คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,132,798,352+0.54
502 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,108,537,445+0.25
503 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,102,540,000-1.32
504 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,100,000,000+2.00
505 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,098,126,742+0.39
506 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,097,910,880+1.12
507 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,088,357,775+3.21
508 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION2,069,664,603+1.21
509 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,063,993,529+1.03
510 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,055,255,773+0.09
511 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,054,334,000-0.81
512 นาง พรนภา จันศิริ2,022,587,388-5.41
513 MR. Yew Hock Koh2,022,116,000-0.76
514 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,021,651,100+0.79
515 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,016,020,400-1.83
516 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,013,320,540-2.69
517 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO2,000,640,000-2.60
518 SELANGOR HOLDINGS INC.1,995,567,977+0.25
519 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)1,988,500,000-4.63
520 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,988,406,120+1.83
521 MISS. NAPAMAS LADPLI1,979,189,500-0.40
522 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,975,080,647+1.03
523 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,959,318,000-0.40
524 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1,959,228,540+0.67
525 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,940,799,570-0.55
526 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,938,893,342-
527 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ1,934,170,490-
528 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,931,995,492-3.73
529 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,928,485,728-0.96
530 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,924,747,830-
531 WACOAL CORPORATION1,915,734,375-
532 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,915,458,847-
533 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,906,458,400-0.92
534 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,895,650,664-0.40
535 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,889,688,577-0.33
536 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,882,139,798-
537 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,880,636,097-0.15
538 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,869,059,728-1.24
539 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,864,574,815-0.13
540 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,857,623,560+0.06
541 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,854,934,403+0.74
542 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,854,787,515-1.06
543 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,850,000,000-1.35
544 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,844,774,501+1.79
545 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,844,531,517-1.33
546 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,842,272,298+3.75
547 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,826,378,240-1.37
548 บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด1,825,322,899-
549 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท1,808,468,111-0.06
550 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,807,699,067-
551 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,807,096,356-
552 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,807,096,356-
553 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,804,588,881-
554 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,788,150,000-0.76
555 ASSEAU COMPANY LIMITED1,759,026,520-0.14
556 นาย เบน เตชะอุบล1,750,616,171+0.12
557 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,747,316,000-1.81
558 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,743,885,132+2.54
559 บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,742,394,078-
560 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,739,201,724-1.12
561 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,725,904,260-2.47
562 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,713,731,079-0.75
563 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,710,076,628-1.16
564 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,698,993,971+0.30
565 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,696,184,390-0.02
566 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,695,797,169-0.69
567 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,692,951,777-1.69
568 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,692,936,549+0.49
569 บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,691,867,025-1.60
570 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,678,211,606+0.35
571 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,673,988,200+0.81
572 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,665,304,781-0.52
573 WJ International Hospital Management Co.,Ltd.1,665,000,000+0.90
574 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,664,875,661-0.52
575 SIX SIS LTD1,662,098,444-2.98
576 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,656,471,955-0.52
577 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,653,164,707+2.65
578 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,651,059,959-
579 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,650,346,029-1.30
580 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-1.04
581 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-1.04
582 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-1.04
583 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,639,792,592-0.16
584 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,637,700,127+0.63
585 CLSA LIMITED1,636,645,495-0.75
586 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,632,328,371-0.68
587 AMATA ASIA LIMITED1,631,744,580-
588 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,629,336,560+1.86
589 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,621,232,000-1.32
590 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,619,200,000+2.17
591 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,612,817,648-0.96
592 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,604,353,852-0.67
593 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,599,890,000-
594 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,598,500,070-
595 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,598,500,000-
596 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,598,500,000-
597 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,598,500,000-
