คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501ตระกูล ไกรฤทธิชัย400,400,390-
502ตระกูล ยุวบูรณ์400,000,000-
503ตระกูล ลิ่มพานิชย์399,134,969+2.44
504ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์397,758,720-
505ตระกูล ลีลาประชากุล394,710,020-1.57
506ตระกูล อัจฉริยหิรัญชัย391,596,504-0.33
507ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์387,542,219+0.26
508ตระกูล การุณกรสกุล386,687,706+0.51
509ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต386,655,675+0.71
510ตระกูล ผ่องหทัยกุล386,591,450-
511ตระกูล ตงศิริ386,492,850-
512ตระกูล ศิลปรัตน์386,177,248-1.05
513ตระกูล สิงหสิทธางกูร385,955,405+1.03
514ตระกูล KUAN-JAN384,247,005+0.57
515ตระกูล ตันติกุลสุนทร382,229,442-0.74
516ตระกูล หาญไกรวิไลย์381,855,448-0.09
517ตระกูล ชยาวิวัฒน์กุล381,400,000-0.42
518ตระกูล อินทามระ381,207,906+1.75
519ตระกูล กิตติอิสรานนท์379,442,210-
520ตระกูล อังอุบลกุล376,783,765-1.15
521ตระกูล ชลิศราพงศ์375,570,800+1.05
522ตระกูล แจ้งอยู่375,146,838-
523ตระกูล JOHNY374,100,000-
524ตระกูล เอื้ออนันต์371,725,575+0.61
525ตระกูล ธารินเจริญ371,588,374-
526ตระกูล ประสิทธิ์รัตนพร368,196,685-
527ตระกูล ศาตวินท์367,507,696+4.62
528ตระกูล อัตตะนันทน์367,119,011+0.43
529ตระกูล จันทรประภา367,021,148-1.75
530ตระกูล ศิวรักษ์366,422,659+0.45
531ตระกูล โตวัน365,957,124+0.10
532ตระกูล พัฒนะเมลือง365,612,130+0.85
533ตระกูล HENDRIK364,762,500-0.94
534ตระกูล ลีศิริกุล363,944,568+0.89
535ตระกูล วุฒิกุลประพันธ์362,436,455-0.99
536ตระกูล เตี่ยนซื่อ360,846,800+0.47
537ตระกูล หงส์ลาวัณย์359,128,912-
538ตระกูล โภคาชัยพัฒน์358,483,920-1.36
539ตระกูล แสงวงศ์กิจ358,080,728-
540ตระกูล กล่อมจิตเจริญ357,810,400-1.75
541ตระกูล เลิศไตรภิญโญ357,642,550+0.08
542ตระกูล จามรมาน356,195,596+0.18
543ตระกูล ทั่งวัฒโนทัย355,536,143-
544ตระกูล งานทวี354,996,123+0.28
545ตระกูล บุรี354,308,500+0.59
546ตระกูล ไชยธีรัตต์354,030,459-
547ตระกูล วีระพงษ์353,604,716+1.37
548ตระกูล พงษ์สุรพันธ์351,593,840+1.60
549ตระกูล โกวิทย์โสภณ350,706,931+1.64
550ตระกูล บุนปาน349,684,878-
551ตระกูล ไชยสนิท349,280,000+1.27
552ตระกูล พรหมสาขา348,245,430-0.12
553ตระกูล เทียนถาวรวงษ์347,260,000-0.56
554ตระกูล อรุณานนท์ชัย346,933,134-1.20
555ตระกูล แสงทวีป346,880,760+0.42
556ตระกูล เหล่ารัดเดชา345,321,000+0.65
557ตระกูล ชื่นกิติญานนท์343,710,000+0.75
558ตระกูล สีลภูสิทธิ์343,677,840+0.75
559ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์342,961,427+0.58
