คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501ตระกูล คิ้วคชา59,789,598-
1502ตระกูล หวังธรรมนูญ59,740,000-2.91
1503ตระกูล บุญยงรัตนากูล59,740,000-0.86
1504ตระกูล วิทยาศัย59,714,571-2.80
1505ตระกูล โกศลวิบูลย์พงศ์59,630,000-1.12
1506ตระกูล วีระวัฒกานนท์59,619,690-
1507ตระกูล พงศ์สถาพร59,429,175-2.05
1508ตระกูล รุ่งวัฒนาเศรษฐ์59,413,249+0.03
1509ตระกูล พูนเพชรกุล59,280,000-1.67
1510ตระกูล ธรรมถาวรวณิช59,242,909-0.44
1511ตระกูล จินตกานนท์59,206,550-
1512ตระกูล เชี่ยวสกุล59,197,380-0.91
1513ตระกูล จัสติน59,136,000-
1514ตระกูล จงสุวณิชย์58,935,006-
1515ตระกูล บุลนิม58,925,904+1.80
1516ตระกูล พนาพงศ์วศิน58,739,661-
1517ตระกูล เขมะคงคานนท์58,611,000+1.48
1518ตระกูล ไมตรีพจน์58,572,800-0.14
1519ตระกูล ประทานพรศักดิ์58,561,090-
1520ตระกูล เศรษฐลิขิต58,280,000+0.65
1521ตระกูล ประดิษฐสมานนท์58,242,375-0.74
1522ตระกูล ตันตสิรินทร์58,181,570-3.26
1523ตระกูล ไพจิตโรจนา58,121,000-0.71
1524ตระกูล อึ้งอร่าม58,014,880-
1525ตระกูล เตไชยา57,985,949+1.07
1526ตระกูล ศักดาไกร57,789,144-2.78
1527ตระกูล ทองประพาฬ57,760,071-
1528ตระกูล เหล่าจินดา57,639,850-0.32
1529ตระกูล ตั้งมณีนิมิตร57,600,000+1.56
1530ตระกูล นีรพิทักษ์57,600,000-3.12
1531ตระกูล จารุพฤกษ์พันธ์57,456,318+0.41
1532ตระกูล MU-CHIOU57,415,641+0.66
1533ตระกูล บุญบรรเจิดศรี57,200,000+0.96
1534ตระกูล เรืองรัตนานนท์57,172,253-0.06
1535ตระกูล ธรรมานนท์57,159,210-
1536ตระกูล สุวัฒโน57,120,000+0.42
1537ตระกูล CHENG-JEN57,120,000-
1538ตระกูล แซ่เบ้57,098,900+0.61
1539ตระกูล HONG56,867,040-
1540ตระกูล กลิ่นสุคนธ์56,845,208-
1541ตระกูล ภัทรชัยกุล56,807,190-
1542ตระกูล ศรีสัตยากุล56,726,000+0.88
1543ตระกูล เกียรตินันทวิมล56,702,893+0.29
1544ตระกูล เดวิด56,700,000-2.00
1545ตระกูล พลางกูร56,700,000-2.00
1546ตระกูล พิทยะ56,682,550+0.84
1547ตระกูล อิสริยธรรม56,602,000+1.10
1548ตระกูล อรรคเดชสกุล56,550,000+1.54
1549ตระกูล KWON56,534,732-6.58
1550ตระกูล อาศิรเลิศสิริ56,391,760+0.67
1551ตระกูล ตันติมนตรี56,340,150-
1552ตระกูล ธัญวัฒน์อภิโชติ56,282,000-
1553ตระกูล สกุลวรรัตน์56,260,000-0.86
1554ตระกูล ใต้ฟ้ายงวิจิตร56,240,000+0.07
1555ตระกูล อิทธิสัญญากร56,196,000-
1556ตระกูล จำรูญโรจน์56,160,000-0.96
1557ตระกูล อัครเศรณี56,050,000-
1558ตระกูล พิบูลนครินทร์56,011,000-0.88
1559ตระกูล ลิขิตเลอสรวง55,953,668-0.68
1560ตระกูล ถิรกิจพงศ์55,738,318-
1561ตระกูล ศรเลิศล้ำวาณิช55,682,920-
1562ตระกูล ชื่นชม55,555,000+1.01
