คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 10/07/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด322,801,282-
1502 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์322,651,890-
1503 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์322,559,888-
1504 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล322,222,219-
1505 MOLTEN CORPORATION321,750,000-
1506 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)321,739,000-
1507 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)321,268,500-
1508 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล320,538,000-
1509 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์320,250,660-
1510 นาง ลลนา ธาราสุข319,362,986-
1511 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์318,791,443-
1512 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND318,718,380-
1513 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า318,423,130-
1514 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์318,289,727-
1515 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์317,637,806-
1516 นาย ศรุต ทับลอย316,953,000-
1517 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล316,746,744-
1518 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี316,418,605-
1519 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์315,911,840-
1520 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์315,851,400-
1521 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด315,031,272-
1522 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)314,500,000-
1523 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์314,322,297-
1524 นาย จิรโมท พหูสูตร314,225,594-
1525 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล314,130,588-
1526 นาย มารชัย กองบุญมา313,988,960-
1527 น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์313,911,000-
1528 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร313,887,346-
1529 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta313,869,300-
1530 MR. PAUL SUMADE LEE313,617,571-
1531 นาง ชลิดา เตชะอุบล313,540,786-
1532 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์313,140,648-
1533 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ312,966,600-
1534 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์312,558,330-
1535 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี312,055,474-
1536 นาง สิริเกศ จิรกิติ311,818,076-
1537 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์311,464,850-
1538 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)311,084,000-
1539 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์310,913,850-
1540 นาย ชนะ โตวัน310,539,000-
1541 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1310,417,920-
1542 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2310,417,920-
1543 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3310,417,920-
1544 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์309,959,267-
1545 นาย ปรีชา ลีละศิธร309,959,000-
1546 Silom Road Limited309,672,000-
1547 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ309,560,146-
1548 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา309,403,603-
1549 นาย สมบัติ อนันตรัมพร309,285,440-
1550 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด308,765,550-
1551 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์308,239,320-
1552 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์307,643,600-
1553 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์306,241,074-
1554 น.ส. อลิดา เศรษฐิน305,928,750-
1555 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)305,040,270-
1556 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด305,021,339-
1557 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์304,380,432-
1558 นาย ภมร พลเทพ304,300,000-
1559 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ303,566,917-
1560 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์303,093,000-
1561 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์303,049,533-
1562 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล302,755,625-
1563 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล302,755,625-
1564 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED302,588,760-
1565 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์301,969,230-
1566 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4301,701,380-
1567 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล300,359,040-
1568 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์300,092,430-
1569 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด300,030,365-
1570 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.300,000,000-
1571 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์299,942,054-
1572 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด299,870,000-
1573 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์299,734,324-
1574 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์299,607,898-
1575 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค299,591,695-
1576 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่299,000,000-
1577 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร298,423,424-
1578 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด298,035,000-
1579 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล297,150,000-
1580 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล296,709,000-
1581 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.296,430,400-
1582 นาย ชวลิต วิสราญกุล296,231,560-
1583 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์295,161,049-
1584 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.294,975,640-
1585 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์294,691,533-
1586 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์294,645,977-
1587 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)294,120,000-
1588 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์293,884,256-
1589 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์293,098,545-
1590 นาง วรรณา เรามานะชัย292,992,000-
1591 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์292,916,836-
1592 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด291,975,000-
1593 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด291,975,000-
1594 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด291,975,000-
1595 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร291,960,260-
1596 นาย พชร พรรธนประเทศ291,445,750-
1597 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)291,312,000-
1598 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE291,213,800-
1599 นาย ธิติ จิรนนท์กาล290,500,000-
1600 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร290,000,000-
1601 นาย สมชาติ โสตธิมัย289,332,000-
1602 นาง สุวิมล ชยวรประภา289,000,078-
1603 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์288,852,000-
1604 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์288,750,000-
1605 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์288,750,000-
1606 นาย อมร ดารารัตนโรจน์288,750,000-
1607 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์288,604,356-
1608 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร288,597,210-
1609 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์288,438,711-
1610 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล288,091,900-
1611 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด287,860,264-
1612 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ287,259,736-
1613 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย287,242,158-
1614 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ287,207,625-
1615 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง286,781,549-
1616 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง286,573,085-
1617 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)286,184,000-
1618 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ286,070,400-
1619 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล285,877,064-
1620 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม285,420,121-
1621 นาง วันทนา อมตานนท์285,298,224-
1622 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ285,137,160-
1623 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด285,120,000-
