คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล694,665,000-
1002 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด694,400,000-
1003 นาย ฮารกิชิน ทันวานี693,426,000+0.01
1004 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด691,436,099-1.20
1005 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR691,420,000+0.21
1006 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG690,783,532-0.33
1007 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ689,745,800+0.58
1008 บริษัท โงวฮก จำกัด689,081,250-0.61
1009 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED688,852,080-0.86
1010 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด686,547,124+0.63
1011 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด686,280,000+6.02
1012 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย685,632,000-0.01
1013 นาย เศรษฐา ทวีสิน685,151,515-0.96
1014 นาง ปัทมา เล้าวงษ์683,019,326-0.76
1015 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์682,707,900-
1016 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์682,597,837-1.75
1017 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์681,512,222+1.21
1018 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์681,350,300+0.66
1019 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช677,893,360-3.97
1020 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND676,947,350+2.25
1021 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด675,432,958+0.11
1022 นาย กำพล พลัสสินทร์675,089,353+0.01
1023 MR. YEAP SWEE CHUAN675,078,427+1.96
1024 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร673,912,320+7.03
1025 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด668,800,000-
1026 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด665,648,508-2.01
1027 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา661,146,500-2.62
1028 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)660,858,750+2.96
1029 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง658,896,000-3.81
1030 นาง วิมลทิพย์ พงศธร655,574,613-0.45
1031 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด652,680,000-0.95
1032 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ652,400,000+0.50
1033 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล651,569,233-
1034 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล648,690,238-1.02
1035 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม647,101,780-
1036 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ646,603,523-3.87
1037 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์645,979,700-0.13
1038 นาง ยุวเรศ ชูสกุล643,876,000+0.70
1039 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด642,918,664-0.88
1040 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์640,628,417+1.32
1041 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์638,910,793-0.11
1042 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์638,463,406-
1043 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ638,122,117+0.58
1044 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS637,028,659+0.97
1045 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล635,111,393-0.62
1046 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์634,218,000+0.71
1047 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด634,073,219-2.02
1048 นาง ประคอง กุญชรยาคง633,270,000-
1049 POSCO, LTD.633,217,581-1.59
1050 นาง วรรณี ตติยกวี632,941,204+0.78
1051 นาย บัญชา วิญญรัตน์630,009,600-
1052 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์629,951,140-
1053 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์629,220,380-1.44
1054 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด624,863,484+0.53
1055 นาย ประชุม มาลีนนท์622,980,000-3.41
1056 นาย คเชนทร์ เบญจกุล621,752,143-1.07
1057 WHOLTON COMPANY LIMITED620,639,600-0.89
1058 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด620,398,872+0.71
1059 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์618,276,925+0.99
1060 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี617,842,616+1.21
1061 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง617,755,600+0.63
1062 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว616,295,050+1.68
1063 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย614,552,608-0.83
1064 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ611,658,710-1.38
1065 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน609,518,088-1.39
1066 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ608,737,314-
1067 นาย เดชพล จันศิริ606,081,000-2.04
1068 นาง นิตยา สงวนพานิช605,328,020-1.27
1069 ONEIDA SERVICES LIMITED604,800,000-0.89
1070 นาย นพพร วิฑูรชาติ604,216,586+1.82
1071 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย603,283,560-
1072 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร602,706,566+0.58
1073 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์602,536,056-
1074 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล602,000,000+0.58
1075 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited601,520,000-1.94
1076 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด601,520,000-
1077 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว598,799,375-1.60
1078 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด598,091,224-3.08
1079 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด598,009,000+0.86
1080 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.597,609,379-1.20
1081 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD597,242,763-0.68
1082 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล597,046,400+1.74
1083 นาย วิทวัส พรกุล593,951,863-2.49
1084 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์593,826,755+0.78
1085 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล591,444,104-2.89
1086 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์589,606,729+0.71
1087 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์588,586,300-1.03
1088 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)588,516,880-2.21
1089 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์588,351,387+0.78
1090 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม588,155,040-3.03
1091 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ587,520,000+0.69
1092 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์586,700,465+0.78
1093 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด586,635,105-
1094 นาย เพชร พะเนียงเวทย์586,515,859+0.78
1095 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์586,165,200-
1096 นาย สันติ สิงหวังชา585,846,600-
1097 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด585,824,400-
1098 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์585,712,708+0.78
1099 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์585,712,517+0.78
1100 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์585,712,517+0.78
1101 นาย อติพงษ์ ตันติวิท585,200,000-1.44
