คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ221,598,111+0.90
2002 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์221,562,050-0.98
2003 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์220,800,000-0.52
2004 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช220,771,440-0.56
2005 นาย ภากร วัชรสุรังค์220,640,000+0.51
2006 น.ส. มาลี วิญญรัตน์220,601,700-0.44
2007 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล220,560,131+1.11
2008 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์220,335,704-6.32
2009 นาย ธวัชชัย เทียมทัน220,038,000-1.61
2010 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH219,787,179-
2011 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย219,672,925-0.31
2012 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด219,494,727-
2013 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น219,482,103-0.49
2014 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์218,802,220-1.30
2015 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ218,460,009+1.14
2016 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์218,168,769-1.74
2017 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด217,732,865-2.08
2018 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์217,648,800+5.26
2019 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ217,600,000-1.88
2020 น.ส. อรนุช วานิช217,578,564+0.52
2021 ร้อยโท วรากร ไรวา217,350,000-0.53
2022 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ217,337,740-2.15
2023 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ217,337,740-2.15
2024 นาย ไพสิฐ ตู้จินดา217,207,100+6.30
2025 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์217,192,832-
2026 บริษัท ธนนนทรี จำกัด217,001,686+0.40
2027 NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND216,825,000+0.82
2028 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต216,370,869-0.76
2029 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH216,283,068-0.91
2030 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์215,954,000-2.75
2031 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์215,717,580-
2032 MR. LIAU KIM SAN JEREMY215,680,400-0.66
2033 น.ส. อังคณา วานิช215,274,577+0.55
2034 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ215,055,000+0.93
2035 น.ส. ปฤณ พรประภา214,399,770-
2036 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด214,244,550-1.28
2037 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล214,163,034-7.01
2038 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์214,120,000+0.94
2039 น.ส. วริษา ภาสกรนที213,867,552+6.80
2040 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด213,653,972-0.78
2041 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND213,060,490+0.35
2042 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์212,982,260+0.09
2043 MR. HIRONOBU NISHII212,910,013+0.71
2044 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา212,549,200-1.06
2045 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3212,225,291-11.39
2046 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์212,000,530+0.94
2047 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์211,973,099-2.05
2048 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล211,896,000-
2049 นาง พรทิพย์ โรจตระการ211,872,276-
2050 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี211,488,949+1.47
2051 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
2052 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED211,243,471-
2053 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์211,136,230-3.64
2054 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์210,927,444-2.38
2055 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก210,904,238-
2056 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า210,899,700+0.46
2057 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา210,891,995-
2058 นาย สมชาย ปัดภัย210,399,882-3.26
2059 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม210,350,000+0.79
2060 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์210,081,342+5.51
2061 MR. THATNAKHONE THAMMAVONG209,950,000-
2062 น.ส. เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ209,747,711-
2063 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข209,084,734-0.48
2064 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์208,683,525+0.94
2065 นาย พลพัฒ กรรณสูต208,600,919-
2066 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ208,557,000-0.48
2067 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล208,040,000+1.41
2068 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด208,026,000+0.79
2069 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด208,000,386+5.68
2070 นาย ธันว์ วุฒิธรรม207,740,000-
2071 น.ส. พัณณภา รัตตกุล207,671,717+15.28
2072 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล207,213,900-
2073 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์206,865,640-
2074 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า206,530,813-3.58
2075 MR. KUO-CHAN TSENG206,476,764-1.38
2076 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์206,412,000-0.49
2077 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ205,640,000+0.94
2078 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล205,272,380+0.55
2079 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย204,893,500+0.43
2080 MR. YUE KWOK-LEUNG204,736,339-0.73
2081 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล204,296,948-1.68
2082 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์204,177,100-
2083 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ203,558,850-
2084 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ203,456,553-0.81
2085 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล203,373,337-1.38
2086 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์203,287,500-1.28
2087 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย203,250,000+0.64
2088 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ202,730,466+1.14
2089 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด202,583,975-3.28
2090 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์202,580,320+2.17
2091 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์202,574,850-
2092 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ202,539,951+1.38
2093 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล202,267,350-
2094 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ202,267,350-
2095 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ202,267,350-
2096 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ202,267,350-
2097 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์202,255,875+0.92
2098 นาย วิรัฐ สุขชัย201,897,105+0.87