1624 นาย จักรกฤช จารุจินดา285,045,595-
1625 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา284,600,216-
1626 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์284,575,842-
1627 นาย สันติ ศิริวงศ์283,000,000-
1628 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์283,000,000-
1629 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย283,000,000-
1630 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง282,653,953-
1631 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์282,476,310-
1632 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา281,825,649-
1633 นาง สุภา สุพรรณธะริดา281,672,550-
1634 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล280,809,260-
1635 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์280,360,491-
1636 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์280,280,700-
1637 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED279,990,262-
1638 น.ส. ณิชยา พหูสูตร279,890,498-
1639 นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์279,532,193-
1640 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์278,415,500-
1641 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล278,400,000-
1642 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร277,855,057-
1643 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์277,600,056-
1644 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ277,200,630-
1645 มูลนิธิส่งเสริมไทย276,493,400-
1646 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์276,369,005-
1647 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED276,111,270-
1648 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1649 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา275,826,130-
1650 นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์275,631,035-
1651 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด275,038,236-
1652 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล274,500,000-
1653 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา273,918,480-
1654 น.ส. กุลิสรา การะ273,632,840-
1655 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)273,360,612-
1656 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์272,618,692-
1657 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล272,360,400-
1658 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์272,078,165-
1659 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน272,066,592-
1660 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล271,555,429-
1661 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH271,297,125-
1662 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช270,783,115-
1663 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์270,718,168-
1664 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์270,608,140-
1665 MR. THOMAS ABRAHAM270,599,550-
1666 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด270,483,444-
1667 น.ส. พัณณภา รัตตกุล270,279,597-
1668 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์270,166,570-
1669 นาย วิทยา อินาลา269,799,540-
1670 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข268,850,000-
1671 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ268,800,000-
1672 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์268,000,000-
1673 MRS. TEO LEE NGO267,791,874-
1674 MR. TAN BOON PIN267,729,000-
1675 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์267,267,600-
1676 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล267,162,127-
1677 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา267,125,676-
1678 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย266,954,630-
1679 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ266,900,000-
1680 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)266,797,650-
1681 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH266,642,821-
1682 นาย ภากร วัชรสุรังค์266,560,000-
1683 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล265,200,789-
1684 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์265,079,581-
1685 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์265,079,581-
1686 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด264,969,002-
1687 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล264,886,362-
1688 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด264,219,360-
1689 นาย โชติ โสภณพนิช263,919,376-
1690 MISS YUEH CHEE AMY TSAI263,116,716-
1691 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด262,722,530-
1692 นาย พิชิต เลิศตำหรับ262,500,000-
1693 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.261,931,106-
1694 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง261,800,000-
1695 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ261,700,188-
1696 นาง เนาวนารถ จามรมาน261,259,057-
1697 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล261,229,243-
1698 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด261,188,285-
1699 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา261,103,280-
1700 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล260,928,109-
1701 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์260,893,018-
1702 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด260,504,875-
1703 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์260,330,200-
1704 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์260,268,120-
1705 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์260,268,120-
1706 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย260,159,000-
1707 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)260,112,800-
1708 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล260,100,000-
1709 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล260,100,000-
1710 PAN ASIA ASSETS LIMITED259,880,000-
1711 นาง ปัทมา พรมมาส259,720,000-
1712 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์259,496,055-
1713 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)259,201,931-
1714 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.259,200,000-
1715 นาย วัฒนา จันทรัช259,194,309-
1716 Megachem Ltd.259,150,830-
1717 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา258,414,156-
1718 นาย สงกรานต์ อิสสระ257,180,285-
1719 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์256,528,340-
1720 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว256,442,287-
1721 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ256,356,311-
1722 นาย ภาณุ ศีติสาร256,277,910-
1723 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด255,450,000-
1724 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED255,404,967-
1725 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร255,310,000-
1726 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด255,000,000-
1727 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์254,746,734-
1728 นาย วิชัย ทองแตง254,667,309-
1729 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์254,482,215-
1730 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์254,482,215-
1731 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์254,322,000-
1732 นาย องอาจ ปัณฑุยากร254,102,875-
1733 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ254,000,000-
1734 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล254,000,000-
1735 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.253,650,000-
1736 CENTRAL GLASS CO., LTD.253,604,534-
1737 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช252,993,726-
1738 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ252,902,888-
1739 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์252,542,226-
1740 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ252,425,733-
1741 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน252,337,385-
1742 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด252,288,610-
1743 นาย ธวัชชัย เทียมทัน252,105,000-
1744 JP MORGAN SECURITIES PLC251,785,000-
1745 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด251,695,720-
1746 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)251,200,000-
1747 มหาวิทยาลัยขอนแก่น251,035,645-
1748 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ250,810,775-
1749 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED250,320,996-
1750 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์248,697,215-