1563ตระกูล สุพุทธิพงศ์55,321,991-0.68
1564ตระกูล ตันชัชวาล55,253,520+1.17
1565ตระกูล PHOMMANY55,246,690+2.11
1566ตระกูล โชติสรยุทธ์55,209,336+0.88
1567ตระกูล ศรีรุ่งโรจน์55,167,750-0.74
1568ตระกูล พฤกษานานนท์55,125,576+2.73
1569ตระกูล วิริยะลัพภะ55,090,822+0.83
1570ตระกูล อนันตรัตนา55,064,913-2.44
1571ตระกูล ดาราฉาย55,052,803+0.51
1572ตระกูล สุวรรณแสงโรจน์55,020,981+0.83
1573ตระกูล เลิศวิไล54,905,146-
1574ตระกูล สถตินันท์54,888,273+2.02
1575ตระกูล ไกรวัฒนพงศ์54,859,820+2.68
1576ตระกูล โรจน์วรพร54,803,990-0.64
1577ตระกูล สรไกรกิติกูล54,732,621+0.14
1578ตระกูล โกวิทมงคล54,686,578+0.21
1579ตระกูล คมวุฒิชัย54,667,150-
1580ตระกูล จงยั่งยืนวงศ์54,524,621-1.28
1581ตระกูล กุศลรักษา54,292,500+0.58
1582ตระกูล ภัทรานุพันธุ์54,263,037+1.17
1583ตระกูล บัญญัติปิยพจน์54,176,370-
1584ตระกูล เอื้อทวีกุล54,000,000+4.63
1585ตระกูล ดวงภานุมาส53,985,000-0.56
1586ตระกูล มันตาดิลก53,940,000-0.86
1587ตระกูล เดชไพบูลย์ยศ53,932,166+2.08
1588ตระกูล ศรีอุทัยศิริวงศ์53,878,000+8.87
1589ตระกูล มกรานนท์53,809,362-1.88
1590ตระกูล ธาราธรรมรัตน์53,733,333-1.92
1591ตระกูล จารุดิลก53,691,387-
1592ตระกูล เศรษฐกูลวิชัย53,655,420-
1593ตระกูล นิธิรักษา53,564,250-0.76
1594ตระกูล วัชรพุทธ53,513,262-0.64
1595ตระกูล เจริญรัศมีเกียรติ53,353,850+0.91
1596ตระกูล ซำศิริพงษ์53,244,420-1.42
1597ตระกูล บุญเรืองถาวร53,226,684-
1598ตระกูล เกษมศานติ์53,191,000+0.40
1599ตระกูล ยุวถาวร53,175,086+0.99
1600ตระกูล ศิริตระกูลชัย53,109,072+3.20
1601ตระกูล กิติกรอรรถ53,084,572-
1602ตระกูล ติยะจินดา52,956,990-3.23
1603ตระกูล เวสารัชเวศย์52,943,885-
1604ตระกูล พิสิษฐ์กุล52,877,000-1.65
1605ตระกูล ปิยะประพันธ์พงษ์52,855,619+0.13
1606ตระกูล วงศ์ธนินยา52,762,701-1.92
1607ตระกูล นพทีปกังวาล52,628,853-1.39
1608ตระกูล ขจรวุฒิเดช52,490,000-0.86
1609ตระกูล เวทปัญญาวงศ์52,484,440-
1610ตระกูล จรูญชัยคณากิจ52,480,000-
1611ตระกูล เรืองประเสริฐกุล52,452,000+0.71
1612ตระกูล พิบูลธรรมศักดิ์52,389,090+3.08
1613ตระกูล ศิวะกุล52,371,690-
1614ตระกูล เบญจรงคกุล52,172,024+4.63
1615ตระกูล นำไพศาล52,164,000-
1616ตระกูล ชยานนท์52,078,325-
1617ตระกูล ลิมป์ศิริพันธ์51,982,784-1.34
1618ตระกูล วรฤทธินภา51,876,427-
1619ตระกูล ลิ้มชูวงศ์51,865,250+0.56
1620ตระกูล LOONG51,847,560-2.22
1621ตระกูล วิริยะพรพิพัฒน์51,799,494-0.99
1622ตระกูล ฤกษ์วิบูลย์ศรี51,720,000+0.48
1623ตระกูล จารึก51,642,390-0.68
1624ตระกูล อัคราพุฒิสกุล51,601,392-0.29
