คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/02/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย เศรษฐา ทวีสิน671,975,525-
1002 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม669,772,096+0.89
1003 นาง พิชญา พูลลาภ669,238,300-1.45
1004 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ668,915,000+3.05
1005 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด668,787,268-0.72
1006 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ666,984,320-
1007 ด.ช. พีระ จรูญเอก665,741,731-1.53
1008 ด.ญ. รดา จรูญเอก665,741,731-1.53
1009 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์665,061,000-
1010 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์665,017,900-0.67
1011 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)664,400,000-4.30
1012 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG664,338,991-0.62
1013 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ660,756,000-
1014 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ659,154,268-1.57
1015 นาย อติพงษ์ ตันติวิท653,975,375-0.90
1016 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์651,614,720-1.21
1017 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา650,762,000+0.53
1018 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม649,326,000-1.33
1019 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด647,309,130-0.45
1020 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด646,464,000+0.96
1021 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์645,184,714-1.90
1022 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด643,719,696-
1023 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร642,900,566-4.19
1024 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited642,400,000+0.91
1025 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์640,628,417-
1026 นาง วรรณี ตติยกวี639,551,556-0.26
1027 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล637,000,000-1.10
1028 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์636,540,300-0.28
1029 NICHIREI FOODS INC.635,219,760+0.89
1030 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์632,058,000-1.33
1031 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด631,539,573-
1032 นาย เดชพล จันศิริ630,819,000+2.61
1033 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด630,000,000-
1034 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย628,308,375-2.18
1035 นาง ประคอง กุญชรยาคง623,865,000+1.01
1036 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด621,557,328+0.53
1037 นาง ยุวเรศ ชูสกุล620,828,000-0.05
1038 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์620,683,265+0.81
1039 นาง ปัทมา เล้าวงษ์620,109,646-1.71
1040 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์619,922,500+1.05
1041 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม619,894,240+0.89
1042 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์619,182,200-1.10
1043 นาย บัญชา วิญญรัตน์618,956,800+1.34
1044 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด617,600,000-
1045 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS615,446,946-2.95
1046 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย614,552,608-0.83
1047 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์613,713,512+0.29
1048 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์612,419,716+1.05
1049 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์612,262,122+0.05
1050 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ612,000,000-0.67
1051 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์611,864,000-
1052 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ611,699,231-2.30
1053 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล610,027,000-0.78
1054 บริษัท โงวฮก จำกัด609,732,500-0.68
1055 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล607,351,960-1.09
1056 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร605,468,100-4.35
1057 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล605,395,035-
1058 MR. YEAP SWEE CHUAN604,481,990-0.73
1059 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด604,440,000+0.48
1060 นาย อติพล ตันติวิท602,100,000-0.90
1061 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย601,097,750-1.09
1062 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์600,028,601-0.26
1063 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)599,007,500-1.10
1064 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง596,144,000+1.05
1065 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว595,579,250-2.61
1066 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)595,413,000-0.64
1067 นาย ชวน ตั้งจันสิริ595,362,600+2.60
1068 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม594,944,000+0.65
1069 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)594,594,000-0.64
1070 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์594,496,049-0.26
1071 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์592,827,885-0.26
1072 นาย เพชร พะเนียงเวทย์592,641,351-0.26
1073 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์591,965,248+1.34
1074 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด591,927,248-4.30
1075 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์591,829,812-0.26
1076 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์591,829,619-0.26
1077 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์591,829,619-0.26
1078 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์589,500,000+6.40
1079 นาย ประชุม มาลีนนท์589,270,500-0.86
1080 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย588,777,893-0.99
1081 นาย นพพร วิฑูรชาติ587,737,951+1.87
1082 นาง ปราณี เผอิญโชค586,933,662-0.02
1083 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล586,632,800-1.78
1084 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล585,661,666-1.03
1085 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์585,512,775-2.11
1086 MISS NISHITA SHAH583,494,500+3.70
1087 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา583,377,808+1.92
1088 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด583,354,830-0.85
1089 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.583,250,240-2.70
1090 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต582,915,000-
1091 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED581,961,240-2.45
1092 นาย วิทวัส พรกุล580,716,667+0.15
1093 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์580,611,464-0.38
1094 นาย คเชนทร์ เบญจกุล579,674,619+0.37
1095 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์579,484,450-
1096 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.577,809,068+0.31
1097 นาย กำจร ตติยกวี577,563,444-0.26
1098 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ576,179,712-1.42
1099 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์575,881,600+1.34
1100 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด574,975,800+0.63
