คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล358,603,750+1.64
1502 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์358,434,845-
1503 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ358,400,000+1.79
1504 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย358,272,190-
1505 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง357,424,370-
1506 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง357,200,000+1.06
1507 น.ส. มาลี วิญญรัตน์357,115,260-0.98
1508 บริษัท สมบัติธนา จำกัด357,052,214-0.54
1509 พันเอก พัชร รัตตกุล355,550,757-
1510 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา354,081,996+1.72
1511 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)353,274,250+5.34
1512 นาง วรดี สินเจริญกุล353,242,864+0.96
1513 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์353,081,505-
1514 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา352,800,000+0.51
1515 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช352,730,800+3.22
1516 นาย ธงไชย แพรรังสี352,528,333-2.91
1517 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด352,341,549+1.43
1518 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์352,250,000+4.00
1519 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์352,185,600+1.56
1520 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์351,461,500+5.76
1521 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์351,148,212-
1522 CENTRAL GLASS CO., LTD.350,125,663-0.90
1523 นาง สุภา สุพรรณธะริดา349,288,800+0.89
1524 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด348,853,020+0.90
1525 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์348,784,976-
1526 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี348,324,036-0.20
1527 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย347,794,148-0.66
1528 CHANG FUNG COMPANY LIMITED347,465,173+1.54
1529 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น347,436,152+4.12
1530 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด347,192,999-1.31
1531 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์346,886,000-3.23
1532 นาง อรุณี วิริยะจิตรา346,687,581+0.53
1533 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล346,233,064+0.72
1534 นาย ชนะ โตวัน346,113,000+2.33
1535 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล345,753,694-0.70
1536 BENTAYGA HOLDINGS LTD345,720,000-14.93
1537 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด345,686,996+0.64
1538 บริษัท เทวรายา จำกัด345,391,433+0.18
1539 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง344,736,514-5.09
1540 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)344,553,499+1.54
1541 นาย ฐิติ ชนะภัย344,225,000-
1542 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์344,095,000+4.00
1543 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร344,000,000+0.58
1544 นาย อมร ดารารัตนโรจน์343,875,000-
1545 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์343,875,000-
1546 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์343,875,000-
1547 นาย ชาย ศรีวิกรม์342,791,552+1.56
1548 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)342,621,505-0.37
1549 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์342,265,902-
1550 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล341,968,479+0.60
1551 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์341,964,544+1.56
1552 น.ส. กุลิสรา การะ341,541,720-0.58
1553 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด341,324,346+1.89
1554 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด341,058,000-0.83
1555 นาย วิทยา อินาลา340,640,760-0.88
1556 ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1557 นาง สิริเกศ จิรกิติ339,412,596+0.81
1558 นาย กิติชัย สินเจริญกุล337,748,840+0.96
1559 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม337,730,368+0.81
1560 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด337,500,000+1.48
1561 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์337,241,341+2.32
1562 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร337,059,812+4.93
1563 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด336,350,000-
1564 นาย วัฒนา จันทรัช336,252,077+0.52
1565 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์336,034,274+2.27
1566 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล336,034,274+2.27
1567 นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์335,798,753+2.14
1568 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)335,330,370+3.44
1569 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร335,322,280+4.03
1570 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)335,039,705+1.40
1571 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา334,642,185-0.38
1572 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์333,787,560-
1573 น.ส. สุณี วิญญรัตน์333,196,515-0.98
1574 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์332,470,686-
1575 นาย ปรีชา ลีละศิธร331,718,400-
1576 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED331,662,820+1.10
1577 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด331,662,396+0.11
1578 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)331,059,892+0.78
1579 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์330,852,500+0.94
1580 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล330,844,435+0.84
1581 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์330,423,580+0.82
1582 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH330,408,783+1.71
1583 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี330,000,000-
1584 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์329,915,695-
1585 นาย ชวลิต วิสราญกุล329,387,761+1.67
1586 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา329,220,000+0.65
1587 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC328,971,673+7.57
1588 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด328,520,000-
1589 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์327,994,188-
1590 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล327,888,132-0.70
1591 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล327,874,967-
1592 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์327,628,780-
1593 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล327,514,500+1.70
1594 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)327,250,000+1.30
1595 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์327,213,160+0.96
1596 Megachem Ltd.327,196,020-0.88
1597 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta327,113,428+1.37
1598 CPYI CLT A/C 0090029-1001326,444,850-
1599 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา326,368,934+0.97
1600 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ325,093,633+1.59
1601 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด325,076,720+3.68
1602 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ324,508,233+1.94
