คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาย วรเจตน์ อินทามระ342,000,000-1.75
1502 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.341,550,741+0.51
1503 นาง อัญชนา ศิริวงศ์341,463,980-0.33
1504 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล340,391,627-3.16
1505 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล340,000,000-0.50
1506 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล340,000,000-0.50
1507 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์339,450,000-1.84
1508 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา338,550,000-1.08
1509 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา338,396,280-4.18
1510 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด337,903,782+1.64
1511 นาย ชาย มโนภาส337,273,700-1.67
1512 นาย สมชาย ปัดภัย336,113,589-0.92
1513 บริษัท เทวรายา จำกัด335,929,405+0.30
1514 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์335,682,719-1.02
1515 นาย สมชาติ โสตธิมัย335,451,000-0.70
1516 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา335,328,852-1.66
1517 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด334,933,099-4.31
1518 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล334,856,964+1.64
1519 น.ส. วาสนา จันทรัช334,403,064+0.91
1520 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST334,235,875-1.38
1521 นาย พระนาย กังวาลรัตน์333,256,040-2.70
1522 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์332,519,364-1.40
1523 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED332,400,000-9.17
1524 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค331,705,189-0.73
1525 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์331,545,437-4.55
1526 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์331,519,980-1.75
1527 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง330,120,285-4.57
1528 FOREVER ZILLION LIMITED329,784,000-1.79
1529 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร329,503,339-5.26
1530 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา328,544,405-3.22
1531 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา328,041,743-1.33
1532 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4326,585,520-2.64
1533 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3326,585,520-2.64
1534 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2326,585,520-2.64
1535 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1326,585,520-2.64
1536 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล326,472,000+1.67
1537 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด326,094,817-6.64
1538 บริษัท สมบัติธนา จำกัด325,991,829-3.03
1539 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี325,911,163-0.97
1540 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร325,002,254-1.87
1541 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ324,826,160-4.65
1542 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์324,805,784-1.93
1543 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ324,720,585-3.31
1544 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์324,561,500-2.98
1545 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร324,433,616-0.47
1546 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์324,050,496-0.90
1547 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.323,733,200-
1548 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา323,661,360-4.55
1549 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล323,331,250-3.64
1550 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล323,331,250-3.64
1551 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง323,048,324-3.07
1552 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์322,388,922-1.75
1553 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.321,373,671-1.47
1554 นาย สนั่น อังอุบลกุล320,980,248-2.83
1555 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์320,589,958-0.85
1556 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์320,229,000-0.33
1557 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด320,000,000-3.75
1558 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์319,348,838-0.26
1559 นาย สมชัย ธนสารศิลป์319,110,309-3.57
1560 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย318,987,900-3.00
1561 นาย ชาย ศรีวิกรม์318,689,021-5.04
1562 นาง อารยา คงสุนทร318,403,316-5.45
1563 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์318,372,659-1.71
1564 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง318,347,627-6.49
1565 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย317,506,158-2.48
1566 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์317,259,214-
1567 นาย ประสาน ภิรัช บุรี317,195,500-
1568 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED316,619,960-1.69
1569 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL316,544,820+1.67
1570 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์316,288,570-0.90
1571 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช315,672,295-0.92
1572 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.315,443,912-2.68
1573 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด314,256,758-2.55
1574 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล313,950,000-0.33
1575 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์313,665,300-1.75
1576 นาย วิทูร สุริยวนากุล313,298,843-2.68
1577 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์313,237,100-3.07
1578 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง312,961,782-6.85
1579 นาง ประพีร์ บุรี312,870,500-
1580 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD312,747,600-
1581 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง312,050,555-4.65
1582 นาย ภาสกร ภาสกรนที312,000,000-1.92
1583 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)312,000,000-1.44
1584 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที312,000,000-1.92
1585 นาง อิง ภาสกรนที312,000,000-1.92
1586 MOLTEN CORPORATION311,850,000-3.57
1587 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา311,635,500-4.55
1588 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)311,533,000-3.24
1589 นาย สมบัติ พานิชชีวะ311,483,925-3.81
1590 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล310,895,700-1.46
1591 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์310,690,140-2.97
1592 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED308,488,202-2.14
1593 นาง สุภา สุพรรณธะริดา307,580,000-1.44
1594 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED306,790,300-1.20
1595 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล306,636,000+1.67
1596 นาง สิริเกศ จิรกิติ306,299,172-4.50
1597 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.305,972,486-1.69
1598 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล305,449,403-3.31
1599 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์305,258,429-2.17
1600 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด304,695,000-
