186,650,580-2.52
2109 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล185,846,400-0.84
2110 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์185,817,034+2.70
2111 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)184,905,000+0.95
2112 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND184,817,500-
2113 นาย สอง วัชรศรีโรจน์184,705,800-0.41
2114 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด184,647,484+0.51
2115 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร184,614,900-0.94
2116 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล184,500,000-4.07
2117 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์184,382,775-0.88
2118 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์184,244,974+1.12
2119 นาย ระพี อุทกะพันธุ์184,068,825-
2120 นาย บุญชัย โชควัฒนา184,035,152-0.26
2121 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2122 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)183,637,572+0.19
2123 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด182,988,390-
2124 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF182,945,250-1.48
2125 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์182,630,400+0.41
2126 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ182,630,400+0.41
2127 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด182,576,372-
2128 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต182,531,750-0.57
2129 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด182,510,000-
2130 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส182,374,920+5.71
2131 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี182,182,105-0.01
2132 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์182,152,113-2.56
2133 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์181,905,140-1.61
2134 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC181,603,665-1.29
2135 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ181,599,500-0.38
2136 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง181,460,000-0.76
2137 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด181,350,000-0.54
2138 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด181,090,000-0.50
2139 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่180,587,398+2.17
2140 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล180,381,688+0.96
2141 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด180,250,000-
2142 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต180,000,000+0.83
2143 นาง วรี สิหนาทกถากุล179,889,500+0.97
2144 นาย รัช ตันตนันตา179,683,710-0.39
2145 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)179,633,148-
2146 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์179,504,200-
2147 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT179,279,045-5.74
2148 นาย พรพรหม พรหมวาณิช179,084,282-1.35
2149 MR. MOONG-CHU HUI178,980,000+1.75
2150 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)178,500,000+0.72
2151 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช178,497,584-7.96
2152 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด178,190,000-
2153 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย177,800,000+2.25
2154 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช177,707,205-0.31
2155 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)177,665,759+0.51
2156 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย177,483,131-0.03
2157 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน176,975,544-0.80
2158 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)176,853,023-0.29
2159 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์176,758,033-
2160 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด176,656,495-0.83
2161 น.ส. อรสา วิมลเฉลา176,467,716+0.03
2162 CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED176,087,211+0.02
2163 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด175,768,000-
2164 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.175,532,441-
2165 นาย สุเมธ ดารกานนท์175,464,866-
2166 นาง ปรารถนา มงคลกุล174,579,600-
2167 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา173,892,675-0.61
2168 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)173,559,000-0.11
2169 นาย บุณย์ สินธวณรงค์173,497,350-3.29
2170 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)173,342,400-
2171 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร173,263,920+1.48
2172 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ173,150,787-2.52
2173 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล173,011,850-
2174 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5172,827,580-
2175 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์172,732,000-
2176 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล172,732,000-
2177 นาย ขจรเดช ไรวา172,631,844-1.19
2178 นาย ธนพล กองบุญมา172,597,828-0.69
2179 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง172,525,681-
2180 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล172,479,998+2.50
2181 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร172,444,140+1.52
2182 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์172,152,536+0.88
2183 MR. TSAI WU-YING172,046,734+0.92
2184 GANARIA INTERNATIONAL CORP.172,000,000-
2185 นาย จิโรจ พนาจรัส171,907,777-4.07
2186 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์171,907,777-4.07
2187 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ171,562,500-
2188 น.ส. แคทรียา บีเวอร์171,542,321+0.90
2189 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)171,483,880-0.34
2190 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ171,379,962-
2191 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย171,299,264-1.01
2192 MR. HIROSHI YAMADA170,917,500-0.51
2193 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์170,788,698-6.37
2194 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์170,733,195+0.33
2195 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ170,706,840+1.81
2196 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด170,514,641-1.48
2197 NICE NOBLE LIMITED170,094,222-
2198 นาย จักรกฤช จารุจินดา170,000,500+0.02
2199 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH169,881,457-0.19
2200 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์169,756,590-0.29
2201 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ169,713,248+3.52
2202 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม169,680,000+2.38
2203 นาย พลพัฒ กรรณสูต169,591,685-1.54
2204 น.ส. อุษณา ชาครกุล169,583,332-0.91
2205 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร169,403,125+0.80