2099 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ201,810,895+1.39
2100 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)201,339,200-1.32
2101 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)200,813,600-
2102 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร200,786,996-0.01
2103 นาง อัญชลี เทพบุตร200,270,174+0.55
2104 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์200,000,000-
2105 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์199,199,000-2.80
2106 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล199,199,000-2.80
2107 นาง สุชาดา มังกรกนก199,000,000-0.50
2108 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด198,910,000-
2109 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด198,900,000-2.45
2110 TOYOTA TSUSHO CORPORATION198,886,000-
2111 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี198,864,162-1.66
2112 นาง รวีวรรณ ม้าทอง198,777,240+5.26
2113 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น198,500,000-
2114 นาย วิชัย มิตรสันติสุข198,418,050-1.23
2115 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์198,333,149-0.54
2116 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด197,750,000+1.77
2117 MR. Phoukhaokham Pravoraxay197,600,000-
2118 นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ197,597,965+0.05
2119 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย197,343,790+1.69
2120 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์197,000,000+2.03
2121 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ196,992,003-
2122 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์196,574,330-
2123 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์196,350,250+2.99
2124 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์196,350,250+2.99
2125 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์196,350,250+2.99
2126 นาย ทศพล มาลีนนท์196,350,250+2.99
2127 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์196,350,250+2.99
2128 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์196,113,070+0.70
2129 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์196,108,023-0.99
2130 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย195,984,000-2.50
2131 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ195,551,368-0.95
2132 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED195,468,750+1.44
2133 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด194,927,106+5.68
2134 นาย ระพี อุทกะพันธุ์194,761,620-0.98
2135 นาย บรรยง อนรรฆธรรม194,743,760-1.99
2136 นาง เกศินี วิฑูรชาติ194,593,200+0.81
2137 นาย ขจรเดช ไรวา194,210,825-0.53
2138 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา194,165,400+1.83
2139 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล194,119,600+0.74
2140 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)193,762,886-
2141 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร193,587,670+2.00
2142 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล193,556,329-2.82
2143 นาย อภิชาติ ปีปทุม193,370,000-0.82
2144 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์192,610,900-4.05
2145 นาย สุเมธ ดารกานนท์192,423,066-
2146 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร192,392,883-
2147 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)192,233,148+0.48
2148 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย191,984,694-3.60
2149 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์191,977,958-
2150 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์191,635,600-
2151 นาง วีณา ธรณนิธิกุล191,530,440-
2152 Citynet Asia Limited191,460,360-2.25
2153 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG191,451,886-
2154 นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา191,264,920-2.50
2155 น.ส. ศนิตา คาจิจิ191,154,015-
2156 นาง ศิลิกา มัสกาตี191,154,015-
2157 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์190,945,858-6.32
2158 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ190,801,980+0.93
2159 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ190,779,879-15.15
2160 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์190,552,535-
2161 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ190,451,700-3.45
2162 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ190,400,000+1.79
2163 นาย ธนัส ตันติสุนทร189,839,342-
2164 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์189,641,561+15.70
2165 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี189,275,000+1.67
2166 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร189,149,569+1.15
2167 นาย อาศิส อุนนะนันทน์189,013,575+0.90
2168 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)189,000,000-2.14
2169 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์188,945,000-77.11
2170 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์188,370,012+0.70
2171 นาย บุณย์ สินธวณรงค์188,314,700-0.42
2172 น.ส. อรสา วิมลเฉลา187,999,631-2.04
2173 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ187,962,000+0.29
2174 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)187,550,000-
2175 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์187,533,970-0.78
2176 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี187,376,024-0.21
2177 น.ส. ยุวดี วชิรปภา187,364,337+0.14
2178 นาง มาลินี อุ่นใจ187,200,000-0.85
2179 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์187,026,134-0.98
2180 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์186,669,000+0.79
2181 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล186,634,209+1.21
2182 นาย ปอ อนาวิล186,399,276-8.04
2183 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์186,241,680-
2184 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย186,062,200-
2185 นาย พิชิต เลิศตำหรับ186,000,000-1.61
2186 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง185,902,721-0.98
2187 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่185,494,664+1.06
2188 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม185,215,241+0.66
2189 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร184,950,000-0.73
2190 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด184,926,200-0.49
2191 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)184,905,000-3.81
2192 น.ส. วนิตา ทักราล184,502,760-
2193 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต184,500,000+0.81
2194 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม184,226,191+0.66
2195 นาง มาลี เหมมณฑารพ184,123,274-4.97
2196 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2197 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน183,993,016-0.75
2198 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1183,887,320-0.76
2199 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์183,844,093+0.56
2200 JPMORGAN THAILAND FUND183,824,315+0.38
