คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 13/07/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์195,094,870-
2002 นาง อัญชลี เกิดผล195,093,900-
2003 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล194,256,000-1.97
2004 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ193,697,420-3.98
2005 นาง รัชนี โรจตระการ193,546,182-
2006 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ193,546,182-
2007 นาย อดิศร โรจตระการ193,546,182-
2008 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง193,546,053-
2009 นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช193,083,800-0.34
2010 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล193,036,800-0.78
2011 นาย พรชัย อุไรสินธว์192,922,560-2.47
2012 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)192,855,638-2.93
2013 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล192,500,000-1.95
2014 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์192,115,307-2.18
2015 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล191,951,899-14.72
2016 นาย กฤษณ์ พลัสสินทร์191,451,766-3.31
2017 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์191,401,683-1.27
2018 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย191,084,400-1.92
2019 นาย วิชัย ทองแตง191,000,481-
2020 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร190,759,050-0.88
2021 บริษัท ชินกิจ จำกัด190,551,434-1.13
2022 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด190,477,287-
2023 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา190,447,200-2.47
2024 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์190,208,919+3.27
2025 นาง นิชา สมิทธิวาสน์190,109,304-
2026 นาย วิรัฐ สุขชัย189,861,127-0.93
2027 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์189,846,990-
2028 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด189,758,584+0.39
2029 นาย มนู เผ่าวิบูล189,499,520-1.79
2030 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล189,439,063-
2031 นาย บุญยง สวาทยานนท์189,425,999-
2032 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล189,244,438-9.72
2033 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน189,176,912-
2034 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ188,952,690-2.13
2035 นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์188,939,459-2.00
2036 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED188,620,020-2.26
2037 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช188,188,484-
2038 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด188,179,550-2.76
2039 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล188,097,283-1.59
2040 นาย ทัยดี วิศวเวช187,485,151+4.71
2041 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ187,482,813-3.09
2042 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์187,146,988-0.99
2043 นาย เมธา ตริลลิต186,900,000-1.69
2044 พันเอก พัชร รัตตกุล186,858,792-1.67
2045 นาย ธีร ชุติวราภรณ์186,684,000-2.13
2046 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์186,681,108-0.96
2047 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์186,599,000+0.82
2048 นาย กิตติเดช จารุเสถียร186,528,000-
2049 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์186,458,125-1.30
2050 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว186,456,750-0.40
2051 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์186,392,077-4.00
2052 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี186,299,579-1.14
2053 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์186,030,793-0.58
2054 นาย ชาย มโนภาส185,994,400-6.19
2055 นาย สมชาย ประภากมล185,979,515-1.33
2056 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ185,795,851-0.11
2057 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว185,762,500-1.09
2058 UOB LONG TERM EQUITY FUND185,751,367-1.90
2059 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์185,558,240-0.86
2060 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร185,539,960-
2061 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์185,433,024-1.79
2062 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์185,433,024-1.79
2063 นาง พรภิญโญ งามสันติกุล185,306,540-
2064 MR. LITSAMY LATSAVONG185,300,000-
2065 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์184,903,850-1.72
2066 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.184,220,000-2.65
2067 นาง อุบล จิระมงคล184,066,188-
2068 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2069 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล183,605,677-1.13
2070 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ183,559,135-2.49
2071 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์183,531,680-5.00
2072 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร183,416,517-
2073 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ183,400,000+2.29
2074 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ183,363,339-3.09
2075 นาย ชนะ อัษฎาธร183,330,000+0.83
2076 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์183,170,000-
2077 นาย สัญชวัล อิงคภาคย์183,027,450-1.09
2078 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น182,975,872-1.18
2079 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร182,875,000-3.76
2080 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด182,842,310-0.99
2081 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์182,400,000-1.97
2082 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม182,122,500-
2083 นาย รัช ตันตนันตา181,819,728+1.24
2084 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล181,375,275-2.38
2085 บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)181,365,000-
2086 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์181,149,270-10.66
2087 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ180,635,829-3.41
2088 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)180,447,320-0.92
2089 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล180,301,000+0.56
2090 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล180,271,200-1.37
2091 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์180,261,083-0.93
2092 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์180,069,120-5.36
2093 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร179,842,867-0.84
2094 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร179,634,070-
2095 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์179,439,008-1.79
2096 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์179,383,680-1.79
2097 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์179,383,680-1.79
2098 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ179,281,440-
2099 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ179,031,378-
