คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย714,300,000-
1002 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์712,264,608-
1003 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)712,240,979-
1004 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด711,552,000-
1005 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล711,450,000-
1006 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด711,424,500-
1007 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)709,745,681-
1008 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด708,750,460-
1009 นาย พีรนาถ โชควัฒนา706,504,857-
1010 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล705,514,587-
1011 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม705,267,627-
1012 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก703,032,044-
1013 นาง อารยา คงสุนทร702,558,568-
1014 นาง ประคอง กุญชรยาคง700,700,000-
1015 HI-LEX CORPORATION700,000,000-
1016 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล699,735,765-
1017 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL699,036,478-
1018 นาย บัญชา วิญญรัตน์697,708,000-
1019 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด696,247,993-
1020 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD695,461,276-
1021 UNITY I. CAPITAL LIMITED694,314,000-
1022 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด691,888,472-
1023 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)691,515,000-
1024 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด689,976,000-
1025 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล689,090,790-
1026 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์688,536,000-
1027 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย686,760,860-
1028 MISS Nishita Shah686,119,081-
1029 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม685,130,000-
1030 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด683,991,000-
1031 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา683,597,950-
1032 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์682,700,000-
1033 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์681,291,334-
1034 นาย สดาวุธ เตชะอุบล680,953,346-
1035 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด679,932,346-
1036 นาย อภิชัย เตชะอุบล678,240,597-
1037 น.ส. วิศรา พรกุล677,900,000-
1038 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์677,444,311-
1039 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล677,207,500-
1040 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ676,921,745-
1041 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ676,133,435-
1042 นาย อาษา เมฆสวรรค์675,180,560-
1043 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.674,357,530-
1044 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด674,353,214-
1045 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์672,261,080-
1046 นาย ชาลี โสภณพนิช671,733,750-
1047 นาง รัชนี นิพัทธกุศล671,702,400-
1048 นาย กำพล พลัสสินทร์671,397,899-
1049 นาย ทวีลาภ แจ่มใส670,242,500-
1050 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน668,138,884-
1051 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล667,493,080-
1052 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์667,282,255-
1053 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี666,757,035-
1054 นาง อิง ภาสกรนที666,000,000-
1055 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที666,000,000-
1056 นาย ภาสกร ภาสกรนที666,000,000-
1057 นาย นพพร วิฑูรชาติ665,736,819-
1058 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล662,498,193-
1059 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด662,464,250-
1060 นาย วิทวัส พรกุล661,560,000-
1061 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)660,301,528-
1062 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด659,302,947-
1063 น.ส. มาลินี บุญรักษ์659,286,771-
1064 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง658,896,000-
1065 นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร657,515,950-
1066 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์657,040,053-
1067 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์656,613,461-
1068 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)655,123,280-
1069 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์653,728,000-
1070 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด652,612,106-
1071 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์650,187,500-
1072 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์649,152,250-
1073 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)648,957,394-
1074 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)648,485,723-
1075 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)646,600,000-
1076 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์643,582,223-
1077 นาย พิมาน เตียวตรานนท์639,517,390-
1078 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.638,060,977-
1079 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์638,037,940-
1080 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์637,706,486-
1081 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย636,399,270-
1082 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.633,233,573-
1083 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด632,800,000-
1084 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา632,474,326-
1085 นาย เดชพล จันศิริ632,272,500-
1086 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม632,027,429-
1087 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด629,484,774-
1088 กองทัพบก628,461,039-
1089 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์628,073,847-
1090 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด627,847,995-
1091 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์627,846,285-
1092 นาย มหิธร พงษารัตน์626,780,000-
1093 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด625,877,472-
1094 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์625,512,528-
1095 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด625,093,425-
1096 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.624,903,180-
1097 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.624,609,803-
1098 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด623,645,716-
1099 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์621,907,500-
1100 NOMURA PB NOMINEES LTD.621,465,029-
