คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/05/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501ตระกูล กีรติวรานนท์52,329,940-0.77
1502ตระกูล PHOMMANY52,320,020+12.61
1503ตระกูล ชีรานนท์52,317,491-0.73
1504ตระกูล จงสุวณิชย์52,246,492+0.99
1505ตระกูล กุลธนพงศ์52,205,000-2.03
1506ตระกูล ไกรวัฒนพงศ์52,197,163+0.99
1507ตระกูล เตชะเกษม52,081,064-2.78
1508ตระกูล ภัทรานุพันธุ์52,074,117+1.32
1509ตระกูล เหลืองประเสริฐ52,013,850-5.71
1510ตระกูล จามิกรณ์51,868,450-5.41
1511ตระกูล กิตติภานุวัฒน์51,830,000+2.74
1512ตระกูล เศรษฐลิขิต51,809,600-0.85
1513ตระกูล สินพัฒนสกุล51,744,957+1.70
1514ตระกูล ชยานนท์51,729,975-
1515ตระกูล เจียกภาพร51,697,170-0.79
1516ตระกูล วัชระนิมิต51,617,200+2.91
1517ตระกูล KWENG51,600,000+2.91
1518ตระกูล ศิวะกฤษณ์กุล51,500,000-0.97
1519ตระกูล เลิศอัศวรัตน์51,494,042+1.76
1520ตระกูล ปิยะประพันธ์พงษ์51,418,736-
1521ตระกูล อุลิศ51,287,732-0.92
1522ตระกูล HONG51,212,644-0.61
1523ตระกูล เวทย์นฤมาณ51,069,723-0.97
1524ตระกูล กิติกรอรรถ50,927,916-0.59
1525ตระกูล พงษ์เฉลิม50,907,450-
1526ตระกูล เกสร์ชัยมงคล50,785,812-3.60
1527ตระกูล ลือสกุล50,728,704+2.56
1528ตระกูล บูรณะสมบัติ50,705,532+4.32
1529ตระกูล ปิยภาณีกุล50,649,996-0.73
1530ตระกูล kok50,484,832-1.89
1531ตระกูล ศรีตระกูล50,472,285+0.69
1532ตระกูล เติมขจรกิจ50,433,296-
1533ตระกูล วงศ์วิทย์วิโชติ50,429,000+0.84
1534ตระกูล ชนันทรานนท์50,419,994-6.64
1535ตระกูล วงศ์สถิตย์พร50,393,623+0.80
1536ตระกูล วีระวัฒกานนท์50,307,890-2.03
1537ตระกูล สุคนธรักษ์50,284,493+1.05
1538ตระกูล พุคยาภรณ์50,273,286+0.14
1539ตระกูล นำไพศาล50,200,000+5.58
1540ตระกูล หวังมนตรี50,197,088+0.66
1541ตระกูล ธนะปุระ50,157,645-
1542ตระกูล Kok50,135,297-1.89
1543ตระกูล พุ่มเสนาะ50,134,365-
1544ตระกูล ตันตสิรินทร์50,069,810+0.16
1545ตระกูล ประสพบุญ50,000,000-2.80
1546ตระกูล มังคะลี50,000,000-8.00
1547ตระกูล นาคะศิริ49,931,622-1.21
1548ตระกูล ปางพุฒิพงษ์49,854,965-
1549ตระกูล ศิริพรพิทักษ์49,848,929+3.17
1550ตระกูล รุ่งวัฒนาเศรษฐ์49,833,749-0.35
1551ตระกูล ฝูงวานิช49,785,699-0.44
1552ตระกูล วงศ์ศรีสุชน49,678,120-1.01
1553ตระกูล ลิ้มวรรณวงศ์49,611,352-0.99
1554ตระกูล ลิปิธร49,585,673+0.49
1555ตระกูล KWON49,555,136+0.47
1556ตระกูล เขมะคงคานนท์49,483,000-2.24
1557ตระกูล เริ่มยินดี49,348,800-2.78
1558ตระกูล ทองประพาฬ49,212,735-
1559ตระกูล บุญวีระ49,133,783-0.41
1560ตระกูล ตาครู49,038,696+0.60
1561ตระกูล รุ่งเรืองชัยบูรณ์48,951,540-1.49
