คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL413,082,240-
1502 บริษัท กิมฟอง จำกัด412,148,428+1.85
1503 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์412,134,695-0.51
1504 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ412,080,017-
1505 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ411,972,000-1.52
1506 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์411,425,940-0.90
1507 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)410,342,276-6.18
1508 OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED410,033,621-
1509 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์409,328,125-0.87
1510 นาย พรพงษ์ พรประภา408,650,000-2.11
1511 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด408,000,000-0.78
1512 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด408,000,000-0.78
1513 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด408,000,000-0.78
1514 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์407,270,899-0.90
1515 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร406,985,704-1.88
1516 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์406,690,000-0.95
1517 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์406,400,000-7.87
1518 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล405,995,868+0.27
1519 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์405,683,748-0.93
1520 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี405,505,990-
1521 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY405,430,452-0.73
1522 นาย สาคร สุขศรีวงศ์404,577,935+0.30
1523 นาง มยุรี ตติยกวี403,865,963+0.94
1524 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ402,006,250-4.58
1525 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.402,000,000-
1526 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา401,988,915+0.84
1527 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์401,872,500+1.26
1528 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์400,000,000-1.00
1529 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์398,891,250+1.26
1530 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์398,891,250+1.26
1531 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์398,891,250+1.26
1532 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์398,600,000-2.84
1533 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา397,760,000-0.88
1534 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)397,710,000-1.11
1535 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย397,532,345-0.47
1536 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์397,377,900-
1537 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด397,052,229-6.30
1538 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์396,344,758-1.67
1539 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์396,118,044-
1540 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4395,967,285-1.13
1541 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด393,900,000-0.99
1542 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5392,738,000-0.83
1543 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)392,100,462+2.80
1544 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)391,936,600-
1545 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 4391,364,230-0.72
1546 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล390,934,800-2.65
1547 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา389,981,207-
1548 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์388,486,636-4.48
1549 นาย วิทูร มโนมัยกุล387,729,000-0.50
1550 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์387,442,906-0.87
1551 นาย พงศ์ ศกุนตนาค387,239,770+1.26
1552 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค387,239,770+1.26
1553 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล386,149,456-1.90
1554 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)386,005,060-
1555 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2384,788,880-
1556 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4384,788,880-
1557 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3384,788,880-
1558 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1384,788,880-
1559 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ384,525,000+3.33
1560 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล384,200,000-
1561 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล384,200,000-
1562 นาย วิทูร สุริยวนากุล383,301,428-
1563 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล383,057,400-7.87
1564 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด382,832,010-0.98
1565 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)382,357,260+0.62
1566 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED382,203,848-1.21
1567 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล380,000,000-
1568 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา379,439,881+0.80
1569 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ379,052,966-
1570 นาย มงคล สิมะโรจน์378,497,000-
1571 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด378,496,800-0.82
1572 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM377,343,743-1.33
1573 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)377,176,800-
1574 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา377,140,000-8.26
1575 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์376,706,834-0.28
1576 WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC.376,030,380-3.67
1577 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์374,687,500-
1578 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล374,149,665+0.09
1579 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช373,410,000-1.85
1580 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์372,924,645+3.40
1581 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด372,352,006-0.81
1582 นาง พรนภา วิญญรัตน์371,392,683+0.46
1583 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด371,172,306-
1584 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล371,138,231-0.23
1585 นาย สงกรานต์ อิสสระ371,134,152-
1586 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH370,895,625-1.48
1587 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์370,062,000-0.50
1588 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์370,047,258-1.33
1589 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา367,078,266-0.23
1590 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย367,031,096-0.29
1591 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)366,034,080-
1592 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์366,000,000+2.67
1593 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช365,720,000-0.98
1594 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ365,427,541-1.02