2100 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด179,019,204+0.55
2101 นาง อินทิรา สุขะนินทร์178,617,369-2.94
2102 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร178,614,570-1.04
2103 น.ส. รจนา วานิช178,517,946-
2104 น.ส. กุลภา พลัสสินทร์178,226,224-3.31
2105 นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร178,178,670-2.01
2106 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)177,894,767+4.26
2107 นาย สุขุม พหูสูตร177,814,890-3.64
2108 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข177,520,939-0.37
2109 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล177,312,600-2.20
2110 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก176,887,425-1.75
2111 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์176,854,220-2.65
2112 นาย วิชัย มิตรสันติสุข176,668,000-0.60
2113 นาย ธวัช เสริมคชสีห์176,148,616-2.83
2114 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด175,851,270-0.88
2115 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์175,651,200+2.22
2116 น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล175,637,275-0.56
2117 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์174,616,986+0.87
2118 MR. Phoukhaokham Pravoraxay174,400,000-
2119 MR. GIRISH WADHWA174,084,895+9.40
2120 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด173,815,900-3.71
2121 นาย สุรพล คุณานันทกุล173,688,258+1.55
2122 นาง วัฒนา สมวัฒนา173,498,121-0.76
2123 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด173,355,000-1.90
2124 นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช173,211,624-2.00
2125 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์173,000,000-0.79
2126 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์172,825,000+2.21
2127 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล172,473,780-1.10
2128 นาย วันชัย คุณานันทกุล172,409,027+1.67
2129 น.ส. อรนุช วานิช172,399,622-
2130 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์172,338,131+1.52
2131 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)172,194,930-0.92
2132 นาย ลวรณ แสงสนิท172,180,500+1.00
2133 บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด171,797,766+0.70
2134 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์171,682,500-2.42
2135 นาย พลพัฒ กรรณสูต171,541,685-
2136 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด171,500,000-
2137 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี171,476,573+1.59
2138 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด171,458,378+0.55
2139 น.ส. อังคณา วานิช170,868,249-
2140 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์170,865,000-1.33
2141 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)170,504,761-
2142 นาย คุณา วิทยฐานกรณ์170,495,550-0.29
2143 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด170,400,000+0.70
2144 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์170,282,200-1.91
2145 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี169,719,000-0.72
2146 นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์169,563,888-3.42
2147 MR. MOTOYA OKADA169,500,000-3.54
2148 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)169,151,190-0.49
2149 บริษัท ธนนนทรี จำกัด168,876,312-
2150 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)168,821,770-0.82
2151 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร168,750,000-0.80
2152 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล168,728,400-2.96
2153 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด168,155,556+0.87
2154 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล167,983,000-1.14
2155 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)167,693,191-0.10
2156 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร167,414,735-1.95
2157 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์167,192,063-1.34
2158 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์167,135,483-2.76
2159 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ167,040,000-0.44
2160 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์167,040,000-0.44
2161 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์167,038,598+0.71
2162 นาย มนชัย มณีไพโรจน์166,846,288+0.53
2163 นาย ดนุพล ชิลลี่166,806,280-4.19
2164 นาย สุชาติ ชมกลิ่น166,791,500-4.12
2165 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์166,486,190-1.11
2166 นาย กฤษฎา พฤติภัทร166,400,000-
2167 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์166,394,970-
2168 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย166,375,000-0.65
2169 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย166,149,357-0.65
2170 นาง อุบล เอกะหิตานนท์166,130,988+4.71
2171 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย165,800,000-4.03
2172 นาง เกศินี วิฑูรชาติ165,718,080-3.64
2173 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด165,663,900-
2174 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม165,614,118-0.98
2175 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)165,534,000-
2176 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา165,405,486-3.75
2177 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD.165,265,295-
2178 น.ส. ปฤณ พรประภา164,956,185-1.96
2179 นาย ศิธา เมฆสวรรค์164,935,235+1.53
2180 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)164,799,856+13.59
2181 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์164,730,550-0.35
2182 นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ164,700,000-1.09
2183 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์164,595,200-7.14
2184 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา164,430,917-3.64
2185 น.ส. นิดา แซ่ลี้164,358,216-
2186 นาย เกียรติ วิมลเฉลา164,308,124-7.89
2187 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม164,190,000-2.56
2188 นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ163,680,000-1.14
2189 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์163,356,669-0.99
2190 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)163,261,790-0.38
2191 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์162,938,610-0.78
2192 นาย สุวิช ปัญญาวีร์162,720,000-0.83
2193 นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล162,410,556-4.76
2194 นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล162,384,723-7.20
2195 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว162,265,680-6.45
2196 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์161,560,500-7.21
2197 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด161,525,376+2.89
2198 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด161,150,400+0.62
2199 บริษัท โลหการไทย จำกัด160,697,618-
2200 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม160,626,830-
