คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,786,086,966+1.50
502 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.2,781,654,067+0.04
503 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,771,159,102+3.30
504 ASIAN OPPS I LIMITED2,757,628,125+0.43
505 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,752,824,276-2.57
506 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,747,099,475-0.76
507 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,744,891,574-1.13
508 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา2,730,224,616-
509 AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,726,723,977+0.88
510 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,710,392,080-5.11
511 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,705,800,000-0.61
512 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,695,760,000+0.19
513 นาย อภิเษก เทวินทรภักติ2,686,509,100-3.37
514 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,682,000,000-2.68
515 THAI ALLIANCE CO.,LTD.2,679,671,313-3.85
516 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,667,500,000-1.55
517 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,666,392,946-
518 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,658,537,962+1.49
519 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,653,557,614-0.04
520 นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล2,649,800,912-
521 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,636,666,375-0.57
522 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด2,636,000,896-1.16
523 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,631,823,860+0.61
524 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,626,947,813-1.65
525 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,625,240,000-0.76
526 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,620,118,457+0.58
527 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,616,347,318+0.72
528 นาย นพดล เขมะโยธิน2,595,360,000+0.03
529 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,591,880,519+2.02
530 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,590,119,229-1.08
531 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,586,203,878-0.66
532 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,577,380,586+1.50
533 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,576,558,532-
534 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,558,036,955+1.46
535 AMATA ASIA LIMITED2,555,948,461-0.66
536 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2,545,465,860-2.81
537 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,525,404,000+2.97
538 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,524,185,678-0.70
539 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,523,653,996-2.53
540 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,519,562,780-
541 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,513,996,075-0.45
542 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,509,199,754-1.63
543 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,499,323,906-
544 นาย ดิสพล จันศิริ2,491,656,022+0.50
545 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,483,880,545-2.40
546 นาย ณรัฐ จิวาลัย2,478,641,000-0.40
547 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,476,792,235-1.28
548 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,436,131,497+1.98
549 ASSEAU COMPANY LIMITED2,432,759,363-0.93
550 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ2,423,006,886+0.70
551 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,419,892,008-0.57
552 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,416,573,468-0.07
553 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์2,414,046,401-8.14
554 บริษัท สารสิน จำกัด2,403,463,665+0.70
555 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,392,862,175-0.84
556 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา2,380,501,089-0.62
557 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,371,811,797-1.87
558 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,370,096,776-1.28
559 นาง วารี ภัทราวณิชย์2,362,740,131+1.49
560 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,361,184,214-0.56
561 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,357,365,494-
562 นาย ชูเดช คงสุนทร2,356,546,156-3.43
563 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,350,532,214+0.67
564 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,349,308,569-
565 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด2,343,571,200-
566 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,342,555,600+0.33
567 บริษัท ซีเนริโอ จำกัด2,339,981,000-1.72
568 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,336,303,667-1.87
569 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,325,803,754-
570 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,295,788,460+1.47
571 TIS Inc.2,292,623,109+11.32
572 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล2,276,978,025-1.82
573 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,271,708,470-
574 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)2,270,184,330+0.01
575 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,266,680,000-
576 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด2,257,600,000-3.61
577 นาย ปริญญา เธียรวร2,250,215,000-
578 นาย วิเวก ดาวัน2,241,657,405-
579 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,240,060,090+0.92
580 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,239,656,280+1.09
581 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,239,320,536+0.57
582 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,237,483,775-4.65
583 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด .2,236,732,237+1.04
584 นาง มัทยา พันธุกานนท์2,230,125,000-1.58
585 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,229,180,800-
586 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,211,077,100-1.46
587 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล2,207,614,000-0.15
588 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด2,192,802,638-0.79
589 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,184,362,880-1.59
590 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,169,827,576-
591 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี2,156,469,250+11.54
592 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,150,655,000-
593 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,141,856,860+2.10
594 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,141,854,000+2.10
595 นาย ก้องภพ ลิมทรง2,130,871,920-2.49
596 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด2,130,510,480+0.43
597 นาง สร้อยเพชร จันทรัช2,128,084,974+0.46
598 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,123,804,165+0.48
599 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,123,405,690+0.48
600 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,123,233,517-1.06
601 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)2,121,594,275+0.76
602 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,118,234,500-0.60
603 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)2,090,739,300+1.31
604 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,082,870,839+0.75
605 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,080,862,500+2.40
606 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,078,484,150-0.87
607 นาย ฐกร รัตนกมลพร2,075,625,000+7.32
608 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,074,600,000-0.40
609 นาย วรุฒ บูลกุล2,058,400,887-
610 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย2,056,847,000-
611 นาย กิตติ ชีวะเกตุ2,052,997,359+9.42
612 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา2,050,974,072-
613 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา2,046,885,415+0.82
614 นาย มุข โรจตระการ2,037,312,000+0.56
615 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,031,882,019-0.57
616 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,028,600,000-0.97
617 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,022,690,000+0.52
618 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,019,709,512-2.46
619 นาย ชาย วินิชบุตร2,015,975,064+1.50
620 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,011,590,000-
621 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,994,625,000-2.03
622 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,990,032,000-0.55
623 SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.1,987,059,060-
624 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,984,420,000+0.01
625 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,980,441,000-2.03
