คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)735,646,100+5.29
1002 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)735,541,908-0.34
1003 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล735,065,992-0.12
1004 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)733,280,523+1.20
1005 นาง เกษสุดา ไรวา732,889,515+0.52
1006 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด732,800,000+0.44
1007 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์731,621,135-0.09
1008 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด729,201,720+0.64
1009 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ727,365,080-0.46
1010 นาย ชวน ตั้งจันสิริ726,714,800-0.56
1011 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH726,498,388-0.69
1012 SINGVALE PTE LTD726,445,825+1.20
1013 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม725,757,062+0.67
1014 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล725,000,000-0.80
1015 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด724,316,937-1.23
1016 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)722,574,405+0.13
1017 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล719,592,420-0.37
1018 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล715,664,046+0.67
1019 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์714,748,600+2.03
1020 MISS CHUN-CHING TENG714,619,847+0.04
1021 นาง ยุวเรศ ชูสกุล713,400,000-1.24
1022 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล713,268,110-
1023 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด712,883,535-0.33
1024 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด712,144,384-0.89
1025 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย711,895,231-
1026 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS711,514,563-0.01
1027 ด.ช. พีระ จรูญเอก711,479,713+0.71
1028 ด.ญ. รดา จรูญเอก711,479,713+0.71
1029 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด711,365,764+0.43
1030 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล709,894,720-
1031 MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
1032 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล707,795,093+0.98
1033 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด705,900,000+0.55
1034 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย705,321,384-
1035 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC703,594,348+1.55
1036 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์703,576,000+4.84
1037 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)702,907,500+1.96
1038 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล700,458,720+4.68
1039 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์700,316,915+0.53
1040 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์700,268,666+1.87
1041 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์698,538,670-0.70
1042 กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด 2698,212,200-
1043 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด697,598,916-0.95
1044 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์697,190,000-1.29
1045 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา697,137,105+4.93
1046 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด696,798,432+0.51
1047 บริษัท โอสถสภา จำกัด696,576,706-
1048 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK695,969,525-
1049 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด695,198,736+0.63
1050 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล694,139,520-
1051 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ692,988,000+1.55
1052 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี692,208,730-
1053 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์692,174,010+1.55
1054 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด691,810,256-
1055 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด690,799,758+1.46
1056 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์690,200,000+2.35
1057 นาย เจริญ รุจิราโสภณ687,923,927+0.72
1058 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์686,803,230+5.29
1059 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์686,400,000+2.08
1060 นาย โยธิน วณิชวรากิจ684,489,700+5.29
1061 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด683,280,000+0.43
1062 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด683,168,950-
1063 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์682,664,231+0.46
1064 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)682,027,500+2.05
1065 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล681,409,245+0.58
1066 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334+1.79
1067 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ680,654,795+0.46
1068 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์679,104,000-
1069 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล676,412,580-
1070 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์675,344,000+0.78
1071 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร673,076,872-
1072 SMK ASIA LTD672,337,965+1.00
1073 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ672,071,711+0.17
1074 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด672,042,745-
1075 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)670,640,622+0.80
1076 นาย วันจักร์ บุรณศิริ670,109,961-
1077 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)669,914,000+0.92
1078 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร669,830,000+0.96
1079 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด669,790,000+0.91
1080 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์668,800,000+2.39
1081 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ668,249,000-
1082 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED667,766,091+0.72
1083 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด666,081,851+0.49
1084 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส665,340,000-
1085 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน664,372,000+0.48
1086 นาง ณิศนาถ อนันตชัย663,762,221+0.45
1087 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.662,410,396-0.27
1088 นาง ชลิดา เตชะอุบล662,037,839-
1089 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)661,955,405+4.23
1090 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด660,993,890-
1091 นางสาว นงค์นภา ทองมี660,212,000+5.26
1092 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.657,343,923-0.34
1093 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์657,112,500+1.69
1094 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.656,841,750-
1095 นาง อรณี จิราธิวัฒน์656,835,400+2.37
1096 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG656,242,522+0.41
1097 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)655,897,531-0.30
1098 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม653,587,666+1.59
