คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์690,516,651+0.75
1002 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์688,970,710-0.91
1003 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด687,765,950-3.36
1004 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย685,938,000-0.06
1005 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์685,377,000-0.40
1006 นาย ฮารกิชิน ทันวานี684,012,000+0.14
1007 MR. YEAP SWEE CHUAN683,902,982-1.29
1008 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์682,707,900-0.71
1009 นาย กำพล พลัสสินทร์679,905,214+2.24
1010 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด679,362,047+0.68
1011 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED676,975,320+1.75
1012 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด676,961,674+1.41
1013 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด674,540,292+0.02
1014 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย674,112,560-
1015 นาง ปัทมา เล้าวงษ์672,551,396-2.33
1016 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG672,435,290+0.50
1017 นาย เศรษฐา ทวีสิน671,975,525-0.98
1018 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด668,800,000+7.18
1019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด668,348,368+0.23
1020 บริษัท โงวฮก จำกัด655,671,250-0.64
1021 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์652,509,686+0.21
1022 นาง วิมลทิพย์ พงศธร652,116,613-0.36
1023 นาง ประคอง กุญชรยาคง652,080,000-
1024 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด649,783,322+1.28
1025 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม647,161,580-
1026 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์646,476,225+0.88
1027 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล646,438,766+1.59
1028 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด645,900,661-
1029 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ644,925,000+0.16
1030 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์644,824,000-0.50
1031 นาง วรรณี ตติยกวี642,856,732-0.26
1032 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์640,208,451-1.94
1033 นาง ยุวเรศ ชูสกุล639,380,000-
1034 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา636,916,000-2.17
1035 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ634,972,275-0.13
1036 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด634,781,952-
1037 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช632,999,760+0.71
1038 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด631,539,573+0.90
1039 นาย บัญชา วิญญรัตน์630,009,600-
1040 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์629,951,140-
1041 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์629,860,000-
1042 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล627,389,500+0.13
1043 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล626,500,000+1.40
1044 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์624,400,190-
1045 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง624,382,400+0.50
1046 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์623,576,046-0.09
1047 POSCO, LTD.623,166,509-
1048 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด621,600,000-
1049 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์619,889,408-
1050 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์619,415,556-1.37
1051 นาย อติพงษ์ ตันติวิท618,783,875-0.95
1052 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว616,295,050-0.84
1053 WHOLTON COMPANY LIMITED615,098,175-0.90
1054 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS614,578,715+0.95
1055 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์608,975,900+1.40
1056 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล608,356,317-1.46
1057 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์606,894,713-
1058 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร605,490,439-0.57
1059 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน605,285,324-
1060 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ604,737,039+0.68
1061 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย604,310,064-0.85
1062 นาย นพพร วิฑูรชาติ604,216,586-
1063 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ603,944,107+1.59
1064 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย603,283,560-
1065 นาย คเชนทร์ เบญจกุล603,132,638+0.16
1066 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์603,129,524-0.26
1067 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์602,536,056-
1068 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD601,305,639-
1069 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล600,517,600-
1070 ONEIDA SERVICES LIMITED599,400,000-0.90
1071 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์598,766,379+0.20
1072 นาย เดชพล จันศิริ597,835,000-
1073 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์597,568,380-0.26
1074 นาย ประชุม มาลีนนท์596,412,750-0.54
1075 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์595,891,595-0.26
1076 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.595,809,351+0.30
1077 นาย เพชร พะเนียงเวทย์595,704,097-0.26
1078 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด595,680,000-
1079 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด595,642,569-1.73
1080 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์594,888,364-0.26
1081 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์594,888,170-0.26
1082 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์594,888,170-0.26
1083 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด592,853,750-
1084 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์591,620,250-1.54
1085 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)591,596,250+1.94
1086 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)590,782,500+1.94
1087 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)589,133,750+1.40
1088 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด586,635,105-2.04
1089 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์586,165,200-
1090 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล584,151,000-1.02
1091 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited584,000,000+1.00
1092 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)583,000,000+1.13
1093 นาย กำจร ตติยกวี580,548,268-0.26
1094 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี580,397,609-1.94
1095 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์580,068,000+1.63
1096 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์579,599,473-1.52
1097 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ579,182,500-1.41
1098 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด578,592,000-0.62
1099 นาย วิทวัส พรกุล577,426,667+2.57
1100 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด577,371,873-1.75
