คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/08/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์706,357,975-
1002 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด705,785,952-0.90
1003 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์705,320,028+0.52
1004 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์704,000,000-
1005 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,057,597-
1006 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว701,665,911-0.60
1007 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)700,244,833-
1008 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)699,365,672-0.53
1009 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ697,886,100-1.11
1010 นาง สุวิมล อธิกิจ697,169,732+1.64
1011 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี696,477,130-1.08
1012 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)695,000,000-0.72
1013 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด694,452,654-0.98
1014 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล694,132,000+0.62
1015 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล693,302,160-2.88
1016 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด691,200,000-
1017 นาย ฮารกิชิน ทันวานี688,800,000-1.06
1018 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม688,038,685+1.53
1019 นาง ยุวเรศ ชูสกุล687,420,000-
1020 นาย สมชาติ โสตธิมัย687,275,000+0.99
1021 นาย ประชุม มาลีนนท์687,095,250-1.04
1022 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์686,689,000+1.57
1023 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด686,398,752-1.92
1024 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย685,830,000-
1025 นาย ชวน ตั้งจันสิริ684,607,500-1.64
1026 Peak Development Holdings Ltd.684,578,706+0.46
1027 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์682,537,000+0.71
1028 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ682,244,000+1.57
1029 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์679,604,800-0.89
1030 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด677,600,000-
1031 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์677,236,029-
1032 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม676,818,000-
1033 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด676,303,153-0.68
1034 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน675,027,445-
1035 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์674,700,000-
1036 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน674,678,491-1.23
1037 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม673,200,000-
1038 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม673,200,000-
1039 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม673,200,000-
1040 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด670,267,752+0.50
1041 MR. KYUYOUNG LEE669,788,976+0.81
1042 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR668,674,029+0.45
1043 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด668,368,184+1.47
1044 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด667,907,119-2.76
1045 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์666,908,100-2.11
1046 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH666,770,000+0.90
1047 นาย สันติ สิงหวังชา666,455,850-1.45
1048 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ666,255,801+0.72
1049 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ666,071,696-0.05
1050 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร665,502,417-1.66
1051 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์664,689,172-0.86
1052 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา664,250,355+1.75
1053 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์663,524,515+0.36
1054 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB661,181,375-1.46
1055 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร660,000,000+1.52
1056 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด659,987,301-
1057 นาย นพพร วิฑูรชาติ659,145,366-
1058 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด659,086,170-1.42
1059 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD657,433,325-
1060 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล655,448,633+0.61
1061 MR. KENNETH RUDY KAMON655,311,290-1.59
1062 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม654,755,400-
1063 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด654,716,750-0.79
1064 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล654,488,100+0.84
1065 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)653,990,398-1.19
1066 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม653,294,840-0.02
1067 นาย กำพล พลัสสินทร์653,006,392+1.62
1068 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์649,093,366-0.50
1069 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.648,010,170-
1070 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ645,525,000+1.41
1071 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร643,726,190-0.67
1072 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์643,632,144+0.90
1073 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร643,489,684-
1074 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง643,208,000-1.95
1075 นาง เกษสุดา ไรวา641,752,995-1.18
1076 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี637,808,250-0.40
1077 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด637,120,000-
1078 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์636,660,000-
1079 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม636,300,000-
1080 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์635,745,600+0.65
1081 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED635,406,660-0.93
1082 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง635,365,000-0.13
1083 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด634,709,970-
1084 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด633,122,211-
1085 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด632,835,000+1.71
1086 นาง วรรณี ตติยกวี632,684,268-0.28
1087 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ632,149,403-1.04
1088 นาย วิทวัส พรกุล631,962,255-0.01
1089 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด631,475,796-1.05
1090 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด631,250,000-0.99
1091 IFS Capital Limited630,262,500+1.71
1092 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด629,565,988+1.37
1093 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา629,502,052-1.18
1094 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)628,695,000+0.47
1095 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล626,893,033-0.27
1096 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์625,000,000-1.60
1097 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด624,880,000-
1098 นาย บัญชา วิญญรัตน์624,483,200-