560ตระกูล ชื่นชูจิตต์342,410,974-
561ตระกูล ด่านเฉลิมนนท์342,016,500+1.11
562ตระกูล สุวรรณนภาศรี341,609,667+0.45
563ตระกูล โสตธิมัย340,679,560+0.57
564ตระกูล จิรกุลพงศ์ธร340,162,967+1.08
565ตระกูล วรนิจ339,602,730+2.66
566ตระกูล แสงสุคนธ์339,507,000+0.32
567ตระกูล มณีไพโรจน์339,025,600+0.26
568ตระกูล ติรกานันท์337,071,067+2.15
569ตระกูล เชนตระกูล336,771,350+0.25
570ตระกูล พงษ์พันธ์เดชา336,385,386-
571ตระกูล วรรณภิญโญ335,534,001-1.41
572ตระกูล อภิวันทน์โอภาศ333,494,601+2.66
573ตระกูล กังวาลรัตน์333,256,040+4.05
574ตระกูล อังสิริกุล332,850,000+0.32
575ตระกูล ครุจิตร330,847,096+0.63
576ตระกูล อังคณะวัฒนา330,480,000+0.46
577ตระกูล สวาทยานนท์330,164,061-
578ตระกูล รัตนสุนทรากุล329,790,322-1.60
579ตระกูล กาญจนลักษณ์329,485,800-0.07
580ตระกูล อิสสระ329,425,349-
581ตระกูล ยอดมณี328,250,000-
582ตระกูล ดารกานนท์327,597,777-
583ตระกูล เจริญกิจ326,400,000-1.47
584ตระกูล จิตเจือจุน325,321,205-0.88
585ตระกูล ปัดภัย325,263,751+0.71
586ตระกูล จีระพันธุ์324,973,808-0.42
587ตระกูล ตันธุวนิตย์324,901,171-0.90
588ตระกูล เตียธวัฒน์324,100,000+0.93
589ตระกูล ลิปตพัลลภ322,459,421+0.68
590ตระกูล รุ่งเรืองเนาวรัตน์322,275,610+11.11
591ตระกูล งามไพบูลย์สมบัติ321,180,979-1.93
592ตระกูล รวมไมตรี319,600,000+2.66
593ตระกูล เกียรติไพบูลย์319,006,470+1.69
594ตระกูล เกิดผล318,221,000+1.35
595ตระกูล เดชวิทักษ์317,799,240+6.15
596ตระกูล คุณวิบูลย์316,851,518-
597ตระกูล สุพรรณธะริดา314,973,750-0.94
598ตระกูล เกษมศักดากร312,357,354-1.35
599ตระกูล OKADA312,000,000+2.40
600ตระกูล ภิรัช309,861,500+0.59
601ตระกูล พงษ์พิทยศิริ309,717,967+2.44
602ตระกูล เรามานะชัย309,427,450-
603ตระกูล 309,109,511-2.41
604ตระกูล อนุรักษ์พุฒิ307,888,872-
605ตระกูล ไชยกุล307,533,801-1.23
606ตระกูล วงศ์ศุภชาติกุล306,328,884-
607ตระกูล ชยวรประภา305,633,176-
608ตระกูล MEI-FANG305,556,600-
609ตระกูล รุ่งวัฒนโสภณ305,501,384+0.60
610ตระกูล กังสวิวัฒน์305,129,212+0.71
611ตระกูล นินเนินนนท์304,485,180+0.11
612ตระกูล อัจฉราวรรณ303,629,757+1.10
613ตระกูล กองบุญมา303,058,200+0.22
614ตระกูล อัศวรักษาวงศ์302,715,000+0.81
615ตระกูล สกุลพิเชฐรัตน์302,488,358-0.54
616ตระกูล สมิทธิวาสน์300,809,012-1.53
617ตระกูล ลีกาญจนากร300,786,670-
618ตระกูล ABOUD300,000,000-
619ตระกูล เทพเจริญ299,269,711-
620ตระกูล ปานบุญห้อม298,464,726+1.67
621ตระกูล อาชวกุลเทพ298,321,693+5.62
622ตระกูล เศรษฐ์บุญสร้าง297,536,576+2.44
