คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501ตระกูล โฆษิอาภานันท์364,982,879-
502ตระกูล ลีละวัฒน์364,927,150+1.71
503ตระกูล การะ362,300,500+3.86
504ตระกูล บัณฑูรจินดา360,076,050+3.67
505ตระกูล ลีกาญจนากร358,079,369+10.00
506ตระกูล ทองเปล่งศรี357,771,000-
507ตระกูล จิรกิติ357,607,350+0.37
508ตระกูล เลิศไตรภิญโญ356,169,613+2.67
509ตระกูล สกุลพิเชฐรัตน์353,111,978-0.02
510ตระกูล แสงทวีป352,735,288+1.66
511ตระกูล จารุจินดา352,538,252+0.78
512ตระกูล JOHNY350,343,200+1.29
513ตระกูล โมรินทร์349,600,000-
514ตระกูล เทพเจริญ349,148,293+2.78
515ตระกูล พรหมสาขา348,731,362+0.96
516ตระกูล อังอุบลกุล346,461,427-1.30
517ตระกูล มโนมัยกุล345,291,000-
518ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล345,093,970-0.56
519ตระกูล พลเทพ344,020,000+4.09
520ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา343,971,564+1.89
521ตระกูล ช่วยสนิท343,920,000+3.12
522ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล343,499,913-0.22
523ตระกูล KUAN-JAN342,288,999+1.29
524ตระกูล จารุวจนะ341,777,943-0.98
525ตระกูล แพทยานันท์341,589,941+1.30
526ตระกูล นอบน้อมธรรม339,048,333+0.44
527ตระกูล ไกรฤทธิชัย337,180,927+3.67
528ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์336,591,710+1.64
529ตระกูล แสงวงศ์กิจ336,279,276-0.94
530ตระกูล MEI-FANG335,367,000-1.48
531ตระกูล มณีไพโรจน์333,981,773-3.03
532ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์332,853,444+1.21
533ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์332,101,353-1.81
534ตระกูล อังคณะวัฒนา332,010,000-
535ตระกูล อึ้งไพบูลย์330,980,895+6.29
536ตระกูล กัมปนาทแสนยากร330,974,303+0.80
537ตระกูล จูตระกูล330,770,012+14.81
538ตระกูล วงศ์ศุภชาติกุล330,592,558+1.83
539ตระกูล เลิศนันทปัญญา328,571,832+2.27
540ตระกูล อินาลา327,857,460+0.37
541ตระกูล วิจักขณ์พันธ์326,578,264+4.85
542ตระกูล เลิศรุ่งเรือง326,436,639-1.35
543ตระกูล เอื้ออนันต์326,115,075-0.70
544ตระกูล สัจจะบริบูรณ์324,932,664-4.87
545ตระกูล ตั้งพูนผลวิวัฒน์324,387,179-6.24
546ตระกูล วรวานิช324,210,000-
547ตระกูล ลีศิริกุล320,341,831+2.55
548ตระกูล ลิ่มพานิชย์316,711,976+1.64
549ตระกูล เหล่าไพบูลย์316,287,400+0.91
550ตระกูล เอื้อสุดกิจ313,316,577-0.32
551ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์313,261,427+3.16
552ตระกูล สุวรรณหิรัญกุล313,106,532-7.12
553ตระกูล ศรีชัยวัฒน์311,952,000+3.12
554ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์310,278,089+7.46
555ตระกูล วุฒิกุลประพันธ์310,086,428+1.33
