คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,384,760,000-4.20
502 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,380,423,816-0.66
503 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,378,003,700+3.05
504 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.2,364,925,733-1.47
505 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,355,589,290+0.98
506 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,351,250,000+1.75
507 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,344,873,090-0.20
508 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,340,600,000-1.42
509 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,334,254,436-10.64
510 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,329,184,495-
511 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,322,346,150-
512 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,303,000,000+3.40
513 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,298,348,800+2.33
514 นาย ดิสพล จันศิริ2,286,402,198-
515 นาง เพียงนภา จรูญศรี2,278,550,000+0.50
516 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,277,703,017+1.35
517 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,277,275,667+1.35
518 นาย ชาย วินิชบุตร2,273,656,088-3.33
519 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,262,777,703+1.02
520 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,227,026,000-
521 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,224,222,354+1.18
522 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,220,407,000-2.03
523 นาย สมบัติ พานิชชีวะ2,218,253,952+0.23
524 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,217,276,652+1.82
525 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี2,207,250,000-0.92
526 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,205,153,800+1.98
527 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,199,605,625+0.74
528 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)2,198,765,053-
529 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,192,013,750-
530 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี2,191,554,000-0.92
531 MISS NISHITA SHAH2,182,701,647+1.49
532 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,179,362,597-0.85
533 นาง สร้อยเพชร จันทรัช2,177,119,190+2.25
534 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,168,301,685+1.14
535 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG2,165,207,100-0.45
536 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,158,631,800-
537 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,157,380,250-4.31
538 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,151,535,305+2.33
539 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,150,257,037-
540 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,149,984,817+2.33
541 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED2,147,750,000-0.83
542 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม2,146,944,153+1.01
543 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,139,257,771+1.31
544 ASIAN OPPS I LIMITED2,134,164,375-0.56
545 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,133,738,370+1.82
546 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,131,643,695+2.86
547 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,128,770,000+0.92
548 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,112,194,100+5.67
549 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,111,900,820-4.26
550 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,111,898,000-4.26
551 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,093,156,813-2.00
552 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,089,996,467+3.42
553 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,089,429,303+1.00
554 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,088,135,367+0.75
555 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,086,230,000-0.51
556 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.2,077,163,461+0.12
557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,072,424,520+0.80
558 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,049,745,222-1.96
559 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,043,133,758+0.43
560 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,042,921,475+0.16
561 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,035,940,400-1.71
562 น.ส. ณิชา โอภากุล2,032,006,500+3.05
563 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,031,113,700+0.75
564 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด2,025,689,400-
565 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,023,135,781-1.97
566 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,016,501,500-
567 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,012,546,230+0.43
568 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)2,003,188,000-
569 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,001,281,980-1.77
570 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์2,000,802,000+1.08
571 นาง ถนอมศรี สุดโต1,993,054,792+1.25
572 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,991,334,201+0.90
573 นาย นพดล เขมะโยธิน1,979,540,000+0.48
574 นาง วารี ภัทราวณิชย์1,976,747,931+1.18
575 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ1,971,000,000+1.60
576 นาย มุข โรจตระการ1,969,401,600-
577 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,963,387,725+0.51
578 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)1,951,916,935+0.63
579 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED1,942,864,000-1.05
580 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,939,318,524+0.76
581 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,936,747,200+0.63
582 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,932,900,600+0.72
583 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,928,952,835+0.95
584 GOLDEN HORSE LIMITED1,927,003,610-0.71
585 LION CORPORATION1,923,252,897-
586 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,919,948,349+0.82
587 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,914,024,600-
588 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,914,000,000-0.43
589 BANK OF SINGAPORE LIMITED1,896,143,426+0.04
590 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,895,670,000+0.53
591 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,890,005,600+3.57
592 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,889,550,000-
593 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,889,185,130-0.01
594 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,886,229,020+3.45
595 THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,884,604,000+0.78
596 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,883,097,500+0.49
597 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,876,328,546-
598 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,863,906,560+0.67
599 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,854,593,631-
600 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,851,287,407-
601 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,849,770,000+1.71
602 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,839,386,346-0.29
603 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,836,000,000-
604 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,831,904,825-0.35
605 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,830,213,225-
606 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,827,227,916+4.63
607 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,816,055,000+0.95
608 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,802,589,147+0.04
609 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,795,500,000+2.63
610 LUCKY SECURITIES, INC.1,792,893,846+1.92
611 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,779,039,933-0.29
612 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,774,049,133-2.90
613 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,766,250,000+1.91
614 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,753,242,835+1.35
615 SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.1,752,167,094-
616 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,740,408,660+2.89
617 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,740,082,000-
618 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,739,979,000-
619 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,739,979,000-
620 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,736,719,456-1.47
621 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,735,262,057+1.35
622 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,719,777,177-0.93
623 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,714,628,082+1.68
624 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,713,637,898+1.06
