คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์379,500,276-
1502 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4378,432,390-
1503 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์378,274,042+1.80
1504 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.378,000,000-
1505 MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS376,750,000+5.00
1506 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา376,640,000-0.93
1507 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด376,631,412-0.81
1508 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด376,290,000-0.88
1509 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี376,200,000+0.88
1510 นาย สหนันท์ เชนตระกูล375,895,250+0.61
1511 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์375,730,190-0.04
1512 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์375,000,000+0.80
1513 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์374,796,520+0.67
1514 นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์374,707,200+2.52
1515 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์374,371,644+0.72
1516 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา374,234,409+0.99
1517 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด374,000,000+0.53
1518 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว373,190,500-
1519 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1372,932,640+0.87
1520 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4372,932,640+0.87
1521 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2372,932,640+0.87
1522 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3372,932,640+0.87
1523 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์372,512,657-0.14
1524 นาง วรรณี ทองลักษณ์371,026,500+1.89
1525 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง371,007,048+6.45
1526 นาย กิตติเดช จารุเสถียร370,867,200+4.24
1527 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด370,844,508-1.22
1528 OJI HOLDINGS CORPORATION370,264,867-0.61
1529 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED369,048,763-
1530 North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited369,000,000-
1531 นาย วิทูร มโนมัยกุล368,439,000-
1532 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด368,326,898+1.44
1533 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล368,071,501+1.27
1534 น.ส. รัตนา พรรณนิภา367,995,400+4.35
1535 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์367,992,269-
1536 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)367,565,920+0.56
1537 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์367,007,110-
1538 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.366,730,304-0.31
1539 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์366,445,910-
1540 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์365,957,910-
1541 น.ส. วริษา ภาสกรนที365,610,180+5.67
1542 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด365,193,750+1.33
1543 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค364,399,535+1.47
1544 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)363,475,420+0.65
1545 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา363,348,240+5.10
1546 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด362,661,878-
1547 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์361,888,614-0.12
1548 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์361,887,175+3.48
1549 นาย วิทูร สุริยวนากุล361,660,410+0.58
1550 นาง อมร พุฒิพิริยะ361,326,147+3.40
1551 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท361,170,800-
1552 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)360,812,626-
1553 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ360,150,000+3.40
1554 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์360,090,573-0.74
1555 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง359,686,654+0.65
1556 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล359,614,020+1.09
1557 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.358,800,778+2.88
1558 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง358,758,965-0.89
1559 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)357,115,869-0.29
1560 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา356,441,914-1.64
1561 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์356,415,341+1.88
1562 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ356,318,927+0.13
1563 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์356,317,137-
1564 น.ส. อรวรรณ วรนิจ355,860,308+6.60
1565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว355,841,746+1.76
1566 Silom Road Limited355,419,000+8.91
1567 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ355,271,378+1.85
1568 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย354,718,069+0.97
1569 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED354,161,554+2.88
1570 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P353,836,025+0.09
1571 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์353,707,200+9.09
1572 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล351,859,200-
1573 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P351,741,504+0.34
1574 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์351,359,878-
1575 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG351,301,560+3.08
1576 MR. MOTOYA OKADA351,000,000-
1577 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร350,593,352+0.76
1578 บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4350,589,965+0.60
1579 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา350,320,000-0.66
1580 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ349,459,768+6.60
1581 บริษัทเกียรติสหมิตร จำกัด349,050,000+0.56
1582 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์348,920,000-
1583 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์348,795,000+0.72
1584 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์348,444,524-0.55
1585 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล347,897,700+1.30
1586 นาย สมชัย ธนสารศิลป์347,506,038+1.52
1587 นาง ศิริพร ศาตวินท์347,337,000+0.71
1588 นาง กิตติธรา แสงทวีป346,880,760+0.42
1589 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล346,873,988+1.61
1590 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา346,543,393-0.10
1591 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์346,207,500+0.72