1101 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์576,303,228-1.58
1102 IFS Capital Limited576,240,000-0.62
1103 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล575,214,318-0.30
1104 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)574,515,000-0.65
1105 MR. KENNETH RUDY KAMON573,734,398-0.36
1106 นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ573,593,378+3.85
1107 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ573,404,584+0.64
1108 Global Health Investment Co., Ltd.572,806,845+3.74
1109 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์572,063,545-1.75
1110 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ571,918,850-0.42
1111 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล571,892,233-
1112 นาย ภาโณตม์ พรมมาส571,500,000-1.00
1113 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A571,223,168-
1114 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ571,200,000+0.71
1115 นาง นิตยา สงวนพานิช570,847,310-
1116 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์570,614,039-
1117 นาง จิราพร กิตติคุณชัย570,000,000-4.21
1118 นาย อติพล ตันติวิท569,700,000-0.95
1119 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย569,525,387+0.14
1120 นาง ปราณี เผอิญโชค569,220,656-1.05
1121 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล568,613,572-1.51
1122 น.ส. ศศินภา จรูญศรี568,228,258-
1123 กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม568,016,000-0.09
1124 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว567,507,110+1.41
1125 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี567,354,503-
1126 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง567,219,200-0.40
1127 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)566,896,488-
1128 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK566,096,665-0.88
1129 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด565,886,312-0.81
1130 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต565,707,000-0.01
1131 นาย ชวน ตั้งจันสิริ564,844,000-
1132 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ563,558,348-0.33
1133 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์562,898,347-
1134 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)562,552,900-
1135 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม561,420,720-2.38
1136 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา557,459,822+0.29
1137 น.ส. วิศรา พรกุล556,523,421+2.40
1138 นาย ทิพย์ ดาลาล555,625,502-
1139 CACEIS BANK555,136,319+0.74
1140 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED551,968,599+1.65
1141 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.551,723,200+1.43
1142 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด551,575,660-
1143 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์551,521,556-1.47
1144 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน550,544,310-1.66
1145 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.550,442,075-
1146 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล548,957,053+2.15
1147 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด548,749,035+0.90
1148 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี548,262,000-
1149 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย547,437,000+4.09
1150 นาย สันติ สิงหวังชา547,154,160-0.59
1151 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.546,947,872+1.83
1152 นาง เกษสุดา ไรวา543,021,765-
1153 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.542,989,180+0.81
1154 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.542,500,000+4.52
1155 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด542,231,066-1.83
1156 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB541,846,200-0.60
1157 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด540,649,453+0.39
1158 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์536,246,069+3.74
1159 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา536,061,690-2.17
1160 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์535,478,514+0.83
1161 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช535,402,123-0.80
1162 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)534,953,400-
1163 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)533,386,467-0.09
1164 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา531,927,450+0.67
1165 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์530,145,000-0.42
1166 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด530,100,000+0.65
1167 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)528,646,790-
1168 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์527,865,724+0.81
1169 นาย วันจักร์ บุรณศิริ525,778,585-0.98
1170 นาง สร้อยเพชร จันทรัช525,409,798+0.90
1171 บริษัท เจียรวานิช จำกัด523,915,017-0.29
1172 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ523,907,216-2.55
1173 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ523,850,279+0.79
1174 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม523,119,489-
1175 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)522,967,660+0.85
1176 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ522,001,525-
1177 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)520,009,550-
1178 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร520,000,000+1.00
1179 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด519,406,360+1.13
1180 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล518,998,028+0.08
1181 UNITY I. CAPITAL LIMITED518,904,000+0.69
1182 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา516,904,355+2.78
1183 PAN ORION CORP. LIMITED516,810,000-0.93
1184 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ516,405,000+0.50
1185 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01514,306,000-0.50
1186 KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL513,579,000+0.91
1187 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร513,137,958+2.58
1188 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด512,500,000-
1189 นาง สุภาวดี ตติยกวี511,909,607-0.26
1190 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์510,180,115+0.90
1191 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล510,175,240-0.99
1192 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ510,057,897-0.68
1193 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล508,331,109-0.38
1194 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี508,000,097-0.79
1195 นาง อมร พุฒิพิริยะ506,348,206-
1196 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด506,220,000+0.77
1197 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ504,700,000-
1198 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย504,000,000-2.38
1199 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)501,711,905-0.62
1200 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)501,480,173-0.19
1201 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล500,496,606-2.42