556ตระกูล พัฒนะเมลือง307,628,860+0.51
557ตระกูล เดชวิทักษ์306,454,246+0.45
558ตระกูล อัจฉริยหิรัญชัย305,363,096+2.48
559ตระกูล ตั้งสุรกิจ305,109,120+0.80
560ตระกูล ประสิทธิ์รัตนพร303,892,484+1.59
561ตระกูล นินเนินนนท์303,360,960+2.63
562ตระกูล บุรี301,896,000-
563ตระกูล จงประสพโชคชัย300,143,584+0.96
564ตระกูล วิสราญกุล299,964,072+4.23
565ตระกูล แสงสุคนธ์299,880,000-0.36
566ตระกูล อิศรางกูร298,003,849+0.26
567ตระกูล อภิมนต์บุตร298,000,000-
568ตระกูล ตู้จินดา297,722,142+1.55
569ตระกูล พงษ์สุรพันธ์297,651,040+3.68
570ตระกูล โสตธิมัย297,260,080+0.50
571ตระกูล งามจิตรเจริญ296,967,397-2.01
572ตระกูล ศิวรักษ์296,648,539-0.56
573ตระกูล ลีลาประชากุล295,656,945+1.31
574ตระกูล งานทวี295,311,435+3.74
575ตระกูล คุณวิบูลย์295,296,993-0.73
576ตระกูล SUMADE294,692,373-7.34
577ตระกูล อังสิริกุล294,000,000-0.36
578ตระกูล BOON290,445,400-0.56
579ตระกูล ศาตวินท์289,302,000-0.97
580ตระกูล อิสสระ289,162,251+7.59
581ตระกูล ตั้งสืบกุล288,239,533-
582ตระกูล ศีติสาร288,139,488+0.96
583ตระกูล ดารกานนท์287,886,003+1.59
584ตระกูล เต็มฤทธิกุลชัย287,836,012-3.73
585ตระกูล ทั่งวัฒโนทัย287,512,865-3.77
586ตระกูล ธาราสุข286,840,391-0.36
587ตระกูล ทีปสุวรรณ286,210,995+2.08
588ตระกูล ปัดภัย285,341,807+1.52
589ตระกูล ชยวรประภา284,841,803-0.73
590ตระกูล เกียรติไพบูลย์283,876,238+4.25
591ตระกูล เทิดทูลทวีเดช283,613,349+1.23
592ตระกูล วงศ์พันธุ์282,703,164-0.96
593ตระกูล เอี่ยมชีรางกูร281,300,896-0.07
594ตระกูล เมฆาอภิรักษ์280,947,498+2.10
595ตระกูล ยังมีวิทยา280,368,000-
596ตระกูล มงคลธาดา280,103,149-1.43
597ตระกูล ABOUD278,400,000+1.29
598ตระกูล สุดจิตพร278,120,923+0.68
599ตระกูล สวาทยานนท์276,684,044+7.69
600ตระกูล สุพรรณธะริดา275,852,925+10.83
601ตระกูล ไชยกุล275,538,456-2.48
602ตระกูล ชินประพินพร273,521,236+14.96
603ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย273,247,844-
604ตระกูล โภคาชัยพัฒน์273,130,605-
605ตระกูล จามรมาน272,882,464+7.04
606ตระกูล ABRAHAM272,221,100-2.82
607ตระกูล อรุณานนท์ชัย271,175,001+6.29
608ตระกูล วนิชจักร์วงศ์270,698,628+0.78
609ตระกูล อิทธิธรรม270,526,000-
610ตระกูล เชิดเกียรติกำจาย269,908,580-7.34
611ตระกูล ชยาวิวัฒน์กุล268,600,000-0.30
612ตระกูล จิรกุลพงศ์ธร264,881,674+1.90
613ตระกูล เตี่ยนซื่อ264,528,390-0.11
614ตระกูล ภิรัช264,024,000-
615ตระกูล อนุสสรราชกิจ262,511,521+0.96
616ตระกูล ยงค์สงวนชัย262,083,306-0.92
617ตระกูล กังสวิวัฒน์261,779,684-2.50
618ตระกูล อุดมรัชตวนิชย์261,640,000-1.29
619ตระกูล วีระพงษ์261,459,155+0.03