1562ตระกูล เศรษฐเมธีกุล48,800,000-3.28
1563ตระกูล เบญจรงคกุล48,790,504-
1564ตระกูล จริยานุวัตร48,782,848+0.60
1565ตระกูล บัญญัติปิยพจน์48,758,733-
1566ตระกูล สุภาสูรย์48,758,580-1.49
1567ตระกูล พิบูลธรรมศักดิ์48,728,147+1.69
1568ตระกูล บำรุงวงศ์48,661,140+13.64
1569ตระกูล ศรีรุ่งโรจน์48,629,350-
1570ตระกูล บุญยืน48,556,620+3.81
1571ตระกูล อรรคเดชสกุล48,450,000+2.63
1572ตระกูล พนาสกุลการ48,447,000-1.26
1573ตระกูล คล่องประมง48,403,494+5.56
1574ตระกูล กิติจารุรัตน์48,374,820+1.03
1575ตระกูล มหัทธนธัญ48,344,722+4.38
1576ตระกูล แซ่ลิ้ม48,219,533+2.11
1577ตระกูล ตันติอนุกุลบุตร48,000,000-
1578ตระกูล วนดิลก47,967,279+1.76
1579ตระกูล WATTANAVEKIN47,947,030+1.77
1580ตระกูล โลหะวัฒนะกุล47,901,180+0.87
1581ตระกูล ตฤณรตนะ47,891,166+1.35
1582ตระกูล วัฒนาสุวิสุทธิ์47,851,483-
1583ตระกูล กรินทรากุล47,824,000+3.28
1584ตระกูล ประดิษฐสมานนท์47,781,475-
1585ตระกูล เลาหวิศิษฏ์47,760,000+2.60
1586ตระกูล ศรีปรัชญาอนันต์47,626,456-0.42
1587ตระกูล จินดาสมบัติเจริญ47,540,544-5.46
1588ตระกูล อรุณยิ่งมงคล47,531,814+7.14
1589ตระกูล ลีลานุวัฒน์47,480,384-0.56
1590ตระกูล ภัทรไพบูลย์กิจ47,428,694-
1591ตระกูล โอจรัสพร47,428,694-
1592ตระกูล สุนทรวิริยกุล47,375,000-
1593ตระกูล สุวรรณราษฎร์47,362,800-
1594ตระกูล WAI47,354,262+0.66
1595ตระกูล อรรถสกุลชัย47,348,336-1.60
1596ตระกูล ปรีดารัชตะ47,341,278-5.71
1597ตระกูล ปรปักษ์ขาม47,334,009-0.40
1598ตระกูล อิสริยธรรม47,272,000-
1599ตระกูล ไมตรีพจน์47,191,020-0.03
1600ตระกูล วิริยะพรพิพัฒน์47,123,136+1.19
1601ตระกูล พินิจวรารักษ์47,020,800+13.54
1602ตระกูล ฉันทโรจน์ศิริ47,000,000-
1603ตระกูล วงษ์จินดา46,872,000+3.17
1604ตระกูล บุญบรรเจิดศรี46,860,000-0.47
1605ตระกูล ลิมปิสุข46,828,576+0.92
1606ตระกูล รัตนศรีทอง46,744,390+0.84
1607ตระกูล วิชชุเกรียงไกร46,700,000-2.80
1608ตระกูล ปัตตะพงศ์46,677,521+1.18
1609ตระกูล งามเมฆฉาย46,614,880+11.38
1610ตระกูล สุนทรมโนกุล46,540,707+3.48
1611ตระกูล เสริมสุขสกุลชัย46,502,538-2.10
1612ตระกูล นันทวีรวัฒน์46,417,795+0.38
1613ตระกูล เหล่าจินดา46,314,550-1.93
1614ตระกูล สุริยาภิวัฒน์46,144,510+1.90
1615ตระกูล เลิศวิลัย46,119,960-1.00
1616ตระกูล สวินทร46,088,751-
1617ตระกูล ชินพงศ์ไพบูลย์46,024,500-1.91
1618ตระกูล นีรพิทักษ์46,020,000-3.85
1619ตระกูล เตียวิวัฒน์45,925,600+1.69
1620ตระกูล แสงเทวาภรณ์45,899,352-0.97
1621ตระกูล บดินทร์รัตน45,831,200-1.69
1622ตระกูล จินตกานนท์45,790,650-1.27
1623ตระกูล โรจน์วรพร45,562,000+0.44
