คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,484,612,480-
502 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,479,569,720-
503 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,478,015,314-
504 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,453,579,086-
505 MISS NISHITA SHAH2,452,837,990-
506 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,450,632,111-
507 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,447,500,000-
508 Concord I. Capital Limited2,435,400,000-
509 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,419,461,866-
510 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,401,315,114-
511 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ2,393,000,012-
512 บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด2,364,214,385-
513 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,357,365,494-
514 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,356,166,725-
515 บริษัท สารสิน จำกัด2,354,014,595-
516 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,352,336,350-
517 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,350,774,650-
518 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,337,703,950-
519 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,333,209,945-
520 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,328,518,228-
521 นาย นพดล เขมะโยธิน2,325,160,000-
522 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,323,037,275-
523 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,318,762,418-
524 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,312,669,258-
525 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,310,830,428-
526 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,307,438,920-
527 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,295,420,750-
528 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด2,293,925,306-
529 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,289,843,737-
530 นาย วิเวก ดาวัน2,287,640,121-
531 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,246,183,260-
532 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,216,143,476-
533 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,215,727,676-
534 บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด2,214,000,000-
535 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,208,038,877-
536 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,203,407,091-
537 นาย สมบัติ พานิชชีวะ2,203,102,780-
538 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,192,495,620-
539 นาย ณรัฐ จิวาลัย2,176,881,450-
540 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,175,830,000-
541 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,175,150,000-
542 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,167,901,260-
543 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,164,887,348-
544 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,160,525,496-
545 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,159,271,600-
546 ASIAN OPPS I LIMITED2,158,143,750-
547 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,150,655,000-
548 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,142,479,500-
549 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,133,238,545-
550 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,132,737,498-
551 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,131,228,055-
552 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,127,599,935-
553 นาง ลลนา ธาราสุข2,114,835,110-
554 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม2,114,545,494-
555 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,101,845,375-
556 นาง สร้อยเพชร จันทรัช2,098,664,445-
557 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด2,055,300,000-
558 LUCKY SECURITIES, INC.2,051,484,304-
559 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,050,650,000-
560 นาย มุข โรจตระการ2,048,630,400-
561 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,040,515,252-
562 THAI ALLIANCE CO.,LTD.2,031,838,688-
563 นาย ชาย วินิชบุตร2,031,132,772-
564 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED2,024,668,800-
565 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,022,690,000-
566 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG2,018,229,112-
567 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,015,330,000-
568 น.ส. ณิชา โอภากุล2,008,739,250-
569 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.1,999,753,377-
570 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,998,948,142-
571 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,979,884,361-
572 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,979,053,668-
573 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,970,397,954-
574 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,970,138,108-
575 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,969,054,750-
576 TIS Inc.1,968,195,311-
577 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)1,964,193,142-
578 นาย ชลิต อำพันแสง1,960,000,000-
579 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,956,397,575-
580 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,953,489,528-
581 นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์1,948,240,000-
582 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา1,947,741,600-
583 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)1,946,494,000-
584 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,945,418,665-
585 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,939,694,349-
586 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.1,938,384,737-
587 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,936,747,200-
588 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,917,186,560-
589 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,917,184,000-
590 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,916,544,038-
591 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,916,294,019-
592 นาง อารยา คงสุนทร1,910,724,140-
593 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,909,022,000-
594 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,908,909,000-
595 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,908,909,000-
596 LION CORPORATION1,907,158,730-
597 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,898,956,350-
598 CTOS DIGITAL SDN.BHD.1,887,162,650-
599 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,883,841,131-
600 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,879,979,496-
601 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,877,823,927-
602 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,874,942,730-
603 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,865,859,489-
604 ASSEAU COMPANY LIMITED1,862,285,100-
605 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,857,872,953-
606 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,853,627,622-
607 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,853,562,240-
608 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์1,849,519,350-
609 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด1,847,260,800-
610 GOLDEN HORSE LIMITED1,830,653,430-
611 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,826,021,045-
612 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,825,577,037-
613 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,825,460,000-
614 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,815,036,046-
615 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,813,000,000-
616 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,807,849,402-
617 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด1,807,300,409-
618 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,802,250,000-
619 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,800,826,250-
620 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,800,140,597-
621 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,798,728,100-
622 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,795,366,800-
623 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,792,750,000-
624 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,789,434,000-
625 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,773,750,000-
626 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,770,986,224-
627 โรงพยาบาลวิภาวดี1,770,000,000-