1101 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)574,355,653-1.30
1102 IFS Capital Limited572,638,500+0.63
1103 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล572,484,424+1.44
1104 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร572,000,000+0.91
1105 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A571,223,168-
1106 WHOLTON COMPANY LIMITED570,766,775+1.94
1107 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.570,500,000-1.84
1108 MR. KENNETH RUDY KAMON568,535,426-0.52
1109 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.568,489,356-1.59
1110 น.ส. ศศินภา จรูญศรี568,228,258-
1111 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี567,354,503-
1112 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด567,077,500-
1113 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์566,738,108+0.18
1114 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ565,598,450-
1115 นาง นิตยา สงวนพานิช563,184,930-0.68
1116 POSCO, LTD.562,860,072-
1117 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.560,504,960+3.91
1118 นาย ภาโณตม์ พรมมาส560,070,000-0.51
1119 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล559,672,313-2.18
1120 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์559,521,970-
1121 น.ส. วิศรา พรกุล559,221,450-
1122 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด558,700,100-0.71
1123 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง558,623,400-0.60
1124 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร558,036,548-0.86
1125 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์557,012,955-5.97
1126 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด556,250,030-
1127 ONEIDA SERVICES LIMITED556,200,000+1.94
1128 นาง จิราพร กิตติคุณชัย555,000,000-2.16
1129 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี553,738,000+2.99
1130 นาย สันติ สิงหวังชา550,378,530-
1131 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา547,715,205+0.53
1132 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์547,546,574+1.87
1133 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด547,200,000-2.50
1134 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด546,983,879+0.62
1135 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว546,767,580+0.41
1136 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB545,071,475-
1137 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด544,684,425-0.15
1138 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน544,209,322-0.62
1139 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล542,799,168+0.79
1140 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์542,353,636-0.85
1141 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์541,954,938+0.62
1142 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน541,793,856-0.78
1143 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK541,048,140-
1144 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล540,896,453+0.42
1145 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ540,644,436-
1146 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช538,342,322-
1147 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล536,794,029-3.10
1148 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด535,453,248-4.30
1149 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์535,300,334-
1150 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด535,048,865-1.19
1151 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด533,775,373-
1152 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)531,398,250+0.52
1153 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา531,262,809+2.70
1154 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ531,158,910-1.47
1155 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล529,753,050+4.50
1156 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ529,534,143+0.44
1157 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี528,982,000-3.56
1158 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์528,688,269-
1159 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)528,646,790+0.41
1160 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ527,975,085+1.56
1161 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)527,399,589-0.84
1162 UNITY I. CAPITAL LIMITED526,111,000-
1163 นาย วันจักร์ บุรณศิริ525,778,585-
1164 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED524,598,255-1.74
1165 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)523,832,423-
1166 KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL522,916,800-
1167 Global Health Investment Co., Ltd.520,344,162-2.47
1168 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)520,194,171-0.24
1169 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด519,879,294-2.65
1170 บริษัท เจียรวานิช จำกัด519,146,148-
1171 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์518,127,544-0.29
1172 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา517,742,718-0.68
1173 VIELLA ASSETS LTD.517,543,034-26.76
1174 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD515,985,244+2.36
1175 นาง สร้อยเพชร จันทรัช515,942,954+1.83
1176 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)515,270,400-0.37
1177 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)515,245,350+4.50
1178 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล515,226,480-
1179 นาย วิโรจน์ เจริญตรา514,562,803-0.55
1180 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)514,435,000-1.46
1181 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.513,597,392-1.95
1182 นาย ทิพย์ ดาลาล510,996,948-
1183 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์510,699,359-
1184 น.ส. รัตนา พรรณนิภา509,991,500-1.76
1185 นาง สุภาวดี ตติยกวี509,277,681-0.26
1186 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01509,162,940-
1187 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว508,493,775+4.50
1188 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์507,154,613-1.46
1189 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์507,104,685-0.74
1190 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด505,000,000-
1191 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล502,758,400+1.56
1192 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา502,758,394+1.56
1193 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ502,523,248-
1194 นาย ทวีลาภ แจ่มใส501,500,000-0.85
1195 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม499,040,640+0.89
1196 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด496,727,344-0.17
1197 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)495,518,750-0.43
1198 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)493,515,520+0.78
1199 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล493,123,353-0.24
1200 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี493,075,000-0.61