623ตระกูล ชัยวัฒน์297,184,510-
624ตระกูล ชวนะนันท์296,800,000+1.79
625ตระกูล มีนสุข296,710,625+0.27
626ตระกูล ไทยสงวนวรกุล296,575,795-0.75
627ตระกูล ศรีชวาลา293,851,665+3.91
628ตระกูล อินาลา293,583,198+0.45
629ตระกูล เฉลิมทรัพยากร291,697,594+0.11
630ตระกูล ตีระสงกรานต์291,512,873-0.08
631ตระกูล พิชัยรณรงค์สงคราม291,396,000-
632ตระกูล วิสราญกุล291,364,688-0.69
633ตระกูล MIZUNO291,200,000+2.40
634ตระกูล ศรีเสมอ290,883,540+0.81
635ตระกูล เอี่ยมชีรางกูร290,620,448-0.24
636ตระกูล สัจจะบริบูรณ์289,159,234-0.21
637ตระกูล ภิญโญชัยอนันต์287,351,400+0.81
638ตระกูล KWONPING286,539,894+0.99
639ตระกูล องค์อนันต์คุณ286,374,546+0.63
640ตระกูล ทองไทย283,364,659-
641ตระกูล เดชกิจวิกรม281,880,823+0.25
642ตระกูล วงษ์เจริญสิน281,124,831+0.54
643ตระกูล CHEN280,652,176-0.36
644ตระกูล คุณทรงเกียรติ280,146,692+1.06
645ตระกูล หลิมประเสริฐ278,775,486-
646ตระกูล เชาว์กิตติโสภณ277,484,321-
647ตระกูล งามจิตรเจริญ277,210,889-
648ตระกูล จิรพัฒนกุล276,808,229+0.57
649ตระกูล เลาหะพลวัฒนา275,787,959+1.57
650ตระกูล เหล่าสุนทร275,551,986+0.97
651ตระกูล ขันเจริญสุข275,434,360-0.16
652ตระกูล เกียรติจรูญเลิศ272,391,392+1.02
653ตระกูล เริงพิทยา272,109,300-
654ตระกูล วิระเทพสุภรณ์271,871,409+2.08
655ตระกูล อิทธิธรรม270,526,000-
656ตระกูล เทียมทัน270,200,826+0.60
657ตระกูล ลือชัยชนะกุล269,187,600+0.56
658ตระกูล เศษธะพานิช268,507,642+14.96
659ตระกูล ปัญญาจิรวุฒิ268,215,573+1.30
660ตระกูล เผ่าวิบูล266,693,650-0.79
661ตระกูล อุไรสินธว์266,273,280-
662ตระกูล รุ่งนพคุณศรี266,015,842-0.17
663ตระกูล เจียระพฤฒ265,270,526-
664ตระกูล วงแก้วเจริญ264,888,800-0.10
665ตระกูล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์264,772,480-
666ตระกูล สพโชคชัย264,338,049+0.36
667ตระกูล เทิดทูลทวีเดช263,896,625+0.20
668ตระกูล นิมิตตกานนท์263,473,438+0.77
669ตระกูล ตั้งติวาจา263,334,400-
670ตระกูล มาโนช263,048,626-1.82
671ตระกูล IRIYA261,332,675-0.65
672ตระกูล วณิชวิศิษฎ์กุล261,322,475+1.98
673ตระกูล ตั้งพูนผลวิวัฒน์260,822,026-
674ตระกูล เอกสมิทธ์260,725,878+0.29
675ตระกูล ตันติสุนทร259,837,983+0.71
676ตระกูล พิเศษสิทธิ์259,819,226+0.28
677ตระกูล BOON259,616,000+0.63
678ตระกูล พรหมวาณิช255,089,146+1.64
679ตระกูล สุทธาวาศ254,000,000-
680ตระกูล ธีระรุจินนท์251,794,400+1.40
681ตระกูล จึงทรัพย์ไพศาล251,754,535+0.62
682ตระกูล กาญจนจารี250,897,151-1.37
683ตระกูล สมวัฒนา250,314,083+0.53
684ตระกูล กีรติกรยศนันท์250,000,000+4.00
685ตระกูล เดชอมรธัญ249,558,648+0.92
