คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/03/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์406,431,380-1.11
1502 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม405,600,000+0.83
1503 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล405,312,773+0.81
1504 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ405,261,452-0.84
1505 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์404,259,929-1.11
1506 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์403,815,000-2.07
1507 นาย วุฒิ จารุกรสกุล403,440,000-0.61
1508 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์403,199,860+1.43
1509 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)403,189,800-1.92
1510 นาง ลลนา ธาราสุข402,097,208+3.57
1511 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)401,200,000+1.69
1512 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด401,011,303+1.59
1513 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม400,829,000-0.70
1514 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์399,960,000-1.01
1515 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์399,503,000-
1516 นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ398,779,520-
1517 วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด398,250,000+0.56
1518 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)397,785,141+0.65
1519 นาย ชนะ โตวัน397,131,000-0.98
1520 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร396,742,500-
1521 นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์395,359,388-0.78
1522 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์395,198,928+0.76
1523 GRASIM INDUSTRIES LIMITED395,177,103+1.77
1524 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์395,055,849-3.05
1525 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์392,589,450-2.22
1526 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์392,301,770-3.05
1527 CHANG FUNG COMPANY LIMITED392,011,990-
1528 นาย พรมพันธ์ พรมมาส391,635,000+1.23
1529 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์391,502,441-3.05
1530 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา391,060,396-1.12
1531 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา390,992,658+0.43
1532 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง390,320,000-0.61
1533 นาง มยุรี ตติยกวี390,158,400+0.26
1534 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)390,000,000-1.92
1535 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC389,904,961+0.42
1536 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร389,252,922+0.78
1537 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)388,727,024-
1538 WACOAL CORP.388,192,375-1.74
1539 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์386,036,321-2.87
1540 นาย วิทูร มโนมัยกุล385,800,000+0.50
1541 นาง ชลิดา อนันตรัมพร385,615,374+2.02
1542 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)385,483,212+1.64
1543 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ384,769,947+14.66
1544 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED384,155,984+0.65
1545 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์384,130,809-3.05
1546 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)384,026,397-
1547 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด383,857,383-1.83
1548 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด383,076,151-0.57
1549 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล383,019,270+0.64
1550 นาย สหนันท์ เชนตระกูล382,626,160+1.89
1551 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด382,000,000-1.00
1552 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค381,976,691+0.61
1553 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์381,875,000-5.11
1554 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)380,544,450-
1555 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์379,633,968-2.38
1556 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข378,816,792-0.13
1557 CENTRAL GLASS CO., LTD.378,514,230-
1558 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)377,942,840-
1559 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล377,765,411+1.54
1560 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง376,967,100+0.71
1561 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์376,500,000-1.33
1562 นาง สุภา สุพรรณธะริดา375,444,950+1.19
1563 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์374,707,500-0.71
1564 CPYI CLT A/C 0090029-1001373,452,908-1.40
1565 นาง ณิศนาถ อนันตชัย373,366,249+7.14
1566 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย372,930,000+0.06
1567 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด372,797,804+1.01
1568 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์371,445,750-2.22
1569 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT371,406,990+4.46
1570 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค371,399,232+0.53
1571 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย371,200,000-
1572 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย371,022,090-0.34
1573 นาย วิทยา อินาลา370,785,960-0.81
1574 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด370,260,000-
1575 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด370,260,000-
1576 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด369,907,104-
1577 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน369,864,386+5.61
1578 นาย สมชาย ปัดภัย369,191,206-1.19
1579 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์368,774,006-3.05
1580 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์368,774,006-3.05
1581 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์368,307,500+1.69
1582 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์368,041,279-1.24
1583 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล367,094,570+1.88
1584 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์366,607,567-0.60
1585 พันเอก พัชร รัตตกุล365,931,801-0.71
1586 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์364,800,000+1.25
1587 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.364,676,088-0.80
1588 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)364,652,256-0.88
1589 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม364,194,000+0.83
1590 นาง สุชาดา มังกรกนก364,000,000-1.10
1591 MR. TAN BOON PIN363,462,400-0.45
1592 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.363,323,792+1.55
1593 บริษัท เทวรายา จำกัด363,061,273+0.35
1594 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล362,754,650-0.49
1595 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร361,823,367+0.60
1596 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์361,806,335+2.70
1597 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์360,855,000+2.47
1598 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์360,665,730-2.22
