คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/08/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,161,514,990+0.65
502 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,148,800,000+2.53
503 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,148,743,873+0.49
504 นาย สุนทร เด่นธรรม2,147,286,900+0.61
505 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,143,861,283-0.79
506 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,136,475,866-1.68
507 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,103,604,415+0.76
508 AUSTIN ASSET LIMITED2,098,683,000+0.58
509 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,096,820,000-
510 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช2,096,270,000-0.48
511 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,075,995,156-1.73
512 ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
513 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,048,102,912+0.92
514 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,045,929,690-3.17
515 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)2,044,948,129+1.11
516 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,039,731,600-0.70
517 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,028,855,780+0.99
518 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,020,228,107-2.33
519 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)2,019,600,000+1.52
520 นาย ชาย วินิชบุตร2,015,975,064-0.75
521 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,013,528,161-3.85
522 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,007,811,420+0.89
523 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,005,606,250-
524 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,003,475,062+0.32
525 นาง ลินจง โอภากุล2,000,153,700+0.65
526 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,974,423,673+0.31
527 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)1,970,044,524+2.52
528 นาง พรนภา จันศิริ1,967,922,864-1.67
529 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,967,596,543-1.11
530 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,945,427,375+0.01
531 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,939,649,000+0.59
532 WACOAL CORPORATION1,935,900,000-
533 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,921,000,000-3.53
534 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,916,184,280-0.27
535 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH1,914,936,700+0.42
536 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,900,222,629-1.00
537 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,894,981,520-1.43
538 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,892,249,261+0.02
539 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,891,959,164+1.64
540 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,878,531,846-0.52
541 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,854,593,631-
542 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,833,253,050+0.67
543 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,823,910,795-1.75
544 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,819,569,500-1.71
545 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,817,749,168-0.28
546 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,794,154,735+0.23
547 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,789,608,700+0.59
548 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,786,904,562-0.72
549 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,780,305,880+0.07
550 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,778,235,609+0.54
551 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,776,340,480+1.41
552 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,775,000,000-0.70
553 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,762,418,496-1.87
554 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,761,662,400-3.48
555 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,749,850,173-0.22
556 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,734,630,768-0.96
557 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,730,132,170-2.23
558 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,729,432,525-0.58
559 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,715,738,000+0.61
560 Kimberly Asset Limited1,710,000,000+0.58
561 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,709,533,091-1.29
562 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,708,500,000+0.50
563 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,708,500,000+0.50
564 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,708,500,000+0.50
565 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,703,034,125+2.43
566 SELANGOR HOLDINGS INC.1,700,483,990+0.59
567 นาย อานุช โลเฮีย1,698,401,565+3.60
568 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,695,249,374-
569 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,693,799,191-1.64
570 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,686,376,982-0.72
571 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,668,600,000+1.23
572 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,667,445,111-1.09
573 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,665,741,449-1.71
574 CLSA LIMITED1,665,030,479-2.23
575 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,661,366,803-1.63
576 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,655,486,442-
577 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,654,212,139-2.21
578 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,652,837,026-1.48
579 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,645,482,384-3.57
580 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,634,283,448-2.90
581 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,631,898,000+0.65
582 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,627,047,026-0.48
583 นาย เบน เตชะอุบล1,626,129,649+0.09
584 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,624,789,682-0.91
585 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,613,327,850+11.11
586 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,608,900,138+1.16
587 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,606,618,125-
588 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,605,883,125-
589 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,604,551,710-
590 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,598,244,424-1.63
591 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,596,926,193-0.92
592 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,581,580,485-0.87
593 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,578,956,828+1.10
594 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,555,373,275-
595 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,551,510,588-0.53
596 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,548,296,891+0.44