1624ตระกูล บีเวอร์45,559,649+4.78
1625ตระกูล ธาราธรรมรัตน์45,466,667-4.55
1626ตระกูล TGOW45,330,717-
1627ตระกูล มหัทธนะอานนท์45,279,862+2.36
1628ตระกูล ณีศะนันท์45,246,241-4.23
1629ตระกูล ตั้งสุณาวรรณ45,107,610-2.50
1630ตระกูล นาคลดา45,024,360+0.52
1631ตระกูล เมธยะประภาส45,000,000+5.56
1632ตระกูล สวัสดีผล45,000,000-
1633ตระกูล แสงเนตร44,955,939+0.07
1634ตระกูล ปานะนนท์44,928,000+10.26
1635ตระกูล จาตุรแสงไพโรจน์44,900,000-4.00
1636ตระกูล จารุดิลก44,829,702+0.58
1637ตระกูล จันทร์ทิพย์44,789,349-
1638ตระกูล วิทยาศัย44,713,778-1.30
1639ตระกูล สมะวรรธนะ44,695,350-0.89
1640ตระกูล เล็กวงษ์เดิม44,672,740-
1641ตระกูล วนาไพรสณฑ์44,666,820-
1642ตระกูล วงศ์ธนินยา44,645,363-4.55
1643ตระกูล นพทีปกังวาล44,565,980+1.38
1644ตระกูล กฤษราลัมณ์44,505,778+10.54
1645ตระกูล ตันติวรสิทธิ์44,503,056-1.28
1646ตระกูล จตุรพฤกษ์44,472,468-
1647ตระกูล เรืองประเสริฐกุล44,417,500-
1648ตระกูล ประทานพรศักดิ์44,404,200-
1649ตระกูล อาภาธนานนท์44,387,100-1.59
1650ตระกูล ญาณิสรางค์กูล44,380,944-
1651ตระกูล อนันตรัตนา44,320,540-
1652ตระกูล ชินวัฒน์44,077,242+8.87
1653ตระกูล ทักษิณทวีทรัพย์44,016,000-
1654ตระกูล จำรูญโรจน์44,010,000+2.45
1655ตระกูล เตชะมงคลาภิวัฒน์43,919,715-0.76
1656ตระกูล วิรเศรณี43,883,500+0.56
1657ตระกูล นิลพันธุ์43,776,000+0.78
1658ตระกูล พงศ์สถาพร43,708,150-0.76
1659ตระกูล อรุโณทัย43,681,500+1.18
1660ตระกูล เมฆาสวัสดิ์43,578,579+1.56
1661ตระกูล ชัญมาตรกิจ43,509,994+1.28
1662ตระกูล ลิ้มแสงสุรีย์43,236,630-
1663ตระกูล วชิรโรจน์ไพศาล43,200,000+1.56
1664ตระกูล CHENG-JEN43,200,000-
1665ตระกูล สุดบรรทัด43,200,000-
1666ตระกูล เทียนทอง43,190,384-1.83
1667ตระกูล ยุวถาวร43,171,852-1.83
1668ตระกูล สมิทธินันท์43,154,826+0.46
1669ตระกูล เรืองรัตนานนท์43,147,543-
1670ตระกูล เพียรเพ็ญศิริวงศ์43,061,480+0.65
1671ตระกูล พฤกษานานนท์43,059,436+2.35
1672ตระกูล ลิ้มสวาท43,042,101-
1673ตระกูล รุ่งธนเกียรติ42,967,800-1.80
1674ตระกูล ศุภพัชรวงศ์42,900,000-
1675ตระกูล ลิ้มชูวงศ์42,883,000-0.68
1676ตระกูล เอกอมรวงศ์42,736,980-
1677ตระกูล ธีระสุต42,724,800-
1678ตระกูล เพียรวิทยาสกุล42,692,334-
1679ตระกูล ดีจริยา42,620,270+1.05
1680ตระกูล ชื่นชมเดช42,600,353+9.76
1681ตระกูล พรชัยพานิช42,577,500+3.81
1682ตระกูล กุศลรักษา42,545,000+0.75
1683ตระกูล จิตภักดีบดินทร์42,493,620+0.64
1684ตระกูล ชัยวานิชกุล42,336,000+0.60
1685ตระกูล มันตภาณีวัฒน์42,278,880+3.81
1686ตระกูล กลิ่นสุคนธ์42,227,869-2.88
1687ตระกูล จึงสำราญพงศ์42,145,144+3.28