1595 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล364,954,543-0.81
1596 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์364,295,560-1.25
1597 นาย ภัชริ นิจสิริภัช362,676,992-
1598 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์362,623,635-0.87
1599 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์362,603,435+1.26
1600 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)361,875,500+2.86
1601 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์361,674,000+2.80
1602 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย361,600,000-0.88
1603 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)360,812,626+5.88
1604 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED360,564,883-
1605 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี360,185,000-0.98
1606 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ359,976,549-4.44
1607 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด358,292,737+1.12
1608 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด358,200,000-1.51
1609 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์357,119,876-
1610 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.357,075,774-1.45
1611 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์356,958,868-1.59
1612 นาง ปัทมา พรมมาส356,360,000-
1613 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา353,142,180-4.92
1614 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล353,079,800-
1615 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด351,766,800-0.95
1616 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร351,714,894-0.73
1617 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์351,405,000-
1618 นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์351,403,591-
1619 นาย สันติ สิงหวังชา351,178,160-2.78
1620 นาง อัญชลี เกิดผล351,090,000-
1621 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์351,011,048-
1622 GOLDMAN SACHS AND CO LLC350,943,544-0.67
1623 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์350,750,000-0.87
1624 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม350,369,000-1.49
1625 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร349,859,426-0.14
1626 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล349,250,000-
1627 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ349,250,000-
1628 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา348,813,584-3.64
1629 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล348,790,314-0.87
1630 นาย ชวลิต ยอดมณี348,390,000-0.84
1631 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง348,260,000+0.56
1632 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด347,893,765-0.32
1633 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์347,891,996+0.39
1634 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์347,720,534-0.13
1635 นาย บพิธ ภัทรรังรอง347,598,680-0.41
1636 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด346,738,036+1.12
1637 นาง อินทิรา สุขะนินทร์346,513,488-0.29
1638 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD.346,500,000-1.21
1639 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์346,454,547-
1640 นาง สุวิมล มหากิจศิริ346,297,968-1.90
1641 นาย พิบูล พิหเคนทร์346,241,177-
1642 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์345,635,000-0.85
1643 นาง นิชา สมิทธิวาสน์345,498,000-
1644 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์345,257,040-0.62
1645 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4344,965,580-
1646 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา344,890,173+0.65
1647 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์344,872,400-0.62
1648 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.344,870,400-0.95
1649 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์344,364,030-0.61
1650 นาย สุรชัย รติทอง344,046,190-0.42
1651 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล344,043,000-7.87
1652 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์343,933,362-0.84
1653 นาง สุมาลี อ่องจริต343,639,682-2.42
1654 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์343,185,479-0.79
1655 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์343,185,000-
1656 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)342,693,011-0.63
1657 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด342,474,314-
1658 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต342,466,712-0.54
1659 นาง เนาวนารถ จามรมาน342,235,765+0.99
1660 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์341,522,437-0.79
1661 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส341,337,600-1.56
1662 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES341,328,600-1.61
1663 MR. YUK LUNG LEE341,257,813-1.63
1664 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล339,207,480-2.47
1665 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์338,343,388+0.38
1666 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน336,844,352-
1667 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล336,733,347-1.10
1668 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์336,667,697-4.48
1669 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์336,268,395-0.87
1670 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด335,671,501-1.35
1671 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ335,319,192-
1672 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล335,088,750-
1673 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล335,088,750-
1674 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์334,428,050-0.87
1675 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์334,119,643-
1676 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED333,933,340+3.85
1677 นาย มนู เผ่าวิบูล333,892,050+1.26
1678 นาย สุขุม พหูสูตร333,323,520-
1679 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์332,933,030-0.88
1680 น.ส. กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร332,869,600-
1681 นาง สุวิมล ชยวรประภา332,661,960-0.62
1682 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์331,300,463-
1683 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด331,288,542-6.01
1684 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์330,541,955-2.75
1685 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด330,328,395+0.58
1686 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์330,294,000-1.67
1687 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED330,000,000-1.21
1688 นาง วัลลภา ไตรโสรัส329,689,600-1.56
1689 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์329,060,835+1.26
1690 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์329,060,835+1.26
1691 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์328,965,000-7.14
1692 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์328,546,788+2.50