620ตระกูล เรามานะชัย260,925,742-
621ตระกูล ผ่องหทัยกุล259,689,547+4.93
622ตระกูล วรรณภิญโญ259,648,794+5.56
623ตระกูล ทิพยบุญทอง258,405,980-
624ตระกูล จิรพัฒนกุล258,013,454-2.80
625ตระกูล จีระพันธุ์257,785,130-
626ตระกูล ศิลปรัตน์256,777,542+14.96
627ตระกูล สารสาส255,531,599+0.15
628ตระกูล ไชยธีรัตต์255,433,736+3.11
629ตระกูล เชาว์กิตติโสภณ254,034,942-
630ตระกูล ศรีชวาลา253,925,301+0.07
631ตระกูล ลือชัยชนะกุล253,047,383+4.34
632ตระกูล สพโชคชัย252,574,910+1.79
633ตระกูล ขันเจริญสุข252,452,312+3.35
634ตระกูล วณิชานุวัตร251,472,000+0.54
635ตระกูล เกียรติจรูญเลิศ251,300,610+1.11
636ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล250,322,417+12.33
637ตระกูล วรนิจ249,282,855-1.45
638ตระกูล เจียระพฤฒ248,979,280+0.94
639ตระกูล ทองไทย248,523,494+1.16
640ตระกูล เอื้อตระกูล248,270,625-
641ตระกูล พงษ์พันธ์เดชา247,954,176+0.70
642ตระกูล พงษ์พิทยศิริ245,566,338+1.64
643ตระกูล องค์อนันต์คุณ245,377,663+0.53
644ตระกูล อภิวันทน์โอภาศ244,799,228-1.45
645ตระกูล อรุณเนตรทอง244,760,000-0.33
646ตระกูล ไพรัชเวทย์243,516,288+1.41
647ตระกูล หงส์รัตนวิจิตร243,009,120+1.23
648ตระกูล ไกรสิทธิศิรินทร241,984,800-5.88
649ตระกูล สิงหสิทธางกูร241,907,910+2.71
650ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล239,097,000-
651ตระกูล เลิศตำหรับ239,000,000-
652ตระกูล รวมไมตรี238,782,090-1.45
653ตระกูล งามไพบูลย์สมบัติ237,791,276+0.58
654ตระกูล นิสากรสิทธิ์236,658,857+1.66
655ตระกูล มีนสุข236,413,320-
656ตระกูล จิรนนท์กาล236,250,000-1.48
657ตระกูล YEN235,924,240-1.80
658ตระกูล เจริญกิจ235,298,000+4.08
659ตระกูล กิจเกษตรสถาพร235,267,000-0.52
660ตระกูล KWONPING234,905,972+3.86
661ตระกูล มุทธากาญจน์233,852,007+1.66
662ตระกูล คุลีเมฆิน233,623,950-
663ตระกูล เริงพิทยา233,348,470-0.12
664ตระกูล ชัยวัฒน์233,280,176+3.95
665ตระกูล ภัทรรังรอง233,118,733+1.67
666ตระกูล CHEN231,758,387+0.86
667ตระกูล ศีตวรรัตน์231,420,000+0.21
668ตระกูล คุณทรงเกียรติ230,789,419+0.48
669ตระกูล ปธานวนิช230,583,504-
670ตระกูล ครุจิตร230,430,582+2.09
671ตระกูล สมิทธิวาสน์230,070,900+1.00
672ตระกูล ตั้งฐานทรัพย์230,000,000-
673ตระกูล ศรีเสมอ229,730,830+2.13
674ตระกูล พฤกษ์ดำรงชัย229,706,368+0.50
675ตระกูล อัศวรักษาวงศ์229,595,000+2.13
676ตระกูล เลาหะพลวัฒนา228,282,678+0.26
677ตระกูล โพธิวรคุณ227,648,423+0.69
678ตระกูล คชเสนี226,772,432+3.15
679ตระกูล กฤตยานุตกุลท์225,471,423-3.14
680ตระกูล เหล่าสุนทร224,635,425+1.71
681ตระกูล พิเชษฐวณิชย์โชค224,034,170-1.74
682ตระกูล โชคอภิสังข์223,067,130+0.61
