คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์346,404,500+1.46
1502 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED345,512,537-0.64
1503 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช345,220,123-0.28
1504 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม345,075,859+3.93
1505 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์345,011,071-1.17
1506 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่344,038,225-2.17
1507 นาย สหนันท์ เชนตระกูล343,944,500+4.87
1508 นาย ชนะ โตวัน343,185,000+1.78
1509 นาย ชาย ศรีวิกรม์342,791,552+0.78
1510 บริษัท สมบัติธนา จำกัด342,598,767+1.18
1511 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย342,537,963+0.59
1512 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง342,425,706+0.33
1513 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค341,923,102+4.60
1514 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์341,849,088-0.38
1515 นาย ฐิติ ชนะภัย341,775,000+0.72
1516 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์341,250,000+0.77
1517 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์341,250,000+0.77
1518 นาย อมร ดารารัตนโรจน์341,250,000+0.77
1519 นาย กิติชัย สินเจริญกุล340,996,425+0.95
1520 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล340,066,500-
1521 ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1522 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)339,790,500+3.17
1523 นาย วัฒนา จันทรัช339,754,703+2.06
1524 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์339,292,946+2.36
1525 Kewpie Corporation339,282,905+1.54
1526 นาย วิทยา อินาลา337,626,240-
1527 นาง อรุณี วิริยะจิตรา337,467,167-
1528 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์337,440,000+1.35
1529 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)336,683,145+0.43
1530 นาง สิริเกศ จิรกิติ336,653,144+2.05
1531 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์336,206,598+0.44
1532 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)335,410,900+0.54
1533 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์335,254,726-0.80
1534 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล335,088,750+3.51
1535 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล335,088,750+3.51
1536 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล334,875,430-1.17
1537 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)334,800,000+1.61
1538 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี334,615,849-0.12
1539 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์333,973,750-0.93
1540 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC332,813,222+0.10
1541 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล332,555,546+1.05
1542 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล332,473,980+0.69
1543 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด332,461,600-4.61
1544 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล331,584,985+3.66
1545 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ330,789,037-2.53
1546 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง330,278,216+4.11
1547 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร330,274,963-1.21
1548 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด330,274,200+0.67
1549 น.ส. สุณี วิญญรัตน์329,929,883-0.99
1550 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด329,857,260-2.90
1551 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.329,667,183+2.65
1552 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta329,363,182+3.39
1553 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช328,873,100-3.48
1554 CENTRAL GLASS CO., LTD.328,045,666+4.81
1555 นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์327,583,493+0.63
1556 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK326,632,766-1.23
1557 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์326,300,000-
1558 นาง สุมาลี อ่องจริต326,204,806+0.06
1559 นาย ชวลิต วิสราญกุล325,511,589+1.87
1560 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด325,303,542-0.11
1561 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ325,173,633-1.65
1562 นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์325,136,774-
1563 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)325,125,000+3.92
1564 Megachem Ltd.324,300,480-
1565 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์324,070,000-4.35
1566 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา323,866,113+1.08
1567 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์323,678,475+2.67
1568 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช323,409,512-
1569 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)323,372,156+1.89
1570 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)323,325,030+0.72
1571 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์323,317,875+2.67
1572 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์323,305,703+1.57
1573 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล323,305,703+1.57
1574 บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด323,174,609-1.91
1575 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร322,817,848+1.47
1576 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด322,709,376+0.78
1577 นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์322,638,143-
1578 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์322,298,410+1.68
1579 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด322,080,000-
1580 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์321,007,793-0.26
1581 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์320,896,000-0.63
1582 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์320,797,301+0.41
1583 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา320,724,000+9.27
1584 นาย ปรีชา ลีละศิธร320,377,600+1.77
1585 น.ส. กุลิสรา การะ319,571,200-1.88
1586 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด319,532,500+2.26
1587 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED319,506,820+1.59
1588 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์319,184,354-0.65
1589 นาง อัญชนา ศิริวงศ์318,623,580+0.72
1590 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4318,559,658+1.23
1591 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา318,055,180+1.28
1592 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์317,525,000+0.34
1593 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.317,400,688-1.09
1594 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์317,100,061+1.54
1595 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์317,023,740+0.88
1596 นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย316,677,000-
1597 นาง นุชนารถ โสภณพนิช315,833,948+0.02
1598 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)315,661,757+1.63
1599 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด315,081,141+6.74
1600 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา313,200,000+1.15
