คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,263,784,375-1.60
752 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์1,263,600,000+0.43
753 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,261,887,498-0.93
754 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,258,000,000+0.27
755 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,254,971,685-1.73
756 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,253,295,835+0.29
757 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,247,922,000+0.85
758 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,247,778,698-3.67
759 POSCO, LTD.1,246,333,017+1.61
760 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด1,245,929,761+1.64
761 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,241,668,400-
762 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,236,803,634-0.93
763 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,233,632,133-
764 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,232,744,051-
765 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,229,614,030+0.92
766 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,228,501,350-
767 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,220,060,000-
768 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,053-
769 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
770 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
771 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,219,000,000-
772 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,217,548,510+2.09
773 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,216,368,165+1.28
774 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ1,213,875,000-2.05
775 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,213,701,328+0.03
776 นาง ยุวเรศ ชูสกุล1,211,840,000-
777 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด1,209,760,899+5.90
778 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,203,600,000+0.85
779 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,203,405,875-0.98
780 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,196,149,247+1.08
781 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,194,634,170+0.62
782 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร1,191,960,000+2.33
783 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,191,791,530-
784 นาย ฐากร ชัยสถาพร1,190,000,000+0.84
785 นาย เนตร จรัญวาศน์1,189,555,713+0.41
786 SAN-EI GEN F.F.I., INC.1,182,000,000+5.08
787 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล1,181,548,087+0.18
788 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,179,920,000-
789 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี1,172,753,200+1.21
790 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,171,216,935-0.53
791 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,170,705,989-
792 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด1,169,829,248+0.78
793 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,169,453,101+1.05
794 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,169,437,500+1.21
795 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,168,076,833-
796 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,163,900,000+0.88
797 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,162,706,855+1.02
798 นาย ทิพย์ ดาลาล1,161,676,632+2.50
799 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,158,686,349+1.18
800 นาย กมล โอภาสกิตติ1,157,193,375-2.05
801 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,156,525,812-
802 นาย วิทวัส พรกุล1,156,212,600+4.14
803 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด1,143,750,000-1.64
804 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี1,141,842,643+1.22
805 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,136,942,680+1.28
806 นาย จิตติพร จันทรัช1,136,633,120-0.41
807 นาย กำธร ตติยกวี1,135,335,292-
808 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,134,449,858-0.02
809 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์1,132,829,109-
810 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,129,964,838+1.63
811 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล1,128,608,712+3.90
812 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด1,128,500,000-1.64
813 นาย ฐกร รัตนกมลพร1,127,250,000+1.80
814 Kyocera Corporation1,123,950,000-1.69
815 ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์1,117,500,000-
816 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,117,000,000+1.57
817 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,115,527,959+1.25
818 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,112,281,000+1.40
819 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,108,611,730+0.57
820 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,108,596,679+2.45
821 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,107,928,850+2.04
822 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000+0.77
823 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000+0.77
824 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000+0.77
825 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ1,099,543,400+1.12
826 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,096,349,650-0.18
827 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์1,095,613,280-
828 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,088,303,591-
829 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,085,106,973+1.98
830 นาง สุวิมล อธิกิจ1,084,412,623-
831 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,084,400,000-0.10
832 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,083,218,500+0.56
833 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,081,040,250-
834 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด1,075,000,000+0.93
835 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,073,894,381+0.84
836 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ1,070,379,000-
837 PT SOLE CO.,LTD1,070,000,000-
838 น.ส. วิศรา พรกุล1,067,830,568+3.63
839 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,065,094,299-
840 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,064,236,937+1.45
841 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา1,063,854,900-
842 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์1,061,100,000+2.29
843 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,058,591,200-1.16
844 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,056,760,400+0.63
845 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง1,056,447,869-0.45
846 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,056,358,409+1.37
847 HITACHI CHEMICAL CO.,LTD.1,051,434,903+1.09
848 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED1,051,093,260+1.69
849 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,049,429,505+1.42
850 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,044,473,391+2.00
851 นาย แกลิก อมตานนท์1,042,632,000-
852 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,041,864,625-
853 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,040,339,634+2.00
854 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ1,038,975,418+0.50
855 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,037,621,352+1.44
856 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,037,610,900-
857 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,035,449,912+0.28
858 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ1,033,598,820-1.94
859 นาย ธีรพล นพรัมภา1,030,506,430+0.53
860 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์1,029,368,567+3.56
861 นาย เบน เตชะอุบล1,024,718,269-3.70
862 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ1,022,353,284-
863 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,022,218,950+0.72
864 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,015,711,918+0.77
865 DPA Fund S Limited1,008,019,609-0.57
866 นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,006,946,372+1.44
867 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,006,756,857-
868 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,003,239,020-1.00
869 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม1,001,980,000-0.42
870 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION995,676,864+2.68
871 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล991,950,000+1.70
