คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา217,215,732-0.73
2002 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา216,852,600-
2003 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND216,342,486+0.72
2004 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์216,017,308-1.16
2005 MR. HO KWONPING215,614,177+2.63
2006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น215,478,829-
2007 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์215,455,848-
2008 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด215,318,250+2.38
2009 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-
2010 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์215,091,386+0.99
2011 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์214,644,885-
2012 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED214,602,643+0.27
2013 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ214,551,194-
2014 นาง รัชนี โรจตระการ214,551,194-
2015 นาย อดิศร โรจตระการ214,551,194-
2016 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง214,551,051-
2017 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ214,539,400+3.91
2018 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ214,539,400+3.91
2019 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล214,232,000-0.44
2020 บริษัท ชินกิจ จำกัด214,033,132+0.05
2021 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด213,987,554-
2022 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ213,850,150-0.73
2023 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด213,637,905-
2024 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด213,445,974-0.46
2025 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี213,237,057-1.99
2026 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์213,088,155-
2027 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์212,500,000-0.59
2028 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี212,350,388-0.51
2029 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย212,210,200+0.35
2030 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์211,911,586-1.56
2031 นาย ชวลิต ยอดมณี211,900,000+1.23
2032 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล211,500,000-2.22
2033 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล211,272,450-
2034 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล211,134,000-0.71
2035 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.210,801,439+0.60
2036 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล210,650,099+0.79
2037 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก210,285,750-0.59
2038 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)210,188,051-0.79
2039 นาย สงกรานต์ อิสสระ210,135,111+1.49
2040 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED210,000,000-
2041 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม209,874,500-4.13
2042 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด209,829,000-
2043 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์209,773,608+4.17
2044 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)209,599,817-1.53
2045 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)209,573,925-
2046 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์209,462,708-
2047 นาย ชินทัต เจียอาภา209,206,920-0.64
2048 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)208,986,610-
2049 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ208,723,220-0.65
2050 นาย ประพล พรประภา208,368,336-1.23
2051 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน208,149,408+0.88
2052 นาย มนู เผ่าวิบูล208,111,080-
2053 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์207,871,000+4.00
2054 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล207,042,240-0.01
2055 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES206,746,080-
2056 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED206,697,960-1.59
2057 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ206,220,000+1.19
2058 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด205,832,595-0.97
2059 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์205,716,825-1.42
2060 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข205,500,000-0.73
2061 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)205,500,000-0.73
2062 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร205,380,960-
2063 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด205,148,735-1.20
2064 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)204,881,000-1.65
2065 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG204,674,180+0.01
2066 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา204,626,931+1.65
2067 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา204,046,200-
2068 MITSUI & CO.,LTD.203,999,998+0.65
2069 นาย ธนพล กองบุญมา203,888,898+0.78
2070 นาย บุญชัย โชควัฒนา203,734,598+0.71
2071 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ203,698,066-
2072 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์203,645,196-
2073 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์203,645,196-
2074 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์203,593,248+0.69
2075 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)203,550,000-0.42
2076 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์202,805,985-
2077 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ202,730,466-
2078 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด202,718,600+3.01
2079 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์202,443,000-
2080 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี202,042,072-0.49
2081 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล202,000,000-1.49
2082 น.ส. อุษณา ชาครกุล201,958,331-
2083 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์201,854,500+2.00
2084 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล201,755,250-
2085 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด201,713,121+2.68
2086 นาย พรชัย อุไรสินธว์201,647,082-
2087 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2088 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด201,344,543-0.73
2089 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)201,330,634-0.20
2090 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ201,258,650-0.88
2091 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์200,882,106-
2092 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ200,182,435+1.84
2093 นาย พิชัย นีรนาทโกมล200,000,000-
2094 นาย ศิธา เมฆสวรรค์199,436,993+0.42
2095 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา198,676,400-
2096 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)198,400,000-0.78
2097 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล198,070,892-2.52
