คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2001 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ231,101,534-1.16
2002 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร230,834,158-0.59
2003 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์230,400,000-1.56
2004 ร้อยโท วรากร ไรวา230,000,000-
2005 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม229,974,495-3.57
2006 นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา229,517,904+12.50
2007 นาง อิง ภาสกรนที229,200,000-2.62
2008 นาย ภาสกร ภาสกรนที229,200,000-2.62
2009 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที229,200,000-2.62
2010 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์228,435,375-3.43
2011 Toyo Seikan Co. Ltd.228,360,000-
2012 นาย ประมุข อุณจักร228,000,000-2.63
2013 นาง พรทิพย์ โรจตระการ227,502,198-
2014 นาง วรดี สินเจริญกุล227,387,477+0.62
2015 MR. THATNAKHONE THAMMAVONG227,375,000-1.87
2016 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ226,986,670-1.79
2017 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ226,973,560-0.54
2018 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช226,903,980-0.27
2019 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์226,856,304-4.97
2020 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล226,587,693-3.35
2021 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์226,366,000-0.56
2022 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา226,151,205-0.75
2023 น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน225,966,702-0.08
2024 นาง จันทิมา องค์โฆษิต225,894,200-6.25
2025 MR. YUE KWOK-LEUNG225,839,233-1.12
2026 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์225,755,010+5.90
2027 นาย วราชัย ส่งวัฒนา225,628,032-1.19
2028 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด225,619,085+0.62
2029 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH225,459,106-2.52
2030 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์225,073,782-2.69
2031 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม224,815,000-1.79
2032 นาย สมชาย คุลีเมฆิน224,723,990-0.99
2033 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล224,453,100-0.90
2034 นาง อุบล เอกะหิตานนท์224,407,304-0.78
2035 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล223,679,264-0.56
2036 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล223,573,640+5.22
2037 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล223,573,640+5.22
2038 นาย กมล บริสุทธนะกุล223,573,640+5.22
2039 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี223,305,265-3.58
2040 นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร223,066,293-
2041 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา223,051,971+0.11
2042 นาย วิรัฐ สุขชัย222,964,629-
2043 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด222,875,492+0.56
2044 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ222,591,824-1.34
2045 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์222,464,513-1.77
2046 นาย พลพัฒ กรรณสูต222,146,434-3.66
2047 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)221,939,328-1.38
2048 นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร221,687,273-1.79
2049 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล221,239,250-
2050 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม221,025,000-4.76
2051 มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก220,800,038-0.84
2052 นาง อัญชลี เทพบุตร220,671,992-3.40
2053 น.ส. พัณณภา รัตตกุล220,651,199-1.96
2054 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า220,524,768-1.11
2055 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์220,000,000-
2056 หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์219,774,637-1.39
2057 นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ219,641,708-4.11
2058 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์219,279,418-0.62
2059 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ219,220,000-1.77
2060 นาย ธนัส ตันติสุนทร219,178,149-0.79
2061 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร219,111,677-9.91
2062 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ218,856,754-3.16
2063 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด218,590,000-0.75
2064 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์218,523,028-1.78
2065 นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ218,453,400-
2066 นาย อาศิส อุนนะนันทน์217,961,600-0.78
2067 น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล217,728,000-
2068 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล217,615,322-3.13
2069 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์217,413,500-3.17
2070 นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์217,397,400-
2071 นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ217,067,400-
2072 นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ217,067,400-
2073 น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ217,067,400-
2074 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล217,067,400-
2075 นาย นิติพล ชัยสกุลชัย216,907,031-
2076 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล216,465,540-0.90
2077 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์216,454,011-3.45
2078 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์216,357,188-1.74
2079 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์216,090,000-2.72
2080 นาง สุชาดา มังกรกนก216,000,000-2.78
2081 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว215,806,048-3.02
2082 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์215,709,500-1.57