1202 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์499,460,180-0.87
1203 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล498,830,600+0.79
1204 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา498,830,594+0.79
1205 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล496,345,200+3.85
1206 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์495,835,692+2.27
1207 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์495,450,929-2.84
1208 นาย วรุฒ บูลกุล494,916,060-
1209 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร494,713,491+0.05
1210 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์494,197,777-1.14
1211 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ494,100,856-0.31
1212 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา492,579,945+2.10
1213 นาง มยุรี ตติยกวี492,488,588-0.26
1214 นาย อภิชัย เตชะอุบล491,611,780+0.34
1215 MRS. TEO LEE NGO491,215,863-1.29
1216 นาย เจริญ รุจิราโสภณ489,960,207-1.01
1217 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ489,700,680-3.76
1218 MR. KYUYOUNG LEE488,837,922-0.55
1219 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)487,962,439-0.50
1220 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด484,755,186-
1221 GLORY HOPE LIMITED484,286,964-
1222 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด483,860,768-
1223 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล483,746,158-0.54
1224 นาย พรมพันธ์ พรมมาส483,500,000-1.00
1225 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด482,929,775-1.22
1226 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)482,752,400+3.85
1227 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)481,671,000-
1228 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด481,405,928+0.92
1229 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด481,398,383-0.64
1230 นาย วิโรจน์ เจริญตรา480,635,586+0.59
1231 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี479,715,000-1.40
1232 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย479,225,281-0.40
1233 นาย วชิระ ทยานาราพร478,869,246-0.26
1234 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์478,800,000-
1235 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์478,473,930-
1236 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ476,888,835-
1237 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว476,426,600+3.85
1238 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด476,000,000-0.84
1239 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)476,000,000-
1240 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ474,935,338-
1241 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล474,635,268-2.42
1242 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)474,382,244+1.18
1243 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม473,772,600-2.38
1244 นาย ทวีลาภ แจ่มใส471,750,000+0.90
1245 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม471,240,000-2.38
1246 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม471,240,000-2.38
1247 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม471,240,000-2.38
1248 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล471,188,975-
1249 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร471,114,943-
1250 นาย ภมร พลเทพ470,400,000-
1251 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)470,381,980-
1252 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด469,851,360+1.13
1253 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด469,798,260-
1254 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด469,252,287-4.07
1255 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด469,006,082-0.74
1256 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช468,300,000-
1257 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)467,135,999-3.33
1258 MR. SHEUNG SHUN CHAN466,900,000-
1259 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด464,400,000-
1260 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์463,999,536-
1261 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร462,273,170-3.74
1262 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์460,529,774+0.81
1263 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี459,800,000+1.97
1264 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์458,814,375-0.88
1265 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม458,548,940-2.37
1266 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม458,328,780-2.38
1267 น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร458,000,000+0.44
1268 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์457,738,658+0.81
1269 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด456,890,000-
1270 SINGVALE PTE LTD456,747,375-
1271 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล455,717,600+3.85
1272 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ455,647,162-0.79
1273 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา454,741,461+0.93
1274 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED454,123,600-
1275 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล453,359,874+0.48
1276 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล452,914,547+1.28
1277 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ451,675,406-0.90
1278 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส451,640,000+0.41
1279 INGRESS CORPORATION BERHAD451,619,880-
1280 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์451,383,706+0.74
1281 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร451,025,994-0.57
1282 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ450,766,888-
1283 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ450,766,888-
1284 นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ450,766,888-
1285 นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ450,766,888-
1286 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด450,549,000+0.05
1287 ธนาคาร ออมสิน Bank450,000,000+0.56
1288 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)449,550,000-0.74
1289 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล449,025,200+3.85
1290 นาย สุรชัย รติทอง447,624,770+0.56
1291 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร446,944,112+2.10
1292 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ446,425,725-
1293 นาง แฉล้ม โรจตระการ445,752,000+1.63
1294 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม445,410,000-2.38
1295 นาย พีรนาถ โชควัฒนา445,350,517-1.98
1296 มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี442,500,000-0.40
1297 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้442,247,856-
1298 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด442,200,802-0.58
1299 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์442,067,649-1.47
1300 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด441,888,447+0.74