598 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,592,181,627-
599 นาย อานุช โลเฮีย1,591,295,160+2.88
600 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,591,200,000-1.28
601 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,588,065,299-0.83
602 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 011,578,644,890-2.00
603 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,571,194,800-0.26
604 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,564,447,122+0.53
605 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,563,750,000+1.44
606 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,563,750,000+1.44
607 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,563,750,000+1.44
608 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,559,011,000-1.72
609 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,557,750,000+5.16
610 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,557,331,542+0.94
611 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,555,250,102+0.82
612 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,553,088,000-0.52
613 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,544,439,960-
614 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,544,257,458-2.65
615 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,541,740,359-0.49
616 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,535,386,790+1.68
617 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,530,709,425-2.32
618 นาย วิเวก ดาวัน1,528,925,307+1.50
619 TORAY INDUSTRIES, INC.1,510,934,500-0.78
620 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด1,510,603,960-
621 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,509,821,100-1.69
622 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,503,835,180-
623 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,502,438,698-0.55
624 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,498,702,905-0.92
625 นาย ชาย วินิชบุตร1,497,581,476+1.21
626 นาย ตัน ภาสกรนที1,485,835,152+6.80
627 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,485,563,458-
628 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,485,109,950+0.24
629 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,484,697,983-0.53
630 นาง ลินจง โอภากุล1,477,237,700+2.21
631 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,474,681,147-1.33
632 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,472,900,000-
633 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,468,747,268+2.29
634 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,462,614,235-
635 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,455,740,000-2.80
636 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,450,305,120-0.76
637 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,449,145,206+0.57
638 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,444,820,380-1.37
639 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,443,860,857-1.54
640 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,442,133,562-0.90
641 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED1,438,990,185-0.91
642 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,437,188,755+0.57
643 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,435,900,000-0.58
644 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,435,900,000-0.58
645 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,435,900,000-0.58
646 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,425,590,974-5.49
647 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,422,721,370+0.25
648 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,416,589,578-1.11
649 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,413,702,240-0.24
650 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,411,371,815+0.39
651 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด1,405,040,000-2.86
652 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,395,706,404-
653 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,394,788,131-0.35
654 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,393,190,986+1.85
655 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,393,072,425+1.94
656 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,390,362,246-0.68
657 นาง ณวรา วนาสิน1,383,966,398+0.90
658 นาย มุข โรจตระการ1,380,844,800-
659 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,377,273,024-0.49
660 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,372,349,160-0.85
661 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,372,140,000+0.79
662 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,360,483,430-3.70
663 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,355,554,965-1.21
664 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,355,430,800+0.76
665 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,354,050,000-
666 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)1,350,963,828-0.56
667 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,344,704,500-0.08
668 นาย กัมพล ตติยกวี1,343,019,660+3.87
669 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,342,935,546+0.11
670 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,337,150,000+0.57
671 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,334,556,300+5.68
672 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,325,935,684-0.79
673 UNITY I.CAPITAL LIMITED1,322,932,000-1.32
674 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,322,279,654-0.66
675 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,321,556,950-0.49
676 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,313,500,000-
677 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,303,554,000-0.84
678 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,294,453,858+0.08
679 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,294,422,616+0.81
680 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,291,417,693-3.84
681 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,286,655,761-0.49
682 นาย ชินการ สมะลาภา1,285,200,000-1.06
683 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,284,781,788+0.51
684 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,279,680,592+2.00
685 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,277,306,563-3.87
686 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,275,012,176+2.17
687 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,269,536,345-0.76
688 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,267,244,965+0.35
689 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,262,940,944+1.91
690 นาย สุพล วัธนเวคิน1,262,809,061+0.24
691 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,262,367,692-0.01
692 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,260,000,000-0.95
693 MR. TIN SHU CHAN1,256,150,000-5.41
694 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,250,977,276-3.31
