คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์192,556,081+1.05
2002 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์192,211,643-
2003 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ192,045,824+0.78
2004 นาง รัชนี โรจตระการ192,045,824+0.78
2005 นาย อดิศร โรจตระการ192,045,824+0.78
2006 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง192,045,696+0.78
2007 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์191,916,687-9.88
2008 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย191,798,600-1.57
2009 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี191,473,083+1.27
2010 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช191,240,189+4.79
2011 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์191,178,020-0.73
2012 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)191,018,449-
2013 นาย วิชัย ทองแตง191,000,481-
2014 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ190,959,219-
2015 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์190,399,980-0.43
2016 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์190,399,980-0.43
2017 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด190,299,958-0.50
2018 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล189,968,883-0.12
2019 บริษัท ชินกิจ จำกัด189,817,553+0.92
2020 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว189,815,500-
2021 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล189,439,063-
2022 นาย บุญยง สวาทยานนท์189,425,999-
2023 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด189,384,500-1.62
2024 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก189,257,175-
2025 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย189,202,904-0.72
2026 นาย สุจินต์ หวั่งหลี189,035,628+0.14
2027 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์188,986,000+0.30
2028 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล188,750,000-
2029 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย188,420,000+1.43
2030 นาย วิรัฐ สุขชัย188,412,428-
2031 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ188,028,984+1.92
2032 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์187,703,605+5.81
2033 UOB LONG TERM EQUITY FUND187,473,906-0.38
2034 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์187,146,988+0.99
2035 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์187,117,405+3.10
2036 นาย พรชัย อุไรสินธว์186,135,768+1.92
2037 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์185,146,620-
2038 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์184,886,097+2.91
2039 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด184,713,000+7.47
2040 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ184,583,594+2.62
2041 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์184,245,410-0.43
2042 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์184,188,600-0.43
2043 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์184,188,600-0.43
2044 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2045 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ183,854,746+0.29
2046 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์183,750,000-
2047 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา183,393,600+1.92
2048 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด183,365,844-
2049 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์183,283,886+0.44
2050 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)183,000,000-0.82
2051 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ182,688,508-
2052 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์182,682,000+4.58
2053 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย182,398,670+0.90
2054 น.ส. พัลลภา วิทยากร182,146,904+1.10
2055 น.ส. รจนา วานิช181,697,927+0.26
2056 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล181,180,568+1.69
2057 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม181,030,000+3.49
2058 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล180,862,990-3.87
2059 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด180,857,222-
2060 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ180,680,572+2.09
2061 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์180,654,180-
2062 นาง นิชา สมิทธิวาสน์180,517,224-
2063 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล180,516,088-
2064 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร180,445,981+1.63
2065 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ180,403,200-1.23
2066 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์180,403,200-1.23
2067 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์179,554,560-
2068 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด179,456,491-1.96
2069 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล179,400,000+2.17
2070 นาย สุวิช ปัญญาวีร์179,310,000-
2071 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์179,291,200+13.11
2072 นาย ประพล พรประภา178,966,669-0.71
2073 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ178,581,540+1.35
2074 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์178,576,400-
2075 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)178,504,681+0.17
2076 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์178,467,570+0.96
2077 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ178,346,670+1.36
2078 นาง สุกัลยา ทองพันธ์178,105,665-0.13
2079 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด177,997,006+8.63
2080 นาย วิษณุ เทพเจริญ177,813,134-
2081 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์177,778,093-
2082 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์177,777,778+2.50
2083 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ177,751,350-0.87
2084 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด177,692,040+8.63
2085 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์177,560,040-1.80
2086 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล177,271,000-1.00
2087 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด177,206,460-
2088 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์176,538,000+0.02
2089 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์175,522,400+1.32
2090 น.ส. อรนุช วานิช175,492,411+0.26
2091 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)175,217,544+1.96
2092 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา175,120,000+7.53
2093 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร175,072,109+9.72
2094 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ175,000,000-
2095 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด174,890,516+0.84
2096 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี174,778,054+3.41
2097 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร174,622,857+1.36
2098 MR. LIAU KIM SAN JEREMY174,530,850+2.44