2098 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย197,800,000-
2099 กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม197,587,880-0.64
2100 นาย พิมล ศรีวิกรม์197,543,554-0.68
2101 น.ส. รจนา วานิช197,235,096+1.79
2102 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์197,062,482-
2103 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด197,050,264-
2104 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์197,001,720-
2105 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์197,001,720-
2106 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์196,755,720+0.81
2107 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์196,736,000-
2108 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ196,736,000-
2109 นาย มนชัย มณีไพโรจน์196,702,993-1.79
2110 นาย เทพทัย ศิลา196,669,340-3.30
2111 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์196,657,584-0.45
2112 นาง อุบล เอกะหิตานนท์196,573,840-0.88
2113 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ196,419,000-
2114 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล196,080,000-
2115 นาย สัญชวัล อิงคภาคย์196,029,400-
2116 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด195,966,290+0.66
2117 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล195,913,152+0.82
2118 CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY195,789,380-0.86
2119 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช195,309,130-
2120 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ195,245,367+5.15
2121 นาย สุจินต์ หวั่งหลี195,169,814-0.14
2122 นาง อัญชลี เกิดผล195,142,500-
2123 นาง พรรณี พิทยายน194,959,264-1.27
2124 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์194,633,373-1.66
2125 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ194,600,000+6.47
2126 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์194,477,924+0.99
2127 นาง ศิริพร ศาตวินท์193,986,000+2.29
2128 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์193,754,313+0.42
2129 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา193,364,750+0.24
2130 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา192,836,520-
2131 นาง ปรารถนา มงคลกุล192,289,700-1.87
2132 นาย คุณา วิทยฐานกรณ์192,264,750-1.47
2133 นาง สุกัลยา ทองพันธ์192,217,493+0.20
2134 นาย วิรัฐ สุขชัย191,967,380-
2135 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์191,688,872-1.05
2136 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด191,504,606+0.65
2137 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)190,999,060-
2138 นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์190,720,000-0.78
2139 นาย ประสาน ภิรัช บุรี190,684,000-1.92
2140 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น190,510,173+3.95
2141 น.ส. อรนุช วานิช190,508,514+1.79
2142 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว190,349,400-0.36
2143 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน190,051,950-
2144 Diamond Jubilant Corporation190,000,000-
2145 นาย ปอ อนาวิล189,727,835-
2146 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์189,715,680+1.69
2147 น.ส. อังคณา วานิช189,543,136+1.81
2148 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด189,493,429-
2149 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล189,439,063-4.35
2150 นาย บุญยง สวาทยานนท์189,425,999-4.35
2151 นาย กิตติ งามมหรัตน์189,184,525-0.73
2152 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย188,848,730+0.70
2153 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด188,360,800-
2154 นาง ประพีร์ บุรี188,313,840-1.92
2155 นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช188,265,000-0.07
2156 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร188,032,401-0.87
2157 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์187,717,899-0.99
2158 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ187,612,600-
2159 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย187,579,565-1.39
2160 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์187,576,885-
2161 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล186,816,000+10.71
2162 นาง เกศินี วิฑูรชาติ186,809,472-0.81
2163 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)186,578,693-0.56
2164 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด186,315,887+0.65
2165 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์186,300,000-0.97
2166 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม186,201,902-0.89
2167 นาย ทศพล แววมณีวรรณ186,036,000-2.00
2168 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์186,000,167-
2169 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์185,984,000-
2170 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา185,358,488-0.81
2171 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์185,146,620-
2172 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์184,886,097+9.71
2173 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด184,800,000+0.65
2174 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)184,039,540-
2175 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล184,024,440-0.77
2176 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2177 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์183,750,780-0.56
2178 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์183,750,000+1.60
2179 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์183,700,000-2.40
2180 นาย สมเกียรติ ลิมทรง183,637,597-0.68
2181 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ183,617,188-0.53
2182 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี183,538,415+0.14
2183 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์183,531,680-
2184 MR. LIAU KIM SAN JEREMY183,044,550-
2185 นาย พิชิต เลิศตำหรับ183,000,000+1.09
2186 นาง พรพิไล ไรวา182,906,504-4.13
2187 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ182,575,054-1.46
2188 MR. HIRONOBU IRIYA182,322,603-2.22
2189 นาย วิเชียร เศวตวาณิช181,998,000-
2190 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์181,945,766-
2191 นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ181,366,000-
2192 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล181,140,250-0.75
2193 นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ180,700,000-1.16
2194 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์180,550,000-
2195 บริษัท พกกิม จำกัด180,451,532-
2196 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล180,259,397-
2197 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง180,058,720-1.63
2198 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์178,528,831-
2199 นางสาว ชนาพร เบรย์178,285,000-1.52
2200 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล178,109,711-
2201 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด177,888,340+0.84
2202 นาย ดนุพล ชิลลี่177,793,520-2.81
