คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED6,054,767,700-
252 POSCO Co.,Ltd.5,997,821,848-
253 KINPO ELECTRONICS. INC.5,950,073,665-
254 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,925,487,891-
255 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,923,936,920-
256 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,902,529,338-
257 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,888,863,022-
258 ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY5,868,000,000-
259 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด5,862,500,000-
260 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,852,875,967-
261 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,826,564,828-
262 นาง จริยา แก้วบุตตา5,808,567,900-
263 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,770,004,858-
264 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,752,052,980-
265 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,727,878,653-
266 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,727,811,463-
267 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,713,772,528-
268 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,702,193,480-
269 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,689,158,499-
270 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)5,685,105,485-
271 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,671,858,140-
272 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,633,687,878-
273 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต5,620,755,038-
274 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE5,607,378,490-
275 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,585,250,569-
276 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์5,542,048,967-
277 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,529,583,489-
278 มูลนิธิเอสซีจี5,525,782,200-
279 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,517,900,284-
280 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,460,400,926-
281 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,444,965,120-
282 Morgan Stanley & Co. International Plc.5,422,159,850-
283 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,403,133,239-
284 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,330,598,924-
285 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด5,319,942,900-
286 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305,307,559,370-
287 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,299,207,302-
288 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,294,109,375-
289 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,291,415,000-
290 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,287,549,115-
291 นาย ณัฐพล จุฬางกูร5,243,457,483-
292 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต5,205,712,585-
293 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,200,200,054-
294 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,197,176,385-
295 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,188,937,250-
296 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล5,183,577,001-
297 นาย มิน เธียรวร5,155,496,800-
298 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ5,127,891,200-
299 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED5,116,367,007-
300 บริษัท สินแพทย์ จำกัด5,115,076,502-
301 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,068,228,887-
302 กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์5,066,332,106-
303 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,059,076,265-
304 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,039,576,218-
305 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,012,989,720-
306 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,963,846,761-
307 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,957,304,179-
308 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,925,496,064-
309 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา4,886,800,274-
310 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,872,940,540-
311 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,842,234,894-
312 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา4,808,612,488-
313 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,803,637,733-
314 นาย สุเมธ เศษธะพานิช4,801,005,000-
315 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)4,751,186,247-
316 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.4,736,977,920-
317 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,725,000,000-
318 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,665,692,019-
319 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด4,611,679,050-
320 CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.4,605,946,309-
321 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,593,384,772-
322 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,554,000,000-
323 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์4,544,995,960-
324 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,520,574,464-
325 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,514,938,900-
326 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,497,816,848-
327 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,476,662,240-
328 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,458,900,000-
329 นาง จินตนา บุญสาลี4,458,900,000-
330 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,454,999,601-
331 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,449,815,406-
332 POLYPLEX CORPORATION LTD.4,447,887,143-
333 บริษัท อเดลฟอส จำกัด4,425,000,897-
334 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,395,622,703-
335 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,337,847,531-
336 นาย เชง นิรุตตินานนท์4,309,504,806-
337 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI4,284,322,586-
338 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด4,279,181,107-
339 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ4,265,568,416-
340 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,254,147,745-
341 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,207,072,035-
342 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,179,855,979-
343 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์4,173,660,750-
344 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,164,530,500-
345 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,161,585,106-
346 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,144,000,000-
347 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.4,143,491,720-
348 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,095,261,038-
349 นาย มารุต แสงศาสตรา4,075,500,000-
350 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,075,500,000-
351 นาย ตัน ภาสกรนที4,075,227,480-
352 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,074,216,740-
353 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.4,069,725,660-
354 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,061,940,566-
355 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์4,053,310,000-
356 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด4,035,060,693-
357 นาย อานุช โลเฮีย4,017,249,818-
358 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์4,000,292,896-
359 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,993,292,608-
360 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)3,969,884,620-
361 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด3,957,128,643-
362 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,936,501,450-
363 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,930,897,753-
364 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,930,762,750-
365 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,925,392,126-
366 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,915,778,100-
367 ORIZON LIMITED3,908,272,369-
368 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,878,550,000-
369 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,824,205,000-
370 นาง จารุวรรณ วนาสิน3,821,274,088-
371 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,804,180,000-
372 EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS3,788,160,765-
373 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,768,990,947-
374 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล3,759,386,400-
375 นาย ไกรสร จันศิริ3,758,292,192-