1099 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร651,910,000+1.12
1100 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน649,859,227+0.91
1101 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด649,800,000-
1102 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์643,738,688+0.67
1103 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ642,925,352+1.27
1104 นาง ปราณี เผอิญโชค642,596,873-0.03
1105 นาย พะเนียง พงษธา637,780,800+1.40
1106 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด637,229,118-
1107 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม634,966,980-0.72
1108 นาย ภาโณตม์ พรมมาส634,365,000+0.45
1109 นาย ทวิช เตชะนาวากุล631,240,333-
1110 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด630,895,040-0.36
1111 MR. KENNETH RUDY KAMON629,713,273+0.76
1112 นาง อารยา คงสุนทร629,626,742+0.49
1113 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์626,455,688-
1114 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์624,993,700-
1115 นาย คณพศ นิจสิริภัช624,847,489-0.72
1116 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.624,522,774-0.84
1117 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้624,393,303-0.51
1118 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี623,150,000+0.97
1119 นาย ฮารกิชิน ทันวานี622,295,000+0.14
1120 นาย บัญชา วิญญรัตน์621,720,000-
1121 น.ส. วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ617,856,000-0.36
1122 บริษัท ไทย ที ซี จำกัด615,561,610-
1123 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED614,927,133-
1124 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์613,930,545-0.09
1125 นาย อติพงษ์ ตันติวิท613,200,000+2.74
1126 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ612,843,936+1.26
1127 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด610,400,000-0.92
1128 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด609,486,405+1.45
1129 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด607,465,976+7.78
1130 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์603,703,125+2.00
1131 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์603,143,819-
1132 นาง ประคอง กุญชรยาคง602,640,000-0.54
1133 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES601,662,075-
1134 INGRESS CORPORATION BERHAD599,264,841-
1135 MRS. TEO LEE NGO598,966,439+1.59
1136 MR. SHEUNG SHUN CHAN598,920,000-0.54
1137 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย596,130,700+2.07
1138 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล596,046,320+2.54
1139 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์595,199,405-0.54
1140 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์594,607,950-
1141 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์593,385,765-0.42
1142 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ591,163,168+0.89
1143 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์590,690,982-1.12
1144 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)590,384,475+0.49
1145 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB590,225,325+1.09
1146 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร589,637,554-
1147 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา589,119,183+0.52
1148 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย588,377,700+0.69
1149 นาย วิโรจน์ เจริญตรา588,071,775-
1150 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล588,025,500+2.57
1151 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB587,849,169-0.31
1152 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์587,794,906-1.35
1153 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)585,780,000+0.64
1154 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา585,120,195+1.82
1155 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล584,438,200+1.11
1156 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)583,993,500-
1157 นาย ธวัช เสริมคชสีห์583,130,717-
1158 นาง สิริเกศ จิรกิติ582,934,235+2.37
1159 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์582,882,851+0.72
1160 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED581,961,240+2.04
1161 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล581,747,058-
1162 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ581,360,000+1.33
1163 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด581,313,711-
1164 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด580,228,798+1.32
1165 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์579,603,750-
1166 นาย จิตติพร จันทรัช579,488,732+2.65
1167 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์578,452,500-
1168 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)578,258,531+1.29
1169 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์577,500,000-
1170 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH577,070,000-
1171 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ574,972,600+3.70
1172 นาง วรรณี ตติยกวี574,590,396-0.32
1173 นาย วุฒิ จารุกรสกุล574,080,000+0.48
1174 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด573,995,429-
1175 นาย วรุฒ บูลกุล573,652,706+1.96
1176 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล572,890,418-0.41
1177 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร572,289,873-0.78
1178 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล570,248,133-
1179 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล570,239,981+0.45
1180 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์570,239,981+0.45
1181 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ569,836,740+1.14
1182 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์569,162,507+0.61
1183 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์568,718,145-
1184 น.ส. วิศรา พรกุล567,500,000-2.00
1185 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC566,979,105+0.42
1186 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด566,621,236+3.13
1187 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล566,211,389+2.37
1188 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์566,138,951-
1189 บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
1190 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์561,621,675+0.67
1191 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)561,012,920-
1192 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล560,710,390+0.46
1193 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล560,335,813+1.61
1194 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ558,250,000+0.91
1195 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์558,217,875+0.67
1196 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา557,301,500+4.97
1197 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล556,620,000+2.28
1198 GRASIM INDUSTRIES LIMITED556,045,658-
1199 นาย คเชนทร์ เบญจกุล555,676,439+1.19
1200 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด554,847,945-
1201 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND554,619,063+0.65