695 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,249,493,626+2.68
696 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,239,305,975+0.19
697 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,236,767,130-5.32
698 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,228,501,350-0.74
699 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,228,217,660+0.30
700 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,224,000,000-0.56
701 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,219,307,040+0.44
702 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,217,778,840+0.43
703 นาย อภิรักษ์ วานิช1,217,091,396+0.70
704 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,216,141,182-5.39
705 Global Health Investment Co., Ltd.1,215,820,185+0.90
706 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,215,000,000-1.85
707 นาย สุขุม นวพันธ์1,214,756,776-0.13
708 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,214,634,048+2.17
709 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,209,420,000+0.93
710 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,207,828,262-0.52
711 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,207,429,418+0.90
712 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,207,360,000-
713 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,204,364,620+0.62
714 น.ส. วัสสา ริมชลา1,196,488,531-0.49
715 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,191,052,950-0.31
716 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,186,255,500-2.11
717 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,179,856,726+0.98
718 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,176,749,100-0.09
719 นาย เนตร จรัญวาศน์1,172,208,289-1.19
720 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,167,399,017-1.52
721 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,162,795,194+4.20
722 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,162,563,581-0.92
723 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,162,550,860-
724 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,154,899,000-0.11
725 นาย กำธร ตติยกวี1,152,311,170+2.85
726 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,150,263,270-1.25
727 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,148,457,910+0.55
728 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,143,786,000+1.24
729 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,140,071,549-0.40
730 นาง สุนทรี วนวิทย์1,139,765,345+0.63
731 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,139,575,376-1.32
732 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,134,481,400+0.05
733 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.1,134,110,000-1.57
734 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,133,574,435+0.80
735 Northend Investment Limited1,130,000,000+2.21
736 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,126,593,450+0.76
737 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,126,375,972-0.40
738 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด1,124,619,605+0.82
739 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,121,679,390-4.14
740 Kyocera Corporation1,117,600,000+0.57
741 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,117,597,725+2.89
742 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,116,105,655-1.50
743 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,115,614,000-
744 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,115,088,300+0.97
745 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT1,111,719,604+0.19
746 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,105,429,500+1.50
747 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,105,425,417-1.27
748 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,104,388,000-2.01
749 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,102,822,304+4.42
750 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,096,950,000-0.49
751 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,096,366,460-0.51
752 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,096,247,304-
753 บริษัท โอแมค จำกัด1,095,127,880+2.80
754 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,094,625,000+1.44
755 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,091,747,728-1.24
756 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,090,070,000-
757 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,089,750,000-
758 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,088,933,693-2.25
759 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,088,811,682+0.93
760 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,079,190,000-
761 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,078,096,055+2.99
762 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,076,537,682+0.93
763 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,074,850,928-0.54
764 RAINBOW JOY LIMITED1,070,000,000+2.80
765 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,063,859,172-6.88
766 กองทัพบก1,060,190,328-
767 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,059,754,403-0.24
768 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,054,779,004-
769 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,053,590,000+0.35
770 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด1,051,941,735+0.85
771 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,050,963,390-
772 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,047,478,400-2.50
773 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,045,816,298-0.31
774 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,043,151,858-2.47
775 นาง บุษกร จันศิริ1,042,112,992-5.41
776 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,039,304,100-
777 C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD1,037,400,000-1.21
778 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,036,516,795-2.17
779 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,036,470,464+2.06
780 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,033,785,792-1.21
781 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 41,033,503,236+1.08
782 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,032,029,960-
783 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,030,944,237-2.63
784 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,030,013,592-0.18
785 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,030,000,000-4.37
786 นาย ณัฐภพ ภูริเดช1,030,000,000-0.49
787 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,025,627,550+2.21
788 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,023,509,500-
789 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,017,031,622-5.47
790 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,016,094,175-0.52
791 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา1,012,725,300+0.29
