คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.1,278,103,245-
752 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,277,791,400-0.56
753 นาย ภัคพล งามลักษณ์1,276,383,528-2.12
754 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG09001217521,276,196,630-2.93
755 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,271,935,926-0.37
756 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์1,271,524,410-2.22
757 ELEVATED RETURNS LLC1,270,850,038-
758 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,268,384,464+2.70
759 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,267,847,600-2.91
760 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,267,748,741+1.69
761 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,265,005,658-2.05
762 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited1,263,467,554-0.43
763 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,263,003,481-1.49
764 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,260,570,447+2.34
765 นาย อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย1,260,000,000+1.90
766 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,255,162,869-0.66
767 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,248,750,000-
768 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,248,750,000-
769 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,248,750,000-
770 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,246,300,000-
771 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,244,610,729-7.14
772 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,244,019,585-1.17
773 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,241,886,950+0.88
774 บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จำกัด1,241,011,800-2.65
775 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด1,239,121,402-5.49
776 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,238,879,880-3.57
777 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,237,256,000-0.86
778 POSCO, LTD.1,236,281,945-3.25
779 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,235,761,573-
780 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,233,722,000-2.04
781 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,227,332,037-1.68
782 นาง ถนอมศรี สุดโต1,225,728,697-1.22
783 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,223,971,784-0.60
784 น.ส. แคทรียา บีเวอร์1,223,322,100-0.83
785 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,215,000,000-1.23
786 นาย วิเชียร ชัยสถาพร1,209,600,000-3.57
787 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ1,208,480,000-2.75
788 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,205,172,120+0.71
789 นาย เนตร จรัญวาศน์1,199,346,295-
790 นาย วรุฒ บูลกุล1,197,921,828-2.82
791 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ1,196,396,207-1.74
792 นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล1,194,780,690-2.22
793 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,182,441,510-1.59
794 นาย กำธร ตติยกวี1,181,675,508-
795 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,175,955,791+0.45
796 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,175,918,349-0.61
797 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,167,737,100-
798 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,167,363,750-4.31
799 นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,166,319,179-0.62
800 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,166,221,800-0.88
801 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,163,610,000-0.71
802 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH1,160,321,168-1.08
803 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,160,000,000-2.59
804 น.ส. นงค์นภา ทองมี1,158,574,160-3.23
805 DP Partners Limited1,154,814,180+0.77
806 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด1,154,140,313-2.65
807 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,151,000,000-
808 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,150,000,050-
809 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,150,000,000-
810 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,150,000,000-
811 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,150,000,000-
812 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,149,214,859-
813 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED1,135,492,820-0.65
814 PT SOLE CO.,LTD1,130,000,000-1.77
815 MR. YEAP SWEE CHUAN1,121,159,655-1.30
816 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์1,120,245,966-2.13
817 บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด1,117,920,000-0.98
818 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,114,159,369-0.55
819 นาง มาทินี วันดีภิรมย์1,113,768,000-2.22
820 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,108,138,500-2.22
821 บริษัท วายพี อินเตอร์ จำกัด1,106,522,925-0.35
822 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา1,105,456,899-0.65
823 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000-0.77
824 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000-0.77
825 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,105,000,000-0.77
826 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,104,439,200-
827 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,100,230,815-0.69
828 LION CORPORATION1,099,466,645+0.75
829 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,099,408,683-1.87
830 SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED1,098,384,655-
831 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,096,001,868-2.02
832 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,091,469,003-1.48
833 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,089,092,610-0.85
834 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,088,873,875-0.72
835 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,087,891,425-
836 น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย1,087,204,800-0.61
837 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,086,905,974+1.32
838 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,085,461,075-0.35
839 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,084,018,000-1.24
840 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์1,082,667,964-
841 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์1,078,800,000-3.23
842 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย1,077,040,384-1.95
843 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,076,856,567-0.63
844 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์1,076,479,000+6.62
845 นาง ยุวเรศ ชูสกุล1,076,426,500-1.24
846 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,076,074,653+0.51
847 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,075,600,252-2.68
848 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,073,691,213-1.24
849 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,073,610,000+0.42
850 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,071,451,339+0.12
851 NIPPON STEEL CORPORATION1,071,220,092-
852 Unity I. Capital Limited1,069,373,060-
853 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,067,702,908-0.70
854 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,065,642,789-
855 WHOLTON COMPANY LIMITED1,058,412,175-
856 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,057,839,301-2.06
857 Kyocera Corporation1,047,750,000-0.61
858 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม1,045,074,250+1.62
859 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ1,044,920,000-3.97
860 นาย กิตติพล ทวนทอง1,044,357,600-1.68
861 นาย ทวีลาภ แจ่มใส1,043,840,000-1.56
862 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD.1,039,265,660-0.83
863 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด1,036,890,844-2.91
864 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,036,205,250+0.50
865 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,034,580,360-
866 นาง กิตติธรา แสงทวีป1,033,151,933-1.39
867 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,032,360,420-1.43
868 ONEIDA SERVICES LIMITED1,031,400,000-
869 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION1,031,236,752-2.16
870 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์1,030,598,293-4.08
871 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,029,000,000-1.43
872 นาย วสันต์ จาวลา1,025,975,574+2.51
873 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต1,025,511,300-1.83
874 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,025,294,600-0.80
875 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)1,023,072,774-2.03
876 นาย วิทวัส พรกุล1,020,520,000+0.24