1101 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล621,346,250-
1102 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด621,078,000-
1103 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์620,211,629-
1104 นาง ชลิดา เตชะอุบล618,830,499-
1105 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)618,000,000-
1106 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล617,197,037-
1107 WHOLTON COMPANY LIMITED615,098,175-
1108 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด614,035,150-
1109 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์613,587,700-
1110 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED613,074,667-
1111 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)609,807,825-
1112 นาง ณวรา วนาสิน606,922,250-
1113 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด605,917,501-
1114 นาย มงคล มังกรกนก604,808,794-
1115 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์603,598,378-
1116 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์602,644,424-
1117 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์601,963,601-
1118 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT600,107,979-
1119 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม599,641,290-
1120 ONEIDA SERVICES LIMITED599,400,000-
1121 MRS. TEO LEE NGO598,966,439-
1122 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย598,272,527-
1123 นาย วรพจน์ อำนวยพล596,001,488-
1124 นาย เพชร พะเนียงเวทย์595,640,601-
1125 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์594,828,869-
1126 นาย วชิระ ทยานาราพร594,729,752-
1127 นาย ชวน ตั้งจันสิริ594,102,066-
1128 นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์593,076,500-
1129 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์592,827,885-
1130 น.ส. วาสนา จันทรัช592,805,431-
1131 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์591,829,812-
1132 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์591,829,619-
1133 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์591,829,619-
1134 นาย สันติ สิงหวังชา589,070,970-
1135 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร587,901,560-
1136 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ587,702,140-
1137 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล586,632,800-
1138 ธนาคาร ออมสิน585,497,321-
1139 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.585,000,000-
1140 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ584,749,984-
1141 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์583,719,591-
1142 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์583,600,220-
1143 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์583,126,740-
1144 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์581,324,544-
1145 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด578,570,428-
1146 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ578,138,020-
1147 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา577,426,240-
1148 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์575,975,179-
1149 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด574,947,510-
1150 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา574,481,646-
1151 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา573,299,552-
1152 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ573,156,640-
1153 SAN-EI GEN F.F.I., INC.573,000,000-
1154 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์572,854,109-
1155 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์571,117,940-
1156 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์569,382,233-
1157 SMK ASIA LTD567,453,242-
1158 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ567,260,960-
1159 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด566,997,900-
1160 LOTTE COMPANY, LIMITED.565,800,000-
1161 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ565,098,333-
1162 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์564,616,800-
1163 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ562,767,200-
1164 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด559,995,021-
1165 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร558,390,186-
1166 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited558,231,708-
1167 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์557,925,200-
1168 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด557,724,830-
1169 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)557,572,200-
1170 SINGVALE PTE LTD556,796,800-
1171 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)555,175,900-
1172 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์552,650,000-
1173 นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ550,200,000-
1174 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด549,328,801-
1175 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์549,260,657-
1176 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด548,541,150-
1177 นาย วรุฒ บูลกุล548,344,499-
1178 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)547,259,908-
1179 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์545,912,859-
1180 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม545,364,393-
1181 OJI HOLDINGS CORPORATION545,175,264-
1182 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)544,991,999-
1183 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.544,730,000-
1184 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์543,332,813-
1185 TIS Inc.543,014,675-
1186 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน541,793,856-
1187 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล541,582,320-
1188 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล540,754,543-
1189 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล538,108,600-
1190 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา538,108,593-
1191 น.ส. พัณณภา รัตตกุล538,077,583-
1192 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ537,104,956-
1193 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด536,845,787-
1194 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)536,035,650-
1195 นาย สุรชัย รติทอง535,961,610-
1196 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด535,860,918-
1197 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)535,120,016-
1198 นาง ศศิธร รัตนรักษ์534,020,543-
1199 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)532,951,500-
1200 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED532,125,000-