686ตระกูล วงศ์พันธุ์249,113,215+1.67
687ตระกูล จารุเสถียร248,704,000-
688ตระกูล ตั้งสืบกุล248,249,090-
689ตระกูล ลือสกุลกิจไพศาล248,000,000-
690ตระกูล ศิริสิทธิธงไชย247,329,450+4.62
691ตระกูล เศวตวิลาศ246,703,238+0.30
692ตระกูล คชเสนี246,292,736+1.59
693ตระกูล กัมปนาทแสนยากร246,000,452-
694ตระกูล จาวลา243,000,000-1.07
695ตระกูล ชัยถาวรเสถียร240,902,690-
696ตระกูล ทิพยบุญทอง239,948,410-
697ตระกูล สารสาส239,775,248-0.04
698ตระกูล นิสากรสิทธิ์239,747,058+0.42
699ตระกูล ศิริรัตน์239,638,839-
700ตระกูล อุดมรัชตวนิชย์238,427,600+1.40
701ตระกูล เอื้อตระกูล238,312,500+4.00
702ตระกูล รัศมีทินกรกุล238,056,000+4.81
703ตระกูล พฤกษ์ดำรงชัย237,710,088+0.22
704ตระกูล เตชะหรูวิจิตร237,386,368+0.78
705ตระกูล มงคลธาดา235,983,139+4.97
706ตระกูล หงส์รัตนวิจิตร235,769,003+0.34
707ตระกูล ปธานวนิช234,876,282-0.26
708ตระกูล กุลถาวรากร234,074,584+0.46
709ตระกูล ปิยะพัฒนา233,264,578-
710ตระกูล ภัทรรังรอง232,993,282-0.04
711ตระกูล หาญชัยกุล232,948,000-1.29
712ตระกูล พิเชษฐวณิชย์โชค232,622,483+0.06
713ตระกูล คุลีเมฆิน231,398,960-
714ตระกูล เหลืองด่านสกุล231,247,220+0.03
715ตระกูล จงวัฒนา231,052,349+1.13
716ตระกูล สุขชัย230,452,493-
717ตระกูล ABRAHAM230,046,000-
718ตระกูล มุทธากาญจน์229,970,646+0.42
719ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา229,735,269-6.25
720ตระกูล สัมภวคุปต์229,159,257-5.88
721ตระกูล มโนภาส228,460,000+3.14
722ตระกูล ซอโสตถิกุล227,852,119-0.94
723ตระกูล วนโกสุม226,540,000-
724ตระกูล พูนพิพัฒน์226,345,000+1.35
725ตระกูล ไกรสิทธิศิรินทร225,971,100-
726ตระกูล ไชยพิภัทรสุข225,801,445-0.72
727ตระกูล ตุลยาพิศิษฐ์ชัย225,381,600+2.17
728ตระกูล ยังมีวิทยา225,144,000-
729ตระกูล ชาญณรงค์225,096,589-
730ตระกูล เลิศพาณิชย์กุล224,420,000+0.73
731ตระกูล คุโณปการพันธ์224,099,850+2.44
732ตระกูล โรจน์ศิลธรรม223,106,250+0.61
733ตระกูล LUNG222,300,000-
734ตระกูล ตันอริยกุล222,232,000+0.78
735ตระกูล อังอติชาติ221,583,000+0.32
736ตระกูล จิตฤดีอำไพ220,286,789-1.49
737ตระกูล แซ่ลี้219,541,739-1.48
738ตระกูล จึงแย้มปิ่น219,482,103-
739ตระกูล เลิศตำหรับ218,948,000+0.46
740ตระกูล สิทธิพงศ์ธนกุล218,800,560-0.72
741ตระกูล วีระประเสริฐ218,720,000+1.40
742ตระกูล เชาว์ขวัญยืน218,386,968-
743ตระกูล สินธวณรงค์218,253,000-
744ตระกูล KIM217,099,350+1.31
745ตระกูล ภัทรมัย216,916,156+0.88
746ตระกูล พัวถาวรสกุล216,592,665-3.70
747ตระกูล เหล่ากำเนิด216,162,417-0.43