1693 MOLTEN CORPORATION327,937,500+0.38
1694 นาย ชวลิต วิสราญกุล326,865,000-1.20
1695 นาย องอาจ ปัณฑุยากร326,857,531-4.97
1696 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2326,460,580-
1697 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1326,460,580-
1698 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล326,400,000+1.65
1699 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด326,221,488-0.66
1700 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา326,123,752-
1701 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย325,807,232-0.48
1702 นาง ธัญญา ตู้จินดา325,425,000-0.40
1703 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา324,274,755-1.27
1704 นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท324,162,000-
1705 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์323,686,599-2.96
1706 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน323,635,746+0.10
1707 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ323,427,051-3.97
1708 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส323,408,182+0.40
1709 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร322,997,640-
1710 MISS YUEH CHEE AMY TSAI322,831,148-
1711 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด322,510,360-0.48
1712 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์322,363,086+0.78
1713 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์321,492,355-
1714 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร321,384,180-
1715 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์320,649,224-
1716 นาย โชติ โสภณพนิช319,181,520-
1717 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD319,176,000-
1718 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา318,458,000+0.87
1719 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์318,325,950+1.26
1720 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์318,325,950+1.26
1721 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล318,153,240-1.90
1722 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)317,961,570-1.69
1723 นาย ปรีชา ลีละศิธร317,200,000+0.77
1724 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ317,032,676-0.50
1725 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์316,416,750-0.87
1726 นาง วันทนา อมตานนท์316,115,568-0.31
1727 นาง นิรมล รุจิราโสภณ315,556,850+2.14
1728 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์315,413,976-0.82
1729 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์315,143,834-1.25
1730 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์315,030,000+3.33
1731 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์315,030,000+3.33
1732 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)315,000,000+0.95
1733 BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH314,070,030-1.69
1734 นาย วิทยา อินาลา313,510,080-0.96
1735 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์313,451,830-0.88
1736 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร312,200,000-
1737 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์312,093,450-1.69
1738 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์312,014,248-7.14
1739 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)311,119,116-
1740 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ311,100,000-1.64
1741 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด311,095,000-
1742 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร310,352,000-
1743 Cloud Tech Holdings Limited309,936,355-0.69
1744 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)309,760,507+0.90
1745 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์309,603,650-
1746 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด308,745,848+2.27
1747 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์308,573,356-7.14
1748 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 2308,222,250+0.95
1749 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ308,200,000-
1750 นาง สุภา สุพรรณธะริดา308,085,750+0.95
1751 นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ307,402,650-6.92
1752 นาง พรทิพย์ เฮมบรี306,000,000-0.98
1753 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด305,485,356-1.33
1754 นาง พรพิไล ไรวา305,348,048-1.49
1755 น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล305,343,490-0.43
1756 น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล305,343,490-0.43
1757 น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล305,343,490-0.43
1758 น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล305,343,490-0.43
1759 นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล305,343,020-0.43
1760 นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล305,343,020-0.43
1761 นาง ชลิดา อนันตรัมพร304,865,494+0.81
1762 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์304,779,750-
1763 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์304,683,030+0.88
1764 นาย วราชัย ส่งวัฒนา303,523,424-5.31
1765 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์303,159,168-
1766 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์303,000,000+2.67
1767 กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์302,299,507-
1768 นาย พลภัทร นิจสิริภัช301,378,949-
1769 Megachem Ltd.301,136,160-0.96
1770 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด300,914,590-3.07
1771 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ300,900,000-
1772 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด300,762,000-
1773 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล300,642,000-3.93
1774 นาย สุพร ปัญญาสาคร300,345,840-3.99
1775 นาย เมธา ตริลลิต300,300,000-3.50
1776 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์300,000,750+2.67
1777 นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ300,000,000-
1778 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ300,000,000-
1779 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา300,000,000-
1780 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี299,550,331+3.39
1781 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1782 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร299,143,277-0.69
1783 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)299,070,150-0.87
1784 นาย ธาดา ศฤงคารีกุล298,724,525-0.72
1785 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง298,214,070-1.78
1786 น.ส. ยุวดี วชิรปภา297,955,489-0.15
1787 นาย ชินทัต เจียอาภา297,717,540+0.45
1788 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)297,560,000-0.58
1789 บริษัท สมบัติธนา จำกัด297,363,288+0.86
1790 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์296,625,000+0.88
1791 นาย อมร ดารารัตนโรจน์296,625,000+0.88
1792 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์296,625,000+0.88
1793 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด296,497,500-0.51