1599 น.ส. มาลี วิญญรัตน์360,616,390+0.97
1600 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์360,399,497-1.16
1601 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ360,221,144-2.76
1602 นาย ปรีชา ลีละศิธร360,070,400-0.79
1603 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์359,025,904+2.70
1604 บริษัท คุณาวลัย จำกัด358,800,000-2.61
1605 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์357,985,280-0.78
1606 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร357,952,230+2.92
1607 นาง วัฒนา สมวัฒนา357,591,548-
1608 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด357,500,000+4.20
1609 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์356,719,000+1.43
1610 นาย ฐิติ ชนะภัย356,475,000-0.34
1611 นาย ชวลิต ถนอมถิ่น356,390,692+1.51
1612 Megachem Ltd.356,151,420-0.81
1613 นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ356,000,000-3.37
1614 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์355,381,778-3.05
1615 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด355,246,946+0.43
1616 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด355,138,660+1.77
1617 นาง นิตยา สงวนพานิช354,768,648+1.81
1618 นาย ไกร วิมลเฉลา354,570,000-
1619 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล354,087,969+0.86
1620 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)354,003,435-
1621 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)353,783,185+2.65
1622 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร353,675,437+1.34
1623 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์353,150,070+4.18
1624 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์353,081,505+1.14
1625 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด352,460,118-0.21
1626 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์351,834,006+0.86
1627 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย351,274,205+4.90
1628 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)351,000,000-1.54
1629 นาย สมบัติ อนันตรัมพร350,580,120+2.02
1630 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด350,140,000-
1631 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา349,403,844-0.75
1632 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)347,516,560+11.21
1633 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์347,414,897+0.62
1634 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์347,027,853+0.62
1635 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ346,800,000+0.98
1636 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด346,150,000-0.62
1637 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์345,953,130+1.68
1638 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล345,920,000+0.54
1639 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์345,409,176+0.60
1640 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่345,000,000-1.33
1641 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล344,833,872-0.02
1642 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์344,462,791-
1643 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์344,383,000+1.69
1644 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์343,828,260-
1645 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)343,748,160+1.69
1646 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์343,453,500+0.49
1647 บริษัท สมบัติธนา จำกัด343,380,254-1.10
1648 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์343,340,844+0.54
1649 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์341,587,260+1.45
1650 นาง อรุณี วิริยะจิตรา341,155,333-
1651 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด341,058,000-
1652 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด340,536,567-1.92
1653 KING WAN CORPORATION LIMITED340,341,300+1.54
1654 MRS. CHEN, MEI-FANG340,335,400+2.92
1655 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)338,559,470-
1656 นาย พระนาย กังวาลรัตน์338,264,640+0.60
1657 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์338,160,000-
1658 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล338,103,070+2.62
1659 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด337,875,000+0.94
1660 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด337,875,000+0.94
1661 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด337,875,000+0.94
1662 MR. MOONG-CHU HUI337,550,000-2.33
1663 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta337,539,656+0.22
1664 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)337,262,500+1.08
1665 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์336,497,162-0.72
1666 น.ส. สุณี วิญญรัตน์336,463,148+0.97
1667 นาย อมร ดารารัตนโรจน์336,000,000-0.78
1668 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์336,000,000-0.78
1669 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์336,000,000-0.78
1670 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช335,944,828-
1671 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4335,895,898+0.33
1672 นาย สุรเดช มาลัยทอง335,800,411+0.60
1673 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด335,266,900-1.61
1674 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ334,994,898-1.41
1675 นาง สุวิมล ชยวรประภา334,741,097+0.62
1676 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์334,642,000-2.07
1677 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย334,304,907+0.39
1678 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด333,725,285+1.20
1679 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH333,169,375-2.33
1680 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์333,131,970-0.81
1681 นาง อัญชนา ศิริวงศ์332,327,820-0.34
1682 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED332,026,457+6.67
1683 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)331,500,000-
1684 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์331,102,500-3.05
1685 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม330,644,705-1.91
1686 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา330,569,810-1.51
1687 นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์330,068,718+2.20
1688 นาง พรทิพย์ โรจตระการ329,965,020-7.37
1689 นาง ชลิดา เตชะอุบล329,374,186-2.54
1690 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด329,246,504-0.38
1691 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด329,242,091+1.08
1692 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล329,041,128+1.28
1693 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A328,976,880-
1694 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์328,692,944+0.53
1695 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด328,684,090+0.93
1696 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
1697 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
1698 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์328,646,250-3.05