2099 น.ส. อังคณา วานิช174,410,253+0.27
2100 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด174,308,715-
2101 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.174,198,554-
2102 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)173,700,240-1.19
2103 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร173,595,950-
2104 นาย พนม ควรสถาพร173,477,468+2.49
2105 นาง อัญชลี เกิดผล173,460,000+1.67
2106 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม173,450,000-
2107 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด173,007,609-1.40
2108 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์172,978,860+2.17
2109 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)172,890,000-
2110 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์172,800,000-1.56
2111 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา171,864,300-0.39
2112 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน171,821,232-0.51
2113 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร171,776,123+2.48
2114 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด171,600,000-1.40
2115 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร171,582,522+2.48
2116 นาย มนชัย มณีไพโรจน์171,236,980+2.56
2117 นาย ชนะ อัษฎาธร171,108,000-
2118 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์171,090,130-1.45
2119 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์171,045,900-2.22
2120 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์170,843,472-
2121 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา170,586,586-1.72
2122 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)170,465,000+0.97
2123 นาย ชวลิต ยอดมณี170,300,000-3.05
2124 นาย สุชาติ ชมกลิ่น170,230,500-4.04
2125 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์170,216,322+0.45
2126 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ169,555,960-0.42
2127 นาย กิตติ งามมหรัตน์169,520,500+1.59
2128 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์169,433,688-0.96
2129 MR. GIRISH WADHWA169,411,475+2.07
2130 MR. HIRONOBU IRIYA169,357,440-3.35
2131 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร169,129,571+2.48
2132 นาย วิเชียร เศวตวาณิช168,750,000-1.33
2133 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์168,636,525-2.39
2134 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร168,532,495+0.52
2135 นาย อภิชาติ สระมูล168,303,960-0.51
2136 MR. LITSAMY LATSAVONG168,300,000-0.51
2137 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข168,230,235-0.19
2138 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ168,072,043+0.60
2139 นาง เกศินี วิฑูรชาติ167,977,872+0.45
2140 บริษัท พกกิม จำกัด167,861,890+0.36
2141 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร167,805,262-0.46
2142 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน167,681,274-0.50
2143 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์167,270,733-
2144 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์167,198,400-2.22
2145 บริษัท ธนนนทรี จำกัด167,126,299-
2146 นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์166,880,000-0.89
2147 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา166,673,157+0.45
2148 น.ส. อุษณา ชาครกุล166,499,998+1.85
2149 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์166,415,460+5.33
2150 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ166,161,129-2.60
2151 นาย รณชัย กองบุญมา166,145,872-0.46
2152 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร166,088,190-
2153 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ165,845,810+2.44
2154 CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY165,831,905+3.32
2155 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล165,643,770-
2156 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร165,633,979+2.48
2157 นาง ณัชปภา ควรสถาพร165,633,978+2.48
2158 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร165,633,975+2.48
2159 นาง อินทิรา สุขะนินทร์165,331,522+1.46
2160 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย165,254,005+1.13
2161 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย165,203,288-1.77
2162 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์165,178,512+5.56
2163 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล165,036,889+0.50
2164 GANARIA INTERNATIONAL CORP.165,000,000-
2165 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์164,377,329+2.30
2166 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.163,560,038-1.60
2167 MR. TAN SEOW PHOR163,550,660+1.10
2168 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์163,405,195+0.60
2169 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์163,356,669+0.99
2170 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร163,256,390-1.19
2171 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)162,716,310+0.97
2172 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์162,431,097-
2173 นาง อัญชลี เทพบุตร162,323,102+0.27
2174 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ162,319,040+5.29
2175 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ161,995,593+1.35
2176 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์161,981,550+1.96
2177 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ161,820,000+4.02
2178 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด161,493,882-3.35
2179 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์161,467,085-
2180 นาง พรรณี พิทยายน161,431,238-
2181 นาย กิตติเดช จารุเสถียร160,880,400-
2182 นาย ธีร ชุติวราภรณ์160,866,000-
2183 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)160,502,830+0.51
2184 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล159,729,250-
2185 นาง มาทินี วันดีภิรมย์159,640,080-0.78
2186 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย159,564,177-
2187 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์159,347,329-
2188 นาย สุรพล คุณานันทกุล159,110,026+0.39
2189 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด159,040,000-0.89
2190 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH159,000,000-
2191 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา158,909,526+1.85
2192 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)158,833,185-0.78
2193 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์158,564,953-
2194 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)158,557,908-0.27
2195 MR. Phoukhaokham Pravoraxay158,400,000-0.51
2196 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ157,888,500+3.34
2197 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร157,845,000-
2198 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ157,681,606-1.32
2199 นาย วันชัย คุณานันทกุล157,532,686+0.48
2200 นาย สุเมธ ดารกานนท์157,212,961-
2201 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ156,790,530+0.85