1601 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล313,046,451+2.11
1602 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์312,279,500-0.93
1603 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์312,146,478+3.09
1604 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์311,884,020-
1605 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)311,873,640-
1606 นาง สุวิมล ชยวรประภา311,870,588+2.67
1607 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์311,369,084-1.61
1608 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
1609 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
1610 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม310,441,626+2.15
1611 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร310,134,315+2.78
1612 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด310,000,000+6.45
1613 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์309,956,175-
1614 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์309,947,651+3.13
1615 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด309,619,812+3.07
1616 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH309,543,846+1.94
1617 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์309,374,532+2.02
1618 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์308,808,032+1.95
1619 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE308,756,800-0.57
1620 นาง จันทิมา องค์โฆษิต308,587,613-0.65
1621 CPYI CLT A/C 0090029-1001308,163,938+5.08
1622 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด308,025,000-
1623 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์307,992,922+3.64
1624 CHANG FUNG COMPANY LIMITED306,482,101+1.74
1625 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์306,141,570+0.83
1626 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์305,978,789-
1627 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล305,905,802+1.57
1628 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED304,846,361+1.63
1629 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์304,402,898-1.74
1630 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล304,300,000+1.68
1631 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล304,300,000+1.68
1632 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)303,913,855+1.74
1633 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด303,690,000+2.52
1634 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี303,276,563-0.44
1635 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.303,000,000-
1636 นาย บพิธ ภัทรรังรอง302,870,090+0.92
1637 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี302,600,000-
1638 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์302,546,958+1.72
1639 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์302,119,497+1.94
1640 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.300,600,000-
1641 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง300,360,000+3.67
1642 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์300,353,188-
1643 นาย สมชัย ธนสารศิลป์300,115,648+0.84
1644 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)300,051,360+0.97
1645 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่299,000,000-
1646 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์298,809,000+0.72
1647 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด298,606,749-0.14
1648 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค298,458,211+3.82
1649 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด298,390,466+5.76
1650 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์297,680,000-0.82
1651 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด297,414,186-
1652 นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์296,770,500+1.12
1653 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์296,360,000+4.92
1654 น.ส. อรวรรณ วรนิจ296,249,190+1.83
1655 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง296,243,417-1.11
1656 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร295,245,270-
1657 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)294,624,000-0.57
1658 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล294,587,304+1.40
1659 นาย กฤษฎา พฤติภัทร294,400,000-4.35
1660 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์294,331,686+2.05
1661 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล294,181,919+3.79
1662 MOLTEN CORPORATION293,287,500+0.84
1663 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล292,950,000+0.72
1664 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)292,653,102-
1665 นาย สมชาย ปัดภัย292,403,971+1.40
1666 นาย ศรุต ทับลอย292,383,000-0.84
1667 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์292,279,792+2.05
1668 นาง วันทนา อมตานนท์291,945,984+0.81
1669 นาย พชร พรรธนประเทศ291,926,860+1.47
1670 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์291,684,261+2.05
1671 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา291,507,161+7.85
1672 นาย ธงไชย แพรรังสี291,040,833-2.82
1673 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ290,920,822+1.83
1674 นาย จิรโมท พหูสูตร290,685,238+2.04
1675 นาง ปริยา จีระพันธุ์290,621,713-
1676 นาง วรรณา เรามานะชัย290,376,000+1.35
1677 นาย สนั่น อังอุบลกุล289,506,455+7.67
1678 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา288,231,174+1.15
1679 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด288,150,000+5.31
1680 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด288,150,000+5.31
1681 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด288,150,000+5.31
1682 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร288,000,000-0.69
1683 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล287,669,200-
1684 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์287,624,256-0.54
1685 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์287,562,288+2.31
1686 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)287,240,000+1.20
1687 นาย อภิเนตร อูนากูล287,091,420-1.43
1688 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล286,696,060-
1689 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี286,230,020+1.83
1690 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์286,192,114+2.05
1691 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์285,539,680+4.00
1692 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ285,286,302+1.06
1693 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด284,765,588-0.35
1694 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์284,656,200+4.11
1695 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์284,264,640-
1696 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์284,264,640-
1697 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์284,181,803-1.52
1698 MR. PAUL SUMADE LEE283,877,974+0.95
1699 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)283,865,550+0.23
1700 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด283,344,500-7.76
1701 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล282,762,835+0.69
