คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)652,789,842-
1002 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล652,709,835-
1003 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด651,889,920-
1004 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร650,537,000-
1005 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์649,152,250-
1006 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์648,045,339-
1007 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์646,613,644-
1008 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา644,996,250-
1009 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด644,406,250-
1010 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด642,679,050-
1011 นาย ประชุม มาลีนนท์640,377,080-
1012 N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR639,119,454-
1013 นาง รัชนี นิพัทธกุศล639,066,400-
1014 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.638,158,700-
1015 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด638,010,826-
1016 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์636,940,845-
1017 นาย กำพล พลัสสินทร์635,626,527-
1018 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย635,045,670-
1019 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย634,567,035-
1020 นาย วรพจน์ อำนวยพล633,544,889-
1021 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม632,830,000-
1022 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา632,783,900-
1023 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.630,568,080-
1024 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด628,258,400-
1025 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
1026 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์626,572,323-
1027 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด623,995,712-
1028 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย623,510,453-
1029 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์622,632,554-
1030 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด618,446,067-
1031 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา617,627,440-
1032 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล617,197,037-
1033 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ616,765,389-
1034 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร616,000,000-
1035 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์615,533,216-
1036 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด614,989,000-
1037 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล614,245,150-
1038 นาย มงคล มังกรกนก613,998,764-
1039 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG612,483,014-
1040 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.612,009,605-
1041 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์609,857,704-
1042 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์608,364,000-
1043 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์608,146,435-
1044 นาย เพชร พะเนียงเวทย์608,034,481-
1045 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ607,172,770-
1046 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์607,122,572-
1047 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์607,122,374-
1048 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์607,122,374-
1049 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)606,850,000-
1050 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.605,640,000-
1051 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION604,518,096-
1052 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์603,598,378-
1053 SIX SIS LTD602,795,924-
1054 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด602,608,050-
1055 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)600,000,000-
1056 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม599,641,290-
1057 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ599,491,150-
1058 นาย นพพร วิฑูรชาติ598,503,991-
1059 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด597,807,320-
1060 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์597,508,243-
1061 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล595,924,661-
1062 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล595,831,708-
1063 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)595,270,571-
1064 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด594,880,000-
1065 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์593,202,800-
1066 นาย กำจร ตติยกวี592,487,564-
1067 น.ส. มาลินี บุญรักษ์590,675,334-
1068 นาง ชลิดา เตชะอุบล589,951,742-
1069 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด588,195,964-
1070 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ587,784,591-
1071 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์586,019,750-
1072 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด585,650,262-
1073 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์585,508,271-
1074 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.585,000,000-
1075 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์583,600,220-
1076 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน582,259,061-
1077 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี578,365,000-
1078 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์576,462,434-
1079 บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)576,065,998-
1080 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด576,010,890-
1081 นาง พนิดา เทพกาญจนา575,332,725-
1082 นาย เดชพล จันศิริ574,417,500-
1083 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร572,782,760-
1084 NOMURA PB NOMINEES LTD.571,768,779-
1085 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT571,597,553-
1086 SAN-EI GEN F.F.I., INC.570,000,000-
1087 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.567,587,975-
1088 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด566,997,900-
1089 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด565,598,770-
1090 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.562,590,000-
1091 นาย วรุฒ บูลกุล562,404,614-
1092 SMK ASIA LTD562,074,539-
1093 นาย ชาลี โสภณพนิช561,956,250-
1094 นาย กมล ว่องกุศลกิจ561,711,575-
1095 นาง ประคอง กุญชรยาคง560,560,000-
1096 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด560,553,000-
1097 LOTTE COMPANY, LIMITED.559,650,000-
1098 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์559,632,167-
1099 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)558,037,869-
1100 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์557,576,395-
1101 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM557,077,806-
1102 นาย อาษา เมฆสวรรค์556,206,012-
1103 ธนาคาร ออมสิน556,043,685-
1104 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล553,747,728-
1105 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ552,908,576-
1106 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์552,398,799-
1107 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล551,920,800-
1108 บริษัท เกรนเทรด จำกัด551,565,768-
1109 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล551,157,473-
1110 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)550,721,560-
1111 นาย พีรนาถ โชควัฒนา550,571,823-
1112 OJI HOLDINGS CORPORATION549,718,391-
1113 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์549,533,358-
1114 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด549,493,800-
1115 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ548,599,112-
1116 น.ส. วาสนา จันทรัช547,205,013-
1117 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด547,008,000-
1118 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์546,645,097-
1119 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด546,243,808-
1120 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง545,942,400-
1121 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์545,492,006-
1122 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์545,383,756-
1123 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited544,779,840-
1124 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด543,791,471-