683ตระกูล ไทยสงวนวรกุล222,679,777+1.12
684ตระกูล ชวนะนันท์222,600,000+2.38
685ตระกูล ว่องวัฒนโรจน์220,599,956-5.88
686ตระกูล ปิยะพัฒนา220,380,669+0.57
687ตระกูล มาโนช219,599,107-0.22
688ตระกูล เตียธวัฒน์219,380,000+12.92
689ตระกูล เกิดผล219,184,000+1.97
690ตระกูล ตันธุวนิตย์218,521,218+8.93
691ตระกูล มงคลกุล218,224,500+2.63
692ตระกูล ภิญโญชัยอนันต์217,934,300+2.13
693ตระกูล สถิตย์พัฒนพันธ์217,539,000+1.59
694ตระกูล พิพัฒน์กิตติกุล217,276,560-0.46
695ตระกูล กยาวัฒนกิจ217,168,512-0.05
696ตระกูล สหบุญธรรม216,157,552-0.68
697ตระกูล เหลืองด่านสกุล215,686,924+2.76
698ตระกูล มงคลสุธี214,962,867+1.75
699ตระกูล วงษ์เจริญสิน214,690,751+5.34
700ตระกูล ลือสกุลกิจไพศาล214,148,506+7.69
701ตระกูล ภัทรมัย214,135,264+1.89
702ตระกูล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์213,734,796+1.21
703ตระกูล อัจฉริยะสมบัติ213,707,954-1.06
704ตระกูล ตันธนะชัย213,514,000-
705ตระกูล วณิชวิศิษฎ์กุล213,337,042-1.22
706ตระกูล ศรีประกอบพร212,428,250-
707ตระกูล มิตรสันติสุข211,949,728+0.99
708ตระกูล สุขชัย211,577,918-
709ตระกูล OKADA210,750,000+3.56
710ตระกูล หลิมประเสริฐ210,539,475+1.18
711ตระกูล เศวตวิลาศ210,344,937+2.44
712ตระกูล ตันติสุนทร210,110,558+1.48
713ตระกูล ทองพันธ์209,058,873+1.06
714ตระกูล เหล่ากำเนิด208,884,978+3.32
715ตระกูล จงวัฒนา208,860,880+4.38
716ตระกูล ศักดิ์วรารัตน์208,808,438+1.78
717ตระกูล สันธนะพันธ์208,085,220+4.76
718ตระกูล อิงคภาคย์208,031,200+0.96
719ตระกูล ศิลวัฒนาวงศ์208,000,000+4.81
720ตระกูล ธีระรุจินนท์207,774,400-1.69
721ตระกูล เอี่ยมสิทธิพันธุ์207,160,920-3.33
722ตระกูล เผ่าวิบูล206,419,120+0.41
723ตระกูล ตีระสงกรานต์206,073,070+2.46
724ตระกูล ชาญณรงค์205,351,274-
725ตระกูล วงแก้วเจริญ205,156,560+0.71
726ตระกูล เทวอักษร205,136,223+1.25
727ตระกูล ชัยถาวรเสถียร204,991,730-0.73
728ตระกูล ศิริพงศ์ปรีดา204,882,260+2.62
729ตระกูล สุทธาวาศ204,787,500+0.78
730ตระกูล ชลิศราพงศ์203,016,800+1.09
731ตระกูล LUNG201,960,000-0.98
732ตระกูล นิมิตตกานนท์201,861,188+4.42
733ตระกูล ประภากมล201,684,451+1.64
734ตระกูล ตุลยาพิศิษฐ์ชัย200,883,600+4.88
735ตระกูล ยุวบูรณ์200,466,000+0.78
736ตระกูล อัจฉราวรรณ197,337,280-0.09
737ตระกูล อุทกโยธะ196,970,496+3.12
738ตระกูล MIZUNO196,700,000+3.56
739ตระกูล โรจน์ศิลธรรม195,731,250-0.70
740ตระกูล อังอติชาติ195,720,000-0.36
741ตระกูล รุ่งเรืองเนาวรัตน์195,373,438+1.56
742ตระกูล ศรีสีคิ้ว195,057,150+1.57
743ตระกูล ชัยตระกูลทอง194,936,742+1.61
744ตระกูล ธนบุญชัย194,619,844+1.66
