คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์206,020,531-
2002 นาง อัญชลี เทพบุตร205,801,598-0.30
2003 นาง นุชนารถ โสภณพนิช205,748,052-
2004 MR. LIAU KIM SAN JEREMY205,747,750-
2005 นาย พรชัย อุไรสินธว์205,648,560-
2006 นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล205,258,000-1.53
2007 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์205,170,740+3.18
2008 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล204,663,000-0.66
2009 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์204,367,503+0.17
2010 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล204,232,100-0.99
2011 นาย พรพงษ์ พรประภา203,990,080-3.76
2012 น.ส. ปฤณ พรประภา203,785,920-
2013 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ203,675,306-
2014 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด203,474,850-
2015 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา203,378,800-
2016 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED202,713,720+4.09
2017 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND202,695,360-2.16
2018 นาง ปริยา จีระพันธุ์202,673,835-
2019 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์202,652,200-0.58
2020 นาย ชนน วังตาล202,330,550+16.38
2021 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล202,000,000-0.99
2022 นาย ภาณุ ศีติสาร201,845,000+2.74
2023 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน201,800,616-
2024 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์201,720,875+1.29
2025 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2026 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ201,486,288+0.21
2027 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201,358,310+0.37
2028 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล201,324,230-0.88
2029 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ200,426,711+1.15
2030 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข200,293,502+2.28
2031 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล200,260,000-9.41
2032 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด199,720,748+0.47
2033 BENTAYGA HOLDINGS LTD199,520,000-8.62
2034 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.199,500,000+1.43
2035 นาย วิรัฐ สุขชัย199,050,980-
2036 นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช198,951,200-
2037 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์198,939,309-2.44
2038 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ198,690,000+7.21
2039 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด198,173,339+3.88
2040 นาง พันทิพา ไรวา198,086,031-
2041 MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN198,050,000-1.29
2042 MR. LITSAMY LATSAVONG198,050,000-1.29
2043 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH197,850,311+1.65
2044 นาง นิชา สมิทธิวาสน์197,760,000+3.88
2045 นาย พิมล ศรีวิกรม์197,219,941+0.13
2046 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท197,217,000-
2047 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ197,200,000+1.72
2048 นาย วิชัย มิตรสันติสุข197,123,454+0.04
2049 CLSA LIMITED197,100,000-1.37
2050 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด196,756,950-
2051 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา196,291,591-2.05
2052 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์196,181,096+16.72
2053 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์196,125,129+1.86
2054 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง195,015,600+0.93
2055 นาย ชาคริต ศึกษากิจ195,000,000-
2056 นาง สุชาดา มังกรกนก195,000,000-1.54
2057 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์194,935,000+2.89
2058 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ194,692,920-1.29
2059 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์194,403,951-
2060 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์194,062,216-0.96
2061 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ193,821,800+2.71
2062 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร193,323,150+0.90
2063 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด193,174,500-
2064 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์192,829,200+0.99
2065 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์192,482,728-
2066 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์191,401,683-0.64
2067 บริษัท พีรกิจ จำกัด191,203,208-0.24
2068 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์191,024,193-1.57
2069 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์190,732,093-1.57
2070 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์190,732,017-
2071 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม190,687,500+2.96
2072 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร190,605,853+2.94
2073 MR. YUE KWOK-LEUNG190,526,011+0.06
2074 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์190,478,093-1.57
2075 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด190,400,000-3.36
2076 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล190,393,140+1.61
2077 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P190,283,214+7.18
2078 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด190,083,590-
2079 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์189,800,000-1.37
2080 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์189,800,000-1.37
2081 นาย บพิธ ภัทรรังรอง189,231,598-2.77
2082 นาย สุรพล คุณานันทกุล189,124,337+1.94
2083 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์188,668,396-0.51
2084 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์188,417,790+4.09
2085 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์188,340,000-1.37
2086 นาย วันชัย คุณานันทกุล188,218,268+2.07
2087 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด187,632,590-1.89
2088 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์187,616,000+2.80
2089 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย187,587,300+1.63
2090 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล187,508,250-1.85
2091 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก187,401,713+0.33
2092 นาย ธิติ จิรนนท์กาล187,250,000-3.74
2093 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์187,200,000-0.43
2094 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED187,200,000-
2095 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ187,091,250+0.07
2096 MR. Phoukhaokham Pravoraxay186,400,000-1.29
2097 นาย เอก พิจารณ์จิตร186,300,000+2.42
2098 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด186,066,783-
2099 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF186,002,400-1.75
2100 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)185,600,000+1.72
2101 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS185,589,000-1.18
