คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล225,920,250+0.84
2002 MR. LIAU KIM SAN JEREMY225,613,050+0.63
2003 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์225,400,000+0.51
2004 นาย พรพงษ์ พรประภา224,983,200-1.54
2005 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล224,843,621-3.87
2006 น.ส. มาลี วิญญรัตน์223,543,056-
2007 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม223,135,000+0.74
2008 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม223,130,000+0.94
2009 MR. LITSAMY LATSAVONG223,125,000-
2010 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์222,464,513+0.88
2011 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์222,435,880-14.74
2012 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ222,372,225-1.40
2013 นาง สุชาดา มังกรกนก222,000,000+0.90
2014 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ221,960,000-
2015 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์221,935,260-0.40
2016 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด221,819,593-
2017 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย221,706,900-1.66
2018 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น221,633,888-
2019 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย221,537,810-0.98
2020 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ220,942,509+1.12
2021 นาย อาษา เมฆสวรรค์220,798,296+2.07
2022 นาย ทศพล แววมณีวรรณ220,477,590-1.39
2023 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย220,009,259-0.38
2024 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม219,559,789+1.12
2025 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์219,389,873-0.99
2026 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด218,995,655-0.67
2027 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน218,740,420-2.26
2028 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม218,387,339+1.12
2029 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์218,149,421+1.66
2030 น.ส. นิดา แซ่ลี้217,467,467-
2031 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล217,096,565+3.74
2032 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์216,033,188+0.93
2033 พันเอก พัชร รัตตกุล215,925,715-0.96
2034 นาง สุมาลี อ่องจริต215,840,560+0.93
2035 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED215,644,377-0.68
2036 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC215,569,755-1.08
2037 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์215,450,000-
2038 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล214,959,996-
2039 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก214,615,163+0.29
2040 น.ส. ปฤณ พรประภา214,399,770-
2041 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์213,881,454-
2042 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล213,840,000-0.91
2043 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร213,700,060-4.23
2044 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์213,210,950-0.55
2045 นาย วิรัฐ สุขชัย213,143,085-
2046 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ212,953,334+0.27
2047 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)212,899,510-0.13
2048 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์212,722,045-
2049 MR. YUE KWOK-LEUNG212,585,364+0.39
2050 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย212,560,000-3.15
2051 ร้อยโท วรากร ไรวา211,600,000+0.54
2052 นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร211,287,904-1.68
2053 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
2054 น.ส. ยุวดี วชิรปภา210,657,797+1.51
2055 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล210,000,000-4.29
2056 MR. Phoukhaokham Pravoraxay210,000,000-
2057 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์209,625,000+0.31
2058 น.ส. รจนา วานิช208,963,800+0.60
2059 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์208,740,000-3.52
2060 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ208,740,000-0.71
2061 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข208,251,439+0.11
2062 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร208,103,757-0.94
2063 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย207,982,000+0.39
2064 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)207,962,200-
2065 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย207,469,276+2.90
2066 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์206,747,059-0.37
2067 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์206,697,764+0.74
2068 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล206,616,665+2.61
2069 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์206,241,920-0.78
2070 นาย พลพัฒ กรรณสูต206,119,125-1.27
2071 นาย ประมุข อุณจักร206,000,000-
2072 นาย พิชิต เลิศตำหรับ206,000,000+2.00
2073 นาง เกศินี วิฑูรชาติ205,578,300-
2074 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4205,406,380+1.92
2075 นาย กฤษดา ชวนะนันท์205,240,000-1.79
2076 MR. SORNSAK SOMWATTANA205,114,092+1.40
2077 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ205,034,222+1.12
2078 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์204,919,686-0.93
2079 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล204,732,072-0.55
2080 นาง สุกัลยา ทองพันธ์204,000,651+0.17
2081 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED203,906,250-1.38
2082 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT203,838,916+5.33
2083 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร203,343,630+0.84
2084 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย203,197,208-1.23
2085 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย202,838,300-
2086 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์202,682,500-0.15
2087 นาย ชินทัต เจียอาภา202,501,570-0.66
2088 บริษัท กรุงศรี จำกัด (มหาชน)_ SINK AC. CLIENT202,397,250-
2089 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 4202,168,620+0.72
2090 น.ส. อรนุช วานิช201,850,913+0.59
2091 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด201,825,000-
2092 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล201,608,850-1.42
2093 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด201,600,000-
2094 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
2095 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร201,184,830+1.30
2096 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร201,150,000+2.01
2097 น.ส. อังคณา วานิช201,127,525+0.47
2098 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา201,018,360-
2099 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร200,902,280+1.01
2100 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์200,883,280+2.50
2101 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร200,846,379+1.00
2102 นาย พรพรหม พรหมวาณิช200,586,382+2.64