1688ตระกูล อัฑฒกรวโรดม42,017,888+0.61
1689ตระกูล สุธารัตนชัยพร42,000,000+3.81
1690ตระกูล สายพรชัย41,936,800-
1691ตระกูล สถตินันท์41,819,636-1.52
1692ตระกูล ตรีเอกวิจิตร41,815,289-8.00
1693ตระกูล รุ่งรัตนาอุบล41,765,625+0.80
1694ตระกูล ศิวะกุล41,683,590+1.71
1695ตระกูล ตันติพิภพ41,644,648+2.27
1696ตระกูล ตติยมณีกุล41,631,816+0.46
1697ตระกูล อนงค์เลขา41,630,000+0.87
1698ตระกูล วจนะวิจารณ์41,593,350-0.81
1699ตระกูล ตรังอดิศัยกุล41,549,380-0.75
1700ตระกูล สีบุญเรือง41,511,960-0.79
1701ตระกูล ชนารัตน์41,280,000+13.54
1702ตระกูล สุภาควัฒน์41,200,000-2.91
1703ตระกูล สู่บัณฑิต41,049,096-0.65
1704ตระกูล ปัญญะธารา40,954,224-
1705ตระกูล สุมงคลธนกุล40,903,395-0.77
1706ตระกูล เตชะพงศ์ธาดา40,891,100+0.92
1707ตระกูล สุวัฒิกะ40,754,100-
1708ตระกูล กุลเลิศประเสริฐ40,716,580+3.69
1709ตระกูล สื่อวีระชัย40,526,249-
1710ตระกูล ออศิริวิกรณ์40,458,320-2.31
1711ตระกูล LIN40,351,500-
1712ตระกูล สุวรรณเชษฐ์40,279,404-1.32
1713ตระกูล อภิชนพงศ์พันธุ์40,240,000-0.62
1714ตระกูล WEI-FANG40,050,000-1.12
1715ตระกูล เลาหอารีดิลก40,049,625-
1716ตระกูล เวสารัชเวศย์40,041,594-
1717ตระกูล ตันติธนวัฒน์40,000,000-0.62
1718ตระกูล เอี่ยมวสันต์39,812,274-1.28
1719ตระกูล ลิมป์ศิริพันธ์39,808,128+13.25
1720ตระกูล พิพัฒน์วิไลกุล39,778,082+5.30
1721ตระกูล ศรีกนก39,697,000-
1722ตระกูล กลิ่นประทุม39,652,690+0.08
1723ตระกูล สว่างอัมพร39,603,600-
1724ตระกูล อิงคะวัต39,538,464+0.60
1725ตระกูล มัสยามาศ39,485,212+1.89
1726ตระกูล วัฒนเสน39,424,000+0.78
1727ตระกูล ฐิติภูรี39,368,071+1.37
1728ตระกูล อภินันท์กูล39,330,000-
1729ตระกูล ไกรวิญญ์39,106,008+5.11
1730ตระกูล กฤติยรังสิต39,101,000+6.56
1731ตระกูล ปรัชญางค์ปรีชา39,037,798+0.82
1732ตระกูล ปิยะวรรณรัตน์39,000,000+14.10
1733ตระกูล องค์วาสิฎฐ์38,998,438+2.59
1734ตระกูล เตรียมชาญชัย38,987,296+1.46
1735ตระกูล CHI38,986,950-2.00
1736ตระกูล มกรามณี38,934,000-0.97
1737ตระกูล กิจวานิชเสถียร38,913,332-1.69
1738ตระกูล วรฤทธินภา38,907,320-
1739ตระกูล ตั้งเจตนาพร38,904,500-5.03
1740ตระกูล เนติวิวัฒน์38,793,600-2.78
1741ตระกูล สนิทวงศ์38,737,207-
1742ตระกูล รัตนศิริวิไล38,676,207-1.54
1743ตระกูล บุญกิตติเจริญ38,673,084+5.01
1744ตระกูล รังสิวัฒนศักดิ์38,638,728+5.56
1745ตระกูล ศรีสุวัฒน์38,606,944-1.94
1746ตระกูล จันทศาศวัต38,590,012-0.97
1747ตระกูล แสงทองกุล38,586,000-
1748ตระกูล เหลืองสมบูรณ์38,585,780-1.99
1749ตระกูล YO38,574,000-
1750ตระกูล วงศ์ตั้งตระกูล38,533,796-
