คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด220,233,604-2.13
2002 นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา219,954,658-
2003 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์219,685,000-0.23
2004 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์219,096,974+2.26
2005 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด218,884,935+3.53
2006 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย218,826,563-
2007 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ218,616,970+4.09
2008 นาย ประพล พรประภา218,595,003-1.17
2009 ร้อยโท วรากร ไรวา218,500,000-
2010 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ218,459,196-1.06
2011 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์218,457,677+0.76
2012 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล218,386,800+0.93
2013 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต218,318,950+2.44
2014 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล218,074,500+1.86
2015 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์217,917,434-0.63
2016 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก217,707,600+1.14
2017 นาย วิรัฐ สุขชัย217,697,748-
2018 น.ส. มาลี วิญญรัตน์217,660,344+0.45
2019 น.ส. อรนุช วานิช217,578,564-0.52
2020 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)217,540,557-1.62
2021 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์217,215,145-0.50
2022 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี217,204,620+0.65
2023 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์217,100,000+0.60
2024 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์217,100,000+0.60
2025 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์216,559,798-1.10
2026 Toyo Seikan Co. Ltd.216,480,000+0.61
2027 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์216,008,331-0.62
2028 นาง พรทิพย์ เฮมบรี216,000,000-
2029 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์215,800,000-0.77
2030 น.ส. อังคณา วานิช215,274,577-0.55
2031 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์215,065,335-0.47
2032 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์215,050,000-0.53
2033 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์214,987,466-0.40
2034 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์214,883,275-
2035 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย214,876,664+1.37
2036 MR. YUE KWOK-LEUNG214,840,152+0.73
2037 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ214,249,243+1.08
2038 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์214,000,000-0.93
2039 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม213,900,000-0.83
2040 นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย213,292,801+6.79
2041 TOYOTA TSUSHO CORPORATION212,907,250+0.61
2042 นาง วนิดา พฤฒินารากร212,690,880-0.83
2043 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์212,620,950-0.93
2044 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์212,247,901-0.62
2045 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์212,033,500+5.00
2046 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด212,030,000+0.77
2047 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล211,896,000-0.92
2048 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน211,669,381+1.96
2049 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
2050 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล210,615,120+0.93
2051 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์210,460,251-0.09
2052 MR. HIRONOBU IRIYA210,090,974-
2053 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์209,919,000+0.60
2054 น.ส. เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ209,747,711-
2055 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์209,641,530+2.69
2056 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ209,520,000-0.93
2057 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ209,440,000+0.65
2058 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด209,154,448-3.66
2059 MR. THATNAKHONE THAMMAVONG209,100,000+0.81
2060 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์208,855,200+1.25
2061 นาง อุบล เอกะหิตานนท์208,750,980-0.83
2062 นาย สุเมธ ดารกานนท์208,558,091-
2063 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร208,048,320-0.83
2064 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี207,941,423-0.35
2065 นาง อุบล จิระมงคล207,757,875-0.88
2066 นาย ธันว์ วุฒิธรรม207,740,000-
2067 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา207,495,000+1.89
2068 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์207,193,000+0.13
2069 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์207,114,900-
2070 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.206,806,264+0.51
2071 น.ส. ยุวดี วชิรปภา206,653,432-1.21
2072 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด206,004,375+0.44
2073 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์205,976,250-0.92
2074 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ205,670,000+0.39
2075 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์204,963,966+0.47
2076 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์203,933,331-0.62
2077 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด203,785,263+0.51
2078 นาย พลพัฒ กรรณสูต203,182,714+1.33
2079 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง202,748,665+0.18
2080 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์202,548,605+0.28
2081 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน202,472,582-1.40
2082 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย202,361,005-0.41
2083 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)202,358,320+0.76
2084 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล202,213,560+1.98
2085 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์202,121,500-
2086 นาย ประมุข อุณจักร202,000,000-
2087 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ201,909,605+0.49
2088 นาย กิติชัย สินเจริญกุล201,352,794+2.84
2089 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี201,286,810+0.14
2090 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND201,166,123-0.07
2091 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น201,000,000-
2092 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ200,962,121-0.81
2093 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ200,959,380+4.58
2094 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว200,623,713-1.62
2095 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์200,363,926-0.50
2096 นาง อัญชลี เทพบุตร200,270,174-0.55
2097 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ200,248,950-
2098 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION200,105,829+1.01
