คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)322,573,151-
1502 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์322,571,724-2.97
1503 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ321,797,652-0.42
1504 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด320,880,000-2.38
1505 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด320,772,799-0.60
1506 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน320,491,222+0.55
1507 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์320,229,501-
1508 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE319,282,600-0.55
1509 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง318,967,318-2.13
1510 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล318,494,938+0.66
1511 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด317,500,000-1.57
1512 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์317,204,906+2.72
1513 นาง สุภา สุพรรณธะริดา317,108,050+0.43
1514 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์316,851,518+2.72
1515 นาย วิทยา อินาลา316,524,600-0.95
1516 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล316,350,300-2.49
1517 นาง สิริเกศ จิรกิติ315,957,254-0.44
1518 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต315,354,500+0.52
1519 นาง อัญชนา ศิริวงศ์315,197,520-0.36
1520 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด315,081,141-
1521 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด314,727,500-
1522 นาย ปรีชา ลีละศิธร314,707,200-0.90
1523 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร314,441,736+2.74
1524 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)313,793,600+0.56
1525 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์313,534,000-1.61
1526 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ312,840,711-0.42
1527 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา312,411,378+1.40
1528 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล312,083,460-0.19
1529 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด311,982,120-
1530 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ311,796,336-
1531 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์311,776,000+0.77
1532 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์311,543,242+9.68
1533 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร311,416,775+0.28
1534 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
1535 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์310,703,292-1.36
1536 นาย ชาย ศรีวิกรม์310,654,844-0.86
1537 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
1538 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม310,417,585-1.94
1539 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด309,071,500-4.00
1540 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.308,775,669+5.59
1541 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ308,160,146-6.04
1542 MRS. CHEN, MEI-FANG308,040,800-2.42
1543 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์306,978,890-
1544 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด306,707,113-1.34
1545 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด306,360,000-
1546 Silom Road Limited306,153,000-
1547 นาง สุวิมล ชยวรประภา305,633,176+2.72
1548 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา305,243,100-
1549 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด305,000,000-1.64
1550 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)304,668,000-0.55
1551 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)304,129,694-
1552 Megachem Ltd.304,031,700-0.95
1553 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์303,924,000+1.55
1554 นาย สมชัย ธนสารศิลป์303,914,580-
1555 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ303,360,000-0.42
1556 CHANG FUNG COMPANY LIMITED302,918,356-0.59
1557 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล302,232,250-0.80
1558 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์301,982,940-1.64
1559 GRASIM INDUSTRIES LIMITED300,754,255-2.33
1560 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)300,379,973-0.59
1561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)300,112,800-1.92
1562 MR. PAUL SUMADE LEE300,099,572+1.80
1563 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์299,640,000-1.25
1564 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ299,632,280+13.68
1565 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)299,625,000-
1566 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.298,800,000-
1567 MR. TAN BOON PIN298,558,400+2.72
1568 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด298,407,705-
1569 CPYI CLT A/C 0090029-1001297,717,703+0.88
1570 MISS YEAP XIN RHU297,360,000+0.85
1571 MOLTEN CORPORATION297,000,000-
1572 MISS YEAP XIN YI295,654,534+0.85
1573 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์295,596,000-0.36
1574 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4295,433,362-0.69
1575 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES295,362,442+0.56
1576 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล295,302,847-4.31
1577 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์295,302,847-4.31
1578 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา295,200,000-1.83
1579 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช294,587,525+3.86
1580 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)294,120,000-
1581 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์293,356,488+0.83
1582 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์292,793,373-
1583 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด292,455,372-0.86
1584 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด291,474,346-0.46
1585 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์291,102,084+0.83
1586 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)290,987,520-0.97
1587 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์290,740,474-
1588 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด290,641,296-
1589 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์290,329,211+0.47
1590 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล289,800,000-0.36
1591 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล289,727,510+0.04
1592 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล289,234,500-1.22
1593 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล289,234,500-1.22
1594 นาย ภากร วัชรสุรังค์288,960,000+1.55
1595 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล288,407,151-3.57
1596 นาย ชินทัต เจียอาภา288,330,050-5.58
1597 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์288,044,352+0.47
1598 นาง วรรณา เรามานะชัย287,760,000-
1599 นาง เนาวนารถ จามรมาน287,614,644+1.52
1600 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่287,500,000-
1601 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล287,405,127+0.56
1602 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล287,309,280-0.91
