คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,253,861,400-0.08
752 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,252,005,677-
753 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,249,987,400+0.97
754 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์1,248,676,900-1.94
755 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล1,247,538,896+1.01
756 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,245,921,474+0.79
757 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,243,346,232+0.51
758 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
759 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
760 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
761 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,239,745,771+2.51
762 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,237,600,000-
763 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,230,920,000-2.50
764 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด1,228,125,000-
765 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,226,700,579-0.51
766 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,225,705,000+1.83
767 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,220,060,000-
768 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,053-
769 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
770 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
771 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
772 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,218,288,138-0.41
773 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,218,019,309+1.85
774 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,215,150,924+2.88
775 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด1,215,000,000-0.41
776 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,212,818,202+0.97
777 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด1,211,750,000-
778 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,210,892,410-
779 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,209,688,699+4.20
780 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,207,052,305-0.93
781 นาย จิตติพร จันทรัช1,200,670,720+2.08
782 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,199,823,142-0.57
783 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา1,199,626,344+3.23
784 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,199,290,379-0.68
785 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์1,197,375,000+1.08
786 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,197,241,092-1.74
787 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,196,937,252-0.78
788 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,194,592,000-
789 Kyocera Corporation1,193,800,000+1.06
790 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,190,996,092+2.88
791 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,189,882,000+0.43
792 นาย เนตร จรัญวาศน์1,184,660,422-1.65
793 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,184,500,000-0.42
794 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,175,810,091+0.89
795 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,174,906,630-1.97
796 นาย วิทวัส พรกุล1,171,522,600+1.49
797 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,170,419,580+1.01
798 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,166,810,760-0.03
799 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,162,419,369-0.70
800 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,157,396,394+0.35
801 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,153,600,000+0.89
802 PT SOLE CO.,LTD1,150,000,000+0.87
803 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,147,762,453-2.65
804 นาย ฐกร รัตนกมลพร1,147,500,000-0.59
805 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์1,145,295,000+1.08
806 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,143,709,250-
807 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,136,310,401-2.53
808 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,134,992,450-0.09
809 บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,125,757,500+1.14
810 POSCO, LTD.1,125,720,145-
811 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี1,117,849,820+3.26
812 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา1,116,250,000+3.40
813 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,116,250,000+3.40
814 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,114,104,950+2.50
815 น.ส. ยุวดี วชิรปภา1,111,462,761+1.75
816 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช1,109,799,400+1.04
817 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,109,695,610+2.50
818 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,108,037,418+0.99
819 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,106,472,350+1.94
820 นาย กำธร ตติยกวี1,106,372,657-0.26
821 นาย ชูเดช คงสุนทร1,102,418,588-2.75
822 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม1,100,023,480-2.74
823 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,098,000,000-3.83
824 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ1,093,808,460+0.92
825 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,093,238,112+0.52
826 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,087,802,747+2.69
827 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,085,844,108+1.64
828 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,083,547,080-0.65
829 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,081,750,428+1.96
830 น.ส. วิศรา พรกุล1,080,762,921+1.48
831 นาย ภัคพล งามลักษณ์1,079,896,320+5.62
832 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,079,699,909+0.55
833 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด1,078,436,338-0.85
834 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,077,817,376+1.25
835 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด1,075,909,036-0.41
836 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,075,868,810+0.44
837 DPA Fund S Limited1,074,482,444+4.12
838 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,074,363,340+5.00
839 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,073,099,441+0.17
840 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง1,069,723,705+1.89
841 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,062,707,264+0.71
842 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,062,073,350+0.16
843 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม1,058,047,434-
844 นาย วรุฒ บูลกุล1,054,508,651-2.67
845 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์1,053,000,000-3.08
846 HITACHI CHEMICAL CO.,LTD.1,051,434,903-
847 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,051,267,140-0.79
848 SAN-EI GEN F.F.I., INC.1,050,000,000+4.00
849 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,043,450,000-0.23
850 บริษัท มาแฟม จำกัด1,041,434,108+0.70
851 MR. YEAP SWEE CHUAN1,041,297,443-1.27
852 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,038,229,040-0.13
853 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL1,035,365,349+1.91
854 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,032,564,888+0.88
855 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด1,031,625,000-0.76
856 นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,028,679,027+2.82
857 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,026,947,492-0.88
858 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1,025,597,597+0.72
859 MR. YOUNG JUN LEE1,023,102,000-
860 MR. SEUNGWOO LEE1,022,650,000-
861 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,021,172,885-
862 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION1,017,901,794-
863 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ1,017,331,904+1.87
864 นาย ชาญ โสภณพนิช1,011,746,393+0.57
865 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด1,011,296,000+0.45
866 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,010,742,300+3.33
867 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา1,010,375,246+0.72
868 SMK ASIA LTD1,008,506,948-3.33
869 นาย วชิระ ทยานาราพร1,008,389,800+2.63
870 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด1,006,690,140-2.50
871 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,005,792,762+0.83
872 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT1,000,458,091-2.34
873 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด999,415,880-
874 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND998,573,400+2.42