1601 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์304,634,000-0.41
1602 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว304,401,320-4.93
1603 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT303,703,033+0.13
1604 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์303,513,633-0.54
1605 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์303,249,500-2.00
1606 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล303,147,725-1.94
1607 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์302,565,171-
1608 นาง ชลิดา อนันตรัมพร302,491,950-1.16
1609 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา302,337,697-1.61
1610 นาย อภิชาติ จูตระกูล301,384,000-2.97
1611 นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์300,710,400-4.71
1612 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ300,523,406-4.38
1613 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)300,051,360-0.97
1614 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด300,018,873-5.04
1615 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1616 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์299,050,070-0.82
1617 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย299,000,000-0.33
1618 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์299,000,000-0.33
1619 นาย สันติ ศิริวงศ์299,000,000-0.33
1620 นาง ปัทมา พรมมาส298,980,000+0.51
1621 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์298,848,789-1.99
1622 ฉัตรชัย , กมลพัฒน์ , ณัฏฐพล , จันทิมา ทีปสุวรรณ เพื่อกองมรดกของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ298,640,533-2.55
1623 น.ส. สุณี วิญญรัตน์297,916,884-1.32
1624 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล297,512,257-4.50
1625 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน296,682,141-
1626 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ296,270,424-
1627 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย296,000,000-1.08
1628 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ295,717,345-0.83
1629 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์295,532,820-0.83
1630 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์295,226,029-2.24
1631 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์294,778,130-4.11
1632 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร294,122,881-6.04
1633 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล294,000,000-4.08
1634 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด293,926,500-3.49
1635 นาง วันทนา อมตานนท์293,400,320-0.81
1636 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์292,800,000-5.00
1637 นาง อัญชลี เกิดผล292,535,000-2.93
1638 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.292,394,400-1.48
1639 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา291,153,000-7.75
1640 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ290,917,500-4.22
1641 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์290,742,953-3.17
1642 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี290,711,365-0.07
1643 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช290,517,455+0.26
1644 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี290,516,000-1.69
1645 นาง เนาวนารถ จามรมาน289,807,829+0.20
1646 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล289,766,400-
1647 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร289,315,648-3.85
1648 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล288,605,000-1.63
1649 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด288,000,000-1.39
1650 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ287,705,929-0.36
1651 นาง วรรณา เรามานะชัย287,500,000-0.87
1652 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร287,315,258-1.98
1653 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย285,886,335-1.54
1654 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์285,874,026-2.78
1655 น.ส. พัลลภา วิทยากร285,475,728-0.35
1656 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์285,320,094-
1657 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด285,065,504-0.98
1658 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์284,845,600-0.41
1659 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED284,193,049-2.30
1660 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข284,050,000-0.33
1661 นาง อรุณี วิริยะจิตรา283,988,764+1.95
1662 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล283,396,063-1.14
1663 Kewpie Corporation283,170,732-2.30
1664 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED282,943,575+0.22
1665 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล282,670,343-3.93
1666 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED282,558,980+1.82
1667 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด282,457,610-
1668 นาย เจน วองอิสริยะกุล281,975,940-0.98
1669 นาย ณรัล วิวรรธนไกร281,336,000-5.76
1670 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์281,187,788-2.64
1671 Toyo Seikan Co. Ltd.281,160,000-1.88
1672 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด280,768,199-
1673 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด280,450,387-2.74
1674 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์280,429,600-0.83
1675 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์280,239,480-9.46
1676 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)279,778,010-0.76
1677 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม279,677,228-1.73
1678 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์279,527,914-2.42
1679 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล279,239,400-1.01
1680 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด278,500,182-1.68
1681 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล278,240,000-
1682 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์278,235,091-1.47
1683 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง278,100,000-0.49
1684 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด277,640,177-
1685 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED277,540,064-0.61
1686 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์277,500,000-2.70
1687 นาย สหนันท์ เชนตระกูล277,409,400-2.81
1688 นาย ชวลิต วิสราญกุล277,139,644-2.00
1689 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1690 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล275,600,000-3.05
1691 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P275,561,481-3.33
1692 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P275,285,282-3.55
1693 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด275,034,123-3.57
1694 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์274,948,480-9.46
1695 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล274,872,974-2.53
1696 นาย สมบัติ อนันตรัมพร274,819,548-1.14
1697 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)274,600,065-1.87
1698 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร274,386,000-5.76