877 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,020,287,746-
878 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์1,016,889,945-1.03
879 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,015,280,000-
880 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,014,900,000-
881 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม1,007,701,773-1.38
882 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,006,500,000-0.82
883 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)1,000,856,392+0.64
884 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .1,000,400,122-0.82
885 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์998,158,350-4.67
886 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด997,791,099-2.75
887 นาย ชาญ โสภณพนิช992,249,786-2.11
888 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด991,709,741-0.88
889 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.991,626,192+2.75
890 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์990,611,109-0.08
891 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ990,054,765-2.65
892 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม990,000,000-0.61
893 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)989,691,720-0.98
894 บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด989,691,720-0.98
895 นาย อัฐ ทองแตง989,159,129-0.07
896 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์989,067,700-0.61
897 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม988,367,820-0.61
898 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ987,027,600-3.23
899 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง986,623,240-1.22
900 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์984,717,572-1.75
901 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา984,570,805-4.86
902 HI-LEX CORPORATION980,000,000-0.71
903 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)977,616,255-
904 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา976,738,280-2.14
905 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์974,422,750+1.62
906 นาง สุวิมล อธิกิจ970,861,563+2.34
907 น.ส. วาสนา จันทรัช966,728,856-6.92
908 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)964,019,700-0.50
909 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด963,600,000+0.76
910 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์961,112,041-0.48
911 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์959,657,121-0.61
912 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-0.40
913 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ958,785,000-
914 นาย วิษณุ เทพเจริญ955,801,757-
915 นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล952,078,500-2.22
916 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร943,830,848-2.41
917 น.ส. วิศรา พรกุล942,620,000+0.65
918 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม940,500,000-0.61
919 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์939,600,000-2.59
920 บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด939,460,800-0.98
921 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK936,510,000-1.61
922 NICHIREI FOODS INC.935,814,825-0.61
923 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์935,782,285-1.32
924 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์935,550,000-
925 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)934,878,480-2.05
926 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร928,040,750-0.83
927 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด927,795,720+1.42
928 นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล923,776,092-2.22
929 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด923,068,391-1.39
930 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด922,351,087-
931 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด921,591,510-2.45
932 มูลนิธิชินโสภณพนิช920,264,982-2.20
933 นาย วริศ บูลกุล919,980,701-2.76
934 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ919,934,300+3.23
935 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี918,683,870-1.39
936 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร918,655,000-3.14
937 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์918,381,720-2.63
938 น.ส. วรินทร บูลกุล917,119,272-2.82
939 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์916,746,565-1.32
940 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล915,350,400-0.83
941 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล914,295,370+1.79
942 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด912,895,650-
943 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี911,285,582-1.39
944 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด909,890,982-2.20
945 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์906,910,736-1.32
946 SAN-EI GEN F.F.I., INC.906,000,000-3.31
947 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด904,264,000-
948 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด902,962,500-1.65
949 น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล897,750,000-3.51
950 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล897,750,000-3.51
951 NIPPON CLOSURES CO., LTD.896,350,724+1.06
952 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช896,137,775-2.12
953 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)893,100,000+0.77
954 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)892,980,000-
955 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท891,400,000-3.12
956 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)888,004,155-0.86
957 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY885,766,822-1.40
958 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์885,472,141-0.51
959 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด882,513,500-1.65
960 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย881,392,000-0.58
961 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด880,144,540-1.95
962 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล875,689,474-1.70
963 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด875,501,508-
964 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)874,125,000-
965 บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด872,769,240-0.48
966 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)870,195,156-
967 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล870,055,000-2.03
968 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล870,055,000-2.03
969 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด869,400,000-
970 นาย ชัย โสภณพนิช868,419,784-1.84
971 นาย กำพล พลัสสินทร์867,552,084+2.34
972 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ867,422,134-1.05
973 นาย ฮารกิชิน ทันวานี866,800,000+0.16
974 นาย พิชัย นีรนาทโกมล864,200,000-2.59
975 บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด862,494,250-
976 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์861,232,109-
977 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล861,016,759-7.41
978 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร857,880,360-1.61
979 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์856,365,402-1.56
980 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด855,000,000-
981 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์853,225,314-
982 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง851,454,555+1.90
983 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา851,316,730-1.94
984 MR. YOUNG JUN LEE851,076,000+1.06
985 MR. SEUNGWOO LEE850,700,000+1.06
986 บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด850,405,600-
987 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ849,728,000-1.13
988 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ846,627,200-3.68
989 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล846,403,430-1.82
990 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล836,782,098+0.81
991 SMK ASIA LTD833,699,077-2.42
992 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด832,390,530-1.06
993 นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล832,032,160-1.69
994 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์829,775,875+1.62
995 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ829,709,030+0.93
996 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์828,248,000-1.32
997 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส828,000,000-3.12
998 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร827,530,000-0.40
999 นาย พนม ควรสถาพร824,886,786-1.96
1000 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต818,886,788-1.55

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า