1099 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด623,697,690-
1100 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์622,899,068-0.99
1101 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ622,808,068+0.43
1102 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)618,481,237-0.25
1103 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร616,992,500+0.13
1104 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์614,070,924-
1105 นาง ปราณี เผอิญโชค614,010,433+0.20
1106 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล612,865,196-0.84
1107 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด611,232,846-2.69
1108 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์609,405,958+1.41
1109 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)608,063,427-1.42
1110 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล607,372,080-1.79
1111 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา606,397,293-1.75
1112 นาง มาลี จารุกรสกุล605,800,000-
1113 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)605,159,885+0.04
1114 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด604,601,184+1.47
1115 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064-1.69
1116 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี604,000,115+1.32
1117 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน603,499,482-1.32
1118 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED602,704,408+0.73
1119 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล602,046,642-0.40
1120 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด601,920,000+0.57
1121 น.ส. วิศรา พรกุล601,158,165-0.15
1122 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์600,830,523-0.62
1123 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)600,462,728-
1124 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส599,050,000-1.54
1125 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ597,341,353-0.82
1126 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์597,250,652-
1127 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)596,726,455+0.58
1128 SINGVALE PTE LTD595,946,575-
1129 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์595,856,250+1.87
1130 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด595,782,000+2.61
1131 นาง ประคอง กุญชรยาคง595,650,000-0.53
1132 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม594,000,000-
1133 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES593,278,266-0.60
1134 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.591,157,575-1.48
1135 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล590,995,080+0.85
1136 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด590,175,000-
1137 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)589,535,000+0.64
1138 นาย ภาโณตม์ พรมมาส588,645,000+0.49
1139 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ587,498,670+0.08
1140 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด582,986,996-
1141 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)582,765,810-0.01
1142 นาย อติพงษ์ ตันติวิท582,400,000-0.96
1143 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์581,023,400-
1144 MR. SHEUNG SHUN CHAN579,600,000-1.67
1145 นาง ณิศนาถ อนันตชัย577,828,719-6.15
1146 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์575,999,424-1.67
1147 บริษัท สินสหกล จำกัด575,409,600-1.11
1148 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร574,404,078-0.86
1149 UNITY I. CAPITAL LIMITED572,956,500-
1150 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล571,957,500-0.79
1151 นาย เจริญ รุจิราโสภณ571,620,242+0.43
1152 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล570,938,076-0.40
1153 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.570,293,208-0.58
1154 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง567,640,952-0.15
1155 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด567,242,542-0.60
1156 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด566,657,034-0.49
1157 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)564,191,456+3.02
1158 MRS. TEO LEE NGO564,105,959+0.56
1159 นาย ชาย ศรีวิกรม์562,392,390-1.90
1160 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์562,027,343-0.60
1161 CHANG FUNG COMPANY LIMITED561,289,894-1.59
1162 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด560,000,000+1.34
1163 นาย วิโรจน์ เจริญตรา559,799,094-1.01
1164 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์559,716,602-0.28
1165 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ559,657,920-4.61
1166 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด559,284,307-1.15
1167 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)556,586,421-1.59
1168 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์555,014,500-
1169 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์554,555,746-0.28
1170 นาย พีรนาถ โชควัฒนา554,442,212+1.73
1171 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด553,692,720-3.57
1172 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์553,000,000-
1173 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์552,999,655-0.28
1174 นาย เพชร พะเนียงเวทย์552,825,653-0.28
1175 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์552,068,636-0.28
1176 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์552,068,456-0.28
1177 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์552,068,456-0.28
1178 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์551,979,471-0.98
1179 MEDIA KING CAPITAL LTD550,800,000-
1180 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.549,500,000+1.91
1181 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล547,452,394+0.45
1182 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม546,291,000-
1183 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.544,426,314-0.55
1184 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์542,833,069-
1185 GLORY HOPE LIMITED540,676,542-0.61
1186 นาย วรุฒ บูลกุล539,908,429+2.08
1187 นาย กำจร ตติยกวี538,760,732-0.28
1188 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด536,000,000-
1189 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์535,283,438-
1190 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)535,120,016-
1191 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย533,637,960+0.81
1192 นาย นคร นิรุตตินานนท์533,613,024-1.67
1193 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช533,495,477-1.71
1194 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.532,018,800+0.74
1195 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์531,668,519+1.41
1196 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC531,276,828-3.70
1197 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)530,940,401-0.25
1198 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด530,410,154+2.99
1199 นาง ชลิดา เตชะอุบล530,370,186+0.77
