คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 12/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG358,385,320-1.26
1502 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล357,506,752+0.51
1503 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์357,481,692-0.58
1504 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์357,119,876+3.23
1505 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์356,870,239-0.63
1506 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์356,365,730-1.68
1507 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ355,399,956-1.48
1508 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ355,195,260-1.14
1509 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ355,073,294-2.99
1510 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์354,747,122-1.68
1511 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา353,190,000+0.52
1512 นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์352,665,600+1.34
1513 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล352,575,000-0.80
1514 น.ส. พัณณภา รัตตกุล352,179,155-1.28
1515 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา352,092,000-1.92
1516 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง351,096,206-1.21
1517 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)350,320,000-2.65
1518 บริษัท สมบัติธนา จำกัด349,556,530-0.03
1519 KING WAN CORPORATION LIMITED349,068,000-
1520 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์348,943,254-1.68
1521 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์348,943,254-1.68
1522 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด348,232,038-0.43
1523 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์347,853,480-3.23
1524 นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท347,800,000-1.28
1525 TIS Inc.347,353,517-0.63
1526 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD347,164,800-
1527 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา346,444,725-0.53
1528 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.346,259,928+0.12
1529 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา345,895,935-0.15
1530 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี345,578,531+0.40
1531 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด345,123,216-
1532 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)344,593,580-0.68
1533 นาย สมบัติ อนันตรัมพร344,539,070-1.31
1534 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.342,926,350-8.58
1535 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย341,915,760-4.48
1536 นาย สมชาย ปัดภัย341,744,305-1.31
1537 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์340,746,079-1.96
1538 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ340,631,250-2.70
1539 นาย อภิชาติ จูตระกูล340,176,000-0.88
1540 นาย สนั่น อังอุบลกุล340,109,547-3.76
1541 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1542 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค338,891,860-0.28
1543 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์338,791,297-
1544 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์338,686,050-4.10
1545 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์338,438,693+3.27
1546 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร337,582,506-0.10
1547 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์337,365,000-0.32
1548 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ337,293,908-1.45
1549 นาย สมชัย ธนสารศิลป์336,975,552-0.39
1550 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา336,942,615-0.90
1551 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด336,722,866-0.41
1552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2336,286,080-
1553 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3336,286,080-
1554 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4336,286,080-
1555 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1336,286,080-
1556 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์336,015,000-1.53
1557 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล335,457,360+1.16
1558 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์334,993,181-1.68
1559 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์334,993,181-1.68
1560 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.334,650,726-
1561 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย334,267,100-1.32
1562 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์334,205,000-1.70
1563 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ333,341,046-1.32
1564 น.ส. วริษา ภาสกรนที331,901,440-3.12
1565 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.331,043,988-0.34
1566 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด330,979,915-0.41
1567 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล330,750,000-0.32
1568 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์330,739,338-2.33
1569 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล330,600,000-7.20
1570 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง330,533,190-0.48
1571 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร329,894,188-
1572 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด329,670,000-1.01
1573 น.ส. ณิชยา พหูสูตร329,179,391-
1574 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์328,345,013-0.98
1575 นาง อัญชลี เกิดผล328,210,000+1.30
1576 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์328,155,000-1.53
1577 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT328,070,900-0.41
1578 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ327,344,193-
1579 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน327,127,688-
1580 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง326,713,597-0.17
1581 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด326,551,820-3.53
1582 นาย ชวลิต ยอดมณี325,000,000-2.40
1583 Kewpie Corporation324,928,628+0.40
1584 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์324,891,540-
1585 นาง เนาวนารถ จามรมาน324,447,998-2.22
1586 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์324,394,740-
1587 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์324,376,714-0.41
1588 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล324,012,626-1.04
1589 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)324,000,000+0.46
1590 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์323,962,740-
1591 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.323,733,200-1.81
1592 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)323,328,010-1.24
1593 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์322,827,722-1.68
1594 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร322,793,068-0.31
1595 NOMURA PB NOMINEES LTD.322,354,445-2.40
1596 นาย สมชาติ โสตธิมัย321,728,000-
1597 นาย วิทูร สุริยวนากุล321,709,550-0.65
