คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ707,067,616-0.66
1002 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน706,871,672-
1003 นาย ฮารกิชิน ทันวานี705,547,000+1.30
1004 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์705,341,713-
1005 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล705,122,000+1.43
1006 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย705,060,000+0.92
1007 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.703,722,950-
1008 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,057,597-
1009 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)699,644,110+0.68
1010 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์697,600,000-
1011 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)697,400,000+1.26
1012 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์695,781,857-
1013 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG693,421,881+1.14
1014 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน689,375,985+0.84
1015 นาย พะเนียง พงษธา688,559,775+2.01
1016 WHOLTON COMPANY LIMITED687,136,700-0.81
1017 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม686,057,740-0.32
1018 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์685,403,478-0.45
1019 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด684,740,240+0.21
1020 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย684,000,000+1.75
1021 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)683,718,140-1.27
1022 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด681,503,585-2.61
1023 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์681,250,444-0.05
1024 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา680,867,136+1.56
1025 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ677,072,500-1.81
1026 Peak Development Holdings Ltd.675,114,484-2.34
1027 นาง ประคอง กุญชรยาคง674,025,000+0.93
1028 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ672,126,380+0.59
1029 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ671,049,008-
1030 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์670,688,575+1.92
1031 MR. YEAP SWEE CHUAN670,666,150+1.32
1032 ONEIDA SERVICES LIMITED669,600,000-0.81
1033 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์667,874,620-0.32
1034 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์667,461,666-0.45
1035 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี662,776,624-
1036 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์659,491,959-0.64
1037 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล658,148,532+0.21
1038 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว657,726,650+1.57
1039 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร657,298,475+0.84
1040 ธนาคาร ออมสิน657,043,382-
1041 นาย เดชพล จันศิริ656,394,052-0.65
1042 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด654,297,756-
1043 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)653,990,398+1.19
1044 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ652,501,906-
1045 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)650,740,369-0.46
1046 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร649,723,706-0.43
1047 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด649,561,500-
1048 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์648,441,985-
1049 MR. KYUYOUNG LEE648,182,880-3.33
1050 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ647,483,215-1.80
1051 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ645,350,000+5.06
1052 นาง ยุวเรศ ชูสกุล644,996,000+1.39
1053 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด644,098,241-
1054 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา643,839,000+0.54
1055 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์643,632,984+2.74
1056 นาย กำพล พลัสสินทร์643,447,060+2.37
1057 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม642,977,100+1.75
1058 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด642,398,832-1.37
1059 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.640,810,057-
1060 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.640,500,000-
1061 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี640,000,122+0.62
1062 นาย ประชุม มาลีนนท์639,836,000+0.23
1063 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม639,540,000+1.75
1064 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม639,540,000+1.75
1065 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม639,540,000+1.75
1066 นาย ชาลี โสภณพนิช637,755,000+1.23
1067 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล637,523,530-0.03
1068 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด637,262,435+0.43
1069 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง637,000,000+1.22
1070 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์634,218,000+1.42
1071 นาง เกษสุดา ไรวา634,158,285-
1072 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด632,835,000-0.57
1073 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์632,627,667-0.64
1074 นาย นพพร วิฑูรชาติ631,680,976+0.87
1075 IFS Capital Limited630,262,500-0.57
1076 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)629,116,400+0.48
1077 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ627,588,475+1.92
1078 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ627,454,093-0.01
1079 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)627,033,039+0.89
1080 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.626,599,920-
1081 นาง วรรณี ตติยกวี625,673,916+0.56
1082 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)624,493,714+0.99
1083 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด622,500,000+0.40
1084 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด622,158,703-2.45
1085 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม622,017,630+1.75
1086 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.621,810,190-1.41
1087 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด621,691,210-0.75
1088 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด621,327,608+1.26
1089 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย620,538,589+0.36
1090 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม620,409,500+1.75
1091 นาย ทิพย์ ดาลาล619,221,192-0.90
1092 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์618,925,800+0.98
1093 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED618,864,385-1.34
1094 นาง มาลี จารุกรสกุล618,800,000+0.84
1095 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล618,760,291-
1096 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล618,015,324+0.83
1097 นาย บัญชา วิญญรัตน์616,193,600-
1098 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด615,600,000+1.67
1099 นาย วันจักร์ บุรณศิริ613,408,349-0.84
1100 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด613,246,348-1.00
