คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,298,028,164-0.54
502 นาย สุนทร เด่นธรรม2,290,439,360+0.57
503 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,285,910,160-1.11
504 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+0.71
505 PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+0.71
506 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,261,602,200+3.99
507 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,244,000,000-
508 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,243,994,764-3.74
509 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,239,477,669-2.10
510 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,234,779,221-0.14
511 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)2,230,148,647-4.35
512 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา2,218,558,160-3.85
513 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,212,362,007-0.20
514 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,203,200,000-0.62
515 AUSTIN ASSET LIMITED2,196,867,000-1.12
516 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,177,305,015-0.67
517 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,167,843,000-2.37
518 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช2,166,480,000+5.56
519 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,141,634,728-0.93
520 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,139,180,000-
521 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,135,699,458-0.30
522 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)2,126,573,538-0.57
523 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)2,122,092,725-0.11
524 นาง พรนภา จันศิริ2,120,983,531+0.52
525 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)2,102,484,492-1.57
526 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,095,373,916+0.88
527 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)2,080,800,000-1.96
528 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด2,069,110,460-
529 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,063,372,489-0.69
530 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด2,054,222,003-0.04
531 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,042,428,912-
532 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,035,906,215+1.40
533 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,034,607,190-0.29
534 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,029,954,320-0.67
535 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,029,036,167-0.06
536 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,022,000,981-0.85
537 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,021,651,100-
538 นาง ลินจง โอภากุล2,006,690,150-1.30
539 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,000,150,900-2.37
540 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,997,732,937-1.41
541 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,992,591,418+1.29
542 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,976,291,442+1.78
543 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,954,305,307-1.15
544 นาย ชาย วินิชบุตร1,940,186,528-2.34
545 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,937,471,745-0.19
546 WACOAL CORPORATION1,935,900,000-
547 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,927,827,696+0.79
548 นาย อานุช โลเฮีย1,912,614,375-0.80
549 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH1,911,422,490+0.08
550 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,904,000,000+0.89
551 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,904,000,000+0.89
552 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,904,000,000+0.89
553 SELANGOR HOLDINGS INC.1,900,540,930-2.37
554 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,899,211,790-0.33
555 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,882,693,535-
556 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,880,492,318+1.29
557 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,875,800,000-1.20
558 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,870,559,025-0.68
559 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,861,622,500+0.68
560 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,837,500,000-1.36
561 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,833,180,348-0.53
562 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,832,228,647-0.32
563 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,831,529,233-0.20
564 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,813,868,800+2.07
565 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,808,605,910-1.49
566 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,808,365,734-
567 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,799,409,564-0.56
568 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,797,767,057-
569 Kimberly Asset Limited1,790,000,000-1.12
570 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,787,378,630-3.43
571 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,782,332,100+0.88
572 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,779,270,480-
573 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,771,982,875-
574 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,770,498,600-1.54
575 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,765,458,747-0.75
576 ASSEAU COMPANY LIMITED1,758,074,060-0.14
577 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,752,388,406+0.88
578 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,736,790,000-
579 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,730,132,170-1.68
580 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,724,619,211-0.64
581 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,714,657,568+0.84
582 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,701,354,384+0.49
583 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,699,998,630+0.51
584 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,699,560,570+0.51
585 นาย เบน เตชะอุบล1,698,399,969-0.23
586 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,690,981,788+0.51
587 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,682,209,294-0.94
588 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,681,541,424+5.56
589 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,679,936,845-
590 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,678,463,444-
591 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,674,562,000-
592 CLSA LIMITED1,665,030,479-1.68
593 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,660,174,191+0.88
594 AMATA ASIA LIMITED1,658,827,478-
595 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,656,099,062-0.15
596 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,655,486,442-
597 นาย วิเวก ดาวัน1,655,377,776-1.39
598 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,654,212,139-1.62
599 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,650,645,135-