2102 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข185,198,244+0.95
2103 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว185,175,300-
2104 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี185,082,467+0.65
2105 บริษัท กันยง จำกัด184,790,860+1.13
2106 นาง รัชนี โรจตระการ184,544,034+1.63
2107 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ184,544,034+1.63
2108 นาย อดิศร โรจตระการ184,544,034+1.63
2109 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง184,543,911+1.63
2110 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ184,169,680-1.27
2111 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2112 กองทุนเปิด CIMB พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม183,548,246-0.52
2113 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ183,535,870-
2114 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล183,404,570+0.19
2115 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย183,015,248-0.63
2116 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด182,807,118+1.28
2117 นาย อาศิส อุนนะนันทน์182,737,275+3.74
2118 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ182,630,400-
2119 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์182,630,400-
2120 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย182,474,502-1.67
2121 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด182,400,000-
2122 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4182,330,470-2.16
2123 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ182,207,194+0.90
2124 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)182,203,363+0.53
2125 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta182,154,250+0.87
2126 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ182,000,000-1.54
2127 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด181,852,099+1.10
2128 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์181,700,000-0.63
2129 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด181,511,376-
2130 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)181,383,000+1.94
2131 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล180,633,050-0.77
2132 นาย มนู เผ่าวิบูล180,595,700+1.86
2133 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร180,591,600-3.33
2134 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ179,830,757-1.67
2135 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT178,474,777+2.83
2136 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์178,435,949-1.00
2137 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร178,349,330+0.64
2138 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์177,982,590+1.86
2139 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์177,982,590+1.86
2140 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม177,931,065+0.22
2141 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ177,895,692+0.56
2142 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ177,800,000+0.79
2143 น.ส. อรสา วิมลเฉลา177,565,439-0.54
2144 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์177,535,586-1.57
2145 นาง จันทิมา องค์โฆษิต177,488,300+4.09
2146 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ177,442,663-0.04
2147 นาย ลวรณ แสงสนิท177,345,915-
2148 นาง ศิริพร ศาตวินท์176,751,000-0.19
2149 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์176,652,417+0.57
2150 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์176,400,000+1.67
2151 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา176,250,039+3.27
2152 นาง รวีวรรณ ม้าทอง176,109,660+0.99
2153 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด175,950,000-
2154 นาย บุญชัย โชควัฒนา175,804,962+0.55
2155 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี175,574,580-0.42
2156 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ175,393,500-
2157 MR. TSAI WU-YING175,203,554+7.21
2158 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์174,973,341+1.65
2159 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล174,944,007-0.48
2160 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด174,720,000-
2161 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด174,488,200-0.70
2162 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร174,188,013-0.66
2163 "กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล"173,787,840-0.52
2164 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล173,711,246+0.55
2165 บริษัทปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด172,766,160-
2166 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์172,724,389-2.06
2167 นาง เกศินี วิฑูรชาติ172,623,000-
2168 นาง ปราณี ทองกิตติกุล172,308,195+1.07
2169 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ172,295,151-0.87
2170 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์172,176,300+1.86
2171 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์172,176,300+1.86
2172 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ172,056,237+1.97
2173 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์171,285,600+2.80
2174 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค171,026,754+0.62
2175 น.ส. นิดา แซ่ลี้170,985,871+3.88
2176 MR. HIRONOBU IRIYA170,805,670-
2177 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์170,750,788-5.88
2178 นาย รัช ตันตนันตา170,519,114+2.86
2179 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ170,481,609-
2180 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม170,449,445+0.78
2181 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด170,100,000-
2182 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND170,000,000+100.00
2183 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์169,872,589-2.44
2184 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ169,790,000+0.41
2185 นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์169,662,000-0.57
2186 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์169,586,340-0.71
2187 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด169,391,141-1.58
2188 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)169,371,912-3.97
2189 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์169,321,163-0.86
2190 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา169,144,679+2.23
2191 นาย สุรกิต รติทอง168,582,000+0.34
2192 นาย สุเมธ ดารกานนท์168,131,222-0.44
2193 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต168,000,000-
2194 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร167,658,415+0.79
2195 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ167,445,000-
2196 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED167,343,750-0.84
2197 นาย ทวี ปิยะพัฒนา167,235,630-0.68
2198 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด167,178,364-
2199 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)166,899,600+0.79
