คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล363,412,368-
1502 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์363,069,000+0.29
1503 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี363,000,000+0.91
1504 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล362,789,498+1.56
1505 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์362,560,515+0.97
1506 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด361,799,520-
1507 น.ส. วรินทร บูลกุล361,752,098+2.34
1508 MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS361,337,500+2.37
1509 นาย ธงไชย แพรรังสี360,726,666+1.70
1510 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล360,000,000+2.50
1511 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์360,000,000-0.83
1512 CPYI CLT A/C 0090029-1001359,723,520+2.31
1513 นาย ภัชริ นิจสิริภัช359,062,282+0.24
1514 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์357,982,345-1.68
1515 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์357,434,945-1.68
1516 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์357,129,373-
1517 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์356,958,945-1.68
1518 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล356,412,174+11.30
1519 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)356,394,730-
1520 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ356,328,015-0.68
1521 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท356,312,000+1.36
1522 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล355,950,000+0.29
1523 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P355,775,875+1.36
1524 นาย สมชัย ธนสารศิลป์355,403,903-
1525 บริษัทเกียรติสหมิตร จำกัด354,900,000+0.55
1526 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์353,956,310+0.23
1527 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์352,147,398-
1528 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส351,960,000-1.67
1529 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์351,322,500+1.44
1530 บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4350,702,270+0.31
1531 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์349,672,680+0.97
1532 นาย ชูเดช คงสุนทร349,087,620-1.14
1533 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์348,716,250+1.44
1534 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์348,716,250+1.44
1535 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์348,716,250+1.44
1536 Silom Road Limited348,381,000+0.51
1537 นาย เกียรติ วิมลเฉลา348,073,789-
1538 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์348,036,266-0.19
1539 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ347,841,914-
1540 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล347,800,000+0.54
1541 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P347,549,340+1.11
1542 นาง วรรณา เรามานะชัย347,500,000-
1543 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์346,070,000+1.82
1544 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์345,290,430-0.78
1545 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์345,196,288+0.94
1546 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.345,000,748+0.50
1547 North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited345,000,000+2.17
1548 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด344,478,394+1.54
1549 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร344,418,111+0.30
1550 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)343,955,007+0.46
1551 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล343,706,000-1.82
1552 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้343,116,481+0.54
1553 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์343,006,105-0.92
1554 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา342,874,040+0.50
1555 นาง วัลลภา ไตรโสรัส341,544,000-1.67
1556 นาย วิทูร มโนมัยกุล341,433,000-
1557 นาง อรุณี วิริยะจิตรา341,155,333-
1558 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช340,744,000+1.05
1559 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000+50.00
1560 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4339,816,840-
1561 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา339,300,486-
1562 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)339,229,970-
1563 นาย สันติ ศิริวงศ์339,000,000+0.29
1564 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์339,000,000+0.29
1565 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย339,000,000+0.29
1566 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)338,653,713+0.57
1567 นาย วิทูร สุริยวนากุล338,530,965-
1568 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค338,530,365+9.26
1569 นาย พงศ์ ศกุนตนาค338,530,365+1.44
1570 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์337,942,572-
1571 นาง กิตติธรา แสงทวีป336,635,337-
1572 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม336,537,936+1.86
1573 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา336,160,000+1.05
1574 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด336,000,000-
1575 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล335,800,000+1.85
1576 บริษัท สมบัติธนา จำกัด335,430,621+0.77
1577 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล334,474,772-
1578 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์334,244,394+0.94
1579 MOLTEN CORPORATION334,125,000-
1580 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์334,079,884+1.72
1581 น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์333,926,474+0.86
1582 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ333,255,000-0.96
1583 นาย ภมร พลเทพ333,000,000+3.60
1584 ELEVATED RETURNS LLC332,160,000+1.04
1585 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์332,083,326+0.60
1586 GOLDMAN SACHS AND CO LLC331,532,145-
1587 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด331,348,815+10.53
1588 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด329,521,250-
1589 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา329,278,411+0.35
1590 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)328,789,740+1.26
1591 นาย กิตติเดช จารุเสถียร328,161,280-
1592 MR. YUK LUNG LEE327,796,875-0.01
1593 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง327,493,881+0.93
1594 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์326,660,400-
1595 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด326,485,356-