1202 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.553,449,955-
1203 น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี552,554,240+0.78
1204 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช552,279,037+0.29
1205 MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
1206 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย552,000,000-0.72
1207 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด552,000,000-
1208 นาย นคร นิรุตตินานนท์551,400,125-0.54
1209 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED551,129,425+1.37
1210 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์550,380,600+1.32
1211 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์549,605,160+1.28
1212 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน548,318,814+2.19
1213 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์546,083,567+1.79
1214 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด545,749,936-
1215 MR. KYUYOUNG LEE545,553,924-0.99
1216 นาย สนั่น อังอุบลกุล545,477,802+0.81
1217 นาย ภมร พลเทพ545,075,000+1.34
1218 นาง สุวิมล อธิกิจ542,878,070+0.53
1219 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด540,000,000+2.22
1220 GLORY HOPE LIMITED539,018,025-
1221 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด538,813,800+0.67
1222 บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด538,698,200-
1223 OKAYA & CO.,LTD536,928,000-
1224 นาย พรมพันธ์ พรมมาส536,685,000+0.45
1225 IFS Capital Limited536,623,500+0.67
1226 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ535,708,767+2.07
1227 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร535,215,301+0.04
1228 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด534,600,000-
1229 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด534,600,000-
1230 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด533,917,980-1.85
1231 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล533,792,032-
1232 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด533,750,000-
1233 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล532,388,250+1.32
1234 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี532,000,101-0.75
1235 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว531,295,985+0.56
1236 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)529,584,789-
1237 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4529,001,930-0.23
1238 บริษัท เจียรวานิช จำกัด528,802,341+1.43
1239 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์527,711,360+0.09
1240 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์524,992,487+1.72
1241 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)524,520,000-
1242 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1524,000,421+1.59
1243 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2524,000,421+1.59
1244 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย523,165,234-1.39
1245 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา522,836,037+0.57
1246 PAN ASIA ASSETS LIMITED521,950,000+0.70
1247 นาง แฉล้ม โรจตระการ521,856,000-
1248 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม518,479,800-0.72
1249 นาย จิรโมท พหูสูตร517,812,214-
1250 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด517,500,000+1.45
1251 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด516,975,000-
1252 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา516,553,065+0.85
1253 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1254 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1255 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม516,120,000-0.72
1256 BENTAYGA HOLDINGS LTD516,000,000-0.83
1257 นาย วัฒนา จันทรัช515,952,320+1.92
1258 นาย สหนันท์ เชนตระกูล515,690,400-
1259 KING WAN CORPORATION LIMITED514,875,300-
1260 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย514,762,690+0.87
1261 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย513,603,535+0.41
1262 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร512,829,756+1.08
1263 นาย วชิระ ทยานาราพร512,402,305+0.87
1264 MEDIA KING CAPITAL LTD510,000,000+5.33
1265 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND510,000,000-33.33
1266 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา509,940,000+1.56
1267 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์509,649,250-1.82
1268 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์509,018,452+2.37
1269 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ507,300,380-
1270 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)507,007,350+0.75
1271 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์506,099,230+2.37
1272 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ505,908,299+0.31
1273 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ505,780,380-
1274 น.ส. วาสนา จันทรัช505,433,760+1.92
1275 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์505,232,559+1.45
1276 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด505,000,000+1.49
1277 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์504,502,240-1.82
1278 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์503,800,534+2.37
1279 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว503,344,658+2.07
1280 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)503,200,000+0.68
1281 บริษัททาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด502,735,100+2.04
1282 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์502,577,580+1.01
1283 นาย อติพล ตันติวิท502,331,250+2.74
1284 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม502,261,000-0.68
1285 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค502,241,125+0.02
1286 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม501,979,140-0.72
1287 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา501,640,040-0.21
1288 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์501,332,100+1.32
1289 นาย ชัชชวี วัฒนสุข501,241,070-
1290 นาย กำพล พลัสสินทร์500,997,132+0.54
1291 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG500,992,079-0.54
1292 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)500,214,000+1.00
1293 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล500,130,000+0.68
1294 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด499,708,380-
1295 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา498,597,120+3.70
1296 TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED497,713,125-0.55
1297 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร497,200,000-
1298 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์496,391,463-1.85
1299 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์495,558,066+2.37
1300 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์495,558,066+2.37
1301 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta493,758,150-0.55
1302 นาย อติรัชต์ จรูญศรี492,639,336+0.49
1303 นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ492,112,741+1.27