1102 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์585,161,200+0.58
1103 IFS Capital Limited583,443,000-
1104 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล583,370,663-0.53
1105 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)583,000,000-
1106 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด580,748,316+0.58
1107 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB580,549,500-
1108 MR. KENNETH RUDY KAMON579,624,780-0.26
1109 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต578,658,000-0.74
1110 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด578,487,791-1.95
1111 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย577,445,776-0.54
1112 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล577,146,823-1.52
1113 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์576,655,739-1.02
1114 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK576,116,075-
1115 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์575,408,946+0.58
1116 Global Health Investment Co., Ltd.572,806,845+0.93
1117 นาย ชวน ตั้งจันสิริ572,646,900-2.05
1118 นาย กำจร ตติยกวี571,593,796+0.78
1119 นาง ปราณี เผอิญโชค571,566,558+0.30
1120 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ571,224,553-0.50
1121 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)570,626,070-
1122 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล570,326,500-1.11
1123 นาย ทิพย์ ดาลาล569,014,069-1.96
1124 น.ส. วิศรา พรกุล569,003,421-2.19
1125 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A568,450,240-0.49
1126 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด568,368,865-0.39
1127 น.ส. ศศินภา จรูญศรี568,228,258-
1128 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม567,760,000+0.05
1129 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี567,354,503-
1130 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์566,721,464-
1131 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)566,095,000+0.58
1132 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์565,920,000+0.83
1133 นาย ภาโณตม์ พรมมาส565,785,000+1.01
1134 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED565,653,771+0.81
1135 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด565,598,770-0.83
1136 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ565,571,093-0.35
1137 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา565,449,369+0.79
1138 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)564,879,000-
1139 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)564,102,000-
1140 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์563,687,473+0.72
1141 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน562,917,892+0.09
1142 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์562,898,347+1.82
1143 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.562,473,596-0.53
1144 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล559,483,243+1.48
1145 CACEIS BANK559,233,266-0.37
1146 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย557,390,400-3.12
1147 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.556,953,016-1.80
1148 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา556,750,731-1.91
1149 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา556,455,341-2.62
1150 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ555,923,820+0.87
1151 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.551,747,070+0.79
1152 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.551,723,200-
1153 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ550,631,250+2.96
1154 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)550,017,122+0.87
1155 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)548,230,000+1.37
1156 นาง เกษสุดา ไรวา546,819,120-1.39
1157 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี545,370,000-0.18
1158 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)545,127,306-0.81
1159 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ544,950,000-3.81
1160 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์543,667,270+0.19
1161 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์541,282,500-1.23
1162 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด541,266,000-2.16
1163 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช540,496,476-
1164 นาง สร้อยเพชร จันทรัช539,610,062-0.88
1165 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)538,906,124-1.45
1166 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด538,861,665+1.83
1167 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์536,246,069+0.93
1168 นาย วันจักร์ บุรณศิริ536,087,969-0.96
1169 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด535,743,564-2.30
1170 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม535,724,777-1.96
1171 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร535,600,000-1.94
1172 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)535,514,152+0.26
1173 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด533,520,000-0.64
1174 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)532,962,274-
1175 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.532,000,000+1.32
1176 UNITY I. CAPITAL LIMITED529,714,500-
1177 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)529,415,100+1.05
1178 บริษัท เจียรวานิช จำกัด529,235,748-
1179 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย528,000,000-3.03
1180 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์527,865,724-
1181 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด527,500,000-0.95
1182 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ527,060,265-0.25
1183 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี524,000,100-2.29
1184 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ522,609,580+0.40
1185 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ522,001,525-0.89
1186 PAN ORION CORP. LIMITED521,640,000+0.93
1187 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน521,408,134-8.29
1188 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล520,277,720-
1189 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01519,449,060-1.49
1190 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด519,406,360-
1191 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล518,536,983-1.84
1192 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล518,068,028+3.18
1193 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์517,304,943-1.30
1194 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา516,904,355+2.78
1195 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ515,600,669-0.80
1196 KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL513,579,000-
1197 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ511,783,140-0.76
1198 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)507,905,879-1.22
1199 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ507,869,240-0.53
