คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา708,099,250-1.94
1002 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด706,640,000-0.41
1003 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)706,150,580+0.75
1004 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล706,035,582-0.57
1005 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.705,611,074-
1006 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์704,214,745+0.60
1007 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์700,986,224-0.59
1008 น.ส. อัมพร มาลีนนท์700,978,850-2.58
1009 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)700,604,199+2.16
1010 CHANG FUNG COMPANY LIMITED699,385,027-
1011 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์698,999,347-1.14
1012 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด697,868,316-0.84
1013 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด697,576,453-
1014 SINGVALE PTE LTD695,996,000-0.62
1015 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์694,400,000-1.38
1016 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด694,188,811-0.44
1017 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)693,524,350-
1018 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์691,172,375-0.76
1019 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS689,889,438-2.14
1020 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH687,302,489+0.06
1021 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด686,398,752-
1022 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.685,929,825-3.81
1023 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ685,541,316-0.11
1024 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด682,614,240-
1025 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล682,495,200+1.68
1026 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ681,613,980-1.96
1027 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334-0.60
1028 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล680,779,617-0.02
1029 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน677,040,500-0.94
1030 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา675,366,912+1.39
1031 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์674,798,800+0.22
1032 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์673,832,431+1.14
1033 น.ส. อารี ปรีชานุกูล672,980,000-2.26
1034 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)672,580,134-0.51
1035 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด672,042,745-
1036 นาย ชวน ตั้งจันสิริ671,669,600+2.34
1037 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ671,500,000-1.60
1038 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์670,829,887-0.55
1039 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)670,736,150-1.94
1040 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์670,711,250-1.60
1041 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์669,488,235-
1042 นาย เจริญ รุจิราโสภณ668,127,555-
1043 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .665,840,081-1.97
1044 Northend Investment Limited665,000,000-4.51
1045 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์664,169,005-0.20
1046 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ662,214,974-0.28
1047 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด661,231,200+2.00
1048 กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด 2660,471,000+0.48
1049 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล658,866,305-
1050 น.ส. นิภา มาลีนนท์658,477,830-2.75
1051 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด657,612,000+0.93
1052 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์656,525,561-
1053 นาง ยุวเรศ ชูสกุล653,536,000-
1054 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด653,085,132-
1055 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์652,510,000-
1056 นาย ชาย ศรีวิกรม์651,599,586-
1057 นาย วันจักร์ บุรณศิริ649,491,193+0.79
1058 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ646,994,500+1.26
1059 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์646,613,644+0.84
1060 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด644,818,950-
1061 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED643,745,728-1.49
1062 นาย ภมร พลเทพ642,725,000-1.90
1063 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร641,664,397+2.70
1064 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร640,450,000-0.50
1065 SMK ASIA LTD640,065,743-
1066 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์638,148,000-
1067 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด634,895,093+1.41
1068 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล633,878,038-
1069 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์631,944,000-
1070 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด631,797,660-
1071 นาย ทวิช เตชะนาวากุล631,240,333-
1072 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)630,840,000-1.79
1073 นาย ฮารกิชิน ทันวานี628,315,000-0.48
1074 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง627,694,253+0.70
1075 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)626,892,000-
1076 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์626,202,945-1.94
1077 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด625,860,000-
1078 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล624,821,790-
1079 นาย โยธิน วณิชวรากิจ624,093,550-1.94
1080 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล623,576,137-0.10
1081 MR. KENNETH RUDY KAMON623,531,109-0.36
1082 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร622,800,000-0.58
1083 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน621,103,328-1.04
1084 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด620,107,670+1.10
1085 นาย ภาโณตม์ พรมมาส620,077,500-
1086 นาง ณิศนาถ อนันตชัย619,313,858-1.91
1087 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ617,485,828+1.22
1088 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES617,446,839+0.20
1089 นาย คณพศ นิจสิริภัช617,332,113-0.24
1090 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม616,460,700+1.68
1091 บริษัท ไทย ที ซี จำกัด615,561,610-
1092 MRS. TEO LEE NGO614,812,112-2.58
1093 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด614,470,936+0.93
1094 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล613,822,718-2.45
1095 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์611,638,578+1.00
1096 นาย บัญชา วิญญรัตน์610,667,200+0.45
1097 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย610,359,439-0.60
1098 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด610,122,414-
1099 นาง ประคอง กุญชรยาคง609,120,000-
1100 นาง ปราณี เผอิญโชค607,933,988+0.02
1101 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ607,909,502-1.35