376 นาย กฤษฎา พฤติภัทร3,753,000,000-
377 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,752,849,838-
378 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี3,746,028,000-
379 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,739,293,992-
380 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,683,502,381-
381 TOKYO CENTURY CORPORATION3,652,155,948-
382 นาย นเรศ งามอภิชน3,647,850,000-
383 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,634,336,690-
384 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,615,510,922-
385 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,610,074,460-
386 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,603,834,523-
387 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,595,128,853-
388 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด3,585,551,200-
389 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด3,579,408,000-
390 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์3,550,684,088-
391 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,548,234,296-
392 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,513,734,302-
393 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,466,851,948-
394 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,459,440,999-
395 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,445,598,561-
396 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,430,292,500-
397 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา3,424,230,911-
398 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์3,406,001,854-
399 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,393,691,560-
400 นาง ลินจง โอภากุล3,385,881,100-
401 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)3,377,640,000-
402 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,372,187,500-
403 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,369,837,330-
404 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,363,645,950-
405 BANQUE PICTET & CIE SA3,356,103,567-
406 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,273,291,000-
407 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,269,114,280-
408 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม3,267,816,188-
409 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,257,446,346-
410 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,254,141,135-
411 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,250,682,170-
412 MISS SUNEE SERIPANU3,230,354,169-
413 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ3,219,195,900-
414 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ3,219,195,900-
415 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC3,200,000,000-
416 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,180,001,200-
417 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,169,988,583-
418 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,166,189,200-
419 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,158,677,200-
420 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ3,150,000,000-
421 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา3,150,000,000-
422 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา3,150,000,000-
423 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ3,134,659,259-
424 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)3,117,493,893-
425 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,116,043,520-
426 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,083,287,581-
427 บริษัท โอแมค จำกัด3,060,217,160-
428 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,058,550,000-
429 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,058,550,000-
430 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,043,731,094-
431 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร3,019,149,854-
432 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด3,006,413,367-
433 AMPLUS HOLDINGS LIMITED3,002,999,975-
434 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,993,180,000-
435 RAINBOW JOY LIMITED2,990,000,000-
436 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM2,982,468,443-
437 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,972,902,208-
438 นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์2,961,242,780-
439 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,957,059,050-
440 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,953,453,310-
441 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,952,958,238-
442 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,952,077,905-
443 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,938,600,874-
444 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,930,985,918-
445 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,925,840,000-
446 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,910,162,133-
447 HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A2,904,122,619-
448 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,893,110,867-
449 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,872,450,000-
450 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,871,800,000-
451 MR. YEW HOCK KOH2,871,096,000-
452 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,861,381,660-
453 นาย สุนทร เด่นธรรม2,847,921,480-
454 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,847,613,500-
455 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา2,826,250,000-
456 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,824,016,132-
457 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)2,823,202,178-
458 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,820,005,421-
459 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,807,034,988-
460 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,803,082,700-
461 มหาวิทยาลัยมหิดล2,793,304,982-
462 Capital Asia Investments Pte. Ltd.2,779,650,000-
463 Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd.2,779,650,000-
464 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,774,423,181-
465 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,768,875,303-
466 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,762,075,166-
467 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,748,263,025-
468 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,740,348,480-
469 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี2,727,082,283-
470 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,725,436,000-
471 AMATA ASIA LIMITED2,708,289,760-
472 นาง เพียงนภา จรูญศรี2,702,200,000-
473 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,697,604,906-
474 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,659,239,456-
475 นาย ดิสพล จันศิริ2,657,170,122-
476 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,651,999,740-
477 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,651,733,040-
478 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,643,295,800-
479 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,642,203,891-
480 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,637,802,969-
481 นาง วารี ภัทราวณิชย์2,631,764,997-
482 นาย สำเริง มนูญผล2,629,571,026-
483 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร2,614,500,000-
484 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.2,612,527,431-
485 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,596,759,388-
486 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,595,523,000-
487 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,592,000,000-
488 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,590,055,824-
489 WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,582,573,317-
490 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,571,848,162-
491 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,553,726,859-
492 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,536,138,425-
493 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,531,334,725-
494 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,523,126,261-
495 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)2,519,040,000-
496 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,518,108,615-
497 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,508,680,200-
498 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,507,223,220-
499 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด2,501,777,166-
500 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,492,502,387-