745ตระกูล ตันตนันตา193,477,896+0.97
746ตระกูล สุธาทิพย์กุล192,926,274-3.54
747ตระกูล ตวงสิทธิสมบัติ192,842,131+0.56
748ตระกูล ศิริวัจนางกูร192,790,797-0.85
749ตระกูล รัศมีทินกรกุล192,276,000-1.19
750ตระกูล ศิริรัตน์192,232,601+2.78
751ตระกูล เชาว์ขวัญยืน192,125,244+1.44
752ตระกูล รังสรรค์191,857,504+2.34
753ตระกูล รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์191,465,198+0.47
754ตระกูล ยอดมณี191,100,000+6.12
755ตระกูล ชมกลิ่น190,784,000+1.14
756ตระกูล นิจสิริภัช190,726,052+0.72
757ตระกูล เวชมามณเฑียร189,839,850+1.83
758ตระกูล อุไรสินธว์189,349,920+1.26
759ตระกูล วฤธ189,205,800+1.40
760ตระกูล HUI188,400,000-
761ตระกูล เอกสมิทธ์188,286,103+2.14
762ตระกูล วิระเทพสุภรณ์187,637,428-
763ตระกูล ปัฐพาณิชย์โชติ187,200,000+0.96
764ตระกูล ธีรนิพัทธ์187,200,000-
765ตระกูล จึงทรัพย์ไพศาล187,166,650+0.84
766ตระกูล ตั้งติวาจา186,920,400+1.26
767ตระกูล รอดลอยทุกข์186,777,626-0.54
768ตระกูล หวังปรีชาชาญ186,572,994+1.43
769ตระกูล บุญนำทรัพย์186,525,500+3.59
770ตระกูล อนาวิล186,399,276+3.57
771ตระกูล เสริมคชสีห์186,119,293+5.36
772ตระกูล วงศ์จันทร์เพ็ญ185,736,681+1.83
773ตระกูล คุโณปการพันธ์185,293,600+1.64
774ตระกูล เดชกิจวิกรม184,856,610+0.82
775ตระกูล ลิมปตักมงคล184,251,425-
776ตระกูล ลิมปิโชติพงษ์183,992,941+3.38
777ตระกูล สินธวณรงค์183,792,000+1.67
778ตระกูล โกศลธนวงศ์183,784,000+4.27
779ตระกูล วรญาณโกศล183,362,100+4.00
780ตระกูล ม้าทอง183,084,300+1.90
781ตระกูล เกษมวิลาศ182,901,722+4.97
782ตระกูล KWOK-LEUNG182,580,283+2.72
783ตระกูล พิชัยรณรงค์สงคราม182,122,500+1.90
784ตระกูล พงษารัตน์181,440,000+4.76
785ตระกูล นีรนาทโกมล180,800,000+3.54
786ตระกูล ไสยมรรคา180,773,928+1.30
787ตระกูล วนโกสุม180,750,000-
788ตระกูล ตั้งเผ่าศักดิ์180,491,430+3.25
789ตระกูล สัมฤทธิวณิชชา180,206,525+2.73
790ตระกูล จิตฤดีอำไพ180,009,571+0.03
791ตระกูล พจน์เกษมสิน179,346,634+0.70
792ตระกูล หวังธำรง178,919,070+0.80
793ตระกูล เตชะไพบูลย์178,670,513-3.59
794ตระกูล เจียงวรีวงศ์178,398,612-5.88
795ตระกูล หงส์ลาวัณย์178,333,883+0.61
796ตระกูล ซอโสตถิกุล178,330,276+0.54
797ตระกูล ไชยพิภัทรสุข178,014,080+0.82
798ตระกูล งามสันติกุล178,007,940+1.01
799ตระกูล รุ่งวัฒนโสภณ178,001,012+5.11
800ตระกูล เลิศพาณิชย์กุล177,818,000+3.66
801ตระกูล ปัญญาจิรวุฒิ177,788,463+9.66
802ตระกูล พิริโยทัยสกุล177,687,982+2.51
803ตระกูล พิเศษสิทธิ์176,251,698+3.24
804ตระกูล เอี่ยมสกุลรัตน์175,207,034-
805ตระกูล สุขศรีวงศ์174,861,475+2.45
806ตระกูล อัศวะประภา174,845,864-0.15
807ตระกูล อ่องจริต173,818,307+5.45