792 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,009,354,400-
793 CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED1,009,039,929-1.21
794 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,004,914,493+0.76
795 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์1,000,460,405-1.30
796 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,000,384,161-
797 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล999,359,400-0.94
798 กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์997,600,000+0.86
799 น.ส. อารี ปรีชานุกูล996,820,000+2.03
800 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์992,545,883-2.63
801 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ991,169,532-0.82
802 น.ส. อตินุช ตันติวิท990,796,667-0.19
803 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล989,551,257-0.63
804 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม989,050,000+0.66
805 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD987,278,853-
806 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา986,470,526-2.80
807 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย985,567,706-0.49
808 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์984,937,500-0.49
809 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม978,881,902+1.23
810 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)976,858,396-0.56
811 บริษัท หลานปู่ จำกัด971,172,432+3.36
812 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH970,854,375-1.37
813 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)970,340,671-
814 นาย พีรพล อาหุนัย968,107,300-0.49
815 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH968,056,271+1.14
816 AIOI INSURANCE CO., LTD.965,640,477+0.93
817 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
818 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด960,868,850+0.04
819 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)959,555,840-
820 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)958,543,200-1.59
821 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED956,403,000-
822 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ954,342,621-0.27
823 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด953,625,057-0.76
824 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM952,550,494-3.45
825 นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี951,602,975-2.05
826 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี949,204,469+0.03
827 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์947,606,404+5.26
828 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา945,600,000+0.51
829 นาย มารุต แสงศาสตรา945,600,000+0.51
830 บริษัท เกรนเทรด จำกัด943,125,429-3.45
831 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด941,049,920-0.94
832 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา937,839,938+2.97
833 MR. YOUNG JUN LEE935,156,240-0.97
834 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK933,603,175+0.04
835 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล933,102,651+0.99
836 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด932,749,314-1.63
837 MR. SEUNGWOO LEE932,150,000-0.97
838 HI-LEX CORPORATION931,000,000+1.50
839 นาย เศรษฐา ทวีสิน928,907,343+0.71
840 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ928,780,057-2.15
841 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)925,605,760+0.14
842 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม923,133,970+0.66
843 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.922,960,000-
844 นาย ภาคภูมิ ศิลา921,243,300-2.99
845 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา921,216,500-2.99
846 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ920,274,207-1.53
847 บริษัท โงวฮก จำกัด918,775,000-
848 กองทุนเปิด บัวแก้ว917,938,696-0.43
849 นาย ดิเรก วินิชบุตร916,576,442+1.10
850 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)916,096,915-0.06
851 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด913,500,000-
852 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์911,394,906-2.53
853 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES908,870,682+1.79
854 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
855 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์906,345,698-2.36
856 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
857 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม906,000,000+0.66
858 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด904,953,692-3.20
859 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม902,996,308+0.66
860 นาย ชาญ โสภณพนิช901,025,046+0.47
861 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล900,597,506+0.24
862 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์900,112,500-3.15
863 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)896,580,600+0.07
864 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด891,721,600-
865 LUCKY SECURITIES, INC.890,700,469+0.81
866 ธนาคาร ออมสิน889,634,619-0.35
867 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด888,291,736-9.71
868 NIPPON CLOSURES CO., LTD.886,815,078-0.54
869 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง884,953,500-0.04
870 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด881,760,000-4.55
871 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ881,280,000-0.93
872 นาย อภิชัย เตชะอุบล879,752,901-1.36
873 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์879,470,000-1.94
874 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์878,610,932-1.78
875 น.ส. ณิชา โอภากุล877,072,100+2.21
876 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย876,750,000+0.87
877 นาย นพดล เขมะโยธิน876,288,000-1.02
878 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ876,234,770-1.77
879 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล874,997,613-0.95
880 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
881 นาง ปัทมา เล้าวงษ์871,622,568+0.60
882 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES871,361,391+1.03
883 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)868,665,270-0.14
884 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร868,289,555+0.41
885 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.867,939,000-1.32
886 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์866,434,222+3.49
887 นาง พิชญา พูลลาภ865,353,344-0.04
888 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A864,770,389-0.13
889 WHOLTON COMPANY LIMITED864,462,300-
890 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)864,242,630+4.03
891 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ858,421,987-1.87
892 NICHIREI FOODS INC.856,412,355+0.66
893 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล855,767,916+1.06
894 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด854,528,576-
895 นาย อัญชลิน พรรณนิภา854,250,000-2.24
896 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา854,250,000-2.24
