คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย วรัญญู ศิลา832,184,595-
1002 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)830,800,000+2.24
1003 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร830,646,777-0.35
1004 นาย วชิระ ทยานาราพร830,491,000+0.14
1005 นาย ภาคภูมิ ศิลา826,770,945-
1006 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์825,844,375-1.60
1007 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.825,129,324-
1008 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)824,981,627-
1009 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด824,764,067+1.55
1010 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล822,500,000-
1011 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด821,944,659+1.97
1012 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม821,250,407-
1013 นาย เศรษฐา ทวีสิน819,643,390-
1014 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล817,538,695+0.15
1015 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK816,904,500+2.70
1016 Unity I. Capital Limited816,559,900+2.24
1017 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร816,175,000+0.21
1018 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF815,684,730+0.73
1019 Deutsche Bank AG Singapore PWM815,199,280+0.70
1020 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)813,862,726-
1021 MR. KIN HANG NG813,068,000-0.65
1022 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์811,394,058+0.51
1023 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์811,061,112-
1024 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร808,973,088+3.31
1025 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์808,914,720+0.90
1026 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล806,977,500-
1027 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)805,875,460-1.40
1028 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล805,506,444+0.28
1029 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด805,352,112+3.12
1030 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์805,202,078-
1031 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์803,406,250-1.60
1032 นาย ธนากร ธนวริทธิ์801,971,456-0.70
1033 INGRESS CORPORATION BERHAD799,019,788-
1034 นาง วิมลทิพย์ พงศธร796,980,888+0.14
1035 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน796,800,000+0.25
1036 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล791,880,982+2.17
1037 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)791,622,995-0.50
1038 KGI ASIA LIMITED791,049,734-0.74
1039 HI-LEX CORPORATION791,000,000-
1040 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด790,935,074-
1041 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี789,843,159-
1042 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด788,400,000-
1043 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล787,752,500-3.73
1044 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล787,752,500-3.73
1045 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล787,570,739-
1046 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง787,500,000-17.46
1047 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม785,896,287+0.76
1048 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท783,671,875+1.14
1049 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5783,050,801-
1050 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม782,416,700-0.77
1051 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.782,400,050+0.28
1052 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย778,831,000-0.25
1053 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี778,389,768-
1054 นาย วิเชียร ชัยสถาพร777,600,000+0.93
1055 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED775,667,750+0.77
1056 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล775,518,394-
1057 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ774,932,480-1.32
1058 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต774,926,600+1.25
1059 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต773,874,285-0.61
1060 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์772,028,976+0.73
1061 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์767,361,090+1.83
1062 MR. Vonnarat Tangkaravakoon766,500,000+0.46
1063 SINGVALE PTE LTD765,595,600+1.70
1064 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย763,450,000+1.00
1065 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม763,118,636-0.47
1066 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์760,496,468-0.61
1067 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์759,568,976-
1068 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา759,301,158+1.36
1069 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์759,174,388-
1070 NOMURA PB NOMINEES LTD.758,131,718+3.92
1071 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด757,109,724+1.31
1072 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)755,453,215-2.00
1073 บริษัท สินสหกล จำกัด754,425,920-
1074 TORAY INDUSTRIES, INC.753,642,088-0.47
1075 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)752,508,000-
1076 นาย มงคล มังกรกนก749,955,600-0.61
1077 นาง วันทนา อมตานนท์748,202,688+1.37
1078 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)748,167,583-
1079 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)742,849,523+8.57
1080 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร742,409,800-
1081 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์739,610,395+1.69
1082 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด738,929,048-
1083 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม738,000,000-0.81
1084 นาง รัชนี นิพัทธกุศล737,006,800-
1085 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด736,913,256+0.90
1086 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม736,783,284-0.81
1087 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.735,662,760-0.60
1088 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ735,609,600-
1089 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ733,209,840-
1090 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)732,618,194+1.94
1091 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-PROP.CUSTODY ACCOUNT729,952,744-3.15
1092 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล729,940,186-
1093 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ729,736,106-
1094 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม727,362,720+1.19
1095 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ726,608,652-
1096 นาย วสันต์ จาวลา726,229,320+1.89
1097 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์722,171,178+0.04
1098 MRS. TEO LEE NGO721,611,936-
1099 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม719,550,000-0.81
1100 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)718,892,256+0.40
1101 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์717,191,076-0.31
1102 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ713,773,620-
1103 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED713,202,901-0.31
1104 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์712,336,583-0.71
1105 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED711,728,508+1.44
1106 นาย พชร อารยะการกุล711,605,967+1.40
1107 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์711,310,970-
1108 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)711,040,000-
1109 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)711,030,031+1.39
1110 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด710,198,734+1.79
1111 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์707,904,960+1.19
1112 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์707,442,980+0.49
1113 นาง รัตนา นรพัลลภ705,582,309+0.70
1114 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์704,320,313-1.14
1115 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)701,298,000-
1116 นาย ธีรพัฒน์ สิงหวณิช700,800,000-
1117 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล700,050,000-
1118 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง699,683,348+1.49
1119 GRASIM INDUSTRIES LIMITED699,428,500+3.50
1120 NICHIREI FOODS INC.697,607,415-0.81
1121 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย697,445,345+3.28
1122 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล697,064,721+0.36
1123 Silom Road Limited696,762,000-0.51
1124 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)696,536,320+0.37
1125 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด696,192,000-0.89