1304 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร491,581,643+0.82
1305 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์491,496,296-0.32
1306 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค491,268,825-
1307 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT490,705,669+1.49
1308 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย489,596,160-0.36
1309 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม487,830,000-0.72
1310 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์486,964,464-0.32
1311 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ486,853,370-
1312 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.485,599,800+0.40
1313 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์485,598,035-0.32
1314 นาย เพชร พะเนียงเวทย์485,445,241-0.32
1315 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์484,780,492-0.32
1316 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์484,780,334-0.32
1317 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์484,780,334-0.32
1318 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย484,291,104+2.08
1319 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน484,257,760-
1320 น.ส. ณิชยา พหูสูตร482,327,022-
1321 นาย ประชุม มาลีนนท์482,211,550+0.50
1322 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี481,895,000+4.84
1323 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด481,600,000-0.89
1324 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์480,000,000+0.42
1325 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED479,523,945+0.92
1326 นาย พีรนาถ โชควัฒนา478,228,612+2.29
1327 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ477,645,451-0.69
1328 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)476,861,189-0.80
1329 MISS YEAP XIN RHU476,280,000+1.59
1330 น.ส. ณพิม จิราธิวัฒน์475,746,661+2.37
1331 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์475,746,619+2.37
1332 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์475,746,619+2.37
1333 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.473,165,868-
1334 นาย กำจร ตติยกวี473,094,604-0.32
1335 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์472,500,000-
1336 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์471,680,670-
1337 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์471,627,500-
1338 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์471,344,050+0.50
1339 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล471,341,356+2.34
1340 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์471,240,000-
1341 MR. HO KWONPING470,946,756+1.20
1342 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์470,840,000-
1343 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล470,334,337-1.23
1344 นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
1345 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED470,250,000+0.88
1346 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช470,220,000+1.96
1347 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์469,755,432+0.15
1348 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล469,317,882-1.23
1349 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม469,180,000+0.98
1350 CACEIS BANK469,100,432+1.75
1351 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา469,053,979+4.97
1352 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย467,802,641-
1353 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร467,326,000+2.04
1354 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด466,497,500-2.27
1355 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์465,493,478-0.21
1356 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND465,321,750+2.15
1357 นาง อรทัย แซ่ตั้ง464,409,444-
1358 NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY CLARITY COMPANY (HK) LIMITED463,150,000+1.69
1359 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์461,300,756-0.22
1360 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด459,761,000+4.84
1361 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)459,516,218-0.84
1362 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา458,628,000-0.07
1363 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์458,469,622+2.37
1364 WACOAL CORP.457,832,000-0.27
1365 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา457,744,000+2.24
1366 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช457,247,000+2.66
1367 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด457,172,548-
1368 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด456,973,075-
1369 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม455,400,000-0.72
1370 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด453,768,000+1.83
1371 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย452,234,490-
1372 นาย ฐิติ ชนะภัย451,200,000-0.36
1373 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล450,447,778+0.37
1374 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ450,370,731-0.84
1375 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY449,834,186-0.76
1376 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ449,799,210+0.71
1377 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG449,625,000+0.92
1378 นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์449,582,386-1.39
1379 นาย มงคล มังกรกนก448,584,697-0.27
1380 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด448,390,000+1.32
1381 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)448,195,434-
1382 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี445,512,905+0.63
1383 นาย ชูเดช คงสุนทร444,472,426+0.49
1384 น.ส. วรินทร บูลกุล443,208,419+1.91
1385 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี442,108,211-
1386 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ440,546,707+0.77
1387 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 1440,000,000-
1388 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด439,875,000-
1389 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด439,875,000-
1390 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด439,875,000-
1391 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ439,511,864+1.17
1392 นาย สุรชัย รติทอง439,406,962-0.27
1393 น.ส. ศศินภา จรูญศรี439,178,897+0.49
1394 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง438,875,000+0.75
1395 นาง อัญชนา ศิริวงศ์438,535,680-0.36
1396 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี438,503,576+0.49
1397 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์437,998,427+0.82
1398 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)437,882,660+1.53
1399 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด437,408,250+0.87
1400 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด437,255,000-0.55
1401 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์437,198,325+1.79
1402 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์437,158,725-
