คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 02/12/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 การประปาส่วนภูมิภาค6,152,960,000+0.54
252 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด6,139,296,228-
253 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,132,035,595+2.86
254 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,094,096,003+2.73
255 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)6,045,270,375+1.37
256 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,034,931,760-
257 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,031,400,072+1.12
258 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,023,696,830+1.12
259 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,021,515,968+0.65
260 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,955,816,021+3.41
261 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ5,941,217,648+0.01
262 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,903,725,823-0.43
263 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,888,850,000+1.55
264 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,888,850,000+1.55
265 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,888,850,000+1.55
266 นาย ธีรพล นพรัมภา5,854,260,503+3.47
267 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,852,056,482+2.58
268 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,773,520,756+0.59
269 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด5,743,375,000+0.80
270 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,711,937,400+2.86
271 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,695,200,000+1.77
272 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา5,682,325,900-1.50
273 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,660,180,140+0.05
274 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,656,483,200+1.08
275 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,652,950,576+0.60
276 ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY5,652,000,000+1.91
277 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์5,636,000,000+0.50
278 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE5,607,378,490+1.35
279 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,607,156,922+1.69
280 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,601,858,954-
281 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา5,589,016,356-1.46
282 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,587,256,385+0.28
283 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,546,998,274-
284 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,505,428,071+3.02
285 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล5,504,815,800+10.37
286 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,495,720,340+3.03
287 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,330,598,924+2.42
288 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,322,014,853+0.69
289 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,321,310,000+1.12
290 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต5,310,234,112-1.90
291 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,280,764,655+0.47
292 บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด5,274,450,596+3.31
293 ธนาคารออมสิน5,255,258,750-0.22
294 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด5,250,271,400+10.37
295 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,247,262,138+1.42
296 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด5,241,276,000+10.37
297 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,237,984,730+3.03
298 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,227,712,141-
299 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,210,351,520+3.03
300 POSCO Co.,Ltd.5,201,236,134+0.90
301 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,185,416,707+2.27
302 CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.5,153,506,360-
303 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,151,839,168+1.94
304 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,138,849,548+1.14
305 นาย บัญชา พันธุมโกมล5,056,478,032+0.10
306 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C5,019,457,814+0.09
307 นาย ณัฐพล จุฬางกูร5,006,173,542+0.65
308 Morgan Stanley & Co. International Plc.4,973,191,200-
309 มูลนิธิเอสซีจี4,965,195,600+1.08
310 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,952,060,000+2.40
311 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,951,064,378+0.73
312 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,950,525,418+4.81
313 นาง จริยา แก้วบุตตา4,891,425,600-
314 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,881,141,955+0.60
315 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,876,737,840+2.17
316 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,864,644,288+0.95
317 กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์4,836,044,283-0.95
318 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED4,806,000,000+1.56
319 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์4,745,241,704-0.52
320 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,741,229,085+2.73
321 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,734,450,000+4.76
322 นาง จินตนา บุญสาลี4,734,450,000+4.76
323 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,726,400,000+2.37
324 นาย มิน เธียรวร4,721,945,650+0.19
325 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)4,704,636,440+0.42
326 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,692,804,525+1.78
327 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,692,475,052-
328 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด4,659,804,000-2.50
329 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,648,519,872-0.44
330 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,529,520,047+0.86
331 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,461,681,397-1.03
332 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด4,432,931,800+0.81
333 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)4,420,000,000-0.45
334 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,398,535,026+0.10
335 นาย ประพล มิลินทจินดา4,356,596,451+4.35
336 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,316,792,451+0.02
337 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,289,924,669+1.77
338 นาย สุเมธ เศษธะพานิช4,276,005,000+0.49
339 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,271,400,000+1.77
340 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.4,249,347,840+1.64
341 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา4,231,300,000+4.58
342 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,198,630,076+4.19
343 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,197,127,186-0.26
344 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์4,187,805,707-0.71
345 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,164,789,904+1.02
346 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,140,800,447+3.48
347 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,104,993,235+2.07
348 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,074,216,740+2.39
349 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์4,072,496,380+4.42
350 นาง จารุวรรณ วนาสิน4,028,630,046-
351 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,015,206,436+1.42
352 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม4,005,844,873+1.32
353 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,993,000,000+1.65
354 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์3,984,734,112+6.67
355 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา3,981,663,850-1.50
356 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,958,875,000+1.16
357 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,956,386,513+3.01
358 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,948,709,055-
359 บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,947,183,899+1.58
360 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,935,558,880+0.76
361 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,916,002,581+2.48
362 นาย ธเนศ พานิชชีวะ3,906,370,591+4.21
363 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา3,904,500,000+2.92
364 นาย มารุต แสงศาสตรา3,904,500,000+2.92
365 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,865,197,500+0.80
366 บริษัท สินแพทย์ จำกัด3,857,947,609+0.79
367 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,838,090,000+0.47
368 บริษัท โอแมค จำกัด3,827,830,160-1.60
369 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม3,798,876,240+9.83
370 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,789,667,894+2.48
371 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,787,635,240-
372 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,778,917,520+2.08
373 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,754,157,194+1.55
374 RAINBOW JOY LIMITED3,740,000,000-1.60