1201 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ493,050,000+1.05
1202 MR. SHEUNG SHUN CHAN492,660,000+2.61
1203 นาง อมร พุฒิพิริยะ491,600,200-0.50
1204 MR. KYUYOUNG LEE491,538,684+1.10
1205 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ490,000,000-0.50
1206 นาง มยุรี ตติยกวี489,956,513-0.26
1207 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ489,700,680-3.01
1208 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์489,599,510+2.61
1209 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)489,323,957-0.63
1210 นาง ณิศนาถ อนันตชัย488,931,993-1.82
1211 นาย ภมร พลเทพ487,200,000-
1212 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์487,131,943-2.47
1213 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ487,032,055-0.93
1214 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์486,987,188+1.65
1215 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร486,587,290+0.94
1216 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล486,390,900+4.50
1217 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)486,090,000-0.91
1218 นาง เกษสุดา ไรวา486,061,440-0.78
1219 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล485,989,458-1.49
1220 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด485,822,497-
1221 นาย เจริญ รุจิราโสภณ485,011,114-0.51
1222 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล484,702,010-0.55
1223 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี484,000,092+0.83
1224 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด483,860,768-
1225 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ482,578,028-1.94
1226 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา482,246,100-
1227 นาย อภิชัย เตชะอุบล481,443,783+0.34
1228 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์481,140,000-5.09
1229 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม481,101,859-
1230 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี479,296,090-
1231 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร479,263,926-4.12
1232 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล479,248,050+4.50
1233 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)476,000,000-
1234 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด475,068,000-2.46
1235 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์474,550,277-0.91
1236 นาย พรมพันธ์ พรมมาส473,830,000-0.51
1237 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์473,551,993-2.45
1238 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)471,482,668+0.80
1239 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์470,400,000+1.34
1240 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล470,334,337-1.23
1241 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ470,039,098-
1242 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์469,888,051-0.39
1243 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร469,498,911-1.76
1244 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช468,300,000-3.81
1245 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด467,881,885-
1246 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์467,483,713-0.70
1247 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร465,790,851-0.05
1248 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด464,400,000-
1249 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)463,024,310-1.87
1250 นาย สุรชัย รติทอง462,506,170-3.31
1251 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด462,316,919+4.46
1252 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED462,232,950-0.88
1253 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด461,160,000-
1254 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล461,120,835-2.18
1255 นาย วชิระ ทยานาราพร461,080,942+0.14
1256 GLORY HOPE LIMITED461,067,726-0.36
1257 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล460,877,724-1.49
1258 PAN ORION CORP. LIMITED458,850,000+1.05
1259 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร457,952,860+3.77
1260 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด457,648,305-0.88
1261 ธนาคาร ออมสิน Bank457,500,000-
1262 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ457,494,752-
1263 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ457,494,752-
1264 นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ457,494,752-
1265 นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ457,494,752-
1266 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย457,426,101-0.24
1267 นาย นคร นิรุตตินานนท์453,571,070+2.61
1268 นาง แฉล้ม โรจตระการ453,000,000+6.40
1269 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด451,996,363-0.85
1270 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์451,908,000-2.50
1271 นาย วรุฒ บูลกุล449,923,691-
1272 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ449,748,820-2.59
1273 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี448,049,141-0.62
1274 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด448,000,000-
1275 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย448,000,000+0.89
1276 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด447,669,834-0.68
1277 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ446,425,725-
1278 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)446,220,000+0.75
1279 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์445,553,196-
1280 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ443,659,944-1.46
1281 นาย พีรนาถ โชควัฒนา442,988,722-0.69
1282 INGRESS CORPORATION BERHAD442,934,883-1.96
1283 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์442,852,848-
1284 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด442,024,750-0.11
1285 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์441,143,295-0.85
1286 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์440,851,027-0.58
1287 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี440,730,000-0.80
1288 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)440,188,320-1.14
1289 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค440,163,061-
1290 SINGVALE PTE LTD439,347,475-0.99
1291 นาง รัชนี นิพัทธกุศล439,004,640-
1292 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด438,731,813-4.35
1293 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ438,490,000+0.44
1294 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร437,567,662-
1295 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด437,500,000-3.43
1296 LOTTE COMPANY, LIMITED.436,650,000-
1297 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED434,557,632-
1298 MRS. TEO LEE NGO434,171,440-0.73
1299 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส434,014,510+0.51
1300 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ433,419,963-2.19
1301 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส433,240,000-2.97
1302 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)432,729,000-
