คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด750,279,192+0.96
1002 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)750,000,000-1.60
1003 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ749,258,286-0.23
1004 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)748,996,055+0.59
1005 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด747,511,250+0.69
1006 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล746,838,743+0.54
1007 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ746,708,000-
1008 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์746,045,504+0.26
1009 นาย ประชุม มาลีนนท์745,829,500+1.02
1010 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB745,038,525+0.43
1011 นาย สมชาติ โสตธิมัย744,032,500-0.76
1012 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล742,486,500-
1013 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด742,400,000-
1014 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด742,111,169-4.59
1015 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์738,065,612-
1016 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี733,922,137-1.02
1017 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล733,656,695-
1018 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล732,747,583+1.14
1019 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด732,108,873-0.71
1020 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย732,000,000-1.64
1021 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ729,028,080-0.51
1022 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด728,640,000-
1023 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์728,188,740-0.30
1024 MR. KENNETH RUDY KAMON727,860,736-0.53
1025 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด724,527,350-
1026 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD723,222,550-
1027 บริษัทเบญจกิจพัฒนา จำกัด722,476,220-
1028 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์722,440,800-1.32
1029 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ719,902,400-1.32
1030 นาย ทิพย์ ดาลาล719,635,440-0.78
1031 นาย พิมาน เตียวตรานนท์718,434,560+0.81
1032 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน716,878,568+0.50
1033 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา716,691,173-0.81
1034 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด716,133,016+0.13
1035 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์715,677,199+4.83
1036 นาย นพพร วิฑูรชาติ714,074,147-
1037 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.713,700,272-1.40
1038 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด713,700,000-1.28
1039 นาย ชวน ตั้งจันสิริ711,252,300-0.45
1040 บริษัท สินสหกล จำกัด709,671,840+0.90
1041 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์709,600,000-0.03
1042 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)708,489,598-1.10
1043 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์705,000,000-0.71
1044 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์703,765,000-0.43
1045 นาง เกษสุดา ไรวา702,510,675-2.16
1046 MR. KYUYOUNG LEE702,198,120-
1047 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)701,360,000-0.22
1048 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)701,027,460-1.23
1049 นาย วิทวัส พรกุล699,733,039-0.06
1050 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์699,518,882-3.25
1051 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา698,598,051+0.51
1052 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR697,476,836-0.58
1053 นาง จิราพร กิตติคุณชัย696,000,000-0.86
1054 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล695,267,240+1.48
1055 นาง ยุวเรศ ชูสกุล694,016,000+0.63
1056 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์691,200,000-
1057 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด690,798,744+0.64
1058 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH690,690,000-0.43
1059 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ690,275,000-0.98
1060 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด689,935,329+1.25
1061 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด688,800,000-0.81
1062 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์688,662,065-0.73
1063 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม688,098,300-1.64
1064 นาย ฮารกิชิน ทันวานี686,300,000+1.84
1065 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ685,428,630-
1066 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม684,420,000-1.64
1067 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม684,420,000-1.64
1068 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม684,420,000-1.64
1069 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล683,293,590-
1070 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด682,614,240-0.52
1071 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์681,798,568-0.99
1072 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์680,978,549-1.87
1073 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล680,978,549-1.87
1074 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์679,198,000+0.66
1075 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.678,610,650-
1076 SINGVALE PTE LTD678,596,100+0.64
1077 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม677,534,277-0.78
1078 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ677,072,500-3.01
1079 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED676,975,320-
1080 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน675,247,445+0.02
1081 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด675,154,981-0.37
1082 Peak Development Holdings Ltd.675,114,484+0.47
1083 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC674,902,866-
1084 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด674,774,988-2.47
1085 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)674,391,240-0.56
1086 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล672,149,949-1.82
1087 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล670,035,035-0.30
1088 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด668,680,000-
1089 CHANG FUNG COMPANY LIMITED668,202,255-0.67
1090 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร666,947,783+0.52
1091 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด666,736,983+0.01
1092 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์666,722,087-0.43
1093 MEDIA KING CAPITAL LTD666,400,000-1.53
1094 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม665,667,990-1.64
1095 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์665,243,501-
1096 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ664,931,943-0.52
1097 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล664,910,950-1.82
1098 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล664,660,000+0.66
1099 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด664,537,356+1.00