1751ตระกูล นิสิตสุขเจริญ38,487,399+2.15
1752ตระกูล หวังสว่างกุล38,448,827-1.31
1753ตระกูล ตั้งจารุพงศ์สกุล38,442,810-1.43
1754ตระกูล ทรงสายชลชัย38,423,664+0.57
1755ตระกูล โกวิทวัฒนพงศ์38,397,188-
1756ตระกูล ชินพิลาศ38,361,144-0.70
1757ตระกูล ลิ้มไชยาวัฒน์38,293,160-0.93
1758ตระกูล ภู่บุบผาพันธ์38,219,808+0.98
1759ตระกูล จึงขจรกิจ38,200,000-1.47
1760ตระกูล โลหะวิบูลย์ทรัพย์38,096,347-0.48
1761ตระกูล ชื่นประเสริฐวงศ์38,002,596-2.58
1762ตระกูล อัศวานนท์37,969,776+12.50
1763ตระกูล บุญวรเมธี37,854,369+1.96
1764ตระกูล สุตัณฑวิบูลย์37,832,158+6.50
1765ตระกูล กมลสันติสุข37,800,000-
1766ตระกูล เหลืองอร่าม37,800,000-
1767ตระกูล จักรเพ็ชร37,720,000-
1768ตระกูล คุณารัตนอังกูร37,665,844-0.44
1769ตระกูล ตันทะอธิพานิช37,649,123-1.44
1770ตระกูล ธนศรีวนิชชัย37,642,878-
1771ตระกูล พิทักษ์กัมพล37,593,995+4.17
1772ตระกูล โรจนตรีคูณ37,588,034+1.79
1773ตระกูล กนกกาญจนรัตน์37,552,740-4.21
1774ตระกูล ประนิช37,435,633-1.52
1775ตระกูล ธรรมถาวรวณิช37,416,574+0.69
1776ตระกูล ธาราอมรรัตน์37,392,533+0.17
1777ตระกูล เจนใจ37,382,233+0.50
1778ตระกูล สุวรรณแสงโรจน์37,350,004+7.91
1779ตระกูล อรพินทร์37,287,432-1.28
1780ตระกูล กุลสมภพ37,267,277+2.98
1781ตระกูล ชินอุดมทรัพย์37,265,880+1.27
1782ตระกูล เจียมจรรยงค์37,211,500-
1783ตระกูล สุรทศพร37,195,488-3.41
1784ตระกูล ลีสหะปัญญา37,178,562-0.45
1785ตระกูล กิจบำรุง37,112,800-0.62
1786ตระกูล รุขพันธ์เมธี37,110,518-0.97
1787ตระกูล ฉัตรเลขวนิช37,052,470+0.82
1788ตระกูล ฉายาวสันต์37,050,000-
1789ตระกูล วิริยะพิพัฒน์37,043,878-0.47
1790ตระกูล ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
1791ตระกูล ชัยธรรมกร36,980,284+13.64
1792ตระกูล จงยั่งยืนวงศ์36,908,974-2.08
1793ตระกูล YAN36,832,249+1.64
1794ตระกูล บุญรัตนกรกิจ36,815,625-
1795ตระกูล คุโบเทระ36,793,400-1.95
1796ตระกูล สุวรุจิพร36,783,824-0.97
1797ตระกูล มั่งมี36,763,000+1.03
1798ตระกูล ตัณศิริชัยยา36,750,000-5.71
1799ตระกูล วรรณประเสริฐ36,673,000-0.65
1800ตระกูล ธัม36,651,022-0.50
1801ตระกูล เดชะไกศยะ36,612,200-3.28
1802ตระกูล ทรรศนะวิภาส36,600,000+0.82
1803ตระกูล มานะยี่ง36,558,830-
1804ตระกูล LENG36,515,050-1.05
1805ตระกูล พัฒนพิฑูรย์36,458,975+3.13
1806ตระกูล ฉัตรสกุลวิไล36,452,954+3.17
1807ตระกูล BOONBANJERDSRI36,365,033+7.09
1808ตระกูล เกียรตินิรันดร์36,356,940-0.90
1809ตระกูล มังกรกาญจน์36,248,006+14.71
1810ตระกูล มายะการ36,231,318-
1811ตระกูล กิจจาเจริญชัย36,219,202-3.38
1812ตระกูล แซ่หยุ่น36,189,352-