748ตระกูล สุขศรีวงศ์215,444,435+0.64
749ตระกูล จิรนนท์กาล215,250,000-
750ตระกูล นิจสิริภัช214,883,037-
751ตระกูล ตรีวีรานุวัฒน์214,873,776-
752ตระกูล ทองกิตติกุล214,694,169-0.86
753ตระกูล กนกพฤกษ์214,682,100-1.33
754ตระกูล ศรีประกอบพร214,497,500+4.00
755ตระกูล ตันฑเทอดธรรม214,371,178-
756ตระกูล อัศวะธนกุล212,585,941-
757ตระกูล วิฑูรย์เธียร211,057,832+0.59
758ตระกูล ศตวุฒิ210,090,501-1.94
759ตระกูล กยาวัฒนกิจ209,994,965+2.76
760ตระกูล KWOK-LEUNG208,286,479-0.50
761ตระกูล โพธิวรคุณ207,576,432+0.31
762ตระกูล ม้าทอง207,495,540-
763ตระกูล แสงทองอร่าม207,294,335+1.40
764ตระกูล รอดลอยทุกข์207,227,558-
765ตระกูล ถิรกฤตพร206,341,680+0.64
766ตระกูล YAMADA206,145,000+1.11
767ตระกูล ศิริพงศ์ปรีดา206,132,260+0.12
768ตระกูล ว่องวัฒนโรจน์206,001,430-
769ตระกูล ประภากมล205,676,793+2.44
770ตระกูล ศีติสาร204,610,000+4.05
771ตระกูล ลิมปิโชติพงษ์204,452,559-
772ตระกูล ภาณุพัฒนพงศ์204,151,857+2.44
773ตระกูล เทพบุตร204,053,475-1.51
774ตระกูล มิตรสันติสุข203,976,120+0.28
775ตระกูล วังตาล203,734,300+15.67
776ตระกูล ศิริวัจนางกูร202,442,090-0.81
777ตระกูล สัมฤทธิวณิชชา201,163,319-
778ตระกูล อัจฉริยะสมบัติ201,006,835+12.08
779ตระกูล นันที200,688,840-
780ตระกูล MATHOUCHAN200,600,000+0.85
781ตระกูล LATSAVONG200,600,000+0.85
782ตระกูล ประเวศวรารัตน์199,747,558+2.84
783ตระกูล ลิมปตักมงคล199,605,711-
784ตระกูล ตันธนะชัย198,263,000-
785ตระกูล ปัญญาสาคร198,235,736+3.31
786ตระกูล พจนาลัย198,000,000-0.83
787ตระกูล ทองพันธ์197,973,801+1.73
788ตระกูล รักไทยแสนทวี197,818,418+0.88
789ตระกูล ไสยมรรคา197,522,997+0.97
790ตระกูล เมฆาอภิรักษ์197,522,693+3.30
791ตระกูล สิมะกุลธร195,529,662-
792ตระกูล ตัณศลารักษ์195,439,771+0.06
793ตระกูล นราธัศจรรย์195,185,323+0.04
794ตระกูล ตันชูเกียรติ194,760,000+1.10
795ตระกูล เซ่งตระกูล193,980,000+1.09
796ตระกูล ศักดิ์วรารัตน์193,350,938+0.04
797ตระกูล เอกลาภไพบูลย์192,805,355-
798ตระกูล ชวาลอัมพร191,826,188-0.33
799ตระกูล เสริมคชสีห์191,487,287-
800ตระกูล ธนบุญชัย191,389,639+0.42
801ตระกูล ศิลวัฒนาวงศ์191,200,000+1.26
802ตระกูล เอื้อวัฒนา190,834,111-0.74
803ตระกูล พจน์เกษมสิน190,647,180-1.37
804ตระกูล ลิ้มประเสริฐ190,400,192+0.70
805ตระกูล วุฑฒินันท์190,065,484-0.57
806ตระกูล คล่องประกิจ189,916,381-0.25
807ตระกูล บุญนำทรัพย์189,432,875-
808ตระกูล ชัยสุพัฒน์189,344,988-1.19
809ตระกูล เสถียรภาพอยุทธ์189,240,090-1.18
810ตระกูล ศรีประจิตติชัย189,231,000-
811ตระกูล Pravoraxay188,800,000+0.85