1125 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์543,332,065-
1126 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม541,592,144-
1127 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด540,772,320-
1128 นาย ชวน ตั้งจันสิริ540,445,784-
1129 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)538,626,530-
1130 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.538,183,533-
1131 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์535,193,990-
1132 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์535,050,000-
1133 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม533,456,874-
1134 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ533,214,558-
1135 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล532,730,737-
1136 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด532,264,536-
1137 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์530,250,000-
1138 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์529,760,043-
1139 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)529,420,799-
1140 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)528,024,350-
1141 นาย วชิระ ทยานาราพร526,045,204-
1142 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)525,987,000-
1143 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ525,916,502-
1144 นาย สันติ สิงหวังชา524,583,570-
1145 น.ส. วริษา ภาสกรนที523,840,900-
1146 TIS Inc.523,228,715-
1147 นาง สุภาวดี ตติยกวี522,437,311-
1148 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล522,397,400-
1149 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา522,397,393-
1150 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ522,098,200-
1151 UNITY I. CAPITAL LIMITED518,904,000-
1152 ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3518,000,000-
1153 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด516,800,000-
1154 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร516,619,675-
1155 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์516,211,912-
1156 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว515,489,855-
1157 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล512,841,879-
1158 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY511,643,464-
1159 นาย ชูเดช คงสุนทร510,753,566-
1160 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED510,080,300-
1161 นาย มหิธร พงษารัตน์508,750,000-
1162 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด507,905,337-
1163 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์506,141,504-
1164 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)504,911,628-
1165 SINGVALE PTE LTD504,597,100-
1166 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี504,526,500-
1167 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล504,176,189-
1168 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช503,970,000-
1169 นาง มยุรี ตติยกวี502,616,888-
1170 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์502,026,300-
1171 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED501,944,156-
1172 นาง ศศิธร รัตนรักษ์500,619,334-
1173 นาง ณวรา วนาสิน499,975,598-
1174 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช499,891,526-
1175 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด499,229,556-
1176 PAN ORION CORP. LIMITED497,490,000-
1177 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา496,465,620-
1178 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด495,841,140-
1179 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์495,311,730-
1180 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส494,456,475-
1181 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ493,324,108-
1182 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ486,671,925-
1183 กองทัพบก486,374,195-
1184 นาย สุรชัย รติทอง485,287,407-
1185 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์484,892,194-
1186 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล484,372,920-
1187 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย484,000,000-
1188 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล483,871,220-
1189 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ483,808,040-
1190 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล483,529,000-
1191 WHOLTON COMPANY LIMITED483,212,260-
1192 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร481,603,729-
1193 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน481,592,000-
1194 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)480,640,000-
1195 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)480,246,000-
1196 นาย ภาโณตม์ พรมมาส480,060,000-
1197 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ479,895,289-
1198 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ479,548,370-
1199 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา479,460,000-
1200 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด479,455,005-
1201 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด477,730,489-
1202 นาย เอก พิจารณ์จิตร477,000,000-
1203 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์475,047,417-
1204 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์475,046,921-
1205 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ473,926,920-
1206 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด472,608,192-
1207 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์471,025,000-
1208 ONEIDA SERVICES LIMITED470,880,000-
1209 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ469,734,306-
1210 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม468,357,120-
1211 GLORY HOPE LIMITED467,701,794-
1212 นาง แฉล้ม โรจตระการ467,496,000-
1213 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์465,785,044-
1214 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)465,298,743-
1215 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด465,253,437-
1216 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)465,199,020-
1217 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์464,067,825-
1218 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์463,772,108-
1219 MR. YEAP SWEE CHUAN463,289,117-
1220 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์462,718,750-
1221 นาง ปราณี เผอิญโชค461,253,849-
1222 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร460,402,000-
1223 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม459,917,165-
1224 MR. KENNETH RUDY KAMON459,310,709-
1225 MR. KYUYOUNG LEE459,129,540-
1226 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)458,699,176-
1227 MISS Nishita Shah458,133,056-
1228 นาง ยุวเรศ ชูสกุล458,129,400-
1229 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล457,074,716-
1230 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย456,437,690-
1231 นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ455,880,000-
1232 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม455,637,600-
1233 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์454,789,688-
1234 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)453,899,882-
1235 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม452,540,000-
1236 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม452,540,000-
1237 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม452,540,000-
1238 POSCO, LTD.452,298,272-
1239 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)452,056,791-
1240 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์451,188,000-
1241 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ450,057,128-
1242 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร449,641,500-
1243 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์448,568,644-
1244 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)448,307,200-
1245 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด446,733,917-
1246 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH446,328,225-
1247 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ445,798,529-
1248 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์444,799,555-
1249 นาย วิทูร สุริยวนากุล444,642,296-
1250 นาย เศรษฐา ทวีสิน442,871,832-