1625ตระกูล รังสิวัฒนศักดิ์51,518,304-
1626ตระกูล อัศวโสภณ51,511,530-1.42
1627ตระกูล ศิวะกฤษณ์กุล51,500,000-2.91
1628ตระกูล ลามาติพานนท์51,430,579-1.28
1629ตระกูล บุญยืน51,331,284+1.80
1630ตระกูล แสงทองกุล51,309,900+0.71
1631ตระกูล ภู่บุบผาพันธ์51,143,106-
1632ตระกูล คุณารักษ์วงศ์51,137,877+7.43
1633ตระกูล มังกรกาญจน์51,059,721-4.13
1634ตระกูล YO51,003,400-
1635ตระกูล เจริญศักดิ์วัฒนา51,000,000-0.98
1636ตระกูล เล้าลือชัย50,957,252-
1637ตระกูล จตุรพฤกษ์50,917,753+0.63
1638ตระกูล ฉัตรมาลีรัตน์50,743,300-
1639ตระกูล ตติยมณีกุล50,727,127+0.38
1640ตระกูล เติมขจรกิจ50,433,296-
1641ตระกูล วงษ์ทองสาลี50,280,000-50.00
1642ตระกูล เหลืองอร่าม50,218,000-
1643ตระกูล โกสียรักษ์วงศ์50,211,000-
1644ตระกูล WEI50,128,860+8.87
1645ตระกูล ตรังอดิศัยกุล50,112,150-
1646ตระกูล เที่ยงวัฒนธรรม50,050,000+0.91
1647ตระกูล เอี่ยมอารยวิทย์50,030,650+0.75
1648ตระกูล เพชรวรกุล50,000,000-
1649ตระกูล พัชรวัฒนกูล49,966,840+2.60
1650ตระกูล หงษ์วิศิษฐกุล49,920,000+3.21
1651ตระกูล ประพิณทิพย์49,899,096-1.28
1652ตระกูล ตั้งติรวัฒน์49,859,300-2.94
1653ตระกูล พัฒนสิน49,769,000-0.68
1654ตระกูล กิตติธีรพรชัย49,713,915+2.64
1655ตระกูล ตันทะอธิพานิช49,685,635-1.08
1656ตระกูล แจ่มกระจ่าง49,647,884-
1657ตระกูล อรพินทร์49,600,000-
1658ตระกูล ปัญญะธารา49,486,354+1.72
1659ตระกูล ลิ้วประเสริฐ49,458,000-
1660ตระกูล สุนทรวิริยกุล49,270,000-
1661ตระกูล จิตรประดับศิลป์49,232,000+0.55
1662ตระกูล งามวงศ์ไพรัช49,193,139-0.91
1663ตระกูล ไชยศิรินนท์49,181,965-0.61
1664ตระกูล บุญวีระ49,133,783+0.41
1665ตระกูล มณีรัตนะพร49,008,000+0.12
1666ตระกูล อรัญญาเกษมสุข48,975,466+0.41
1667ตระกูล มากดวงเทียน48,968,519+0.15
1668ตระกูล วัชระนิมิต48,916,300+0.61
1669ตระกูล KWENG48,900,000+0.61
1670ตระกูล ศรีปรัชญาอนันต์48,837,026+0.13
1671ตระกูล ตันติยาสวัสดิกุล48,812,508+0.71
1672ตระกูล ธีระสุต48,727,200+0.63
1673ตระกูล ลีลานุวัฒน์48,652,480-
1674ตระกูล โต๊ะตระกูล48,603,000-
1675ตระกูล CHEE48,577,500-
1676ตระกูล มหัทธนะอานนท์48,479,440-0.75
1677ตระกูล อัฑฒกรวโรดม48,454,113+0.53
1678ตระกูล หวังรัตนปราณี48,405,324+1.80
1679ตระกูล สุดบรรทัด48,400,000-0.83
1680ตระกูล จันทรศารทูล48,360,000+3.08
1681ตระกูล เฟื่องฟู48,232,737-0.43
1682ตระกูล คุณารัตนอังกูร48,155,638-
1683ตระกูล ฤทธิเดช48,105,599-1.45
1684ตระกูล จิรดิลก48,100,000+0.21
1685ตระกูล ฐิติภูรี48,056,492-0.91
1686ตระกูล มันตภาณีวัฒน์47,929,578+1.80