2202 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช156,670,215-0.35
2203 นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์156,520,512-
2204 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล156,396,967-2.95
2205 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์156,323,042-0.43
2206 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์156,316,000-0.64
2207 น.ส. นิดา แซ่ลี้156,058,236-
2208 บริษัท กรีนสปอต จำกัด156,031,250-0.78
2209 บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
2210 EMINENT EXPERT LIMITED155,475,320-1.40
2211 NICE NOBLE LIMITED155,430,927-
2212 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์155,357,748-
2213 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC155,327,000+2.96
2214 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ155,288,448-
2215 นาย สัญชวัล อิงคภาคย์155,023,250+5.81
2216 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล154,980,160+0.81
2217 นาย กมล บริสุทธนะกุล154,708,554+0.43
2218 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล154,558,404+0.43
2219 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)154,221,410-0.47
2220 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล154,165,704+0.43
2221 นาย พิชิต เลิศตำหรับ154,000,000+1.30
2222 นาย ศิธา เมฆสวรรค์153,995,653-
2223 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล153,973,644-1.37
2224 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์153,792,222-1.04
2225 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT153,750,000-
2226 บริษัท พีรกิจ จำกัด153,467,006+0.21
2227 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์153,453,400-4.58
2228 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม153,363,375-
2229 นาย เจน ชาญณรงค์153,316,556-
2230 กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1153,091,260+7.94
2231 นาย ทวี ปิยะพัฒนา153,065,063-0.24
2232 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์152,953,500-
2233 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์152,928,600-
2234 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล152,746,280-0.85
2235 นาย สมเกียรติ ลิมทรง152,746,213+1.27
2236 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล152,700,717-0.74
2237 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล152,668,550-
2238 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี152,607,575-
2239 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ152,274,835-1.30
2240 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร152,270,316+0.76
2241 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล151,962,000-
2242 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด151,846,520-
2243 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์151,800,000-
2244 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร151,800,000-
2245 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)151,612,816-
2246 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์151,533,000+2.68
2247 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์151,448,660-1.72
2248 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)151,446,000-
2249 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย151,273,324-1.15
2250 นาง พรพิไล ไรวา151,162,400-
2251 นาย ธวัช เสริมคชสีห์151,161,970-
2252 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล151,146,062-2.86
2253 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล151,000,000-
2254 นาย ประมุข อุณจักร151,000,000+1.32
2255 น.ส. ปฤณ พรประภา150,940,300-0.71
2256 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล150,804,000-0.85
2257 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช150,694,113+2.30
2258 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited150,592,560+0.86
2259 นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ150,425,000+2.06
2260 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)150,318,080-1.70
2261 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ150,281,814-0.87
2262 นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล150,094,000+1.32
2263 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์150,028,236-
2264 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร149,850,000-
2265 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง149,722,740+4.58
2266 นาง มาลินี อุ่นใจ149,600,000-
2267 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย149,265,625+0.55
2268 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล149,218,697-1.15
2269 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED149,210,112-1.40
2270 นาย วัชร เตชะสัตยา149,083,200-
2271 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล148,814,028+0.91
2272 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด148,683,776+3.26
2273 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์148,544,092+1.00
2274 MR. MOTOYA OKADA148,500,000+11.62
2275 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม148,270,920+1.67
2276 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2277 นาย รัช ตันตนันตา148,080,502+0.13
2278 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล148,060,000-0.73
2279 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์148,002,104+0.82
2280 นาย ธวัชชัย เทียมทัน147,901,600+1.30
2281 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์147,888,375+0.84
2282 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต147,750,000-0.51
2283 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด147,700,000-
2284 นาย สุขุม พหูสูตร147,640,242+1.46
2285 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์147,559,412-0.32
2286 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ147,437,150-
2287 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด147,256,800+1.67
2288 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด147,203,745+0.87
2289 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์146,937,641-1.06
2290 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม146,764,920+1.67
2291 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์146,427,890-
2292 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล146,348,680+0.73
2293 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร146,334,600+2.78
2294 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์146,064,221-1.82
2295 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)146,020,788+2.10
2296 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี145,905,045-1.40
2297 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร145,830,849-0.08
2298 นาง วัฒนา สมวัฒนา145,685,445-
2299 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ145,468,609-0.19
2300 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด145,387,848-
2301 น.ส. รุจี ทองประกอบ145,180,976+0.82
2302 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์144,698,400-2.22