2083 น.ส. มาลี วิญญรัตน์215,699,440-
2084 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์215,526,500-0.75
2085 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ215,197,020-0.57
2086 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์214,750,800-2.02
2087 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์214,666,664-3.75
2088 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)214,585,200-1.23
2089 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ214,471,000+0.83
2090 MR. Phoukhaokham Pravoraxay214,000,000-1.87
2091 นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์213,989,178-0.50
2092 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์213,814,800+0.46
2093 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด213,652,600+0.84
2094 น.ส. กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์213,574,450-0.62
2095 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ213,256,876-2.31
2096 นาง ศิลิกา มัสกาตี213,210,248-1.15
2097 น.ส. ศนิตา คาจิจิ213,210,248-1.15
2098 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น213,026,747-2.02
2099 MR. LIAU KIM SAN JEREMY212,842,500-2.67
2100 ดร. อำนวย วีรวรรณ212,705,939-1.71
2101 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ212,454,000-3.45
2102 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT212,438,876-20.72
2103 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด212,413,400-0.86
2104 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย212,285,500-2.42
2105 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี212,153,819-0.85
2106 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์212,100,145-
2107 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย211,907,700-2.89
2108 NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND211,515,000-0.84
2109 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
2110 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์210,190,022-2.56
2111 น.ส. เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ209,747,711-
2112 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์209,300,000+0.55
2113 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี209,195,783-0.06
2114 นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ208,883,746-3.37
2115 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด208,874,015-6.78
2116 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์208,797,600-1.79
2117 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND208,743,480+0.17
2118 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์208,583,800-0.70
2119 นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์208,207,968-
2120 MR. KUO-CHAN TSENG207,928,656-2.70
2121 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.207,861,398-4.06
2122 นาย ธันว์ วุฒิธรรม207,740,000-
2123 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ207,706,040-1.83
2124 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย207,378,220-0.81
2125 นาย สุเมธ ดารกานนท์207,064,934-
2126 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น207,000,000-
2127 น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต206,786,625-1.99
2128 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์206,562,000-0.58
2129 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์205,955,921-
2130 น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ205,833,832-1.14
2131 น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ205,800,000-1.36
2132 น.ส. วนิตา ทักราล205,791,540-1.15
2133 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข205,715,175-0.99
2134 นาย สอง วัชรศรีโรจน์205,600,850-2.43
2135 นาย ขจรเดช ไรวา205,514,100-
2136 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)205,447,760-1.50
2137 นาย นาวี ศรีผดุง205,400,543-2.22
2138 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ205,055,000-0.62
2139 นาง จินดาชญา เด่นไพศาล204,732,072-1.10
2140 นาย วิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์204,705,942-2.04
2141 นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์204,203,971-
2142 NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION204,148,371-0.99
2143 นาง อุบล จิระมงคล204,113,000-6.25
2144 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด204,053,120+1.88
2145 นาย วิชัย มิตรสันติสุข203,992,100-0.84
2146 MR. HIRONOBU NISHII203,850,012-2.22
2147 กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)203,834,820-
2148 น.ส. ปฤณ พรประภา203,785,920-1.04
2149 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์203,618,280+0.83
2150 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ203,346,040-1.83
2151 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ203,346,040-1.83
2152 นาย สมปอง กุญชรยาคง203,056,356-2.01
2153 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย203,046,671-0.78
2154 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี202,894,490-0.81
2155 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ202,785,976-0.26
2156 TOYOTA TSUSHO CORPORATION202,720,500+0.34
2157 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล202,709,250-2.96
2158 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.202,675,000-0.16
2159 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์202,666,664-3.75
2160 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์202,507,500-0.47
2161 นาง วัลลยา ปัณฑุยากร202,500,000-2.00
2162 นาย วิวัฒน์ ตริลลิต202,500,000-1.48
2163 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ202,168,238-2.26
2164 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร202,062,442-0.90
2165 นาย กิตติ พัวถาวรสกุล201,734,766+0.68