597 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,539,699,128-1.31
598 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,537,314,359-0.62
599 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,535,567,272-4.27
600 ASSEAU COMPANY LIMITED1,531,563,498-
601 AMATA ASIA LIMITED1,530,183,714+0.44
602 NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,530,000,000+0.65
603 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,529,247,653-0.48
604 นาย มุข โรจตระการ1,527,984,000-
605 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,526,451,764-1.26
606 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,524,200,465+0.49
607 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,519,104,317-0.55
608 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,517,946,790+0.41
609 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,516,143,563+0.69
610 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,513,662,236-1.15
611 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,513,032,740+0.63
612 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,511,987,500-1.40
613 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,510,702,769-3.25
614 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,507,500,000-
615 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-
616 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-
617 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,505,009,403-0.37
618 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,503,259,472+0.91
619 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,480,761,958-0.07
620 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,476,720,668-1.54
621 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,475,238,375-1.54
622 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,473,987,696+1.69
623 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,469,245,600-1.06
624 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,456,122,623-1.29
625 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,453,915,340+0.43
626 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,450,260,000-
627 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,063-
628 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
629 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
630 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
631 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,448,468,221-0.60
632 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,448,094,976-0.60
633 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,443,200,000-1.83
634 บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,443,050,000+1.84
635 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,440,785,503-0.60
636 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,440,000,000+0.42
637 บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด1,432,200,000+1.84
638 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,420,933,446+0.32
639 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,420,869,455-0.65
640 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,419,519,260-0.54
641 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,402,006,160-1.11
642 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,400,092,200+0.33
643 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,393,200,000-4.44
644 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,388,681,550+0.65
645 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,385,220,510+1.34
646 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,384,947,663+0.57
647 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,382,138,531-0.72
648 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,380,080,960-4.61
649 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,376,254,000+0.97
650 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,372,140,000-
651 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED1,360,103,365-0.58
652 นาย วิเวก ดาวัน1,356,490,122-
653 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,354,776,850-0.37
654 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,354,577,655+1.75
655 PT SOLE COMPANY LIMITED1,352,092,063-1.60
656 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,350,863,000-0.60
657 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,346,139,980-1.72
658 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,340,433,538+1.60
659 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,340,360,000-0.82
660 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,336,374,605+0.73
661 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,328,250,000-
662 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,328,000,000-1.25
663 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,328,000,000-1.25
664 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,328,000,000-1.25
665 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,326,583,824-0.78
666 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,325,448,460-4.15
667 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,323,466,802-0.95
668 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,320,000,000-
669 นาย สุขุม นวพันธ์1,315,002,675+0.23
670 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,314,093,889-1.44
671 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC1,312,457,070+0.13
672 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,308,775,440+0.16
673 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,308,745,169-0.73
674 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,307,862,700+4.59
675 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,303,728,393-0.41
676 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,298,800,000-
677 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,296,727,134-4.00
678 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,293,170,000+5.62
679 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,279,200,000-3.54
680 นาย สุพล วัธนเวคิน1,279,150,448-1.26
681 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,278,000,000-1.67
682 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,276,202,726+0.30
683 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,273,528,480-1.79
684 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,273,210,211+0.47
685 SIX SIS LTD1,267,921,671-2.22
686 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,257,771,568-0.31
687 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,257,750,000+2.15
688 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด1,254,211,125-0.26
689 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,253,793,296-2.96
690 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด1,252,500,000-1.80
691 นาย เนตร จรัญวาศน์1,251,871,482-0.44
692 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,250,900,000-
693 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,242,559,107-1.75
694 นาง สุนทรี วนวิทย์1,240,122,042+1.16