2200 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี166,859,096+0.77
2201 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย166,366,142-
2202 นาง สุกัลยา ทองพันธ์166,347,267-0.69
2203 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด166,324,241+0.75
2204 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม166,295,000+1.27
2205 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT166,149,885-
2206 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH166,040,000+3.03
2207 นาย ประมุข อุณจักร166,000,000+1.20
2208 NICE NOBLE LIMITED165,695,234-
2209 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ165,692,293-
2210 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ165,415,990-
2211 GANARIA INTERNATIONAL CORP.165,000,000-
2212 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร164,700,000-6.56
2213 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)164,625,286-
2214 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์164,566,383-
2215 ร้อยโท วรากร ไรวา164,450,000-
2216 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต164,274,000-
2217 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์164,187,081-
2218 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล163,797,536-
2219 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)163,546,623-0.40
2220 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์163,488,500+1.56
2221 น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย163,486,000-0.50
2222 นาย เจน ชาญณรงค์163,441,234-
2223 นาย ปรีชา วีระพงษ์163,369,696-
2224 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย163,340,600-1.63
2225 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์163,165,574-2.44
2226 นาย ปอ อนาวิล163,099,367-
2227 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ163,038,145+1.36
2228 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL162,927,226+1.65
2229 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ162,801,843+1.74
2230 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์162,763,790+1.07
2231 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์162,627,854-
2232 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช162,558,476-7.07
2233 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน162,488,000-0.67
2234 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ162,487,060-
2235 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์162,069,998-2.29
2236 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล161,916,755-0.58
2237 มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช161,652,660-
2238 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์161,473,124+1.28
2239 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา161,424,000-3.29
2240 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล161,120,000+1.97
2241 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)161,036,400-2.30
2242 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล160,963,200-2.42
2243 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด160,925,960+0.81
2244 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย160,884,290-1.71
2245 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์160,836,298+0.76
2246 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์160,723,545+3.15
2247 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล160,642,258-
2248 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์160,642,254+0.32
2249 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)160,582,500-
2250 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด160,528,000-
2251 นาง อุบล จิระมงคล160,374,500+4.09
2252 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล160,371,199-3.48
2253 น.ส. อุษณา ชาครกุล160,333,332-0.96
2254 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ159,681,000-1.96
2255 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข159,300,132+1.48
2256 นาย วราชัย ส่งวัฒนา158,933,776-0.81
2257 นาย สำรวย ทิชาชล158,681,250-
2258 น.ส. รุจี ทองประกอบ158,401,188+2.27
2259 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร158,400,000-3.33
2260 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited158,348,400-
2261 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5157,731,195+0.33
2262 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์157,199,459-
2263 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.156,972,000-1.57
2264 นาย เสวก ศรีสุชาต156,964,691-
2265 นาย ประคิน ศรีเจริญ156,129,102+0.75
2266 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน156,060,000-0.65
2267 นาย นิสิต เพชรน้อย155,918,650+1.39
2268 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)155,727,165+0.49
2269 น.ส. แคทรียา บีเวอร์155,281,001-0.05
2270 น.ส. สุณี เสรีภาณุ155,205,690+0.55
2271 นาย บุญ วนาสิน155,199,434+3.74
2272 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT155,167,093+0.04
2273 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล155,095,226-0.05
2274 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด154,811,715+1.23
2275 นาย สอง วัชรศรีโรจน์154,804,650+0.98
2276 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด154,590,854+7.21
2277 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม154,550,466-2.38
2278 MR. HIRONOBU NISHII154,020,009-0.98
2279 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์154,008,558-0.33
2280 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล153,831,833-1.47
2281 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์153,733,326-1.75
2282 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม153,725,166-2.38
2283 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม153,707,443-1.53
2284 นาย ระพี อุทกะพันธุ์153,517,983-1.00
2285 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล153,364,727-0.45
2286 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล153,329,797-1.33
2287 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH153,283,015-0.26
2288 นาย ชุตินธร ดารกานนท์153,022,500-0.56
2289 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์152,831,250-
2290 นาย ธนพล กองบุญมา152,698,884+4.46
2291 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต152,526,800+0.21
2292 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด152,430,816+1.98
2293 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร152,416,875+0.90
2294 นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์152,373,700+0.61
2295 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์152,052,387-
2296 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น152,000,000-1.97
2297 นาง วรดี สินเจริญกุล151,917,530+7.21
2298 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม151,859,813+0.33
2299 นาย ดนุพล ชิลลี่151,823,680+1.97
2300 นาย ธวัช เสริมคชสีห์151,763,861-