375 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ3,737,400,000+2.34
376 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,730,331,556-
377 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด3,729,000,679+0.55
378 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,723,851,461+1.96
379 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,705,562,837+2.55
380 นาย อานุช โลเฮีย3,701,286,349-0.61
381 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,693,825,413+1.93
382 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,689,447,925-0.99
383 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,684,048,000-
384 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,666,249,070+0.68
385 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,664,126,335-
386 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,658,253,079+2.94
387 นาย ตัน ภาสกรนที3,642,459,960+1.98
388 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ3,640,997,089+1.43
389 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,634,466,855+2.68
390 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,584,443,030-0.84
391 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด3,579,978,660+2.54
392 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,578,256,000+5.68
393 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,573,561,600+1.56
394 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,568,352,000+1.56
395 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,558,309,714+1.74
396 TOKYO CENTURY CORPORATION3,543,578,338-
397 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,536,544,200+2.52
398 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,502,162,586+0.27
399 WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,494,979,459+1.77
400 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,484,593,750-
401 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร3,470,953,335+3.72
402 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,469,327,608-0.52
403 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,467,279,200+0.42
404 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์3,463,851,495+0.61
405 นาย ไกรสร จันศิริ3,443,644,474-
406 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES3,420,778,629-1.79
407 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด3,420,568,827+0.65
408 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)3,366,000,000+1.52
409 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,353,664,975+0.80
410 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,340,452,100-0.45
411 นาย กฤษฎา พฤติภัทร3,336,000,000+0.50
412 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)3,315,000,000-0.45
413 นาย นเรศ งามอภิชน3,279,920,000+3.04
414 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,257,370,689+1.05
415 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด3,253,682,750+5.61
416 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI3,243,612,857+1.57
417 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,229,673,771+4.07
418 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,196,175,120+0.56
419 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,185,294,262-0.48
420 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)3,175,907,696+2.88
421 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,158,677,200-0.51
422 น.ส. อารี ปรีชานุกูล3,146,500,000-
423 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร3,146,480,050+0.92
424 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ3,139,116,400+1.02
425 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ3,139,116,400+1.02
426 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,104,289,269+1.05
427 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,090,499,375+1.05
428 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,089,945,602+1.52
429 นาง ลลนา ธาราสุข3,081,933,000+9.95
430 MISS SUNEE SERIPANU3,081,890,614-
431 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,078,153,138+0.77
432 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)3,053,528,378+0.44
433 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ3,045,264,309+3.11
434 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,017,207,760+1.19
435 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,014,003,200+1.56
436 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์3,008,525,228-0.52
437 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,974,960,397+0.82
438 นาง ลินจง โอภากุล2,967,548,300-
439 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์2,951,361,780+0.55
440 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,948,060,350-
441 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,944,425,000+1.55
442 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,944,425,000+1.55
443 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)2,943,372,000+0.55
444 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,938,664,084-0.63
445 MR. YEW HOCK KOH2,901,968,000-
446 บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,894,093,796+1.52
447 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,891,341,186+0.84
448 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,888,255,650-0.13
449 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,885,013,866+1.80
450 นาย ชลิต อำพันแสง2,866,802,000+10.37
451 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,865,277,348+0.54
452 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,854,759,464-1.85
453 นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท2,852,780,000+10.37
454 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,848,642,055+11.52
455 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ2,847,600,000+1.77
456 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,847,600,000+1.77
457 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,847,600,000+1.77
458 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,844,981,600+1.08
459 CTOS DIGITAL BERHAD2,843,419,320-0.65
460 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,829,241,800+0.65
461 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,814,088,845+2.58
462 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,810,010,150-1.49
463 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,804,920,874+0.63
464 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,799,712,593-
465 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)2,795,695,200+1.37
466 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)2,794,560,000-0.70
467 นาง เพียงนภา จรูญศรี2,793,800,000+0.82
468 นาย ศักดิ์ นานา2,790,892,800+1.08
469 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,761,308,218+0.80
470 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ2,736,134,735+1.38
471 BANQUE PICTET & CIE SA2,730,185,855+2.74
472 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,725,458,209+0.42
473 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,721,463,010-2.02
474 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา2,719,079,000+10.37
475 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,716,947,493+0.63
476 AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,714,711,977+1.77
477 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,694,687,500+2.40
478 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,684,422,400+1.56
479 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,681,346,854+0.78
480 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,680,262,336-0.60
481 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC2,675,000,000+0.93
482 นาย สุนทร เด่นธรรม2,665,027,440-
483 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร2,661,750,000+1.18
484 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,660,547,371-2.55
485 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,655,410,366+3.04
486 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,636,666,375+0.57
487 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,633,096,925+4.83
488 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,632,215,804+0.50
489 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,611,143,210-
490 นาย สำเริง มนูญผล2,605,547,294+1.24
491 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,592,684,927+1.86
492 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,585,160,000+6.20
493 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,559,488,975+0.69
494 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,551,949,522+3.36
495 AMATA ASIA LIMITED2,522,094,839+3.36
496 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,515,809,379+2.05
497 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,506,231,760-
498 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,497,228,328+1.62
499 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,483,954,963-0.61
500 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,483,128,050+0.81