1100 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม664,076,540-1.55
1101 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส663,450,000-
1102 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ662,903,008+0.81
1103 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)662,602,883-0.67
1104 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด662,485,223-0.67
1105 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด659,987,301-
1106 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง658,960,000-1.69
1107 น.ส. วิศรา พรกุล655,574,880-
1108 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์654,179,239-1.01
1109 นาง สุวิมล อธิกิจ651,453,684-0.88
1110 นาง สร้อยเพชร จันทรัช650,178,000-1.22
1111 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ650,000,000+0.96
1112 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา649,505,040-0.35
1113 นาย ชาย ศรีวิกรม์648,090,278+0.83
1114 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร647,008,909-1.50
1115 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม646,905,000-1.64
1116 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)645,860,000+1.16
1117 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย645,280,238-0.79
1118 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์645,250,000-1.12
1119 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร643,489,684-
1120 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์642,509,951-1.01
1121 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ641,513,130+0.76
1122 นาง วรรณี ตติยกวี641,447,208+0.55
1123 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา641,107,905-1.48
1124 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์637,014,852-1.12
1125 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์635,155,505-
1126 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์631,944,000-2.24
1127 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์631,590,400-1.32
1128 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์631,061,600+0.96
1129 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล630,554,100-1.82
1130 นาย บัญชา วิญญรัตน์630,009,600+0.44
1131 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน629,396,265-0.12
1132 นาง ปราณี เผอิญโชค628,793,748+0.16
1133 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)628,497,828+0.15
1134 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย627,852,000-1.66
1135 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)627,571,083-3.19
1136 นาย อติพงษ์ ตันติวิท627,200,000-
1137 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)626,743,601-0.40
1138 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)626,569,803+0.60
1139 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์621,252,220-1.89
1140 นาย พีรนาถ โชควัฒนา619,491,929-1.04
1141 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์618,926,582+0.95
1142 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล617,295,000-
1143 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร617,228,600-1.54
1144 นาย เจริญ รุจิราโสภณ616,162,079-1.20
1145 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES614,781,603-0.97
1146 นาย กำพล พลัสสินทร์613,214,897-0.86
1147 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.613,052,300-0.71
1148 UNITY I. CAPITAL LIMITED612,595,000-1.76
1149 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด611,547,735-0.66
1150 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด610,122,414+0.83
1151 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี608,718,000-2.83
1152 นาง ประคอง กุญชรยาคง608,190,000-
1153 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี608,000,116+0.66
1154 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ607,228,934-1.06
1155 นาง มาลี จารุกรสกุล605,800,000-
1156 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร604,843,400-1.43
1157 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม603,900,000-1.64
1158 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด602,580,000-5.42
1159 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด602,580,000-5.42
1160 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์602,536,056+0.44
1161 MR. SHEUNG SHUN CHAN602,140,000-0.53
1162 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED601,695,183-
1163 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด601,098,256+0.54
1164 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์600,680,250-0.58
1165 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด600,000,000-0.83
1166 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ599,789,474+0.41
1167 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด599,189,428-0.93
1168 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง598,985,212+4.46
1169 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด598,500,000-1.14
1170 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์598,500,000-0.58
1171 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์598,399,402-0.53
1172 นาย ภาโณตม์ พรมมาส597,217,500-0.48
1173 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์595,653,750-0.68
1174 นาย วรพจน์ อำนวยพล594,062,740+0.85
1175 นาย วิโรจน์ เจริญตรา593,726,312-
1176 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด593,056,800+1.83
1177 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์592,702,561+2.96
1178 MRS. TEO LEE NGO592,628,170-0.53
1179 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์592,062,480-0.83
1180 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์591,590,530-
1181 IFS Capital Limited590,646,000+1.83
1182 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ590,026,431+0.69
1183 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร587,097,682+0.94
1184 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์586,165,200+0.44
1185 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล585,943,840+0.86
1186 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์585,047,998+0.80
1187 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)584,727,480-4.16
1188 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.584,500,000-5.99
1189 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล581,996,250+2.02
1190 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล581,996,250+2.02
1191 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ579,668,590+0.61
1192 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม578,931,548-3.80
1193 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED576,308,595-2.29
1194 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด574,662,960-2.78
1195 นาย จิตติพร จันทรัช572,659,713-1.61
1196 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์572,081,998-0.27
1197 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด570,618,985-
1198 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล569,681,490-0.17