2301 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด151,375,825-
2302 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด151,125,000-
2303 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร151,097,453+0.88
2304 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์150,882,600+2.27
2305 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์150,815,516-
2306 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง150,790,081-0.21
2307 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม150,537,000+1.75
2308 นาย ทศพล แววมณีวรรณ150,501,250-0.61
2309 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา150,400,068-0.96
2310 EMINENT EXPERT LIMITED150,236,800-
2311 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT150,000,000-
2312 บริษัท กรีนสปอต จำกัด149,923,200+0.17
2313 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย149,723,438-
2314 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย149,660,000-
2315 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์149,554,589+2.74
2316 นาง อรทัย แซ่ตั้ง149,426,350-2.05
2317 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล149,400,000-
2318 บริษัท พกกิม จำกัด149,277,181-
2319 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม149,241,522+1.11
2320 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์149,017,849-
2321 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร148,950,630-1.89
2322 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์148,796,029-
2323 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร148,669,981-0.96
2324 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)148,589,370-
2325 นาง มาทินี วันดีภิรมย์148,502,400-
2326 Citynet Asia Limited148,435,560+1.45
2327 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2328 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2329 นาง ยุพา เตชะไกรศรี148,012,086+1.76
2330 นาง อโนทัย พรประภา147,519,994-
2331 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์147,420,600-1.00
2332 นาย ขจรเดช ไรวา146,942,582-
2333 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี146,925,360+0.69
2334 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา146,797,369-
2335 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์146,721,552-
2336 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว146,574,000-1.18
2337 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)146,400,000-
2338 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว146,251,707-1.89
2339 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์146,128,061+1.86
2340 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด146,122,600-0.58
2341 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ146,104,920-0.43
2342 บริษัท คุณาวลัย จำกัด145,500,000-
2343 นาง วีณา ธรณนิธิกุล145,496,988-2.42
2344 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์145,354,405+1.86
2345 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ144,836,822+0.75
2346 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล144,456,421-3.48
2347 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED144,182,692-
2348 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์144,092,632-1.24
2349 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์143,899,982-
2350 นาย นพดล ตัณศลารักษ์143,592,078+0.74
2351 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน143,507,936-
2352 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์143,323,422+0.90
2353 นาง มาลินี อุ่นใจ143,200,000-1.68
2354 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC143,154,508+0.46
2355 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ143,002,950-
2356 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์143,000,000-1.54
2357 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ142,912,601+1.65
2358 นาง รัศมี ทักราล142,339,812-0.52
2359 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์142,004,260+0.03
2360 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด141,758,100-0.58
2361 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล141,564,199-2.05
2362 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์141,370,163-2.44
2363 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์141,338,400-1.44
2364 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร141,325,878-2.44
2365 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์141,180,721-2.44
2366 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์141,089,500-1.71
2367 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์141,081,600+1.04
2368 หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ141,000,000-1.42
2369 นาย จักรกฤช จารุจินดา140,890,000+2.74
2370 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด140,887,500-0.35
2371 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ140,595,013-1.54
2372 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์140,520,699+1.23
2373 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข140,400,000-0.43
2374 นาย กิติชัย สินเจริญกุล140,196,774+7.21
2375 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา140,135,177-
2376 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)140,015,400-
2377 NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME139,957,800-1.75
2378 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร139,784,265-3.74
2379 นาย วัชระ แก้วสว่าง139,684,000+0.20
2380 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย139,400,631-1.49
2381 MR. TAN SEOW PHOR139,287,650-
2382 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์139,234,000+1.74
2383 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์139,203,370-
2384 นาย จิโรจ พนาจรัส139,203,370-
2385 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย139,154,624-
2386 บริษัท กรีไทย จำกัด139,152,586-1.56
2387 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)138,993,715-1.24
2388 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล138,839,313-1.96
2389 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์138,827,000-0.55
2390 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.138,727,252+0.68
2391 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด138,697,248-5.26
2392 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร138,632,813-0.31
2393 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร138,632,813-0.31
2394 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด138,558,580-1.30
2395 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ138,489,156+8.21
2396 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ138,075,354-
2397 นาย ทิม นพรัมภา137,863,439-
2398 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร137,711,100-0.40
2399 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล137,605,296-2.44
2400 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา137,519,291-