1598 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์321,631,398-0.98
1599 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย321,616,964-1.09
1600 นาย พชร พรรธนประเทศ321,025,000-
1601 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช320,470,971-1.79
1602 นาย พระนาย กังวาลรัตน์319,745,660-
1603 นาง สุภา สุพรรณธะริดา319,410,000+0.46
1604 นาง อารยา คงสุนทร318,403,316+1.82
1605 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล317,121,406-1.14
1606 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์316,984,414-0.40
1607 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)316,939,840-
1608 MOLTEN CORPORATION316,800,000-0.39
1609 น.ส. วาสนา จันทรัช316,162,896+6.73
1610 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์316,055,601-0.15
1611 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล315,638,400-0.55
1612 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด315,564,018+1.36
1613 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค315,222,560-1.66
1614 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์315,193,458-2.26
1615 นาย สันติ ศิริวงศ์315,000,000-0.32
1616 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย315,000,000-0.32
1617 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์315,000,000-0.32
1618 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง314,469,552-
1619 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี313,887,256+0.40
1620 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล312,731,566-3.52
1621 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด312,659,576-2.11
1622 MR. MOTOYA OKADA312,000,000-
1623 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์311,100,000-0.98
1624 น.ส. อรวรรณ วรนิจ310,700,370-1.16
1625 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์310,314,246-
1626 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์309,715,000-0.61
1627 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล309,361,844-0.98
1628 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา309,247,797-1.51
1629 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์309,012,129-0.48
1630 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล309,000,000-1.94
1631 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย308,800,000+0.52
1632 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ308,759,256+0.54
1633 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์308,222,146-1.60
1634 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด308,069,913+0.30
1635 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด308,000,000-
1636 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์307,480,878+1.80
1637 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ307,104,210-2.14
1638 นาย สหนันท์ เชนตระกูล306,744,050-0.90
1639 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์306,630,000-0.92
1640 น.ส. รัตนา พรรณนิภา305,994,900-0.49
1641 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ305,952,464-0.63
1642 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด305,888,625-0.56
1643 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ305,339,176-2.21
1644 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P305,171,476-0.49
1645 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)305,149,216-
1646 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ305,112,081-1.16
1647 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์305,020,000-1.99
1648 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล304,707,200-3.57
1649 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด304,628,823-
1650 นาง อรุณี วิริยะจิตรา304,273,675+1.21
1651 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์304,038,746-
1652 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์302,715,000-0.81
1653 นาง วรรณา เรามานะชัย302,500,000-0.83
1654 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน302,004,815-1.67
1655 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์302,000,755-1.99
1656 นาง ปัทมา พรมมาส302,000,000-1.00
1657 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P301,923,329-0.88
1658 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด301,893,500-0.81
1659 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์301,492,800-1.43
1660 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์301,492,800-1.43
1661 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช301,191,914-0.96
1662 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล300,800,000-1.28
1663 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์300,772,500-1.68
1664 นาย ประสาน ภิรัช บุรี300,694,000-
1665 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล300,330,000-1.28
1666 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)300,051,360-0.97
1667 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1668 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล299,210,924-
1669 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล299,015,482-1.26
1670 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์298,860,000-0.89
1671 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์298,541,250-1.68
1672 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์298,541,250-1.68
1673 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์298,541,250-1.68
1674 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร298,011,829-1.97
1675 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด297,397,493-3.40
1676 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์297,375,135-1.48
1677 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์297,087,399-
1678 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED296,935,786-
1679 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี296,671,000-1.24
1680 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์296,623,140-0.98
1681 นาง ประพีร์ บุรี296,594,000-
1682 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด296,414,928-
1683 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด296,013,389-1.47
1684 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL295,441,832-3.57
1685 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล294,318,180-0.40
1686 นาย ชวลิต วิสราญกุล294,264,466-0.11
1687 น.ส. สุณี วิญญรัตน์293,996,925-0.89
1688 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์293,397,500-0.43
1689 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์293,077,186-2.33
1690 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี292,400,000-1.16
1691 นาย วิชัย ทองแตง292,331,593-
1692 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ292,280,568-0.50
1693 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว291,728,753-0.26
1694 นาย สงกรานต์ อิสสระ291,680,079-
1695 บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4291,532,260-0.20
1696 MR. MASAO MIZUNO291,200,000-
1697 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์291,119,520-
