คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 29/03/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ469,187,550+3.42
1002 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล468,820,698-
1003 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์468,476,548-0.97
1004 นาง มยุรี ตติยกวี468,433,875+1.35
1005 SMK ASIA LTD467,947,224+1.15
1006 WHOLTON COMPANY LIMITED465,479,700-
1007 นาย สันติ สิงหวังชา463,320,540-
1008 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์462,885,640+0.42
1009 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา462,240,000+6.07
1010 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ462,240,000+6.07
1011 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา462,240,000+6.07
1012 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์462,000,000-1.82
1013 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์461,933,850+2.36
1014 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)460,057,780+1.95
1015 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล459,280,000+2.66
1016 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต459,072,000+2.76
1017 นาย วิทวัส พรกุล458,450,294-6.51
1018 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB457,989,050-
1019 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)457,964,522+2.97
1020 นาย ภาโณตม์ พรมมาส457,200,000+0.62
1021 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์454,073,261+1.00
1022 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND453,921,081-
1023 MR. KYUYOUNG LEE453,728,016-4.17
1024 ONEIDA SERVICES LIMITED453,600,000-
1025 นาง แฉล้ม โรจตระการ453,000,000-
1026 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด452,765,544+0.43
1027 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต451,594,000+2.10
1028 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.451,500,000+4.65
1029 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์451,451,000+2.10
1030 นาย ทิพย์ ดาลาล450,748,399+0.50
1031 น.ส. วิศรา พรกุล449,377,875-5.15
1032 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล447,784,800+0.78
1033 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม446,596,000+1.41
1034 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ446,425,725-
1035 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด445,929,125-
1036 นาง ประคอง กุญชรยาคง445,170,000-
1037 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ443,556,726+1.74
1038 นาง ศศิธร รัตนรักษ์442,998,054+4.28
1039 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)440,976,967+0.50
1040 น.ส. อัมพร มาลีนนท์440,973,200+2.13
1041 นาย ประชุม มาลีนนท์440,479,000-0.32
1042 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร440,252,384+3.56
1043 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ440,210,828+0.97
1044 นาง อมร พุฒิพิริยะ439,982,179-
1045 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ438,550,000-
1046 MR. Jean-Marie Verbrugghe437,664,000+1.25
1047 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)436,857,125+0.33
1048 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG436,853,392-1.21
1049 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร436,800,000+2.86
1050 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน435,974,744-
1051 MR. SHEUNG SHUN CHAN434,700,000+1.48
1052 KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL434,207,700+1.61
1053 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์431,999,568+1.48
1054 นาง ปัทมา เล้าวงษ์430,686,970+2.92
1055 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด429,744,049+0.08
1056 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย429,062,217+1.34
1057 UNITY I. CAPITAL LIMITED428,816,500-
1058 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล428,575,955-
1059 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)428,207,999+1.82
1060 นาย เจริญ รุจิราโสภณ425,621,998-
1061 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ425,528,710+1.48
1062 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด425,156,910+0.93
1063 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ424,854,951-
1064 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม424,378,059+0.50
1065 Peak Development Holdings Ltd.422,735,238+0.75
1066 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)422,056,575+0.23
1067 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล421,356,370+0.02
1068 กองทัพบก420,795,652+5.19
1069 WACOAL CORP.420,160,100-
1070 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.419,710,000-
1071 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์419,344,184+0.89
1072 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์419,260,350+2.74
1073 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา418,308,525+3.24
1074 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด417,689,631+3.18
1075 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด416,836,183+3.38
1076 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์416,802,680+0.89
1077 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด416,325,000+0.51
1078 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์415,651,150+0.73
1079 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย414,823,010+1.23
1080 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)413,983,620+6.31
1081 นาง ยุวเรศ ชูสกุล413,789,000+2.72
1082 น.ส. นิภา มาลีนนท์413,162,560+2.50
1083 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.412,079,586-0.73
1084 AGB Holding Limited412,020,000+0.79
1085 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ411,953,750+2.97
1086 JPMORGAN THAILAND FUND411,656,661+4.81
1087 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ409,903,761+2.33
1088 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด409,568,544+0.43
1089 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล409,500,000+3.42
1090 MR. KENNETH RUDY KAMON409,062,951+0.66
1091 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์408,862,930+0.72
1092 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช408,531,760+3.30
1093 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล408,516,713-0.61
1094 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร407,257,772+1.15
1095 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์407,159,500+2.76
1096 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด406,812,649+1.56
1097 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.406,203,600-
1098 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม405,470,520-1.65
1099 นาง พิชญา พูลลาภ405,253,940+2.29
1100 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง405,224,800+1.14
1101 นาย วรุฒ บูลกุล404,931,322-2.78
1102 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล404,563,400-
1103 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา404,563,395-
1104 นาย นพพร วิฑูรชาติ404,275,824+2.17
