คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/11/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,069,374,500-
502 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,069,274,866-4.59
503 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,067,713,550-1.25
504 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,065,050,000+2.05
505 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า2,061,610,325+0.73
506 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,049,528,137-1.29
507 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,047,628,407-0.67
508 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,016,022,060+3.08
509 นาย บัญชา พันธุมโกมล2,015,900,006+1.75
510 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,005,696,142-1.27
511 นาง ถนอมศรี สุดโต2,005,511,384-3.11
512 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,005,021,344-0.98
513 ASIAN OPPS I LIMITED1,990,288,125-3.01
514 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,985,287,800+1.15
515 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,978,722,948-0.18
516 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,973,516,550+0.81
517 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,970,525,316-1.66
518 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,957,631,138+0.18
519 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,955,850,000+1.03
520 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,950,319,825-2.89
521 นาย ชาย วินิชบุตร1,925,028,821-2.36
522 นาย สุนทร เด่นธรรม1,913,037,420+3.40
523 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,911,334,549-1.17
524 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,896,533,227+0.76
525 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,890,649,320-1.79
526 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,868,923,125-1.17
527 WACOAL CORPORATION1,865,320,313-
528 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,864,047,245-0.52
529 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,858,159,108-0.03
530 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,850,615,180-0.03
531 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,847,530,125-0.11
532 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED1,836,695,569-0.68
533 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,836,005,625-1.17
534 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,836,000,000-1.11
535 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,831,717,140+1.15
536 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,830,042,045-0.65
537 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,812,820,944-
538 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด1,798,957,289-
539 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,798,393,824-0.78
540 AUSTIN ASSET LIMITED1,791,858,000-0.68
541 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,781,088,000-1.17
542 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล1,777,838,189-0.07
543 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,773,584,626-1.43
544 Amplus Holdings Limited1,759,616,000-
545 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,754,943,189-0.05
546 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,745,816,577-0.28
547 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,740,700,000-0.59
548 SELANGOR HOLDINGS INC.1,740,495,378+1.15
549 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,722,524,166+2.04
550 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,721,675,006-1.82
551 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,716,258,345-0.71
552 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,715,594,100-0.61
553 Northend Investment Limited1,715,000,000-0.87
554 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,708,897,500+1.23
555 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,706,877,945-1.89
556 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,703,996,024+1.41
557 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,701,636,790+1.52
558 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,700,604,288-0.93
559 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,692,369,191-0.39
560 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,692,254,552-2.45
561 นาย ดิสพล จันศิริ1,667,240,658-1.48
562 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,666,362,200-1.78
563 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,662,500,000-
564 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,658,350,277+0.78
565 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,657,910,830-0.41
566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,655,186,390-0.38
567 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,653,252,475+1.29
568 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,640,887,500-0.57
569 AMATA ASIA LIMITED1,638,515,305-0.41
570 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,624,152,000+0.85
571 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,623,873,240-1.01
572 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,621,299,125-0.68
573 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,620,498,196-
574 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,619,200,000-3.80
575 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,616,290,000-0.58
576 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,613,372,087-1.08
577 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,613,262,684-0.76
578 CLSA LIMITED1,609,219,401-2.31
579 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,609,206,345-1.72
580 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,609,101,564-1.60
581 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,598,271,912-6.62
582 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,591,317,852-1.07
583 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,591,167,700+0.02
584 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,588,698,880-
585 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,583,505,474-0.90
586 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,580,256,000-
587 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,565,054,897+0.78
588 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,556,594,025-0.87
589 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,530,900,000-0.46
590 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,530,523,306+1.03
591 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,530,000,000-
592 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,529,421,424-6.62
593 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,518,058,230+1.03
594 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,514,572,000-0.70
595 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,508,739,509+0.15
596 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,498,324,000-1.35
597 นาย อานุช โลเฮีย1,491,839,213+3.59