1699 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด273,411,647-2.67
1700 นาย โชติ โสภณพนิช272,867,168-
1701 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์272,715,654-1.94
1702 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์272,533,675-1.08
1703 MISS YUEH CHEE AMY TSAI272,447,096-
1704 บริษัท โลหการไทย จำกัด272,014,197-
1705 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์271,992,537-4.92
1706 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี271,846,872-2.19
1707 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED271,484,147-1.56
1708 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)271,402,548-3.32
1709 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย271,376,542-2.54
1710 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล271,138,817-3.88
1711 น.ส. อรวรรณ วรนิจ270,959,625-1.33
1712 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)270,685,613-1.36
1713 น.ส. วริษา ภาสกรนที269,669,920-1.92
1714 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)269,440,266-7.23
1715 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)269,398,864-3.68
1716 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช269,325,344-1.63
1717 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา269,180,306-2.49
1718 นาย อาษา เมฆสวรรค์269,150,456-2.61
1719 มหาวิทยาลัยขอนแก่น268,822,478-0.97
1720 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์268,511,998-3.10
1721 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา267,952,253-
1722 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์267,793,583-4.50
1723 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์267,510,000-1.35
1724 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG267,343,908-3.05
1725 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM267,216,443-2.87
1726 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์267,036,480-3.23
1727 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์267,036,480-3.23
1728 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด266,253,170-
1729 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์266,222,319-5.26
1730 นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์266,220,000-2.75
1731 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ266,086,118-1.33
1732 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์265,926,696-4.50
1733 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์265,422,220-2.04
1734 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์265,416,350-3.25
1735 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด265,374,125-0.92
1736 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED265,191,550-1.87
1737 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์265,120,658-3.25
1738 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์265,010,000-5.21
1739 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล264,960,000-3.86
1740 นาย พชร พรรธนประเทศ264,810,000-2.71
1741 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์264,718,861-4.50
1742 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล264,546,000-3.86
1743 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล264,526,875-2.70
1744 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร263,539,019-4.58
1745 น.ส. ปฐมา พรประภา263,261,670-1.05
1746 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล263,158,860-1.41
1747 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์262,678,010-
1748 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์262,678,010-
1749 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์261,825,200-5.71
1750 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร261,608,345-2.88
1751 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด261,526,000-1.74
1752 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด261,000,000-3.45
1753 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล260,753,328-3.27
1754 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ260,619,372-1.27
1755 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์260,484,672-0.97
1756 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์260,387,907-4.50
1757 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์260,387,907-4.50
1758 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ260,350,000-
1759 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล260,350,000-
1760 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย260,196,300-3.30
1761 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์259,440,400-1.83
1762 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด259,363,062-4.76
1763 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ259,307,060-0.77
1764 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์258,902,790-5.76
1765 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ258,777,918-0.85
1766 นาย สมชาย คุลีเมฆิน258,098,840+0.86
1767 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK258,028,800-2.13
1768 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์257,635,293-3.17
1769 MR. MOTOYA OKADA257,250,000-4.66
1770 นาย สงกรานต์ อิสสระ257,180,285-
1771 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์257,141,675-1.08
1772 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้256,824,553-3.95
1773 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์256,797,000-
1774 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ256,631,946-0.20
1775 MITSUI & CO.,LTD.255,999,997-3.12
1776 นาง สุวิมล ชยวรประภา255,733,882-3.25
1777 นาย วัฒนา จันทรัช255,344,419+0.91
1778 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี255,000,000-1.33
1779 นาย กิตติเดช จารุเสถียร254,921,600-
1780 CENTRAL GLASS CO., LTD.254,866,248-
1781 นาย วิทยา อินาลา254,726,940-2.96
1782 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)254,691,265+8.33
1783 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด254,445,520-
1784 นาย ปรีชา ลีละศิธร253,760,000-1.92
1785 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์253,725,872-1.35
1786 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล253,717,520-0.49
1787 ELEVATED RETURNS LLC252,580,000-2.74
1788 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว252,470,736-1.59
1789 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล252,128,000-3.75
1790 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์252,124,420-3.06
1791 MR. TAN BOON PIN251,503,000-1.94
1792 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด251,329,996-2.17
1793 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า250,948,873-1.99
1794 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์250,927,784-1.35
1795 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ250,912,659-4.16
1796 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล250,711,525-1.38
1797 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์250,632,000-1.31
1798 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล250,000,000-0.50