1200 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์529,813,439+2.55
1201 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด529,445,070-1.90
1202 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์528,446,255+1.41
1203 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร528,275,883+1.73
1204 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์526,955,654-0.18
1205 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ526,907,646+1.83
1206 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด526,367,121-
1207 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ525,730,111+1.42
1208 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด524,155,488+1.69
1209 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์523,590,910-2.38
1210 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล523,459,500-0.98
1211 น.ส. ศศินภา จรูญศรี522,990,668-
1212 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี522,186,475-
1213 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์521,234,772-2.23
1214 INGRESS CORPORATION BERHAD521,099,862-1.67
1215 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด520,431,640-0.54
1216 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา518,490,264-0.82
1217 CACEIS BANK518,263,796-
1218 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด517,282,800+0.74
1219 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี516,947,640-1.07
1220 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา515,860,839-1.18
1221 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์514,776,332-3.57
1222 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG513,382,680-1.67
1223 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์512,801,502+0.42
1224 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล512,711,535-2.73
1225 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ512,500,000-1.95
1226 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)510,000,000+2.00
1227 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา509,803,020-
1228 นาย จิตติพร จันทรัช508,854,360+0.56
1229 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)507,905,879+0.61
1230 บริษัท กิมฟอง จำกัด507,553,157-0.75
1231 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด506,102,652-3.03
1232 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์505,502,139+2.61
1233 นาง จิราพร กิตติคุณชัย504,000,000-2.98
1234 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล502,633,125-1.75
1235 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล502,633,125-1.75
1236 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์502,048,185+0.35
1237 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ499,564,035-2.77
1238 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร498,481,696+0.92
1239 นาย พรมพันธ์ พรมมาส498,005,000+0.49
1240 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์496,484,962+2.61
1241 บริษัท เจียรวานิช จำกัด496,444,548-1.13
1242 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์496,414,269-6.15
1243 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล496,414,269-6.15
1244 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา495,997,640-0.35
1245 นาย วชิระ ทยานาราพร495,819,129+0.91
1246 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)495,211,860-
1247 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล494,620,685-5.96
1248 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND494,488,091-1.33
1249 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร494,067,414-1.65
1250 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด493,680,000+1.47
1251 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด493,680,000+1.47
1252 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ493,637,500-
1253 นาง อรณี จิราธิวัฒน์493,598,200-0.79
1254 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม492,728,208-1.06
1255 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)492,360,750-2.33
1256 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)491,683,500-2.33
1257 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด490,200,000-
1258 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)489,552,000-
1259 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด489,526,500+1.16
1260 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์489,261,250+0.73
1261 นาง แฉล้ม โรจตระการ489,240,000-
1262 นาย มงคล มังกรกนก488,371,318-0.78
1263 นาง สร้อยเพชร จันทรัช487,633,500+0.81
1264 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ487,597,725-
1265 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ484,228,588-3.36
1266 นาง อมร พุฒิพิริยะ484,226,197-2.54
1267 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา483,614,100-0.36
1268 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี482,862,000-0.04
1269 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ482,650,000-2.54
1270 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)482,506,325+0.84
1271 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์482,073,711-0.64
1272 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล481,328,085-0.40
1273 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์481,117,968+0.42
1274 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา479,603,581-1.08
1275 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย479,248,698+4.93
1276 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์478,618,400-0.96
1277 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด478,240,000-
1278 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ478,192,498-3.27
1279 นาง ธัญญา ตู้จินดา476,244,120+1.52
1280 นาย ทวีลาภ แจ่มใส476,000,000-3.57
1281 นาย มงคล สิมะโรจน์475,145,000-
1282 นาง สุภาวดี ตติยกวี475,062,643-0.28
1283 นาย อติพล ตันติวิท474,874,400-0.96
1284 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์474,810,065+0.44
1285 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์474,600,000-
1286 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.473,898,600-1.23
1287 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์472,096,740-0.50
1288 นาย คเชนทร์ เบญจกุล471,506,130+1.28
1289 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา470,547,446-1.80
1290 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ469,920,352+0.57
1291 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค469,121,529-
1292 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ468,512,352+0.57
1293 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช468,300,000-
1294 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร468,241,587-
1295 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED467,985,142-
1296 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)466,200,000-0.71
1297 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์464,640,660+1.52
1298 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ463,375,414+0.08
1299 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร462,571,528-