812ตระกูล จิวะพรทิพย์188,758,691-0.30
813ตระกูล อุณจักร187,000,000+1.07
814ตระกูล จงวิไลเกษม186,450,000-
815ตระกูล คูหาเปรมกิจ185,570,000-
816ตระกูล อมรพิทักษ์185,435,460-0.95
817ตระกูล อ่องจริต185,420,326+0.81
818ตระกูล พิริโยทัยสกุล185,267,392+0.48
819ตระกูล เต็มฤทธิกุลชัย185,122,169-0.27
820ตระกูล แสงสุขเอี่ยม184,796,055+1.06
821ตระกูล อนาวิล184,734,997-
822ตระกูล ศรีโภชน์สมบูรณ์184,656,735-0.99
823ตระกูล กฤตยานุตกุลท์184,360,193-0.09
824ตระกูล บรรยงพงศ์เลิศ184,145,092-
825ตระกูล อุดมพรพฤฒิ183,590,500+3.05
826ตระกูล ชิลลี่182,787,720+1.09
827ตระกูล สันธนะพันธ์181,661,700-4.24
828ตระกูล ดิลกศักยวิทูร181,523,403-0.21
829ตระกูล นฤหล้า181,514,624-1.83
830ตระกูล เวชมามณเฑียร181,172,718+0.16
831ตระกูล จิรพิพัฒน์180,908,000-
832ตระกูล YEN180,828,160-0.78
833ตระกูล อนันตประกร179,747,171+0.23
834ตระกูล อรุณเนตรทอง179,450,000+0.77
835ตระกูล จารุจินดา179,033,646+3.12
836ตระกูล ศรีสีคิ้ว178,838,100+0.06
837ตระกูล ศรีสุชาต178,313,470-1.08
838ตระกูล NISHII178,180,011+0.85
839ตระกูล เตชะไชยวงศ์178,034,470-
840ตระกูล ศิริธนชัย177,851,800-
841ตระกูล พาณิชย์ไกวัลโกศิล177,772,145-0.06
842ตระกูล แววมณีวรรณ177,757,170+1.11
843ตระกูล จิระสิริกุล177,657,000+0.35
844ตระกูล โคดสถาน177,640,000+0.20
845ตระกูล งามเลิศชัย176,668,842+0.06
846ตระกูล ศรีเจริญ176,085,453+2.00
847ตระกูล มีมะโน176,027,945-
848ตระกูล วงศ์วิทวัส175,861,530-0.74
849ตระกูล HUI175,840,000-0.89
850ตระกูล ตันตนันตา175,382,292+0.16
851ตระกูล จันทร์เจริญโรจ175,206,400+0.42
852ตระกูล แซ่โง้ว174,851,882-
853ตระกูล วัชรศรีโรจน์173,688,500+0.84
854ตระกูล จรัสโชติพินิต173,013,860+0.59
855ตระกูล ธาราไชย172,863,111-3.92
856ตระกูล รัฐเลิศกานต์172,607,427-2.07
857ตระกูล เห็นแสงวิไล172,296,140+0.81
858ตระกูล อุดมนิติรัตน์172,195,800+25.17
859ตระกูล WU-YING172,046,734+2.75
860ตระกูล ตันติพจน์171,070,520+0.23
861ตระกูล นิติปัญญาวุฒิ170,190,000+0.81
862ตระกูล ฉัตรจุฑามาส169,728,916+1.50
863ตระกูล อภิสารธนรักษ์169,383,744-
864ตระกูล เจริญอาภรณ์วัฒนา169,285,630-
865ตระกูล ธรรมาภิมณฑ์168,376,878-0.06
866ตระกูล เกียรติสุขสถิตย์167,900,000-
867ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์167,894,900-
868ตระกูล สุดจิตพร167,788,221-1.18
869ตระกูล เจียงวรีวงศ์166,592,822-
870ตระกูล ลินดา166,500,000+0.90
871ตระกูล หวังปรีชาชาญ166,245,159+1.95
872ตระกูล บุญแสวง166,232,291+0.77
873ตระกูล เอี่ยมสกุลรัตน์165,640,064-
874ตระกูล พงษ์พานิช165,577,119+1.48