1105 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด403,865,568-
1106 บริษัท เจียรวานิช จำกัด401,853,156-1.57
1107 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)401,316,850+0.82
1108 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล400,813,360+2.44
1109 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.400,673,468+1.09
1110 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ400,455,283-0.55
1111 นาย นคร นิรุตตินานนท์400,209,768+1.48
1112 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด398,268,199+1.43
1113 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)398,114,360-
1114 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์398,045,700+3.42
1115 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด397,687,500+2.97
1116 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)397,024,528+1.09
1117 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)396,000,000+3.64
1118 นาง จิราพร กิตติคุณชัย396,000,000+5.30
1119 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์395,274,684+0.93
1120 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด395,043,913+1.71
1121 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี394,460,000+0.83
1122 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์394,414,755+1.90
1123 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์393,817,355-
1124 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์393,752,033+1.25
1125 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด392,038,548+14.67
1126 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด391,914,670-
1127 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์391,685,840-
1128 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์391,411,899+1.71
1129 นาง เกษสุดา ไรวา391,127,565-
1130 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ390,845,519+3.63
1131 น.ส. รัตนา พรรณนิภา389,993,500+0.77
1132 นาย คเชนทร์ เบญจกุล389,887,289+0.02
1133 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR388,540,000+3.48
1134 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์388,255,447-0.43
1135 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED387,626,930-
1136 ธนาคาร ออมสิน Bank387,500,000+0.65
1137 นาย พรมพันธ์ พรมมาส386,800,000+0.62
1138 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช386,632,320-0.35
1139 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์386,600,500+2.10
1140 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)385,778,858+0.99
1141 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)385,076,250+3.42
1142 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด384,257,224+2.53
1143 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ384,098,000+2.10
1144 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)384,026,397-
1145 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค383,507,255+1.03
1146 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด383,460,000-
1147 Global Health Investment Co., Ltd.383,298,786-0.56
1148 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS382,313,393+1.73
1149 นาย วิโรจน์ เจริญตรา378,853,932+0.75
1150 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)377,176,800-
1151 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์377,143,417+1.08
1152 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ377,014,328+0.79
1153 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์376,630,167+2.17
1154 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)376,588,012+1.74
1155 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ376,586,814-0.99
1156 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว376,502,774+0.11
1157 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์375,467,649+2.26
1158 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED375,305,616-2.53
1159 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล373,791,760+4.05
1160 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค373,364,307+1.05
1161 นาง พรนภา วิญญรัตน์373,088,540-1.82
1162 นาง สร้อยเพชร จันทรัช372,993,622-2.54
1163 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด372,960,000+3.33
1164 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)372,064,435+1.55
1165 POSCO, LTD.371,889,691+5.41
1166 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG371,537,010+1.48
1167 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)370,600,000+4.59
1168 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด370,289,472+2.68
1169 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด369,800,000-1.16
1170 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด369,509,375+0.96
1171 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย368,760,000+5.64
1172 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์365,658,170+0.18
1173 นาย ทวีลาภ แจ่มใส365,500,000+0.93
1174 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี365,149,323+0.83
1175 GLORY HOPE LIMITED364,873,740-
1176 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล364,532,304+2.11
1177 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย364,000,000-1.65
1178 บริษัท โงวฮก จำกัด363,333,750+4.02
1179 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01362,585,730+3.55
1180 นาย เศรษฐา ทวีสิน362,339,744+3.64
1181 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์362,174,620+0.36
1182 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา361,710,666-
1183 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง360,824,000+2.61
1184 LOTTE COMPANY, LIMITED.360,800,000+0.57
1185 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A359,094,176+6.18
1186 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา358,961,358-4.00
1187 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์358,833,818-0.56
1188 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์358,197,188+1.12
1189 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ358,181,464-1.49
1190 นาย อติพงษ์ ตันติวิท357,780,250+12.30
1191 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย356,997,200-0.36
1192 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์356,996,480-3.12
1193 SINGVALE PTE LTD356,697,950+0.49
1194 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)356,310,000+2.80
1195 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร355,993,544-0.49
1196 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย353,308,195+1.60
1197 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)352,561,162-
1198 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี351,983,066-0.43
1199 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)351,754,431-0.04
1200 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล351,579,582+1.24
1201 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD351,438,769+1.73
1202 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล351,259,680+1.09
