คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/02/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ777,855,440-
1002 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์770,800,000-
1003 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน769,458,414-
1004 ELEVATED RETURNS LLC768,120,000-
1005 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.767,061,040-
1006 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล766,605,960-
1007 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์766,452,751-
1008 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม766,220,000-
1009 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล764,469,458-
1010 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)762,540,702-
1011 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต761,755,152-
1012 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี760,387,200-
1013 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์758,627,552-
1014 นาย อาษา เมฆสวรรค์751,026,834-
1015 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์747,461,380-
1016 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด746,680,446-
1017 นาย วรุฒ บูลกุล745,186,114-
1018 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล745,011,294-
1019 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)743,537,290-
1020 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร742,132,575-
1021 HI-LEX CORPORATION742,000,000-
1022 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-PROP.CUSTODY ACCOUNT740,495,085-
1023 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)739,665,925-
1024 นาง สุวิมล อธิกิจ738,081,890-
1025 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์737,949,457-
1026 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)737,855,390-
1027 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร737,152,975-
1028 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด735,270,400-
1029 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)734,079,816-
1030 MR. YOUNG JUN LEE733,374,000-
1031 MR. SEUNGWOO LEE733,050,000-
1032 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)727,515,585-
1033 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด727,080,000-
1034 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์726,400,000-
1035 NOMURA PB NOMINEES LTD.725,922,545-
1036 MR. Vonnarat Tangkaravakoon721,000,000-
1037 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย718,550,000-
1038 TORAY INDUSTRIES, INC.718,425,168-
1039 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)718,150,000-
1040 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.718,146,980-
1041 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์717,792,682-
1042 นาย ทวีลาภ แจ่มใส717,740,000-
1043 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์717,419,797-
1044 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด716,301,696-
1045 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์715,676,496-
1046 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG715,218,666-
1047 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม714,000,000-
1048 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม714,000,000-
1049 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร713,953,050-
1050 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม712,822,852-
1051 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก712,767,539-
1052 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ712,753,388-
1053 น.ส. วิศรา พรกุล712,200,000-
1054 นาย บัญชา วิญญรัตน์711,524,000-
1055 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์709,796,250-
1056 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์709,653,932-
1057 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล708,825,300-
1058 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด704,887,646-
1059 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล704,769,835-
1060 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ703,738,750-
1061 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด703,318,752-
1062 นาง แฉล้ม โรจตระการ703,056,000-
1063 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม702,597,584-
1064 นาย คเชนทร์ เบญจกุล701,943,078-
1065 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)700,703,998-
1066 นาย วิทวัส พรกุล700,090,000-
1067 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์696,960,990-
1068 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด696,804,232-
1069 ด.ญ. รดา จรูญเอก696,233,719-
1070 ด.ช. พีระ จรูญเอก696,233,719-
1071 SINGVALE PTE LTD695,996,000-
1072 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.695,469,800-
1073 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด695,180,090-
1074 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์694,900,578-
1075 น.ส. มาลินี บุญรักษ์693,428,727-
1076 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.692,963,710-
1077 น.ส. อตินุช ตันติวิท692,960,597-
1078 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ692,807,050-
1079 นาย นพพร วิฑูรชาติ692,102,633-
1080 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด691,979,108-
1081 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.691,813,481-
1082 นาย ภาสกร ภาสกรนที690,000,000-
1083 นาง อิง ภาสกรนที690,000,000-
1084 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที690,000,000-
1085 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)688,249,757-
1086 นาย ทิพย์ ดาลาล687,325,341-
1087 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์686,304,460-
1088 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด685,171,762-
1089 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.680,977,000-
1090 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์680,495,765-
1091 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์676,698,102-
1092 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย675,194,304-
1093 นาง ณวรา วนาสิน675,100,741-
1094 NICHIREI FOODS INC.674,920,995-
1095 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด673,995,579-
1096 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ673,177,744-
1097 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด672,341,160-
1098 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ672,170,414-
1099 นาย ชาลี โสภณพนิช671,733,750-
1100 นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์671,677,000-
1101 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์669,488,235-
1102 นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ668,100,000-
1103 นาย กำพล พลัสสินทร์666,152,799-
1104 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์665,904,991-
1105 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด665,112,000-
1106 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์664,422,800-
1107 Kimberly Asset Limited664,200,000-
1108 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์662,006,750-
1109 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล660,482,000-
1110 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี660,155,480-
1111 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์660,034,704-
1112 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา657,585,308-
1113 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD653,816,888-
1114 นาง รัชนี นิพัทธกุศล653,044,000-
1115 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์652,550,000-
1116 นาย ชูเดช คงสุนทร652,348,614-
1117 นาย สันติ สิงหวังชา650,334,000-
1118 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล649,998,227-
1119 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี649,809,000-
1120 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์648,627,559-
1121 SMK ASIA LTD648,133,798-
1122 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ647,594,440-
1123 Peak Development Holdings Ltd.646,721,819-
1124 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด646,271,035-
1125 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล646,200,000-
1126 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร645,325,228-
1127 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์644,774,466-
1128 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด644,635,950-