872 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์991,375,000+1.95
873 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ988,808,579+0.48
874 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)988,705,597+4.48
875 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา988,568,586-0.74
876 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด987,356,852-
877 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด986,801,952-0.84
878 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ984,584,358+3.56
879 นาย วรุฒ บูลกุล984,208,075-1.43
880 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์982,754,526-
881 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล982,094,700+0.97
882 นาย กำพล พลัสสินทร์980,352,071+0.02
883 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)978,089,965+2.94
884 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.978,000,000-
885 นาย ชาญ โสภณพนิช975,029,203+0.25
886 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์972,543,415+2.56
887 บัวหลวงหุ้นระยะยาว971,367,900+1.32
888 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด970,200,000-1.95
889 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)965,749,936+0.16
890 นาย อาษา เมฆสวรรค์960,880,268+0.78
891 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)960,750,000-
892 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์957,214,264+2.12
893 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด955,898,640-
894 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
895 SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED954,617,030+6.02
896 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ953,777,670+2.44
897 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์951,746,653-0.98
898 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.950,687,496-
899 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์948,255,000+1.95
900 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด947,232,000+0.97
901 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์946,000,000+1.74
902 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด945,000,000-
903 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล942,672,000-
904 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา942,671,988-
905 NIPPON CLOSURES CO., LTD.939,261,131-
906 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี932,810,483-4.58
907 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด932,770,749+0.66
908 MR. YEAP SWEE CHUAN930,990,510+0.47
909 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร930,888,000-
910 นาง ณวรา วนาสิน926,231,707+0.78
911 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)926,025,877+0.54
912 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์924,596,266-0.25
913 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา924,494,625+1.40
914 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด920,000,000+2.17
915 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND919,897,920-
916 WHOLTON COMPANY LIMITED919,876,550+6.02
917 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)917,957,412+2.76
918 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ917,772,900-
919 น.ส. กุลิสรา การะ917,564,100+2.91
920 มูลนิธิชินโสภณพนิช916,894,048-
921 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง916,833,778+2.34
922 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา913,465,581+1.06
923 นาย ทิศชวน นานาวราทร911,173,910+0.59
924 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด910,198,256-
925 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
926 นาย ชัย โสภณพนิช907,582,792+0.08
927 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด906,558,048-
928 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม904,128,888+2.50
929 ONEIDA SERVICES LIMITED896,400,000+6.02
930 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)896,000,000-0.57
931 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์895,127,004+1.45
932 บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด892,500,000-0.80
933 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.892,421,325-
934 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม887,394,622-
935 MR. YOUNG JUN LEE887,292,000+0.51
936 MR. SEUNGWOO LEE886,900,000+0.51
937 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .885,600,108+0.93
938 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์883,996,000+6.45
939 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL883,687,623+0.75
940 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ881,645,436+0.44
941 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ878,577,869+0.67
942 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด877,865,300+1.54
943 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด877,500,000+1.71
944 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
945 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล873,828,684+10.06
946 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด871,455,200-
947 นาง วิมลทิพย์ พงศธร870,906,530-0.55
948 นาย วรพจน์ อำนวยพล867,986,801-
949 นาย ทวีลาภ แจ่มใส866,250,000-
950 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด865,753,520-1.16
951 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด865,430,460+1.63
952 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา864,500,000+1.10
953 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา864,500,000+1.10
954 น.ส. นงค์นภา ทองมี864,065,610+1.09
955 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด862,419,161+3.00
956 นาย สุขุม นวพันธ์861,863,469-
957 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล861,504,325-
958 SMK ASIA LTD860,592,595+2.34
959 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์858,503,446+0.52
960 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา858,000,000+0.70
961 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล857,765,720-1.00
962 นาย วิเชียร ชัยสถาพร856,800,000+0.84
963 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร855,773,184-2.34
964 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย855,517,542+1.57
965 นาย กิตติพล ทวนทอง855,117,000-
966 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ855,013,758+0.78
967 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์852,639,840+1.71
968 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด852,380,000+1.74
969 นาย ภัคพล งามลักษณ์850,418,352+2.38
970 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT848,566,781+14.62
971 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด848,276,429+1.82
972 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร848,238,500-0.08
973 นาง กิตติธรา แสงทวีป846,610,612-
974 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ843,701,420-0.93
975 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์839,448,000-
976 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)836,652,600-0.77
977 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)836,080,035+0.44
978 นาย เศรษฐา ทวีสิน832,863,445+1.59
979 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
980 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด831,495,847-0.98
981 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์830,721,180+1.69
982 นาย บัญชา วิญญรัตน์828,960,000+1.67
983 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)826,145,176+0.33
984 MR. KIN HANG NG823,559,200-
985 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล822,642,750+0.75
986 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)822,195,000-
987 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ820,973,412+3.45
988 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)818,400,000-
989 INGRESS CORPORATION BERHAD816,389,784+2.13
990 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ815,700,750+0.58
991 นาย ธนากร ธนวริทธิ์813,187,840-1.38
992 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.813,170,928-
993 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)812,155,716-0.73
994 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา810,009,727+6.72
995 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์809,129,058+1.85
996 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล808,848,608-
997 นาย วชิระ ทยานาราพร808,191,000-0.40
998 NOMURA PB NOMINEES LTD.807,636,237+2.85
999 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร806,525,000-0.13
1000 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์805,202,078-