คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 มูลนิธิสุขุโม794,541,006+0.41
1002 นาง วิมลทิพย์ พงศธร794,207,485-1.00
1003 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร793,987,500-0.16
1004 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล792,194,696+0.77
1005 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา790,900,704+0.69
1006 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์790,784,584+0.51
1007 นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล789,725,440+0.89
1008 นาย พดด้วง คงคามี788,449,080-0.66
1009 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)787,644,990+0.51
1010 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต787,146,990+0.81
1011 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส786,600,000-0.66
1012 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์786,567,251-0.59
1013 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.786,039,975-
1014 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี784,507,400-3.52
1015 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ784,320,000-0.66
1016 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ783,183,290+5.94
1017 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์783,097,206+5.22
1018 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม782,875,195+2.06
1019 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.781,212,261+0.92
1020 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์780,929,800+2.86
1021 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม778,592,004+0.42
1022 บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด777,810,000-
1023 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์775,845,000-3.97
1024 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์773,758,000+0.70
1025 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์772,990,335-
1026 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์772,628,822+0.28
1027 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด769,820,340-
1028 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี769,500,475+1.31
1029 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์769,109,315+1.20
1030 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย763,135,000+2.76
1031 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม762,081,248+3.12
1032 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง760,250,737-3.31
1033 บริษัท เจียรวานิช จำกัด760,236,021-0.57
1034 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด759,649,722-
1035 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ757,817,460+0.69
1036 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร757,250,000-0.09
1037 บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด756,840,000+1.89
1038 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา754,875,326+5.83
1039 นาย วรพจน์ อำนวยพล754,587,512-1.54
1040 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี754,405,788+1.23
1041 SMK ASIA LTD753,018,521-0.89
1042 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล752,729,330+0.71
1043 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์751,988,250-
1044 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ751,664,826-0.12
1045 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด749,856,800-1.35
1046 น.ส. วิอร ทองแตง749,854,059-0.25
1047 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล749,829,204+5.83
1048 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)746,936,108+2.55
1049 นาย วรัญญู ศิลา743,180,895+1.20
1050 DPA Fund S Limited743,054,454-1.55
1051 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.741,000,000+0.96
1052 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์740,579,752+0.51
1053 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์740,195,028+0.51
1054 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด740,000,000-
1055 นาย วชิระ ทยานาราพร739,480,925-0.04
1056 นาย ภาคภูมิ ศิลา738,346,245+1.20
1057 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา731,500,000-
1058 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา731,500,000-
1059 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต729,940,548-9.29
1060 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล729,900,000-0.56
1061 นาย มงคล มังกรกนก729,794,520+1.28
1062 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ729,736,106+0.91
1063 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด728,997,300-
1064 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์728,898,656+1.91
1065 MRS. TEO LEE NGO728,584,032+1.91
1066 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์727,001,814+0.83
1067 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.725,577,700+0.90
1068 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์724,900,000-
1069 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์721,967,779-
1070 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)721,874,224+0.62
1071 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง721,709,099+11.24
1072 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล721,590,000+5.22
1073 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร719,920,000-1.41
1074 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ717,795,889-2.61
1075 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ716,335,662+5.53
1076 TORAY INDUSTRIES, INC.714,903,476-1.48
1077 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย714,595,640+0.80
1078 นาง รัชนี นิพัทธกุศล713,683,800-
1079 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด713,108,767+3.87
1080 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด712,500,000-
1081 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ712,250,000-1.30
1082 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา711,891,704-0.45
1083 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด711,488,712+0.55
1084 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา710,370,778+3.56
1085 ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล708,755,331-
1086 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์708,446,232-1.28
1087 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์708,177,441+0.44
1088 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล707,004,000+3.33
1089 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา707,003,991+3.33
1090 KGI ASIA LIMITED706,090,577+0.82
1091 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด703,000,000-
1092 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี702,334,858+0.40
1093 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD701,512,309+0.49
1094 นาย ศรุต ทับลอย701,162,688-2.35
1095 นาย เศรษฐา ทวีสิน700,662,898-0.94
1096 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา700,605,216+0.69
1097 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด700,238,175+3.85
1098 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)697,797,630-
1099 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)694,868,465-0.29
1100 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด694,292,760+1.90
1101 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน693,326,821+1.92
1102 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์692,917,500+2.70
1103 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)691,798,793+1.48
1104 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์690,537,992-3.46
1105 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา688,302,531-1.63
1106 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.687,733,446+8.26
1107 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล680,355,200-2.04
1108 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ679,385,691-0.27
1109 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์679,360,965+0.52
1110 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต678,920,385+2.80
1111 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร678,892,590+1.06
1112 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม676,770,765+1.55
1113 น.ส. อตินุช ตันติวิท676,221,802-1.11
1114 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล676,057,604+7.08
1115 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ675,045,261-3.88
1116 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด670,693,120+2.41
1117 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม668,960,000+9.46
1118 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)668,236,557+0.49
1119 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์668,044,000-6.92
1120 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี667,276,855-5.25
1121 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล667,254,356-0.81
1122 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์664,606,665-0.97
1123 นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล664,575,845+1.19
1124 GRASIM INDUSTRIES LIMITED664,457,075+0.53