1603 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล286,615,500-0.80
1604 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด286,599,124+3.77
1605 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช285,263,496-2.03
1606 CENTRAL GLASS CO., LTD.285,147,387-0.44
1607 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด285,065,504+0.98
1608 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)284,865,488-4.50
1609 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า284,170,175-0.38
1610 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์284,086,767-1.82
1611 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์283,971,825-
1612 น.ส. กุลิสรา การะ283,619,440-0.70
1613 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร283,511,151+0.40
1614 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED283,205,820-2.35
1615 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED282,973,960-
1616 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด282,953,975-2.31
1617 พันเอก พัชร รัตตกุล282,883,449+6.42
1618 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์282,836,689+0.64
1619 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)282,232,860-0.55
1620 นาง สุชาดา มังกรกนก282,000,000+0.71
1621 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์281,800,000+5.00
1622 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์281,157,872-1.27
1623 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)280,790,400-1.56
1624 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด280,768,878+0.71
1625 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ280,245,000-1.75
1626 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์280,176,000-1.25
1627 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์280,000,000+1.43
1628 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์279,676,000-0.50
1629 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)279,659,520-
1630 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์279,627,992+0.32
1631 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล279,410,024-4.31
1632 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี279,325,680-1.62
1633 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์278,888,943+0.38
1634 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด278,887,130-
1635 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร278,049,919-2.04
1636 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ277,755,302-
1637 MEDIA KING CAPITAL LTD277,500,000-0.90
1638 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร277,500,000+1.80
1639 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา277,283,217-1.22
1640 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด277,117,260-0.05
1641 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม277,057,500-1.37
1642 นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์277,015,050-2.16
1643 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด276,694,952+1.07
1644 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)276,677,995+1.65
1645 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์276,237,525-0.44
1646 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta276,126,840-0.51
1647 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1648 นาย สันติ ศิริวงศ์276,000,000-0.36
1649 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์276,000,000-0.36
1650 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย276,000,000-0.36
1651 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.275,400,000-
1652 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED275,105,253-4.50
1653 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ275,077,562+2.00
1654 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์274,907,700-2.13
1655 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย274,861,031+1.80
1656 นาย จิรโมท พหูสูตร274,700,362-2.16
1657 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์274,311,772-0.44
1658 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์273,752,852-0.44
1659 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล273,750,324-0.18
1660 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ273,657,804-2.59
1661 MR. MOONG-CHU HUI273,180,000+0.57
1662 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)273,000,000-0.55
1663 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด272,630,138-
1664 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล272,405,120+0.43
1665 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล272,254,400-0.41
1666 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ272,168,195-0.77
1667 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ272,000,000+7.50
1668 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร271,910,000-0.75
1669 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล271,483,616+0.43
1670 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY271,407,269-2.21
1671 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์270,593,487+10.00
1672 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด270,282,520-2.33
1673 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร270,080,000-1.56
1674 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร270,000,000-2.22
1675 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์269,907,680-0.89
1676 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์269,907,680-0.89
1677 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์268,598,337-0.44
1678 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH268,593,337+0.13
1679 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค268,431,497-0.28
1680 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์268,427,250-1.86
1681 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร268,223,653+0.88
1682 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์268,125,000-2.42
1683 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์267,744,900-1.47
1684 นาย ธีรพล นพรัมภา267,600,000-
1685 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ266,900,000-1.47
1686 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง266,797,640-4.31
1687 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์266,128,154+3.25
1688 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล265,740,000-2.91
1689 Toyo Seikan Co. Ltd.265,320,000-1.00
1690 MR. THOMAS ABRAHAM265,223,400+1.35
1691 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)264,445,500+1.65
1692 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด263,925,000-0.48
1693 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด263,925,000-0.48
1694 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด263,925,000-0.48
1695 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED263,839,658+1.86
1696 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล263,741,400+1.96
1697 MISS YUEH CHEE AMY TSAI263,116,716-
1698 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์263,053,148-1.17