2303 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์144,300,000-1.80
2304 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์144,300,000-1.80
2305 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล144,271,248+0.91
2306 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ144,200,000+2.91
2307 นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ144,050,000+5.62
2308 นาย ทศพล แววมณีวรรณ143,932,000+5.58
2309 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์143,386,112-0.34
2310 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม143,147,390-0.82
2311 CLSA LIMITED143,100,000+1.89
2312 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ143,079,886+2.62
2313 นาง จารุดา โพธิอินทะ143,043,775-0.99
2314 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)143,032,500-
2315 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร143,000,000+0.96
2316 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล142,951,820+0.91
2317 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล142,926,740+0.91
2318 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล142,926,520+0.91
2319 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร142,840,329+0.13
2320 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์142,730,406-1.06
2321 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์142,591,808+0.35
2322 นาย ทิม นพรัมภา142,159,702+1.20
2323 บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด COMPANY LIMITED141,900,000-3.10
2324 นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์141,900,000-
2325 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์141,600,000-0.85
2326 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ141,372,000-0.32
2327 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์141,120,000+0.42
2328 นาย สำรวย ทิชาชล141,050,000+0.96
2329 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา141,044,925-2.19
2330 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด140,836,080+0.87
2331 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์140,803,288+0.99
2332 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล140,743,113+1.60
2333 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส140,689,224-0.93
2334 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์140,612,564+0.82
2335 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย140,509,688+0.55
2336 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์140,247,947-2.56
2337 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน139,646,266+0.45
2338 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน139,578,206-
2339 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์139,481,078+0.91
2340 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล139,170,000+5.00
2341 บริษัท คุณาวลัย จำกัด138,840,000+1.12
2342 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์138,804,015-
2343 MR. MASAO MIZUNO138,600,000+11.62
2344 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ138,555,631+0.25
2345 นาง พันทิพา ไรวา138,521,700-
2346 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ138,103,007-2.88
2347 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล138,075,205+3.67
2348 นาย สอง วัชรศรีโรจน์138,053,000+1.10
2349 นาย สมชาย ประภากมล138,038,129+0.60
2350 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร137,919,130-1.06
2351 MR. VIRACH SERIPANU137,750,000+1.58
2352 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ137,552,823+2.62
2353 MR. TAN TGOW LIM137,513,316+3.10
2354 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด137,448,890-1.06
2355 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล137,280,000+0.78
2356 นาย พลพัฒ กรรณสูต137,233,348+11.54
2357 นาย เสวก ศรีสุชาต137,058,023+1.28
2358 นาย พิมล ศรีวิกรม์136,926,179+0.75
2359 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED136,869,473+0.38
2360 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,701,000-
2361 บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด136,643,150-
2362 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล136,464,585-0.78
2363 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์135,850,000+0.96
2364 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล135,710,575+0.34
2365 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์135,626,319-9.88
2366 นาง มาลี เหมมณฑารพ135,295,003+1.50
2367 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว135,254,400-1.37
2368 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)135,227,914-0.87
2369 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล135,120,000-
2370 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)135,109,200-
2371 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล134,953,540+5.81
2372 นาย สวิจักร์ โลจายะ134,946,614-0.39
2373 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์134,598,600-
2374 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ134,415,115-9.88
2375 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ134,350,531-1.45
2376 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ134,326,100-
2377 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์134,058,236+0.96
2378 นาย เกียรติ วิมลเฉลา134,040,838+9.68
2379 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์133,981,487+0.99
2380 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ133,948,640-0.89
2381 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม133,915,391-2.02
2382 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ133,680,548+0.84
2383 บริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)133,650,032-2.78
2384 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)133,200,000-0.45
2385 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล133,068,762+2.30
2386 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)132,898,892+4.79
2387 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์132,851,250-
2388 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์132,717,744-0.93
2389 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน132,516,000-9.88
2390 MR. YUE KWOK-LEUNG132,435,673+0.36
2391 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์132,331,760-
2392 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)132,300,008-
2393 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร132,234,375-
2394 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร132,234,375-
2395 นาย กฤษดา ชวนะนันท์131,940,000-
2396 นาย บงการ กาญจนาหาร131,782,261-1.57
2397 MISS CHIH-HAN LIU131,750,000+5.81
2398 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา131,733,850-2.19
2399 นาย พัทธดน คงสุนทร131,685,000+3.00
2400 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด131,308,611-0.95
2401 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)131,014,410+1.53
2402 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1130,873,819+0.43