1698 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ290,883,540-0.81
1699 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์290,317,125-2.29
1700 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง290,250,000-0.93
1701 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์290,000,000-0.86
1702 นาย พงศ์ ศกุนตนาค289,820,960-1.68
1703 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์289,797,730-
1704 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์289,539,900-
1705 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา289,243,848-13.13
1706 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์288,453,246-0.98
1707 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้288,162,277-1.14
1708 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด288,000,000-2.08
1709 นาย ณรัล วิวรรธนไกร287,408,000-1.41
1710 MISS YUEH CHEE AMY TSAI287,375,704-
1711 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์287,351,400-0.81
1712 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร287,166,000-1.32
1713 นาย ชาย มโนภาส287,153,800-0.16
1714 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา286,604,763-2.01
1715 นาย โชติ โสภณพนิช286,378,400-
1716 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม286,294,779-0.41
1717 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล286,193,600-3.57
1718 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด286,132,400-
1719 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED286,053,563-2.98
1720 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล286,030,680-1.43
1721 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์285,954,278+0.93
1722 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล285,235,746-2.45
1723 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)284,865,488-
1724 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์284,837,058+1.52
1725 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์284,519,730+1.52
1726 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์284,380,380-1.23
1727 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์284,318,915+0.52
1728 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด284,232,227-2.11
1729 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด283,966,515-0.68
1730 นาย วิทยา อินาลา283,364,880-0.53
1731 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล282,950,325+1.09
1732 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด282,751,339-1.10
1733 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)282,550,000-
1734 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา282,221,900-4.49
1735 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์282,000,000-1.28
1736 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์281,714,540-1.24
1737 นาง วันทนา อมตานนท์281,468,960-1.56
1738 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์280,647,900-0.98
1739 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร280,308,000-1.41
1740 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร280,141,721-0.06
1741 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด279,335,744-0.39
1742 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED278,565,592+0.88
1743 Toyo Seikan Co. Ltd.278,520,000+0.47
1744 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)278,422,239-1.13
1745 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ277,537,970-0.33
1746 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม277,520,000-1.88
1747 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล277,500,000+0.90
1748 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED277,421,544-
1749 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์276,547,500+0.65
1750 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล276,442,500-0.86
1751 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1752 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)275,915,537-
1753 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์275,786,320-0.99
1754 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล275,666,761-0.83
1755 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์275,651,250-
1756 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์275,651,250-
1757 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P275,567,750-
1758 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED275,105,253-
1759 OJI HOLDINGS CORPORATION274,859,196+5.79
1760 นาง สุวิมล ชยวรประภา274,446,117+1.52
1761 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์274,339,000-0.43
1762 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด274,161,680-0.48
1763 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1273,354,705-0.29
1764 Megachem Ltd.272,180,760-0.53
1765 H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD.271,875,063-4.80
1766 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย271,633,500-6.84
1767 นาง นิรมล รุจิราโสภณ271,604,289-3.73
1768 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์271,382,445-1.68
1769 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย271,376,542-1.52
1770 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล270,720,000-1.39
1771 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์270,638,420-0.71
1772 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล269,731,020+1.28
1773 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า269,342,481-1.81
1774 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์268,920,000-0.80
1775 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์268,261,315+0.52
1776 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)267,979,773-
1777 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,926,339-
1778 บริษัท โลหการไทย จำกัด267,829,363-
1779 มหาวิทยาลัยขอนแก่น267,518,794-0.88
1780 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช267,381,010-0.20
1781 UOB LONG TERM EQUITY FUND267,203,405-2.07
1782 นาง อินทิรา สุขะนินทร์266,798,201-1.07
1783 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด266,120,669+2.74
1784 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา264,966,632-2.13
1785 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)264,880,000-
1786 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด264,567,000-1.15
1787 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์264,490,620-1.41
1788 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี264,000,000-0.62
1789 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.263,940,000-0.80
1790 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)263,699,608-0.23
1791 นาย ปรีชา ลีละศิธร263,520,000-
1792 ELEVATED RETURNS LLC262,960,000-3.95
1793 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ262,585,000-1.14
1794 CENTRAL GLASS CO., LTD.262,436,533-0.48
1795 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์262,297,692+0.65
1796 น.ส. อลิดา เศรษฐิน262,057,500-1.44