1101 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-
1102 นาง ปราณี เผอิญโชค610,179,394+0.45
1103 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด610,055,795+2.77
1104 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์610,000,000-
1105 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์609,405,958-
1106 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง608,694,400-
1107 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม608,536,000-0.67
1108 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์606,232,360+0.97
1109 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร605,196,960+0.25
1110 นาง ณิศนาถ อนันตชัย604,497,737+2.94
1111 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม604,485,000+1.75
1112 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์604,349,374-0.04
1113 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี603,950,500-1.54
1114 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ601,424,100-1.33
1115 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์601,005,707-4.04
1116 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED599,776,380+0.99
1117 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด598,964,301-0.64
1118 นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ598,779,896-1.12
1119 นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ598,779,896-1.12
1120 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ598,779,896-1.12
1121 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ598,779,896-1.12
1122 นาย วิทวัส พรกุล598,401,863-0.28
1123 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)597,947,000+0.34
1124 นาย อติพงษ์ ตันติวิท590,800,000+0.95
1125 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์590,287,500+1.89
1126 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์589,322,546-
1127 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)589,273,981+0.63
1128 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์588,484,636+0.87
1129 นาย ภมร พลเทพ588,000,000-
1130 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)587,283,792-0.59
1131 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด586,635,105-
1132 นาย คเชนทร์ เบญจกุล586,286,478+0.38
1133 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล585,593,500+0.68
1134 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด584,320,000-
1135 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด584,000,000-1.00
1136 นาย เจริญ รุจิราโสภณ583,992,974-1.69
1137 KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL583,612,500-0.80
1138 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม582,994,611-0.90
1139 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล582,139,684+0.41
1140 นาย ชวน ตั้งจันสิริ581,656,500-0.64
1141 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา578,804,292+0.78
1142 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล576,780,200-
1143 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์576,536,343+0.40
1144 น.ส. วิศรา พรกุล575,298,822+0.16
1145 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด575,271,144+1.15
1146 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล574,834,290-1.89
1147 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND574,264,325+3.97
1148 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์573,310,700-
1149 UNITY I. CAPITAL LIMITED572,956,500-
1150 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด570,618,985+1.18
1151 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ570,008,760+3.23
1152 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด569,196,646-1.52
1153 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์569,133,398+1.07
1154 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ568,792,948+0.42
1155 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน568,501,432+1.81
1156 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส568,010,000-1.62
1157 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)567,005,000+5.30
1158 นาย สันติ สิงหวังชา566,500,380+2.28
1159 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล565,738,880-
1160 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์565,372,744+1.18
1161 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม564,300,000+1.75
1162 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี562,650,000+2.15
1163 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด562,048,608+1.26
1164 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB561,197,850+2.30
1165 MR. KENNETH RUDY KAMON559,375,206-
1166 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย558,218,619+0.92
1167 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี558,060,000+1.10
1168 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด557,500,000-
1169 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด556,487,587-
1170 PAN ORION CORP. LIMITED555,450,000-6.96
1171 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด554,587,795-1.02
1172 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์553,514,756+0.56
1173 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A551,812,672-0.75
1174 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)548,912,000-
1175 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)548,666,856-1.14
1176 นาย ภาโณตม์ พรมมาส548,640,000+2.08
1177 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์548,411,084+0.56
1178 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล547,750,000+1.92
1179 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์546,872,235+0.56
1180 นาย เพชร พะเนียงเวทย์546,700,161+0.56
1181 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์545,951,532+0.56
1182 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์545,951,354+0.56
1183 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์545,951,354+0.56
1184 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย544,266,690+0.40
1185 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา541,888,448+0.54
1186 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล540,420,030+3.25
1187 SINGVALE PTE LTD539,396,900-
1188 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล537,599,833-
1189 บริษัท สินสหกล จำกัด533,852,240-1.80
1190 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร533,190,888+0.98
1191 นาย กำจร ตติยกวี532,791,084+0.56
1192 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์532,428,650+1.92
1193 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์531,668,519-
1194 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)530,804,532-
1195 CACEIS BANK530,554,637+0.39
1196 น.ส. ศศินภา จรูญศรี529,610,803+0.42
1197 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี528,796,430+0.42
1198 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์528,446,255-
1199 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์528,000,750+5.33
1200 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.526,379,033-0.57