1129 POSCO, LTD.643,268,654-
1130 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.642,000,000-
1131 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ641,326,017-
1132 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา640,853,520-
1133 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล636,812,157-
1134 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย636,399,270-
1135 OJI HOLDINGS CORPORATION636,037,808-
1136 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)635,725,849-
1137 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด635,489,858-
1138 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์634,221,439-
1139 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด633,972,782-
1140 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.633,609,944-
1141 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)630,305,567-
1142 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด629,092,404-
1143 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
1144 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์625,085,546-
1145 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม622,370,000-
1146 นาง ประคอง กุญชรยาคง621,075,000-
1147 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล616,664,600-
1148 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา616,664,592-
1149 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา616,420,000-
1150 TIS Inc.615,563,194-
1151 WHOLTON COMPANY LIMITED615,098,175-
1152 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด614,989,000-
1153 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม612,629,910-
1154 MRS. TEO LEE NGO611,642,978-
1155 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช609,900,000-
1156 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ608,792,350-
1157 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ608,200,000-
1158 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)607,971,000-
1159 กองทัพบก606,601,525-
1160 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล605,666,875-
1161 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด605,339,953-
1162 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย604,349,557-
1163 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด602,993,730-
1164 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.602,062,500-
1165 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์601,963,601-
1166 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL600,620,033-
1167 ONEIDA SERVICES LIMITED599,400,000-
1168 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด598,110,975-
1169 MR. KENNETH RUDY KAMON598,056,420-
1170 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล597,917,507-
1171 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์596,241,380-
1172 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา595,758,744-
1173 นาย เพชร พะเนียงเวทย์595,640,601-
1174 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด595,620,000-
1175 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม595,375,975-
1176 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์594,828,869-
1177 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด593,557,875-
1178 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์592,827,885-
1179 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด592,818,708-
1180 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ592,657,975-
1181 นาย สดาวุธ เตชะอุบล592,117,129-
1182 นาง ศศิธร รัตนรักษ์591,838,851-
1183 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์591,829,812-
1184 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์591,829,619-
1185 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์591,829,619-
1186 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล589,564,710-
1187 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ588,575,664-
1188 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ585,448,895-
1189 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน584,121,501-
1190 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์584,086,542-
1191 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.580,847,698-
1192 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)580,804,375-
1193 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์580,766,950-
1194 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์580,546,590-
1195 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)580,409,519-
1196 น.ส. กุลิสรา การะ579,222,800-
1197 นาย วริศ บูลกุล579,176,472-
1198 นาย เดชพล จันศิริ578,550,000-
1199 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด578,370,923-
1200 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์577,920,047-
1201 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ577,831,040-
1202 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม576,566,997-
1203 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)576,065,998-
1204 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์575,530,313-
1205 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์574,648,000-
1206 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์573,696,000-
1207 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด570,556,824-
1208 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์570,541,451-
1209 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด570,487,013-
1210 นาย พิมาน เตียวตรานนท์569,019,410-
1211 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด568,779,929-
1212 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)568,551,030-
1213 นาย สุรชัย รติทอง566,899,022-
1214 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด566,867,860-
1215 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด566,720,000-
1216 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด566,395,488-
1217 น.ส. วรินทร บูลกุล565,153,449-
1218 นาง ธัญญา ตู้จินดา564,425,000-
1219 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์563,597,200-
1220 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล562,521,544-
1221 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา562,379,000-
1222 นาย เศรษฐา ทวีสิน561,852,324-
1223 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)560,050,600-
1224 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด560,000,000-
1225 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์558,850,000-
1226 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ558,150,447-
1227 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)555,740,000-
1228 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์555,301,926-
1229 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT554,933,465-
1230 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH554,445,000-
1231 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.553,660,000-
1232 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์552,585,779-
1233 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด552,071,019-
1234 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด550,834,092-
1235 นาง อรุวรรณ โสภณพนิช549,938,970-
1236 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด549,602,037-
1237 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส548,922,311-
1238 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)548,283,000-
1239 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต548,222,225-
1240 น.ส. วริษา ภาสกรนที547,651,850-
1241 MR. PAUL SUMADE LEE546,127,150-
1242 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ544,974,536-
1243 นาย ชวน ตั้งจันสิริ543,833,666-
1244 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด542,697,990-
1245 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร542,677,078-
1246 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์542,542,766-
1247 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์542,063,913-
1248 น.ส. พัณณภา รัตตกุล541,948,645-
1249 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด541,402,880-
1250 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์540,750,000-
1251 Global Health Investment Co., Ltd.540,686,835-
1252 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ540,318,338-
