คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,521,278,330-0.14
502 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,520,000,000-
503 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,519,399,753+0.40
504 นาย ธเนศ พานิชชีวะ2,517,582,078-0.48
505 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,505,894,175-0.51
506 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,487,376,817-0.43
507 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,478,749,586-
508 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,468,715,975+3.70
509 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,461,250,000-
510 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด .2,456,928,674-
511 CTOS DIGITAL BERHAD2,453,146,080-1.52
512 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,450,980,607-0.74
513 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,431,027,250-
514 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,430,388,800+0.82
515 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด2,428,416,000+0.78
516 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,427,002,240+0.48
517 นาย ณรัฐ จิวาลัย2,419,859,000+2.43
518 นาย นพดล เขมะโยธิน2,418,480,000-
519 บริษัท สารสิน จำกัด2,403,054,504+1.38
520 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,399,473,480+0.55
521 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,397,073,245+0.70
522 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,380,225,395-0.43
523 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,380,032,470-
524 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,378,400,510-
525 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,354,561,415+1.10
526 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.2,350,678,704+1.25
527 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,349,939,676-1.92
528 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,345,585,168-
529 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,328,570,200+0.30
530 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,297,390,505+0.08
531 นาง วารี ภัทราวณิชย์2,280,862,997-
532 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,276,542,375+0.46
533 นาง ลลนา ธาราสุข2,268,417,660+3.13
534 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,265,978,525+1.49
535 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,251,232,919-
536 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด2,250,179,822-0.09
537 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,246,923,247+0.46
538 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,246,501,672+0.46
539 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,245,918,242+0.42
540 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,230,684,600+2.24
541 ASIAN OPPS I LIMITED2,230,081,875-0.54
542 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ2,211,500,011+0.90
543 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,196,145,875+0.35
544 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,188,629,000-
545 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,184,929,384+0.77
546 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,181,243,768+1.14
547 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,179,718,595+1.14
548 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,178,184,320-0.62
549 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,171,334,375-
550 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,167,157,900+2.51
551 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,162,847,797+2.05
552 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,160,171,300-
553 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,148,775,064+0.96
554 ASSEAU COMPANY LIMITED2,146,008,080+2.62
555 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,140,347,600-
556 Concord I. Capital Limited2,138,400,000+0.93
557 นาย ชาย วินิชบุตร2,137,236,722-0.71
558 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,135,377,376-0.45
559 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,133,337,822+2.49
560 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ2,109,240,000-
561 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,107,744,400+0.74
562 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,101,712,000+1.08
563 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,098,531,522+0.75
564 นาย วิเวก ดาวัน2,092,213,578-
565 TIS Inc.2,076,337,910+2.08
566 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์2,066,982,951+0.34
567 นาย ชลิต อำพันแสง2,062,699,000+3.39
568 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,056,558,625-0.79
569 นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท2,052,610,000+3.39
570 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,052,016,948+0.43
571 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย2,044,305,250+2.45
572 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,041,041,852-1.03
573 นาย มุข โรจตระการ2,037,312,000+2.22
574 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED2,034,894,400-0.50
575 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.2,034,531,697-
576 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)2,034,203,750-0.93
577 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,025,400,000+2.43
578 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,021,884,787-
579 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,021,296,431+0.43
580 Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd.2,011,331,250-
581 Capital Asia Investments Pte. Ltd.2,011,331,250-
582 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,007,054,680-3.73
583 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,007,052,000-3.73
584 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,998,739,575-0.74
585 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,975,327,575-0.78
586 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,967,567,404-
587 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,963,470,569+1.59
588 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด1,957,249,800+0.41
589 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา1,956,410,500+3.39
590 MISS NISHITA SHAH1,955,787,120+1.10
591 LION CORPORATION1,955,441,230-
592 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,947,450,348+0.11
593 บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด1,944,000,000+0.93
594 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,938,750,000-
595 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,935,256,011+0.64
596 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,929,525,006+0.02
597 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,921,500,000+3.28
598 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,919,861,924-0.79
599 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,908,514,291+1.02
600 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,901,947,637+0.01
601 THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,899,327,469+1.55
602 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,895,610,000+0.56
603 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,893,127,446+1.36
604 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.1,889,384,816+1.15
605 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,888,024,000-0.65
606 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,882,011,713-
607 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,865,859,489-0.79
608 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,860,743,580-
609 น.ส. ณิชา โอภากุล1,854,972,000-
610 โรงพยาบาลวิภาวดี1,845,000,000-
611 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,832,826,916+1.41
612 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,831,456,350-1.23
613 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,829,015,700-0.11
614 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,815,087,574-
615 นาง อารดา จรูญเอก1,808,541,605-0.93
616 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,804,494,564-
617 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,795,049,680+1.85
618 SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.1,790,257,683-1.77
619 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,784,343,872-2.36
620 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,784,067,913+0.90
621 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,780,245,449-
622 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,779,816,375-0.55
623 นาง อารยา คงสุนทร1,778,443,238+3.31
624 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,777,881,600-1.52
625 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,777,726,318-
626 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,775,000,000-
627 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,771,771,326-
628 นาย อภิรักษ์ วานิช1,766,435,885+0.09