1251 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.442,730,660-
1252 MR. Jean-Marie Verbrugghe442,609,200-
1253 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด441,888,447-
1254 นาย วริศ บูลกุล441,584,702-
1255 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม440,898,920-
1256 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม440,141,130-
1257 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร440,000,000-
1258 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด439,833,772-
1259 นาง กิตติธรา แสงทวีป439,089,570-
1260 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์438,149,190-
1261 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด435,121,256-
1262 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล434,926,123-
1263 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์434,219,896-
1264 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ433,373,280-
1265 MR. CHERN KUAN-JAN432,829,960-
1266 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด431,878,165-
1267 Peak Development Holdings Ltd.429,044,719-
1268 น.ส. วรินทร บูลกุล428,470,642-
1269 นาง พรนภา วิญญรัตน์428,203,893-
1270 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG428,149,598-
1271 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร427,746,500-
1272 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม427,735,000-
1273 นาง ชลิดา อนันตรัมพร427,669,105-
1274 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน427,509,215-
1275 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา427,314,200-
1276 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์423,951,000-
1277 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด423,853,081-
1278 MR. TSAI WU-YING422,224,782-
1279 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย421,813,085-
1280 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต420,919,931-
1281 ธนาคาร ออมสิน Bank420,000,000-
1282 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ419,660,372-
1283 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด419,479,200-
1284 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.419,350,880-
1285 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย419,200,000-
1286 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ419,164,368-
1287 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด418,663,857-
1288 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.418,512,800-
1289 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG418,493,722-
1290 IFS Capital Limited417,774,000-
1291 น.ส. พัณณภา รัตตกุล417,566,793-
1292 นาย คเชนทร์ เบญจกุล416,769,476-
1293 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)416,735,493-
1294 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์416,534,150-
1295 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์416,080,635-
1296 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี416,000,079-
1297 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์415,800,000-
1298 นาย มงคล สิมะโรจน์414,276,000-
1299 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์413,325,000-
1300 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด412,532,394-
1301 นาย นคร นิรุตตินานนท์412,067,835-
1302 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี411,839,953-
1303 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต411,466,900-
1304 M-POWER TT LTD.411,398,714-
1305 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ410,977,370-
1306 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง410,217,718-
1307 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด410,190,000-
1308 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด410,190,000-
1309 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ410,077,376-
1310 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์409,922,370-
1311 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED409,522,175-
1312 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม408,980,000-
1313 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด408,500,000-
1314 นาย ทิพย์ ดาลาล406,586,821-
1315 นาย พรมพันธ์ พรมมาส406,140,000-
1316 บริษัท เจียรวานิช จำกัด405,448,063-
1317 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์405,398,395-
1318 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ404,763,836-
1319 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์404,503,938-
1320 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์404,353,950-
1321 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.403,200,000-
1322 นาง ลลนา ธาราสุข402,269,426-
1323 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED401,434,488-
1324 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ400,768,356-
1325 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล400,449,857-
1326 Global Health Investment Co., Ltd.400,429,458-
1327 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี400,330,000-
1328 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED400,125,000-
1329 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์399,425,000-
1330 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ398,949,976-
1331 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล398,697,575-
1332 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ398,408,194-
1333 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด396,512,022-
1334 นาย ธงไชย แพรรังสี395,569,583-
1335 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)394,400,000-
1336 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล394,284,703-
1337 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์394,214,190-
1338 นาง วัชณี สิงหวังชา392,840,000-
1339 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ392,650,475-
1340 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์392,632,203-
1341 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา390,992,658-
1342 INGRESS CORPORATION BERHAD390,824,897-
1343 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์390,507,491-
1344 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์390,437,957-
1345 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด390,285,278-
1346 นาย สมบัติ อนันตรัมพร389,110,686-
1347 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ388,369,370-
1348 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)387,986,455-
1349 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี387,779,346-
1350 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์387,530,000-
1351 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา386,568,000-
1352 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา386,100,200-
1353 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล385,000,000-
1354 นาย ธิติ จิรนนท์กาล385,000,000-
1355 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล383,894,240-
1356 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง383,800,000-
1357 นาง เกษสุดา ไรวา383,532,855-
1358 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท383,327,500-
1359 นาย แกลิก อมตานนท์382,877,640-
1360 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)380,544,450-
1361 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์380,159,868-
1362 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)379,926,611-
1363 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี379,702,326-
1364 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH378,919,125-
1365 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์378,049,100-
1366 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์374,210,000-
1367 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)373,347,885-
1368 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด373,186,804-
1369 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด372,550,032-
1370 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล372,309,096-
1371 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)372,151,500-
1372 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี371,974,182-
1373 นาง นิตยา สงวนพานิช370,821,528-
1374 WACOAL CORP.370,695,075-
1375 OKAYA & CO.,LTD369,376,000-
1376 นาย อติพล ตันติวิท369,000,000-