1699 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค328,207,021+0.97
1700 นาง วันทนา อมตานนท์327,933,488+1.86
1701 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด327,291,483+5.66
1702 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)326,400,000+0.98
1703 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์326,104,086+4.68
1704 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่325,340,495+0.57
1705 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์324,000,000-
1706 น.ส. อรวรรณ วรนิจ323,345,153-1.12
1707 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์323,030,800-0.61
1708 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์323,003,160-
1709 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง323,000,000-2.35
1710 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)321,640,000+0.53
1711 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา321,361,194+0.52
1712 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED321,089,750+1.60
1713 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์320,759,989+7.14
1714 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล320,759,989+7.14
1715 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช320,375,322-1.57
1716 นาย อธิภัทร ควรสถาพร319,743,062-0.35
1717 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล319,591,640-0.34
1718 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด319,532,500-
1719 นาย สมชัย ธนสารศิลป์319,362,309-2.38
1720 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค319,046,603-3.05
1721 นาย พงศ์ ศกุนตนาค319,046,603-3.05
1722 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์318,519,360+0.26
1723 Kewpie Corporation318,403,957+0.41
1724 นาย วิชัย ทองแตง318,334,136+20.00
1725 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ317,811,994+0.80
1726 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ317,529,434-1.12
1727 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์317,380,275-
1728 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์317,369,842+3.10
1729 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์316,785,492+0.93
1730 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล316,048,520-2.31
1731 นาง เนาวนารถ จามรมาน315,848,220-1.81
1732 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์315,654,650+2.38
1733 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล314,531,970+0.69
1734 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์314,106,499-
1735 นาง วรรณา เรามานะชัย313,920,000+1.25
1736 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์312,722,730-
1737 นาย จิรโมท พหูสูตร312,437,195+10.76
1738 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี312,409,595-1.12
1739 นาง นุชนารถ โสภณพนิช312,270,883-1.68
1740 MOLTEN CORPORATION311,850,000-2.38
1741 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์311,678,536-1.27
1742 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์311,661,000-0.34
1743 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์311,235,456+0.05
1744 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา311,098,244-1.09
1745 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
1746 นางสาว จุไรรัตน์ พงษ์สอน311,040,000+0.82
1747 นาง สุกัญญา ทอย311,040,000+0.82
1748 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน310,933,248-
1749 MR. MOTOYA OKADA310,500,000+1.93
1750 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
1751 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED309,858,203-0.99
1752 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล309,853,825+0.04
1753 นาย สมชาย คุลีเมฆิน309,273,610-0.72
1754 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา308,610,960-1.18
1755 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล308,560,200-0.56
1756 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา307,980,000-0.69
1757 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา307,901,546-0.56
1758 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.307,800,000-
1759 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม307,770,416+4.42
1760 นาย อภิเนตร อูนากูล306,230,848+1.79
1761 นาง ปริยา จีระพันธุ์305,803,444-0.71
1762 นาย ธีรพล นพรัมภา305,800,000-0.39
1763 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล305,550,000-0.34
1764 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)304,246,860+0.74
1765 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย303,775,200-
1766 นาย กิตติ งามมหรัตน์303,709,270-2.22
1767 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล303,497,095+7.14
1768 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส302,920,000+0.61
1769 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม302,681,950-1.17
1770 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา302,400,000+0.60
1771 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.301,924,165+6.67
1772 นาย บพิธ ภัทรรังรอง301,773,606+0.84
1773 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี301,325,361+1.96
1774 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี300,594,661+0.05
1775 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด300,546,029+0.93
1776 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.300,000,000-0.40
1777 นาย สนั่น อังอุบลกุล299,731,262+1.50
1778 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด299,700,000+0.56
1779 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย298,793,951+2.70
1780 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์298,748,742-3.05
1781 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย298,352,618-0.98
1782 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)297,263,460+0.44
1783 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์297,227,200-
1784 นาย ธงไชย แพรรังสี297,189,583-
1785 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล297,175,000-2.83
1786 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง297,057,218+2.42
1787 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์296,244,246-0.01
1788 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร295,940,926-0.65
1789 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์295,521,360+3.43
1790 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว295,391,200-1.92
1791 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์294,400,000+0.54
1792 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล294,100,000+1.16
1793 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล294,100,000+1.16
1794 PAN ASIA ASSETS LIMITED293,460,000-
1795 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์292,764,596-1.27
1796 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี292,061,976-
1797 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด291,972,123-2.29
1798 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์291,656,000+0.82
1799 ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD.291,066,679+4.35
