คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์227,912,450-
2002 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ227,902,365-
2003 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์227,675,210+0.99
2004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น226,550,929+0.11
2005 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด226,341,045+0.35
2006 น.ส. อรนุช วานิช226,117,817+0.26
2007 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์226,100,455-
2008 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล225,504,000-
2009 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์225,281,000-0.11
2010 นาง ปรารถนา มงคลกุล225,115,800-0.51
2011 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์225,115,117-
2012 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ225,053,700-8.67
2013 นาย อดิศร โรจตระการ225,053,700-8.67
2014 นาง รัชนี โรจตระการ225,053,700-8.67
2015 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง225,053,550-8.67
2016 นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์224,854,875-2.86
2017 นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา224,736,281-2.13
2018 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน224,606,850+0.31
2019 ร้อยโท วรากร ไรวา224,250,000-1.03
2020 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์224,154,613-
2021 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ224,072,052-0.18
2022 น.ส. อังคณา วานิช223,846,316+0.24
2023 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH223,778,683-0.14
2024 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์223,746,000+1.12
2025 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล223,711,705+2.44
2026 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์223,511,094+0.49
2027 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์223,359,311+0.51
2028 MR. KUO-CHAN TSENG223,189,200+0.65
2029 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด223,034,965+1.59
2030 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์223,029,996-
2031 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ222,651,328+4.31
2032 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล222,600,000-
2033 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์222,222,222-1.80
2034 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ222,012,380-0.83
2035 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด221,907,768+4.60
2036 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)221,862,750-0.39
2037 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ221,682,250+0.45
2038 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์221,467,200-
2039 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์220,971,608-
2040 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ220,942,509+2.25
2041 นาง อิง ภาสกรนที220,800,000-
2042 นาย ภาสกร ภาสกรนที220,800,000-
2043 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที220,800,000-
2044 น.ส. มาลี วิญญรัตน์220,601,700-
2045 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก220,181,550-
2046 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์219,979,278+0.54
2047 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์219,774,637-
2048 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช219,544,932-
2049 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์219,153,000-
2050 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด218,683,892-
2051 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล218,384,550-
2052 นาย สมชาย ปัดภัย218,017,616+0.43
2053 นาย ทัยดี วิศวเวช217,914,678-
2054 ดร. อำนวย วีรวรรณ217,734,706-0.65
2055 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด217,420,000-1.72
2056 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา217,094,701+0.95
2057 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา216,408,760-0.30
2058 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา216,281,804-1.49
2059 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)216,200,000+0.87
2060 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์216,099,272-
2061 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล215,915,000-1.29
2062 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์215,915,000-1.29
2063 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด215,601,193-
2064 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม215,340,000-0.06
2065 TOYOTA TSUSHO CORPORATION215,105,500-
2066 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า214,885,210+0.56
2067 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ214,790,000-0.84
2068 MR. THATNAKHONE THAMMAVONG214,625,000+1.98
2069 นาย อาศิส อุนนะนันทน์214,555,950-
2070 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์214,501,612+0.50
2071 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่213,956,809-0.92
2072 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์213,345,654-0.54
2073 นาย นาวี ศรีผดุง213,007,970-0.71
2074 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ212,850,484-
2075 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์212,620,950-
2076 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ212,500,000+0.80
2077 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ212,454,000+0.86
2078 นาย วิรัฐ สุขชัย212,430,867-1.65
2079 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี211,760,925+0.78
2080 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล211,718,550+0.71
2081 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ211,467,060+0.62
2082 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล211,438,039+0.34
2083 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
2084 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี210,659,143-0.67
2085 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร210,238,550+0.21
2086 MR. LIAU KIM SAN JEREMY210,004,600-0.68
2087 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์209,923,850+0.66
2088 น.ส. ยุวดี วชิรปภา209,863,622-1.15
2089 น.ส. เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ209,747,711-
2090 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ209,520,000-
2091 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์209,464,450+2.31
2092 MR. YUE KWOK-LEUNG209,381,384+0.21
2093 Citynet Asia Limited208,670,280-2.06
2094 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)208,378,092-
2095 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล208,353,791+0.91
2096 นาง อัญชลี เทพบุตร208,255,407+0.24
2097 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์208,100,000+0.86
2098 นาย ธันว์ วุฒิธรรม207,740,000-
2099 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ207,706,040+0.92
2100 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์207,414,000-1.45
2101 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด206,919,950-0.44