628 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,768,608,020-
629 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,764,000,000-
630 นาง อารดา จรูญเอก1,758,304,338-
631 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,753,205,955-
632 SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.1,752,167,094-
633 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,747,555,148-
634 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,743,461,334-
635 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,742,194,017-
636 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,737,151,000-
637 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,731,877,000-
638 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,729,028,925-
639 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,722,254,160-
640 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,716,000,000-
641 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,712,359,419-
642 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,710,943,205-
643 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,703,982,403-
644 นาย อภิรักษ์ วานิช1,698,736,285-
645 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,688,363,082-
646 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต1,670,872,500-
647 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,670,235,095-
648 นาง ถนอมศรี สุดโต1,669,183,388-
649 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,664,289,393-
650 นาย วิชัย ทองแตง1,655,337,506-
651 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,652,348,095-
652 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,649,121,937-
653 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ1,647,054,001-
654 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,643,402,192-
655 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,632,639,420-
656 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,631,309,500-
657 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,629,505,159-
658 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,624,972,310-
659 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,613,371,850-
660 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,608,810,000-
661 WACOAL CORPORATION1,603,167,188-
662 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,601,641,440-
663 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
664 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์1,582,855,072-
665 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,575,000,000-
666 DP Partners Limited1,572,323,922-
667 นาย นพพร วิฑูรชาติ1,568,765,969-
668 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,564,670,860-
669 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,564,550,750-
670 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,563,750,000-
671 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,561,816,388-
672 ธนาคารออมสิน1,559,540,000-
673 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,556,870,307-
674 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,548,912,000-
675 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,544,050,905-
676 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,543,478,477-
677 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,537,208,140-
678 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,535,687,542-
679 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,534,846,620-
680 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,533,251,616-
681 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,523,947,394-
682 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์1,519,992,561-
683 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,518,991,237-
684 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,505,330,300-
685 นาง วัฒนา สมวัฒนา1,499,984,680-
686 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,494,322,544-
687 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์1,490,252,000-
688 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา1,480,184,118-
689 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,480,045,300-
690 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,477,055,800-
691 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,476,186,393-
692 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,474,345,731-
693 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร1,469,160,000-
694 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,468,549,540-
695 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1,465,066,250-
696 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,463,604,480-
697 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์1,461,488,790-
698 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,457,586,500-
699 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,456,450,000-
700 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์1,452,900,000-
701 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,451,460,965-
702 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,450,020,000-
703 บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด1,447,860,000-
704 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,444,209,726-
705 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,442,063,392-
706 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,439,842,000-
707 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา1,437,143,140-
708 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช1,434,465,000-
709 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,427,953,061-
710 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด1,422,829,063-
711 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,417,955,229-
712 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,416,854,348-
713 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,415,216,108-
714 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,413,350,575-
715 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,409,843,750-
716 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,408,750,000-
717 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,405,705,850-
718 บริษัท มาแฟม จำกัด1,405,571,908-
719 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,397,400,125-
720 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,396,273,362-
721 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,395,360,000-
722 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร1,393,395,800-
723 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,393,262,073-
724 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,391,917,500-
725 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด1,391,415,111-
726 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,384,891,167-
727 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,383,750,000-
728 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,383,750,000-
729 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,383,750,000-
730 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,380,000,000-
731 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,370,862,081-
732 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,367,353,275-
733 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,340,000,000-
734 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,336,748,699-
735 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,335,000,000-
736 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,331,674,114-
737 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,331,642,439-
738 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,330,125,365-
739 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,326,719,940-
740 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,322,875,760-
741 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,319,990,400-
742 นาย ชูเดช คงสุนทร1,314,811,160-
743 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,311,566,378-
744 ELEVATED RETURNS LLC1,307,880,000-
745 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,305,969,345-
746 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,303,021,395-
747 น.ส. วาสนา จันทรัช1,301,131,920-
748 Toray Industries, Inc.1,301,112,350-
749 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,293,568,742-
750 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,289,094,000-