1126 นาย สนั่น อังอุบลกุล692,385,854-
1127 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ692,348,196+0.82
1128 นาย SUNG CHEONG TSOI691,666,500-
1129 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ691,200,000-
1130 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล690,768,800-
1131 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)690,200,000+2.52
1132 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด690,105,258+3.33
1133 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร682,126,375+0.67
1134 บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด681,899,640+4.59
1135 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.681,423,965+1.39
1136 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)681,120,000-
1137 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด679,732,836+0.56
1138 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช679,709,520-
1139 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์679,500,000+0.57
1140 นาย มนชัย มณีไพโรจน์678,672,856+9.09
1141 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน676,500,000+0.46
1142 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี673,358,590+0.98
1143 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ673,254,804+0.07
1144 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์673,099,216+1.03
1145 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด672,936,552-1.82
1146 บริษัท เจียรวานิช จำกัด672,463,470+0.19
1147 นาง ชลิดา อนันตรัมพร670,561,560+3.89
1148 นาย ชาย ศรีวิกรม์669,514,750+0.80
1149 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ668,994,950-0.59
1150 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร668,500,000+0.15
1151 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด668,430,048-
1152 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ668,319,928+0.85
1153 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด668,247,525-
1154 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์665,590,000+1.98
1155 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด663,531,816-1.62
1156 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์662,700,000+1.06
1157 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์661,977,495-
1158 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา661,743,153-
1159 นาง อิง ภาสกรนที660,000,000-
1160 นาย ภาสกร ภาสกรนที660,000,000-
1161 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที660,000,000-
1162 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์656,250,000-1.60
1163 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์655,785,710+2.91
1164 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.655,210,283-1.10
1165 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด654,877,277-0.60
1166 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย654,496,620-
1167 นาง แฉล้ม โรจตระการ652,320,000+2.22
1168 นาย สันติ ปิยะทัต651,629,719-14.63
1169 นาย วันจักร์ บุรณศิริ651,581,809-
1170 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย650,788,460+2.33
1171 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ650,596,000-0.17
1172 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)647,764,477-
1173 MR. CHERN KUAN-JAN645,932,464-0.74
1174 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ640,136,224+1.10
1175 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ639,894,792-0.62
1176 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน639,147,440+0.66
1177 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี636,727,560-
1178 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล636,556,440-0.64
1179 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ636,352,000-0.61
1180 นาง ปราณี เผอิญโชค631,616,924-0.78
1181 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร630,935,530+0.22
1182 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด630,291,750+0.80
1183 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด628,868,922+1.46
1184 นาย พนม ควรสถาพร628,636,136-1.29
1185 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ628,576,658+0.49
1186 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด627,847,995-0.79
1187 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ625,703,624+1.10
1188 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)625,267,500+2.40
1189 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY624,960,473-
1190 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์624,878,732+1.74
1191 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล624,720,000+1.32
1192 นาย สมบัติ พานิชชีวะ624,421,318+1.00
1193 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา622,919,880-2.42
1194 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ622,684,244+1.10
1195 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล622,598,435+0.97
1196 OJI HOLDINGS CORPORATION622,408,426+0.73
1197 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.619,760,000-0.79
1198 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง619,364,097+3.76
1199 น.ส. วรชา กุญชรยาคง619,118,500+1.14
1200 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ618,605,624+1.10
1201 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)618,588,320-
1202 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี614,040,000+0.98
1203 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)613,112,760-
1204 น.ส. อตินุช ตันติวิท613,097,647+0.30
1205 นาย สมบัติ อนันตรัมพร611,833,140+3.89
1206 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์610,559,788-
1207 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ610,067,331-
1208 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์606,844,040+1.32
1209 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์606,350,598-
1210 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์606,300,000-0.78
1211 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์606,144,000+1.19
1212 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา605,128,425+1.36
1213 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล604,963,953+0.05
1214 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม604,545,000-0.81
1215 นาย วัฒนา จันทรัช604,209,515+0.57
1216 MR. KYUYOUNG LEE599,569,164+1.80
1217 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์595,368,900+1.83
1218 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์594,180,000+1.25
1219 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด593,613,900+0.76
1220 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล592,426,730+2.24
1221 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ592,016,750+1.65
1222 MR. KENNETH RUDY KAMON591,649,788+0.03
1223 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ591,292,243+0.07
1224 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด590,648,548-0.60
1225 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล590,427,930+0.97
1226 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT588,438,125-0.65
1227 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา587,650,823+3.51
1228 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง587,250,000+3.70
1229 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ586,180,823-
1230 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์585,618,250-0.61
1231 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์585,227,940-2.44
1232 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์583,719,591-0.79
1233 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์582,660,000-
1234 น.ส. พัณณภา รัตตกุล582,568,204-
1235 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด582,400,000-0.96
1236 นาย พดด้วง คงคามี580,962,480-1.79
1237 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ577,920,000-1.79
1238 น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ577,831,040+1.22
1239 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์576,665,873+2.41
1240 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล576,664,515-0.79
1241 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)576,039,595-
1242 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800435576,000,000+4.17
1243 MR. NAPHAT PANCHAKUNATHORN575,000,000+2.72
1244 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด574,947,510-
1245 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา574,044,630+1.69
1246 MISS YEAP XIN RHU573,804,000-
1247 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต573,470,298+1.03
1248 นาง เกษสุดา ไรวา573,400,605+0.66
1249 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์572,657,024+2.08
1250 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์571,840,878-