1303 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล431,668,014-3.52
1304 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย431,200,420-
1305 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ431,177,279-1.24
1306 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)430,477,143+1.68
1307 WACOAL CORP.430,454,700-
1308 นาย จิตติพร จันทรัช430,169,342+1.18
1309 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร430,000,000-1.40
1310 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์429,065,659-
1311 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค428,386,415-
1312 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล427,575,872-1.74
1313 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด427,398,750+5.78
1314 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ427,200,320-2.50
1315 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์426,000,000-3.76
1316 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ425,920,320-2.50
1317 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด425,050,483+1.04
1318 นาง ธัญญา ตู้จินดา424,370,100+0.91
1319 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้424,265,774-2.41
1320 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์424,129,016-2.39
1321 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย423,969,834-
1322 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED423,408,820-
1323 นาย แกลิก อมตานนท์422,555,580-2.19
1324 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว421,131,725-2.61
1325 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม421,131,200+0.89
1326 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG421,075,278+2.61
1327 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์420,660,000-4.27
1328 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์420,424,460-0.56
1329 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล420,192,360-0.52
1330 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์420,042,843-1.82
1331 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล420,042,843-1.82
1332 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์420,006,250-0.85
1333 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม418,880,000+0.89
1334 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม418,880,000+0.89
1335 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม418,880,000+0.89
1336 นาย วุฒิ จารุกรสกุล418,200,000-1.76
1337 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล417,950,760-1.23
1338 MR. CHERN KUAN-JAN417,371,747-1.59
1339 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)416,642,539-
1340 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส416,486,000-
1341 นาย มงคล มังกรกนก416,386,234+0.52
1342 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)416,104,163-
1343 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)414,149,800-0.36
1344 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์413,966,730-0.16
1345 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์413,877,137-2.46
1346 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด412,805,951+0.62
1347 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)412,410,900-0.71
1348 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ412,279,200-
1349 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์410,820,000-4.27
1350 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์409,578,250-
1351 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช409,108,000-0.86
1352 นาง วัชณี สิงหวังชา408,652,000-0.03
1353 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล408,343,700-4.75
1354 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม408,324,380+0.87
1355 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา407,802,484-0.43
1356 มูลนิธิส่งเสริมไทย407,676,400-
1357 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์407,500,000-
1358 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม407,403,360+0.89
1359 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ406,914,780-
1360 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน406,300,000-1.76
1361 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์405,943,005+0.78
1362 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์405,371,158-1.12
1363 นาย มงคล สิมะโรจน์405,324,000-0.72
1364 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์405,196,225-3.43
1365 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY405,194,153-0.85
1366 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)404,851,199-1.92
1367 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์404,552,395-
1368 นาง วัลลภา ไตรโสรัส404,160,400-
1369 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา403,335,480+0.83
1370 บริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด402,500,000-2.61
1371 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ401,315,600-
1372 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา401,192,467+0.42
1373 บริษัท กิมฟอง จำกัด400,699,861-1.90
1374 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี400,372,201-0.58
1375 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด398,676,480-2.70
1376 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์397,758,720+1.00
1377 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์397,711,776-
1378 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม395,920,000+0.89
1379 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์395,889,970-2.46
1380 TIS Inc.395,719,196-3.33
1381 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด393,450,000-0.58
1382 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล391,967,793-1.49
1383 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ391,403,911+1.69
1384 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี391,318,212+0.98
1385 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด390,887,738-0.36
1386 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา390,711,168-0.78
1387 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์390,198,097-5.97
1388 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta390,179,440-0.53
1389 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์388,913,960-0.93
1390 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC388,501,964+0.79
1391 OKAYA & CO.,LTD388,416,000-
1392 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์387,827,880-
1393 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ387,090,000-0.51
1394 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์385,919,866-2.99
1395 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์385,827,385-0.30
1396 นาย จิรโมท พหูสูตร385,572,064-2.54
1397 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง385,051,650+2.91
1398 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)384,625,000-1.10
1399 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล384,213,859-1.41
1400 นาย วิทูร มโนมัยกุล383,871,000+1.01