695 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,237,852,122-6.15
696 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,236,445,640-1.51
697 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,234,263,576-1.89
698 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,228,197,805-
699 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,222,400,000+0.52
700 MR. CHAN TIN SHU1,222,200,000-1.67
701 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,221,192,900-1.06
702 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,219,401,340-
703 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,217,950,841-1.54
704 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,217,625,000+0.52
705 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,214,823,388+1.60
706 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,212,465,100-0.65
707 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,212,055,551+0.03
708 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,211,544,271+0.73
709 นาย อภิรักษ์ วานิช1,211,324,672-1.39
710 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,208,211,393-3.24
711 Kyocera Corporation1,206,500,000-0.53
712 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,200,052,500-
713 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,199,119,375-
714 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,197,636,605+0.33
715 นาง ณวรา วนาสิน1,196,943,912+0.42
716 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,196,278,985-1.75
717 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,193,915,790-2.12
718 น.ส. ณิชา โอภากุล1,187,540,100+0.65
719 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,184,767,570-3.36
720 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,184,097,608+0.57
721 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,175,427,056-1.66
722 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,174,142,530+8.25
723 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,172,630,340-1.95
724 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,171,866,460-0.56
725 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,170,499,892-0.31
726 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,168,609,750-0.60
727 บริษัท โอแมค จำกัด1,166,771,760-
728 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,166,200,000-1.18
729 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,158,064,514-0.72
730 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,157,309,760-0.50
731 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,152,000,000-
732 น.ส. นัชชา โอภากุล1,148,035,500+0.65
733 นาย วรมัน โอภากุล1,147,500,000+0.65
734 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,146,310,425-1.74
735 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,140,911,972-1.70
736 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,140,644,475+1.04
737 RAINBOW JOY LIMITED1,140,000,000-
738 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,136,688,034-1.83
739 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,132,914,762-1.02
740 น.ส. วัสสา ริมชลา1,132,598,366-1.54
741 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,132,479,191+0.16
742 MR. YOUNG JUN LEE1,125,418,880+0.80
743 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,124,808,190-1.04
744 MR. SEUNGWOO LEE1,122,200,000+0.81
745 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,122,087,210-0.98
746 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด1,114,878,420-
747 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,113,742,638+1.05
748 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,110,960,000-
749 นาย มารุต แสงศาสตรา1,110,960,000-
750 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,107,302,024+0.04
751 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,106,449,958-0.04
752 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,103,918,715-1.75
753 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,103,878,125-
754 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,103,878,125-
755 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,103,878,125-
756 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,103,878,125-
757 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,103,263,732-0.08
758 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,101,104,739-1.75
759 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,098,924,484-0.61
760 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,098,886,166+0.53
761 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,097,050,500-0.85
762 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,093,875,462+0.45
763 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,092,375,671+1.60
764 AGB Holding Limited1,092,180,000-1.80
765 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,089,296,626-1.06
766 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,086,536,484-0.61
767 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,082,739,103-1.83
768 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,080,000,000-
769 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,079,882,441-0.75
770 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,076,419,440-
771 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,074,620,656-
772 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,073,473,187-0.13
773 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,072,492,200-1.92
774 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR1,070,568,415+0.13
775 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,070,443,600-0.65
776 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,070,267,545-1.75
777 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,068,600,000-0.35
778 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,067,819,438+0.13
779 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,061,999,910-
780 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,059,857,352+0.43
781 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A1,059,758,992+0.32
782 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,059,577,461-2.43
783 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH1,056,800,625-1.46
784 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,055,250,000-
785 Global Health Investment Co., Ltd.1,051,520,160+0.42
786 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,050,607,617-
787 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,050,558,957-0.60
788 นาย กำธร ตติยกวี1,045,551,124-0.28
789 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,045,243,125-0.54
790 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,044,263,280+0.42
791 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,041,862,500+1.36
792 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,038,375,000-1.54
793 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,038,088,559-0.12