875 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม994,069,290+5.09
876 นาง สุวิมล อธิกิจ993,571,775+1.71
877 NIPPON CLOSURES CO., LTD.991,707,184+0.48
878 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร989,068,500+0.84
879 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา988,994,250+0.43
880 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์986,131,451-0.30
881 นาย ทิศชวน นานาวราทร975,493,910+0.27
882 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์970,873,007-1.39
883 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์970,401,010+0.31
884 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด970,200,000-
885 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)970,000,000+4.12
886 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์969,534,430+1.00
887 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ967,469,328+0.81
888 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)965,615,184+0.09
889 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล963,842,625+1.91
890 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร963,117,000-1.60
891 KGI ASIA LIMITED961,183,710-1.14
892 นาง ยุวเรศ ชูสกุล960,017,500+1.83
893 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
894 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา953,352,380+0.75
895 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด950,000,000+1.05
896 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด947,454,200-0.53
897 มูลนิธิชินโสภณพนิช947,232,454+0.36
898 นาย ชัย โสภณพนิช941,593,368+0.32
899 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)941,210,830-0.31
900 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด940,399,500-0.80
901 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต939,498,021+0.68
902 นาย มงคล มังกรกนก938,104,998+0.97
903 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด936,554,454+0.36
904 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์933,600,000+0.64
905 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์932,513,207+0.40
906 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด931,412,694+0.93
907 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล926,600,000+2.68
908 นาย พิชญ สมบูรณสิน923,246,540-
909 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล922,603,922-
910 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล922,375,000+1.91
911 น.ส. นงค์นภา ทองมี920,725,650-
912 นาย ธนากร ธนวริทธิ์919,743,488+1.83
913 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ918,051,491+0.75
914 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา918,000,000-
915 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)917,468,357+0.81
916 นาง ลลนา ธาราสุข916,759,210+5.91
917 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร914,300,000-1.54
918 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์912,600,000+1.18
919 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด910,870,183+0.67
920 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม910,428,824-0.62
921 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)910,245,328-0.21
922 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์909,962,654+1.02
923 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
924 นาย ทวีลาภ แจ่มใส907,500,000+0.76
925 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด907,500,000-
926 นาย กำพล พลัสสินทร์900,551,171+1.67
927 นาย วรพจน์ อำนวยพล899,549,957+0.88
928 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ898,896,840-1.75
929 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)897,750,000-
930 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล894,413,816+0.47
931 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล894,092,616+1.64
932 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED893,957,940+0.25
933 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH889,587,550-1.02
934 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล889,570,500-1.36
935 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.886,511,250-
936 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา886,371,563-2.74
937 นาง วิมลทิพย์ พงศธร884,664,083+0.70
938 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ882,381,433+0.48
939 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด882,010,800+1.33
940 นาย กิตติพล ทวนทอง881,509,500+1.80
941 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด880,760,400-
942 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา879,453,384+3.23
943 นาย เศรษฐา ทวีสิน879,133,636-0.75
944 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม878,714,140-1.37
945 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์875,946,001-1.39
946 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
947 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)870,010,835+1.32
948 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .869,200,106-
949 นาย สุขุม นวพันธ์866,889,651+2.73
950 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด866,413,678-0.41
951 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์866,351,291+0.15
952 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล865,315,261-0.47
953 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK861,061,500-
954 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ860,623,400-0.55
955 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต859,914,000-0.99
956 INGRESS CORPORATION BERHAD859,814,772-4.04
957 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา858,843,873+2.13
958 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล852,671,380+0.43
959 นาย ทศพล แววมณีวรรณ851,730,000+1.12
960 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์847,902,000+8.33
961 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง846,864,927-2.26
962 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด844,236,559+3.23
963 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED843,249,960+2.82
964 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.840,077,319+0.36
965 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)839,531,353-1.66
966 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล837,006,696+0.54
967 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ834,150,000+0.75
968 MR. KIN HANG NG834,050,400+0.63
969 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา833,834,687+1.34
970 HI-LEX CORPORATION833,000,000+0.84
971 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
972 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร830,149,140+0.81
973 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด830,144,000+1.79
974 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์829,094,724+0.79
975 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล828,903,750-4.26
976 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล828,903,750-4.26
977 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี828,354,655+1.91
978 นาย วิชัย ทองแตง827,668,753-
979 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT827,425,813-2.35
980 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.827,091,904+0.40
981 Silom Road Limited826,965,000-0.43
982 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์826,650,000+8.33
983 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์822,495,908+0.91
984 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์821,079,420+0.52
985 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์820,584,000-
986 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์820,334,494-1.39
987 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด820,331,209+0.99
988 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์819,908,339-1.39
989 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช818,249,040+0.53
990 Deutsche Bank AG Singapore PWM815,199,280+2.82
991 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)814,263,032+0.32
992 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.812,996,700+0.54
993 นาย วริศ บูลกุล812,024,082-2.61
994 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล808,559,520+0.47
995 นาย บัญชา วิญญรัตน์808,236,000-0.85
996 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)806,522,339-2.63
997 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ806,198,833+0.72
998 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์805,202,078-
999 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ804,675,000+1.85
1000 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด801,864,000-0.78