2166 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์201,550,000-0.86
2167 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์201,431,825-0.75
2168 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย199,788,100-
2169 บริษัท ธนนนทรี จำกัด199,501,550-
2170 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์199,429,092-2.92
2171 นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ199,174,922-
2172 นาง พิไลจิตร เริงพิทยา198,943,262-6.02
2173 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์198,736,152-1.04
2174 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล198,708,970-1.48
2175 นาย ทศพล แววมณีวรรณ198,702,500-3.12
2176 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์198,645,160+0.08
2177 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์198,529,867-3.29
2178 นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์198,521,000-
2179 น.ส. วริษา ภาสกรนที198,294,672-2.62
2180 นาย สุรชัย เจียมสมาน197,683,900-
2181 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล197,629,398-0.08
2182 นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์197,384,668-0.49
2183 AIFUL CORPORATION197,120,000-1.14
2184 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร197,028,829-0.09
2185 GANARIA INTERNATIONAL CORP.197,000,000-1.52
2186 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี196,978,454-1.86
2187 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ196,884,558-2.03
2188 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร196,806,450-1.77
2189 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์196,800,000+0.46
2190 บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด196,730,000-
2191 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ196,546,898-
2192 นาย อดิศร โรจตระการ196,546,898-
2193 นาง รัชนี โรจตระการ196,546,898-
2194 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง196,546,767-
2195 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.196,294,342+0.96
2196 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล195,398,405-3.36
2197 MRS. LUCINDA CHEN195,130,437-1.96
2198 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล194,987,736-3.17
2199 นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย194,934,079-0.89
2200 นาย สมเกียรติ พีตกานนท์194,104,384-0.77
2201 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด194,056,000-
2202 นาย ไพสิฐ ตู้จินดา193,816,880-1.66
2203 น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล193,713,480-
2204 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ193,380,788-0.79
2205 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์193,315,949-0.52
2206 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน193,083,405-
2207 นาย ปอ อนาวิล193,056,393-
2208 นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร192,426,718-1.69
2209 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)191,949,000+1.83
2210 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด191,843,972-3.12
2211 น.ส. อรสา วิมลเฉลา191,738,575-0.03
2212 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์191,657,240+0.35
2213 มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช191,547,330-
2214 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่191,383,384-1.54
2215 น.ส. อลิดา เศรษฐิน191,245,000-3.18
2216 น.ส. สุณี เสรีภาณุ191,127,700-0.87
2217 นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร190,724,400-
2218 นาง วีณา ธรณนิธิกุล190,493,520-
2219 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์190,279,020-1.57
2220 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร190,232,620-2.44
2221 บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด190,176,741-0.89
2222 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย190,044,960-3.25
2223 นาย บงการ กาญจนาหาร189,965,723-0.78
2224 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์189,461,992-4.44
2225 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส189,427,200-3.12
2226 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์189,326,200-4.08
2227 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ189,108,000-0.49
2228 MR. HO KWONCJAN189,105,764-1.81
2229 นาย ทวี ปิยะพัฒนา189,103,722+0.89
2230 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์189,010,800-2.02
2231 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์189,000,000-3.17
2232 นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์188,869,310-0.82
2233 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์188,468,000-4.06
2234 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร188,437,544-2.09
2235 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา188,160,000-3.12
2236 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1188,098,480+1.49
2237 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล188,057,005+0.97
2238 นาย สมชาย โชติจุฬางกูร188,048,430-
2239 น.ส. ปาลิตา คูสกุล188,000,000-1.28
2240 มหาวิทยาลัยขอนแก่น187,690,430-
2241 น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ187,656,342-3.23
2242 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)187,650,000-1.44
2243 นาย พิมล ศรีวิกรม์187,649,232-0.75
2244 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC187,574,719-1.94
2245 นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์187,565,760-
2246 น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์187,209,166-3.16
2247 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ186,342,215-3.08
2248 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี186,301,000-1.50
2249 NICE NOBLE LIMITED186,223,847-
