คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์938,285,136+0.12
1002 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด937,500,000-
1003 นาย วชิระ ทยานาราพร937,470,700-2.57
1004 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์935,587,026+0.44
1005 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์934,493,680-
1006 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)934,115,968+2.97
1007 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.933,791,850+1.27
1008 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)932,250,000+0.88
1009 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์930,299,890-
1010 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์926,512,678-0.18
1011 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด925,000,000-
1012 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)923,865,673+2.61
1013 KGI ASIA LIMITED919,961,543-0.64
1014 นาย ชัย โสภณพนิช917,540,775-0.26
1015 นาย กำพล พลัสสินทร์917,394,106-0.84
1016 มูลนิธิชินโสภณพนิช916,894,048-0.37
1017 MRS. TEO LEE NGO915,087,600-0.95
1018 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)914,921,598+0.81
1019 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.914,414,351-
1020 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด914,164,311+0.94
1021 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล907,422,144-0.25
1022 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด906,558,048-0.37
1023 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)903,798,038+0.63
1024 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง903,246,498-0.72
1025 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY901,991,285-
1026 นาย วรัญญู ศิลา898,937,370-
1027 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ898,405,472-0.70
1028 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ896,702,652+4.30
1029 SMK ASIA LTD894,209,493+1.50
1030 นาย ภาคภูมิ ศิลา893,089,470-
1031 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)892,980,000-
1032 น.ส. นงค์นภา ทองมี892,395,630-
1033 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด891,370,920-
1034 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)891,284,290+3.82
1035 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)890,880,000-
1036 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล887,682,800-1.77
1037 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา887,682,789-1.77
1038 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT887,295,264+4.43
1039 นาย พดด้วง คงคามี887,005,215+4.09
1040 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์886,435,000-0.70
1041 นาย เศรษฐา ทวีสิน885,743,664+0.75
1042 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย884,312,000-0.68
1043 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ882,360,000+4.09
1044 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด877,500,000-0.85
1045 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)876,722,280+0.52
1046 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล876,142,514-0.26
1047 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร875,198,000-0.39
1048 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา872,702,219-
1049 นาย บัญชา วิญญรัตน์870,408,000-
1050 บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด869,578,440+2.88
1051 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)867,205,090-
1052 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล866,896,779-
1053 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์865,921,230-3.25
1054 นาง ระพี รัตนกมลพร864,843,750+7.32
1055 นาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร864,843,750+7.32
1056 ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล861,504,325+1.42
1057 นาย สุขุม นวพันธ์859,344,380-
1058 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์858,962,219+2.52
1059 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด857,644,344+0.88
1060 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม855,699,904-2.83
1061 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี850,987,270-0.35
1062 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์848,880,000+0.56
1063 นาย ศรุต ทับลอย847,665,000+1.45
1064 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี847,636,561-
1065 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์847,558,862+2.87
1066 นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์847,165,584+0.68
1067 นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล846,829,825-
1068 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)846,422,962-1.68
1069 นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ845,831,400-2.76
1070 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด845,619,718+4.76
1071 นางสาว ศุภจิตรา ธนะรัชต์843,054,000-0.70
1072 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย842,044,825-
1073 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด841,984,000-
1074 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล840,661,250+2.10
1075 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล840,661,250+2.10
1076 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด837,556,000+3.54
1077 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล836,641,833-0.25
1078 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม836,584,010-1.44
1079 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์835,717,960-0.50
1080 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี835,345,117-
1081 นาง วิมลทิพย์ พงศธร835,159,880+0.63
1082 นาง วันทนา อมตานนท์834,654,144-0.57
1083 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม833,107,203-0.52
1084 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร832,675,000-0.45
1085 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์832,451,130-
1086 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND831,594,400-
1087 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL830,930,153-1.59
1088 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED830,646,104-0.24
1089 บริษัท ทีเจดี จำกัด830,091,166-
1090 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม828,000,000-0.72
1091 นาย ไกร วิมลเฉลา826,884,000-
1092 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม826,634,904-0.72
1093 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ825,417,600+0.29
1094 MR. NAPHAT PANCHAKUNATHORN825,000,000+0.38
1095 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1821,471,103-0.70
1096 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์821,005,428+1.59
1097 นาย มงคล มังกรกนก820,402,000-0.56
1098 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)820,138,658-0.75
1099 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์817,109,322-0.57
1100 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม816,937,250-2.76
1101 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)815,595,161+1.12
1102 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.813,170,928-0.37
1103 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล812,659,696-
1104 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์809,833,500-
1105 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ809,343,681-4.10
1106 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม807,300,000-0.72
1107 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)806,409,783-0.74
1108 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์805,202,078-
1109 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ802,478,290+0.85
1110 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์800,599,475+0.76
1111 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม799,900,000+4.21
1112 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF796,706,100-2.62
1113 นาย ธนากร ธนวริทธิ์796,363,264-
1114 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)795,375,000-
1115 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์793,749,580+2.87
1116 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์793,337,235+2.87
1117 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด793,329,092-1.48
1118 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.793,327,425-0.28
1119 MR. Vonnarat Tangkaravakoon791,000,000-
1120 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)790,338,120+4.43
1121 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด788,034,240-
1122 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED787,601,100-
1123 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม785,896,287-
1124 TORAY INDUSTRIES, INC.785,337,316+0.90
1125 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง783,760,000-4.95