2206 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์169,362,984-
2207 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์169,320,000-
2208 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ169,263,478-6.37
2209 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม169,215,297-0.84
2210 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์169,182,825+0.95
2211 นาย อาศิส อุนนะนันทน์168,920,240-
2212 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED168,701,383+0.87
2213 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์168,588,420+0.65
2214 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์168,546,030-
2215 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ168,175,000-1.71
2216 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL168,004,980-0.61
2217 นาง วีณา ธรณนิธิกุล167,984,496-0.84
2218 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร167,788,221-
2219 นาย เจน ชาญณรงค์167,780,382-
2220 บริษัทกรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)167,665,500-
2221 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ167,080,000-0.58
2222 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน166,872,000-6.37
2223 นาย ปอ อนาวิล166,427,925+6.00
2224 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม166,394,250-
2225 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH166,241,965+2.15
2226 นาย สุพร ปัญญาสาคร166,205,224-1.91
2227 นาย ทวี ปิยะพัฒนา166,144,455+0.15
2228 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์166,100,000-0.66
2229 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด166,038,419+0.54
2230 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด166,013,760+0.91
2231 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)165,807,600-2.53
2232 นาย สุรกิต รติทอง165,524,000-0.76
2233 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์165,521,515+0.97
2234 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ165,387,163-0.94
2235 นาย ลวรณ แสงสนิท165,293,280-
2236 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด165,129,396-
2237 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร165,000,000+4.00
2238 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ164,833,020-0.80
2239 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์164,521,630+0.55
2240 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์164,251,824-
2241 EMINENT EXPERT LIMITED164,074,400-
2242 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์164,036,220-0.80
2243 MRS. CHEN, MEI-FANG163,957,200+1.52
2244 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT163,850,444+0.53
2245 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ163,787,220-0.80
2246 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ163,787,220-0.80
2247 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ163,787,220-0.80
2248 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล163,787,220-0.80
2249 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์163,781,352-
2250 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์163,306,604-0.47
2251 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)163,221,708+0.57
2252 นาง มาลินี อุ่นใจ163,200,000-
2253 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ163,020,371-
2254 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์162,890,260+0.29
2255 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ162,867,867+3.66
2256 นาย กมล บริสุทธนะกุล162,745,362-1.23
2257 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา162,680,017+0.83
2258 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง162,620,263-
2259 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส162,614,160-0.66
2260 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์162,341,712-2.56
2261 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล162,242,352-1.23
2262 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล162,174,312-1.23
2263 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม161,824,530+0.64
2264 น.ส. ศนิตา คาจิจิ161,745,705+0.76
2265 นาง ศิลิกา มัสกาตี161,745,705+0.76
2266 นาง มาลี เหมมณฑารพ161,743,650-1.26
2267 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล161,610,995+0.75
2268 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์161,540,280+0.15
2269 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด161,106,138-8.57
2270 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์161,082,000-1.91
2271 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา160,919,280-6.37
2272 JP MORGAN SECURITIES PLC160,682,520-0.61
2273 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร160,650,000-
2274 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข160,480,133-
2275 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา160,395,048+2.99
2276 นาย พรพงษ์ พรประภา160,372,640-1.44
2277 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)160,287,360+0.40
2278 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ160,000,000-
2279 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)159,705,000-0.55
2280 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย159,705,000-0.48
2281 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว159,662,500+0.83
2282 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์159,409,226-1.36
2283 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล159,276,685+1.87
2284 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค159,206,510+7.40
2285 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน159,163,347-
2286 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร159,019,504-0.30
2287 นาย เสวก ศรีสุชาต158,634,528+1.05
2288 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล158,520,960+2.50
2289 น.ส. ปราลี มาลีนนท์158,350,000+1.53
2290 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์158,350,000+1.53
2291 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์158,350,000+1.53
2292 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง158,286,885+2.61
2293 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี158,148,825-1.29
2294 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ158,080,000-
2295 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา158,078,745-0.91
2296 นาย ธนัส ตันติสุนทร157,911,816-0.55
2297 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล157,895,690-1.72
2298 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร157,863,500-1.91
2299 MR. GIRISH WADHWA157,727,925-1.48
2300 น.ส. นาตาลี ทรัพย์สาคร157,700,000+2.11
2301 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT157,500,000-
2302 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED157,462,676-
