คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ714,730,792-0.74
1002 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด714,208,077+2.02
1003 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)714,000,000-
1004 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์713,259,112-1.30
1005 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)712,936,000-
1006 ด.ช. พีระ จรูญเอก711,479,713-1.43
1007 ด.ญ. รดา จรูญเอก711,479,713-1.43
1008 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์711,270,848-0.59
1009 MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
1010 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ708,395,270-1.12
1011 MISS NISHITA SHAH707,757,217+0.76
1012 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ706,250,000-0.88
1013 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด705,663,552-0.75
1014 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด704,000,000+0.91
1015 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล703,242,420-
1016 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล702,742,206-0.50
1017 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์701,000,000-0.94
1018 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)700,703,998-2.22
1019 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)698,690,438+0.33
1020 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว698,505,458-0.33
1021 บริษัท สินสหกล จำกัด696,884,960-1.83
1022 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ695,890,440+1.06
1023 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ695,015,044-
1024 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด694,960,000-0.84
1025 น.ส. วิศรา พรกุล693,914,223-1.93
1026 นาย ประชุม มาลีนนท์693,418,750-0.63
1027 นาย ชัชชวี วัฒนสุข692,965,029-0.52
1028 นาย นพพร วิฑูรชาติ692,102,634-0.79
1029 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม690,636,600+0.65
1030 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์690,516,651+2.26
1031 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด690,105,258-0.67
1032 นาง ยุวเรศ ชูสกุล689,660,000-1.98
1033 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)688,045,470-2.52
1034 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD687,648,100+0.96
1035 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด687,644,294-1.39
1036 นาง เกษสุดา ไรวา687,321,255-
1037 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK686,329,585-1.46
1038 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์685,081,138-
1039 นาย ชวน ตั้งจันสิริ684,607,500-1.66
1040 MR. KENNETH RUDY KAMON683,470,654+0.61
1041 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์681,600,000-0.94
1042 Peak Development Holdings Ltd.681,423,965-2.78
1043 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334-0.60
1044 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.680,349,792-1.47
1045 นาย พิมาน เตียวตรานนท์679,349,060-0.01
1046 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์677,798,800-0.44
1047 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด677,173,008-
1048 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED676,975,320-
1049 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา675,653,800-0.58
1050 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์674,700,000-2.00
1051 นาย ชาย ศรีวิกรม์673,024,058-0.80
1052 SMK ASIA LTD672,337,965-
1053 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด672,053,322+0.59
1054 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด672,042,745-
1055 นาย เจริญ รุจิราโสภณ668,127,555-
1056 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)666,703,555-2.44
1057 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล665,884,283-2.70
1058 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR664,143,180+0.15
1059 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด663,760,540-0.70
1060 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด662,485,223-
1061 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์662,369,749-0.54
1062 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง661,852,175-2.67
1063 MISS CHUN-CHING TENG661,839,847-
1064 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน661,538,745+0.37
1065 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด659,987,301-2.59
1066 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์658,632,400-1.50
1067 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด658,467,975-3.03
1068 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์657,616,080-
1069 นาย จตุรงค์ ธนะปุระ656,623,926-
1070 นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร656,623,926-
1071 นาย ทวิช เตชะนาวากุล654,690,437-0.02
1072 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล652,821,660-1.85
1073 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ652,600,000-3.12
1074 SINGVALE PTE LTD652,496,250-
1075 นาง ปราณี เผอิญโชค651,449,170-
1076 นาย ฮารกิชิน ทันวานี651,400,000-1.24
1077 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด649,783,322-
1078 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล645,332,835-2.52
1079 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์644,774,470-0.79
1080 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด644,700,420-0.51
1081 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด644,000,000-
1082 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์643,433,000-1.68
1083 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ642,631,579-3.81
1084 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล642,405,035+0.22
1085 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ641,655,672+0.05
1086 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล639,401,718-0.02
1087 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ639,268,000-1.68
1088 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด637,998,840-
1089 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด637,776,202-2.88
1090 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์636,511,486-0.44
1091 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล636,428,550-2.80
1092 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์636,428,550-2.80
1093 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ636,173,048-
1094 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC635,477,811-2.93
1095 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์630,863,914-0.68
1096 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)630,299,385-
1097 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด630,291,750-0.80
1098 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส629,960,000-2.19
1099 CHANG FUNG COMPANY LIMITED628,110,120-
1100 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH627,900,000-0.48
1101 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)625,785,489-0.15