875ตระกูล เหล่าเทพพิทักษ์165,415,680+0.60
876ตระกูล ราชพลสิทธิ์164,859,054-0.75
877ตระกูล บีเวอร์164,594,064+0.66
878ตระกูล ดั่นธนสาร164,430,000+0.49
879ตระกูล สิทธิชัยวิเศษ164,398,135-0.35
880ตระกูล วรญาณโกศล163,960,908-1.94
881ตระกูล สังข์ศิริ163,733,681+0.29
882ตระกูล เพ็ญชาติ163,466,894-1.92
883ตระกูล ภักดิ์สุขเจริญ163,370,000+1.76
884ตระกูล แสงสนิท163,227,114+0.42
885ตระกูล อุตตมะโยธิน162,990,000+0.22
886ตระกูล กีรติยาพงษ์162,800,000-1.35
887ตระกูล นิ่มกุล162,772,282+0.71
888ตระกูล แก้วสว่าง162,740,000+2.13
889ตระกูล นิรัติพันธุ์162,307,505-
890ตระกูล พูนเพิ่มสุวรรณ162,143,979-0.36
891ตระกูล เล้าสินวัฒนา161,335,554-0.83
892ตระกูล ดวงดุษดี161,209,770+0.63
893ตระกูล อรินทมะพงษ์161,200,000-
894ตระกูล แอ่งขุมทรัพย์160,517,000-1.03
895ตระกูล ตั้งเผ่าศักดิ์160,195,000+0.87
896ตระกูล ภูวกุล160,195,000+0.87
897ตระกูล โชตินันทเศรษฐ์159,637,500-
898ตระกูล เกษตรสุวรรณ158,477,080-1.05
899ตระกูล พันธ์สายเชื้อ157,829,383+0.05
900ตระกูล สุธีรชัย157,801,320+0.48
901ตระกูล ปัจฉิมสวัสดิ์157,728,173-0.69
902ตระกูล วงศ์จันทร์เพ็ญ157,585,881-
903ตระกูล ปัญจวรญาณ157,194,552-0.55
904ตระกูล เบร็นแนน156,238,000-1.05
905ตระกูล คงคามี156,124,146-2.44
906ตระกูล วิศวเวช156,074,026-
907ตระกูล กิตติวุฒ155,908,584-2.56
908ตระกูล ไพศาลศรีสมสุข155,760,129-
909ตระกูล ธรณนิธิกุล155,680,560-0.74
910ตระกูล ศรีวรัฏฐา155,495,044+1.41
911ตระกูล วิสุทธิพันธ์155,224,836+0.31
912ตระกูล อัสสมงคล155,206,209+0.18
913ตระกูล พนาจรัส155,136,286+0.90
914ตระกูล กาญจนวรินทร์155,136,286+0.90
915ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์154,700,000+3.85
916ตระกูล ชัยชูเกียรติ153,834,090+0.34
917ตระกูล วิวัฒนาเกษม153,464,634-0.28
918ตระกูล สนธิแก้ว153,272,000+3.80
919ตระกูล อรุณวิไลรัตน์152,275,124-0.70
920ตระกูล สง่าเมือง152,112,128+0.30
921ตระกูล คาจิจิ151,942,935-
922ตระกูล มัสกาตี151,942,935-
923ตระกูล พีตกานนท์151,638,752+0.32
924ตระกูล บูรณกุลไพโรจน์151,603,282+4.05
925ตระกูล วิบูลย์จันทร์151,100,000+0.25
926ตระกูล นามนันทสิทธิ์151,036,250+0.60
927ตระกูล เกรียงโกมล150,897,390+0.19
928ตระกูล ปุญญนิรันดร์150,860,620-0.87
929ตระกูล ศิริจันทนันท์150,828,236-
930ตระกูล นิติภาวะชน150,769,246-
931ตระกูล กิตติภานุวัฒน์150,720,000-
932ตระกูล สุธรรมจริยา150,664,620-1.05
933ตระกูล พงษ์พิชิตกุล150,631,620-0.87
934ตระกูล มานะศิลป์150,522,285+1.54
935ตระกูล เฮมบรี150,500,000-
936ตระกูล กีรติเตชากร150,229,100+0.09