2201 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด183,820,000-
2202 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ183,600,000-
2203 นาย อดิศร โรจตระการ183,043,676-
2204 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ183,043,676-
2205 นาง รัชนี โรจตระการ183,043,676-
2206 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง183,043,554-
2207 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล182,263,899-2.92
2208 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย182,094,887-1.30
2209 นาย ประมุข อุณจักร182,000,000-
2210 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล181,802,940-0.12
2211 นาง มาณี ประสพบุญมีชัย181,784,717-2.60
2212 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล181,331,308-4.23
2213 น.ส. แคทรียา บีเวอร์181,311,329-
2214 นาย ทวี ปิยะพัฒนา181,140,819-0.58
2215 บริษัท พกกิม จำกัด180,451,532-1.33
2216 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย180,435,938-0.43
2217 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.180,251,055+1.05
2218 น.ส. รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์179,927,040-2.60
2219 นาย สมปอง กุญชรยาคง179,587,531+0.57
2220 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ179,583,000-1.61
2221 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ179,554,170+1.08
2222 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์179,545,808-0.96
2223 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร179,529,352-0.60
2224 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร179,380,839-0.91
2225 GANARIA INTERNATIONAL CORP.179,000,000-0.56
2226 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช178,814,415+0.93
2227 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด178,705,000-
2228 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง178,510,852+12.54
2229 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์178,490,792-2.15
2230 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล178,322,853-1.60
2231 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ178,200,405+0.93
2232 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล178,110,910+0.17
2233 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ178,022,186+1.74
2234 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล177,942,193-0.93
2235 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)177,771,060-2.09
2236 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา177,736,532-7.83
2237 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5177,512,665-
2238 นาย วิทยา นราธัศจรรย์177,394,443-0.83
2239 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ177,348,250+2.06
2240 นาง วนิดา พฤฒินารากร177,242,400-2.50
2241 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์176,895,174+0.84
2242 MR. TSAI WU-YING176,781,965+1.79
2243 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม176,700,000-6.14
2244 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์176,697,796-5.13
2245 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ176,645,350-1.71
2246 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์176,644,000-2.88
2247 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง176,537,699-
2248 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT176,448,295-6.80
2249 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด176,276,000-
2250 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)175,750,100-11.39
2251 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด175,548,544-2.77
2252 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)175,312,200-2.25
2253 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด175,226,694-0.54
2254 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.175,152,244-4.82
2255 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด174,947,256-1.72
2256 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข174,860,844-0.03
2257 นาย ทศพล แววมณีวรรณ174,368,000-0.49
2258 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร173,962,000-5.64
2259 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย173,925,965-
2260 นาย ขจรพงศ์ คำดี173,804,418-
2261 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์173,721,600-1.28
2262 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ173,721,600-1.28
2263 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร173,392,722-
2264 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร173,373,600-2.50
2265 นาง ไพเราะ ตู้จินดา173,134,418+6.67
2266 นาย เสวก ศรีสุชาต172,938,460-
2267 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ172,935,000+0.79
2268 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร172,883,181-
2269 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย172,880,134+2.16
2270 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ172,800,000+0.93
2271 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี172,662,265-3.83
2272 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์172,463,097-
2273 บริษัท กรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)172,322,875-0.54
2274 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช171,912,723-3.55
2275 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล171,720,000-1.85
2276 นาย พรพงษ์ พรประภา171,642,000+1.67
2277 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด171,080,001-5.13
2278 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.171,000,000-
2279 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์170,964,585-0.67
2280 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ170,922,924-
2281 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม170,904,938-
2282 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์170,742,000-2.80
2283 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร170,683,590+0.90
2284 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง170,637,989+15.13
2285 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์170,414,442+0.66
2286 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล170,310,514-2.65
2287 นาย สอง วัชรศรีโรจน์170,274,150-0.03
2288 นาย บุญชัย โชควัฒนา170,082,955+0.28
2289 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย170,029,992-2.19
2290 นาง ปรารถนา มงคลกุล169,985,400-2.70
2291 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION169,786,764-2.38
2292 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด169,562,375-8.00
2293 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี169,533,910-9.34
2294 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์169,400,000-
2295 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ169,052,852-1.35
2296 นาย ชนน วังตาล169,030,250+18.20
2297 นาย สุรชัย เจียมสมาน168,987,850-
2298 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ168,900,966-