600 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,639,549,050-0.85
601 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,637,700,000-1.26
602 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,636,123,740-2.91
603 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,631,250,000-1.38
604 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,631,250,000-1.38
605 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,631,250,000-1.38
606 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,621,868,650-0.01
607 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,610,442,500+1.75
608 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,608,900,138+0.58
609 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,606,126,272-3.14
610 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,605,460,418-0.94
611 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,603,848,900-0.94
612 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,589,919,312-1.56
613 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,586,699,132-
614 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,585,444,000+0.51
615 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,584,173,969-1.03
616 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,584,000,000+1.11
617 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,582,282,897+0.13
618 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,581,264,043+0.26
619 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,577,476,120-
620 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,568,898,260+1.72
621 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,562,136,765-
622 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,552,673,957-0.11
623 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,543,831,090-0.16
624 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,543,232,530-5.21
625 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,542,529,575-
626 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,541,275,060-
627 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,538,344,326-0.89
628 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,537,614,916+1.41
629 NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,535,000,000-1.30
630 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,531,277,339-
631 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+0.71
632 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,529,412,500+0.71
633 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,518,654,000-11.47
634 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,518,292,036-0.30
635 นาย มุข โรจตระการ1,505,347,200-
636 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,501,538,850-0.95
637 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,499,709,318+0.26
638 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,494,801,222-0.68
639 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,486,082,531-0.22
640 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,485,544,577+0.60
641 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,483,448,470-0.67
642 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,477,140,109-0.57
643 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,475,760,000-
644 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,473,280,000-
645 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,064-
646 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-
647 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-
648 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,472,000,000-
649 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,469,245,600+1.06
650 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,462,261,486-
651 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,461,718,028+0.81
652 PT SOLE COMPANY LIMITED1,460,259,428+0.74
653 SIX SIS LTD1,455,831,313+4.44
654 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,455,461,120-0.78
655 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,450,110,000-0.38
656 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,449,705,275-0.07
657 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,449,179,300-
658 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,447,041,860-
659 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED1,446,583,925-1.63
660 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,446,000,000+2.07
661 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,441,600,000-
662 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,438,033,506-1.21
663 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,435,376,340-0.16
664 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,425,820,275-2.07
665 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,422,418,597-0.91
666 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,418,371,600-0.78
667 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,415,497,816-3.03
668 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,404,893,440-2.05
669 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,404,163,255-0.83
670 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,401,998,625+0.05
671 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,401,979,471-1.67
672 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,393,219,725-1.30
673 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,387,143,420-
674 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,383,174,112+0.63
675 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,383,030,000-
676 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,381,178,320+0.69
677 บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,369,900,000+1.46
678 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,361,049,080-2.46
679 บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด1,359,600,000+1.46
680 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด1,357,500,000-2.21
681 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,354,776,850-0.37
682 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,348,866,350+1.87
683 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,339,355,472-3.85
684 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,330,753,812+0.24
685 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,324,174,496-0.58
686 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,324,131,171-0.94
687 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC1,322,356,660+0.29
688 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,322,196,321-0.55
689 MR. CHAN TIN SHU1,317,260,000+0.52
690 นาย สุขุม นวพันธ์1,314,477,546-0.07
691 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,308,809,268+1.46
692 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,308,000,000-0.46
693 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,305,717,500-1.73