1687ตระกูล กุลเลิศประเสริฐ47,916,108-0.76
1688ตระกูล จงสวัสดิ์ชัย47,912,000-0.44
1689ตระกูล คิ47,850,250-
1690ตระกูล นันทยาภิรมย์47,824,000-
1691ตระกูล ชินวัฒน์47,659,379+0.67
1692ตระกูล kok47,627,200+2.00
1693ตระกูล ตัณฑเสถียร47,623,453+0.55
1694ตระกูล ญาณิสรางค์กูล47,506,363-0.66
1695ตระกูล ปูรานิธี47,428,694-
1696ตระกูล ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
1697ตระกูล โอจรัสพร47,428,694-
1698ตระกูล อัศวพรชัย47,428,694-
1699ตระกูล ตั้งสุณาวรรณ47,362,991-
1700ตระกูล หิมกร47,360,735-1.03
1701ตระกูล ยั่งยืนสุนทร47,352,608-0.26
1702ตระกูล ดวงปัญญาสว่าง47,317,171+7.43
1703ตระกูล Kok47,297,450+2.00
1704ตระกูล เตียเสวนากุล47,230,000-1.66
1705ตระกูล อาวีลาสกุล47,170,500-
1706ตระกูล ชีรณวาณิช47,076,753+3.94
1707ตระกูล วงศ์วิทย์วิโชติ47,053,000+0.90
1708ตระกูล ตันตรานนท์47,026,560-1.25
1709ตระกูล ภูสนาคม47,016,790-0.64
1710ตระกูล จินดาพรบูรณะ47,005,998-0.45
1711ตระกูล KUMAR46,999,120-0.28
1712ตระกูล ตั้งเจตนาพร46,920,000-
1713ตระกูล สุคนธมาน46,800,000-
1714ตระกูล บุญวรเมธี46,757,342-1.97
1715ตระกูล สุวรรณเชษฐ์46,681,429-1.71
1716ตระกูล วงศ์ทวีพิพัฒน์46,616,222-0.97
1717ตระกูล สุคนธรักษ์46,589,046+1.76
1718ตระกูล เหลืองประเสริฐ46,580,000-2.94
1719ตระกูล หวังสว่างกุล46,524,286+0.65
1720ตระกูล เพียรวิทยาสกุล46,513,708-0.66
1721ตระกูล สุรทศพร46,494,360-
1722ตระกูล ลิปิธร46,410,236-1.05
1723ตระกูล วัฒนชัย46,405,750-1.12
1724ตระกูล วงศ์สถิตย์พร46,362,133-
1725ตระกูล นภาพฤกษ์ชาติ46,332,160+2.12
1726ตระกูล ชิ46,250,000-
1727ตระกูล เสรีโรจนสิริ46,247,000-2.91
1728ตระกูล อภิธโนทัย46,151,860-1.78
1729ตระกูล หน่อแก้ว46,140,000+6.11
1730ตระกูล สุวรรณพินิจ46,137,000+2.37
1731ตระกูล สถิตย์ถาวรชัย46,116,870-1.42
1732ตระกูล สุมงคลธนกุล46,083,047-0.58
1733ตระกูล กิตติอำพน45,742,902-
1734ตระกูล ธีราวิทยางกูร45,693,600+0.42
1735ตระกูล ปวรวิปุลยากร45,600,000+3.95
1736ตระกูล อัศวานนท์45,563,731-
1737ตระกูล สมะวรรธนะ45,524,970-0.97
1738ตระกูล กรินทรากุล45,472,000-0.86
1739ตระกูล รุ่งเรืองชัยบูรณ์45,298,440+8.87
1740ตระกูล อภิบาลศรี45,250,000+0.55
1741ตระกูล วิริยะพิพัฒน์45,217,879+0.96
1742ตระกูล บุรานนท์45,196,800-2.27
1743ตระกูล สุภาสูรย์45,119,880+8.87
1744ตระกูล พุ่มกุมาร45,068,000+3.95
1745ตระกูล สมบุญธรรม45,033,000-
1746ตระกูล พรชัยพานิช45,010,500+1.80
1747ตระกูล นิมาพันธ์45,000,000-1.11
1748ตระกูล สุวรุจิพร44,997,687+0.79
1749ตระกูล เติมพงศ์พิสิฐ44,997,300+1.96
