คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE6,516,683,110+2.33
252 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,500,731,303-1.77
253 AIRASIA AVIATION LIMITED6,500,160,000+0.69
254 King's Eye Investments Ltd.6,462,610,000-1.38
255 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC6,456,728,000-2.06
256 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH6,436,672,014-2.09
257 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา6,388,058,490-3.64
258 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,337,555,650-0.97
259 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล6,293,517,255-1.45
260 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,287,988,220-1.76
261 บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,212,668,843-0.76
262 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,193,912,710-0.39
263 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,189,911,734-
264 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,160,733,409-2.04
265 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา6,159,176,728-3.62
266 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด6,089,693,400-0.79
267 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,063,814,112+0.01
268 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,059,150,618-1.68
269 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,024,342,208-0.60
270 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,018,862,105-1.53
271 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,015,986,496-2.08
272 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,989,448,373+0.13
273 KINPO ELECTRONICS. INC.5,982,178,378-2.33
274 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา5,893,044,953-1.40
275 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,881,322,510+1.58
276 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,863,782,325-1.71
277 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,852,056,482-0.52
278 POSCO Co.,Ltd.5,763,531,932-3.25
279 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,758,537,734-1.69
280 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,685,997,316-0.01
281 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,659,650,010-0.44
282 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,655,775,451-0.67
283 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,600,250,530+0.93
284 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,591,397,404-1.62
285 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,549,957,512-1.06
286 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED5,528,781,380-
287 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,519,632,800-1.10
288 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,512,120,364-
289 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,508,771,933-
290 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล5,487,813,723+0.69
291 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,463,946,060-0.49
292 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,462,841,633-0.76
293 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,454,086,095-0.76
294 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,382,539,338-3.08
295 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,354,538,452-0.63
296 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,350,800,000-2.04
297 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด5,329,852,000-2.59
298 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ5,272,924,564-1.18
299 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,243,221,786-2.08
300 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,219,015,625-
301 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,209,134,900-1.96
302 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,207,231,728-1.74
303 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,198,303,028-0.76
304 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,197,501,810-0.86
305 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,170,879,160-0.76
306 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา5,168,000,000-3.12
307 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร5,159,835,703-0.96
308 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,115,760,898-1.98
309 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,092,462,557-2.06
310 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,089,769,895-
311 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,059,569,445-2.90
312 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,051,803,456-
313 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ5,036,864,641-2.66
314 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,973,605,238-0.42
315 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.4,972,343,504-1.20
316 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,957,304,179+0.93
317 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด4,943,700,615+0.87
318 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,932,675,000-0.61
319 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,918,978,076+0.61
320 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ4,884,550,000+2.80
321 นาง บุศทรี หวั่งหลี4,884,550,000+2.80
322 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ4,884,550,000+2.80
323 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ4,882,500,000+0.36
324 มูลนิธิเอสซีจี4,845,069,900-1.10
325 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,733,642,354+1.02
326 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,710,081,662-1.46
327 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,675,310,204+1.52
328 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,665,600,048-0.83
329 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,657,009,573-1.07
330 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์4,628,395,470+0.63
331 นาย มิน เธียรวร4,574,642,500+0.19
332 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,565,073,750-1.96
333 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,561,888,518-1.09
334 กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์4,559,698,895-1.01
335 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)4,510,450,670-1.57
336 การประปาส่วนภูมิภาค4,480,960,000+1.49
337 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,442,738,269+2.26
338 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,428,941,990-2.08
339 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,428,926,288-0.02
340 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,421,483,378-1.24
341 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,410,583,382-2.42
342 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา4,379,830,235-3.64
343 บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด4,353,098,309-
344 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,289,924,669-1.77
345 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด4,279,037,786-1.54
346 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,243,805,434-0.97
347 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,195,441,081-1.22
348 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,180,000,000-2.11
349 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,176,409,051-1.15
350 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)4,149,268,975-1.06
351 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,122,507,773-0.51
352 นาง จริยา แก้วบุตตา4,116,949,880-1.98
353 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,086,263,563-
354 นาง จินตนา บุญสาลี4,069,440,000-1.23
355 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,058,100,000-1.23
356 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,055,663,972-1.28
357 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต4,045,966,170-1.96
358 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,013,099,980-2.04
359 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,996,241,300-1.46
360 นาย มารุต แสงศาสตรา3,990,000,000-2.14
361 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา3,990,000,000-2.14
362 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,988,137,500+1.62
363 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,954,436,063-
364 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,954,141,196-0.68
365 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,921,098,892-1.60
366 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,920,870,840-0.15
367 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,917,788,271-0.66
368 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,912,975,000+0.88
369 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,896,690,050-1.38
370 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,875,007,250-
371 HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A3,870,223,632-1.39
372 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,867,768,000-2.08