794 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,031,719,335-0.29
795 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,031,382,259+0.64
796 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,029,572,927-1.27
797 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,026,273,600+0.58
798 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,021,177,188+0.64
799 NICHIREI FOODS INC.1,020,888,900-
800 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,019,373,167-0.64
801 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,017,895,240-0.05
802 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,017,450,000+1.00
803 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,017,081,000-1.92
804 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล1,016,337,264-0.40
805 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล1,016,110,968-0.69
806 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.1,015,707,325-0.40
807 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,015,509,000+0.61
808 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,015,444,000-
809 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,015,204,398-2.59
810 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,014,749,525-0.55
811 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,014,105,099+0.82
812 นาง บุษกร จันศิริ1,013,947,776-1.67
813 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,005,079,754+0.33
814 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)1,004,535,020-1.49
815 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,004,326,021+0.64
816 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,000,785,794-
817 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด999,315,000-
818 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์998,624,000-0.57
819 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร997,380,000-0.83
820 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม996,258,600-
821 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด995,400,000-
822 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์992,896,460-1.12
823 บริษัท หลานปู่ จำกัด991,342,648+0.31
824 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK991,268,450-0.54
825 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา983,372,639+1.76
826 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด978,614,457-2.98
827 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย978,145,000-0.38
828 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ976,614,223+1.63
829 AIOI INSURANCE CO., LTD.974,609,274-0.61
830 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.973,370,000+0.92
831 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย959,000,000-1.57
832 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด957,264,000-2.60
833 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์954,622,500-1.54
834 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล954,505,528-2.91
835 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้950,572,937-0.51
836 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG949,946,189+0.99
837 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล949,676,040-0.40
838 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ948,296,100-0.11
839 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)947,190,100+0.56
840 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด947,100,000+1.83
841 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา946,562,946+0.18
842 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด942,111,172-1.30
843 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4941,037,512+0.80
844 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT940,196,676+0.62
845 NIPPON CLOSURES CO., LTD.939,261,131-
846 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช938,276,240-0.48
847 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย932,940,304-1.54
848 นาย นพดล เขมะโยธิน931,400,000-0.17
849 JPMORGAN THAILAND FUND931,121,175-0.20
850 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด929,630,467-2.56
851 VIELLA ASSETS LTD.922,101,320-
852 นาย พีรพล อาหุนัย921,282,375-1.54
853 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,051,000-
854 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์917,982,576-0.89
855 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์917,647,500-
856 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์917,647,500-
857 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.916,320,000-0.72
858 นาย เศรษฐา ทวีสิน915,731,352-0.72
859 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด911,773,534-0.22
860 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
861 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด907,299,520+0.74
862 นาย พิมาน เตียวตรานนท์906,981,500+0.66
863 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล905,119,506-1.50
864 บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด902,520,000+0.92
865 นาย กัมพล ตติยกวี901,309,360-0.08
866 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล899,997,545+0.93
867 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์899,354,354+1.64
868 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)895,723,813-0.35
869 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด895,105,400-6.15
870 นาย กิตติพล ทวนทอง894,922,420+0.92
871 SMK ASIA LTD894,209,493-0.75
872 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ893,906,401-0.47
873 ธนาคาร ออมสิน891,533,937+0.16
874 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด884,786,780-0.51
875 นาย ชาญ โสภณพนิช876,139,459+0.05
876 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
877 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์872,832,641+0.88
878 กองทุนเปิด บัวแก้ว871,630,070-1.32
879 นาย ชัชชวี วัฒนสุข866,206,286-
880 บริษัท โงวฮก จำกัด864,483,750-
881 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย862,490,455-0.05
882 LUCKY SECURITIES, INC.861,968,196-
883 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)861,564,000-0.57
884 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด861,322,000-1.18
885 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน859,050,680+0.13
886 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์858,307,610-
887 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร857,835,000-1.68
888 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)856,983,116-2.12
889 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี855,634,028-5.46
890 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์852,716,189+0.50
891 นาง วิมลทิพย์ พงศธร852,506,730-1.58
892 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ849,508,800+1.19
893 MISS NISHITA SHAH848,228,115+0.64
894 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST845,930,987-
895 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม843,929,467-2.08
896 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้843,563,311-0.05