1201 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล525,790,440+0.42
1202 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ525,079,083-
1203 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช524,653,116-0.87
1204 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์524,404,111+0.50
1205 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ523,897,744-
1206 นาย พีรนาถ โชควัฒนา523,313,425-1.82
1207 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร522,757,510+2.48
1208 GLORY HOPE LIMITED522,432,855+1.59
1209 INGRESS CORPORATION BERHAD521,099,862+1.67
1210 นาย อภิชัย เตชะอุบล520,724,829+0.95
1211 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา520,141,314-3.82
1212 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด520,000,000-
1213 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล519,325,697+2.94
1214 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์519,325,697+2.94
1215 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม518,976,450+1.75
1216 นาย วชิระ ทยานาราพร518,886,018-0.90
1217 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด517,652,512-3.05
1218 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)517,450,000-0.76
1219 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล517,421,612-0.93
1220 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์517,163,243+1.06
1221 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล515,912,648+2.84
1222 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์515,410,920+1.69
1223 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)515,080,625+1.92
1224 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด512,400,000+0.89
1225 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์509,759,105-0.04
1226 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา509,755,977-
1227 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้509,287,015+0.12
1228 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์508,934,800-
1229 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)507,905,879-
1230 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ507,250,208-3.89
1231 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์507,110,625-3.17
1232 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์507,077,598-0.64
1233 นาย วรุฒ บูลกุล506,164,153-2.22
1234 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย505,977,482+0.58
1235 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด504,959,348-
1236 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ504,574,327-4.03
1237 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด504,255,870-0.98
1238 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ503,430,000-
1239 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)503,200,000-
1240 นาง ธัญญา ตู้จินดา501,528,300+0.77
1241 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)500,749,934+0.27
1242 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด500,597,938+0.59
1243 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด500,373,683-1.30
1244 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล499,367,321-2.33
1245 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)499,022,946+0.65
1246 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)498,931,890-3.51
1247 Global Health Investment Co., Ltd.498,930,822-
1248 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด498,432,000+6.25
1249 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา495,870,144+1.56
1250 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC494,708,898-3.77
1251 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ493,370,528+0.81
1252 MR. SHEUNG SHUN CHAN492,660,000-0.65
1253 บริษัท เจียรวานิช จำกัด492,109,086-0.57
1254 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล490,685,736-0.93
1255 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด490,200,000-
1256 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด490,048,185+3.31
1257 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร490,026,320-0.05
1258 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์489,599,510-0.65
1259 นาย วิโรจน์ เจริญตรา489,117,390+0.58
1260 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์487,794,720+0.14
1261 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด487,785,250+0.05
1262 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ487,597,725-
1263 นาง อมร พุฒิพิริยะ486,684,198+3.03
1264 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด486,420,000-2.24
1265 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด486,420,000-2.24
1266 นาง อรณี จิราธิวัฒน์485,825,000-1.60
1267 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)485,181,000-0.90
1268 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ485,100,000+3.03
1269 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)484,727,250+0.79
1270 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)484,060,500+0.79
1271 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร483,505,322-0.43
1272 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ482,784,444+0.43
1273 นาย อติพล ตันติวิท481,723,550+0.95
1274 MRS. TEO LEE NGO481,708,459+1.32
1275 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช481,680,000+0.93
1276 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล481,624,520-0.17
1277 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ480,600,360+1.67
1278 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา480,219,420-0.88
1279 นาง จิราพร กิตติคุณชัย480,000,000-1.88
1280 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ479,160,360+1.67
1281 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์477,939,377+0.65
1282 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข477,261,212-0.49
1283 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล475,216,232-
1284 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)475,203,300-1.05
1285 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร474,500,000+0.77
1286 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด473,970,000-
1287 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1472,016,252-3.08
1288 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2472,016,252-3.08
1289 LOTTE COMPANY, LIMITED.471,500,000+0.43
1290 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล471,420,085+1.02
1291 นาย ชาย ศรีวิกรม์471,338,384+1.70
1292 นาง แฉล้ม โรจตระการ471,120,000-
1293 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)470,342,300-
1294 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี469,942,640-2.29
1295 นาง สุภาวดี ตติยกวี469,798,791+0.56
1296 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์469,541,375+2.40
1297 บริษัท กิมฟอง จำกัด469,391,265+1.63
1298 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์468,814,160-0.98
1299 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์468,300,000-