1301 นาง รัชนี นิพัทธกุศล441,697,920-
1302 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ441,300,842+1.78
1303 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์441,016,622+0.77
1304 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย440,440,429+2.10
1305 นาง ณิศนาถ อนันตชัย438,557,182+0.68
1306 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์437,319,378-1.53
1307 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)437,100,000-0.50
1308 LOTTE COMPANY, LIMITED.436,650,000+0.94
1309 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา436,497,633-
1310 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว435,779,785-0.84
1311 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์435,545,805-0.62
1312 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED434,557,632-
1313 น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์433,078,500-
1314 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี432,880,229-
1315 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ431,806,566+0.01
1316 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร430,834,295-
1317 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์430,276,125-0.31
1318 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)430,184,040-
1319 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์430,000,000+0.47
1320 นาย นคร นิรุตตินานนท์429,854,936-
1321 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส428,218,000+2.74
1322 นาย มงคล มังกรกนก427,147,946-1.49
1323 นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ427,065,000-0.19
1324 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล426,181,180+0.04
1325 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด426,000,000+1.41
1326 น.ส. รัตนา พรรณนิภา425,992,900+8.45
1327 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)425,933,400+0.43
1328 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์425,141,211-
1329 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด425,000,000-1.18
1330 นาย จิตติพร จันทรัช424,956,115-0.33
1331 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค424,818,545-0.91
1332 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส424,036,650-0.02
1333 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)423,489,345+1.84
1334 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์422,400,600+1.67
1335 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์421,849,968+0.77
1336 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด420,622,874-
1337 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED420,427,067-0.71
1338 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์420,424,460-1.68
1339 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา419,543,530-1.04
1340 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์417,032,444+1.43
1341 WACOAL CORP.416,973,350-0.32
1342 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล416,682,636-0.65
1343 บริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด416,500,000-0.84
1344 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม415,800,000-2.38
1345 นาง วัลลภา ไตรโสรัส415,545,200+2.74
1346 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย415,490,437+0.68
1347 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์414,973,778+0.90
1348 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ414,070,000-0.84
1349 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ413,850,310+0.65
1350 มูลนิธิส่งเสริมไทย413,731,000-
1351 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา412,853,280-0.81
1352 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)412,758,853+6.20
1353 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค412,665,813-0.95
1354 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ412,610,310+0.65
1355 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์412,236,695+0.76
1356 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์412,091,000-
1357 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)412,004,614+0.50
1358 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด410,572,732-
1359 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี410,458,180-0.06
1360 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์410,000,000-
1361 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC408,837,962-0.58
1362 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด408,320,000-8.62
1363 นาย มงคล สิมะโรจน์408,240,000-
1364 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)408,000,000+0.52
1365 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)406,561,100-2.16
1366 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล404,792,640-
1367 นาง วัชณี สิงหวังชา404,264,000-0.66
1368 MR. CHERN KUAN-JAN404,121,850-
1369 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล403,668,324-2.42
1370 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล402,471,102+1.28
1371 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี401,403,780-0.96
1372 นาย วิทูร มโนมัยกุล401,232,000-
1373 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด400,004,375+7.06
1374 นาย จิรโมท พหูสูตร399,272,594+1.96
1375 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG399,058,270-
1376 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์398,802,075-
1377 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด397,987,668-0.81
1378 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์397,758,720+3.00
1379 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์397,575,000+0.65
1380 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta397,418,525+0.19
1381 บริษัท กิมฟอง จำกัด396,883,672-0.96
1382 OKAYA & CO.,LTD396,032,000-0.96
1383 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ395,689,460-0.44
1384 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.395,220,122+1.65
1385 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์395,090,625+0.90
1386 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ395,089,375-0.07
1387 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม394,796,444-0.90
1388 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์393,619,190-1.18
1389 บริษัท สินสหกล จำกัด393,196,560-
1390 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์392,411,053-0.25
1391 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์391,679,864+1.47
1392 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY391,458,758-1.75
1393 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ391,276,914+0.14
1394 MISS YEAP XIN RHU390,600,000-1.29
1395 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH390,127,250+1.41
1396 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ389,045,000-
1397 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด388,568,246-1.48
1398 MISS YEAP XIN YI388,359,770-1.29
1399 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์388,275,000+0.65
1400 GRASIM INDUSTRIES LIMITED388,182,818-0.90