1750ตระกูล BOONBANJERDSRI44,920,541+0.48
1751ตระกูล ตั้งใจรักการดี44,889,600-0.45
1752ตระกูล บูรพศิขริน44,823,210-
1753ตระกูล วงศ์แสงอนันต์44,768,800-0.93
1754ตระกูล ธาราอมรรัตน์44,757,264-0.15
1755ตระกูล รุ่งชีวา44,637,984-3.12
1756ตระกูล เจียกภาพร44,561,340+0.94
1757ตระกูล ล่ำวัฒนนนท์44,540,896-
1758ตระกูล สมิทธินันท์44,534,204-0.44
1759ตระกูล ชินพงศ์ไพบูลย์44,500,000-
1760ตระกูล ชุณหรัศมิ์44,500,000-0.56
1761ตระกูล เพียรเพ็ญศิริวงศ์44,459,580-1.89
1762ตระกูล รุ่งธนกุล44,361,848-
1763ตระกูล อรรจน์สาธิต44,266,725+1.96
1764ตระกูล ภัทรศุกล44,250,000-
1765ตระกูล พิชิตบัญชรชัย44,147,444+0.12
1766ตระกูล พุ่มเสนาะ44,115,978-4.35
1767ตระกูล สุวัฒิกะ44,094,600-2.27
1768ตระกูล ดีจริยา44,058,176-0.45
1769ตระกูล บุณยนิตย์43,995,008-0.71
1770ตระกูล คงอุดมสิน43,930,219-1.86
1771ตระกูล ขาวสอาด43,723,605+0.69
1772ตระกูล โลหะวิบูลย์ทรัพย์43,659,811+1.68
1773ตระกูล กิตติชูโชติ43,620,000+0.50
1774ตระกูล ออศิริวิกรณ์43,540,480+0.07
1775ตระกูล อุดมเพชราภรณ์43,512,480-
1776ตระกูล ทนโกจารย์43,504,282-
1777ตระกูล รัตนศิริวิไล43,464,207-0.60
1778ตระกูล สวินทร43,449,697+0.57
1779ตระกูล ถิรวัฒนางกูร43,431,404-0.60
1780ตระกูล ตันติวิวัฒนพันธ์43,385,625-0.74
1781ตระกูล ดุรงคพิทยา43,202,400-1.42
1782ตระกูล จิวาลัย43,165,000-1.12
1783ตระกูล ชมเดช43,146,224-0.66
1784ตระกูล จิวัฒนาสุข43,082,050-0.83
1785ตระกูล โรจนตรีคูณ43,082,050+0.43
1786ตระกูล อภิชนพงศ์พันธุ์43,067,500-0.62
1787ตระกูล วรรณประเสริฐ43,011,740-1.03
1788ตระกูล โกวิทวัฒนพงศ์43,004,850-
1789ตระกูล นิสิตสุขเจริญ42,764,072-
1790ตระกูล ศรีวีระกุล42,760,000-
1791ตระกูล จิตภักดีบดินทร์42,736,970-0.64
1792ตระกูล วิไลชนม์42,697,477-0.01
1793ตระกูล วสีพันธ์พงศ์42,623,185+5.88
1794ตระกูล วนาไพรสณฑ์42,478,065-
1795ตระกูล พรสุขศิริ42,414,370+4.40
1796ตระกูล รักพงษ์พิบูล42,368,013-0.91
1797ตระกูล นาคลดา42,347,160+0.64
1798ตระกูล YAN42,266,515-7.14
1799ตระกูล โลหะเจริญทรัพย์42,265,651+0.07
1800ตระกูล สมพงษ์ชัยกุล42,252,666+1.58
1801ตระกูล ชัยพิทักษ์พร42,220,620-1.92
1802ตระกูล สุริสระพันธุ์42,188,247-
1803ตระกูล ผลาดิกานนท์42,164,800+0.57
1804ตระกูล ศรีสันต์42,131,200-0.43
1805ตระกูล แพรวพรายกุล42,123,768+0.41
1806ตระกูล ไกรวิทย์ชัยเจริญ42,120,000+7.69
1807ตระกูล บุญกิตติเจริญ42,117,135-0.48
1808ตระกูล ลิมปิสุข42,102,756+0.51
1809ตระกูล พนารัตน์42,075,026-0.49
1810ตระกูล WAI42,058,062-2.22
1811ตระกูล จงอัศญากุล42,052,269-