1702 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย281,820,291-0.91
1703 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์281,513,018+1.09
1704 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด281,511,836-1.62
1705 น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี281,447,440-0.65
1706 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED281,029,040+0.79
1707 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)280,790,400+0.52
1708 MRS. CHEN, MEI-FANG280,714,600-
1709 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์280,476,023+3.35
1710 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด280,368,000+7.78
1711 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES279,104,495+0.91
1712 นาย สันติ ศิริวงศ์279,000,000+0.72
1713 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย279,000,000+0.72
1714 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์279,000,000+0.72
1715 นาง เนาวนารถ จามรมาน278,977,046+0.82
1716 นาง อุบล จิระมงคล278,832,938-0.65
1717 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ278,626,513+7.14
1718 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน278,544,368-
1719 Toyo Seikan Co. Ltd.278,520,000-0.47
1720 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล278,079,960+1.23
1721 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา278,053,545+3.93
1722 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช278,023,306+1.56
1723 นาง สุชาดา มังกรกนก278,000,000+1.44
1724 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า277,611,940+1.95
1725 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ277,258,560-2.65
1726 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ277,100,000+1.84
1727 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด276,681,224-
1728 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ276,296,120+4.00
1729 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1730 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด275,422,289+3.02
1731 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED274,852,826+0.93
1732 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์274,750,710+2.05
1733 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์274,750,710+2.05
1734 Silom Road Limited274,482,000+1.92
1735 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด273,977,294+0.94
1736 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED273,656,948-
1737 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต273,453,000-0.88
1738 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)272,928,480-0.57
1739 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล272,360,110+3.07
1740 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)272,195,000+2.97
1741 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์272,000,000-
1742 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร271,453,369+2.59
1743 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด271,288,800-
1744 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส271,160,000+4.07
1745 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์271,112,625-
1746 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์271,112,625-
1747 นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์271,065,000-0.98
1748 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา270,520,212-
1749 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด270,243,375-
1750 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)269,818,210+3.39
1751 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล268,979,064+4.84
1752 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี268,644,268-1.71
1753 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์268,584,000+0.88
1754 นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย268,510,781-
1755 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)268,435,000+1.68
1756 นาย จักรกฤช จารุจินดา268,096,938+1.15
1757 น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์267,868,628+2.47
1758 นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม267,782,600+2.20
1759 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข267,207,310+1.23
1760 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ266,580,447+0.88
1761 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร266,395,063+0.86
1762 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี265,500,000+7.91
1763 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด265,488,297-0.72
1764 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข265,050,000+0.72
1765 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์264,772,989+2.05
1766 นาย ธีรพล นพรัมภา264,500,000+3.89
1767 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)264,000,000-0.57
1768 นาย นัยพงษ์ กองบุญมา263,580,733+2.58
1769 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย263,111,267+1.57
1770 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล263,000,000+2.24
1771 นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์262,596,258+0.61
1772 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร262,500,000+0.95
1773 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED262,215,766+1.30
1774 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)260,800,000+1.84
1775 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)260,770,720+3.55
1776 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์260,436,395+1.09
1777 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย260,003,678+0.95
1778 น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์260,000,000-
1779 นาย เชาว์ การะ259,802,680-1.64
1780 MISS YUEH CHEE AMY TSAI259,384,564-
1781 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์258,781,887+1.94
1782 น.ส. ณิชยา พหูสูตร258,766,687+2.04
1783 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล258,650,677+2.63
1784 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย258,453,900+1.42
1785 นาย โชติ โสภณพนิช258,411,440-
1786 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)257,889,000+3.39
1787 นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล257,808,600-1.01
1788 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร257,796,000+5.38
1789 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล257,560,000-0.73
1790 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด257,412,108-1.62
1791 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์256,973,130-1.98
1792 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล256,846,200+1.34
1793 นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์256,796,750-1.71
1794 นาง ปัทมา พรมมาส256,700,000+1.18
1795 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา255,986,712+1.15
1796 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์255,832,206+7.39
1797 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)255,556,770+0.20
1798 นาย ภากร วัชรสุรังค์255,360,000+0.88
1799 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ255,236,848+0.29