1603 นาย ศรุต ทับลอย324,324,000+2.27
1604 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)324,024,000+0.56
1605 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)324,000,000+1.67
1606 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์323,790,000+1.55
1607 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร323,589,235+2.48
1608 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์323,308,541+3.06
1609 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE322,791,200-0.54
1610 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด322,709,376+1.56
1611 นาง จันทิมา องค์โฆษิต322,706,000-
1612 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4322,326,884+0.57
1613 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด322,161,616+2.20
1614 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT321,581,450+0.96
1615 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช321,160,670+0.31
1616 นาง อัญชนา ศิริวงศ์320,907,620-
1617 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์320,218,650-1.74
1618 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์320,178,315+0.26
1619 นาย กฤษฎา พฤติภัทร320,000,000+4.00
1620 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED319,716,915+0.78
1621 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK318,617,238-
1622 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์318,484,134-1.32
1623 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์318,000,000+2.58
1624 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล317,949,337+2.27
1625 น.ส. อรวรรณ วรนิจ317,925,960+1.70
1626 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด317,750,400+0.49
1627 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.317,400,688-2.17
1628 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี316,850,000-0.09
1629 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์316,706,610+0.22
1630 นาง สุวิมล ชยวรประภา316,028,862-
1631 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์315,293,393+0.05
1632 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค315,039,597-0.75
1633 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม313,912,037+1.50
1634 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์313,668,225-
1635 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด313,636,778-3.45
1636 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์313,512,000-
1637 นาย บพิธ ภัทรรังรอง313,492,839-
1638 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์313,443,000+4.79
1639 นาง นุชนารถ โสภณพนิช312,904,455+0.35
1640 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด312,882,424-1.32
1641 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย312,331,000-0.58
1642 นาง สุกัญญา ทอย312,320,000-0.41
1643 นางสาว จุไรรัตน์ พงษ์สอน312,320,000-0.41
1644 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ312,207,711+1.70
1645 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ311,796,336-4.26
1646 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง311,643,000+0.78
1647 นาย สนั่น อังอุบลกุล311,547,630-2.80
1648 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์311,484,743-0.62
1649 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
1650 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล310,862,555+0.43
1651 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
1652 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร310,134,315+1.39
1653 นาง วรรณา เรามานะชัย309,996,000+0.84
1654 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์309,880,000-
1655 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์309,696,861+2.56
1656 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์309,361,000+0.94
1657 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์309,282,621-0.63
1658 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด308,967,800-
1659 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด308,920,600+2.43
1660 นาย สมชาย ปัดภัย308,224,081+0.93
1661 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์308,052,600-
1662 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)308,016,000-0.54
1663 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์307,985,895-
1664 นาย อภิเนตร อูนากูล307,597,950-0.89
1665 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี307,173,680+1.70
1666 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์307,105,588-0.73
1667 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT306,657,537-
1668 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา306,587,424+12.87
1669 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี306,000,000-
1670 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด306,000,000-0.42
1671 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด306,000,000-0.42
1672 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด306,000,000-0.42
1673 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด305,431,662+0.93
1674 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด304,695,000-0.55
1675 นาย ไกร วิมลเฉลา304,395,000-
1676 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.304,200,000-
1677 นาย สมชัย ธนสารศิลป์303,914,580-
1678 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)303,876,880-
1679 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด303,850,984-1.24
1680 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)302,964,480+0.96
1681 นาง วันทนา อมตานนท์302,116,144+0.44
1682 นาย จักรกฤช จารุจินดา301,994,252+0.51
1683 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์301,982,940-
1684 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข301,953,080-0.48
1685 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์300,951,000-
1686 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด300,752,428-1.00
1687 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.300,000,000+1.00
1688 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล299,200,000+0.57
1689 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล299,200,000+0.57
1690 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล297,678,626+1.08
1691 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ297,500,000+2.86
1692 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)297,139,809-
1693 นาง ปริยา จีระพันธุ์297,128,169-
1694 MOLTEN CORPORATION297,000,000-
1695 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์296,744,240+0.81
1696 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่296,700,000+1.55
1697 นาง วัฒนา สมวัฒนา296,668,543-
1698 นาย จิรโมท พหูสูตร296,617,590+2.00
1699 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล295,050,000-
1700 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์294,675,528+0.81
1701 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี294,324,120-
1702 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์294,075,116+0.81