598 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,490,981,785-1.08
599 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,487,349,374-1.72
600 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,486,247,457-1.20
601 นาย เบน เตชะอุบล1,485,683,508-0.03
602 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,483,872,507-
603 นาง พรนภา จันศิริ1,475,942,148-1.48
604 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,475,927,482-
605 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,471,958,450-1.73
606 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,466,929,577-
607 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,465,349,776-0.30
608 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,462,186,530-1.59
609 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,460,698,380-
610 Kimberly Asset Limited1,460,000,000-0.68
611 CPRN (THAILAND) LIMITED1,459,750,149-
612 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,456,213,288-2.31
613 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,453,314,368+0.56
614 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,453,268,890+1.26
615 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,450,137,738-0.67
616 นาย วิเวก ดาวัน1,448,455,554-1.59
617 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,440,586,141-0.18
618 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,438,505,209-
619 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,433,301,220-
620 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,432,868,217+0.56
621 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,428,293,635-
622 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,420,060,070-0.14
623 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,416,800,000+1.79
624 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,416,021,887-1.17
625 ASSEAU COMPANY LIMITED1,415,754,768+0.89
626 GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,410,657,023-1.11
627 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,403,254,900-
628 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,401,604,536-0.60
629 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,393,656,249+0.02
630 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,386,471,200+1.87
631 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,381,494,256+0.53
632 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,380,967,907-0.68
633 นาย มุข โรจตระการ1,380,844,800-
634 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,379,789,826-2.95
635 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,377,800,000+0.60
636 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,377,800,000+0.60
637 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,377,800,000+0.60
638 นาย สุขุม นวพันธ์1,366,182,222+0.14
639 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,364,648,838-0.45
640 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,360,000,000-1.18
641 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,359,740,093-0.93
642 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,358,180,000-1.69
643 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,059-1.69
644 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-1.69
645 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-1.69
646 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-1.69
647 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,355,236,634+0.93
648 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,348,377,279-1.94
649 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,340,407,991-1.13
650 Toray Industries, Inc.1,340,145,721-1.94
651 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,339,062,525-1.13
652 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,336,740,060-
653 น.ส. ณิชา โอภากุล1,331,131,550-0.87
654 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,328,211,293-1.64
655 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,327,470,730-3.41
656 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,325,575,167-1.39
657 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,317,690,000-
658 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,316,340,000-0.06
659 นาย มารุต แสงศาสตรา1,316,340,000-0.06
660 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST1,316,300,721-2.14
661 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด1,315,600,000-
662 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,314,000,000-
663 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,313,817,010+1.25
664 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,311,294,823-3.80
665 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,309,813,789+1.63
666 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,309,000,136-
667 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,309,000,000-1.30
668 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,309,000,000-1.30
669 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,309,000,000-1.30
670 น.ส. นัชชา โอภากุล1,301,599,250-0.87
671 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,300,395,787+0.86
672 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,293,750,000-0.87
673 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,293,750,000-0.87
674 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,293,750,000-0.87
675 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,288,310,000+0.13
676 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,287,328,856-2.16
677 นาย วรมัน โอภากุล1,286,250,000-0.87
678 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,285,200,000+1.32
679 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,284,103,125-1.17
680 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,284,103,125-1.17
681 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,284,103,125-1.17
682 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,284,103,125-1.17
683 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,274,400,000-
684 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,274,400,000-
685 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา1,274,400,000-
686 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,273,894,650-0.40
687 นาย เนตร จรัญวาศน์1,271,963,227-0.52
688 นาง ณวรา วนาสิน1,271,752,907-
689 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)1,264,309,142+0.01
690 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,262,877,350+0.35
691 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,262,122,100+0.02
692 นาย สุพล วัธนเวคิน1,261,846,535+0.72
693 Kyocera Corporation1,257,300,000+1.52
694 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,254,400,000-
695 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,252,712,412-2.28
696 NCROWNE PTE. LTD.1,248,405,678-1.08
697 PT SOLE COMPANY LIMITED1,243,924,698+0.87
698 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,240,085,574-0.94