2250 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล186,191,940-1.77
2251 นาง กนกกร แทนไกรศร186,180,621-1.84
2252 POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด185,953,148-0.99
2253 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์185,900,000-2.37
2254 บริษัท พกกิม จำกัด185,847,093+1.61
2255 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5185,841,705-0.84
2256 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร185,782,790-3.19
2257 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)185,750,000-0.46
2258 นาย บุญ วนาสิน185,659,136-0.78
2259 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)185,361,837-0.19
2260 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย185,198,944-3.48
2261 นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์185,045,498-0.62
2262 น.ส. กรรณิกา ชินธรรมมิตร์184,797,529-0.62
2263 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ184,601,416-0.89
2264 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข184,580,370-1.48
2265 นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์184,528,844-
2266 น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์184,450,000-0.84
2267 นาย สมประสงค์ สหวัฒน์184,450,000-0.84
2268 นาย ภัทท สหวัฒน์184,450,000-0.84
2269 น.ส. ภัทรา สหวัฒน์184,450,000-0.84
2270 น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ184,450,000-0.84
2271 น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์184,450,000-0.84
2272 นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช184,450,000-0.84
2273 นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์184,450,000-0.84
2274 นาง กัลยรัตน์ สุมิตร184,269,472-0.62
2275 นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุล184,000,000-
2276 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ183,915,000-
2277 นาย ประคิน ศรีเจริญ183,854,965-3.16
2278 นาย เจน ชาญณรงค์183,690,590-
2279 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์183,148,680-1.58
2280 นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ183,050,670-2.37
2281 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์182,652,288-0.52
2282 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง182,480,143-9.36
2283 นาง อมรา ลีละวัฒน์181,986,750-1.48
2284 นาง มาลินี อุ่นใจ181,600,000-1.32
2285 นาง ยุพดี ควน181,458,000-0.10
2286 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล181,440,000+0.62
2287 SAN-AI OIL COMPANY LIMITED181,406,250-0.78
2288 นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม181,350,000-
2289 นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร181,100,600-0.07
2290 นาย ปรัชญา เลวัน181,000,000-2.50
2291 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์180,835,092+6.48
2292 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี180,705,625-1.25
2293 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ180,602,000-0.33
2294 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม180,387,655-1.79
2295 นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม180,308,877-3.40
2296 นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล180,117,501-0.62
2297 นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์179,987,190-
2298 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา179,877,936-1.19
2299 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.179,839,197-2.86
2300 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ179,820,000-0.45
2301 MISS MAN WAI KOO179,820,000-0.45
2302 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์179,783,731-0.68
2303 บริษัท กรุงเทพประกันชึวิต จำกัด (มหาชน)179,774,675-1.55
2304 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล179,473,087-4.36
2305 นาย วิชัย ถาวรวัฒนยงค์179,433,078-
2306 นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม179,346,027-3.40
2307 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ179,220,153+6.48
2308 นาย เสวก ศรีสุชาต179,170,476-0.87
2309 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช179,033,369-0.57
2310 นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม178,923,938-0.84
2311 น.ส. อุษณา ชาครกุล178,833,331-3.45
2312 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร178,517,308-0.07
2313 นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล178,366,900+0.57
2314 นาย นพชัย วีระมาน178,305,888-4.14
2315 นาย จักรกฤช จารุจินดา178,259,614-0.24
2316 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต178,001,850-4.91
2317 Citynet Asia Limited177,891,000-4.65
2318 นาย พลสันต์ พลัสสินทร์177,819,406-0.97
2319 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์177,620,000-0.93
2320 นาง มาลี เหมมณฑารพ177,276,598-0.63
2321 นาย ระพี อุทกะพันธุ์177,194,886-
2322 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา177,100,000-2.50
2323 นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล177,000,000-1.69
2324 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน176,688,000+6.48
2325 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล176,650,000-0.23
2326 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ176,308,956-1.77
2327 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์176,176,176-
2328 นาย บุณย์ สินธวณรงค์176,146,200-0.66
2329 นาย กฤษดา ชวนะนันท์175,920,000+6.25
2330 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์175,833,800-0.58
2331 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ175,699,600-0.99
2332 นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ175,534,140+2.87
2333 นาย นพดล ตัณศลารักษ์175,442,435-1.19
2334 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ175,295,600-0.99
2335 น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี175,237,702-2.94