2103 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ200,248,950-
2104 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์200,238,964+2.94
2105 ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ200,000,000-
2106 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี199,989,363-1.39
2107 นาย อดิศร โรจตระการ199,547,614-
2108 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ199,547,614-
2109 นาง รัชนี โรจตระการ199,547,614-
2110 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง199,547,481-
2111 VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT199,398,015-3.47
2112 นาง มาลี เหมมณฑารพ199,382,109-2.04
2113 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช199,378,070+0.51
2114 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร199,341,895+3.97
2115 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์199,280,950-
2116 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์199,199,000-
2117 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล199,199,000-
2118 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2119 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2120 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล198,978,450-
2121 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2122 นาย ธนัส ตันติสุนทร198,468,403-
2123 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์198,176,400+1.11
2124 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด197,880,547-0.37
2125 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด197,270,000-0.83
2126 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH197,136,090-0.15
2127 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์196,800,000-
2128 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง196,612,924-3.08
2129 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA196,588,925-
2130 บริษัท พีรกิจ จำกัด196,296,312+0.15
2131 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ195,958,750-
2132 MR. TSAI WU-YING195,722,890-
2133 นาย จิโรจ พนาจรัส195,667,388-4.29
2134 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์195,667,388-4.29
2135 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)195,300,000+0.79
2136 นาง มาลินี อุ่นใจ195,200,000-2.05
2137 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF195,141,600-1.39
2138 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์195,083,426+0.88
2139 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย193,793,107-0.89
2140 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี193,620,535+0.11
2141 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)193,427,100+0.38
2142 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์193,350,914-0.71
2143 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3193,314,126-0.54
2144 นาง วีณา ธรณนิธิกุล193,287,600-0.91
2145 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร193,001,544-1.47
2146 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ192,542,265-0.90
2147 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล192,498,473+0.49
2148 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่192,364,837+0.51
2149 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1192,323,340-
2150 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย192,197,190-
2151 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด192,184,116-0.49
2152 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต192,000,000-
2153 GANARIA INTERNATIONAL CORP.192,000,000-0.52
2154 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา191,884,000-3.37
2155 น.ส. ปราลี มาลีนนท์191,620,000+1.65
2156 น.ส. นบชุลี มาลีนนท์191,620,000+1.65
2157 นาย จิรวัฒน์ มาลีนนท์191,620,000+1.65
2158 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์191,400,000-0.57
2159 MRS. CHEN, MEI-FANG191,283,400+1.30
2160 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช191,207,758+6.91
2161 นาย ระพี อุทกะพันธุ์190,942,765-0.40
2162 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)190,372,426+0.03
2163 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)190,240,000+0.61
2164 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)190,188,000-
2165 นาย ประคิน ศรีเจริญ190,172,289-1.85
2166 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)190,129,909+0.69
2167 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH190,124,402+3.29
2168 นาย สอง วัชรศรีโรจน์189,989,550-0.16
2169 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล189,894,900+2.61
2170 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)189,894,384-1.77
2171 นาย ขจรเดช ไรวา189,072,972+0.54
2172 นาย สุเมธ ดารกานนท์188,867,071-
2173 น.ส. อรสา วิมลเฉลา188,217,019+1.55
2174 น.ส. แคทรียา บีเวอร์188,159,235-
2175 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี187,912,500+0.76
2176 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต187,758,500-1.05
2177 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่187,450,000+0.61
2178 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร187,440,000-4.23
2179 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL187,351,008-1.63
2180 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด187,250,000-
2181 นาง อัญชลี เทพบุตร187,234,960+0.46
2182 นาง ปรารถนา มงคลกุล187,213,650+0.61
2183 นาย เสวก ศรีสุชาต187,021,760-
2184 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.186,675,000-0.76
2185 นาย ภาณุ ศีติสาร186,645,000-
2186 น.ส. ศนิตา คาจิจิ186,252,630-
2187 นาง ศิลิกา มัสกาตี186,252,630-
2188 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)185,960,000-
2189 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND185,850,000+1.11
2190 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์185,716,913-0.71
2191 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด185,400,000-
2192 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล185,228,014-2.07
2193 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์185,217,943-0.26
2194 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.184,969,669+1.02
2195 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร184,963,229-3.03
2196 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด184,776,087-
2197 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร184,659,087-1.46
2198 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล184,532,645+1.79
2199 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์184,449,265-
2200 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง184,356,822-3.57
2201 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์184,115,200-
2202 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ184,115,200-
2203 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2204 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย183,983,921+0.75
2205 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด183,820,000-