1125 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด664,062,754+2.60
1126 นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์661,485,456+4.82
1127 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา660,697,723+1.70
1128 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด660,498,432-4.55
1129 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์660,048,750+1.22
1130 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย657,200,636+1.89
1131 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด656,622,938+4.35
1132 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง655,720,000+7.69
1133 นาง ปราณี เผอิญโชค655,403,999+1.55
1134 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย654,818,691+3.65
1135 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย654,774,056-1.23
1136 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์654,082,965+2.53
1137 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา652,790,400+1.89
1138 นาย สมบัติ พานิชชีวะ652,145,038+2.96
1139 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์651,944,080+1.51
1140 นาย วัฒนา จันทรัช651,667,738-0.62
1141 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์651,550,000-2.41
1142 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย649,629,340-
1143 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ STRATEGIC INVEST L649,324,500-
1144 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)649,282,500+1.48
1145 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์647,907,000+2.70
1146 บริษัท สินสหกล จำกัด645,737,440+5.94
1147 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด643,607,712+0.55
1148 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว642,025,200-0.66
1149 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ641,956,224+0.55
1150 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี641,653,290+1.33
1151 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)641,209,164+4.00
1152 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด640,640,000-1.43
1153 น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์637,683,000-
1154 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ637,669,600+1.23
1155 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด637,378,696+1.19
1156 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด636,804,136+1.91
1157 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์636,783,024+0.88
1158 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย635,740,738-0.98
1159 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)633,362,496-4.61
1160 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล632,443,613+4.76
1161 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)632,200,000-2.75
1162 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์631,434,018+2.80
1163 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY631,370,309+0.52
1164 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์629,200,000-6.92
1165 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต628,640,076-5.01
1166 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ628,576,658+0.99
1167 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด628,430,497+2.58
1168 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ627,525,654+1.50
1169 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์627,292,600-4.31
1170 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ625,703,624+0.55
1171 นาง มุกดา อาริยวัฒน์625,590,864-1.23
1172 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)625,331,567-0.58
1173 นาย วิทยา อินาลา624,005,640-2.90
1174 นาง แฉล้ม โรจตระการ623,328,000-1.74
1175 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ623,224,800-
1176 บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด622,791,400+2.70
1177 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ622,684,244+0.55
1178 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา622,245,106+0.70
1179 นาง เกษสุดา ไรวา622,006,741+1.92
1180 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ621,609,334+0.52
1181 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ621,487,680-5.30
1182 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ621,191,670-
1183 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)618,846,420+0.93
1184 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ618,605,624+0.55
1185 CTJ Holdings2, Ltd.618,548,540-
1186 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด617,960,625+2.40
1187 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้615,230,000+0.53
1188 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์614,250,000-
1189 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์614,065,000-
1190 PREMIUM CO.,LTD.613,989,043+1.83
1191 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ612,589,463+0.78
1192 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล611,851,564+0.51
1193 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด610,786,800+1.28
1194 SINGVALE PTE LTD608,996,500-0.71
1195 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ608,737,314+1.57
1196 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.608,673,355+1.44
1197 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์608,059,113+0.53
1198 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล606,583,120-
1199 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ604,907,873-
1200 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร603,500,000+0.33
1201 นาย ศุภโชค ตันติวิท601,693,375+6.01
1202 MR. TAN BOON PIN600,362,000-2.03
1203 Megachem Ltd.599,376,780-2.90
1204 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ598,751,104-1.34
1205 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)598,310,458-8.52
1206 บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล598,310,458-8.52
1207 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน597,498,653-0.94
1208 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช594,136,040+0.72
1209 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม591,669,839-1.94
1210 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล590,062,425+1.29
1211 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์589,601,280+1.56
1212 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)588,561,536-
1213 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด588,083,465-
1214 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด586,687,500+0.67
1215 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์585,726,428-3.52
1216 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ585,600,000-
1217 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร584,546,086-0.12
1218 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล583,952,149-
1219 MR. CHERN KUAN-JAN583,731,560+0.82
1220 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)583,136,520-0.71
1221 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด580,667,310-1.92
1222 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)579,700,000+0.53
1223 MISS YEAP XIN RHU579,348,000+1.91
1224 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา578,909,100+1.30
1225 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร578,110,500-2.61
1226 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ576,408,443+0.73
1227 MISS YEAP XIN YI576,025,214+1.91
1228 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์574,527,156+2.40
1229 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND574,297,995+0.19
1230 น.ส. วรชา กุญชรยาคง573,126,840+0.62
1231 นาย ทิศชวน นานาวราทร572,499,448-
1232 นาย สนั่น อังอุบลกุล572,179,977-
1233 นาย สมบัติ อนันตรัมพร571,044,264-2.98
1234 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด569,735,067-2.11
1235 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด569,195,228+0.81
1236 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์568,700,000+4.13
1237 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล568,344,068+4.84
1238 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์567,345,375+3.53
1239 นาง ชลิดา อนันตรัมพร567,057,456-2.98
1240 บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด567,000,000+1.06
1241 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์565,827,640-0.89
1242 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด565,600,000+0.99
1243 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)565,241,820-
1244 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน565,009,200+1.48
1245 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์562,887,249+1.01
1246 นาย วริศ ยงสกุล561,328,524-0.47
1247 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล560,943,056+1.29
1248 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร559,584,100+0.65
1249 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์558,567,844+1.12
1250 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ558,272,000+2.80

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า