คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย ชูเดช คงสุนทร207,457,786-
2002 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา207,437,507+5.63
2003 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี207,373,438-0.63
2004 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี207,143,027+1.23
2005 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์205,893,750+1.69
2006 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ205,713,460-0.37
2007 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)204,880,160-1.97
2008 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ204,849,750+1.90
2009 นาย ธิติ จิรนนท์กาล204,750,000+3.42
2010 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ204,698,800+0.50
2011 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ204,698,500-0.75
2012 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด204,593,376-0.48
2013 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์204,353,600-3.64
2014 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ204,311,900+5.13
2015 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์204,311,275-
2016 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์204,010,575+2.46
2017 นาง ปริยา จีระพันธุ์203,539,963+0.85
2018 นาย วิรัฐ สุขชัย202,574,007-0.87
2019 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ202,502,530+1.80
2020 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์202,328,475-1.29
2021 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA201,808,100-0.86
2022 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2023 นาย สุขุม พหูสูตร201,523,542+1.07
2024 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF200,686,800+1.63
2025 นาย ปอ อนาวิล199,713,510-
2026 นาง อัญชลี เทพบุตร199,535,066-
2027 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย199,465,151+0.40
2028 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข199,348,717+0.11
2029 นาย ภาณุ ศีติสาร199,080,000-
2030 MR. YUE KWOK-LEUNG198,272,825-1.26
2031 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย198,263,000-3.85
2032 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด198,253,302-
2033 นาย กฤษดา ชวนะนันท์197,910,000-1.85
2034 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์197,600,000+1.32
2035 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์197,600,000+1.32
2036 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์197,304,896+3.00
2037 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์196,871,250+1.00
2038 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)196,850,000+1.57
2039 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล196,839,656+4.13
2040 นาง ศิริพร ศาตวินท์196,803,000+1.08
2041 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL196,589,876-1.37
2042 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์196,080,000+1.32
2043 BENTAYGA HOLDINGS LTD196,080,000-7.02
2044 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม195,980,000+1.03
2045 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด195,952,432-0.48
2046 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์195,946,840-0.79
2047 MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN195,500,000-
2048 MR. LITSAMY LATSAVONG195,500,000-
2049 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ195,250,000+1.00
2050 นาย อดิศร โรจตระการ195,046,540-3.85
2051 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ195,046,540-3.85
2052 นาง รัชนี โรจตระการ195,046,540-3.85
2053 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง195,046,410-3.85
2054 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก194,205,075-
2055 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส194,150,770+0.06
2056 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล193,815,192+0.73
2057 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด191,843,972-
2058 บริษัท กันยง จำกัด191,764,100+0.73
2059 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย191,737,866+0.40
2060 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค191,551,743-
2061 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์191,454,750+0.92
2062 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล191,377,880+1.51
2063 นาย วิชัย มิตรสันติสุข191,046,792+1.55
2064 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)190,742,400-2.08
2065 นาย สุรพล คุณานันทกุล190,595,422-0.51
2066 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์190,574,975-1.94
2067 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล190,262,110-0.22
2068 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)190,169,210+0.24
2069 นาง รวีวรรณ ม้าทอง190,058,940-
2070 นาย วันชัย คุณานันทกุล189,911,140-0.54
2071 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง189,547,873-
2072 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล189,244,438+0.92
2073 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์189,168,348-1.60
2074 นาง สุกัลยา ทองพันธ์189,083,223-1.03
2075 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ189,000,000-2.22
2076 บริษัท พีรกิจ จำกัด188,987,616-0.17
2077 นาย บุญชัย โชควัฒนา188,933,691-0.76
2078 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์188,928,000+4.17
2079 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด188,514,000-0.11
2080 บริษัท ชินกิจ จำกัด188,499,741+2.76
2081 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด188,273,270-0.96
2082 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)188,234,260-0.27
2083 นาง สุชาดา มังกรกนก188,000,000+1.06
2084 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด187,583,730-2.00
2085 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด187,543,504-0.79
2086 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล187,322,282-
2087 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช187,215,810+0.67
2088 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์187,057,416-
2089 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ187,000,000+1.82
2090 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ186,670,717+0.82
2091 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์186,598,285+1.00
2092 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES186,548,030+2.19
2093 บริษัทกรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)186,295,000-
2094 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ186,294,500-3.36
2095 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH185,964,000+0.15
2096 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์185,692,800+2.59
2097 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร185,670,692+0.71
2098 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta185,322,150-0.85
2099 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์185,300,000+4.13
2100 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์185,294,048+3.00