2099 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)200,014,600-
2100 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ199,914,000+1.40
2101 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์199,789,001-0.16
2102 นาย ปอ อนาวิล199,713,510-
2103 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด199,500,000-
2104 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)199,391,370-
2105 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์199,280,950-
2106 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล199,157,981-1.37
2107 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2108 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2109 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล198,978,450-
2110 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ198,978,450-
2111 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง198,946,571+0.49
2112 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์198,681,497+1.41
2113 MR. LIAU KIM SAN JEREMY198,653,000-1.43
2114 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย198,263,000-
2115 นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ198,123,618-0.16
2116 นาง วรดี สินเจริญกุล197,911,322+2.84
2117 บริษัท ธนนนทรี จำกัด197,751,537-0.44
2118 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล197,645,547-1.38
2119 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.197,440,000-0.72
2120 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย197,208,900-
2121 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง197,122,220+0.07
2122 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์197,000,000-0.10
2123 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์196,980,000-
2124 MR. Phoukhaokham Pravoraxay196,800,000+0.81
2125 นาย ธนัส ตันติสุนทร196,742,591+0.88
2126 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด196,372,166+2.84
2127 นาย วราชัย ส่งวัฒนา196,081,504-1.37
2128 น.ส. ศนิตา คาจิจิ196,055,400-0.62
2129 นาง ศิลิกา มัสกาตี196,055,400-0.62
2130 นาง สุชาดา มังกรกนก196,000,000+1.02
2131 นาย วิชัย มิตรสันติสุข195,626,400+0.38
2132 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์195,468,750+0.44
2133 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล195,459,888-0.80
2134 นาย ขจรเดช ไรวา195,238,395-
2135 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์195,228,000+1.67
2136 มหาวิทยาลัยขอนแก่น195,208,846-
2137 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ195,046,540-
2138 นาย อดิศร โรจตระการ195,046,540-
2139 นาง รัชนี โรจตระการ195,046,540-
2140 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง195,046,410-
2141 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า195,007,384+2.16
2142 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์194,622,000+0.61
2143 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี194,602,703+0.92
2144 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข194,361,657+0.19
2145 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา194,351,447+1.06
2146 นาย กฤษดา ชวนะนันท์194,245,000-5.66
2147 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ194,139,000-0.94
2148 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ193,945,610-0.29
2149 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต193,500,000-
2150 นาย สมปอง กุญชรยาคง192,852,519-
2151 นาย ระพี อุทกะพันธุ์192,852,193-0.99
2152 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ192,717,500+3.82
2153 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์192,417,160-0.77
2154 น.ส. อรสา วิมลเฉลา192,314,610+1.02
2155 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ192,134,158-0.06
2156 นาย วิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์192,000,907-
2157 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ192,000,000-0.62
2158 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ192,000,000-0.62
2159 น.ส. พัณณภา รัตตกุล191,807,905+1.50
2160 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน191,778,787-
2161 นาย บุญ วนาสิน191,460,984-
2162 MR. KUO-CHAN TSENG191,454,060+1.02
2163 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ191,317,336+2.12
2164 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด191,172,827-
2165 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร191,094,420-0.33
2166 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ190,400,000-
2167 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์190,380,000+0.53
2168 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์190,352,535-0.35
2169 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์190,235,689-1.14
2170 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์190,226,649+1.06
2171 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล190,027,559+0.60
2172 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี189,486,222+2.14
2173 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์189,326,200-4.08
2174 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์189,311,486-0.50
2175 น.ส. วนิตา ทักราล189,233,600-0.62
2176 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร189,165,248-
2177 นาย วิษณุ เทพเจริญ188,931,573-2.13
2178 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม188,907,621-
2179 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย188,880,624-0.83
2180 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล188,830,391-0.87
2181 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ188,561,675-0.59
2182 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์188,461,000-4.06
2183 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์188,348,726+4.81
2184 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์188,150,500-1.57
2185 นาย ไพสิฐ ตู้จินดา188,129,288+0.73
2186 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร188,098,200-0.93
2187 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล187,827,871+1.75
2188 นาย จักรกฤช จารุจินดา187,571,428-1.36
2189 MR. HIRONOBU NISHII187,240,011+0.81
2190 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร186,850,701+2.12
2191 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์186,616,649-2.13
2192 นาย สอง วัชรศรีโรจน์186,491,600-
2193 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)186,300,000-
2194 นาย สมเกียรติ จินาเกตุ186,290,458-2.52
2195 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย185,998,600-0.48
2196 น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล185,964,941-
2197 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.185,913,392-
2198 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง185,902,721-
2199 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด185,842,225-1.56
2200 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED185,625,000-
2201 นาง วีณา ธรณนิธิกุล185,391,015-0.92
2202 นาย กมล บริสุทธนะกุล185,199,060-0.90