1300 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์467,085,361-
1301 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ466,103,005-
1302 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว465,075,905+1.57
1303 นาย จิตติพร จันทรัช465,048,880+0.81
1304 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี464,180,600+1.92
1305 นาย พรมพันธ์ พรมมาส464,160,000+2.08
1306 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์463,205,700-0.81
1307 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา461,953,032-3.82
1308 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)459,576,000+0.96
1309 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)459,540,000-
1310 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา458,991,382-
1311 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ458,180,000-3.90
1312 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์457,364,600+0.84
1313 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND456,117,010+0.83
1314 นาย สุรชัย รติทอง455,566,760+1.95
1315 CHANG FUNG COMPANY LIMITED454,377,533-4.71
1316 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ453,946,149-0.86
1317 นาย นคร นิรุตตินานนท์453,571,070-0.65
1318 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ453,560,000-
1319 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร453,209,223+0.36
1320 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง452,650,191+0.84
1321 นาง มยุรี ตติยกวี451,975,388+0.56
1322 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย451,310,433+0.48
1323 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา451,244,565+0.76
1324 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)450,950,324-1.36
1325 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)450,569,960-4.71
1326 มูลนิธิส่งเสริมไทย450,058,600-
1327 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND448,853,422-2.29
1328 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ448,670,000-0.47
1329 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)447,509,700+0.65
1330 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา446,874,979+0.84
1331 นาย มงคล มังกรกนก446,666,079+0.95
1332 นาง รัชนี นิพัทธกุศล445,924,800-0.02
1333 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส445,816,000-
1334 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์445,470,620+3.23
1335 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์444,835,034+6.06
1336 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา444,788,850-3.82
1337 บริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด444,500,000+1.57
1338 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์443,996,505+0.33
1339 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล443,841,400-
1340 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา443,841,394-
1341 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล443,750,189-2.33
1342 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด443,725,392+1.70
1343 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์443,705,145-
1344 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา443,555,800-0.65
1345 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม442,989,852-1.66
1346 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด442,912,365+1.59
1347 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค442,293,626+0.44
1348 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)442,212,260+0.43
1349 MEDIA KING CAPITAL LTD442,000,000+0.77
1350 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์441,563,120+0.53
1351 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)437,790,415+2.56
1352 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล436,601,515+0.22
1353 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG436,375,278-0.65
1354 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี435,348,179-
1355 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย435,275,696+0.65
1356 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED434,557,632-
1357 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์434,231,750+6.25
1358 OKAYA & CO.,LTD434,112,000+0.88
1359 GRASIM INDUSTRIES LIMITED433,645,670-0.81
1360 นาย ทวีลาภ แจ่มใส433,500,000-0.98
1361 นาง วัลลภา ไตรโสรัส432,622,400-
1362 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ431,207,699+0.77
1363 นาง สิริเกศ จิรกิติ431,164,375-1.60
1364 WACOAL CORP.430,869,300-
1365 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค430,351,491+0.46
1366 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด428,307,840-
1367 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร428,000,000-2.34
1368 นาง วัชณี สิงหวังชา426,184,000+2.21
1369 Silom Road Limited425,799,000-0.83
1370 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)425,465,215-1.56
1371 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี425,194,164+0.45
1372 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา425,175,806+0.50
1373 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช423,031,625+0.79
1374 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)422,875,000+0.50
1375 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta422,452,550-
1376 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์422,232,328+0.24
1377 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา421,909,155+0.37
1378 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์421,113,928-
1379 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา419,893,430+1.56
1380 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล418,795,406-1.60
1381 นาง สร้อยเพชร จันทรัช416,272,500+0.95
1382 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร416,214,744-
1383 PAN ASIA ASSETS LIMITED416,100,000-
1384 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์415,359,968+6.25
1385 CPYI CLT A/C 0090029-1001415,065,600-0.67
1386 นาย วิทูร มโนมัยกุล414,735,000+0.93
1387 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด414,375,000-
1388 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด414,375,000-
1389 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด414,375,000-
1390 นาย มงคล สิมะโรจน์414,072,000-
1391 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล413,976,904-0.65
1392 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล413,671,527-0.93
1393 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ412,190,884+0.15
1394 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด411,527,914-
1395 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล411,512,500+0.71
1396 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล411,512,500+0.71
1397 นาย สมบัติ พานิชชีวะ410,604,954-0.07
1398 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร409,438,312+0.76
1399 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY408,628,001-0.84
1400 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์407,354,650-0.01