2101 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร185,106,390-0.81
2102 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม185,037,500+0.76
2103 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)184,905,000-0.95
2104 นาง สุมาลี อ่องจริต184,583,590+1.87
2105 MR. Phoukhaokham Pravoraxay184,000,000-
2106 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2107 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์183,863,660+5.39
2108 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)183,580,550-3.32
2109 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่183,531,758+3.21
2110 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์183,127,258+2.29
2111 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด182,807,118+1.28
2112 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด182,400,000-
2113 MR. MOONG-CHU HUI182,120,000-0.86
2114 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด182,000,000-2.50
2115 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์181,810,495+1.87
2116 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด181,690,600+1.43
2117 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร181,548,919-0.79
2118 นาย ประมุข อุณจักร181,000,000-
2119 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์180,847,923+1.87
2120 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์180,800,000-0.88
2121 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย180,302,572-1.93
2122 นาย ระพี อุทกะพันธุ์180,249,970-1.69
2123 นาย เสรี ตันชูเกียรติ179,750,000-0.12
2124 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย179,601,200-
2125 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด179,230,000-
2126 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม178,925,000+2.35
2127 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล178,509,899-
2128 นาย ประคิน ศรีเจริญ178,433,259-1.32
2129 ร้อยโท วรากร ไรวา178,250,000-0.65
2130 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร178,219,575-0.74
2131 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี178,009,375+3.62
2132 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล177,518,795-1.93
2133 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)177,502,530-1.56
2134 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)177,446,759-0.81
2135 นาง เกศินี วิฑูรชาติ177,330,900-
2136 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์177,133,505-1.63
2137 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี177,013,210+0.75
2138 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต177,000,000-
2139 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์176,853,600-3.64
2140 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ176,789,807-0.85
2141 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS176,087,820+0.60
2142 นาย รัช ตันตนันตา176,017,872+0.15
2143 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)176,000,000+1.82
2144 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์175,948,800+1.69
2145 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ175,948,800+1.69
2146 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์175,946,334-1.23
2147 บริษัทปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด175,851,270+0.88
2148 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED175,781,250-4.00
2149 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ175,420,000+3.06
2150 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)175,208,340-
2151 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร175,091,379+1.33
2152 นาย ปรีชา วีระพงษ์175,038,960-
2153 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล174,460,350-1.26
2154 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์174,390,950-
2155 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร174,165,000+1.00
2156 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน174,143,000-
2157 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด173,600,000-
2158 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)173,553,705-0.16
2159 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์173,090,854-1.69
2160 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์173,000,000-0.58
2161 นาง วรี สิหนาทกถากุล172,554,200+0.40
2162 MR. HIRONOBU NISHII172,140,010-
2163 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม172,137,615-0.81
2164 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ171,899,208-
2165 นาง ปราณี ทองกิตติกุล171,386,761+0.54
2166 นาย อาศิส อุนนะนันทน์170,782,500+1.00
2167 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ170,716,340-
2168 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต170,544,000-0.74
2169 นาย ลวรณ แสงสนิท170,114,334+0.40
2170 GANARIA INTERNATIONAL CORP.170,000,000-1.76
2171 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว169,744,025+1.19
2172 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช169,403,130+0.33
2173 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย169,302,250-0.88
2174 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา169,040,555+2.96
2175 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ168,849,740-0.42
2176 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ168,817,500+0.81
2177 NICE NOBLE LIMITED168,627,893-0.87
2178 นาย ทวี ปิยะพัฒนา168,555,804+0.27
2179 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล168,540,000+3.77
2180 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์168,461,794-1.80
2181 นาย สอง วัชรศรีโรจน์168,421,350+0.10
2182 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล168,056,516-2.94
2183 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ167,427,895-0.76
2184 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล167,405,230+0.68
2185 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด167,178,364-
2186 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย167,110,000+2.39
2187 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์167,093,047-0.87
2188 นาย สุเมธ ดารกานนท์166,958,619+1.44
2189 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา166,713,406+1.61
2190 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ166,600,000+3.36
2191 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย166,378,836+0.50
2192 นาย เจน ชาญณรงค์166,333,999-0.87
2193 นาย สุรกิต รติทอง166,252,000+0.82
2194 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด165,715,452-0.78
2195 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา165,672,000+1.28
2196 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ165,527,796-1.32
2197 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล165,000,000-1.82
2198 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล164,920,000+2.86
2199 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย164,845,600-0.29
2200 นาย ทศพล แววมณีวรรณ164,730,950+0.25