2203 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล185,199,060-0.90
2204 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล185,199,060-0.90
2205 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์185,192,545-0.99
2206 นาย ทวี ปิยะพัฒนา185,159,851-0.10
2207 GANARIA INTERNATIONAL CORP.185,000,000+1.62
2208 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)184,905,000-0.95
2209 บริษัท พกกิม จำกัด184,648,079-0.32
2210 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์184,454,140-0.48
2211 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์184,449,265-
2212 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)184,216,110+0.52
2213 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2214 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์183,896,147-0.63
2215 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด183,764,700+5.00
2216 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์183,649,718-0.63
2217 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์183,256,452-2.78
2218 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์183,242,584-
2219 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5183,238,880+1.14
2220 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม183,135,000+3.45
2221 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร183,124,941-0.62
2222 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ183,107,500-0.32
2223 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล183,021,350+1.48
2224 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย183,018,384-0.68
2225 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)182,710,500+3.33
2226 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1182,483,600-0.77
2227 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด182,270,908+1.01
2228 NICE NOBLE LIMITED181,824,858-
2229 บริษัท กรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)181,637,625+0.51
2230 น.ส. ปฤณ พรประภา181,496,835-1.17
2231 NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND181,425,000+1.95
2232 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร181,334,372-0.07
2233 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)181,250,000-
2234 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ181,216,820-0.42
2235 นาย ภาสกร ภาสกรนที181,200,000-0.66
2236 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที181,200,000-0.66
2237 นาง อิง ภาสกรนที181,200,000-0.66
2238 น.ส. อลิดา เศรษฐิน181,195,000-0.63
2239 มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช181,028,835+0.31
2240 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร180,900,000-
2241 นาย บุณย์ สินธวณรงค์180,684,500+0.43
2242 นาง มาลี เหมมณฑารพ180,600,535+1.23
2243 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล180,586,070-0.38
2244 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์180,505,163+1.61
2245 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด180,250,000-
2246 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ180,171,231+3.87
2247 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์180,169,894-
2248 นาย วิทยา นราธัศจรรย์180,072,941-0.92
2249 นาย วิชัย ถาวรวัฒนยงค์179,433,078-
2250 นาย เจน ชาญณรงค์179,351,442-
2251 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล178,998,758-0.63
2252 นาย ศิธา เมฆสวรรค์178,749,879-
2253 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล178,684,450-
2254 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์178,292,940-
2255 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ178,169,860+0.53
2256 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร177,951,870+0.71
2257 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด177,800,000-
2258 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์177,779,889-
2259 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์177,641,567-0.42
2260 นาย เสวก ศรีสุชาต177,612,472-0.88
2261 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย177,504,794-0.22
2262 นาง พัทยา พิเชฐพงศา177,245,946-3.99
2263 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ176,715,000-
2264 นาย บงการ กาญจนาหาร176,712,300-0.83
2265 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่176,661,585-
2266 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ176,596,072-2.65
2267 MR. HO KWONCJAN176,574,659-1.29
2268 น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์176,545,353-
2269 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC176,428,302-0.72
2270 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม176,418,000+1.14
2271 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ176,253,633-
2272 MRS. LUCINDA CHEN176,000,002-0.54
2273 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี175,862,384-0.40
2274 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร175,751,332+0.37
2275 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล175,450,000-0.46
2276 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร175,385,196+1.59
2277 นาย สุรชัย เจียมสมาน175,364,750-
2278 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด175,216,020+5.00
2279 นาง มาลินี อุ่นใจ175,200,000+3.20
2280 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ175,106,598+1.30
2281 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ174,429,860+0.53
2282 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ174,429,860+0.53
2283 นาง ยุพดี ควน174,307,680+0.03
2284 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ174,307,500-1.57
2285 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล174,000,000-
2286 Citynet Asia Limited173,754,000-
2287 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์173,506,640+6.25
2288 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด173,439,090-
2289 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด173,437,632-2.78
2290 นาย ประคิน ศรีเจริญ173,382,214-
2291 นาย นพดล ตัณศลารักษ์173,070,377-
2292 นาย นพชัย วีระมาน172,157,409-2.14
2293 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์171,828,000+1.67
2294 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล171,747,154-0.88
2295 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม171,586,000-0.82
2296 นาย ธวัชชัย เทียมทัน171,535,000-1.38
2297 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์171,371,371-0.93
2298 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ171,027,646+1.19
2299 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช170,895,488-1.19
2300 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)170,667,010+4.65
2301 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด170,563,000+0.53
2302 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์170,169,976+6.25
2303 นาย ทศพล แววมณีวรรณ170,089,000+0.48