2203 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.177,771,858-
2204 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ177,759,388-0.05
2205 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.177,480,041+0.49
2206 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด177,206,460-
2207 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล176,933,750+0.57
2208 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์176,885,000-0.59
2209 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร176,615,010-0.85
2210 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา176,468,882+1.67
2211 นาง อัญชลี เทพบุตร176,425,775+1.81
2212 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล176,227,440+1.42
2213 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)176,124,423+0.90
2214 น.ส. ปฤณ พรประภา175,737,635-1.23
2215 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด175,444,290+0.58
2216 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข175,346,390+4.28
2217 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา175,019,250-0.59
2218 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล175,000,000+0.57
2219 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)175,000,000-
2220 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด174,308,715-
2221 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด173,857,050-2.22
2222 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย173,616,490-1.64
2223 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร173,569,640-
2224 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ172,926,250+7.43
2225 UOB LONG TERM EQUITY FUND171,947,880-0.12
2226 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์171,934,908-
2227 MR. TAN TGOW LIM171,891,645-1.77
2228 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน171,821,232-0.51
2229 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม171,747,149-1.44
2230 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์171,641,580+0.81
2231 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)171,195,000-0.99
2232 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย170,655,448-0.88
2233 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล170,650,928-
2234 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์170,592,611-
2235 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์170,446,280-0.52
2236 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม170,403,750-0.59
2237 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์170,258,045-0.73
2238 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว170,246,375+0.59
2239 CLSA LIMITED170,100,000+3.17
2240 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล170,085,000+0.49
2241 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม170,002,699-1.44
2242 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์169,597,506+0.56
2243 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด169,313,144+6.82
2244 นาง นิชา สมิทธิวาสน์168,994,848+6.82
2245 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์168,888,889-
2246 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)168,810,000+0.98
2247 นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์168,775,000-
2248 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร168,331,770+0.29
2249 นาย อภิชาติ สระมูล168,303,960-0.51
2250 MR. LITSAMY LATSAVONG168,300,000-0.51
2251 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ168,268,853+1.34
2252 MR. GIRISH WADHWA168,243,120-1.39
2253 นาย นริศ จิระวงศ์ประภา168,171,155+2.44
2254 นาย ธวัช เสริมคชสีห์168,142,719-0.99
2255 GANARIA INTERNATIONAL CORP.168,000,000-
2256 นาง พันทิพา ไรวา167,611,257-4.13
2257 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์167,524,896+1.32
2258 EMINENT EXPERT LIMITED167,434,960+0.65
2259 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์167,197,688-
2260 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ167,001,320-
2261 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ166,822,681-2.01
2262 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์166,711,510-
2263 MISS CHIH-HAN LIU166,600,000-
2264 นาย ชนะ อัษฎาธร166,524,750+0.46
2265 กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1166,456,370-3.65
2266 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี166,425,356+0.29
2267 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด166,324,241-2.26
2268 นาย สุเมธ ดารกานนท์166,157,335-0.41
2269 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด166,140,000-
2270 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ165,963,394-1.57
2271 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด165,663,900-
2272 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์165,519,207-
2273 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์165,203,300+0.34
2274 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล165,048,286+0.82
2275 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล164,920,000-0.71
2276 นาง วัลภา เจียรประเสริฐกุล164,779,200-1.39
2277 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล164,590,575+1.27
2278 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล164,101,439-
2279 นาย กมล บริสุทธนะกุล164,084,830-0.41
2280 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย164,042,227-0.12
2281 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล163,925,580-0.41
2282 นาง อินทิรา สุขะนินทร์163,922,696-
2283 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ163,754,669+2.97
2284 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด163,719,503+8.00
2285 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC163,526,000-0.87
2286 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล163,509,080-0.41
2287 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา163,465,362-0.59
2288 BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD163,325,000-2.16
2289 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์163,306,260-1.54
2290 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน162,839,700-0.22
2291 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์162,763,790-1.60
2292 นาย สุขุม พหูสูตร162,727,566-0.66
2293 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ162,516,406-0.10
2294 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ162,486,000+0.56
2295 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล162,193,262-2.16
2296 บริษัท กรีนสปอต จำกัด161,976,300-0.10
2297 นาย อาศิส อุนนะนันทน์161,901,810+0.42
2298 บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด161,647,200+2.56
2299 นาย กฤษดา ชวนะนันท์161,260,000-
2300 นาย สุวิช ปัญญาวีร์161,196,000+0.88
2301 นาย ทิม นพรัมภา161,080,497-0.63
2302 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ160,881,674-2.06
