คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/05/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์620,886,056-0.49
1002 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์620,885,853-0.49
1003 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์620,885,853-0.49
1004 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์619,586,900-0.41
1005 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์618,925,800+0.98
1006 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา618,730,517+0.58
1007 บริษัท โงวฮก จำกัด618,085,000+2.70
1008 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์617,662,768+3.68
1009 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์616,522,720-0.29
1010 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย616,220,575-0.53
1011 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED616,136,600-0.82
1012 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด613,397,197+9.33
1013 นาง สร้อยเพชร จันทรัช612,927,700+2.40
1014 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ609,987,748-1.67
1015 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี609,983,664+0.43
1016 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)607,276,798-3.85
1017 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์606,871,500-1.61
1018 กองทัพบก606,601,525+2.70
1019 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์606,343,789+0.97
1020 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม606,135,600-0.36
1021 นาย กำจร ตติยกวี605,919,272-0.49
1022 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด605,647,416-
1023 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD605,368,515-
1024 นาย สดาวุธ เตชะอุบล604,258,359+1.01
1025 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล604,165,019+0.69
1026 นาย ชาลี โสภณพนิช603,776,250+1.73
1027 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)603,660,305-2.30
1028 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG602,134,879-1.81
1029 น.ส. นิภา มาลีนนท์601,667,978-3.00
1030 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์600,789,851-1.62
1031 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด600,600,000-0.96
1032 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.600,000,000-
1033 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์599,333,218-0.82
1034 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด598,600,000-0.98
1035 ธนาคาร ออมสิน596,940,575-0.94
1036 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล596,770,520-1.76
1037 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด596,736,000-1.25
1038 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์596,047,031+0.03
1039 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ594,607,710+0.82
1040 นาง รัชนี นิพัทธกุศล593,090,400-
1041 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์592,757,350+0.86
1042 น.ส. วิศรา พรกุล592,700,000+0.51
1043 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT591,992,916-1.95
1044 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล591,842,985-0.69
1045 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์591,275,420-1.89
1046 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.591,157,575-3.70
1047 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์590,464,000-1.34
1048 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)590,400,000-2.44
1049 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์589,920,800-0.36
1050 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์589,500,000+11.20
1051 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด587,698,500+1.75
1052 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด587,030,400-4.04
1053 NOMURA PB NOMINEES LTD.586,444,160+0.23
1054 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร586,046,825+4.88
1055 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด585,634,369-1.17
1056 SMK ASIA LTD583,589,354-0.46
1057 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร582,734,236-2.26
1058 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย580,608,000+0.82
1059 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์580,371,000-
1060 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา579,500,000-3.28
1061 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา579,500,000-3.28
1062 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์578,449,617-
1063 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)577,640,390+1.22
1064 TORAY INDUSTRIES, INC.577,557,488+1.83
1065 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์574,795,296+8.82
1066 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด574,516,825-2.76
1067 นาง ประคอง กุญชรยาคง573,300,000-0.56
1068 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์570,781,636+2.26
1069 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร570,280,920+4.55
1070 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ567,451,450+1.05
1071 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี566,387,812-0.56
1072 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์566,239,975+1.31
1073 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล564,466,080-
1074 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)564,246,350+0.49
1075 นาง ณวรา วนาสิน564,143,589+0.47
1076 นาย ทวีลาภ แจ่มใส561,350,000-1.83
1077 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร561,202,295-0.76
1078 UNITY I. CAPITAL LIMITED558,542,500-1.94
1079 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้555,821,582-0.39
1080 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล555,392,000-
1081 นาย วิทวัส พรกุล554,912,000+0.47
1082 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)551,985,000+1.36
1083 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด550,797,960-
1084 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)549,612,000-2.08
1085 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์549,478,350+1.05
1086 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM549,194,630-0.96
1087 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ549,173,659-0.04
1088 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต549,152,279-95.32
1089 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)548,856,000-2.08
1090 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด547,864,416-
1091 นาย เจริญ รุจิราโสภณ544,400,230-0.45
1092 บริษัท เกรนเทรด จำกัด543,760,592-0.96
1093 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.540,277,776+1.85
1094 นาย เศรษฐา ทวีสิน540,215,618-2.44
1095 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH539,405,975-0.66
1096 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด538,861,665-1.83
1097 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ537,761,146+1.94
1098 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี537,161,814-0.56
