คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,916,721,269-
502 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,909,934,910-
503 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,906,938,698-
504 ธนาคารออมสิน1,904,319,700-
505 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1,878,709,100-
506 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,878,004,237-
507 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,874,559,932-
508 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด1,856,231,719-
509 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,848,000,000-
510 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,842,400,000-
511 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,837,449,671-
512 WACOAL CORPORATION1,835,071,875-
513 AUSTIN ASSET LIMITED1,834,888,000-
514 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,828,736,700-
515 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,826,493,728-
516 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,826,378,240-
517 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,818,732,158-
518 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,815,037,525-
519 นาง จารุวรรณ วนาสิน1,806,403,525-
520 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,790,122,125-
521 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,786,376,232-
522 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,785,340,000-
523 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,779,819,172-
524 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,779,053,352-
525 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,758,320,000-
526 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,758,220,712-
527 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,751,254,664-
528 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,745,629,633-
529 บริษัท โอแมค จำกัด1,729,687,960-
530 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,723,800,071-
531 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,721,962,125-
532 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,720,977,142-
533 นาย ดิสพล จันศิริ1,720,949,381-
534 นาย วรมัน โอภากุล1,717,500,000-
535 น.ส. ณิชา โอภากุล1,717,500,000-
536 น.ส. นัชชา โอภากุล1,717,500,000-
537 นาย วิเวก ดาวัน1,712,856,171-
538 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,711,606,624-
539 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,709,886,677-
540 นาง รัตนา นรพัลลภ1,703,519,816-
541 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,700,455,921-
542 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,697,962,414-
543 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,693,087,077-
544 RAINBOW JOY LIMITED1,690,000,000-
545 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,687,500,000-
546 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,685,314,315-
547 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,667,753,500-
548 AMATA ASIA LIMITED1,665,598,202-
549 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,664,678,850-
550 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,657,136,254-
551 Kimberly Asset Limited1,654,400,000-
552 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,649,369,188-
553 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,644,996,940-
554 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,643,764,725-
555 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,640,193,752-
556 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,636,637,200-
557 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,634,061,198-
558 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,622,548,819-
559 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,621,890,920-
560 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,619,765,060-
561 HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED1,613,327,850-
562 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC1,612,500,000-
563 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND1,598,500,760-
564 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
565 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,597,428,883-
566 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT1,596,593,655-
567 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,593,550,000-
568 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,590,076,561-
569 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,588,069,886-
570 ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,587,251,065-
571 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,583,040,418-
572 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,571,996,332-
573 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,571,286,928-
574 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,568,076,055-
575 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,559,973,125-
576 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,559,224,496-
577 NCROWNE PTE LTD.1,558,944,975-
578 MRS. ARUNEE CHAN1,558,862,408-
579 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,543,704,809-
580 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,540,162,000-
581 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,539,879,529-
582 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,539,849,663-
583 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,533,936,360-
584 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,521,510,500-
585 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,521,510,500-
586 นาง พรนภา จันศิริ1,519,673,767-
587 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,519,306,258-
588 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,518,680,520-
589 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,516,010,384-
590 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,515,389,697-
591 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,505,843,710-
592 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,499,749,673-
593 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,495,673,200-
594 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,495,062,236-
595 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,493,190,000-
596 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,477,983,510-
597 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,477,504,419-
598 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,475,853,399-
599 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,473,061,455-
600 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,460,760,000-
601 นาย มุข โรจตระการ1,460,073,600-
602 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,453,015,298-
603 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,444,463,755-
604 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,441,449,389-
605 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,432,783,758-
606 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,432,586,952-
607 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,430,342,595-
608 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,427,693,915-
609 นาย พะเนียง พงษธา1,425,045,930-
610 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,414,800,000-
611 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,414,800,000-
612 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,414,800,000-
613 Toray Industries, Inc.1,411,706,900-
614 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,411,334,582-
615 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,400,005,089-
616 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,394,718,118-
617 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,386,851,800-
618 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,386,708,037-
619 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,385,714,692-
620 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,383,605,671-
621 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,374,000,000-
622 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,367,447,880-
623 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,366,718,917-
624 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,354,708,479-
625 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,354,682,436-
626 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,349,426,034-
627 AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,348,776,000-
628 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,348,619,965-
629 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,348,170,346-
630 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,347,138,705-
631 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,335,933,207-
632 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,326,000,000-
633 นาย กัมพล ตติยกวี1,309,419,852-
634 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,296,503,857-
635 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,290,236,770-
636 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,287,013,537-
637 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,281,756,900-
638 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,280,616,921-
639 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,280,204,800-
640 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,276,011,640-
641 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,276,000,000-
642 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,275,750,000-
643 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.1,273,103,049-
644 นาย เบน เตชะอุบล1,271,257,176-
645 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,269,332,873-
646 นาย ชาย วินิชบุตร1,267,184,326-
647 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,264,055,836-
648 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,261,751,655-
649 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,259,054,032-
650 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,252,398,328-
651 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,250,941,884-
652 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,244,829,768-
653 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,238,883,588-
654 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,235,173,203-
655 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,225,700,000-
656 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,224,000,000-
657 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,223,106,570-
658 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,221,033,862-
659 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,220,831,396-
660 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,218,825,766-
661 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,218,000,000-
662 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,218,000,000-
663 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)1,215,963,853-
664 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,214,997,634-
665 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,214,493,300-
666 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,213,233,000-