1201 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์531,864,000-
1202 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช531,749,195-
1203 PAN ORION CORP. LIMITED531,300,000-
1204 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ530,261,793-
1205 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์530,250,000-
1206 นาง แฉล้ม โรจตระการ529,104,000-
1207 นาย เศรษฐา ทวีสิน528,802,187-
1208 น.ส. วริษา ภาสกรนที528,603,090-
1209 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด526,400,000-
1210 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย524,000,000-
1211 Peak Development Holdings Ltd.523,686,936-
1212 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์523,173,157-
1213 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด523,048,895-
1214 MR. KENNETH RUDY KAMON519,076,110-
1215 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด518,787,774-
1216 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ518,440,139-
1217 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์518,087,760-
1218 ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3518,000,000-
1219 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์515,490,230-
1220 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)514,552,500-
1221 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด512,454,180-
1222 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส511,222,669-
1223 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด510,428,262-
1224 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ510,407,345-
1225 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล510,225,339-
1226 นาง สุภาวดี ตติยกวี509,277,681-
1227 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ508,930,860-
1228 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม507,064,320-
1229 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด506,880,000-
1230 นาง ปราณี เผอิญโชค506,273,448-
1231 นาย คเชนทร์ เบญจกุล506,250,080-
1232 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด506,077,189-
1233 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์506,048,858-
1234 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ505,196,244-
1235 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล504,908,117-
1236 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)503,851,640-
1237 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.502,640,000-
1238 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH501,772,725-
1239 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา501,338,500-
1240 นาง กิตติธรา แสงทวีป501,293,926-
1241 นาย ภาโณตม์ พรมมาส500,062,500-
1242 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย499,228,723-
1243 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล498,080,531-
1244 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY497,908,069-
1245 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน497,862,000-
1246 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด496,337,224-
1247 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)495,611,600-
1248 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี494,480,000-
1249 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม493,293,600-
1250 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ493,109,712-
1251 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)493,018,500-
1252 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว492,144,740-
1253 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์492,079,361-
1254 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์491,773,925-
1255 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล491,496,097-
1256 MR. CHERN KUAN-JAN490,246,179-
1257 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม489,940,000-
1258 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม489,940,000-
1259 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม489,940,000-
1260 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED489,936,290-
1261 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์489,599,510-
1262 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช487,920,000-
1263 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ486,814,725-
1264 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์486,583,770-
1265 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ486,581,412-
1266 Global Health Investment Co., Ltd.486,082,818-
1267 นาง เกษสุดา ไรวา486,061,440-
1268 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)483,683,323-
1269 นาย ชูเดช คงสุนทร483,445,950-
1270 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.483,191,541-
1271 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.483,078,664-
1272 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์482,868,178-
1273 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด482,454,196-
1274 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ481,928,412-
1275 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล481,259,090-
1276 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ480,765,980-
1277 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ480,294,222-
1278 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)476,885,000-
1279 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี476,867,314-
1280 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม476,837,920-
1281 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม476,516,430-
1282 MISS YEAP XIN RHU476,280,000-
1283 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา475,968,350-
1284 นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล475,448,778-
1285 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์474,219,423-
1286 MISS YEAP XIN YI473,548,364-
1287 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล471,250,632-
1288 นาง ดวงใจ วลัยเสถียร469,315,000-
1289 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์469,131,161-
1290 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ468,463,438-
1291 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี467,545,500-
1292 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ467,337,702-
1293 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ467,012,194-
1294 นาย กำจร ตติยกวี466,300,944-
1295 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม466,000,000-
1296 MR. Jean-Marie Verbrugghe464,963,200-
1297 น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์464,702,820-