2102 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.206,806,264-
2103 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ206,720,003-0.98
2104 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์206,616,664+0.65
2105 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร206,550,000-0.65
2106 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ206,400,000-
2107 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล206,298,330-
2108 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND206,156,203-0.18
2109 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร206,118,727-0.05
2110 นาย สุเมธ ดารกานนท์206,035,401-0.19
2111 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์206,012,250-
2112 นาง สุชาดา มังกรกนก206,000,000-0.97
2113 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์205,398,196-
2114 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย205,389,844-
2115 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ205,213,800-0.81
2116 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ205,034,222+2.25
2117 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล204,460,911+1.33
2118 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน204,448,274+0.75
2119 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์204,221,800-0.81
2120 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ204,000,000+5.33
2121 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ203,911,800-0.81
2122 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ203,911,800-0.81
2123 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ203,911,800-0.81
2124 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล203,911,800-0.81
2125 นาง วีณา ธรณนิธิกุล203,830,560-
2126 นาง วนิดา พฤฒินารากร203,828,760-0.87
2127 นาง ไพเราะ ตู้จินดา203,564,103-
2128 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ203,346,040+0.92
2129 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ203,346,040+0.92
2130 น.ส. พัณณภา รัตตกุล203,345,223-0.71
2131 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ202,486,527+3.27
2132 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์202,328,475-
2133 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง202,305,903+0.90
2134 นาง รวีวรรณ ม้าทอง202,264,560-
2135 MR. Phoukhaokham Pravoraxay202,000,000+1.98
2136 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์202,000,000-0.99
2137 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร201,893,766-0.98
2138 NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND201,780,000-0.44
2139 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์201,778,780+0.84
2140 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์201,744,285+17.76
2141 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล201,704,033+0.77
2142 น.ส. ปฤณ พรประภา201,663,150-
2143 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์201,635,506+0.66
2144 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย201,622,658+0.73
2145 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย201,524,803-
2146 นาย ดนุพล ชิลลี่201,356,400-
2147 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ201,076,815-
2148 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย200,630,000+3.33
2149 นาย ขจรเดช ไรวา200,376,248-1.03
2150 นาย บุณย์ สินธวณรงค์200,212,100+1.14
2151 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์199,770,400-
2152 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว199,539,260-0.54
2153 บริษัท ธนนนทรี จำกัด199,501,550-
2154 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น199,500,000+0.25
2155 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร199,379,640-0.87
2156 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์199,351,359-0.76
2157 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี198,736,646+0.78
2158 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)198,690,000+0.67
2159 นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ198,544,139+0.11
2160 นาง จันทิมา องค์โฆษิต198,464,190+0.41
2161 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์198,115,000+0.22
2162 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์197,816,600-0.66
2163 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด197,750,000+3.54
2164 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)197,724,160-0.78
2165 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย197,704,000-0.45
2166 MR. TSAI WU-YING197,301,300+0.80
2167 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ196,869,328-1.18
2168 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล196,814,257+0.57
2169 นาย ปอ อนาวิล196,384,952-8.47
2170 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข196,371,545+0.48
2171 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์196,337,500-0.44
2172 MR. HIRONOBU NISHII196,300,012-
2173 นาย วิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์196,041,909+3.35
2174 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์195,759,422+0.41
2175 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน195,692,640-
2176 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED195,468,750-0.72
2177 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์195,066,664+0.65
2178 นาย ธนัส ตันติสุนทร195,016,779-
2179 นาย ประมุข อุณจักร195,000,000+2.05
2180 นาง ศิลิกา มัสกาตี194,830,054-
2181 น.ส. ศนิตา คาจิจิ194,830,054-
2182 น.ส. อลิดา เศรษฐิน194,795,000-1.87
2183 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา194,740,700+0.45
2184 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์194,068,056-
2185 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร194,057,453-
2186 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์193,629,000-
2187 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร193,364,268-
2188 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด193,167,000-1.71
2189 นาง อุบล เอกะหิตานนท์193,094,657-
2190 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ193,069,000-1.00
2191 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด193,013,334-0.76
2192 นาย ระพี อุทกะพันธุ์192,852,193-
2193 นาย วิชัย มิตรสันติสุข192,725,600-0.27
2194 JPMORGAN THAILAND FUND192,676,710-0.36
2195 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์192,570,000-2.29
2196 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล192,400,000-1.41
2197 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์192,188,600+7.55
2198 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์191,977,958+4.31
2199 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์191,778,316-
2200 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG191,451,886-
2201 MR. HO KWONCJAN191,384,147-0.60
2202 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร191,160,584+0.49