2303 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย160,836,580-0.54
2304 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED160,687,813+0.65
2305 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร160,650,000-
2306 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์160,595,715+0.35
2307 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์160,521,650-0.59
2308 นาย สมชาย ประภากมล160,355,670+5.15
2309 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร160,335,533+2.97
2310 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์160,320,575-
2311 นาย สุรพล คุณานันทกุล160,209,043-0.92
2312 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล160,009,930+0.82
2313 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์159,900,000+0.81
2314 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์159,900,000+0.81
2315 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล159,723,650-0.51
2316 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited159,641,040-2.83
2317 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล159,598,252-1.32
2318 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ159,337,500-
2319 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร159,320,589-0.81
2320 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต159,000,000-0.94
2321 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)158,937,320+0.05
2322 นาย ทวี ปิยะพัฒนา158,875,527-1.86
2323 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล158,652,063-0.54
2324 สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด158,617,480+0.84
2325 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล158,546,564+0.82
2326 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล158,518,748+0.82
2327 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล158,518,504+0.82
2328 MR. Phoukhaokham Pravoraxay158,400,000-0.51
2329 บริษัท ธนนนทรี จำกัด158,376,231-0.55
2330 NICE NOBLE LIMITED158,363,586-
2331 นาย พลพัฒ กรรณสูต158,346,171-
2332 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา158,260,000-0.99
2333 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล158,256,300-0.31
2334 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด158,200,000+0.88
2335 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด158,141,168-1.61
2336 นาย วันชัย คุณานันทกุล157,983,210-0.86
2337 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล157,924,120-1.64
2338 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร157,810,037-0.07
2339 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช157,622,578-
2340 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์156,904,587-
2341 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย156,431,432-0.93
2342 นาย เจน ชาญณรงค์156,209,321-
2343 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์156,182,400+0.69
2344 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ156,017,450-2.17
2345 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์155,971,297-0.95
2346 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล155,916,000-1.64
2347 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด155,794,733-0.83
2348 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข155,724,260-1.74
2349 บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
2350 นาย สมิทธ์ ทอย155,520,000+0.41
2351 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน155,301,677-0.81
2352 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์155,287,500-1.78
2353 MR. VIRACH SERIPANU155,150,000-1.87
2354 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์154,877,674-1.96
2355 MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI154,839,274-
2356 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล154,786,132+0.52
2357 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร154,440,000-0.85
2358 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด154,368,500-1.07
2359 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์154,067,764-0.79
2360 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ153,901,135-0.73
2361 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์153,637,500-0.59
2362 นาย รัช ตันตนันตา153,501,037-0.13
2363 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร153,423,879-
2364 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล153,367,500-
2365 นาย สำรวย ทิชาชล153,256,250-
2366 บริษัท โลหการไทย จำกัด153,164,917-
2367 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ153,084,160-0.78
2368 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย153,010,896+0.75
2369 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์152,553,179-
2370 นาย สิริ สิริพิพัฒน์152,532,000+4.17
2371 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช152,241,375-
2372 นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์152,172,720-
2373 นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล152,009,400+1.67
2374 บริษัท พีรกิจ จำกัด151,958,071-0.51
2375 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ151,898,310-
2376 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์151,798,818+2.04
2377 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)151,690,442-1.55
2378 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา151,664,277+0.37
2379 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร151,640,781+1.86
2380 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์151,580,016-0.79
2381 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร151,277,498-
2382 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล151,153,503-1.55
2383 น.ส. รุจี ทองประกอบ151,131,016-0.79
2384 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร150,881,250-1.54
2385 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)150,741,600-
2386 นาง มาลินี อุ่นใจ150,400,000-
2387 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล150,386,400-1.39
2388 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์149,951,578+0.38
2389 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร149,875,000-
2390 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล149,851,605+0.76
2391 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด149,146,667-1.96
2392 นาย ประมุข อุณจักร149,000,000-0.67
2393 นาง มาทินี วันดีภิรมย์148,502,400+0.83
2394 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด148,330,000-1.23
2395 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2396 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ148,157,856+1.07
2397 นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล148,106,000-0.67
2398 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์147,861,000-23.43
2399 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม147,840,747-0.79
2400 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)147,751,800+0.83
2401 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด147,621,456-0.17