1300 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล461,618,949+0.18
1301 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta459,365,300-0.98
1302 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ459,029,341-0.28
1303 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ458,412,773+0.49
1304 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด458,379,146-0.61
1305 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์458,272,382+1.64
1306 GRASIM INDUSTRIES LIMITED458,125,668-
1307 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค457,862,545-
1308 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์457,422,528-0.87
1309 นาง มยุรี ตติยกวี457,039,538-0.28
1310 OKAYA & CO.,LTD456,960,000-
1311 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล455,915,462-0.07
1312 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย455,840,444-
1313 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี455,524,350-
1314 นาย ธงไชย แพรรังสี455,007,499-2.70
1315 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์454,530,630+3.05
1316 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)453,000,098-
1317 มูลนิธิส่งเสริมไทย452,076,800+1.34
1318 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล451,052,694+0.45
1319 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.450,634,160-0.62
1320 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)450,434,600-0.65
1321 MISS YEAP XIN RHU448,560,000+0.56
1322 นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์447,756,100-
1323 นาย ภาสกร ภาสกรนที447,000,000-0.67
1324 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที447,000,000-0.67
1325 นาง อิง ภาสกรนที447,000,000-0.67
1326 LOTTE COMPANY, LIMITED.446,900,000+0.46
1327 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส445,816,000+2.63
1328 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด445,403,305-0.86
1329 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง443,140,733-
1330 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน442,954,475-1.61
1331 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)442,280,573-0.51
1332 นาย วริศ บูลกุล442,150,270+1.47
1333 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)441,790,805-0.19
1334 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา441,634,347-1.75
1335 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล441,301,353-
1336 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ440,230,000-3.24
1337 นาย จิรโมท พหูสูตร440,063,539-0.86
1338 นาง วัชณี สิงหวังชา439,928,000-1.36
1339 Silom Road Limited439,875,000-1.60
1340 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ439,220,104+0.46
1341 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล439,145,514+2.59
1342 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย438,102,162-0.65
1343 WACOAL CORP.438,072,000-0.28
1344 นาง สิริเกศ จิรกิติ438,063,005-0.79
1345 นาง ชลิดา อนันตรัมพร438,037,449-1.08
1346 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ437,229,367+3.77
1347 นาย สุรชัย รติทอง436,294,610-1.75
1348 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)436,008,435-
1349 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์434,595,954-
1350 KING WAN CORPORATION LIMITED434,589,660-0.40
1351 นาง อารยา คงสุนทร434,186,340-0.67
1352 นาง วรรณี ทองลักษณ์434,031,000-0.81
1353 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร434,000,000+0.46
1354 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์433,269,605-4.35
1355 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี433,087,324-
1356 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)433,062,000-
1357 นาง วัลลภา ไตรโสรัส432,622,400+2.63
1358 นาย สนั่น อังอุบลกุล432,191,187-
1359 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์431,500,000-0.10
1360 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ431,207,699-
1361 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)430,775,636+0.14
1362 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์430,317,792-0.08
1363 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี429,142,198+0.13
1364 MISS YEAP XIN YI428,768,999+0.56
1365 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล428,176,836-0.42
1366 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด427,125,000-
1367 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด427,125,000-
1368 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด427,125,000-
1369 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล425,496,133-0.79
1370 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย425,125,000-2.23
1371 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์423,830,792-
1372 PAN ASIA ASSETS LIMITED423,400,000-1.72
1373 CPYI CLT A/C 0090029-1001423,366,912+0.65
1374 นาย ภมร พลเทพ423,000,000+1.42
1375 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย421,734,735+0.55
1376 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์421,604,488-1.13
1377 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.421,092,034-0.58
1378 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช420,909,000-0.91
1379 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)420,750,000-0.51
1380 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้419,500,413-1.54
1381 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์418,712,280-3.57
1382 น.ส. วรินทร บูลกุล418,614,567+2.02
1383 นาย สมบัติ พานิชชีวะ417,967,473-1.40
1384 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร417,819,841-0.52
1385 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล416,682,636-0.65
1386 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล416,346,800+3.77
1387 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา416,346,795+3.77
1388 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์415,346,400-
1389 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต415,283,823-0.28
1390 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์414,868,015+0.31
1391 นาย อภิชาติ จูตระกูล414,776,000-0.72
1392 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4413,624,612-0.39
1393 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์413,197,327-
1394 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล412,512,750-1.71
1395 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด411,709,420-
1396 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ409,484,734-0.51
1397 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)409,104,145-0.42
1398 TIS Inc.408,909,836+0.54
1399 น.ส. ณิชยา พหูสูตร408,393,683-0.86
1400 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY405,194,153-
1401 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์404,776,598+0.67
1402 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)404,230,800-0.19
1403 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว404,187,713-1.27