808ตระกูล มานะศิลป์173,684,885-0.30
809ตระกูล จึงแย้มปิ่น172,212,586+0.62
810ตระกูล ตันธนสิน171,821,232+1.01
811ตระกูล ติรนาควิทย์171,715,459+4.76
812ตระกูล ภูวกุล171,339,000+3.25
813ตระกูล รักไทยแสนทวี171,261,659+0.41
814ตระกูล สมวัฒนา171,007,512+6.61
815ตระกูล จันทร์เจริญโรจ170,752,000+0.87
816ตระกูล นราธัศจรรย์170,719,546+2.31
817ตระกูล งามมหรัตน์170,703,086+3.10
818ตระกูล KIM170,609,688+1.65
819ตระกูล อมรพิทักษ์170,577,296+2.39
820ตระกูล เทพบุตร169,375,647+0.13
821ตระกูล ตั้งติรวัฒน์168,856,200-1.93
822ตระกูล LATSAVONG168,300,000+1.01
823ตระกูล แซ่ลี้167,646,131+0.90
824ตระกูล วรประทีป167,032,901-3.54
825ตระกูล เสรีภาณุ166,340,250+2.63
826ตระกูล อุดมพรพฤฒิ166,293,140+0.38
827ตระกูล แสงสนิท165,982,002+1.66
828ตระกูล WADHWA165,906,410-2.82
829ตระกูล จารุมโนภาส165,264,895-1.25
830ตระกูล นิติภาวะชน164,506,010-1.64
831ตระกูล กีรติกรยศนันท์164,125,000-
832ตระกูล วิศวเวช163,926,808+1.20
833ตระกูล ทองกิตติกุล163,474,682+5.23
834ตระกูล ชวาลอัมพร163,166,253-0.70
835ตระกูล อัตตะนันทน์162,730,809-0.37
836ตระกูล เล้าประเสริฐ162,338,800+4.81
837ตระกูล ปานบุญห้อม161,451,425+2.34
838ตระกูล วีรวรรณ161,337,396+1.34
839ตระกูล เล้าสินวัฒนา161,198,549-
840ตระกูล อุณจักร161,000,000+1.24
841ตระกูล SEOW160,854,770-0.56
842ตระกูล วณิชย์จิรัฐติกาล160,537,675+3.44
843ตระกูล ธาราไชย160,386,153-
844ตระกูล ด่านเฉลิมนนท์159,068,000+5.77
845ตระกูล Pravoraxay158,400,000+1.01
846ตระกูล ศรีสุชาต158,318,941+5.19
847ตระกูล ดวงดุษดี158,148,825-0.65
848ตระกูล นิ่มกุล158,057,155+1.22
849ตระกูล SHEN157,896,256+1.29
850ตระกูล เจริญวงศ์157,433,562+0.59
851ตระกูล อนุรักษ์พุฒิ156,644,630+0.61
852ตระกูล เจริญอาภรณ์วัฒนา156,123,240-
853ตระกูล เปี่ยมเปรมสุข156,000,000+4.81
854ตระกูล พูนพิพัฒน์155,952,000+1.97
855ตระกูล โตวิริยะเวช155,890,462-3.33
856ตระกูล จารุกิจไพศาล155,857,340-2.85
857ตระกูล YAMADA154,608,750+14.07
858ตระกูล กนกพฤกษ์154,571,112-1.85
859ตระกูล พาณิชย์ไกวัลโกศิล153,441,493+3.70
860ตระกูล จิระมงคล153,247,775+4.28
861ตระกูล สังข์ศิริ153,116,565+0.76
862ตระกูล วิสุทธิพันธ์152,829,391+0.94
863ตระกูล ศิริจันทนันท์152,278,508-
864ตระกูล พงษ์พานิช152,207,953+4.52
865ตระกูล พิทักษ์บูรณะพัฒน์151,372,000-
866ตระกูล ภาณุพัฒนพงศ์151,184,610-3.33
867ตระกูล เศษธะพานิช150,697,672+0.96
868ตระกูล จารุเสถียร150,388,200+0.78
869ตระกูล ทิชาชล150,281,250-
870ตระกูล ทองประกอบ150,193,134+3.17
871ตระกูล ทวีมั่นพุทธกาล150,150,000-
872ตระกูล เศวตวาณิช149,600,000+7.39