1799 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์249,999,840-5.76
1800 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์249,978,105-4.50
1801 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์249,978,105-4.50
1802 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด249,965,072-0.51
1803 นาย ชนะ อัษฎาธร249,872,256-2.27
1804 OJI HOLDINGS CORPORATION249,871,996-0.91
1805 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์249,862,622-0.97
1806 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์249,480,000-6.06
1807 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)249,400,000-3.45
1808 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์249,170,076-1.92
1809 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี249,150,000-2.65
1810 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด248,795,198-3.61
1811 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์248,400,000-3.86
1812 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด248,111,648-0.56
1813 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์247,823,600-3.39
1814 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์247,823,600-3.39
1815 น.ส. อลิดา เศรษฐิน247,797,500-3.32
1816 นาย ลักษณ์ ทองไทย246,521,475-1.27
1817 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์245,268,242-4.60
1818 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์245,016,000-1.83
1819 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล245,000,000-4.08
1820 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.244,860,000-6.06
1821 Megachem Ltd.244,673,130-2.96
1822 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล244,286,005-2.60
1823 นาย ประพล พรประภา244,161,670-1.05
1824 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ243,995,099-2.78
1825 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด243,965,520-
1826 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)243,930,306-4.23
1827 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ243,071,145+1.20
1828 MR. HO KWONPING242,849,652-0.93
1829 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม242,830,000-
1830 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน242,665,797-2.99
1831 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์242,655,713-3.57
1832 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์242,626,560-3.75
1833 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง242,625,502-0.49
1834 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์242,400,000-5.00
1835 นาง วัฒนา สมวัฒนา242,367,605+3.28
1836 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ242,192,950-
1837 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส241,953,400-0.20
1838 นาย ศิธา เมฆสวรรค์241,933,061-2.61
1839 นาย องอาจ ปัณฑุยากร241,702,209+0.84
1840 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์241,695,598-2.91
1841 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์240,918,993-3.57
1842 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์240,900,014-4.50
1843 พันเอก พัชร รัตตกุล240,840,221-0.86
1844 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร240,799,650-0.33
1845 น.ส. ศศทร โชติบุตร240,724,900-0.33
1846 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ240,648,550-1.81
1847 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล240,539,820-3.96
1848 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา240,115,642-0.29
1849 MR. MASAO MIZUNO240,100,000-4.66
1850 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์240,000,600-5.00
1851 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์239,773,434-0.06
1852 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์239,610,400-2.21
1853 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.239,250,055-3.64
1854 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข239,200,000-0.33
1855 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี238,926,125-1.65
1856 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค238,768,318-4.38
1857 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร238,755,366-2.15
1858 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์238,738,924-1.65
1859 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร238,092,225-2.70
1860 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์237,948,480-9.46
1861 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)237,280,000-0.79
1862 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์237,268,656-5.26
1863 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์237,126,094-0.85
1864 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์236,800,000-
1865 น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ236,516,400-1.46
1866 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน236,425,723-5.44
1867 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)236,261,166-0.89
1868 นาย อมร ดารารัตนโรจน์236,250,000-
1869 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์236,250,000-
1870 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์236,250,000-
1871 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ235,526,950-
1872 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ235,526,950-
1873 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD235,401,349-3.16
1874 นาย เมธา ตริลลิต235,200,000-
1875 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด235,069,456-2.78
1876 นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์235,060,000-4.11
1877 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์235,031,550-4.65
1878 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล234,676,000-0.50
1879 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล234,037,600-0.50
1880 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร233,421,240-
1881 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร233,080,999-1.24
1882 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย232,475,500-2.16
1883 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่232,300,000-2.97
1884 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช231,810,012+1.06
1885 น.ส. รจนา วานิช231,344,772-0.78
1886 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์230,557,340-12.00
1887 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด230,535,541-2.30
1888 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ230,033,707-0.63
1889 นาย วสันต์ จาวลา230,000,000-
1890 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์229,761,363-1.56
1891 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร229,466,995-0.30
1892 นาย วิษณุ เทพเจริญ229,129,780-5.26
1893 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย229,119,485-0.73
1894 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา228,712,995-0.82
1895 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED228,591,270-0.22
1896 นาง สุวิมล มหากิจศิริ228,494,530-3.32
1897 นาง อินทิรา สุขะนินทร์228,439,827-0.86
1898 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ228,300,000-1.86