1102 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล624,974,375-2.79
1103 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช624,021,040-1.44
1104 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)622,846,710-
1105 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)622,604,215-0.31
1106 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ621,040,667-0.81
1107 นาง ชลิดา เตชะอุบล620,125,140-
1108 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย620,000,000+0.65
1109 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ619,175,000-2.21
1110 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล619,089,480-1.85
1111 นาย คณพศ นิจสิริภัช618,257,688+0.50
1112 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา616,147,000-1.12
1113 บริษัท ไทย ที ซี จำกัด615,561,610-
1114 นาย บัญชา วิญญรัตน์613,430,400-
1115 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)612,254,200-0.86
1116 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์609,032,088-2.59
1117 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์606,110,988-0.48
1118 นาย พะเนียง พงษธา605,980,575-0.86
1119 นาย ภาโณตม์ พรมมาส605,790,000-
1120 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน605,642,955+0.45
1121 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน604,936,553-0.85
1122 นาย อติพงษ์ ตันติวิท604,800,000-2.78
1123 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064-
1124 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ603,003,663-1.34
1125 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์601,750,000-4.22
1126 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์600,722,100+2.02
1127 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES600,312,075-0.49
1128 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร599,863,326-0.11
1129 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)598,820,000-1.17
1130 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด598,500,000-3.43
1131 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ598,164,727-3.40
1132 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์594,939,840-4.17
1133 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด593,707,375-1.26
1134 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.591,157,575-
1135 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง590,910,000-0.05
1136 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล590,580,000-2.39
1137 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์589,544,961+2.00
1138 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์589,500,000-
1139 นาง สุวิมล อธิกิจ588,594,118+1.94
1140 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด588,101,537-1.10
1141 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์586,679,844-
1142 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์586,362,524-0.85
1143 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ585,468,674-3.27
1144 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี584,192,500-2.91
1145 นาง วรรณี ตติยกวี583,611,804-
1146 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม582,815,500+0.65
1147 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล580,892,600+0.87
1148 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์580,000,000-0.86
1149 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม579,700,000+0.65
1150 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม579,700,000+0.65
1151 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม579,700,000+0.65
1152 MR. SHEUNG SHUN CHAN579,600,000-1.67
1153 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด577,280,000-3.66
1154 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร577,207,485+0.48
1155 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.576,009,040+1.88
1156 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์575,999,424-1.67
1157 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล571,664,175-0.90
1158 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์571,562,513+0.48
1159 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล571,363,753+0.76
1160 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์570,739,800-
1161 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด570,004,502+0.90
1162 นาย ทิพย์ ดาลาล569,014,069-1.96
1163 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา568,392,521-1.53
1164 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด565,698,725-1.55
1165 นาย วิโรจน์ เจริญตรา565,453,630-
1166 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม564,347,740+0.63
1167 นาย วรพจน์ อำนวยพล563,856,160-
1168 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม563,817,150+0.65
1169 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร562,032,610-1.63
1170 MR. KYUYOUNG LEE561,758,496-1.92
1171 บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
1172 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)561,012,920-1.92
1173 นาย คเชนทร์ เบญจกุล561,005,177-1.26
1174 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด560,000,000-0.71
1175 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร560,000,000-0.89
1176 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์559,431,563-
1177 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด558,897,930-
1178 MRS. TEO LEE NGO557,767,690+1.14
1179 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ557,408,423+0.78
1180 นาย กำพล พลัสสินทร์556,484,170+1.88
1181 นาง ประคอง กุญชรยาคง554,895,000-
1182 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์553,712,850-0.86
1183 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด553,575,000-4.13
1184 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา552,490,011-
1185 MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
1186 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ551,767,300-0.86
1187 MEDIA KING CAPITAL LTD550,800,000-2.47
1188 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์550,389,242-0.68
1189 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด549,662,400+0.66
1190 นาง อรณี จิราธิวัฒน์548,010,600-1.42
1191 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม547,925,000+0.65
1192 UNITY I. CAPITAL LIMITED547,732,000-0.66
1193 IFS Capital Limited547,428,000+0.66
1194 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์547,256,420-0.86
1195 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์547,053,518-0.68
1196 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด546,983,879+0.62
1197 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)546,375,000-
1198 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์546,083,567-0.60
1199 GRASIM INDUSTRIES LIMITED545,554,230-
1200 นาง มาลี จารุกรสกุล543,400,000+0.48
1201 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์541,954,938+0.62
1202 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ541,390,000-3.22