873ตระกูล จิระสิริกุล149,356,380+3.46
874ตระกูล พจนาลัย149,325,000+1.66
875ตระกูล เหล่ารัดเดชา148,590,000+1.71
876ตระกูล โชตินันทเศรษฐ์148,500,000+0.94
877ตระกูล จิตเจือจุน148,303,169+2.05
878ตระกูล สกุลภักดี148,253,621-
879ตระกูล ศรีโภชน์สมบูรณ์147,911,355+1.33
880ตระกูล เดชอมรธัญ147,462,919-0.02
881ตระกูล ชัยสุพัฒน์147,377,815-
882ตระกูล คูหาเปรมกิจ146,957,058+9.30
883ตระกูล ภูวกุลวงศ์146,862,000+3.25
884ตระกูล ลีลาเกตุ146,421,000+0.94
885ตระกูล เหล่าเทพพิทักษ์146,368,120+1.50
886ตระกูล มุ่งดี145,600,000+0.96
887ตระกูล จริยเศรษฐพงศ์145,464,900-
888ตระกูล ศรีวรัฏฐา145,436,400+2.11
889ตระกูล บรรยงพงศ์เลิศ145,375,043+0.63
890ตระกูล ปิยทัสสีกุล145,312,500-4.00
891ตระกูล วัชรศรีโรจน์145,303,000+1.35
892ตระกูล โพธิ์อบ144,693,165-1.67
893ตระกูล ศรีประจิตติชัย144,350,000-3.73
894ตระกูล สนธิแก้ว144,109,000+0.58
895ตระกูล วินัยวัฒนวงศ์143,992,260-
896ตระกูล สิทธิชัยวิเศษ143,977,105-0.33
897ตระกูล งามเลิศชัย143,710,266+0.62
898ตระกูล วยากรณ์วิจิตร143,700,885-3.12
899ตระกูล นันที143,461,044-
900ตระกูล 143,091,429+1.32
901ตระกูล สิทธิพงศ์ธนกุล142,946,640+0.18
902ตระกูล ชิลลี่142,834,120-0.70
903ตระกูล วงศ์จารุกร142,272,938+1.23
904ตระกูล กาญจนจารี141,745,659+3.06
905ตระกูล เตชะหรูวิจิตร141,689,988+1.05
906ตระกูล เศรษฐบุตร141,305,110+3.74
907ตระกูล อนรรฆธรรม141,271,110+4.48
908ตระกูล ดั่นธนสาร140,940,000+0.57
909ตระกูล แซ่โง้ว140,691,892+2.33
910ตระกูล ตรีวีรานุวัฒน์140,351,246-2.10
911ตระกูล จิวะพรทิพย์139,758,969-0.66
912ตระกูล แววมณีวรรณ139,217,600+8.08
913ตระกูล เกียรติสุขสถิตย์139,150,000+2.48
914ตระกูล คงคามี139,125,856-
915ตระกูล วรกิจจานุวัฒน์137,822,775+1.90
916ตระกูล SERIPANU137,750,000+2.63
917ตระกูล หิรัญชูพงศ์137,600,016+0.96
918ตระกูล บุญแสวง137,565,385+3.59
919ตระกูล อึ้งอร่าม137,186,561-3.51
920ตระกูล ศิริธนชัย137,155,700+0.91
921ตระกูล นามนันทสิทธิ์136,651,846+1.32
922ตระกูล โพธิอินทะ136,528,910-
923ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม136,401,000+2.35
924ตระกูล อรุณวิไลรัตน์136,258,921-0.36
925ตระกูล กุลถาวรากร136,020,700-0.23
926ตระกูล กิตติวุฒ135,920,304-0.74
927ตระกูล สิมะกุลธร135,846,484-
928ตระกูล ปิ่นวนิชย์กุล134,990,592+3.12
929ตระกูล ภักดิ์สุขเจริญ134,850,000+0.69
930ตระกูล พีตกานนท์134,797,210+0.49
931ตระกูล ชัยสกุลชัย134,367,188+0.57
932ตระกูล แสงสุขเอี่ยม133,790,265+3.42
933ตระกูล วันดีภิรมย์133,652,160+2.78
934ตระกูล ตันติพานิชพันธ์133,441,560+2.78
935ตระกูล ธรรมวัฒนะ133,353,671+0.94