1800 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์291,060,000-1.01
1801 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย291,000,000-0.34
1802 นาย สันติ ศิริวงศ์291,000,000-0.34
1803 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์291,000,000-0.34
1804 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด290,521,423+4.84
1805 นางสาว พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์290,184,000-
1806 นาย ทศพล แววมณีวรรณ290,114,400+7.62
1807 MR. MASAO MIZUNO289,800,000+1.93
1808 น.ส. พรศรี ตันธนะชัย289,769,000-7.37
1809 Toyo Seikan Co. Ltd.289,080,000-5.94
1810 บริษัท ชินกิจ จำกัด288,731,563-1.24
1811 มูลนิธิส่งเสริมไทย288,602,600+4.20
1812 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร287,201,250-1.60
1813 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล286,700,000-1.64
1814 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)286,263,978+0.83
1815 กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1285,527,350+5.53
1816 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา285,410,472+0.52
1817 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ285,353,250-0.48
1818 นาย อดิศร โรจตระการ285,068,020-7.37
1819 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ285,068,020-7.37
1820 นาง รัชนี โรจตระการ285,068,020-7.37
1821 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง285,067,830-7.37
1822 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.284,625,617+0.61
1823 นาง ศิริพร ศาตวินท์284,364,000-1.53
1824 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์284,264,640-3.03
1825 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์284,264,640-3.03
1826 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม284,145,300-2.07
1827 น.ส. อุษณา ชาครกุล283,666,664+0.54
1828 นาย มนชัย มณีไพโรจน์283,521,174+0.62
1829 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด283,483,200+4.95
1830 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)283,264,982-1.40
1831 MR. THOMAS ABRAHAM283,143,900-2.53
1832 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.282,779,000+0.69
1833 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร282,744,000-2.94
1834 บริษัท กันยง จำกัด281,718,896-
1835 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์281,236,592-1.79
1836 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด280,599,585+0.65
1837 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK280,543,480-2.14
1838 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์279,669,272-0.56
1839 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล279,207,480-0.68
1840 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง279,155,129+0.84
1841 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล279,070,467-4.88
1842 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด278,928,600-0.55
1843 น.ส. อลิดา เศรษฐิน278,713,500+1.87
1844 นาย พนม ควรสถาพร278,680,740-0.29
1845 น.ส. ณิชยา พหูสูตร278,130,181+10.76
1846 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล277,490,400+0.54
1847 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์277,364,295+1.49
1848 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ277,098,500+12.86
1849 นาย มนู เผ่าวิบูล277,058,450-3.05
1850 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข276,450,000-0.34
1851 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร276,372,310-0.30
1852 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง276,286,071+0.46
1853 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร276,052,308-0.30
1854 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ276,016,906-0.87
1855 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1856 BENTAYGA HOLDINGS LTD275,200,000-
1857 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด275,112,625+1.77
1858 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์274,456,537+4.01
1859 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร274,300,000-1.54
1860 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ274,281,700-
1861 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์273,342,400-
1862 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช273,302,990-0.20
1863 นาย พรชัย อุไรสินธว์273,237,762-0.87
1864 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร273,040,458-0.32
1865 นาย พิมล ศรีวิกรม์271,958,787-0.26
1866 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล271,926,743+1.52
1867 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์271,344,114+0.93
1868 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์271,113,015-3.05
1869 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์271,113,015-3.05
1870 นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล271,051,379+0.96
1871 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย270,948,260-2.88
1872 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ270,881,386+3.38
1873 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา270,854,348+0.54
1874 นาง ประพีร์ บุรี270,520,760+1.65
1875 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด270,094,625+1.69
1876 นาง วรนุช อิสริยธรรม269,784,000+23.84
1877 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา269,212,400-0.87
1878 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED268,937,520+0.27
1879 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์268,934,400+0.60
1880 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร268,748,402-0.36
1881 นาง ณัชปภา ควรสถาพร268,748,400-0.36
1882 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร268,748,396-0.36
1883 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ268,597,500+0.56
1884 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร268,405,280+2.74
1885 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)267,628,350-
1886 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร267,179,253+10.11
1887 นาย อภิชาติ จูตระกูล267,003,000-
1888 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ267,000,200-1.00
1889 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี266,900,000+3.82
1890 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด266,899,565-
1891 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์266,292,845-0.90
1892 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์266,292,845-0.90
1893 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ266,200,200-1.00
1894 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด266,162,000-1.92
1895 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี266,083,137+1.80
1896 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล265,969,500-0.60
1897 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์265,940,882-21.80
1898 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์265,776,188-2.22
1899 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ265,627,511+3.74
1900 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด264,772,221-1.56