1102 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด604,800,000-
1103 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)604,484,500-1.69
1104 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ603,577,275-4.51
1105 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม602,758,510+1.53
1106 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์600,455,100+1.68
1107 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์599,392,082-0.52
1108 นาง อรณี จิราธิวัฒน์598,536,400+0.65
1109 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)598,060,595-0.35
1110 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์597,688,150-
1111 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB596,675,875-
1112 นาย อติพงษ์ ตันติวิท596,400,000-2.35
1113 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล596,290,734-
1114 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)591,983,714-0.16
1115 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT589,234,787-0.23
1116 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล587,013,485-0.32
1117 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์586,879,800-
1118 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย586,381,846-
1119 นาย วุฒิ จารุกรสกุล585,120,000-0.94
1120 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ584,130,000+1.22
1121 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์584,086,542-
1122 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์584,037,142+0.45
1123 นาง ชลิดา เตชะอุบล583,690,165-0.67
1124 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา583,014,321-
1125 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร581,147,940-
1126 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์580,546,590-
1127 นาย คเชนทร์ เบญจกุล579,812,485-0.32
1128 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย579,400,000-0.26
1129 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์578,877,970-0.07
1130 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์577,235,244-0.80
1131 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED577,210,536-1.23
1132 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด577,159,975-0.51
1133 นาง อารยา คงสุนทร577,157,847+1.07
1134 บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด575,708,000-2.14
1135 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล574,750,500-2.03
1136 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด574,665,435+0.67
1137 นาง วรรณี ตติยกวี574,590,396+0.63
1138 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)574,527,831-0.65
1139 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH574,080,000-
1140 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด573,075,919-0.09
1141 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4572,197,215-0.23
1142 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล571,302,495-0.76
1143 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล570,780,262+0.26
1144 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์570,063,950-1.34
1145 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล569,373,487-
1146 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์568,168,900+0.45
1147 น.ส. วิศรา พรกุล567,500,000+4.00
1148 นาย วัฒนา จันทรัช565,563,120-0.88
1149 น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี565,504,730-0.76
1150 บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
1151 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)561,012,920-
1152 GRASIM INDUSTRIES LIMITED559,542,800-0.62
1153 นาย ธวัช เสริมคชสีห์559,450,282-2.65
1154 CACEIS BANK557,184,792-
1155 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์555,589,778-
1156 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ555,281,595-0.78
1157 น.ส. วาสนา จันทรัช554,033,160-0.88
1158 MR. SHEUNG SHUN CHAN553,840,000+2.33
1159 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB552,753,877+1.22
1160 MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
1161 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด552,111,984-0.93
1162 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา551,203,999-2.80
1163 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)550,863,285-0.83
1164 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์550,399,450+2.33
1165 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล549,360,000-1.50
1166 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ548,100,000-0.93
1167 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด547,800,000-0.60
1168 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด547,800,000-0.60
1169 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์546,083,567-0.60
1170 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด546,046,200+0.66
1171 GLORY HOPE LIMITED545,652,093+0.30
1172 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล545,533,920-
1173 IFS Capital Limited543,826,500+0.66
1174 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์543,332,813+0.74
1175 นาย สหนันท์ เชนตระกูล543,212,350+0.14
1176 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล542,965,500+1.30
1177 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด542,500,000-2.76
1178 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์539,825,000-1.32
1179 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด539,000,000-
1180 นาย สนั่น อังอุบลกุล537,101,438+0.04
1181 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)535,315,000-3.12
1182 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม534,281,981-2.91
1183 นาย จิตติพร จันทรัช534,110,829-2.21
1184 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND534,092,351-
1185 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด533,478,105-1.27
1186 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)533,298,700-
1187 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)532,681,776-1.74
1188 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล532,054,268-1.91
1189 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์532,054,268-1.91
1190 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี532,000,101-0.75
1191 นาย วิโรจน์ เจริญตรา531,526,412-
1192 นาง สิริเกศ จิรกิติ531,194,510+0.65
1193 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์530,655,435-0.90
1194 MEDIA KING CAPITAL LTD530,400,000-3.21
1195 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์529,761,349-0.52
1196 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์529,639,929-2.76
1197 OKAYA & CO.,LTD529,312,000-
1198 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด528,871,072-2.13
1199 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์528,573,334-1.27
1200 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร526,982,643-0.75
1201 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล526,754,632-
1202 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด526,629,833-0.88