1203 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล350,589,410-
1204 OKAYA & CO.,LTD350,336,000-
1205 Silom Road Limited350,140,500-
1206 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์349,486,662+0.09
1207 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์348,199,995+0.67
1208 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD347,164,800-
1209 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)346,964,232-0.97
1210 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM346,859,766-0.76
1211 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล346,748,000+10.41
1212 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์346,462,800-2.61
1213 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ345,187,675-0.09
1214 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด344,801,280+0.78
1215 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์343,710,000-0.75
1216 บริษัท เกรนเทรด จำกัด343,427,742-0.76
1217 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา343,063,428+2.76
1218 นาย ฐิติ ชนะภัย343,000,000-0.36
1219 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม342,169,100-1.65
1220 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)341,640,160+1.09
1221 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด341,163,875-
1222 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี341,100,500+2.94
1223 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม340,340,000-1.65
1224 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม340,340,000-1.65
1225 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม340,340,000-1.65
1226 นาย ภมร พลเทพ339,360,000-0.99
1227 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล339,173,073-0.54
1228 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย338,969,856+2.98
1229 นาง วัชณี สิงหวังชา338,664,000+0.10
1230 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด337,679,552-
1231 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด337,577,280-
1232 ด.ญ. รดา จรูญเอก337,444,664-
1233 ด.ช. พีระ จรูญเอก337,444,664-
1234 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด337,425,807+1.57
1235 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว337,163,440+1.09
1236 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ337,115,500-2.30
1237 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล336,640,533+2.65
1238 นาย แกลิก อมตานนท์336,538,440-0.09
1239 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ336,260,000-
1240 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)335,874,000+0.57
1241 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์335,670,000-0.75
1242 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)335,412,000+0.57
1243 นาง ณิศนาถ อนันตชัย334,844,335+0.88
1244 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร333,730,401+0.76
1245 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา333,688,600+3.32
1246 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด333,222,216-10.00
1247 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด332,500,000+1.50
1248 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล332,473,980-
1249 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด332,207,746-
1250 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.331,837,276+0.50
1251 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม331,015,230-1.65
1252 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม330,849,090-1.63
1253 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด330,700,752+4.17
1254 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล330,235,008+2.44
1255 นาย อติพล ตันติวิท329,400,000+12.30
1256 นาง กิตติธรา แสงทวีป329,317,178-
1257 นาย สมชัย ธนสารศิลป์329,240,795-
1258 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ326,908,114+6.75
1259 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย325,973,850+1.53
1260 นาย ธงไชย แพรรังสี325,883,749+3.77
1261 นาง ธัญญา ตู้จินดา324,064,440+2.86
1262 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์323,167,989-
1263 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว323,166,480+3.21
1264 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ322,943,473+0.99
1265 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล322,507,840+1.09
1266 บริษัท เทวรายา จำกัด321,893,280-2.55
1267 MOLTEN CORPORATION321,750,000-
1268 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม321,685,000-1.65
1269 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์321,511,215+0.93
1270 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด320,971,619-
1271 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร320,792,931+1.33
1272 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด320,764,792+4.50
1273 นาง อัญชนา ศิริวงศ์319,765,600-0.36
1274 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา318,620,890+0.13
1275 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ318,614,000+1.25
1276 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล317,771,680+1.09
1277 นาย วริศ บูลกุล316,749,330-2.67
1278 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK316,613,356-
1279 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด316,417,500+1.71
1280 NOMURA PB NOMINEES LTD.315,992,890-1.65
1281 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด315,675,139-
1282 IFS Capital Limited315,131,250+1.71
1283 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์315,025,019+0.80
1284 นาย อภิชัย เตชะอุบล314,850,819+4.36
1285 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี314,722,393+2.28
1286 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา314,400,393-
1287 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์314,085,883+3.50
1288 นาย สุรชัย รติทอง313,671,350+0.80
1289 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี313,528,910-
1290 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)312,859,579+2.49
1291 น.ส. วรินทร บูลกุล311,606,588-2.71
1292 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)311,539,500-
1293 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส310,874,304+2.32
1294 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด309,335,620-
1295 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์309,025,107+1.54
1296 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา308,431,240-0.54
1297 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)308,155,500+3.55
1298 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด306,952,200+1.85
1299 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์306,906,675+1.35
1300 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์306,698,500+6.38
1301 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)306,586,231+1.89
1302 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์306,106,250+0.93
1303 บริษัท สมบัติธนา จำกัด305,499,577+0.21
1304 นาย มงคล มังกรกนก304,262,764+0.70