2206 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ183,760,765-
2207 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม183,625,000-3.08
2208 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์183,359,715-0.62
2209 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์183,358,955-0.40
2210 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช183,243,255-0.30
2211 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ183,210,670-
2212 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ183,150,416-0.90
2213 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร182,978,438-2.34
2214 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด182,880,000-
2215 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง182,615,865-
2216 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล182,400,000-0.44
2217 นาย บุณย์ สินธวณรงค์182,230,450+0.21
2218 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา182,169,000-1.54
2219 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์182,077,840-1.65
2220 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด181,690,600-
2221 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์181,097,556-0.60
2222 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร180,822,325+12.95
2223 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม180,790,000+1.12
2224 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5180,636,055+0.29
2225 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์180,389,577-5.37
2226 นาง ละออง ทองสุข180,346,600-0.52
2227 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม180,319,854+0.73
2228 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร180,255,052-2.59
2229 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์180,200,000-
2230 นาง ปริยา จีระพันธุ์180,154,520-0.96
2231 น.ส. วนิตา ทักราล179,771,920-
2232 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ179,605,000-1.38
2233 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร179,385,299-
2234 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ179,380,500+2.03
2235 นาย กิติชัย สินเจริญกุล178,936,216-
2236 นาย บุญชัย โชควัฒนา178,859,054-0.27
2237 Citynet Asia Limited178,552,920-
2238 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด177,653,331-1.60
2239 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์177,614,912-0.60
2240 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ177,600,000-0.90
2241 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์177,481,546+2.63
2242 NICE NOBLE LIMITED177,425,870-
2243 MR. MOONG-CHU HUI177,410,000-
2244 นาง วนิดา พฤฒินารากร177,242,400+6.00
2245 CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED177,155,160+1.04
2246 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข177,000,147-2.00
2247 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์176,836,115-0.93
2248 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ176,715,000-
2249 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี176,514,495-1.73
2250 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ176,417,783-1.85
2251 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ176,308,956+0.88
2252 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)176,216,000+0.19
2253 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์175,810,945-
2254 น.ส. อุษณา ชาครกุล175,749,998-
2255 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์175,695,888+2.63
2256 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ175,157,141-2.69
2257 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด175,069,056+0.86
2258 นาย เจน ชาญณรงค์175,012,295-
2259 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน174,929,264-0.40
2260 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์174,861,850+0.88
2261 MR. KUO-CHAN TSENG174,608,652-2.06
2262 นาย เทพทัย ศิลา174,466,910-0.66
2263 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์174,216,960-
2264 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ174,119,653+0.64
2265 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.174,097,110-
2266 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ174,000,017-0.57
2267 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ174,000,017-0.57
2268 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ174,000,017-0.57
2269 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ174,000,017-0.57
2270 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม173,912,063+0.29
2271 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล173,800,000+4.55
2272 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์173,569,320-4.17
2273 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย173,525,625+1.77
2274 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร173,373,600+6.00
2275 นาย มนชัย มณีไพโรจน์173,272,891-1.01
2276 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค173,149,894+0.16
2277 นาย ปอ อนาวิล173,085,042-
2278 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ172,953,824-2.04
2279 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ172,943,707-12.12
2280 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ172,935,000-
2281 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร172,857,899-
2282 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด172,696,090-
2283 นาย สุรชัย เจียมสมาน172,176,300-
2284 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ172,019,000-1.12
2285 นาย ทวี ปิยะพัฒนา171,596,697-0.02
2286 JP MORGAN SECURITIES PLC171,248,880+2.55
2287 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)171,104,726-1.10
2288 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)171,000,000-1.17
2289 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน170,904,906-
2290 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์170,742,000-
2291 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)170,511,772-0.35
2292 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ169,900,720+1.14
2293 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์169,114,299-
2294 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)168,884,921-0.27
2295 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล168,847,308+0.71
2296 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ168,826,448-2.75
2297 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง168,625,000-4.24
2298 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย168,589,277-0.23
2299 นาง วรี สิหนาทกถากุล168,362,600+0.83
2300 MR. GIRISH WADHWA168,243,120-1.39
2301 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา168,057,869+1.60
2302 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)168,000,000+4.46
2303 นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล167,966,528-0.17
2304 นาง วรดี สินเจริญกุล167,849,674-