2303 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์157,442,887-0.88
2304 นาย กิติชัย สินเจริญกุล157,290,706+0.92
2305 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์157,201,584-1.47
2306 นาย ทัยดี วิศวเวช157,055,624-0.63
2307 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ156,800,000-1.79
2308 นาย วิษณุ เทพเจริญ156,773,008-2.56
2309 นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช156,678,125+0.80
2310 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)156,609,000-0.56
2311 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)156,375,000+0.72
2312 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์156,343,665-1.36
2313 น.ส. วนิตา ทักราล156,117,720+0.76
2314 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ156,060,000+0.29
2315 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ155,851,191+0.94
2316 นาง พรทิพย์ เฮมบรี155,750,000+1.12
2317 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ155,155,000-
2318 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร155,116,000-1.91
2319 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร155,116,000-1.91
2320 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์155,010,051-
2321 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล154,856,106-
2322 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม154,540,229-0.52
2323 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)154,500,000+0.97
2324 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ154,455,200-2.50
2325 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล154,400,000-2.59
2326 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)154,260,720-
2327 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ154,092,942-0.82
2328 นาย ชุตินธร ดารกานนท์154,069,675-
2329 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน154,022,000-0.77
2330 ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ154,000,000+0.65
2331 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล153,934,305+0.35
2332 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ153,909,756+1.95
2333 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย153,880,299-0.85
2334 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)153,861,990-0.48
2335 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION153,616,596+1.32
2336 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์153,249,600-
2337 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ153,205,864-0.76
2338 นาง อโนทัย พรประภา152,898,327-0.50
2339 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด152,880,000+1.02
2340 NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME152,489,250-1.48
2341 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์152,439,840-2.38
2342 นาง วนิดา พฤฒินารากร152,428,464-0.58
2343 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH152,400,000-
2344 บริษัท กรีไทย จำกัด152,198,141-0.71
2345 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์152,021,250-0.35
2346 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.151,939,296-0.69
2347 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร151,900,000-0.46
2348 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด151,900,000+1.02
2349 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์151,893,520-0.61
2350 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด151,805,434+0.92
2351 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์151,669,000+1.06
2352 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์151,621,798+0.12
2353 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์151,575,475-
2354 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร151,300,000+1.12
2355 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์151,226,629-0.88
2356 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์151,200,000+4.17
2357 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น151,200,000+0.26
2358 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ151,000,015-0.66
2359 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ151,000,015-0.66
2360 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ151,000,015-0.66
2361 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ151,000,015-0.66
2362 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา150,920,000+5.71
2363 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ150,784,002+1.08
2364 MR. SORNSAK SOMWATTANA150,608,249-0.95
2365 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์150,283,536-
2366 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์150,100,000+0.63
2367 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์149,890,800-0.38
2368 บริษัท พกกิม จำกัด149,876,688-
2369 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ149,851,200-0.42
2370 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)149,726,200-2.54
2371 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์149,689,096-0.46
2372 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์149,420,000-
2373 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์149,420,000-
2374 นาย ภัทท สหวัฒน์149,420,000-
2375 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์149,420,000-
2376 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์149,420,000-
2377 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ149,420,000-
2378 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์149,420,000-
2379 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช149,420,000-
2380 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์149,226,696-
2381 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์149,223,333+1.12
2382 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด149,220,960-
2383 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร149,101,296-0.58
2384 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล149,077,500-
2385 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว148,817,944-2.26
2386 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร148,636,628-0.55
2387 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2388 นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง148,074,399-
2389 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์148,056,000-
2390 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม148,035,096+0.62
2391 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง147,938,290+0.26
2392 นาย มนชัย มณีไพโรจน์147,894,538-
2393 นาย วศิน เดชกิจวิกรม147,799,000+0.06
2394 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร147,635,688+1.08
2395 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)147,626,865-0.58
2396 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต147,616,044+4.75