897 กองทัพบก841,591,304-2.60
898 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด841,245,748+0.53
899 HI-LEX CORPORATION840,000,000-0.83
900 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร838,080,000-1.62
901 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด838,034,141-1.72
902 DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE837,897,025-0.28
903 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED835,296,077+1.25
904 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์835,091,283-0.44
905 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)834,630,000+1.55
906 ด.ช. พีระ จรูญเอก833,447,664+1.83
907 ด.ญ. รดา จรูญเอก833,447,664+1.83
908 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
909 นาง ศศิธร รัตนรักษ์830,921,151+0.47
910 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด830,519,366+0.61
911 นาง ปัทมา เล้าวงษ์830,229,048-
912 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย828,403,884-0.08
913 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์827,980,111-0.14
914 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์825,882,750-
915 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี825,194,350-
916 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด825,021,283-0.21
917 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ824,160,000-
918 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด823,672,103-
919 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล822,674,400-0.84
920 MR. Jean-Marie Verbrugghe820,620,000+0.67
921 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา819,877,968-1.75
922 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์815,000,000-1.84
923 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด807,992,976-0.89
924 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ802,465,510-1.30
925 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต802,132,000+1.57
926 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม802,029,600-
927 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์801,878,000+1.57
928 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล801,078,100+0.18
929 นาย พะเนียง พงษธา795,837,150+0.65
930 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์794,353,742+0.65
931 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด793,054,146-0.02
932 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES792,807,041-1.87
933 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS790,492,809-0.82
934 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR789,680,000-0.98
935 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา789,222,000+1.75
936 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล788,484,419-0.22
937 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD788,197,932+1.55
938 MR. YEAP SWEE CHUAN785,385,359+0.56
939 น.ส. นงค์นภา ทองมี784,312,000+2.53
940 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์784,174,596+0.33
941 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม783,610,604+0.83
942 บริษัท ทานตะวัน จำกัด775,978,000-1.16
943 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)774,737,850-0.25
944 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)774,000,000+1.55
945 POSCO, LTD.773,932,599+1.30
946 นาย อติรัชต์ จรูญศรี773,728,411-
947 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด773,544,000-1.55
948 นาย เดชพล จันศิริ772,228,296-1.67
949 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด770,494,611-0.30
950 นาย อภิชัย เตชะอุบล768,661,772+0.46
951 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)768,624,752-
952 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์768,500,000-0.94
953 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์768,250,141-1.08
954 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์765,311,588-0.77
955 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล764,670,000-0.70
956 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด764,502,750-0.59
957 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)764,493,917+0.86
958 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา762,131,883+0.09
959 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย761,350,656-
960 นาย วรพจน์ อำนวยพล760,198,930+0.66
961 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์757,487,332-0.94
962 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)755,535,725+1.52
963 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด755,036,000+0.81
964 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.753,736,500-3.03
965 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .751,120,092-0.87
966 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)750,678,721+0.58
967 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์750,653,228-0.93
968 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ748,020,053-2.75
969 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล747,678,239-1.53
970 นาย ชาลี โสภณพนิช747,532,500-1.75
971 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์740,809,774+1.37
972 นาง นิตยา สงวนพานิช739,419,670-4.15
973 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)737,520,000-
974 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)735,646,100-3.53
975 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ734,013,711-0.65
976 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์732,756,315-1.63
977 นาง พิชญา พูลลาภ730,926,700-0.66
978 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ730,822,288-0.54
979 นาย ทิพย์ ดาลาล730,792,578+1.53
980 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ729,518,857-0.11
981 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด729,179,317+0.21
982 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์728,851,819-0.27
983 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์727,193,700+0.65
984 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์726,861,031-1.37
985 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)726,599,264-1.33
986 WHOLTON COMPANY LIMITED725,926,675-
987 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ724,638,600+0.65
988 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด724,500,000-1.63
989 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์721,200,000-
990 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย720,000,000-
991 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี719,950,000-3.36
992 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ717,860,000-0.57
993 นาย วันจักร์ บุรณศิริ716,502,189-0.72
994 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK716,387,815-
995 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน715,337,201-1.18
996 บริษัทเบญจกิจพัฒนา จำกัด714,403,860-
997 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล713,134,830+0.72
998 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล710,515,634-1.17
999 ONEIDA SERVICES LIMITED707,400,000-
1000 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล707,029,766+2.03