2201 นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ160,425,000-1.51
2202 GANARIA INTERNATIONAL CORP.160,000,000-1.88
2203 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล159,332,244-1.09
2204 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม158,995,330-
2205 นาง อัญชลี เทพบุตร158,985,093-
2206 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร158,756,811-1.39
2207 นาง พรพิไล ไรวา158,720,520-
2208 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์158,640,571+1.38
2209 นาย กิตติ งามมหรัตน์158,604,296+4.60
2210 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา158,546,850-3.25
2211 น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ158,457,600-2.00
2212 MR. MASAO MIZUNO158,200,000-3.54
2213 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด158,002,460+5.84
2214 นาย ประเสริฐ ภัทรมัย157,893,408-5.56
2215 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์157,734,770-
2216 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด157,620,000-
2217 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT157,500,000-
2218 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ157,297,624-0.82
2219 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ157,200,519-1.86
2220 นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร157,080,000-
2221 นาย ชินทัต เจียอาภา156,905,190+13.68
2222 NICE NOBLE LIMITED156,897,257-0.93
2223 บริษัท พีรกิจ จำกัด156,708,735+0.10
2224 มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช156,670,215-0.35
2225 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์156,379,300-0.91
2226 CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY156,289,535-1.28
2227 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์156,183,014+0.92
2228 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ156,012,365+0.03
2229 นาย ประมุข อุณจักร156,000,000-0.64
2230 นาง ปริยา จีระพันธุ์155,902,950-1.67
2231 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์155,800,425-2.42
2232 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล155,701,700-1.95
2233 MISS CHIH-HAN LIU155,550,000-1.09
2234 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล155,415,000-1.84
2235 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร155,318,436+4.73
2236 CLSA LIMITED155,250,000-0.87
2237 นาย ทวี ปิยะพัฒนา155,144,342-0.56
2238 นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล155,064,000-0.64
2239 นาย เจน ชาญณรงค์154,762,938-0.93
2240 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ154,562,870-0.12
2241 EMINENT EXPERT LIMITED154,388,080+0.70
2242 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล154,000,000-1.95
2243 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์153,900,000-1.17
2244 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม153,298,989+13.79
2245 น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์152,999,900-
2246 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย152,671,211-1.71
2247 นาย สุเมธ ดารกานนท์152,655,063+0.11
2248 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ152,640,852-
2249 MEDIA KING CAPITAL LTD152,500,000-6.56
2250 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ152,435,200-0.08
2251 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์152,342,209-2.65
2252 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์152,245,050-1.79
2253 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)152,235,114-0.39
2254 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์151,978,965-0.73
2255 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited151,885,200-
2256 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์151,492,985-
2257 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย151,259,063-0.51
2258 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย151,243,265-1.47
2259 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)151,172,160+1.13
2260 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC151,024,000-0.81
2261 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี151,006,620-
2262 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์150,911,000-6.55
2263 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์150,800,000-0.86
2264 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล150,784,000-0.78
2265 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.150,689,293-3.95
2266 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน150,266,725-3.76
2267 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์150,162,450-2.09
2268 นาง ยุพา เตชะไกรศรี150,086,364-0.32
2269 นาย ประคิน ศรีเจริญ150,081,124-
2270 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล150,076,276-1.71
2271 MR. TAN SEOW PHOR150,071,210-1.20
2272 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี150,019,795-
2273 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์149,872,200-1.91
2274 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์149,640,000-0.86
2275 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ149,634,000+0.92
2276 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ149,608,200-
2277 นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์149,382,450-
2278 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล149,307,367-1.52
2279 นาง พรรณี พิทยายน149,251,598+0.82
2280 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์149,225,280-
2281 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์149,118,750-2.42
2282 บริษัท กรีนสปอต จำกัด149,112,300+0.26
2283 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์149,015,941-3.65
2284 บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด148,879,850-0.68
2285 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)148,800,000+0.40
2286 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์148,579,656-
2287 นาย ธิติ ยศะสินธุ์148,570,654-3.07
2288 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2289 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด148,200,000-
2290 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED148,166,685+0.70
2291 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา148,080,386-3.25
2292 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด147,790,013+0.44
2293 นาง มาทินี วันดีภิรมย์147,264,880-0.84
2294 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1147,228,422-3.93
2295 กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1147,016,210-14.88
2296 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ146,978,319-
2297 บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด146,966,820+1.00
2298 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์146,734,280-
2299 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ146,711,440-2.13
2300 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)146,520,535-0.84