1099 MR. KENNETH RUDY KAMON536,699,650+0.79
1100 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ536,224,696-
1101 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี536,022,940-0.06
1102 นาง สุภาวดี ตติยกวี534,280,978-0.49
1103 WHOLTON COMPANY LIMITED534,193,370+14.11
1104 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)533,330,247-0.77
1105 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี532,721,000-0.56
1106 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์530,464,786-0.31
1107 MR. KYUYOUNG LEE529,349,352-2.04
1108 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม529,051,000-1.60
1109 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล528,541,120-
1110 ด.ญ. รดา จรูญเอก528,527,787-0.96
1111 ด.ช. พีระ จรูญเอก528,527,787-0.96
1112 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน528,120,000-2.45
1113 นาย เดชพล จันศิริ527,744,000+5.47
1114 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์523,134,417-
1115 ONEIDA SERVICES LIMITED520,560,000+14.11
1116 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED520,466,656-0.56
1117 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล520,162,898-4.55
1118 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด516,595,886-0.65
1119 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)514,103,801+2.59
1120 นาง มยุรี ตติยกวี514,011,225-0.49
1121 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด512,454,180-
1122 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์511,846,330-0.65
1123 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล510,614,000-
1124 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา510,613,994-
1125 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร510,588,000-
1126 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)508,810,742+0.43
1127 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล508,412,983+2.51
1128 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ508,212,760+0.57
1129 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ507,409,498-4.35
1130 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์506,107,036-0.84
1131 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์506,100,000-0.41
1132 นาย ประชุม มาลีนนท์505,920,270-0.93
1133 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด504,831,960-0.93
1134 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์504,719,893-0.62
1135 นาง ศศิธร รัตนรักษ์503,157,736+0.74
1136 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์500,987,680-1.83
1137 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)500,596,144+1.29
1138 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด500,212,698-1.55
1139 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์499,895,748-2.45
1140 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด498,675,000+1.83
1141 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ498,141,673+2.56
1142 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์497,971,219+2.26
1143 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์497,711,548-2.45
1144 นาย ชวน ตั้งจันสิริ497,344,990+5.44
1145 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์497,197,125+0.84
1146 TIS Inc.496,847,435-0.44
1147 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย496,000,000-3.23
1148 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช495,533,358-0.66
1149 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด495,113,344-
1150 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์494,953,183+2.26
1151 นาย ภาโณตม์ พรมมาส494,347,500-
1152 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล493,605,000+1.43
1153 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK492,954,972-
1154 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.492,368,000-2.50
1155 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา492,355,220-1.52
1156 นาย สันติ สิงหวังชา492,339,870-0.65
1157 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด492,275,084-0.93
1158 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด491,261,393+2.35
1159 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด490,264,320+5.49
1160 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)489,365,955-5.13
1161 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์484,566,699-1.55
1162 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.484,268,711-1.86
1163 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา484,185,785-1.50
1164 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ484,113,927-
1165 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด483,777,970-
1166 MR. Jean-Marie Verbrugghe482,846,400-
1167 นาย จิตติพร จันทรัช481,419,271+1.13
1168 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด480,351,715-2.05
1169 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย480,251,550-1.55
1170 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย480,088,410-0.37
1171 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม479,969,280-3.23
1172 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)479,272,450+0.42
1173 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG478,384,952+1.36
1174 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล477,905,778-1.59
1175 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด477,338,400-1.52
1176 นาย สุรชัย รติทอง476,487,102+2.18
1177 IFS Capital Limited475,398,000-1.52
1178 นาง ปราณี เผอิญโชค475,384,055+1.85
1179 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited475,255,608-2.01
1180 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY473,871,128-2.17
1181 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด473,861,811-0.57
1182 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล473,084,272-0.01
1183 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล473,019,183-
1184 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ473,011,690-4.10
1185 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด470,904,370-1.69
1186 นาง นิตยา สงวนพานิช469,546,740-4.27
1187 LOTTE COMPANY, LIMITED.469,450,000+0.44
1188 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต468,439,240+0.68
1189 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม466,934,400-3.23
1190 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด464,632,706-0.70
1191 GLORY HOPE LIMITED464,384,760-1.07
1192 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม463,760,000-3.23
1193 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม463,760,000-3.23
1194 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม463,760,000-3.23
1195 POSCO, LTD.462,349,345-2.17
1196 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง461,227,200+4.08
1197 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา461,003,790+3.85
1198 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์460,287,500-4.35