1703 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์293,489,859+0.71
1704 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์292,753,520+0.84
1705 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)292,653,102-1.96
1706 นาย พชร พรรธนประเทศ292,117,365+1.96
1707 นาง อุบล จิระมงคล291,590,000-
1708 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED291,161,662-1.17
1709 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ290,955,040+1.64
1710 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล290,900,000+0.03
1711 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย290,662,185+2.37
1712 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร290,019,690-
1713 นาย ปฏิญญา เทวอักษร289,946,698+1.44
1714 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์288,585,834+0.46
1715 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์288,537,951+0.81
1716 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์287,934,715+0.26
1717 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน287,613,254-
1718 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด287,598,578-0.53
1719 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)287,522,130+0.23
1720 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)287,240,000+1.80
1721 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด287,022,169-2.82
1722 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล286,495,040+4.51
1723 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์286,258,674-
1724 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล285,525,872+4.51
1725 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)285,334,320-0.54
1726 Toyo Seikan Co. Ltd.285,120,000-1.85
1727 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์284,901,767-1.50
1728 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์284,181,803+1.52
1729 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต283,263,700-0.06
1730 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล283,085,240+1.52
1731 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์283,051,340+1.09
1732 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย282,827,608+0.51
1733 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)282,252,850+0.52
1734 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED281,496,440-0.57
1735 MR. PAUL SUMADE LEE281,174,374+0.96
1736 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย281,000,000-
1737 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์281,000,000-
1738 นาย สันติ ศิริวงศ์281,000,000-
1739 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)280,000,000+2.86
1740 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา279,948,669+0.59
1741 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า279,799,195+1.63
1742 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย279,781,982-1.75
1743 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด279,475,984-
1744 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล278,862,658-0.70
1745 นาย ธีรพล นพรัมภา278,800,000+1.61
1746 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด278,602,260+0.05
1747 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช278,023,306-
1748 นาง เนาวนารถ จามรมาน277,927,046+0.79
1749 นาย เชาว์ การะ277,814,880-0.40
1750 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED277,421,544-
1751 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED277,338,431-1.33
1752 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์277,002,765+0.81
1753 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์277,002,765+0.81
1754 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง276,931,856-
1755 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา276,869,214-1.00
1756 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์276,502,200+0.80
1757 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์276,402,410-
1758 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1759 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)276,000,000-0.54
1760 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร275,995,830+0.30
1761 MRS. CHEN, MEI-FANG275,746,200-
1762 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล275,551,780+1.00
1763 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)275,202,269-1.64
1764 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย274,567,415-
1765 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ273,560,980+3.20
1766 มูลนิธิส่งเสริมไทย272,457,000+1.48
1767 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์272,000,000-1.47
1768 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร271,656,000+1.53
1769 นาย ภาณุ ศีติสาร271,516,056+0.51
1770 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์271,460,043-0.71
1771 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์271,276,729+2.28
1772 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม271,112,500+1.48
1773 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์270,986,000-1.74
1774 Silom Road Limited270,963,000+0.65
1775 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด270,243,375+0.90
1776 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)268,824,800+2.31
1777 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์268,702,735-
1778 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์268,702,735-
1779 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี268,644,268+0.57
1780 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว268,152,610-0.42
1781 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)268,152,500-
1782 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์267,723,900+1.46
1783 นาย สุเมธ เศษธะพานิช267,576,000+3.85
1784 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ267,454,644-
1785 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์267,333,600-0.60
1786 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A267,293,715+1.03
1787 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข266,950,000-
1788 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์266,943,259+0.81
1789 MR. MOONG-CHU HUI266,900,000-0.59
1790 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ266,580,447-
1791 นาง สุชาดา มังกรกนก266,000,000-
1792 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์265,601,210-0.55
1793 นาย อธิภัทร ควรสถาพร265,483,051+0.57
1794 นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์265,326,030+2.60
1795 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)265,245,020-
1796 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส265,090,000+0.69
1797 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์264,791,980+0.49
1798 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร264,479,568-0.79
1799 น.ส. ณิชยา พหูสูตร264,047,640+2.00
1800 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์263,806,778-
1801 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์263,624,000+11.90