625 นาย วิเวก ดาวัน1,712,856,171+0.67
626 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,711,948,875+1.10
627 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,708,907,869-0.33
628 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,705,560,168-0.51
629 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,690,889,343-0.51
630 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,688,432,238+0.97
631 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,684,611,500-0.61
632 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,682,354,330-0.51
633 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,677,940,134+2.05
634 ธนาคารออมสิน1,667,460,400+0.85
635 DP Partners Limited1,657,055,850+4.12
636 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)1,652,950,862-0.57
637 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,649,575,312+0.82
638 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,649,121,937-2.13
639 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,648,320,000-0.50
640 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,641,367,143-2.44
641 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,635,589,726+0.50
642 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,635,000,000-0.92
643 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,630,242,180+2.63
644 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,629,853,100-0.88
645 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,628,177,120-0.39
646 WACOAL CORPORATION1,623,332,813+1.24
647 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,621,708,440-
648 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,618,680,000+2.44
649 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,610,498,040+0.41
650 นาง อารยา คงสุนทร1,602,068,702-2.75
651 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,599,038,039+5.02
652 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
653 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,596,923,832+3.23
654 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,596,104,000+2.89
655 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,583,747,983+0.72
656 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,583,533,074-0.65
657 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,579,659,660-0.71
658 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,578,525,444-0.84
659 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,577,921,008-3.97
660 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,577,355,000-0.51
661 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,569,983,939-0.98
662 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,568,752,724-0.65
663 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด1,566,327,021-4.20
664 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,559,333,100+5.67
665 นาง วัฒนา สมวัฒนา1,555,954,257+0.72
666 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,551,521,400-0.93
667 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,548,596,237+0.24
668 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,546,390,000+1.13
669 CTOS DIGITAL SDN.BHD.1,542,550,340+0.53
670 นาง อารดา จรูญเอก1,540,609,515+1.09
671 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,538,314,800+0.76
672 ASSEAU COMPANY LIMITED1,538,227,965+0.38
673 บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด1,537,840,000+1.06
674 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,537,500,000-0.81
675 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,523,488,250-0.58
676 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,511,414,086-0.45
677 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด1,510,417,719+2.42
678 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,504,308,832+0.81
679 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,502,654,467-
680 โรงพยาบาลวิภาวดี1,492,500,000+0.50
681 นาย ธีรพล นพรัมภา1,486,597,430+0.30
682 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,486,129,938+0.97
683 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด1,483,894,688-0.41
684 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,482,203,000+0.92
685 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,477,516,250+0.76
686 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,471,348,746+0.53
687 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,465,007,275-2.71
688 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,456,525,784+0.53
689 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,450,220,590-
690 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,445,500,000-
691 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,444,937,258+0.66
692 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,443,739,500-0.95
693 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,438,981,300-1.60
694 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1,437,475,625+0.76
695 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,433,869,850+0.57
696 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,426,748,901+2.65
697 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,416,475,460+0.88
698 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ1,415,229,987+0.69
699 นาย ทิพย์ ดาลาล1,413,373,236-2.74
700 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,410,765,798+2.88
701 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,409,680,532-0.54
702 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,406,170,480+1.35
703 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,404,679,295+4.46
704 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,403,362,666+0.50
705 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,401,114,150-
706 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล1,389,630,330+7.73
707 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์1,389,194,534+1.18
708 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,380,000,000+0.43
709 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,377,747,630+0.53
710 นาย นพพร วิฑูรชาติ1,371,022,359+1.92
711 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์1,370,973,682+0.87
712 นาย อภิรักษ์ วานิช1,361,927,958-0.65
713 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,361,431,650-2.03
714 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,361,031,200-
715 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,360,290,660+0.83
716 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,358,220,682+2.88
717 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,356,819,049-
718 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,356,138,865-0.63
719 น.ส. วาสนา จันทรัช1,349,772,365+2.25
720 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,346,400,000-
721 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,340,365,000-0.96
722 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร1,335,600,000+10.83
723 นาย เบน เตชะอุบล1,328,338,497-1.43
724 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด1,325,373,390+7.73
725 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1,323,102,600+7.73
726 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,310,401,440+0.69
727 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา1,306,228,090+1.61
728 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,305,719,395-
729 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,301,352,150-0.95
730 Toray Industries, Inc.1,301,112,350+1.00
731 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,300,000,000-3.08
732 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,298,486,244-0.44
733 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,297,816,800+4.10
734 TIS Inc.1,297,711,194+0.83
735 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ1,294,803,536-0.81
736 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,290,057,475+1.71
737 นาย ประพล มิลินทจินดา1,288,854,627+1.69
738 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,288,645,900-
739 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,282,820,000-0.53
740 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,282,500,000-
741 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,282,500,000-
742 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,282,500,000-
743 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์1,277,267,514+1.92
744 นาย เอกพันธ์ วนโกสุม1,273,525,000-2.48
745 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,268,662,500-0.56
746 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,266,636,188+3.30
747 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,266,067,200+0.53
748 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,265,202,436+3.73
749 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,261,385,196-
750 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,258,091,308-