2201 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT164,666,635+5.51
2202 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ164,520,140+2.86
2203 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ164,150,625+1.00
2204 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา164,035,040+6.60
2205 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล163,959,230-
2206 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด163,770,000-
2207 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์163,637,165-
2208 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5163,457,410-
2209 นาย ธนพล กองบุญมา163,199,400+0.04
2210 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล163,080,174+0.68
2211 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์162,723,579+2.21
2212 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์162,380,700+0.45
2213 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร162,360,000-0.81
2214 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์162,064,056+2.27
2215 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์161,893,396+0.54
2216 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์161,739,276+3.00
2217 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)161,588,375-0.06
2218 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด161,544,000-
2219 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร161,498,820-
2220 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์161,473,124+1.28
2221 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์161,290,352+1.41
2222 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม161,135,040-1.45
2223 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์161,036,349-0.12
2224 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ160,881,674-0.82
2225 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร160,726,536+0.08
2226 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ160,705,998-1.58
2227 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน160,177,800-
2228 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด160,118,555+1.57
2229 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด159,900,000-
2230 JP MORGAN SECURITIES PLC159,482,200+2.33
2231 นาย ขจรเดช ไรวา159,273,428-0.65
2232 Citynet Asia Limited159,191,760-2.70
2233 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด159,124,820+0.42
2234 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล159,108,950+0.59
2235 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์159,091,646+2.11
2236 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited158,994,720+0.41
2237 นาย ดนุพล ชิลลี่158,815,560+3.77
2238 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์158,772,094+0.40
2239 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม158,316,890+1.03
2240 น.ส. แคทรียา บีเวอร์158,271,914-
2241 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)157,500,000-2.14
2242 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม157,372,875-
2243 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)157,072,500+1.12
2244 นาย ชาคริต ศึกษากิจ157,000,000-
2245 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT156,983,775+7.28
2246 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์156,761,577-
2247 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ156,688,193+2.18
2248 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร156,600,000-
2249 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์156,211,536-0.61
2250 น.ส. อรสา วิมลเฉลา156,055,890+4.33
2251 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์155,996,427+0.40
2252 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์155,684,542+3.23
2253 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH155,071,448+0.64
2254 น.ส. รุจี ทองประกอบ154,801,161-
2255 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล154,786,132+2.58
2256 MR. TSAI WU-YING154,684,219+3.06
2257 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข154,580,128-
2258 น.ส. อุษณา ชาครกุล154,166,665+1.00
2259 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี154,067,565-
2260 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล153,964,800-
2261 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด153,901,952-1.64
2262 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED153,878,142+5.39
2263 นาย จิโรจ พนาจรัส153,738,662-1.82
2264 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์153,738,662-1.82
2265 นาง อโนทัย พรประภา153,666,660-2.50
2266 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต153,428,360+0.43
2267 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์153,000,000+3.27
2268 นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์152,932,720+1.23
2269 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร152,848,215+3.42
2270 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด152,430,816-
2271 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์152,148,448+0.07
2272 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์152,070,266+0.31
2273 นาง มาลินี อุ่นใจ152,000,000-
2274 นาย พรพงษ์ พรประภา151,842,240-3.54
2275 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT151,767,432-
2276 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ151,368,255+0.88
2277 นาย วราชัย ส่งวัฒนา151,243,432-
2278 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง151,240,000-
2279 นาย ชุตินธร ดารกานนท์151,194,500+1.13
2280 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด151,125,000-
2281 NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME151,007,100+1.63
2282 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ150,866,843-3.10
2283 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์150,695,910-
2284 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์150,650,000+0.76
2285 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง150,540,699-0.63
2286 EMINENT EXPERT LIMITED150,236,800-
2287 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์150,024,385+0.49
2288 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT150,000,000-
2289 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)149,984,320+0.26
2290 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์149,899,200-
2291 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)149,723,640-
2292 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ149,620,500-0.74
2293 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์149,458,144-3.12
2294 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ149,350,127-
2295 นาง ยุพา เตชะไกรศรี149,194,504+1.12
2296 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์149,155,000-
2297 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น148,900,000+0.27
2298 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว148,797,740+0.40