694 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,304,590,127-0.17
695 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,304,044,330+1.98
696 นาย สุพล วัธนเวคิน1,295,709,323+0.47
697 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,292,200,000+0.55
698 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,290,690,000+0.91
699 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,286,500,000-
700 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,286,500,000-
701 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,286,500,000-
702 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,284,840,000-
703 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,282,853,497-3.03
704 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,274,001,400+0.71
705 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,271,901,551+0.67
706 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,271,789,938-0.09
707 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,266,615,941+0.51
708 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)1,254,983,507+7.54
709 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,248,169,613-1.05
710 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด1,247,783,375-
711 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,247,584,428+1.11
712 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,244,999,171-1.66
713 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,244,711,881-
714 นาง สุนทรี วนวิทย์1,240,122,042+0.58
715 นาย เนตร จรัญวาศน์1,239,344,205+0.26
716 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,235,819,527-1.05
717 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,234,800,000-1.67
718 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,234,566,057-0.14
719 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,233,590,460-0.68
720 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,232,991,351+0.51
721 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,232,095,760+4.46
722 Kyocera Corporation1,231,900,000-1.03
723 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,231,407,790+0.08
724 น.ส. วัสสา ริมชลา1,231,337,711-0.94
725 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,230,920,000-1.00
726 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,230,088,180-0.12
727 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,221,192,900+1.06
728 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.1,218,339,508-2.61
729 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด1,216,425,287-0.94
730 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,209,600,000-3.17
731 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,209,264,404-1.46
732 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,208,712,330-
733 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,207,377,189-0.43
734 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,206,868,770+4.41
735 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH1,206,299,250+1.28
736 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,206,225,000+0.74
737 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,204,875,000-3.17
738 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,204,403,935-
739 นาง ณวรา วนาสิน1,201,931,178+2.07
740 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,199,220,000+0.84
741 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,197,373,386-2.82
742 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,196,976,511-
743 น.ส. ณิชา โอภากุล1,191,420,950-1.30
744 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,188,776,102-0.17
745 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,188,372,186+1.11
746 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,187,808,915-0.41
747 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,186,441,183-0.01
748 นาย อภิรักษ์ วานิช1,185,734,173-0.20
749 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,184,959,940-1.66
750 AGB Holding Limited1,183,740,000-2.21
751 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,178,412,868-0.19
752 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,173,481,781+2.61
753 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,167,829,398-1.35
754 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,165,226,200+2.03
755 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด1,159,833,195-0.78
756 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,159,169,020-0.16
757 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,156,650,000+0.14
758 บริษัท โอแมค จำกัด1,156,536,920-
759 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,155,597,923-1.80
760 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,154,379,757-
761 MR. YOUNG JUN LEE1,152,559,440+7.07
762 น.ส. นัชชา โอภากุล1,151,787,250-1.30
763 นาย วรมัน โอภากุล1,151,250,000-1.30
764 นาย มารุต แสงศาสตรา1,150,600,000-0.13
765 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,150,600,000-0.13
766 MR. SEUNGWOO LEE1,149,350,000+7.09
767 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,145,600,000+1.12
768 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,141,875,000-1.38
769 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,139,464,683-2.38
770 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,133,713,458-0.15
771 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,133,678,224+3.09
772 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,133,587,834+0.51
773 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,133,468,610-1.77
774 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด1,131,312,000+1.65
775 RAINBOW JOY LIMITED1,130,000,000-
776 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,128,900,000-0.94
777 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,124,218,533-0.98
778 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,123,539,768-
779 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,120,999,905+0.79
780 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,115,779,154-0.30
781 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A1,114,846,291-0.12
782 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,112,967,910-0.73
783 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,111,854,660-0.65
784 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,111,545,000-0.65
785 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,106,823,070+0.46
786 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,106,426,025+0.14
787 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,105,425,417-0.63
788 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,104,567,183+0.61
789 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,104,294,400-
790 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,103,201,154-0.30
791 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,097,913,687-0.07
792 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,097,024,397-2.38
793 นาง บุษกร จันศิริ1,092,810,381+0.52