1401 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์383,637,565-
1402 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ383,487,646-0.70
1403 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์382,784,758-0.32
1404 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข382,712,546-0.06
1405 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย382,497,000-1.33
1406 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด380,484,813-0.02
1407 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)380,480,000+4.88
1408 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ380,051,303-0.85
1409 นาง พรนภา วิญญรัตน์379,871,968+1.34
1410 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์379,850,113-0.85
1411 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล379,507,168+0.48
1412 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4379,371,698-1.38
1413 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์379,048,640-0.84
1414 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)377,176,800-
1415 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา377,067,922-0.68
1416 นาง กิตติธรา แสงทวีป376,885,214-
1417 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา376,235,700-0.08
1418 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.375,622,430-1.74
1419 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ374,200,000-
1420 CPYI CLT A/C 0090029-1001373,559,040+0.74
1421 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด372,387,500+0.65
1422 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์372,083,382-0.85
1423 บริษัท สินสหกล จำกัด370,819,520-2.59
1424 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา370,641,350-0.13
1425 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์370,057,680-0.44
1426 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม369,600,000+0.89
1427 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด369,479,500-
1428 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH368,148,250-2.24
1429 นาย ฐิติ ชนะภัย367,500,000-1.33
1430 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด366,600,000-
1431 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.366,000,000-2.46
1432 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์365,000,000-2.05
1433 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์365,000,000-2.05
1434 NOMURA PB NOMINEES LTD.364,635,016+0.07
1435 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4362,986,170-0.71
1436 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์362,200,000-1.89
1437 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด361,799,520+0.42
1438 Principal Property Income Fund361,320,131-0.19
1439 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา361,117,218-1.83
1440 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)361,000,756-1.31
1441 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล360,960,000-0.52
1442 GRASIM INDUSTRIES LIMITED360,205,678+1.94
1443 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์359,900,000-0.85
1444 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์359,040,510-
1445 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี358,816,419-
1446 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.358,800,778-3.85
1447 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล357,889,192-0.85
1448 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ357,666,230-1.17
1449 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND357,304,624-1.43
1450 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์357,096,303-0.46
1451 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด357,000,000-
1452 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด357,000,000-
1453 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด357,000,000-
1454 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด356,720,171+0.22
1455 CHANG FUNG COMPANY LIMITED356,374,536-0.50
1456 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร355,703,493-0.47
1457 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด355,520,000+2.97
1458 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์355,362,100-1.60
1459 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์354,102,314-0.92
1460 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด353,591,856-
1461 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)353,388,204-0.50
1462 นาย วริศ บูลกุล352,604,295+0.56
1463 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด352,292,480-
1464 นาย สมชาย ปัดภัย351,867,677+2.43
1465 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์351,802,446-0.79
1466 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์351,350,000-0.84
1467 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)351,333,660+0.22
1468 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล351,140,836+0.51
1469 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด350,999,679-0.86
1470 นาง ชลิดา เตชะอุบล350,860,277-
1471 KING WAN CORPORATION LIMITED350,813,340-1.49
1472 นาย ธงไชย แพรรังสี350,478,749-2.34
1473 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล349,961,241-2.44
1474 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)349,701,352-1.95
1475 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด349,324,238+0.05
1476 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์349,203,320+0.61
1477 น.ส. วรินทร บูลกุล348,583,879-0.23
1478 Silom Road Limited348,381,000+3.03
1479 นาย ชาย มโนภาส348,248,000-2.48
1480 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล346,800,000-
1481 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล346,800,000-
1482 น.ส. ณิชยา พหูสูตร346,782,567-2.54
1483 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต346,704,412+0.44
1484 MISS YEAP XIN RHU345,240,000-0.73
1485 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์343,512,969-
1486 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด343,471,040-1.25
1487 MISS YEAP XIN YI343,259,925-0.73
1488 น.ส. พัณณภา รัตตกุล343,187,346-2.18
1489 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์343,152,260-0.85
1490 นาง อัญชนา ศิริวงศ์342,606,000-1.33
1491 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร342,439,973+2.52
1492 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร342,112,491-
1493 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์341,226,480-
1494 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม339,914,400+0.89
1495 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์339,806,427-0.40
1496 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด339,405,000-1.07
1497 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด339,405,000-1.07
1498 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม339,071,143-6.40
1499 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา338,097,495-
1500 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด338,000,000-0.59