699 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,237,469,681-0.57
700 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,237,333,860+1.06
701 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,232,051,550-
702 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,229,936,674-0.19
703 บริษัท โอแมค จำกัด1,228,180,800-2.50
704 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,220,855,018-2.22
705 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,220,336,993+0.69
706 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,214,955,183-3.80
707 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,210,556,120-
708 นาย อภิรักษ์ วานิช1,208,964,037-0.72
709 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,203,578,400-0.62
710 นาง สุนทรี วนวิทย์1,201,906,035-
711 RAINBOW JOY LIMITED1,200,000,000-2.50
712 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,197,265,611+2.73
713 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,193,938,436-2.30
714 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,189,725,120-0.17
715 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,183,332,550+0.53
716 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,181,063,540-
717 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,179,933,465+0.81
718 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,177,919,563-1.73
719 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,175,383,283-2.22
720 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,172,073,351+4.60
721 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,169,862,500-1.29
722 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,161,839,720-4.59
723 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC1,161,600,000-2.48
724 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,160,514,734+0.36
725 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,154,130,000+0.01
726 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,152,393,300+1.87
727 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,144,897,037-3.03
728 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,144,602,017-3.03
729 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,143,094,000+0.70
730 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,140,526,834-2.44
731 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,138,824,469-3.03
732 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,137,852,550-1.74
733 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,137,758,981-0.44
734 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,135,252,998+1.11
735 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,134,459,674-2.22
736 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,133,160,262-0.84
737 บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น1,133,000,000-
738 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,131,776,562-0.53
739 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,127,148,380-0.10
740 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,126,291,800-1.64
741 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,125,274,849-1.06
742 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,118,526,335-1.94
743 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,114,777,589+0.09
744 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,111,671,000+1.75
745 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,111,384,733-1.61
746 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,109,529,735-
747 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)1,107,940,000-0.81
748 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,105,953,387+0.75
749 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,105,684,985-3.11
750 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,105,524,610-1.13
751 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,104,741,811+0.31
752 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,100,300,190-
753 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด1,095,000,000-0.68
754 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,094,214,195-2.14
755 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,082,458,880-0.53
756 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,079,602,566+0.50
757 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,067,748,000-3.03
758 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์1,067,467,500-1.17
759 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์1,067,467,500-1.17
760 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,064,882,764-
761 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,057,127,702+0.81
762 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,056,354,090-0.17
763 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,055,778,004-1.91
764 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,054,210,000-0.24
765 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,053,673,643-2.09
766 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,051,572,915-2.22
767 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,051,396,907-0.20
768 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,050,960,550+0.27
769 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,049,917,733-0.05
770 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,044,299,912-
771 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,039,902,240-0.96
772 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,039,500,000-
773 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,037,799,000-0.98
774 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,036,600,000-
775 นาย กำธร ตติยกวี1,033,966,070+0.28
776 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,031,505,804-
777 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,031,242,500+1.33
778 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,031,165,940-2.36
779 น.ส. วัสสา ริมชลา1,028,050,825-1.13
780 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,027,927,802+1.87
781 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,019,877,804-
782 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,019,201,120-
783 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,017,915,606-
784 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH1,011,405,000+0.37
785 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต1,010,560,000-1.88
786 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์1,010,240,000-1.88
787 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,009,280,000-
788 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,008,420,000-0.68
789 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,007,012,621-5.00
790 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,005,381,435+0.98
791 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,003,480,000-0.14
792 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,001,261,875+1.43