1813ตระกูล ถิรกิจพงศ์36,154,585+1.04
1814ตระกูล วิมลมงคลรัตน์36,106,835-1.34
1815ตระกูล พวงปทุมานนท์35,937,335-
1816ตระกูล รุ่งชีวา35,798,776-3.85
1817ตระกูล เหล่าบุญชัย35,748,963-1.03
1818ตระกูล หวังรัตนปราณี35,715,960+3.81
1819ตระกูล โต๊ะตระกูล35,642,200-1.07
1820ตระกูล พนารัตน์35,606,680-0.98
1821ตระกูล เตติวงศ์35,582,470+0.65
1822ตระกูล ไชยอรุณโรจน์35,457,840-1.52
1823ตระกูล ศุภพิพัฒน์35,451,000-2.97
1824ตระกูล คาระวะวัฒนา35,434,500-0.17
1825ตระกูล รัตนาสุวรรณชาติ35,370,629-2.88
1826ตระกูล นำศิริกุล35,175,399-
1827ตระกูล จันทรศารทูล35,116,800+1.69
1828ตระกูล ยอดสง่า35,056,962-
1829ตระกูล ธรรมาธิวัฒน์34,973,000-1.95
1830ตระกูล ใต้ฟ้ายงวิจิตร34,960,000-0.11
1831ตระกูล ธนถาวรลาภ34,948,194+6.09
1832ตระกูล ศิลปพรหม34,846,103-0.44
1833ตระกูล สมพงษ์ชัยกุล34,816,024+3.97
1834ตระกูล ปัชโชติพงษ์34,816,000+1.56
1835ตระกูล ลามาติพานนท์34,814,546-2.08
1836ตระกูล ชุณหรัศมิ์34,750,000+0.72
1837ตระกูล ศรีเสาวชาติ34,684,000-3.85
1838ตระกูล เพิ่มทรัพย์หิรัญ34,678,000-1.62
1839ตระกูล ประพฤทธิพงษ์34,656,000+0.66
1840ตระกูล ตั้งใจรักการดี34,606,400+0.58
1841ตระกูล ชัยพิทักษ์พร34,597,872-4.35
1842ตระกูล ตุริยากรณ์34,566,236-0.93
1843ตระกูล วสุนธรา34,527,280+7.57
1844ตระกูล เกิดสินธ์ชัย34,526,500-5.03
1845ตระกูล ตันติยาสวัสดิกุล34,464,492-
1846ตระกูล โชติจินตนาทัศน์34,459,597+0.48
1847ตระกูล ฉัตรมาลีรัตน์34,452,030+0.78
1848ตระกูล คมวุฒิชัย34,436,000-1.00
1849ตระกูล ศิริโภค34,434,908+1.32
1850ตระกูล งามวงศ์ไพรัช34,416,757+1.37
1851ตระกูล อินทามระ34,392,900-2.00
1852ตระกูล เอื้อวงศ์ประวิทย์34,353,302-1.74
1853ตระกูล อังศุชาติวงศ์34,320,000-
1854ตระกูล ตันตรานนท์34,280,064+3.85
1855ตระกูล ถิ่นวัฒนกูล34,247,500-0.97
1856ตระกูล ลิขิตกำจร34,227,843+4.35
1857ตระกูล นิวาตพันธุ์34,184,355-1.74
1858ตระกูล โพธิ์ใบกุล34,104,766+1.18
1859ตระกูล ผลาดิกานนท์34,093,000+1.10
1860ตระกูล เลิศฤทธิ์พันธุ์34,061,765-0.89
1861ตระกูล อมรเลิศวิมาน34,052,435+0.80
1862ตระกูล ประพิณทิพย์34,046,650-2.08
1863ตระกูล ดลรึเดช33,979,800+0.10
1864ตระกูล สุธีโสภณ33,941,460+3.81
1865ตระกูล แซ่เกียง33,940,027-1.30
1866ตระกูล เมืองโคตร33,914,160+0.93
1867ตระกูล จิรดิลก33,904,900+1.03
1868ตระกูล เล้าลือชัย33,881,484-4.23
1869ตระกูล โพธิสมภรณ์33,877,570-1.90
1870ตระกูล คงรักเกียรติยศ33,875,250-0.85
1871ตระกูล มาธนะสารวุฒิ33,855,000+6.56
1872ตระกูล รักพงษ์พิบูล33,740,345+1.37
1873ตระกูล สิทธิชัยศรีชาติ33,668,000-