1253 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์540,186,918-
1254 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ539,694,028-
1255 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด539,200,000-
1256 AUSTIN ASSET LIMITED538,319,888-
1257 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช538,016,972-
1258 นาย ซุง ชง ทอย537,648,000-
1259 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG537,434,810-
1260 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED536,250,000-
1261 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด535,860,918-
1262 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY535,680,405-
1263 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม534,942,925-
1264 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล533,792,032-
1265 นาง กิตติธรา แสงทวีป530,566,564-
1266 นาย วรพจน์ อำนวยพล530,300,536-
1267 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน527,880,000-
1268 Silom Road Limited527,850,000-
1269 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี526,411,970-
1270 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร526,157,500-
1271 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม525,092,356-
1272 นาง เกษสุดา ไรวา524,034,990-
1273 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ523,907,216-
1274 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)522,281,240-
1275 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด521,669,928-
1276 MR. CHERN KUAN-JAN521,162,604-
1277 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์520,808,913-
1278 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ519,116,120-
1279 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์518,087,760-
1280 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร517,655,000-
1281 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ517,651,200-
1282 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี517,412,000-
1283 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ515,962,480-
1284 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)513,699,000-
1285 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย513,492,401-
1286 นาง ปราณี เผอิญโชค511,809,738-
1287 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี511,700,000-
1288 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล511,451,250-
1289 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล511,451,250-
1290 นาง สุภาวดี ตติยกวี509,277,681-
1291 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED508,325,328-
1292 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ506,760,902-
1293 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)506,382,975-
1294 LOTTE COMPANY, LIMITED.506,350,000-
1295 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย506,265,833-
1296 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด505,841,868-
1297 นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์505,126,530-
1298 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)504,911,628-
1299 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์503,567,323-
1300 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์502,838,880-
1301 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ502,440,705-
1302 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ501,601,140-
1303 นาย วิโรจน์ เจริญตรา500,426,463-
1304 นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย500,197,551-
1305 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด499,713,668-
1306 นาย ศรุต ทับลอย498,771,000-
1307 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด497,035,244-
1308 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์495,119,326-
1309 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส494,782,960-
1310 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์493,827,840-
1311 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์493,279,484-
1312 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)492,601,431-
1313 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต490,595,150-
1314 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด490,537,621-
1315 Trophy CG Limited490,234,767-
1316 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา489,282,150-
1317 นาง มยุรี วงแก้วเจริญ488,801,280-
1318 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์488,323,030-
1319 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์488,186,000-
1320 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี488,000,093-
1321 นาง วัชณี สิงหวังชา488,000,000-
1322 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ486,794,625-
1323 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ486,437,266-
1324 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ486,400,000-
1325 MISS YEAP XIN RHU486,360,000-
1326 นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี486,000,000-
1327 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล485,989,458-
1328 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์485,486,340-
1329 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์484,075,000-
1330 MISS YEAP XIN YI483,570,552-
1331 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์483,120,000-
1332 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)483,080,296-
1333 PAN ORION CORP. LIMITED483,000,000-
1334 บริษัท สินสหกล จำกัด482,704,720-
1335 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล482,681,815-
1336 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล482,500,250-
1337 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์482,114,325-
1338 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)481,000,000-
1339 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย479,647,075-
1340 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์479,534,000-
1341 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์479,003,310-
1342 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล478,470,200-
1343 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล476,851,610-
1344 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)476,591,910-
1345 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED476,458,552-
1346 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย476,000,000-
1347 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์475,950,000-
1348 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร475,676,000-
1349 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ475,623,552-
1350 นาย วัฒนา จันทรัช472,854,483-
1351 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์472,600,000-
1352 นาง สุมาลี อ่องจริต470,980,238-
1353 นาย ชาย มโนภาส470,407,400-
1354 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด470,106,000-
1355 MR. Jean-Marie Verbrugghe469,434,000-
1356 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ469,326,752-
1357 นาย ภาโณตม์ พรมมาส468,630,000-
1358 นาย สุวิน ไกรภูเบศ468,607,040-
1359 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี468,566,710-
1360 นาย อภิชัย เตชะอุบล468,223,591-
1361 IFS Capital Limited468,195,000-
1362 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์466,830,415-
1363 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด466,637,123-
1364 นาย กำจร ตติยกวี466,300,944-
1365 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน465,884,331-
1366 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ465,105,000-
1367 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)465,003,000-
1368 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ464,838,752-
1369 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ464,043,972-
1370 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ463,262,512-
1371 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล463,048,014-
1372 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์462,725,000-
1373 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์462,550,000-
1374 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง461,185,472-
1375 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล460,877,724-
1376 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม460,615,680-
1377 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข460,344,543-
1378 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)460,196,880-