1203 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด540,123,648-
1204 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี540,000,103-0.74
1205 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด540,000,000-1.39
1206 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา539,019,816-3.29
1207 GLORY HOPE LIMITED539,018,025-0.62
1208 นาย พีรนาถ โชควัฒนา538,958,543-1.00
1209 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.538,410,554-
1210 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช536,726,707-1.50
1211 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล536,216,000-0.81
1212 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)535,832,603+1.17
1213 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม535,724,777-1.96
1214 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)534,595,680+0.49
1215 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์533,843,600-2.59
1216 นาย นคร นิรุตตินานนท์533,613,024-1.67
1217 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์532,856,232-1.39
1218 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ532,737,500-0.92
1219 INGRESS CORPORATION BERHAD529,784,860-1.64
1220 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์529,019,098-0.75
1221 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด528,974,295-1.87
1222 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย528,906,104-0.98
1223 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา527,026,095-1.31
1224 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร525,941,010-0.86
1225 นาย วชิระ ทยานาราพร525,622,244-0.38
1226 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์525,151,995-0.09
1227 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด524,155,488+0.56
1228 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED523,516,968+0.84
1229 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์523,462,500+0.43
1230 นาย จิตติพร จันทรัช522,886,276-1.06
1231 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย522,791,660-
1232 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด522,500,000-2.39
1233 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์521,928,002-
1234 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล521,922,020-1.85
1235 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล520,269,375-1.13
1236 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล520,269,375-1.13
1237 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร520,268,430-3.33
1238 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา518,581,418-1.12
1239 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)517,101,217+0.95
1240 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์516,303,680-
1241 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร516,221,600-0.77
1242 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์516,155,964+0.73
1243 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG513,382,680-1.67
1244 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์512,861,500-
1245 นาย พรมพันธ์ พรมมาส512,510,000-
1246 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)512,443,550-1.20
1247 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND511,887,248-
1248 บริษัท เจียรวานิช จำกัด511,578,948-0.11
1249 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์511,543,112-
1250 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม511,500,000+0.65
1251 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์511,000,000-
1252 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์510,107,715-
1253 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND510,000,000-
1254 นาย เพชร พะเนียงเวทย์509,947,209-
1255 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด509,712,000-
1256 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์509,248,908-
1257 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์509,248,742-
1258 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์509,248,742-
1259 น.ส. ศศินภา จรูญศรี507,543,686-
1260 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด507,400,000-
1261 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร507,284,517+0.91
1262 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี506,763,246-
1263 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ506,244,450+0.76
1264 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)503,170,000+1.49
1265 นาย สนั่น อังอุบลกุล502,722,949-0.92
1266 นาง อารยา คงสุนทร500,761,579-6.36
1267 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์499,722,104-11.64
1268 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด499,510,698-5.08
1269 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด498,432,000-2.34
1270 นาย กำจร ตติยกวี496,973,196-
1271 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา494,997,700-0.47
1272 นาย อติพล ตันติวิท493,138,800-2.78
1273 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา493,084,574-0.15
1274 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์491,795,246-1.87
1275 OKAYA & CO.,LTD491,232,000-
1276 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค491,057,738-0.04
1277 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด490,279,920-
1278 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล490,079,250+3.60
1279 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)489,600,000+2.78
1280 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)489,323,957-0.63
1281 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.486,500,000-
1282 นาง สิริเกศ จิรกิติ486,353,415-1.42
1283 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)485,207,580+1.03
1284 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์484,080,800-0.86
1285 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล483,714,418+0.93
1286 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์483,322,335-2.57
1287 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด482,510,000-
1288 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.481,699,400-0.81
1289 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล481,464,828-0.51
1290 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค479,478,373-
1291 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา478,340,034-0.22
1292 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร478,198,945-1.31
1293 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์477,332,650-0.14
1294 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY477,304,976-1.44
1295 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด475,443,750+0.80
1296 นาง วัชณี สิงหวังชา474,072,000-1.51
1297 นาย วรุฒ บูลกุล472,419,876-
1298 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล472,401,218-1.42
1299 นาย วัฒนา จันทรัช471,657,060-1.59
1300 KING WAN CORPORATION LIMITED471,241,800-1.85
1301 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย471,240,459-1.31