2401 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล137,394,056+6.55
2402 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)137,250,340-0.12
2403 นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์136,980,000-0.56
2404 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ136,966,095-3.42
2405 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ136,528,998-0.37
2406 นาง พรทิพย์ เฮมบรี136,500,000+1.28
2407 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)136,360,000+0.57
2408 นาง ศิลิกา มัสกาตี136,013,434-0.90
2409 น.ส. ศนิตา คาจิจิ136,013,434-0.90
2410 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล136,000,000-
2411 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)135,916,200+1.45
2412 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล135,790,989-0.45
2413 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)135,727,800-1.28
2414 MR. SORNSAK SOMWATTANA135,547,424+1.59
2415 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล135,538,392-0.69
2416 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค134,976,956-0.31
2417 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์134,789,120-
2418 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล134,702,300+3.74
2419 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์134,701,754+0.48
2420 นาย สันติ พัฒนะเมลือง134,650,480-
2421 นาย กมล บริสุทธนะกุล134,616,534+1.99
2422 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์134,615,000+3.14
2423 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์134,570,313-0.31
2424 นาย สริศ พัฒนะเมลือง134,518,400-
2425 นาย สุพร ปัญญาสาคร134,446,264+0.79
2426 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล134,300,000-9.41
2427 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล134,200,464+1.99
2428 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล134,144,184+1.99
2429 MR. HIROSHI YAMADA134,104,500-2.61
2430 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด133,899,650-
2431 นาง วนิดา พฤฒินารากร133,818,012-0.66
2432 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ133,776,750+3.74
2433 นาง อลิสา สิมะโรจน์133,750,000+3.74
2434 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์133,750,000+3.74
2435 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH133,719,004-0.30
2436 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ133,585,392-
2437 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด133,521,552-1.11
2438 บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด133,483,925-0.40
2439 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์133,369,920+4.86
2440 MR. GIRISH WADHWA133,192,470-1.75
2441 MRS. CHEN, MEI-FANG132,904,700-3.74
2442 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล132,761,304-3.48
2443 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร132,600,000+1.28
2444 Element Capital Mauritius Ltd.132,192,000-
2445 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร132,150,000-
2446 บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด132,148,350-
2447 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด132,099,500-
2448 นาย ธนัส ตันติสุนทร132,024,633-
2449 นาย พิชิต ชินวิทยากุล132,000,000-9.09
2450 นาย วสินธ์ ศิริรัตน์131,952,473-1.89
2451 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล131,917,500+1.63
2452 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน131,698,000-
2453 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์131,369,200-5.88
2454 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ131,340,299-
2455 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล131,337,509-1.09
2456 น.ส. วนิตา ทักราล131,280,810-0.90
2457 MR. VIRACH SERIPANU131,225,000+0.55
2458 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์131,152,000-5.83
2459 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ130,964,066+16.54
2460 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร130,897,068-0.66
2461 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง130,806,185+2.64
2462 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์130,779,999+1.28
2463 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา130,765,600-3.76
2464 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา130,682,980-0.81
2465 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด130,650,000-
2466 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย130,494,024-1.57
2467 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต130,313,137+0.81
2468 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์130,302,000+0.79
2469 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ130,000,013-1.54
2470 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ130,000,013-1.54
2471 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ130,000,013-1.54
2472 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ130,000,013-1.54
2473 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)130,000,000-0.77
2474 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี129,999,452+4.09
2475 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์129,973,612-2.28
2476 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์129,880,000-
2477 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์129,868,926-
2478 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์129,828,716-2.44
2479 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.129,781,482-0.81
2480 คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ129,750,000-0.58
2481 คุณ ธนะ จิตมากุศล129,750,000-0.58
2482 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์129,541,508+0.93
2483 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง129,493,010-
2484 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด129,376,268-
2485 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)129,211,200+0.43
2486 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง129,200,000-
2487 นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์129,191,900-
2488 นาง จารุดา โพธิอินทะ129,164,280-
2489 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด129,000,000-0.58
2490 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย128,907,022-
2491 น.ส. รัชนี ตริลลิต128,800,000-
2492 น.ส. ยุวดี วชิรปภา128,683,179+0.83
2493 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด128,667,200+0.53
2494 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์128,625,330+1.41
2495 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล128,606,726-
2496 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข128,522,628-1.06
2497 นาย วินชัย พึ่งรัศมี128,432,000+1.56
2498 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์128,156,750-1.83
2499 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์128,156,750-1.83
2500 นาย ทศพล มาลีนนท์128,156,750-1.83