1800 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร253,200,000-
1801 KING WAN CORPORATION LIMITED253,074,300+0.69
1802 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล253,029,922+0.56
1803 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร252,989,420+1.98
1804 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์252,926,400+1.27
1805 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์252,805,970+1.48
1806 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด252,804,087-0.73
1807 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง252,404,877+2.02
1808 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา252,400,000+1.58
1809 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน252,337,385+4.11
1810 นาย เอก พิจารณ์จิตร252,000,000-2.68
1811 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร251,929,236-2.19
1812 นาย สมชาย คุลีเมฆิน251,423,870+0.88
1813 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล251,409,972+0.01
1814 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย251,081,652+1.15
1815 MR. THOMAS ABRAHAM250,887,000+0.71
1816 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์250,710,610-0.82
1817 กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์250,486,168+1.51
1818 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์250,455,819+2.48
1819 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา250,421,091+0.72
1820 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด250,305,440-1.74
1821 มูลนิธิส่งเสริมไทย250,256,800+6.45
1822 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์250,129,219+0.27
1823 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ250,082,850-0.79
1824 นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์250,026,488+2.36
1825 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์249,671,280+5.84
1826 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.249,625,600+1.56
1827 นาย สมชาติ โสตธิมัย249,140,000+0.74
1828 น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์248,175,719-
1829 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A248,103,397+1.10
1830 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT247,011,100+8.05
1831 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ246,838,445-
1832 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์246,692,500-
1833 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์246,684,000+2.05
1834 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์246,440,000-0.82
1835 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย246,242,918+2.37
1836 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ245,829,631+1.11
1837 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี245,615,265-0.06
1838 นาย สุเมธ เศษธะพานิช245,307,000-4.24
1839 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์245,212,000-1.87
1840 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY245,055,815-0.04
1841 นาง วัฒนา สมวัฒนา245,016,431+24.32
1842 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด244,916,313-0.93
1843 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์244,854,000+2.05
1844 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์244,854,000+2.05
1845 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์244,854,000+2.05
1846 น.ส. อลิดา เศรษฐิน244,516,000+2.20
1847 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด244,151,758-
1848 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)243,887,112+2.25
1849 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล243,775,000-1.71
1850 MR. MOONG-CHU HUI243,350,000-0.65
1851 นาย นพดล ตัณศลารักษ์243,061,417+1.02
1852 นาย ไกร วิมลเฉลา242,512,500-
1853 นาย อภิชาติ จูตระกูล242,451,000+5.06
1854 PAN ASIA ASSETS LIMITED242,360,000+4.22
1855 น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์242,255,813+2.33
1856 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช241,957,515+0.57
1857 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ241,645,406+0.35
1858 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา241,523,334+4.76
1859 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์241,130,360-7.76
1860 นาย ภาณุ ศีติสาร241,039,764+1.15
1861 SIX SIS LTD240,960,210+0.11
1862 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)240,709,018+1.45
1863 บริษัท กันยง จำกัด239,879,456+1.74
1864 นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์239,827,811-1.02
1865 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์239,561,614-1.61
1866 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล239,047,500+2.40
1867 ELEVATED RETURNS LLC238,740,000-
1868 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์238,046,000-1.61
1869 นาง พรทิพย์ โรจตระการ237,922,146-0.73
1870 นาย พงศ์ ศกุนตนาค237,701,896+2.05
1871 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค237,701,896+2.05
1872 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย237,365,066-
1873 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล236,400,000+1.52
1874 นาย ไชยยศ สินเจริญกุล236,184,926+0.95
1875 MR. TAN SEOW PHOR235,890,375-
1876 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม235,760,000-
1877 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ235,311,419-0.58
1878 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์235,217,000+0.49
1879 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์234,968,925-
1880 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม234,760,000+1.50
1881 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ234,278,425+1.26
1882 นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย234,136,700-0.36
1883 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล234,125,418+7.21
1884 พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง234,087,539+2.01
1885 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)233,743,132+5.08
1886 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta233,672,595+3.20
1887 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์233,639,982+7.78
1888 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)233,466,993+9.09
1889 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด232,697,098-
1890 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ232,528,959+0.85
1891 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์232,390,625-0.93
1892 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร232,359,386-
1893 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A232,208,332+0.19
1894 นาย องอาจ ปัณฑุยากร231,741,822+0.88
1895 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด231,000,000+1.30
1896 บริษัท ชัยลดาดล จำกัด230,332,310+1.48
1897 นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
1898 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด229,584,375+3.70
1899 นาย ลวรณ แสงสนิท229,000,065-
1900 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์228,921,800+0.92
1901 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์228,921,800+0.92
1902 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง228,800,000-0.48