1126 NICHIREI FOODS INC.782,681,490-0.72
1127 INGRESS CORPORATION BERHAD781,649,793+1.11
1128 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์778,690,274+0.49
1129 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)775,000,000+2.40
1130 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ774,932,480+4.61
1131 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล774,077,600-0.45
1132 GRASIM INDUSTRIES LIMITED772,868,493-1.36
1133 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล766,054,800-1.51
1134 น.ส. อรวรรณ วรนิจ765,912,540-
1135 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์763,736,750-2.76
1136 Unity I. Capital Limited761,716,325+2.40
1137 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์761,293,125-0.98
1138 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล760,929,750-1.59
1139 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ759,118,500-
1140 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์758,190,000-1.77
1141 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.757,137,739-0.42
1142 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด756,107,312-2.53
1143 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา755,147,873+1.64
1144 นาย พนม ควรสถาพร754,609,060+1.53
1145 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ752,136,759-
1146 MR. CHERN KUAN-JAN751,195,532-0.64
1147 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)749,880,352-1.25
1148 นาย วัฒนา จันทรัช749,219,799+0.46
1149 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)748,745,460-0.50
1150 นาย กฤษดา ชวนะนันท์747,660,000+2.94
1151 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ745,481,604-0.63
1152 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด744,798,015+2.96
1153 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์743,133,963-0.46
1154 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล741,820,003-0.97
1155 นาง รัชนี นิพัทธกุศล741,671,400-
1156 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์740,542,500+1.09
1157 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล740,409,595+2.32
1158 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร739,959,048-0.14
1159 SINGVALE PTE LTD739,495,750+1.18
1160 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)739,226,947-
1161 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว738,364,000+5.67
1162 นาย วสันต์ จาวลา734,021,279-2.99
1163 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล732,360,000+0.74
1164 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด729,128,928-0.27
1165 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย728,950,000-0.56
1166 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร728,911,440-0.93
1167 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ728,603,702-1.33
1168 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน728,400,000+2.80
1169 MISS YEAP XIN RHU727,650,000-0.95
1170 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์726,396,852+0.81
1171 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร725,251,750+3.27
1172 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด724,947,315-0.56
1173 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา724,862,239+0.77
1174 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด723,597,303-0.58
1175 MISS YEAP XIN YI723,476,644-0.95
1176 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด722,418,927+3.50
1177 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี720,800,000-
1178 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์720,068,547+0.31
1179 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด716,995,796+1.80
1180 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย714,595,640-
1181 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด713,869,605-0.57
1182 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ713,394,680+1.09
1183 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์711,310,970+1.32
1184 นางสาว ชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์710,191,800-
1185 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์710,041,248+1.59
1186 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล709,803,905+1.42
1187 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด709,642,182-1.72
1188 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล708,750,000-1.59
1189 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล706,129,906-
1190 น.ส. อตินุช ตันติวิท705,250,485-0.91
1191 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.705,010,145-0.62
1192 นาย วันจักร์ บุรณศิริ704,128,729+0.75
1193 นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์701,978,400-
1194 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ701,553,600-
1195 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด700,875,000+1.12
1196 นาย ธีรพัฒน์ สิงหวณิช700,800,000-16.67
1197 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ699,264,940-
1198 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)697,295,312-0.22
1199 นาย SUNG CHEONG TSOI696,867,000+2.99
1200 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์695,977,382-
1201 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด694,705,960+2.65
1202 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ693,601,830+0.45
1203 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด693,132,899-
1204 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์690,083,469+0.79
1205 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช689,738,840+2.77
1206 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์687,729,900-3.25
1207 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ685,799,827-1.23
1208 NOMURA PB NOMINEES LTD.685,175,939+0.01
1209 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย684,107,810-0.33
1210 นาย สนั่น อังอุบลกุล682,769,384-1.41
1211 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล681,983,720+5.67
1212 นาย บรรยง ไพศาลธีระกร681,979,257-
1213 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)681,549,922-
1214 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน681,475,085-
1215 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ680,728,545-
1216 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน680,100,000+0.28
1217 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี679,960,144-0.97
1218 นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง678,568,485-
1219 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์678,465,957+0.47
1220 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม678,270,000-0.72
1221 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย678,194,852-0.07
1222 นาง รัตนา นรพัลลภ675,768,972+1.47
1223 นาย บุญยง สวาทยานนท์675,344,866+9.76
1224 นาย สุเมธ มโนสุทธิ674,253,775-0.07
1225 นาย พรพรหม พรหมวาณิช674,087,760-
1226 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์671,920,323+1.50
1227 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ670,605,000+11.54
1228 นาง ชลิดา อนันตรัมพร670,561,560-2.22
1229 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY669,600,506-
1230 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร669,000,000+0.67
1231 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์666,653,592+0.38
1232 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์666,615,000-4.87
1233 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)665,280,000+0.53
1234 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา665,067,909+0.11
1235 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์662,700,000+1.06
1236 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี662,265,000+0.67
1237 Silom Road Limited661,572,000-0.53
1238 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์661,500,000-
1239 นาย ทิศชวน นานาวราทร660,939,448+6.08
1240 นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ660,727,300-2.76
1241 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด659,564,928-0.27
1242 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ659,200,000-
1243 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์659,000,000+2.00
1244 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ658,059,723-0.63
1245 น.ส. วรชา กุญชรยาคง658,034,520+0.54
1246 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ657,722,384+1.60
1247 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ657,210,073+2.32
1248 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)655,320,000-
1249 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช653,733,360-0.66
1250 นาง แฉล้ม โรจตระการ652,320,000+0.56