2305 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION167,765,493-2.41
2306 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์167,711,276+0.05
2307 บริษัทกรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)167,665,500-
2308 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ167,604,032-
2309 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)167,556,840+1.88
2310 MR. HO KWONCJAN167,461,128-0.68
2311 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร167,300,000-0.42
2312 บริษัท กรีไทย จำกัด166,330,826-0.65
2313 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์166,251,050+1.98
2314 น.ส. แอน มาลีนนท์166,251,050+1.98
2315 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์166,126,133-3.64
2316 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล166,062,708+1.64
2317 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.166,058,603+1.90
2318 EMINENT EXPERT LIMITED166,051,200-
2319 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์165,519,207-
2320 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ165,399,100-0.45
2321 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์165,308,665+2.98
2322 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน165,236,000-
2323 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล165,096,121+0.22
2324 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น165,000,000-
2325 น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์164,864,949-0.42
2326 บริษัท พกกิม จำกัด164,864,356-
2327 MR. TAN SEOW PHOR164,449,290-
2328 นาย อาศิส อุนนะนันทน์164,152,330+2.07
2329 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)164,092,500-
2330 นาย กมล บริสุทธนะกุล164,084,830+0.41
2331 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด163,930,014+0.23
2332 นาย ลวรณ แสงสนิท163,915,836-
2333 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต163,900,000-5.37
2334 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม163,885,560-0.35
2335 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา163,827,063-
2336 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล163,577,680+0.41
2337 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์163,543,292-
2338 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล163,509,080+0.41
2339 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)163,493,400-
2340 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด163,458,130+29.67
2341 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์163,400,000-0.58
2342 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา163,267,125+0.14
2343 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ162,912,750-1.36
2344 นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์162,900,000-2.21
2345 นาย ณัฐ โอษธีศ162,814,200-1.39
2346 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์162,724,000+0.33
2347 NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME162,655,200-1.39
2348 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม162,296,960-0.78
2349 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล162,282,708+0.41
2350 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์162,254,400+0.82
2351 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต161,867,000+0.83
2352 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)161,580,000-
2353 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร161,544,960-0.78
2354 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์161,503,590+2.96
2355 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์161,350,000-
2356 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)161,236,680-
2357 นาย นพชัย วีระมาน161,215,234-0.76
2358 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว160,987,500-1.23
2359 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์160,909,129-0.71
2360 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร160,858,723-0.71
2361 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด160,844,445-3.64
2362 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.160,805,636+2.45
2363 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์160,693,504-0.71
2364 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ160,473,388+0.91
2365 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล160,380,000-0.91
2366 น.ส. นาตาลี ทรัพย์สาคร160,190,000+3.63
2367 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)160,089,200-0.54
2368 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์160,003,932+0.88
2369 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ159,943,075+2.97
2370 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร159,901,500-0.83
2371 นาย สุพร ปัญญาสาคร159,853,432+3.97
2372 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์159,720,750-
2373 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ159,600,000+1.75
2374 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED159,359,817-
2375 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา159,341,640-
2376 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล159,000,000-
2377 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์158,829,379+2.05
2378 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์158,815,560-
2379 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด158,727,414-0.92
2380 นาย ชุตินธร ดารกานนท์158,716,575-
2381 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข158,602,392+1.72
2382 นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์158,562,561-2.60
2383 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส158,334,840+2.03
2384 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ158,325,071+6.95
2385 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์158,179,104+2.63
2386 นาย ทัยดี วิศวเวช158,037,222+1.86
2387 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี157,821,335-0.14
2388 NOMURA PB NOMINEES LTD.157,519,676+0.16
2389 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ157,509,000+1.16
2390 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด157,452,922-
2391 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์157,435,910-1.80
2392 ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี157,382,452-0.52
2393 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ157,321,485-0.93
2394 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง157,110,269+0.18
2395 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์156,904,587-
2396 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ156,666,698+0.60
2397 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล156,623,914-0.71
2398 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง156,537,794+4.39
2399 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)156,529,260+0.72
2400 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์156,430,988-0.59
2401 Great Classic Limited156,384,000-2.21