897 นาย ชาลี โสภณพนิช852,082,500+1.23
898 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์848,086,000-0.75
899 นาย วรมัน โอภากุล847,500,000+2.21
900 น.ส. นัชชา โอภากุล847,500,000+2.21
901 POSCO, LTD.844,290,108-2.38
902 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)843,164,872-1.88
903 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้843,132,304-0.05
904 MISS YEAP XIN YI842,537,270-
905 MR. Jean-Marie Verbrugghe842,503,200-
906 ONEIDA SERVICES LIMITED842,400,000-
907 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์840,854,063+0.84
908 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์838,387,809+0.88
909 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด837,299,308+4.14
910 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์836,610,339-4.04
911 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล833,899,587-1.81
912 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
913 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล831,823,531-0.49
914 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)828,001,120-1.20
915 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล826,145,600-0.84
916 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด825,485,915-
917 MR. YEAP SWEE CHUAN825,095,855-
918 บริษัท ทานตะวัน จำกัด821,093,000-4.40
919 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL820,334,560-0.31
920 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์818,755,698-1.04
921 นาง วิมลทิพย์ พงศธร817,492,861+0.83
922 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์815,529,164-0.50
923 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล813,246,912-0.18
924 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์811,132,942-
925 นาย วรพจน์ อำนวยพล811,072,000-
926 นาง สร้อยเพชร จันทรัช810,972,000-12.96
927 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด809,473,500-
928 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ806,349,240+1.83
929 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด802,198,385+1.21
930 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์801,878,000-2.36
931 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต801,878,000-2.36
932 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG801,841,074-2.42
933 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด801,354,977+0.22
934 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)797,747,278-0.56
935 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด797,731,098-1.16
936 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล796,980,000-1.35
937 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด795,375,000-
938 นาย กิตติพล ทวนทอง794,381,540-0.94
939 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล793,414,560-1.22
940 นาย เดชพล จันศิริ793,124,082-5.41
941 กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด 2792,565,200-2.78
942 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)790,585,459-2.78
943 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน789,642,330+2.23
944 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด785,400,000+0.74
945 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด784,009,600-
946 MISS NISHITA SHAH783,395,393-3.45
947 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม782,490,555+0.06
948 นาง ศศิธร รัตนรักษ์782,478,635-0.45
949 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน781,479,941-0.53
950 นาง จิราพร กิตติคุณชัย779,998,960+0.77
951 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P777,266,010-0.75
952 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว775,326,615-1.38
953 นาย สมชาติ โสตธิมัย771,178,000+0.47
954 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย770,960,774+0.40
955 นาย ทิพย์ ดาลาล769,364,346+2.57
956 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา769,153,647-2.80
957 VIELLA ASSETS LTD.769,025,212+0.47
958 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี767,976,905+0.79
959 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์766,662,728-0.96
960 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม766,639,526+0.63
961 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา762,892,110+2.64
962 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด762,355,286-4.82
963 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์761,660,289-0.15
964 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา759,787,776-2.47
965 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR757,635,000+0.55
966 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)755,535,725-
967 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด753,467,821+0.53
968 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์750,082,157-0.83
969 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย749,455,000-
970 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ747,638,050+2.08
971 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P742,745,164-0.84
972 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร739,460,000-2.14
973 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ735,615,044-0.69
974 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)735,485,650-0.85
975 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี734,766,760+0.08
976 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม734,561,592-0.18
977 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด732,045,500-1.41
978 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย731,812,328-5.43
979 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา731,233,170-2.47
980 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด728,872,275+3.32
981 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด727,763,596-1.13
982 นาย วันจักร์ บุรณศิริ726,811,573+0.71
983 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร726,520,000-2.09
984 นาง ณิศนาถ อนันตชัย725,989,929+0.82
985 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล725,267,712-0.95
986 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)723,498,500+0.56
987 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ722,548,659-0.12
988 บริษัท สินสหกล จำกัด722,458,720-1.77
989 นาย ชวน ตั้งจันสิริ722,008,000-5.39
990 MISS CHUN-CHING TENG721,639,847-0.11
991 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด721,500,000-0.54
992 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด717,815,189-0.50
993 นาง เกษสุดา ไรวา717,700,095-0.53
994 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์715,489,656-0.18
995 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล714,987,000-0.77
996 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด713,600,000-
997 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด712,413,000-
998 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .711,760,087-0.92
999 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ711,120,105+0.35
1000 MISS TENG CHUN-YU709,626,736-