1199 นาย มงคล มังกรกนก459,775,094+0.95
1200 นาง ณิศนาถ อนันตชัย459,299,751-1.94
1201 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์459,150,024-
1202 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ458,062,500+1.90
1203 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.457,704,929-1.04
1204 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ457,389,711+2.51
1205 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.457,067,534-0.16
1206 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์456,331,953-2.56
1207 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร456,179,007+3.16
1208 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์454,981,327-0.51
1209 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด453,802,298+2.70
1210 นาง แฉล้ม โรจตระการ453,000,000+11.20
1211 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์452,850,000-2.14
1212 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม452,383,962-3.15
1213 Global Health Investment Co., Ltd.451,821,474+0.47
1214 MISS NISHITA SHAH451,667,965-0.96
1215 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด451,438,303-
1216 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม451,053,720-3.23
1217 นาย ธงไชย แพรรังสี450,908,333-0.91
1218 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ450,654,375-
1219 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด450,489,951+0.98
1220 นาง อารยา คงสุนทร449,755,067+0.65
1221 PAN ORION CORP. LIMITED449,190,000-1.61
1222 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์448,736,000+0.68
1223 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด447,593,450-
1224 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย446,515,863-0.28
1225 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์445,800,000+3.95
1226 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์445,500,000-6.50
1227 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ444,466,778-2.17
1228 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์444,395,491-3.19
1229 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด444,080,000+1.92
1230 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล442,361,086+1.10
1231 Peak Development Holdings Ltd.441,663,681-5.71
1232 นาย อติพล ตันติวิท441,000,000+2.72
1233 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน440,207,508-
1234 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED439,440,120-0.54
1235 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม438,340,000-3.23
1236 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.437,570,000-
1237 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย435,308,097-
1238 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร434,765,632-2.26
1239 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.434,000,000-1.94
1240 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)432,655,669+0.98
1241 นาย อติพงษ์ ตันติวิท431,095,875+2.72
1242 นาย วันจักร์ บุรณศิริ430,884,745-2.44
1243 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์429,859,821-0.08
1244 นาย ทิพย์ ดาลาล429,820,354+0.90
1245 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา429,241,940-1.78
1246 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล428,993,703-
1247 ธนาคาร ออมสิน Bank427,500,000+0.58
1248 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย426,242,051-3.59
1249 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ425,773,504-
1250 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)425,577,900-
1251 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์425,091,240+4.18
1252 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)425,000,000-
1253 SINGVALE PTE LTD424,557,560+1.64
1254 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ423,747,975-4.35
1255 นาย เอก พิจารณ์จิตร423,000,000-3.19
1256 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)422,872,199-0.74
1257 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)422,555,918-
1258 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ421,731,427-0.95
1259 บริษัท เจียรวานิช จำกัด421,575,536+0.63
1260 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด420,763,000-
1261 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์419,314,167-
1262 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม419,120,000-3.23
1263 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา418,641,140-0.32
1264 นาย พรมพันธ์ พรมมาส418,227,500-
1265 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)418,153,937-1.96
1266 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์417,718,441+0.12
1267 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED417,631,525-0.97
1268 นาย อภิชัย เตชะอุบล416,701,852-2.11
1269 นาย วรุฒ บูลกุล416,179,414+2.70
1270 MR. YEAP SWEE CHUAN414,754,066-5.32
1271 MR. TSAI WU-YING414,332,730+1.90
1272 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ414,314,380+0.65
1273 MR. SHEUNG SHUN CHAN412,160,000+5.47
1274 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)412,058,444+1.17
1275 M-POWER TT LTD.411,398,714-
1276 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์411,201,400-
1277 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์411,104,000+4.38
1278 WACOAL CORP.411,100,500-0.65
1279 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์410,111,590+5.47
1280 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย409,837,506+1.38
1281 นาง พรนภา วิญญรัตน์408,701,537-0.41
1282 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์406,493,438+2.97
1283 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด405,365,389+0.98
1284 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ403,413,672+4.58
1285 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์402,854,799-1.16
1286 นาย พระนาย กังวาลรัตน์402,696,000-
1287 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด402,676,056-2.50
1288 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด401,601,664+1.32
1289 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด401,294,167-0.94
1290 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง401,094,479-4.39
1291 นาย วุฒิ จารุกรสกุล400,980,000-2.45
1292 นาย คเชนทร์ เบญจกุล400,782,728+1.39
1293 JPMORGAN THAILAND FUND400,355,317+1.89
1294 นาย วชิระ ทยานาราพร400,282,136+1.17
1295 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด400,000,000+1.00
1296 นาย สุรเดช มาลัยทอง399,762,394-
1297 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)399,067,520-
1298 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)399,000,000-1.75
1299 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ397,756,112-2.59
1300 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล397,590,157+0.10
1301 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร396,573,723-1.16
1302 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ396,343,903-1.04