1200 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล507,750,180-0.95
1201 นาง อมร พุฒิพิริยะ506,348,206+0.97
1202 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์506,247,672+0.78
1203 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด505,928,237-0.61
1204 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์504,986,607+0.52
1205 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ504,700,000+0.97
1206 นาง สุภาวดี ตติยกวี504,013,829+0.78
1207 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร503,867,743-0.18
1208 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา502,913,790+3.42
1209 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร502,435,290-0.11
1210 MR. KYUYOUNG LEE502,341,732-2.15
1211 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์500,987,680+1.83
1212 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร499,878,252-8.29
1213 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)498,278,399-6.25
1214 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ497,064,600+4.44
1215 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร496,835,650-3.48
1216 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม496,333,200-3.03
1217 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี495,908,000+2.64
1218 นาย วรุฒ บูลกุล494,916,060-
1219 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม493,680,000-3.03
1220 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม493,680,000-3.03
1221 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม493,680,000-3.03
1222 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด492,925,217-1.10
1223 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์492,079,361-
1224 นาย อภิชัย เตชะอุบล491,351,447-1.40
1225 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล490,975,000-0.80
1226 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา490,974,994-0.80
1227 นาย เจริญ รุจิราโสภณ489,960,207-1.52
1228 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ489,624,060-
1229 GLORY HOPE LIMITED489,262,515-0.68
1230 นาย วชิระ ทยานาราพร488,412,176-1.42
1231 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด488,327,583+2.34
1232 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ487,597,725-
1233 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด487,500,000-4.10
1234 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล487,298,000-2.89
1235 นาง จิราพร กิตติคุณชัย486,000,000+13.58
1236 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด485,874,469-
1237 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด485,822,497-
1238 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด485,267,340-
1239 นาง มยุรี ตติยกวี484,892,363+0.78
1240 MRS. TEO LEE NGO484,877,594+1.96
1241 นาง ณิศนาถ อนันตชัย483,005,545-2.45
1242 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล481,947,530-1.20
1243 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)481,900,000-
1244 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์481,812,732-2.10
1245 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)481,671,000+0.92
1246 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล481,514,040-0.95
1247 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)480,903,442-0.99
1248 นาย วิโรจน์ เจริญตรา480,635,586+0.59
1249 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม480,153,960-3.03
1250 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม480,112,340-3.01
1251 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์478,800,000-
1252 นาย พรมพันธ์ พรมมาส478,665,000+1.01
1253 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด477,898,230+0.85
1254 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย477,769,116-0.26
1255 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์477,493,495+0.21
1256 นาย อติพล ตันติวิท477,157,450-1.44
1257 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)476,000,000-
1258 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ475,534,872-2.45
1259 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล475,345,980+6.43
1260 MR. SHEUNG SHUN CHAN473,340,000-2.04
1261 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ472,021,145-2.59
1262 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร471,830,440-1.03
1263 นาย พีรนาถ โชควัฒนา471,802,791-1.45
1264 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์471,548,541-2.16
1265 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ470,950,480-
1266 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ470,950,480-
1267 นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ470,950,480-
1268 นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ470,950,480-
1269 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์470,888,438+0.85
1270 นาง มาลี จารุกรสกุล470,600,000-8.29
1271 นาย ภมร พลเทพ470,400,000-0.89
1272 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์470,399,530-2.04
1273 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด469,851,360-
1274 SINGVALE PTE LTD469,797,300-
1275 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด469,716,762-1.37
1276 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช468,300,000-
1277 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด468,000,000+2.56
1278 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม466,620,000-3.03
1279 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์465,908,176-1.25
1280 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด464,400,000-
1281 นาย ทวีลาภ แจ่มใส463,250,000+1.83
1282 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด462,411,000-0.86
1283 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)462,328,260+6.43
1284 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร462,000,000-0.43
1285 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์460,529,774-
1286 นาย สุรชัย รติทอง460,225,230+1.09
1287 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล459,867,432-0.47
1288 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์457,738,658-
1289 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส457,160,000-0.40
1290 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด456,890,000-
1291 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร456,320,562+3.42
1292 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว456,270,090+6.43
1293 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC455,497,088-2.74
1294 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED454,123,600-0.89
1295 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี453,750,000-0.67
1296 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์452,745,696-1.74
1297 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด452,000,000-3.10
1298 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์451,819,141+0.72
1299 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด451,635,987-0.72
1300 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์451,504,365-4.10