1404 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย403,989,400-1.83
1405 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์403,737,712-0.37
1406 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์402,796,160-0.78
1407 นาย พชร พรรธนประเทศ401,650,000-3.16
1408 North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited401,250,000+1.87
1409 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ400,496,284-0.43
1410 MR. CHERN KUAN-JAN399,705,218-0.55
1411 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์398,992,922-0.08
1412 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร398,958,424+1.73
1413 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์398,650,000-3.57
1414 นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ398,460,000-0.74
1415 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ398,007,850+0.82
1416 นาย สมบัติ อนันตรัมพร397,865,742-1.08
1417 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล397,800,000+0.85
1418 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล397,800,000+0.85
1419 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา397,652,996+1.53
1420 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ397,342,500-0.81
1421 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด396,603,910-
1422 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4396,452,980-0.65
1423 DEUTSCHE BANK AG, LONDON396,406,250-4.19
1424 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์395,346,335-0.07
1425 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT394,082,728-0.22
1426 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)394,015,050-
1427 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด393,716,217-0.04
1428 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา393,434,400-3.53
1429 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์392,500,000-1.27
1430 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์392,500,000-1.27
1431 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล392,340,743-
1432 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด391,607,500+0.61
1433 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์391,527,115-3.95
1434 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล391,400,000-0.10
1435 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์390,867,620-0.48
1436 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์389,903,571-
1437 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด389,830,625-1.88
1438 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย389,429,165-1.15
1439 นาย แกลิก อมตานนท์388,090,800+0.82
1440 นาย เจน วองอิสริยะกุล387,025,800+1.43
1441 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)386,362,138-1.68
1442 น.ส. วริษา ภาสกรนที386,354,020-0.67
1443 นาย ชวลิต วิสราญกุล385,776,636+0.12
1444 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .385,200,000-
1445 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์385,083,296-4.03
1446 นาง พรนภา วิญญรัตน์383,263,682-
1447 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์382,993,075-0.79
1448 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย382,194,720+0.38
1449 น.ส. รัตนา พรรณนิภา381,995,225+0.52
1450 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2380,524,115-
1451 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1380,524,115-
1452 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์380,323,090-0.79
1453 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ380,051,303-
1454 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED379,500,000-1.63
1455 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)379,411,990-0.68
1456 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ379,229,400-3.03
1457 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์378,595,668-0.79
1458 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์378,389,760+1.34
1459 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD378,224,101-0.16
1460 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด378,162,434-
1461 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา377,939,700-4.41
1462 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด377,292,578-
1463 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช376,922,864+0.47
1464 น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ376,733,774+2.61
1465 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค375,746,497+0.13
1466 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.375,000,000-
1467 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด374,000,000-2.14
1468 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา373,967,586-1.75
1469 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร373,587,154+0.88
1470 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์372,401,624-0.79
1471 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์372,401,624-0.79
1472 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)371,891,658-
1473 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์371,859,331-2.05
1474 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์369,221,900-0.28
1475 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด367,705,276-0.60
1476 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง367,318,954-2.34
1477 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง366,665,471-0.53
1478 นาย วิทูร มโนมัยกุล366,510,000-0.53
1479 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ365,858,322-0.37
1480 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด365,099,805-1.59
1481 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์364,735,700-3.57
1482 บริษัท เทวรายา จำกัด364,499,833-
1483 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์364,280,640-0.40
1484 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์364,001,071-
1485 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด363,657,600+0.74
1486 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ363,600,015+0.67
1487 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์362,309,313-
1488 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์362,075,000-0.33
1489 นาย อนวัช สุริยวนากุล361,730,677-0.65
1490 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร361,661,776-
1491 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)361,115,190+0.65
1492 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4361,076,400-
1493 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1361,076,400-
1494 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2361,076,400-
1495 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3361,076,400-
1496 นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์359,967,465-3.85
1497 น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์359,637,840-1.80
1498 นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์359,637,840-1.80
1499 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด358,784,524-
1500 นาย ชวลิต ยอดมณี358,550,000-0.99