1699 นาย โชติ โสภณพนิช262,702,160-
1700 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
1701 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
1702 นาย อมร ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
1703 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข262,200,000-0.36
1704 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR262,076,739-0.77
1705 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED262,009,236-0.98
1706 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด261,729,923-1.74
1707 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน261,702,150-0.99
1708 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด261,676,800+1.19
1709 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด261,668,322-1.46
1710 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์260,771,531-2.40
1711 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล260,322,838-1.27
1712 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส259,570,000-0.71
1713 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์259,141,500-1.44
1714 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย258,990,565-0.04
1715 นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์258,780,690+0.40
1716 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด258,720,000-
1717 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล258,700,000-0.04
1718 นาย สมชาย ปัดภัย258,334,172-0.58
1719 น.ส. อรวรรณ วรนิจ258,314,843+1.40
1720 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล258,092,960+0.44
1721 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์257,963,650+0.57
1722 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์257,860,298-0.44
1723 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์257,860,298-0.44
1724 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา257,679,674-
1725 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์257,177,498-0.28
1726 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล256,700,000-
1727 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล256,700,000-
1728 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ256,356,311-6.35
1729 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)256,000,000+7.50
1730 นาย กฤษฎา พฤติภัทร256,000,000+5.00
1731 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล255,985,024-0.20
1732 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล254,707,278-0.10
1733 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)254,565,680-
1734 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล253,794,762-0.85
1735 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ253,723,567-0.43
1736 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ253,668,765+1.40
1737 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์253,476,443+3.45
1738 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง253,171,887-1.07
1739 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์253,111,373+2.88
1740 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์252,926,400+2.53
1741 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี252,732,813-1.89
1742 นาย จักรกฤช จารุจินดา252,689,068-1.83
1743 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์252,460,000-3.37
1744 นาง จันทิมา องค์โฆษิต252,114,063-2.40
1745 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์251,963,526-
1746 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม251,780,000-1.82
1747 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา250,126,770-1.94
1748 นาย เอก พิจารณ์จิตร249,750,000-0.90
1749 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล249,681,208+1.80
1750 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี249,578,615+1.40
1751 นาง ปัทมา พรมมาส249,150,000-
1752 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา249,064,160-1.30
1753 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์248,937,900-1.68
1754 นาย สนั่น อังอุบลกุล248,776,086+0.04
1755 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์248,495,961-0.44
1756 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)247,864,245+0.41
1757 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ247,860,060-1.19
1758 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย246,580,716-1.68
1759 มูลนิธิส่งเสริมไทย246,220,400-1.64
1760 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ246,211,450-0.01
1761 นาย ทัยดี วิศวเวช245,399,413+0.80
1762 นาย สมชาติ โสตธิมัย244,796,000-0.75
1763 น.ส. ณิชยา พหูสูตร244,684,146-2.16
1764 บริษัท ชัยลดาดล จำกัด244,658,181-
1765 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย244,439,120-2.16
1766 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล243,761,065-0.80
1767 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ243,416,922-
1768 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์243,358,599-1.17
1769 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์243,321,936-0.91
1770 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์243,273,000-
1771 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล242,520,000-
1772 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์242,427,340-0.04
1773 นาย มารชัย กองบุญมา242,345,160-2.03
1774 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย242,265,366+0.83
1775 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช241,878,426-1.50
1776 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน241,230,000+1.55
1777 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา240,000,000-3.83
1778 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.239,874,600-
1779 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ239,388,050-1.47
1780 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด239,323,690-1.74
1781 นาย เทพทัย ศิลา238,648,910-1.95
1782 นาย นพดล ตัณศลารักษ์238,325,495-0.27
1783 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ237,510,000-6.05
1784 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล237,200,640+2.13
1785 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์237,155,393+1.59
1786 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร236,653,830+0.97
1787 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย236,651,672-1.83
1788 นาง ปริยา จีระพันธุ์236,019,744+6.42
1789 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา235,280,978-3.05
1790 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์235,216,000+3.32
1791 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา234,976,696-1.90
1792 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย234,972,903-
1793 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์234,785,600+1.25
1794 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ234,478,526+0.94
1795 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี234,437,661-1.08
1796 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์234,365,682-0.70
1797 มหาวิทยาลัยขอนแก่น234,087,762+0.24
1798 นาย สมชาย คุลีเมฆิน233,623,950-0.95
1799 PAN ASIA ASSETS LIMITED233,600,000-0.62