1301 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์451,054,965-2.16
1302 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์450,560,640-0.78
1303 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์450,000,000-2.22
1304 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย449,680,438+3.42
1305 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร448,813,926+0.60
1306 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์447,643,885-1.42
1307 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ447,224,417-0.79
1308 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้446,967,755-0.82
1309 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด446,034,913-0.29
1310 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์445,701,765-1.20
1311 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล443,732,535+0.34
1312 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ442,974,296-0.66
1313 INGRESS CORPORATION BERHAD442,934,883-
1314 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)442,890,000-
1315 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี442,500,000-
1316 นาง รัชนี นิพัทธกุศล441,697,920-
1317 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)441,471,000-1.49
1318 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์440,922,215+0.06
1319 LOTTE COMPANY, LIMITED.440,750,000-
1320 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา439,550,064-1.39
1321 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)439,089,342+0.11
1322 น.ส. รัตนา พรรณนิภา437,992,700-2.05
1323 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล436,437,240+6.43
1324 นาย จิตติพร จันทรัช436,032,785-0.82
1325 นาย นคร นิรุตตินานนท์435,783,970-2.04
1326 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว435,779,785+1.68
1327 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม435,600,000-3.03
1328 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)434,906,920-1.76
1329 นาง แฉล้ม โรจตระการ434,880,000+0.83
1330 นาง วัชณี สิงหวังชา433,372,000-0.16
1331 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี433,178,876-
1332 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ432,120,000-2.48
1333 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด431,691,897-1.03
1334 นาย จิรโมท พหูสูตร430,588,092-2.73
1335 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)430,184,040-
1336 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล430,027,980+6.43
1337 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล428,270,531-1.20
1338 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค426,849,110-0.02
1339 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)426,254,300-0.43
1340 มูลนิธิส่งเสริมไทย425,840,200-0.95
1341 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์425,546,700-
1342 WACOAL CORP.425,514,700-
1343 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์425,121,940-0.55
1344 นาย มงคล มังกรกนก425,087,674-1.00
1345 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา424,992,020-
1346 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา423,290,404+1.03
1347 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส422,352,000-
1348 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล422,094,098-
1349 บริษัท สินสหกล จำกัด421,967,040-0.76
1350 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล421,212,857-2.29
1351 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา421,211,080-0.53
1352 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED420,427,067-
1353 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ416,520,312-0.64
1354 บริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด416,500,000+1.68
1355 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)416,104,163+0.49
1356 บริษัท กิมฟอง จำกัด415,964,617-1.83
1357 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ415,705,000+0.58
1358 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย415,490,437-
1359 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช415,409,375-1.37
1360 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์415,383,540-1.52
1361 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ415,272,312-0.64
1362 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล414,951,415-2.45
1363 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์414,951,415-2.45
1364 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด414,790,945-0.68
1365 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค414,630,888-
1366 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา414,125,250-0.80
1367 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี413,311,598+0.19
1368 MR. CHERN KUAN-JAN412,955,114-0.53
1369 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์412,091,000-
1370 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี411,021,280-0.52
1371 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์410,000,000-
1372 นาง วัลลภา ไตรโสรัส409,852,800-
1373 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล409,518,589-0.95
1374 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)409,486,000-
1375 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์408,959,858-2.82
1376 นาย มงคล สิมะโรจน์408,240,000-
1377 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)408,000,000-
1378 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์407,496,773+1.83
1379 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล405,942,360-2.44
1380 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์405,713,894+0.98
1381 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา405,477,149-1.91
1382 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.405,018,968+0.81
1383 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG404,562,522-2.04
1384 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta403,070,135-0.04
1385 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์402,460,140-1.82
1386 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ401,505,604-0.17
1387 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์401,152,069+0.15
1388 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED401,130,122+8.33
1389 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม400,613,400-3.03
1390 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์400,140,000+1.28
1391 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร399,129,851-1.76
1392 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล398,459,659-2.14
1393 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY398,326,455-0.86
1394 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล398,192,760+1.10
1395 นาง ธัญญา ตู้จินดา397,364,730-1.94
1396 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด396,712,814+2.17
1397 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา396,489,700+0.57
1398 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ395,678,550+0.83