1802 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH263,436,250-0.59
1803 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด262,977,775-0.53
1804 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์262,896,830+2.08
1805 นาง ปัทมา พรมมาส262,740,000+0.57
1806 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์261,859,545+1.09
1807 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด261,668,322-2.19
1808 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล261,320,000-4.32
1809 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์260,985,635-
1810 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย260,903,700-0.47
1811 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา260,800,000+1.53
1812 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล260,302,320+0.83
1813 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด260,000,000-
1814 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร260,000,000+0.96
1815 PAN ASIA ASSETS LIMITED259,880,000+1.12
1816 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)259,216,310+0.19
1817 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล258,650,677-
1818 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์258,165,000+4.44
1819 นาย ภากร วัชรสุรังค์257,600,000-1.74
1820 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย257,527,452+0.96
1821 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY257,439,905+0.67
1822 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา256,994,201+2.63
1823 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์256,750,000-0.63
1824 MISS YUEH CHEE AMY TSAI256,585,450+0.36
1825 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร256,551,707-1.24
1826 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์256,540,000-
1827 นาย โชติ โสภณพนิช256,270,168+0.33
1828 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล255,122,400-
1829 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด254,658,578+2.56
1830 MR. THOMAS ABRAHAM254,471,100+4.23
1831 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์254,115,360+1.69
1832 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์254,115,360+1.69
1833 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด254,033,000+3.85
1834 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)253,518,000-
1835 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์252,425,500+2.05
1836 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม252,170,000+4.36
1837 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล252,133,000-0.55
1838 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช252,119,811-1.13
1839 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร252,081,848+1.77
1840 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์251,995,200+1.56
1841 นาย สมชาย คุลีเมฆิน251,423,870+0.88
1842 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล251,130,068+0.11
1843 นางสาว อรนุช สุวังกูร251,124,800-1.61
1844 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร251,090,000+0.84
1845 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง251,030,035+1.22
1846 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ250,810,775-2.06
1847 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล250,445,256+1.88
1848 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา250,421,091-
1849 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)249,893,316-0.47
1850 KING WAN CORPORATION LIMITED249,583,620-0.70
1851 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย249,439,114+1.21
1852 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์248,706,000+0.81
1853 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา248,630,772+0.59
1854 นาย อภิชาติ จูตระกูล248,589,000-
1855 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ248,576,226+0.81
1856 นาง พรทิพย์ โรจตระการ248,342,094+2.10
1857 บริษัท กันยง จำกัด248,247,344-
1858 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์247,893,569+0.52
1859 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)247,609,250-
1860 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ247,366,626+0.51
1861 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา247,277,349+4.56
1862 นาย สมชาติ โสตธิมัย247,125,000-0.74
1863 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์246,861,000+0.81
1864 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์246,861,000+0.81
1865 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์246,861,000+0.81
1866 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย246,859,669+3.85
1867 บริษัท ชัยลดาดล จำกัด246,528,024-1.04
1868 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)246,215,277+0.07
1869 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.245,725,200-0.79
1870 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด245,422,946-0.75
1871 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์244,658,669-
1872 นาย นพดล ตัณศลารักษ์244,462,339+1.40
1873 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์244,443,753+1.53
1874 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ244,394,500+1.00
1875 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์244,250,000+1.00
1876 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด244,151,758+11.11
1877 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์244,116,000+1.57
1878 MR. MOTOYA OKADA243,750,000+2.77
1879 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล242,872,260+3.15
1880 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์242,794,998+2.07
1881 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด242,627,375+0.94
1882 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta242,048,820-0.78
1883 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน241,967,355+1.43
1884 นาย องอาจ ปัณฑุยากร241,905,937-
1885 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช241,812,619+0.17
1886 SIX SIS LTD241,728,930+0.32
1887 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด240,022,221-
1888 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED239,669,599+2.65
1889 นาย พงศ์ ศกุนตนาค239,650,273+0.81
1890 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค239,650,273+0.81
1891 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.239,399,398+5.88
1892 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล238,800,000+0.50
1893 ELEVATED RETURNS LLC238,740,000+1.45
1894 นาย เอก พิจารณ์จิตร238,500,000+4.72
1895 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี238,211,977-0.18
1896 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์237,354,236+0.51
1897 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ237,237,580+1.42
1898 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด237,000,000-
1899 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ236,503,813+4.20
1900 วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด236,250,000+1.90