793 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,000,479,961-3.85
794 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล998,982,653-0.23
795 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา998,077,395+1.29
796 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล993,846,355+0.37
797 NIPPON CLOSURES CO., LTD.991,707,184-1.44
798 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์990,921,633-1.08
799 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-
800 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด986,446,654-1.68
801 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด985,560,000-0.52
802 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)982,045,430-
803 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร980,757,000-3.39
804 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด979,252,462-
805 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์976,390,784-1.17
806 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด974,175,000-1.29
807 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)969,814,566+1.37
808 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ964,655,681-
809 นาย นพดล เขมะโยธิน964,000,000-0.35
810 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์960,720,750-1.17
811 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ960,160,230-1.42
812 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์959,785,925-0.35
813 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์958,328,410+3.08
814 AGB Holding Limited954,840,000-0.68
815 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด951,715,000+3.82
816 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.951,522,075-0.62
817 VIELLA ASSETS LTD.951,258,674-0.38
818 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร951,203,000-1.96
819 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)950,679,770-0.79
820 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM945,981,180-2.08
821 นาย พะเนียง พงษธา944,816,025+0.90
822 SIX SIS LTD944,226,675-1.73
823 นาย สมาน เตชะอิทธิพร942,525,000-1.13
824 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด942,111,172+3.90
825 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์941,884,000-1.20
826 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์940,462,500+1.33
827 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล940,198,812-0.92
828 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล939,549,197-1.14
829 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี938,880,000-2.78
830 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ938,616,075-0.70
831 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)938,045,460-
832 นาย กิตติ ชีวะเกตุ937,741,430+0.69
833 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.937,650,000-
834 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)937,308,852+3.45
835 บริษัท เกรนเทรด จำกัด936,621,115-2.08
836 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา935,824,892-0.27
837 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT935,508,508-0.53
838 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด935,086,436-4.59
839 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์927,856,464-0.98
840 นาย พิมาน เตียวตรานนท์925,001,000+0.65
841 บริษัท หลานปู่ จำกัด924,276,849-0.31
842 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร921,966,000+0.03
843 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด921,121,478-1.64
844 MR. CHAN TIN SHU916,650,000-1.48
845 AIOI INSURANCE CO., LTD.914,817,294-
846 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต914,106,182-0.69
847 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด910,278,464-1.59
848 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.908,932,771-1.07
849 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
850 MR. YOUNG JUN LEE907,994,240-
851 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์906,044,720-6.42
852 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)905,625,000-0.87
853 MR. SEUNGWOO LEE905,000,000-
854 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส895,264,800+1.75
855 นาย ชัชชวี วัฒนสุข895,079,829+1.81
856 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล894,848,207-1.93
857 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล891,984,690+2.44
858 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH891,836,625-2.89
859 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล889,112,640-0.96
860 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล888,680,710-1.82
861 นาง วลัยพร สมภักดี886,571,741-
862 นาย สุวิน ไกรภูเบศ885,249,300-1.54
863 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด883,630,392-0.72
864 น.ส. นงค์นภา ทองมี883,592,000+1.12
865 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.882,456,336-
866 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์882,122,372-1.48
867 น.ส. อัมพร มาลีนนท์880,007,750-3.67
868 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน876,611,039+0.15
869 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด875,554,050-
870 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช875,425,200+1.03
871 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
872 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ873,342,389-0.69
873 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี869,115,744-2.78
874 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์866,503,500-1.13
875 บริษัท ทานตะวัน จำกัด866,208,000-1.56
876 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)865,407,345-0.77
877 นาย กัมพล ตติยกวี865,127,660+0.14
878 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์865,120,000-1.88
879 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ864,678,600-1.75
880 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย864,600,000-0.12
881 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย859,750,000-0.02
882 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ859,520,000-1.88
883 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)854,480,272-
884 SMK ASIA LTD853,869,216-2.36
885 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล853,663,830+2.59
886 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล852,271,194-1.78
887 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์850,000,000-1.18
888 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์848,981,207-
889 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด847,460,795-4.59
890 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย846,822,737-1.13
891 น.ส. นิภา มาลีนนท์839,236,450-3.85
892 นาย พีรพล อาหุนัย836,240,925-1.13
893 นาย ชาญ โสภณพนิช835,516,816-0.15
894 บริษัท เอกภาวี จำกัด835,346,102-1.40
895 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
896 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ832,148,713+1.00
897 นาย กิตติพล ทวนทอง832,029,342-1.50
898 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์830,977,200-1.01