2304 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)169,684,708+0.07
2305 นาย อัคริม จันทรประภา169,643,799-
2306 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์169,400,000-0.65
2307 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร169,191,000-
2308 AIFUL CORPORATION169,120,000-2.65
2309 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย169,018,627-0.35
2310 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ168,900,966-
2311 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์168,882,883-0.63
2312 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล168,800,290+1.03
2313 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์168,527,149-
2314 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ168,507,675-0.93
2315 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์168,471,267-0.40
2316 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด168,402,000-
2317 นาย บรรยง อนรรฆธรรม168,200,960-1.63
2318 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์167,926,100+0.25
2319 นาย บุญชัย โชควัฒนา167,536,126-
2320 น.ส. ศศิมา กัลยาณมิตร167,409,548-0.17
2321 น.ส. ปาลิตา คูสกุล167,200,000-
2322 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์167,040,000+0.44
2323 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ167,040,000+0.44
2324 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)166,725,000-
2325 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์166,602,701-1.01
2326 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์166,582,400-1.56
2327 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์166,550,400+0.44
2328 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)166,427,400-
2329 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล166,174,800-
2330 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์166,126,133+0.91
2331 น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์165,960,498-
2332 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด165,631,313+0.72
2333 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์165,506,274-0.55
2334 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล165,229,151+0.73
2335 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ165,114,863-1.01
2336 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล165,049,343+0.86
2337 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ165,026,400-
2338 นาง สิริญา โสภณพนิช165,005,640-
2339 นาง อลิสา สิมะโรจน์165,000,000-
2340 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์165,000,000-
2341 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)164,714,645-0.10
2342 นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์164,637,855-
2343 น.ส. สุณี เสรีภาณุ164,536,020+1.01
2344 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ163,800,906-
2345 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์163,351,200-
2346 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ163,183,963-0.83
2347 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม163,136,603-0.75
2348 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน162,782,000-1.01
2349 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม162,265,453-0.75
2350 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ162,260,800-
2351 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล161,976,255-
2352 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.161,855,278+0.53
2353 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ161,804,500+2.05
2354 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข161,660,134+0.73
2355 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว161,530,857+0.12
2356 นาย จิตตเกษม คุณชยางกูร161,257,331-
2357 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล160,858,356-0.16
2358 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด160,844,445+0.91
2359 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์160,800,988+1.01
2360 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง160,761,032+0.61
2361 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา160,342,584+0.16
2362 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์160,305,120-0.48
2363 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร159,919,760+0.96
2364 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว159,677,650-0.41
2365 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)159,650,000-0.97
2366 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด159,471,549+1.90
2367 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ159,439,794-0.85
2368 นาย ณทศา เฉลิมเตียรณ159,000,000-
2369 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล158,922,000-0.92
2370 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่158,700,000-
2371 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข158,602,392-
2372 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล158,518,748-4.92
2373 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล158,518,748-4.92
2374 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล158,518,748-4.92
2375 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล158,518,748-4.92
2376 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล158,518,504-4.92
2377 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล158,518,504-4.92
2378 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล158,331,866-
2379 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล157,920,000+2.84
2380 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส157,856,000-0.62
2381 นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า157,595,765-
2382 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย157,551,663-0.50
2383 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์157,102,582-1.10
2384 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา156,975,180-1.01
2385 นาง รวีวรรณ ม้าทอง156,929,400+1.67
2386 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา156,800,000-0.62
2387 น.ส. วริษา ภาสกรนที156,766,992-0.66
2388 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ156,756,186+1.23
2389 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด156,398,722-
2390 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร156,376,000-0.49
2391 นาง อมรา ลีละวัฒน์156,373,800-
2392 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา156,322,492-1.37
2393 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์156,304,800+6.25
2394 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม156,184,995+0.71
2395 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT155,851,475-0.73
2396 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด155,610,000-1.17
2397 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล154,996,000+2.75
2398 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์154,896,000-
2399 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ154,824,400-1.12