936ตระกูล หลูอารีย์สุวรรณ133,026,000-
937ตระกูล โรหิตะชาติ132,969,972+0.77
938ตระกูล ปัญจวรญาณ132,715,532+1.01
939ตระกูล ตันอริยกุล132,644,725+1.05
940ตระกูล คาจิจิ132,337,395+3.70
941ตระกูล มัสกาตี132,337,395+3.70
942ตระกูล ศรีเจริญ132,213,278+1.42
943ตระกูล ติรกานันท์132,014,636+1.34
944ตระกูล โอฬาริก131,650,770+0.74
945ตระกูล วุฑฒินันท์131,416,706+0.83
946ตระกูล หาญชัยกุล131,374,000+4.50
947ตระกูล อุดมนิติรัตน์131,196,800+0.89
948ตระกูล เอื้อวัฒนา130,742,018+2.15
949ตระกูล พัวถาวรสกุล130,637,153-1.49
950ตระกูล ตันติเวชกุล130,084,840+0.26
951ตระกูล อัสสกุล129,678,063-
952ตระกูล แซ่ตั้ง129,082,081+0.23
953ตระกูล นิติปัญญาวุฒิ129,015,000+2.13
954ตระกูล โลห์ศิริ128,733,725+0.71
955ตระกูล รุ่งโรจน์127,920,000+0.96
956ตระกูล พรพิไลลักษณ์127,530,205+0.97
957ตระกูล บุญสันติสุข127,510,425+1.71
958ตระกูล ตันติพจน์127,390,679+3.73
959ตระกูล พิทยายน127,230,870+5.77
960ตระกูล อัศวินวิจิตร126,871,235+1.34
961ตระกูล วังวิจิตร126,508,125+1.83
962ตระกูล สง่าเมือง126,340,105+10.38
963ตระกูล ไพศาลศรีสมสุข126,260,105+9.35
964ตระกูล วชิรสกุลชัย126,103,804+1.20
965ตระกูล ธนาวุฒิวัฒนา125,868,711+1.71
966ตระกูล กาญจนวรินทร์125,786,178+0.44
967ตระกูล พนาจรัส125,786,178+0.44
968ตระกูล วรภัทรศิลาวงษ์125,719,000+2.48
969ตระกูล ยงพิพัฒน์วงศ์125,317,463-0.70
970ตระกูล แซ่กัง125,100,840+3.25
971ตระกูล ศตวุฒิ125,097,805+2.21
972ตระกูล อัศวสุวรรณ124,842,669-
973ตระกูล ตันฑเทอดธรรม124,685,277+7.02
974ตระกูล ไชยะภินันท์124,635,152+2.93
975ตระกูล กีรติเตชากร124,077,430+7.85
976ตระกูล พูนเพิ่มสุวรรณ123,468,660+5.82
977ตระกูล แต้ไพสิฐพงษ์123,398,218-1.08
978ตระกูล ปัญญาวีร์123,318,000-
979ตระกูล สุมิตร123,316,922+2.86
980ตระกูล อภิศักดิ์ศิริกุล123,037,450-0.65
981ตระกูล โตการัณยเศรษฐ์122,952,791+2.35
982ตระกูล IRIYA122,701,751-
983ตระกูล พวงเพ็ชร์122,648,175-1.48
984ตระกูล มโนภาส122,578,720+0.87
985ตระกูล NISHII122,310,007+14.81
986ตระกูล ปัณฑรสูตร122,236,000-
987ตระกูล อภิสารธนรักษ์121,987,375+1.91
988ตระกูล วิวัฒนาเกษม121,588,324+0.94
989ตระกูล เทอดประวัติ121,462,820-
990ตระกูล ใต้ธงชัย121,321,290+0.54
991ตระกูล สัมภวคุปต์121,319,606-
992ตระกูล พุฒพันธ์121,073,824-
993ตระกูล พาณิชย์ชะวงศ์121,066,830+1.00
994ตระกูล กีรติยาพงษ์121,000,000+4.55
995ตระกูล กมลทิพย์120,941,800+5.23
996ตระกูล คล่องประกิจ120,790,751+1.57
997ตระกูล ประเวศวรารัตน์120,723,682+5.71
998ตระกูล ตรีมุทธาพงศ์120,073,900-2.01
999ตระกูล พหลโยธิน120,027,201+0.57
1000ตระกูล ธรรมาภิมณฑ์119,716,964+1.36