1592 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์346,207,500+0.72
1593 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์346,207,500+0.72
1594 GOLDMAN SACHS AND CO LLC345,740,666-0.68
1595 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์345,600,000+2.78
1596 MR. HIRONOBU IRIYA345,027,453+1.98
1597 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด344,801,280+0.78
1598 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์344,650,000-
1599 BENTAYGA HOLDINGS LTD344,000,000-
1600 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล342,724,395-
1601 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย342,400,000-0.93
1602 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED342,169,761-0.20
1603 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย342,090,000+1.59
1604 นาง เนาวนารถ จามรมาน342,007,384+2.83
1605 MR. YUK LUNG LEE341,695,313+0.47
1606 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)340,858,167-
1607 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล340,581,400-
1608 นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท340,400,000+3.04
1609 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์340,392,822-0.35
1610 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1611 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ339,663,750+1.89
1612 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา339,372,540+1.11
1613 นาง อรุณี วิริยะจิตรา339,311,250-1.09
1614 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด339,030,442+0.54
1615 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ338,693,400-0.97
1616 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ338,367,686+3.48
1617 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์338,305,000+0.11
1618 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล337,762,772-0.16
1619 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์337,125,000+6.45
1620 นาย พงศ์ ศกุนตนาค336,094,895+0.72
1621 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์335,949,120+10.26
1622 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์335,949,120+10.26
1623 นาย ชวลิต ยอดมณี335,120,000+2.12
1624 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี334,900,000+6.60
1625 บริษัท สมบัติธนา จำกัด334,216,404+0.88
1626 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล333,994,200+1.63
1627 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน333,605,464-
1628 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล332,579,543-
1629 นาย สมชาย ปัดภัย332,030,899+1.17
1630 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม331,468,341-
1631 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี330,975,000-
1632 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์330,885,000-0.78
1633 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์330,682,802-
1634 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี330,250,451+0.42
1635 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล330,205,286+2.61
1636 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)330,000,000+5.00
1637 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา329,787,388-0.96
1638 นาย บุญยง สวาทยานนท์329,436,520-
1639 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD329,208,000-
1640 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์328,611,910-
1641 นาง อัญชลี เกิดผล328,210,000+2.17
1642 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์327,659,198-
1643 MR. MASAO MIZUNO327,600,000-
1644 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา326,970,000+0.53
1645 MOLTEN CORPORATION326,700,000+1.52
1646 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล325,749,600+2.78
1647 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ324,830,236-0.70
1648 นาง สุภา สุพรรณธะริดา324,775,000+5.00
1649 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล324,601,532+0.06
1650 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL324,458,441+1.63
1651 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด324,308,787-
1652 นาย วรเจตน์ อินทามระ324,000,000+3.70
1653 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)323,713,683-
1654 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์323,554,061+2.91
1655 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์323,145,000-0.78
1656 นาง ปัทมา พรมมาส323,140,000+0.47
1657 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล321,452,274+3.88
1658 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์321,397,199-
1659 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์321,092,325+0.87
1660 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์320,100,000-
1661 นาง วรรณา เรามานะชัย320,000,000-2.34
1662 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล320,000,000-
1663 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด318,634,447+1.31
1664 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา318,600,000-
1665 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด317,609,243+4.35
1666 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล317,500,000+0.79
1667 MR. CHANTHANOME PHOMMANY316,695,070-2.29
1668 นาง สุวิมล มหากิจศิริ316,661,945+2.18
1669 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม315,679,000-
1670 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์315,255,170-0.93
1671 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)314,900,000+2.24
1672 ELEVATED RETURNS LLC314,860,000+1.10
1673 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์314,712,416+0.72
1674 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์314,534,000-
1675 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล314,301,900+1.63
1676 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ314,129,620+0.31
1677 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)313,936,740-
1678 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล313,447,500+3.39
1679 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด313,200,002+1.31
1680 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์313,046,141+0.24
1681 นาง วันทนา อมตานนท์312,423,008+0.86
1682 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ312,104,000+0.96
1683 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์312,079,554+0.02
1684 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ311,058,000+0.91
1685 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)310,997,218+2.55
1686 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์310,913,850-