1797 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล261,991,611-2.12
1798 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด261,951,205-
1799 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว261,924,900+5.84
1800 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์261,473,065-2.30
1801 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์261,473,065-2.30
1802 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์260,759,648-5.26
1803 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน260,550,797-1.85
1804 น.ส. ปฐมา พรประภา260,505,003-1.06
1805 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม260,321,682-0.84
1806 นาง วัฒนา สมวัฒนา259,584,975-2.55
1807 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์259,420,000-
1808 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์259,405,074+0.65
1809 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)258,261,750-0.74
1810 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล257,500,000-1.94
1811 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์257,299,844-0.11
1812 นาย ชนน วังตาล256,457,650-0.99
1813 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์256,100,000-3.94
1814 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร256,000,000-3.12
1815 กองทุนเปิด บัวแก้ว255,995,164-2.38
1816 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์255,395,520-1.41
1817 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์255,370,350+0.56
1818 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ255,017,836-0.78
1819 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED255,016,390-2.67
1820 MR. TAN BOON PIN254,748,200+0.64
1821 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล254,000,000-
1822 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ254,000,000-
1823 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร253,685,250-0.32
1824 น.ส. ศศทร โชติบุตร253,606,500-0.32
1825 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH253,444,614-0.65
1826 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง253,225,646-0.93
1827 MR. HO KWONPING253,062,956+0.45
1828 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด252,612,756-2.48
1829 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข252,000,000-0.32
1830 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข252,000,000-0.32
1831 น.ส. พัลลภา วิทยากร251,529,290+0.81
1832 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์251,301,491-
1833 MR. HIRONOBU IRIYA251,084,335-0.68
1834 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์250,874,558+0.40
1835 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด250,121,690-1.54
1836 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล249,968,000-
1837 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล249,929,940+0.94
1838 นาย เมธา ตริลลิต249,900,000-
1839 นาย มนู เผ่าวิบูล249,894,050-1.68
1840 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์249,778,603-1.67
1841 นาง นิชา สมิทธิวาสน์249,600,000-1.54
1842 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล249,250,044+0.94
1843 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร248,817,100-0.86
1844 นาย กิตติเดช จารุเสถียร248,704,000-
1845 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด248,689,740-
1846 นาย องอาจ ปัณฑุยากร247,795,542+1.64
1847 นาย ชนะ อัษฎาธร247,633,161-0.25
1848 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)247,470,000-0.68
1849 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ247,434,662-
1850 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์247,395,925-8.29
1851 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์246,278,235-1.68
1852 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์246,278,235-1.68
1853 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี246,231,986-0.14
1854 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์244,743,104-0.39
1855 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี244,541,609-2.35
1856 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส244,341,380-0.71
1857 นาง สุวิมล มหากิจศิริ244,196,228+2.52
1858 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล244,170,660-1.92
1859 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด244,151,758-
1860 พันเอก พัชร รัตตกุล243,954,534-1.28
1861 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร243,905,194-
1862 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์243,823,800-4.50
1863 นาย ลักษณ์ ทองไทย243,400,950-
1864 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร243,101,725-0.91
1865 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย242,759,000-0.79
1866 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี242,712,034-3.11
1867 นาง พรพิไล ไรวา241,859,840-1.88
1868 นาย ประพล พรประภา241,605,003-1.06
1869 นาย วัฒนา จันทรัช241,416,542+6.73
1870 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)240,976,320-0.64
1871 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์240,967,620-0.93
1872 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ240,926,042-0.30
1873 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร240,902,690-0.62
1874 MR. YUK LUNG LEE240,825,000-1.62
1875 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด240,801,778+0.83
1876 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์240,781,200+1.80
1877 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์240,644,389+0.40
1878 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด240,410,296-
1879 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย240,080,400-1.02
1880 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร240,038,997-0.53
1881 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ239,795,000-
1882 MR. THOMAS ABRAHAM239,631,250-0.80
1883 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ238,590,000-1.28
1884 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์238,582,260-1.59
1885 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด238,485,042-1.11
1886 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)238,370,641-
1887 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์238,243,950-1.68
1888 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์238,243,950-1.68
1889 นาย เกียรติ วิมลเฉลา237,814,390-7.27
1890 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์237,474,060-
1891 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์236,891,200+0.03
1892 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์236,853,500-
1893 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ236,333,860-0.53
1894 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด236,000,000-0.85
1895 นาย สมชาย คุลีเมฆิน235,848,940+0.94
1896 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์235,829,200+1.00
1897 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)235,736,040+3.51