1399 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ395,503,463+2.43
1400 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม395,270,800+1.62
1401 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์393,908,283-0.02
1402 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา392,746,720-1.76
1403 OKAYA & CO.,LTD392,224,000+0.97
1404 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข392,162,270+0.07
1405 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด391,940,397+0.79
1406 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์391,685,840-
1407 GRASIM INDUSTRIES LIMITED391,679,960-0.89
1408 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ391,000,000-0.50
1409 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์390,780,000+1.28
1410 นาย วิทูร มโนมัยกุล389,658,000-
1411 CHANG FUNG COMPANY LIMITED388,448,244+0.92
1412 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4388,284,015-0.66
1413 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์387,971,875+1.83
1414 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์387,911,340+0.42
1415 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์387,490,540-
1416 น.ส. ณิชยา พหูสูตร387,269,872-2.73
1417 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด386,737,013-1.05
1418 นาง พรนภา วิญญรัตน์386,655,396-
1419 นาย แกลิก อมตานนท์385,773,840+0.83
1420 MISS YEAP XIN RHU385,560,000+1.96
1421 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)385,193,142+0.92
1422 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล384,120,908-1.03
1423 น.ส. วรินทร บูลกุล383,991,613-
1424 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)383,912,100-1.75
1425 MISS YEAP XIN YI383,348,676+1.96
1426 PAN ASIA ASSETS LIMITED383,250,000-0.95
1427 นาย วริศ บูลกุล382,513,910+0.52
1428 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND382,226,938+0.39
1429 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด382,012,500-3.59
1430 CPYI CLT A/C 0090029-1001381,860,352-0.72
1431 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย381,222,010-
1432 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์381,069,511-0.24
1433 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์380,698,661-
1434 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด380,233,750-2.93
1435 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง380,069,915+0.05
1436 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ378,994,043-1.15
1437 TIS Inc.378,131,677-1.16
1438 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์378,105,274-3.76
1439 นาง อรณี จิราธิวัฒน์377,777,520-2.06
1440 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล377,673,800-
1441 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด377,126,400-
1442 นาง กิตติธรา แสงทวีป376,885,214-
1443 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด376,640,000-
1444 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์375,000,000-2.00
1445 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์375,000,000-2.00
1446 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ373,609,755-0.86
1447 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด372,937,500+2.56
1448 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด372,937,500+2.56
1449 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด372,937,500+2.56
1450 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.372,000,000-0.81
1451 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED371,250,000-0.56
1452 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล370,360,000-
1453 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด369,985,000+1.30
1454 นาย ธงไชย แพรรังสี368,924,999-2.78
1455 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา367,797,000-0.80
1456 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ367,363,535-0.52
1457 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)366,614,900-0.39
1458 KING WAN CORPORATION LIMITED366,521,400-0.95
1459 นาย อนวัช สุริยวนากุล366,428,478-
1460 นาย ฐิติ ชนะภัย366,275,000-
1461 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด365,987,777-0.84
1462 Silom Road Limited365,976,000-
1463 นาย วิชัย ทองแตง365,414,491+20.00
1464 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด364,650,000+1.60
1465 North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited364,500,000-1.23
1466 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล364,482,500-8.87
1467 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล364,482,500-8.87
1468 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์363,178,554+1.00
1469 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด363,000,000+1.00
1470 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด363,000,000+1.00
1471 น.ส. พัณณภา รัตตกุล362,669,597-2.89
1472 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์361,729,566+0.72
1473 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด360,953,050+0.79
1474 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4360,411,800-
1475 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)360,314,704-0.60
1476 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์360,279,173-0.45
1477 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์360,028,970+1.01
1478 NOMURA PB NOMINEES LTD.359,155,708+0.23
1479 นาย ชาย ศรีวิกรม์358,859,906-5.97
1480 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี358,816,419-
1481 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด358,784,524-
1482 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์358,390,045-1.79
1483 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร356,774,455+3.42
1484 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์356,429,640-0.95
1485 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล356,130,800-3.10
1486 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)354,960,000-1.96
1487 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด354,494,308-
1488 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา354,131,250-0.80
1489 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.353,625,767-0.49
1490 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา353,385,240+0.58
1491 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา353,190,000-0.52
1492 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต352,891,599-0.27
1493 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ352,423,493-3.76
1494 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ352,415,800+1.91
1495 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์352,315,501-1.29
1496 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด352,135,060-0.43
1497 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด351,995,840-0.89
1498 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)351,089,304+0.73
1499 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร351,054,815-0.61
1500 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์350,878,494+1.83