2203 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์191,113,500-0.78
2204 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์191,095,725-
2205 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)191,070,600-2.06
2206 น.ส. วริษา ภาสกรนที191,027,328-
2207 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล191,002,098+2.04
2208 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล191,002,098+2.04
2209 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล191,002,098+2.04
2210 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล191,002,098+2.04
2211 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล191,001,804+2.04
2212 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล191,001,804+2.04
2213 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์190,552,535-
2214 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง190,237,212+0.47
2215 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด189,748,763+0.93
2216 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์189,719,244-
2217 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ189,420,825-0.81
2218 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี189,323,046+0.11
2219 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต189,000,000-
2220 น.ส. แคทรียา บีเวอร์188,900,963+1.43
2221 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์188,873,761+0.26
2222 นาง มาลินี อุ่นใจ188,800,000-
2223 นาย สมปอง กุญชรยาคง188,770,985+1.08
2224 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ188,456,801+0.84
2225 น.ส. วนิตา ทักราล188,050,890-
2226 นาย วิทยา นราธัศจรรย์187,457,221+0.44
2227 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด187,012,584-
2228 นาย กฤษดา ชวนะนันท์186,915,000+3.92
2229 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล186,887,415-0.08
2230 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ186,879,414-1.22
2231 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์186,650,090+0.91
2232 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์186,370,390+0.31
2233 น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์186,024,298+1.27
2234 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์186,000,000-1.08
2235 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ185,947,600+0.28
2236 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.185,913,392+1.52
2237 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด185,823,900-1.45
2238 นาย ธวัชชัย เทียมทัน185,731,000-2.55
2239 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5185,321,140-
2240 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์185,192,545-
2241 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์185,070,000-1.29
2242 บริษัท พกกิม จำกัด184,648,079-0.65
2243 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด184,597,590+2.01
2244 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2245 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล183,885,270-5.56
2246 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร183,743,150-0.11
2247 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์183,213,360+0.83
2248 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์183,088,770-1.53
2249 นาย จิโรจ พนาจรัส183,088,770-1.53
2250 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร182,828,460-1.05
2251 นาย สอง วัชรศรีโรจน์182,805,500+1.78
2252 นาย บุญ วนาสิน182,758,212-
2253 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ182,737,316-
2254 นาย ประคิน ศรีเจริญ182,691,326+1.27
2255 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)182,689,683-3.03
2256 นาย ทวี ปิยะพัฒนา182,530,273+0.06
2257 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1182,483,600-
2258 นาย เสวก ศรีสุชาต182,286,484-0.85
2259 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร181,842,024+0.07
2260 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ181,764,000-
2261 น.ส. อรสา วิมลเฉลา181,630,465+1.64
2262 นาย ชนน วังตาล181,561,700+18.03
2263 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล181,237,419-
2264 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช181,067,839-
2265 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ181,032,258+0.37
2266 นาย นพชัย วีระมาน180,765,280-
2267 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี180,711,970+6.19
2268 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด180,250,000-
2269 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช179,921,625+0.31
2270 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION179,893,119-
2271 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ179,809,844+0.06
2272 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)179,622,000-
2273 นาง อุบล จิระมงคล179,327,850+0.41
2274 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย178,835,400+0.68
2275 นาย กิติชัย สินเจริญกุล178,504,250+0.80
2276 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล178,500,000-
2277 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม178,422,750-
2278 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ178,411,479+0.49
2279 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)178,281,060+0.14
2280 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม178,250,000+0.87
2281 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด177,800,000-
2282 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC177,740,310-0.22
2283 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์177,593,790-3.28
2284 NICE NOBLE LIMITED177,425,870-1.65
2285 นาย บุญชัย โชควัฒนา177,336,126-
2286 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข177,332,496+0.67
2287 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร177,285,000+0.96
2288 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง177,261,688-2.16
2289 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล177,081,230-0.08
2290 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ177,052,500-0.78
2291 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย176,740,497+0.22
2292 นาย ทศพล แววมณีวรรณ176,015,000+0.43
2293 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์176,000,000+0.62
2294 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)175,954,134-
2295 นาย อภิชาติ ปีปทุม175,935,000+0.90
2296 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์175,810,945-1.65
2297 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์175,793,352+0.88
2298 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)175,500,000+0.77
2299 นาง วรดี สินเจริญกุล175,453,300+0.80
2300 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย175,353,792+2.20
2301 นาย เจน ชาญณรงค์175,012,295-1.65
2302 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร174,809,558+0.66
2303 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย174,714,577-