794 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,089,296,626+1.06
795 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,088,541,658+5.11
796 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,087,674,000-0.86
797 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด1,087,305,000-1.73
798 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด1,085,700,000-0.53
799 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,079,586,000-0.18
800 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR1,078,715,560+0.29
801 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,074,000,000+1.12
802 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,071,000,000-
803 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,070,741,628-0.52
804 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,070,439,332+1.12
805 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,068,813,269-0.07
806 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,066,303,284-0.93
807 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,064,469,600-0.30
808 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,062,457,982-2.04
809 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,061,169,975+0.81
810 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,059,916,000-
811 นาย กำธร ตติยกวี1,057,136,178-
812 Global Health Investment Co., Ltd.1,055,901,494+2.07
813 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-
814 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+0.71
815 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+0.71
816 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+0.71
817 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+0.71
818 กองทัพบก1,049,256,691-
819 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,048,839,000-0.91
820 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,048,614,377+2.07
821 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,042,556,061-0.62
822 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,039,285,357-2.34
823 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,038,117,450-0.66
824 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์1,037,846,000-0.94
825 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,027,824,286+0.57
826 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)1,027,024,610-0.73
827 MISS NISHITA SHAH1,026,518,102-1.05
828 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,026,089,006+0.85
829 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,025,460,179-0.14
830 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1,020,700,000-0.73
831 บริษัท หลานปู่ จำกัด1,017,112,347-0.24
832 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,015,741,501-0.96
833 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,015,522,432-
834 NICHIREI FOODS INC.1,015,217,295+1.12
835 บริษัท โงวฮก จำกัด1,014,828,750-2.47
836 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย1,014,273,561-0.94
837 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด1,006,690,140-1.00
838 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,006,425,000-
839 นาย พีรพล อาหุนัย1,001,599,300-0.94
840 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา997,278,464-3.85
841 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED997,101,000-
842 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ996,761,405-0.80
843 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม990,723,830+1.12
844 AIOI INSURANCE CO., LTD.989,557,269-0.30
845 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์989,541,010-
846 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล988,296,012+0.34
847 นาย เศรษฐา ทวีสิน988,199,301-0.67
848 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม984,721,913-0.31
849 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์984,482,250-0.66
850 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.982,300,000-4.55
851 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์981,468,054-2.38
852 กองทุนเปิด บัวแก้ว979,144,058-0.81
853 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์975,000,000-
854 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT974,504,357-0.31
855 NIPPON CLOSURES CO., LTD.972,635,892-0.49
856 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช969,701,760+5.56
857 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์963,480,864-1.52
858 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.962,800,000-1.38
859 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)961,090,500-0.07
860 ด.ญ. รดา จรูญเอก955,415,615-0.53
861 ด.ช. พีระ จรูญเอก955,415,615-0.53
862 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์953,232,000-
863 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา952,203,889-0.30
864 MR. Jean-Marie Verbrugghe951,919,200-0.57
865 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์950,290,678+0.89
866 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์948,773,513-4.19
867 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้948,330,881+0.15
868 นาย นพดล เขมะโยธิน942,000,000-0.17
869 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล941,664,098-
870 LUCKY SECURITIES, INC.940,981,947-
871 นาย กิตติพล ทวนทอง935,881,980-
872 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)934,066,253-
873 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย932,149,952+0.01
874 นาย กัมพล ตติยกวี932,136,806+0.13
875 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4928,137,698+0.73
876 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ924,726,794+5.41
877 JPMORGAN THAILAND FUND922,745,220-0.71
878 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,801,000-
879 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES918,767,038-
880 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD918,209,962-
881 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด914,658,888-0.11
882 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด911,988,000-1.67
883 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)911,467,533-0.17
884 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล911,190,000-1.90
885 บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด910,800,000-4.55
886 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์909,786,303+0.90
887 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด909,316,635-
888 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
889 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด907,243,297-1.98
890 ธนาคาร ออมสิน903,045,427+0.48
891 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี902,969,251+10.37
892 นาย ชาลี โสภณพนิช899,130,000-0.29
893 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ897,600,000+10.00
894 นาย ชาญ โสภณพนิช895,779,032-0.37
895 นาย ชัชชวี วัฒนสุข895,079,829-1.21
896 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์894,544,260-0.26
897 นาง วิมลทิพย์ พงศธร889,284,283-0.05
898 HI-LEX CORPORATION889,000,000-