2402 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์147,606,250-
2403 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์147,596,400+2.38
2404 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์147,347,296+0.32
2405 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์147,323,848-1.16
2406 นาย วิษณุ เทพเจริญ147,155,697+4.17
2407 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)146,901,760-
2408 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร146,717,145+0.99
2409 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)146,651,406-
2410 นาย ระพี อุทกะพันธุ์146,644,044-0.52
2411 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์146,595,018+4.52
2412 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์146,508,800+5.15
2413 นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ146,442,987+1.18
2414 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์146,427,890-0.97
2415 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์146,400,000-1.64
2416 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์146,385,898+1.36
2417 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์146,375,374-0.79
2418 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี146,374,640+1.25
2419 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED146,225,975+1.47
2420 น.ส. นิดา แซ่ลี้146,097,072+6.82
2421 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา145,975,716+0.70
2422 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์145,772,847+0.58
2423 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์145,659,430-
2424 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์145,440,000-
2425 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ145,262,625-1.53
2426 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร144,979,650-0.93
2427 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)144,894,640-0.58
2428 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี144,772,128-0.54
2429 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1144,685,435+0.12
2430 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์144,617,250-0.81
2431 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์144,617,250-0.81
2432 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์144,617,250-0.81
2433 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์144,617,250-0.81
2434 นาย ทศพล มาลีนนท์144,617,250-0.81
2435 นาง จารุดา โพธิอินทะ144,460,050-
2436 นาย สุชาติ ชมกลิ่น144,438,000-
2437 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ144,200,000+9.71
2438 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์144,175,200-1.92
2439 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ144,121,929+0.95
2440 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร144,102,000-1.42
2441 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)143,910,000-1.22
2442 นาง เกศรา มานะศิลป์143,886,399-0.50
2443 น.ส. รวิพรรณ จารุทวี143,848,800+1.25
2444 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์143,529,546-0.14
2445 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล143,344,000+1.22
2446 MRS. MEI LEE143,220,000-2.42
2447 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ143,220,000+0.65
2448 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์143,028,310-0.59
2449 นาย ธีร ชุติวราภรณ์142,992,000-1.39
2450 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์142,865,627+3.91
2451 นาย ณรัล วิวรรธนไกร142,692,000-1.42
2452 นาย วัชร เตชะสัตยา142,506,000-1.54
2453 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT142,500,000-
2454 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ142,330,777-0.53
2455 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)142,137,015-
2456 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย142,045,313-0.54
2457 นาย สุขจินต์ จึ่งสกุล141,780,080-1.92
2458 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์141,777,756-1.12
2459 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ141,182,555-0.18
2460 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด140,860,940+1.82
2461 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์140,819,677-0.52
2462 บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด140,722,050-
2463 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว140,626,500-1.32
2464 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด140,619,600+1.82
2465 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)140,607,970-2.69
2466 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์140,553,900-0.93
2467 บริษัท คุณาวลัย จำกัด140,400,000-
2468 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม140,390,000-1.44
2469 นาง มาลี เหมมณฑารพ140,381,281+0.72
2470 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล139,590,000-1.00
2471 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล139,438,016+0.52
2472 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์139,424,938-1.90
2473 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด139,200,000+2.30
2474 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล139,186,866-
2475 ร้อยโท วรากร ไรวา139,150,000-4.13
2476 นาย ประคิน ศรีเจริญ139,126,298-1.57
2477 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)139,015,290-0.72
2478 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์139,013,317-0.49
2479 MR. YUE KWOK-LEUNG138,973,639+0.30
2480 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์138,862,084+2.65
2481 บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด COMPANY LIMITED138,600,000-1.59
2482 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์138,510,000-
2483 นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร138,310,410+8.42
2484 น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง138,310,410+8.42
2485 นาย บุญ วนาสิน137,503,798+0.42
2486 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด137,503,113-
2487 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์137,462,400+0.69
2488 นาย อัคริม จันทรประภา137,376,852-0.81
2489 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ137,250,000-
2490 นาย สุทธิ มุ่งดี137,200,000-
2491 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ136,832,652-0.53
2492 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)136,800,000+0.88
2493 นาย สอง วัชรศรีโรจน์136,757,000-0.67
2494 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ136,677,195-1.84
2495 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล136,624,189+0.82
2496 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์136,343,200+5.15
2497 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)136,269,008-0.97
2498 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช136,030,000-0.94
2499 น.ส. ศนิตา คาจิจิ136,013,434-
2500 นาง ศิลิกา มัสกาตี136,013,434-