2402 Dragon Shine Global Limited156,384,000-2.21
2403 นาง อมรา ลีละวัฒน์156,373,800+1.72
2404 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา155,516,871-0.99
2405 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์155,505,387-
2406 นาง พัทยา พิเชฐพงศา155,298,625-
2407 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์155,243,536+0.96
2408 นาง อโนทัย พรประภา155,203,327-
2409 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)155,199,864+1.03
2410 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร155,163,125+0.88
2411 นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์154,926,000+3.97
2412 นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์154,915,282+0.83
2413 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY154,862,811-0.93
2414 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์154,635,768-
2415 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์154,552,000+2.50
2416 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์154,380,000+0.40
2417 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์154,380,000+0.40
2418 นาย ภัทท สหวัฒน์154,380,000+0.40
2419 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช154,380,000+0.40
2420 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ154,380,000+0.40
2421 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์154,380,000+0.40
2422 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์154,380,000+0.40
2423 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์154,380,000+0.40
2424 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์154,147,000+2.48
2425 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT153,750,000-
2426 บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด153,660,000-
2427 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา153,656,010-1.08
2428 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ153,597,480-
2429 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว153,492,254-2.36
2430 นาย สมเกียรติ ลิมทรง153,423,218+0.72
2431 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ153,205,864-
2432 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา153,136,301-0.99
2433 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล153,048,228-
2434 นาย ประพล มิลินทจินดา152,852,000-
2435 นาย วิษณุ เทพเจริญ152,753,187+2.63
2436 บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด152,675,000-
2437 นาย วศิน เดชกิจวิกรม152,339,000-1.02
2438 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด152,069,450-
2439 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร151,830,500+3.97
2440 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์151,555,826+0.88
2441 นาย อัคริม จันทรประภา151,179,168-
2442 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์151,081,782+1.68
2443 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด150,897,600-
2444 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล150,778,520+0.36
2445 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน150,778,000-0.47
2446 นาย สุรกิต รติทอง150,664,000+0.42
2447 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม150,578,339-0.17
2448 นาย สาคร สุขศรีวงศ์150,539,896+0.60
2449 นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม150,537,000-
2450 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED150,520,000-
2451 นาย วิทยา นราธัศจรรย์150,519,184-0.43
2452 นาย คณพศ นิจสิริภัช150,377,084+3.84
2453 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์150,312,346-
2454 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร150,150,000-3.12
2455 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร150,150,000-3.12
2456 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์150,137,225-
2457 น.ส. ชุติพร บุรณศิริ150,000,000-0.67
2458 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล149,688,000-0.91
2459 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล149,688,000-0.91
2460 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม149,551,568-1.11
2461 นาย พนม ควรสถาพร149,465,105-1.92
2462 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส149,302,483-
2463 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร149,188,000+3.97
2464 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร149,188,000+3.97
2465 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์149,104,027-0.61
2466 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย149,072,549-0.39
2467 บริษัท กรีนสปอต จำกัด148,774,600-0.17
2468 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด148,722,252-2.44
2469 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง148,605,182-2.83
2470 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)148,490,180-
2471 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2472 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล148,295,190+0.24
2473 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร148,048,430-
2474 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์147,788,550+0.74
2475 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์147,772,523-0.71
2476 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด147,744,000-
2477 บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด147,695,214-15.79
2478 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข147,600,000-
2479 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร147,560,006-1.92
2480 บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด147,527,325-
2481 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด147,417,698+0.04
2482 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล147,412,427-
2483 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร147,402,504-1.92
2484 น.ส. รัชนี ตริลลิต147,200,000-
2485 นาย รัช ตันตนันตา147,088,678+0.95
2486 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)146,853,009-
2487 AIFUL CORPORATION146,720,000-
2488 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ146,552,700-1.05
2489 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร146,364,300-
2490 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)146,250,000+1.54
2491 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์145,860,000+3.74
2492 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์145,750,000-3.12
2493 นาย จักรกฤช จารุจินดา145,714,500-0.05
2494 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล145,649,700-3.04
2495 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล145,537,422+2.90
2496 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์145,491,697+0.69
2497 ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล145,437,060-0.67
2498 นาง จันทิมา องค์โฆษิต145,217,700+1.11
2499 นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร145,169,160-0.16
2500 นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์145,141,708+1.87