1298 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด463,971,321-
1299 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ463,641,528-
1300 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี463,540,000-
1301 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม463,085,000-
1302 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต462,842,597-
1303 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์462,725,000-
1304 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์461,250,047-
1305 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG460,644,169-
1306 นาย สุวิน ไกรภูเบศ460,034,960-
1307 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต458,943,850-
1308 นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร458,220,000-
1309 GLORY HOPE LIMITED457,750,692-
1310 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล456,286,082-
1311 บริษัท เจียรวานิช จำกัด455,415,831-
1312 นาย นคร นิรุตตินานนท์453,571,070-
1313 นาง ยุวเรศ ชูสกุล453,533,100-
1314 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์453,358,568-
1315 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ452,902,256-
1316 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG452,884,791-
1317 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย452,422,651-
1318 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด452,304,571-
1319 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์452,214,400-
1320 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์452,040,625-
1321 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล451,911,300-
1322 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด451,461,932-
1323 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED451,316,880-
1324 นาย ทิพย์ ดาลาล451,117,759-
1325 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์451,010,175-
1326 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล447,034,740-
1327 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร446,944,112-
1328 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ444,897,425-
1329 นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร444,000,000-
1330 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด443,775,000-
1331 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย443,300,429-
1332 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)443,031,100-
1333 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม442,780,000-
1334 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี442,714,753-
1335 POSCO, LTD.442,247,200-
1336 นาง วัชณี สิงหวังชา441,640,000-
1337 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์441,325,000-
1338 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์440,880,000-
1339 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด439,833,772-
1340 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม436,271,830-
1341 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)434,721,644-
1342 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี433,493,489-
1343 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์433,108,308-
1344 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์432,731,667-
1345 ธนาคาร ออมสิน Bank432,500,000-
1346 น.ส. สมปอง กุญชรยาคง432,184,214-
1347 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี432,000,082-
1348 นาย วริศ บูลกุล431,000,720-
1349 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.430,822,000-
1350 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์430,751,098-
1351 MR. KYUYOUNG LEE429,421,158-
1352 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์429,252,750-
1353 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล429,017,355-
1354 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข428,781,929-
1355 นาง พรนภา วิญญรัตน์428,203,893-
1356 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร426,710,128-
1357 MR. TAN BOON PIN425,932,500-
1358 นาย มงคล สิมะโรจน์425,820,000-
1359 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)425,181,900-
1360 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์424,840,000-
1361 นาย วิทูร มโนมัยกุล424,380,000-
1362 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.423,937,500-
1363 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์423,877,300-
1364 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด423,095,400-
1365 นาย พรมพันธ์ พรมมาส423,062,500-
1366 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด421,756,324-
1367 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์421,700,650-
1368 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด421,523,717-
1369 IFS Capital Limited421,375,500-
1370 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์420,479,854-
1371 นาย วันจักร์ บุรณศิริ420,375,361-
1372 นาย อติพล ตันติวิท420,000,000-
1373 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด419,196,136-
1374 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด419,144,189-
1375 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์418,880,595-
1376 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา418,390,434-
1377 MR. TSAI WU-YING418,278,756-
1378 น.ส. วรินทร บูลกุล417,896,212-
1379 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท417,361,250-
1380 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT415,841,841-
1381 นาย แสงทอง ศรีประกอบพร414,124,000-
1382 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด413,290,223-
1383 นาง ธัญญา ตู้จินดา411,950,000-
1384 M-POWER TT LTD.411,398,714-
1385 นาย อติพงษ์ ตันติวิท410,567,500-
1386 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด410,145,035-
1387 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา409,920,000-
1388 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED409,522,175-
1389 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์409,386,825-
1390 นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์408,090,164-
1391 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์407,247,936-
1392 นาง ลลนา ธาราสุข405,875,822-
1393 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)405,300,000-
1394 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล404,079,534-
1395 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ403,365,225-
1396 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ403,303,471-
1397 นาง นิตยา สงวนพานิช401,322,000-
1398 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา400,921,298-
1399 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)400,868,086-