1203 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.526,554,000-1.85
1204 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND526,059,450-1.06
1205 นาย พรมพันธ์ พรมมาส524,597,500-
1206 นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์524,512,783-0.60
1207 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด524,030,610-
1208 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย524,000,000+1.53
1209 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด524,000,000+0.76
1210 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์523,642,703-0.80
1211 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช522,789,993-
1212 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ521,941,902+0.84
1213 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล521,819,784-1.85
1214 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา521,545,571-1.12
1215 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์521,420,280-0.45
1216 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน520,838,860-1.15
1217 นาง สุวิมล อธิกิจ520,020,046-0.55
1218 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย519,996,940-0.82
1219 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด518,601,875-0.57
1220 นาย จิรโมท พหูสูตร517,812,214-
1221 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC516,255,125-1.30
1222 น.ส. ณิชา โอภากุล516,153,050-4.51
1223 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล515,955,941+0.65
1224 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา515,885,000-0.64
1225 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด515,257,128-4.28
1226 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)513,970,849-0.05
1227 MR. KYUYOUNG LEE513,144,780-1.05
1228 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา510,650,352+1.39
1229 นาย นคร นิรุตตินานนท์509,896,890+2.33
1230 นาย วรุตม์ สมะลาภา509,022,226-0.60
1231 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ508,496,800-2.64
1232 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา507,830,400-2.73
1233 นาย วชิระ ทยานาราพร505,994,630-0.16
1234 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.505,323,872-
1235 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)504,698,775-3.81
1236 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ503,701,190-2.70
1237 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว503,387,705-0.20
1238 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด502,851,200-0.62
1239 บริษัท เจียรวานิช จำกัด501,922,755-
1240 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ500,864,327-1.32
1241 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์500,000,000-0.40
1242 นาย วรมัน โอภากุล498,750,000-4.51
1243 น.ส. นัชชา โอภากุล498,750,000-4.51
1244 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.495,697,576-6.82
1245 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด495,320,000-
1246 นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ495,227,378+1.26
1247 นาย วรุฒ บูลกุล494,916,060-
1248 นาย กิตติเดช จารุเสถียร494,489,600-
1249 CLEARSTREAM NOMINEES LTD494,302,675-0.55
1250 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร494,044,123-1.02
1251 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน492,985,920-
1252 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม492,180,100+1.53
1253 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์491,496,296+0.63
1254 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา491,013,880-1.46
1255 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร490,023,376-0.57
1256 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม489,940,000+1.53
1257 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม489,940,000+1.53
1258 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม489,940,000+1.53
1259 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)489,600,000+1.39
1260 PAN ASIA ASSETS LIMITED489,100,000-
1261 MISS YEAP XIN RHU488,880,000-2.58
1262 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ488,610,366-
1263 นาย อติพล ตันติวิท488,568,750-2.35
1264 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์488,330,280-0.35
1265 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์487,199,029-
1266 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ487,146,366-
1267 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์486,964,464+0.63
1268 INGRESS CORPORATION BERHAD486,359,871-1.79
1269 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED486,241,487-0.19
1270 นาง แฉล้ม โรจตระการ485,616,000-
1271 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์485,598,035+0.63
1272 นาย เพชร พะเนียงเวทย์485,445,241+0.63
1273 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล485,123,267-0.57
1274 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์484,780,492+0.63
1275 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์484,780,334+0.63
1276 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์484,780,334+0.63
1277 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา484,318,767-0.73
1278 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร483,947,170+0.08
1279 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล483,600,000-0.77
1280 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)482,989,300-
1281 นาย อติรัชต์ จรูญศรี482,932,157-
1282 น.ส. ณิชยา พหูสูตร482,327,022-
1283 นาย กำพล พลัสสินทร์481,172,735-0.49
1284 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ480,553,224+0.03
1285 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด480,375,000-1.90
1286 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด480,223,265+0.80
1287 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)480,205,440+1.04
1288 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด480,000,000-0.52
1289 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา476,988,000-0.48
1290 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด476,560,000-1.30
1291 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม476,518,440+1.56
1292 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม476,516,430+1.53
1293 นาง อรทัย แซ่ตั้ง476,019,680-
1294 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta475,751,805+0.29
1295 KING WAN CORPORATION LIMITED475,605,150-
1296 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์475,200,675-
1297 ด.ช. พีระ จรูญเอก474,319,811-
1298 ด.ญ. รดา จรูญเอก474,319,811-
1299 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค473,882,658-
1300 นาย กำจร ตติยกวี473,094,604+0.63
1301 BENTAYGA HOLDINGS LTD473,000,000+1.82
1302 นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
1303 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์469,969,452-1.99
1304 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด468,700,000+1.83
1305 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์465,999,565-1.14