1794 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์296,470,477-1.25
1795 นาย สมชัย ธนสารศิลป์295,641,288+0.38
1796 นาย อาษา เมฆสวรรค์295,466,599-
1797 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม295,296,058-0.86
1798 น.ส. นิดา แซ่ลี้294,437,098-
1799 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์294,169,535-0.82
1800 นาย พลสิน พลัสสินทร์293,209,740-0.93
1801 บริษัท ชินกิจ จำกัด293,149,470-1.19
1802 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208292,907,340-
1803 นาย เอเซีย ภุขันอนันต์292,905,600-
1804 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)292,800,000-1.64
1805 MR. HIRONOBU IRIYA292,077,696+0.58
1806 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข291,879,062-
1807 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี291,747,000-1.69
1808 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ291,351,550-0.41
1809 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์291,232,800-
1810 นาย พรชัย อุไรสินธว์290,991,400-0.41
1811 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์290,900,500-0.43
1812 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล290,826,900-0.63
1813 MR. CHANTHANOME PHOMMANY290,820,000+8.04
1814 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด290,603,902+0.64
1815 นาง พันทิพา ไรวา289,913,834-1.49
1816 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์289,733,858+0.15
1817 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)289,317,005-0.29
1818 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร288,823,450-0.93
1819 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.288,630,830-2.34
1820 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์288,321,670-
1821 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด288,181,180-3.57
1822 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา288,022,000-0.41
1823 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด286,345,496+0.61
1824 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ286,334,280-3.67
1825 น.ส. สุณี วิญญรัตน์286,157,007+0.46
1826 TIS Inc.286,062,111-0.62
1827 นาย บุญยง สวาทยานนท์286,016,085-2.22
1828 บริษัท กันยง จำกัด285,902,840-
1829 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า285,421,650-2.58
1830 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร284,715,076+5.40
1831 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา284,490,000-8.26
1832 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์283,860,000-2.63
1833 นาย พิพรรธ พิหเคนทร์283,089,315-
1834 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน283,067,532+1.14
1835 นาย ชนะ โตวัน282,895,652-0.11
1836 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล282,500,000-
1837 นาย พรพรหม พรหมวาณิช282,449,246-3.15
1838 MR. MOTOYA OKADA282,000,000+2.13
1839 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์281,785,210-0.43
1840 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.280,771,050-0.44
1841 นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ280,390,390-
1842 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์279,436,075-1.83
1843 MR. TSAI WU-YING279,378,641-
1844 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ279,082,104+0.63
1845 น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง278,825,000-2.24
1846 นาย ปรีชา วีระพงษ์278,603,678-1.05
1847 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด278,283,360-2.00
1848 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล278,226,268-1.08
1849 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)278,168,000-1.53
1850 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี277,431,460-1.19
1851 นาย ศุภชัย สุขะนินทร์277,397,623-0.54
1852 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์277,137,350+1.30
1853 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์277,137,350+1.30
1854 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด276,638,484-5.06
1855 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ276,394,752-0.69
1856 นาย สมบัติ อนันตรัมพร276,314,047+0.82
1857 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED276,111,270-2.22
1858 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1859 นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์275,866,474-0.79
1860 นาง กิตติธรา แสงทวีป275,507,182-
1861 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด275,501,827-
1862 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล274,918,155-0.63
1863 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)274,590,000+0.62
1864 MR. THOMAS ABRAHAM274,138,150+0.70
1865 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด273,975,000-1.42
1866 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด273,689,780-
1867 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด273,537,120-2.00
1868 นาย ชนะ อัษฎาธร273,153,687-0.72
1869 บริษัท บี เฟิร์ส บิซิเนส คอปอเรชั่น จำกัด273,000,000-
1870 น.ส. ปฐมา พรประภา272,910,003-
1871 น.ส. อรวรรณ วรนิจ272,766,023-
1872 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์272,004,200-0.43
1873 MITSUI & CO.,LTD.271,999,997-0.98
1874 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล271,728,978-0.81
1875 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง271,350,000-0.50
1876 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส271,315,000-1.82
1877 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย270,720,096-0.16
1878 นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล270,426,000-
1879 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา270,210,696-0.79
1880 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์270,166,997+1.26
1881 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา269,500,000-1.82
1882 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์269,438,400+0.12
1883 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด269,428,445+3.85
1884 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ269,417,676-3.47
1885 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช269,103,612+0.63
1886 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)268,949,800-
1887 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์268,736,633+1.26
1888 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน268,459,976-0.72
1889 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์268,032,830-
1890 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา268,030,845+0.87
1891 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ267,860,025-
1892 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์267,681,776-1.74
1893 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์266,669,102-5.18
1894 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ266,560,000-1.02
1895 นาง ปรารถนา มงคลกุล266,463,600-
1896 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์266,042,040+3.43
1897 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด265,921,517-