373 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,851,170,294-0.93
374 นาย ฐกร รัตนกมลพร3,847,500,000-3.51
375 MR. YEW HOCK KOH3,828,128,000-3.23
376 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,781,566,000-0.54
377 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,779,996,640-1.19
378 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,779,655,617+0.20
379 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,762,855,000-3.07
380 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,728,489,744-1.24
381 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)3,719,520,000-2.12
382 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,714,942,000-1.96
383 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,713,860,400-1.60
384 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,712,171,988+1.02
385 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,707,566,500-1.62
386 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,692,056,320-1.89
387 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,677,848,934-0.93
388 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,671,937,500-
389 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,653,879,306-0.93
390 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,637,749,219-
391 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,614,564,400-0.83
392 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,596,828,049+0.33
393 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,592,688,220-
394 นาย อานุช โลเฮีย3,588,442,253-2.52
395 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,586,903,280-2.59
396 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,582,276,282+0.35
397 TOKYO CENTURY CORPORATION3,563,319,722-0.83
398 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,561,289,670+0.68
399 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,515,178,110-0.85
400 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,507,562,722-0.79
401 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,472,634,280-0.04
402 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,454,449,534+0.43
403 BANQUE PICTET & CIE SA3,408,232,231-0.27
404 นาย ตัน ภาสกรนที3,408,044,220-0.53
405 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด3,393,179,895-
406 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,388,339,292-1.92
407 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,379,386,221-1.98
408 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)3,373,517,045-2.83
409 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,354,596,055-1.98
410 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,347,382,803-1.20
411 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,326,881,600-
412 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด3,326,640,000-1.20
413 Concord I. Capital Limited3,326,400,000-3.57
414 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,322,816,344-1.89
415 นาย สำเริง มนูญผล3,322,805,986-0.42
416 นาย นพดล เขมะโยธิน3,304,200,000-1.40
417 นาง เพียงนภา จรูญศรี3,297,600,000-1.39
418 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,287,366,500-0.53
419 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด3,276,590,638-1.85
420 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,267,999,280-
421 นาง มัทยา พันธุกานนท์3,227,812,500-3.64
422 นาย นเรศ งามอภิชน3,189,752,000-1.53
423 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,187,926,327-1.98
424 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)3,167,457,498-2.55
425 นาย สุนทร เด่นธรรม3,161,454,120-2.48
426 น.ส. รัตนา มาลีนนท์3,152,347,800-2.02
427 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร3,149,146,160-3.23
428 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF3,146,682,894-1.61
429 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,133,940,031-0.81
430 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,112,201,097-2.59
431 MISS SUNEE SERIPANU3,104,110,980-0.56
432 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED3,097,152,000-1.39
433 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.3,075,501,000-1.40
434 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,058,015,572+2.34
435 บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,053,873,859+0.68
436 นาย ปริญญา เธียรวร3,046,723,000-1.12
437 บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด3,024,000,000-3.57
438 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,019,719,565-1.55
439 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,986,626,302+2.88
440 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,973,994,521-3.22
441 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)2,971,873,921+0.61
442 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,946,300,000-1.40
443 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด2,935,676,520+1.06
444 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,924,764,233-
445 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,915,114,950-
446 Sustainable Battery Solutions, Inc.2,905,181,780-
447 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,904,982,069-1.91
448 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด2,869,773,982+11.45
449 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,852,871,805-2.44
450 นาย สยาม เตียวตรานนท์2,840,212,500-1.74
451 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,828,597,574-0.93
452 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,822,523,638-2.65
453 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,791,724,208-2.10
454 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,776,151,400-1.10
455 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,754,000,000-1.31
456 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,744,820,213-2.37
457 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,739,916,400-1.61
458 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์2,731,696,208-0.40
459 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,728,804,906-0.64
460 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,728,330,761-5.33
461 นาย ศักดิ์ นานา2,723,371,200-1.10
462 นาง ลินจง โอภากุล2,719,163,200-1.44
463 นาย อภิเษก เทวินทรภักติ2,718,049,550-2.00
464 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,717,808,398-0.62
465 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,708,598,834-1.54
466 บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,706,000,000+0.41
467 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,704,729,733-3.79
468 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,703,331,517+0.79
469 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,701,306,400-1.44
470 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED2,696,050,464-5.23
471 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,695,000,000-1.02
472 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด2,678,865,670+0.77
473 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,675,400,000-2.04
474 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,675,400,000-2.04
475 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,672,014,375-
476 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,651,999,740-1.92
477 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,651,844,402+2.34
478 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,648,037,622+0.49
479 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด2,632,863,616-0.72
480 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์2,610,814,413-
481 นาย แกลิก อมตานนท์2,606,580,000-2.22
482 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,604,817,630+0.93
483 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)2,599,714,712+0.46
484 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,597,554,765-2.42
485 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,582,810,445-
486 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,577,140,623-
487 บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด2,554,067,700-0.40
488 AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,550,547,961-2.04
489 นาง ณวรา วนาสิน2,539,822,597-0.40
490 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,526,002,760-1.32
491 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,517,695,166+0.68
492 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,513,942,841-0.35
493 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,497,483,127-1.66
494 AMATA ASIA LIMITED2,488,241,217+0.68
495 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,486,448,000+2.73
496 บริษัท สารสิน จำกัด2,481,514,402-0.68
497 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,480,179,500-1.48
498 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,476,306,883-0.35
499 นาย วิเวก ดาวัน2,460,075,306-0.93
500 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,457,000,000-2.56

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า