1812ตระกูล เตียวัฒนรัฐติกาล42,000,000-
1813ตระกูล HARVEY42,000,000-
1814ตระกูล บุญรัตนกรกิจ41,765,625-0.74
1815ตระกูล ชินพิลาศ41,602,931-
1816ตระกูล พัฒนะเอนก41,399,600-1.03
1817ตระกูล สัชเดว์41,357,213-
1818ตระกูล เลาหอารีดิลก41,279,400-
1819ตระกูล ฉัตรเลขวนิช41,266,658+0.68
1820ตระกูล บุญลพาภัทร์41,094,464-
1821ตระกูล ประนิช40,993,568-
1822ตระกูล LENG40,983,675-0.93
1823ตระกูล คหนุรักษ์40,893,538-
1824ตระกูล นาคเนาวทิม40,761,989-1.07
1825ตระกูล ถนอมสุวรรณ์40,704,300-0.85
1826ตระกูล ปรัชญางค์ปรีชา40,691,349+0.68
1827ตระกูล ศรีเสาวชาติ40,687,000-1.64
1828ตระกูล ธนศรีวนิชชัย40,532,212+1.09
1829ตระกูล วสุนธรา40,498,772-0.85
1830ตระกูล เสร็จสวัสดิ์40,407,182-
1831ตระกูล ปรีดารัชตะ40,226,112-2.94
1832ตระกูล สู่บัณฑิต40,158,753-1.03
1833ตระกูล ฉัตราโสภณ40,046,760+3.21
1834ตระกูล เรืองปัญญาพจน์40,004,000-0.68
1835ตระกูล วิจิตโท39,964,440-0.26
1836ตระกูล นภาศัพท์39,939,870-0.77
1837ตระกูล เกียรติธนะบำรุง39,825,430+0.55
1838ตระกูล หิรัญญาภินันท์39,690,202+0.51
1839ตระกูล โล่ห์เลขา39,603,336-
1840ตระกูล ลีสหะปัญญา39,523,156-
1841ตระกูล เตกาญจนวนิช39,461,250-
1842ตระกูล แซ่จิว39,452,370-0.33
1843ตระกูล นำศิริกุล39,396,447-
1844ตระกูล โฉมเชิด39,373,960+0.51
1845ตระกูล สัจจตระกูล39,343,118-
1846ตระกูล นาคะศิริ39,323,218-1.07
1847ตระกูล สุธารัตนชัยพร39,294,000+1.80
1848ตระกูล วิโรจน์เวชภัณฑ์39,228,040-1.34
1849ตระกูล WEI-FANG39,150,000-
1850ตระกูล เกียรตินิรันดร์38,977,260-
1851ตระกูล ปิติ38,953,206-19.57
1852ตระกูล พงษ์ทวีวิรัตน์38,905,000-3.23
1853ตระกูล พูลผล38,740,365-3.92
1854ตระกูล สกนธวัฒน์38,733,464+0.70
1855ตระกูล เหล่าวานิช38,678,677+4.23
1856ตระกูล ประสิทธิศิริกุล38,605,554+1.00
1857ตระกูล หวั่งหลีโดยนายอภิชาต38,596,943-
1858ตระกูล ลือขจรชัย38,540,000+1.06
1859ตระกูล โรจน์เมธา38,536,699-1.12
1860ตระกูล ครุสันธิ์38,500,332+0.71
1861ตระกูล รัตนะพิสิฐ38,439,201-
1862ตระกูล รุ่งรัตนาอุบล38,424,375-
1863ตระกูล แสงเทวาภรณ์38,412,000-
1864ตระกูล ไชยรัศมีศักดิ์38,279,500+14.29
1865ตระกูล เลิศฤทธิ์พันธุ์38,176,852-0.97
1866ตระกูล อัศวเจริญถาวร38,173,408-2.34
1867ตระกูล CHEOW38,124,430+0.60
1868ตระกูล วัฒนพงษ์วานิช38,100,000-0.79
1869ตระกูล จีนาพันธุ์38,097,839-2.37
1870ตระกูล สุภาควัฒน์38,080,000+0.42
1871ตระกูล แสงเนตร38,069,620-0.90
1872ตระกูล นพคุณ38,063,113-1.39
1873ตระกูล บุญ-หลง38,051,604-0.88
1874ตระกูล ราศีวิสุทธิ์38,016,000-