899 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์885,085,460-4.14
900 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS885,084,693+3.90
901 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST882,317,265+0.38
902 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
903 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด874,156,302-0.83
904 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์873,950,000+0.71
905 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์873,950,000+0.71
906 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด872,239,012-0.51
907 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร871,750,000+2.99
908 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ870,206,105-4.79
909 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ867,136,100-0.13
910 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ864,940,473-1.15
911 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ864,678,600-
912 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน861,024,141-0.39
913 SMK ASIA LTD860,592,595-2.34
914 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์859,002,017+0.18
915 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์858,938,164-0.27
916 นาง นิตยา สงวนพานิช858,186,560-0.89
917 นาง ปัทมา เล้าวงษ์856,208,723+1.84
918 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร856,025,000+2.89
919 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED855,728,446+1.85
920 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด853,928,960-
921 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ852,971,900+0.91
922 นาง ศศิธร รัตนรักษ์852,407,374-
923 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา851,529,000+0.81
924 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.848,905,250-0.45
925 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย843,947,448+0.88
926 WHOLTON COMPANY LIMITED842,296,600-
927 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้841,979,055+0.45
928 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด841,680,000-1.90
929 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์841,080,432-1.85
930 บริษัท ทานตะวัน จำกัด839,139,000+4.84
931 POSCO, LTD.834,239,036-2.41
932 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต833,712,000+1.52
933 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์833,448,000+1.52
934 DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE833,229,075-
935 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์833,008,541+0.88
936 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
937 นาย เดชพล จันศิริ832,290,497+0.52
938 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี831,795,905-
939 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด829,694,323+1.05
940 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)829,016,697+0.66
941 นาย อภิชัย เตชะอุบล827,148,202-1.89
942 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล825,302,298-0.04
943 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง823,620,000-0.95
944 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)822,402,000-
945 ONEIDA SERVICES LIMITED820,800,000-
946 MR. YEAP SWEE CHUAN820,683,578-0.54
947 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR815,370,000+0.23
948 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล810,270,500+0.14
949 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)808,418,942-0.66
950 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์805,423,535-
951 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด804,976,425-
952 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ804,775,601-0.83
953 น.ส. นงค์นภา ทองมี804,168,000-0.62
954 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)802,280,000-0.81
955 VIELLA ASSETS LTD.801,827,235-0.91
956 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด800,778,753+0.90
957 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์798,995,431-0.09
958 นาย พะเนียง พงษธา798,437,925-1.30
959 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม797,573,880+1.12
960 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด792,397,146-0.59
961 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล791,595,000-1.36
962 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ791,209,585-0.60
963 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์791,143,661-0.43
964 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)789,878,258-1.45
965 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์786,555,000+0.71
966 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี786,500,000+4.62
967 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด785,263,978-0.72
968 นาง ณิศนาถ อนันตชัย785,254,413-0.94
969 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .783,920,096-
970 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)782,570,151-0.29
971 นาย ทิพย์ ดาลาล780,999,702-4.29
972 นาง พิชญา พูลลาภ780,928,750-0.55
973 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม779,883,216+0.34
974 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด779,625,000-
975 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด778,907,920-0.41
976 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน778,828,668+0.54
977 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา778,576,459-0.11
978 นาย อติรัชต์ จรูญศรี776,993,088-
979 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล776,933,160-0.54
980 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด776,816,943-0.10
981 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์775,683,176-0.99
982 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)775,509,773+1.53
983 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)774,396,000+0.79
984 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)773,300,900+0.65
985 นาย วันจักร์ บุรณศิริ773,203,802-0.67
986 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์772,933,190+2.29
987 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล769,986,000+3.57
988 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล768,074,429+0.80
989 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)765,361,160-0.19
990 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์765,092,378-0.55
991 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์762,060,438+0.67
992 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด761,600,000-
993 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร760,000,000-17.11
994 นาย สันติ สิงหวังชา759,806,580+1.29
995 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล759,689,783-0.15
996 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล759,189,208-0.54
997 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด759,115,784-
998 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย757,385,288-
999 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด755,436,000-0.52
1000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB754,714,350+1.28