คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 POSCO, LTD.1,286,537,308-
752 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,285,200,000-
753 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,280,726,418-
754 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,278,164,107-
755 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,274,927,375-
756 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,263,784,375-
757 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,263,456,618-
758 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,261,636,490-
759 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,259,712,332-
760 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,258,588,000-
761 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ1,257,450,000-
762 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,255,801,380-
763 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,250,203,355-
764 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,248,060,579-
765 นาง ยุวเรศ ชูสกุล1,244,300,000-
766 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,234,200,000-
767 นาย วิทวัส พรกุล1,233,023,400-
768 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,231,570,000-
769 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,230,500,054-
770 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,230,500,000-
771 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,230,500,000-
772 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,230,500,000-
773 นาย ฐากร ชัยสถาพร1,230,000,000-
774 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,225,351,749-
775 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด1,224,664,994-
776 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,217,848,510-
777 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,216,674,988-
778 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์1,215,000,000-
779 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร1,212,750,000-
780 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,212,013,423-
781 SAN-EI GEN F.F.I., INC.1,206,000,000-
782 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,205,944,513-
783 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,200,783,094-
784 นาย กมล โอภาสกิตติ1,198,733,650-
785 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,197,787,500-
786 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,196,955,002-
787 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,194,634,170-
788 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,194,271,780-
789 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,191,791,530-
790 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล1,190,429,102-
791 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,189,807,680-
792 นาย เนตร จรัญวาศน์1,189,555,713-
793 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี1,187,144,905-
794 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,186,249,936-
795 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,181,768,522-
796 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,174,200,000-
797 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,173,060,000-
798 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด1,165,000,000-
799 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด1,164,229,449-
800 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด1,162,500,000-
801 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล1,157,923,224-
802 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,156,525,812-
803 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี1,153,186,443-
804 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด1,151,756,794-
805 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,149,000,000-
806 นาย จิตติพร จันทรัช1,148,626,640-
807 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด1,147,000,000-
808 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,144,974,084-
809 นาย ทิพย์ ดาลาล1,142,315,355-
810 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,141,158,120-
811 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,139,000,000-
812 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,139,000,000-
813 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,139,000,000-
814 นาย กำธร ตติยกวี1,138,231,556-
815 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,136,306,187-
816 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,132,974,600-
817 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์1,128,292,509-
818 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,125,937,664-
819 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,125,579,000-
820 Kyocera Corporation1,123,950,000-
821 น.ส. วิศรา พรกุล1,123,449,733-
822 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,123,002,712-
823 นาย ฐกร รัตนกมลพร1,120,500,000-
824 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์1,119,781,220-
825 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,119,757,452-
826 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,118,561,693-
827 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ1,117,951,400-
828 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,117,290,884-
829 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,116,685,123-
830 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ1,112,668,400-
831 PT SOLE CO.,LTD1,110,000,000-
832 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,107,200,000-
833 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,104,972,413-
834 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,100,178,639-
835 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ1,096,406,220-
836 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,095,850,607-
837 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,095,824,414-
838 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,095,383,580-
839 ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์1,095,000,000-
840 นาย แกลิก อมตานนท์1,088,971,200-
841 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,088,873,875-
842 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์1,085,400,000-
843 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา1,085,131,998-
844 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,083,209,600-
845 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,081,564,830-
846 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED1,080,785,160-
847 นาย ธีรพล นพรัมภา1,080,737,790-
848 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,080,476,181-
849 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,080,405,349-
850 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง1,074,868,120-
851 นาง สุวิมล อธิกิจ1,073,057,517-
852 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,069,108,930-
853 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์1,055,837,138-
854 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ1,053,668,700-
855 HITACHI CHEMICAL CO.,LTD.1,051,434,903-
856 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,050,818,960-
857 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,049,746,700-
858 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,048,468,080-
859 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ1,047,912,116-
860 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,047,448,950-
861 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,043,983,368-
862 นาย เบน เตชะอุบล1,043,694,533-
863 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,038,399,912-
864 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์1,036,437,500-
865 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม1,031,450,000-
866 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,027,258,421-
867 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล1,022,100,000-
868 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,020,234,300-
869 DPA Fund S Limited1,019,539,833-
870 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,018,531,791-