2301 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี146,465,755+2.08
2302 นาย เสวก ศรีสุชาต146,054,088-1.19
2303 นาย พรพงษ์ พรประภา145,991,240-3.47
2304 นาย วราชัย ส่งวัฒนา145,824,120-10.00
2305 นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ145,600,000-0.96
2306 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)145,530,009-3.64
2307 นาง พันทิพา ไรวา145,447,785-
2308 นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ145,327,214-3.09
2309 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์145,253,600+2.42
2310 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์144,701,790+1.23
2311 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์144,648,000-1.63
2312 นาย รณชัย กองบุญมา144,428,850+0.86
2313 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์144,247,749+1.87
2314 น.ส. รุจี ทองประกอบ144,233,089-3.31
2315 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย144,226,507+4.71
2316 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ144,111,500+0.77
2317 MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH144,000,000-
2318 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ143,805,146+4.51
2319 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด143,422,048-1.79
2320 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม143,339,625-1.75
2321 นาย กมล บริสุทธนะกุล143,323,076+2.80
2322 MR. LIAU KIM SAN JEREMY143,313,950-1.78
2323 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ143,286,053-2.32
2324 น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์143,207,028-0.88
2325 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล143,183,976+2.80
2326 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด143,176,320-1.79
2327 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม143,147,390-0.82
2328 นาย กฤษดา ชวนะนันท์142,935,000+2.56
2329 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด142,837,184-1.79
2330 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล142,820,176+2.80
2331 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว142,665,600-4.76
2332 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค142,585,750+1.02
2333 นาย สำรวย ทิชาชล142,406,250-1.90
2334 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)142,137,015-
2335 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง141,997,426+3.01
2336 นาย สมเกียรติ ลิมทรง141,962,491+1.98
2337 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล141,876,000-7.14
2338 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)141,732,200-
2339 นาย สอง วัชรศรีโรจน์141,678,000-0.57
2340 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน141,080,240-2.83
2341 นาง จารุดา โพธิอินทะ141,060,990-
2342 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร141,031,870-1.15
2343 นาย ปรีชา วีระพงษ์140,956,194-11.83
2344 นาง วนิดา พฤฒินารากร140,907,708-
2345 นาย สุเมธ เศษธะพานิช140,837,349-0.08
2346 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์140,803,288-0.99
2347 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา140,695,225-0.50
2348 MR. VIRACH SERIPANU140,650,000-1.55
2349 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์140,553,900-3.70
2350 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)140,400,000-7.50
2351 นาง มาลี เหมมณฑารพ140,381,281-5.80
2352 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต140,320,000+3.88
2353 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน139,368,432-0.83
2354 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด139,230,000-1.96
2355 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด138,990,811+1.27
2356 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์138,821,595-2.42
2357 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด138,811,960-6.31
2358 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์138,510,000-
2359 นาง วัลภา เจียรประเสริฐกุล138,460,300-0.83
2360 BENTAYGA HOLDINGS LTD138,460,000+0.62
2361 นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล138,352,500-
2362 น.ส. อุษณา ชาครกุล138,133,332-1.34
2363 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร137,832,012-
2364 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน137,767,617-3.64
2365 กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)137,681,960-2.01
2366 นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์137,156,250-1.90
2367 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ137,078,990-11.27
2368 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร136,948,000-5.97
2369 นาง รวีวรรณ ม้าทอง136,877,310-1.91
2370 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์136,850,000-
2371 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,701,000-
2372 บริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)136,125,033-
2373 นาย ทศพล แววมณีวรรณ136,036,000-0.99
2374 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด136,000,000-1.18
2375 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์135,761,060-
2376 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ135,698,156+0.15
2377 นาย ณรัล วิวรรธนไกร135,608,000-5.97
2378 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์135,402,597-
2379 นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์135,347,258-1.90
2380 นาย สวิจักร์ โลจายะ135,211,864-0.39
2381 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล134,716,784+1.69
2382 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร134,640,105-1.17
2383 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล134,421,226-5.22
2384 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด134,074,841+0.04
2385 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์133,981,487-0.99
2386 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร133,940,625-
2387 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร133,940,625-
2388 นาย อาศิส อุนนะนันทน์133,893,480+1.53
2389 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น133,600,000-
2390 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต133,500,000-1.69
2391 Citynet Asia Limited133,376,880-3.23
2392 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ132,949,336-2.44
2393 นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข132,704,152-4.59
2394 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)132,646,460-0.92
2395 นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา132,611,742-4.65
2396 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร132,311,250-0.88
2397 บริษัท คุณาวลัย จำกัด132,000,000+1.14
2398 บริษัท พกกิม จำกัด131,891,485-
2399 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา131,836,051-1.34
2400 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์131,678,030-1.71
2401 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์131,447,434-3.65