2299 บริษัท พกกิม จำกัด148,677,674-
2300 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์148,602,757-
2301 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์148,500,000-2.22
2302 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2303 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล148,368,693+0.19
2304 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2305 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ147,932,560+1.24
2306 นาย สำรวย ทิชาชล147,831,250+1.83
2307 นาย พรพรหม พรหมวาณิช147,752,024-0.10
2308 นาย ธวัช เสริมคชสีห์147,689,663+4.14
2309 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)147,626,865-
2310 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์147,505,896-
2311 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล147,454,758+0.24
2312 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์147,453,450-
2313 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน147,421,789-
2314 MR. HIROSHI YAMADA147,252,000-2.38
2315 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน147,240,000-
2316 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม147,190,920+0.83
2317 นาง ศิลิกา มัสกาตี147,041,550-
2318 น.ส. ศนิตา คาจิจิ147,041,550-
2319 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)147,000,000-0.41
2320 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา146,797,369+5.63
2321 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์146,721,552-2.44
2322 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม146,404,920+0.83
2323 บริษัท กรีนสปอต จำกัด146,338,200-0.86
2324 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร146,008,122+0.11
2325 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ146,002,514-2.22
2326 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม145,952,433+0.87
2327 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด145,775,889+1.90
2328 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)145,765,200-2.70
2329 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล145,645,162-0.93
2330 นาย มนชัย มณีไพโรจน์145,395,061+1.20
2331 MRS. CHEN, MEI-FANG145,325,700+3.42
2332 นาย เสวก ศรีสุชาต145,275,831+1.15
2333 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด145,203,218+0.40
2334 นาย บุญ วนาสิน145,046,200+1.00
2335 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ144,676,954-1.63
2336 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว144,633,320+0.40
2337 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์144,617,250-
2338 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์144,617,250-
2339 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์144,617,250-
2340 นาย ทศพล มาลีนนท์144,617,250-
2341 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์144,617,250-
2342 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา144,615,450+1.00
2343 นาย วัชระ แก้วสว่าง144,571,000-0.40
2344 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์144,484,080-
2345 AIFUL CORPORATION144,480,000-3.10
2346 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด144,423,500+1.18
2347 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.144,389,588-
2348 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED144,182,692-
2349 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร144,178,125-1.48
2350 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร144,178,125-1.48
2351 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์143,899,982-2.44
2352 MR. GIRISH WADHWA143,707,665+1.63
2353 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย143,580,938+0.53
2354 บริษัท อุดรพลาซ่าจำกัด143,550,000-
2355 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์143,429,000+1.07
2356 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์143,026,232+5.39
2357 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)143,015,730+3.50
2358 นาย สุพร ปัญญาสาคร142,915,320-0.74
2359 นาย กมล บริสุทธนะกุล142,653,342-0.47
2360 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง142,510,106-
2361 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC142,453,982+0.07
2362 บริษัท กรีไทย จำกัด142,413,975+0.76
2363 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์142,381,250+1.83
2364 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร142,298,625+1.90
2365 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล142,212,432-0.47
2366 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล142,152,792-0.47
2367 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ142,021,966-1.23
2368 นาย ทิม นพรัมภา142,011,920-0.21
2369 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา141,987,600-
2370 MR. TAN SEOW PHOR141,983,540-
2371 น.ส. วนิตา ทักราล141,925,200-
2372 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์141,712,000+0.15
2373 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ141,109,880-0.88
2374 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา140,905,151+1.09
2375 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์140,760,000-1.93
2376 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ140,718,591-0.67
2377 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์140,503,344+1.83
2378 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย140,397,076-
2379 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด140,109,750+1.18
2380 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์139,953,125-1.48
2381 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล139,425,600+2.58
2382 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล139,425,000-3.85
2383 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล139,383,158+0.71
2384 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH139,200,000-
2385 นาง วีณา ธรณนิธิกุล139,167,072-
2386 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร139,063,142-
2387 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล138,981,420-2.06
2388 นาย จักรกฤช จารุจินดา138,960,000-
2389 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ138,769,200+0.50
2390 นาง มาทินี วันดีภิรมย์138,602,240-
2391 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์138,510,000-0.74
2392 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ138,384,000+1.39
2393 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา138,274,892+1.09
2394 นาย สุวิชา พานิชผล138,222,900-1.67
2395 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์138,107,796+3.00
2396 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด137,840,136-
2397 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์137,803,488-
2398 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค137,548,444+0.10
2399 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์137,409,045-
2400 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร137,312,500+1.00
2401 นาย ธนัส ตันติสุนทร137,202,070-0.63