1875ตระกูล อุทัยสินธุเจริญ37,970,304-
1876ตระกูล สิทธิชัยศรีชาติ37,876,500+1.17
1877ตระกูล พูนสวัสดิ์37,852,500-1.02
1878ตระกูล เจนทวีพรกุล37,837,800-4.76
1879ตระกูล จริยานุวัตร37,832,400-2.22
1880ตระกูล กมลสันติสุข37,800,000-
1881ตระกูล งามอัครกุล37,778,026+0.91
1882ตระกูล ลิ้มไชยาวัฒน์37,763,560-1.89
1883ตระกูล เมธา37,746,959-6.58
1884ตระกูล มายะการ37,702,460-
1885ตระกูล นาทีทอง37,700,000-0.53
1886ตระกูล ลอยชูศักดิ์37,496,250-0.99
1887ตระกูล อาริยะธนาพร37,485,000+1.96
1888ตระกูล อุตรวณิช37,456,098-0.50
1889ตระกูล LIN37,353,960+0.41
1890ตระกูล ทับทิมจรูญ37,289,448+0.41
1891ตระกูล ศศิประภา37,230,000+0.43
1892ตระกูล รุ่งธนเกียรติ37,215,380-
1893ตระกูล อุณหสุทธิยานนท์37,200,000+0.65
1894ตระกูล LAWRENCE37,194,670+1.32
1895ตระกูล อุดมภาคยกุล37,110,438+0.85
1896ตระกูล งามดำรงค์37,077,477+0.87
1897ตระกูล ตั้งศุภอนันต์37,056,000-0.83
1898ตระกูล เลิศธรรมนนท์37,052,952-1.44
1899ตระกูล โสภณกิจการ37,041,600-0.83
1900ตระกูล สมบูรณ์ผล37,033,927-1.71
1901ตระกูล พูลเกษม37,032,085-2.44
1902ตระกูล โสพร37,006,095-
1903ตระกูล สุชาติลิขิตวงศ์37,002,400-0.62
1904ตระกูล ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
1905ตระกูล สมิตานนท์36,977,470+2.30
1906ตระกูล จันทศาศวัต36,912,186-
1907ตระกูล อุกฤษฏ์36,872,286+1.27
1908ตระกูล ฝูงวานิช36,845,804-0.60
1909ตระกูล ซัจเดว์36,833,302-0.33
1910ตระกูล อึ้งสุประเสริฐ36,813,821+2.63
1911ตระกูล มาธนชัย36,788,392+0.22
1912ตระกูล วงศ์ตั้งตระกูล36,782,260-
1913ตระกูล SONGSAENGCHAROEN36,781,300-1.14
1914ตระกูล ตุริยากรณ์36,744,745-1.80
1915ตระกูล เตติวงศ์36,737,745-1.89
1916ตระกูล ชูศักดิ์36,707,240-0.66
1917ตระกูล บดินทร์รัตน36,703,800+0.53
1918ตระกูล พาณิชยารมณ์36,680,094-
1919ตระกูล เจียมจรรยงค์36,623,950+0.53
1920ตระกูล เอียมพงษ์ไพฑูรย์36,583,018-
1921ตระกูล หล่อวัฒนพงษา36,581,000-0.47
1922ตระกูล มุ่งพุทธรักษาดี36,535,920+0.71
1923ตระกูล พชรวิทย์กมล36,490,446-2.94
1924ตระกูล ชีรานนท์36,468,077-0.18
1925ตระกูล เสาวรัติธาดา36,462,812-1.07
1926ตระกูล YING36,374,536-
1927ตระกูล วัฒนคำแสง36,361,617-5.11
1928ตระกูล พิทักษ์ธีระธรรม36,219,806-0.39
1929ตระกูล ไตรวุฒิ36,200,000-
1930ตระกูล แซ่หยุ่น36,189,352-
1931ตระกูล สินไชย36,185,520-0.11
1932ตระกูล ลิขิตกำจร36,173,420+0.69
1933ตระกูล ชัยเฉนียน36,168,323-9.56
1934ตระกูล หยวน36,149,360+3.08
1935ตระกูล รุขพันธ์เมธี36,116,334+0.40
1936ตระกูล จังพานิช36,097,476-0.57
1937ตระกูล เหล่าสุวรรณ36,057,000-