1898 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์265,871,398-1.36
1899 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย265,346,011+3.28
1900 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)265,022,500-0.50
1901 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์264,998,560-0.88
1902 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์264,603,323+0.94
1903 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี263,887,500-1.47
1904 MR. MASAO MIZUNO263,200,000+2.13
1905 นาย พระนาย กังวาลรัตน์262,013,440-1.56
1906 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล261,561,510+3.28
1907 N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND261,157,424-1.04
1908 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล261,000,000-2.22
1909 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี260,821,400-2.68
1910 นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช260,805,000+3.33
1911 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช260,646,849-1.11
1912 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์260,627,600+3.64
1913 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ260,499,488+1.02
1914 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช260,061,920-
1915 น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์260,000,000-3.00
1916 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์260,000,000-3.00
1917 นาย สมชาย ปัดภัย259,939,443+2.78
1918 MR. SORNSAK SOMWATTANA259,619,935-0.55
1919 บริษัท โลหการไทย จำกัด259,459,696-
1920 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์259,420,000-0.78
1921 H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD.258,825,060-
1922 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ258,232,640+0.16
1923 นาย ณรัล วิวรรธนไกร257,048,000-1.57
1924 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด257,031,540+0.52
1925 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล257,027,612+0.64
1926 นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์256,977,000+3.33
1927 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี256,700,000-
1928 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์256,357,421-1.25
1929 บริษัท วัฒนชาญ จำกัด256,040,000-
1930 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง255,597,598+0.44
1931 น.ส. รจนา วานิช255,249,297-0.24
1932 นาย ทัยดี วิศวเวช255,215,389-0.77
1933 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล255,194,000-0.53
1934 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์254,419,000-0.99
1935 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ253,201,922+0.37
1936 MR. TAN BOON PIN253,125,600+4.49
1937 นาย ภากร วัชรสุรังค์253,120,000-0.88
1938 นาย ประพล พรประภา253,110,003-
1939 นาย กิติชัย สินเจริญกุล252,762,018-
1940 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์252,760,041+6.96
1941 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย252,538,125+0.04
1942 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล252,490,653-1.67
1943 นาย สุรพล คุณานันทกุล252,324,273-3.30
1944 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร252,312,400+0.71
1945 นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา252,243,367-4.92
1946 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล252,067,217-1.93
1947 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์252,041,960-0.80
1948 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด252,000,000-1.39
1949 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม251,821,292-0.19
1950 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล251,617,716-12.43
1951 บมจ. ธนาคารกรุงไทย251,450,000-
1952 นาย จำลอง พรมสวัสดิ์251,400,000-3.00
1953 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์251,357,340-1.28
1954 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ251,289,571-0.19
1955 JPMORGAN THAILAND FUND250,815,010-0.31
1956 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ250,732,510-
1957 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล250,269,000-2.00
1958 นาย กมล บริสุทธนะกุล250,269,000-2.00
1959 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล250,269,000-2.00
1960 นาย วันชัย คุณานันทกุล250,199,238-3.40
1961 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย249,940,000-4.28
1962 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด249,661,800-
1963 นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์249,498,000-
1964 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์249,347,000+0.56
1965 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล249,347,000+0.56
1966 BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD.249,011,624-10.17
1967 นาง วรดี สินเจริญกุล248,441,873-
1968 น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์248,208,330-1.62
1969 นาง วนิดา พฤฒินารากร248,139,360-
1970 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์248,015,550-2.63
1971 นาย ประสาน ภิรัช บุรี247,522,500-0.74
1972 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)247,519,595+0.84
1973 MR. HIROSHI YAMADA247,173,000-1.42
1974 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด246,509,741-
1975 น.ส. อรนุช วานิช246,421,373-0.24
1976 นาง เกศินี วิฑูรชาติ246,380,100-1.27
1977 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH246,301,072+0.16
1978 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม246,285,000-4.27
1979 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา246,057,350+0.25
1980 นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง246,047,720-1.48
1981 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)245,762,034+0.48
1982 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด245,702,800+0.58
1983 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร245,348,420+6.47
1984 นาย พัชวัฏ คุณชยางกูร245,252,464-
1985 นาย ธนัส ตันติสุนทร245,065,332-
1986 บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด244,303,360-
1987 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด244,276,390-4.35
1988 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี243,860,306-
1989 นาง ประพีร์ บุรี243,472,500-0.74
1990 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์243,321,600-
1991 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร242,723,040-
1992 น.ส. อังคณา วานิช242,487,260-0.22
1993 นาง นุชนารถ โสภณพนิช242,127,546-0.04
1994 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED242,049,811+0.61
1995 นาง จันทิมา องค์โฆษิต242,029,500-1.67
1996 น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา241,978,652-5.31
1997 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร241,173,000-1.57
1998 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์241,059,936-
1999 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์241,017,000+1.52
2000 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี240,727,165-3.31