2299 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม168,756,898+0.78
2300 NICE NOBLE LIMITED168,627,893+0.87
2301 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ168,511,144-5.48
2302 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน168,508,000-
2303 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ168,343,380+0.93
2304 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)168,043,200-
2305 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)167,605,473+0.18
2306 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)167,546,508-
2307 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด167,252,850-0.74
2308 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร167,127,040-
2309 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์167,093,047+0.87
2310 นาง ลักษณีย์ สารสาส167,080,615-1.35
2311 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร167,033,520-1.11
2312 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย166,986,881-0.25
2313 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล166,846,000-
2314 นาย กมล บริสุทธนะกุล166,846,000-
2315 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล166,846,000-
2316 นาย เจน ชาญณรงค์166,333,999+0.87
2317 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์166,254,000-0.76
2318 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร165,814,242-7.14
2319 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ165,387,163+0.94
2320 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล165,000,000-0.91
2321 นาย กฤษดา ชวนะนันท์164,925,000-2.22
2322 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ164,900,968-
2323 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์164,846,280+0.36
2324 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร164,800,000+6.80
2325 นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์164,637,855-
2326 MR. HO KWONCJAN164,043,554-
2327 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ164,021,000-1.35
2328 บริษัท พีรกิจ จำกัด163,840,300-0.39
2329 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์163,746,892-0.66
2330 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล163,562,665-0.49
2331 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร163,308,929+0.70
2332 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์163,207,831+0.70
2333 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร163,038,600-
2334 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์162,989,125+0.70
2335 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล162,817,047-0.74
2336 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)162,729,010-1.63
2337 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา162,496,920-
2338 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์162,279,600-2.38
2339 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร162,003,200-0.12
2340 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ161,929,263-
2341 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด161,912,198-2.60
2342 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน161,772,582+0.81
2343 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์161,609,000-2.36
2344 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์161,473,124+1.28
2345 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)161,460,000-
2346 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์161,350,000-2.00
2347 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)161,240,000-4.32
2348 นาย สมชาย ประภากมล161,040,929-4.51
2349 นาย บุญ วนาสิน161,001,282+0.90
2350 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่161,000,000-2.14
2351 นาย ทัยดี วิศวเวช160,982,015+0.61
2352 บริษัท กรีไทย จำกัด160,895,178+1.35
2353 นาง พัทยา พิเชฐพงศา160,829,145-0.16
2354 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์160,747,950-0.80
2355 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์160,597,915-0.66
2356 นาย มนชัย มณีไพโรจน์160,008,014-2.73
2357 นาย กิติชัย สินเจริญกุล159,939,808+1.79
2358 นาย นพชัย วีระมาน159,860,451-5.38
2359 นาง นิตยา สงวนพานิช159,719,040-
2360 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ159,717,562-4.97
2361 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์159,650,000-
2362 นาย ภัทท สหวัฒน์159,650,000-
2363 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์159,650,000-
2364 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์159,650,000-
2365 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์159,650,000-
2366 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์159,650,000-
2367 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช159,650,000-
2368 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ159,650,000-
2369 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์158,988,560-1.00
2370 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล158,922,000-
2371 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล158,861,398+0.70
2372 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ158,598,292-0.82
2373 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล158,586,419-0.44
2374 นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ158,534,700+4.88
2375 นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร158,170,833-0.75
2376 นาย ปิยะ ธนากิจอำนวย158,149,632-2.60
2377 AIFUL CORPORATION157,920,000-
2378 นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล157,755,630+2.03
2379 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)157,680,000+1.76
2380 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ157,509,000+1.16
2381 นาย พิบูล พิหเคนทร์157,498,239-
2382 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์157,236,500-0.54
2383 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข157,235,130-1.74
2384 นาง วรดี สินเจริญกุล157,206,157+1.79
2385 นาย วิษณุ เทพเจริญ156,773,008-5.13
2386 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด156,279,420-1.43
2387 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.156,076,058-0.51
2388 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด155,983,565+1.79
2389 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์155,820,000+0.94
2390 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์155,819,040-2.88
2391 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี155,786,143-1.01
2392 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว155,718,700+1.69
2393 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์155,616,151+0.43
2394 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ155,400,000-0.90
2395 MR. GIRISH WADHWA155,391,215+1.50
2396 นาย ดนุพล ชิลลี่155,332,080-1.85
2397 นาย ลวรณ แสงสนิท155,300,062-1.30
2398 น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์155,217,726-
2399 นาง อโนทัย พรประภา155,203,327-