1901 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล236,234,656-0.89
1902 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล235,307,467+0.47
1903 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม234,398,600-0.82
1904 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี234,300,000+2.11
1905 นาย ลวรณ แสงสนิท234,165,480-
1906 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย234,136,700+0.36
1907 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ234,067,669+0.75
1908 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล233,935,546+0.96
1909 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ233,766,855+0.49
1910 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด233,531,267+0.78
1911 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A233,106,536-0.58
1912 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร232,941,273-2.83
1913 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด232,722,432+1.39
1914 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด232,697,098-
1915 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์232,642,500+1.00
1916 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง232,279,213+1.02
1917 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา231,962,995+0.22
1918 น.ส. อลิดา เศรษฐิน231,747,500+1.57
1919 นาย พนม ควรสถาพร231,422,615+0.55
1920 MR. TAN SEOW PHOR231,397,225-1.94
1921 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด231,285,000+0.74
1922 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง231,000,000-0.95
1923 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล230,945,116+0.17
1924 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร230,573,552+3.45
1925 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์230,218,750+0.94
1926 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1927 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์229,756,991-0.90
1928 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED229,694,725+0.15
1929 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ229,620,172-
1930 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์229,566,660-
1931 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร229,499,267+0.55
1932 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต229,482,000-0.55
1933 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.229,360,000+4.79
1934 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ229,244,020-1.26
1935 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร229,233,666+0.55
1936 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด229,219,571-1.37
1937 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1229,000,161+1.01
1938 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ228,932,172-
1939 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ228,451,361-0.03
1940 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์228,061,200-
1941 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์228,047,400+1.48
1942 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร228,029,708-
1943 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส227,589,880-0.54
1944 MR. MASAO MIZUNO227,500,000+2.77
1945 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์227,467,695-
1946 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์226,854,630-0.87
1947 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร226,718,616+0.56
1948 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร226,303,350-
1949 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ226,303,266+0.23
1950 น.ส. ศศทร โชติบุตร226,233,100-
1951 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี226,220,579+1.08
1952 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์226,013,325-0.34
1953 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ225,306,400+1.56
1954 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้224,930,637+1.98
1955 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข224,800,000-
1956 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์224,721,400-
1957 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์224,721,400-
1958 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช224,450,964-
1959 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์224,403,635+0.81
1960 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ224,093,306+0.34
1961 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด223,832,862-
1962 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์223,776,000-
1963 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ223,776,000-
1964 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล223,776,000-
1965 นาย รณชัย กองบุญมา223,469,305-0.83
1966 นาย สุรกิต รติทอง223,388,000+0.99
1967 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร223,134,528+0.57
1968 นาง ณัชปภา ควรสถาพร223,134,526+0.57
1969 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร223,134,523+0.57
1970 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์223,055,763-1.14
1971 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ222,934,420-1.26
1972 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ222,934,420-1.26
1973 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์222,931,200-
1974 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร222,408,648+2.48
1975 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์222,400,000-4.32
1976 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด222,300,000+1.75
1977 นาย มารชัย กองบุญมา222,245,370-1.43
1978 น.ส. ปฐมา พรประภา221,911,669+2.48
1979 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์221,900,000+1.37
1980 นาย พสุ ลิปตพัลลภ221,525,516+2.04
1981 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ221,525,515+2.04
1982 MR. HO KWONPING221,288,235+1.54
1983 น.ส. พัลลภา วิทยากร221,243,936+0.45
1984 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร220,986,427-0.39
1985 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา220,912,674+2.44
1986 นาย เมธา ตริลลิต220,500,000+0.95
1987 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด220,444,875-3.10
1988 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์220,384,770+0.52
1989 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์220,242,129-
1990 MR. YUK LUNG LEE220,000,000+0.91
1991 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล220,000,000+0.57
1992 MEDIA KING CAPITAL LTD220,000,000-
1993 นาย ทัยดี วิศวเวช219,877,874-
1994 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์219,033,000-
1995 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม218,920,000+0.96
1996 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์218,514,175-4.00
1997 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ218,460,009-
1998 นาย ลักษณ์ ทองไทย218,436,750-
1999 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย218,089,300+2.10
2000 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND217,893,887+1.08