1379 นาย เชาว์ การะ460,096,040-
1380 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด460,093,320-
1381 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร460,000,000-
1382 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์459,777,396-
1383 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED459,673,790-
1384 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร459,446,045-
1385 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล459,402,560-
1386 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี458,806,977-
1387 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล457,839,564-
1388 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล456,508,622-
1389 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย455,700,441-
1390 บริษัท เจียรวานิช จำกัด455,691,762-
1391 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล455,277,995-
1392 นาย ชาย ศรีวิกรม์455,270,030-
1393 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ454,221,702-
1394 นาย วิทูร สุริยวนากุล453,810,179-
1395 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.453,200,000-
1396 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล452,085,980-
1397 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด450,103,040-
1398 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)450,080,000-
1399 นาย ปฏิญญา เทวอักษร449,958,268-
1400 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด448,457,964-
1401 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม448,106,400-
1402 ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3448,000,000-
1403 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์447,999,552-
1404 GLORY HOPE LIMITED447,799,590-
1405 นาย วันจักร์ บุรณศิริ446,648,821-
1406 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด446,512,352-
1407 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ446,196,825-
1408 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)445,720,250-
1409 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม445,060,000-
1410 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม445,060,000-
1411 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม445,060,000-
1412 นาง สิริเกศ จิรกิติ444,961,635-
1413 BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400444,960,000-
1414 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์444,692,929-
1415 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์443,939,008-
1416 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE442,960,750-
1417 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)442,620,256-
1418 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด441,888,447-
1419 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด441,487,500-
1420 นาย มงคล สิมะโรจน์440,920,000-
1421 นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์440,182,345-
1422 OKAYA & CO.,LTD437,920,000-
1423 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา437,836,806-
1424 MR. KYUYOUNG LEE437,523,444-
1425 นาง พรนภา วิญญรัตน์436,683,178-
1426 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล436,020,000-
1427 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา435,540,000-
1428 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited435,406,056-
1429 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท435,273,750-
1430 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด435,121,256-
1431 นาย แกลิก อมตานนท์435,009,240-
1432 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด435,000,000-
1433 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG434,536,284-
1434 INGRESS CORPORATION BERHAD434,249,885-
1435 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม434,121,402-
1436 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา433,886,376-
1437 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์433,713,649-
1438 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด432,878,183-
1439 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม432,866,070-
1440 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร431,229,456-
1441 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา431,043,705-
1442 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล431,004,170-
1443 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์429,801,165-
1444 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์428,841,864-
1445 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์428,677,200-
1446 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด428,598,390-
1447 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์427,204,019-
1448 CTJ Holdings2, Ltd.425,885,880-
1449 นาง จันทิมา องค์โฆษิต425,568,538-
1450 บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด425,468,060-
1451 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี424,596,540-
1452 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์423,173,350-
1453 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)422,685,000-
1454 ธนาคาร ออมสิน Bank422,500,000-
1455 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี422,214,328-
1456 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม422,120,000-
1457 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG421,504,468-
1458 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา421,235,478-
1459 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์420,920,000-
1460 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม420,665,000-
1461 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด420,059,618-
1462 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ419,051,105-
1463 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์418,096,160-
1464 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)417,900,000-
1465 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ417,009,026-
1466 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์415,966,742-
1467 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT415,268,202-
1468 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์415,209,080-
1469 นาย นคร นิรุตตินานนท์415,032,352-
1470 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์412,840,134-
1471 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล412,482,458-
1472 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์412,134,695-
1473 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม412,041,000-
1474 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล411,903,225-
1475 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)411,560,000-
1476 M-POWER TT LTD.411,398,714-
1477 นาย เจน วองอิสริยะกุล410,878,524-
1478 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)410,616,920-
1479 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร410,000,000-
1480 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED409,522,175-
1481 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH409,327,518-
1482 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์408,959,858-
1483 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ408,580,000-
1484 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์406,890,990-
1485 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์406,400,000-
1486 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์406,354,330-
1487 นาย ชวลิต วิสราญกุล406,275,722-
1488 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร406,140,974-
1489 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์404,689,145-
1490 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี404,492,188-
1491 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร403,828,141-
1492 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)403,261,170-
1493 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี402,966,401-
1494 นาย ธิติ จิรนนท์กาล402,500,000-
1495 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ402,243,648-
1496 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม402,220,000-
1497 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ401,398,593-
1498 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)401,200,000-
1499 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล401,036,646-
1500 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด400,000,000-