899 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์830,423,922-0.14
900 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์830,381,930-3.03
901 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล829,164,405-1.51
902 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล828,580,179-2.46
903 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์827,278,118+1.75
904 HI-LEX CORPORATION826,000,000-3.39
905 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร823,800,000-1.95
906 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.823,756,856-0.40
907 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)820,800,000-0.88
908 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด817,632,000-
909 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา815,733,450-1.06
910 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้814,744,188+1.49
911 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)813,603,760-1.16
912 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)812,611,500-1.20
913 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี811,991,240+0.81
914 นาย อติรัชต์ จรูญศรี809,639,856-0.40
915 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย808,945,027-0.43
916 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด808,500,000-0.71
917 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด807,908,000-
918 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด807,877,467-1.03
919 บริษัทเบญจกิจพัฒนา จำกัด807,236,000-
920 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด805,589,568-
921 LUCKY SECURITIES, INC.804,503,650-
922 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน801,538,783-1.45
923 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ791,209,585+0.60
924 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์789,161,887+0.66
925 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)786,688,000-
926 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล785,809,363+2.59
927 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์783,378,004+0.10
928 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ781,575,920-3.28
929 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ781,575,920-3.28
930 บริษัท โงวฮก จำกัด780,958,750-1.07
931 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม780,800,000+1.64
932 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์778,645,935-1.05
933 MISS NISHITA SHAH777,992,666-2.08
934 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด776,626,200-
935 นาง พิชญา พูลลาภ775,990,150+0.48
936 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.775,843,625+2.82
937 นาย วรพจน์ อำนวยพล775,302,220+0.65
938 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด773,496,900-
939 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด768,764,794-0.31
940 กองทัพบก765,083,004+0.71
941 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .764,240,093-1.72
942 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)762,000,000-0.79
943 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว761,558,850-1.83
944 นาง บุษกร จันศิริ760,460,832-1.48
945 นาง ศศิธร รัตนรักษ์759,821,329-2.16
946 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล755,164,080-
947 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด755,036,000-
948 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์754,422,582-1.77
949 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES753,313,003-2.45
950 JPMORGAN THAILAND FUND752,493,315-0.95
951 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด752,237,703+0.11
952 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)752,154,222-
953 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด752,136,000+0.83
954 นาย เศรษฐา ทวีสิน751,031,469-0.88
955 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)749,643,363-0.76
956 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED745,493,863-0.37
957 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด744,790,200-0.68
958 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)744,088,214-
959 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด743,838,346-29.76
960 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)743,625,561-2.44
961 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา743,164,240+1.29
962 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา740,250,000+4.76
963 นาง สุวิมล อธิกิจ738,081,890+3.08
964 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา735,854,870-0.27
965 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์735,175,875+1.53
966 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา735,000,000+4.76
967 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์734,971,825-0.87
968 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล734,722,000-0.53
969 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม732,000,000+1.64
970 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม731,971,542-0.21
971 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย730,754,000+1.79
972 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม729,573,176+1.64
973 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด729,449,581-0.25
974 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด727,073,015-0.87
975 TORAY INDUSTRIES, INC.725,468,552-1.94
976 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร724,154,340+0.99
977 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์722,500,000-1.18
978 MR. Jean-Marie Verbrugghe722,145,600-0.76
979 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์721,650,837-3.25
980 นาง ปัทมา เล้าวงษ์719,966,832-3.65
981 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล716,205,000-
982 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์715,400,000-
983 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย713,766,240-
984 ด.ช. พีระ จรูญเอก711,479,713-0.71
985 ด.ญ. รดา จรูญเอก711,479,713-0.71
986 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด708,750,000-0.56
987 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล708,004,363-1.45
988 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR705,340,000+0.83
989 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,057,597-
990 นาย ฮารกิชิน ทันวานี701,046,000-1.15
991 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์700,800,000-
992 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด700,455,380-0.23
993 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด700,000,000-0.80
994 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์698,228,500-0.93
995 NICHIREI FOODS INC.691,935,810+1.64
996 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล691,785,873-1.70
997 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด690,374,696-0.24
998 นาย ชาลี โสภณพนิช690,030,000-1.14
999 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)689,104,252-0.78
1000 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์688,675,688-0.97