1403 นาง วัฒนา สมวัฒนา436,445,176-0.61
1404 นาย วรุตม์ สมะลาภา436,304,765-1.39
1405 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)436,126,920+0.44
1406 LOTTE COMPANY, LIMITED.434,600,000-
1407 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED434,557,632-7.69
1408 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.434,000,000+1.61
1409 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ433,081,307+1.06
1410 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง433,033,444+0.48
1411 นาย วริศ บูลกุล431,883,062+1.96
1412 นาย ไพศาล อิทธิธรรม431,526,000-
1413 CPYI CLT A/C 0090029-1001431,150,412-
1414 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)430,883,010+0.29
1415 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร430,742,104-3.50
1416 นาง อรุณี วิริยะจิตรา430,584,952-
1417 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด430,288,313+0.84
1418 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล429,008,103+0.43
1419 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)428,581,410+1.20
1420 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์427,841,456-0.35
1421 น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
1422 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์427,147,500+2.37
1423 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา426,138,405+1.82
1424 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์424,981,129-0.29
1425 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์423,978,750+2.37
1426 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์423,978,750+2.37
1427 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์423,978,750+2.37
1428 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ421,921,361-0.76
1429 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)420,400,000-
1430 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม418,823,100-0.72
1431 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร418,814,762+2.24
1432 นาย ทวีลาภ แจ่มใส418,500,000-1.85
1433 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)418,025,000+0.87
1434 OJI HOLDINGS CORPORATION417,967,702-1.09
1435 น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์417,850,496+0.45
1436 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)417,450,000+0.87
1437 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล417,365,000+0.13
1438 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์417,258,270-1.85
1439 นาง สุภาวดี ตติยกวี417,160,271-0.32
1440 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ415,522,348+0.76
1441 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ415,153,249+1.93
1442 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์414,216,184-0.50
1443 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED413,897,092+1.20
1444 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์413,158,290-0.50
1445 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)412,920,000-
1446 นาย พงศ์ ศกุนตนาค411,594,472+2.37
1447 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค411,594,472+2.37
1448 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์411,264,000-0.36
1449 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย410,831,002+2.24
1450 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)410,749,920-
1451 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด410,734,479-0.02
1452 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด410,724,239-
1453 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์410,000,000-
1454 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์410,000,000-
1455 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล409,600,000-
1456 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์409,223,256-
1457 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล408,960,000-
1458 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์408,401,212-0.31
1459 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี407,782,000-
1460 มูลนิธิส่งเสริมไทย407,676,400+1.49
1461 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ407,544,250-0.07
1462 นาย เกียรติ วิมลเฉลา407,232,000-0.52
1463 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค407,043,489+0.20
1464 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต407,009,975+0.28
1465 OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED406,855,066-0.78
1466 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์405,280,015-0.22
1467 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด405,251,433-0.04
1468 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ404,985,324+0.71
1469 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD404,856,923-0.07
1470 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด404,330,351-
1471 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล403,200,000-0.36
1472 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย402,373,893+1.01
1473 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด402,259,278-2.65
1474 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์401,940,000-
1475 นาย สมบัติ พานิชชีวะ401,474,635+0.23
1476 นาง มยุรี ตติยกวี401,333,888-0.32
1477 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED401,304,320+0.63
1478 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล401,200,000+2.54
1479 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล401,200,000+2.54
1480 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร400,627,860-
1481 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์399,815,006+0.65
1482 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์399,297,600+0.48
1483 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์399,261,257-
1484 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต397,886,415+1.80
1485 นาย แกลิก อมตานนท์397,358,640-0.07
1486 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด397,188,000+0.98
1487 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ397,124,114+0.68
1488 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)395,500,500-0.56
1489 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร394,570,826+1.06
1490 MR. CHERN KUAN-JAN394,171,446-
1491 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล393,685,136+0.27
1492 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ392,941,346-3.15
1493 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ392,688,016-
1494 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)392,517,592+0.21
1495 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์391,863,270-1.35
1496 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด391,290,968-
1497 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล390,936,875+0.75
1498 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล390,936,875+0.75
1499 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)390,825,540+0.53
1500 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.389,850,845-0.44