1305 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร304,158,351+1.14
1306 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์304,052,478+0.96
1307 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์303,649,578+6.28
1308 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)302,631,000+4.16
1309 MR. CHERN KUAN-JAN302,539,308-0.73
1310 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์302,296,627+11.84
1311 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์302,296,260+1.08
1312 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี301,232,000+4.17
1313 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ300,866,452+3.09
1314 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม300,300,000-1.65
1315 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์299,880,000-0.36
1316 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1317 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์298,561,751+1.71
1318 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ298,425,000+2.61
1319 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด297,851,170-0.14
1320 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)297,500,000-
1321 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด295,946,000+1.34
1322 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี295,590,000+0.60
1323 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด294,400,000-
1324 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)294,392,000-5.10
1325 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด294,121,124-
1326 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล294,000,000-0.36
1327 GRASIM INDUSTRIES LIMITED293,759,970-
1328 นาง นิตยา สงวนพานิช292,702,916+5.24
1329 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด292,078,962+3.61
1330 นาง อรุณี วิริยะจิตรา291,365,095+1.27
1331 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์290,768,478+0.43
1332 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ290,337,182+1.66
1333 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED290,265,134-
1334 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์290,000,000-
1335 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)289,565,100+0.51
1336 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล289,185,502+0.87
1337 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.288,000,000-
1338 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล287,665,705+0.88
1339 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์287,665,705+0.88
1340 น.ส. สุณี วิญญรัตน์287,463,660-1.82
1341 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี287,111,350-
1342 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล286,724,494+0.96
1343 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta286,065,940+0.73
1344 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด285,897,500+0.84
1345 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี285,576,940-0.67
1346 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์285,355,626-0.11
1347 MISS NISHITA SHAH285,263,978-0.76
1348 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED285,055,515+0.42
1349 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี284,776,745-
1350 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร284,461,105+3.88
1351 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด283,765,365-
1352 นาย วันจักร์ บุรณศิริ283,508,061+3.64
1353 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ282,961,335+1.69
1354 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.282,900,613-3.05
1355 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ282,880,825+2.39
1356 นาง รัชนี นิพัทธกุศล282,794,400-
1357 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล282,762,835-
1358 CPYI CLT A/C 0090029-1001282,244,608+0.98
1359 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์282,239,902-
1360 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ281,595,400+0.60
1361 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา280,849,712+3.32
1362 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด280,403,201+1.50
1363 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล280,221,800+0.97
1364 MR. YEAP SWEE CHUAN280,179,609+8.66
1365 นาย สันติ ศิริวงศ์280,000,000-0.36
1366 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์280,000,000-0.36
1367 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย280,000,000-0.36
1368 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์279,779,898+1.98
1369 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์279,158,132+3.16
1370 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา279,065,007+2.62
1371 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)278,318,636-0.37
1372 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน277,721,113+4.26
1373 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล277,687,906-
1374 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY277,454,979+8.91
1375 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์276,839,913+0.93
1376 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม276,180,450-1.65
1377 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1378 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED275,984,300+0.83
1379 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์275,558,033-
1380 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง275,262,052-0.35
1381 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์274,558,384+2.61
1382 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST274,303,925-
1383 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ274,189,474-
1384 นาย วิทูร มโนมัยกุล273,918,000-
1385 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี273,870,582+2.83
1386 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC273,694,743-0.62
1387 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้272,902,824+2.06
1388 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด272,433,006+0.72
1389 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL271,700,971+0.97
1390 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์271,179,414+0.93
1391 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล269,416,959+8.38
1392 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด269,141,051+11.97
1393 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา268,594,957+3.80
1394 มูลนิธิส่งเสริมไทย268,420,600+1.50
1395 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)268,007,040-
1396 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร268,000,000+0.75
1397 นาย ชาย ศรีวิกรม์267,805,900-5.00
1398 Principal Property Income Fund267,451,220+1.39
1399 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,398,285+2.14
1400 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค267,072,304+1.92