1596 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา325,854,798+2.01
1597 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์325,279,203-3.85
1598 นาง ศิริพร ศาตวินท์325,152,000+0.05
1599 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล324,873,000+1.45
1600 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ324,568,914+1.35
1601 นาง อมร พุฒิพิริยะ324,456,132+1.52
1602 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)323,713,683-
1603 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ323,400,000+1.52
1604 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์323,300,000+0.94
1605 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล321,961,580+1.83
1606 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์321,664,181+2.05
1607 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล321,564,416+0.87
1608 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล321,493,681+0.94
1609 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)321,380,558+2.02
1610 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด321,035,010-0.34
1611 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี320,496,219-
1612 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร319,588,304-
1613 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG319,584,108-
1614 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร318,999,019+1.68
1615 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์318,336,480+3.03
1616 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย318,250,000+0.75
1617 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์318,060,000-
1618 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)317,961,570+1.27
1619 นาง ปัทมา พรมมาส317,100,000+0.95
1620 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์316,992,940+1.44
1621 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)316,500,000+2.37
1622 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED316,389,347+2.16
1623 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์316,370,000+0.93
1624 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม315,679,000-0.55
1625 CENTRAL GLASS CO., LTD.315,428,525-
1626 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร315,413,840-0.83
1627 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์315,379,480-
1628 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ315,339,156+11.30
1629 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์315,047,049+0.68
1630 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์314,696,065+0.68
1631 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)314,234,166+2.20
1632 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา313,130,000+1.66
1633 นาย บุญยง สวาทยานนท์312,964,694+2.63
1634 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด312,476,160-
1635 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร312,200,000-
1636 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา312,040,000+2.23
1637 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED311,782,575-0.68
1638 นาง สุภา สุพรรณธะริดา311,488,750+2.37
1639 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์310,620,000-
1640 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ310,251,344+1.59
1641 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์310,038,750-0.79
1642 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน309,637,693+0.42
1643 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา309,622,943-
1644 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล309,555,600+0.88
1645 นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท309,320,000-
1646 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์308,255,420+0.94
1647 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์308,060,277+1.35
1648 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล307,014,400-
1649 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์305,710,906-
1650 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED305,677,442+0.84
1651 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย305,600,000+1.05
1652 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ305,402,400+0.93
1653 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ304,663,472+1.02
1654 MISS YUEH CHEE AMY TSAI304,170,388-0.31
1655 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล304,000,000+2.63
1656 นาง สุวิมล ชยวรประภา303,554,039+0.68
1657 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD.303,000,000+5.94
1658 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)302,336,154+1.14
1659 MR. TAN BOON PIN301,803,600+3.23
1660 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์301,487,638+0.94
1661 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL300,717,579+0.88
1662 นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์300,651,090-
1663 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด300,537,160+1.43
1664 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์300,296,365+1.70
1665 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล300,000,000+2.50
1666 นาย วรเจตน์ อินทามระ300,000,000-
1667 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1668 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด299,500,211+0.84
1669 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด299,420,475+0.65
1670 นาย พลภัทร นิจสิริภัช299,275,980+0.26
1671 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด299,053,125-
1672 นาย ชวลิต ยอดมณี298,200,000+2.86
1673 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ297,921,045-0.79
1674 นาย โชติ โสภณพนิช297,727,920-0.28
1675 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)297,139,809-
1676 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด296,635,970-
1677 นาย เชิดชู ปานบุญห้อม296,268,163+3.96
1678 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์296,000,000+0.54
1679 นาง อัญชลี เกิดผล295,389,000+0.97
1680 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร295,235,130+0.87
1681 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด294,611,918-
1682 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ294,516,000+5.00
1683 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์294,355,641-0.39
1684 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์294,303,450-0.79
1685 นาย ชนน วังตาล294,098,200+11.58
1686 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ293,960,000+3.23
1687 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด293,758,185-2.04