1874ตระกูล รุ่งธนกุล33,613,667-2.88
1875ตระกูล โกสียรักษ์วงศ์33,591,414-1.69
1876ตระกูล ประพิณวงศ์33,507,522-1.89
1877ตระกูล ดุษฎีโหนด33,478,345+0.70
1878ตระกูล ชีวะธรรม33,415,000-1.95
1879ตระกูล ฉัตรมณีฤกษ์33,405,246-0.50
1880ตระกูล แจ่มกระจ่าง33,368,933+2.06
1881ตระกูล วิไลชนม์33,359,936-0.35
1882ตระกูล อภิธโนทัย33,334,022+0.97
1883ตระกูล กิตติชูโชติ33,277,000-0.70
1884ตระกูล รามกุล33,091,642+0.84
1885ตระกูล เมธา33,086,841+0.47
1886ตระกูล พฤกษ์ไพบูลย์33,045,775-0.07
1887ตระกูล สมบุญธรรม33,024,200-1.07
1888ตระกูล HARVEY32,960,000+2.43
1889ตระกูล ตั้งศุภอนันต์32,944,800+1.89
1890ตระกูล แย้มมนัส32,941,476-2.78
1891ตระกูล วัฒนชัย32,924,750-
1892ตระกูล หวั่งหลีโดยนายอภิชาต32,836,450-2.00
1893ตระกูล ศฤงคารพูนเพิ่ม32,821,000+7.32
1894ตระกูล NGOC32,811,240-
1895ตระกูล ไชยรัศมีศักดิ์32,811,000-
1896ตระกูล สิริจันทรดิลก32,800,597+1.49
1897ตระกูล อริยชาติผดุงกิจ32,703,790+0.39
1898ตระกูล เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
1899ตระกูล สุขเจริญไกรศรี32,602,675-
1900ตระกูล สิงหกุล32,600,052-1.36
1901ตระกูล วสีพันธ์พงศ์32,594,200-
1902ตระกูล ประดิษฐยนต์32,577,020-
1903ตระกูล กนกปรีชาวุฒิ32,564,513+0.92
1904ตระกูล มุ่งพุทธรักษาดี32,563,750-
1905ตระกูล บูรพาเดชะ32,547,380+0.73
1906ตระกูล เอิบสิริสุข32,489,080-1.74
1907ตระกูล รัตนะพิสิฐ32,474,498-0.68
1908ตระกูล เจียกเจิม32,445,840-0.64
1909ตระกูล CHEOW32,417,180+1.41
1910ตระกูล พริมา32,360,323-0.80
1911ตระกูล อภิบาลศรี32,250,000+1.55
1912ตระกูล ศรีวีระกุล32,220,000-
1913ตระกูล โชติสรยุทธ์32,205,446+3.01
1914ตระกูล ลือขจรชัย32,185,000-1.91
1915ตระกูล สัชเดว์32,144,305+0.84
1916ตระกูล ชาติวุฒิกอบกุล32,141,046-1.57
1917ตระกูล ทับทิมจรูญ32,110,792-1.84
1918ตระกูล ปิ่นแสง32,086,000-0.62
1919ตระกูล โล่ห์เลขา31,993,283+0.97
1920ตระกูล สมบูรณ์ผล31,954,988-1.32
1921ตระกูล เดวิด31,941,000+7.69
1922ตระกูล พลางกูร31,941,000+7.69
1923ตระกูล ลีกรัณย์ชัย31,883,640+0.98
1924ตระกูล เขมัษเฐียร31,754,392+0.60
1925ตระกูล มานะอนันตกุล31,717,331-
1926ตระกูล กิติพราภรณ์31,697,280-1.60
1927ตระกูล ศรีวรรณวิทย์31,662,070+7.16
1928ตระกูล ชมเดช31,660,550+3.30
1929ตระกูล ถนอมสุวรรณ์31,658,900-
1930ตระกูล ใจซื่อกุล31,654,000-0.51
1931ตระกูล อุทัยสินธุเจริญ31,641,920+12.50
1932ตระกูล รักตพงศ์ไพศาล31,615,936-3.12
1933ตระกูล ตั้งธำรงโรจน์31,610,000-
1934ตระกูล LAWRENCE31,585,568-5.34
1935ตระกูล วงษ์โอภาสี31,450,000-
1936ตระกูล กิตติอำพน31,430,706+8.04