1302 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม470,417,250+0.65
1303 นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
1304 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED467,985,142-
1305 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ467,250,350-3.43
1306 PAN ASIA ASSETS LIMITED467,200,000-
1307 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์466,200,000-
1308 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ465,850,350-3.43
1309 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน465,608,725-2.14
1310 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด462,229,000-2.34
1311 น.ส. วาสนา จันทรัช461,154,330-1.59
1312 DEUTSCHE BANK AG, LONDON459,093,750-6.43
1313 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์458,199,600-
1314 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ457,670,714-0.62
1315 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.457,142,080+0.86
1316 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด456,973,075-0.62
1317 นาย สมบัติ พานิชชีวะ455,234,635-0.60
1318 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย455,060,955-0.62
1319 นาย ทวีลาภ แจ่มใส454,750,000-1.87
1320 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ454,426,575-0.73
1321 นาง แฉล้ม โรจตระการ453,000,000-
1322 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล452,914,547-
1323 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี452,307,376+0.61
1324 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์452,195,000-1.24
1325 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล452,120,778+0.21
1326 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta451,615,680+0.20
1327 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ450,713,169+0.75
1328 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)450,376,500-2.54
1329 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์450,220,620-0.50
1330 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ449,799,210-1.43
1331 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)449,757,000-2.54
1332 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี447,700,000+6.76
1333 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ447,687,551-1.44
1334 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)446,987,350-
1335 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์446,815,034-2.26
1336 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี446,592,500-
1337 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด446,250,000-0.71
1338 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด446,250,000-0.71
1339 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด446,250,000-0.71
1340 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร446,041,523-0.11
1341 MISS YEAP XIN RHU443,520,000+1.14
1342 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์443,374,660+1.57
1343 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)443,034,035-0.42
1344 นาย เสรี โอจรัสพร442,667,806-
1345 นาย กิติพงศ์ ปูรานิธี442,667,806-
1346 นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ442,667,806-
1347 นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย442,667,806-
1348 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)442,000,000-1.92
1349 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ441,354,172-
1350 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล441,238,000-1.43
1351 WACOAL CORP.441,211,325+0.61
1352 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย440,939,650-3.91
1353 LOTTE COMPANY, LIMITED.440,750,000-0.93
1354 นาง สุภาวดี ตติยกวี438,215,679-
1355 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์437,198,325-0.60
1356 นาย มงคล มังกรกนก436,714,912+1.94
1357 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล436,341,574-0.84
1358 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล435,622,755-
1359 CACEIS BANK434,276,382-0.94
1360 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย433,496,600-
1361 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช433,454,000-2.74
1362 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)432,900,000-
1363 นาย จิรโมท พหูสูตร432,476,237-2.63
1364 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์432,122,202-2.22
1365 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร432,000,000-2.78
1366 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)429,943,275-0.15
1367 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย429,714,941+1.04
1368 นาย อภิชาติ จูตระกูล429,696,000-1.39
1369 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา429,241,940-1.39
1370 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ428,786,970-1.74
1371 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์428,584,204-2.25
1372 น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
1373 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ427,111,900+0.90
1374 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ426,694,167-0.12
1375 นาง ชลิดา อนันตรัมพร426,594,136-1.22
1376 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์425,212,784-1.42
1377 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์424,978,750+0.84
1378 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์424,707,379-
1379 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร424,280,972-
1380 MISS YEAP XIN YI423,951,370+1.14
1381 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์423,410,570+1.33
1382 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์422,903,750-2.34
1383 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด422,750,976-0.52
1384 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์422,248,470-1.42
1385 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด422,008,736+1.99
1386 มูลนิธิส่งเสริมไทย421,803,800-2.39
1387 นาง มยุรี ตติยกวี421,590,488-
1388 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด421,080,000-0.86
1389 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด421,080,000-0.86
1390 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์421,033,688+0.39
1391 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต420,731,860-0.32
1392 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์420,330,623-1.42
1393 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล420,274,600-
1394 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา420,274,595-
1395 นาย สุรชัย รติทอง420,214,970-0.94
1396 นาย มงคล สิมะโรจน์419,760,000-0.69
1397 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี418,870,641-0.73
1398 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด418,634,375-2.53
1399 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)417,813,688-1.08
1400 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED416,625,000-2.48
1401 นาย ฐิติ ชนะภัย416,500,000-
1402 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์415,359,968-2.34