1688 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์293,397,500-
1689 นาง วันทนา อมตานนท์293,286,880+0.46
1690 น.ส. สุณี วิญญรัตน์292,690,272-0.89
1691 BENTAYGA HOLDINGS LTD292,400,000-3.53
1692 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล292,171,620-0.40
1693 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา292,165,503+2.00
1694 นาย มนู เผ่าวิบูล291,893,050+1.44
1695 นาง นิรมล รุจิราโสภณ291,890,086+4.25
1696 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี291,747,000+1.27
1697 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์291,653,700+0.94
1698 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)291,400,000-1.61
1699 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล291,376,812-0.40
1700 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล291,304,200+0.88
1701 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED291,161,662+2.34
1702 นาง เนาวนารถ จามรมาน291,155,791+2.61
1703 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี291,105,117-
1704 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์291,036,600-0.98
1705 MR. CHANTHANOME PHOMMANY290,893,400+0.44
1706 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล290,580,771+0.54
1707 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ290,499,300-
1708 นาย สมชาย ปัดภัย289,851,604+0.85
1709 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์288,342,000-1.04
1710 นาย พลสิน พลัสสินทร์287,779,930-2.83
1711 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์287,669,535+1.44
1712 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์287,669,535+1.44
1713 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์287,500,000+0.87
1714 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์287,392,500+0.63
1715 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี286,845,000+1.92
1716 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์286,518,780+1.27
1717 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด286,132,400-
1718 MR. MOTOYA OKADA285,000,000+4.74
1719 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ284,327,470+0.82
1720 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์283,740,625-
1721 นาง อินทิรา สุขะนินทร์283,680,672+0.18
1722 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร283,595,927-0.64
1723 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด283,127,833-5.37
1724 นาย ปรีชา ลีละศิธร283,040,000-0.86
1725 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล282,500,000+1.77
1726 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ282,325,000+2.17
1727 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ282,094,000-
1728 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ281,790,000-1.11
1729 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด281,597,546+2.33
1730 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์281,372,605+1.05
1731 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ281,325,758-
1732 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล280,190,907+0.84
1733 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์280,172,952+0.70
1734 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์279,826,800-0.78
1735 นาย พรชัย อุไรสินธว์279,349,200-
1736 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง279,290,675+1.80
1737 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล278,998,500+0.54
1738 บริษัท กันยง จำกัด278,929,600-0.50
1739 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ278,882,800+0.68
1740 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL278,697,519+0.99
1741 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด278,520,138-
1742 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์278,492,190-0.57
1743 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์278,284,950+1.44
1744 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์278,284,950+1.44
1745 นาย วิทยา อินาลา277,335,840+2.72
1746 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์276,934,330+0.31
1747 นาย ทิวา จิรพัฒนกุล276,805,980+0.87
1748 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์276,668,808-
1749 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.276,560,614+0.49
1750 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว276,372,257+2.20
1751 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ276,343,380+0.93
1752 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา276,266,000-
1753 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล276,248,072+1.25
1754 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์276,216,008-
1755 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1756 น.ส. รัตนา พรรณนิภา275,996,550-1.45
1757 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด275,742,336+0.52
1758 น.ส. ปฐมา พรประภา275,666,670+1.00
1759 Kewpie Corporation275,341,127+1.90
1760 น.ส. พัลลภา วิทยากร275,150,920+0.36
1761 นาง พรพิไล ไรวา275,115,568-0.55
1762 นาย ชนะ อัษฎาธร274,481,725-0.56
1763 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์274,339,000-
1764 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด273,690,000-
1765 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH273,638,550+1.41
1766 นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ273,551,600-0.50
1767 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย273,340,296+0.51
1768 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์273,026,000-0.96
1769 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์273,026,000-0.96
1770 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร273,013,650+0.29
1771 บริษัท บี เฟิร์ส บิซิเนส คอปอเรชั่น จำกัด273,000,000-
1772 น.ส. ศศทร โชติบุตร272,928,900+0.29
1773 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์272,583,876+0.63
1774 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที272,400,000+3.96
1775 นาง อิง ภาสกรนที272,400,000+3.96
1776 นาย ภาสกร ภาสกรนที272,400,000+3.96
1777 นาย องอาจ ปัณฑุยากร272,168,874+0.75
1778 นาย ชนะ โตวัน271,880,037+2.13
1779 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า271,280,039+0.13
1780 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล271,275,600+1.22
1781 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข271,200,000+0.29
1782 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข271,200,000+0.29
1783 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์270,861,580+2.08