937ตระกูล บุญสันติสุข150,097,986+0.97
938ตระกูล เตียสุวรรณ์149,749,505-
939ตระกูล ชัยสกุลชัย149,723,438+1.54
940ตระกูล โคจรโรจน์149,680,782+0.42
941ตระกูล หลูอารีย์สุวรรณ149,613,750-
942ตระกูล เล้าประเสริฐ149,226,820+1.26
943ตระกูล ทิชาชล148,850,000-
944ตระกูล ลีลาเกตุ148,716,000+0.31
945ตระกูล โชคอภิสังข์147,262,620-
946ตระกูล เศรษฐเมธีกุล147,200,000+1.09
947ตระกูล สุวรรณ146,378,524+23.33
948ตระกูล บุญเกตุ146,320,000-0.42
949ตระกูล ชัยพัฒนวณิช146,320,000-0.42
950ตระกูล จารุมโนภาส146,201,660-0.28
951ตระกูล พิทักษ์บูรณะพัฒน์145,913,600-
952ตระกูล เกษมวิลาศ145,600,134-0.25
953ตระกูล ฐิติปุญญา145,530,000-0.74
954ตระกูล เชิดบุญญชาติ145,409,211-
955ตระกูล ทองประกอบ145,201,089+1.65
956ตระกูล เวชากร144,840,849+2.13
957ตระกูล ปิ่นกาญจนไพบูลย์144,193,333-
958ตระกูล จริยเศรษฐพงศ์144,079,520-
959ตระกูล เทอดประวัติ143,837,550-
960ตระกูล SEOW143,780,800+0.62
961ตระกูล อัศวสุวรรณ143,488,002+0.56
962ตระกูล มานะศิลปพันธ์143,441,009+4.83
963ตระกูล เปี่ยมเปรมสุข143,400,000+1.26
964ตระกูล แซ่ตั้ง143,256,333-0.51
965ตระกูล ชมกลิ่น143,065,000-
966ตระกูล อัศวินวิจิตร143,049,446+10.71
967ตระกูล อัศวกาญจน์142,766,625-0.51
968ตระกูล พรพิไลลักษณ์142,388,093-
969ตระกูล พาพร142,362,516-
970ตระกูล อัสสกุล141,996,840-
971ตระกูล เตชากูล141,740,867-
972ตระกูล วีระมาน141,524,824+1.74
973ตระกูล อุสาหะ141,320,763+1.11
974ตระกูล ติรนาควิทย์141,313,343-4.24
975ตระกูล เหล่าวิวัฒน์วงศ์141,277,750-1.23
976ตระกูล ศิริรัตน์อัสดร140,943,400+0.96
977ตระกูล ปัณฑรสูตร140,492,026+0.56
978ตระกูล WADHWA140,202,600-
979ตระกูล ทวีมั่นพุทธกาล139,425,000-
980ตระกูล เจริญชีวินทร์138,802,064-
981ตระกูล เอี่ยมสิทธิพันธุ์138,707,280+1.67
982ตระกูล วังวิจิตร138,685,625-
983ตระกูล พิเชฐพงศา138,565,681+2.04
984ตระกูล ณัฐวุฒิ138,091,062-0.40
985ตระกูล เกสร์ชัยมงคล137,892,874-0.57
986ตระกูล วชิรปภา137,718,211-0.13
987ตระกูล แซ่หลี137,563,357+0.79
988ตระกูล ภูวกุลวงศ์137,310,000+0.87
989ตระกูล จิระมงคล136,445,925-3.86
990ตระกูล วงศ์สกุลเกษม135,670,115-
991ตระกูล ชลสายพันธ์135,657,390-0.44
992ตระกูล SOMWATTANA135,547,424+0.53
993ตระกูล John135,486,000-2.07
994ตระกูล ตวงสิทธิสมบัติ135,413,260+0.21
995ตระกูล โกศลธนวงศ์135,136,000-1.94
996ตระกูล ชัชวาลย์135,000,000-0.67
997ตระกูล ธนถาวรลาภ134,982,750+1.14
998ตระกูล เล็กวิริยะกุล134,976,000+3.38
999ตระกูล เรืองศักดิ์วิชิต134,446,983+1.48
1000ตระกูล วันดีภิรมย์133,652,160-