1899 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด227,977,915+1.82
1900 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่227,697,154-4.31
1901 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา227,695,230-3.57
1902 MR. MOONG-CHU HUI227,650,000-
1903 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด227,601,848-0.21
1904 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์227,567,163-1.36
1905 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)227,464,600-0.91
1906 กองทุนเปิด บัวแก้ว227,348,378-4.32
1907 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา227,198,873-2.73
1908 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน226,875,235-0.28
1909 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย226,606,500-3.78
1910 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร226,453,104-1.83
1911 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี226,166,250-2.44
1912 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์225,741,660-2.22
1913 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์225,680,965+7.83
1914 บริษัท ชินกิจ จำกัด225,609,411-1.54
1915 นาย ชนะ โตวัน225,372,006-0.33
1916 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ225,092,880-
1917 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์224,442,000-4.50
1918 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์224,433,225-1.75
1919 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์224,205,798-1.65
1920 นาย ชวลิต ยอดมณี223,600,000-5.81
1921 น.ส. มาลี วิญญรัตน์223,543,056-1.32
1922 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์223,427,600-
1923 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด223,400,300-0.41
1924 น.ส. อรนุช วานิช223,379,580-0.78
1925 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล223,198,800-
1926 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร222,931,500-0.85
1927 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์222,777,155-1.65
1928 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์222,777,000-4.50
1929 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์222,777,000-4.50
1930 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์222,777,000-4.50
1931 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ222,585,000-1.75
1932 นาย บุญยง สวาทยานนท์222,369,651-11.11
1933 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี222,078,125-2.80
1934 นาง นิรมล รุจิราโสภณ222,016,784+1.02
1935 นาย สุขุม พหูสูตร221,999,196-0.97
1936 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช221,757,241-0.92
1937 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส221,597,860+0.18
1938 นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์221,400,000-0.41
1939 น.ส. อังคณา วานิช220,600,561-0.72
1940 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร220,321,750-2.91
1941 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ220,112,255-1.08
1942 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย220,008,864-0.87
1943 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี219,890,247-0.88
1944 นาย ชูเดช คงสุนทร219,426,504-5.45
1945 บริษัท ธนนนทรี จำกัด218,751,700-0.80
1946 นาย สุจินต์ หวั่งหลี218,688,901-2.50
1947 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ218,460,009-
1948 นาย พิชิต เลิศตำหรับ218,225,000-2.79
1949 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์217,947,510-4.63
1950 นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์217,871,548-4.72
1951 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์217,467,500-1.08
1952 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์217,281,375-1.80
1953 UOB LONG TERM EQUITY FUND217,232,111-4.29
1954 นาง สุมาลี อ่องจริต217,214,132-1.44
1955 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล217,153,564-0.61
1956 นาง พรทิพย์ โรจตระการ217,082,250-3.20
1957 MR. THOMAS ABRAHAM216,626,650-2.65
1958 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม216,270,000-1.59
1959 นาย พงศ์ ศกุนตนาค216,269,758-4.50
1960 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด216,109,744-
1961 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล216,000,000-11.11
1962 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES215,962,650-1.11
1963 นาย YUK LUNG LEE215,820,000-0.46
1964 นาย สมชาย ประภากมล215,709,807-4.65
1965 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)215,265,000-1.57
1966 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-0.88
1967 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ215,017,813-4.42
1968 WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC.214,823,910-5.07
1969 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ214,800,000+1.67
1970 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา214,248,510-3.57
1971 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์214,076,580-1.83
1972 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี213,943,670-1.30
1973 นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น213,026,747+0.51
1974 นาย กฤษดา ชวนะนันท์212,570,000-
1975 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์212,565,150-3.57
1976 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา212,215,369-4.48
1977 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์211,975,000-0.41
1978 นาง พรพิไล ไรวา211,627,360-
1979 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา211,587,409-4.55
1980 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH211,257,252-
1981 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED211,006,554-3.06
1982 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล210,425,080-2.85
1983 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา210,359,162-6.94
1984 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)210,081,920+0.74
1985 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์209,920,000-2.93
1986 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด209,511,486-1.88
1987 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด209,272,936-8.33
1988 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์209,091,200-1.25
1989 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ209,001,000-0.33
1990 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ208,869,600-2.30
1991 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์208,283,820+12.84
1992 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร208,000,000-1.92
1993 นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ207,963,358-4.42
1994 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย207,944,439-0.97
1995 นาง ปรารถนา มงคลกุล207,887,550-4.42
1996 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)207,700,000-1.49
1997 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์207,351,360-2.71
1998 นาย ภากร วัชรสุรังค์207,200,000-1.08
1999 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์207,025,509-2.91
2000 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล206,947,005-2.12