1377 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์368,963,382-
1378 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร368,747,500-
1379 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)368,714,899-
1380 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข368,565,218-
1381 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์367,601,014-
1382 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม367,228,950-
1383 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ367,218,045-
1384 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)365,444,474-
1385 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด365,085,000-
1386 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์364,299,210-
1387 นาย วุฒิ จารุกรสกุล364,080,000-
1388 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์363,899,400-
1389 นาง วรดี สินเจริญกุล363,432,562-
1390 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร362,556,063-
1391 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT362,455,519-
1392 นาย วิโรจน์ เจริญตรา361,890,323-
1393 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา361,571,980-
1394 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์361,556,160-
1395 นาย อติพงษ์ ตันติวิท360,712,875-
1396 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK360,698,760-
1397 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย359,600,348-
1398 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล359,380,216-
1399 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์359,127,195-
1400 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร358,563,901-
1401 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์357,688,500-
1402 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์356,400,000-
1403 Kewpie Corporation356,247,050-
1404 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)356,126,120-
1405 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร354,669,132-
1406 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด354,562,500-
1407 น.ส. มาลี วิญญรัตน์353,614,130-
1408 นาย วิชัย มิตรสันติสุข353,568,000-
1409 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์353,458,710-
1410 บริษัท สมบัติธนา จำกัด353,188,120-
1411 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย353,172,230-
1412 นาง ณิศนาถ อนันตชัย352,623,680-
1413 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์352,312,740-
1414 นาย วันจักร์ บุรณศิริ352,064,365-
1415 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์351,562,765-
1416 นาย สุวิน ไกรภูเบศ351,455,280-
1417 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา351,165,830-
1418 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ350,425,505-
1419 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์350,195,450-
1420 นาย เจน วองอิสริยะกุล349,386,500-
1421 นาย กิติชัย สินเจริญกุล347,491,595-
1422 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์347,028,679-
1423 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์346,117,482-
1424 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์345,989,930-
1425 นาย ชนะ โตวัน345,980,000-
1426 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง345,747,371-
1427 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)345,600,000-
1428 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์345,300,000-
1429 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.344,850,000-
1430 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด344,476,836-
1431 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์344,056,250-
1432 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด343,900,150-
1433 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด343,868,935-
1434 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์343,730,085-
1435 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)343,360,000-
1436 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ342,680,000-
1437 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด342,274,648-
1438 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค342,134,836-
1439 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ341,895,058-
1440 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)341,731,800-
1441 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta341,636,392-
1442 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์341,257,140-
1443 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์340,480,000-
1444 ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1445 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD339,772,500-
1446 นาย วิทูร มโนมัยกุล339,504,000-
1447 นาย ฐิติ ชนะภัย339,325,000-
1448 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล339,177,768-
1449 บริษัท สินสหกล จำกัด338,852,320-
1450 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย338,826,048-
1451 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์338,813,660-
1452 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร337,629,264-
1453 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด337,600,000-
1454 นาย สหนันท์ เชนตระกูล336,550,970-
1455 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม335,006,736-
1456 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช334,927,317-
1457 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง334,802,575-
1458 นาง ธัญญา ตู้จินดา334,375,000-
1459 นาง สิริเกศ จิรกิติ333,893,692-
1460 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์333,711,372-
1461 MRS. TEO LEE NGO332,759,133-
1462 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์332,735,160-
1463 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด332,500,000-
1464 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์332,313,808-
1465 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา332,092,095-
1466 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST331,930,800-
1467 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์331,921,261-
1468 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)331,596,176-
1469 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี330,907,500-
1470 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล330,903,023-
1471 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์330,880,470-
1472 นาย บพิธ ภัทรรังรอง330,226,787-
1473 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค330,132,650-
1474 น.ส. สุณี วิญญรัตน์329,929,883-
1475 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE329,808,400-
1476 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด329,617,297-
1477 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์329,302,568-
1478 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช329,204,868-
1479 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์328,705,000-
1480 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ328,299,840-
1481 น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล328,238,100-
1482 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย327,449,167-
1483 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ327,228,836-
1484 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด326,987,940-
1485 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง326,960,000-
1486 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)326,949,800-
1487 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด326,500,885-
1488 นาง อรุณี วิริยะจิตรา326,402,670-
1489 นาย วิทยา อินาลา325,568,160-
1490 บริษัท เทวรายา จำกัด325,541,587-
1491 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน325,173,596-
1492 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ325,064,265-
1493 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์324,646,460-
1494 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.323,832,366-
1495 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์323,347,444-
1496 นาย ชวลิต วิสราญกุล321,642,175-
1497 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม321,444,396-
1498 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)321,274,600-
1499 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์320,311,871-
1500 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์320,276,000-