2400 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์154,785,400-0.75
2401 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด154,500,956+0.61
2402 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ154,468,400-1.12
2403 บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด154,434,872-
2404 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว154,242,842+0.90
2405 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม154,161,764-0.29
2406 MRS. NURHAYATI MAHLAN ABDULLAH154,125,942-
2407 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-0.65
2408 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-0.65
2409 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-0.65
2410 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ154,000,015-0.65
2411 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร153,970,367-2.56
2412 นาง มนธิรา สัตยาวัฒนา153,940,000-
2413 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)153,894,300-
2414 น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์153,781,320-
2415 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ153,605,796+0.49
2416 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล153,520,000-
2417 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง153,287,712+0.24
2418 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล153,276,526+0.24
2419 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์153,246,155+0.24
2420 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์153,140,000-
2421 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ153,140,000-
2422 นาย ภัทท สหวัฒน์153,140,000-
2423 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์153,140,000-
2424 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์153,140,000-
2425 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช153,140,000-
2426 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์153,140,000-
2427 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์153,140,000-
2428 นาง กนกกร แทนไกรศร153,056,462+2.24
2429 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์152,930,160-0.99
2430 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์152,869,672-
2431 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND152,517,481-0.79
2432 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน152,498,152+0.47
2433 MR. PAUL SUMADE LEE152,483,026+2.84
2434 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด152,304,000-
2435 บริษัท พีรกิจ จำกัด152,186,970-0.29
2436 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.151,625,352-
2437 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล151,480,455-
2438 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล151,411,791-0.66
2439 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล150,896,181-
2440 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ150,593,820-
2441 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ150,556,900+4.06
2442 นาง มาณี ประสพบุญมีชัย150,540,469-2.52
2443 น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์150,219,674-0.62
2444 บริษัท กรีไทย จำกัด150,023,882+1.45
2445 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์149,963,948-
2446 นาง มาทินี วันดีภิรมย์149,739,920-0.83
2447 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร149,607,086-0.83
2448 นาย อภิชัย เอกมั่น149,551,080+0.66
2449 นาย สมิทธ มะกรสาร149,484,885-
2450 TRI-STAGE INC149,465,700+0.65
2451 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร149,373,500-1.74
2452 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)149,353,495-
2453 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล149,121,000+0.53
2454 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน149,052,140-0.30
2455 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์149,052,114-
2456 น.ส. รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์149,002,080-2.52
2457 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์148,674,200+0.49
2458 นาย วิทูร ศิลาอ่อน148,485,000-
2459 บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด148,408,330-
2460 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์148,351,800-1.33
2461 น.ส. รัชนี ตริลลิต148,350,000-
2462 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล148,327,200-0.92
2463 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล148,327,200-0.92
2464 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร148,297,500-0.93
2465 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด148,254,084-
2466 นาย มนชัย มณีไพโรจน์147,685,558+1.78
2467 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค147,544,920+0.05
2468 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร147,063,200+4.65
2469 นาย เฟิม หงสนันทน์146,973,350+0.66
2470 น.ส. อุษณา ชาครกุล146,766,665-0.42
2471 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน146,760,160-11.13
2472 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร146,737,500-
2473 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร146,737,500-
2474 นาย พิมล ศรีวิกรม์146,665,300-0.21
2475 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส146,363,908-0.93
2476 SMPR Holding Pte. Ltd.146,010,854-4.55
2477 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด145,933,275-0.28
2478 นาง ไพเราะ ตู้จินดา145,852,631+0.72
2479 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.145,828,640-1.62
2480 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ145,654,190+4.09
2481 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง145,635,635+0.93
2482 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล145,629,600-0.62
2483 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด145,521,688-
2484 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ145,456,559-0.73
2485 นาย พิชิต เลิศตำหรับ145,000,000-1.38
2486 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์144,849,816-0.93
2487 นาง วรี สิหนาทกถากุล144,610,200+1.45
2488 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด144,486,320-
2489 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)144,344,200-0.65
2490 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์143,955,293-0.97
2491 นาย จิโรจ พนาจรัส143,955,293-0.97
2492 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม143,840,000+5.17
2493 นาย อมร มีมะโน143,833,005-
2494 MR. VIRACH SERIPANU143,550,000+1.01
2495 นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์143,429,000+0.53
2496 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย143,327,878+3.93
2497 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์143,252,266+0.53
2498 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)142,875,000-
2499 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH142,800,000-
2500 นาย พีท ริมชลา142,707,480+1.75