2336 MR. PAUL SUMADE LEE175,193,264+0.62
2337 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ175,103,500-
2338 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด174,720,000-1.04
2339 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์174,701,275-1.29
2340 นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย174,646,431-1.06
2341 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด174,576,465-0.75
2342 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)174,506,400-
2343 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์174,390,950-2.99
2344 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์174,163,486-19.34
2345 นาย รัตนชัย จิระวันชัยกุล173,937,050-2.49
2346 นาย มนชัย มณีไพโรจน์173,901,929-6.03
2347 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล173,800,000-3.64
2348 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ173,762,100-2.22
2349 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข173,460,144-1.36
2350 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด173,439,090-
2351 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล173,408,720-0.53
2352 นาย ศิธา เมฆสวรรค์173,333,216-0.78
2353 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์173,332,360-1.67
2354 พลตรี สุริยะ ผลากรกุล173,280,000-2.63
2355 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด173,049,980-1.12
2356 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล172,865,415-1.57
2357 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร172,800,000-1.04
2358 นาง รวีวรรณ ม้าทอง172,622,340-2.02
2359 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด172,592,626-2.92
2360 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย172,521,342-3.04
2361 นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ172,236,800-0.86
2362 พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์172,236,800-0.86
2363 นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ172,061,788-3.16
2364 นาง สิริญา โสภณพนิช171,880,875-
2365 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด171,704,000-1.92
2366 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์171,649,548+0.51
2367 นาย ธวัชชัย เทียมทัน171,535,000-2.07
2368 นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์171,159,266-0.57
2369 นาย อัคริม จันทรประภา170,797,839-
2370 นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์170,656,845-6.19
2371 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง170,623,672-0.58
2372 นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์170,510,152-5.74
2373 นาย จิโรจ พนาจรัส170,510,152-5.74
2374 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา170,385,120+6.48
2375 นาง เมตตา อุทกะพันธุ์170,157,110-
2376 นาง นิตยา สงวนพานิช170,071,200-3.48
2377 หม่อมหลวง จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์169,938,401-0.62
2378 นาย ชาลี ชินธรรมมิตร์169,906,971-0.65
2379 นาง วีณา เชิดบุญญชาติ169,582,114-
2380 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)169,357,500-1.04
2381 น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล169,330,847-0.65
2382 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3169,149,860+1.24
2383 TRI-STAGE INC169,003,700-1.73
2384 นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ169,000,017-2.37
2385 น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ169,000,017-2.37
2386 น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ169,000,017-2.37
2387 น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ169,000,017-2.37
2388 นาย พีท ริมชลา168,995,700-2.22
2389 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล168,847,308-
2390 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว168,666,016-1.28
2391 นาย อมร มีมะโน168,631,800-
2392 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์168,540,860-1.45
2393 นาง พัทยา พิเชฐพงศา168,527,424-7.04
2394 บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด168,000,000-2.50
2395 นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์167,859,300-2.04
2396 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์167,804,000-0.96
2397 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์167,589,645-1.84
2398 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร167,061,246-2.99
2399 น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง167,021,517-8.02
2400 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด167,014,016-2.88
2401 นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์166,999,968-1.83
2402 MR. VIRACH SERIPANU166,750,000-0.87
2403 น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง166,520,423-8.01
2404 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด166,455,219-0.75
2405 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ166,300,831-1.64
2406 นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า166,114,455-
2407 SMPR Holding Pte. Ltd.165,921,425-6.00
2408 นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล165,690,000-2.86
2409 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา165,632,282-3.45
2410 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด165,231,112-6.19
2411 น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์165,149,204-0.49
2412 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม165,046,555-
2413 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา164,892,584-4.97
2414 น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว164,689,904-24.59
2415 นาย วิทยา นราธัศจรรย์164,640,087-1.85
2416 นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์164,637,855-
2417 นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์164,204,500-6.02