629 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,764,000,000-
630 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)1,755,497,621+1.40
631 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,747,774,120+0.64
632 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,745,374,111+0.68
633 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,744,645,140+3.28
634 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด1,742,302,800-
635 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,734,810,130-
636 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,734,600,000+0.56
637 LUCKY SECURITIES, INC.1,723,936,390+3.00
638 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,723,188,000+3.43
639 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,723,086,000+3.43
640 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,723,086,000+3.43
641 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,716,197,560+0.57
642 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,711,812,569+0.46
643 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,704,527,000+0.52
644 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,696,750,316+0.62
645 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,695,546,862+4.45
646 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,684,061,134-
647 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,682,702,900-1.70
648 นาง ถนอมศรี สุดโต1,681,639,981+0.74
649 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด1,675,860,379-0.65
650 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,667,335,000+3.23
651 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,648,290,000+1.20
652 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,641,365,512-
653 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,638,856,760-1.98
654 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,636,724,240-
655 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,636,574,700+0.98
656 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,636,383,980+0.44
657 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,632,347,432+0.35
658 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,631,434,760-0.91
659 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,630,458,760+0.01
660 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์1,628,105,478-
661 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,626,202,392+1.15
662 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,625,000,000-
663 นาง วัฒนา สมวัฒนา1,623,117,750-1.38
664 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,610,498,040-
665 น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์1,602,916,770-
666 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,602,892,000+1.10
667 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,600,572,542-2.35
668 WACOAL CORPORATION1,593,084,375+1.90
669 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,589,625,000-0.64
670 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,578,946,535+0.74
671 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,578,321,000-0.64
672 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,575,000,000-
673 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,574,710,000-
674 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,567,471,200+5.33
675 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,566,470,650+1.89
676 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,565,413,125+0.42
677 น.ส. ปวิตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล1,550,603,268-0.57
678 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,530,630,920-0.57
679 นาย วิชัย ทองแตง1,528,003,852+4.17
680 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ1,525,808,378+0.79
681 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต1,521,877,500+5.38
682 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,517,464,795-0.57
683 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,509,805,168-0.57
684 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร1,502,550,000-
685 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์1,499,409,035+1.16
686 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,490,033,580-
687 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,484,983,971+1.53
688 DP Partners Limited1,483,492,062-0.60
689 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,480,045,300-0.79
690 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,480,000,000+0.68
691 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,478,564,000-
692 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,478,464,895-
693 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์1,468,282,660+3.68
694 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,466,644,018+1.68
695 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,461,437,250-1.24
696 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,459,098,778-
697 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,458,938,868-0.72
698 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,458,043,596+0.34
699 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร1,451,135,200+3.33
700 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,449,012,473+1.19
701 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,447,589,213+1.04
702 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด1,446,339,391+0.63
703 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์1,438,864,000+6.25
704 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,438,585,600-0.87
705 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,430,938,874+5.60
706 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา1,422,137,682+1.36
707 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,419,066,000+1.82
708 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,418,266,397-0.44
709 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,415,575,000-0.57
710 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,407,600,000+0.63
711 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์1,402,800,000+6.25
712 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,400,093,800-2.16
713 Toray Industries, Inc.1,392,190,215-0.47
714 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,388,770,565+3.54
715 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,387,200,000+10.00
716 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,384,250,000+3.54
717 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,378,518,559+3.74
718 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,364,728,750-0.83
719 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,362,000,000-
720 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,359,807,041-
721 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,358,398,295-
722 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,356,599,770-0.08
723 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,356,505,575+1.00
724 บริษัท มาแฟม จำกัด1,354,592,616-1.61
725 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,345,018,555+0.21
726 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,344,188,772-0.61
727 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,341,839,565+0.76
728 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,338,061,670+0.36
729 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)1,331,150,700+1.82
730 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,330,125,365-
731 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,327,476,875-
732 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,327,371,300+0.56
733 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,322,691,725+0.84
734 นาย นพพร วิฑูรชาติ1,318,290,730+3.00
735 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,316,250,000-1.71
736 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,316,250,000-1.71
737 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,316,250,000-1.71
738 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,312,899,970+2.77
739 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,305,981,425+1.00
740 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,305,900,652-3.15
741 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,305,600,000-0.26
742 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์1,297,505,710+0.28
743 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา1,287,737,170+0.55
744 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,282,049,068+0.69
745 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,280,898,116-2.26
746 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,273,894,650-
747 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,272,955,920-
748 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,269,254,000+0.84
749 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,266,167,682-
750 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช1,260,537,000-