2403 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด130,650,000+1.49
2404 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา130,555,746-
2405 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์130,427,000+0.60
2406 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ129,948,000+0.84
2407 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์129,600,000+2.22
2408 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ129,385,894+0.91
2409 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา129,360,453+2.47
2410 MRS. MEI LEE129,360,000+2.68
2411 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา129,315,155+1.42
2412 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)129,296,990+1.25
2413 นาย ระพี อุทกะพันธุ์129,077,309-
2414 MR. KUO-CHAN TSENG128,983,464+5.00
2415 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด128,778,000+7.05
2416 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์128,706,804-
2417 น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์128,700,000-4.04
2418 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด128,637,482-3.87
2419 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์128,468,597+0.58
2420 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร128,413,818+0.45
2421 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์128,359,375-
2422 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด128,261,770-
2423 บริษัท โลหการไทย จำกัด128,055,914-
2424 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์128,027,052+0.15
2425 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา127,788,840-9.88
2426 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด127,400,000-0.71
2427 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด127,200,000+0.63
2428 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง127,180,009-
2429 นาย สิริ สิริพิพัฒน์127,110,000-
2430 นาง วัลภา เจียรประเสริฐกุล127,017,300+1.80
2431 BENTAYGA HOLDINGS LTD126,420,000-
2432 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล126,367,820-0.54
2433 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร126,000,000-
2434 นาย ประคิน ศรีเจริญ125,980,506-0.87
2435 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์125,977,940-
2436 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข125,933,532+6.45
2437 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ125,926,164-
2438 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล125,862,190+1.49
2439 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด125,732,295-0.05
2440 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร125,706,000+0.81
2441 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด125,703,082-0.01
2442 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี125,624,870+0.16
2443 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ125,494,850+1.54
2444 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด125,487,991-1.40
2445 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)125,344,820+0.97
2446 นาง เกศรา มานะศิลป์125,107,190+0.01
2447 นาย อาศิส อุนนะนันทน์125,012,790-
2448 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ124,950,000+0.84
2449 นาย นพชัย วีระมาน124,645,468+0.99
2450 นาย ณรัล วิวรรธนไกร124,476,000+0.81
2451 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด124,462,767-
2452 นาย ธวัช ตรีวรรณกุล124,357,130-1.57
2453 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)124,317,360-2.08
2454 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์124,057,248-1.92
2455 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์123,950,654-
2456 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด123,876,400-
2457 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์123,677,421-
2458 นาย อัคริม จันทรประภา123,528,379+0.45
2459 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น123,200,000-1.62
2460 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล123,185,744+0.91
2461 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ123,140,968-0.99
2462 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์123,120,000+1.67
2463 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล123,082,893-0.99
2464 นาง รวีวรรณ ม้าทอง122,928,030-
2465 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร122,850,000-
2466 นาง วรรณี วิญญรัตน์122,678,893-0.99
2467 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์122,678,893-0.99
2468 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี122,588,761-1.49
2469 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์121,671,529-1.92
2470 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด121,534,484-2.25
2471 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม121,200,000+1.67
2472 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ121,124,587-
2473 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์120,900,000-6.45
2474 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์120,555,821+0.90
2475 น.ส. รวิพรรณ จารุทวี120,473,370-1.49
2476 นาย ชุตินธร ดารกานนท์120,421,300-
2477 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์120,408,000-1.15
2478 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล120,333,708+7.37
2479 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา119,918,978-1.72
2480 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์119,914,950-
2481 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์119,786,826+2.03
2482 นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล119,786,700+0.91
2483 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์119,527,553+2.86
2484 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร119,507,793-0.48
2485 นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข119,184,170-1.29
2486 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์118,990,161-
2487 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.118,909,073+1.59
2488 นาย อธิป มัสกาตี118,877,138-
2489 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด118,739,197-
2490 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร118,619,135+0.99
2491 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล118,492,192-0.96
2492 นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์118,104,970-
2493 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)117,929,000-
2494 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล117,922,855-
2495 นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี117,644,960+0.92
2496 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร117,600,000-
2497 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED117,562,500-0.96
2498 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน117,501,800+0.96
2499 บริษัท กรีไทย จำกัด117,409,995+2.78
2500 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ117,361,524+1.50