1800 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล233,298,920+2.07
1801 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์233,203,000+2.11
1802 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล232,800,000-1.55
1803 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด232,697,098-
1804 นาย เชาว์ การะ232,677,800-0.24
1805 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร232,425,768-
1806 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์231,519,000-0.44
1807 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล231,424,290-
1808 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์231,015,772+2.17
1809 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.230,950,007+1.22
1810 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์230,917,620-
1811 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข230,683,395-1.74
1812 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์230,467,080-0.90
1813 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1814 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์229,971,900-2.28
1815 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์229,971,900-2.28
1816 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี229,940,719-2.40
1817 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์229,801,500-0.44
1818 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์229,801,500-0.44
1819 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์229,801,500-0.44
1820 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์229,566,660-
1821 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์228,576,454-
1822 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์228,360,000-1.23
1823 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์228,173,325+0.29
1824 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้227,982,180-
1825 นาง อุบล จิระมงคล227,804,688-2.40
1826 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร227,572,200-1.47
1827 นาย ภาณุ ศีติสาร227,186,904-1.83
1828 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร226,334,335-0.41
1829 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)225,819,636+0.88
1830 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล225,650,488+0.53
1831 นาย องอาจ ปัณฑุยากร225,643,353-0.90
1832 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ225,572,965+3.08
1833 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย225,448,466-2.00
1834 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.225,000,857-1.70
1835 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED224,822,809-2.83
1836 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)224,656,687+0.55
1837 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ224,280,168-2.38
1838 นาง พรทิพย์ โรจตระการ224,028,882-0.78
1839 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร223,700,030+0.32
1840 นาย ธนพล กองบุญมา223,633,424-2.14
1841 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ223,608,168-2.38
1842 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร223,450,035-
1843 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค223,089,075-0.44
1844 นาย พงศ์ ศกุนตนาค223,089,075-0.44
1845 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา222,995,668+0.31
1846 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล222,880,000+1.25
1847 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร222,276,600-0.36
1848 น.ส. ศศทร โชติบุตร222,207,600-0.36
1849 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี222,016,295+2.03
1850 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช221,997,948-
1851 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา221,971,134-
1852 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED221,758,050-1.26
1853 นาง ปรารถนา มงคลกุล221,670,150+1.55
1854 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED221,350,971+1.54
1855 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด221,035,549+1.08
1856 นาง สุมาลี อ่องจริต221,000,350-3.51
1857 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข220,800,000-0.36
1858 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)220,684,346-0.52
1859 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา220,386,764-
1860 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด220,350,000-0.88
1861 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด219,738,000-1.25
1862 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์219,582,437-1.83
1863 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด219,397,221-
1864 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)219,199,808-3.65
1865 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล219,075,000-
1866 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ219,075,000-
1867 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ218,533,000+1.43
1868 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด218,283,491+0.15
1869 KING WAN CORPORATION LIMITED218,167,500-0.80
1870 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์218,063,983+1.19
1871 นาง อุบล เอกะหิตานนท์217,448,938+0.80
1872 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล217,229,000+1.00
1873 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล217,191,418-3.71
1874 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม217,106,900-0.88
1875 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา216,852,600-
1876 นาย ประสาน ภิรัช บุรี216,353,000-4.24
1877 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด216,000,000-1.39
1878 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด216,000,000-
1879 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด215,898,381+0.85
1880 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส215,719,830-0.59
1881 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย215,582,400-
1882 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-
1883 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์214,469,541+0.61
1884 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์214,452,000-
1885 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ214,312,363-0.88
1886 นาย สุเมธ เศษธะพานิช214,124,250+4.80
1887 บริษัท กันยง จำกัด214,078,468-
1888 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์213,859,297-1.80
1889 นาง ประพีร์ บุรี213,663,780-4.24
1890 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด213,609,375+0.80
1891 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด213,605,055-2.38
1892 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา213,205,694-
1893 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ212,959,400-1.39
1894 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ212,937,960-0.90
1895 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล212,274,180-
1896 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED211,575,970-0.54
1897 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล211,560,000-1.22
1898 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด211,397,703-0.98