1199 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์567,468,909+0.55
1200 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด567,448,428-
1201 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล567,292,126-1.00
1202 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล566,429,000+3.92
1203 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์565,372,744-
1204 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร565,056,024+1.48
1205 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา564,699,735-2.16
1206 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด564,000,000+1.42
1207 นาย วรุฒ บูลกุล562,404,614+4.00
1208 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์562,236,573+0.55
1209 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์560,658,930+0.55
1210 นาย เพชร พะเนียงเวทย์560,482,518+0.55
1211 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์559,715,016+0.55
1212 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์559,714,833+0.55
1213 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์559,714,833+0.55
1214 นาง อารยา คงสุนทร558,653,091+1.04
1215 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด558,636,405-
1216 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด557,301,061-0.24
1217 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์556,875,000-0.80
1218 INGRESS CORPORATION BERHAD555,839,853-3.12
1219 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ555,665,490-0.15
1220 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม555,395,850-1.64
1221 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด555,000,000+2.25
1222 นาย นคร นิรุตตินานนท์554,364,642-0.53
1223 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์554,133,386-
1224 นาย คเชนทร์ เบญจกุล553,336,613-0.58
1225 GLORY HOPE LIMITED552,286,161-0.90
1226 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND551,792,280-0.86
1227 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา551,138,400+0.62
1228 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์550,774,970-
1229 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)549,612,000-0.69
1230 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)548,856,000-0.69
1231 นาง ธัญญา ตู้จินดา548,402,320+0.66
1232 นาง อรณี จิราธิวัฒน์548,010,600-0.71
1233 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)547,749,735-1.16
1234 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์547,256,420+2.58
1235 นาย กำจร ตติยกวี546,222,792+0.55
1236 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ542,512,500-1.80
1237 นาย วชิระ ทยานาราพร542,281,706-0.76
1238 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด541,823,650+1.09
1239 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์540,250,750+4.01
1240 นาง ชลิดา เตชะอุบล538,529,727-
1241 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)537,277,758+0.40
1242 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์536,974,272+0.74
1243 OKAYA & CO.,LTD536,928,000-0.71
1244 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์533,670,275-1.11
1245 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช533,495,477-0.10
1246 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG533,347,562-0.53
1247 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ533,050,000+0.63
1248 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล532,788,490+0.46
1249 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.532,394,794-1.13
1250 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา531,628,000+0.05
1251 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล531,587,243-1.82
1252 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์530,002,418-0.36
1253 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ525,730,111-0.71
1254 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด524,651,356-0.27
1255 GRASIM INDUSTRIES LIMITED524,571,375-
1256 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.524,137,040-0.75
1257 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย522,791,660+0.41
1258 น.ส. ศศินภา จรูญศรี520,783,956-
1259 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี519,983,157-
1260 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์519,923,526+0.72
1261 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์519,372,549-
1262 บริษัท กิมฟอง จำกัด519,001,724-2.21
1263 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์517,532,077-0.81
1264 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์515,435,200+3.57
1265 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา514,886,520+2.53
1266 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา514,654,406-0.44
1267 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา514,240,344+7.44
1268 นาย อติพล ตันติวิท511,403,200-
1269 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล510,587,441-
1270 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)510,218,280-0.98
1271 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND510,000,000-
1272 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์509,911,380+1.92
1273 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา508,783,429+0.51
1274 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)507,905,879-0.61
1275 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล507,708,000-0.69
1276 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)506,600,000+0.67
1277 นาย พรมพันธ์ พรมมาส505,257,500-0.48
1278 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์503,763,215-
1279 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร502,926,149-
1280 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)502,665,000-2.61
1281 นาย จิรโมท พหูสูตร500,761,958-0.76
1282 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร500,077,328+0.63
1283 นาย สนั่น อังอุบลกุล498,974,872-0.80
1284 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด498,800,000+0.86
1285 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.498,514,040-
1286 นาง วัชณี สิงหวังชา498,192,000+0.31
1287 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ498,166,945+0.32
1288 บริษัท เจียรวานิช จำกัด496,444,548-0.51
1289 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร495,677,750+0.52
1290 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย492,800,480+0.63
1291 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.492,425,500-
1292 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta491,162,925-0.37
1293 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ488,821,800+0.21
1294 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน488,186,700+0.58
1295 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)487,846,260-0.42
1296 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ487,537,826-1.01
1297 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ487,247,897-0.63
1298 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด486,854,400-0.78
1299 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด486,780,000-