1901 นาย ดนุพล ชิลลี่263,693,760+1.52
1902 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม263,644,000-0.66
1903 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED263,020,410+18.93
1904 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์262,974,612-
1905 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์262,642,870+1.69
1906 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์262,349,443-3.05
1907 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์262,268,550-3.05
1908 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์262,268,550-3.05
1909 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์262,217,010+10.00
1910 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)261,667,731-
1911 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา260,595,119-
1912 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ260,194,688+1.35
1913 นาย ภากร วัชรสุรังค์259,840,000-
1914 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด259,758,334-0.74
1915 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด259,065,813+1.60
1916 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)258,955,620-
1917 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)258,884,025+0.32
1918 นาย จักรกฤช จารุจินดา258,852,216+0.60
1919 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์258,751,675+4.76
1920 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช258,743,103-1.13
1921 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์257,857,313-2.15
1922 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)257,648,177+2.93
1923 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล256,300,000+0.82
1924 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์256,281,250+1.69
1925 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1256,176,669-0.20
1926 นาย องอาจ ปัณฑุยากร256,135,698+0.79
1927 นาย สุเมธ เศษธะพานิช256,018,500-0.04
1928 บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด255,791,963-
1929 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี255,750,000+0.65
1930 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์255,548,056-1.27
1931 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร255,513,213+1.54
1932 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด255,461,446+0.41
1933 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์255,395,411-
1934 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา255,268,123-2.48
1935 นาย รณชัย กองบุญมา255,173,895-0.44
1936 นาย โชติ โสภณพนิช255,154,760-1.64
1937 นาย นพดล ตัณศลารักษ์255,025,034-1.37
1938 นาย ลวรณ แสงสนิท254,827,140+2.70
1939 MISS YUEH CHEE AMY TSAI254,719,374-1.83
1940 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์254,690,573-
1941 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร254,624,280-0.46
1942 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์254,499,161-0.70
1943 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ253,930,649-0.56
1944 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ253,761,490+0.58
1945 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา253,422,135+1.67
1946 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา253,141,650-1.25
1947 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ252,873,900-
1948 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด252,357,675+0.44
1949 น.ส. พัลลภา วิทยากร252,277,528+0.40
1950 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล252,041,328-2.31
1951 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ251,584,810+7.10
1952 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.251,320,000+0.49
1953 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์251,274,918+6.82
1954 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร250,820,443-0.75
1955 นาย สุรกิต รติทอง250,228,000-1.14
1956 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT250,020,091-1.98
1957 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย249,927,568+0.30
1958 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ249,847,929-0.43
1959 MR. HO KWONPING249,658,521-
1960 นางสาว อรนุช สุวังกูร248,087,000-4.08
1961 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา248,000,000+5.65
1962 นาย กิตติ ภัทรเลาหะ247,612,102-2.71
1963 นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล247,491,280-3.15
1964 MR. HIRONOBU IRIYA247,148,417-1.64
1965 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ246,988,850+0.97
1966 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)246,937,929+1.90
1967 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย246,859,669+3.85
1968 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ246,501,817+3.74
1969 MR. Paul Sumade Lee246,097,500+1.27
1970 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด246,000,000+3.66
1971 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร245,348,420+1.76
1972 นาย เอก พิจารณ์จิตร245,250,000+0.92
1973 นาง ปัทมา พรมมาส244,620,000+1.23
1974 นาย ชวลิต ยอดมณี244,400,000-2.13
1975 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ244,394,500-0.40
1976 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์244,250,000-0.40
1977 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด244,151,758+11.11
1978 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา244,115,286+1.20
1979 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์244,076,008-
1980 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ243,863,506+6.82
1981 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล243,718,800+1.54
1982 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ243,672,067+1.14
1983 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์243,265,280+1.56
1984 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์243,054,955+5.70
1985 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข243,000,000-
1986 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ242,585,190+0.47
1987 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย242,423,664+0.60
1988 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์241,561,320+4.20
1989 น.ส. ปฐมา พรประภา241,208,336-1.71
1990 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์241,044,993-2.38
1991 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์241,000,000+0.41
1992 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์240,642,923-
1993 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด240,203,456-
1994 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ240,190,850+0.97
1995 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ240,190,850+0.97
1996 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์240,126,300+0.90
1997 นาง มาลี เหมมณฑารพ240,072,336+1.69
1998 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ239,998,381-2.76
1999 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด239,638,440-
2000 นาย ประสาน ภิรัช บุรี238,910,363+1.65