1303 นาย ภาสกร ภาสกรนที396,000,000+4.55
1304 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที396,000,000+4.55
1305 นาง อิง ภาสกรนที396,000,000+4.55
1306 นาง วัชณี สิงหวังชา395,691,000-0.50
1307 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS395,270,896+8.94
1308 นาง เกษสุดา ไรวา394,924,920-
1309 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล394,585,701-1.94
1310 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์394,585,701-1.94
1311 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด394,477,125-
1312 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ394,276,112-2.59
1313 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล393,996,720-0.64
1314 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด393,699,880-1.07
1315 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)393,317,358-
1316 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์392,682,931-0.46
1317 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด391,300,000-
1318 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด391,079,322+2.94
1319 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ390,216,112-2.59
1320 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ390,216,112-2.59
1321 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ390,128,000+0.68
1322 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด390,000,000-1.28
1323 บริษัท สินสหกล จำกัด389,999,840-4.10
1324 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์389,103,023-1.83
1325 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)388,953,177+2.50
1326 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์387,971,875-1.83
1327 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)387,279,750-
1328 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์387,166,388-
1329 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี386,100,000-
1330 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG385,375,514+5.47
1331 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี383,910,490-1.41
1332 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต383,771,299-0.83
1333 CHANG FUNG COMPANY LIMITED381,320,754-1.87
1334 OKAYA & CO.,LTD380,800,000+2.00
1335 น.ส. วาสนา จันทรัช380,003,481+2.40
1336 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ379,800,041-7.94
1337 นาย นคร นิรุตตินานนท์379,458,150+5.47
1338 นาย วิโรจน์ เจริญตรา378,853,932+1.49
1339 น.ส. มาลินี บุญรักษ์378,698,467-0.42
1340 CPYI CLT A/C 0090029-1001378,676,026-2.07
1341 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด378,496,800+0.82
1342 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)378,125,378-1.87
1343 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม376,333,800-3.23
1344 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล375,840,432-0.98
1345 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta375,765,906-0.27
1346 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด375,000,000-4.67
1347 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์374,218,000+0.68
1348 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา373,693,520-1.05
1349 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)373,375,000-2.76
1350 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล373,349,601-1.94
1351 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด372,800,000+2.58
1352 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ372,599,911-
1353 นาย เจน วองอิสริยะกุล371,747,236-1.50
1354 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)370,158,360-1.35
1355 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์369,600,525-0.95
1356 นาย สหนันท์ เชนตระกูล368,856,830+0.54
1357 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์368,234,680-2.86
1358 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)367,867,656+1.85
1359 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ367,552,920+4.08
1360 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด366,653,243-0.72
1361 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด365,586,480+1.90
1362 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล365,532,596-2.80
1363 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี365,465,000-1.05
1364 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED364,665,117-0.62
1365 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ364,514,040-4.04
1366 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล364,466,686+1.10
1367 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND361,777,592-1.22
1368 นาง อรุณี วิริยะจิตรา361,440,244-2.55
1369 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์361,325,360-2.97
1370 นาย พีรนาถ โชควัฒนา360,971,654+0.57
1371 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท360,041,250-0.50
1372 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี360,000,068-1.11
1373 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา360,000,000-
1374 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์359,630,450+0.90
1375 นาง วรดี สินเจริญกุล359,264,430+1.90
1376 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด358,441,227-1.50
1377 ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3358,415,000-3.48
1378 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน358,303,490+3.07
1379 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล357,842,984-
1380 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST357,286,625-1.94
1381 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย356,997,200-0.36
1382 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์356,400,000+2.78
1383 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ355,864,446-0.13
1384 MR. CHERN KUAN-JAN355,538,895-1.86
1385 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ354,414,295-2.65
1386 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา353,469,150-0.93
1387 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค353,318,223+2.19
1388 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED352,687,500+1.17
1389 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ352,607,163-0.08
1390 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง352,435,268-2.45
1391 นาง กิตติธรา แสงทวีป351,271,656-0.42
1392 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)350,036,063+1.64
1393 นาย วริศ บูลกุล349,777,750+2.42
1394 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์349,600,000+0.87
1395 นาย ภมร พลเทพ349,280,000-1.07
1396 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด349,165,249-
1397 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์349,065,720-3.51
1398 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา347,700,000-1.05
1399 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย347,611,596+1.50
1400 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ347,339,319+7.90