1898 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์235,520,000+1.30
1899 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา235,460,650-1.75
1900 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร235,190,530-0.30
1901 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์235,086,407-1.71
1902 นาย อมร ดารารัตนโรจน์234,937,500+0.56
1903 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์234,937,500+0.56
1904 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์234,937,500+0.56
1905 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์234,558,000-0.64
1906 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย234,440,456-0.49
1907 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช234,263,028-0.52
1908 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์234,077,760-1.59
1909 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ234,045,938+1.63
1910 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ233,828,637+2.90
1911 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ233,195,000-
1912 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ233,195,000-
1913 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์232,952,900+1.45
1914 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.232,275,000-1.84
1915 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์231,548,735+0.02
1916 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา231,309,440-0.39
1917 MR. LIAU KIM SAN JEREMY231,288,850-0.61
1918 นาย บุญยง สวาทยานนท์230,605,564-
1919 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ230,476,800-
1920 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์230,400,000-1.39
1921 WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC.230,390,860-2.70
1922 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร230,079,008+0.16
1923 นาย วสันต์ จาวลา230,000,000-
1924 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข229,858,304-0.99
1925 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ229,617,360-1.48
1926 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่228,850,000-0.50
1927 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล228,743,800-2.09
1928 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา228,708,925-
1929 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์228,692,000-0.07
1930 นาย สุจินต์ หวั่งหลี228,581,213-0.12
1931 นาย พิชิต เลิศตำหรับ228,375,000-1.33
1932 นาย พรชัย อุไรสินธว์228,234,240-
1933 บริษัท วัฒนชาญ จำกัด227,920,000-
1934 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND227,485,440-0.64
1935 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ226,951,426-0.43
1936 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์226,871,500+0.52
1937 น.ส. รจนา วานิช226,441,926-0.53
1938 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ226,367,195+1.63
1939 นาย บพิธ ภัทรรังรอง226,269,226-1.40
1940 นาง พรทิพย์ โรจตระการ225,765,540-
1941 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา225,715,200-
1942 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ225,300,983-1.20
1943 นาง ศิริพร ศาตวินท์224,964,000-1.25
1944 นาย อาษา เมฆสวรรค์224,682,120-
1945 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล224,453,100+0.90
1946 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล224,000,000-
1947 นาย ธิติ จิรนนท์กาล224,000,000-3.12
1948 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ223,971,936-2.49
1949 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์223,902,802-
1950 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด223,832,862-
1951 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ223,742,984-0.72
1952 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด223,665,820-0.92
1953 นาย พิมล ศรีวิกรม์222,643,708-1.22
1954 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล222,000,000+0.90
1955 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์221,970,000-1.99
1956 นาง พันทิพา ไรวา221,634,720-1.88
1957 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์221,333,311-0.80
1958 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน221,095,245-2.36
1959 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ220,942,509-2.25
1960 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด220,751,700+1.30
1961 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์220,718,099-0.62
1962 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี220,650,000+2.50
1963 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล220,634,656-0.71
1964 น.ส. มาลี วิญญรัตน์220,601,700-0.89
1965 นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล220,268,000+0.09
1966 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ220,185,000-0.32
1967 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM220,075,759-2.73
1968 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค219,948,493-2.73
1969 นาย กฤษดา ชวนะนันท์219,900,000-3.33
1970 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี219,616,568-1.16
1971 นาย ชูเดช คงสุนทร219,426,504+1.82
1972 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล219,235,980-0.40
1973 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล218,800,000-0.13
1974 นาย ชนะ โตวัน218,754,447-0.07
1975 น.ส. อรนุช วานิช218,673,859-0.53
1976 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา217,649,280-0.39
1977 นาย สมชาย ประภากมล217,381,977-
1978 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา217,361,830-1.21
1979 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล217,166,400-1.39
1980 บริษัท ธนนนทรี จำกัด217,001,686-
1981 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์216,932,120-0.60
1982 น.ส. อังคณา วานิช216,572,879-0.49
1983 นาย ภากร วัชรสุรังค์216,160,000+0.52
1984 นาง นุชนารถ โสภณพนิช216,066,158-0.02
1985 MITSUI & CO.,LTD.215,999,998-0.62
1986 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์215,939,200-0.39
1987 น.ส. นิดา แซ่ลี้215,807,410-1.54
1988 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว215,550,000-2.40
1989 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3215,377,151-4.39
1990 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ215,340,000-2.97
1991 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4215,283,120-0.61
1992 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี215,190,248-1.37
1993 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด215,160,125-0.43
1994 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)214,840,000-0.36
1995 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)214,574,400-0.74
1996 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์213,908,597-0.34
1997 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ213,802,000-1.99
1998 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)212,934,240+0.15
1999 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน212,858,184-
2000 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด212,414,252-1.67