1751 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์248,640,000-
1752 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา248,508,000-
1753 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT247,718,788-
1754 นาย สมชาย ปัดภัย247,450,254-
1755 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ247,327,954-
1756 นาย บพิธ ภัทรรังรอง246,642,889-
1757 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์246,440,000-
1758 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล246,370,551-
1759 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์246,084,156-
1760 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH245,702,732-
1761 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์245,240,555-
1762 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์245,183,355-
1763 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย245,099,384-
1764 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์245,017,062-
1765 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย244,895,543-
1766 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์244,463,740-
1767 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ244,394,500-
1768 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์244,250,000-
1769 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล244,225,280-
1770 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)244,216,140-
1771 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)244,153,094-
1772 นาย ประสาน ภิรัช บุรี243,855,500-
1773 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร243,774,165-
1774 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย243,484,343-
1775 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล243,399,104-
1776 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์242,585,070-
1777 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย241,822,484-
1778 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล241,720,064-
1779 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด241,488,750-
1780 นาง ประพีร์ บุรี240,530,500-
1781 Toyo Seikan Co. Ltd.240,240,000-
1782 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด240,196,248-
1783 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร239,129,253-
1784 KING WAN CORPORATION LIMITED239,111,580-
1785 นาย อภิชาติ จูตระกูล238,992,000-
1786 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1238,701,816-
1787 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ238,210,000-
1788 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ237,977,125-
1789 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY237,620,097-
1790 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี237,600,000-
1791 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี237,415,025-
1792 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด237,382,954-
1793 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล237,135,120-
1794 นาง สุกัลยา ทองพันธ์236,833,881-
1795 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์236,742,850-
1796 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ236,551,800-
1797 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)236,550,000-
1798 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด236,512,559-
1799 นาย สมชาย คุลีเมฆิน235,848,940-
1800 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์235,603,325-
1801 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด235,494,601-
1802 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา234,923,650-
1803 MR. HO KWONPING234,905,972-
1804 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา234,656,411-
1805 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED234,645,375-
1806 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช234,263,028-
1807 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล234,125,418-
1808 นาง นิรมล รุจิราโสภณ233,828,283-
1809 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม233,814,075-
1810 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา233,732,402-
1811 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด233,732,330-
1812 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์233,728,415-
1813 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ233,483,805-
1814 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)233,466,993-
1815 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์233,357,106-
1816 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล233,120,000-
1817 น.ส. อรวรรณ วรนิจ233,025,278-
1818 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ232,978,579-
1819 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด232,000,000-
1820 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล232,000,000-
1821 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์231,870,088-
1822 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์231,845,000-
1823 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.231,526,419-
1824 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์231,425,880-
1825 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์231,015,772-
1826 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์230,500,000-
1827 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1828 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED229,664,400-
1829 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา229,505,328-
1830 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย229,119,485-
1831 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์228,914,384-
1832 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ228,834,061-
1833 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์228,486,000-
1834 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ228,457,208-
1835 ELEVATED RETURNS LLC228,360,000-
1836 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร228,029,708-
1837 บริษัท กันยง จำกัด228,024,948-
1838 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร227,914,050-
1839 น.ส. ศศทร โชติบุตร227,843,300-
1840 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด227,647,221-
1841 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข226,819,746-
1842 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์226,791,000-
1843 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์226,791,000-
1844 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์226,791,000-
1845 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์226,772,055-
1846 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข226,400,000-
1847 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด225,905,389-
1848 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด225,816,342-
1849 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์225,712,800-
1850 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา225,671,800-
1851 นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์225,575,224-
1852 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี225,144,345-
1853 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี225,098,945-
1854 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล224,739,600-
1855 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ224,579,251-
1856 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์224,260,180-
1857 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์224,033,335-
1858 นาง พรทิพย์ โรจตระการ224,028,882-
1859 นาง สุชาดา มังกรกนก224,000,000-
1860 นาย พสุ ลิปตพัลลภ223,785,981-
1861 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ223,785,980-
1862 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา223,719,805-
1863 นาย มหิธร พงษารัตน์223,680,000-
1864 นาย เชาว์ การะ223,361,340-
1865 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร223,303,315-
1866 นาย สุรกิต รติทอง222,856,000-
1867 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED222,701,840-
1868 นาย นพดล ตัณศลารักษ์222,682,077-
1869 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์222,464,513-
1870 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์222,018,400-
1871 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต221,958,000-
1872 นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ221,762,500-
1873 นาง ปรารถนา มงคลกุล221,670,150-
1874 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์221,520,000-