2402 น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม131,300,000-
2403 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์131,257,694-0.68
2404 นาย พิมล ศรีวิกรม์131,238,163-2.26
2405 นาย สันติ ปิยะทัต131,114,719-
2406 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร131,008,798-0.82
2407 นาย ชุตินธร ดารกานนท์130,856,600-0.65
2408 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด130,822,178-2.78
2409 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)130,778,165-
2410 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด130,720,400-
2411 บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด130,492,000-
2412 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร130,173,403-2.44
2413 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์130,015,625-
2414 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย129,931,165+3.62
2415 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ129,923,820-
2416 นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน129,840,192-0.83
2417 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED129,375,000-1.30
2418 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์128,982,840-1.90
2419 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด128,966,505-1.64
2420 MR. HIROSHI YAMADA128,845,500-2.04
2421 นาย ทิม นพรัมภา128,526,640+0.24
2422 น.ส. สมสมร พุฒพันธ์128,387,008+0.63
2423 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ128,351,454-2.30
2424 นาย อธิภัทร ควรสถาพร128,281,592-2.34
2425 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)128,268,268-1.44
2426 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา128,121,890-10.00
2427 นาย สุทธิ มุ่งดี128,100,000-1.09
2428 นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล128,029,840-
2429 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล127,794,230-1.65
2430 นาย ธนัส ตันติสุนทร127,710,103-0.68
2431 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล127,458,606+0.21
2432 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์127,344,798+3.14
2433 นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม127,295,525-1.47
2434 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล127,170,000-
2435 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)127,013,970-2.36
2436 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์126,981,000-4.63
2437 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์126,981,000-4.63
2438 นาย ทศพล มาลีนนท์126,981,000-4.63
2439 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์126,981,000-4.63
2440 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์126,981,000-4.63
2441 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์126,653,080-6.56
2442 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ126,472,293-5.29
2443 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล126,366,350-0.83
2444 น.ส. ศนิตา คาจิจิ126,210,664-0.97
2445 นาง ศิลิกา มัสกาตี126,210,664-0.97
2446 นาย ธีรพล นพรัมภา126,200,000-0.79
2447 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์126,124,419-1.35
2448 น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์126,100,000-4.12
2449 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร126,089,586-2.76
2450 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)126,043,990-
2451 นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร126,000,000-
2452 นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ125,857,188+1.87
2453 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์125,833,245-0.67
2454 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล125,737,185-0.84
2455 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี125,524,869-0.16
2456 นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล125,176,000-0.99
2457 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส125,057,088-5.73
2458 นาย วัชร เตชะสัตยา124,966,800-0.88
2459 น.ส. อรสา วิมลเฉลา124,847,619-
2460 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์124,794,870-5.97
2461 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด124,610,453+0.70
2462 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด124,584,314-2.62
2463 นาย ระพี อุทกะพันธุ์124,494,683+1.23
2464 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์124,275,945+1.00
2465 นาง เกศรา มานะศิลป์124,134,413-2.49
2466 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร124,082,254-
2467 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด124,034,300-0.68
2468 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง123,720,742+0.30
2469 นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์123,641,000-
2470 MRS. MEI LEE123,585,000-5.61
2471 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)123,547,100-
2472 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ123,329,560-1.18
2473 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี123,193,730-4.04
2474 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์123,051,250-0.57
2475 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา122,845,000-4.32
2476 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์122,431,880+0.46
2477 นาย จิโรจ พนาจรัส122,431,880+0.46
2478 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ122,400,000-2.45
2479 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์122,246,144+0.65
2480 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)122,220,000-0.28
2481 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)122,127,600-3.23
2482 นาย อัคริม จันทรประภา121,866,562-3.64
2483 น.ส. วนิตา ทักราล121,819,130-0.97
2484 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ121,773,611-5.80
2485 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข121,540,101-0.97
2486 นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ121,434,063-
2487 นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล121,376,793-
2488 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด121,356,885-
2489 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์121,345,885+1.53
2490 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด121,313,586-
2491 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง121,225,512-1.83
2492 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ121,161,893-7.05
2493 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร121,100,000-0.58
2494 นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์121,061,553-1.09
2495 นาย ไกรวัล วิญญรัตน์120,978,393-
2496 นาง วรรณี วิญญรัตน์120,978,393-
2497 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์120,756,650-1.71
2498 ร้อยโท วรากร ไรวา120,750,000-
2499 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร120,653,081-2.55
2500 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด120,401,536+0.67