2304 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์174,701,340+0.66
2305 นาง พัทยา พิเชฐพงศา174,599,425-1.30
2306 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์174,467,232+0.66
2307 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี174,347,557-
2308 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด174,088,800+0.80
2309 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์173,998,000+5.00
2310 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ173,898,036+0.57
2311 นาย ขจรพงศ์ คำดี173,804,418-
2312 นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย173,671,200-
2313 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข173,642,274-0.79
2314 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์173,600,000-
2315 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช173,600,000-
2316 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ173,600,000-
2317 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์173,600,000-
2318 นาย ภัทท สหวัฒน์173,600,000-
2319 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์173,600,000-
2320 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์173,600,000-
2321 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์173,600,000-
2322 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ173,600,000+0.81
2323 นาย กมล บริสุทธนะกุล173,519,840-0.96
2324 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล173,519,840-0.96
2325 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล173,519,840-0.96
2326 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)173,423,927-0.17
2327 นาย อัคริม จันทรประภา173,105,918-
2328 GANARIA INTERNATIONAL CORP.173,000,000-
2329 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี172,904,646-12.20
2330 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด172,900,000-
2331 นาย วิษณุ เทพเจริญ172,852,291-
2332 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม172,806,401-0.06
2333 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ171,600,000-
2334 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ171,600,000-
2335 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ171,354,120-1.90
2336 นาง อมรา ลีละวัฒน์171,202,350-0.79
2337 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ170,972,790+1.27
2338 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์170,924,029+0.44
2339 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์170,801,640-
2340 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์170,773,785-
2341 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์170,734,381-
2342 นาย ศิธา เมฆสวรรค์170,624,885-
2343 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล170,048,820+0.66
2344 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์170,007,200-
2345 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์169,379,000-
2346 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์169,145,000-0.94
2347 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล169,128,000-
2348 นาง ทยา ทีปสุวรรณ169,062,970-2.38
2349 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)168,950,000-
2350 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)168,714,000+2.22
2351 บริษัท กรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)168,596,975-0.55
2352 นาง ลักษณีย์ สารสาส168,580,615+0.06
2353 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด168,555,371+1.20
2354 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ168,507,675-
2355 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์168,084,558-
2356 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)168,043,200-
2357 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์167,782,400-0.44
2358 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ167,782,400-0.44
2359 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์167,683,628-
2360 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์167,575,800-0.84
2361 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์167,460,994-
2362 นาย สุรชัย เจียมสมาน167,393,625-2.86
2363 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ167,239,989+0.70
2364 นาย บรรยง อนรรฆธรรม167,024,580+0.44
2365 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์166,999,968+0.92
2366 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม166,816,376-0.74
2367 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด166,747,983+1.13
2368 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร166,515,200+0.04
2369 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ166,486,451+1.25
2370 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน166,319,909-0.32
2371 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล166,254,151+0.12
2372 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร166,070,520+0.93
2373 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม165,925,576-0.74
2374 นาย มนชัย มณีไพโรจน์165,254,178-
2375 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล165,229,151-
2376 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต164,997,800+1.70
2377 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์164,924,852+0.25
2378 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์164,852,164-
2379 นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์164,637,855-
2380 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช164,635,800-1.90
2381 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์164,577,000-
2382 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร164,069,100+2.31
2383 นาย สมเกียรติ จินาเกตุ164,029,334-0.71
2384 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด163,859,705-
2385 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร163,840,263-
2386 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส163,775,600-
2387 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์163,542,700-0.26
2388 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT163,500,000-
2389 นาย บงการ กาญจนาหาร163,458,878-
2390 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์163,253,903-
2391 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)163,215,000-
2392 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์163,195,734+0.73
2393 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.163,170,424+0.48
2394 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย163,154,832-0.49
2395 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ162,912,750-1.36
2396 น.ส. สุณี เสรีภาณุ162,874,040-0.51
2397 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ162,837,371-
2398 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา162,680,000-
2399 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)162,000,000-0.93
2400 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์161,885,685-
2401 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ161,795,971-