1306 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์464,100,000+0.45
1307 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์464,081,460-1.63
1308 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์463,839,299+0.65
1309 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์463,306,560-1.63
1310 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG463,282,998+2.33
1311 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม463,085,000+1.53
1312 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ462,871,470-
1313 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH462,640,000+2.31
1314 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์462,609,929-0.80
1315 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด462,597,359+0.30
1316 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา462,250,000-11.63
1317 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED461,926,736+0.95
1318 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค461,792,696-
1319 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์461,179,180+0.65
1320 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์460,819,941-1.09
1321 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล460,800,000-
1322 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล460,080,000-
1323 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ459,926,080-3.91
1324 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์459,084,511+0.65
1325 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด459,000,000+4.58
1326 น.ส. วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ458,565,000+1.68
1327 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์456,941,062-1.09
1328 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์456,869,190-
1329 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้456,619,360-0.06
1330 นาย สมบัติ พานิชชีวะ455,534,042-0.10
1331 นาย ขจรพงศ์ คำดี454,504,411-
1332 WACOAL CORP.452,892,000-2.31
1333 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล452,339,218+0.26
1334 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์451,573,623+0.65
1335 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์451,573,623+0.65
1336 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์450,247,294-
1337 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย449,408,024-
1338 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา447,496,000+1.53
1339 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี446,918,750-
1340 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.446,652,390-
1341 MR. HO KWONPING445,413,498-
1342 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว443,749,937+0.19
1343 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล443,675,046-0.41
1344 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช443,532,000-2.21
1345 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)441,527,030-1.67
1346 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง441,361,011-0.94
1347 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT440,219,678-1.31
1348 LOTTE COMPANY, LIMITED.438,700,000-0.47
1349 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด438,598,054-
1350 นาย ประชุม มาลีนนท์437,988,500-0.90
1351 TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED437,550,000-
1352 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์437,198,325-0.60
1353 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต437,050,239-0.50
1354 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์435,927,329-
1355 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี435,783,750-2.53
1356 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED434,557,632-7.69
1357 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ433,824,728-1.18
1358 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด433,604,700-
1359 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย433,547,326+3.18
1360 น.ส. ณพิม จิราธิวัฒน์433,520,626+0.65
1361 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์433,520,588+0.65
1362 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์433,520,588+0.65
1363 นาง อรุณี วิริยะจิตรา432,685,366+1.46
1364 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ432,300,983-
1365 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม432,300,000+1.53
1366 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์432,000,000-
1367 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช431,725,006+0.26
1368 นาย ไพศาล อิทธิธรรม431,526,000-
1369 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม431,002,500+2.98
1370 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร430,742,104-
1371 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา430,674,703-2.78
1372 น.ส. ศศินภา จรูญศรี430,525,125-
1373 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี429,863,112-
1374 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ429,532,690+1.39
1375 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร429,501,940+0.84
1376 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง428,932,000-
1377 นาย มงคล มังกรกนก428,621,571-
1378 CPYI CLT A/C 0090029-1001428,350,734-1.96
1379 น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
1380 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ426,991,423+0.79
1381 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช426,425,000-3.24
1382 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด426,391,250-
1383 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด425,555,250-0.46
1384 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์425,112,586-0.54
1385 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์425,000,000-
1386 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์425,000,000-
1387 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี424,938,484-0.45
1388 นาย สาคร สุขศรีวงศ์423,162,674-2.58
1389 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล422,656,771-3.18
1390 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD422,440,130-1.38
1391 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)421,493,481+0.69
1392 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี420,764,886+0.67
1393 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ419,200,000-
1394 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด418,673,740-
1395 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์418,269,151-
1396 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)418,195,435+3.42
1397 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์417,777,052+0.65
1398 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด417,562,500+0.76
1399 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด417,562,500+0.76
1400 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด417,562,500+0.76
1401 นาง สุภาวดี ตติยกวี417,160,271+0.63