2400 นาง อมรา ลีละวัฒน์155,025,750-1.74
2401 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์154,852,113-5.13
2402 นาย เทพทัย ศิลา154,824,940-2.99
2403 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด154,654,104-2.38
2404 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)154,500,000+0.97
2405 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด154,071,931+0.32
2406 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-
2407 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-
2408 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-
2409 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-
2410 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร153,972,540-
2411 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง153,758,942-0.32
2412 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด153,600,000+0.52
2413 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ153,514,713+0.88
2414 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ153,296,719-0.56
2415 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน152,709,470-1.03
2416 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล152,596,058-0.72
2417 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม152,510,000+0.66
2418 นาย ประคิน ศรีเจริญ152,436,712-
2419 นาง วรี สิหนาทกถากุล152,294,800-2.29
2420 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา151,291,314+0.34
2421 นาย อภิชัย เอกมั่น151,144,770-0.26
2422 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด150,954,976-1.06
2423 น.ส. จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ150,623,251-2.60
2424 นาย ศิธา เมฆสวรรค์150,312,398+0.90
2425 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์150,227,800-2.69
2426 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)150,216,810-2.87
2427 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT150,000,000-
2428 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข150,000,000-
2429 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ150,000,000-
2430 นาย ประพล มิลินทจินดา149,968,000+3.85
2431 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์149,883,559+0.70
2432 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์149,814,966+0.61
2433 UBS AG LONDON149,800,000-0.93
2434 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์149,755,473-
2435 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ149,605,600-4.65
2436 พันเอก พัชร รัตตกุล149,487,034+15.28
2437 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด149,378,413+0.68
2438 นาย สมบัติ พิษณุไวศยวาท149,363,580-1.61
2439 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด149,263,346-0.56
2440 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ149,261,600-4.65
2441 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม149,216,500+0.88
2442 นาย เกษม อาภรณ์ทิพย์149,210,507-1.35
2443 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย148,988,157-0.87
2444 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด148,800,000+0.52
2445 น.ส. กุลิสรา การะ148,466,808-1.79
2446 นาง จันทิมา องค์โฆษิต148,444,760+2.17
2447 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2448 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล148,327,200-
2449 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล148,327,200-
2450 นาย จิโรจ พนาจรัส148,148,165+2.83
2451 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์148,148,165+2.83
2452 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี147,874,380-0.13
2453 นาย วิทูร ศิลาอ่อน147,703,500-0.53
2454 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ147,640,384+0.90
2455 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม147,496,794-2.48
2456 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด147,354,712-0.57
2457 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล147,326,665-0.49
2458 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ147,225,208-0.56
2459 นาย จักรกฤช จารุจินดา147,217,294+0.03
2460 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์147,031,660-1.38
2461 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์147,014,569-3.66
2462 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์146,942,250+2.29
2463 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล146,940,000-0.54
2464 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์146,863,769+1.17
2465 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล146,737,243-0.84
2466 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร146,686,500-7.21
2467 CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED146,564,210+2.99
2468 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร146,520,000+0.90
2469 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC146,474,289+0.87
2470 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์146,240,038-
2471 นาง กนกกร แทนไกรศร146,203,187-
2472 น.ส. อุษณา ชาครกุล146,149,998+0.84
2473 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH145,800,000-
2474 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย145,742,771-
2475 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร145,551,250+0.94
2476 น.ส. ศศิมา กัลยาณมิตร145,507,625-0.06
2477 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล145,449,710+0.38
2478 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)145,281,500+5.16
2479 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล145,120,191-0.47
2480 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์144,794,100-0.69
2481 นาง มาทินี วันดีภิรมย์144,789,840-
2482 นาย ธิติ จิรนนท์กาล144,200,000+6.80
2483 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน143,798,634-1.50
2484 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร143,751,563-1.48
2485 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร143,751,563-1.48
2486 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร143,599,560-0.19
2487 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ143,540,909-1.60
2488 บริษัท กรีนสปอต จำกัด143,494,700-0.44
2489 นาย ณัฐภณ โทณะวนิก143,108,286-0.46
2490 นาย อัคริม จันทรประภา143,100,892+0.81
2491 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต143,063,200-1.12
2492 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส142,881,411-4.64
2493 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)142,875,000-
2494 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ142,658,824-
2495 นาง อุบล เอกะหิตานนท์142,646,503+0.61
2496 บริษัท วาวา แพค จำกัด142,600,000-3.23
2497 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด142,433,656-0.04
2498 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)142,375,000-2.24
2499 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)142,375,000-2.24
2500 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ142,183,380-0.75