1401 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด407,198,750-0.14
1402 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์406,534,242+2.10
1403 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด406,250,305+0.96
1404 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์405,969,873-0.64
1405 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง405,635,755+0.39
1406 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ405,507,976+0.41
1407 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด404,388,600+0.76
1408 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย404,171,830-0.32
1409 นาย ธงไชย แพรรังสี403,767,916-0.51
1410 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย403,480,393+0.76
1411 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว403,444,440+1.02
1412 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.402,754,281-0.70
1413 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร402,743,867+1.60
1414 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์402,040,000-
1415 บริษัทเกียรติสหมิตร จำกัด401,700,000-
1416 นาง ชลิดา อนันตรัมพร401,375,553+0.54
1417 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)400,750,350+1.68
1418 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์400,000,000-
1419 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล398,409,750-0.88
1420 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง397,666,940+0.04
1421 North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited397,500,000+1.89
1422 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4396,248,149-0.92
1423 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์395,769,926+1.51
1424 นาย วริศ บูลกุล394,945,771-2.14
1425 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์394,403,580+1.23
1426 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล394,137,674-0.91
1427 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4393,878,610+0.65
1428 นาง อารยา คงสุนทร393,662,282-0.74
1429 น.ส. วรินทร บูลกุล393,235,935-2.15
1430 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์392,500,000-0.64
1431 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์392,500,000-0.64
1432 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)392,129,803-0.49
1433 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์391,685,840-
1434 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด389,709,680-0.81
1435 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด389,380,979-0.21
1436 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต388,405,140-0.20
1437 นาย ฐิติ ชนะภัย388,325,000-0.32
1438 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.388,089,800+0.50
1439 MR. CHERN KUAN-JAN386,455,321-0.57
1440 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD385,445,198+1.29
1441 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.384,581,164+1.27
1442 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด384,400,000-
1443 นาย เจน วองอิสริยะกุล384,261,330+1.44
1444 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร383,859,531+0.30
1445 นาย จิรโมท พหูสูตร383,614,846-1.02
1446 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ383,272,076-0.84
1447 MISS YEAP XIN RHU383,040,000+1.32
1448 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND382,709,360-
1449 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย381,811,380+0.32
1450 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์381,327,255-0.98
1451 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)381,139,795-0.58
1452 MISS YEAP XIN YI380,843,129+1.32
1453 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล380,800,000-
1454 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล380,800,000-
1455 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร380,419,779+0.54
1456 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED379,500,000-2.17
1457 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ378,921,500+2.10
1458 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์378,550,400-0.64
1459 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ378,531,640+0.20
1460 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย378,229,200+0.66
1461 นาง พรนภา วิญญรัตน์378,176,111-
1462 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์376,961,688-1.60
1463 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์376,756,178-1.00
1464 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์376,700,520-
1465 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.375,000,000-0.80
1466 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์374,333,750-1.60
1467 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD374,100,000-
1468 น.ส. รัตนา พรรณนิภา373,995,325-
1469 KING WAN CORPORATION LIMITED373,502,760-0.93
1470 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล373,400,000+1.55
1471 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์372,633,531-1.60
1472 นาง ชลิดา เตชะอุบล371,259,130-
1473 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์371,188,200+0.84
1474 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด370,486,796-2.68
1475 TIS Inc.369,337,917-
1476 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์369,091,995+3.14
1477 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์368,835,046+1.14
1478 นาย สนั่น อังอุบลกุล367,967,295-
1479 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล367,607,776+6.19
1480 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์367,153,800+0.97
1481 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล366,673,592-1.00
1482 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์366,537,031-1.60
1483 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์366,537,031-1.60
1484 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช366,012,750+1.37
1485 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์366,000,000+5.33
1486 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด366,000,000-0.55
1487 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)365,630,175-0.09
1488 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์364,912,027+1.15
1489 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์364,685,100-
1490 นาย สมบัติ อนันตรัมพร364,578,377+0.54
1491 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด364,383,236-
1492 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ364,219,200-0.93
1493 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์363,056,250-0.98
1494 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที363,000,000+2.48
1495 นาง อิง ภาสกรนที363,000,000+2.48
1496 นาย ภาสกร ภาสกรนที363,000,000+2.48
1497 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG362,975,856+0.83
1498 นาง อัญชนา ศิริวงศ์362,020,340-0.32
1499 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ361,794,175+0.98
1500 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์361,777,415+2.25