2397 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ147,604,592+14.73
2398 น.ส. ศรีวรา เปรมปรีดา147,548,617-
2399 นาง วรดี สินเจริญกุล147,545,278+0.92
2400 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด147,513,128-
2401 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ147,420,079+0.51
2402 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี147,240,661-0.74
2403 นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์147,198,175-
2404 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา147,179,520-1.34
2405 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด146,972,150-
2406 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์146,942,391-
2407 AIFUL CORPORATION146,720,000-0.76
2408 บริษัท กรีนสปอต จำกัด146,506,200-1.35
2409 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา146,278,245-
2410 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร145,551,250-0.94
2411 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)145,530,009+1.82
2412 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา145,262,082-
2413 นาย นพชัย วีระมาน145,216,776-
2414 Great Classic Limited145,152,000+4.17
2415 Dragon Shine Global Limited145,152,000+4.17
2416 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
2417 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
2418 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข144,929,772-0.94
2419 นาย สาคร สุขศรีวงศ์144,658,287+0.59
2420 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์144,641,100-
2421 นาง จันทิมา องค์โฆษิต144,410,935-
2422 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์144,196,000-0.53
2423 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว144,055,800+0.97
2424 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา144,039,095-
2425 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข144,000,000-0.42
2426 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด143,916,487-
2427 นาย บุญ วนาสิน143,885,830-
2428 น.ส. ยุวดี วชิรปภา143,540,390+4.01
2429 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ143,532,963-
2430 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร143,157,310-1.91
2431 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์143,000,000-4.20
2432 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์142,960,600+2.70
2433 นาง อมรา ลีละวัฒน์142,893,300-0.94
2434 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY142,865,689-1.19
2435 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ142,696,050-2.16
2436 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด142,582,275-
2437 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์142,569,000+2.68
2438 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว142,461,875+0.97
2439 NOMURA PB NOMINEES LTD.142,328,033+0.98
2440 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์142,167,412-0.94
2441 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED142,000,000-
2442 MR. TAN SEOW PHOR141,983,540-1.27
2443 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์141,915,507-2.29
2444 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร141,873,936-
2445 MR. KUO-CHAN TSENG141,837,840-7.61
2446 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ141,664,700+0.52
2447 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์141,326,000-0.91
2448 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล141,318,946-4.48
2449 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม141,293,500-0.93
2450 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์141,140,000-0.74
2451 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด141,088,147-
2452 นาง มาทินี วันดีภิรมย์141,077,280+0.88
2453 นาย พนม ควรสถาพร140,839,141-0.85
2454 นาย อัคริม จันทรประภา140,792,813-
2455 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์140,781,250-
2456 นาย นพดล ตัณศลารักษ์140,696,465-0.10
2457 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ140,629,377+1.40
2458 นาย ณัฐ โอษธีศ140,628,465+0.01
2459 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.140,367,420+1.38
2460 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ140,304,378-1.26
2461 น.ส. รุจี ทองประกอบ140,129,044-
2462 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร140,079,000-
2463 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล140,000,000-0.50
2464 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์139,989,058-0.06
2465 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์139,985,798+2.14
2466 นาย สำรวย ทิชาชล139,693,750+0.97
2467 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล139,384,800-0.84
2468 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล139,307,845-0.13
2469 พล.ต.ต. สกล ภัยลี้139,200,000-
2470 นาย สุรินทร์ มีนสุข139,200,000-0.57
2471 นาง อุบล เอกะหิตานนท์139,167,320-0.62
2472 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร139,119,053-0.81
2473 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร138,969,052-0.81
2474 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์138,616,494+0.37
2475 นาย ทิม นพรัมภา138,477,574+0.51
2476 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด138,399,150-0.31
2477 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล138,363,790-0.34
2478 น.ส. รัชนี ตริลลิต138,000,000+0.83
2479 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.137,946,011-1.14
2480 นาย สมเกียรติ ลิมทรง137,561,430+0.54
2481 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร137,292,708-0.68
2482 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา136,809,120-
2483 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์136,805,518+0.88
2484 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์136,804,912-
2485 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์136,654,938+2.16
2486 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส136,522,252-1.02
2487 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร136,236,651-0.71
2488 นาย อธิภัทร ควรสถาพร136,236,650-0.71
2489 น.ส. สุนี อนันตประกร136,064,841-0.52
2490 นาย สุวิชา พานิชผล136,046,684+1.69
2491 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล135,967,944-
2492 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด135,853,400-
2493 นาย คณพศ นิจสิริภัช135,606,150-
2494 นาย ชินทัต เจียอาภา135,448,070+0.99
2495 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ135,235,380-
2496 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง135,204,608-6.69
2497 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์134,940,000-1.73
2498 นาง ฐาวรา หวั่งหลี134,906,508-
2499 นาง กนกกร แทนไกรศร134,880,048-
2500 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด134,818,764-