667 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,208,760,132-
668 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,206,500,000-
669 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,205,990,000-
670 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,203,750,000-
671 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,203,500,000-
672 PT SOLE CO.,LTD1,203,018,488-
673 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,202,753,594-
674 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,199,160,000-
675 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,194,800,000-
676 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,191,365,700-
677 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,189,252,856-
678 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,186,271,594-
679 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,182,430,315-
680 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,174,097,910-
681 นาย สุขุม นวพันธ์1,173,675,159-
682 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,168,864,400-
683 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,168,640,000-
684 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,162,800,000-
685 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,158,772,980-
686 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,157,391,668-
687 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,155,398,336-
688 นาง ถนอมศรี สุดโต1,150,989,142-
689 นาย กำธร ตติยกวี1,149,816,610-
690 ASSEAU COMPANY LIMITED1,146,261,080-
691 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,141,425,000-
692 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,138,179,888-
693 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,135,039,498-
694 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,132,550,295-
695 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,131,232,000-
696 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,130,328,000-
697 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,129,560,300-
698 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,124,523,601-
699 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,122,889,401-
700 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,120,733,015-
701 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์1,119,027,474-
702 Kyocera Corporation1,117,600,000-
703 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,112,992,688-
704 นาย นพดล เขมะโยธิน1,109,600,000-
705 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,109,249,100-
706 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,106,337,083-
707 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,103,895,000-
708 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,103,757,750-
709 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,102,054,262-
710 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,093,400,000-
711 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,092,574,652-
712 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,092,068,000-
713 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,090,630,482-
714 นาย เนตร จรัญวาศน์1,089,109,282-
715 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,087,932,000-
716 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,087,271,500-
717 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,087,059,721-
718 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,086,840,000-
719 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,086,664,275-
720 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,083,762,201-
721 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,078,701,823-
722 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,076,701,120-
723 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,075,937,616-
724 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,073,544,465-
725 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible1,073,474,080-
726 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,068,109,417-
727 น.ส. วัสสา ริมชลา1,065,202,339-
728 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,064,730,086-
729 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,059,232,119-
730 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,057,151,522-
731 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,056,725,007-
732 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,054,999,200-
733 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,053,204,994-
734 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,052,139,905-
735 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,050,009,066-
736 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,049,960,528-
737 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,048,261,915-
738 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,047,792,616-
739 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,046,284,170-
740 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,042,183,890-
741 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,038,468,481-
742 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,038,238,983-
743 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,036,013,890-
744 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,031,296,000-
745 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,030,671,022-
746 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,030,573,789-
747 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,045-
748 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-
749 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-
750 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,030,400,000-
751 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,029,061,000-
752 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์1,026,054,067-
753 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,024,437,480-
754 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,019,214,000-
755 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,018,149,937-
756 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,017,868,963-
757 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,016,167,833-
758 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,002,999,915-
759 นาย อติรัชต์ จรูญศรี996,773,262-
760 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์996,091,894-
761 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด995,305,752-
762 นาย อภิรักษ์ วานิช993,490,089-
763 CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)991,034,790-
764 SELANGOR HOLDINGS INC.990,281,853-
765 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์989,526,619-
766 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด988,703,100-
767 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด988,348,551-
768 นาง สุนทรี วนวิทย์986,663,641-
769 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย980,036,000-
770 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด979,676,860-
771 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร976,462,740-
772 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ970,867,200-
773 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์969,000,000-
774 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์969,000,000-
775 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์969,000,000-
776 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ963,617,187-
777 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด961,920,000-
778 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด960,870,913-
779 นาง พิชญา พูลลาภ959,662,720-
780 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED959,391,233-
781 นาย ชัชชวี วัฒนสุข956,507,256-
782 GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND956,260,153-
783 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
784 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด954,986,250-
785 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.953,692,960-
786 NIPPON CLOSURES CO., LTD.953,564,600-
787 มูลนิธิชินโสภณพนิช950,603,388-
788 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร950,468,200-
789 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด949,500,000-
790 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)949,500,000-
791 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)949,500,000-
792 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด949,061,032-
793 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์948,860,000-
794 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์948,860,000-
795 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา947,891,000-
796 MR. CHAN TIN SHU943,810,000-
797 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ942,348,560-
798 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล941,081,000-
799 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด940,637,322-
800 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด939,887,388-
801 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์939,405,137-
802 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์927,575,245-
803 นาย ชาญ โสภณพนิช925,843,953-
804 นาย พิชญ สมบูรณสิน923,246,540-
805 นาง วิรัชดา ตติยกวี914,649,196-
806 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD914,147,087-
807 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์914,097,868-
808 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส913,699,600-
809 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ910,824,432-
810 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล908,415,000-
811 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
812 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม907,141,984-
813 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด905,450,995-
814 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด905,040,000-
815 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด904,876,540-
816 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์904,506,400-
817 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)901,928,120-
818 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา901,489,260-
819 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด894,099,101-
820 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ892,984,530-
821 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร892,210,000-
822 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด886,231,440-
823 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์885,606,321-
824 นาง สร้อยเพชร จันทรัช882,615,888-
825 นาย ทิศชวน นานาวราทร879,013,910-
826 นาง วัลลภา ไตรโสรัส876,629,600-
827 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด875,700,000-
828 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
829 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ873,883,649-
830 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์872,617,905-
831 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด870,342,220-
832 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร870,310,372-
833 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์870,000,000-
834 นาย ธนากร ธนวริทธิ์866,568,416-
835 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)863,249,765-