1938ตระกูล อังศุชาติวงศ์36,000,000-
1939ตระกูล สุคนธราช36,000,000-50.00
1940ตระกูล ยิ้มศิริ35,985,600-
1941ตระกูล ตังพิทักษ์กุล35,955,000+0.71
1942ตระกูล รัศมีสุขานนท์35,917,632+0.41
1943ตระกูล ANTHONY35,913,647-
1944ตระกูล สุธีโสภณ35,880,972+1.80
1945ตระกูล เตชะศิริวรรณ35,863,702+0.01
1946ตระกูล โพธิ์ทอง35,700,000+0.84
1947ตระกูล เมฆาสวัสดิ์35,646,714+0.88
1948ตระกูล ตั้งจารุพงศ์สกุล35,610,598-0.27
1949ตระกูล ศิริพัฒนสมชาย35,600,000-50.00
1950ตระกูล ชื่นพาณิชย์กิจ35,559,500-1.45
1951ตระกูล เมืองโคตร35,484,260+0.88
1952ตระกูล เจริญรัชต์ภาคย์35,444,215-0.39
1953ตระกูล รวิรัฐ35,374,844-0.68
1954ตระกูล วินธุพันธ์35,368,228-2.94
1955ตระกูล คูสุวรรณ35,345,371-1.06
1956ตระกูล เทพตระการพร35,324,114+1.06
1957ตระกูล โกมลมิศร์35,296,336-0.31
1958ตระกูล ศรีวรรณวิทย์35,288,310-
1959ตระกูล ลิ้มธรรมมหิศร35,200,070-0.22
1960ตระกูล นามโท35,192,080+2.73
1961ตระกูล บุญเสริมมิตร35,004,000+0.88
1962ตระกูล วงศาสุทธิกุล34,971,827-4.05
1963ตระกูล ไชยราช34,870,952-0.91
1964ตระกูล เตชทิพากร34,867,998-
1965ตระกูล ลัคนสุทิน34,847,520-0.44
1966ตระกูล วิทยา34,793,136-
1967ตระกูล ศรีบุญเรือง34,764,800-0.50
1968ตระกูล ปานะนนท์34,752,000+0.55
1969ตระกูล มีมโนนันท์34,751,463+5.88
1970ตระกูล กนกปรีชาวุฒิ34,655,812-
1971ตระกูล KI34,606,980-0.58
1972ตระกูล วิชชาวุธ34,499,000-0.31
1973ตระกูล พนาสกุลการ34,358,800-
1974ตระกูล พุทธิมา34,345,458-50.00
1975ตระกูล ดลรึเดช34,296,800+0.74
1976ตระกูล โภคะกุล34,275,704-
1977ตระกูล ทักษิณทวีทรัพย์34,272,000-
1978ตระกูล อรุณกมลศรี34,264,600-
1979ตระกูล สุวรรณวรดิษฐ์34,243,827+0.66
1980ตระกูล เจริญสวัสดิ์34,237,400+0.61
1981ตระกูล ศิริเทียนทอง34,200,000+0.58
1982ตระกูล กาญจนวริทธิ์34,160,000-
1983ตระกูล สิทธานุกูล34,153,418-
1984ตระกูล เอครพานิช34,055,346+2.56
1985ตระกูล เอกธีรจิตต์34,049,134-0.87
1986ตระกูล เล็กชื่นสกุล34,033,000-0.56
1987ตระกูล ชีวประวัติดำรงค์34,026,278-3.12
1988ตระกูล วิมลมงคลรัตน์34,020,404+0.13
1989ตระกูล ตัณศิริชัยยา34,000,000-2.94
1990ตระกูล เจตจำนงกิจ33,987,480-
1991ตระกูล ไชยวงศ์แก้ว33,970,848-0.53
1992ตระกูล จวนขจรพงศ์33,950,000-
1993ตระกูล จิตสัมฤทธิ์33,946,078-
1994ตระกูล เหลืองสมบูรณ์33,930,000-
1995ตระกูล พฤกษ์ไพบูลย์33,830,085-1.67
1996ตระกูล ทองเหลี่ยม33,817,300+0.88
1997ตระกูล อิสระยั่งยืน33,775,770-
1998ตระกูล ดูวา33,763,500-
1999ตระกูล ศิลปพรหม33,752,386-0.60
2000ตระกูล จิตต์โสภณ33,690,749-2.99