2402 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ161,782,800+2.15
2403 นาย เกษม อาภรณ์ทิพย์161,615,615+0.65
2404 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย161,510,248-
2405 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด161,509,897+0.15
2406 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร161,500,500-2.86
2407 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ161,410,800+2.15
2408 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์161,410,176-
2409 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล161,289,528-0.32
2410 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย161,166,196+0.36
2411 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ160,881,674+1.23
2412 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล160,875,000-8.67
2413 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี160,681,955+0.50
2414 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน160,492,612-
2415 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์160,438,739+0.66
2416 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ160,415,906-1.89
2417 AIFUL CORPORATION160,160,000+0.70
2418 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ160,000,016+0.63
2419 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ160,000,016+0.63
2420 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ160,000,016+0.63
2421 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ160,000,016+0.63
2422 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT159,814,525-0.35
2423 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์159,725,716+0.57
2424 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล159,528,404+0.12
2425 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน159,510,000-
2426 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย159,432,134-
2427 น.ส. ศศิมา กัลยาณมิตร159,357,062+0.06
2428 นาย วิกร ศรีวิกรม์159,120,000-2.56
2429 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล159,031,672-
2430 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว159,017,825-
2431 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด158,984,496+0.51
2432 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)158,920,000+0.73
2433 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล158,621,400-
2434 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล158,543,254-
2435 น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์158,416,839-
2436 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล157,852,800-
2437 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล157,852,800-
2438 บริษัท กรีไทย จำกัด157,633,789-
2439 นาง กนกกร แทนไกรศร157,625,311-
2440 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์157,617,764-2.56
2441 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์157,550,500+1.49
2442 นาย ทศพล มาลีนนท์157,550,500+1.49
2443 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์157,550,500+1.49
2444 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์157,550,500+1.49
2445 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์157,550,500+1.49
2446 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ157,525,200-
2447 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์157,500,000-
2448 นาง อลิสา สิมะโรจน์157,500,000-
2449 นาย พิบูล พิหเคนทร์157,498,239-
2450 นาย พิชิต เลิศตำหรับ157,000,000-2.55
2451 UBS AG LONDON156,800,000+0.89
2452 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ156,561,978-0.35
2453 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล155,384,122+0.64
2454 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล155,170,530-
2455 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง154,810,390-2.35
2456 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา154,791,314+0.16
2457 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์154,785,400+0.75
2458 บริษัท พีรกิจ จำกัด154,615,168-
2459 Mr Chung Sik Hong154,580,496-6.50
2460 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา153,819,900-
2461 นาง มาทินี วันดีภิรมย์153,452,480+2.42
2462 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล153,372,706-
2463 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง152,870,920-1.29
2464 นาย วิทูร ศิลาอ่อน152,392,500-1.03
2465 นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร152,268,936+0.78
2466 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้152,152,646+2.21
2467 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)152,145,009-3.48
2468 นาย จักรกฤช จารุจินดา152,080,728-0.20
2469 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด152,030,043-
2470 MR. GIRISH WADHWA151,886,150-
2471 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง151,811,361+0.21
2472 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด151,781,714-
2473 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล151,680,000+1.56
2474 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์151,616,500+0.43
2475 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ151,583,500-2.55
2476 นาง มาลี เหมมณฑารพ151,571,093-1.34
2477 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข151,500,000-0.99
2478 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ151,500,000-0.99
2479 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์151,496,721-
2480 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์151,188,524+0.11
2481 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์150,378,907-
2482 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ150,224,522+13.47
2483 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)150,216,810-
2484 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)150,047,979-0.33
2485 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย149,867,566-
2486 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด149,853,592-
2487 นาย โชต เชษฐโชติ149,807,952+2.22
2488 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล149,628,703+0.45
2489 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่149,500,000+0.77
2490 นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ149,298,000-
2491 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร149,231,940+0.14
2492 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.149,009,621-0.57
2493 นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล148,946,940-1.08
2494 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์148,788,420-
2495 นาย พดด้วง คงคามี148,702,000-
2496 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม148,493,340+4.65
2497 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2498 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร148,297,500-
2499 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล148,200,000+2.05
2500 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร148,008,000+0.89