1899 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย211,027,010+1.23
1900 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)210,800,000-0.74
1901 นาย สงกรานต์ อิสสระ210,135,111+1.49
1902 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ210,014,550-2.11
1903 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข210,000,000+1.43
1904 นาย สุรกิต รติทอง209,426,000-0.30
1905 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง209,383,701-0.04
1906 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด209,377,750-2.33
1907 นาย บุญชัย โชควัฒนา209,254,598-
1908 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)208,986,610-
1909 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์208,896,067-0.44
1910 นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด208,798,579-0.46
1911 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ208,530,008-2.38
1912 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์208,500,000-1.25
1913 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1207,986,117-0.68
1914 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ207,447,500+0.59
1915 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ207,077,160-0.90
1916 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ207,077,160-0.90
1917 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ206,980,238-1.83
1918 MR. YUK LUNG LEE206,910,000-
1919 นาย ลวรณ แสงสนิท206,616,600+0.83
1920 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT206,539,122-
1921 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์206,400,000-
1922 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED206,250,000-0.61
1923 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์206,087,280-1.64
1924 นาย เมธา ตริลลิต205,800,000+0.51
1925 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด205,775,625+0.83
1926 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต205,656,000+6.10
1927 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา205,633,431+2.86
1928 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์205,258,114-1.82
1929 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED205,057,500+0.80
1930 Diamond Jubilant Corporation205,000,000-1.22
1931 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์204,859,132-
1932 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง204,600,000+2.15
1933 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์204,439,130-0.60
1934 ELEVATED RETURNS LLC204,140,000+1.69
1935 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา204,046,200-
1936 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES204,004,340-
1937 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี203,987,350+0.03
1938 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)203,796,355-3.37
1939 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด203,747,000+0.75
1940 นาย พสุ ลิปตพัลลภ203,441,801+1.11
1941 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ203,441,800+1.11
1942 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์203,432,093-0.79
1943 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ203,227,600-0.26
1944 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์202,804,800-5.07
1945 นาย อภิชาติ จูตระกูล202,554,000-3.03
1946 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)202,491,380-1.09
1947 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์202,443,000-
1948 นาย อธิภัทร ควรสถาพร202,340,731-0.74
1949 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี202,332,468-0.92
1950 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ202,297,974-0.83
1951 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล202,171,930+1.45
1952 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
1953 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A201,498,339+1.36
1954 MITSUI & CO.,LTD.201,333,331-
1955 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์201,210,194+0.98
1956 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด200,945,509-4.50
1957 นาย คุณา วิทยฐานกรณ์200,758,200-1.37
1958 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน200,487,237+0.86
1959 น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช200,395,305-2.03
1960 กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม200,077,920-0.60
1961 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด199,837,471-
1962 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี199,650,000-0.83
1963 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)199,375,000-0.44
1964 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์199,351,722-0.71
1965 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์199,200,600-
1966 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์199,200,600-
1967 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี199,106,637+0.31
1968 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์198,602,524-1.83
1969 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด198,504,700+0.20
1970 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์198,102,482+3.32
1971 นาย ดนุพล ชิลลี่197,770,320-3.03
1972 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด197,708,022-1.00
1973 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา197,139,192-
1974 นาย พิชัย นีรนาทโกมล196,800,000+1.63
1975 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย196,737,900-0.78
1976 นาง นุชนารถ โสภณพนิช196,563,022-
1977 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.196,420,000-1.86
1978 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร196,395,543-
1979 นาย ปอ อนาวิล196,384,952-
1980 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ196,235,643-0.78
1981 น.ส. สุณี เสรีภาณุ195,766,675+1.34
1982 น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล195,761,820-2.25
1983 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด194,941,066+1.30
1984 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน194,889,636-
1985 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)194,785,431-0.45
1986 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์194,728,000+3.32
1987 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND194,719,159-0.95
1988 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์194,569,036+2.60
1989 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล194,544,900-
1990 น.ส. อลิดา เศรษฐิน194,526,000+2.60
1991 นาง ศิริพร ศาตวินท์194,409,000+0.09
1992 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล194,398,430+1.17
1993 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์194,073,228-0.33
1994 น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม194,063,073-1.35
1995 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล194,000,000-1.55
1996 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี193,913,599-2.26
1997 นาย มนู เผ่าวิบูล193,729,420-0.44
1998 นาง รัชนี โรจตระการ193,546,182-0.78
1999 นาย อดิศร โรจตระการ193,546,182-0.78
2000 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ193,546,182-0.78