1937ตระกูล พลธนะวสิทธิ์31,416,419-1.61
1938ตระกูล พัชรากิตติ31,415,000-2.91
1939ตระกูล เวศน์ปฐม31,388,000-0.52
1940ตระกูล คล่องวิถี31,307,618-0.44
1941ตระกูล เกื้อกูลพิทักษ์31,299,720-1.43
1942ตระกูล เพชรโลหะกุล31,288,400-4.55
1943ตระกูล จารุสมบัติ31,273,589+0.92
1944ตระกูล วงศ์ทวีพิพัฒน์31,228,343+1.45
1945ตระกูล วงศ์แสงอนันต์31,224,000+0.83
1946ตระกูล อุณหสุทธิยานนท์31,200,000-0.77
1947ตระกูล ชัยกิตติรัตนา31,188,000-
1948ตระกูล ตั้งศรีวงศ์31,180,500-
1949ตระกูล ตังพิทักษ์กุล31,174,000-
1950ตระกูล ทองเหลี่ยม31,147,513-
1951ตระกูล อุดมภาคยกุล31,093,043-0.74
1952ตระกูล สมิตานนท์31,042,824-12.02
1953ตระกูล YING30,945,750-2.00
1954ตระกูล สินธุสอาด30,934,386-1.36
1955ตระกูล วัฒนพงษ์วานิช30,900,000-0.97
1956ตระกูล ศิริชัยวงศ์สกุล30,894,750-0.97
1957ตระกูล เตียเสวนากุล30,800,000+2.50
1958ตระกูล ตันชูเกียรติ30,800,000-
1959ตระกูล ศรีสังคม30,720,000+2.08
1960ตระกูล รุจิเรกสาธร30,660,000-2.74
1961ตระกูล ยางกุล30,650,800+0.92
1962ตระกูล วิโรจน์เวชภัณฑ์30,637,035-
1963ตระกูล CHEE30,600,000-1.00
1964ตระกูล สัจจตระกูล30,578,879+0.84
1965ตระกูล อิศรวิริยะกุล30,534,331+1.41
1966ตระกูล มงคลกิติ30,487,137-1.18
1967ตระกูล ชวาลดิฐ30,375,770+0.80
1968ตระกูล สุวรรณพินิจ30,360,000+5.00
1969ตระกูล พูนสวัสดิ์30,320,625+0.64
1970ตระกูล หล่อวัฒนพงษา30,077,500+0.20
1971ตระกูล สุชาติลิขิตวงศ์30,064,560+0.10
1972ตระกูล เกรียงไกรกฤษฎา30,058,000-
1973ตระกูล โลหะเจริญทรัพย์29,966,154-
1974ตระกูล สุพุทธิพงศ์29,901,199-
1975ตระกูล โภคะกุล29,873,320-
1976ตระกูล เลิศโกวิทย์29,840,000-0.81
1977ตระกูล พูลเกษม29,806,312-
1978ตระกูล ครุสันธิ์29,762,668-
1979ตระกูล จีระประภากาญจน์29,720,684-1.57
1980ตระกูล สินไชย29,660,235+0.30
1981ตระกูล เรืองปัญญาพจน์29,592,000-
1982ตระกูล วุฒิธรรม29,589,893-
1983ตระกูล อร่ามวัฒนพงศ์29,492,000-2.74
1984ตระกูล KUO29,424,286-
1985ตระกูล วรธรรมทองดี29,376,864-0.51
1986ตระกูล รัญเสวะ29,361,257-
1987ตระกูล จิตตวรวานิช29,340,000+1.87
1988ตระกูล หิมกร29,295,300-
1989ตระกูล ติยะวนิช29,283,000+1.76
1990ตระกูล ศาตะมาน29,272,752+0.56
1991ตระกูล นภาศัพท์29,159,244+5.92
1992ตระกูล เลียวโกมล29,136,240-
1993ตระกูล ราศีวิสุทธิ์29,106,000+0.68
1994ตระกูล รัตนชัยกานนท์29,080,677-5.01
1995ตระกูล ตั้งอุทัยศักดิ์29,078,137+0.48
1996ตระกูล สุวรรณศิลป์29,076,762-
1997ตระกูล ยิ้มศิริ29,070,720+0.97
1998ตระกูล โสพร29,040,974+2.43
1999ตระกูล ชินธาดาพงศ์29,038,080+1.56
2000ตระกูล ดูวา29,024,160+0.84