1903 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด228,000,000+4.39
1904 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด227,756,820+0.77
1905 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ227,735,921+1.35
1906 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ227,730,577+0.57
1907 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด227,647,221+1.81
1908 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร227,003,868-1.21
1909 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์226,854,630+4.35
1910 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์226,697,077+0.84
1911 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต225,720,000-0.56
1912 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช225,677,472+1.63
1913 น.ส. สุณี เสรีภาณุ225,653,550+0.18
1914 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด225,571,500-
1915 นาย สุรกิต รติทอง225,456,000-
1916 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล225,330,000-0.69
1917 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์225,330,000-0.69
1918 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ225,330,000-0.69
1919 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1225,115,892+2.63
1920 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร224,692,650+0.72
1921 น.ส. ศศทร โชติบุตร224,622,900+0.72
1922 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์224,363,325-
1923 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา224,226,615+0.83
1924 นาย พสุ ลิปตพัลลภ223,785,981-1.01
1925 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ223,785,980-1.01
1926 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล223,750,000+1.68
1927 นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ223,546,194+2.36
1928 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข223,200,000+0.72
1929 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส223,089,310-0.18
1930 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด222,669,348+1.63
1931 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์222,579,216+2.05
1932 MEDIA KING CAPITAL LTD222,500,000-0.56
1933 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์222,268,433-1.17
1934 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์222,250,409-0.40
1935 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด221,760,336+0.93
1936 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES221,727,680+1.35
1937 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)221,366,060+0.45
1938 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม220,949,500-
1939 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ220,692,341+0.17
1940 นาย มารชัย กองบุญมา220,636,770+1.52
1941 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด220,350,000+4.42
1942 นาย อธิภัทร ควรสถาพร220,184,844+1.37
1943 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้220,138,181+2.03
1944 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์219,785,052-
1945 MR. MOTOYA OKADA219,750,000-0.34
1946 นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ219,600,984+1.15
1947 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี219,450,000-0.75
1948 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG219,364,200+1.34
1949 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์219,242,880+0.52
1950 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์219,200,000-0.73
1951 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์218,716,532-0.15
1952 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี218,488,614+0.46
1953 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร218,482,422+0.13
1954 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED218,459,900+2.91
1955 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ217,829,135-0.83
1956 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ217,733,860+2.64
1957 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด217,183,189-0.30
1958 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.217,160,000+1.12
1959 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์216,658,140-
1960 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด216,561,152-1.49
1961 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ215,977,509-
1962 น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา215,524,560+10.83
1963 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล215,514,000-0.05
1964 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร215,410,263+4.60
1965 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED215,213,020-
1966 น.ส. ปฐมา พรประภา215,020,003+0.64
1967 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED215,000,000-1.74
1968 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์214,644,885-
1969 บริษัท ชินกิจ จำกัด214,347,653+4.00
1970 นาย เมธา ตริลลิต214,200,000+1.96
1971 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา214,141,943+0.84
1972 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.214,051,226+6.58
1973 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา214,044,699-
1974 MR. YUK LUNG LEE214,000,000+1.87
1975 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์213,989,000+0.62
1976 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด213,987,554+2.63
1977 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED213,548,865-0.38
1978 น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน213,180,000+0.88
1979 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์213,088,155+4.35
1980 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)213,009,563-
1981 นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร212,512,275+2.36
1982 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ212,289,200-
1983 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ212,265,159+2.52
1984 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์211,784,640-
1985 น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ211,741,060+2.64
1986 น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ211,741,060+2.64
1987 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED211,636,801+0.08
1988 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ211,629,159+2.52
1989 มหาวิทยาลัยขอนแก่น211,371,462-0.35
1990 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล211,272,450+1.53
1991 นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์210,712,434+1.15
1992 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์210,635,953-0.78
1993 นาย ทัยดี วิศวเวช210,061,897+1.87
1994 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์209,773,608-
1995 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์209,465,760+6.45
1996 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND209,344,149-0.11
1997 นาย สุจินต์ หวั่งหลี209,341,415-3.30
1998 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.209,247,271+3.07
1999 นาย มนชัย มณีไพโรจน์208,996,930-0.84
2000 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์208,950,000-1.71