1687 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์310,731,336+0.69
1688 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์310,385,160+0.69
1689 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ310,158,438+3.68
1690 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร309,406,386-0.43
1691 นาย พรชัย อุไรสินธว์309,067,200+0.96
1692 MISS YUEH CHEE AMY TSAI308,835,578-
1693 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์308,379,500+0.40
1694 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ308,055,541+0.34
1695 นาย โชติ โสภณพนิช308,007,000-0.33
1696 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร307,814,478-1.53
1697 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์307,597,500-
1698 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน307,192,606+1.57
1699 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล307,136,968+2.75
1700 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด306,977,242-
1701 นาย พลสิน พลัสสินทร์306,784,265-
1702 นาย พระนาย กังวาลรัตน์306,099,280-
1703 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)306,043,280-
1704 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด305,795,720+0.43
1705 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา305,656,000+0.96
1706 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล305,532,009+1.13
1707 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์305,467,500-1.18
1708 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH304,958,625-
1709 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์304,779,750-0.40
1710 นาย องอาจ ปัณฑุยากร304,666,650-2.67
1711 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL304,458,578+1.96
1712 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด304,179,750-
1713 นาง อินทิรา สุขะนินทร์304,021,028+0.14
1714 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์303,588,765-
1715 น.ส. สุณี วิญญรัตน์303,143,496-0.86
1716 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED303,108,724-0.85
1717 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้302,340,537+2.65
1718 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ301,965,000-
1719 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์301,865,486+5.10
1720 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า301,423,435-0.63
1721 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด301,243,886+2.17
1722 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด301,192,000-
1723 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด301,147,901-
1724 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD.300,000,000+2.00
1725 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ299,982,543+3.68
1726 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี299,964,838+0.42
1727 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1728 นาง สุวิมล ชยวรประภา299,395,764+0.69
1729 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์298,774,280-
1730 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร297,802,392-0.86
1731 กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล297,514,000+4.61
1732 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์297,450,370-0.93
1733 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์297,184,510-
1734 MR. TAN BOON PIN296,935,800-
1735 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร296,338,500+1.85
1736 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์295,900,938-0.68
1737 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ295,575,210-
1738 น.ส. พัณณภา รัตตกุล294,201,599+0.98
1739 บริษัท โลหการไทย จำกัด292,938,366-
1740 CENTRAL GLASS CO., LTD.292,717,671+0.43
1741 นาย วิชัย ทองแตง292,331,593+25.00
1742 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์291,986,100-
1743 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด291,536,443+0.58
1744 นาย ปรีชา ลีละศิธร290,360,000-0.84
1745 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์290,110,620+0.60
1746 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล290,000,000-
1747 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์289,900,000+0.90
1748 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์289,900,000+0.90
1749 นาย มนู เผ่าวิบูล289,793,100+0.72
1750 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์289,727,516-1.18
1751 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED289,610,043+0.85
1752 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล288,861,200+0.69
1753 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์288,860,000-
1754 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล288,821,530-0.15
1755 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล288,750,515+1.20
1756 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล288,651,480-0.41
1757 นาย ชนน วังตาล288,516,400+0.29
1758 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี288,438,434-0.10
1759 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์288,347,800+0.40
1760 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด288,064,986+1.52
1761 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี288,054,000-
1762 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล287,866,248-0.41
1763 นาย ประสาน ภิรัช บุรี287,859,500+1.91
1764 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์287,500,000-
1765 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม287,495,489+0.17
1766 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ287,179,308+1.16
1767 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)286,861,520-0.76
1768 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์286,532,402-1.18
1769 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด286,122,743-
1770 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์286,000,715-
1771 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด285,848,076-
1772 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์285,599,970+0.72
1773 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์285,599,970+0.72
1774 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ285,491,500-0.57
1775 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด285,028,020-
1776 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.284,682,942-62.52
1777 นาง ประพีร์ บุรี283,934,500+1.91
1778 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช283,815,458+2.04
1779 นาย ณรัล วิวรรธนไกร283,360,000-5.00
1780 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์283,210,000+0.90