1402 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED416,280,985-0.48
1403 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์416,170,364-
1404 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ415,062,335+0.35
1405 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล414,000,000-1.45
1406 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2413,793,983+1.01
1407 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1413,793,983+1.01
1408 นาง วัฒนา สมวัฒนา412,639,076+2.56
1409 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED412,500,000-
1410 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล412,268,369+1.41
1411 นาย พชร พรรธนประเทศ412,100,000-0.77
1412 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์411,738,171-
1413 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล411,377,402+1.41
1414 นาย ชัชชวี วัฒนสุข411,089,798+2.63
1415 นาย ทวีลาภ แจ่มใส410,750,000-
1416 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)410,616,920-0.62
1417 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)409,590,000+0.81
1418 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์409,531,265-
1419 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.409,500,000+0.85
1420 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร409,438,312+1.53
1421 นาย พีรนาถ โชควัฒนา408,856,724-1.67
1422 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ408,388,570-
1423 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร408,320,000-0.86
1424 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค408,011,894-0.38
1425 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)407,722,340-0.58
1426 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์407,632,500-3.28
1427 นาย ชูเดช คงสุนทร407,433,057+1.07
1428 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี407,292,360-
1429 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์406,976,400-0.94
1430 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์406,847,156-1.11
1431 น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์406,658,072+0.46
1432 นาย ธงไชย แพรรังสี405,817,499-
1433 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ405,471,518-
1434 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์404,983,400-1.20
1435 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)404,923,680-
1436 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร402,770,526+1.48
1437 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย401,633,293+1.53
1438 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ401,585,000-0.90
1439 นาง มยุรี ตติยกวี401,333,888+0.63
1440 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์400,306,320-
1441 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)400,110,345-0.53
1442 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์399,422,387-0.90
1443 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร399,214,000-2.38
1444 บริษัท เทวรายา จำกัด399,101,575-0.57
1445 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม397,578,450+1.53
1446 นาย เกียรติ วิมลเฉลา396,627,000-2.67
1447 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED396,548,112-0.62
1448 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์396,440,000-
1449 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์396,263,578-
1450 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)396,113,578-
1451 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ396,019,012-0.85
1452 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล395,705,982-0.70
1453 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ395,587,521-0.48
1454 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี395,520,000-
1455 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์395,508,960-1.63
1456 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)394,961,260-1.05
1457 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY394,892,606+0.87
1458 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด394,887,402-
1459 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด393,431,671-0.02
1460 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์393,401,300+1.06
1461 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.393,000,000-0.76
1462 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ392,143,500-
1463 นาง วรรณี ทองลักษณ์392,028,000-2.68
1464 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด389,540,000-0.62
1465 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์389,235,000+0.65
1466 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด388,835,075-1.69
1467 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล388,740,000+0.33
1468 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด388,530,375-
1469 มูลนิธิส่งเสริมไทย387,494,400-0.52
1470 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ387,075,251-3.11
1471 นาย เจน วองอิสริยะกุล387,025,800-1.43
1472 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด386,967,960-0.86
1473 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล386,443,200-0.70
1474 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์386,347,500+0.65
1475 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์386,347,500+0.65
1476 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์386,347,500+0.65
1477 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด386,315,632-2.59
1478 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)386,086,800-0.76
1479 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์386,000,000+0.52
1480 นาย พะเนียง พงษธา385,806,775-4.07
1481 นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก384,910,200-1.55
1482 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด384,460,195-0.93
1483 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด384,400,000-
1484 นาง รัชนีกร จินตกานนท์384,228,500-1.52
1485 น.ส. วรินทร บูลกุล383,403,028+0.31
1486 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์383,042,303-0.40
1487 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด382,950,000-0.87
1488 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย382,597,904+1.00
1489 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์382,345,043-1.52
1490 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด382,339,991+0.12
1491 นาย แกลิก อมตานนท์382,298,400-
1492 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์380,698,661-
1493 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด380,250,000-
1494 นาง ยุพา เตชะไกรศรี380,046,275+0.34
1495 นาย อนวัช สุริยวนากุล379,974,232-0.57
1496 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี379,500,000-
1497 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1379,399,680-
1498 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4379,399,680-
1499 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3379,399,680-
1500 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2379,399,680-