คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)800,415,000-0.68
1002 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล798,780,620-
1003 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด797,860,800+1.33
1004 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต797,612,760+0.60
1005 น.ส. วรินทร บูลกุล796,221,344-2.66
1006 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์795,521,130+1.77
1007 นาย กมล โอภาสกิตติ795,199,550+0.75
1008 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด794,991,151+1.02
1009 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด794,121,354+2.99
1010 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์792,085,940-2.82
1011 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล791,433,600+1.32
1012 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)789,893,950-0.59
1013 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล789,372,440-
1014 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด788,400,000+5.56
1015 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.788,210,100-
1016 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์786,424,618+21.45
1017 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)786,311,216+0.48
1018 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย785,000,000-0.02
1019 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์783,824,580+0.60
1020 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ783,804,184+2.72
1021 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด783,465,256+1.80
1022 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ783,217,500-
1023 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด781,421,966-0.59
1024 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน777,793,600-2.18
1025 นาย วัฒนา จันทรัช777,582,928+2.25
1026 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด776,946,660-0.85
1027 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ776,878,875+0.29
1028 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)775,331,700-0.65
1029 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)774,000,000-
1030 น.ส. กุลิสรา การะ773,527,875+0.69
1031 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด772,995,979+0.82
1032 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์772,990,335-0.85
1033 MR. CHERN KUAN-JAN772,910,642-1.14
1034 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED769,701,075-
1035 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ767,104,950-6.98
1036 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)766,990,728-
1037 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง765,450,000-0.41
1038 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล760,144,608-
1039 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ760,041,600-
1040 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ759,920,420+1.02
1041 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์759,000,000+2.17
1042 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์757,850,000+0.87
1043 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์757,804,875-3.33
1044 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)755,820,950-1.05
1045 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ754,539,520+1.35
1046 นาย อาษา เมฆสวรรค์752,317,109+0.99
1047 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์751,988,250-0.85
1048 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์750,614,560-
1049 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์748,545,000+8.57
1050 MRS. TEO LEE NGO747,915,766-1.27
1051 นาย แกลิก อมตานนท์747,219,600-6.98
1052 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ742,420,800+0.92
1053 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ739,998,820+0.92
1054 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์738,895,701+0.17
1055 นาย ภาสกร ภาสกรนที738,000,000+0.81
1056 นาง อิง ภาสกรนที738,000,000+0.81
1057 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที738,000,000+0.81
1058 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)737,918,712-2.08
1059 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด734,112,602-1.67
1060 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต733,728,800+0.50
1061 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF732,491,674+0.74
1062 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED732,160,905-0.47
1063 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด731,511,573+4.40
1064 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์730,380,000+0.05
1065 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด729,376,246-
1066 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร728,744,352-2.75
1067 นาย ชาย ศรีวิกรม์728,432,048-
1068 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED727,133,875-0.08
1069 นาง ณวรา วนาสิน725,189,166+0.99
1070 นาย ชลิต อำพันแสง724,500,000+7.73
1071 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล722,715,200+2.72
1072 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา722,715,191+2.72
1073 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.722,435,593-
1074 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์720,711,555+0.43
1075 WHOLTON COMPANY LIMITED720,385,250+0.77
1076 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์720,153,000+7.73
1077 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา719,968,770+7.73
1078 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ719,510,635+0.92
1079 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์718,488,516-0.29
1080 นาง รัชนี นิพัทธกุศล718,348,400-
1081 นาย พนม ควรสถาพร715,706,923-0.87
1082 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)714,991,695+1.12
1083 นาง กิตติธรา แสงทวีป713,879,287+0.50
1084 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)711,040,000-
1085 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย708,674,000+0.80
1086 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม708,497,410+4.20
1087 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร707,046,797-1.57
1088 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล705,787,500+2.42
1089 นาง รัตนา นรพัลลภ705,582,309+2.82
1090 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์705,070,504+0.28
1091 TORAY INDUSTRIES, INC.704,338,400+1.00
1092 MR. Vonnarat Tangkaravakoon703,500,000+1.00
1093 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ702,519,631-0.54
1094 ONEIDA SERVICES LIMITED702,000,000+0.77
1095 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)701,800,000+1.65
1096 นาย วันจักร์ บุรณศิริ698,874,037-0.75
1097 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี698,320,000-
1098 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ697,600,000+0.92
1099 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ696,698,267+4.00
1100 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)696,600,000-4.44
1101 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล696,216,990-
1102 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม696,000,000+0.86
1103 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม694,852,528+0.86
1104 OJI HOLDINGS CORPORATION690,555,334-0.66
1105 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล689,512,279-0.85
1106 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร688,962,064+3.21
1107 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด688,497,450+2.35
1108 นาย สนั่น อังอุบลกุล687,577,619-2.80
1109 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด685,757,424-
1110 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ683,298,354-
1111 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)683,178,724+0.86
1112 SINGVALE PTE LTD682,946,075+0.64
1113 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร681,912,000+0.41
1114 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด679,362,047+0.68
1115 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม678,600,000+0.86
1116 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)678,547,930-0.22
1117 นาย เชาว์ การะ678,426,000+0.69
1118 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ673,177,744-
1119 นาย สดาวุธ เตชะอุบล672,726,134-1.60
1120 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.669,750,000+0.53
1121 นาย อภิชัย เตชะอุบล669,489,247+1.12
1122 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด665,567,100-
1123 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)665,115,311-
1124 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช664,084,320-0.58
1125 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล662,355,000-0.81
1126 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด661,181,752+0.65