1875 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด221,434,237-
1876 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์221,372,135-
1877 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา221,050,050-
1878 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด220,472,500-
1879 นาย พงศ์ ศกุนตนาค220,166,511-
1880 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค220,166,511-
1881 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา220,081,470-
1882 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์219,785,052-
1883 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง219,710,070-
1884 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด219,339,035-
1885 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์219,313,250-
1886 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์219,215,680-
1887 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ218,460,009-
1888 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง218,400,000-
1889 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่218,361,976-
1890 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย217,652,252-
1891 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED217,117,560-
1892 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด217,061,021-
1893 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด217,027,125-
1894 นาย ลักษณ์ ทองไทย216,876,488-
1895 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร216,861,570-
1896 น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง216,638,040-
1897 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED216,398,065-
1898 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์216,357,188-
1899 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล215,837,290-
1900 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)215,742,333-
1901 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช215,321,416-
1902 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม214,605,000-
1903 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์214,500,000-
1904 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED214,356,545-
1905 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด213,823,985-
1906 นาย ธนพล กองบุญมา213,708,248-
1907 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา213,628,520-
1908 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)213,009,563-
1909 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)213,000,000-
1910 MISS YEAP XIN RHU212,940,000-
1911 กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม212,727,440-
1912 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ212,400,050-
1913 น.ส. ปฐมา พรประภา212,263,336-
1914 MITSUI & CO.,LTD.211,999,998-
1915 MISS YEAP XIN YI211,718,713-
1916 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์211,691,544-
1917 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี211,561,745-
1918 น.ส. พัลลภา วิทยากร211,444,282-
1919 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา210,820,000-
1920 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)210,800,000-
1921 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี210,730,596-
1922 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร210,515,484-
1923 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ210,060,420-
1924 นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์209,676,906-
1925 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี209,604,890-
1926 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ209,595,157-
1927 นาง ศิริพร ศาตวินท์209,430,000-
1928 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล209,250,000-
1929 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ209,167,300-
1930 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ209,028,460-
1931 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ208,967,157-
1932 นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล208,818,282-
1933 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล208,516,276-
1934 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES208,196,210-
1935 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส208,190,200-
1936 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์208,000,000-
1937 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์207,970,464-
1938 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)207,230,420-
1939 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์206,737,920-
1940 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์206,737,920-
1941 นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย206,628,928-
1942 นาย พิชัย นีรนาทโกมล206,400,000-
1943 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์206,250,000-
1944 MRS. CHEN, MEI-FANG206,188,600-
1945 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์206,159,437-
1946 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์205,531,489-
1947 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ204,992,500-
1948 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร204,751,708-
1949 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)204,489,000-
1950 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม204,473,360-
1951 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ204,278,820-
1952 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ204,278,820-
1953 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด204,173,225-
1954 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์204,020,000-
1955 นาง สุมาลี อ่องจริต203,974,414-
1956 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล203,971,000-
1957 MR. YUK LUNG LEE202,950,000-
1958 นาย ชวลิต ยอดมณี202,800,000-
1959 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ202,730,466-
1960 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.202,710,047-
1961 นาย บุญชัย โชควัฒนา202,517,066-
1962 นาย วิษณุ เทพเจริญ202,339,084-
1963 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์202,000,505-
1964 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย201,887,805-
1965 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล201,681,031-
1966 นาย ไพศาล อิทธิธรรม201,526,000-
1967 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์201,210,194-
1968 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4201,133,440-
1969 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข201,000,000-
1970 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล200,927,410-
1971 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)200,582,420-
1972 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์200,575,505-
1973 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์200,490,908-
1974 นาย สุจินต์ หวั่งหลี200,483,704-
1975 นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ200,244,000-
1976 น.ส. สุณี เสรีภาณุ200,166,675-
1977 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์199,935,516-
1978 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี199,440,625-
1979 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล199,276,000-
1980 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ198,903,306-
1981 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ198,876,810-
1982 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ198,850,774-
1983 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์198,433,950-
1984 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์198,400,000-
1985 นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์198,400,000-
1986 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ198,272,549-
1987 นาง นุชนารถ โสภณพนิช197,993,722-
1988 นาง อัญชลี เกิดผล197,984,180-
1989 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย197,875,260-
1990 น.ส. ชุติมา อังอติชาติ197,817,000-
1991 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล197,675,544-
1992 นาย บุญยง สวาทยานนท์197,661,912-
1993 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์197,418,800-
1994 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์197,418,800-
1995 MR. YUE KWOK-LEUNG197,004,897-
1996 นาย ประพล พรประภา196,863,336-
1997 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล196,812,000-
1998 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย196,737,900-
1999 นาย พรชัย อุไรสินธว์196,495,200-
2000 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด196,463,404-