1300 นาง สิริเกศ จิรกิติ486,353,415-0.71
1301 นาง แฉล้ม โรจตระการ485,616,000-2.24
1302 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด485,101,000+1.94
1303 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี482,319,900-3.70
1304 นาง สุภาวดี ตติยกวี481,642,458+0.55
1305 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์481,117,968-1.67
1306 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY480,738,825-0.71
1307 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์480,528,688-0.80
1308 นาย ทวีลาภ แจ่มใส480,250,000-
1309 KING WAN CORPORATION LIMITED479,968,500-1.82
1310 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์478,800,000+0.44
1311 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)478,451,650-1.69
1312 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์478,114,208+3.40
1313 นาย มงคล สิมะโรจน์478,060,000+0.61
1314 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล476,208,726-1.70
1315 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี475,621,964-0.58
1316 CACEIS BANK475,245,852-
1317 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล474,956,651-1.30
1318 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ474,434,915-
1319 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)474,376,401-0.59
1320 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์473,631,518-
1321 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค473,382,658+0.43
1322 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย472,963,200-3.65
1323 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล472,401,218-0.71
1324 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด471,423,000-
1325 MISS YEAP XIN RHU471,240,000-0.53
1326 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล470,334,337-2.47
1327 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ470,227,810-0.88
1328 นาย พชร พรรธนประเทศ469,700,000-2.02
1329 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์469,540,853-
1330 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด468,221,643-0.90
1331 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์467,833,750-2.29
1332 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย467,658,305-0.19
1333 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ467,250,350-1.14
1334 PAN ASIA ASSETS LIMITED467,200,000-0.78
1335 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ465,850,350-1.14
1336 น.ส. ณิชยา พหูสูตร464,723,846-0.76
1337 นาง ชลิดา อนันตรัมพร463,779,279-3.37
1338 นาง มยุรี ตติยกวี463,369,725+0.55
1339 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค461,792,696+0.43
1340 นาย วริศ บูลกุล461,068,644+4.10
1341 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล459,965,394-3.46
1342 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย457,757,725+0.47
1343 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์457,600,650+4.62
1344 นาย มงคล มังกรกนก457,459,176+0.93
1345 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์457,029,069+0.39
1346 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี453,654,950+0.85
1347 นาย อภิชาติ จูตระกูล453,568,000-2.63
1348 TIS Inc.452,878,636-2.43
1349 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย452,234,490-
1350 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ450,908,325-0.71
1351 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช450,489,000-
1352 MISS YEAP XIN YI450,448,330-0.53
1353 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)449,550,000-0.74
1354 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด449,437,500+1.42
1355 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด449,437,500+1.42
1356 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด449,437,500+1.42
1357 มูลนิธิส่งเสริมไทย448,040,400+2.25
1358 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล447,769,200-0.88
1359 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา447,769,194-0.88
1360 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์447,756,100-
1361 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี445,953,360-1.52
1362 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด445,035,625+3.90
1363 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)444,743,535-0.19
1364 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)444,584,800-0.66
1365 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง443,140,733-
1366 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)442,848,285-0.31
1367 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี442,503,358+0.21
1368 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)442,022,681+1.04
1369 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์441,813,603+0.12
1370 นาย สมบัติ พานิชชีวะ441,715,694-0.85
1371 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ441,225,675-1.36
1372 LOTTE COMPANY, LIMITED.440,750,000-
1373 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)440,035,494-2.04
1374 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ440,027,033+0.17
1375 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร439,356,946-0.98
1376 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต439,034,460+0.56
1377 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล438,970,926+0.46
1378 DEUTSCHE BANK AG, LONDON438,812,500+1.68
1379 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4438,721,717+0.15
1380 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.438,130,440+1.67
1381 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์437,961,945+0.11
1382 น.ส. วรินทร บูลกุล437,887,992+3.68
1383 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ437,841,664-1.52
1384 WACOAL CORP.437,044,300-0.90
1385 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD436,362,813+0.15
1386 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์436,218,000+0.03
1387 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT434,912,033+2.32
1388 นาย สุรชัย รติทอง434,343,820+2.04
1389 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด433,760,116+0.51
1390 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์431,603,426-0.60
1391 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา430,828,155+0.51
1392 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์430,730,300-1.79
1393 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)428,529,700-4.83
1394 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์428,221,734-0.88
1395 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช428,160,000-1.67
1396 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร428,000,000+0.47
1397 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์427,500,000+0.58
1398 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์427,500,000+0.58
1399 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว426,595,178-0.03
1400 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด425,619,043-2.49