1127 นาย SUNG CHEONG TSOI660,463,500+1.57
1128 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด659,752,533+4.12
1129 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด659,718,739+1.64
1130 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.658,810,340+0.55
1131 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.658,800,000+0.74
1132 NICHIREI FOODS INC.657,906,180+0.86
1133 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี657,514,858-
1134 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์656,024,063+0.61
1135 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ655,872,000+0.60
1136 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด654,664,165-0.64
1137 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด652,566,420+0.76
1138 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย651,711,224+0.88
1139 GUTS & GOOD PTE., LTD.651,555,328-1.47
1140 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย644,419,035+0.78
1141 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง644,305,536+1.80
1142 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์643,900,000-
1143 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ643,500,000+1.54
1144 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์643,262,535-1.99
1145 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด642,720,409-
1146 นาง นิตยา สงวนพานิช642,115,200+1.25
1147 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา640,498,936+3.23
1148 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์639,447,096+0.67
1149 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี638,938,165+0.50
1150 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย637,380,330-
1151 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร636,469,000+3.93
1152 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล633,750,000-2.96
1153 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม633,478,000-0.88
1154 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล632,650,423+0.36
1155 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์631,099,602-
1156 นาง แฉล้ม โรจตระการ630,576,000-
1157 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี629,673,024+0.50
1158 MR. KENNETH RUDY KAMON626,851,440-0.86
1159 บริษัท สินสหกล จำกัด626,557,120+1.02
1160 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์624,142,150-
1161 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์621,403,097+1.10
1162 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์621,085,737-1.37
1163 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ617,949,433+0.38
1164 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี617,700,000-
1165 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ616,588,000+1.14
1166 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์614,250,000-0.85
1167 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ613,866,675-1.19
1168 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี613,683,000-
1169 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด613,200,000-1.37
1170 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง612,791,033+0.19
1171 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์611,567,300+1.77
1172 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH610,566,142-1.95
1173 MR. KYUYOUNG LEE610,372,212-
1174 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด608,475,000+0.75
1175 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด607,759,866-0.56
1176 Kimberly Asset Limited606,800,000+0.68
1177 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ606,770,092+0.88
1178 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์606,700,677+0.76
1179 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT606,139,800+0.63
1180 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1603,651,051+1.16
1181 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์603,582,000+0.60
1182 NOMURA PB NOMINEES LTD.603,319,664+2.48
1183 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์603,143,819+0.90
1184 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด602,993,730-1.55
1185 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์602,172,153-0.56
1186 น.ส. พัณณภา รัตตกุล601,306,424-
1187 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์600,726,688-0.48
1188 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล600,409,087-0.98
1189 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม599,641,290-
1190 นาง ประคอง กุญชรยาคง598,780,000+1.06
1191 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)598,746,792+1.24
1192 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์597,659,922-
1193 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.597,090,262+0.94
1194 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์596,620,146-1.35
1195 นาย พดด้วง คงคามี596,523,975+4.35
1196 MISS YEAP XIN RHU594,720,000-1.27
1197 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ593,400,000+4.35
1198 CTJ Holdings2, Ltd.593,198,190-
1199 MISS YEAP XIN YI591,309,068-1.27
1200 นาง วันทนา อมตานนท์591,277,088-4.96
1201 นาย พิมาน เตียวตรานนท์589,026,862+0.88
1202 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)588,939,674+1.45
1203 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ588,575,664-
1204 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์585,648,000+1.02
1205 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์584,925,719+4.93
1206 OKAYA & CO.,LTD584,640,000-0.69
1207 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ583,860,512-1.81
1208 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์583,600,220-
1209 AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.582,002,779-1.47
1210 นาย วิทยา อินาลา581,802,360+1.04
1211 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด581,499,500-
1212 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน579,888,737+7.30
1213 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)579,136,582-0.53
1214 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์579,040,940-
1215 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์578,843,000-4.41
1216 นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์578,340,000+1.06
1217 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา575,856,000-1.39
1218 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล575,280,000-
1219 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT574,601,665-2.13
1220 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์574,458,413-
1221 นาง ปราณี เผอิญโชค571,472,706+1.29
1222 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH571,078,350-
1223 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ570,696,712-1.81
1224 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด570,500,000+2.45
1225 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม570,140,000+0.86
1226 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์569,834,280-6.98
1227 AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1569,353,750+1.14
1228 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์568,766,160-1.28
1229 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ567,942,772-1.81
1230 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา567,804,175+2.99
1231 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา566,581,940-0.22
1232 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล566,038,797-1.41
1233 น.ส. อตินุช ตันติวิท565,709,713-
1234 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด565,600,000-0.99
1235 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์565,437,500+1.83
1236 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล565,374,750-
1237 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล564,430,030-2.32
1238 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ564,222,712-1.81
1239 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND564,098,221+0.04
1240 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์563,162,227-
1241 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)563,155,424+0.40
1242 Megachem Ltd.558,839,220+1.04
1243 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์558,138,455-2.49
1244 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์557,877,531+0.67
1245 นาย วสันต์ จาวลา557,232,560+1.64
1246 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์557,059,320-0.12
1247 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด556,800,000-
1248 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์554,594,174-1.17
1249 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์554,496,423+0.67
1250 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล553,931,160-