626 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์1,980,361,139+3.19
627 โรงพยาบาลวิภาวดี1,980,000,000-
628 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,975,013,712-2.12
629 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,974,247,575+0.01
630 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,967,917,106+0.23
631 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด1,965,206,100-0.81
632 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,939,328,049-0.36
633 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)1,938,210,610-1.48
634 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,936,820,920+0.61
635 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)1,932,256,250-0.99
636 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,919,976,260+0.07
637 LUCKY SECURITIES, INC.1,913,569,393-0.90
638 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ1,907,275,964-0.74
639 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,902,603,418+0.68
640 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,897,500,000+2.61
641 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,884,455,843+2.28
642 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,883,359,658-0.16
643 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,879,411,625-
644 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,879,271,256-1.51
645 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,876,809,175+2.36
646 นาง อารดา จรูญเอก1,875,524,627-0.89
647 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,865,859,489-
648 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,861,747,457-
649 MISS NISHITA SHAH1,858,538,036-4.65
650 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,854,388,870-0.84
651 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,852,281,992-
652 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,843,704,865+0.65
653 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,834,045,059+1.02
654 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,829,527,386-
655 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,825,008,979+0.68
656 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.1,821,056,991-1.16
657 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,810,986,388+1.99
658 Capital Asia Investments Pte. Ltd.1,805,793,750-
659 Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd.1,805,793,750-
660 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,803,489,110-0.01
661 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,800,114,859+2.33
662 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,800,000,000+0.67
663 น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง1,800,000,000-
664 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.1,791,083,459-
665 น.ส. ณิชา โอภากุล1,784,826,000-0.87
666 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด1,782,259,065-
667 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,769,801,335+2.25
668 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,743,490,437+2.26
669 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด1,742,302,800+0.60
670 นาย กมล โอภาสกิตติ1,739,706,983+0.82
671 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท1,737,512,500+5.67
672 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,728,685,592+1.42
673 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,717,725,963+6.96
674 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,700,453,463+0.65
675 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,700,044,162-
676 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,700,000,000+0.74
677 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,699,336,440+0.14
678 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,696,699,800+2.57
679 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,688,849,000-1.91
680 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,688,368,500+2.15
681 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,687,382,000-
682 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์1,687,051,320-
683 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์1,685,570,888+0.31
684 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,682,594,645+0.36
685 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,680,953,000-1.51
686 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,680,853,500-1.51
687 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,680,853,500-1.51
688 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์1,660,457,372+1.49
689 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,652,619,550-0.97
690 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,651,456,350-
691 นาย ฐากร ชัยสถาพร1,650,000,000+2.42
692 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,647,216,062+4.46
693 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,634,324,200-0.10
694 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,630,978,760+0.60
695 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์1,625,000,000+11.54
696 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,621,358,025-0.09
697 นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ1,620,160,000+0.82
698 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,619,801,780-1.12
699 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,618,014,620+0.48
700 มหาวิทยาลัยมหิดล1,614,871,642+0.02
701 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,602,336,563-0.76
702 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,598,205,158-0.87
703 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,594,678,806+0.64
704 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,592,851,191-1.31
705 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,579,344,007-1.05
706 น.ส. วรินทร บูลกุล1,575,895,086-
707 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,573,873,200-2.05
708 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,568,774,413-
709 นาย วริศ บูลกุล1,567,720,415-
710 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,564,670,860-
711 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,559,110,556-0.36
712 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร1,557,774,624-3.43
713 นาง ถนอมศรี สุดโต1,557,074,056-
714 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,550,719,839+0.86
715 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์1,548,734,562+0.87
716 DP Partners Limited1,545,674,364-
717 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,541,662,748-
718 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,539,691,829+2.97
719 นาย ทิพย์ ดาลาล1,535,934,309-1.68
720 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,531,736,655-0.19
721 WACOAL CORPORATION1,522,504,688-1.32
722 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,514,530,000-0.66
723 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,512,665,343-0.32
724 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต1,510,170,750+4.65
725 บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด1,506,565,950-2.76
726 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา1,503,581,592-
727 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,498,599,873-
728 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,489,073,871+0.76
729 นาง วัฒนา สมวัฒนา1,488,790,764+0.75
730 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,486,208,750-0.61
731 Deutsche Bank AG Singapore PWM1,485,204,240+1.26
732 ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์1,485,000,000-6.06
733 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,484,507,370-0.04
734 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร1,480,290,000-
735 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,480,045,300-
736 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,477,500,000-2.03
737 นาย อภิรักษ์ วานิช1,477,152,085+2.52
738 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,476,728,918+0.78
739 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,473,683,433-
740 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,472,635,280+1.69
741 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์1,472,306,520-2.43
742 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,468,750,000-0.02
743 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,464,451,864-
744 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,463,391,316+1.14
745 นาย นพพร วิฑูรชาติ1,463,302,710-0.90
746 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,458,936,594-0.56
747 นาย พชร อารยะการกุล1,453,069,526+0.68
748 Toray Industries, Inc.1,450,740,270+0.90
749 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED1,438,781,314-
750 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด1,437,782,576-