2418 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค163,723,968-2.91
2419 นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว163,636,600-0.81
2420 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์163,548,714-3.81
2421 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND163,411,587+2.22
2422 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์163,325,585-0.45
2423 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล163,296,000-
2424 นาย บรรยง อนรรฆธรรม163,282,220-2.22
2425 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.163,170,424-1.45
2426 บริษัท กรีไทย จำกัด163,069,437-4.00
2427 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด162,979,667-
2428 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.162,822,875-1.02
2429 บริษัท เคอาร์แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จำกัด162,798,944-6.82
2430 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล162,764,799-1.47
2431 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์162,715,868+0.51
2432 บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด162,525,208-6.82
2433 นาย ปีติชา ผาสุพงษ์162,499,000-0.53
2434 UBS AG LONDON162,400,000-
2435 นาย อภิชัย เอกมั่น162,205,680-2.35
2436 นาย บุญชัย โชควัฒนา162,129,784-0.73
2437 นาง วรี สิหนาทกถากุล162,075,200-4.31
2438 น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล161,664,015-1.57
2439 นาย จิตตเกษม คุณชยางกูร161,257,331-
2440 นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล161,139,200-0.78
2441 นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์161,040,000-24.59
2442 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์160,959,999-1.04
2443 น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์160,931,392-0.78
2444 นาง มาทินี วันดีภิรมย์160,877,600-1.54
2445 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส160,709,303-1.37
2446 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร160,516,000-0.53
2447 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย160,459,412+0.62
2448 น.ส. ธัญญารัตน์ เจริญเชื้อ160,025,600-0.78
2449 นาง อลิสา สิมะโรจน์160,000,000-0.78
2450 น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์160,000,000-0.78
2451 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่159,850,000-1.44
2452 บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด159,819,390-1.55
2453 นาย ปริน ชนันทรานนท์159,696,103-2.79
2454 นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม159,509,704-0.21
2455 นาย สมชัย ครุจิตร159,222,000-0.74
2456 นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ159,114,540-4.62
2457 นาย ณทศา เฉลิมเตียรณ159,000,000-
2458 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์158,986,800-0.95
2459 พันเอก พัชร รัตตกุล158,829,973-1.96
2460 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์158,696,360-0.45
2461 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์158,597,547-2.29
2462 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว158,426,534-0.92
2463 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร158,382,070-1.94
2464 น.ส. ปราชญา กรรณสูต158,376,982-4.57
2465 นาย เอก สุวัฒนพิมพ์158,374,124-0.93
2466 นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล158,372,190-1.15
2467 นาย ปกรณ์ ธีรธำรง158,293,781-2.20
2468 นาย สมเกียรติ จินาเกตุ158,171,144-2.22
2469 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)158,100,000-
2470 นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์157,860,500-3.73
2471 นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์157,252,908-0.63
2472 นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร156,681,600+0.83
2473 นาย วิทูร ศิลาอ่อน156,300,000-
2474 นาย ณัฐภณ โทณะวนิก155,645,834-9.29
2475 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล155,336,338-0.59
2476 น.ส. รัชนี ตริลลิต155,250,000-1.48
2477 นาย เกรียงไกร วังวิจิตร155,163,125-1.77
2478 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด155,040,000-1.76
2479 นาย สุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์154,600,800-2.87
2480 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์154,412,427-2.62
2481 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์154,283,400-3.99
2482 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)154,280,000-6.02
2483 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง154,230,463-1.10
2484 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา154,226,650-1.06
2485 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.154,155,483-3.60
2486 MRS. NURHAYATI MAHLAN ABDULLAH154,125,942-
2487 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)153,894,300-
2488 บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด153,880,354+0.41
2489 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ153,871,102-0.62
2490 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ153,850,606-1.40
2491 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล153,761,298-1.24
2492 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)153,670,070-
2493 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน153,422,316+0.77
2494 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร153,270,200-0.85
2495 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์153,194,819-1.48
2496 นาย สมเกียรติ ลิมทรง153,159,927-2.09
2497 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช152,876,100-4.62
2498 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร152,800,000-2.62
2499 นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส152,644,400-
2500 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล152,409,600-