1401 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด266,762,161+4.02
1402 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข266,000,000-0.36
1403 บริษัท กิมฟอง จำกัด265,606,765+1.15
1404 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ265,358,584-
1405 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช265,016,980+0.64
1406 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์264,874,440+2.07
1407 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด264,792,000-
1408 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา264,008,700+1.55
1409 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด263,996,880-
1410 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED263,839,658+1.40
1411 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์263,838,750-
1412 นาย วชิระ ทยานาราพร263,558,664+3.29
1413 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา263,431,014-
1414 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล263,195,900+0.97
1415 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด262,821,681-
1416 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์262,500,000-
1417 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์262,300,000+0.93
1418 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล261,952,579+4.29
1419 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4261,915,120-1.23
1420 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3261,915,120-1.23
1421 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2261,915,120-1.23
1422 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1261,915,120-1.23
1423 นาย เจน วองอิสริยะกุล261,242,415-0.53
1424 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด261,228,943-
1425 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล260,834,496+0.93
1426 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร260,811,984-
1427 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ260,238,519+8.91
1428 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต259,428,750+0.25
1429 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์259,222,950-0.13
1430 นาย จิตติพร จันทรัช259,152,895+1.12
1431 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์258,653,298+2.60
1432 นาย ชาย มโนภาส258,438,000+1.25
1433 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์257,500,000-3.40
1434 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์257,500,000-3.40
1435 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์257,230,000+0.97
1436 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์256,012,660+6.42
1437 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด255,114,611+1.68
1438 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา254,901,510+1.08
1439 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4254,862,630+0.51
1440 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)254,405,588+0.24
1441 นาง วันทนา อมตานนท์254,060,576-0.26
1442 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี254,000,048+1.57
1443 นาย วุฒิ จารุกรสกุล253,380,000+3.88
1444 KING WAN CORPORATION LIMITED253,074,300-
1445 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด252,116,700-5.00
1446 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล251,600,000+4.05
1447 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล251,600,000+4.05
1448 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช251,544,000+5.67
1449 บริษัท โลหการไทย จำกัด251,090,028-
1450 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์250,094,020+0.93
1451 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์249,423,615-
1452 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์249,423,615-
1453 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์248,851,290+0.30
1454 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด248,806,564-0.88
1455 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์248,567,215-
1456 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND248,196,176-0.88
1457 บริษัท สินสหกล จำกัด248,065,472+3.09
1458 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ248,039,167+1.14
1459 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล247,885,140+0.10
1460 นาง อิง ภาสกรนที247,200,000-0.49
1461 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที247,200,000-0.49
1462 นาย ภาสกร ภาสกรนที247,200,000-0.49
1463 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4246,986,299+1.72
1464 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด246,869,810-
1465 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล246,395,520-2.68
1466 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์246,222,729+0.31
1467 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน246,170,000+3.88
1468 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด246,000,000+2.44
1469 นาย วรเจตน์ อินทามระ246,000,000+4.88
1470 น.ส. พัณณภา รัตตกุล245,776,091+2.44
1471 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด245,700,000-0.79
1472 นาย พีรนาถ โชควัฒนา245,304,818+2.12
1473 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา245,269,939+0.50
1474 CHANG FUNG COMPANY LIMITED244,116,557-0.73
1475 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล244,005,013+0.11
1476 นาย ปรีชา ลีละศิธร244,000,000-7.50
1477 นาย ประสาน ภิรัช บุรี243,855,500+0.75
1478 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร243,546,160-1.04
1479 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์243,205,678+0.93
1480 INGRESS CORPORATION BERHAD243,179,936-
1481 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส242,840,000-0.76
1482 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์242,198,827+1.09
1483 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)242,070,920-0.73
1484 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์242,020,501+1.08
1485 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์241,880,504+1.38
1486 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์241,679,928+0.89
1487 นาง ปัทมา พรมมาส241,600,000+0.62
1488 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์241,410,680+0.89
1489 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด240,953,600-
1490 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล240,640,000-
1491 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์240,570,000+1.85
1492 นาย มงคล สิมะโรจน์240,570,000+1.21
1493 นาง ประพีร์ บุรี240,530,500+0.75
1494 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์240,180,600-
1495 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด240,000,000+3.65
1496 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์239,576,882+1.09
1497 น.ส. วาสนา จันทรัช239,554,195-2.54
1498 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน238,382,157+14.67
1499 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด237,900,000+2.88
1500 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์237,215,000+1.05