1784 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร270,729,000+1.35
1785 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ270,300,000-0.63
1786 นาย พระนาย กังวาลรัตน์270,087,600-1.67
1787 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด269,934,859+2.06
1788 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด269,737,665+0.67
1789 นาง สุวิมล มหากิจศิริ269,658,559+1.61
1790 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์269,577,822+0.63
1791 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม269,479,495+0.81
1792 น.ส. อรวรรณ วรนิจ269,153,228+2.01
1793 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์268,983,000-
1794 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์267,750,000-0.98
1795 นาย อมร ดารารัตนโรจน์267,750,000-0.98
1796 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์267,750,000-0.98
1797 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด267,437,807-1.44
1798 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์267,091,800+0.80
1799 นาง นิชา สมิทธิวาสน์266,880,000-1.44
1800 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้266,670,315+0.53
1801 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)266,601,600-2.45
1802 Megachem Ltd.266,389,680+2.72
1803 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED266,293,980+0.46
1804 MR. MASAO MIZUNO266,000,000+4.74
1805 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์265,780,000+0.73
1806 นาย อาษา เมฆสวรรค์265,690,895+0.86
1807 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด265,538,373+4.65
1808 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์265,481,405+1.05
1809 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด265,331,006+2.06
1810 MR. HIRONOBU IRIYA264,748,789+0.65
1811 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี264,643,307+0.59
1812 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)264,401,480-
1813 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล264,366,625+1.55
1814 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ264,312,210+2.01
1815 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์263,117,548+0.70
1816 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด262,794,785-5.00
1817 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ262,728,456+0.14
1818 บริษัท ชินกิจ จำกัด262,299,720+0.34
1819 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)262,176,124-
1820 นาง พันทิพา ไรวา261,209,494-0.55
1821 นาย เมธา ตริลลิต260,400,000-
1822 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช260,050,917+0.13
1823 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล259,356,750+1.33
1824 MR. THOMAS ABRAHAM258,801,750+2.96
1825 นาย ประสาน ภิรัช บุรี258,523,500-
1826 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์258,352,046-0.90
1827 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล258,347,357+2.63
1828 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา258,180,538+0.80
1829 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์258,127,493-
1830 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)257,513,620+2.31
1831 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน257,334,120+1.88
1832 MITSUI & CO.,LTD.257,333,331+1.04
1833 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง257,267,725-2.14
1834 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์256,100,000+3.05
1835 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์256,100,000+3.05
1836 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร255,972,960+0.09
1837 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)255,945,000-
1838 นาย ประพล พรประภา255,666,670+1.00
1839 นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์255,555,530+0.87
1840 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.255,505,000+0.84
1841 น.ส. พัณณภา รัตตกุล255,263,152+11.30
1842 นาง ประพีร์ บุรี254,998,500-
1843 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES254,552,250+1.09
1844 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)254,400,000-0.63
1845 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด253,636,660-0.28
1846 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์253,576,752-
1847 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี253,300,000+2.01
1848 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์253,038,450+1.43
1849 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์253,038,450+1.43
1850 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล252,520,000+0.23
1851 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด252,000,000+1.59
1852 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์251,931,585-1.04
1853 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง251,327,355+1.59
1854 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์251,320,000+0.97
1855 บริษัท โลหการไทย จำกัด251,090,028+18.33
1856 บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด250,847,200-
1857 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์250,604,120+3.73
1858 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์250,190,000+3.05
1859 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ249,535,700+1.64
1860 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์248,939,600-0.02
1861 นาง พรพรรณ ตันอริยกุล248,274,813-
1862 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช248,117,040-
1863 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา247,723,141+1.92
1864 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว247,510,225-
1865 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร246,887,850-2.42
1866 นาย พิมล ศรีวิกรม์246,668,368+3.01
1867 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด246,630,654+0.84
1868 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด246,430,670-0.70
1869 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์246,286,800-0.78
1870 นาย พชร พรรธนประเทศ245,475,000+6.11
1871 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข245,346,571-2.26
1872 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล244,205,104+2.80
1873 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา243,959,175-
1874 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา243,721,505+0.74
1875 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์243,592,084+3.23
1876 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี243,459,591+0.74
1877 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี243,292,990+2.93
1878 Toyo Seikan