1403 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์415,347,075-1.85
1404 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์414,928,573+0.75
1405 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์413,453,771-1.42
1406 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์413,453,771-1.42
1407 นาง วัฒนา สมวัฒนา413,216,900-
1408 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4413,190,389-0.76
1409 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี410,582,076-0.41
1410 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย409,277,520-1.14
1411 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.408,387,208-2.07
1412 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร407,837,264-1.69
1413 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์407,529,608-2.00
1414 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์406,750,680-
1415 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ404,346,062-0.33
1416 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)404,114,229-3.33
1417 นาง ธัญญา ตู้จินดา404,085,920-0.89
1418 นาย ชวลิต วิสราญกุล403,323,001-0.97
1419 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว401,654,038-1.36
1420 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์401,635,300+0.48
1421 นาย สงกรานต์ อิสสระ401,452,152-0.78
1422 น.ส. ณิชยา พหูสูตร401,352,413-2.63
1423 MR. HO KWONPING400,021,040-
1424 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์400,019,768-1.87
1425 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์400,000,000-0.62
1426 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์400,000,000-0.62
1427 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์399,632,429-2.52
1428 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)399,499,244-0.14
1429 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์399,261,257-
1430 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง397,495,336+0.48
1431 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์396,924,694-1.42
1432 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์396,924,694-1.42
1433 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล396,684,736-0.51
1434 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD396,488,735+0.24
1435 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล395,998,098+1.38
1436 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด395,703,970-0.97
1437 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย395,433,903-
1438 นาย วริศ บูลกุล395,304,064-
1439 MR. CHERN KUAN-JAN395,288,585-
1440 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด394,630,821+1.97
1441 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์393,982,555-
1442 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT393,612,280+0.13
1443 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์393,110,024-4.44
1444 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ393,091,965-0.51
1445 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ392,663,981-1.28
1446 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา392,563,864-3.29
1447 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)392,223,048-1.47
1448 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล391,000,000+0.87
1449 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล391,000,000+0.87
1450 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์390,526,178-
1451 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์390,000,000-5.13
1452 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ389,704,600-0.08
1453 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย389,156,717-0.88
1454 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค388,474,330+0.25
1455 นาง อัญชนา ศิริวงศ์388,286,800-
1456 นาย สมบัติ อนันตรัมพร387,621,705-1.23
1457 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)387,279,750-1.74
1458 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด387,000,000-
1459 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์386,902,093+1.94
1460 บริษัท เทวรายา จำกัด386,743,770+0.85
1461 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์386,276,040-0.98
1462 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)386,086,800+1.52
1463 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา385,350,283-0.96
1464 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)384,953,363-
1465 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด384,400,000-
1466 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด384,313,997-0.52
1467 OJI HOLDINGS CORPORATION383,894,248-
1468 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด382,776,305+1.90
1469 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)382,761,320+1.27
1470 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์382,510,158-1.42
1471 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.382,147,106-0.64
1472 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์382,047,258-
1473 บริษัท กิมฟอง จำกัด381,618,915-
1474 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด381,224,478-1.20
1475 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์380,853,125-1.87
1476 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล380,800,000-2.52
1477 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล380,205,000-2.52
1478 นาย แกลิก อมตานนท์379,981,440-0.08
1479 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด379,801,500-
1480 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3379,399,680-1.70
1481 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2379,399,680-1.70
1482 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1379,399,680-1.70
1483 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4379,399,680-1.70
1484 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์378,983,040-0.98
1485 นาย เจน วองอิสริยะกุล378,732,390-2.19
1486 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2378,444,749-1.10
1487 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1378,444,749-1.10
1488 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)378,277,690-0.28
1489 นาย อนวัช สุริยวนากุล378,172,981-
1490 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.378,000,000-
1491 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์377,942,157-2.50
1492 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.377,173,500-1.20
1493 นาง พรนภา วิญญรัตน์376,480,254-
1494 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด376,290,000+0.88
1495 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)375,792,480-
1496 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์374,745,489-
1497 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์374,534,931-1.02
1498 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด374,235,560+1.23
1499 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร373,880,079-1.31
1500 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว373,190,500+0.90