1401 MR. HO KWONPING425,554,298-0.67
1402 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์425,212,784-0.71
1403 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ425,196,600-
1404 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด424,600,565-0.39
1405 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)423,832,887-0.90
1406 นาย ภมร พลเทพ423,000,000-0.71
1407 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์422,495,362+1.05
1408 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์422,450,783-
1409 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์422,248,470-0.71
1410 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์421,939,200-
1411 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ421,776,017-
1412 นาย สมบัติ อนันตรัมพร421,337,362-3.39
1413 CPYI CLT A/C 0090029-1001420,599,808+1.97
1414 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์420,330,623-0.71
1415 นาย ภาสกร ภาสกรนที420,000,000-1.43
1416 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที420,000,000-1.43
1417 นาง อิง ภาสกรนที420,000,000-1.43
1418 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล419,841,263-
1419 นาย ชวลิต วิสราญกุล418,926,628-0.51
1420 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)416,500,000-1.02
1421 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย416,286,349+2.15
1422 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)415,386,000-0.53
1423 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด414,902,613+0.93
1424 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์414,793,553-0.28
1425 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ414,553,481-0.79
1426 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์413,453,771-0.71
1427 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์413,453,771-0.71
1428 นาย อนวัช สุริยวนากุล413,406,488-1.70
1429 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์413,197,327-1.12
1430 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์412,963,336+0.66
1431 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED412,500,000-1.00
1432 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์412,350,000+0.16
1433 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)411,449,668-1.40
1434 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด411,071,115-1.87
1435 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย410,875,000-
1436 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)410,749,920-0.71
1437 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร410,064,853+0.40
1438 นาย ธงไชย แพรรังสี409,916,666+2.00
1439 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์409,791,354+1.61
1440 นาย วัฒนา จันทรัช409,268,560-1.22
1441 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์408,998,160-
1442 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)407,090,620-0.31
1443 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ406,331,438+0.80
1444 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล406,080,000+0.93
1445 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์405,959,335+0.11
1446 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์405,829,060-0.92
1447 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)404,118,000-
1448 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด403,620,000-0.60
1449 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล403,200,000-
1450 บริษัท เทวรายา จำกัด402,679,875-
1451 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล402,570,000-
1452 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์402,380,486-
1453 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์402,209,375-
1454 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด402,000,000-0.75
1455 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์401,276,160-
1456 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ400,926,325+0.15
1457 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร400,694,721-0.24
1458 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ400,617,928-0.60
1459 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)400,351,497+0.64
1460 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล400,200,000-1.45
1461 น.ส. วาสนา จันทรัช400,155,080-1.22
1462 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์399,218,260-0.38
1463 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ398,730,000-1.00
1464 นาย สงกรานต์ อิสสระ398,315,807-0.79
1465 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์397,564,277+1.57
1466 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์396,924,694-0.71
1467 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์396,924,694-0.71
1468 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)396,715,893-0.21
1469 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้396,603,791-0.44
1470 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง394,942,987-1.01
1471 นาง วัฒนา สมวัฒนา394,675,116-
1472 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล394,400,000+0.86
1473 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล394,400,000+0.86
1474 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด394,322,174+0.51
1475 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์394,000,000-1.02
1476 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย393,982,701-0.81
1477 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์392,922,044-1.83
1478 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา391,581,957-0.78
1479 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4391,304,240-0.66
1480 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด391,266,378-0.71
1481 นาย แกลิก อมตานนท์390,987,000+0.15
1482 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร390,985,704+0.63
1483 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2390,920,949-2.13
1484 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1390,920,949-2.13
1485 MR. CHERN KUAN-JAN390,871,953-1.13
1486 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .390,000,000+0.31
1487 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์388,580,620-0.63
1488 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์388,117,150+0.69
1489 น.ส. รัตนา พรรณนิภา387,995,150-3.09
1490 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร387,501,194-0.99
1491 นาย เจน วองอิสริยะกุล387,025,800+2.86
1492 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช386,659,902-0.82
1493 นาง พรนภา วิญญรัตน์386,655,396+0.44
1494 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED386,634,409+0.64
1495 นาย ชูเดช คงสุนทร384,993,775+1.04
1496 นาย กิตติเดช จารุเสถียร384,353,280-0.58
1497 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์383,936,380+0.09
1498 MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS383,600,000-
1499 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค382,571,056+0.20
1500 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์382,510,158-0.71