1400 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร400,521,000-
1401 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์400,462,623-
1402 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)398,873,639-
1403 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม397,578,450-
1404 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน396,936,073-
1405 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)396,600,000-
1406 นาย วิทูร สุริยวนากุล396,510,914-
1407 บริษัท สินสหกล จำกัด396,393,280-
1408 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ396,343,903-
1409 OKAYA & CO.,LTD396,032,000-
1410 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์395,169,231-
1411 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด393,328,551-
1412 นาย แกลิก อมตานนท์393,303,960-
1413 นาง มยุรี ตติยกวี393,206,513-
1414 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์393,065,000-
1415 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ393,020,280-
1416 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์392,697,337-
1417 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี391,793,828-
1418 นาง ณิศนาถ อนันตชัย391,145,594-
1419 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา390,711,168-
1420 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์390,429,462-
1421 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด390,000,000-
1422 นาง ชลิดา อนันตรัมพร389,898,101-
1423 CTJ Holdings2, Ltd.389,381,376-
1424 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ389,215,168-
1425 นาย ธิติ จิรนนท์กาล388,500,000-
1426 GRASIM INDUSTRIES LIMITED388,182,818-
1427 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด388,075,596-
1428 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์387,850,800-
1429 นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล386,000,200-
1430 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา385,892,754-
1431 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด385,600,000-
1432 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด385,499,988-
1433 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล385,185,825-
1434 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)384,760,000-
1435 นาย พระนาย กังวาลรัตน์384,574,680-
1436 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ382,220,000-
1437 INGRESS CORPORATION BERHAD382,139,899-
1438 นาย สุรเดช มาลัยทอง381,773,086-
1439 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์381,697,855-
1440 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ381,427,200-
1441 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย381,099,097-
1442 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล380,187,500-
1443 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ380,182,880-
1444 นาย ชาย มโนภาส379,442,800-
1445 นาย วิโรจน์ เจริญตรา378,853,932-
1446 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์378,815,000-
1447 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)377,176,800-
1448 นาย วิชัย มิตรสันติสุข376,574,000-
1449 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค376,384,997-
1450 นาย วุฒิ จารุกรสกุล376,380,000-
1451 CENTRAL GLASS CO., LTD.375,359,945-
1452 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์374,169,580-
1453 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล373,784,089-
1454 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)373,347,885-
1455 WACOAL CORP.373,268,725-
1456 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์372,480,615-
1457 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)372,425,800-
1458 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH372,192,750-
1459 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล371,602,325-
1460 นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล371,520,000-
1461 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)370,950,280-
1462 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด370,885,800-
1463 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ370,766,194-
1464 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์369,632,692-
1465 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ369,600,840-
1466 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์369,324,890-
1467 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด369,068,256-
1468 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์366,632,500-
1469 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)366,560,000-
1470 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร366,525,837-
1471 นาย เจน วองอิสริยะกุล366,157,052-
1472 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค365,504,006-
1473 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์365,310,000-
1474 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด365,085,000-
1475 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)364,061,250-
1476 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์363,062,644-
1477 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด363,000,000-
1478 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด363,000,000-
1479 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์362,313,018-
1480 นาย สุวรรณ วลัยเสถียร362,264,249-
1481 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.361,758,679-
1482 นาย สหนันท์ เชนตระกูล361,375,970-
1483 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด361,200,000-
1484 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง361,000,000-
1485 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์360,782,040-
1486 พันเอก พัชร รัตตกุล360,741,279-
1487 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)360,400,000-
1488 Kewpie Corporation360,161,853-
1489 นาง วรดี สินเจริญกุล360,035,996-
1490 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)359,250,500-
1491 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล358,603,750-
1492 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล358,603,750-
1493 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย358,400,000-
1494 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ358,400,000-
1495 นาง สุภา สุพรรณธะริดา357,677,000-
1496 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล357,566,680-
1497 บริษัท สมบัติธนา จำกัด355,859,216-
1498 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์355,254,984-
1499 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์355,234,534-
1500 นาย สมบัติ อนันตรัมพร354,529,852-