2402 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์137,110,400+0.92
2403 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)136,950,069-0.63
2404 นาง พรทิพย์ เฮมบรี136,500,000+1.28
2405 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด136,485,619+3.06
2406 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH136,257,170+0.34
2407 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด136,207,500+0.61
2408 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร135,742,500-0.74
2409 น.ส. รัชนี ตริลลิต135,700,000-
2410 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข135,600,000-0.88
2411 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข135,412,400-4.00
2412 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์135,121,000-3.61
2413 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล135,121,000-3.61
2414 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล135,120,000+1.25
2415 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล135,077,846+0.89
2416 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ135,000,014-2.22
2417 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ135,000,014-2.22
2418 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ135,000,014-2.22
2419 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ135,000,014-2.22
2420 นาง จันทิมา องค์โฆษิต134,729,755+5.39
2421 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์134,701,754-1.91
2422 น.ส. ยุวดี วชิรปภา134,683,021-0.61
2423 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด134,659,589-0.72
2424 นาย วินชัย พึ่งรัศมี134,452,250-
2425 นาง วรดี สินเจริญกุล134,125,387+3.06
2426 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ133,719,960-0.99
2427 นาย สุรินทร์ มีนสุข133,600,000+1.20
2428 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ133,500,000-
2429 คุณ ธนะ จิตมากุศล133,500,000-
2430 นาย ทัยดี วิศวเวช133,497,280-2.21
2431 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล133,489,548+1.73
2432 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร133,380,000-0.74
2433 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร133,380,000-0.74
2434 บริษัท สองน้ำ จำกัด133,320,000-
2435 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์133,203,456-3.12
2436 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์133,073,560-0.99
2437 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร133,000,000-
2438 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด132,949,989-
2439 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล132,871,560-0.99
2440 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ132,871,560-0.99
2441 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ132,871,560-0.99
2442 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ132,871,560-0.99
2443 MR. SORNSAK SOMWATTANA132,678,696+1.08
2444 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์132,654,938+3.00
2445 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร132,600,000+1.28
2446 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย132,507,865-0.66
2447 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์132,307,000+1.22
2448 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์132,303,536-2.34
2449 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด132,099,500-1.54
2450 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม132,050,000+2.00
2451 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ132,000,300+0.50
2452 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต131,896,026-0.16
2453 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์131,872,560-
2454 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์131,749,475+0.73
2455 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์131,440,000-2.36
2456 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์131,440,000-2.36
2457 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์131,440,000-2.36
2458 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์131,440,000-2.36
2459 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช131,440,000-2.36
2460 นาย ภัทท สหวัฒน์131,440,000-2.36
2461 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ131,440,000-2.36
2462 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์131,440,000-2.36
2463 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด131,397,393-
2464 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ131,371,512-
2465 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ131,328,002+0.62
2466 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข131,242,962+1.80
2467 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล131,200,000+0.61
2468 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์131,064,185-
2469 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์130,937,085-0.89
2470 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์130,779,999+1.28
2471 นาย พนม ควรสถาพร130,778,800-0.18
2472 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด130,650,000-
2473 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED130,640,000-
2474 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์130,435,400-0.22
2475 นาย อัคริม จันทรประภา130,406,458-
2476 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด130,375,975-
2477 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์130,250,850+0.81
2478 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร130,167,750+1.02
2479 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด130,036,000-
2480 นาง พัทยา พิเชฐพงศา129,917,209-0.29
2481 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด129,500,000+1.35
2482 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์129,460,128-
2483 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร129,191,719-0.17
2484 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์129,120,200+1.00
2485 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร129,052,218-0.17
2486 นาย สมเกียรติ ลิมทรง128,879,419-0.54
2487 นาย วิษณุ เทพเจริญ128,634,263-3.12
2488 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร128,585,922+0.62
2489 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล128,137,776+2.58
2490 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด128,096,716-
2491 น.ส. สุนี อนันตประกร128,001,331+0.44
2492 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ128,000,000+0.50
2493 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์127,982,500+0.66
2494 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด127,500,000+1.18
2495 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข127,155,366-0.54
2496 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)127,008,008-
2497 นาย วศิน เดชกิจวิกรม126,974,000-0.58
2498 บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด126,966,061+2.04
2499 นาง อรทัย แซ่ตั้ง126,910,051+1.61
2500 นาง จารุดา โพธิอินทะ126,898,240-0.89