871 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,013,318,898-
872 นาย วรุฒ บูลกุล1,012,328,305-
873 บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,009,965,300-
874 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,009,620,872-
875 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ1,007,824,129-
876 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,006,857,317-
877 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,005,792,762-
878 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,003,239,020-
879 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)1,002,421,140-
880 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์1,001,474,715-
881 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด997,872,117-
882 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)996,083,997-
883 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION995,676,864-
884 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ992,549,120-
885 นาย ทศ จิราธิวัฒน์992,457,935-
886 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด991,784,461-
887 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์991,357,500-
888 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.990,000,000-
889 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี981,584,887-
890 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด980,000,000-
891 นาย ชาญ โสภณพนิช979,926,423-
892 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)977,323,364-
893 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด974,688,000-
894 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา974,030,812-
895 นาย กำพล พลัสสินทร์970,462,806-
896 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด970,200,000-
897 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)968,625,000-
898 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง967,245,709-
899 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล966,238,800-
900 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา966,238,788-
901 SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED966,118,440-
902 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์965,674,653-
903 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.964,333,728-
904 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด963,607,500-
905 นาย อาษา เมฆสวรรค์960,880,268-
906 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด959,035,981-
907 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
908 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT951,592,883-
909 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร947,511,000-
910 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์946,000,000-
911 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด945,000,000-
912 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา941,694,525-
913 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์939,322,741-
914 NIPPON CLOSURES CO., LTD.939,261,131-
915 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND938,053,800-
916 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)937,980,727-
917 MR. YEAP SWEE CHUAN930,990,510-
918 WHOLTON COMPANY LIMITED930,959,400-
919 นาง ณวรา วนาสิน926,231,707-
920 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด923,078,420-
921 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด922,788,502-
922 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์921,276,876-
923 นาย ทิศชวน นานาวราทร919,213,910-
924 มูลนิธิชินโสภณพนิช916,894,048-
925 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL916,661,041-
926 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.916,061,625-
927 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา914,740,931-
928 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด914,682,600-
929 MR. YOUNG JUN LEE914,454,000-
930 MR. SEUNGWOO LEE914,050,000-
931 บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด913,920,000-
932 นาย เศรษฐา ทวีสิน912,183,773-
933 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .910,200,111-
934 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ909,429,510-
935 นาย ชัย โสภณพนิช908,946,637-
936 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
937 ONEIDA SERVICES LIMITED907,200,000-
938 น.ส. กุลิสรา การะ906,894,750-
939 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด906,558,048-
940 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)906,240,000-
941 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย902,672,052-
942 SMK ASIA LTD900,932,873-
943 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ900,758,842-
944 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด900,000,000-
945 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม889,060,073-
946 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม887,394,622-
947 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล886,347,803-
948 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด885,887,323-
949 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ885,710,700-
950 นาย วิเชียร ชัยสถาพร885,600,000-
951 นาง วิมลทิพย์ พงศธร885,340,306-
952 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด884,618,110-
953 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์883,996,000-
954 นาย วรพจน์ อำนวยพล883,768,379-
955 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ881,645,436-
956 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์880,977,358-
957 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา878,750,000-
958 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา878,750,000-
959 น.ส. นงค์นภา ทองมี878,230,620-
960 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
961 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์874,502,400-
962 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล873,724,244-
963 นาย ทวีลาภ แจ่มใส873,125,000-
964 นาย กิตติพล ทวนทอง870,952,500-
965 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร869,144,640-
966 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ867,356,600-
967 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด866,388,600-
968 นาย ภัคพล งามลักษณ์863,917,056-
969 นาย สุขุม นวพันธ์862,038,469-
970 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร859,655,500-
971 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา858,000,000-
972 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล857,765,720-
973 นาย กฤษดา ชวนะนันท์857,610,000-
974 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์853,596,000-
975 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล853,338,375-
976 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์852,900,000-
977 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์852,356,472-
978 นาง กิตติธรา แสงทวีป846,610,612-
979 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์844,801,200-
980 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด843,664,078-
981 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด843,522,862-
982 นาย บัญชา วิญญรัตน์842,776,000-
983 นาย SUNG CHEONG TSOI842,481,000-
984 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี841,500,000-
985 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)838,933,165-
986 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด837,556,000-
987 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)836,080,035-
988 MR. KIN HANG NG834,050,400-
989 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)832,896,231-
990 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
991 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ832,251,200-
992 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์830,456,160-
993 นาย ธนากร ธนวริทธิ์830,012,416-
994 นาย กฤษน์ ศรีชวาลา826,774,719-
995 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)825,142,834-
996 INGRESS CORPORATION BERHAD825,074,782-
997 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)825,000,000-
998 NOMURA PB NOMINEES LTD.823,183,859-
999 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด820,028,364-
1000 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.819,375,000-