1401 นาย วิทูร มโนมัยกุล347,220,000-0.56
1402 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.347,171,635+0.84
1403 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล346,438,618-1.34
1404 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์346,379,655+2.75
1405 นาย วิทูร สุริยวนากุล346,087,561-
1406 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED344,392,145-1.20
1407 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด343,900,150-2.48
1408 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด343,876,354-4.56
1409 นาย แกลิก อมตานนท์343,778,940-0.08
1410 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์343,704,141-1.83
1411 นาย ฐิติ ชนะภัย343,000,000-0.36
1412 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์342,941,931-5.50
1413 นาย ชาย ศรีวิกรม์342,791,552+0.78
1414 นาย มารชัย กองบุญมา342,244,780+4.10
1415 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์341,997,539+4.19
1416 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค341,923,102+2.30
1417 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01341,660,220-
1418 นาย กิติชัย สินเจริญกุล340,996,425+1.90
1419 OJI HOLDINGS CORPORATION340,734,540+2.00
1420 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์340,695,354-2.56
1421 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์339,839,882-
1422 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD339,772,500-
1423 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล339,352,752-
1424 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์339,160,994-1.83
1425 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)338,416,060-
1426 น.ส. มาลี วิญญรัตน์337,508,932-0.41
1427 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์337,507,602-0.76
1428 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์337,425,479+0.81
1429 บริษัท สมบัติธนา จำกัด337,415,264+0.19
1430 GRASIM INDUSTRIES LIMITED337,124,537+14.11
1431 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์336,767,865-0.49
1432 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด336,350,000+1.43
1433 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า336,326,071+0.63
1434 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา335,745,410+3.85
1435 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์335,705,856-
1436 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์335,212,235+0.82
1437 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม334,527,689+0.90
1438 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร334,426,713-0.93
1439 นาย สนั่น อังอุบลกุล333,940,890-2.77
1440 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์333,901,297-0.73
1441 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล333,269,019-5.07
1442 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด333,157,058-
1443 Silom Road Limited332,545,500-3.70
1444 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์332,450,000-1.83
1445 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล331,944,700-0.30
1446 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ331,891,201+0.31
1447 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร331,671,420-9.74
1448 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี331,567,689+13.35
1449 บริษัท กิมฟอง จำกัด331,245,218-0.46
1450 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย330,994,121-0.93
1451 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล330,986,300-2.14
1452 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์330,826,200-0.95
1453 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล330,592,558-1.83
1454 นาย มงคล สิมะโรจน์330,220,000+1.82
1455 นาง สิริเกศ จิรกิติ329,754,514+1.67
1456 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด329,696,724-1.34
1457 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์329,648,940-3.51
1458 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta329,312,930+1.56
1459 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา328,695,898+0.13
1460 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา328,020,662-0.16
1461 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์327,965,000-1.80
1462 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช327,869,740-0.92
1463 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี326,840,597-0.42
1464 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด325,535,678-
1465 นาย สมชัย ธนสารศิลป์325,441,863-
1466 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์324,784,270-1.86
1467 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT324,132,854+1.30
1468 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)323,454,000-
1469 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด322,940,280-2.35
1470 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร322,887,700+4.88
1471 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด322,709,376+0.78
1472 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด322,682,161-1.18
1473 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร322,269,682+3.88
1474 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์321,880,778-
1475 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)321,739,000-
1476 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด320,320,000-7.14
1477 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)319,961,540-
1478 นาง อัญชนา ศิริวงศ์319,765,600-0.36
1479 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)319,691,800-1.76
1480 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์319,688,135-0.02
1481 น.ส. วริษา ภาสกรนที319,325,160+4.55
1482 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร319,283,250-
1483 น.ส. วรินทร บูลกุล319,281,352+2.40
1484 MOLTEN CORPORATION318,037,500-
1485 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.317,882,600-
1486 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์317,801,100-2.45
1487 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา317,452,824-
1488 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์316,979,630-1.83
1489 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล316,393,674-0.56
1490 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์315,413,976+0.82
1491 น.ส. สุณี วิญญรัตน์314,903,373-0.41
1492 มูลนิธิส่งเสริมไทย314,839,200-1.28
1493 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด314,685,000-1.06
1494 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์312,888,237-0.12
1495 INGRESS CORPORATION BERHAD312,659,917+2.78
1496 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช312,012,000+0.82
1497 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์311,395,584+14.89
1498 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED310,945,000+2.35
1499 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์310,444,865-0.12
1500 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ309,724,640-1.58