1401 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช388,108,000-0.90
1402 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด388,088,622-
1403 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา387,681,000-1.41
1404 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา387,398,550+0.67
1405 CHANG FUNG COMPANY LIMITED386,666,372-0.92
1406 นาง พรนภา วิญญรัตน์386,655,396-
1407 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์386,475,968+0.83
1408 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล386,434,651+0.77
1409 นาง ธัญญา ตู้จินดา385,791,000+1.00
1410 นาย แกลิก อมตานนท์385,194,600-0.08
1411 น.ส. วรินทร บูลกุล383,991,613-
1412 นาย วุฒิ จารุกรสกุล383,760,000-
1413 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)383,426,201-0.92
1414 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล383,174,148-0.95
1415 นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์383,042,160-2.97
1416 นาย วริศ บูลกุล382,513,910+0.52
1417 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม382,403,700-2.38
1418 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร381,273,636-0.05
1419 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย381,222,010-
1420 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง380,069,915+0.05
1421 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข379,962,146-
1422 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์379,633,968-
1423 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด379,312,500-0.84
1424 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด379,312,500-0.84
1425 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด379,312,500-0.84
1426 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4378,642,811-0.02
1427 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา377,682,228-2.63
1428 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)377,176,800-
1429 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด377,126,400+1.43
1430 นาง กิตติธรา แสงทวีป376,885,214-
1431 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์376,765,702+0.68
1432 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล376,765,702+0.68
1433 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา376,619,100-1.08
1434 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด374,790,000-
1435 บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด374,400,000-0.52
1436 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล374,007,064-
1437 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์373,734,661+3.11
1438 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED373,312,500-0.55
1439 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์372,942,249-1.70
1440 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน372,840,000-
1441 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล372,787,781+0.75
1442 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)372,409,232+1.83
1443 TIS Inc.371,536,357-0.59
1444 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์370,000,000-
1445 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์370,000,000-
1446 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์369,794,563-1.72
1447 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์369,550,000-1.92
1448 CPYI CLT A/C 0090029-1001368,024,832+0.75
1449 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ367,168,208-1.75
1450 นาย ฐิติ ชนะภัย366,275,000-
1451 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.366,000,000-
1452 นาย วิชัย ทองแตง365,414,491-
1453 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)364,559,728+0.92
1454 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด364,389,798+0.21
1455 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND363,986,391-0.40
1456 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ361,851,225+0.09
1457 นาย อนวัช สุริยวนากุล361,730,677-0.65
1458 KING WAN CORPORATION LIMITED361,285,380-2.42
1459 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด360,953,050+0.79
1460 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ360,846,800-0.47
1461 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ359,375,038-0.66
1462 น.ส. ณิชยา พหูสูตร359,104,790+1.96
1463 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี358,816,419-
1464 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์358,812,781-0.45
1465 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด358,784,524-
1466 Principal Property Income Fund358,578,131-0.12
1467 NOMURA PB NOMINEES LTD.358,486,311+0.33
1468 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด358,259,148-0.43
1469 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4357,837,430-2.16
1470 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์357,316,631+0.90
1471 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด355,740,000-
1472 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด355,740,000-
1473 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)355,071,660-0.33
1474 นาง ชลิดา เตชะอุบล354,940,047-
1475 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์353,922,453-1.47
1476 นาย ธงไชย แพรรังสี352,528,333-
1477 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด352,275,000-1.95
1478 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED351,790,000-1.57
1479 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด351,562,776-
1480 น.ส. พัณณภา รัตตกุล350,680,520-
1481 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์350,038,380+1.36
1482 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์350,010,639+0.90
1483 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์349,676,306-
1484 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร349,443,473+2.10
1485 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด348,853,020-0.90
1486 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด347,888,824-0.63
1487 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด347,764,428-1.23
1488 PAN ASIA ASSETS LIMITED347,480,000-3.36
1489 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต347,440,092+0.40
1490 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร346,747,394-
1491 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์346,294,200-
1492 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์345,590,401+0.93
1493 Silom Road Limited344,862,000+9.18
1494 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)344,620,681-0.17
1495 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา344,040,000-1.06
1496 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)343,941,098-0.06
1497 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ343,694,808+0.76
1498 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล343,400,000-0.99
1499 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล343,400,000-0.99
1500 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์342,492,551-1.97